1 ml oral suspension indeholder 40 mg voriconazol efter rekonstituering med vand. Hver flaske indeholder 3 g voriconazol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 ml oral suspension indeholder 40 mg voriconazol efter rekonstituering med vand. Hver flaske indeholder 3 g voriconazol"

Transkript

1 1. LÆGEMIDLETS NAVN VFEND 40 mg/ml pulver til oral suspension 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml oral suspension indeholder 40 mg voriconazol efter rekonstituering med vand. Hver flaske indeholder 3 g voriconazol Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på 1 ml suspension indeholder 0,54 g saccharose. Alle hjælpestoffer er anført under pkt LÆGEMIDDELFORM Pulver til oral suspension. Hvidt til råhvidt pulver 4. KLINISKE OPLYSNINGER 4.1 Terapeutiske indikationer VFEND er et bredspektret triazol-antimykotikum, som er indiceret til følgende hos voksne samt børn over 2 år: Behandling af invasiv aspergillose. Behandling af candidæmi hos ikke-neutropene patienter. Behandling af fluconazol-resistente alvorlige invasive Candida-infektioner (herunder C. krusei). Behandling af alvorlige svampeinfektioner forårsaget af Scedosporium spp. og Fusarium spp. VFEND bør fortrinsvis gives til patienter med fremadskridende, muligt livstruende infektioner. Profylakse mod invasive svampeinfektioner hos højrisikopatienter, der har fået allogen hæmatopoietisk stamcelletransplantation (HSCT). 4.2 Dosering og indgivelsesmåde Dosering Elektrolytforstyrrelser såsom hypokaliæmi, hypomagnesæmi og hypokalcæmi bør monitoreres og om nødvendigt korrigeres, før voriconazolbehandling initieres samt under behandlingen (se pkt. 4.4). VFEND findes også som 50 mg og 200 mg filmovertrukne tabletter, 200 mg pulver til infusionsvæske, opløsning og som 200 mg pulver og solvent til infusionsvæske, opløsning. Behandling Voksne Behandling skal initieres med den specifikke startdosis enten som intravenøs eller oral VFEND for at opnå plasmakoncentrationer tæt på steady state på Dag 1. På grund af den høje orale 1

2 biotilgængelighed (96%; se pkt. 5.2) kan man skifte mellem intravenøs og oral administration, når det er klinisk indiceret. Detaljeret information om dosisanbefalinger ses i følgende skema: Intravenøst Patienter 40 kg og derover* Initialdosis (i de første 24 timer) 6 mg/kg hver 12. time 400 mg (10 ml) hver 12. time Vedligeholdelsesdosis 4 mg/kg 2 gange 200 mg (5 ml) 2 gange (efter de første 24 timer) dagligt dagligt * Patienter på 15 år og derover. Oral suspension Patienter under 40 kg* 200 mg (5 ml) hver 12. time 100 mg (2,5 ml) 2 gange dagligt Behandlingsvarighed Behandlingen bør være så kortvarig som muligt afhængigt af patientens kliniske og mykologiske respons. Langtidseksponering for voriconazol i mere end 180 dage (6 måneder) kræver nøje vurdering af benefit/risk-forholdet (se pkt. 4.4 og 5.1). Dosisjustering (voksne) Hvis patientens respons på behandlingen er utilstrækkeligt, bør vedligeholdelsesdosis øges til 300 mg 2 gange dagligt ved oral administration. Hos patienter med en legemsvægt under 40 kg kan den orale dosis øges til 150 mg 2 gange dagligt. Hvis patienten ikke kan tåle behandling med den højere dosis, reduceres den orale dosis med 50 mg ad gangen til en vedligeholdelsesdosis på 200 mg 2 gange dagligt (eller 100 mg 2 gange dagligt hos patienter med en legemsvægt under 40 kg). Se nedenfor for profylaktisk anvendelse. Børn (2 til <12 år) og unge med lav legemsvægt (12-14 år <50 kg) Til unge bør voriconazol doseres som til børn, da disse unge i højere grad metaboliserer voriconazol som børn end som voksne. Den anbefalede dosering er følgende: Intravenøst Oralt Initialdosis (første 24 timer) 9 mg/kg hver 12. time Anbefales ikke Vedligeholdelsesdosis (efter de første 24 timer) 8 mg/kg 2 gange dagligt 9 mg/kg 2 gange dagligt (maksimalt 350 mg 2 gange dagligt. NB: Baseret på en farmakokinetisk populationsanalyse hos 112 immunkompromitterede pædiatriske patienter i alderen 2 til <12 år og 26 immunkompromitterede patienter i aldersgruppen 2 til <17 år. Det anbefales, at behandling initieres med intravenøs behandling, og at oral behandling først overvejes efter signifikant klinisk bedring. Det bør bemærkes, at en dosis på 8 mg/kg intravenøst giver en voriconazoleksponering, der er ca. 2 gange højere end den, der ses ved 9 mg/kg oralt. De anbefalede orale børnedoseringer er baseret på studier, hvor Voriconazol blev givet som pulver til oral suspension. Bioækvivalens mellem pulver til oral suspension og tabletter er ikke undersøgt i en børnepopulation. Tages den formodede, begrænsede gastroentestinale-transittid hos pædiatriske patienter i betragtning, kan tablettens absorption være forskellig hos børn sammenlignet med voksne. Derfor anbefales det at bruge den orale suspension til børn i alderen 2 til <12 år. 2

3 Øvrige unge (12-14 år og 50 kg; år uanset legemsvægt) Voriconazol doseres som til voksne. Dosisjustering (børn (2- <12 år) og unge med lav legemsvægt (12-14 år og <50 kg)) Ved utilstrækkeligt behandlingsrespons kan dosis øges i trin på 1 mg/kg (eller 50 mg/trin, hvis den maksimale orale dosis på 350 mg blev anvendt initialt). Hvis patienten ikke tåler behandlingen, kan dosis reduceres i trin på 1 mg/kg (eller 50 mg/trin, hvis den maksimale orale dosis på 350 mg blev anvendt initialt). Anvendelse hos pædiatriske patienter i alderen 2-<12 år med lever- eller nyreinsufficiens er ikke undersøgt (se pkt. 4.8 og 5.2). Profylakse hos voksne og børn Profylakse bør påbegyndes på transplantationsdagen og kan administreres i op til 100 dage. Profylakse bør være så kortvarig som muligt afhængigt af risikoen for udvikling af invasiv svampeinfektion (IFI) som defineret ved neutropeni eller immunsuppression. Behandling må kun fortsættes i op til 180 dage efter transplantationen i tilfælde af vedvarende immunsuppression eller graft-versus-host sygdom (GvHD) (se pkt. 5.1). Dosering Den anbefalede dosering til profylakse er den samme som til behandling i de respektive aldersgrupper. Se doseringsskemaerne ovenfor. Profylaksevarighed Voriconazols sikkerhed ved anvendelse i mere end 180 dage er ikke undersøgt tilstrækkeligt i kliniske forsøg. Profylaktisk anvendelse af voriconazol i mere end 180 dage (6 måneder) kræver nøje vurdering af benefit/risk-forholdet (se pkt. 4.4 og 5.1). Følgende instruktioner angår både behandling og profylakse Dosisjustering Dosisjusteringer anbefales ikke ved profylaktisk brug i tilfælde af manglende virkning eller behandlingsrelaterede bivirkninger. I tilfælde af behandlingsrelaterede bivirkninger skal seponering af voriconazol og anvendelse af alternative antimykotika overvejes (se pkt. 4.4 og 4.8). Dosisjusteringer i tilfælde af samtidig administration Phenytoin kan administreres sammen med voriconazol, hvis vedligeholdelsesdosis af voriconazol øges fra 200 mg til 400 mg oralt to gange dagligt (fra 100 mg til 200 mg oralt to gange dagligt hos patienter, der vejer mindre end 40 kg), se pkt. 4.4 og 4.5. Kombination af voriconazol og rifabutin skal om muligt undgås. Hvis kombinationen er strengt nødvendig, kan vedligeholdelsesdosis af voriconazol dog øges fra 200 mg til 350 mg oralt to gange dagligt (fra 100 mg til 200 mg oralt to gange dagligt hos patienter, der vejer mindre end 40 kg), se pkt. 4.4 og 4.5. Efavirenz kan administreres sammen med voriconazol, hvis vedligeholdelsesdosis af voriconazol øges til 400 mg hver 12. time, og efavirenz-dosis reduceres med 50 %,dvs. til 300 mg en gang dagligt. Når behandlingen med voriconazol stoppes, skal den initiale efavirenz-dosis genoptages (se pkt. 4.4 og 4.5). Ældre Dosisjustering er ikke nødvendig hos ældre patienter (se pkt. 5.2). 3

4 Nedsat nyrefunktion Farmakokinetikken af oralt indgivet voriconazol er ikke påvirket af nedsat nyrefunktion. Derfor er dosisjustering ikke nødvendig for oral dosering hos patienter med mild til svær nedsat nyrefunktion. (se pkt. 5.2). Voriconazol hæmodialyseres med en clearance på 121 ml/min. En hæmodialysesession på 4 timer fjerner ikke en tilstrækkelig mængde voriconazol til at berettige en dosisjustering. Nedsat leverfunktion Hos patienter med mild til moderat levercirrose (Child-Pugh klasse A og B), der får voriconazol, anbefales standard initialdosis, mens vedligeholdelsesdosis halveres (se pkt. 5.2). Voriconazol er ikke undersøgt hos patienter med svær kronisk levercirrose (Child-Pugh klasse C). Der findes begrænsede data om sikkerheden af VFEND til patienter med unormale leverfunktionsværdier (aspartat-aminotransferase (ASAT), alanin-aminotransferase (ALAT), alkalisk fosfatase (AP) eller total-bilirubin > 5 gange den øvre normalgrænse). Voriconazol har været forbundet med forhøjede levertal og kliniske tegn på leverskade, såsom gulsot og må kun anvendes til patienter med svær leverinsufficiens, hvis fordelen opvejer den potentielle risiko. Patienter med svær leverinsufficiens skal omhyggeligt monitoreres for lægemiddeltoksicitet (se også pkt. 4.8). Pædiatrisk population Sikkerhed og virkning af VFEND til børn under 2 år er ikke fastlagt. Tilgængelige data er beskrevet i pkt. 4.8 og 5.1, men der kan ikke gives doseringsanbefalinger. Administration VFEND oral suspension skal tages mindst 1 time før eller 2 timer efter et måltid. 4.3 Kontraindikationer Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt Samtidig administration af CYP3A4-substraterne terfenadin, astemizol, cisaprid, pimozid eller quinidin, da øgede plasmakoncentrationer af disse lægemidler kan medføre forlænget QTc og i sjældne tilfælde torsades de pointes (se pkt. 4.5). Samtidig administration af rifampicin, carbamazepin og phenobarbital, da disse lægemidler sandsynligvis reducerer plasmakoncentrationer af voriconazol signifikant (se pkt. 4.5). Administration af standarddoser af voriconazol sammen med efavirenz-doser på 400 mg 1 gang daglig eller derover er kontraindiceret, da efavirenz ved disse doser reducerer plasmakoncentrationen af voriconazol signifikant hos raske forsøgspersoner. Voriconazol øger også plasmakoncentrationen af efavirenz signifikant (se pkt. 4.5, for lavere doser se pkt. 4.4). Samtidig administration af højdosis ritonavir (400 mg og derover 2 gange dagligt), da ritonavir ved denne dosis reducerer plasmakoncentrationen af voriconazol signifikant hos raske forsøgspersoner (se pkt. 4.5, for lavere doser se pkt. 4.4). Samtidig administration af sekalealkaloider (ergotamin, dihydroergotamin), som er CYP3A4- substrater, da øgede plasmakoncentrationer af disse lægemidler kan medføre ergotisme (se pkt. 4.5). Samtidig administration af sirolimus, da voriconazol sandsynligvis vil øge plasmakoncentrationer af sirolimus signifikant (se pkt. 4.5). 4

5 Samtidig administration af perikon (se pkt. 4.5). 4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen Overfølsomhed Forsigtighed tilrådes, når VFEND gives til patienter, der er overfølsomme over for andre azoler (se også pkt. 4.8). Kardiovaskulære forsigtighedsregler Voriconazol har været forbundet med forlængelse af QTc-intervallet. Hos patienter med risikofaktorer, som f.eks. kardiotoksisk kemoterapi i anamnesen, kardiomyopati, hypokaliæmi og samtidig administration af medicin, der kan have været medvirkende årsag, er der set sjældne tilfælde af torsades de pointes, hvis de er i behandling med voriconazol. Voriconazol bør indgives med forsigtighed hos patienter med potentiel proarytmiske tilstande, såsom: Kongenital eller erhvervet QTc-forlængelse. Kardiomyopati, især hvis hjerteinsufficiens er tilstede. Sinusbradykardi. Eksisterende symptomatiske arytmier. Samtidig administration af medicin, der er kendt for at forlænge QTc-intervallet. Elektrolytforstyrrelser såsom hypokaliæmi, hypomagnesæmi og hypokalcæmi bør monitoreres og om nødvendigt korrigeres, før voriconazolbehandling initieres og under behandlingen (se pkt. 4.2). Der er udført et klinisk studie hos raske frivillige forsøgspersoner, hvor effekten af voriconazolbehandling med enkeltdoser op til 4 gange den sædvanlige daglige dosis blev undersøgt på QTc-intervallet. Ingen forsøgspersoner oplevede, at intervallet oversteg den potentielle kliniske relevante grænse på 500 msek. (se pkt. 5.1). Levertoksicitet Der har i kliniske studier været tilfælde af alvorlige hepatiske reaktioner under behandling med voriconazol (herunder klinisk hepatitis, cholestasis og fulminant leversvigt, som førte til dødsfald). Hepatiske reaktioner opstod primært hos patienter med andre alvorlige tilgrundliggende sygdomme (først og fremmest malign hæmatologisk sygdom). Forbigående hepatiske reaktioner, herunder hepatitis og gulsot, er set blandt patienter uden andre erkendte risikofaktorer. Leverinsufficiens har som regel været reversibel ved seponering af behandling (se pkt. 4.8). Monitorering af leverfunktionen Patienter, der behandles med VFEND, skal monitoreres nøje for levertoksicitet. Den kliniske overvågning bør omfatte laboratorievurdering af leverfunktionen (specifikt ASAT og ALAT) ved initiering af VFEND-behandling og mindst én gang om ugen i den første behandlingsmåned. Behandlingsvarigheden bør være så kortvarig som muligt, men hvis behandlingen fortsættes på grundlag af en risk-benefit-vurdering (se pkt. 4.2), kan monitoreringsfrekvensen reduceres til én gang om måneden, hvis der ikke er ændringer i leverfunktionsværdierne. Hvis leverfunktionsværdierne forhøjes mærkbart, bør VFEND seponeres, medmindre fortsat anvendelse kan forsvares på grundlag af en medicinsk vurdering af risk-benefit-forholdet for patienten. Leverfunktionen bør monitoreres hos både børn og voksne. Synsrelaterede bivirkninger Der er rapporteret om langvarige synsrelaterede bivirkninger, herunder sløret syn, betændelse i synsnerven og papilødem (se pkt. 4.8). 5

6 Nyrerelaterede bivirkninger Der er observeret akut nyresvigt hos svært syge patienter i behandling med VFEND. Patienter, der behandles med voriconazol, vil ofte samtidig være i behandling med nefrotoksisk medicin og vil have samtidige tilstande, der kan medføre nedsat nyrefunktion (se pkt. 4.8). Monitorering af nyrefunktionen Patienter bør monitoreres med henblik på udvikling af abnorm nyrefunktion. Dette bør omfatte laboratorievurderinger, især serumkreatinin. Monitorering af pancreasfunktionen Patienter, især børn med risikofaktorer for akut pancreatitis (f.eks. nylig kemoterapi, hæmatopoietisk stamcelletransplantation (HSCT)) bør monitoreres tæt under VFEND-behandling. Kontrol af serumamylase eller -lipase bør overvejes under disse forhold. Dermatologiske bivirkninger Patienter i behandling med VFEND har udviklet eksfoliative kutanreaktioner, såsom Stevens-Johnsons syndrom. Hvis en patient udvikler udslæt, bør den pågældende monitoreres nøje og VFEND seponeres, hvis læsionen progredierer. Derudover har VFEND været forbundet med fototoksicitet, herunder reaktioner som efelider, lentigo og aktinisk keratose, samt pseudoporfyri. Det anbefales, at alle patienter, herunder også børn, undgår intens udsættelse for sollys under VFEND-behandling. Beskyttelse i form af tøj og solcreme med høj solbeskyttelsesfaktor (SPF) bør anvendes. Langtidsbehandling Langtidseksponering (behandling eller profylakse) i mere end 180 dage (6 måneder) kræver nøje vurdering af benefit/risk-forholdet, og lægen bør derfor overveje at begrænse eksponeringen for VFEND (se pkt 4.2 og 5.1). Der er rapporteret følgende alvorlige bivirkninger i forbindelse med langtidsbehandling med VFEND: Planocellulært karcinom i huden er rapporteret hos patienter, hvoraf nogle tidligere har rapporteret fototoksiske reaktioner. Hvis der opstår fototoksiske reaktioner, bør der søges multidisciplinær rådgivning, og patienten bør henvises til dermatolog. Seponering af VFEND og anvendelse af alternative antimykotika bør overvejes. Hvis behandling med VFEND fortsættes på trods af forekomsten af fototoksicitetsrelaterede læsioner, bør der udføres systematisk og regelmæssig dermatologisk evaluering med henblik på tidlig påvisning og behandling af præmaligne læsioner. VFEND bør seponeres, hvis der påvises præmaligne hudlæsioner eller planocellulært karcinom. Non-infektiøs periostitis med forhøjede fluorid- og alkalisk fosfataseniveauer er set hos transplanterede patienter. Hvis en patient oplever knoglesmerter, og radiologiske undersøgelser peger på periostitis, bør der søges multidisciplinær rådgivning og seponering af VFEND bør overvejes. Pædiatrisk population Sikkerhed og effekt hos børn under 2 år er ikke undersøgt (se pkt. 4.8 og 5.1). Voriconazol er indiceret til pædiatriske patienter på 2 år eller ældre. Hos den pædiatriske population ses en højere hyppighed af leverenzymstigninger (se pkt. 4.8). Leverfunktionen bør monitoreres hos både børn og voksne. Hos pædiatriske patienter i alderen 2 til <12 år, med malabsorption og meget lav legemsvægt, for deres alder, kan oral biotilgængelighed være begrænset. I dette tilfælde anbefales intravenøs administration af voriconazol. Hyppigheden af fototoksiske reaktioner er højere hos den pædiatriske population. Da der er rapporteret en udvikling i retning af planocellulært karcinom (SCC), kan strenge beskyttelsesforanstaltninger mod lys være påkrævet for denne patientpopulation. Børn, der oplever fotoældningsskader som lentigines eller efelider, anbefales at undgå solen, ligesom dermatologisk opfølgning anbefales, også efter behandlingen er seponeret. 6

7 Profylakse I tilfælde af behandlingsrelaterede bivirkninger (hepatotoksicitet, alvorlige hudreaktioner, herunder fototoksicitet og planocellulært karcinom, alvorlige eller langvarige synsforstyrrelser og periostitis), skal seponering af voriconazol og anvendelse af alternative antimykotika overvejes. Phenytoin (CYP2C9-substrat og potent CYP-induktor) Omhyggelig monitorering af phenytoinniveauer anbefales ved samtidig administration af voriconazol. Samtidig behandling med voriconazol og phenytoin bør undgås, medmindre fordelen opvejer risikoen (se pkt. 4.5). Efavirenz (CYP-induktor; CYP3A4-hæmmer og -substrat) Når voriconazol anvendes samtidigt med efavirenz, bør dosis af voriconazol øges til 400 mg hver 12. time, og efavirenz-dosis bør nedsættes til 300 mg hvert 24. time (se pkt. 4.2, 4.3 og 4.5). Rifabutin (potent CYP-induktor) Omhyggelig monitorering af fuldt blodbillede og bivirkninger til rifabutin (f.eks. regnbuehindebetændelse) anbefales, når rifabutin administreres samtidigt med voriconazol. Samtidig behandling med voriconazol og rifabutin bør undgås, medmindre fordelen opvejer risikoen (se pkt. 4.5). Ritonavir (potent CYP-induktor; CYP3A4-hæmmer og -substrat) Samtidig administration af voriconazol og lavdosis ritonavir (100 mg 2 gange dagligt) bør undgås, medmindre en vurdering af benefit/risk forholdet for patienten retfærdiggør brugen af voriconazol (se pkt. 4.3 og 4.5). Everolimus (CYP3A4-substrat, P-glykoprotein (P-gp) substrat) Samtidig administration af voriconazol og everolimus anbefales ikke, fordi voriconazol antages at øge koncentrationen af everolimus signifikant. Der foreligger ikke tilstrækkelige data til at give doseringsanbefalinger i denne situation (se punkt 4.5). Methadon (CYP3A4-substrat) Hyppig monitorering af bivirkninger og toksicitet i forbindelse med methadon, herunder QTcforlængelse, anbefales ved samtidig administration af voriconazol, da methadonniveauer stiger efter samtidig administration af voriconazol. Dosisreduktion af methadon kan være nødvendig (se pkt. 4.5). Korttidsvirkende opiater (CYP3A4-substrat) Dosisreduktion af alfentanil, fentanyl og andre korttidsvirkende opiater, der har samme struktur som alfentanil, og som metaboliseres af CYP3A4 (f.eks. sufentanil) bør overvejes ved samtidig administration af voriconazol (se pkt. 4.5). Når alfentanil administreres samtidig med voriconazol forlænges alfentanils halveringstid 4 gange, og i et uafhængigt, publiceret studie, resulterede samtidig behandling med voriconazol og fentanyl i en forhøjelse af gennemsnitligt AUC 0- for fentanyl. Hyppig monitorering for opiat-relaterede bivirkninger (herunder længere overvågning af respirationen) kan derfor være nødvendig. Langtidsvirkende opiater (CYP3A4-substrat) Dosisreduktion af oxycodon og andre langtidsvirkende opiater, som metaboliseres af CYP3A4 (f.eks. hydrocodon) bør overvejes ved samtidig administration af voriconazol. Hyppig monitorering for opiatrelaterede bivirkninger kan være nødvendig (se pkt. 4.5). Fluconazol (CYP2C9-, CYP2C19- og CYP3A4-hæmmer) Samtidig administration af oral voriconazol og oral fluconazol hos frivillige, raske forsøgspersoner resulterede i en signifikant stigning i C max og AUC τ for voriconazol. Hvilken dosisreduktion og/eller ændring i doseringsfrekvens af voriconazol og fluconazol, der vil eliminere denne virkning, er ikke fastlagt. Monitorering for voriconazol-relaterede bivirkninger anbefales, hvis voriconazol anvendes sekventielt efter fluconazol (se pkt. 4.5). 7

8 VFEND oral suspension indeholder saccharose og bør ikke gives til patienter med sjældne arvelige problemer med fructoseintolerans, sucrase-isomaltasemangel eller glucose-galactosemalabsorption. 4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion Voriconazol metaboliseres af og hæmmer aktiviteten af cytochrom P450-isoenzymerne CYP2C19, CYP2C9 og CYP3A4. Hæmmere eller induktorer af disse isoenzymer kan give henholdsvis en stigning eller et fald i voriconazol-plasmakoncentrationerne og der er potentiale for, at voriconazol øger plasmaniveauerne for stoffer, der metaboliseres af disse CYP450-isoenzymer. Medmindre andet er specificeret, er lægemiddelinteraktionsstudierne udført hos raske voksne mandlige forsøgspersoner ved anvendelse af oral voriconazol på 200 mg 2 gange dagligt indtil steady state. Disse resultater er relevante for andre populationer og administrationsveje. Voriconazol bør anvendes med forsigtighed hos patienter, der samtidig tager medicin, som er kendt for at forlænge QTc-intervallet. Hvis der også er en mulighed for, at voriconazol øger plasmaniveauerne af substanser, der metaboliseres af CYP3A4-isoenzymer (visse antihistaminer, quinidin, cisaprid, pimozid), er samtidig administration kontraindiceret (se neden for og pkt. 4.3). Interaktionsskema Interaktionerne mellem voriconazol og andre lægemidler er anført i følgende skema (1 gang daglig som QD, 2 gange daglig som BID, 3 gange daglig som TID og ikke fastlagt som ND ). Pilens retning for hver farmakokinetisk parameter er baseret på 90% konfidensinterval af det geometriske gennemsnitlige ratio, indenfor ( ), under ( ) eller over ( ) grænserne %. En asterix (*) indikerer en to-vejs interaktion. AUC, AUC t og AUC 0- angiver de respektive arealer under plasmakoncentrationstidskurven inden for et dosisinterval, til den sidst kvantificerbare måling samt fra tiden 0 til uendelig. Interaktionerne i skemaet er listet i følgende orden: kontraindikationer, interaktioner der kræver justering af dosis og omhyggelig klinisk og/eller biologisk monitorering og sluttelig interaktioner, der ikke har farmakologisk relevans, men kan være af klinisk interesse. Lægemiddel [Interaktionsmekanisme] Astemizol, cisaprid, pimozid, quinidin and terfenadin [CYP3A4-substrater] Carbamazepin og langtidsvirkende benzodiazepiner (f.eks. phenobarbital, mephobarbital) [potente CYP-induktorer] Interaktion Geometrisk gennemsnitlig ændring (%) Selvom det ikke er undersøgt kan forøgede plasmakoncentrationer af disse lægemidler føre til QTc forlængelse og i sjældne tilfælde torsades de pointes. Selvom det ikke er undersøgt er det sandsynligt, at carbamazepin og langtidsvirkende benzodiazepiner kan nedsætte voriconazol plasmakoncentrationer signifikant. Anbefalinger vedrørende samtidig administration Kontraindiceret (se pkt. 4.3) Kontraindiceret (se pkt. 4.3) 8

9 Lægemiddel [Interaktionsmekanisme] Efavirenz (en non-nukleosid reverse transcriptase-hæmmer) [CYP-induktor; CYP3A4- hæmmer og -substrat] Efavirenz 400 mg QD, administreret sammen med voriconazol 200 mg BID * Interaktion Geometrisk gennemsnitlig ændring (%) Efavirenz C max 38% Efavirenz AUC 44% Voriconazol C max 61% Voriconazol AUC 77% Anbefalinger vedrørende samtidig administration Standarddoser af voriconazol sammen med efavirenz-doser på 400 mg QD eller derover) er kontraindiceret (se pkt. 4.3). Efavirenz 300 mg QD, administreret sammen med voriconazol 400 mg BID) * Sekalealkaloider (f.eks. ergotamin og dihydroergotamin) [CYP3A4-substrater] Rifabutin [potent CYP-induktor] 300 mg QD 300 mg QD (administeret sammen med voriconazol 350 mg BID) * Rifampicin (600 mg QD) [potent CYP-induktor] Sammenlignet med efavirenz 600 mg QD, Efavirenz C max Efavirenz AUC 17% Sammenlignet med voriconazol 200 mg BID, Voriconazol C max 23% Voriconazol AUC 7% Selvom det ikke er undersøgt er det sandsynligt, at voriconazol øger plasmakoncentrationen af sekalergot alkaloider og medfører ergotisme. Voriconazol C max 69% Voriconazol AUC 78% Sammenlignet med voriconazol 200 mg BID, Voriconazol C max 4% Voriconazol AUC 32% Rifabutin C max 195% Rifabutin AUC 331% Sammenlignet med voriconazol 200 mg BID, Voriconazol C max 104% Voriconazol AUC 87% Voriconazol C max 93% Voriconazol AUC 96% Voriconazol kan administreres sammen med efavirenz hvis voriconazol vedligeholdelsesdosis øges til 400 mg BID og efavirenz dosis reduceres til 300 mg QD. Når voriconazolbehandling standses bør initialdosis af efavirenz genoptages (se pkt. 4.2 og 4.4). Kontraindiceret (se pkt. 4.3) Kontraindiceret (se pkt. 4.3) Samtidig administration af voriconazol og rifabutin skal undgås, medmindre fordelen ved behandling udvejer risikoen. Vedligeholdelsesdosis af voriconazol kan øges til 5 mg/kg i.v. BID eller fra 200 mg til 350 mg oralt BID (100 mg til 200 mg oralt BID hos patienter der vejer mindre end 40 kg) (se pkt. 4.2). Omhyggelig monitorering af alle blodværdier og bivirkninger over for rifabutin (f.eks. regnbuehindebetændelse) anbefales, når rifabutin administeres sammen med voriconazol. Kontraindiceret (se pkt. 4.3) 9

10 Lægemiddel [Interaktionsmekanisme] Ritonavir (proteasehæmmer) [potent CYP-induktor; CYP3A4- hæmmer og -substrat] Høj-dosis (400 mg BID) Lav-dosis (100 mg BID) * Perikon [CYP-induktor; P-gp-induktor] 300 mg TID (administreret sammen med voriconazol 400 mg enkeltdosis) Everolimus [CYP3A4-substrat, P-gpsubstrat] Fluconazol (200 mg QD) [CYP2C9-, CYP2C19- og CYP3A4-hæmmer] Interaktion Geometrisk gennemsnitlig ændring (%) Ritonavir C max og AUC Voriconazol C max 66% Voriconazol AUC 82% Ritonavir C max 25% Ritonavir AUC 13% Voriconazol C max 24% Voriconazol AUC 39% I et uafhængigt publiceret studie, Voriconazol AUC 59% Selvom det ikke er undersøgt er det sandsynligt, at voriconazol øger plasmakoncentrationen af everolimus. Voriconazol C max 57% Voriconazol AUC 79% Fluconazol C max ND Fluconazol AUC ND Anbefalinger vedrørende samtidig administration Samtidig administration af voriconazol og høj-dosis ritonavir (400 mg og derover BID) er kontraindiceret (se pkt. 4.3). Samtidig administration af voriconazol og lav-dosis ritonavir (100 mg BID) bør undgås, medmindre en evaluering af fordele og ulemper for patienten vil retfærdiggøre anvendelse af voriconazol. Kontraindiceret (se pkt. 4.3) Samtidig administration af voriconazol og everolimus anbefales ikke, da voriconazol forventes at kunne øge everolimus plasmakoncentrationen signifikant (se pkt. 4.4). Evt. reduceret dosis og/eller frekvens af voriconazol og fluconazol, der ville eliminere denne virkning er ikke fastlagt. Hvis voriconazol anvendes sekventielt efter fluconazol anbefales det, at der monitoreres for voriconazolrelaterede bivirkninger. 10

11 Lægemiddel [Interaktionsmekanisme] Phenytoin [CYP2C9-substrat og potent CYP-induktor] 300 mg QD 300 mg QD (administreret sammen med voriconazol 400 mg BID) * Antikoagulantia Interaktion Geometrisk gennemsnitlig ændring (%) Voriconazol C max 49% Voriconazol AUC 69% Phenytoin C max 67% Phenytoin AUC 81% Sammenlignet med voriconazol 200 mg BID, Voriconazol C max 34% Voriconazol AUC 39% Anbefalinger vedrørende samtidig administration Samtidig anvendelse af voriconazol og phenytoin bør undgås, medmindre fordelene opvejer ulemperne. Det anbefales, at plasmakoncentrationer af phenytoin monitoreres omhyggeligt. Phenytoin kan gives samtidigt med with voriconazol, hvis vedligeholdelsesdosis af voriconazol øges til 5 mg/kg i.v. BID eller fra 200 mg til 400 mg per-oralt BID, (100 mg til 200 mg per-oralt BID hos patienter, der vejer mindre end 40 kg) (se pkt. 4.2). Warfarin (30 mg enkelt-dosis, administeret sammen med 300 mg BID voriconazol) [CYP2C9-substrat] Andre orale coumariner (f.eks. phenprocoumon, acenocoumarol) [CYP2C9- og CYP3A4- substrater] Benzodiazepiner (f.eks. midazolam, triazolam, alprazolam) [CYP3A4-substrater] Protrombintid blev maksimalt øget ca. 2 gange. Selvom det ikke er undersøgt, er der mulighed for at voriconazol kan øge plasmakoncentrationerne af coumariner, der kan medføre forlænget protrombintid. Selvom det ikke er undersøgt klinisk, er det sandsynligt, at voriconazol kan øge plasmakoncentrationerne af benzodiazepiner, der metaboliseres af CYP3A4 og forlænge den sedative virkning. Tæt monitorering af protrombintid eller andre passende antikoagulations-test anbefales og dosis af antikoagulantia bør tilsvarende justeres. Dosisreduktion af benzodiazepiner bør overvejes. 11

12 Lægemiddel [Interaktionsmekanisme] Immunosupprimerende midler [CYP3A4-substrater] Sirolimus (2 mg enkeltdosis) Interaktion Geometrisk gennemsnitlig ændring (%) I et uafhængigt publiceret studie, C max 6,6 gange Sirolimus AUC 11 gange Anbefalinger vedrørende samtidig administration Samtidig administration af voriconazol og sirolimus er kontraindiceret (se pkt. 4.3). Ciclosporin (hos stabile nyretransplanterede patienter, der er i kronisk ciclosporinbehandling) Ciclosporin C max 13% Ciclosporin AUC 70% Når voriconazol-behandling startes hos patienter, der allerede får ciclosporin anbefales det, at ciclosporindosis halveres og ciclosporinkoncentrationerne monitoreres nøje. Forhøjede ciclosporinkoncentrationer har været forbundet med nefrotoksicitet. Når voriconazol seponeres skal ciclosporin-koncentrationerne monitoreres nøje og dosis om nødvendigt justeres. Tacrolimus (0,1 mg/kg enkeltdosis) Langtidsvirkende opiater [CYP3A4-substrater] Oxycodon (10 mg enkeltdosis) Methadon ( mg QD) [CYP3A4-substrat] Tacrolimus C max 117% Tacrolimus AUC t 221% I et uafhængigt publiceret studie, Oxycodon C max 1,7 gange Oxycodon AUC 3,6 gange R-methadon (aktiv) C max 31% R-methadone (aktiv) AUC 47% S-methadon C max 65% S-methadon AUC 103% Når voriconazol-behandling startes hos patienter, der allerede får tacrolimus anbefales det, at tacrolimus-dosis reduceres til en tredjedel af det oprindelige og tacrolimuskoncentrationerne monitoreres nøje. Forhøjede tacrolimuskoncentrationer har været forbundet med nefrotoksicitet. Når voriconazole seponeres skal tacrolimus-koncentrationerne monitoreres nøje og dosis om nødvendigt justeres. Dosisreduktion af oxycodon og andre langtidsvirkende opiater, der metaboliseres af CYP3A4 (f.eks. hydrocodon) bør overvejes. Hyppig monitorering for opioidrelaterede bivirkninger kan være nødvendig. Hyppig monitorering for methadon-relaterede bivirkninger og toksicitet, herunder forlængelse af QTcintervallet, anbefales. Dosisreduktion af methadone kan være nødvendig. 12

13 Lægemiddel [Interaktionsmekanisme] Non-Steroidal Anti- Inflammatory Drugs (NSAIDs) [CYP2C9-substrater] Ibuprofen (400 mg enkeltdosis) Diclofenac (50 mg enkeltdosis) Omeprazol (40 mg QD) * [CYP2C19-hæmmer; CYP2C19- og CYP3A4-substrat] Oral antikonception * [CYP3A4-substrat; CYP2C19- hæmmer] Norethisteron/ethinylestradiol (1 mg/0,035 mg QD) Korttidsvirkende opiater [CYP3A4-substrater] Alfentanil (20 μg/kg enkeltdosis, samtidig med naloxon) Fentanyl (5 g/kg enkeltdosis) Statiner (f.eks. lovastatin) [CYP3A4-substrater] Sulfonylurinstoffer (f.eks. tolbutamid, glipizid, glyburid) [CYP2C9-substrater] Vinkaalkaloider (f.eks. vincristin og vinblastin) [CYP3A4-substrater] Interaktion Geometrisk gennemsnitlig ændring (%) S-ibuprofen C max 20% S-ibuprofen AUC 100% Diclofenac C max 114% Diclofenac AUC 78% Omeprazol C max 116% Omeprazol AUC 280% Voriconazol C max 15% Voriconazol AUC 41% Andre protonpumpehæmmere, som er CYP2C19-substrater kan også blive hæmmet af voriconazol og kan medføre forhøjede plasmakoncentrationer af disse lægemidler. Ethinylestradiol C max 36% Ethinylestradiol AUC 61% Norethisteron C max 15% Norethisteron AUC 53% Voriconazol C max 14% Voriconazol AUC 46% I et uafhængigt publiceret studie, Alfentanil AUC 6 gange I et uafhængigt publiceret studie, Fentanyl AUC 1,34 gange Selvom det ikke er undersøgt klinisk er det sandsynligt, at voriconazol kan forøge plasmakoncentrationer af statiner, der metaboliseres af CYP3A4 og føre til rabdomyolyse. Selvom det ikke er undersøgt er det sandsynligt, at voriconazol kan forøge plasmakoncentrationerne af sulfonylurinstoffer og forårsage hypoglykæmi. Selvom det ikke er undersøgt er det sandsynligt, at voriconazol kan forøge plasmakoncentrationerne af vinkaalkaloider og forårsage neurotoksicitet. Anbefalinger vedrørende samtidig administration Hyppig monitorering for NSAID-relaterede bivirkninger og toksicitet anbefales. Dosis-reduktion af NSAID kan blive nødvendig. Dosisjustering af voriconazol anbefales ikke. Når voriconazol-behandling startes hos patienter, der allerede får omeprazoldoser på 40 mg eller derover anbefales det, at omeprazol-dosis halveres. Monitorering for bivirkninger relateret til oral antikonception udover bivirkninger relateret til voriconazol anbefales. Det bør overvejes, at reducere dosis af alfentanil, fentanyl samt andre korttidsvirkende opiater, hvis struktur ligner alfentanil og metabliseres af CYP3A4 (f.eks. sufentanil). Udvidet og hyppig monitorering for vejrtrækningsdepression og andre opioidrelaterede bivirkninger anbefales. Det bør overvejes at reducere statin-dosis. Omhyggelig monitorering af blodglucose anbefales. Dosisreduktion af sulfonylurinstoffer bør overvejes. Dosisreduktion an vinkaalkaloider bør overvejes. 13

14 Lægemiddel [Interaktionsmekanisme] Andre hiv-proteasehæmmere (f.eks. saquinavir, amprenavir og nelfinavir) * [CYP3A4-substrater og - hæmmere] Andre non-nucleosid reverse transcriptase-hæmmer (NNRTI) (f.eks. delavirdin, nevirapin) * [CYP3A4-substrater, hæmmereeller CYP-induktorer] Cimetidin (400 mg BID) [non-specifik CYP-hæmmer og øger gastrisk ph] Digoxin (0,25 mg QD) [P-gp-substrat] Indinavir (800 mg TID) [CYP3A4-hæmmer og -substrat] Macrolidantibiotika Interaktion Geometrisk gennemsnitlig ændring (%) Ikke undersøgt klinisk. Studier in vitro viser at voriconazol kan hæmme metaboliseringen af hivproteasehæmmerne og metaboliseringen af voriconazol kan også blive hæmmet af hiv-proteasehæmmere. Ikke undersøgt klinisk. Studier in vitro viser at metaboliseringen af voriconazol kan blive hæmmet af NNRTI og voriconazol kan hæmme metaboliseringen af NNRTI. Resultaterne fra efavirenz virkning på voriconazol tyder på at metaboliseringen af voriconazol kan blive induceret af NNRTI. Voriconazol C max 18% Voriconazol AUC 23% Digoxin C max Digoxin AUC Indinavir C max Indinavir AUC Voriconazol C max Voriconazol AUC Anbefalinger vedrørende samtidig administration Omhyggelig monitorering for tilfælde af toksicitet og/eller mangel på effekt og dosisjustering kan blive nødvendig. Omhyggelig monitorering for tilfælde af toksicitet og/eller mangel på effekt og dosisjustering kan blive nødvendig. Ingen dosisjustering Ingen dosisjustering Ingen dosisjustering Ingen dosisjustering Erythromycin (1 g BID) [CYP3A4-hæmmer] Azithromycin (500 mg QD) Voriconazol C max and AUC Voriconazol C max and AUC Mycophenolsyre (1 g enkeltdosis) [UDP-glucuronyltransferasesubstrat] Voriconazols virkning på både erythromycin og azithromycin er ukendt. Mycophenolsyre C max Mycophenolsyre AUC t Prednisolon (60 mg enkeltdosis) Prednisolon C max 11% [CYP3A4-substrat] Prednisolon AUC 34% Ranitidin (150 mg BID) Voriconazol C max and AUC [øger gastrisk ph] Ingen dosisjustering Ingen dosisjustering Ingen dosisjustering 4.6 Fertilitet, graviditet og amning Graviditet Der foreligger ikke tilstrækkelig data fra anvendelse af VFEND til gravide kvinder. Dyrestudier har påvist reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). Den potentielle risiko for mennesker er ukendt. VFEND må ikke anvendes under graviditet, medmindre den forventede fordel for moderen klart opvejer den potentielle risiko for fostret. 14

15 Kvinder i den fertile alder Kvinder i den fertile alder bør altid anvende effektiv antikonception under behandlingen. Amning Udskillelsen af voriconazol i mælk er ikke undersøgt. Amning skal ophøre ved initiering af behandling med VFEND. Fertilitet Dyrestudier viste ikke nedsat fertilitet hos på han- og hunrotter (se pkt. 5.3) 4.7 Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner VFEND kan påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner i moderat grad. Det kan forårsage forbigående og reversible ændringer af synet, herunder sløret, ændret/forøget visuel perception og/eller fotofobi. Patienter skal undgå mulige farlige handlinger, såsom at føre bil eller betjene maskiner, mens de har disse symptomer. 4.8 Bivirkninger Sikkerhedsprofil Sikkerhedsprofilen for voriconazol hos voksne er baseret på en integreret sikkerhedsdatabase med data fra mere end personer (herunder voksne patienter i terapeutiske studier) og yderligere 270 voksne i profylaksestudier. Databasen repræsenterer en heterogen population indeholdende patienter med maligne hæmatologiske sygdomme, hiv-inficerede patienter med øsofageal candidiasis og refraktære svampeinfektioner, non-neutropene patienter med candidæmi eller aspergillosis og raske forsøgspersoner. De hyppigst rapporterede bivirkninger var synsnedsættelse, pyreksi, udslæt, opkastning, kvalme, diarré, hovedpine, perifere ødemer, abnorme leverfunktionstests, åndedrætsbesvær og abdominalsmerter. Bivirkningernes sværhedsgrad var generelt mild til moderat. Der sås ikke klinisk signifikante forskelle, når sikkerhedsdata blev analyseret i relation til alder, race eller køn. Bivirkningsskema Da størstedelen af studierne var ublindede, er alle kausale bivirkninger, hvor der er en mulig årsagssammenhæng, og deres hyppighedskategorier hos voksne fra sammenlagte terapeutiske studier (1.603) og profylaksestudier (270) anført efter systemorganklasse i skemaet nedenfor. Bivirkningsfrekvenser er angivet som: meget almindelig >1/10, almindelig >1/100 og <1/10, ikke almindelig >1/1000 og <1/100, sjælden <1/1000, meget sjælden <1/10.000) og ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data). Inden for hver enkelt frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er. De alvorligste er anført først. 15

16 Bivirkninger rapporteret hos personer, der fik voriconazol Systemorganklasse Meget almindelig 1/10 Almindelig 1/100 til < 1/10 Ikke almindelig 1/1.000 til < 1/100 Sjælden 1/ til <1/1.000 Hyppighed ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data) Infektioner og parasitære sygdomme Benigne, maligne og uspecificerede tumorer (inkl. cyster og polypper) Blod og lymfesystem sinusitis agranulocytose 1, pancytopeni, trombocytopeni 2, leukopeni, anæmi pseudomembranøs colitis knoglemarvssvigt, lymfadenopati, eosinofili dissemineret intravaskulær koagulation planocellul ært karcinom* Immunsystemet overfølsomhedsreaktioner anafylaktoid reaktion Det endokrine system Metabolisme og ernæring Psykiske forstyrrelser perifert ødem hypoglykæmi, hypokaliæmi, hyponatriæmi depression, hallucinationer, angst, søvnløshed, agitation, konfusion Nervesystemet hovedpine kramper, synkope, tremor, hypertoni 3, paræstesi, søvnighed, svimmelhed Øjne Øre og labyrint binyrebarkinsufficiens, hypotyreose hjerneødem, encefalopati 4, ekstrapyramidal lidelse 5, perifer neuropati, ataksi, hypæstesi, dysgeusi synsnedsættelse retinablødning sygdom i synsnerven 7, papilødem 8, okulogyrisk krise, diplopi, skleritis, blefaritis hypakusi, vertigo, tinnitus hypertyreose hepatisk encefalopati, Guillain-Barrés syndrom, nystagmus optisk atrofi, corneauklarhed Hjerte supraventrikulær arytmi, takykardi, bradykardi ventrikulær flimren, ventrikulære torsades de pointes, komplet AV-blok, 16

17 Systemorganklasse Meget almindelig 1/10 Almindelig 1/100 til < 1/10 Ikke almindelig 1/1.000 til < 1/100 Sjælden 1/ til <1/1.000 Hyppighed ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data) Vaskulære sygdomme hypotension, flebitis ekstrasystoler, ventrikulær takykardi, forlænget QTinterval i ekg, supraventrikulær takykardi tromboflebitis, lymfangitis grenblok, nodal arytmi Luftveje, thorax og mediastinum mave-tarmkanalen Lever og galdeveje Hud og subkutane væv Knogler, led, muskler og bindevæv åndedrætsbesvær 9 diarré, opkastning, abdominalsmerter, kvalme abnorme leverfunktionsværdier udslæt akut respiratory distress-syndrom, lungeødem keilit, dyspepsi, obstipation, gingivitis icterus, kolestatisk icterus, hepatitis 10 eksfoliativ dermatitis, alopeci, makulopapuløst hududslæt, pruritus, erytem peritonitis, pankreatitis, hævet tunge, duodenitis, gastroenteritis, glossitis leversvigt, hepatomegali, kolecystitis, cholelithiasis Stevens-Johnsons syndrom, fototoksicitet, purpura, urticaria, allergisk dermatitis, papuløst hududslæt, makuløst hududslæt, eksem toksisk epidermal nekrolyse, angioødem, aktinisk keratose*, pseudoporfyri, erythema multiforme, psoriasis, medicinudslæt kutan lupus erythematosus*, efelider*, lentigo* rygsmerter artritis periostitis* Nyrer og urinveje Almene symptomer og reaktioner på administrationss tedet pyreksi akut nyresvigt, hæmaturi brystsmerter, ansigtsødem 11, asteni, kulderystelser nekrose i nyretubuli, proteinuri, nefritis reaktioner på infusionsstedet, influenzalignende sygdom 17

18 Systemorganklasse Meget almindelig 1/10 Almindelig 1/100 til < 1/10 Ikke almindelig 1/1.000 til < 1/100 Sjælden 1/ til <1/1.000 Hyppighed ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data) Undersøgelser forhøjet serumkreatinin forhøjet serumcarbamid, forhøjet kolesterol i blodet *Bivirkninger set efter markedsføring 1 Inkluderer febril neutropeni og neutropeni. 2 Inkluderer immun trombocytopenisk purpura. 3 Inkluderer nakkestivhed og tetani. 4 Inkluderer hypoksisk-iskæmisk encefalopati og metabolisk encefalopati. 5 Inkluderer akatisi og parkinsonisme. 6 Se afsnittet Synsnedsættelse i pkt Længerevarende optisk neuritis er rapporteret efter markedsføringen. Se pkt Se pkt Inkluderer dyspnø og belastningsdyspnø. 10 Inkluderer medicinudløst leverskade, toksisk hepatitis, hepatocellulær skade og hepatotoksicitet. 11 Inkluderer periorbitalt ødem, læbeødem og ødem i munden. Beskrivelse af udvalgte bivirkninger Ændret smagsopfattelse Ud fra de samlede data fra 3 bioækvivalensstudier, hvor formuleringen pulver til oral suspension blev anvendt, sås behandlingsrelateret smagsændring hos 12 (14%) af forsøgspersonerne. Synsnedsættelse I kliniske studier med voriconazol er nedsat syn (herunder sløret syn, fotofobi, kloropsi, kromatopsi, farveblindhed, cyanopsi, øjensygdom, aura, natteblindhed, oscillopsi, fotopsi, scintillerende scotom, nedsat synsskarphed, synsklarhed, synsfeltdefekt, øjenflydere og xanthopsi) meget almindeligt. Disse former for synsnedsættelse er forbigående og fuldt reversible og er for størstedelen spontant gået over inden for 60 minutter, og der ses ingen klinisk betydende visuelle langtidsvirkninger. Der er bevis for, at synsændringerne mindskes ved gentagne doser af voriconazol. Synsnedsættelsen er generelt mild, og resulterer sjældent i afbrydelse af behandling og har ikke været forbundet med langtidsvirkninger. Synsnedsættelse kan være forbundet med højere plasmakoncentrationer og/eller doser. Virkningsmekanismen er ukendt, skønt reaktionen med stor sandsynlighed sker i retina. I et studie med raske frivillige, der undersøgte voriconazols betydning for retinafunktionen, forårsagede voriconazol et fald i elektroretinogrammet (ERG) bølgeformamplituden. ERG måler elektriske strømninger i retina. ERG-ændringerne progredierede ikke over 29 dages behandling og var fuldt reversible ved seponering af voriconazol. Der er efter markedsføringen rapporteret om langvarige synsrelaterede bivirkninger (se pkt. 4.4). 18

19 Dermatologiske reaktioner Dermatologiske reaktioner var meget almindelige hos patienter behandlet med voriconazol i kliniske studier, men disse patienter havde alvorlige tilgrundliggende sygdomme, og fik samtidig behandling med anden medicin. Sværhedsgraden af størstedelen af udslættene var mild til moderat. Patienterne har udviklet alvorlige kutanreaktioner, herunder Stevens-Johnsons syndrom (ikke almindelig), toksisk epidermal nekrolyse (sjælden) og erythema multiforme (sjælden) under behandling med VFEND. Hvis en patient udvikler udslæt, bør de monitoreres nøje, og VFEND afbrydes, hvis læsionen progredierer. Lysfølsomhedsreaktioner som efelider, lentigo og aktinisk keratose er rapporteret, især under langtidsbehandling (se pkt. 4.4). Der er rapporteret om planocellulært karcinom i huden hos patienter, der blev behandlet med VFEND i gennem længere tid. Mekanismen er ikke klarlagt (se pkt. 4.4). Leverfunktionsprøver I voriconazols kliniske program var den samlede incidens af transferase stigninger >3 ULN (ikke nødvendigvis med bivirkninger) 18,0 % (319/1.768) hos voksne og 25,8 % (73/283) hos pædiatriske forsøgspersoner, der blev behandlet med voriconazol til samlet terapeutisk og profylaktisk brug. Leverfunktionsafvigelserne kan associeres med højere plasmakoncentrationer og/eller doser. Størstedelen af abnorme leverfunktionsprøver blev normale igen under behandlingen enten med eller uden dosisjustering, herunder afbrydelse af behandling. Hos patienter med andre alvorlige tilgrundliggende sygdomme er voriconazol blevet forbundet med alvorlig levertoksicitet. Dette omfatter tilfælde af icterus, hepatitis og leversvigt, der førte til dødsfald (se pkt. 4.4). Profylakse I et åbent, komparativt multicenterstudie, der sammenlignede voriconazol med itraconazol til primær profylakse hos voksne og unge, der har fået allogen HSCT, uden forudgående påvist eller sandsynlig invasiv svampeinfektion, blev der rapporteret permanent seponering af voriconazol på gruund af bivirkninger hos 39,3% af forsøgspersonerne i forhold til 39,6% af forsøgspersonerne i itraconazolarmen. Uønskede hepatiske hændelser, der skyldtes behandlingen, medførte permanent seponering af studielægemidlet hos 50 forsøgspersoner (21,4%) i voriconazol-armen, og hos 18 forsøgspersoner (7,1%) i itraconazol-armen. Pædiatrisk population Sikkerheden af voriconazol er undersøgt hos 288 pædiatriske patienter i alderen 2 til <12 år (169) og 12 til <18 år (119), som fik voriconazol-profylakse (183) og til terapeutisk brug (105) i kliniske studier. Sikkerheden af voriconazol er undersøgt hos yderligere 158 pædiatriske patienter i alderen 2 til <12 år i compassionate use-programmer. Generelt er bivirkningsprofilen for voriconazol den samme hos den pædiatriske population som hos voksne. Der er dog observeret en tendens til en højere frekvens af leverenzymstigninger, der blev rapporteret som bivirkninger i kliniske studier hos pædiatriske patienter, sammenlignet med voksne (14,2 % forhøjet transaminase hos pædiatriske patienter sammenlignet med 5,3 % hos voksne). Data efter markedføring tyder på, at der kan være en højere forekomst af hudreaktioner (især erytem) hos børn end hos voksne. Hos de 22 patienter under 2 år, som blev behandlet med voriconazol i et compassionate use-program, er følgende bivirkninger (for hvilke en sammenhæng med voriconazol ikke kan udelukkes) rapporteret: Lysoverfølsomheds reaktioner (1), arytmi (1), pancreatitis (1), forhøjet serum-bilirubin (1), forhøjet antal leverenzymer (1), udslæt (1) og papilødem (1). Efter markedsføring er der set tilfælde af pancreatitis hos børn. Indberetning af formodede bivirkninger Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via: Lægemiddelstyrelsen 19

20 Axel Heides Gade København S Websted: Overdosering I kliniske studier var der 3 tilfælde af uforsætlig overdosering. De opstod alle hos pædiatriske patienter, som fik op til 5 gange den anbefalede intravenøse dosis af voriconazol. En enkelt bivirkning af fotofobi, der varede 10 minutter, blev rapporteret. Der er ingen kendt antidot for voriconazol. Voriconazol hæmodialyseres med en clearance på 121 ml/min. Ved overdosering kan hæmodialyse muligvis medvirke til af fjerne voriconazol fra kroppen. 5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER 5.1 Farmakodynamiske egenskaber Farmakoterapeutisk klassifikation: Antimykotika til systemisk anvendelse triazolderivater, ATC-kode: J02A C03 Virkningsmekanisme Voriconazol er et antimykotikum af triazolgruppen. Voriconazols primære virkningsmåde er hæmning af fungal CYP-medieret 14-α-lanosteroldemethylering, der er et vigtigt trin i biosyntesen af fungal ergosterol. Akkumulering af 14-α-methylsteroler er korreleret med det efterfølgende tab af ergosterol i den fungale cellemembran og kan være ansvarlig for den antigungale virkning af voriconazol. Det er vist, at voriconazol er mere selektiv for fungale CYP-enzymsystemer end over for forskellige mammale CYP-enzymsystemer. Farmakokinetiske-farmakodynamiske relationer I 10 kliniske studier var medianen for gennemsnitlige og maksimale plasmakoncentrationer hos individuelle forsøgspersoner på tværs af studierne henholdsvis 2425 ng/ml (inter-kvartil fra 1193 til 4380 ng/ml) og 3742 ng/ml (inter-kvartil fra 2027 til 6302 ng/ml). En positiv sammenhæng mellem middel, maksimum og minimum plasmavoriconazolkoncentration og effekt i kliniske studier blev ikke fundet, og dette forhold er ikke undersøgt i profylaksestudier. Farmakokinetiske-farmakodynamiske analyser af kliniske data identificerede positiv forbindelse mellem plasma voriconazolkoncentrationer og både abnorme leverfunktionsværdier og synsforstyrrelser. Dosisjustering er ikke undersøgt i profylaksestudier. Klinisk virkning og sikkerhed Voriconazol udviser bredspektret antimykotisk aktivitet in vitro med antimykotisk styrke over for Candida arter (herunder fluconazol resistente C. krusei og resistente stammer af C. glabrata og C. albicans) og fungicid aktivitet over for alle undersøgte Aspergillus arter. Derudover viser voriconazol fungicid aktivitet in vitro over for pludseligt opstående patogene svampe, herunder Scedosporium eller Fusarium, som har begrænset følsomhed over for eksisterende svampemidler. Klinisk virkning, defineret som delvist eller fuldstændigt respons, er vist over for Aspergillus spp. herunder A. flavus, A. fumigatus, A. terreus, A. niger, A. nidulans, Candida spp., herunder C. albicans C. glabrata, C. krusei, C. parapsilosis, C. tropicalis samt et begrænset antal af C. dubliniensis, C. inconspicua og C. guilliermondii, Scedosporium spp., herunder S. apiospermum, S. prolificans og Fusarium spp. 20

VFEND er et bredspektret triazol-antimykotikum, som er indiceret til følgende hos voksne samt børn over 2 år:

VFEND er et bredspektret triazol-antimykotikum, som er indiceret til følgende hos voksne samt børn over 2 år: Produktinformation for Vfend (Voriconazol) Tabletter 50 og 100 mg Markedsførte pakninger: Vnr 00 92 78 00 96 09 Lægemiddelform og styrke Tabletter 50 mg Tabletter 200 mg Pakningsstørrelse 30 stk. 30 stk.

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN VFEND 50 mg filmovertrukne tabletter VFEND 200 mg filmovertrukne tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 50 eller 200 mg

Læs mere

Voriconazol er et bredspektret triazol-antimykotikum, som er indiceret til følgende:

Voriconazol er et bredspektret triazol-antimykotikum, som er indiceret til følgende: 1. LÆGEMIDLETS NAVN VFEND 200 mg pulver til infusionsvæske, opløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml indeholder 10 mg voriconazol efter rekonstitution (se pkt. 6.6) efter rekonstitution

Læs mere

Bilag 11 - Mockup af forslag til yderligere foranstaltninger til risikominimering (hvis relevant)

Bilag 11 - Mockup af forslag til yderligere foranstaltninger til risikominimering (hvis relevant) Bilag 11 - Mockup af forslag til yderligere foranstaltninger til risikominimering (hvis relevant) 6.11.1 Tjekliste til læger og sundhedspersonale vedrørende voriconazol A) Minimering af risikoen for fototoksicitet

Læs mere

SmPC citalopram 10, 20, 30 og 40 mg tabletter

SmPC citalopram 10, 20, 30 og 40 mg tabletter SmPC citalopram 10, 20, 30 og 40 mg tabletter 4.2 Dosering og indgivelsesmåde Den sædvanlige dosis er 20 mg dagligt som en enkelt dosis. Dosis kan om nødvendigt øges op til 40 mg dagligt afhængig af individuelt

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. VFEND 50 mg filmovertrukne tabletter VFEND 200 mg filmovertrukne tabletter Voriconazol

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. VFEND 50 mg filmovertrukne tabletter VFEND 200 mg filmovertrukne tabletter Voriconazol INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN VFEND 50 mg filmovertrukne tabletter VFEND 200 mg filmovertrukne tabletter Voriconazol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen. - Gem

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tamoxifen A-Pharma, tabletter (A-Pharma)

PRODUKTRESUMÉ. for. Tamoxifen A-Pharma, tabletter (A-Pharma) 27. september 2012 PRODUKTRESUMÉ for Tamoxifen A-Pharma, tabletter (A-Pharma) 0. D.SP.NR. 6472 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tamoxifen A-Pharma. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Tamoxifen 20 mg som tamoxifencitrat.

Læs mere

Xalkori crizotinib. Undervisningsmateriale

Xalkori crizotinib. Undervisningsmateriale Xalkori crizotinib Undervisningsmateriale Xalkori er indiceret til behandling af voksne med tidligere behandlet anaplastisk lymfomkinase-positiv (ALK-positiv) fremskreden ikke-småcellet lungecancer (NSCLC).*

Læs mere

BILAG III RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL. Bemærk: Disse ændringer til produktresuméet og indlægssedlen er gyldige

BILAG III RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL. Bemærk: Disse ændringer til produktresuméet og indlægssedlen er gyldige BILAG III RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL Bemærk: Disse ændringer til produktresuméet og indlægssedlen er gyldige på tidspunktet for Kommissionens afgørelse. Efter Kommissionens afgørelse

Læs mere

Information, til læger og andet sundhedspersonale

Information, til læger og andet sundhedspersonale Dansk Geriatrisk Selskab v. Søren Jacobsen 13. maj 2013 Information, til læger og andet sundhedspersonale Vigtige, nye begrænsninger for anvendelse af Protelos/Osseor (strontiumranelat) efter at nye data

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Brus, brusetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Brus, brusetabletter 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Panodil Brus, brusetabletter 0. D.SP.NR. 3115 1. LÆGEMIDLETS NAVN Panodil Brus 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver brusetablet indeholder 500 mg paracetamol.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Calmigen 300, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Calmigen 300, filmovertrukne tabletter 6. juni 2012 PRODUKTRESUMÉ for Calmigen 300, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. - 1. LÆGEMIDLETS NAVN Calmigen 300 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 tablet indeholder 270 mg ekstrakt (som

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Dapson Scanpharm, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Dapson Scanpharm, tabletter PRODUKTRESUMÉ 14. juni 2007 for Dapson Scanpharm, tabletter 0. D.SP.NR. 6766 1. LÆGEMIDLETS NAVN Dapson Scanpharm 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Dapson 50 mg og 100 mg Hjælpestoffer, se pkt

Læs mere

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug patient vejledningen I 10. udgave I 2009 138 opdaterede patientvejledninger nd Fi www.patient vejledningen.dk på din in ad g ba der an gs sid gs i d e n ko en af de - klar til brug PRODUKTRESUMÉ PRODUKTRESUMÉ,

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil, filmovertrukne tabletter 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Panodil, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 3115 1. LÆGEMIDLETS NAVN Panodil 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 500 mg eller 1000 mg paracetamol.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Hot, pulver til oral opløsning, brev

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Hot, pulver til oral opløsning, brev 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Panodil Hot, pulver til oral opløsning, brev 0. D.SP.NR. 3115 1. LÆGEMIDLETS NAVN Panodil Hot 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert brev indeholder 500 mg paracetamol.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. VFEND 50 mg filmovertrukne tabletter VFEND 200 mg filmovertrukne tabletter Voriconazol

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. VFEND 50 mg filmovertrukne tabletter VFEND 200 mg filmovertrukne tabletter Voriconazol INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN VFEND 50 mg filmovertrukne tabletter VFEND 200 mg filmovertrukne tabletter Voriconazol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel,

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 18. februar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 20678 1. LÆGEMIDLETS NAVN Zaditen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 0,4 ml indeholder 0,138 mg

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Benylan, oral opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Benylan, oral opløsning 28. juni 2007 PRODUKTRESUMÉ for Benylan, oral opløsning 0. D.SP.NR. 0958 1. LÆGEMIDLETS NAVN Benylan 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Diphenhydraminhydrochlorid 2,8 mg/ml Hjælpestoffer se pkt.

Læs mere

BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 -

BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 - BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 - 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mizollen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Mizolastin 10 mg 3. LÆGEMIDDELFORM Tabletter med modificeret udløsning 4. KLINISKE OPLYSNINGER 4.1. Terapeutiske

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Vermox, oral suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Vermox, oral suspension 13. januar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Vermox, oral suspension 0. D.SP.NR. 3066 1. LÆGEMIDLETS NAVN Vermox 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Mebendazol 20 mg/ml Hjælpestoffer: 100 mg saccharose pr.

Læs mere

BILAG III PRODUKTRESUMÉ, ETIKETTERING OG INDLÆSSEDDEL

BILAG III PRODUKTRESUMÉ, ETIKETTERING OG INDLÆSSEDDEL BILAG III PRODUKTRESUMÉ, ETIKETTERING OG INDLÆSSEDDEL Bemærk: Dette produktresumé, etikettering og indlægsseddel er den gyldige version på tidspunktet for Kommissionens beslutning. Efter Kommissionens

Læs mere

for Olbetam, kapsler, hårde

for Olbetam, kapsler, hårde Produktinformation for Olbetam (Acipimox) Kapsler 250 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 41 24 00 Kapsler 250 mg 90 stk. Dagsaktuel pris findes på www.medicinpriser.dk

Læs mere

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresuméer og indlægssedler

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresuméer og indlægssedler Bilag III Ændringer til relevante afsnit i produktresuméer og indlægssedler Note: De pågældende punkter i produktresuméet og indlægssedlen er resultatet af referral proceduren. Produktinformationen kan

Læs mere

BILAG II VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR ÆNDRING AF PRODUKTRESUMÉ, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL FREMLAGT AF EMA

BILAG II VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR ÆNDRING AF PRODUKTRESUMÉ, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL FREMLAGT AF EMA BILAG II VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR ÆNDRING AF PRODUKTRESUMÉ, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL FREMLAGT AF EMA 11 Videnskabelige konklusioner Samlet resumé af den videnskabelige vurdering

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Vermox, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Vermox, tabletter 8. november 2011 PRODUKTRESUMÉ for Vermox, tabletter 0. D.SP.NR. 3066 1. LÆGEMIDLETS NAVN Vermox 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Mebendazol 100 mg Hjælpestof: Sunset yellow (E110). Alle hjælpestoffer

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Antepsin, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Antepsin, tabletter 26. oktober 2012 PRODUKTRESUMÉ for Antepsin, tabletter 0. D.SP.NR. 3919 1. LÆGEMIDLETS NAVN Antepsin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Sucralfat 1 g Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Diflucan, pulver til oral suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Diflucan, pulver til oral suspension Produktinformation for Diflucan (Fluconazol) Pulver til oral suspension 10 mg/ml Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 40 90 78 Pulver til oral suspension 10 mg/ml Pakningsstørrelse 35 ml

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Vermox, oral suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Vermox, oral suspension 18. februar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Vermox, oral suspension 0. D.SP.NR. 3066 1. LÆGEMIDLETS NAVN Vermox 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Mebendazol 20 mg/ml Hjælpestoffer: 100 mg saccharose pr.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Lestid, oralt pulver, enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Lestid, oralt pulver, enkeltdosisbeholder Produktinformation for Lestid (Colestipol) Pulv. til oral susp., endos. 5 g Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 52 58 16 Pulv. til oral susp., endos. 5 mg Pakningsstørrelse 50 stk. Dagsaktuel

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 20501 1. LÆGEMIDLETS NAVN Panodil Zapp 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 500 mg paracetamol.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Canesten, vaginaltabletter (Orifarm)

PRODUKTRESUMÉ. for. Canesten, vaginaltabletter (Orifarm) 27. september 2010 PRODUKTRESUMÉ for Canesten, vaginaltabletter (Orifarm) 0. D.SP.NR. 3105 1. LÆGEMIDLETS NAVN Canesten 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Clotrimazol 100 mg og 500 mg 3. Lægemiddelform

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Dulcolax, suppositorier

PRODUKTRESUMÉ. for. Dulcolax, suppositorier 10. januar 2011 PRODUKTRESUMÉ for Dulcolax, suppositorier 0. D.SP.NR. 1603 1. LÆGEMIDLETS NAVN Dulcolax 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Bisacodyl 10 mg Hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Brentacort, salve

PRODUKTRESUMÉ. for. Brentacort, salve 22. december 2011 PRODUKTRESUMÉ for Brentacort, salve 0. D.SP.NR. 3789 1. LÆGEMIDLETS NAVN Brentacort 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 20 mg/g miconazolnitrat og 10 mg/g hydrocortison. Hjælpestoffer

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Galieve Cool Mint, oral suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Galieve Cool Mint, oral suspension 12. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ for Galieve Cool Mint, oral suspension 0. D.SP.NR. 27229 1. LÆGEMIDLETS NAVN Galieve Cool Mint 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Én dosis/10 ml indeholder: 500 mg natriumalginat

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. VFEND 40 mg/ml oral suspension Voriconazol

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. VFEND 40 mg/ml oral suspension Voriconazol INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN VFEND 40 mg/ml oral suspension Voriconazol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Zovir, creme 5%, 2 g

PRODUKTRESUMÉ. for. Zovir, creme 5%, 2 g 15. september 2014 PRODUKTRESUMÉ for Zovir, creme 5%, 2 g 0. D.SP.NR 8902 1. LÆGEMIDLETS NAVN Zovir 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aciclovir 50 mg/g Hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN EMEND 80 mg hårde kapsler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver kapsel indeholder 80 mg aprepitant. Hjælpestoffer er anført under afsnit 6.1 3. LÆGEMIDDELFORM

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Imodium, oral opløsning. 3. LÆGEMIDDELFORM Oral opløsning, rød, klar, noget tyktflydende opløsning med hindbær/ribs-smag.

PRODUKTRESUMÉ. for. Imodium, oral opløsning. 3. LÆGEMIDDELFORM Oral opløsning, rød, klar, noget tyktflydende opløsning med hindbær/ribs-smag. 30. august 2011 PRODUKTRESUMÉ for Imodium, oral opløsning 0. D.SP.NR. 3203 1. LÆGEMIDLETS NAVN Imodium 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Loperamidhydrochlorid 0,2 mg/ml Alle hjælpestoffer er anført

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Azithromycin ratiopharm 500 mg filmovertrukne tabletter Azithromycin

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Azithromycin ratiopharm 500 mg filmovertrukne tabletter Azithromycin INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Azithromycin ratiopharm 500 mg filmovertrukne tabletter Azithromycin Til voksne, børn og unge, der vejer over 45 kg Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Brentacort, salve

PRODUKTRESUMÉ. for. Brentacort, salve 26. november 2013 PRODUKTRESUMÉ for Brentacort, salve 0. D.SP.NR. 3789 1. LÆGEMIDLETS NAVN Brentacort 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 20 mg/g miconazolnitrat og 10 mg/g hydrocortison. Hjælpestoffer

Læs mere

Leflunomide medac. Information til læger

Leflunomide medac. Information til læger DK Leflunomide medac Information til læger Leflunomide medac, information til lægen Til lægen Foruden produktresumeet er denne brochur udviklet af indehaveren af markedsføringstilladelsen for at informere

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Regaine Forte, kutanopløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Regaine Forte, kutanopløsning 28. juni 2007 PRODUKTRESUMÉ for Regaine Forte, kutanopløsning 0. D.SP.NR. 6550 1. LÆGEMIDLETS NAVN Regaine Forte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Minoxidil 50 mg/ml Hjælpestoffer se pkt. 6.1.

Læs mere

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN MELOXIDYL 0,5 mg/ml oral suspension til katte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En ml MELOXIDYL 0,5 mg/ml oral suspension til katte indeholder: Aktivt stof: Meloxicam

Læs mere

Aripiprazol. Sundhedspersonale. FAQ-brochure (ofte stillede spørgsmål)

Aripiprazol. Sundhedspersonale. FAQ-brochure (ofte stillede spørgsmål) Aripiprazol Sundhedspersonale FAQ-brochure (ofte stillede spørgsmål) Aripiprazol er indiceret til behandling i op til 12 uger af moderate til svære maniske episoder ved bipolar lidelse type I hos unge

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Burinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose

PRODUKTRESUMÉ. for. Burinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose PRODUKTRESUMÉ for Burinex, tabletter 0. D.SP.NR. 02996 1. LÆGEMIDLETS NAVN Burinex 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Bumetanid 2 mg Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose

Læs mere

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresumé og indlægsseddel

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresumé og indlægsseddel Bilag III Ændringer til relevante afsnit i produktresumé og indlægsseddel Bemærk: Det kan efterfølgende være nødvendigt, at de relevante nationale myndigheder, i samarbejde med referencelandet, opdaterer

Læs mere

Bilag III Rettelser til relevante afsnit i produktresumé og indlægsseddel

Bilag III Rettelser til relevante afsnit i produktresumé og indlægsseddel Bilag III Rettelser til relevante afsnit i produktresumé og indlægsseddel 38/46 A. Produktresumé 4.1 Terapeutiske indikationer [de aktuelt godkendte indikationer slettes og erstattes af følgende] Trimetazidin

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Bricanyl, infusionsvæske, opløsning, koncentrat til

PRODUKTRESUMÉ. for. Bricanyl, infusionsvæske, opløsning, koncentrat til 10. januar 2012 PRODUKTRESUMÉ for Bricanyl, infusionsvæske, opløsning, koncentrat til 0. D.SP.NR. 2900 1. LÆGEMIDLETS NAVN Bricanyl 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml indeholder: Terbutalinsulfat

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Prostivas, infusionsvæske, opløsning, koncentrat

PRODUKTRESUMÉ. for. Prostivas, infusionsvæske, opløsning, koncentrat Produktinformation for Prostivas (Alprostadil) Infusionskoncentrat 0,5 mg/ml Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 04 17 31 Infusionskoncentrat 0,5 mg/ml Pakningsstørrelse 5 x 1 ml Dagsaktuel

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mega C 1500 "Tolico", depottabletter 1500 mg

PRODUKTRESUMÉ. for. Mega C 1500 Tolico, depottabletter 1500 mg 10. november 2010 PRODUKTRESUMÉ for Mega C 1500 "Tolico", depottabletter 1500 mg 0. D.SP.NR. - 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mega C 1500 Tolico 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 depottablet indeholder:

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve Produktinformation for Terramycin-Polymyxin B (Oxytetracyclin og Polymyxin B) Salve 30+1 mg/g Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke Pakningsstørrelse 13 50 46 Salve 30+1 mg/g 15 g Dagsaktuel

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Trimopan, 100 mg filmovertrukne tabletter Trimethoprim Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Trimopan, 100 mg filmovertrukne tabletter Trimethoprim Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at INDLÆGSSEDDEL INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Trimopan, 100 mg filmovertrukne tabletter Trimethoprim Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter Produktinformation for Mini-Pe (Norethisteron) Tabletter 0,35 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 17 53 23 Tabletter 0,35 mg 3 x 28 stk. (blister) Dagsaktuel pris

Læs mere

De vigtigste risici du bør være opmærksom på når du udskriver Arava omfatter:

De vigtigste risici du bør være opmærksom på når du udskriver Arava omfatter: ARAVA leflunomid Praktisk vejledning til læger specifik sikkerhedsinformation Arava (leflunomid) er et sygdomsmodificerende antirheumatisk middel ( Disease Modifying Antirheumatic Drug, DMARD), der er

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin Skovbær, brusetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin Skovbær, brusetabletter 1. februar 2012 PRODUKTRESUMÉ for Mucolysin Skovbær, brusetabletter 0. D.SP.NR. 22946 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mucolysin Skovbær 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En brusetablet indeholder 200 mg acetylcystein.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. VFEND 200 mg pulver til infusionsvæske, opløsning Voriconazol

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. VFEND 200 mg pulver til infusionsvæske, opløsning Voriconazol INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN VFEND 200 mg pulver til infusionsvæske, opløsning Voriconazol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Resonium, pulver til oral suspension/rektalvæske, suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Resonium, pulver til oral suspension/rektalvæske, suspension 13. oktober 2010 PRODUKTRESUMÉ for Resonium, pulver til oral suspension/rektalvæske, suspension 0. D.SP.NR. 01887 1. LÆGEMIDLETS NAVN Resonium 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 100 g pulver indeholder:

Læs mere

BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL

BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL Note: Produktresume og indlægsseddel vil muligvis blive ændret efterfølgende af den nationale myndighed, evt. i

Læs mere

Bilag I. Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelsen/-tilladelserne

Bilag I. Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelsen/-tilladelserne Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelsen/-tilladelserne 1 Videnskabelige konklusioner Under hensyntagen til PRAC's vurderingsrapport

Læs mere

Hele virion influenzavaccine af pandemisk stamme, inaktiveret, med antigen * svarende til:

Hele virion influenzavaccine af pandemisk stamme, inaktiveret, med antigen * svarende til: 1. LÆGEMIDLETS NAVN Daronrix, injektionsvæske, suspension, i fyldt injektionssprøjte Pandemisk influenzavaccine (hele virion, inaktiveret, adjuveret) 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hele virion

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Otrivin ukonserveret, næsespray, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Otrivin ukonserveret, næsespray, opløsning 13. januar 2014 PRODUKTRESUMÉ for Otrivin ukonserveret, næsespray, opløsning 0. D.SP.NR. 2164 1. LÆGEMIDLETS NAVN Otrivin ukonserveret 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Xylometazolinhydrochlorid

Læs mere

ikke er positivt til gastroøsofagealt reflukssygdom og dyspepsi ikke er positivt for flydende orale formuleringer med koncentration over 1 mg/ml

ikke er positivt til gastroøsofagealt reflukssygdom og dyspepsi ikke er positivt for flydende orale formuleringer med koncentration over 1 mg/ml o o o o ikke er positivt til gastroøsofagealt reflukssygdom og dyspepsi ikke er positivt for flydende orale formuleringer med koncentration over 1 mg/ml ikke er positivt for parenterale formuleringer med

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Romefen Vet., tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Romefen Vet., tabletter 29. oktober 2012 PRODUKTRESUMÉ for Romefen Vet., tabletter 0. D.SP.NR 8710 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Romefen Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Ketoprofen 10 mg og 20 mg. 3. LÆGEMIDDELFORM

Læs mere

Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste.

Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En ml indeholder: Aktivt stof: Meloxicam Hjælpestof: Ethanol

Læs mere

Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol

Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol OTC Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Denne information findes i 2 udgaver. Hvis du har købt en pakning med op til 20 tabletter, skal du læse den information, der starter

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin, brusetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin, brusetabletter 6. marts 2013 PRODUKTRESUMÉ for Mucolysin, brusetabletter 0. D.SP.NR. 06338 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mucolysin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En brusetablet indeholder eller 600 mg acetylcystein.

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mycamine 50 mg pulver til infusionsvæske, opløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert hætteglas indeholder 50 mg micafungin (som natriumsalt).

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Brentacort, creme

PRODUKTRESUMÉ. for. Brentacort, creme 6. juli 2015 PRODUKTRESUMÉ for Brentacort, creme 0. D.SP.NR. 3789 1. LÆGEMIDLETS NAVN Brentacort 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 20 mg/g miconazolnitrat og 10 mg/g hydrocortison. Hjælpestoffer

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL. Pakningsstørrelser op til 20 stk. (Håndkøb) are registered trademarks of Novartis 1

INDLÆGSSEDDEL. Pakningsstørrelser op til 20 stk. (Håndkøb) are registered trademarks of Novartis 1 INDLÆGSSEDDEL Pakningsstørrelser op til 20 stk. (Håndkøb) 1 Indlægsseddel: Information til brugeren Paracetamol Sandoz 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Roxithromycin

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Roxithromycin INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Roxithromycin Orifarm filmovertrukne tabletter 150 mg og 300 mg Roxithromycin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Noxafil 40 mg/ml oral suspension posaconazol

Indlægsseddel: Information til brugeren. Noxafil 40 mg/ml oral suspension posaconazol Indlægsseddel: Information til brugeren Noxafil 40 mg/ml oral suspension posaconazol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Alnok 10 mg filmovertrukne tabletter. cetirizindihydrochlorid

Indlægsseddel: Information til brugeren. Alnok 10 mg filmovertrukne tabletter. cetirizindihydrochlorid Indlægsseddel: Information til brugeren Alnok 10 mg filmovertrukne tabletter cetirizindihydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Bilag III. Produktresume, etikettering og indlægsseddel

Bilag III. Produktresume, etikettering og indlægsseddel Bilag III Produktresume, etikettering og indlægsseddel 11 PRODUKTRESUME 12 1. LÆGEMIDLETS NAVN Lægemidler, der indeholder tranexamsyre [Se bilag I - Udfyldes nationalt] 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Panodil Hot 500 mg pulver til oral opløsning, brev paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren. Panodil Hot 500 mg pulver til oral opløsning, brev paracetamol Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil Hot 500 mg pulver til oral opløsning, brev paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Noxafil 40 mg/ml oral suspension 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml oral suspension indeholder 40 mg posaconazol. Hjælpestof, som behandleren skal

Læs mere

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml Vigtig sikkerhedsinformation til læger Formålet med denne vejledning er at informere læger, der er godkendt til at ordinere og administrere

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Buventol Easyhaler, inhalationspulver

PRODUKTRESUMÉ. for. Buventol Easyhaler, inhalationspulver 21. april 2016 PRODUKTRESUMÉ for Buventol Easyhaler, inhalationspulver 0. D.SP.NR. 9297 1. LÆGEMIDLETS NAVN Buventol Easyhaler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Salbutamolsulfat svarende til 100

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Felden, gel. Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Propylenglycol

PRODUKTRESUMÉ. for. Felden, gel. Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Propylenglycol 19. maj 2016 PRODUKTRESUMÉ for Felden, gel 0. D.SP.NR. 3945 1. LÆGEMIDLETS NAVN Felden 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Piroxicam 0,5% Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Propylenglycol

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Burana 200 mg filmovertrukne tabletter Ibuprofen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Burana 200 mg filmovertrukne tabletter Ibuprofen INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Burana 200 mg filmovertrukne tabletter Ibuprofen Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Burana uden recept. For at opnå

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Lestid, oralt pulver, enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Lestid, oralt pulver, enkeltdosisbeholder 8. oktober 2015 PRODUKTRESUMÉ for Lestid, oralt pulver, enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 3703 1. LÆGEMIDLETS NAVN Lestid 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Colestipolhydrochlorid 5 g og 10 g Alle

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Fluconazol Nycomed 2mg/ml, infusionsvæske, opløsning Fluconazol

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Fluconazol Nycomed 2mg/ml, infusionsvæske, opløsning Fluconazol INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Fluconazol Nycomed 2mg/ml, infusionsvæske, opløsning Fluconazol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen. Du kan

Læs mere

BILAG III TILLÆG TIL PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL. Disse ændringer til produktresumé og indlægsseddel er gældende fra Kommissionens beslutning.

BILAG III TILLÆG TIL PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL. Disse ændringer til produktresumé og indlægsseddel er gældende fra Kommissionens beslutning. BILAG III TILLÆG TIL PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL Disse ændringer til produktresumé og indlægsseddel er gældende fra Kommissionens beslutning. Efter Kommissionens beslutning vil myndighederne i de enkelte

Læs mere

Fluconazol Nycomed 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg, hårde kapsler Fluconazol

Fluconazol Nycomed 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg, hårde kapsler Fluconazol Fluconazol Nycomed 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg, hårde kapsler Fluconazol Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Creon 25.000, hårde enterokapsler

PRODUKTRESUMÉ. for. Creon 25.000, hårde enterokapsler 24. august 2015 PRODUKTRESUMÉ for Creon 25.000, hårde enterokapsler 0. D.SP.NR 818 1. LÆGEMIDLETS NAVN Creon 25.000 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 kapsel indeholder 300 mg pankreatin svarende

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Aurovet, oralt pulver

PRODUKTRESUMÉ. for. Aurovet, oralt pulver 12. januar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Aurovet, oralt pulver 0. D.SP.NR 24814 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Aurovet 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: Chlortetracyclin (som chlortetracyclinhydrochlorid)

Læs mere

1. LÆGEMIDLETS NAVN. PREZISTA 100 mg/ml oral suspension 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1. LÆGEMIDLETS NAVN. PREZISTA 100 mg/ml oral suspension 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1. LÆGEMIDLETS NAVN PREZISTA 100 mg/ml oral suspension 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver ml oral suspension indeholder 100 mg darunavir (som ethanolat). Hjælpestof, som behandleren skal være

Læs mere

BILAG III. Ændringer i relevante afsnit af produktresumeet, etiketteringen og indlægssedlen

BILAG III. Ændringer i relevante afsnit af produktresumeet, etiketteringen og indlægssedlen BILAG III Ændringer i relevante afsnit af produktresumeet, etiketteringen og indlægssedlen 19 PRODUKTRESUME Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Sibelium, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Sibelium, filmovertrukne tabletter 6. juli 2015 PRODUKTRESUMÉ for Sibelium, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 6544 1. LÆGEMIDLETS NAVN Sibelium 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Flunarizin 10 mg som flunarizinhydrochlorid. Hjælpestof:

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Diflucan, pulver til oral suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Diflucan, pulver til oral suspension 23. februar 2017 PRODUKTRESUMÉ for Diflucan, pulver til oral suspension 0. D.SP.NR. 6667 1. LÆGEMIDLETS NAVN Diflucan 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml rekonstitueret suspension indeholder

Læs mere

2. KVANLITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Vancomycin 125 mg og 250 mg som vancomycinhydrochlorid

2. KVANLITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Vancomycin 125 mg og 250 mg som vancomycinhydrochlorid 7. april 2015 PRODUKTRESUMÉ for Vancocin, kapsler, hårde 0. D.SP.NR. 1822 1. LÆGEMIDLETS NAVN Vancocin 2. KVANLITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Vancomycin 125 mg og 250 mg som vancomycinhydrochlorid

Læs mere

Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir

Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

CAPRELSA DOSERINGS- OG OVERVÅGNINGSGUIDE TIL PATIENTER OG DERES OMSORGSPERSONER (PÆDIATRISK ANVENDELSE)

CAPRELSA DOSERINGS- OG OVERVÅGNINGSGUIDE TIL PATIENTER OG DERES OMSORGSPERSONER (PÆDIATRISK ANVENDELSE) Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger CAPRELSA

Læs mere

Bilag C. (variationer vedrørende nationalt godkendte lægemidler)

Bilag C. (variationer vedrørende nationalt godkendte lægemidler) Bilag C (variationer vedrørende nationalt godkendte lægemidler) BILAG I VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR ÆNDRINGEN I BETINGELSERNE FOR MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN/MARKEDSFØRINGSTILLADELSERNE

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Minprostin, vagitorier. 3. LÆGEMIDDELFORM Vagitorier Hvide vagitorier der er mærket UPJOHN 715 på den ene side.

PRODUKTRESUMÉ. for. Minprostin, vagitorier. 3. LÆGEMIDDELFORM Vagitorier Hvide vagitorier der er mærket UPJOHN 715 på den ene side. Produktinformation for Minprostin (Dinoproston) Vagitorier 3 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 41 09 51 Vagitorier 3 mg 4 stk. Dagsaktuel pris findes på www.medicinpriser.dk

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter 0. D.SP.NR. 01854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils Citrus Sukkerfri 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4-diklorbenzylalkohol

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter. aciclovir

Indlægsseddel: Information til brugeren. Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter. aciclovir Indlægsseddel: Information til brugeren Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere