VEDTÆGTER. for Jysk Landbrug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER. for Jysk Landbrug"

Transkript

1 VEDTÆGTER for Jysk Landbrug Marts 2015

2 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Jysk Landbrug med hjemsted i Billund Kommune. Foreningen er dannet i 2008 ved fusion mellem Brørup Landboforening og Midtjysk Landboforening. Foreningen er medlem af erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige og erhvervspolitiske samt deres sociale og kollegiale interesser. Det er herunder foreningens formål - at sikre medlemmernes rettigheder, indtjenings- og udviklingsmuligheder - at fremme landbofamiliernes dialog med og omdømme i det omgivende samfund - at sikre adgang til faglig rådgivning, service og oplysning til medlemmerne. Medlemmer 3 Enhver person, som anerkender foreningens formål, kan optages som medlem. Som Aktive medlemmer, optages selvstændige landmænd, deres ægtefæller/ samlevere, driftsledere, selskaber eller andre, der indgår i et ejer- eller brugerfællesskab. Som Interessemedlemmer optages personer og virksomheder med interesse for foreningens virke. For at købe og sælge på Husdyrauktionen i Brørup skal der tegnes et særligt medlemskab. Alle medlemskategorier skal - for at købe og sælge på Husdyrauktionen - følge de til enhver tid gældende regler vedtaget af Husdyrauktionen i Brørup. Æresmedlemmer kan optages ved generalforsamlingsbeslutning efter indstilling fra bestyrelsen. 4 Medlemskontingentets størrelse fastsættes af bestyrelsen. Kontingentet for det kommende år opkræves hvert år inden udgangen af februar måned. Såfremt kontingentet ikke er betalt rettidigt, fortaber medlemmet sine rettigheder.

3 5 Et medlemskab giver ret til på medlemsvilkår at gøre brug af foreningens faglige rådgivning efter de til enhver tid gældende regler, at deltage i foreningens møder og arrangementer, at modtage Landbrug & Fødevarers medlemsblad samt at modtage øvrige medlemstilbud. 6 Indmeldelse i foreningen sker gennem foreningens formand eller sekretær. Medlemmet modtager ved indmeldelse et eksemplar af foreningens vedtægter. 7 Udmeldelse af foreningen sker skriftligt til foreningens formand eller sekretær inden d. 1. november med virkning for kalenderåret. Sker udmeldelse senere, er medlemmet forpligtet til at betale medlemskontin gent for det kommende år. 8 Foreningens bestyrelse kan udelukke et medlem, som ikke overholder foreningens politik og vedtægter. Generalforsamlingen 9 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og fastlægger de overordnede retningslinier for foreningens virksomhed. Alle medlemmer har ret til at give møde og deltage i forhandlinger på generalforsamlingen, men kun Aktive medlemmer har stemmeret og er valgbare. Der kan stemmes ved fuldmagt eller stedfortræder, dog maks. 1 fuldmagt pr. fremmødte. 10 Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal af bestyrelsesmedlemmerne eller 50 aktive medlemmer skriftligt, med angivelse af dagsorden, stiller krav herom. Kravet skal tilstilles formanden og generalforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter kravets fremsættelse. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med angivelse af dagsorden med mindst én uges varsel gennem bekendtgørelse i foreningens medlemsblad og/eller ved personlig invitation efter bestyrelsens beslutning til samtlige medlemmer.

4 11 Generalforsamlingen vælger under formandens ledelse stemmetællere og en dirigent. Dirigenten afgør, om generalforsamlingen er lovligt indvarslet og bekendtgjort, leder forhandlingerne og afgør under iagttagelse af vedtægterne alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og vedrørende stemmeafgivningen. Vedrørende generalforsamlingens beslutninger og forhandlinger føres et referat, der underskrives af dirigenten. 12 På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter være optaget på dagsordenen: 1. Valg af ordstyrer og stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab. 4. Forhandling om beretning og regnskab samt afstemning om regnskabets godkendelse. 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Valg af bestyrelses-, brugergruppemedlemmer og revision. 7. Eventuelt. 13 Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på en generalforsamling, skal skriftligt indleveres til formanden med mindst 1 medlems underskrift senest 15. februar forud for generalforsamlingens afholdelse. 14 Personvalg foregår efter skriftlige forslag og ved skriftlig afstemning. Ved afstemninger, hvor der samtidig skal vælges 2 eller flere personer, stemmes efter prioriteringsmetoden. En stemmeseddel er kun gyldig, såfremt den er påført et antal navne, som svarer til det antal personer, der skal vælges. Skal der kun vælges én person, kræves der, for at opnå valg, at de pågældende opnår absolut flertal. Andre afstemninger foregår skriftligt, såfremt ordstyreren, bestyrelsen eller mindst 1 medlem kræver det, ellers ved håndsoprækning. Der kan stemmes ved stedfortræder, dog maks. 1 fuldmagt pr. fremmødte. Bestyrelsen 15 Bestyrelsen består af 11 personer. 6 medlemmer vælges direkte til bestyrelsen på generalforsamlingen. De 6 medlemmer er valgt for 2 år ad gangen, 3 er på valg i lige år og 3 er på valg i ulige årstal.

5 5 medlemmer kommer fra foreningens generalforsamlingsvalgte repræsentanter i de stående brugergrupper for kvæg, svin, planteavl, økologi og deltidslandbrug med 1 fra hver af grupperne. 16 Afgår formanden inden en valgperiodes udløb, overtager næstformanden formandsposten. Afgår et bestyrelsesmedlem inden en valgperiodes udløb, indtræder 1. suppleanten i bestyrelsen i det afgående bestyrelsesmedlems valgperiode. Der vælges hvert år mindst 2 suppleanter for 1 år ad gangen. 17 Bestyrelsen vælger ud af sin midte et formandskab bestående af formand samt 1. og 2. næstformand. Endvidere vælges en sekretær, der kan vælges udenfor bestyrelsens kreds og kan være en ansat medarbejder. Derudover vælger bestyrelsen foreningens repræsentation i en række sammenhænge, herunder delegerede til Landbrug & Fødevarer og repræsentanter til Jysk Landbrugsrådgivning jf. Jysk Landbrugs forretningsorden. 18 Bestyrelsen kan indgå samarbejdsaftale med andre landøkonomiske foreninger og vælge repræsen tanter til at deltage i ledelsen heraf. 19 Foreningens rådgivningsaktiviteter udøves gennem Jysk Landbrugsrådgivning i henhold til interessentskabskontrakt og vedtægter. 20 Bestyrelsen godkender de for foreningen fornødne kontrakter. Den er tillige bemyndi get til på foreningens vegne at optage lån og kreditter, som den finder behov for, og til herfor at give pant i foreningens ejen dom. Ved optagelse af lån og ved køb, salg eller pant sætning af fast ejendom tegnes foreningen af formanden og 1. næstformand og foreningens ansatte leder i forening, når sagen er vedtaget på et bestyrelsesmøde. I alle øvrige sager tegnes foreningen af dens ansatte leder sammen med formanden eller ved dennes forfald 1. næstformand.

6 Bestyrelsen kan meddele prokura. Bestyrelsen skal til stadighed være underrettet om hvilke per soner, der i henhold til fuldmagt tegner for eningen. 21 Bestyrelsen sammenkaldes på formandens foranledning, når han finder det fornødent, eller når mindst fire bestyrelsesmedlemmer skriftligt anmoder herom. Indkaldelse skal normalt ske skriftligt og med mindst otte dages varsel. Bestyrelsen kan træffe beslutning om, at relevante personer kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret. Der udarbejdes skriftligt referat over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne herunder formanden eller næstformanden er til stede. Beslutninger træffes med almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. 22 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer, under ansvar overfor generalforsamlingen, beslutninger vedrørende foreningens virksomhed. Brugergrupper 23 Til varetagelse af det faglige arbejde og andre foreningsaktiviteter kan nedsættes brugergrupper i det omfang bestyrelsen finder behov for det. På generalforsamlingen vælges repræsentanter til de stående brugergrupper vedr. planteavl, kvæg, svin, økologi og deltidslandbrug jf. 15. Til hver brugergruppe vælges på generalforsamlingen 3 personer, som er valgt for 2 år ad gangen. 2 er på valg i lige år og 1 er på valg i ulige årstal. Brugergrupperne indstiller hver 1 repræsentant til Jysk Landbrugs bestyrelse. Brugergrupperne konstituerer sig selv med formand og næstformand, med 1 fra hver af foreningerne Sydvestjysk Landboforening og Jysk Landbrug. Formændene for brugergrupperne indtræder i bestyrelsen for Jysk Landbrugsrådgivning. For enhver af de stående brugergrupper er den kandidat - som har opnået flest stemmer uden at være valgt suppleant. Brugergruppernes arbejde foregår i henhold til forretningsordenen for brugergrupper i Jysk Landbrugsrådgivning I/S.

7 Arbejdet foregår under ansvar over for bestyrelsen, og der aflægges beretning på generalforsamlin gen eller ved årsmøder. Regnskab og revision 24 Regnskabsåret er kalenderåret. Bestyrelsen drager omsorg for, at der føres et omhyggeligt og overskueligt regnskab for foreningen. Regnskabet skal godkendes af generalforsamlingen. Regnskabet revideres af en på generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor. Revisionen skal være afsluttet 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. 25 Såfremt foreningen modtager gaver til et nærmere bestemt formål, skal giverens bestemmelser på det nøjeste efterleves i det omfang, gavens størrelse muliggør at tilgodese det angivne formål. Hæftelse 26 Foreningen hæfter med hele sin formue for foreningens gæld. Medlemmer hæfter ikke for foreningens gæld. Vedtægtsændringer og ophør 27 Forslag til vedtægtsændringer optages på generalforsamlingens dagsorden. Et forslag til vedtægtsændring kan først træde i kraft, når det er vedtaget med 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Hvis der på generalforsamlingen er flertal, men ikke 2/3 for vedtægtsændringen, kan forslaget gennemføres med absolut flertal på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes med dette formål. 28 Forslag om foreningens ophør kan kun gyldigt vedtages af to på hinanden følgende generalforsamlin ger, der er indkaldt i dette øjemed og med mindst 14 dages mellemrum. Til vedtagelse af ophør kræves tilslutning fra to tredjedele af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Sammenslutning med en anden landøkonomisk forening, hvis formål i det væsentlige er det samme som dennes, kan dog med generalforsamlingens godkendelse ske efter reglerne om vedtægtsændringer,

8 såfremt vedtægterne for den forening, der sker tilslutning til, samtidig godkendes. 29 Ved sammenslutning med en anden landøkonomisk forening overføres landboforeningens ejendele og forpligtelser til den fortsættende forening. 30 Ved foreningens totale ophør kan foreningens ejendele ikke udloddes til medlemmerne, men skal efter beslutning på den sidste generalforsamling anvendes til gavn for landbruget indenfor foreningens område. Ikrafttræden 31 Disse vedtægter træder i stedet for foreningens hidtidige vedtægter. Vedtægterne er endeligt vedtaget efter de hidtil gældende vedtægtsbestemmelser på generalforsamlingen den 17. marts 2015 og trådte i kraft samme dag. I bestyrelsen: Hans Christian Gæmelke Bo S. Pedersen Peter Kragsig Kristensen Tage Schmidt Bjarne Larsen Martin Jørgensen Hans Peder Nielsen Per Østergaard Lars F. Hansen Søren Søndergaard Gregers Kristensen

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Forenin gen har hjemsted i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Forenin gen har hjemsted i Ringkøbing-Skjern Kommune. Vedtægter NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Vestjysk Landbofor ening. Landboforeningen er dannet den 1. januar 2000 ved en sammenslutning af Ringkjøbing-Ulfborg Egnens Landbofor ening, stiftelse

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision.

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Vedtægt for Vejle idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

1. Foreningens navn er VikingDanmark FMBA cvr nr. 54334915, efterfølgende kaldet foreningen.

1. Foreningens navn er VikingDanmark FMBA cvr nr. 54334915, efterfølgende kaldet foreningen. Vedtægter for 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er VikingDanmark FMBA cvr nr. 54334915, efterfølgende kaldet foreningen. 2. Foreningens hjemsted er Asmildklostervej 11, 8800 Viborg 2 Vision og målsætninger

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening 1. Navn Foreningens navn er Frederiksberg Kommunalforening. Frederiksberg Kommunalforening er stiftet den 27. november 1908 med hjemsted i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere