DOM. Byggeselskab Olav de Linde (advokat Lars Mumm, Åbyhøj) mod Brabrand Net A/S (advokat Anders B. Vinther, Aarhus)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DOM. Byggeselskab Olav de Linde (advokat Lars Mumm, Åbyhøj) mod Brabrand Net A/S (advokat Anders B. Vinther, Aarhus)"

Transkript

1 DOM afsagt den l O. januar af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Ida Skouvig, Torben Geneser og Charlotte Hove Lasthein (kst.)) i ankesag V.L. B Byggeselskab Olav de Linde (advokat Lars Mumm, Åbyhøj) mod Brabrand Net A/S (advokat Anders B. Vinther, Aarhus) Retten i Århus har den Il. oktober afsagt dom i l. instans (rettens nr. BS 7-536/ 20 10). Påstande For landsretten har appellanten, Byggeselskab Olav de Linde, nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb efter landsrettens skøn. Indstævnte, Brabrand Net A/S, har påstået dommen stadfæstet. Supplerende sagsfremstilling Den omhandlede bestemmelse i deklarationen er formuleret således: "Såfremt placeringen af nærværende 60 kv kabler på et senere tidspunkt er til gene for opførelse af bygninger i forbindelse med en godkendt lokalplan, flytter lis Midtjyske Net uden udgift for lodsejeren kablerne inden for det nuværende matr. nr. 16 fe Brabrand by, Brabrand, således at kabeltraceet tilpasses de kommende bygningers placering."

2 - 2- I lokalplan nr. 793 fra maj 2007 anføres det blandt andet: "Veje og stier Adgangen til lokalplanområdet skal ske ved de eksisterende 2 vejadgange fra Edwin Rahrs Vej. Den østlige vejadgang er en fuld tilslutning, der i dag er lysreguleret, mens vejadgangen ved varmecentralen giver mulighed for at køre højre ind og højre ud. Bazarudvidelsen mod nord skal vejbetjenes mht. varelevering og medarbejdere via en ensrettet vej langs "ydersiden" af bebyggelsen, mens kunder og besøgende primært har adgang til bebyggelsen fra den åbne plads mellem de 3 bebyggelser. Den ensrettede vej vil på østsiden af basarudvidelsen ligge lavere end den nuværende parkeringsplads/køreareal Der etableres derfor en bakke/rampe som tilkørsel til den ensrettede vej, mens adgangsvejen føres uden om rampen. Hvor rampen grænser til adgangsvejen skal der af sikkerhedsmæssige hensyn opsættes hegn." Brabrand N et A/S har den 31. december 2008 udstedt to fakturaer til Byggeselskab Olav de Linde. Den ene faktura er på ,04 kr. inkl. moms og angives at vedrøre "Flytning af 60 kv kabler..., da disse lå uhensigtsmæssigt placeret i forhold til ny kørevej". Den anden faktura er på ,10 kr. inkl. moms og angives at vedrøre "Omlægning af lo kv kabel, da det måtte rykke for flytning af 60 kv kabler...". Påstandsbeløbet udgøres af summen af disse to fakturaer. Forklaringer Helle Vinther, Leif Olsen, Gert Guldborg og Annette Bøgh har afgivet supplerende forklaring for landsretten. Der er endvidere afgivet forklaring af Carsten Mogens en. Helle Vinther har supplerende forklaret, at efter mødet den 6. maj 2008 havde hun ikke med flytningen af kablet at gøre. Hun var rådgiver for byggeselskabet, og vejplaceringen var en væsentlig del af byggeriet. Vejen rundt om bygningen var nødvendig for at kunne gennemføre byggeriet. Det var et krav, at der skulle være adgang rundt om bygningen, og funktionsmæssigt var det også en forudsætning for, at bygningen kunne benyttes. Vejens kote, dvs. dens højdernæssige placering, relaterer sig i høj grad til bygningens kote. Man kører ned ad en rampe til vejen, og mod øst er der porte ind i bygningen til vist nok ni autoværksteder. Når man når til det nordøstlige hjørne af bygningen, begynder vejen at gå op igen. Som forholdene var på stedet, var det ikke muligt at lægge vejen hen over kablet, for

3 - 3- kablet lå faktisk over det niveau, hvor vejen skulle ligge, for at der kunne være adgang til bygningen. Der skal et jorddække på 70 cm over et sådant kabel. Rent teknisk må man godt lave en vej hen over et kabel. Mødet den 6. maj 2008 var indkaldt, fordi kablet var placeret anderledes - også højdernæssigt - end forventet. Der er foretaget terrænregulering, hvor vejen går nedad. Der blev også kørt jord væk fra et vådområde. Hvis man får tilladelse til at lave en bygning, må bygningen ikke hæves eller sænkes mere end en halv meter, men det gælder ikke i relation til veje. Ved den pågældende vej er der terrænreguleret mere end en halv meter nedad. Foreholdt, at det i lokalplanen anføres, at "Terrænet i den bebyggede del af lokalplanområdet er rimeligt fladt, mens den ubebyggede grund er kuperet og præget af bunker af byggeaffald" har hun forklaret, at hun ikke kan bestride det. Leif Olsen har supplerende forklaret, at under mødet den 6. maj 2008 havde Helle Vinther ridset til den tinglyste deklaration med. Siepmann og Helle Vinther prøvede under mødet at overbevise ham om, at kablet ikke lå korrekt. Der var ikke tale om, at alle mødedeltagere var enige om det. Han har ikke selv konstateret, at kablet lå forkert. Han var ikke forud for mødet blevet kontaktet af Olav de Linde om, at byggearbejdet var i gang, og at selskabet gerne ville vide mere om deklarationen. Brdr. Møller var i gang med et gravearbejde på stedet, og derfor var det hensigtsmæssigt, at dette firma også stod for at flytte kablerne. Det er helt sædvanligt, at man anvender den entreprenør, som i forvejen er på stedet. Bygherrens rådgiver bestemte, hvor kablerne skulle flyttes hen. Kablerne blev flyttet uden for den omtalte vej. Kablerne kunne rykkes længere nordpå, og de havde en sådan længde, at de godt kunne flyttes, uden at man skulle til at lave samlinger på dem, hvilket ville have været kostbart. Det blev ikke drøftet på mødet den 6. maj 2008, hvor det var teknisk muligt at placere kablet. Normalt ligger IO kv kabler l meter under terræn og 60 kv kabler 1,2 meter under terræn. Carsten M o gensen har forklaret, at han siden l. april 2013 har været driftsleder ved Brabrand Net A/S. I 2008 var han også ansat ved Brabrand Net AJS, men i en anden funktion. Dengang var han den eneste i selskabet, der kunne anvise kabler, dvs. påvise hvor kablerne faktisk befinder sig i jorden. De brugte noget lytteudstyr til det. Han har ikke været ude at anvise kabler på ejendommen den 31. marts Det kan han se på sin dagseddel fra den pågældende dag. En kabelpåvisning ville tage mindst en time, og på dagsedler skal der laves notater med Yz times interval. Han husker ikke, om han en anden dag har været på den pågældende ejendom for at anvise kabler.

4 -4- Gert Guldborg har supplerende forklaret, at den daværende ejer fik en erstatning på ,70 kr., der var afhængig af ejendomsvurderingen. Der var tale om en sædvanlig erstatning i byområder, men erstatningen var større, end landsaftalen påbød. Der skulle være tale om en plan, der var godkendt af kommunen, for at det kunne komme på tale at flytte kabler. Derfor står der i deklarationen "opførelse af bygninger i forbindelse med en godkendt lokalplan". Hvis kablet ligger sådan, at det ikke er muligt at placere bygninger på en grund, skal ledningsejeren betale for flytningen af kablet. Han forstår ved en ''bygning", at man graver en fast sokkel i frostsikret dybde, sætter vægge op og afslutter med et tag. Annette Bøgh har supplerende forklaret, at vejen ligger enten lavere eller meget tæt på den højde, som kablet oprindelig lå i. Under de konkrete omstændigheder var det ikke muligt at placere vejen hen over kablet, uanset om bygningen var placeret 13,8 m eller 15 m fra skel. Generelt er det normalt, at kabler ligger under en vej. Hun besigtigede stedet, efter at vejen var anlagt, og har ikke set kablerne. Hun har oplysningerne om kablets oprindelige placering fra bilag 8-1 O. Procedure Parterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten og har procederet i overensstemmelse hermed. Byggeselskab Olav de Linde har til støtte for den subsidiære påstand anført, at flytningen af l O kv kablet ikke er omfattet af deklarationen, og at flytningen af dette kabel efter gæsteprincippet skal betales af Brabrand Net A/S. Heroverfor har Brabrand Net A/S anført, at det var nødvendigt også at flytte lo kv kablet, og at byggeselskabet derfor skal betale for flytningen af begge kabler. Landsrettens begrundelse og resultat Landsretten lægger til grund, at lokalplan nr. 793 fra maj 2007 blev udarbejdet med henblik på at give ejeren af Bazar Vest mulighed for at udvide bazaren ved at bebygge matr. nr. 16 fe Brabrand By, Brabrand. Ifølge lokalplanen skulle bazarudvidelsen mod nord vejbetjenes med hensyn til varelevering og medarbejdere via en ensrettet vej langs "ydersiden" af bebyggelsen. Det anføres endvidere i lokalplanen, at "Den ensrettede vej vil på østsiden af basarudvidelsen ligge lavere end den nuværende parkeringsplads/køreareal".

5 l Det var derfor reelt en forudsætning for gennemførelsen af byggeriet, at vejen blev anlagt som sket. 60 kv kablerne var placeret således, at det var nødvendigt at flytte dem for at etablere vejen. Det var ifølge deklarationen kabeltraceet, der skulle tilpasses de kommende bygningers placering, og ikke omvendt. Under disse omstændigheder finder landsretten, at kablerne var "til gene for opførelse af bygninger i forbindelse med en godkendt lokalplan", og det påhvilede derfor ifølge deklarationen Brabrand Net A/S at flytte kablerne uden udgift for Byggeselskab Olav de Linde. Ifølge fakturaen fra Brabrand Net A/S måtte 10 kv kablet "rykke for flytning af 60 kv kabler", og Brabrand Net A/S skal derfor ligeledes betale for flytningen af 10 kv kablet, hvilket også er i overensstemmelse med gæsteprincippet Landsretten tager herefter Byggeselskab Olav de Lindes påstand om frifindelse til følge. Efter sagens udfald sammenholdt med parternes påstande skal Brabrand Net A/S betale sagsomkostninger for begge retter til Byggeselskab Olav de Linde med i alt kr. Beløbet omfatter kr. til retsafgift, kr. ekskl. moms til udgifter til advokatbistand og kr. ekskl. moms til udgifter til syn og skøn. Landsretten har ved fastsættelsen af beløbet til dækning af udgifter til advokatbistand lagt vægt på sagens økonomiske værdi og dens omfang, herunder at der har været syn og skøn. T h i k e n d e s f o r r e t: Byggeselskab Olav de Linde frifindes. Brabrand Net A/S skal inden 14 dage betale sagens omkostninger for begge retter til Byggeselskab Olav de Linde med kr. Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens 8 a. Ida Skouvig Torben Geneser Charlotte Hove Lasthein (kst.)

6 - 6- Gebyr for udskriften kr. Er kroner ethundredesyvtifem. Udskriftens rigtighed bekræftes. Vestre Landsret, Viborg den

7 Retten i Århus DOM Afsagt den 11. oktober i sag nr. BS 7-536/20 10: Brabrand N et AIS Postbox 1446 Truevej Brabrand mod Olav de Linde Byggeselskabet Olav de Linde Søren Frichs Vej 38, A 8230 Åbyhøj Sagens baggrund og parternes påstande Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt det er sagsøgeren eller sagsøgte, der endeligt skal afholde en udgift til flytning af kabler i forbindelse med sagsøgtes byggeri på matr. nr. 16 fe Brabrand By, Brabrand. Sagsøgeren, Brabrand Net AIS, har påstået, at sagsøgte, Byggeselskabet Olav de Linde, til sagsøgeren skal betale ,14 kr. med tillæg af procesrente fra den 31. januar Sagsøgte har påstået frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb end det påstævnte med tillæg af procesrente fra den 26. februar 20 l O, mere subsidiært med tillæg af procesrente fra den 31. januar Oplysningerne i sagen Sagsøgte, Byggeselskabet Olav de Linde (i det følgende Olav de Linde), er ejer af ejendommen matr. nr. 16 fe Brabrand by, Brabrand. Sagsøgeren, Brabrand Net AIS (i det følgende Brabrand Net), er ejer af de forsyningskabler, der er nedgravet på matr. nr. 16 fe, Brabrand by, Brabrand. I 1999 blev der oprettet en tinglyst deklaration, hvor den daværende ejer af ejendommen -mod erstatning-gav tilladelse til anbringelse af 60kV jordkabler. Kablernes placering er vist på et tinglysningsrids. Kablerne forløber langs (dvs. umiddelbart syd for) ejendommens nordskel Der er enighed om, at rettighederne i henhold til deklarationen nu tilkommer Brabrand Net. Der er i deklarationen en bestemmelse om, at der ikke over kablerne må etableres vejanlæg "uden forudgående indhentet tilladelse fra selskabet" og en bestemmelse om, at kabelejerne uden udgift for lodsejeren skal flytte kablerne, hvis kablerne "på et senere tidspunkt er til gene for opførelse af bygninger i forbindelse med en godkendt lokalplan". STD SOI STOJ-KI94-TJ-LOI-M

8 Side 2/9 I maj 2007 blev der vedtaget en lokalplan nr. 793 for et bydelscenter ved Bazar Vest. Lokalplanen omfatter matr. nr. 16 fe Brabrand By, Brabrand, samt nogle mindre ejendomme. Lokalplanen giver mulighed for opførelse af nye bygninger på ejendommen, herunder en bygning på den nordlige del af grunden. Af lokalplanen fremgår det en videre, at der som forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse skal etableres vejadgang i overensstemmelse med lokalplanen, bl.a. via en ensrettet vej langs ydersiden af bebyggelsen. I forbindelse med byggeriet af en sådan ny bygning blev 60kV kablerne flyttet, således at de nu forløber i en mindre afstand til ejendommens nordskel end den oprindelige placering. Bebyggelsen berørte ikke direkte kablerne, men det gjorde derimod en ny vejføring mellem den nye bebyggelse og ejendommens nordskel Af brev af 6. maj 2008 fra rådgivende ingeniør Helle Vinther til Brabrand Elselskab fremgår det bl.a., at arbejdet, på grund af de igangværende aktiviteter på byggegrunden, ønskedes igangsat omgående på foranledning af Braband Net, og at det mellem parterne var aftalt, at betalingen for flytning af kabler først skulle afgøres endeligt, når de respektive selskaber havde vurderet og taget stilling til fortolkningen af deklarationen og den tinglyste placenng. Der er under sagen afgivet forklaring af Leif Olsen, Helle Vinther, Gert Guldborg, Gerner F. Siepmann, Henrik Langballe samt skønsmand Annette Bøgh. Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 218 a, stk. 2. Syn og skøn Der er under sagen afholdt syn og skøn, og skønsmand, landinspektør Annette Bøgh, at afgivet erklæring af den 7. september 2011, den 7. november og den 22. november 20 11, hvoraf bl.a. fremgår: "Spørgsmål l Skønsmanden anmodes om på baggrund af opmåling at oplyse, om gulvkoterne, således som de er anført på den som bilag E fremlagte tegning nr. (99) dateret 29. maj 2008 (revideret 12. december 2008), er korrekte i forhold til det faktisk udførte. Der konstateres afvigelser på mellem O, 03 m og O, 12 m. De målte koter ligger alle lavere end de koter, der er angivet på bilag E. I benægtende fald anmodes skønsmanden om at oplyse de faktisk målte koter på de 4 på bilag E indtegnede målepunkter. STD SOI-STOI-KI94-T3-LOI-MOO-\D69

9 Side 3/9 De 4 punkter, der er angivet på bilag E repræsenterer hhv. 2 punkter på terræn ved bygningen og 2 punkter på gulv i 2 etager. Vedlagte bilag BK1, er i sit grundlag bilag E suppleret med de målte koter, angivet med rød farve: Projekt, terræn = 69,56 opmålt, terræn = 69,48 difference: -0,08 m Projekt, terræn = 71,50 opmålt, terræn = 71,4 0 difference: -0,1 0 m Projekt, gulvkote = 67,45 opmålt, gulvkote = 67,42 difference: -0,03 m Projekt, gulvkote = 71,42 opmålt, gulvkote = 71,30 difference: -0,12 m Spørgsmål 2 Skønsmanden anmodes om på de af skønsrekvirenten udpegede steder at nivellere koterne for overside brandvej og oplyste de målte koter. De udpegede punkter og målte koter er indtegnet på vedlagte bilag BK2, der udgør et suppleret bilag F og de er anført med rød farve Spørgsmål3 Skønsmanden anmodes om at sammenholde de nivellerede koter på henholdsvis gulv og brandvej med koterne som påvist af ledningsejer og målt den 31. marts 2008, således som det fremgår af det som bilag F fremlagte baggrundskort nr dateret 18. august og oplyse, om den oprindelige placering af kablet, således som den fremgår af bilag F, var til gene for opførelsen af bygningen med tilhørende brandvej. Der henvises til vedlagte bilag BK2. Herpå er indtegnet de målte koter jf spørgmål2, angivet med rød farve. Sammenholdes koterne på overside af færdig brandvej med koterne til overside af ledningen, som den oprindeligt var lagt, jf såvel bilag F, kan det beregnes, at vejens anlægskote enten er identisk med eller lavere end den kote, som kablet oprindeligt var anlagt med. Det følger heraf, at byggeriet med tilhørende brandvej, som det er projekteret, ikke kunne gennemføres uden omlægning af ledningerne, idet disse skal ligge under terræn og sædvanligvis i en S'!D SOI STOI..I(I94 T3 LOI MOQ.\069

10 Side 4/9 terrændybde på mellem O, 70-0,9 0 m. Da vejens anlægskote har direkte sammenhæng med byggeriets kote, kan jeg på dette grundlag bekræfte, at kablerne, som følge af højdeforholdene, var til gene for opførelsen af bygningen med tilhørende brandvej. Spørgsmål4 Under henvisning til sagens bilag 8- lo anmodes skønsmanden om at oplyse, hvorvidt kablerne som anført i bilagene var til gene for ny bebyggelse i henhold til byggefelterne som udlagt på lokalplankortet side 25 i lokalplan 793 af maj 2007, sagens bilag A, inkl. de i samme lokalplan angivne mål, jfr. side 6, 2. afsnit og side 11, 5, stk. 2. Kablernes oprindelige placering er anført i sagens bilag med angivelse af koordinater og koter. På vedlagte bilag BK-2 er anført skel, vej og bygning samt beplantnings bælte og vej med de anførte bredder. Bilaget er udarbejdet udfra opmåling på stedet, ved brug af koordinaterne fra bilag samt med indtegning af lokalp/anens byggefelter. Det fremgår af bilag BK-2 at kablerne oprindeligt har været placeret dels i beplantningsbæltet dels i vejudlægget 1-J, som fastlagt i lokalplanen. Såfremt kablerne oprindeligt alene var placeret indenfor beplantnings bæltet, vil opførelse af ny bebyggelse og anlæg af vej jf lokalplanen kunne ske uden at berøre kablerne, hvorfor jeg deraf kan konkludere, at kablerne, med den delvise placering i vejudlægget, kan have været til gene for placering af ny bebyggelse og vej, jf lokalplanen. SpørgsmålS Under henvisning til sagens bilag 8 - l O og bilag J og bilag K, anmodes skønsmanden om at oplyse, hvorvidt kablerne - forudsat at de var beliggende som anført i bilagene 8 - l O - var til gene for opførelsen af bygningen med tilhørende brandvej. Kablernes oprindelige placering, dels i beplantningsbælte dels i vejudlæg har været til gene for bebyggelsens opførelse, primært som følge af de koter, som byggeriet og den tilhørende vej 1-J er anlagt i jf min tidligere besvarelse af spørgsmål 3, idet kablerne oprindeligt var placeret med koter i eller over vejens kote. Spørgsmål6 STD SOI STOI K194 T3 LOI MOO ID69

11 Side 5/9 Skønsmanden anmodes om at oplyse, hvad afstanden er mellem den nordligste bygning og det nordligste skel, ligesom skønsmanden anmodes om at oplyse, hvorvidt den opmålte afstand er i overensstemmelse med afstandskavene i bilag A, side 6, 11 ( 5, stk. 2) samt side 25. Byggefelterne udlagt på lokalplankortet side 25 angiver fra nord et beplantningsbælte og vejen 1-J. Lokalplanen anfører på side 6, 2. afsnit (i redegørelsesdelen) at beplantningsbæltet er 7 m bredt. Lokalplanens 5, stk. 2 anfører vej I-J med en bredde på 8 m. Bygningens placering, jf lokalplanen er således forudsat til at være 15, 00 m fra det nordlige skel. På vedlagte bilag BK-2 er anført skel, vej og bygning samt beplantningsbælte og vej med de anførte bredder. Målsætning er påført bilaget. Det fremgår heraf, at afstanden fra bygningen til det nordlige skel er 13,80 m og således ikke i overensstemmelse med lokalplanen. Spørgsmål7 Ad skønsmanens besvarelse af spørgsmål 6. Såfremt skønsmanden lægger til grund, at bygningen var placeret således, at den overholdt den forudsatte afstand på 15 meter fra det nordlige skel, jf. lokalplanen, anmodes skønsmanden om at oplyse, om kablernes oprindelige placering ville være til gene for opførelsen af bygningen med tilhørende brandvej. Kablerne var oprindeligt placeret således, at de var beliggende dels indenfor det område, der i lokalplanen er udlagt til beplantningsbælte og dels indenfor lokalplanens vejudlæg Bygningen er jf spørgsmål6, placeret 1,20 m nærmere det nodlige skel, end de 15 m, der er forudsat i lokalplanen. På vedlagte bilag BK-3 er bygning og det tilhørende vejanlægflyttet til en placering i overensstemmelse med lokalplanens afgrænsning. Den oprindelige placering af kablerne fremgår af kortet. Som det ses, vil kablernes oprindelige placering også med denne placering berøre vejanlægget. Det er min vurdering, at som kablerne oprindeligt var placeret i højden, svarende til eller endog over anlægshøjden på vejen, sammenholdt med kablernes placering i planen, ville være til gene for opførelsen af bygningen med tilhørende brandvej, også såfremt afstanden på 15 m til det nordlige skel var opfyldt. Generne såvel ved denne som ved den faktiske placering henføres primært til de projekterede gulv- og vej koter. Sll> SOI-STOI K194 T3 LOI MOO ID69

12 Side 6/9 SpørgsmålS Ad skønsmandens besvarelse af spørgsmål 4 Under henvisning til skønsmandens besvarelse af spørgsmål 4 bedes skønsmanden på ny besvare spørgsmålet, men alene svare på, om kablerne som anført i spørgsmålet var til gene for ny bebyggelse udelukkende i henhold til byggefelterne som beskrevet i spørgsmålet. Der henvises til bilag BK-3. Det fremgår heraf, hvor kablerne oprindeligt var placeret. Bygningen er indtegnet i overensstemmelse med lokalplanens byggefelt. Afstand mellem bygning og kablerne er så stor, at det er min vurdering, at kablerne ikke ville være eller har været til gene for opførelse af selve bygningen." Parternes synspunkter Brabrand Net har bl.a. gjort gældende, at deklarationsteksten, som er af standardmæssig karakter, aldrig har omfattet andet end egentlig bygningsbyggeri, og at der efter en ordlydsfortolkning af betegnelsen ikke kan indfortolkes vejarealer. Skønsmandens besvarelse af spørgsmål 8 dokumenterer, at kablerne ikke ville være eller har været til gene for opførelse af selve bygningen i forhold til en godkendt lokalplan, hvilket er afgørende i forhold til fortolkningen af ordlyden af den omhandlede deklaration. Kablet er ikke fejlplaceret, idet den vedlagte tegning ikke angiver sig som en målfast tegning, men alene som et rids, der således alene oplyser, at der ligger kabler i arealet ført langs med skel. Under alle omstændigheder er det Olav de Linde, der har bevisbyrden for, at kablet er fejlplaceret, hvilken bevisbyrde ikke er løftet. Olav de Linde eller dennes rådgiver burde have forespurgt om den nøjagtige opmålte placering af kablerne, inden byggeriet blev påbegyndt, hvorved enhver henvisning til deklarationsridset havde været overflødig. Det bestrides, at der skulle være afholdt et møde den 31. marts 2008, hvor direktør Leif Olsen fra Brabrand Net skulle have erklæret sig enig i, at kablerne skulle flyttes for at byggeriet kunne påbegyndes. Det bestrides endvidere, at den omhandlede anlagte vej skulle være en brandvej, idet lokalplanen intet nævner herom. Brabrand Net er berettiget til at kræve renter fra den 31. januar 2009, som er STD0614.J6.SOI STOI KI94 D LOI MOO ID69

13 Side 7/9 dagen efter forfaldsdagen, jf. rentelovens 3, stk. l. Olav de Linde har bl.a. gjort gældende, at den omhandlede bestemmelse i den tinglyste deklaration skallæses således, at der er to betingelser, der skal være opfyldt, for at Brabrand Net er forpligtet til, uden udgift for Olav de Linde, at flytte kablerne. For det første fremgår det direkte af ordlyden, at opførelsen af bygninger skal ske i forbindelse med en godkendt lokalplan. F o r det andet er det en betingelse, at placeringen af de omhandlede 60 k V kabler på et senere tidspunkt er til gene for opførelse af bygninger i forbindelse med en godkendt lokalplan. Det fremgår af skønserklæringen, at kablernes placering var til gene for Olav de Lindes opførelse af bygningen med tilhørende brandvej. Forinden kabelflytningen blev der afholdt møde på åstedet, hvor repræsentanter for såvel Brabrand Net som Olav de Linde var til stede. Leif Olesen erklærede sig på mødet den 31. marts 2008 i forbindelse med fællesbesigtigelsen enig i, at kablerne skulle flyttes, for at byggeriet kunne gennemføres. Da det er et krav i henhold til lokalplanen, at der etableres vej rundt om bygningen, skal vejen anses for en integreret del af byggeriet og således omfattet af deklarationens indhold. Uden etableringen af vejen rundt om bygningen som krævet i lokalplanen, er der ikke grundlag for opførelse af byggeriet, hvorfor placeringen af 60 kv kablerne som den var inden flytningen, var til gene for sagsøgtes byggeri. Brabrand Net er således efter en ordlydsfortolkning af deklarationen forpligtet til, uden udgift for Olav de Linde, at flytte kablerne inden for det nuværende matr. nr. 16 fe, Brabrand by, Brabrand. Endvidere har Brabrand Net alene betalt en erstatning på ,70 kr. til fuld og endelig afgørelse i forhold til de pligter, som ejeren af den tjenende ejendom har påtaget sig, hvilket indikerer, at deklarationen skal fortolkes som anført af Olav de Linde, idet deklarationens forpligtelser i modsat fald ikke er proportionale med deklarationens rettigheder. Rettens begrundelse og afgørelse Det fremgår af tinglyst deklaration på matr. nr. 16 fe, Brabrand By, Brabrand, at "såfremt placeringen af nærværende 60 kv kabler på et senere tidspunkt er til gene for opførelse af bygninger i forbindelse med en godkendt lokalplan, flytter 1/S Midtjyske Net uden udgift for lodsejerne kablerne inden for det nuværende matr. nr. 16 fe Brabrand By, Brabrand, således at kabeltraceet tilpasses de kommende bygningers placering." SID061<46-SOI STOI K19<-TJ-LOI-M

14 Side 8/9 Der er mellem parterne enighed om, at denne del af deklarationen ikke er en standardbestemmelse, men derimod en bestemmelse der blev indsat på baggrund af forhandlinger mellem Danske Bank, der dengang ejede matr.nr. 16 fe, Brabrand by, Brabrand, og I/S Midtjyske Net, der dengang var ejer af de omhandlede jordkabler. Der er endvidere enighed om, at rettighederne til jordkablerne nu tilkommer Brabrand Net. En umiddelbar sproglig fortolkning af deklarationsbestemmelsen støtter den opfattelse, at Brabrand Net i denne sag ikke er forpligtet til at afholde udgifterne til flytning af kabler, idet kablernes oprindelige placering ikke medførte gene for selve bygningsopførelsen. Efter skønserklæringen kan det således lægges til grund, at kablernes oprindelige placering ikke var til hinder for bygningens opførelse, men derimod til hinder for etablering af adgangsvej til bygningen. Heller ikke formålet med deklarationsbestemmelsen findes at tale for en sådan forståelse, at Brabrand Net tillige er forpligtet til at afholde udgiften til kabelflytning, selv om dette ikke skyldes opførelsen af bygninger på matriklen. Ifølge forklaringen fra skønsmand Annette Bøgh er der ikke noget til hinder for, at der etableres vej hen over et kabel. Vidnet, Gert Guldborg, der var medkoncipist af bestemmelsen, har forklaret, at formålet med bestemmelsen primært var at afgrænse den forpligtelse, som forsyningsselskabet påtog sig over for Danske Bank, der ønskede sikkerhed for, at matriklen senere kunne anvendes til bebyggelse, uden at dette ville medføre yderligere omkostninger. Selv om det efter lokalplanen er et krav, at der etableres en vej til den omhandlede bygning på matr. nr. 16 fe, finder retten således ikke, at bestemmelsen på grundlag heraf skal fortolkes udvidende i en sådan grad, at Brabrand Net tillige skal betale for flytning af kabler, der skyldes etablering af vejaraler. Det ændrer ikke herved, at der sammen med deklartionen er tinglyst et rids over kablernes beliggenhed, der afviger fra den faktiske beliggenhed af kablerne, inden de blev flyttet. Det afgørende i sagen er, hvordan deklarationsbestemmelsen skal fortolkes, og som nævnt var kablernes oprindelige placering ifølge skønserklæringen ikke til hinder for bygningens opførelse. Endvidere bemærkes det, at såvel vidnet Gert Guldborg som vidnet Henrik Langballe har forklaret, at det i branchen er kendt, at et rids med måleforhold l: 4000 er behæftet med så stor usikkerhed, at et sådant rids ikke kan erstatte et kort med en mere præcis placering af forsyningskabl er. Retten finder efter bevisførelsen ikke grundlag for at lægge til grund, at direktør LeifOlsen skulle have påtaget sig på Brabrand Nets vegne at afholde udgifter i forbindelse med flytning af kablerne. Leif Olsen har bestridt at have indgået en sådan aftale, og det fremgår af mødereferat af 6. maj 2008, at parterne er enige om, at arbejdet igangsættes, selv om det ikke er afgjort, hvem der skal afholde udgifterne hertil. ST SOI-STI>l-K 19 -D-LO 1-M00-\069

15 Side 9/9 Den størrelsesmæssige opgørelse af kravet er ikke bestridt. Som følge heraf skal Brabrand Nets påstand tages til følge. Sagsomkostninger Der er under sagen afholdt syn og skøn, og Olav de Linde har foreløbig afholdt udgiften hertil på i alt kr. eksklusiv moms. Henset til sagens karakter og omfang skal Olav de Linde til Brabrand Net betale sagens omkostninger med kr. Sagsomkostningsbeløbet er fastsat således, at kr. vedrører udgiften til retsafgift, og kr. vedrører udgiften til advokatbistand. Thi kendes for ret: Sagsøgte, Byggeselskabet Olav de Linde, skal til sagsøgeren, Brabrand Net AJS, inden 14 dage betale , 14 kr. med tillæg af procesrente fra den 31. januar Endvidere skal sagsøgte til sagsøgeren betale sagens omkostninger med kr. Sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens 8a. Hanne Rokkjær Fløe STD S01-ST01-K19 -TJ-L01-M0(>-ID69

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 0209 13 Grundejerforeningen Helmklit v/formand Kenn

Læs mere

D O M. afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag

D O M. afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag D O M afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag V.L. B 1220 16 HK Danmark som mandatar for A (advokat Mie Andersen,

Læs mere

D O M. afsagt den 7. juli 2017 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Karen Foldager, Michael Ellehauge og Lisbeth Kjærgaard (kst.

D O M. afsagt den 7. juli 2017 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Karen Foldager, Michael Ellehauge og Lisbeth Kjærgaard (kst. D O M afsagt den 7. juli 2017 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Karen Foldager, Michael Ellehauge og Lisbeth Kjærgaard (kst.)) i ankesag V.L. B 1688 16 Vejdirektoratet (advokat Louise Solvang

Læs mere

D O M. afsagt den 1. juli 2016 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Tine Ginnerup (kst.

D O M. afsagt den 1. juli 2016 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Tine Ginnerup (kst. D O M afsagt den 1. juli 2016 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Tine Ginnerup (kst.)) i ankesag V.L. B 1985 15 3F Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A

Læs mere

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst. D O M afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.)) i ankesag V.L. B 1213 13 Ligebehandlingsnævnet som mandatar for M (Kammeradvokaten

Læs mere

afsagt den 29. marts 2017

afsagt den 29. marts 2017 VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 29. marts 2017 Sag BS-176/2016-VLR (3. afdeling) Peder Michael Bæk (advokat Trine Høgedal) mod Skive Kommune (advokat Jørgen Vinding) Retten i Viborg har den 10. februar

Læs mere

D O M. af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Peter Buhl, Esben Hvam og Jeanette Bro Fejring (kst.)) i ankesagerne

D O M. af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Peter Buhl, Esben Hvam og Jeanette Bro Fejring (kst.)) i ankesagerne D O M afsagt den af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Peter Buhl, Esben Hvam Jeanette Bro Fejring (kst.)) i ankesagerne (advokat Henrik Christian Strand, Aarhus) mod under konkurs (kammeradvokaten

Læs mere

D O M. afsagt den 4. november 2015 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Michael Ellehauge og Anette Fogh (kst.

D O M. afsagt den 4. november 2015 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Michael Ellehauge og Anette Fogh (kst. D O M afsagt den 4. november 2015 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Michael Ellehauge og Anette Fogh (kst.)) i ankesag V.L. B 2395 14 Esbjerg Kommune (advokat Christian Norup Hostrup,

Læs mere

DOM. afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag

DOM. afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag IC*-2*r-13~Kffet i S'i - Sééé 1 S7233-Q DOM afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag V.L. B-0380-12 (advokat

Læs mere

D O M. afsagt den 9. juni 2015 af Vestre Landsrets 14. afdeling (dommerne John Lundum, Ida Skouvig og Susanne Madsen (kst.

D O M. afsagt den 9. juni 2015 af Vestre Landsrets 14. afdeling (dommerne John Lundum, Ida Skouvig og Susanne Madsen (kst. D O M afsagt den 9. juni 2015 af Vestre Landsrets 14. afdeling (dommerne John Lundum, Ida Skouvig og Susanne Madsen (kst.)) i ankesag V.L. B 1253 14 Jysk Miljørens A/S (advokat Arne Paabøl Andersen, Esbjerg)

Læs mere

1 K S S f 2 3 fl 6 FEB.2014

1 K S S f 2 3 fl 6 FEB.2014 o 1 K S S f 2 3 fl 6 FEB.2014 J. nr. 750222-A Z- 0 ^ UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET OS-02-2014- KFM 1 VJ23 : i>es S- 1 - ZO-^^O DOM afsagt den 5. februar 2014 af Vestre Landsrets 4. afdeling

Læs mere

D O M. afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag

D O M. afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag D O M afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag V.L. B 1798 12 Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper

Læs mere

D O M. afsagt den 7. september 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Twilhøj og Rikke Foersom) i ankesag

D O M. afsagt den 7. september 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Twilhøj og Rikke Foersom) i ankesag D O M afsagt den 7. september 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Twilhøj og Rikke Foersom) i ankesag V.L. B 2471 14 Advokatnævnet (advokat Georg Lett, København) mod [Indstævnte]

Læs mere

D O M. afsagt den 11. juni 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Vogter og Stig Glent-Madsen) i ankesag

D O M. afsagt den 11. juni 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Vogter og Stig Glent-Madsen) i ankesag D O M afsagt den 11. juni 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Vogter og Stig Glent-Madsen) i ankesag V.L. B 0005 13 Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat David Auken,

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

D O M. afsagt den 6. maj 2015 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Lisbeth Parbo og Camilla Dalgaard (kst.

D O M. afsagt den 6. maj 2015 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Lisbeth Parbo og Camilla Dalgaard (kst. D O M afsagt den 6. maj 2015 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Lisbeth Parbo og Camilla Dalgaard (kst.)) i ankesag V.L. B 1893 13 Jens Erik Jørgensen (advokat Anders Tourlin Kolte,

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. maj 2013 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Karen Hald og Søren Schou Frandsen (kst.)). 10. afd. nr. B-2304-12: Skanska Øresund

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

D O M. A (advokat Mikkel Nøhr, København) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen, København)

D O M. A (advokat Mikkel Nøhr, København) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen, København) D O M afsagt den 27. juni 2014 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Torben Geneser og Torben Sørensen (kst.)) i ankesag V.L. B 1516 13 A (advokat Mikkel Nøhr, København) mod Ankestyrelsen

Læs mere

VESTRE LANDSRET DOM. afsagt den 14. december Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/ advokat Sune Riisgaard, København)

VESTRE LANDSRET DOM. afsagt den 14. december Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/ advokat Sune Riisgaard, København) VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 14. december 2017 Sag BS-58/2017-VLR (Afdeling 2) Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/ advokat Sune Riisgaard, København) mod (advokat Christian Falk Hansen, Aarhus) Retten

Læs mere

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst. D O M afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.)) i ankesag V.L. B 2760 11 Sigrid Christensen (advokat Brian Jacobsen,

Læs mere

D O M. Skifteretten i Viborg har den 2. november 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSæ- 1297/2014).

D O M. Skifteretten i Viborg har den 2. november 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSæ- 1297/2014). D O M afsagt den 9. september 2016 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Linda Hangaard, Poul Hansen og Christian Ditlev Hindkjær (kst.)) i ankesag V.L. B 1848 15 B (advokat Marie Rud Hansen, Silkeborg)

Læs mere

D O M. Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen).

D O M. Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen). D O M Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen). 5. afd. nr. B-226-12: Gudmund Skæling (advokat Christian Fribjart

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

D O M. afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst.

D O M. afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst. D O M afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst.)) i ankesag V.L. B 0626 15 Det Faglige Hus som mandatar for Monica

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 Sag 212/2007 (2. afdeling) Jürgen Carsten Thews og Fiberline Composites A/S (advokat Ulrik Christrup for begge) mod Energiklagenævnet og Energistyrelsen

Læs mere

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København)

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København) D O M afsagt den 15. maj 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Nikolaj Aarø-Hansen og Tine Børsen Smedegaard (kst.)) i ankesag V.L. B 3101 13 Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 Sag 48/2009 (1. afdeling) Region Sjælland (tidligere Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt) (advokat Svend Paludan-Müller) mod Dronning Ingrids Hospital

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 Sag 276/2010 (2. afdeling) Aarhus Værft A/S under konkurs (advokat Claes Wildfang) mod Johnson Controls Denmark ApS (advokat Lotte Eskesen) I tidligere

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 8. december 2014 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. C 120/14 (Retten i Grønlands sagl.nr. RIG-QAQ-CS-0008-2014) A og B (advokat Britta Keldsen,

Læs mere

D O M. (advokat Jakob Krogsøe, København) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Tim Holmager, København)

D O M. (advokat Jakob Krogsøe, København) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Tim Holmager, København) D O M afsagt den 21. september 2015 af Vestre Landsrets 11. afdeling (dommerne Vogter, Henrik Twilhøj og Linda Hangaard) i ankesag V.L. B 1653 14 (advokat Jakob Krogsøe, København) mod Skatteministeriet

Læs mere

DOM. afsagt den 19. januar 2017 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Esben Hvam, Lars E. Andersen og Olav D.

DOM. afsagt den 19. januar 2017 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Esben Hvam, Lars E. Andersen og Olav D. DOM afsagt den 19. januar 2017 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Esben Hvam, Lars E. Andersen og Olav D. Larsen) i ankesag V.L. B-0632-16 mod Region Syddanmark (advokat Mads Brandt, Vejle) Retten

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

D O M. afsagt den 17. november 2014 af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Annette Dellgren, Astrid Bøgh og Sine Nascou (kst.

D O M. afsagt den 17. november 2014 af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Annette Dellgren, Astrid Bøgh og Sine Nascou (kst. D O M afsagt den 17. november 2014 af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Annette Dellgren, Astrid Bøgh og Sine Nascou (kst.)) i ankesag V.L. B 1323 13 Konrad Krogh Stigsen (advokat Kim Stensgård, Ringkøbing)

Læs mere

D O M. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.

D O M. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst. D O M afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.)) i ankesag V.L. B 2830 13 Nordvestjysk Elforsyning Amba (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 235/2013 (2. afdeling) A, B, C, D, E, F, G og H (advokat Gert M. Lund for alle) mod Haderslev Kommune (advokat Erik Gram) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011 Sag 378/2007 (1. afdeling) SeaWest ved Bjarne Bøgh Jensen (advokat Klaus Busk) mod De Jyske Arkitekter A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere

Læs mere

Sagen vedrører erstatningsansvar i anledning af en skade, som ifølge sagsøgeren er påført TDC A/S' fordelerskab af Naturbyg dk ApS.

Sagen vedrører erstatningsansvar i anledning af en skade, som ifølge sagsøgeren er påført TDC A/S' fordelerskab af Naturbyg dk ApS. Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 25. april 2017 i sag nr. BS 150-606/2016: TDC A/S Teglholmsgade 1 2450 København SV mod Naturbyg dk ApS Sillebjergvej 4 8740 Brædstrup Sagens baggrund og parternes påstande

Læs mere

D O M. afsagt den 15. maj 2013 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Annette Dellgren, Hanne Aagaard og Rasmus Damm (kst.

D O M. afsagt den 15. maj 2013 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Annette Dellgren, Hanne Aagaard og Rasmus Damm (kst. D O M afsagt den 15. maj 2013 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Annette Dellgren, Hanne Aagaard og Rasmus Damm (kst.)) i ankesag V.L. B 1149 12 Haderslev Kommune (advokat Erik Gram, Haderslev)

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B4324005 - CVT UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 14. november 2013 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Henrik Bitsch, Ejler Bruun og Ann-Britt Belisario (kst.)). 3. afd. nr.

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1858003 - LSA UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 19. juni 2015 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Steen Mejer, Gunst Andersen og Henrik S. Øe (kst.)). 23. afd. nr. B-1858-14:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 Sag 149/2012 (1. afdeling) DiBa Bank A/S (advokat Georg Lett) mod A (advokat Henrik Emil Rasmussen, beskikket) Biintervenient til støtte for A: Forbrugerombudsmanden

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016 Sag 251/2016 DONG Energy Sales & Distribution A/S og Radius Elnet A/S (advokat Erik Bertelsen for begge) mod Transport- og Bygningsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

DOM. Sagsøgeren, V, er et alment vandforsyningsanlæg. Forsyningsområdet. Sagen drejer sig om sagsøgerens eventuelle ret til at have fem vandledninger,

DOM. Sagsøgeren, V, er et alment vandforsyningsanlæg. Forsyningsområdet. Sagen drejer sig om sagsøgerens eventuelle ret til at have fem vandledninger, RETTEN I SKANDERBORG Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 19. februar 2003 i sag nr. BS 1-508/2000: Vandværket V (sagsøger) mod Forbruger F (sagsøgte) MODTAGET l 2003 Sagsøgeren, V, er et alment vandforsyningsanlæg.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 Sag 285/2011 (1. afdeling) Folke Greisen (advokat Lars Langkjær) mod Hellebo Park Helsingør ApS (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017 Sag 84/2016 (1. afdeling) A under konkurs (advokat Jes Andersen) mod B (advokat Asger Toft, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 23. juni 2017

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 23. juni 2017 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 23. juni 2017 Sag 98/2016 A (advokat Steffen Schleimann, beskikket) mod B (advokat Hans Vestergaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 2. juni

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 303/2007 (2. afdeling) Prestige Tool-Plast ved Jens Fenger Eriksen (selv) mod Bent Reipur (advokat Bjørn von Ryberg, beskikket) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013 Sag 95/2011 (2. afdeling) Arbejdernes Andels-Boligforening, Vejle og Boligselskabet Domea Vejle (advokat Eigil Lego Andersen for begge) mod Vejle Kommune

Læs mere

D O M. Retten i Holstebro har den 19. december 2014 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS 3-643/2013).

D O M. Retten i Holstebro har den 19. december 2014 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS 3-643/2013). D O M afsagt den 31. oktober 2016 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Elisabeth Mejnertz, Karen Foldager og Helle Korsgaard Lund-Andersen) i ankesag V.L. B 0090 15 (advokat Brian Werner Lassen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 Sag 131/2013 (2. afdeling) A (advokat Preben Dickow, beskikket) mod B (advokat Finn Sandgaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag D O M afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag V.L. B 0426 12 NRGI Fibernet A/S (advokat Ulrik Christrup, Kolding)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012 Sag 103/2012 Hvam Maskinstation ved Peter Ardahl Jørgensen (advokat Torben F. Pedersen) mod

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. august 2011 Sag 142/2010 (1. afdeling) Lis Anderberg og Kaj Anderberg (advokat John Kahlke for begge) mod PH Byg ApS (advokat Jakob S. Arrevad) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

MODTAGET SERVICECENTERET 2 3 MAJ overassistent

MODTAGET SERVICECENTERET 2 3 MAJ overassistent 23-05-2013-Kfi«999SC:Sess T-6624 Ol ØSTRE LANDSRETS 15. AFDELING KA v/advokat Rune Wold Vester Farimagsgade 23 1606 København V MODTAGET SERVICECENTERET 2 3 MAJ 2013 Den Init 22. maj 2013 RSL Vedrørende

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

Sagsøgte, Patientskadeankenævnet, har endeligt nedlagt påstand om frifindelse.

Sagsøgte, Patientskadeankenævnet, har endeligt nedlagt påstand om frifindelse. Retten i Helsingør- retsafdelingen Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 20. marts 2014 i sag nr. BS 1-2286/2009: mod Patientskadeankenævnet Vimmelskaftet 43 1161 København K Påstande Under denne sag, der

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 Sag 288/2013 (1. afdeling) A og B (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. maj 2015 Sag 64/2014 (2. afdeling) Grundejerforeningen Elgårdsminde (advokat Lone Møller) mod Kurt Oxvig (advokat Niels Lomborg, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

D O M. Retten i Kolding har den 11. april 2012 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS 5-1395/2009).

D O M. Retten i Kolding har den 11. april 2012 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS 5-1395/2009). D O M afsagt den 11. juli 2013 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Stig Glent-Madsen, Hanne Harritz Pedersen og Marie L. Boel Ubbesen (kst.)) i ankesag V.L. B 1076 12 X ApS (advokat Peter Stanstrup,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013 Sag 295/2012 (1. afdeling) IT Factory A/S under konkurs (advokat Tomas Ilsøe Andersen) mod Saxo Bank A/S (advokat J. Korsø Jensen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 30/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Hans Henrik Eickstedt (advokat Lennart Fogh) mod Autohuset Skjoldgaard A/S (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 Sag 285/2008 (1. afdeling) Søren Theill Jensen og Anne Margrethe Heidner (advokat Preben Kønig, beskikket for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 Sag 302/2011 (2. afdeling) Jeudan V A/S (advokat Christian Alsøe) mod Ejerforeningen matr.nr. 669 Sankt Annæ Vester Kvarter (advokat Erik Kjær-Hansen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

D O M. Retten i Sønderborg har den 3. september 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. K /2015).

D O M. Retten i Sønderborg har den 3. september 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. K /2015). D O M afsagt den 12. februar 2016 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Thomas Jønler og Michael Klejs Pedersen (kst.) med domsmænd) i ankesag V.L. S 1750 15 Anklagemyndigheden mod E2

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 5/2011 (1. afdeling) Niels Christian Knudsen (advokat Uffe Baller) mod Boligselskabet I.H. ApS (advokat Charles Lindberg) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. april 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. april 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. april 2016 Sag 94/2015 (2. afdeling) PE Holding, Hemmet ApS (advokat Henrik Thorstholm) mod Konrad Krogh Stigsen (advokat Kim Stensgård, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. december 2013 Sag 48/2012 (1. afdeling) Rødekro Andelsboligforening (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen)

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede. København, den 30. september 2013 Sagsnr. 2011-4523/CHN/JML 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

Læs mere

D O M. afsagt den 27. maj 2015 af Vestre Landsrets 8. afdeling (dommerne Lis Frost, Thomas Jønler og Eva Skov (kst.)) i ankesag

D O M. afsagt den 27. maj 2015 af Vestre Landsrets 8. afdeling (dommerne Lis Frost, Thomas Jønler og Eva Skov (kst.)) i ankesag D O M afsagt den 27. maj 2015 af Vestre Landsrets 8. afdeling (dommerne Lis Frost, Thomas Jønler og Eva Skov (kst.)) i ankesag V.L. B 0746 12 A (advokat Frederik M. S. Barfod, København) mod B Invest A/S

Læs mere

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse:

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse: HANDELSVILKÅR Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til Navn: CVR nr. Adresse: en ca. 2.045 m2 stor del af litra 7000 t beliggende ved Jellingvej/E.T. Jørgensensvej, 7100 Vejle (i det følgende

Læs mere

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET D O M afsagt den 11 april 2003 af Vestre Landsrets 10 afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Lars E Andersen og Ulrik Jensen) i ankesag B-1133-02 Strømmen Grundejerforening

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017 Sag 100/2016 (1. afdeling) Frode Sejr Hansen (advokat Jørgen Iversen, beskikket) mod Esbjerg Kommune (advokat Hans Peter Storvang) og Vejdirektoratet (Kammeradvokaten

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Thomsen Enevold Sørensensvej 6 6000 Kolding Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i salgsopstillingen har givet fejlagtige

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1282008-SKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 21. december 2016 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, Kristian Korfits Nielsen og Marie Tullin (kst.)). 15.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2009

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2009 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2009 Sag 81/2008 (1. afdeling) Johnson Controls Denmark (tidligere York Køleteknik A/S) (advokat Morten E. Christensen) mod

Læs mere

U D S K R I F T A F D O M B O G E N

U D S K R I F T A F D O M B O G E N U D S K R I F T A F D O M B O G E N F O R R E T T E N I K j e l l e r u p Den 24. september 1 999 blev i sag nr. BS 1-138/1999: C mod Hjorthede Vandværk afsagt D O M: I 1 988 blev det muligt for ejendommene

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

D O M. Domstolsstyrelsen mod Realkredit Danmark A/S (8. afd. nr. B-1675-13)

D O M. Domstolsstyrelsen mod Realkredit Danmark A/S (8. afd. nr. B-1675-13) D O M Afsagt den 5. september 2014 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne M. Lerche, Frosell og Lone Dahl Frandsen). 8. afd. nr. B-1675-13: Domstolsstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B199900A - PJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 26. juni 2014 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne Anne Louise Bormann, Steen Mejer og Anders Rex Rønn (kst.)). 13. afd. nr.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

D O M. Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS /2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks København K.

D O M. Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS /2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks København K. D O M Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS 25-2896/2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks 1169 1010 København K som mandatar for FAF Kongens Nytorv 21, baghuset 3. sal 1050 København K som mandatar

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 Sag 72/2016 Advokat Dan Terkildsen (selv) mod Processelskabet af 28. august 2009 ApS (advokat Tage Siboni) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 Sag 164/2017 A (selv) mod B og C (advokat Bjarke Madsen for begge) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 21. afdeling den 27.

Læs mere

Sagsøgerens påstand er, at sagsøgte tilpligtes at betale sagsøger 526.000 kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg.

Sagsøgerens påstand er, at sagsøgte tilpligtes at betale sagsøger 526.000 kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg. DOM Afsagt den 29. november 2013 i sag nr. BS 10H-3919/2012: Anker Hansen & Co. A/S Kaløvej 3 3600 Frederikssund mod Tryg Garantiforsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Sagens baggrund og parternes

Læs mere

Afgørelse i sagen om bibeholdelse af et voldanlæg på en ejendom i Fanø Kommune.

Afgørelse i sagen om bibeholdelse af et voldanlæg på en ejendom i Fanø Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 12. juni 2007 NKN-33-00429 LER Afgørelse i sagen om bibeholdelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 Sag 108/2011 (2. afdeling) Bettina Anderson Houlberg Lauritzen og Anders Houlberg Lauritzen (advokat Palle Møller Jørgensen for begge, beskikket) mod Annette

Læs mere