Generelle oplysninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle oplysninger"

Transkript

1 Side 1 Ansøgningsskema til puljen til etablering af særlige tilbud og indsatser til ældre, der normalt ikke benytter sig af de forebyggende hjemmebesøg Generelle oplysninger Projektets/indsatsernes titel Skriv titel på projektet/indsatserne. Dem systemet ikke når indsatser til særligt sårbare ældre, der takker nej til forebyggende hjemmebesøg Kommune I hvilken kommune har projektet/indsatserne postadresse? Nordfyns Kommune Navn og adresse på tilskudsansvarlig Skriv navn og adresse for den tilskudsansvarlige i projektet/for indsatserne. Chef for Sundhed og Rehabilitering, Judith Poulsen, Organisationens navn og CVR-nummer Her anføres den ansøgende organisations navn og CVR-nummer. (Findes evt. på Hvis I ikke har CVR-nummer anføres cpr-nummer på den tilskudsansvarlige. Nordfyns Kommune, CVR: Ansøger type x Kommune

2 Side 2 Projektoplysninger Projektets/indsatsernes formål Beskriv kort projektets/indsatsernes formål. Det skal sandsynliggøres, hvordan indsatserne medvirker til at fremme puljens formål om at etablere tilbud og indsatser til ældre, der normalt ikke deltager i de forebyggende hjemmebesøg. Se afsnit om projektets formål i vejledningen. Dette projekt har til formål at understøtte den kommunale forebyggelsesindsats over for ældre, der befinder sig i en særlig sårbar situation, og som sædvanligvis ikke tager imod kommunens forebyggelsestilbud. På den måde skal projektet bidrage til 1) At forebyggelsesindsatsen målrettes de ældre, der har størst behov for en forebyggende indsats. 2) At de forebyggende indsatser tilrettelægges, så de målrettet henvender sig til denne gruppe af borgere, således at en større andel af gruppen deltager i forebyggende indsatser, hvorved tab af funktionsevne, sygdom og afhængighed af hjælp kan forebygges. Projektet er et samarbejdsprojekt mellem syv kommuner, der med projektet har to konkrete mål: 1) På baggrund af viden at kunne målrette rekruttering til de forebyggende besøg (fx formidling af besøget, proaktiv rekruttering mm). 2) På baggrund af viden at kunne tilrettelægge og afprøve relevante individuelle og kollektive indsatser (fx at afholde forebyggende besøg i utraditionelle settings, at udvikle samarbejdsflader med civilsamfundet eller lignende). Projektets omdrejningspunkt er indsatser, der har til formål at etablere kontakt til de ældre, der både er i særlige risikogrupper og som typisk ikke tager imod et forebyggende tilbud. I projektet afprøves indsatser, der er målrettede og medvirker til, at borgerne i målgruppen finder de forebyggende og sundhedsfremmende indsatser relevante, så de får en interesse i at få vejledning af de forebyggende medarbejdere. Projektet gennemføres i de syv kommuner, og faciliteres af Marselisborg Center for Udvikling, Kompetence og Viden. Hvad ved vi allerede? Med lovforslag L47 forpligtes kommunerne til at målrette deres forebyggelsesindsats over for gruppen af særligt sårbare ældre. Der påhviler kommunerne en ny opgave i at segmentere gruppen af ældre mellem 65 og 80 og målrettet udvælge de borgere med det største behov for en forebyggende indsats. Samtidig lader der til at være en gruppe af ældre, der får tilbudt forebyggende hjemmebesøg, men som på trods af et potentielt behov takker nej til tilbuddet. Der findes en række indikationer af hvem gruppen af sårbare ældre er. Det kan fx dreje sig om en række strukturelle forhold hos de pågældende borgere, fx: Etnicitet Alkoholmisbrug Psykisk lidelse 2

3 Manglende tilknytning til arbejdsmarkedet 1 At bo alene 2 Der kan også være tale om særlige livsbegivenheder, der kan medføre et øget behov for en forebyggende indsats, fx: Tab af ægtefælle At flytte til et nyt lokalområde 3 Udskrivelse fra sygehus Afslutning af et rehabiliteringsforløb 4 Der findes dog ikke udtømmende viden om, hvem målgruppen er, eller hvordan de opspores i den kommunale praksis. Dette udfordrer i praksis kravet om segmentering af borgerne i forhold til tilbuddet om de forebyggende hjemmebesøg. En yderligere udfordring er, at der blandt denne sårbare målgruppe er en del, som vælger ikke at tage imod de forebyggende hjemmebesøg. Dette betyder, at der er personer i risiko for funktionsevnetab, som samtidig ikke vælger et forebyggende tilbud. Derfor er det nødvendigt at igangsætte mere fleksibelt tilrettelagte indsatser. Dette indebærer, at såvel selve indsatsen som formidlingen heraf skal tilrettelægges fleksibelt og målrettes den enkelte ældre/de specifikke grupper af ældre, som indsatsen skal omfatte. Der er således behov for at indsamle viden om, hvori borgernes barrierer består, herunder hvilke relationer, de typisk har til kommunale aktører, hvilke forestillinger de gør sig om kommunale forebyggelsestilbud, hvordan de opfatter deres egen livssituation og sundhedstilstand, samt hvordan deres motivation for at indgå i forebyggelsesindsatser kan styrkes. På den baggrund kan kommunikationen mellem kommune og borger styrkes og selve tilbuddet kan tilrettelægges med udgangspunkt i viden om borgernes behov. Som udgangspunkt vides der meget lidt om, hvordan denne gruppe af ældre kan anspores til at udvide deres handlekraft (typisk en forudsætning for at indgå i forebyggende initiativer). For en del af denne gruppes vedkommende vil det formentlig også gøre sig gældende, at deres opfattelser af sig selv, deres ønsker og deres sundhedsforståelser ikke harmonerer med deres forståelse af det kommunale systems logikker. 5 Kommunernes erfaringer er i tråd hermed, at netop borgernes relationer til kommunen, deres forestillinger om kommunens tilbud og motivationen hos målgruppen er områder, hvor der er brug for mere viden for at målrette forebyggelsestilbud. 1 Lone Grøn og Cecilie Ravn Andersen Sårbarhed og handlekraft i alderdommen. Et etnografisk feltarbejde blandt fagpersoner og ældre i Horsens og omegn. KORA Sundhedsstyrelsen: Forebyggelse på ældreområdet. Håndbog til kommunerne Marselisborg: Indsatsguide: Forebyggelse af ensomhed blandt ældre. Viden og Inspiration til handling Sundhedsstyrelsen: Forebyggelse på ældreområdet. Håndbog til kommunerne Lone Grøn og Cecilie Ravn Andersen Sårbarhed og handlekraft i alderdommen. Et etnografisk feltarbejde blandt fagpersoner og ældre i Horsens og omegn. KORA 2014

4 Side 4 Projektets formål Projektets formål er at afprøve indsatser, der skaber kontakt til ældre i målgruppen, og som medvirker til, at borgerne i målgruppen finder de forebyggende og sundhedsfremmende indsatser relevante, så de får en interesse i at få vejledning af de forebyggende medarbejdere. Et centralt element i projektet vil være at udvikle et vidensgrundlag for segmenteringen, som skal hjælpe kommunerne til at identificere de borgere, der skal have et særligt forebyggende tilbud. Dette skal ske ved en analyse af borgere i de syv kommuner, som normalt ikke tager imod forebyggende tilbud. Herved kan kontakten til de borgere, der ikke selv opsøger eller ikke umiddelbart tager imod kommunale tilbud, målrettes. Dette er selvsagt særligt relevant for gruppen af borgere mellem 65 og 80, der fremadrettet skal tilbydes et forebyggende hjemmebesøg eller lignende, såfremt de er i en særlig risikogruppe. Vidensgrundlaget er interessant af flere årsager: For det første fordi det giver en viden om karakteristika hos de ældre, der vælger ikke at tage imod et forebyggende hjemmebesøg. Hvilke strukturelle forhold påvirker deres situation? Er der særlige livssituationer, som gør det mere sandsynligt at afvise et tilbud om et forebyggende besøg? For det andet fordi det giver mulighed for at vurdere, i hvilken grad der er overlap mellem dem, som ikke tager imod et forebyggende hjemmebesøg og de særlige risikogrupper, som L47 er tiltænkt. For det tredje fordi analysen giver mulighed for at få et dybere kendskab til, hvilke barrierer de ældre, der ikke tager imod et forebyggende tilbud, har og dermed hvad der skal til, for at de eller andre i lignende situationer kan få lyst til at tage imod tilbuddet. På baggrund af vidensgrundlaget for segmentering og den viden, der genereres gennem analysen om borgerens motivation og barrierer for en sundhedsindsats, vil der i projektet blive udviklet og afprøvet en række indsatser målrettet gruppen af borgere i særlige risikogrupper, som ikke tager imod forebyggende hjemmebesøg. Indsatserne har til formål at skabe kontakt til de ældre i målgruppen og vil blive tilrettelagt således, at borgerne ser en interesse i at få vejledning af de forebyggende medarbejdere I projektkommunerne er der allerede en del ideer til indsatser og måder at nytænke såvel rekruttering til som gennemførelse af de forebyggende hjemmebesøg. Rekrutteringen til besøgene kan blive ændret både i kraft af segmenteringen og på baggrund af viden om motivation og barrierer hos borgerne. Nogle kommuner vil derfor kunne afprøve indsatser med målrettet segmentering eller hvor der med andre kommunikationsformer beskrives formål og udbytte af besøget for den enkelte borger med henblik på at motivere til gennemførelse af besøget. I forhold til tilrettelæggelsen af besøgene er der også en række spændende ideer, som tænkes videreudviklet og afprøvet i projektet. Det er fx særlige indsatser målrettet ældre med anden etnisk baggrund, samarbejde med civilsamfundet om målrettede gruppebaserede indsatser, fx måltidssituationer, og det 4

5 kan være forsøg med at møde borgeren de steder, hvor borgeren ellers færdes, som fx genbrugsstationen eller havnen. Denne dobbelthed i projektets formål, der både dækker at sikre et vidensgrundlag for segmentering og dermed for indsatserne og derefter en afprøvning af indsatserne, er illustreret i figuren nedenfor. Figur: Projektets formål VIDENSGRUNDLAG FOR SEGMENTERING PROJEKTETS FORMÅL AFPRØVNING AF INDSATSER Strukturelle forhold som fx etnicitet, at være enlig mm. KARAKTERISTIKA Livssituationer som fx indlæggelse, tab mm. REKRUTTERING: Hvad skal der til for at borgeren får lyst til at tage i mod en forebyggende indsats (dvs. forebyggende hjemmebesøg i en eller anden form)? MOTIVATION & BARRIERER Forestillinger om forebyggelsesindsatser Relationer til kommunen Motivation Vurdering af eget behov Sundhedsforståelse & handlekraft AFHOLDELSE: Hvilke andre former for forebyggende hjemmebesøg kan være relevant og givende? Individuelle indsatser Kollektive indsatser Ud over den genererede viden vil udviklingen af indsatser også tage udgangspunkt i kommunernes forskelligartede praksis og erfaringer og deres fælles interesse i at afprøve, hvordan borgerens motivation til en forebyggende indsats kan styrkes. Netop derfor er bredden i samarbejde blandt kommunerne interessant, da alle kommuner kommer med særlige erfaringer og vinkler at byde ind med. I Dragør Kommune er der sendt brev ud til borgere i målgruppen, og det har traditionelt været sygeplejerskerne i hjemmeplejen, der har kørt ud til de borgere, der takkede ja til et forebyggende hjemmebesøg. Ca. 35 pct. takker ja til et besøg. Fredericia Kommune har 4 forebyggende konsulenter. Som frikommune har Fredericia Kommune haft fokus på for det første at tilbyde besøg til de ressourcestærke borgere hvert andet år, og for det andet at have fællesmøder for nye 75-årige med fokus på viden om forebyggende hjemmebesøg, aktivitetscentrene og den frivillige verden og endelig for det tredje at eksperimentere med settings for besøget, fx ved at møde op på stolegymnastikhold, i foreninger mm. Fællesmødernes form har udviklet sig fra at være større møder med op til 40 deltagere og nu til at blive afholdt hver 2-4 uge med ca deltagere. Ca. 50 pct. af de inviterede, der tager imod tilbuddet. Derudover tilbydes alle borgere over 75 år et forebyggende hjemmebesøg årligt og ca. 35 pct. af dem tager imod tilbuddet. På besøgene tilbydes borgerne også en funktionsscreening ift. at opspore funktionsstab eller risiko for funktionsstab. Herlev Kommune har 1 forebyggende medarbejder. Udover at gennemføre besøg, inviteres borgerne også til inspirationsmøder med relevante emner og der er dagligt åbent i telefonrådgivningen, hvor borgere kan få rådgivning og kan

6 Side 6 henvende sig ved bekymringer om fx en nabo eller pårørende. Generelt modtager borgere invitationsbreve uden dato, men særlige målgrupper segmenteres. Det drejer sig om ældre over 80 år, ældre der takker nej af flere omgange, enker og enkemænd eller borgere, hvor der er særlig bekymring, fx oplyst af tværsektorielle samarbejdspartnere eller fra telefonrådgivningen. Derudover er der tæt samarbejde med fx Frivilligcenteret og øvrige aktiviteter. I Hillerød Kommune kører den forebyggende medarbejder i hele kommunen og har et indblik i kommunens mange tilbud til målgruppen. Der er et tæt samarbejde med det frivillige arbejde, hvor den forebyggende medarbejder deltager i et tværfagligt forum med det mål at skabe frivillige tilbud for alle. Den forebyggende medarbejder kører desuden et tilbud Sundt Seniorliv med borgere, hun selv finder på sine hjemmebesøg, som oplever ensomhed og som er ved at gå i stå i hverdagen. Nordfyns Kommune har 3 faste forebyggende konsulenter, der kører i hvert sit distrikt. Nordfyns Kommune har siden 2012 arbejdet målrettet med screening og triagering af borgerne. De forebyggende konsulenter har endvidere været igennem en udviklingsproces om arbejdsgange og samarbejdsflader med fokus på en relevant segmentering samt anvendelse af evidensbaserede værktøjer til brug for effektmåling af besøgene. Rudersdal Kommune har 4 deltidsansatte forebyggelsesmedarbejdere som hver har deres primære distrikt at køre i. Der er årligt ca pct. af kommunens borgere, som tager imod et forebyggende besøg. Kontakten til borgerne foregår ved, at der afholdes to årlige inspirationsmøder for nye 75-årige. I dette brev tilbydes de, ud over inspirationsmødet, et forebyggende hjemmebesøg. Efterfølgende fremsendes brev uden dato til borgerne. Kommunen har rigtig mange tilbud til de ældre borgere, og der er et tæt samarbejde med aktivitetscentre mv. Struer Kommune har 2 faste medarbejdere, som varetager forebyggende hjemmebesøg og har tradition for at samarbejde med civilsamfundet bl.a. Frivilligcentret. Struer Kommune sender brev til alle berettigede borgere, dvs. både +75 årige, som ikke har både praktisk og personlig hjælp samt målrettede breve til enker og + 85 årige, der ikke tidligere har taget imod besøg. 6

7 Projektets målgruppe Målgruppe Beskriv kort og præcist den målgruppe, der er omfattet. Se afsnit om målgruppe i vejledningen. Målgruppen for projektet er ældre i eget hjem, der normalt ikke tager imod tilbud om forebyggende hjemmebesøg. Denne målgruppe omfatter to undergrupper: 1. De +75-årige der er blevet tilbudt, men har takket nej til et forebyggende hjemmebesøg. Denne gruppe vil blive segmenteret yderligere, så gruppen af ressourcestærke ældre, der har takket nej p.g.a. manglende behov skilles fra, mens der fokuseres på den gruppe af borgere, der har takket nej på trods af et behov for en forebyggende indsats. 2. Gruppen af årige, der udgør en særlig risikogruppe og som skal tilbydes forebyggende hjemmebesøg eller substituerende indsats som følge af L47, og hvor der er brug for en særlig indsats i forhold til at sikre deltagelse i en forebyggende indsats. Målgruppen er illustreret i modellen herunder. Figur: Projektets målgruppe Målgruppen for projektet Borgere der har takket nej til forebyggende hjemmebesøg og befinder sig i en særlig risikogruppe Borgere +75, der har takket nej til forebyggende hjemmebesøg Borgere +65 i særlige risikogrupper

8 Side 8 Mål Beskriv kort projektets/indsatsernes mål på brugerniveau. Målene er de konkrete resultater, som indsatserne forventes at opnå. Indsatsernes resultater skal være realistiske set i forhold til bl.a. målgruppen, bemanding, indsatser og tidsplanen. Målgruppen for projektet er borgere, som er i særlig risikogruppe og som typisk ikke tager imod et forebyggende hjemmebesøg. Målet med indsatserne i projektet er derfor: At øge andelen af ældre i de særlige risikogrupper blandt dem, som tager imod de forebyggende hjemmebesøg. Målet er således at ændre på sammensætning af dem, som tager imod det forebyggende hjemmebesøg ved, på baggrund af viden, at kunne målrette rekrutteringen til og formidlingen af tilbuddet om de forebyggende hjemmebesøg. At gennemføre forebyggende indsatser over for borgere i risikogrupper, der o er fleksibelt tilrettelagt og derved målrettet den specifikke gruppe af ældre, o bidrager til at forebygge tab af funktionsevne, sygdom og afhængighed af hjælp. At skabe tilstrækkeligt vidensgrundlag til at indsatserne kan kvalificeres og udbredes såvel i de deltagende som i øvrige kommuner. 8

9 Antal ældre Angiv hvor mange ældre, I regner med at være i kontakt med i projektperioden. I de syv projektkommuner er der forskel på, hvor mange ældre, der tager imod tilbuddet om de forebyggende hjemmebesøg. Dette fremgår af tabellen nedenfor: Tabel: Overigt over forebyggende hjemmebesøg i de syv projektkommuner Kommune Antal borgere år Antal borgere over 75 år Kontaktmetode Andel, der tager i mod tilbuddet Dragør Brev uden dato Ca. 35 % Fredericia Herlev Brev uden dato og telefonisk opfølgning samt fællesmøder for nye 75årige. Brev uden dato samt datobrev til udvalgte målgrupper. Derudover åbne inspirationsmøder. Ca. 35 %, fællesmøder ca. 50 % Ca. 20 % Hillerød Brev uden dato Ca. 25 % Nordfyns Rudersdal Struer Brev uden dato samt datobrev til udvalgte målgrupper. For år er henvisning sket via andre kontakter Inspirationsmøde med mulighed for besøg udover samt brev uden dato Brev uden dato samt datobrev til udvalgte målgrupper år: 20 besøg Over 75 år: 33% Ca % Ca. 34 % Indsatserne vil som beskrevet variere fra kommune til kommune ud fra en udvælgelse af, hvilke fokusområder i vidensgrundlaget for segmentering, som kommunen ønsker at arbejde med. Hver kommune forventes at arbejde med 1-3 indsatser. Således forventes 3-4 kommuner at arbejde med indsatser omkring formidlingen de forebyggende hjemmebesøg ud fra den indhentede viden. Denne målretning af formidlingen vil ramme bredt til de segmenterede borgere, som tilbydes besøgene. Denne indsats vil antageligt ramme borgere (der er segmenteret) i 3-4 kommuner, hvilket giver estimeret ca. 900 borgere i alt. Yderligere 3-4 kommuner forventes at eksperimentere med indsatser omkring det individuelle møde med borgeren, fx ved at møde borgeren andre fysiske steder eller ved at formidle om de forebyggende hjemmebesøg i andre, allerede etablerede sammenhænge. Her forventes et mindre udsnit af borgere at blive involveret, men dog mere intenst end ovenfor. Antageligt vil ca. 25 borgere i hver kommune blive involveret denne vej, hvilket giver estimeret borgere. Endelig forventes 3-4 kommuner at arbejde med nye former for kollektive arrangementer, fx ved målrettet at nå grupper med anden etnisk baggrund eller lignende. Disse indsatser forventes ligeledes at ramme et mindre udsnit af borgere mere intenst end fx formidlingsindsatsen. Antageligt vil ca. 25 borgere i hver kommune blive involveret, hvilket giver estimeret borgere.

10 Side 10 Indsatser/aktiviteter og tidsplan Beskriv hvordan målene/resultaterne nås, dvs. at det er beskrevet kort og præcist, hvilke indsatser/aktiviteter der planlægges gennemført samt en tidsplan for dette. Projektet gennemføres med udgangspunkt i nedenstående tre faser: Figur: Projektets aktiviteter FASE 1: VIDENSGRUNDLAG KARAKTERISTIKA VED DEM, SOM TAKKER NEJ via analyse i omsorgssystemer, fokus på mulige baggrundsdata som tidligere hjælp, om de bor alene, tilflyttere, førtidspension mm. MØNSTRE I FRAFALDET via telefonsurvey til 300 tilfældigt udvalgte ældre, som ikke har taget i mod forebyggende hjemmebesøg med fokus på indikatorer omkring sårbarhed og andre hypoteser om, hvorfor de siger nej DYBDEGÅENDE VIDEN OM SÅRBARE ÆLDRE, DER SIGER NEJ via dybdegående interviews med ældre, der via telefonsurveyen er screenet som en del af målgruppen PROJEKTETS AKTIVITETER FASE 2: UDVIKLING & AFPRØVNING TVÆRGÅENDE WORKSHOP om vidensgrundlag og udvikling af indsatser UDVIKLINGSWORKSHOP LOKALT I HVER KOMMUNE med fokus på udvikling og afprøvning af indsatser AFPRØVNING med individuel processtøtte ud fra lokale behov og ønsker MONITORERING af borgere med henblik på evaluering via spørgeskemaer. FASE 3: AFRAPPORTERING AFRAPPORTERING LÆRINGSWORKSHOP med henblik på læring og forankring AFHOLDELSE AF LOKALE EVALUERINGSMØDER med henblik på at forankre lokale læreprocesser TVÆRGÅENDE OPSAMLING PÅ MONITORERING UDARBEJDELSE AF AFRAPPORTEIRNG evt. i form af en publikation De tre faser følger nedenstående tidsplan: FASE 1 VIDENSGRUNDLAG Januar- Ved hjælp af data fra de deltagende kommuners omsorgssystemer, registerdata og eksisterende litteratur karakteriseres marts 2016 de ældre, der vælger ikke at tage imod et forebyggende hjemmebesøg. På baggrund af analyserne udvælges ca. 300 ældre borgere, der har valgt ikke at tage imod et forebyggende hjemmebesøg. Disse ældre fordeles over de deltagende kommuner, og der gennemføres telefonsurvey med dem. Herved identificeres et vidensgrundlag for, om der er særlige karakteristika, holdninger eller forventninger til kommunen, der systematisk gør, at nogle borgergrupper fravælger tilbuddet om de forebyggende hjemmebesøg. Surveyen vil ud over spørgsmål om holdninger og karakteristika bl.a. også indeholde en kort valideret spørgeramme, fx WHO-5, som også vil anvendes undervejs som monitoreringsredskab. Ud fra surveyen udvælges mellem 14 og 21 ældre borgere til kvalitative dybdeinterviews, der skal give viden om baggrunden for, at borgerne i målgruppen ikke takker ja til forebyggende hjemmebesøg, fx forestillinger om kommunale tilbud, opfattelser af egen sundhedstilstand og motivationsfaktorer Dette vidensgrundlag for segmentering, skal dels anvendes af kommunerne i opsporingen af relevante borgere og dels anvendes til at genere viden om, hvad der skal til for at ældre, der normalt takker nej, får lyst til at tage imod et forebyggende hjemmebesøg. 10

11 FASE 2 April 2016 UDVIKLING & AFPRØVNING Vidensgrundlaget for segmentering danner grundlag for afholdelse af en tværkommunal udviklingsworkshop med det formål at: Kvalificere brugen af den frembragte viden Identificere, udvælge og kvalificere egnede allerede eksisterende indsatser Udvikle forslag til nye indsatser der skal afprøves på specifikke målgrupper Som opsamling udvikles et udkast til et metodekatalog. Maj 2016 Der afholdes kommunespecifikke udviklingsworkshops, hvor den enkelte kommune udvælger 1-3 indsatser, der skal afprøves i den konkrete kommune. Marselisborg udarbejder udkast til arbejdsgangsbeskrivelser for hver af indsatserne. Efterfølgende yder Marselisborg processtøtte til hver af kommunerne med henblik på at sikre, at indsatsen implementeres tilfredsstillende. Processtøtten kan fx bestå af hjælp til at justere arbejdsgangsbeskriveler/organisering, facilitering af samarbejde til eksterne aktører, fx foreninger eller tilrettelæggelse af kommunikation til målgruppen. Maj-November 2016 FASE 3 December marts 2017 De valgte 1-3 indsatser pr. kommune afprøves samtidigt med, at Marselisborg yder løbende processtøtte og understøtter monitoreringen. AFRAPPORTERING Der afholdes lokale evalueringsmøder og en afsluttende tværkommunal læringskonference med henblik på at evaluere og justere indsatser og sikre læring og videre forankring. Erfaringerne beskrives i en fælles publikation og afrapportering til Sundheds og Ældreministeriet, som vil give viden om indsatserne, borgerne, de organisatoriske forudsætninger og effekterne af indsatserne. Som supplement til erfaringsopsamlingen revideres metodekataloget, således at det kan understøtte andre kommuners implementering af de pågældende indsatser.

12 Side 12 Tilrettelæggelse Beskriv kort hvordan tilbuddet/indsatserne tilrettelægges med henblik på at komme i kontakt med de grupper af ældre, som normalt ikke deltager i de forebyggende hjemmebesøg. Projektet er et samarbejdsprojekt mellem syv kommuner: Dragør, Fredericia, Herlev, Hillerød, Nordfyns, Rudersdal og Struer Kommuner. Kommunerne har i samarbejdet forpligtet sig til at bidrage med medarbejderressourcer til at kunne udvikle og afprøve indsatserne, mens Marselisborg faciliterer processen og sørger for at skabe synergi på tværs af de kommunale indsatser. Kommunernes forpligtelse er uddybende beskrevet i de vedlagte samarbejdsaftaler. Målet med samarbejdsprojektet er dels at opnå en tilpas volumen af borgere i målgruppen for at kunne opnå en større viden om effekten af indsatserne og dels at sikre en mulighed for udveksling af viden og erfaringer på tværs af kommuner. Eftersom der er stor forskel på, hvordan landets kommuner tilrettelægger og organiserer deres forebyggende arbejde er der behov for at skabe viden om indsatsernes effekt og udførbarhed på tværs af organiseringsformer, hvilket projektets samarbejdsorganisering bidrager til. Projektet vil være organiseret med en tværkommunal styregruppe bestående af minimum én repræsentant fra hver af de deltagende kommuner, og vil blive faciliteret af konsulenter fra Marselisborg. I hver kommune vil der være en lokal projektgruppe, der sammensættes på baggrund af den enkelte kommunes organisering og behov. Der kan fx indgå repræsentanter fra civilsamfundet i de lokale projektgrupper. Marselisborg vil facilitere den tværkommunale styregruppes arbejde og vil være i løbende dialog med de lokale projektgrupper med henblik på at sikre vidensdeling og udbredelse af de enkelte indsatser, fx tilpasning af formidling og gennemførelse af alternative indsatser. Ansøgt beløb og budgetskema Angiv ansøgt beløb. Det beskrevne projekt kan gennemføres for kr. eks. moms, jf. budgetskemaet. De deltagende kommuner finansierer selv de anvendte medarbejderressourcer til udvikling og afprøvning af indsatserne, jf. vedlagte samarbejdsaftale. Hver kommune får dækket op til kr. til transport, annoncering, lokaleleje, tryk mm., i forbindelse med indsatserne. Beløbene er søgt udspecificeret i budgetskemaet, men den konkrete fordeling af transport, lokaleleje mm. er endnu ikke afklaret, da det afhænger af, hvilke indsatser, kommunerne igangsætter på baggrund af vidensgrundlaget. Udfyld budgetskema. Angiv udgifternes fordeling på året så realistisk som muligt. Skabelon for budgetskemaet findes på puljens side. 12

ERFARINGSOPSAMLING 2

ERFARINGSOPSAMLING 2 MARTS 2017 Erfaringsopsamling Projekt: Dem, systemet ikke når Pulje til etablering af særlige tilbud og indsatser til ældre, der normalt ikke benytter sig af de forebyggende hjemmebesøg ERFARINGSOPSAMLING

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Side 1 Ansøgningsskema til puljen til etablering af særlige tilbud og indsatser til ældre, der normalt ikke benytter sig af de forebyggende hjemmebesøg Projektets/indsatsernes titel Skriv titel på projektet/indsatserne.

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Møde 19. januar 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6

Møde 19. januar 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Ældrerådet Referat Møde 19. januar 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Afbud: Poul Erik Vigsø, Algot Øhlenschlæger og Svend Sønnichsen Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse af referat fra møde den 1. december 2015 1

Læs mere

Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse

Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse Kommune Vælg venligst fra listen. Herning Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Ejnar Tang

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Side 1 Ansøgningsskema til puljen til etablering af særlige tilbud og indsatser til ældre, der normalt ikke benytter sig af de forebyggende hjemmebesøg Projektets/indsatsernes titel Skriv titel på projektet/indsatserne.

Læs mere

Social- og Integrationsministeriet 15.25.11.30 Styrkelse af indsatsen over for krænkende børn mv. (St ind kræ bø)

Social- og Integrationsministeriet 15.25.11.30 Styrkelse af indsatsen over for krænkende børn mv. (St ind kræ bø) Social- og Integrationsministeriet 15.25.11.30 Styrkelse af indsatsen over for krænkende børn mv. (St ind kræ bø) Ansøgning sendes til: Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk.

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Øvrige tilskud til projektet fra Socialstyrelsen

Øvrige tilskud til projektet fra Socialstyrelsen Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Ansøger type Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Organisationens navn og CVR-nummer

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Ansøgningsfrist 12. november 2014. Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere

Læs mere

SUNDHEDSTJEK: STYRKET REKRUTTERING TIL KOMMUNALE SUNDHEDSTILBUD

SUNDHEDSTJEK: STYRKET REKRUTTERING TIL KOMMUNALE SUNDHEDSTILBUD SUNDHEDSTJEK: STYRKET REKRUTTERING TIL KOMMUNALE SUNDHEDSTILBUD I forbindelse med aftalen om satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2016-2019, er det besluttet at udbyde en ansøgningspulje til gennemførelse

Læs mere

Erfaringsopsamling - fra 11 kommunale kræftrehabiliteringsprojekter. Karen la Cour, SDU, HMS 1

Erfaringsopsamling - fra 11 kommunale kræftrehabiliteringsprojekter. Karen la Cour, SDU, HMS 1 Erfaringsopsamling - fra 11 kommunale kræftrehabiliteringsprojekter Karen la Cour, SDU, HMS 1 11 projekter i 15 kommuner Karen la Cour, SDU, HMS 2 TILLYKKE! Karen la Cour, SDU, HMS 3 Disposition Rammer

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007

Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007 Socialministeriet Tilskudsadministrationen Holmens Kanal 22 1060 København K Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007 1. Projektets

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Kvalitetsstandard de forebyggende hjemmebesøg 2016

Kvalitetsstandard de forebyggende hjemmebesøg 2016 Kvalitetsstandard de forebyggende hjemmebesøg 2016 1 Indhold Baggrund og formål... 3 Implementering af ny lovændring om de forebyggende hjemmebesøg pr. 1. januar 2016... 3 Kvalitetsstandard for tilbud

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG. LOV OM SOCIAL SERVICE 79a

KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG. LOV OM SOCIAL SERVICE 79a KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG LOV OM SOCIAL SERVICE 79a BRØNDBY KOMMUNE August 2016 1 Indledning Af Bekendtgørelse nr. 304 af 20. marts 2016 fremgår, at kommunalbestyrelsen mindst én gang

Læs mere

Ansøgningsfrist 26. januar 2009, kl. 12.00. GENERELLE OPLYSNINGER

Ansøgningsfrist 26. januar 2009, kl. 12.00. GENERELLE OPLYSNINGER Velfærdsministeriet 15.75.22.10 Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder (RØG) Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist 26. januar 2009,

Læs mere

Vejledning til ansøgning for Styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp

Vejledning til ansøgning for Styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp Vejledning til ansøgning for Styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp 1. Projektets titel: De første skridt til stærkere relationer 2. Ensomhed øger risikoen

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen.

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen. Notat Vedrørende: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet version 2 Sagsnavn: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet Sagsnummer: 27.00.00-G01-36-16 Skrevet af: Dorthe Høgh Hansen

Læs mere

Puljeopslag: Forbedret brug af livshistorier i plejen og omsorgen for mennesker med demens.

Puljeopslag: Forbedret brug af livshistorier i plejen og omsorgen for mennesker med demens. Puljeopslag: Forbedret brug af livshistorier i plejen og omsorgen for mennesker med demens. Regeringen og satspuljepartierne har som led i satspuljeaftalen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 afsat

Læs mere

Hvis der er indgået en partnerskabsaftale for projektet, kan den vedhæftes her.

Hvis der er indgået en partnerskabsaftale for projektet, kan den vedhæftes her. Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Kommune Vælg venligst fra listen. Ansøger type Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Organisationens navn og CVR-nummer Her anføres den ansøgende organisations

Læs mere

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund Lovgivning Den 1. januar 2016 blev loven om forebyggende hjemmebesøg ændret. Det betyder, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde et

Læs mere

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE 25-11-2015 CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE Baggrundsnotat til Sundhedskoordinationsudvalgets temadrøftelse om forebyggelse den 9. december 2015 Baggrund Et afgørende aspekt

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

Ansøgningsvejledning: Pulje til etablering af særlige tilbud og indsatser til ældre, der normalt ikke benytter sig af de forebyggende hjemmebesøg

Ansøgningsvejledning: Pulje til etablering af særlige tilbud og indsatser til ældre, der normalt ikke benytter sig af de forebyggende hjemmebesøg Dato: 6. november 2015 Ansøgningsvejledning: Pulje til etablering af særlige tilbud og indsatser til ældre, der normalt ikke benytter sig af de forebyggende hjemmebesøg ( 15.75.30.62 Opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen)

Læs mere

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ministeriet for Ligestilling og Kirke Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ansøgning sendes med alm. post eller e-mail til: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Frederiksholms

Læs mere

Favrskov-modellen Favrskov Kommune har siden oktober 2014 afprøvet en model for arbejdsfastholdelse

Favrskov-modellen Favrskov Kommune har siden oktober 2014 afprøvet en model for arbejdsfastholdelse NOTAT 11. maj 2017 Sammen om fastholdelse J.nr. 16/17959 Arbejdsmarkedsfastholdelse GBH/CFR Baggrund Det er omdrejningspunktet i sygedagpengereformen, at sygemeldte skal hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom.

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 2 Projektets baggrund Patienter med kronisk sygdom, herunder KOL, diabetes 2 og hjertekar patienter er

Læs mere

Karin Holland, Direktør Velfærd og Sundhed. Mail: sskhol@horsens.dk

Karin Holland, Direktør Velfærd og Sundhed. Mail: sskhol@horsens.dk Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Overgangsboliger for unge hjemløse i Horsens Kommune Kommune Vælg venligst fra listen. Horsens Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Karin Holland, Direktør

Læs mere

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg)

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 150 af 16. februar 2015, som senest ændret ved lov

Læs mere

Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark. Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet

Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark. Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet Struktur for oplæg 1. Baggrund 2. Lovændring 3. Håndbog i rehabiliteringsforløb

Læs mere

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Dato 24-02-2017 Sagsnr. 4-1613-205/1 bpse bpse@sst.dk Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Hermed inviteres regioner til at søge om midler

Læs mere

Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed

Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed Indhold Baggrund Rehabiliteringsstrategien Grundlæggende antagelser, mission og vision Borgere på daghjem Formål og mål Målgruppe Daghjemmets

Læs mere

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392 Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

1 of 7. Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Godkendt af byrådet d.

1 of 7. Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Godkendt af byrådet d. Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg Godkendt af byrådet d. 1 of 7 2 of 7 Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikre vi igennem - En

Læs mere

De forebyggende hjemmebesøg og andre sundhedsfremmende aktiviteter. Årsrapport 2015

De forebyggende hjemmebesøg og andre sundhedsfremmende aktiviteter. Årsrapport 2015 De forebyggende hjemmebesøg og andre sundhedsfremmende aktiviteter Årsrapport 2015 At facilitere socialt samvær er en vigtig del af det forbyggende arbejde Center for Velfærd og Omsorg Lejre Kommune Forebyggende

Læs mere

forpligtige sig til nøje at følge metoden, dvs. de faglige forskrifter, manualer, standarder mv. fra Stepping Stones.

forpligtige sig til nøje at følge metoden, dvs. de faglige forskrifter, manualer, standarder mv. fra Stepping Stones. Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Ansøger type Vælg fra listen. Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Skriv navn

Læs mere

Opfordring til landets kommuner forebyggelse på ældreområdet

Opfordring til landets kommuner forebyggelse på ældreområdet Opfordring til landets kommuner forebyggelse på ældreområdet Socialstyrelsen har fra efteråret 2013 brug for 2-3 indsatskommuner, der ønsker at medvirke i afprøvning og evaluering af en række metoder og

Læs mere

Afprøvning af En vej ind. Informationsmøde for kommuner. 10. august 2016

Afprøvning af En vej ind. Informationsmøde for kommuner. 10. august 2016 Afprøvning af En vej ind Informationsmøde for kommuner 10. august 2016 Oplæg v. Faglig leder Birgit Mortensen og specialkonsulent Stine Trøjborg Thomsen Center for Børn, Unge og Familier, Socialstyrelsen

Læs mere

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering Ved Thomas Antkowiak-Schødt Baggrund for håndbogen Et af fire delprojekter i projekt Rehabilitering på ældreområdet: Afprøvning af model for rehabilitering

Læs mere

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune Telefon Direkte Mail Web Koncern Plan og Udviklng Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød 48 20 50 00 48 20 54 16 Henriette.bager@regionh.dk www.regionh.dk Dato: Sagsnr.: Arkiv: Sagsbeh.: henbag

Læs mere

Varde kommune. Demensstrategi 2013-2017

Varde kommune. Demensstrategi 2013-2017 Varde kommune Demensstrategi 2013-2017 13/749 5686/13 Indholdsfortegnelse Demensstrategi 2013-2017... 2 Baggrund:... 2 Vision for demensstrategien i Varde Kommune... 3 Målgruppen:... 3 Vision:... 3 Demensstrategien

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2014

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2014 Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet Enheden for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen

Læs mere

Introduktion til Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker

Introduktion til Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Introduktion til Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Region Syddanmark 23. april 2013 Barbara Hjalsted bah@sst.dk Sundhedsstyrelsen, Forebyggelse og Borgernære Sundhedstilbud Disposition Baggrund og

Læs mere

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte Til de kommunale sundheds- og socialforvaltninger samt kommunale og kommunalt støttede væresteder Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af

Læs mere

Temagruppen for børn og unge, somatik

Temagruppen for børn og unge, somatik Temagruppen for børn og unge, somatik 7. Oktober 2015 www.regionmidtjylland.dk Dagsorden 1. Sundhedsaftalen og organisering af sundhedssamarbejdet 2. Temagruppens arbejde og organisering 3. Status Hvor

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Kommunalt fastholdelsesberedskab 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Ungdommens Uddannelsesvejledning Aarhus-Samsø (forkortet

Læs mere

Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner

Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner Beskrivelse af planlagte, igangværende eller afsluttede projekter i relation til den ældre medicinske patient, som er forankret i kommunerne

Læs mere

Strategi for Region Midtjyllands rolle i. Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen UDKAST. Region Midtjylland Sundhedsplanlægning

Strategi for Region Midtjyllands rolle i. Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen UDKAST. Region Midtjylland Sundhedsplanlægning Strategi for Region Midtjyllands rolle i Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen UDKAST Region Midtjylland Sundhedsplanlægning Strategien er blevet til i en proces med input fra en række samarbejdsparter

Læs mere

Vores oplæg. Sundhedsstyrelsens håndbog og model for rehabiliteringsforløb Thomas Antkowiak-Schødt og Trine Rosdahl.

Vores oplæg. Sundhedsstyrelsens håndbog og model for rehabiliteringsforløb Thomas Antkowiak-Schødt og Trine Rosdahl. Vores oplæg 1. Håndbog i Rehabiliteringsforløb på ældreområdet 2. Model for rehabiliteringsforløb Sundhedsstyrelsens håndbog og model for rehabiliteringsforløb Thomas Antkowiak-Schødt og Trine Rosdahl

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg Servicelovens 79a Lovgrundlag Formål 79 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 80 år, og

Læs mere

Bilag 1: Forslag til nyt koncept for forebyggende hjemmebesøg

Bilag 1: Forslag til nyt koncept for forebyggende hjemmebesøg KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed NOTAT Bilag 1: Forslag til nyt koncept for forebyggende hjemmebesøg Baggrund Med udgangspunkt i den nye lovgivning om forebyggende

Læs mere

Målretning af de forebyggende hjemmebesøg. Viden, redskaber og erfaringer til udvikling af praksis

Målretning af de forebyggende hjemmebesøg. Viden, redskaber og erfaringer til udvikling af praksis Målretning af de forebyggende hjemmebesøg Viden, redskaber og erfaringer til udvikling af praksis INDHOLD Læs om det nye lovgrundlag, og hvordan inspirations kataloget er blevet til. INDLEDNING 5 Hvorfor

Læs mere

Samarbejde om forebyggende hjemmebesøg hvordan spiller de forskellige aktører sammen?

Samarbejde om forebyggende hjemmebesøg hvordan spiller de forskellige aktører sammen? Samarbejde om forebyggende hjemmebesøg hvordan spiller de forskellige aktører sammen? Ved SUFO (Landsforeningen for ansatte i Sundhedsfremmende og Forebyggende hjemmebesøg) Ved Vibeke Reiter, forebyggende

Læs mere

15.74.10.30 Samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser.

15.74.10.30 Samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser. Social- og Integrationsministeriet 15.74.10.30 Samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser. Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013 Hjemmehjælpskommissionen Visitatorernes årsmøde 2013 1 stevns kommune Baggrunden og rammerne for kommissionens arbejde Demografi antallet af 80+ årige fordobles de næste 30 år Beskrive udfordringer og

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Notat til Sundheds- og omsorgsudvalget vedrørende ny retning, mål og fremadrettet indsats. Ny retning

Notat til Sundheds- og omsorgsudvalget vedrørende ny retning, mål og fremadrettet indsats. Ny retning 1 Forebyggende Hjemmebesøg Notat til Sundheds- og omsorgsudvalget vedrørende ny retning, mål og fremadrettet indsats. Ny retning Baggrund Forebyggende hjemmebesøg har været en del af MSO s indsats, siden

Læs mere

Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne

Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne Skema 1: Revideret projektbeskrivelse for Mariagerfjord Kommunes indsats 25. september 2009 Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne Efter forespørgsel fra Kasper Dahl 1. Titel på

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

U 18: Fælles inddragelse af unge og deres forældre for et aktiv liv uden misbrug.

U 18: Fælles inddragelse af unge og deres forældre for et aktiv liv uden misbrug. Ansøgning Projektets/aktivitetens titel U 18: Fælles inddragelse af unge og deres forældre for et aktiv liv uden misbrug. Kommune Vælg venligst fra listen. Hjørring Ansøger type Kommune Navn og e-mail

Læs mere

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Skema 2: Projektbeskrivelsesskema En særlig indsats for børn og unge som pårørende til borgere med psykiske lidelser 1. Projektets titel: Projekt Hånd i hånd - parallelle gruppeforløb til børn/unge og

Læs mere

Socialministeriet Tilskudsadministration Holmens Kanal 22 1060 København K PROJEKTSKEMA B

Socialministeriet Tilskudsadministration Holmens Kanal 22 1060 København K PROJEKTSKEMA B Socialministeriet Tilskudsadministration Holmens Kanal 22 1060 København K PROJEKTSKEMA B Puljen til udvikling af bedre ældrepleje Ansøgningsrunde 2 Ansøgningsfrist 1. oktober 2007 UBÆP Husk at underskrive

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Acadre sag: 15/32530 Dokument nr.: 13 Side 1 af 8 Indhold 1. Projektets formål... 3 2. Målsætning og mål for Frivillighedscenter...

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Lighed i håndteringen af børn og unge med en kronisk somatisk sygdom

Lighed i håndteringen af børn og unge med en kronisk somatisk sygdom Lighed i håndteringen af børn og unge med en kronisk somatisk sygdom ERFARINGER FRA TRE SATSPULJEPROJEKTER INDHOLD INDLEDNING FAMILIERNE OG DERES BEHOV OPSPORING OG REKRUTTERING AF MÅLGRUPPEN INDSATSENS

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AT INDGÅ I PROJEKT OM OFFENTLIGE- PRIVATE INNOVATIONSPARTNERSKABER OM REHABILITERING

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AT INDGÅ I PROJEKT OM OFFENTLIGE- PRIVATE INNOVATIONSPARTNERSKABER OM REHABILITERING VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AT INDGÅ I PROJEKT OM OFFENTLIGE- PRIVATE INNOVATIONSPARTNERSKABER OM REHABILITERING Indledning Som en del af Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger, vedtaget i juni 2013,

Læs mere

Støtte fra kommune i.h.t. 18 i lov om social service. Driftsoverenskomst eller -aftale med kommune/region

Støtte fra kommune i.h.t. 18 i lov om social service. Driftsoverenskomst eller -aftale med kommune/region Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Fællesskab og forældreskab på tværs i Hundige Nord Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Skriv navn og e-mail adresse for den tilskudsansvarlige i projektet

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier

Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier Baggrund I ønsket om at fremme chanceligheden blandt børn og unge er det helt centralt med en tidlig

Læs mere

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00.

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00. Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

Mere om at skabe evidens

Mere om at skabe evidens Mere om at skabe evidens Dokumentation, procesevaluering og implementeringsforskning Tine Curtis, centerchef TrygFondens Forebyggelsescenter Syddansk Universitet Hvad har kommunen brug for, for at kunne

Læs mere

Socialministeriet Tilskudsadministration Holmens Kanal 22 1060 København K

Socialministeriet Tilskudsadministration Holmens Kanal 22 1060 København K Socialministeriet Tilskudsadministration Holmens Kanal 22 1060 København K Ansøgningsfrist 1. oktober 2007 1Ansøgers navn, adresse, postnr. og tlf.nr. Svendborg kommune Socialfagligt Team Svinget 14 5700

Læs mere

Overgreb mod børn og unge

Overgreb mod børn og unge Overgreb mod børn og unge En kortlægning af lovende praksis på området www.vive.dk Introduktion og metode VIVE har foretaget en kortlægning af, hvilke praksisser der anvendes i indsatsen til børn og unge,

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2011.

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2011. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5411 Web www.regionh.dk Ref.: Line Sønderby Christensen Ansøgningsskema

Læs mere

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Indledning Med baggrund i kræftplan III og Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse

Læs mere

Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering

Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering 30. august 2011 Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering Struer kommune ønsker at ansøge puljen til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014.

Læs mere

Mental sundhed. Niels Sandø Specialkonsulent

Mental sundhed. Niels Sandø Specialkonsulent Mental sundhed Niels Sandø Specialkonsulent Hvad er mental sundhed Mental sundhed er mere end fraværet af psykisk sygdom. At opleve at have det godt At fungere godt i hverdagen. WHO-definition: Mental

Læs mere

- Et samarbejdsprojekt mellem København på Tværs Bedre Psykiatri-landsforeningen for pårørende og Københavns Kommune

- Et samarbejdsprojekt mellem København på Tværs Bedre Psykiatri-landsforeningen for pårørende og Københavns Kommune Vores vej - Et samarbejdsprojekt mellem København på Tværs Bedre Psykiatri-landsforeningen for pårørende og Københavns Kommune Pårørendeforeningen København på Tværs Bedre Psykiatri-landsforeningen for

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Projekt Åben Dialog Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Ballerup Navn på tilskudsansvarlig Skriv navnet på

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Shared Care på Vestegnen Et samarbejdsprojekt mellem Socialpsykiatri, Distriktspsykiatri og Almen praksis. Projektbeskrivelse

Shared Care på Vestegnen Et samarbejdsprojekt mellem Socialpsykiatri, Distriktspsykiatri og Almen praksis. Projektbeskrivelse HR&Kvalitet Til: Region Hovedstadens 50 mio. kr. pulje til udsatte borgere Ndr Ringvej 57 2600 Glostrup Opgang 8 Telefon 38633890 Direkte 38633027 Mail GLO-HR-og- Kvalitet@regionh.dk Web www.glostruphospital.dk

Læs mere

R A P P O R T. Marker denne tekst og indsæt billede her. Omorganisering af de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg

R A P P O R T. Marker denne tekst og indsæt billede her. Omorganisering af de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg R A P P O R T Marker denne tekst og indsæt billede her Omorganisering af de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg Sundhedscenter Vest januar 2014 h j e m m e b e s ø g S i d e 2 I N D H O L D S F O R T

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 INDLEDNING Faxe Kommunes rusmiddelpolitik skal sikre, at visioner, værdier og mål for indsatsen bliver udmøntet i alle kommunens afdelinger og i alle kommunens

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

3. Hvornår er de forskellige aktører og samarbejdspartnere involveret? 4. Hvad er de kritiske områder i samarbejdet mellem aktørerne?

3. Hvornår er de forskellige aktører og samarbejdspartnere involveret? 4. Hvad er de kritiske områder i samarbejdet mellem aktørerne? Projekt sammenhængende forløb fra 15 67 år Ansøgning om støtte til omstilling, innovation og kompetenceudvikling 1. Titel Projekt sammenhængende forløb fra 15-67 år Delprojekt: Analyse, udvikling, afprøvning

Læs mere

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015 Konsulent Eva M. Burchard Den brede dagsorden på velfærdsområderne -kommunale pejlemærker Forebyggelse og tidlig

Læs mere