Ungestrategi. - med fokus på uddannelse og beskæ igelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ungestrategi. - med fokus på uddannelse og beskæ igelse"

Transkript

1 - med fokus på uddannelse og beskæ igelse Januar 2015

2 Indhold Forord 3 Indledning 4 Mål for ungeindsatsen 5 Målgruppe 6 Ungestrategiens temaer 7 Samarbejde om og med den unge 8 Øget indsats i skolen 10 Fællesskaber for de unge 12 Samarbejde med virksomheder, ungdomsuddannelser og andre 14 Ansvar og organisering 17 2

3 Forord Jeg er stolt over, at vi her i Glostrup er ambi øse på vegne af vores unge. På samme måde, som vi er ambi øse, når det gælder Glostrup Skole. Vi skal hjælpe vores unge med at finde den rig ge uddannelse, så de e erfølgende kan åbne døren op l arbejdsmarkedet stru ende af en sund tro på egne evner! Skal et ungt menneske lykkes med sin uddannelse, så kræver det, at hun eller han har det godt og det gælder ikke kun på studiet men også på hjemmefronten. Derfor ønsker vi at hjælpe de af vores unge, der har brug for det, med at tackle nogle af de problemer, der kan stå i vejen for studiet. Og vi ved godt, at vi ikke kan lø e opgaven alene. Derfor vil vi samarbejde med både erhvervslivet, uddannelses lbud, foreninger, frivillige og ikke mindst vil den enkelte unge selv blive inddraget som en ak v medspiller. Med Ungestrategien sæ er vi sammen med de unge kursen for ungeindsatsen de kommende år. Tak l alle som har bidraget l udarbejdelse af Ungestrategien. Og en særlig tak l Ungeudvalget. God læselyst! John Engelhardt Borgmester 3

4 Indledning Med Ungestrategien ønsker vi at give de unge de bedste muligheder for at mestre deres eget liv og få det op male ud af deres evner. Glostrups unge skal blive styrmænd i eget liv. Uddannelse hjælper de unge ind på arbejdsmarkedet og l en god start på voksenlivet. Derfor tager strategien afsæt i uddannelse og beskæ igelse. Skal de unge lykkes med at gennemføre en uddannelse, skal de trives og være mo verede. Det kræver gode netværk, sociale fælleskaber og en tryg hverdag med stabile boligforhold. Fokus er derfor på de unges trivsel. Vi vil hjælpe dem med at håndtere de udfordringer og barrierer, de står overfor fra grundskolen, l de har gennemført uddannelse og er kommet i arbejde. Derfor ønsker vi at gøre det nemt for unge at få den nødvendige hjælp. Vi ønsker at styrke det helhedsorienterede og tværfaglige arbejde og princippet om, at de unge kun skal have én indgang l kommunen. Den samlede Ungestrategi skal være pejlemærke for ungeindsatsen de kommende år. Strategien sæ er de unge mellem 15 og 29 år i centrum og går på tværs af kommunens forskellige indsatser og ini a ver. Unge er forskellige og har forskellige behov. Langt de fleste klarer sig selv uden hjælp og stø e fra det offentlige. Nogle har dog brug for le ere rådgivning og vejledning. Andre igen kan have brug for en særlig indsats for at blive klædt på l at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse og e erfølgende få et arbejde. Det kan o e være en kombina on af flere forskellige indsatser og problems llinger lige fra misbrug, psykiske, sociale l familiemæssige udfordringer. Vi vil som kommune hjælpe og stø e de unge ud fra deres individuelle behov sam dig med, at de unge ansvarliggøres i deres eget liv. For at lede de unge godt på vej er det vig gt, at vi samarbejder. I Ungestrategien fokuserer vi på en række forskellige faktorer og aktører, som kan have afgørende betydning for, i hvilken grad de unge er i stand l at mestre eget liv. Det er vig gt, at vi har de rig ge indsatser, så vi kan imødekomme den unges individuelle behov, og at vi handler så dligt som muligt. Vi kan som kommune ikke lø e opgaven alene, der er mange andre aktører omkring den unge, der spiller en vig g rolle. Derfor vil vi arbejde sammen med virksomheder, uddannelsesins tu oner, foreninger, frivillige og andre aktører, som den unge møder. Ungestrategien står ikke alene. Den skal fungere i sammenhæng med de mange indsatser og ak viteter, der allerede foregår på ungeområdet i og udenfor kommunen. Strategien skal ses i forlængelse af eksisterende poli kker og strategier på børne- og ungeområdet og beskæ igelsesområdet. Hvordan er strategien blevet l I Glostrup har vi et stort ønske om at styrke ungeindsatsen i forhold l uddannelse og beskæ igelse. Kommunalbestyrelsen beslu ede derfor at nedsæ e et Ungeudvalg med 16 medlemmer fra virksomheder, ungdomsuddannelser, kommunens ungdomsråd, UU Vestegnen, poli kere og embedsmænd. Udvalgets opgave har bl.a. været at udarbejde denne Ungestrategi. Herudover har en lang række fagpersoner været inddraget i kvalificering af strategiens indsatser. 4

5 Mål for ungeindsatsen Afsæ et for de fem overordnede mål i ungeindsatsen og Ungestrategien er, hvordan de unge kan mestre eget liv og udfolde deres poten ale. Resultatmål for ungeindsatsen Effekterne af ungeindsatsen vil løbende blive evalueret. Der er således sat en række resultatmål, der er valgt for at give det mest reelle billede af, om ungeindsatsen virker. Hver indikator præsenterer tal for, hvordan det ser ud i dag, og mål for, hvordan det skal se ud på længere sigt. Mål for ungeindsatsen Øge andelen af unge med en gennemført ungdomsuddannelse Øge andelen af unge med en kompetencegivende uddannelse Reducere antallet af unge på kontant- og uddannelseshjælp Styrke/fastholde unges varige lknytning l arbejdsmarkedet Undgå marginalisering af unge Resultatmål: pct. af ungdomsårgangen 2015 forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse. 2. Antallet af 24-årige, der har fuldført eller er i gang med en kompetencegivende uddannelse, øges med 2 pct. fra 2013 l 2015 og med 5 pct. fra 2013 l Antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere (fuld dspersoner) mellem 16 og 29 år reduceres med 15 pct. fra 2013 l 2015 og med 30 pct. fra 2013 l Varigheden af kontanthjælps- og uddannelsesforløb for unge mellem 16 og 29 år skal reduceres med 10 pct. fra 2013 l 2015 og med 20 pct. fra 2013 l Antallet af ikke- lbagefald for unge kontanthjælps- og uddannelsesmodtagere mellem 16 og 29 år skal øges med 12 pct. fra 2013 l 2015 og med 15 pct. fra 2013 l

6 Målgruppe Den største andel af kommunens unge mestrer eget liv uden det store behov for hjælp. Imidler d oplever en gruppe udfordringer ved at skulle gennemføre en uddannelse eller finde fodfæste på arbejdsmarkedet, fordi de tumler med forskellige problemer. Det er denne gruppe unge, som vil være i fokus i strategien. Derfor er der opsat følgende målgruppe for ungeindsatsen: De sene startere de årige, som ikke er kommet i gang med en ungdomsuddannelse e er grundskolen De unge på standby de årige, som ikke er kommet videre end grundskolen og ikke er i arbejde De ufokuserede studenter de årige, som ikke er kommet videre e er en gymnasial uddannelse og heller ikke er i arbejde. 6

7 Ungestrategiens temaer Ungestrategien tager udgangspunkt i fire temaer, der vil være rammesæ ende for ungeindsatsen i de kommende år. Samarbejde om og med den unge Øget indsats i skolen Fællesskaber for de unge Samarbejde med virksomheder, ungdomsuddannelser og andre Gennemgående for de fire temaer er, at den dlige koordinerende indsats skal styrkes både internt og eksternt. Det betyder, at der er fokus på de unges trivsel, så vi kan sæ e ind så dligt som muligt, inden problemerne vokser sig større. Under hvert tema er der beskrevet en række indsatser, som skal iværksæ es for at styrke området. Når der i indsatserne skrives, at der skal fokuseres på at etablere lbud, som kan hjælpe de unge på vej, dækker disse både over forebyggende indsatser og konkrete ltag i forhold l eksempelvis: Psykiske problemer, misbrug, sundhedsfremme, iden fika on af risikoadfærd, kriminalitetsforebyggelse, sociale udfordringer og styrket samarbejde mellem fagpersoner. For hver indsats bliver der udarbejdet en handleplan, der konkre serer, hvordan indsatsen skal realiseres. 7

8 Samarbejde om og med den unge En del af de unge, der har brug for en særlig indsats i forhold l at påbegynde og eller gennemføre en uddannelse, kan o e spo es allerede i grundskolen. En særlig og o e tværfaglig indsats skal allerede påbegyndes her. Jo dligere og o e koordineret indsats, jo større chance er der for at det lykkes. Men for at lykkes helt er det vig gt, at vi ikke kun samarbejder om den unge men også med den unge, for at de kan tage ansvar for eget liv. Vi skal endvidere sørge for, at der er nogen, der med det samme er klar l at tage over ved de overgange, den unge oplever, fx når de forlader grundskolen, når de dropper ud af en uddannelse, eller når de som 18-årige overgår l et nyt sæt regler i Serviceloven. Sam dig er det vig gt, at vi koordinerer vores indsatser på tværs af enheder, fagligheder og lovgivningsområder, så de ikke ender med at stå i vejen for hinanden eller trække i hver sin retning. Det kræver, at vi med afsæt i den enkelte unges mestring og udfoldelse arbejder e er de samme mål, de samme metoder og e er det, vi ved virker. Målet er, at den enkelte unge oplever, at vi tager udgangspunkt i den unge, og at der er en sammenhæng i vores indsatser sam dig med, at den unge selv skal tage ansvar. For at de e skal lykkes..har vi én indgang for de unge l Glostrup Kommune Unge- og Uddannelsesenheden fungerer som én indgang for de unge der, hvor det er muligt og meningsfyldt. Enheden understø er en samlet og koordineret ungeindsats i forhold l at få de unge i uddannelse og beskæ igelse og har en koordinerende rolle i forhold l øvrige relevante indsatser. Derfor a older vi møder med og om den unge i Unge- og Uddannelsesenheden eller der, hvor de unge færdes. For at sikre en samlet og koordineret ungeindsat holder vi netværksmøder for ledere og nøglemedarbejdere, som har berøring med målgruppen for at videndele om de unge og om hinandens kompetencer og opgavefelter..møder vi de unge, hvor de unge er Det er afgørende for, om indsatser virker, at de unge mødes der, hvor de unge er. Derfor inddrager vi den unge, så vi sikrer, at vi tager udgangspunkt i den unge og dennes behov samt forpligter den unge. Vi sørger også for at inddrage relevante kommunale myndigheds- og ressourcepersoner og den unges eget netværk i løsningen af en given problems lling..sikrer vi en dlig og systema sk iden fika on og handling på poten elle barrierer for den unges gennemførelse af en ungdomsuddannelse. Vi arbejder systema sk sammen med den unge om at minimere barriererne for, at den unge er i stand l at gennemføre en ungdomsuddannelse. Når vi er bekymret for en ung, bruger vi de værktøjer, vi har l rådighed, for at sikre en dlig indsats, og at denne er koordineret med relevante samarbejdspartnere. 8

9 Vi sikrer, at de unge ikke er passive i længere perioder, og vi har en særlig opmærksomhed på psykisk sårbare unge og unge med et misbrug. På lsvarende vis har vi et særligt fokus på sundhedsfremme og det kriminalitetsforbyggende arbejde. Vi har fokus på at iværksæ e uddannelsesre ede indsatser for den unge, så den unge kan stø es i vejen mod en ungdomsuddannelse. Derfor vil vi fra første møde med den unge have fokus re et mod uddannelse. Det betyder, at vi har relevante lgængelige lbud l unge, der ikke er i gang med en ungdomsuddannelse. Ligesom vi handler med det samme, når vi spo er, at en ung er ved at miste mo va onen l at påbegynde eller fortsæ e et uddannelsesforløb, ved fx at iværksæ e en mentorindsats. sørger vi for, at den unge oplever gode overgange Vi har stort fokus på at sikre gode og trygge overgange for den unge, og vi ved al d hvem, der tager over, inden vi giver slip på den unge. Derfor udarbejder og følger vi retningslinjerne for Overgang fra grundskole l ungdomsuddannelse samt Overgangen fra ung l voksen og sikrer, at der ydes en koordineret indsats fx omkring brugen af mentorer og stø ekontaktpersoner, for de unge, som har en social foranstaltning og fortsat har brug for stø e e er det 18. år. Ligesom vi har fokus på at skabe sammenhæng mellem de forskellige mentorordninger, fx i forhold l at den unge kun har en mentor/stø ekontaktperson, eller at den unge kan have den samme mentor i 9. klasse, 10. klasse og de indledende dele af ungdomsuddannelsen. har vi fokus på hvilke indsatser, der virker på forskellige problems llinger Vi arbejder systema sk på hele den at op mere ungeindsatsen. Derfor anvender vi erfaring og viden om, hvad der virker, og vi dokumenterer og opbygger viden om vores indsatser for at sikre, at de giver de ønskede effekter. 9

10 Øget indsats i skolen En forebyggende og dlig indsats er afgørende for, om vi i vores fælles arbejde lykkes. Det er vig gt at handle så dligt som overhovedet muligt, så flest mulige unge kan være uddannelsesparate, når de forlader grundskolen, netop fordi man o e her kan iden ficere problema kker, der senere kan blive en udfordring i forhold l, hvorvidt den unge lykkes med at gennemføre en ungdomsuddannelse. Derfor er Glostrup Skole og Glostrup Kommunes 10. klasses lbud vig ge aktører i ungeindsatsen. For at det skal lykkes har vi de rig ge lbud og indsatser Der er på Glostrup Skole i forbindelse med uddannelsesparathedsvurderingerne et stort fokus på at iværksæ e forskellige ltag og indsatser fx sommerskole, Drengeakademiet, skoleprak kordninger, fokusperson og muligheder for at blive lkny et en mentor. For at sikre, at der er de rig ge lbud og indsatser, evaluerer vi systema sk og følger op på de ini a ver, der er i gang, samt analyserer på, hvorvidt indsatsen er op mal i forhold l målgruppen. Der udarbejdes en vidensbank, der indeholder den viden, vi får om de unge, og om hvilke ltag og indsatser, der virker over for de forskellige typer af elever i målgruppen. fokuserer vi på elevernes trivsel Der er mange faktorer, der er afgørende for, om elever trives. Der er allerede fokus på mange af disse faktorer i Glostrup Skole fx gennem fokuspersoner. Arbejdet skal fortsætte i takt med, at vi øger indsatsen for at opspore mistrivsel og er særligt opmærksomme på fravær. Det gør vi bl.a. ved et godt og forpligtende tværgående samarbejde mellem aktører, der er i berøring med de unge. En barriere for, om den unge trives og er mo veret, er den unges mentale sundhed. På skoleområdet opleves det, at der er behov for at øge indsatsen overfor de psykisk sårbare i grundskolens udskoling og i 10. klasse. De unges mentale sundhed vil derfor være i centrum. Fravær er en stærk indikator for de enkelte elevers trivsel. Vi har derfor en forøget opmærksomhed på elevers fravær og reagerer hur gt ved at iværksæ e et konkret og passende lbud om stø e l den udfordrede elev og dennes familie. Der skal således være et stærkt fokus på systema sk registrering af elevers fremmøde i Glostrup Skole og kommunens 10. klasses lbud. Der er klare handleplaner for, hvilke indsatser, der skal iværksæ es, når en elev har et stort fravær, og hvordan der samarbejdes med relevante aktører. har vi fokus på en god overgang fra Glostrup Skole l ungdomsuddannelserne E er grundskolen skal den unge videre - nogle vælger et år i 10. klasse for at blive mere a larede og modne, andre går direkte i gang med en ungdomsuddannelse, og andre 10

11 igen kaster sig ud i noget helt tredje. Endelig er der, desværre, unge, der ikke kommer i gang. Et ski betyder, at den unge skal forholde sig l nye krav, forventninger og mennesker, hvilket kan være en stor omvæltning e er mange år det samme sted. Derfor er så glidende overgange som overhovedet muligt en vig g faktor, især for at de mere sårbare unge kan håndtere overgangen fra grundskolen l ungdomsuddannelserne. Vi sikrer derfor, gennem en koordineret og sammenhængende indsats, hvor ingen slipper den unge, før en anden har taget over, at de unge får en god overgang. Vi udarbejder og følger retningslinjer for Overgangen fra grundskolen l ungdomsuddannelserne, der klart beskriver, hvem der skal samarbejdes med, og hvem der er ansvarlig for hvad, således at der ligger en klar plan for den unge med angivelse af hvem, der følger op. Retningslinjerne anvender vi, når vi er bekymrede for en ung, der er ved at afslu e grundskolen. ser vi frem dens 10. klasse som et springbræt 10. klasse kan være et springbræt for usikre eller sårbare unge over l ungdomsuddannelserne. Derfor har vi fokus på, hvordan et 10. klasses forløb kan gøres mere fleksibelt og inkluderende, så det kan bruges som et lbud l forskellige grupper af unge. Det kan fx være ved at opre e lbud l de unge, der i dag ligger mellem 10. klasse og produk- onsskole. Eller ved at opre e et lbud i 10. klasse, der kan inkludere den gruppe af unge, der har særlige udfordringer og behov, men er velfunderede i skolens basisfag og har evner, der gør, at de s ller større krav l opgaver, udfordringer og kompleksitet, end det normalt er muligt i ordinært lbud. 11

12 Fællesskaber for de unge I Glostrup ønsker vi at skabe gode vilkår for, at unge trives og dermed mo veres l at påbegynde en uddannelse og fuldføre den. Fællesskaber er et centralt element for, at den unge kan trives. I fællesskaberne kan den unge få gode sociale rela oner og rollemodeller. Fællesskaber kan bl.a. fås gennem et ak vt og sundt fri dsliv. De sociale rela oner kan være blandt familie, venner, i netværk og mentorer, som den unge kan trække på i livets store og små udfordringer. At have en tryg base er også et vig gt element for at trives. En tryg base handler blandt om at have en stabil og god boligsitua on. For at det skal lykkes hjælper vi med en stø ende hånd og et godt netværk Vi etablerer en frivillig mentorordning, der har fokus på at stø e og mo vere udsa e unge inden for områder som uddannelse, arbejde og fri dsak viteter. Kort sagt vi vil skabe rela oner l de unge og hjælpe dem med at komme på re e vej. Der ses i den forbindelse på mulighederne for venskabsordninger, rollemodelkorps, ung l ung, storebrorordninger, brugen af erhvervsguiderne og netværk. bidrager Ungdomsrådet og Ungeguiden l at skabe netværk blandt unge Glostrups Ungdomsråd har fokus på, at der er plads l alle unge. Det er her, man kan møde op for at tale om sine udfordringer, møde nye venner, eller blot være sammen med andre unge. Ungdomsrådet er ly ende og imødekommende og samarbejder på tværs af alle med udgangspunkt i og respekt for den unges interesse. Ungdomsrådet informerer om og skaber netværk for unge i Glostrup. Ungeguiden er stø ende og vejledende i forhold l arbejdet i Ungdomsrådet.... sikrer vi mødesteder for de unge Der er fortsat fokus på at skabe åbne lgængelige ungemiljøer for de unge i byrummet. Mødestederne/ak viteterne skal samtænkes med de eksisterede lbud og indgå i det øvrige byliv. Der skal tages afsæt i en rummelighed overfor de unge og deres kultur. har vi fokus på et ak vt fri dsliv Vi ønsker i Glostrup Kommune at stø e de unges ak ve fri dsliv, fordi det er med l at fremme især udsa e unges vej l uddannelse og job. Et inspirerende netværk af gode rollemodeller kan hjælpe sårbare unge med at blive klædt på l at mestre eget liv. Gennem et ak vt fri dsliv kan de unge også finde mo va on for sund livss l, livsglæde og sociale kompetencer. 12

13 Derfor er der fokus på udsa e unges lknytning l foreningslivet og minimering af de barrierer, der er, for at de kan have et ak vt fri dsliv. En styrket indsats sker ved, at både Glostrup Skole, fri dsklubberne, foreningerne og de andre aktører omkring de unge er opmærksomme på betydningen af de unges fri dsliv og samarbejder med de unge om at få dem i gang. De e arbejde kan ske allerede i de dlige år, hvor det i grundskolen er muligt at spo e hvilke unge, der mangler netværk og ikke har nogen ak ve fri dsinteresser. har vi fokus på boliger l unge I Glostrup ønsker vi at understø e og lgodese unges behov for stabile boligforhold, imens de er under uddannelse. Især udsa e unge har typisk ikke et stærkt netværk eller nogen, de kan fly e ind hos. Boliger l de unge spiller derfor en vig g rolle i at understø e de unge i at gennemføre en uddannelse. Derfor vil vi have fokus på boligforholdene for unge i Glostrup Kommune, herunder de unges muligheder for at blive i Glostrup, når de fly er hjemmefra. 13

14 Samarbejde med virksomheder, ungdomsuddannelser og andre Glostrup Kommune ønsker at ruste sine unge l frem dens arbejdsmarked, og det kræver dels, at flere gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse og dels, at flere nyuddannede hur gt vinder fodfæste på arbejdsmarkedet. Ungeledigheden i Glostrup Kommune er steget med 148 pct. fra sommeren 2008 l sommeren Denne tendens er landsdækkende, men ikke desto mindre bekymrende. I lighed med mange andre kommuner er det svært at få etableret det fornødne antal prak kpladser på virksomhederne, og skoleprak kken er ikke al d et a rak vt alterna v blandt unge. Det er ikke kun via prak kker, at de unge rustes l uddannelse og arbejdsmarked. Det sker også gennem andre virksomhedsre ede indsatser såsom fri dsjob, virksomhedsprak k eller løn lskud, hvor der er mulighed for at skabe netværk og få reel erhvervserfaring. Derfor er det vig gt, at det lokale erhvervsliv inddrages ak vt i arbejdet med de unge. Der findes mange aktører omkring de unge, og de dækker mange face er af de unges liv. Uddannelsesins tu onerne er en helt central aktør, der skal medvirke l at klæde de unge på l job og l at kunne udfolde deres poten aler. De fleste unge i Glostrup påbegynder en uddannelse i dag, men nogen falder desværre fra undervejs. Og her har vi som kommune et ansvar for at gribe dem, der falder fra. For at det skal lykkes styrker vi samarbejdet med uddannelsesins tu onerne Det er vig gt, at den unge finder vej l den rig ge uddannelse, og at få unge falder fra uddannelserne. Glostrup Kommune vil derfor samarbejde med erhvervsuddannelser, ungdomsuddannelser generelt og de videregående uddannelser og den unge, så vi handler hur gt, hvis den unge er ved at droppe ud af uddannelsen, og griber dem, der allerede er faldet fra. Et sigte er, at flere unge skal vælge uddannelser, hvor jobmulighederne e erfølgende er gode. Der vil i årene frem være et stort behov for faglært arbejdskra l de store infrastrukturprojekter, og derfor styrker vi særligt samarbejdet med de erhvervsfaglige uddannelsesins tu oner. har vi fokus på at klæde virksomhederne på Samarbejde mellem virksomheder og de kommunale aktører som fx jobcenteret er afgørende for at lø e en god håndholdt indsats. Et tæ ere samarbejde styrker rela onen og øger kendskabet l hinandens behov. Vi har fokus på at gøre det så let for virksomhederne som muligt at tage de unge i prak kforløb, og et tæ ere samarbejde kan også hjælpe med at klæde virksomhederne på i forhold l bedre at forstå de unges problema kker (fx misbrug) og diagnoser. Et større indbyrdes kendskab og forståelse øger sandsynligheden for, at den unge gennemfører sin prak k. 14

15 kan virksomhedsre ede indsatser åbne muligheder Vi styrker en virksomhedsre et indsats, idet det giver virksomheden og den unge et kendskab l hinanden og øger muligheden for, at den unge kan komme i uddannelse eller job e erfølgende. På landsplan er der en s gning i antallet af elever, som mangler en prak kplads i en virksomhed, den samme tendens ser vi i Glostrup. Derfor arbejder vi på, at virksomhederne bliver en tæt samarbejdspartner, der kan lbyde relevante job- og uddannelsesmuligheder. Det vil ske ved at udbygge og styrke samarbejdet med virksomhederne gennem konkrete samarbejdsa aler, partnerskaber og projekter. Som et led i a laringen af de unges uddannelsesønsker vil det tæ e samarbejde med virksomhederne også bidrage l at skabe mulighed for flere korte prak kforløb, snuseprak kker, så de unge og virksomhederne kan lære hinanden bedre at kende. Andre virksomhedsre ede indsatser som fx virksomhedsprak k eller løn lskud kan også med fordel iværksæ es for at hjælpe de unge med at få en fod inden for i en virksomhed og skabe et netværk. skaber vi muligheder via en fri dsjobindsats Fri dsjob giver job! Chancen for at finde beskæ igelse på det ordinære arbejdsmarked øges, hvis man som ung har ha et fri dsjob. Sam dig er der en posi v sammenhæng mellem at have et fri dsjob og gennemføre en ungdomsuddannelse, da fri dsjobbet i høj grad medvirker l at skabe netværk og give mo va onen l at gennemføre en uddannelse. 15

16 Vi vil hjælpe med at forberede den sårbare unge på, hvad det vil sige at have et fri dsjob, og hjælpe med at finde et fri dsjob, herunder hjælp l at skrive en jobansøgning, at gå l en jobsamtale m.m. via undervisning, individuel vejledning og kortvarige prak kker. giver vi virksomhederne et incitament l at tage et socialt ansvar Det er helt centralt, at de lokale virksomheder er medspillere i forhold l at sikre Glostrups unge prak kpladser eller andre virksomhedsre ede indsatser. En gruppe af de unge, der er ude i virksomhederne er sårbare, og der er derfor behov for, at der gøres en ekstra indsats. Mange virksomheder i Glostrup tager et socialt ansvar. At tage et socialt ansvar spiller ikke bare en posi v rolle for medarbejderne på virksomhederne, men også for deres kunder. For at få flere virksomheder l at tage et socialt ansvar vil vi tage ini a v l at gøre det mere a rak vt. har vi fokus på de unge, der udskrives fra psykiatri og fængsler Unge, der i perioder er ude af stand l at deltage i samfundet på lige fod med andre, har ret l en mentor, der skal bidrage l at stabilisere den unges livssitua on, så en uddannelsesre et indsats kan komme på tale. Vi kender og er klar l at modtage de unge, der udskrives fra fx en psykiatrisk afdeling, et fængsel eller lignende. Dermed er vi i stand l at give unge, der udskrives fra psykiatrisk afdeling, en mentor umiddelbart e er udslusningsforløbet påbegyndes og unge, der er i fængsel, lkny es en udslusningskoordinator, når fængslet begynder at planlægge udslusningen. indgår vi i forskellige tværkommunale samarbejder Der er dele af ungeindsatsen, hvor det kan give god mening at lø e opgaverne i samarbejde med andre kommuner. Øget videndeling eller specialisering i opgaveløsningen vil i nogle lfælde kunne være med l at højne kvaliteten i de lbud, vi giver l de unge Derudover kan der være fordele forbundet med fælles dialog eller a aler med eksterne samarbejdspartnere som fx uddannelsesins tu oner. Derfor vil vi have fokus på at indgå i og opdyrke relevante tværkommunale netværk, samarbejder og partnerskaber. 16

17 Ansvar og organisering Ungestrategien dækker mange områder. Derfor er det vig gt med en klar ansvarsfordeling og organisering af arbejdet således, at der sikres fremdri og sammenhæng i ungeindsatsen. I forbindelse med etablering af Unge- og Uddannelsesenheden og udarbejdelse af Ungestrategien har der været nedsat en styregruppe bestående af direktøren for området og centercheferne for Dag lbud og Skole, Familie og Forebyggelse, Social Service og Jobcenter. Styregruppen bevares og udvides med lederen af Unge- og Uddannelsesenheden og vil få det overordnede ansvar for Ungestrategiens videre liv. Styregruppen har ansvar for, at der udarbejdes en samlet handleplan for ungeindsatsen. Den samlede handleplan vil beskrive, hvordan de enkelte indsatser omsæ es l konkrete handlinger med ansvar, dsperspek v, økonomi m.m. Styregruppen har også ansvaret for at sikre, at der l hver indsats er koblet en hovedansvarlig, og at der følges op. Ungeudvalget vil følge arbejdet med strategien i 2015, here er vil den videre opfølgning ske i relevante faste udvalg. 17

Øget inklusion - et fælles ansvar

Øget inklusion - et fælles ansvar Øget inklusion - et fælles ansvar Glostrup Kommune 2013 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Hvad mener vi med inklusion? 4 Hvorfor inklusion? 5 Mål for inklusion 6 Fokusområder for inklusion 7 Ledelse af inklusion

Læs mere

Glostrup Kommunes. Sundhedspolitik

Glostrup Kommunes. Sundhedspolitik Glostrup Kommunes Sundhedspolitik Hvissingestenen Glostrup Kommunes Sundhedspoli k Godkendt af Glostrup Kommunalbestyrelse 14.8.2013 Layout: Center for It og Udvikling 2 Glostrup Kommunes Sundhedspolitik

Læs mere

Mestring og udfoldelse

Mestring og udfoldelse Mestring og udfoldelse Forord I Glostrup arbejder vi ud fra de to kerneopgaver: Mestring og udfoldelse. Mestring og udfoldelse er i koncentreret form det, vi skal bidrage l hos vores borgere. Vi bruger

Læs mere

Runderingsvejledning Psykisk arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøsek onen

Runderingsvejledning Psykisk arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøsek onen Runderingsvejledning Psykisk arbejdsmiljø Arbejdsmiljøsek onen Udarbejdet af AAU s arbejdsmiljøsek on, november 2015 Runderingsvejledning Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø er den måde, vi omgås

Læs mere

Forord. Vi glæder os til at realisere ungestrategien.

Forord. Vi glæder os til at realisere ungestrategien. Ungestrategi 2017 1 Forord Når man er ung, er der mange forventninger og udfordringer at håndtere. Der er de nationale krav om, at flere unge skal hurtigere igennem uddannelsessystemet, der er de unges

Læs mere

Idé-katalog Fra Tanke l Handling

Idé-katalog Fra Tanke l Handling Indhold By ebørs Bedre Selvværd for udsa e kvinder Mentorer/rollemodeller l unge sårbare mødre Madklub for unge udsa e Netværk for bisiddere Fædregruppe for unge fædre Gå busser GUF: Gra s udendørs fitness

Læs mere

Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune

Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune 1 Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune En fælles handleplan for at få flere unge i uddannelse og job - med fokus på de uddannelsesegnede 15-25-årige 1. Indledning Beskæftigelsesregion

Læs mere

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge.

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge. Ungestrategi Forord I Herlev Kommune vil vi gerne skabe de bedste rammer for, at alle unge får et godt ungdomsliv. Derfor har vi gennem mange år haft fokus på at fremme den blomstrende ungdomskultur i

Læs mere

Hvad siger medarbejderne? Spørg dem!

Hvad siger medarbejderne? Spørg dem! Hvad siger medarbejderne? eller kunderne, medlemmerne... Spørg dem! S l 50 personer fra 5 grupper 50 spørgsmål indenfor 5 emner for kun kr. 3.500, ex. moms og få svar på 5 dage! FLOT rapportering med grafik

Læs mere

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Indledning Alle børn og unge i Glostup skal have mulighed for at blive i stand til at mestre deres liv og udfolde deres potentialer. Med den sammenhængende

Læs mere

uden uddannelse Per Rasmussen, Job- og Vækstcenter Middelfart

uden uddannelse Per Rasmussen, Job- og Vækstcenter Middelfart Kontanthjælpsreformen og de unge uden uddannelse Per Rasmussen, Job- og Vækstcenter Middelfart Disposition Baggrunden for reformen Intentionen med reformen Indholdet i reformen Baggrund Udfordring 1: Flere

Læs mere

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Værdier og målsætninger... 4 Fokusområder... 6 1. Tidlig indsats... 7 2. Inklusion og fleksibilitet...

Læs mere

Hvordan får flere unge en ungdomsuddannelse?

Hvordan får flere unge en ungdomsuddannelse? Hvordan får flere unge en ungdomsuddannelse? Oplæg på konferencen JAGTEN PÅ 95 PCT. - HVAD VIRKER! Odense Congress Center 22. november 2010 v. Torben Pilegaard Jensen, AKF Hvordan får flere unge en ungdomsuddannelse?

Læs mere

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 Juni 2015 Overordnet mål/ Vejledning især målrettet de ikke uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes til

Læs mere

VI SÆTTER DEN UNGE FØRST!

VI SÆTTER DEN UNGE FØRST! VI SÆTTER DEN UNGE FØRST! Ungestrategi for 18-29-årige Jobcenter Brøndby 2016-2018 BRØNDBY KOMMUNE 1 OM STRATEGIEN Denne ungestrategi er rettet mod de 18-29-årige i Brøndby Kommune. I ungestrategien beskriver

Læs mere

ERHVERVET HJERNESKADE

ERHVERVET HJERNESKADE 1 Specialiseret rehabilitering Kommunika onscentrets afdeling for erhvervet hjerneskade består af neuropsykologer og talepædagoger alle med specialviden og stor erfaring inden for hjerneskadeområdet. Vi

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

STATUS PÅ UDDANNELSE TIL ALLE UNGE UDDANNELSE TIL ALLE UNGE

STATUS PÅ UDDANNELSE TIL ALLE UNGE UDDANNELSE TIL ALLE UNGE STATUS PÅ Omstillingsgrupperne i foråret 2014 Byrådet etablerede i foråret 2014 fire omstillingsgrupper under overskrifterne: Læring og trivsel hos børn og unge Uddannelse til alle unge 15-30 år Alle kan

Læs mere

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Strategi flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Flere unge skal have en uddannelse Indledning Virksomhedernes krav til medarbejdernes kvalifikationer stiger, og antallet af stillinger, som kan udføres

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Oplæg til temadrøftelse BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Revideret forår 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber... 5 Børn og unge med særlige

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Dok. nr. 340-2014-138447 PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde med fokus

Læs mere

Hvordan får vi de sidste med? Professionshøjskolen UCC 7. maj 2010 Anna Marie Illum

Hvordan får vi de sidste med? Professionshøjskolen UCC 7. maj 2010 Anna Marie Illum Hvordan får vi de sidste med? Professionshøjskolen UCC 7. maj 2010 Anna Marie Illum 1 Kravene til indsatsen sættes af den globale dagsorden 2 Ungdommen som et selvstændigt politik og indsatsområde En helhedsorienteret

Læs mere

Aalborg Kommunes Unge-strategi

Aalborg Kommunes Unge-strategi Aalborg Kommunes Unge-strategi Fælles konference d.13. april 2012 på Tech College Aalborg Formålet med dagen Kort opsamling på Unge-strategien, hvor vi trækker nogle særlige områder frem Tema Frafald i

Læs mere

gladsaxe.dk Ungestrategi

gladsaxe.dk Ungestrategi gladsaxe.dk Ungestrategi 2015-2019 Indhold Indledning... 3 Strategi med bredt sigte... 3 Fælles udfordringer på ungeområdet... 3 Sammenhæng til andre politikker og strategier... 3 Strategiens målgrupper...

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU-CENTER SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU-CENTER SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU-CENTER SYDFYN 2016 Nye elementer er kursiveret Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Opsamling fra gruppearbejde på omstillingsgruppens 3. møde

Opsamling fra gruppearbejde på omstillingsgruppens 3. møde Opsamling fra gruppearbejde på omstillingsgruppens 3. møde 13. maj 2014 Vi arbejdede i de samme 3 grupper som sidst, ud fra så vidt muligt at diskutere alle de 5 temaer som nævnt nedenfor: 1. En indgang

Læs mere

De overordnede mål for BUUs arbejde på ungeområdet er den kommunale

De overordnede mål for BUUs arbejde på ungeområdet er den kommunale KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 25. august 2014 Cover til unge-initiativer i Budget 2015 Overordnede mål Unge i København skal have gode rammer for at vokse op, udvikle sig og komme godt

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

E R H V E R V S P O L I T I K

E R H V E R V S P O L I T I K E R H V E R V S P O L I T I K - HVOR VIL VI HEN OG HVAD SKAL VI LEVE AF? TÆ T PÅ M E N N E S K E R, T E K N O L O G I O G N AT U R ERHVERVSUDVIKLING I STRUER KOMMUNE 2012 Maj 2012 PLANAFDELINGEN - 2016

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010 Uddannelse til alle unge Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 Forord Den foreliggende uddannelsesstrategi for Lolland-Falster har fundet sin udformning gennem det fælleskommunale

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Derfor laver

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 Oktober 2016 Formål med uddannelsesplanen Uddannelsesplan 2016 skal: Bidrage til at flere unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse, så uddannelsesniveauet

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

I Aalborg kommune blev drøftelserne i høj grad taget på det bagtæppe af samarbejde om de unge, som udgøres af vore lokale Ungestrategi.

I Aalborg kommune blev drøftelserne i høj grad taget på det bagtæppe af samarbejde om de unge, som udgøres af vore lokale Ungestrategi. Der var engang en lille reform Da de første udspil til kontanthjælpsreformen kom tidligere i 2013, skabte de naturligt nok livlig aktivitet i kommunerne. Hvad var egentlig meningen? Hvad er det nye og

Læs mere

Kendte/eksisterende politikker, strategier mv., der har betydning for det videre tværgående arbejde

Kendte/eksisterende politikker, strategier mv., der har betydning for det videre tværgående arbejde Kendte/eksisterende politikker, strategier mv., der har betydning for det videre tværgående arbejde Forvaltning Hvilke(n) forvaltning(er) er politikken/strategien relevant? Titel Kort beskrivelse og formål

Læs mere

Værd at vide! Til dig, der gerne vil være frivillig. Værdien af frivillighed! Billedet: - De frivillige her er fotografen og skyggen

Værd at vide! Til dig, der gerne vil være frivillig. Værdien af frivillighed! Billedet: - De frivillige her er fotografen og skyggen Værd at vide! Til dig, der gerne vil være frivillig Billedet: Værdien af frivillighed! - De frivillige her er fotografen og skyggen 2015 Frivillig, fordi - man gør noget for andre, som samtidig st ker

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Foto: Colourbox Udarbejdelse: Social & Ældre Lay out og tryk: Vejen Kommune Udgivet:

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vision Temaplaner Drifts- og udviklingsplaner Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervsog bosætningskommune, der skaber rammer og

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN 2016 Nye elementer er kursiveret Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes de unge,

Læs mere

Ungeindsatsen. Konference den 4. juni 2013

Ungeindsatsen. Konference den 4. juni 2013 Ungeindsatsen Konference den 4. juni 2013 Baggrund UTA-projektet Politisk ønske Byrådsbeslutning april 2009 Etablering oktober 2009 Vores model Socialrådgivere fra Børn og Familie Vejledere fra UU Beskæftigelsessagsbehandlere

Læs mere

Tværgående indsats for ledige unge

Tværgående indsats for ledige unge Tværgående indsats for ledige unge Juni 2016 Sådan gør vi fremskridt en status, juni 2016 Det er et fælles ansvar på tværs af kommune, erhvervsliv og uddannelsesmiljøer at få unge ledige under 30 år i

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

UDVIKLINGSSTRATEGI

UDVIKLINGSSTRATEGI DEN LOKALE AKTIONSGRUPPE DJURSLAND UDVIKLINGSSTRATEGI 2014-2020 Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

UTA-strategi Ungdomsuddannelse ttil aalle

UTA-strategi Ungdomsuddannelse ttil aalle UTA-strategi Ungdomsuddannelse til alle Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formål 3 Målgruppe 4 Aktører omkring unge og uddannelse 4 UTA-strategiens fire temaer 6 1. Fokus på den unges faglige og sociale

Læs mere

Anbefaling 1. Samarbejde med erhvervslivet. Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer

Anbefaling 1. Samarbejde med erhvervslivet. Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer Anbefaling 1 Samarbejde med erhvervslivet Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer Iværksætter uddannelse i Helsingør (som skal være landsdækkede) Eventuddannelse + stillinger i kommunen, der skal

Læs mere

Coachuddannelsen version 1.0

Coachuddannelsen version 1.0 Coachuddannelsen version 1.0 Dommerkarrieren starter med 4 lektionskursus samt professionel coachforløb Forord Dansk Håndbold Forbund (DHF) har som fornemste opgave at skabe et solidt fundament af håndbolddommere,

Læs mere

Kontanthjælpsreformen og de unge, intentioner og konsekvenser for kommuner

Kontanthjælpsreformen og de unge, intentioner og konsekvenser for kommuner Kontanthjælpsreformen og de unge, intentioner og konsekvenser for kommuner Oplæg i Brønderslev 8. oktober 2013 ved Anne-Dorte Stanstrup og Lotte Horsholt, Arbejdsmarkedsstyrelsen Disposition Baggrund for

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Indhold Ungepolitik Unge i Jobcentret Uddannelse Kriminalitet Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod 2021 Sammen løfter vi læring og trivsel 1 Forord I Syddjurs Kommune understøtter vi, at alle børn og unge trives og lærer så meget, som de kan. Vi

Læs mere

Notat vedrørende fraværsindsatser oplæg til Børne- og Skoleudvalget, juni 2017

Notat vedrørende fraværsindsatser oplæg til Børne- og Skoleudvalget, juni 2017 Notat vedrørende fraværsindsatser oplæg til Børne- og Skoleudvalget, juni 2017 Baggrund Kommunalbestyrelsen besluttede med vedtagelsen af budget 2017: Forligsparterne ønsker at følge udviklingen omkring

Læs mere

Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune

Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune Oplæg ved KL netværk om UU, folkeskolen og ungdomsuddannelserne Fredericia 16. juni 2015 Sonja Krüger Walter SonjaWa@htk.dk Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Er dit barn en del af fællesskabet? Fællesskaber er for alle

Er dit barn en del af fællesskabet? Fællesskaber er for alle Er dit barn en del af fællesskabet? Fællesskaber er for alle 2015 1 Glostrup Kommune arbejder på, at alle børn og unge er en del af fællesskaber fra de starter i dag lbud l de slu er deres skolegang. Det

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle: Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006. En del af dette Velfærdsforlig er ungdomsuddannelse

Ungdomsuddannelse til alle: Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006. En del af dette Velfærdsforlig er ungdomsuddannelse Ungdomsuddannelse til alle: Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006. En del af dette Velfærdsforlig er ungdomsuddannelse til alle. Alle unge skal have mulighed for at påbegynde og gennemføre en kompetencegivende

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken. Tværgående politik for Herning Kommune

Børne- og Ungepolitikken. Tværgående politik for Herning Kommune Børne- og Ungepolitikken Tværgående politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Indledning 6-7 1. Byrådets børne- og familiesyn 8 2. Fælles ansvar 10 3. Politiske målsætninger

Læs mere

Holstebro Kommunes Børne- og Ungepolitik

Holstebro Kommunes Børne- og Ungepolitik Indhold 1. Indledning... 2 2. Værdier og mål for Børn og Unge... 3 3. Målgruppe for Børne- og Ungepolitikken... 3 4. Byrådets børne- og familiesyn... 3 Tema: Den enkelte og familiens trivsel og ressourcer....

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK

INTEGRATIONSPOLITIK INTEGRATIONSPOLITIK 2015-2018 Titel: Integrationspolitik 2015-2018 Udgivet af: Frederiksberg Kommune Smallegade 1 2000 Frederiksberg September 2015 Foto: nilsholm.dk Layout og grafisk produktion: heidiborg.dk

Læs mere

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 18. marts 2015 Dok.nr.: 2014/0026876-47 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Integrationspolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord 2

Læs mere

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan ,

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan , Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan 2017-2021, Intensive sundhedsplejerskebesøg i et hyppigere omfang end sædvanligt Opsporing og forebyggelse af brugen af stoffer blandt unge Drop

Læs mere

Analysenotat - helhedsorienteret ungeindsats.

Analysenotat - helhedsorienteret ungeindsats. Analysenotat - helhedsorienteret ungeindsats. Halsnæs kommunes fokus for den helhedsorienterede ungeindsats er unge i alderen 15-24 år. Målgruppen er unge, der er udfordrede, der ikke er i skole, - uddannelse

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Skoleudvalget Møde den kl Side 1 af 7. Punkt

Skoleudvalget Møde den kl Side 1 af 7. Punkt Punkt 6. Orientering og Ungdommens Uddannelsesvejlednings opgaver - herunder særligt om Kombineret UngdomsUddannelse (KUU), ErhvervsGrundUddannelse (EGU) og produktionsskoler 2016-051127 Skoleforvaltningen

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Dynamisk fremdrift version 2.1

Dynamisk fremdrift version 2.1 Dynamisk fremdrift version 2.1 Processen med at finde og udvikle nye divisions- og LIGA-dommere i kreds 7 Forord Kreds 7 har dligere været førende inden for dommerudvikling og skabt mange, mange dommere,

Læs mere

Børne- og Ungepolitik for Greve Kommune

Børne- og Ungepolitik for Greve Kommune Børne- og Ungepolitik for Greve Kommune 2010-2014 UDKAST 01-12-2010 Greve Kommune Forord Børn og unge skal have det godt i Greve Kommune. De skal være glade for at være sig selv, og de skal kunne indgå

Læs mere

UNGEANALYSE. Jobcenter Mariagerfjord

UNGEANALYSE. Jobcenter Mariagerfjord UNGEANALYSE Jobcenter Mariagerfjord Ungeanalyse - Jobcenter Mariagerfjord Denne pjece giver en sammenfatning af en COWI-analyse af ledige unge mellem 18 og 29 år tilknyttet Jobcenter Mariagerfjord. Analysen

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Jagten på 95% Odense 22. nov. 2010

Jagten på 95% Odense 22. nov. 2010 Jagten på 95% Odense 22. nov. 2010 Samarbejde kommune, ungdomsuddannelser og UU Carsten Bøtker / UU-Vestegnen Albertslund * Ballerup * Glostrup * Høje-Taastrup * Rødovre www.uu-vestegnen.dk 1 Workshop?

Læs mere

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle Kommunes Sundhedspolitik 2017-2024 Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle vil Livet I Vejle Kommune er langt de fleste borgere sunde og raske. Sådan bør det fortsat være. Men sundhed er en ressource,

Læs mere

Uddannelse til alle unge 16-30 år. At være noget for nogen

Uddannelse til alle unge 16-30 år. At være noget for nogen Uddannelse til alle unge 16-30 år At være noget for nogen Indledning Velkommen til omstillingsgruppen Uddannelse til alle unge 16-30 år s anbefalinger til at få flere unge i uddannelse: Omstillingsgruppen

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune 21. december 2011 Beskæftigelse Projekt og udvikling 1. Indledning Den økonomiske krise rammer også de unge, der oplever at blive afskediget

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Udmøntningsplan Baggrund I Hvidovre gennemfører ca. 85 procent af alle unge en ungdomsuddannelse. Det er et udmærket tal, men der skal sættes målrettet ind for, at kommunen

Læs mere

UDDANNELSE TIL ALLE UNGE

UDDANNELSE TIL ALLE UNGE KL UDDANNELSESKONFERENCE NOVEMBER 2016 Holbæk Kommune En stærk medspiller Agenda Om baggrunden - Holbæk i Fællesskab Om organisationen - En stærk medspiller Om kerneopgaven Om at have en politisk uddannelsesdagsorden

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING Vision Med frikommuneforsøget ønsker vi at sikre alle unge i Odsherred kommune uddannelse. En uddannelse er den eneste måde at øge sine beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Handicappolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for handicappolitikken Handicappolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Læs mere

Evalueringerne er udarbejdet af interne aktører (projektmedarbejdere/ungekoordinatorer), afdelingsledere og projektleder.

Evalueringerne er udarbejdet af interne aktører (projektmedarbejdere/ungekoordinatorer), afdelingsledere og projektleder. Evaluering af Ungeindsats Himmerland 2015 hovedrapport Evalueringen består af en kort overordnet rapport samt delrapporter fra de tre deltagende kommuner. Den overordnede rapport er udarbejdet i marts/april

Læs mere

Hvad karakteriserer de gode skoler?

Hvad karakteriserer de gode skoler? Hvad karakteriserer de gode skoler? Oplæg på Børnerådet og Dansk Erhvervs konference Unge på tværs i uddannelsesuniverset 25. november 2010 v. Torben Pilegaard Jensen, AKF Hvad karakteriserer den gode

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Jobcenteret søger LBR om midler til projekt UNG I JOB - en virksomhedsrettet indsats på ungeområdet.

Jobcenteret søger LBR om midler til projekt UNG I JOB - en virksomhedsrettet indsats på ungeområdet. Projektansøgning til LBR Projekt UNG I JOB, juni 2010 Jobcenteret søger LBR om midler til projekt UNG I JOB - en virksomhedsrettet indsats på ungeområdet. Jobcenteret søger LBR om midler til ansættelse

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK

NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK SOCIALPOLITIK NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK I Norddjurs Kommune er der en gruppe borgere med svære sammensatte problemstillinger i forhold til helbred, økonomi, bolig, beskæftigelse, familie og netværk

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Tværgående Sundhedspolitik

Tværgående Sundhedspolitik Tværgående Sundhedspolitik Vedtaget af Byrådet den 20. maj 2015 Tværgående Sundhedspolitik Vision Sundhed er et fælles ansvar, hvor borgere, familier, foreninger, virksomheder, region, kommune m.v. løfter

Læs mere