Afslag på distributionstilskud til forenings blad fortolkning af hjemmelsgrundlaget. 23. oktober 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afslag på distributionstilskud til forenings blad fortolkning af hjemmelsgrundlaget. 23. oktober 2015"

Transkript

1 Afslag på distributionstilskud til forenings blad fortolkning af hjemmelsgrundlaget En forening klagede til ombudsmanden over, at Fordelingsudvalget for Bladpuljen havde givet afslag på tilskud til foreningens blad, med henvisning til at foreningen drev et professionelt forlag. Foreningen henviste bl.a. til, at det efter bekendtgørelsen om distributionstilskud yderligere var en betingelse for at nægte foreningen tilskud, at bladet blev udgivet med et kommercielt formål. Ombudsmanden mente ikke, at bekendtgørelsens ordlyd i sig selv gav et fuldstændig klart svar på, hvad der skulle til for at meddele afslag på distributionstilskud. 23. oktober 2015 Forvaltningsret Almindelige emner 1.2 På grundlag af forarbejderne nåede ombudsmanden imidlertid frem til, at lovgivers hensigt havde været at afskære publikationer, der udgives med et kommercielt formål, fra tilskud. Bestemmelsen måtte derfor fortolkes sådan, at der kun kunne gives afslag, hvis der både var tale om et professionelt forlag/en professionel udgiver, og den konkrete publikation blev udgivet med et kommercielt formål. Ombudsmanden var også uenig i fordelingsudvalgets forståelse af udtrykket kommercielt formål : Udvalget mente, at alene det, at en publikation blev handlet, var nok til, at formålet med den kunne siges at være kommercielt. Ombudsmanden konstaterede, at udvalgets forståelse afveg markant fra den sædvanlige sproglige forståelse, nemlig at et kommercielt formål er et formål om økonomisk fortjeneste. Da forarbejderne ikke gav grundlag for en anden forståelse, mente ombudsmanden, at udtrykket måtte forstås i overensstemmelse med sædvanlig sproglig forståelse, dvs. at formålet med udgivelsen skulle være økonomisk fortjeneste. Ombudsmanden henstillede til fordelingsudvalget at genoptage sagen og træffe en ny afgørelse. Ombudsmanden pegede til brug for udvalgets overvejelser bl.a. på, at foreningen efter det oplyste var en nonprofitorganisation, der havde et pædagogisk formål, og at bladets redaktion og øvrige bidragydere var ulønnede. (Sag nr. 13/02937)

2 OMBUDSMANDENS UDTALELSE Herunder gengives ombudsmandens udtalelse i sagen efterfulgt af en sagsfremstilling: Ombudsmandens udtalelse 1. Sagens genstand Sagen drejer sig om, hvorvidt foreningen A havde ret til at modtage distributionstilskud for 2013 til foreningens blad B efter reglerne i den dagældende bekendtgørelse nr. 636 af 24. juni 2008 om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter samt dagbladslignende publikationer. Nærmere bestemt drejer sagen sig om fortolkningen af bekendtgørelsens 1, stk. 2, nr. 2, 1. pkt., hvorefter der ikke ydes tilskud til udgiveren af en publikation, der falder inden for kategorien ugeblade og magasiner, dvs. publikationer af enhver art, som udgives af professionelle forlag/udgivere med et kommercielt formål. Fordelingsudvalget for Bladpuljen, som administrerer tilskudsordningen, traf den 30. november 2012 afgørelse om at meddele foreningen afslag på foreningens ansøgning om tilskud for Ved afgørelse af 12. februar 2013 fastholdt fordelingsudvalget den trufne afgørelse. Under pkt. 2 gennemgår jeg retsgrundlaget for fordelingsudvalgets afgørelse, og under pkt. 3 tager jeg stilling til selve afgørelsen, herunder udvalgets fortolkning af den nævnte bestemmelse i bekendtgørelsen om distributionstilskud. Under pkt. 4 knytter jeg nogle generelle bemærkninger til den gældende bekendtgørelse (bekendtgørelse nr af 9. september 2013 om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter), som trådte i kraft den 15. september Retsgrundlaget Fordelingsudvalgets afgørelse er truffet på grundlag af bekendtgørelse nr. 636 af 24. juni 2008 om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter samt dagbladslignende publikationer. De relevante bestemmelser lyder således: 1. Der ydes tilskud til distribution i Danmark samt fra Danmark til Færøerne og Grønland til udgivere af periodiske blade og tidsskrifter, forud- 2/28

3 OMBUDSMANDENS UDTALELSE sat publikationen udkommer med mindst to numre pr. kalenderår og fortrinsvis udgøres af information om: 3) Undervisning og skoleforhold, herunder enkelte fag. Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1 ydes ikke tilskud til udgiveren af en publikation, der falder inden for en af følgende kategorier: 2) Ugeblade og magasiner, dvs. publikationer af enhver art, som udgives af professionelle forlag/udgivere med et kommercielt formål. ( ) 5. Stk. 5. Tilskuddet beregnes alene i forhold til den del af oplaget, der i trykt form distribueres i abonnement, jf. 8, stk. 4, eller til betalende medlemmer af foreninger eller dermed ligestillede. Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i lov nr af 27. december 2003 om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter, som senest ændret ved lov nr af 26. december Lovens 1 lyder således: 1. Der oprettes en pulje til fordeling efter ansøgning som tilskud til distribution i Danmark af visse periodiske blade og tidsskrifter af almennyttig eller humanitær karakter eller inden for områderne kultur, undervisning, idræt, miljø og religion. Kulturministeren yder tilskud inden for det beløb, der afsættes på den årlige finanslov. Tilskuddet ydes til udgiveren af den pågældende publikation. Stk. 2. Kulturministeren fastsætter nærmere regler om grundlaget for fordeling af tilskud og kan herunder fastsætte, at tilskud fordeles af et udvalg, der nedsættes af ministeren, og at udvalget træffer den endelige administrative afgørelse. 3/28

4 OMBUDSMANDENS UDTALELSE I forarbejderne til loven er der bl.a. anført følgende (lovforslag nr. L 85 af 14. november 2003, Folketingstidende ): Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Formålet med lovforslaget er med udgangspunkt i finansloven for 2004 at bemyndige kulturministeren til at give distributionstilskud til udgivere af visse periodiske blade og tidsskrifter via en ny pulje under Kulturministeriet. Regeringen finder det ønskeligt at tilvejebringe en ordning, der inden for visse områder kan støtte udgivere af blade og tidsskrifter, som på ideelt grundlag bidrager til demokratisk debat, kulturel og samfundsmæssig oplysning og fremme af foreningslivet. 2. Hovedpunkter i tilskudsordningen 2.1. Kriterier for fordeling Afgrænsningen af hvilke publikationer, der falder inden for den nye puljes formål, vil kunne tage udgangspunkt i en henholdsvis positiv og negativ afgrænsning, jf. nedenfor. Der vil være tale om en skønsmæssig afgørelse, og ved afvejning vil den negative afgrænsning blive tillagt størst vægt. Følgende kriterier forventes at ville blive lagt til grund for fordelingen: Positive kriterier Blade og tidsskrifter der emnemæssigt ligger inden for en af følgende kategorier: - Undervisning information om undervisnings- og skoleforhold, herunder enkelte fag. Negative kriterier Blade og tidsskrifter inden for nedenstående kategorier: - Ugeblade og magasiner blade/tidsskrifter af enhver art, som udgives af professionelle forlag/udgivere med et kommercielt formål. 4/28

5 OMBUDSMANDENS UDTALELSE Inden for de positive kriterier vil kun publikationer i trykt form som udgangspunkt være omfattet af puljen. Tilskuddet gives udelukkende til den del af oplaget, som distribueres i abonnement eller til betalende medlemmer af foreninger og lignende. Den nærmere afgrænsning af tilskudsområdet vil kunne ske under hensyntagen til forhold som fx udgivelseshyppighed, fysisk format og distributionsmåde. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til stk. 2 Det foreslås, at kulturministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om grundlaget for tilskudsordningen. Det må anses for hensigtsmæssigt, at der administrativt kan foretages justeringer af ordningen i lyset af de indhøstede erfaringer. For så vidt angår den bekendtgørelse, som agtes udstedt ved lovens ikrafttrædelse, henvises til de almindelige bemærkninger. I forbindelse med behandlingen af lovforslaget stillede Folketingets Kulturudvalg bl.a. følgende spørgsmål til kulturministeren (lovforslag nr. L 85 af 14. november 2003, bilag 25): Spørgsmål nr. 5 Ministeren bedes redegøre for, hvorfor det ved fordeling af puljens midler vil være den negative afgrænsning, der tillægges størst vægt? Svar: Som jeg tidligere har fremført, har regeringen ønsket en afgrænsning af den kreds af blade, som kan få tilskud, til blade, der på ideelt grundlag bidrager til demokratisk debat, kulturel og samfundsmæssig oplysning og fremme af foreningslivet. Det er derfor fundet administrativt hensigtsmæssigt, at i de tilfælde, hvor et givent blad både kan indplaceres under de positive og negative kriterier, må de negative kriterier tillægges størst vægt. Spørgsmål nr. 6 I de negative kriterier indgår blade/tidsskrifter af enhver art, som udgives af professionelle forlag/udgivere med et kommercielt formål og ministe- 5/28

6 OMBUDSMANDENS UDTALELSE ren bedes derfor konkretisere hvad professionelle forlag/udgivere med et kommercielt formål betyder? Svar: Som det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget har regeringen ønsket at tilvejebringe en ordning, der inden for visse områder kan støtte udgivere af blade og tidsskrifter, som på ideelt grundlag bidrager til demokratisk debat, kulturel og samfundsmæssig oplysning og fremme af foreningslivet. Derfor har jeg fundet det hensigtsmæssigt at kunne udskille blade, som udgives af kommercielle udgivere med et kommercielt sigte, da de ikke opfylder lovforslagets formål. Med professionelle forlag/udgivere med et kommercielt formål tænkes på virksomheder, hvis forretningsformål er udgivelse af trykt materiale. Under afslutningen af førstebehandlingen af lovforslaget opsummerede kulturministeren endvidere forslagets indhold og formål med bl.a. følgende bemærkning (Folketingstidende , Forhandlinger, s ff. (se s. 2309): Det er også vores tanke, at egentlig kommercielle blade ikke kan opnå tilskud, ( ) 3. Fordelingsudvalget for Bladpuljens afgørelse af 30. november 2012 (som fastholdt ved afgørelse af 12. februar 2013) 3.1. Indholdet af fordelingsudvalgets afgørelse Fordelingsudvalget for Bladpuljen lagde ved afgørelsen af 30. november 2012 (som fastholdt ved afgørelse af 12. februar 2013) på baggrund af oplysninger fra foreningen A s hjemmeside til grund, at foreningens primære virksomhed er udgivelse af bøger, tidsskrifter mv., og vurderede på den baggrund, at foreningen er at sidestille med et forlag og således i lovgivningens forstand en professionel udgiver. På dette grundlag meddelte udvalget med henvisning til bekendtgørelsens 1, stk. 2, nr. 2, 1. pkt., afslag på foreningens ansøgning om distributionstilskud. Udvalget bemærkede i øvrigt, at det er uden betydning for vurderingen, om forlaget drives efter almindelige forretningsmæssige principper eller på ideelt grundlag, om forretningen giver underskud, eller om der gøres brug af frivillig arbejdskraft mv. I afgørelsen af 12. februar 2013 konstaterede udvalget desuden, at foreningen måtte anses for at have et kommercielt formål, alene af den grund at foreningen udgiver bøger og tidsskrifter mv., som handles. 6/28

7 OMBUDSMANDENS UDTALELSE I udtalelsen af 14. maj 2014 til mig har udvalget uddybet de nævnte bemærkninger nærmere, bl.a. i relation til udvalgets forståelse af udtrykket kommercielt formål. Udvalget har anført, at det er uden betydning, om der med udgivelsen konkret tilsigtes en fortjeneste, ligesom det ikke er afgørende, om aktiviteten giver over- eller underskud. Udvalget har i udtalelsen endvidere bemærket, at udvalget finder, at foreningen med udgivelsen af bladet B tilstræber et kommercielt formål. Af udtalelsen fremgår desuden, at udvalget fortolker bekendtgørelsens 1, stk. 2, nr. 2, 1. pkt., således, at professionelle forlag/udgivere med et kommercielt formål er alternativer. Det indebærer, at hvis en ansøger er omfattet af ét af disse kriterier altså enten er et professionelt forlag eller en udgiver med et kommercielt formål fører det til, at der skal meddeles afslag på en ansøgning om distributionstilskud. Efter udvalgets opfattelse underbygges denne fortolkning af bestemmelsen af den daværende kulturministers svar under folketingsbehandlingen på spørgsmålet om, hvorfor det ved fordeling af puljens midler ville være den negative afgrænsning, der skulle tillægges størst vægt (lovforslag nr. L 85 af 14. november 2003, bilag 25, spørgsmål nr. 5, citeret under pkt. 2 ovenfor). I sit svar på spørgsmålet anførte ministeren, at det i de tilfælde, hvor et givent blad både kan indplaceres under de positive og negative kriterier var fundet administrativt hensigtsmæssigt, at de negative kriterier blev tillagt størst vægt. Udvalget anfører i tråd med den ovenfor anførte retsopfattelse at udvalget har været afskåret fra at bevilge foreningen A tilskud, allerede fordi foreningen må anses for et professionelt forlag Foreningens klage Til støtte for sin klage til mig har foreningen især gjort gældende, at bladet B ikke udgives med et kommercielt sigte, og at der derfor ikke er grundlag for at nægte bladet støtte. Foreningen har i den forbindelse henvist til, at foreningen er en nonprofitorganisation, hvis formål er ( ) at fremme kendskabet til opdragelses- og skoletanker i ind- og udland og sætte disse til debat. Foreningen har også peget på, at det taler imod udvalgets fortolkning af kriterierne for tilskud hvorefter bl.a. løssalg af en publikation skulle være bevis på, at formålet med udgivelsen er kommercielt at der i det ansøgningsskema, der benyttes ved ansøgning om distributionstilskud, ikke bedes om oplysninger om et eventuelt løssalg af den publikation, der ønskes støtte til. Mere overordnet har foreningen henvist til, at hverken lovgivningen, foreningen eller foreningens blad har ændret sig, siden foreningen modtog distributi- 7/28

8 OMBUDSMANDENS UDTALELSE onstilskud, og at afslaget dermed skyldes en ændret og efter foreningens opfattelse forkert fortolkning af betingelserne for at opnå tilskud Min vurdering a. Jeg skal indledningsvis bemærke, at jeg har forståelse for de vanskeligheder, der kan være forbundet med at administrere det foreliggende regelgrundlag, herunder særligt den centrale bestemmelse i den dagældende bekendtgørelses 1, stk. 2, nr. 2, 1. pkt. Hverken selve bestemmelsen eller lovforslagsbemærkningerne til bemyndigelsesloven synes således at give entydige svar på de spørgsmål, som Fordelingsudvalget for Bladpuljen i den foreliggende sag har været stillet over for. Jeg er endvidere enig med udvalget i, at udvalgets opgave er at træffe afgørelser på grundlag af de regler, der nu engang er gældende ikke at udstede disse regler. Således er det bl.a. udvalgets opgave ved hjælp af sædvanlige fortolkningsfaktorer at nå frem til, hvorledes reglerne bør forstås. Efter min gennemgang af sagen herunder de udtalelser, som jeg har modtaget fra Fordelingsudvalget for Bladpuljen og Kulturministeriet finder jeg imidlertid, at jeg har grundlag for at nå til en fortolkning af retsgrundlaget, som er bedre i overensstemmelse med, hvad der må antages at være lovgivningsmagtens intention, end den fortolkning, som udvalget har anlagt. Jeg henviser til pkt. d og e nedenfor. b. Jeg bemærker, at foreningen A i perioden fik tilskud til foreningens blad på baggrund af reglerne i bekendtgørelsen, men i efterfølgende ansøgningsrunder har fået afslag, med henvisning til at foreningens primære virksomhed er udgivelse af bøger og tidsskrifter, og at foreningen derfor anses for en professionel udgiver. Som sagen foreligger oplyst for mig, må jeg gå ud fra, at den ændrede vurdering ikke skyldes en ændring af udvalgets praksis, men et ændret oplysningsgrundlag, jf. herved udvalgets afgørelse af 9. december Her fremgår det, at den ændrede vurdering skyldtes, at udvalget var blevet opmærksom på, at foreningens primære virksomhed er at udgive publikationer og bøger. Dette lægger jeg derfor til grund i det følgende. Endvidere lægger jeg til grund, at foreningens blad fortsat opfylder betingelserne i bekendtgørelsens 1, stk. 1, og at bladet dermed i udgangspunktet er omfattet af kredsen af tilskudsberettigede publikationer. Jeg henviser i den forbindelse til, at det af et tidligere meddelt tilsagn om tilskud fremgår, at [h]ovedindholdet i bladet falder inden for den tilskudsberettigede kategori Undervisning og skoleforhold og opfylder lovgivningens øvrige 8/28

9 OMBUDSMANDENS UDTALELSE betingelser for at opnå tilskud (fordelingsudvalgets afgørelse af 9. december 2008). Desuden henviser jeg til foreningens oplysning om, at hverken foreningen eller (indholdet af) foreningens blad er ændret, siden foreningen modtog tilskud efter bekendtgørelsen. Endelig lægger jeg ligesom fordelingsudvalget til grund, at foreningen A driver et (professionelt) forlag, idet foreningen selv har erklæret sig enig i denne oplysning. c. Det følger af bekendtgørelsens 1, stk. 2, nr. 2, 1. pkt., at der uanset at en publikation er omfattet af bestemmelsens stk. 1 ikke ydes tilskud til udgiveren af en publikation, der falder inden for kategorien Ugeblade og magasiner, dvs. publikationer af enhver art, som udgives af professionelle forlag/udgivere med et kommercielt formål. Bestemmelsen har karakter af en egentlig afskæringsregel, idet tilskud er udelukket, hvis en publikation falder inden for den nævnte kategori. Spørgsmålet er, hvilke publikationer der nærmere kan anses for omfattet af bestemmelsen. d. For det første er spørgsmålet, om bestemmelsen som Fordelingsudvalget for Bladpuljen efter det oplyste mener skal læses sådan, at den afskærer alle publikationer udgivet af professionelle forlag, henholdsvis udgivere med et kommercielt formål, fra at få tilskud. Konsekvensen af dette synspunkt er, at det forhold, at ansøgeren er et professionelt forlag, i sig selv indebærer afslag på støtte dvs. uanset om udgivelsen herudover sker med et kommercielt formål. Omvendt vil også det forhold, at udgivelsen sker med et kommercielt formål, i sig selv indebære afslag dvs. uanset om udgiveren er et professionelt forlag. En alternativ forståelse af bestemmelsen er, at ordene kommercielt formål lægger sig til publikationer af enhver art. I denne forståelse sigter ordene professionelle forlag/udgivere blot til, at udgivelsen forudsættes at ske af et professionelt forlag eller anden form for professionel udgiver. Konsekvensen af den nævnte alternative forståelse vil i den foreliggende sag være, at der ikke kan gives afslag alene med den begrundelse, at foreningen A hvad der er ubestridt må anses for et professionelt forlag. Det vil således yderligere være en betingelse for afslag, at den publikation, som der søges om tilskud til, udgives med et kommercielt formål. 9/28

10 OMBUDSMANDENS UDTALELSE Uklarheden i selve bestemmelsen synes især at hænge sammen med skråstregen mellem forlag og udgivere, sammenholdt med bestemmelsens ordstilling i øvrigt. Jeg skal om denne problemstilling nærmere bemærke følgende: Bestemmelsen må fortolkes i lyset af forarbejderne til bemyndigelsesloven, dvs. bemærkningerne til lovforslag nr. L 85 af 14. november 2003 og eventuelle andre forarbejder. Jeg henviser i den forbindelse til, at det af lovforslagsbemærkningerne fremgår, at hensigten med ordningen er at støtte udgivere af blade og tidsskrifter, som på ideelt grundlag bidrager til demokratisk debat, kulturel og samfundsmæssig oplysning og fremme af foreningslivet. I svaret på det under pkt. 2 citerede spørgsmål fra Kulturudvalget (lovforslag nr. L 85 af 14. november 2003, bilag 25, spørgsmål nr. 6) bemærkede kulturministeren i sammenhæng hermed, at ministeren på baggrund af den anførte hensigt med ordningen havde fundet det hensigtsmæssigt at kunne udskille blade, som udgives af kommercielle udgivere med et kommercielt sigte, da de ikke opfylder lovforslagets formål. Under førstebehandlingen af lovforslaget udtalte kulturministeren desuden bl.a. følgende om indholdet af ordningen (Folketingstidende , Forhandlinger, s ff., se s. 2309): Det er også vores tanke, at egentlig kommercielle blade ikke kan opnå tilskud, ( ) På baggrund af de ovennævnte forarbejder kan der efter min opfattelse næppe være tvivl om, at lovgivningsmagtens grundlæggende hensigt på dette punkt har været at afskære publikationer, der udgives med et kommercielt formål, fra tilskud. Jeg bemærker herved også, at bestemmelsen er en direkte udmøntning af bemærkningerne til forslaget til bemyndigelsesloven (de almindelige bemærkninger, pkt. 2.1, jf. pkt. 2 ovenfor). Derimod synes der ikke i forarbejderne at være holdepunkter for, at lovgivningsmagten skulle have tillagt det særskilt betydning, om den, der udgiver den pågældende publikation, har karakter af et (professionelt) forlag eller af en anden form for (professionel) udgiver. Set i dette lys må bekendtgørelsens 1, stk. 2, nr. 2, 1. pkt., efter min opfattelse naturligt læses således, at det afgørende er, om den publikation, der ansøges om distributionstilskud til, udgives med et kommercielt formål altså at kommercielt formål lægger sig til publikationer af enhver art. Se i den 10/28

11 OMBUDSMANDENS UDTALELSE forbindelse pkt. e nedenfor om det nærmere indhold af udtrykket kommercielt formål. Skråstregen mellem forlag og udgivere må herefter forstås således, at den blot markerer, at ikke kun udgivere, der må anses for forlag, men også andre udgivere, er omfattet af bestemmelsens målgruppe (under forudsætning af, at den konkrete udgivelse sker med et kommercielt formål). En sådan læsning af bestemmelsen synes endvidere at have støtte i bemærkningerne til forslaget til bemyndigelsesloven. Jeg henviser til de almindelige bemærkninger, pkt. 2.1, hvor det negative kriterium, som efterfølgende er udmøntet i bekendtgørelsens 1, stk. 2, nr. 2, 1. pkt., er beskrevet således: Ugeblade og magasiner blade/tidsskrifter af enhver art, som udgives af professionelle forlag/udgivere med et kommercielt formål. Brugen af skråstreg mellem blade og tidsskrifter må nødvendigvis forstås sådan, at både udgivelser, der har karakter af blade, og udgivelser, der har karakter af tidsskrifter, er omfattet af bestemmelsen. Dette taler efter min opfattelse for, at brugen af skråstreg mellem forlag og udgivere må forstås på samme måde, idet det alt andet lige er naturligt at gå ud fra, at skråstregen de to steder i samme sætning har samme sproglige funktion. Konsekvensen af det anførte er, at udvalget efter min opfattelse ikke kunne meddele foreningen A afslag på distributionstilskud til foreningens blad alene med den begrundelse, at der er tale om et professionelt forlag. Det er yderligere en betingelse, at den pågældende publikation udgives med et kommercielt formål. e. Spørgsmålet er derfor, hvad der nærmere ligger i udtrykket kommercielt formål. Fordelingsudvalget for Bladpuljen har i afgørelsen af 12. februar 2013 lagt til grund, at foreningen A efter udvalgets praksis må anses for at have et kommercielt formål. Udvalget har begrundet sin opfattelse med, at foreningens udgivelser handles. Jeg har forstået udvalget sådan, at den blotte omstændighed, at foreningen udgiver og sælger publikationer uanset om formålet er at opnå en økonomisk fortjeneste, og uanset om aktiviteten giver over- eller underskud gør, at foreningens formål betragtes som kommercielt. Det forhold, at der benyttes frivillig (ulønnet) arbejdskraft, er, som jeg forstår udvalget, efter udvalgets opfattelse ligeledes uden betydning. 11/28

12 OMBUDSMANDENS UDTALELSE Det afgørende er efter min opfattelse ikke, om udgiveren af en publikation anses for at have et kommercielt formål, men som anført under pkt. d om den konkrete publikation, der søges om tilskud til, anses for at have det. Jeg må forstå udvalget således, at det er udvalgets opfattelse, at både selve foreningen A og bladet B må anses for at forfølge et kommercielt formål, jf. udvalgets udtalelse af 14. maj 2014, herunder fordi publikationen handles. Udvalgets forståelse af udtrykket kommercielt formål er efter min opfattelse ikke sammenfaldende med almindelig sproglig forståelse. Jeg henviser til, at ordet kommerciel i sin mest almindeligt brugte betydning anvendes om noget, der drives eller fremstilles erhvervsmæssigt med det formål at tjene penge. Se dertil bl.a. Den Danske Ordbog (som er tilgængelig på Jeg kan også henvise til Gyldendals leksikon Den Store Danske ( hvor det som eksempel nævnes, at begrebet anvendes om film, musik mv., som udelukkende er lavet for fortjenestens skyld. At en publikation udgives med et kommercielt formål, må således i almindelighed forstås sådan, at det væsentligste primære formål med udgivelsen er at tjene penge. Udvalget har imidlertid i sin fortolkning af udtrykket lagt til grund, at der foreligger et kommercielt formål, blot publikationen handles. Jeg mener ikke, at forarbejderne til bemyndigelsesloven giver støtte for en forståelse, der afviger så markant fra den sædvanlige sproglige forståelse, som udvalgets forståelse gør. Jeg henviser i den forbindelse igen til svaret på det under pkt. 2 citerede spørgsmål fra Kulturudvalget (lovforslag nr. L 85 af 14. november 2003, bilag 25, spørgsmål nr. 6). Som anført bemærkede kulturministeren i svaret, at ministeren havde fundet det hensigtsmæssigt at kunne udskille blade, som udgives af kommercielle udgivere med et kommercielt sigte, da de ikke opfylder lovforslagets formål, og desuden, at der med professionelle forlag/udgivere med et kommercielt formål tænkes på virksomheder, hvis forretningsformål er udgivelse af trykt materiale [mine fremhævninger]. I tilknytning hertil bemærker jeg i øvrigt, at Kulturministeriet over for mig har anført, at udtrykket kommercielt formål efter ministeriets opfattelse må forstås således, at formålet er økonomisk fortjeneste, jf. ministeriets udtalelser af 16. september 2014 og 30. januar /28

13 OMBUDSMANDENS UDTALELSE Sammenfattende er det herefter min opfattelse, at udtrykket kommercielt formål må forstås i overensstemmelse med sædvanlig sproglig forståelse, og at bekendtgørelsens 1, stk. 2, nr. 2, 1. pkt., derfor skal fortolkes således, at den kun afskærer tilskud til publikationer, der udgives med det primære formål at opnå økonomisk fortjeneste Konklusion Samlet set er det min opfattelse, at Fordelingsudvalget for Bladpuljen ikke var berettiget til med den anførte begrundelse at meddele foreningen A afslag på ansøgningen om distributionstilskud for 2013 til foreningens blad. Jeg har derfor henstillet til udvalget at genoptage sagen og i lyset af det, som jeg har anført under pkt. 3.3 træffe en ny afgørelse over for foreningen A om tildeling af distributionstilskud for 2013 til foreningens blad. Til brug for udvalgets overvejelser om, hvorvidt foreningen A s blad kan siges at udgives med et kommercielt formål, har jeg i den forbindelse peget på, at foreningen efter det oplyste er en nonprofitorganisation, der har som formål at fremme kendskabet til opdragelses- og skoletanker i ind- og udland og sætte disse til debat, at bladets redaktion og øvrige bidragydere efter det oplyste gennem hele bladets levetid har været ulønnede, og at en eventuel formue ved foreningens opløsning efter det oplyste skal anvendes i overensstemmelse med foreningens formål efter godkendelse af Undervisningsministeriet. Jeg henviser til 2 og 16 i Vedtægter for A og til oplysninger på foreningens hjemmeside ( ). Jeg har bedt Fordelingsudvalget for Bladpuljen om at underrette mig om sin nye afgørelse. 4. Afsluttende bemærkninger Den dagældende bekendtgørelse (bekendtgørelse nr. 636 af 24. juni 2008 om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter samt dagbladslignende publikationer) er med virkning fra 15. september 2013 blevet erstattet af bekendtgørelse nr af 9. september 2013 om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter. I den gældende bekendtgørelse er skråstregen mellem forlag og udgivere i 1, stk. 2, nr. 2, 1. pkt., ændret til et eller. Kulturministeriet har under sagens behandling oplyst over for mig, at den foretagne ændring af bestemmelsen ikke er korrekt. Ministeriet har i den forbindelse oplyst, at fortolkningen var i overensstemmelse med udvalgets davæ- 13/28

14 OMBUDSMANDENS UDTALELSE rende praksis, men ( ) ikke i overensstemmelse med ministeriets seneste fortolkning på baggrund af lovens forarbejder. Jeg har noteret mig ministeriets oplysning om, at ministeriet på den anførte baggrund vil overveje, om der er behov for en præcisering af regelgrundlaget. Jeg har skrevet til ministeriet, at jeg går ud fra, at ministeriet vil inddrage det, som jeg har anført under pkt. 3.3 ovenfor, i grundlaget for ministeriets overvejelser. Jeg har bedt ministeriet om at underrette mig om resultatet af ministeriets overvejelser. *** Ved brev af 15. januar 2016 orienterede Fordelingsudvalget for Bladpuljen mig om, at sagen havde været behandlet på ny. Udvalget skrev således: I forlængelse af Folketingets Ombudsmands udtalelse af 23. oktober 2015 kan Fordelingsudvalget for Bladpuljen oplyse, at udvalget har taget udtalelsen til efterretning og fremover vil indrette sin praksis i overensstemmelse med det anførte i udtalelsen. I forhold til den konkrete sag med foreningen A kan udvalget oplyse, at sagen har været genoptaget til fornyet behandling, og udvalget herefter har fundet, at foreningen er berettiget til distributionsstøtte for 2013 til foreningens blad. Udvalget har tillige genoptaget en række relaterede sager, som enten allerede er blevet behandlet med et ændret resultat til følge eller er ved at blive undersøgt nærmere og vil blive afgjort på udvalgets møde i marts Jeg meddelte ved brev af 20. januar 2015 Fordelingsudvalget for Bladpuljen, at jeg ikke foretog mig mere i sagen. Ved brev af 7. marts 2016 orienterede kulturministeren mig om resultatet af Kulturministeriets overvejelser om behovet for en præcisering af regelgrundlaget. Af brevet fremgik følgende: Det er Kulturministeriets opfattelse, at der er behov for en præcisering af regelgrundlaget, så det tydeliggøres, at det er et afgørende kriterium for ikke at kunne modtage støtte, at publikationen har et kommercielt formål, 14/28

15 OMBUDSMANDENS UDTALELSE hvorimod det ikke har selvstændig betydning, om publikationen udgives af et professionelt forlag. Det er endvidere ministeriets opfattelse, at der er behov for at præcisere definitionen på kommercielt formål. Jeg vil på den baggrund ændre bekendtgørelsen ved førstkommende lejlighed. Bladpuljen er en del af den politiske aftale af 18. januar 2013 om mediestøtteordningen. Det er regeringens hensigt i dette forår at gennemføre en vurdering af, om der er behov for at justere mediestøtteordningen i lyset af erfaringerne med administrationen af ordningen. Det er hensigten, at evt. ændringer af ordningen skal have virkning fra 1. januar Selvom bladpuljen har et selvstændigt lovgrundlag i forhold til mediestøtteordningen, kan det ikke udelukkes, at puljen bliver en del af de kommende politiske forhandlinger om mediestøtteordningen. Jeg vil på den baggrund afvente resultatet af de politiske forhandlinger om mediestøtteordningen, inden jeg gennemfører en justering af distributionsbekendtgørelsen. Den 15. marts 2016 meddelte jeg Kulturministeriet, at jeg ikke foretog mig mere i sagen, idet jeg dog bad om at blive underrettet, når bekendtgørelsen var ændret. 15/28

16 BILAG SAGSFREMSTILLING Sagsfremstilling I perioden modtog foreningen A distributionstilskud til foreningens blad B. Ved afgørelse af 9. december 2010 fik foreningen af Fordelingsudvalget for Bladpuljen imidlertid afslag på tilskud for Udvalget henviste til, at udvalget ved fornyet vurdering af sagen havde fundet, at bladets udgiver var en professionel udgiver og derfor ikke tilskudsberettiget, jf. 1, stk. 2, nr. 2, i bekendtgørelse nr. 636 af 24. juni 2008 om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter samt dagbladslignende publikationer. Som begrundelse for denne vurdering henviste udvalget til, at udvalget var blevet opmærksomt på, at foreningens primære virksomhed var at udgive tidsskriftet B, som blev solgt i abonnement, og en række bøger. Foreningen var dermed at sidestille med et forlag og således i lovgivningens forstand en professionel udgiver. I forbindelse med et tidligere meddelt tilsagn om tilskud efter bekendtgørelsen havde udvalget lagt vægt på, at hovedindholdet i foreningen A s blad faldt inden for den tilskudsberettigede kategori Undervisning og skoleforhold, ligesom man (dengang) fandt, at lovgivningens øvrige betingelser for at opnå tilskud var opfyldt (fordelingsudvalgets afgørelse af 9. december 2008). Fordelingsudvalget for Bladpuljen fastholdt i et brev af 17. februar 2011 afgørelsen af 9. december 2010, idet udvalget bl.a. uddybede begrundelsen således: Det kan oplyses at professionelle forlag i bekendtgørelsens forstand betyder, at udgivers primære virksomhed består i at udgive en eller flere publikationer. Ved kommercielt formål forstås, at publikationen bliver handlet. Da der kun blev afholdt to debatarrangementer i 2010, er det fortsat udvalgets vurdering at udgivelse af publikationen B samt en række bøger er udgivers primære virksomhed, og at disse publikationer bliver handlet. Det kan desuden oplyses, at det ikke har betydning om forlaget drives efter almindelige forretningsmæssige principper eller på ideel basis, ej heller om forretningen er underskudsgivende, benytter frivillig arbejdskraft eller lignende. Foreningen A søgte ved ansøgningsskema af 27. september 2012 om distributionstilskud for I ansøgningsskemaets pkt. 5 om bladets formål havde foreningen afkrydset rubrikken Andet. De øvrige muligheder var Salg med 16/28

17 BILAG SAGSFREMSTILLING kommerciel indtjening for øje og Markedsføring af virksomheder, produkter eller ydelser med kommercielle interesser for øje. Foreningen gjorde i et følgebrev dateret 25. september 2012 desuden gældende, at det tidligere afslag hvilede på en fejlagtig opfattelse af bekendtgørelsen, idet der rettelig var tale om to betingelser, som skulle være opfyldt, for at der kunne gives afslag på tilskud. Således skulle der både være tale om professionelle forlag og udgivere med et kommercielt formål. Foreningen var uenig i udvalgets fortolkning af begrebet kommercielt formål, idet begrebet efter foreningens opfattelse efter almindelig sprogbrug måtte forstås som handel, som udelukkende er lavet for fortjenestens skyld. Foreningen bad om, at det ved behandlingen af ansøgningen blev lagt til grund, at tidsskriftet B ikke blev udgivet med et kommercielt formål, herunder fordi foreningens eventuelle formue ved opløsning skulle anvendes i overensstemmelse med foreningens formål efter godkendelse af Undervisningsministeriet. Fordelingsudvalget meddelte ved afgørelse af 30. november 2012 afslag på ansøgningen med henvisning til de samme grunde, som blev givet i forbindelse med afslaget på distributionstilskud for Som svar på foreningens klage af 6. januar 2013 fasholdt fordelingsudvalget ved brev af 12. februar 2013 den trufne afgørelse. Udvalget uddybede samtidig begrundelsen således: Som det fremgår af 1, stk. 2, nr. 2, i bekendtgørelsen, og som er nævnt i afgørelsen af 30. november 2012, kan der ikke ydes tilskud til udgivere af publikationer, der falder inden for kategorien ugeblade og magasiner dvs. publikationer af enhver art, som udgives af professionelle forlag/udgivere med kommercielt formål. Det fremgår som det også nævnes i afgørelsen af 30. november 2012 af foreningens hjemmeside, at foreningens primære virksomhed er udgivelse af bøger, tidsskrifter mv. Foreningen er derfor at sidestille med et forlag og er således i denne lovgivnings forstand en professionel udgiver. Dette gælder uanset, om forlaget drives efter almindelige forretningsmæssige principper eller på ideelt grundlag, eller om forretningen er underskudsgivende, benytter frivillig arbejdskraft eller lignende. Desuden må forlaget og dermed foreningen A betragtes at have et kommercielt formål, som i denne forstand forstås således, at publikationerne handles, hvilket en udgivelse af bøger, tidsskrifter m.v. må siges at have til hensigt. 17/28

18 BILAG SAGSFREMSTILLING Det skal hertil bemærkes, at Kulturministeriet i 2005 i en evaluering af tilskudsordningen vurderede, hvorvidt anvendelsen af bekendtgørelsen i praksis kunne give anledning til ændringer for at opfylde hensigten med ordningen. Denne evaluering gav imidlertid ikke anledning til at ændre bekendtgørelsen og dermed heller ikke 1, stk. 2, nr. 2, i forhold til den praksis, som udvalget havde udviklet. Dette gjaldt således også udvalgets forståelse af såvel professionelt forlag og kommercielt formål, hvor det for sidstnævnte skal tilføjes, at der ikke tages stilling til, hvorvidt salget medfører over- eller underskud. Det skal endvidere hertil bemærkes, at udvalget selvsagt og af forvaltningsretlige årsager skal fortolke lovgivningen ens for alle ansøgere og derfor må anvende klare og selvsamme afgrænsninger i alle fortolkninger af lovgivningen i forhold til de modtagne ansøgninger. Udvalget skal endvidere bemærke, at det fremgår af 5, stk. 5, at tilskud beregnes alene i forhold til den del af oplaget, der i trykt form distribueres i abonnement, jf. 8, stk. 4, eller til betalende medlemmer af foreningen eller dermed ligestillede. Videre fremgår det af 8, stk. 4, at der med abonnement forstås en aktiv bestilling fra modtager af flere på hinanden følgende numre af et givent blad uanset pris, og således også selvom det er gratis. Det gælder således, at publikationer, der sælges i abonnement og/eller løssalg til ikke-medlemmer, ikke er tilskudsberettiget, jf. 1, stk. 2, nr. 2 i bekendtgørelsen. Udvalget skal endelig bemærke, at udvalget har noteret sig, at formuleringen i ansøgningsskemaet eventuelt kan give anledning til tvivl i forståelse af kommercielt formål, hvorfor udvalget vil foranledige, at der bliver set nærmere på denne formulering. Den 2. juli 2013 modtog jeg en klage fra foreningen. Foreningen henviste i klagen til, at afslagene for 2010 og 2012 var givet på trods af, at hverken lovgivningen, foreningen eller foreningens blad var ændret. Afslaget beroede således alene på en ændret fortolkning af betingelserne for at opnå tilskud. Foreningen medgav i klagen, at foreningen i bekendtgørelsens forstand måtte anses for at være et professionelt forlag, men fandt derimod ikke, at betingelsen om, at udgivelsen skete med et kommercielt sigte, var opfyldt. Foreningen henviste herved til, at foreningen var en nonprofitorganisation, hvis formål var at fremme kendskabet til opdragelses- og skoletanker i ind- og udland og sætte disse til debat. Ved brev af 23. december 2013 bad jeg Fordelingsudvalget for Bladpuljen om en udtalelse om sagen, idet jeg gjorde opmærksom på, at min undersøgelse 18/28

19 BILAG SAGSFREMSTILLING kun omfattede udvalgets afgørelser om tilskud for Jeg skrev bl.a. således til udvalget: Jeg beder om, at udvalget i udtalelsen redegør nærmere for forståelsen af 1, stk. 2, nr. 2, i den dagældende bekendtgørelse nr. 636 af 24. juni 2008 om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter samt dagbladslignende publikationer. Jeg beder navnlig udvalget om at redegøre for, om bestemmelsen efter udvalgets opfattelse skal forstås således (jf. særligt ordene udgives af professionelle forlag/udgivere med et kommercielt formål ), - at der er tale om én og samme betingelse (at et professionelt forlag med andre ord er en udgiver, som har et kommercielt formål), - eller at der modsat er tale om to forskellige betingelser ( professionelle forlag henholdsvis udgivere med et kommercielt formål ). - Hvis der er tale om to forskellige betingelser, om disse er alternative (det vil sige skal være udgivet af et professionelt forlag eller skal være udgivet af en udgiver, der har et kommercielt formål), - eller om der er tale om kumulative betingelser (det vil sige både skal være udgivet af et professionelt forlag eller en anden udgiver, og forlaget/udgiveren samtidig skal have et kommercielt formål). Hvis der er tale om to forskellige betingelser, beder jeg også udvalget udtale sig om, hvorledes disse nærmere skal forstås, herunder særligt hvad forskellen på de to betingelser er. Så vidt jeg kan forstå, mener udvalget ikke, at kommercielt formål skal fortolkes i overensstemmelse med almindelig sproglig forståelse, altså skal forstås således, at formålet er fortjeneste. Jeg beder om udvalgets bemærkninger hertil, samt om at redegøre nærmere for baggrunden for denne fortolkning. Fordelingsudvalget for Bladpuljen besvarede min henvendelse ved brev af 14. maj Med brevet fulgte udvalgets notat Fortolkning af bekendtgørelsen, som i uddrag var citeret i udvalgets udtalelse. Af udtalelsen fremgik bl.a. følgende: Hensigten med den gældende ordning, der påbegyndes ved lov 1214/2003, er at støtte udgivere, som på et ideelt grundlag bidrager til demokratisk debat, kulturel og samfundsmæssig oplysning eller fremmer foreningslivet. Foreninger, som virker på et ideelt grundlag, er foreninger, uden erhvervsmæssigt/indtjeningsmæssigt hovedsigte. 19/28

20 BILAG SAGSFREMSTILLING Forståelsen af ideelle foreninger og formålet med loven ligger til grund for Bladpuljens Fordelingsudvalgs læsning af 1, stk. 2, nr. 2, i bekendtgørelsen. Ved lovens tilblivelse i 2003 bad Kulturudvalget ministeren om at svare på følgende: I de negative kriterier indgår blade/tidsskrifter af enhver art, som udgives af professionelle forlag/udgivere med kommercielt formål og ministeren bedes derfor konkretisere hvad professionelle forlag/udgivere med et kommercielt formål betyder? (skrivelse af 2. december 2003, spørgsmål nr. 6). Kulturministeren svarede: Som det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget har regeringen ønsket at tilvejebringe en ordning, der inden for visse områder kan støtte udgivere af blade og tidsskrifter, som på ideelt grundlag bidrager til demokratisk debat, kulturel og samfundsmæssig oplysning og fremme foreningslivet. Derfor har jeg fundet det hensigtsmæssigt at kunne udskille blade, som udgives af kommercielle udgivere med et kommercielt sigte, da de ikke opfylder lovforslagets formål. Med professionelle forlag/udgivere med et kommercielt formål tænkes virksomheder, hvis forretningsformål er udgivelse af trykt materiale. På denne baggrund har udvalget lagt til grund, at et professionelt forlag er en instans, hvis primære virksomhed består i at udgive en eller flere publikationer. Ved kommercielt formål forstås at publikationen bliver handlet, idet årsagen hertil er uden betydning. Formålet betragtes således som kommercielt uanset om der konkret ikke tilsigtes en fortjeneste. I overensstemmelse med formålet med bladstøtten forstås begrebet kommercielt således bredt. Om der i et konkret tilfælde er et over- eller underskud har således ikke nogen betydning for om der forfølges et kommercielt formål. På denne baggrund fremhæves det, at udvalgets opfattelse er, at der er tale om to forskellige betingelser ( professionelle forlag henholdsvis udgivere med et kommercielt formål), der hver for sig medfører, at der ikke kan gives tilskud. Udvalget har udarbejdet et notat, Fortolkning af bekendtgørelsen (vedlagt), med henblik på at skabe konsistens i afgørelserne. Der arbejdes 20/28

21 BILAG SAGSFREMSTILLING løbende med notatet. Notatet skitserer forskellige eksemplificerende scenarier vedrørende forlagslignende virksomhed: - Udgiver har kun udgivervirksomheden som aktivitet, men stifter en forening til at udgive bladet som distribueres til foreningens medlemmer. I udgangspunktet gives tilsagn. - Udgiver entrerer med et professionelt forlag som står for det praktiske arbejde i forbindelse med et medlemsblad i udgangspunktet gives tilsagn. Er målgruppen derimod ikke medlemmer vurderes bladet som kommercielt hvis det sælges i abonnement eller indeholder mange reklamer. - Institutionen/foreningen stifter et forlag for at opnå fordele som momsfritagelse. Udgives kun det ansøgende blad på et sådant forlag gives i udgangspunkt tilsagn. Udgives der derimod flere publikationer anses forlaget for professionelt og der gives afslag. - Blade der udgives af en udgiver med ideelle formål vurderes som sidestillet med forlag hvis den primære virksomhed er udgivelser der sælges uanset om salget giver overskud, der benyttes frivilligt arbejde o.l. Der gives derfor i udgangspunktet afslag. Ved vurderingen af de her fremhævede scenarier og i det hele taget i sin praksis har fordelingsudvalget lagt til grund, at de i bekendtgørelsen nævnte kriterier professionelle forlag henholdsvis udgivere med et kommercielt formål er alternativer således at hvis en ansøger er omfattet af et disse kriterier medfører dette afslag på ansøgningen. Denne forståelse underbygges i øvrigt af Kulturudvalgets spørgsmål til ministeren (skrivelse af 2. december 2003, spørgsmål nr. 5): Ministeren bedes redegøre for, hvorfor det ved fordeling af puljens midler vil være den negative afgrænsning, der tillægges størst vægt? Svar: Som jeg tidligere har fremført, har regeringen ønsket en afgrænsning af den kreds af blade, som kan få tilskud, til blade, der på ideelt grundlag bidrager til demokratisk debat, kulturel og samfundsmæssig oplysning og fremme foreningslivet. Det er derfor fundet administrativt hensigtsmæssigt, at i de tilfælde, hvor et givent blad både kan indplaceres under de positive og negative kriterier, må de negative kriterier tillægges størst vægt. 21/28

22 BILAG SAGSFREMSTILLING Som foreningen selv angiver i sin klage til Folketingets Ombudsmand er foreningen A et professionelt forlag. Dette fremgår også af foreningens hjemmeside, hvor der i kontaktoplysningerne direkte fremgår, at foreningen A er et forlag. Allerede af den omstændighed, har udvalget ikke kunnet bevilge foreningen tilskud. Udvalget ønsker på ny at fremhæve, at kriteriet kommercielt formål, der udelukker tilskud, er nært forbundet med bladstøtteordningens formål. Ordningen tilstræber at støtte ideelle blade, dvs. blade som udgives på et ideelt grundlag. Uden for falder blade/publikationer der handles, og dermed udgives på baggrund i ikke ideelle formål. For så vidt angår den konkrete sag bemærkes afslutningsvist, at foreningen A som nævnt er et professionelt forlag, hvilket også er erkendt og dette efter udvalgets retsopfattelse tilstrækkeligt begrunder et afslag. Herudover finder udvalget at foreningen med bladudgivelsen tilstræber et kommercielt formål. Under henvisning til at sagen drejede sig om fortolkningen af en bekendtgørelse udstedt af Kulturministeriet, bad jeg ved brev af 30. maj 2014 om ministeriets bemærkninger til det, som Fordelingsudvalget for Bladpuljen havde anført i udtalelsen af 14. maj Jeg modtog Kulturministeriets bemærkninger ved brev af 16. september Af brevet fremgik bl.a. følgende: Kulturministeriets bemærkninger til udvalgets fortolkning af regelgrundlaget Da der ikke i forarbejderne ud over det allerede anførte er fortolkningsbidrag, som kan skabe klarhed over, hvad der menes med professionelle forlag/udgivere med et kommercielt formål giver det ikke Kulturministeriet anledning til bemærkninger, at udvalget i sin fortolkning af 1, stk. 2, nr. 2, i bekendtgørelsen dels har lagt lovens formål til grund, dels har lagt den daværende kulturministers svar af 5. december 2003 på kulturudvalgsspørgsmål nr. 6 til grund. Udtrykket professionelle forlag Fordelingsudvalget har i sin fortolkning af professionelle forlag lagt til grund, at disse udgør en instans, hvis primære virksomhed består i at udgive en eller flere publikationer. Denne fortolkning ligger efter Kulturministeriets opfattelse inden for rammerne af det tidligere nævnte kulturudvalgsspørgsmål, hvoraf det fremgår, at der med professionelle forlag/udgivere med et kommercielt formål tænkes på virksomheder, hvis forretningsformål er udgivelse af trykt materiale. 22/28

23 BILAG SAGSFREMSTILLING Udtrykket med et kommercielt formål I forbindelse med fastlæggelsen af rækkevidden af udtrykket med et kommercielt formål har udvalget valgt at lægge vægt på, at publikationen bliver handlet, idet årsagen hertil er uden betydning. Formålet betragtes således som kommercielt uanset om der konkret ikke tilsigtes en fortjeneste. Denne fastlæggelse af udtrykkets betydning begrundes af udvalget med lovens formål om at støtte udgivere, som på et ideelt grundlag bidrager til demokratisk debat, kulturel og samfundsmæssig oplysning og fremme af foreningslivet. Efter ministeriets opfattelse er sammenhængen mellem loven, hvor et ideelt grundlag nævnes som formål, og udvalgets fortolkning af kommercielt formål som det, at publikationen bliver handlet, ikke entydig, idet man kan sætte spørgsmålstegn ved, hvorfor det forhold, at publikationen bliver handlet, i sig selv medfører afslag på tilskud, også selvom handlen ikke sker med fortjeneste. Ministeriet lægger i forlængelse heraf vægt på den almindelige sproglige forståelse af udtrykket kommercielt formål, der efter ministeriets opfattelse i almindelighed forstås således, at formålet er økonomisk fortjeneste. Dertil kommer det forhold, at det af bekendtgørelsens 5, stk. 5, fremgår, at tilskud alene beregnes i forhold til den del af oplaget, der i trykt form distribueres i abonnement eller til betalende medlemmer af foreninger eller dermed ligestillede. Udtrykket professionelle forlag/udgivere med et kommercielt formål som indeholdende én eller to betingelser Forarbejderne indeholder ud over de allerede anførte heller ikke fortolkningsbidrag, som kan skabe klarhed over, om bestemmelsen indeholder én eller to betingelser. Efter Kulturministeriets opfattelse kan svaret på det ovennævnte kulturudvalgsspørgsmål dog indikere, at den daværende minister har fortolket bestemmelsen således, at professionelle forlag og udgivere med et kommercielt formål bør opfattes som en og samme form for forlagsvirksomhed. Den retvendte skråstreg, anvendt i bekendtgørelsen og svaret på kulturudvalgsspørgsmålet, mellem forlag og udgivere benyttes altså efter ministeriets vurdering for at vise, at der foreligger to ensartede tilfælde, der begge udløser afslag, dvs. der er tale om én og samme betingelse. Fordelingsudvalget har derimod fortolket bestemmelsen således, at den består af to forskellige betingelser, men at begge medfører afslag. Udvalget har i sin fortolkning blandt andet lagt til grund, at det af svaret på kulturudvalgsspørgsmålet fremgår, at i de tilfælde, hvor et givent blad 23/28

NOTAT. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter

NOTAT. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter 31. august 2017 NOTAT Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter I medfør af 1, stk. 2, og 3, stk. 1, i lov nr. 1214 af 27. december 2003 om distributionstilskud

Læs mere

Forslag. til. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter

Forslag. til. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter Forslag til Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter I medfør af 1, stk. 2, 2 og 3, stk. 1, i lov nr. 1214 af 27. december 2003 om distributionstilskud til visse

Læs mere

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser En borger klagede til ombudsmanden over at en kommune i to sager havde givet taxitilladelser til handicappede ansøgere uden at have vurderet

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Instruks til brug for revisors afgivelse af erklæring vedrørende distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter for 2014/2015.

Instruks til brug for revisors afgivelse af erklæring vedrørende distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter for 2014/2015. Instruks til brug for revisors afgivelse af erklæring vedrørende distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter for 2014/2015. Indholdsfortegnelse Forudsætninger for tilskud og beregning

Læs mere

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015 2015-3 Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser Ombudsmanden rejste på eget initiativ en sag over for Undervisningsministeriet om anvendelsen af sanktioner over for elever i de gymnasiale

Læs mere

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Henstillet til justitsministeriet at tage en sag vedrørende bortfald af opholdsog arbejdstilladelse op til fornyet overvejelse, idet det efter min opfattelse var

Læs mere

Rentetilskud i tilfælde af misligholdelse af tilbagebetalingsordning vedr. studiegæld

Rentetilskud i tilfælde af misligholdelse af tilbagebetalingsordning vedr. studiegæld Rentetilskud i tilfælde af misligholdelse af tilbagebetalingsordning vedr. studiegæld Udtalt, at der i mangel af en i bekendtgørelsesform fastsat og kundgjort frist for indgivelse af ansøgning om rentetilskud

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013 2013-5 Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt En mand ansøgte om at gå på efterløn pr. 16. januar 2009, hvilket var to år efter, at manden fyldte 60 år og havde modtaget

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

2012-18. Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat. 29. oktober 2012

2012-18. Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat. 29. oktober 2012 2012-18 Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat En børnebogsforfatter fik afslag fra Statens Kunstråds Litteraturudvalg på en ansøgning om et arbejdslegat. Det fremgik, at Litteraturudvalget havde

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Anmodet justitsministeriet om at tage en sag om opholdstilladelse til et barn af en herboende pakistansk gæstearbejder op til fornyet overvejelse, selv om barnets

Læs mere

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014 2014-14 Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at først SKAT og siden Skatteankestyrelsen havde givet ham afslag på aktindsigt i

Læs mere

Tidlig prøveløsladelse efter straffelovens 40 a, stk. 1, nr. 2. Gode personlige forhold. Skøn under regel?

Tidlig prøveløsladelse efter straffelovens 40 a, stk. 1, nr. 2. Gode personlige forhold. Skøn under regel? FOB 05.208 Tidlig prøveløsladelse efter straffelovens 40 a, stk. 1, nr. 2. Gode personlige forhold. Skøn under regel? En 57-årig indsat klagede over at Direktoratet for Kriminalforsorgen som betingelse

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014 2014-29 Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transportministeriet havde givet afslag på aktindsigt i to dokumenter (to forelæggelsessider

Læs mere

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende.

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende. 2012-6 Regler om dokumenter, der ikke underskrives, skal fastsættes i bekendtgørelsesform Med hjemmel i skatteforvaltningsloven havde Skatteministeriet i en bekendtgørelse fastsat regler om digital kommunikation

Læs mere

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne Kendelse af 20. august 1999. 99-51.390. Nærmere bestemt virksomhed ikke omfattet af lov om hjemmeservice. Ikke tilbagebetaling af modtagne tilskud. Spørgsmålet om fortsat registrering hjemvist. Lov om

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets forvaltning af tilskuddet til Sydslesvig December 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Undervisningsministeriets

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Ombudsmanden bad Undervisningsministeriet om en udtalelse i sagen.

Ombudsmanden bad Undervisningsministeriet om en udtalelse i sagen. 2010 18-2 Klagevejledning når afgørelsen i det væsentlige bygger på tidligere afgørelse(r) Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om manglende klagevejledning. Baggrunden var en klage over et brev fra

Læs mere

Ombudsmandens kompetence over for energiselskaber. 12. juli 2011

Ombudsmandens kompetence over for energiselskaber. 12. juli 2011 2011 5-2. Ombudsmandens kompetence over for energiselskaber En journalist klagede til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden hos et energiselskab i en sag om aktindsigt. Det fremgik at journalisten havde

Læs mere

2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole.

2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole. 2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole. Resumé: udtalt, at en kommune lovligt kan give tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

Sagens baggrund Klager har den 16. og 17. marts 2015 ansøgt om tilsagn om muligheden for forhøjet pristillæg i henholdsvis underpulje 1 og 2.

Sagens baggrund Klager har den 16. og 17. marts 2015 ansøgt om tilsagn om muligheden for forhøjet pristillæg i henholdsvis underpulje 1 og 2. Til: XXX Energinet.dk Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Ophævelse og hjemvisning af Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012 2012-16 Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i korrespondance mellem kongehuset

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Henstillet til amtsankenævnet for Vejle amt at undergive to sager vedrørende spørgsmålet om nedsættelse af bevilgede ungdomsydelser en fornyet behandling. Sagerne

Læs mere

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens udløb Et amtsankenævn havde pålagt et socialudvalg at udbetale sygedagpenge til A. Det sociale udvalg klagede rettidigt til den sociale ankestyrelse

Læs mere

Ansøgning Bladpuljen Genansøgning

Ansøgning Bladpuljen Genansøgning Ansøgning Bladpuljen 2017. Genansøgning Ansøgning om fornyet distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter 2017 Gældende for blade, som er udkommet i 2016 Vejledning: Du navigerer lettest

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne En borger havde fået afslag på at blive familiesammenført med sin registrerede partner.

Læs mere

Vejledning om Bladpuljen for tilskudsåret 2009

Vejledning om Bladpuljen for tilskudsåret 2009 Vejledning om Bladpuljen for tilskudsåret 2009 I vejledningen orienteres der under punkterne 1-5 om reglerne for distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter, herunder om hvad Bladpuljen

Læs mere

Instruks til brug for revisors afgivelse af erklæring vedrørende distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter for 2015/2016.

Instruks til brug for revisors afgivelse af erklæring vedrørende distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter for 2015/2016. Instruks til brug for revisors afgivelse af erklæring vedrørende distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter for 2015/2016. Indholdsfortegnelse Forudsætninger for tilskud og beregning

Læs mere

Biblioteksafgiftsnævnets behandling af klage fra Rolf Boysen over afgørelse vedrørende bogen Rodinas Brigade

Biblioteksafgiftsnævnets behandling af klage fra Rolf Boysen over afgørelse vedrørende bogen Rodinas Brigade Biblioteksafgiftsnævnet Sekretariatet: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33 91 33 88 E-mail : kum@kum.dk Web : www.kum.dk 24. januar 2011 Biblioteksafgiftsnævnets behandling

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år En mand klagede til Landsskatteretten over såvel skatteansættelsen for hans anpartsselskab som hans egen skatteansættelse. Landsskatteretten havde

Læs mere

Opsigelse af kirkeværge

Opsigelse af kirkeværge Opsigelse af kirkeværge Et menighedsråd opsagde før funktionstidens udløb en kirkeværge der ikke var medlem af menighedsrådet. Kirkeværgen klagede til biskoppen og Kirkeministeriet der godkendte at menighedsrådet

Læs mere

november Forvaltningsret

november Forvaltningsret 2016-46 Korrespondance mellem Skatteministeriet og Kammeradvokaten kunne ikke undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens 27, nr. 4, da retssag ikke kunne antages at være en nærliggende mulighed

Læs mere

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Ombudsmanden måtte anse det for overordentlig kritisabelt, at direktoratet for udlændinge hidtil i praksis»normalt«havde

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte

Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte (Tilskud til nyhedsmedier i grænselandet) 1 I lov nr. 1604 af 26. december 2013 om mediestøtte foretages følgende ændringer: 1. I 2 indsættes efter el.lign.":

Læs mere

Tjenesteboligbidrag klageadgang

Tjenesteboligbidrag klageadgang Tjenesteboligbidrag klageadgang En sognepræst var utilfreds med det boligbidrag som var fastsat af stiftsøvrigheden, og indbragte sagen for Kirkeministeriet. Ministeriet afviste at behandle sagen bl.a.

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Finanstilsynet afgørelse kan i medfør af 53 i lov om forsikringsformidling indbringes for Erhvervsankenævnet

Finanstilsynet afgørelse kan i medfør af 53 i lov om forsikringsformidling indbringes for Erhvervsankenævnet Kendelse af 10. september 2007 (J.nr. 2006-0010133). Ansøgning om at blive omfattet af overgangsordningen om forsikringsrådgivere afslået. Lov om forsikringsformidling 56 a, 4. (Lise Høgh, Holger Dock

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. november 2015 Udskriftsdato: 29. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Svar

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Arveafgiftsnedsættelse til Landsforeningen Forsøgsdyrenes

Arveafgiftsnedsættelse til Landsforeningen Forsøgsdyrenes Arveafgiftsnedsættelse til Landsforeningen Forsøgsdyrenes Værn Henstillet til skattedepartementet at undergive en sag om arveafgiftsnedsættelse til Landsforeningen Forsøgsdyrenes Værn en fornyet vurdering.

Læs mere

Andre familiemedlemmers forhold skal inddrages ved tildeling af dagtilbudspladser. 11. oktober 2011

Andre familiemedlemmers forhold skal inddrages ved tildeling af dagtilbudspladser. 11. oktober 2011 2011 20-9. Andre familiemedlemmers forhold skal inddrages ved tildeling af dagtilbudspladser Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om hvorvidt det var lovligt at en kommune ifølge sine retningslinjer

Læs mere

Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen

Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen Henstillet til amtsankenævnet for Ribe amt at tage en sag om medicintilskud op til fornyet behandling og meddele ansøgeren en ny afgørelse, hvorved

Læs mere

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og pr. brevpost til ovennævnte adresse. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Henstillet til justitsministeriet at undergive en sag, hvori der var meddelt afslag på aktindsigt i en ambassadeindberetning, en fornyet behandling med henblik

Læs mere

2009 4-5. Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven. Ombudsmandens udtalelse. 31.marts 2009

2009 4-5. Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven. Ombudsmandens udtalelse. 31.marts 2009 2009 4-5 Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven En borger klagede til ombudsmanden over at kommunen og det sociale nævn havde afvist at godkende hendes udgifter til bil som rimelige

Læs mere

Herefter traf Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den påklagede afgørelse af 18. december 1998, der lyder således:

Herefter traf Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den påklagede afgørelse af 18. december 1998, der lyder således: Kendelse af 20. august 1999. 99-8.479 Nærmere bestemt virksomhed ikke omfattet af lov om hjemmeservicevirksomhed. Ikke tilbagebetaling af modtagne tilskud. Spørgsmålet om fortsat registrering hjemvist.

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010 2010 14-1 Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen En handicappet borger fik af sin kommune afslag på tilskud til udskiftning af et udstødningsrør på sin bil. Det sociale

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009 2009 4-6 Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag En far klagede til det sociale nævn over at kommunen ikke havde partshørt ham inden kommunen traf afgørelse

Læs mere

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 2015-47 Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 7. september 2015 En journalist anmodede om aktindsigt i oplysninger om en politikreds indsats vedrørende hastighedskontrol

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2011 Afgivet af Civilstyrelsen i maj 2011 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument 2014-23 Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i et dokument med henvisning til,

Læs mere

Udvidet åbningstid for pølsevogne (natbevilling efter restaurationsloven)

Udvidet åbningstid for pølsevogne (natbevilling efter restaurationsloven) Udvidet åbningstid for pølsevogne (natbevilling efter restaurationsloven) Kritiseret, at industriministeriet, der fandt, at en politimesters afgørelse efter restaurationslovens 28, stk. 3, byggede på en

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13 Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13 Byggestyrelsens og boligministeriets standpunkt, hvorefter en klage over, at X kommune ikke havde anset en terrænregulering for at være til ulempe

Læs mere

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013 2013-21 Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne En far klagede på vegne af sin voksne søn, som han også var værge for, over, at et kommunalt bo-

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Begrænsninger i korrespondance mellem borger og myndighed. Behandling af ansøgninger. Bekendtgørelse

Begrænsninger i korrespondance mellem borger og myndighed. Behandling af ansøgninger. Bekendtgørelse FOB 05.584 Begrænsninger i korrespondance mellem borger og myndighed. Behandling af ansøgninger. Bekendtgørelse af beslutning En borger klagede over at kommunen ikke besvarede hendes ansøgninger om økonomisk

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet AKB Lyngby OVER Energitilsynets

Læs mere

lægekonsulenters arbejde i forbindelse med kommunernes behandling af førtidspensionssager.

lægekonsulenters arbejde i forbindelse med kommunernes behandling af førtidspensionssager. 2012-7 Retningslinjer for kommunale lægekonsulenters arbejde Ombudsmanden og Social- og Integrationsministeriet var enige om, at ministeriet ikke uden udtrykkelig lovhjemmel kunne fastsætte retligt bindende

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på at rejse tilsynssag om sponsorater til idræt

Afgørelse Klage over afslag på at rejse tilsynssag om sponsorater til idræt Til: [XXX] Energitilsynet, (j.nr. [XXX]) TRE-FOR A/S, TRE-FOR Varme A/S og TRE-FOR El-net A/S Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed 2015-18 Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i høringssvarene til lovforslag nr. L 72 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig

Læs mere

Tilbagebetaling af sygedagpenge

Tilbagebetaling af sygedagpenge Tilbagebetaling af sygedagpenge En sygemeldt lønmodtager havde i en periode drevet selvstændig virksomhed, samtidig med at han modtog sygedagpenge. FOB nr. 85.188 I sin afgørelse om at kræve tilbagebetaling

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 Sag 248/2015 A kærer landsrettens afvisning af at behandle en kæresag om afslag på fri proces i en sag om forældremyndighed mv. (advokat Henrik Ehlers)

Læs mere

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

Dispensation fra kravet om landbrugsuddannelse

Dispensation fra kravet om landbrugsuddannelse Dispensation fra kravet om landbrugsuddannelse Udtalt, at landbrugsministeriet i en sag om dispensation fra kravet om landbrugsuddannelse som betingelse for erhvervelse af en landbrugsejendom burde have

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

I to breve til ombudsmanden præciserede kommunen, hvordan de fremadrettede begrænsninger nærmere skulle forstås.

I to breve til ombudsmanden præciserede kommunen, hvordan de fremadrettede begrænsninger nærmere skulle forstås. 2015-46 Advarsel til kommunalt ansat opfyldte ikke de almindelige krav om klarhed En kommunalt ansat fik en skriftlig advarsel, med den begrundelse at hun ikke forvaltede sin faglige rolle professionelt.

Læs mere

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering Myndighed: Underskriftsdato: 10. april 2014 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 4. marts 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter.

Læs mere

Andersen vedrørende Kulturstyrelsens afgørelse om biblioteksafgift i sag DF 33005.

Andersen vedrørende Kulturstyrelsens afgørelse om biblioteksafgift i sag DF 33005. Biblioteksafgiftsnævnet Sekretariatet: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tel : 33 92 33 70 Fax : 33 91 33 88 E-mail : kum@kum.dk Web : www.kum.dk 27. august 2013 Biblioteksafgiftsnævnets behandling

Læs mere

Børnetilskudslovens 19

Børnetilskudslovens 19 Børnetilskudslovens 19 Ikke fundet grundlag for at kritisere, at et amtsankenævn havde lagt en udtalelse fra statsamtet om muligheden for at pålægge en - da afdød - forsørger bidragspligt til grund for

Læs mere

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen.

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Advokat Kim Håkonsson Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Dato: 13. marts 2008

Læs mere

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. marts 2007 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 2. og 3. november 2004 af Bornholms Regionskommune. I rapporten bad jeg kommunen om oplysninger

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

Arbejdsløshedsdagpenge under højskoleophold i udlandet

Arbejdsløshedsdagpenge under højskoleophold i udlandet Arbejdsløshedsdagpenge under højskoleophold i udlandet Henstillet til arbejdsdirektoratet at undergive spørgsmålet om adgangen til at modtage arbejdsløshedsdagpenge under kursusophold på henholdsvis den

Læs mere

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt,

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt, Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Opholdstilladelse til medlemmer af Scientology-kirken

Opholdstilladelse til medlemmer af Scientology-kirken Opholdstilladelse til medlemmer af Scientology-kirken Efter ændring af praksis med hensyn til meddelelse af midlertidige opholdstilladelser til medlemmer af Scientology-Kirken gav justitsministeriet afslag

Læs mere

Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Undervisningsministeriet om elevers brug af egen computer i undervisningen i folkeskolerne.

Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Undervisningsministeriet om elevers brug af egen computer i undervisningen i folkeskolerne. 2010 18-1 Folkeskoler kan ikke kræve at elever bruger egen computer i undervisningen Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Undervisningsministeriet om elevers brug af egen computer i undervisningen

Læs mere

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt.

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt. 2009 20-7 Støttepædagogs omtale af et barn i et offentligt forum. Tavshedspligt En støttepædagog fortalte en tidligere kollega om et bestemt barn mens de kørte i bus. Barnet blev omtalt meget negativt.

Læs mere

2010 4-2. Pårørendes adgang til oplysninger om afdøde patienter

2010 4-2. Pårørendes adgang til oplysninger om afdøde patienter 2010 4-2 Pårørendes adgang til oplysninger om afdøde patienter I forbindelse med behandlingen af en konkret sag blev ombudsmanden opmærksom på at der kunne være tvivl om omfanget af pårørendes ret til

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Omkostningsgodtgørelse udgifter til sagkyndig bistand ydet efter, at der er truffet afgørelse i klageinstansen Højesterets dom af 10/10 2013, jf. nr. 350/2011, jf. tidligere SKM2011.827.ØLR Af advokat

Læs mere