Havmøllepark Horns Rev 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Havmøllepark Horns Rev 3"

Transkript

1 Havmøllepark Horns Rev 3 VVM redegørelse og miljørapport Del 0: Ikke teknisk resumé 1

2 Kolofon Titel: VVM redegørelse og miljørapport. Del 0 Ikke teknisk resumé Emneord: VVM, havmøllepark, havmøller, transformerplatform, ilandføringskabel, højspændingskabler, transformerstationer, luftledningsforbindelse, magnetfelter, elektriske felter, sundhed, sejladsrisiko, fiskeri, ramning, fundamenter, monopile, kunstige rev, støj, undervandsstøj, Natura 2000, bilag IV arter, ESPOO, internationale konventioner, fuglebeskyttelse. Udgiver: Naturstyrelsen Forfatter: Energinet.dk, Orbicon A/S Sprog: Dansk År: 2014 URL: ISBN nr. elektronisk version: XXXXXX Udgiverkategori: Statslig Version: 7 Fotos : Energinet.dk og Orbicon A/S, med mindre andet er angivet. Horns Rev 3 Havmøllepark VVM Del 0-Ikke teknisk resumé Side 2

3 Hvad er VVM Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land fremgår af Miljøministeriets bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, bekendtgørelse nr af 27. december Energiproduktionsanlæg på havet er omfattet af Klima- Energi- og Bygningsministeriets bekendtgørelse om miljømæssig vurdering og etablering af disse anlæg (VVM), bekendtgørelse nr. 68 af 26. januar Reglerne sikrer, at bygge- og anlægsprojekter, der må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, kun kan realiseres med baggrund i en såkaldt VVM-redegørelse. Formålet med VVM-redegørelsen er at give det bedst mulige grundlag for både offentlig debat og for den endelige beslutning om projektets realisering. Inden VVM-redegørelsen bliver udarbejdet, indkaldes idéer og forslag til det videre arbejde. Det kan f.eks. være idéer til, hvilke miljøpåvirkninger, der skal tillægges særlig vægt og forslag om alternativer. VVM-redegørelsen påviser, beskriver og vurderer anlæggets direkte og indirekte virkninger på: Mennesker, fauna og flora, jordbund, vand, luft, klima og landskab, sejlads- og flysikkerhed, materielle goder og kulturarv og samspillet mellem disse faktorer Redegørelsen giver en samlet beskrivelse af projektet og dets miljøkonsekvenser, som kan danne grundlag for såvel en offentlig debat som den endelige beslutning om projektets gennemførelse. VVM-redegørelsen offentliggøres sammen med et tillæg til kommuneplanen. Kommuneplantillægget og VVM-redegørelsen udarbejdes i de fleste tilfælde af kommunalbestyrelsen. I nogle tilfælde varetager miljøministeriet imidlertid opgaven, hvilket er tilfældet for nærværende VVM-redegørelse. Det gælder blandt andet for anlæg, hvor staten, her Energinet.dk, er bygherre eller godkendende myndighed efter anden lovgivning, eller som kræver planlægning i mere end to kommuner. Horns Rev 3 Havmøllepark VVM Del 0-Ikke teknisk resumé Side 3

4 Indholdsfortegnelse Kolofon... 2 Hvad er VVM... 3 Indholdsfortegnelse Indledning Horns Rev 3 Havmøllepark Designet af selve havmølleparken ligger ikke fast Etableringen af møllerne kan ske på flere måder Transformerplatform og kabelforbindelser Hvordan foregår kabellægningen Særlige arbejdsmetoder anvendes ved passage af naturområder, beskyttede vandløb, krydsning af veje og jernbaner Ændringer på kabel- og transformerstationer Ændringer på luftledningsanlæg og etablering af jordkabel Undersøgte alternativer Hvornår sker det Landskab og visuelle forhold Landskab og kulturmiljøer Visuelle forhold Havmølleparken Luftledningsanlæg, kabel og transformerstationer Plante og dyreliv Natura 2000 og beskyttede arter Det marine miljø Det terrestriske miljø Beskyttede arter -bilag IV-arter Det marine miljø - marsvin Horns Rev 3 Havmøllepark VVM Del 0-Ikke teknisk resumé Side 4

5 4.2.2 Det terrestriske miljø Det marine miljø Hydrografiske og vandkemiske forhold Bundflora og fauna Fisk Marine pattedyr Fugle Det terrestriske miljø Naturen Øvrige miljøforhold Luft og klima Radar og radiokæde, Flytrafik Arkæologisk kulturarv Marinarkæologiske interesser Overfladevand og grundvand Forurenet jord Befolkning og sundhed Magnetfelter Støj Socioøkonomiske forhold Fiskeri Friluftsliv Sejladsforhold Kumulative effekter Det marine miljø Det terrestriske miljø Horns Rev 3 Havmøllepark VVM Del 0-Ikke teknisk resumé Side 5

6 9 Afværgeforan-staltninger og overvågning Det marine miljø Det terrestriske miljø Overvågning Horns Rev 3 Havmøllepark VVM Del 0-Ikke teknisk resumé Side 6

7 1 Indledning Som mange andre lande har Danmark en stor energipolitisk udfordring i både at sikre energiforsyningen og samtidig bidrage til at nedbringe den globale opvarmning gennem reduktion i udledningen af drivhusgasser. Derfor vedtog et bredt politisk flertal den 22. marts 2011 at opføre to nye havmølleparker ved henholdsvis Horns Rev (400MW) og Kriegers Flak (600MW). Den 23. april fik Energinet.dk pålæg fra Energistyrelsen om at forestå udarbejdelse af baggrundsrapporter, konsekvensvurderinger og VVM-redegørelse for hver havmøllepark med tilhørende ilandføringsanlæg. Samtidig fik Energinet.dk besked på at iværksætte geofysiske og geotekniske undersøgelser og tilvejebringe oplysninger om vind-, bølge- og strømforhold. Energistyrelsen er myndighed på havmølleparken og ilandføringsanlæggene. Det fremgår af pålægget, at VVM-redegørelsen også skal omfatte og belyse miljøpåvirkninger af de anlæg på land, som er nødvendige for tilkobling af havmølleparken til det eksisterende danske transmissionsnet. VVM-redegørelsen med tilhørende kommuneplantillæg og miljørapport skal udarbejdes og koordineres i samarbejde med Naturstyrelsen, som er VVM-myndighed på nettilslutningsanlæggene. Mølleparkens design ligger ikke fast. Bestemmes af kommende koncessionshaver og bygherre for havmølleparken. Energinet.dk skal bygge og drive transformerplatformen. Energinet.dk er bygherre af ilandføringskablet. Energinet.dk er bygherre af landkablerne. Energinet.dk er bygherre og ansvarlig for udbygningen af kabel-og transformerstationer. Energinet.dk er bygherre og ansvarlig for udbygningen af luftledningssystemet. Horns Rev 3 Havmøllepark VVM Del 0-Ikke teknisk resumé Side 7

8 Herudover skal der udarbejdes øvrige plandokumenter (lokalplan og miljørapport for stationsanlæg), og dette skal ske i et tæt samarbejde med de respektive kommuner. Anlægget berører Varde, Esbjerg og Vejen kommuner. Samlet betegnes projektområdet Horns Rev 3 Havmøllepark med tilhørende ilandføringsanlæg inklusiv nettilslutningsanlæg. Forskellige mølletyper. Horns Rev 3 Havmøllepark VVM Del 0-Ikke teknisk resumé Side 8

9 2 Horns Rev 3 Havmøllepark Med udgangspunkt i den politiske beslutning om at etablere Horns Rev 3 Havmøllepark har Energistyrelsen fastlagt placering og størrelse af det område, hvori en koncessionshaver senere vil kunne placere havmøller. Energinet.dk har fastlagt placering af transformerplatform, tracéet for ilandføringskablet samt stedet, hvor kablet føres til land og forbindes til landkablet. Dette er sket ud fra en række overordnede hensyn, som forsyningssikkerhed, integration af vedvarende energi i det eksisterende forsyningsnet, miljøhensyn samt økonomiske interesser. For anlæg på land er der i VVM-redegørelsen vurderet to mulige forløb af transmissionsforbindelsen mellem kabelstation Blåbjerg og transformerstation Endrup, Figur 2.1. Henholdsvis et hovedforslag, som anbefales af bygherren, og et alternativ. Figur 2.1. Det samlede projektområde omfatter selve havmølleparken, transformerplatform, kabelforbindelsen til land og landanlæg med to mulige veje for 220 kv eltransmissionsforbindelsen mellem kabelstation Blåbjerg og transformerstation Endrup. Fra Endrup til Holsted etableres en ny 150 kv kabelforbindelse, og der foretages samtidig en opgradering af luftledningsforbindelsen mellem Endrup og Revsing. Horns Rev 3 Havmøllepark VVM Del 0-Ikke teknisk resumé Side 9

10 2.1 Designet af selve havmølleparken ligger ikke fast Horns Rev 3 Havmøllepark vil blive placeret indenfor et ca. 160 km² stort projektområde, som befinder sig mellem 18 og 40 km fra kysten og ca. 20 km nordvest for Blåvands Huk. Den kommende havmøllepark vil inden for dette område beslaglægge et areal på km². Området er mod nord afgrænset af olie- og gasledninger fra de danske oliefelter i Nordsøen. Mod øst er området afgrænset af et militært øvelsesområde, og mod sydøst af eltransmissionskablet fra Horns Rev 2 Havmøllepark, Figur 2.2. Horns Rev 2 Havmøllepark ligger sydvest for projektområdet. Af hensyn til vindenergiudnyttelsen skal Horns Rev 3 placeres i en afstand af minimum to kilometer fra Horns Rev 2. Dybdeforholdene er af stor betydning for omkostningerne til etablering af mølleparken, og afgrænsningen af projektområdet er derfor også foretaget af hensyn til de større vanddybder mod vest. Figur 2.2. Projektområdet for Horns Rev 3 Havmøllepark er afgrænset af eksisterende olie & gasledninger, kabelforbindelser samt militære øvelsesområder. Horns Rev 3 Havmøllepark VVM Del 0-Ikke teknisk resumé Side 10

11 Figur 2.3. Dimensioner for en 8 MW mølle. Havmølleparken ved forskellige møllestørrelser Ydelse Rotor Total højde Navhøjde Antal diameter MW m m m 3, , , Havmølleparkens endelige placering indenfor projektområdet bestemmes af den kommende koncessionshaver ud fra blandt andet hensynet til energiudnyttelsen i området og de vilkår, som stilles af de danske myndigheder i forbindelse med tilladelse til etablering af havmølleparken. Valget af mølletype og opstillingsdesign fastlægges ligeledes af den kommende koncessionshaver, som først bliver udpeget i starten af Det er derfor uvist på nuværende tidspunkt, hvilken mølletype og - størrelse, der vil blive opstillet. Der kan blive tale om mange mindre møller (3 MW), færre større møller (10 MW) eller møllestørrelser derimellem, Figur 2.3, Figur 2.4. Horns Rev 2 Havmøllepark. Horns Rev 3 Havmøllepark VVM Del 0-Ikke teknisk resumé Side 11

12 A 3 MW 8 MW 10 MW B E Figur 2.4. Scenarier for mulige opstillingsmønstre og valg af møllestørrelser. Uanset møllestørrelse og design af havmølleparken vil det areal, som mølleparken beslaglægger, være omtrent det samme, da store møller kræver større indbyrdes afstand. 2.2 Etableringen af møllerne kan ske på flere måder Selve mølletårnene skal etableres på fundamenter. Der findes flere forskellige fundamenttyper, der hver især kræver forskellige konstruktionsmetoder og arbejdsgange, Figur 2.5. Horns Rev 3 Havmøllepark VVM Del 0-Ikke teknisk resumé Side 12

13 Mølletårnene kan placeres på gravitationsfundament af beton (tv.) eller på monopæle (th-) af stål eller en stålramme (jacket). Foto og montage Naturfocus. Monopæle og stålben til jacketfundamenter hamres ned i havbunden med en hydraulisk hammer (billedet). Gravitationsfundamenter støbes på land og nedsænkes på havbunden, der i et eller andet omfang er forberedt. Foto Jens Christensen. Mølletårne, naceller og vinger påmonteres på stedet. Elementerne fragtes og løftes på plads af kraner monteret på specialfartøjer. Figur 2.5. Typer af møllefundamenter og arbejdsgange ved monteringen af havmøller anvendt i danske farvande. For at sikre at havstrømmen ikke borteroderer havbunden omkring havmøllerne, udlægges et beskyttende stenlag rundt om fundamenterne. Størrelsen og tykkelsen af dette stenlag vil variere, alt efter hvilket fundament der vælges. Selve møllen og det beskyttende stenlag beslaglægger derfor også en del af den oprindelige havbund. Havmøllerne vil sammen med fundamenterne kun dækket et sted mellem 0,1 % og 0,3 % af havbunden inden for havmølleparkens samlede areal på km Transformerplatform og kabelforbindelser De enkelte møller vil indbyrdes blive forbundet med kabler. Kablerne vil desuden blive forbundet til en transformerplatform, hvorfra den producerede strøm vil blive transporteret til land via et kabel. Placeringen af havmølleparken vil derfor også blive bestemt af transformerplatformens placering. Transformerplatformen vil blive placeret ca. 32 km fra kysten, Figur 2.1. Transformerplatformen forventes at hæve sig op til ca. 27 m over havoverfladen og vil i udformning komme til at ligne transformerplatformen ved Anholt havmøllepark, Figur 2.6. Transformerplatformen vil blive ejet og serviceret af Energinet.dk. Transformerplatformen vil transformere den strøm, der produceres af møllerne, til højspænding på 220 kv vekselstrøm. Horns Rev 3 Havmøllepark VVM Del 0-Ikke teknisk resumé Side 13

14 Ilandføringskablet fra Horns Rev 3 vil blive ført i land ved Houstrup Strand ud for Blåbjerg Klitplantage parallelt med og nord for ilandføringskablet fra Horns Rev 2. Det ca. 30 cm tykke kabel vil blive nedgravet eller spulet ca. 1 m ned i havbunden af et kabellægningsfartøj, Figur 2.6. Tæt under kysten, hvor der er stor sandtransport, nedspules kablet til større dybde, hvilket også forventes at gælde i selve strandprofilet. Eksempel på udformning af transformerplatform fra Anholt Havmøllepark. Kabellægningsfartøjet arbejder så tæt under land som muligt. Gravemaskiner tager over og nedgraver kablet i strandplanet og forstranden. Figur 2.6. Transformerplatformen placeres ca. midt i projektområdet. Kablerne mellem møllerne og selve ilandføringskablet nedspules eller nedpløjes i havbunden. Udlægningen foregår fra et specialkonstrueret kabelfartøj. Udlægning af kablet og nedgravningen foregår i samme arbejdsgang. 2.4 Landanlæg De landbaserede anlæg berører Varde, Esbjerg og Vejen kommuner, og vil omfatte både nyanlæg og ændringer på eksisterende højspændingsanlæg. Landanlæggene omfatter: Etablering af et 220 kv jordkabel mellem Houstrup Strand og transformerstation Endrup. Etablering af et 150 kv jordkabel mellem transformerstation Endrup og transformerstation Holsted. Opgradering af en eksisterende luftledningsforbindelse, som forløber mellem transformerstation Endrup og transformerstation Revsing Ændringer på kabelstation Blåbjerg, transformerstation Endrup, transformerstation Holsted og transformerstation Revsing Hovedforslaget Hovedforslaget for kabelføringen omfatter en 220kV jordkabelforbindelse på ca. 50 km i en så direkte en linje mellem Houstrup Strand og transformerstation Endrup som muligt. Et 150 kv jordkabelsystem etableres syd for det eksisterende luftledningstracé på strækningen mellem transformerstation Endrup og transformerstation Holsted. Der vil ikke ske ændring af luftledningsanlægget ud over ophængning af ekstra højspændingsledninger på de eksisterende master, som er forberedt til opgraderingen. Projektområdet omfatter en 300 m bred korridor omkring både 220kV og 150kV jordkablerne. Når anlægget er færdigetableret, indsnævres korridoren til et deklarationsbælte til beskyttelse af selve kabeltracéerne. Omkring det eksisterende luftledningstracé mellem Endrup og Revsing er projektområdet kun på 100 m, Horns Rev 3 Havmøllepark VVM Del 0-Ikke teknisk resumé Side 14

15 fordi anlægsarbejderne i forbindelse med opgraderingen ikke vil kræve så meget plads. 2.5 Hvordan foregår kabellægningen Kabelnedlægningen vil foregå gennem en række arbejdsprocesser, hvor arbejdsmetoden tilpasses karakteren af de arealer, kabelkorridoren gennemløber, Figur 2.7. Det fysiske arealbehov til selve jordkablet udgøres af en kabelgrav. I anlægsfasen vil der blive behov for nogle arbejdsarealer omkring kabelgraven og nogle depotpladser til kabeltromler, sand og materiel. Inden for arbejdsbæltet ryddes vegetationen; men bevaringsværdige træer skånes, ligesom der i øvrigt tages særlige hensyn og anlægsmetoder i brug ved passage af følsomme naturområder og vejanlæg. Arbejdsbælte omkring kabelgrav, med udlagte køreplader og opgravet muld- og råjord. Kabeltromle med ca m kabel. Kabeltromlen kan veje op til 25 tons. Kabelnedlægningen kan foregå med en særlig gravekasse. Kablerne vil komme til at ligge i en dybde af ca. 1,5 m. Eller kabelnedlægningen kan foregå ved styret underboring. Dette vil ske ved krydsning af naturområder og veje. For hver kabellængde skal kablerne skal samles i en muffestation. Her etableres udstyr til overvågning af eltransmissionen. Kabellægningen afsluttes med tildækning af kablerne med sand. Det opgravede rå- og muldjord lægges på til sidst, og arealerne retableres. Figur Forskellige arbejdsprocesser i forbindelse med etableringen af kabelforbindelsen. Når anlægsarbejdet er færdigt, vil arealet kunne benyttes til almindelig landbrugsdrift; men kabelforbindelsen vil være omfattet af et deklarationsbælte på ca. 7 m, som ikke må bebygges eller beplantes med træer med dybtgående rødder. Horns Rev 3 Havmøllepark VVM Del 0-Ikke teknisk resumé Side 15

16 2.5.1 Særlige arbejdsmetoder anvendes ved passage af naturområder, beskyttede vandløb, krydsning af veje og jernbaner Hvis kabeltracéet ikke kan lægges uden om områder med særlig følsom natur eller skal krydse vejanlæg eller vandløb, vil kabellægningen ske ved styret underboring. Der vil dog i anlægsfasen være behov for et arbejdsareal i den ene ende af underboringen samt en plads til samling af rørene i den anden ende af underboringen. Størrelsen heraf afhænger af boringens længde. 2.6 Ændringer på kabel- og transformerstationer Inden for projektområdet er der en eksisterende kabelstation Blåbjerg og tre eksisterende transformerstationer Endrup, Holsted og Revsing. I forbindelse med etableringen af den nye eltransmissionsforbindelse er det nødvendigt at foretage ændringer eller udvidelse af disse stationer. Kabelstation Blåbjerg benyttes i dag til eltransmission fra Horns Rev 2, og der er i den gældende lokalplan reserveret et areal til etablering af yderligere en kabelstation til modtagelse af kabelforbindelsen fra Horns Rev 3. Kabelstationerne udføres som indendørs anlæg, Figur 2.8. Figur 2.8. Kabelstation Blåbjerg, hvor koblingsanlægget er placeret indendørs. Figur 2.9. Transformerstationer består af mange stålkonstruktioner, masteanlæg og transformerenheder. Her station Endrup. På transformerstationen ved Endrup kobles jordkablet til det eksisterende højspændingsanlæg, hvorved der sker en transformering fra 220 kv til 400 kv. Transformerstationen ved Endrup er en såkaldt friluftsstation, hvor de tekniske anlæg er placeret udendørs, Figur 2.9. I forbindelse med tilkoblingen af det nye kabelsystem er der behov for en udvidelse af stationsarealet med både 220 kv og 150 kv anlæg. På transformerstationerne Holsted og Revsing skal der også ske mindre tekniske ændringer; men der vil ikke være behov for en udvidelse af stationsarealet. Horns Rev 3 Havmøllepark VVM Del 0-Ikke teknisk resumé Side 16

17 2.7 Ændringer på luftledningsanlæg og etablering af jordkabel Det eksisterende luftledningsanlæg mellem Endrup og Revsing skal opgraderes. Dette sker ved ophængning af et 400 kv luftledningssystem på den eksisterende masterække, hvor der i dag hænger et 400 kv og et 150 kv system. Højspændingsmasterne er forberedt for denne opgradering. Nye højspændingsledere transporteres til stedet oprullet på kabeltromler og trækkes med et særligt spil sat op på en arbejdsvogn. Det særlige spil gør, at lederne kan trækkes direkte fra tromlen og op på plads i masten. Trækningen af ledere vil foregå fra arbejdspladser, som etableres ved hver mast. For at sikre elforsyningen til transformerstation Holsted, vil der derfor være behov for at etablere et 150kV kabelsystem mellem transformerstation Endrup og transformerstation Holsted. Det nye 150 kv kabelsystem etableres syd for den eksisterende luftledningsforbindelse. 2.8 Undersøgte alternativer Bortset fra 0-alternativet, dvs. at projektet ikke gennemføres, eksisterer der ingen alternativer til placeringen af selve projektområdet for havmølleparken. Inden for projektområdet kan der være flere forskellige alternativer for mølleparkens placering, design mv. Der er undersøgt en alternativ linjeføring for landanlægget mellem Houstrup Strand og transformerstation Endrup. Den alternative rute er ca. 60 km lang og forløber fra Blåbjerg Klitplantage i østlig retning mod området nord for Tistrup, hvorefter korridoren går i sydlig retning mod transformerstation Endrup, Figur Projektområdet ved Blåbjerg Klitplantage. Horns Rev 3 Havmøllepark VVM Del 0-Ikke teknisk resumé Side 17

18 Figur Der eksisterer to muligheder for placeringen af kabelforbindelsen mellem Houstrup Strand og transformerstation Endrup. Alternativet omfatter ligesom hovedforslaget en 220 kv kabelforbindelse; men i dette forslag placeres det nye kabel indenfor det eksisterende planlægningsbælte, som er udlagt omkring transmissionskablet fra Horns Rev 2. Den alternative linjeføring er omfattet af gældende kommuneplaner; men projektområdet er enkelte steder, hvor der er betydelige og væsentlige andre interesser, udvidet for at få plads og frihedsgrader til at fastlægge det endelige kabeltracé. Det eksisterende planlægningsbælte rummer plads til yderligere to kabelsystemer. De øvrige dele af anlægget, det vil sige det nedgravede 150 kv kabel, opgradering af det eksisterende luftledningstracé og ændringer på de eksisterende stationer, vil blive etableret eller ændret på samme måde, uanset om hovedforslaget eller alternativet vælges. Horns Rev 3 Havmøllepark VVM Del 0-Ikke teknisk resumé Side 18

19 2.9 Hvornår sker det Havmølleparken skal være klar til produktion ved udgangen af 2019, mens landanlæggene og opgraderingen af luftledningssystemerne skal være afsluttede inden udgangen af Den forventede tidsplan for projektet herunder VVMprocessen, udbudsrunde, projekterings- og etableringsfase fremgår af Tabel 2.1. Tabel 2.1. Den forventede tidsplan for gennemførelse af VVM-processen, udbudsrunde, projekterings- og etableringsfase for Horns Rev 3. Farvekoderne angiver hvilke myndigheder, der er ansvarlige for gennemførelsen af de enkelte faser i projektet T idsplan Horns Rev 3 Hav m øllepark Forundersøgelser og udarbejdelse af VVM-redegørelse Stjernehøring af myndigheder VVM redegørelse i offentlig høring Pro jektering af luft-, kab el- o g s tatio nsanlæg p å land VVM-tilladelse til landanlæg Etablering af luft-, kabel- og stationsanlæg på land Tildeling af koncession på havmølleparken Prækvalifikation, udbud og kontrahering af koncessionsudbud Tilladelse til etablering af havmølleparken Etablering af møllefundamenter Installation af 220 kv søkabel Etablering af transformerplatform Installation af transformerplatform Spændingssætning af transformerplatform Installatio n af vind mø lller Nettilslutning af vindmøller Energinet.dk Energ istyrelsen/koncesssionshaver Naturstyrelsen Etablering af ilandføringskabel. Horns Rev 3 Havmøllepark VVM Del 0-Ikke teknisk resumé Side 19

20 3 Landskab og visuelle forhold 3.1 Landskab og kulturmiljøer Landskabet i det vestlige Jylland er præget af udviklingen gennem de sidste istider for år siden, som har ført frem til de typiske landskabselementer vi kender i dag, ved dannelsen af vidtstrakte smeltevandssletter, bakkeøer og smeltevandsdale. En stor del af Nordsøen blev delvis tørlagt for år siden og dermed også Horns Rev. Dannelsen af kulturlandskabet med enge, heder og overdrev begyndte for ca år siden. Det karakteristiske kystlandskab med vidtstrakte klitplantager begyndte først at tage form i 1700 tallet i forbindelse med tilplantningerne af områder, der havde været præget af sandflugt gennem flere tusinde år. Projektområdet omfatter hovedsageligt landbrugsarealer, men også værdifulde kyst- og dallandskaber. Varde Ådal er således et typisk eksempel på et værdifuldt dallandskab. Oplevelserne i kyst- og dallandskaberne forstyrres kun meget kortvarigt og ubetydeligt under anlægsfasen, hvorimod dette naturligvis ikke vil være tilfældet ved bibeholdelse af 0-alternativet. Påvirkningen af dallandskabet i Varde Ådal vil være marginalt større i hovedforslaget, som følge af, at ådalen ved krydsningsstedet er bredere end ved krydsningsstedet for alternativet. Elementer i landskabet vidner om kulturpåvirkningen gennem tiden, og der findes således beskyttede kulturmiljøer tæt på eller delvis indenfor projektområdet for både hovedforslaget og det alternative forslag. Ingen af disse kulturmiljøer, der omfatter landsbyer, kirker og herregårde, forventes at blive påvirket. 3.2 Visuelle forhold Etableringen af kabelforbindelsen vil ikke kunne påvirke landskabsoplevelsen andet end midlertidigt i anlægsfasen. Tilstedeværelsen af luftledningsanlæg, udvidelse af kabel- og transformatorstationerne, og selve havmølleparken vil derimod påvirke den visuelle oplevelse af landskabet Havmølleparken Stor skala landskaberne i de åbne kystområder vurderes generelt at være velegnede til opstilling af havmøller, da landskaberne anses for at kunne matche møllernes dimensioner. Horns Rev 3 Havmøllepark VVM Del 0-Ikke teknisk resumé Side 20

21 Kystlandskabet er i dag til en vis grad påvirket af, at der i det fjerne kan skimtes eller ses havmøller i de eksisterende havmølleparker ved Horns Rev. Ved etableringen af Horns Rev 3 vil det i varierende omfang være muligt at se havmøller i det fjerne fra de populære badestrande og ferieområder langs den jyske vestkyst fra Ringkøbing Fjord i nord til Blåvands Huk i syd. Som en følge af jordens krumning vil havmøllerne begynde at dukke op i horisonten i en afstand af ca. 47 km for de høje 10 MW møller og i en afstand af ca. 39 km for de mindre 3 MW møller. Synligheden af havmølleparken vil være størst i en situation, hvor havmøllerne placeres længst mod øst svarende til layout E i Figur 2.4. Til trods for en større højde af 10 MW møllerne vil det visuelle indtryk af den samlede havmøllepark virke lettere og mest harmonisk i forhold til en mere kompakt møllepark bestående af mange mindre møller. Den nye havmøllepark vil især være synlig fra Henne Strand, hvor man i forvejen kan skimte møllerne i de eksisterende parker. Fra Vejers Strand vil alle tre havmølleparker kunne ses i klart vejr. Af hensyn til lufttrafikken skal møllerne og havmølleparken afmærkes med markeringslys. Derved bliver havmølleparken også synlig i aften og nattetimerne. Synligheden af havmølleparkerne vil dog være meget afhængig af vejrforholdene, og møllerne er som hovedregel kun synlige, når der er meget god sigt. I sommermånederne fra juni til og med august vil der i gennemsnitlig være meget god sigt i mere end % af tiden. I det vidtstrakte kystlandskab vil den store afstand til havmølleparken dog bevirke, at det samlede visuelle indtryk kun påvirkes i mindre grad af havmøllerne i horisonten. Figur 3.1. Horns Rev 3 set fra klitterne ved Henne Strand ved henholdsvis dag og i en aften/natsituation. Horns Rev 3 Havmøllepark VVM Del 0-Ikke teknisk resumé Side 21

22 3.2.2 Luftledningsanlæg, kabel og transformerstationer Luftledningsanlæg er synlige elementer i landskabet, men opgraderingen af luftledningsanlægget mellem Endrup og Revsing vil kun bevirke en mindre påvirkning i forhold til det eksisterede anlæg. Ved opgraderingen vil luftledningssystemet, fremstå visuelt mere synligt, men også mere symmetrisk og harmonisk. Den nye kabelstation i Blåbjerg Plantage vil blive etableret ved siden af kabelstationen for Horns Rev 2. Man vil kun kunne se bygningerne på meget tæt hold, da disse er omgivet af plantage og samtidig ligger i en mindre lavning i landskabet. Udvidelsen af transformerstation Endrup vil i forhold til det eksisterende anlæg bevirke at stationsanlægget vil fremstå mere synligtog komplekst i landskabet, især hvis man betragter anlægget fra syd og øst. Omkring arealet for udvidelsen af stationen vil der blive etableret en afskærmende beplantning af hjemmehørende træer og buske. Ændringer på transformerstationerne Holsted og Revsing vil ikke omfatte synlige ændringer på udendørs anlæggene. Transformerstation Endrup set fra øst Horns Rev 3 Havmøllepark VVM Del 0-Ikke teknisk resumé Side 22

23 4 Plante og dyreliv I forbindelse med store infrastrukturprojekter, som den nye havmøllepark og de eltransmissionsanlæg der er knyttet hertil for at transportere strømmen til forbrugerne på land, er der særligt fokus på de konsekvenser, anlæggene kan have for naturen. Horns Rev og dermed havmølleprojektet ligger i et område af Nordsøen, hvor der er et rigt fugleliv af både rastende havfugle og trækkende fugle herunder en stor del af Europas samlede bestand af vandfugle. Netop på grund af forekomsten af flere havfugle og vadefugle er Horns Rev og Vadehavsområdet syd for af stor national og international betydning. Endvidere er området på grund af gode betingelser for forskellige fiskearter af stor betydning for marsvin og sæler. Højspændingsanlæggene vil på strækningen fra ilandføringsstedet ved Houstrup Strand til transformerstationen ved Revsing passere mange forskellige naturtyper og beskyttede naturarealer af såvel international som national betydning. Danmark har en forpligtelse til at sørge for at forvalte de internationalt beskyttede naturområder på en sådan måde, at der sikres en bæredygtig bestand og stabil udvikling af de sjældne eller sårbare dyr og planter, der specifikt er knyttet til disse naturområder. Naturområderne er beskyttede af internationale direktiver og konventioner som eksempelvis EU s habitatdirektiv. Ifølge habitatbekendtgørelsen må der derfor ikke gennemføres planer eller projekter, der kan skade de arter og naturtyper, som de såkaldte Natura 2000-områder er udpeget for at beskytte. 4.1 Natura 2000 og beskyttede arter Selve havmølleparken og ilandføringskablet ligger uden for Natura områder; men Houstrup Strand ligger inden for et Natura 2000 område, ligesom kabelkorridorerne krydser Natura 2000 områder ved henholdsvis Varde Å og Sneum Å. Den eksisterende luftledningsforbindelse krydser også Sneum Å umiddelbart øst for Endrup. Horns Rev 3 Havmøllepark VVM Del 0-Ikke teknisk resumé Side 23

VVM-tilladelse. For Havmøllepark Horns Rev 3 til Energinet.dk. November 2014

VVM-tilladelse. For Havmøllepark Horns Rev 3 til Energinet.dk. November 2014 VVM-tilladelse For Havmøllepark Horns Rev 3 til Energinet.dk November 2014 1 Del 1: Forslag til Kommuneplantillæg til Kommuneplan 2013 for Varde Kommune Kommuneplan 2014-2026 for Esbjerg Kommune Kommuneplan

Læs mere

Havmøllepark Horns Rev 3

Havmøllepark Horns Rev 3 Havmøllepark Horns Rev 3 VVM redegørelse og miljørapport Del 0: Ikke teknisk resumé 1 Kolofon Titel: VVM redegørelse og miljørapport. Del 0 Ikke teknisk resumé Emneord: VVM, havmøllepark, havmøller, transformerplatform,

Læs mere

Havmøllepark Horns Rev 3

Havmøllepark Horns Rev 3 Havmøllepark Horns Rev 3 VVM redegørelse og miljørapport Del 4: Sammenfatning og konklusion 1 Kolofon Titel: VVM redegørelse og miljørapport. Del 4 Sammenfatning og konklusion Udgiver: Naturstyrelsen Forfatter:

Læs mere

Der er i udført en omfattende undersøgelse af flagermus i Stevns Kommune.

Der er i udført en omfattende undersøgelse af flagermus i Stevns Kommune. Bilag til SMV-screening Navn på plan Spildevandstillæg 6 Dato for screeningen 08.09.16 Screenet af Steen Roed Generelt for flagermus Der er i 2012-2014 udført en omfattende undersøgelse af flagermus i

Læs mere

Bilag til SMV screening. Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen påvirkning Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella barbastellus)

Bilag til SMV screening. Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen påvirkning Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella barbastellus) Bilag til SMV screening Navn på plan VVM-screening for 3 husstandsvindmøller Dato for screeningen 20.05.15 Screenet af Steen Roed Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella

Læs mere

VVM-tilladelse. Krigers Flak Havmøllepark - landanlæg. 12. april 2016

VVM-tilladelse. Krigers Flak Havmøllepark - landanlæg. 12. april 2016 VVM-tilladelse Krigers Flak Havmøllepark - landanlæg 12. april 2016 1 Indhold Indhold... 2 1 VVM-tilladelse til Indsæt projektnavn... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Beskrivelse af projektet... 3 2 Vilkår for

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Bilag til SMV screening. Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen påvirkning Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella barbastellus)

Bilag til SMV screening. Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen påvirkning Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella barbastellus) Bilag til SMV screening Navn på plan VVM-screening: solfangerfelt, Myrekærvej 3, 4652 Hårlev Dato for screeningen 13.05.15 Screenet af Steen Roed Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen Pattedyr Bredøret

Læs mere

Anmeldelse af landanlæg for kystnære havmøllepark ved Vesterhav Nord

Anmeldelse af landanlæg for kystnære havmøllepark ved Vesterhav Nord Til Lemvig Kommune lemvig.kommune@lemvig.dk, teknik@lemvig.dk, Kirsten.eldon@lemvig.dk Att: Kirsten Eldon Struer Kommune teknisk@struer.dk, struer@struer.dk Holstebro Kommune kommunen@holstebro.dk, teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

Vattenfall har drifts- og vedligeholdelsesansvaret for Horn Rev Havmøllepark. Dette ansvar varetages af Vattenfalls Vindservice-afdeling i Esbjerg:

Vattenfall har drifts- og vedligeholdelsesansvaret for Horn Rev Havmøllepark. Dette ansvar varetages af Vattenfalls Vindservice-afdeling i Esbjerg: Denne rapport er udarbejdet af de oprindelige bygherrer, Elsam og Eltra, som i dag er del af andre, større selskaber. Horns Rev ejes således i dag 60 procent af Vattenfall og 40 procent af DONG Energy.

Læs mere

Anmeldelse af landanlæg for kystnære havmøllepark ved Sæby

Anmeldelse af landanlæg for kystnære havmøllepark ved Sæby Til Frederikshavn Kommune post@frederikshavn.dk; lemr@frederikshavn.dk Att: Lene Morthensen Kopi til: Naturstyrelsen (nst@nst.dk, Birgitte Wendelboe) Energistyrelsen (ens@ens.dk Therese Kofoed Jensen)

Læs mere

Havmøllepark Horns Rev 3

Havmøllepark Horns Rev 3 Havmøllepark Horns Rev 3 VVM redegørelse og miljørapport Del 4: Sammenfatning og konklusion 1 Kolofon Titel: VVM redegørelse og miljørapport. Del 4 Sammenfatning og konklusion Emneord: VVM, havmøllepark,

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag

Indkaldelse af ideer og forslag Indkaldelse af ideer og forslag VVM for Bornholm Havmøllepark med tilhørende ilandføringsanlæg Juni 2014 Kolofon Titel: Indkaldelse af ideer og forslag VVM for Bornholm Havmøllepark med tilhørende ilandføringsanlæg

Læs mere

Horns Rev 3 projektet generelt Spørgsmål svar

Horns Rev 3 projektet generelt Spørgsmål svar Horns Rev 3 projektet generelt Spørgsmål svar Hvad koster det? De ilandføringsinstallationer, som ENDK er ansvarlige for, er budgetteret til 1.534 mio. kr. i 2013-priser. Ilandføringsinstallationerne inkluderer

Læs mere

Kort information om Natura 2000 og bilag IV arter

Kort information om Natura 2000 og bilag IV arter Kort information om Natura 2000 og bilag IV arter September 2016 1 Kort information om Natura 2000 og bilag IV arter Anne Villadsgaard, Kystdirektoratet Hvad er Natura 2000? Natura 2000-områder kaldes

Læs mere

Vesterhav Syd Havmøllepark. VVM-redegørelse og miljørapport Del 4: Sammenfatning og konklusion

Vesterhav Syd Havmøllepark. VVM-redegørelse og miljørapport Del 4: Sammenfatning og konklusion Vesterhav Syd Havmøllepark VVM-redegørelse og miljørapport Del 4: Sammenfatning og konklusion April 2015 1 Kolofon Titel: Vesterhav Syd Havmøllepark. VVM-redegørelse og miljørapport Del 4: Sammenfatning

Læs mere

HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK

HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK Mennesker har i årtusinder udnyttet vinden som energikilde. Udviklingen bevæger sig i dag fra mindre grupper af vindmøller på land til større vindmølleparker på havet. Vindkraft

Læs mere

Scopingsnotat. Hjørring Kommune

Scopingsnotat. Hjørring Kommune Hjørring Kommune Scopingsnotat 10-12-2014 Sag nr. 01.02.05-P16-18-14 Side 1. Opstilling af vindmøller ved Gårestrup I forbindelse med planlægningen for opstilling af 3 vindmøller ved Gårestrup skal der

Læs mere

Kriegers Flak Havmøllepark. VVM-redegørelse Del 1: Ikke-teknisk resumé

Kriegers Flak Havmøllepark. VVM-redegørelse Del 1: Ikke-teknisk resumé Kriegers Flak Havmøllepark VVM-redegørelse Del 1: Ikke-teknisk resumé Kolofon Titel: Kriegers Flak Havmøllepark. VVM-redegørelse. Del 1: Ikke-teknisk resumé. Emneord: VVM, transformerplatform, havmøller,

Læs mere

Velkommen til borgermøde i 2. offentlighedsfase

Velkommen til borgermøde i 2. offentlighedsfase Velkommen til borgermøde i 2. offentlighedsfase COBRAcable Ambassaden den 11. juni 2015 1 Dagsorden 19:00 Præsentationer Velkomst v/poul-jacob Vilhelmsen, Energinet.dk Mødets opbygning v/ordstyrer Marian

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag til Banedanmarks Signalprogram på S- banestrækningen Lyngby Hillerød

Indkaldelse af ideer og forslag til Banedanmarks Signalprogram på S- banestrækningen Lyngby Hillerød Indkaldelse af ideer og forslag til Banedanmarks Signalprogram på S- banestrækningen Lyngby Hillerød Maj 2011 1 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for

Læs mere

Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø

Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) NST-130-00162 Havmøllepark Kriegers Flak VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear Industrivej 2 4683 Rønnede Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk Dear NY VINDMØLLEPARK VED TUREBYLILLE I FAXE KOMMUNE - ANSØG- NING OM DISPENSATION TIL ETABLERING AF TO NYE OVERKØRSLER INDENFOR

Læs mere

Vesterhav Nord Havmøllepark. VVM-redegørelse og miljørapport Del 0: Ikke-teknisk resume

Vesterhav Nord Havmøllepark. VVM-redegørelse og miljørapport Del 0: Ikke-teknisk resume Vesterhav Nord Havmøllepark VVM-redegørelse og miljørapport Del 0: Ikke-teknisk resume April 2015 1 Kolofon Titel: Vesterhav Nord Havmøllepark. VVM-redegørelse og miljørapport. Del 0: Ikke-teknisk resume.

Læs mere

Hermed et lille nyhedsbrev, som denne gang omhandler mulige havvindmøller i vores område.

Hermed et lille nyhedsbrev, som denne gang omhandler mulige havvindmøller i vores område. Kære alle Hermed et lille nyhedsbrev, som denne gang omhandler mulige havvindmøller i vores område. Jeg vil anbefale Jer alle at deltage i det offentlige høringsmøde d. 20 maj på Lemvig Gymnasium fra 19.00

Læs mere

Vedr. forundersøgelser for en havmøllepark i Vesterhavet på op til 200 MW (Vesterhav Syd)

Vedr. forundersøgelser for en havmøllepark i Vesterhavet på op til 200 MW (Vesterhav Syd) Bilag 1 Vedr. forundersøgelser for en havmøllepark i Vesterhavet på op til 200 MW (Vesterhav Syd) Energinet.dk skal foretage forundersøgelser på søterritoriet for at byggemodne et område til en havmøllepark

Læs mere

Velkommen til borgermøde i 2. offentlighedsfase

Velkommen til borgermøde i 2. offentlighedsfase Velkommen til borgermøde i 2. offentlighedsfase Bornholm Havmøllepark og anlæg til nettilslutning Radisson Blu, Fredensborg Hotel den 7. maj 2015 1 Dagsorden 19:00 Præsentationer Velkomst v/marian Kaagh,

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag

Indkaldelse af ideer og forslag Indkaldelse af ideer og forslag VVM for Sejerø Bugt Havmøllepark med tilhørende ilandføringsanlæg samt miljøvurdering og kommuneplantillæg for landanlæg Januar 2014 Kolofon Titel: VVM for Sejerø Bugt Havmøllepark

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2009

Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2009 Forslag Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2009 KULTUR OG UDVIKLING Ilandføringsanlæg til Anholt Havmøllepark Version 22.04.10 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Kommuneplantillægget

Læs mere

Velkommen til borgermøde

Velkommen til borgermøde Velkommen til borgermøde Sejerø Bugt Havmøllepark og anlæg til nettilslutning Havnsø Hotel og Kursuscenter den 6. februar 2014 Om Energinet.dk Hvem er deltagerne her i dag? Arrangører Energinet.dk Ansvarlig

Læs mere

VVM screening af nedlæggelse af overkørsel 142 og 144 På banestrækningen mellem Viborg og Struer Screeningsskema

VVM screening af nedlæggelse af overkørsel 142 og 144 På banestrækningen mellem Viborg og Struer Screeningsskema Aarhus Fysisk planlægning og VVM VVM screening af nedlæggelse af overkørsel 142 og 144 På banestrækningen mellem Viborg og Struer Screeningsskema J. nr. NST-130-00140 Juni 2012 A Bilag A Skema til brug

Læs mere

Vesterhav Nord Havmøllepark. VVM-redegørelse og miljørapport Del 4: Sammenfatning og konklusion

Vesterhav Nord Havmøllepark. VVM-redegørelse og miljørapport Del 4: Sammenfatning og konklusion Vesterhav Nord Havmøllepark VVM-redegørelse og miljørapport Del 4: Sammenfatning og konklusion April 2015 1 Kolofon Titel: Vesterhav Nord Havmøllepark. VVM-redegørelse og miljørapport Del 4. Sammenfatning

Læs mere

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde 1 MØLLE SKJULT AF BEPLANTNING Vindmøller øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller øst for Rendbæk. Det nye vindmølleområde forventes

Læs mere

Velkommen til borgermøde

Velkommen til borgermøde Velkommen til borgermøde Vesterhav Syd Havmøllepark og anlæg til nettilslutning Holmsland Idræt- og kulturcenter den 30. januar 2014 Om Energinet.dk Hvem er deltagerne her i dag? Arrangører Energinet.dk

Læs mere

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014 Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering 01.02.00-K04-1-14 Notat - scoping Dato: 17-09-2014 Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold der

Læs mere

Omø South Nearshore A/S. Indkaldelse af idéer og forslag VVM OMØ SYD HAVMØLLEPARK

Omø South Nearshore A/S. Indkaldelse af idéer og forslag VVM OMØ SYD HAVMØLLEPARK Omø South Nearshore A/S Indkaldelse af idéer og forslag VVM OMØ SYD HAVMØLLEPARK Omø South Nearshore A/S Indkaldelse af idéer og forslag VVM OMØ SYD HAVMØLLEPARK Rekvirent Rådgiver Omø South Nearshore

Læs mere

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. DEBATOPLÆG Vindmøller ved Ålsrode Norddjurs Kommune april 2015 UDVIKL INGSFOR V A L T NINGE N Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Visualisering af 150 meter høje vindmøller,

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag

Indkaldelse af ideer og forslag Indkaldelse af ideer og forslag VVM- redegørelse af " Fredericia Rangerbanegård henstilling af farligt gods" December 2014 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM (Vurderinger af Virkninger på Miljøet) står for

Læs mere

Havmøllepark Horns Rev 3

Havmøllepark Horns Rev 3 Havmøllepark Horns Rev 3 VVM redegørelse og miljørapport Del 2 Det marine miljø Kolofon Titel: Havmøllepark Horns Rev 3. VVM redegørelse Del 2 Det marine miljø Emneord: VVM, transformerstationer, havmøllepark,

Læs mere

Thy-Mors-Salling. Bilag vedrørende fokusområder i Struer Kommune Thisted Kommune Morsø Kommune Skive Kommune

Thy-Mors-Salling. Bilag vedrørende fokusområder i Struer Kommune Thisted Kommune Morsø Kommune Skive Kommune Thy-Mors-Salling Bilag vedrørende fokusområder i Struer Kommune Thisted Kommune Morsø Kommune Skive Kommune 1 Struer Kommune Grøn korridor vest for station Struer Der er en grøn korridor vest for station

Læs mere

Mere information. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 E-mail: info@energinet.dk www.energinet.dk

Mere information. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 E-mail: info@energinet.dk www.energinet.dk Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 E-mail: info@energinet.dk www.energinet.dk Mere information Du kan få mere at vide om Skagerrak 4-forbindelsen ved at gå ind på vores hjemmeside

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

OPGRADERING AF VESTERNASEN OG BATTERIVEJ SAMT NY VEJFORBINDELSE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Forhold til Natura 2000-reglerne 2

OPGRADERING AF VESTERNASEN OG BATTERIVEJ SAMT NY VEJFORBINDELSE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Forhold til Natura 2000-reglerne 2 FANØ KOMMUNE OPGRADERING AF VESTERNASEN OG BATTERIVEJ SAMT NY VEJFORBINDELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NATURA 2000-VÆSENTLIGHEDSVURDERING

Læs mere

Vesterhav Syd Havmøllepark. VVM-redegørelse og miljørapport Del 0: Ikke-teknisk resume

Vesterhav Syd Havmøllepark. VVM-redegørelse og miljørapport Del 0: Ikke-teknisk resume Vesterhav Syd Havmøllepark VVM-redegørelse og miljørapport Del 0: Ikke-teknisk resume April 2015 1 Kolofon Titel: Vesterhav Syd Havmøllepark. VVM-redegørelse og miljørapport. Del 0: Ikke-teknisk resume.

Læs mere

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3A til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Debatoplæg Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Kolofon: Debatoplæg til vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune. Udgivet af Vejle Kommune, september 2012. Teknik og Miljø. Indledning Vejle Kommune har i

Læs mere

Pålæg vedrørende etablering af ilandføringsanlæg og gennem-

Pålæg vedrørende etablering af ilandføringsanlæg og gennem- KLIMA-, ENERGI- OG BYGNINGSMINISTERIET Energinet.dk info@enerqinet.dk Pålæg vedrørende etablering af ilandføringsanlæg og gennem- Ministeren førsel af forundersøgelser for storskala havmølleparker ved

Læs mere

Miljøvurdering. Hvorfor en miljøvurdering?

Miljøvurdering. Hvorfor en miljøvurdering? Miljøvurdering Hvorfor en miljøvurdering? I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009) skal kommunen udarbejde en miljøvurdering, når den

Læs mere

Havmøllepark Horns Rev 3

Havmøllepark Horns Rev 3 Havmøllepark Horns Rev 3 VVM redegørelse og miljørapport Del 3: Det terrestriske miljø Kolofon Titel: VVM redegørelse og miljørapport. Del 3 Det terrestriske miljø Emneord: VVM, højspændingskabler, kabelgrave,

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

MODERNISERING AF RESENDALVEJ

MODERNISERING AF RESENDALVEJ MODERNISERING AF RESENDALVEJ Forudgående høring April 2012 Debatoplæg Baggrund Silkeborg Kommune planlægger en modernisering af Resendalvej for at forbedre trafiksikkerheden. Den berørte strækning er ca.

Læs mere

SMV-screening af planer og programmer

SMV-screening af planer og programmer SMV-screening af planer og programmer Generelle oplysninger Navn på plan Lokalplan 177 Område til fritids- og turismeformål ved Stevns Fyr Dato for screeningen 24. juni 2016. Justeret 28. november 2016

Læs mere

Endelave Havbrug. 26. januar 2014 1

Endelave Havbrug. 26. januar 2014 1 Endelave Havbrug Hvem er jeg Beskrivelse af Havbrug og Kompensationsopdræt Tab af næringsstoffer (N2000 og VRD) Forstyrrelse af naturtyper og arter (N2000) Tab af medicin (VRD) Forstyrrelse af andre aktiviteter

Læs mere

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Debatoplæg 8 vindmøller ved Rødby Fjord III September 2016 DEBATOPLÆG TIL 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Vindmøller ved Rødby Fjord III Lolland vil være et moderne bæredygtigt samfund og et internationalt

Læs mere

Projekt HR3. Business Case for nettilslutning af Horns Rev 3 Havmøllepark OFFENTLIG UDGAVE. 27. februar 2013 SDM/SDA-NGS

Projekt HR3. Business Case for nettilslutning af Horns Rev 3 Havmøllepark OFFENTLIG UDGAVE. 27. februar 2013 SDM/SDA-NGS Projekt HR3 Business Case for nettilslutning af Horns Rev 3 Havmøllepark 27. februar 2013 SDM/SDA-NGS Dok. 38530/13, Sag 12/899 1/15 Indholdsfortegnelse 1. Indstilling... 3 2. Resumé... 3 3. Baggrund og

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede

Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede Debatoplæg om udvidelse af vindmølleparken Lønborg Hede (Lønborg Hede II) Tillæg nr. 59 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra

Læs mere

Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015

Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 17Lille Vildmose, Tofte Skov og Høstemark Skov 18Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø 14Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord 222Villestrup Ådal 201Øster

Læs mere

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1 ASSENS KOMMUNE MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MIJØSCREENING INDHOLD 1 Indledning 1 2 Lovgrundlag

Læs mere

VVM for Hønsinge Omfartsvej. Indkaldelse af ideer og forslag

VVM for Hønsinge Omfartsvej. Indkaldelse af ideer og forslag VVM for Hønsinge Omfartsvej Indkaldelse af ideer og forslag November 2012 1 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM (Vurderinger af Virkninger på Miljøet) står for vurdering af visse offentlige og private anlægs

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg

Indkaldelse af idéer og forslag. FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg Indkaldelse af idéer og forslag FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg Oktober 2011 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på

Læs mere

Udkast til. Kapitel 1. Anvendelsesområde. Kapitel 2. Anmeldelsespligt

Udkast til. Kapitel 1. Anvendelsesområde. Kapitel 2. Anmeldelsespligt Udkast til Bekendtgørelse om vurdering af virkningerne på miljøet (VVM), konsekvensvurdering vedrørende Natura 2000-områder og beskyttelse af visse dyre- og plantearter i forbindelse med ændringer eller

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Hans Martin Risgaard Højmark, Skovbrynet 1 C, 8960 Randers SØ Bygherres

Læs mere

Kommuneplantillæg. Kommuneplan 2013 for Varde Kommune. Kommuneplan 2014-2026 for Esbjerg Kommune. Kommuneplan 2013-2025 for Vejen Kommune for

Kommuneplantillæg. Kommuneplan 2013 for Varde Kommune. Kommuneplan 2014-2026 for Esbjerg Kommune. Kommuneplan 2013-2025 for Vejen Kommune for Kommuneplantillæg til Kommuneplan 2013 for Varde Kommune Kommuneplan 2014-2026 for Esbjerg Kommune Kommuneplan 2013-2025 for Vejen Kommune for Horns Rev 3 Havmøllepark med tilhørende ilandføringskabel

Læs mere

NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING

NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING FREMTIDENS NORDFORBRÆNDING NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING I HØRSHOLM KOMMUNE Del 1 Kommuneplantillæg med miljøvurdering Del 2 Ikke teknisk resume Del 3 VVM-redegørelse Vurdering af levesteder og mulige

Læs mere

VELKOMMEN BORGERMØDE OM FORLÆNGELSEN AF DREWSENSVEJ MOD ØST. NORDSKOVVEJ 22. november

VELKOMMEN BORGERMØDE OM FORLÆNGELSEN AF DREWSENSVEJ MOD ØST. NORDSKOVVEJ 22. november VELKOMMEN BORGERMØDE OM FORLÆNGELSEN AF DREWSENSVEJ MOD ØST NORDSKOVVEJ 22. november 2012 1 PROGRAM 19.00-19.45 Overordnet trafikafvikling Naturhensyn Vejens forløb og stiforbindelser VVM-redegørelse Pause

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Skive Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen:

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 Varde Kommune September 2007 Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2004-2016, Gl. Varde Kommune Baggrund Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske om at

Læs mere

Sæby Havmøllepark. VVM-redegørelse og miljørapport. Del 4: Sammenfatning og konklusion

Sæby Havmøllepark. VVM-redegørelse og miljørapport. Del 4: Sammenfatning og konklusion Sæby Havmøllepark VVM-redegørelse og miljørapport Del 4: Sammenfatning og konklusion 20.05.2015 Kolofon Titel: Sæby Havmøllepark, VVM-redegørelse og miljørapport, Del 4: Sammenfatning og konklusion Emneord:

Læs mere

Miljøundersøgelser ved andre havmølleparker

Miljøundersøgelser ved andre havmølleparker Miljøundersøgelser ved andre havmølleparker Jesper Kyed Larsen Miljøkoordinator, Wind - Engineering 25 oktober 2007 Seminarium om Lillgrunds Kontrollprogram Indhold Miljøovervågningsprogrammet Horns Rev

Læs mere

VVM Myndighed. Notat: VVM-screening for regulering af et afvandingsgrøft ved Hjortkær Fiskeri. 1. Projektbeskrivelse. Indledning

VVM Myndighed. Notat: VVM-screening for regulering af et afvandingsgrøft ved Hjortkær Fiskeri. 1. Projektbeskrivelse. Indledning Notat: VVM-screening for regulering af et afvandingsgrøft ved Hjortkær Fiskeri 1. Projektbeskrivelse VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Regulering af afvandingsgrøft ved

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk. Kaj Nielsen Sdr. Ommevej 25 7330 Brande

TEKNIK OG MILJØ. Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk. Kaj Nielsen Sdr. Ommevej 25 7330 Brande TEKNIK OG MILJØ Kaj Nielsen Sdr. Ommevej 25 7330 Brande Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Dato: 18. april 2013 Udtalelse om arealer beliggende i

Læs mere

Energinet.dk. Horns Rev 3 Havmøllepark. Teknisk baggrundsrapport nr. 15 LANDSKABELIGE FORHOLD

Energinet.dk. Horns Rev 3 Havmøllepark. Teknisk baggrundsrapport nr. 15 LANDSKABELIGE FORHOLD Energinet.dk Horns Rev 3 Havmøllepark Teknisk baggrundsrapport nr. 15 LANDSKABELIGE FORHOLD APRIL 2014 Energinet.dk Horns Rev 3 Havmøllepark LANDSKABELIGE FORHOLD Kunde Konsulent Energinet.dk Att. Indkøb

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag

Indkaldelse af ideer og forslag Indkaldelse af ideer og forslag VVM for biogasanlæg v. Korskro, Esbjerg Kommune - supplerende høring vedr. opkobling på naturgasnettet 18. april 2013 Kolofon Titel: VVM for biogasanlæg v. Korskro, Esbjerg

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Natursektionen Arsenalvej 55 9800 Hjørring fbe@mil.dk

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Natursektionen Arsenalvej 55 9800 Hjørring fbe@mil.dk Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Natursektionen Arsenalvej 55 9800 Hjørring fbe@mil.dk Tværgående planlægning J.nr. NST-130-00252 Ref. fleka Den 2. oktober 2013 Afgørelse om at rydning af

Læs mere

Natur og landskab i vurdering af vindmøller

Natur og landskab i vurdering af vindmøller Natur og landskab i vurdering af vindmøller Henrik Skovgaard Orbicon A/S Miljøvurderingsdag i Aalborg, 18. august 2016 1 VVM bekendtgørelsens krav om vurdering af virkninger på miljøet, jf. 5 stk. 2. 1)

Læs mere

Vindmøller på Avedøre Holme

Vindmøller på Avedøre Holme Indkaldelse af ideer og synspunkter Hvidovre Kommune planlægger nu for opstilling af tre nye vindmøller på Avedøre Holme. Det nye vindmølleområde forventes at bestå af tre vindmøller, som opstilles langs

Læs mere

Jylland-Fyn Kabel. - anlægsarbejdet

Jylland-Fyn Kabel. - anlægsarbejdet Jylland-Fyn Kabel - anlægsarbejdet 1 Eksempel på arbejdsbælte under anlægsarbejdet. Arbejdsbæltet ved kabellægning i Jylland Fyn kabel projektet er som udgangspunkt 15 meter. Eksempel på tværsnit gennem

Læs mere

Thyborøn Agger Færgefart Rådhusgade Lemvig

Thyborøn Agger Færgefart Rådhusgade Lemvig Thyborøn Agger Færgefart Rådhusgade 2 7620 Lemvig Plan- og Miljøafdelingen 14. oktober 2016 BrevID.: 2294245 Medarbejder: pij VVM tilladelse Thisted Kommune giver hermed Thyborøn Agger Færgefart VVM-tilladelse

Læs mere

Velkommen til borgermøde

Velkommen til borgermøde Velkommen til borgermøde Smålandsfarvandet Havmøllepark og anlæg til nettilslutning Skælskør Bibliotek den 16. januar 2014 Hvem er Energinet.dk? Ejer, driver og udbygger de overordnede el- og gasnet Forsyningssikkerhed

Læs mere

Bornholm Havmøllepark. VVM-redegørelse Del 0: Ikke-teknisk resume

Bornholm Havmøllepark. VVM-redegørelse Del 0: Ikke-teknisk resume Bornholm Havmøllepark VVM-redegørelse Del 0: Ikke-teknisk resume April 2015 Kolofon Titel: Bornholm Havmøllepark. VVM-redegørelse. Del 0: Ikke-teknisk resume. Emneord: VVM, havmøllepark, stationsanlæg,

Læs mere

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013 Miljøministeriet Naturstyrelsen Måde Havnedeponi Bilag 2 Oversigt over delkonklusioner Juni 2013 Notat BILAG 2 Måde Havnedeponi Oversigt over delkonklusioner 21. maj 2013 Miljøer i anlægsfasen Projekt

Læs mere

Foreløbig vurdering af planlagte udlæg til kommunale veje og stier (retningslinje T17) i forhold til habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet

Foreløbig vurdering af planlagte udlæg til kommunale veje og stier (retningslinje T17) i forhold til habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet 20. maj 2010 Foreløbig vurdering af planlagte udlæg til kommunale veje og stier (retningslinje T17) i forhold til habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet EU s habitatdirektiv udpeger en række

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Marts 2016 Vindmøller ved Skodsebølle Lolland Kommune er et af de steder i verden, hvor der produceres mest vedvarende energi pr. indbygger, og kommunen vil fortsætte

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

VVM screening af udskiftning af fire 400 kv vekselstrømskabler (øresundskablerne) mellem Danmark og Sverige Screeningsskema

VVM screening af udskiftning af fire 400 kv vekselstrømskabler (øresundskablerne) mellem Danmark og Sverige Screeningsskema Tværgående planlægning VVM screening af udskiftning af fire 400 kv vekselstrømskabler (øresundskablerne) mellem Danmark og Sverige Screeningsskema J. nr. NST-130-00178 Januar 2013 Bilag A Skema til brug

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Naturstyrelsen (journalnummer: NST- ) Basis oplysninger Projekt

Læs mere

Indkaldelse af forslag og ideer

Indkaldelse af forslag og ideer Indkaldelse af forslag og ideer Vindmøller på Danish Crowns slagteri i Horsens Nord TEKNIK OG MILJØ 2 INDKALDELSE AF FORSLAG OG IDEER Vindmøller på Danish Crowns slagteri i Horsens Nord Danish Crown A/S

Læs mere

- Forbehold for prototypemøller på arealet Opbakning til arealet Forbehold for arealet. forvejen er udlagt til vindmøller. Det bør fuglene og naturen.

- Forbehold for prototypemøller på arealet Opbakning til arealet Forbehold for arealet. forvejen er udlagt til vindmøller. Det bør fuglene og naturen. ID/Kommune Antal møller ID-nr. 100, Ringkøbing Skjern 2-4 møller op til 200 m. Miljømæssige påvirkninger + Uproblematisk påvirkning på det foreliggende grundlag - Risiko for negativ påvirkning, (f.eks.

Læs mere

Bornholm Havmøllepark. VVM-redegørelse Del 4: Sammenfatning og konklusion

Bornholm Havmøllepark. VVM-redegørelse Del 4: Sammenfatning og konklusion Bornholm Havmøllepark VVM-redegørelse Del 4: Sammenfatning og konklusion April 2015 1 Kolofon Titel: Bornholm Havmøllepark. VVM-redegørelse. Del 4: Sammenfatning og konklusion. Emneord: VVM, Havmøllepark,

Læs mere

Teknisk notat. Pumpestation Linderupvej Forhold vedr. Natura BAGGRUND

Teknisk notat. Pumpestation Linderupvej Forhold vedr. Natura BAGGRUND Teknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Pumpestation Linderupvej Forhold vedr. Natura 2000 30. april 2015 Vores reference: 30.2100.20

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opsætning af husstandsmølle (Gaia-Wind

Læs mere

Transmissionsforbindelse mellem Danmark og Holland

Transmissionsforbindelse mellem Danmark og Holland Transmissionsforbindelse mellem Danmark og Holland Dagsorden Velkommen Hartvig Jensen, Endrup Lokalråd PoulJacob Vilhelmsen, Energinet.dk Rammer Hvem er Energinet.dk? COBRAcable projektet PoulJacob Vilhelmsen,

Læs mere

Debatoplæg. VVM-redegørelse for Viking Link nyt højspændingskabel og omformerstation i Varde og Vejen Kommune

Debatoplæg. VVM-redegørelse for Viking Link nyt højspændingskabel og omformerstation i Varde og Vejen Kommune Debatoplæg VVM-redegørelse for Viking Link nyt højspændingskabel og omformerstation i Varde og Vejen Kommune Maj 2016 1 INDHOLD VI VIL GERNE HØRE DIN MENING 2 VIKING LINK EN NY JÆVNSTRØMS- FORBINDELSE

Læs mere

VVM-screening af ansøgning om opstilling af en husstandsvindmølle på Ølstedvej 22

VVM-screening af ansøgning om opstilling af en husstandsvindmølle på Ølstedvej 22 VVM-screening af ansøgning om opstilling af en husstandsvindmølle på Ølstedvej 22 VVM-Myndighed Basisoplysninger Projektbeskrivelse Halsnæs Kommune Opstilling af en husstandsvindmølle på 21,6 meter på

Læs mere

Vattenfall har drifts- og vedligeholdelsesansvaret for Horn Rev Havmøllepark. Dette ansvar varetages af Vattenfalls Vindservice-afdeling i Esbjerg:

Vattenfall har drifts- og vedligeholdelsesansvaret for Horn Rev Havmøllepark. Dette ansvar varetages af Vattenfalls Vindservice-afdeling i Esbjerg: Denne rapport er udarbejdet af de oprindelige bygherrer, Elsam og Eltra, som i dag er del af andre, større selskaber. Horns Rev ejes således i dag 60 procent af Vattenfall og 40 procent af DONG Energy.

Læs mere

Sæby Havmøllepark. VVM-redegørelse og miljørapport. Del 0: Ikke-teknisk resumé

Sæby Havmøllepark. VVM-redegørelse og miljørapport. Del 0: Ikke-teknisk resumé Sæby Havmøllepark VVM-redegørelse og miljørapport Del 0: Ikke-teknisk resumé 20.05.2015 Kolofon Titel: Sæby Havmøllepark, VVM-redegørelse og miljørapport, Del 0: Ikketeknisk resume Emneord: VVM, havmøllepark,

Læs mere