UCC. Mellem tilbud og tvang nye vilkår for vejledere og vejledte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UCC. Mellem tilbud og tvang nye vilkår for vejledere og vejledte"

Transkript

1 Mellem tilbud og tvang nye vilkår for vejledere og vejledte Den årlige konference for vejledere på erhvervsskolerne og i UU- centre Hotel Nyborg Strand den maj 2009 Vejledning mellem tvang og tilbud Igennem de senere år er forståelsen af vejledningens rolle blevet kny et stadigt tæ ere l ønsket om at nå både uddannelse - og arbejdsmarkedspoli ske mål. De e kommer fx l udtryk når vejledningens kvalitet måles på dens effekt på uddannelsesins tu onernes frafaldsprocenter eller når der l særlige vejledningsindsatser (fx mentorprojekter) kny es lø er l den unge om en prak kplads, indenfor brancher med rekrutteringsproblemer. Sam dig er der en tendens l at vejledning, i stadig højere grad, finder sted på vejlederens og ikke den vejledtes ini a v, hvilket aktualiserer spørgsmålet om vejledningen fortsat kan betragtes som et lbud. Den årlige konference for vejledere har i 2009 fokus på alle de nye udfordringer, som vejlederne står overfor ikke mindst, i forlængelse af de nye bekendtgørelser som trådte i kra sidste år. Tradi onen tro, har vi inviteret en række forskere og prak kere l at komme med deres bud på, hvordan vejlederne kan gribe opgaverne an, og l at bidrage l en debat om spørgsmål som: Er vejledning blevet l et lbud, det kan være svært at sige nej l? Hvem afgør om en person har brug for vejledning hvis denne ikke selv opsøger en vejleder? Hvordan a lares en persons unikke vejledningsbehov og hvordan ved vi om de lbud vi har, modsvarer netop de e? Hvor går grænsen for omsorg for - og omklamring af de svage? Kan/bør vejledningens kvalitet måles ved hjælp af lfredshedsmålinger eller på hvor mange der uddanner sig? Kom og deltag i deba en om disse og andre aktuelle spørgsmål der rører sig indenfor vejledningsområdet! UCC Professionshøjskolen UCC Professionsins tut for didak k, vejledning og læring. Titangade København N 1 tlf: eller

2 Mandag den 4. maj Ankomst og kaffe Velkomst og præsenta on af program v/lektor Lisbeth Højdal, UCC Social arv og andre skadelige og s gma serende begreber i vejledningsarbejdet V/Sociolog og lektor i teorier om sociale problemer, Morten Ejrnæs, Aalborg Universitet Pause Nye udfordringer l vejledningen - herunder krav l retningslinjer og kvalitetssikring v/pædagogisk konsulent Jørgen Brock og Fuldmæg g Jeppe Chris ansen, Kontor for vejledning, UVM Frokost Vejledning som pastoral og social mag orm V/Lektor, Phd og Cand. Psych. Morten Nissen Københavns Universitet Pause Workshoprunde Workshoprunde Middag Underholdning Program Mandag den 4. maj Tirsdag den 5. maj Tirsdag den 5. maj Introduk on l dialogcafé om vejledningens interessenter og deres forventninger l vejledningsindsatsen V/ Lektor Lisbeth Højdal og Lektor Lene Poulsen, UCC Dialogcafé Hvilke problemer skal vejledning løse og hvordan? Pause Dialogcafé fortsat Implementering, vejlederroller og evaluering V/Forskningsprofessor Søren Winter, Socialforskningsins tu et Afslutning Frokost 2

3 Workshops 1 Vejledningsjura regler og retningslinjer V/ Preben Rohde, Underviser i Forvaltningsret på Forvaltningshøjskolen i KBH og ansat som che onsulent i DJØF. I denne workshop præsenteres de grundlæggende regler for at videregive oplysninger om personlige forhold l en anden myndighed og der lægges op l debat om spørgsmål som: Hvilke oplysninger kan/bør man registrere i forbindelse med en samtale med en borger/bruger? Hvordan skal disse oplysninger opbevares og hvilke oplysninger må jeg, som vejleder, give videre? Workshops 1,2,3,4 Husk at tilmelde dig workshops på tilmeldingen 2 Vejledningsstrategier og planer V/UE-vejleder Lene Møller Madsen og UE-vejleder Lone Rasmussen, SoSu Næstved I denne workshop vil vi præsentere en model der er blevet brugt på SOSU- Næstved i et pilotprojekt om Vejledningsstrategier i ungdomsuddannelserne. I projektet har vi bl.a. arbejdet med at afdække skolens teser fx om frafald og frafaldsårsager - med det formål at skabe bedre sammenhæng mellem de antagelser vi har om vores elever og de konkrete vejledningsini a ver vi sæ er i værk. Workshoppen lægger op l debat om de udfordringer der kny er sig l arbejdet med udvikling af vejledningsplaner. Hvordan kan vi gribe opgaven an og hvilke udfordringer, vanskeligheder kan der være? 3 Unge med særlige vejledningsbehov og unge med særlige uddannelsesbehov V/Vejledningschef Ulf Lindow, UU Vestsjælland Denne workshop vil bl.a. give nogle bud på hvilke unge der lhører de to forskellige grupper og hvilke problema kker der kny er sig l arbejdet med disse unge. Når udgangspunktet er at UU erne vejleder om valg af uddannelse og erhverv, hvilke særlige behov kny er sig da l de to målgrupper, og hvad har vejlederen i sin værktøjskasse, som kan imødekomme disse behov? I forbindelse med gruppen med særlige uddannelsesbehov kan der rejses en del spørgsmål. Hvad er det egentlig den unge vælger, når han/hun vælger en STU? Er der reelt tale om en ungdomsuddannelse, og kan denne fx øge den unges jobmuligheder? 4 Vejledning eller rituel samtale? V/ Lektor Helle To, UCC 3 Som udgangspunkt er ua ængighed et grundlæggende e sk princip i vejledningen. Vejledningen skal, som det hedder, varetage brugerens interesser - og ikke poli ske interesser, ins tu oners eller myndigheders interesser eller andre særinteresser (FUE). Sam digt er den enkelte vejleder i s gende grad underlagt nye systemkrav og succeskriterier. Med afsæt i netop afslu ede projekter i Videncenter for Uddannelse- og Erhvervsvejledning vil workshoppen sæ e fokus på professionsforståelse og strategier i forhold l vejledningssamtalen og vejlederens rolle som netværker.

4 5 Unge med diagnosen ADHD konsekvenser og udfordringer V/Psykolog Therese Di mann, Psykiatrifonden Vi har gennem de sidste år set en s gning i antallet af unge med diagnosen opmærksomhedsforstyrrelse, ADHD. I workshoppen tages der udgangspunkt i følgende spørgsmål: Hvad er ADHD? Hvordan kommer den l udtryk hos den enkelte? Hvad er konsekvenserne af en ADHD diagnose? Og hvordan kan vi møde og stø e den unge med ADHD i uddannelsessystemet? 6 Brug for alle unge vejledernes udfordring V/Konsulent Ramanan Balusabramaniam og projektleder Preben Holm, Integra onsministeriet Workshops 5,6,7,8 Husk at tilmelde dig workshops på tilmeldingen Denne workshop præsenterer de erfaringer der er gjort med kampagnen Brug for alle unge og med Fastholdelseskaravanen, samt de værktøjer som vejlederen kan gøre brug af i vejledningen af etniske minoritetsunge. Fastholdelseskaravanen er et ini a v som er iværksat i et samarbejde mellem Integra onsministeriet og Undervisningsministeriet og har bl.a. l formål at reducere frafaldet blandt disse unge og at følge deres overgang fra grundskole l ungdomsuddannelse. I workshoppen vil vi bl.a. drø e netværkets betydning for de unges uddannelsesvalg og de muligheder der er for vejlederne, i et påtænkt lokalt netværkssamarbejde, som skal tage udgangspunkt i elevernes ressourcer og ikke slukke deres uddannelsesdrømme. 7 Den anerkendende samtale (AI) oplæg og par øvelser V/UE- vejleder Benny Wielandt, TEC Anerkendelse er for mennesket hvad solen er for planten. Ifølge teorien bag AI rummer alle mennesker, grupper og organisa oner styrker og ressourcer som allerede har udfoldet sig, men sam dig bliver de ng vi fokuserer på lige nu, l vores virkelighed. Derfor bliver samtalens fokus vig gt og hvis noget fra for den skal bæres ind i forhold l en forandret frem d, skal det være det bedste. I workshoppen introduceres AI-teorien og de nøgleord der kny er sig l vejledningssamtalen og l arbejde med frem dsplaner. Der indgår eksempler og øvelser. 8 Kvalitet og evaluering i praksis V/ Viggo Munk, UU Århus 4 Mål, målinger, resultater og effekter er ord der i dag kny er sig meget l al offentlig virksomhed - også l vejledning. Vi skal kvalitetssikre og kvalitetsudvikle og ideen er, at det bedst gøres ved at have mål for hvad man vil, og mulighed for at måle, om man så når, det man har sagt man ville. På vejledningsområdet er målene dels na onale og dels regionale/lokale, hvilket kan give anledning l dilemmaer i kvalitetsdeba en. Workshoppen vil kredse om de dilemmaer og problemer der kan være forbundet med at måle effekten af vejledning fx om 95% målet er vejledningens mål - og via talmagi og konkrete eksempler lægge op l faglig debat om kvalitet i vejledningen.

5 Tilmelding Akt. Nr. Navn: Adresse: Postnr. og by: Vejlederkonferencen den maj 2009, Hotel Nyborg Strand Tlf.nr Faktura sendes l: EAN-nummer: For at vi kan forberede arbejdet i workshops bedst muligt, beder vi dig vælge 4 workshops i prioriteret rækkefølge. Du er sikker på at få to af dem. Jeg vil gerne deltage i følgende workshops: Prioriter venligst med tal Sæt x: Jeg ønsker overnatning: Jeg ønsker ikke overnatning: Tilmelding kan også ske pr mail kan ske l Margit von Szarka Vær særlig opmærksom på at alle lmeldingsblanke ens oplysninger er indskrevet i mailen! Tilmelding kan også ske pr mail kan ske l Margit von Szarka Vær særlig opmærksom på at alle lmeldingsblanke ens oplyninger ers indskrevet i mai- Pris: kr. kr. 4450,- med overnatning /3700 uden overnatning Tilmeldingsfrist: Den 2. April 2009 Sted: Konferencen bliver a oldt på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Tilmelding Blanke en sendes l: Professionshøjskolen København A.: Margit von Szarka Titangade København N Praktiske oplysninger 5 Ved afmelding e er lmeldingsfristens udløb opkræves fuld betaling Deltagere optages i den rækkefølge, vi modtager lmeldingerne.

Hotel Nyborg Strand den 5. 6. Maj 2011

Hotel Nyborg Strand den 5. 6. Maj 2011 Uddannelsespligt Fra smørekande til og elektronisk parathedfodlænke vejlederens -vejledning nye ved roller en korsvej? Den årlige konference for vejledere i UU- centre og og på på ungdomsuddannelserne

Læs mere

Fra smørekande til elektronisk fodlænke

Fra smørekande til elektronisk fodlænke Fra smørekande til elektronisk fodlænke -vejledning ved en korsvej? Den årlige konference for vejledere i UU- centre og på ungdomsuddannelserne Hotel Nyborg Strand den 6. 7. maj 2010 Vedtagelsen af Ungepakken

Læs mere

Unge i transition - veje og omveje i valgprocessen

Unge i transition - veje og omveje i valgprocessen Vejlederkonference 2013 Unge i transition - veje og omveje i valgprocessen Den årlige konference for vejledere fra ungdomsuddannelserne, UU-centre og de frie skoler Hotel Svendborg den 2. 3. maj 2013 Konference

Læs mere

Multikulturelle Skoler 2014. Synlig flersprogethed i den nye (folke)skole. ucc.dk

Multikulturelle Skoler 2014. Synlig flersprogethed i den nye (folke)skole. ucc.dk Multikulturelle Skoler 2014 Synlig flersprogethed i den nye (folke)skole ucc.dk 1 Multikulturelle Skoler 2014 UCC, Skolelederforeningen og foreningen Tosprogede børn og unges vilkår inviterer til den 19.

Læs mere

Konference: 7.-8. maj 2015. Vejledning som kollektivt arrangement. besparelse eller nye muligheder? Konferenceprogram

Konference: 7.-8. maj 2015. Vejledning som kollektivt arrangement. besparelse eller nye muligheder? Konferenceprogram Konference: 7.-8. maj 2015 Vejledning som kollektivt arrangement besparelse eller nye muligheder? Konferenceprogram Praktiske oplysninger Sted Hotel Svendborg Centrumpladsen 1 5700 Svendborg Tid 7. og

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings FoU-konference i DGI-byen i København. 5.-6. februar 2013. Program og workshopbeskrivelser

Ministeriet for Børn og Undervisnings FoU-konference i DGI-byen i København. 5.-6. februar 2013. Program og workshopbeskrivelser Ministeriet for Børn og Undervisnings FoU-konference i DGI-byen i København 5.-6. februar 2013 Program og workshopbeskrivelser Ministeriet for Børn og Undervisning, december 2012 FoU-konferencen 2013 I

Læs mere

Ledelse af frivillige. Workshops & Tilmelding. Decemberkonferencen 2008. Torsdag den 4. december 2008 i Odense

Ledelse af frivillige. Workshops & Tilmelding. Decemberkonferencen 2008. Torsdag den 4. december 2008 i Odense Decemberkonferencen 2008 Torsdag den 4. december 2008 i Odense Ledelse af frivillige - en udfordring i frivillige sociale organisationer? Workshops & Tilmelding Workshops & tilmelding I denne oversigt

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON PRAKTISKE OPLYSNINGER I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine tilbud af kurser, netværk og øvrige uddannelsesaktiviteter

Læs mere

LEDERKURSER 2010 FORÅR

LEDERKURSER 2010 FORÅR LEDERKURSER 2010 FORÅR Kære leder Vi er glade for at kunne præsentere dig for en ny række af kurser, som hver for sig vil kunne styrke dig i dit lederjob. På et politisk organisatorisk plan, på et personligt

Læs mere

Voksenpædagogisk Forums konference 2015 Læring mellem uddannelse og arbejdsliv

Voksenpædagogisk Forums konference 2015 Læring mellem uddannelse og arbejdsliv Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Voksenpædagogisk Forums konference 2015 Læring mellem uddannelse og arbejdsliv Voksnes læring i to kontekster hvordan skabes større udbytte og sammenhæng?

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

refleks 2015 Uddannelsesweekend

refleks 2015 Uddannelsesweekend refleks 2015 Uddannelsesweekend En weekend med fem vinkler på ledelse af frivillige i DUFs medlemsorganisationer. Lørdag den 12. september til søndag den 13. september 2015 i Haslev. refleks2015 velkommen

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings konference om børns sprog. - Hvad virker i forhold til at understøtte børns sprog?

Ministeriet for Børn og Undervisnings konference om børns sprog. - Hvad virker i forhold til at understøtte børns sprog? Ministeriet for Børn og Undervisnings konference om børns sprog - Hvad virker i forhold til at understøtte børns sprog? Tidspunkt 31. oktober og 1. november 2012 Konferencestedet Deltagere Kursusafgift

Læs mere

Årskursus 2014. Tid: Onsdag d. 10. september til fredag d. 12. september 2014

Årskursus 2014. Tid: Onsdag d. 10. september til fredag d. 12. september 2014 Omsorg Etik Evaluering Rehabilitering Velfærdsteknologi Roller Årskursus 2014 Demenskoordinatorens komplekse arbejdsfelt - udfordret af dilemmaer i roller, etik, evaluering, rehabilitering, omsorg og velfærdsteknologi

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (hold i København)

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

BLIK FOR RESSOURCER. inspiration til UU-vejledere. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler

BLIK FOR RESSOURCER. inspiration til UU-vejledere. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler BLIK FOR RESSOURCER inspiration til UU-vejledere Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler læsevejledning Hæftet indgår i hæfteserien blik for ressourcer blik for ressourcer inspiration til lærere

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Refleks2011. kompetencer der rykker

Refleks2011. kompetencer der rykker Refleks2011 kompetencer der rykker Et kvalitetstilbud til dig der ønsker kompetencer der rykker! Refleks2011 lørdag den 10. september til søndag den 11. september 2011 Refleks2011 Refleks2011 velkommen

Læs mere

Forandringer i omsorgen for ældre

Forandringer i omsorgen for ældre DANSKE ÆLDRERÅD inviterer til ældrepolitisk konference tirsdag d. 12. maj 2015 på Hotel Nyborg Strand: Forandringer i omsorgen for ældre - velfærd, konkurrence og aktivt liv som ældre Som borger i Danmark

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte for UU-vejledere og gennemførelsesvejledere i ungdomsuddannelser 1 Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for

Læs mere

Vejledning om gennemførelse af ungdomsuddannelse

Vejledning om gennemførelse af ungdomsuddannelse PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC Vejledning om gennemførelse af ungdomsuddannelse Valg modul 2 Erhvervs og studievejleder Tove Søndergaard Bak, Hotel og Restaurantskolen, København 15 12 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VUE NYHEDSBREV NR. 4 DECEMBER

VUE NYHEDSBREV NR. 4 DECEMBER VUE NYHEDSBREV NR. 4 DECEMBER 2008 Indhold i VUE Nyhedsbrev nr. 4 side 3 side 4 side 11 side 16 side 22 side 26 side 32 side 37 Carla Tønder Jessing Om indholdet i VUE Nyhedsbrev nr. 4 Anne Marie Dahler-Larsen,

Læs mere

Studievejlederforeningen for Gymnasiet og HF ÅRSBERETNING 2006. Indledning

Studievejlederforeningen for Gymnasiet og HF ÅRSBERETNING 2006. Indledning Studievejlederforeningen for Gymnasiet og HF ÅRSBERETNING 2006 Indledning Studievejledningen har i det forløbne år været præget af evalueringer først Rambøll Managements evalueing af gennemførelsesvejledningen

Læs mere

Undervisningsministeriets FoU-konference i København. 23.-24. februar 2015. Program og workshopbeskrivelser

Undervisningsministeriets FoU-konference i København. 23.-24. februar 2015. Program og workshopbeskrivelser Undervisningsministeriets FoU-konference i København 23.-24. februar 2015 Program og workshopbeskrivelser Undervisningsministeriet, december 2014 FoU-konferencen 2015 I dagene den 23. og 24. februar 2015

Læs mere

Projektrapport: Vejledningsstrategi og erhvervsvejledning på professionsuddannelser i CVU er

Projektrapport: Vejledningsstrategi og erhvervsvejledning på professionsuddannelser i CVU er Projekt 5.1 Projektrapport: Vejledningsstrategi og erhvervsvejledning på professionsuddannelser i CVU er Rapport om projektet Vejledningsstrategi og erhvervsvejledning på professionsuddannelser i CVU er

Læs mere

Demensindsats. etik. demensindsats. Viden. praksis. praksis. Demens koordinering. Viden, praksis og etik i demensindsatsen. etik. praksis.

Demensindsats. etik. demensindsats. Viden. praksis. praksis. Demens koordinering. Viden, praksis og etik i demensindsatsen. etik. praksis. Demensindsats Viden etik Årskursus 2012 Viden, og etik i demensindsatsen Viden DemensKoordinatorer i DanmarK indbyder for 19. år i træk til Årskursus Forventningen fra såvel borgere med demens, pårørende

Læs mere