Studieordning for Kommunomuddannelsen på Akademiniveau Videregående Voksenuddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for Kommunomuddannelsen på Akademiniveau Videregående Voksenuddannelse"

Transkript

1 Studieordning for Kommunomuddannelsen på Akademiniveau Videregående Voksenuddannelse Gældende fra august 2014

2 Indholdsfortegnelse Del I Indledning Uddannelsens formål Målgruppe for uddannelsen Uddannelsen varighed Den uddannedes titel og uddannelsesretninger Adgangskrav Uddannelsens læringsudbytte, struktur og opbygning Afgangsprojekt Undervisningens pædagogiske tilrettelæggelse Prøver eksamen og evaluering Merit Studievejledning Overgangsordning Retsgrundlag Del II - Modulbeskrivelser Bilag Bilag Anvendte forkortelser COK ECTS GVU IKT Center for Offentlig Kompetenceudvikling European Credit Transfer System Grundlæggende voksenuddannelse Informations- og kommunikations teknologi 2

3 Del I 1. Indledning Kommunomuddannelsen på Akademiniveau er en erhvervsrettet og videregående uddannelse. Nærværende studieordning er udarbejdet af Center for Offentlig Kompetenceudvikling i henhold til Ækvivalensvurderingen fra Danmarks Evalueringsinstitut. Styrelsen for Videregående Uddannelse og Uddannelsesstøtte vurderer på baggrund af den af EVA gennemførte ækvivalensvurdering i foråret at Kommunomuddannelsen er på niveau med uddannelser udbudt efter bekendtgørelsen om videregående uddannelser (akademiuddannelser) Uddannelsen udbydes landsdækkende på COKs regionale lokationer. Uddannelsen bygger endvidere på en næsten 80 årig uddannelsestradition (grundlagt i 1936) inden for kommunal forvaltningsuddannelse. 2. Uddannelsens formål Formålet med Kommunomuddannelsen på Akademiniveau er at kvalificere de studerende til selvstændigt og professionelt at varetage administrative, forvaltningsmæssige og udviklingsbaserede funktioner i kommuner og regioner. Det er uddannelsens formål at kvalificere de studerendes faglige og tværfagligt færdigheder samt deres overblik over organisatoriske sammenhænge i kommunale og regionale forvaltninger og institutioner. Formålet er endvidere at styrke de studerendes kommunikative kompetencer i forhold til borgerrettet kontakt og i samarbejdet med andre faggrupper. Uddannelsen tager sigte på at udvikle de studerendes evner til selvstændigt og kontinuerligt at opgradere egen viden inden for professionsområdets metode og teori. Endvidere skal de studerende kvalificeres til ud fra praksisnære sammenhænge at udvikle egen praksis, opstille løsningsmuligheder og kunne formidle disse til samarbejdspartnere og brugere. 3. Målgruppe for uddannelsen Medarbejdere med administrative og forvaltningsmæssige funktioner i kommuner og regioner, på større institutioner og fælleskommunale virksomheder. Medarbejdere i selvejende institutioner og private firmaer, der samarbejder med kommuner og regioner. 4. Uddannelsens varighed Uddannelsen er normeret til et studenterårsværk. 1 studenterårsværk er en heltidsstuderendes arbejde i et år og svarer til 60 ECTS 1 point. ECTS point er en måleenhed, der udelukkende angiver arbejdsbyrden og ikke uddannelsesforløbets sværhedsgrad. 60 ECTS svarer til 1680 timers arbejdsbelastning. Heri indgår alle studieaktiviteter: Skemalagt undervisning, forberedelse, selvstudium, obligatoriske opgaver, projektarbejde, vejledning, øvelser og eksamen. Uddannelsen er fleksibelt organiseret som deltidsstudie, men skal være afsluttet inden for en periode på 6 år fra tidspunktet for optagelse. 1 European Credit Transfer System 3

4 Den uddannedes titel og uddannelsesretninger Uddannelsen har 4 retninger: A= En almen linje, hvor titlen er Kommunomuddannelsen på akademiniveau (Academy Profession Degree in Local Government Administration). De studerende kan frit vælge mellem de forskellige valgfrie moduler. B= En social linje med titlen Kommunomuddannelsen på Akademiniveau med speciale i sociale forhold (Academy Profession Degree in Local Government Social Administration). De studerende skal tage de valgfrie moduler Social teori samt Social praksis eller Beskæftigelsesområdet. C = En økonomilinje med titlen Kommunomuddannelsen på Akademiniveau med speciale i økonomi (Academy Profession Degree in Local Government Financial Administration). De studerende skal tage de valgfrie moduler Budget og regnskab og Økonomifunktioner. D = En bibliotekslinje med titlen Kommunomuddannelse på Akademiniveau med speciale i biblioteksadministration (Academy Profession Degree in Public Library Administration). De studerende skal tage de valgfrie moduler Borgervejleder og Digitalisering, medier og markedsføring. 6. Adgangskrav Adgang til optagelse på uddannelsen er betinget af, at ansøgeren har bestået en relevant erhvervsuddannelse, en relevant grundlæggende voksenuddannelse (GVU), en gymnasial uddannelse eller relevant uddannelse på samme niveau. Ansøgere skal desuden have mindst 2 års erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Relevant erhvervserfaring, der er opnået sideløbende med den adgangsgivende uddannelse, medregnes ved optagelsen. COK optager ansøgere, hvor en individuel realkompetencevurdering kan anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne. COK kan optage ansøgere, der efter konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med relevant erhvervsuddannelse. Deltagerne indstilles i øvrigt helt overvejende af deres arbejdsplads. 7. Uddannelsens læringsudbytte, struktur og opbygning 7.1 Forventet læringsudbytte Ved deltagelse i Kommunomuddannelsen vil der blive arbejdet med et læringsindhold, der på en balanceret måde giver de studerende indsigt i den teoretiske baggrund for de metoder og principper, der præsenteres. Desuden indgår praksisrelaterede øvelser og opgaver, som er med til at sikre en høj grad af relevans for de studerende. Målet er at sikre et robust læringsudbytte for de studerende. 4

5 Viden kunne analysere egen og andres praksis og vide, hvorledes dette relaterer til relevant teori og metode inden for administration og forvaltning i kommuner og regioner. kunne skabe sammenhæng mellem praksisudfordringer i eget arbejde i kommuner og regioner og vide, hvorledes teorier og metode kan bringes i anvendelse i egen professions udvikling. Færdigheder i praksis kunne anvende centrale metoder og redskaber, der knytter sig til egne faglige udfordringer inden for administration og forvaltning i kommuner og regioner. kunne vurdere omfanget af praksisnære problemstillinger i den kommunale og regionale administration og forvaltning og herfra opstille og vælge løsningsmuligheder samt justere, tilpasse og udvikle arbejdsgange og processer. kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere, kolleger og brugere/borgere. Kompetencer kunne håndtere udviklingsorienterede og nye situationer inden for den kommunale og regionale administration og forvaltning samt varetage planlægningsfunktioner i relation til professionens praksis. kunne deltage aktivt i den faglige udvikling og det tværfaglige samarbejde i den kommunale/regionale organisation. kunne udvikle egen praksis på en systematisk måde, så det reflekterer en tiltagende kvalitativ udvikling af eget arbejde og profession. 5

6 Uddannelsens struktur og opbygning Kommunomuddannelsen på Akademiniveau er en fleksibel og modulopbygget uddannelse, som består af 3 obligatoriske moduler, 2 valgfrie moduler og et Afgangsprojekt, således: Obligatoriske Moduler I alt 30 ECTS Valgmoduler I alt 20 ECTS (10 ECTS pr. modul) Forvaltning i Kommuner og regioner Eksamen Almen linje Bibliotekslinje Psykologi og kommunikation Eksamen Organisation og samfundsvidenskabelig metode Eksamen Digitalisering, borgerservice Personlig udvikling, kommunikation og innovation Projektstyring Administration og jura Økonomi Social og Sundhed HR og Personale Særligt for regionsansatte Borgervejleder Eksamen Digitalisering, medier og markedsføring Eksamen Social teori Social linje Eksamen Eksamen Social praksis/ Beskæftigelsesområdet Eksamen Økonomilinje Økonomifunktioner Budget og regnskab Eksamen Eksamen Afgangsprojekt I alt 10 ECTS Afgangsprojektet udarbejdes individuelt eller i grupper af 2-3 studerende Eksamen / Individuel eller gruppe efter eget valg Modulerne kan tages i vilkårlig rækkefølge. (For uddybning af læringsmål og indhold i obligatoriske og valgfrie moduler se bilag 1 og bilag 2). 8. Afgangsprojekt Afgangsprojektet er den obligatoriske afsluttende del af Kommunomuddannelsen. Omfanget svarer til 10 ECTS-point. Forudsætningen for afgangsprojektet er, at den studerende har bestået de tre obligatoriske moduler samt de to valgmoduler, således at den studerende har opnået 50 ECTS-point inden påbegyndelse af afgangsprojektet. Formålet med afgangsprojektet er, at den studerende får mulighed for at vise overblik og sammenhængsforståelse af studiets centrale videns- og færdighedsområder. Dette omfatter viden fra såvel de obligatoriske som de valgfrie moduler. Desuden skal den studerende gennem afgangsprojektet kunne beskrive og reflektere over den viden, der er opnået gennem 6

7 uddannelsesforløbet. Hertil kommer, at den studerende skal kunne begrunde, hvilke forvaltningsmæssige færdigheder han/hun vil kunne praktisere som følge af afgangsprojektets konklusioner. Det vil sige en videnbaseret forståelse af egen praksis og hvorledes den kan forandres i lyset af afgangsprojektet. Endelig skal den studerende kunne reflektere over egen kompetenceudvikling. Med andre ord er afgangsprojektet den studerendes mulighed for at vise en sammenhængende forståelse for læringsudbyttet af deltagelsen i studiet og demonstrere den opnåede viden og kompetence. Den studerende skal gennemføre det afsluttende projekt inden for centrale problemstillinger i uddannelsen. Afgangsprojektet skal have relation til den studerendes arbejdsplads eller praksissituation. Afgangsprojektets emne godkendes af COK og afgangsprojektet kan skrives individuelt eller i en gruppe. Udbytte Viden have viden om retsgrundlaget for kommuner og regioner have viden om og forstå fagområdets praksis og centralt anvendt teori og metode forstå projektarbejdsmetoden og projektværktøjer kende metode- og kildekritik og forstå vigtigheden af et holdbart datagrundlag Færdigheder kunne præsentere problemformulering, teori- og metodevalg, analyse samt konklusion i et projekt kunne analysere og vurdere praksisnære problemstillinger ud fra relevant faglig teori og metode kunne anvende samfundsvidenskabelig metode og kildekritik og kan udarbejde et projekt kunne opstille og argumentere for forslag til løsninger og handlemuligheder på praksisnære problemstillinger Kompetencer kunne medvirke til at udvikle opgaveløsningen i kommuner og regioner i et fagligt og tværfagligt samarbejde i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til opgaverne i kommuner og regioner 7

8 Undervisningens pædagogiske tilrettelæggelse COK har en lang tradition for at tilrettelægge praksisnær og aktionsorienteret undervisning, der sigter mod at gøre de studerende til aktive medspillere i undervisningen, herunder at anvende didaktiske metoder, der gør det muligt at fastholde uddannelsesperspektivet samtidig med, at de studerendes arbejdserfaringer og kontekst bliver et vigtige element i den læringsmæssige strategi i uddannelsen. Underviserne på uddannelsen tilrettelægger deres undervisning, så der skabes grundlag for at de tre centrale dimensioner i uddannelsen teori, metode og praksis - hele tiden er nærværende. Undervisningen foregår ideelt i det læringsrum, hvor der veksles mellem dialog, tid til refleksion, selvstændigt arbejde med relevante problemstillinger, gruppearbejde og mere forelæsningsprægede oplæg fra underviserne. Deling af viden og erfaringer, bearbejdning af og refleksioner over iagttagelser og analyser er med til at skabe det ideelle læringsrum. De læringsprincipper, der anvendes, er følgende: Dialog undervisningen foregår i en dialog mellem de studerende og underviserne og de studerende indbyrdes Inddragelse de studerende inddrages aktivt i undervisningen ud fra den synsvinkel, at læring foregår i det enkelte individ. Praksis al undervisning tager udgangspunkt i den kommunale/regionale opgaveløsning og i videst muligt omfang i de studerendes praksis. Herved sikres, at teorien kobles på praksis, således at de studerende i højere grad kan overføre læringen fra undervisningsrummet til arbejdspladsen. Refleksion de studerende lærer at skærpe opmærksomheden på de mange forhold, relationer og sammenhænge, der er i spil i en given praksis, således at der skabes mulighed for nytænkning. 9.1 Informations- og kommunikationsteknologi I undervisningen anvendes relevante digitale platforme til fx generel informationssøgning, søgning af retskilder og som hjælpeværktøjer, således at de studerende trænes i at anvende de digitale redskaber, der indgår i arbejdet i den moderne kommunale og regionale organisation. Desuden har hvert hold adgang til et konferencesite/-gruppe på internettet, hvor de studerende bl.a. kan hente obligatoriske opgaver, udveksle erfaringer samt diskutere og planlægge opgaveløsninger fx ved samarbejde om projekter. 10. Prøver eksamen og evaluering Eksaminer og prøver er tilrettelagt efter følgende regelgrundlag: Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser nr. 714 af 27/06/2012 og bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse nr. 262 af 20/03/2007. Eksamens- og prøveformer Eksamen i de obligatoriske moduler foregår ved interne og eksterne prøver. Eksamen i de valgfrie moduler foregår ved interne prøver. Eksamen i Afgangsprojektet foregår ved eksterne prøver. Eksamen er individuel eller i en gruppe. 8

9 Gruppeeksamen Ved gruppeeksamen skal der være mulighed for individuelt at bedømme den enkelte studerende, og der gives individuelle karakterer. Karakteren er en samlet helhedsvurdering af opgaven/projektet og præstationen ved den mundtlige eksamen. En gruppe må maks. bestå af 3 studerende. Ved karaktergivning anvendes 7-trinsskalaen efter reglerne i Undervisningsministeriets Bekendtgørelse nr. 262 af 20. marts 2007 om karakterskala og anden bedømmelse. For klager over eksamen gælder reglerne i Eksamensbestemmelser for Kommunomuddannelsen. I henhold til bekendtgørelsen om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser 18 tilbydes særlige prøvevilkår til studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og til studerende med tilsvarende vanskeligheder. Der må ikke ske en forringelse af eksamensniveauet. Se de detaljerede eksamensbestemmelser i: Eksamensbestemmelser - generelle Eksamensbestemmelserne for de obligatoriske moduler Eksamensbestemmelserne for de valgfrie moduler Eksamensbestemmelserne for Afgangsprojektet Censorer Ved interne eksaminer udpeges interne censorer af COK. Ved eksterne eksaminer anvendes 2/3 eksterne censorer, som repræsenterer aftagerne og andre uddannelsesinstitutioner med uddannelser på minimum akademiniveau, og 1/3 udpeges blandt fagets undervisere Overtrædelse af eksamensbestemmelserne En eksaminand kan bortvises fra eksamen, hvis han/hun overtræder de gældende bestemmelser for eksamen på Kommunomuddannelsen Sygeeksamen Bliver en eksaminand forhindret i at deltage i eller fuldføre eksamen i et eller flere fag på grund af sygdom, indstilles vedkommende til sygeeksamen i det eller de pågældende fag Reeksamen En studerende, der ikke har bestået den ordinære eksamen, indstilles til reeksamen i det eller de fag, han/hun ikke har bestået. En studerende kan indstilles til reeksamen 2 gange i samme fag Dispensation Hvis en studerende ønsker dispensation fra bestemmelserne for eksamen på Kommunomuddannelsen, indsendes ansøgning til studievejlederen senest 4 uger, før eksamen afholdes. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om, hvorfor der søges dispensation og dokumentation herfor. 9

10 Klage over eksamen Hvis en studerende ønsker at klage over eksamen, skal klagen sendes til COK senest 2 uger efter, at bedømmelsen er meddelt på sædvanlig måde. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Til brug for klagesagen skal eksaminanden have udleveret en kopi af den stillede opgave og ved skriftlig eksamen tillige kopi af egen opgavebesvarelse. Ankenævn COKs afgørelse kan indbringes for et ankeudvalg bestående af 2 eksterne censorer, en underviser og en studerende. Anken skal være skriftlig og begrundet og sendes til COK senest 2 uger efter, at afgørelsen er meddelt klageren. 11. Merit Uddannelsesrådet for Kommunomuddannelsen kan give merit for beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse. Valgfrie moduler fra andre uddannelser kan dog højst udgøre 15 ECTS-point. Afgørelser om merit træffes på grundlag af en faglig vurdering af ækvivalensen mellem de berørte uddannelseselementer. Bedømmelsen kan ske i form af test, vurdering, anerkendelse og/eller en kombination af bedømmelser. Betingelserne for at opnå merit er, at: Modulets indhold skal have en klar relevans for Kommunomuddannelsen, så det understøtter opfyldelsen af formålet med uddannelsen Modulet opfylder kravene til optagelse på Akademiniveau Modulet har som minimum et dokumenteret omfang (ECTS-point), der svarer til det modul, det forventes at erstatte Modulet er beviseligt afsluttet med eksamen Den studerende har modtaget formel realkompetencevurdering, der erstatter ovenstående kriterier som grundlag for overførelse af merit. Ansøgning om meritoverførsel skal indsendes skriftligt til Uddannelsesrådet for Kommunomuddannelsen inden undervisningens start. 12. Studievejledning Formålet med studievejledningen på Kommunomuddannelsen er at forebygge og/eller afhjælpe studiemæssige problemer for den enkelte studerende. 10

11 Overgangsordning Alle beståede fag på Kommunomuddannelsen på VVU-niveau kan kombineres med alle moduler på Kommunomuddannelsen på akademiniveau med undtagelse af følgende moduler: Bestået VVU - fag Fællesdelen Personaleforhold - sagsbehandleren Konflikthåndtering i praksis Kan ikke få godkendt disse Akademimoduler Forvaltning Psykologi og kommunikation Personalejura og HR Konflikthåndtering og læring på arbejdspladsen 14. Grundlag Uddannelsen følger de for akademiuddannelser gældende bekendtgørelser: Lovbekendtgørelse nr. 881 af 08. august 2011 om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne. Bekendtgørelse af 25/04/2012 om videregående voksenuddannelser (Akademiuddannelser). Bekendtgørelse nr. 714 af om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregårende uddannelser. Bekendtgørelse nr. 262 af 20. marts 2007 om karakterskala og anden bedømmelse. Århus, juni

12 Del II - Modulbeskrivelser Bilag 1: Obligatoriske moduler Bilag 2: Valgfrie moduler 12

13 Bilag 1 Obligatoriske moduler I-III Oversigt Obligatoriske moduler/i alt 30 ECTS I. Forvaltning i kommuner og regioner Eksamen II. Psykologi og kommunikation Eksamen III. Organisation og samfundsvidenskabelig metode Eksamen 10 ECTS/275 timer 10 ECTS /275 timer 10 ECTS /275 timer Deltagelse i undervisningslektioner Forberedelse og litteratur Opgaveløsning og projektskrivning Selvstudie Eksamen Gældende fra: August

14 Obligatorisk modul I Titel Forvaltning i kommuner og regioner Formål Formålet med modulet er, at den studerende opnår indsigt i demokratiet og velfærdssamfundets udvikling, herunder den rolle kommuner, regioner, staten og EU spiller i samfundet. Endvidere tager modulet sigte på at give den studerende præcis viden og indsigt i de lovmæssige og økonomiske rammer for den kommunale/ regionale virksomhed. Formålet med den erhvervede viden er at styrke de studerendes evne til at kunne analysere og vurdere konkrete forvaltningsretlige problemstillinger og deres sammenhænge under givne politiske rammer. Endelig sigter modulet på at styrke de studerendes evne til at analysere problemstillinger henholdsvis vurdere løsningsmuligheder, som udspringer af konkrete sager. Dette skal styrke de studerendes evne til at udføre korrekt sagsbehandling. Modulets hovedtemaer Administration (40 %) Historisk baggrund Det politiske system Politiske institutioner Borger/brugerinddragelse Kommuners/regioners opbygning og opgaver Styrelseslov Økonomi (25 %) Globalisering og internationale forhold Kommuners/regioners økonomiske rolle Finanslov og finansiering Økonomiaftaler Økonomistyring Forvaltning (35 %) Sagsbehandlingens jura (Forvaltningsloven, Persondataloven, Offentlighedsloven, Retssikkerhedsloven, Ombudsmandsloven) Uskrevne regler/principper Økonomiske rammer for sagsbehandling Sagsbehandling Læringsmål og udbytte Viden have sammenhængende indsigt i lovgrundlaget og lovhierarkiet for kommuners og regioners styrelse, herunder hvorledes den offentlige sektor og det politiske system er opbygget og udviklet i det demokratiske Danmark have en grundlæggende viden om de økonomiske forhold i Danmark og forstå kommunernes og regionernes rolle i samfundsøkonomien kunne reflektere over de værdier og politiske strømninger, der er med til at påvirke kommuners og regioners prioritering, som igen påvirker velfærdssamfundets udvikling forstå, hvilke opgaver kommuner, regioner og staten varetager og samspillet imellem dem. 14

15 Færdigheder kunne søge, afgrænse og finde relevante retskilder og anvende dem på konkrete problemstillinger og i sagsbehandlingen kunne analysere en konkret sag og vurdere, hvordan den kan løses inden for de gældende politiske, juridiske og økonomiske rammer og praksis kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdsparter og borgere. Kompetence kunne placere egen rolle og arbejdsfunktion inden for de aktuelle politiske, økonomiske og organisatoriske rammer således, at det styrker den studerendes overblik over egne handlinger og ansvar kunne foretage korrekt sagsbehandling og udvikle egen praksis ud fra en professionel tilgang kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde om løsning af konkrete opgaver og funktioner eller i større udviklingsarbejder. Prøver og eksamen Formålet med eksamen er at bedømme, om og i hvilken grad den studerendes kvalifikationer er i overensstemmelse med modulets mål og indhold, som det fremgår af studieordningen. Skriftlig eksamen/ekstern prøve. Den studerende afleverer en skriftlig besvarelse af en centralt stillet opgave. Den studerende har 48 timer til besvarelsen. Øvrige informationer Den studerende skal have gennemført en obligatorisk opgave for at kunne indstilles til eksamen. 15

16 Obligatorisk modul II Titel Psykologi og kommunikation Formål Modulet skal udvikle de studerendes personlige og faglige kompetencer inden for psykologi og kommunikation. Formålet er, at de bliver i stand til at analysere de sammenhænge, som de som medarbejdere indgår i på den offentlige arbejdsplads. Det skal ses ud fra både en psykologisk og en kommunikativ vinkel. Formålet er at medvirke til, at de studerende på en konstruktiv og professionel måde kan bidrage til den kontinuerlige udvikling og forandring af organisationen og kommunikationen i kommuner og regioner. Endelig er det formålet at bidrage til de studerendes indsigt i de sammenhænge, der påvirker samspillet mellem individet, den offentlige organisation og samfundet. Modulets hovedtemaer Psykologi: (60 %) Forskellige psykologisk retninger Personlig udvikling Psykisk arbejdsmiljø Holdninger/fordomme/værdier Motivation og behov Gruppe/roller/dynamik Team Relationer/samarbejde/tværfaglighed Forandring Arbejdsmiljø Det multikulturelle samfund/borger og bruger Magt Kommunikation: (40 %) Kommunikationsmodeller Transaktionsanalyse Positioner (aktør/offer) Kommunikationskanaler Medarbejder som kommunikator Udviklende samtaler Samtalen Læringsmål og udbytte Viden have indsigt i og viden om de forskellige psykologiske retninger og teorier således, at det gør dem i stand til forstå og forklare de individuelle og mellem-menneskelige processer, der indgår i de organisatoriske forandringer, som er et grundvilkår for tidens offentlige arbejdspladser ud fra en psykologisk vinkel kunne forstå, hvordan og hvorfor borgere agerer, som de gør forstå, hvorledes personlige holdninger og fordomme påvirker relationer mellem mennesker, og kunne skelne mellem personlige og professionelle holdninger 16

17 kunne håndtere forskellen mellem et psykodynamisk, humanistisk, kognitivt og socialkonstruktivistisk perspektiv på en problemstilling kunne analysere mekanismerne i forandringer og forandringsprocesser, herunder forstå reaktionsmønstre, positionering og håndteringsstrategier for de forskellige parter i en forandringsproces kunne danne sig overblik over de forskellige modeller for kommunikation, herunder reflektere over etiske aspekter i samtaler og deres egen rolle som kommunikerende individ Færdigheder kunne gennemføre en analyse og vurdere de psykologiske problemstillinger inden for en given praksis kunne vurdere fordele og ulemper ved forskellige metoder og redskaber til egen personlig udvikling kunne analysere og vurdere mekanismerne i det psykiske arbejdsmiljø på en arbejdsplads kunne analysere en kommunikationssekvens og opstille alternative kommunikationsmuligheder kunne strukturere og styre en samtale, så der skabes en konstruktiv dialog om det at finde bæredygtige løsninger inden for det eksisterende samarbejde på arbejdspladsen kunne redegøre for, hvorledes praksisnære psykologiske problemstillinger påvirker relationen til samarbejdspartnere og borgere Kompetence kunne bidrage fagligt og personligt til forandringer på egen arbejdsplads og kunne forholde sig kritisk til egen rolle i mødet med borgere og samarbejdspartnere kunne anvende deres forståelse for borgernes forskellige sociale og kulturelle baggrund til at udvikle kvaliteten i borgerbetjeningen kunne deltage i tværfagligt samarbejde ud fra en professionel tilgang kunne tilegne sig ny psykologisk viden i relation til den personlige og faglige udvikling Prøver og eksamen Formålet med eksamen i modulet er at dokumentere, i hvilken grad den studerende har opfyldt de læringsmål, der er fastsat for modulet i studieordningen for Kommunomuddannelsen. Intern prøve. Den studerende afleverer en skriftlig besvarelse af en centralt stillet opgave. Den studerende har 48 timer til besvarelsen. 17

18 Yderligere information Den studerende skal have gennemført en obligatorisk opgave for at kunne indstilles til eksamen. 18

19 Obligatorisk modul III Titel Organisation og samfundsvidenskabelig metode Formål Formålet med modulet er at gøre de studerende i stand til at indgå aktivt i den løbende udvikling af den offentlige organisation. De studerende får en grundlæggende organisationsforståelse, der gør dem i stand til at analysere og i praksis kunne vurdere organisatoriske problemstillingers betydning for den enkelte, den kommunale/regionale organisation og organisationens forhold til samfundet. Formålet med modulet er endvidere at udvikle de studerendes evne til at gennemføre strukturerede analyser og beskrivelser på baggrund af egne dataindsamlinger, således at de kan understøtte organisationen med handlingsorienterede analyser og beskrivelser. Modulets hovedtemaer I Organisatorisk forståelse og indsigt (70 %): Organisation og individ Organisation og gruppe Organisation og samfund II Samfundsvidenskabelig metode (30 %): Problemformulering Projektskrivning/formidling Valg af teori Undersøgelses-design Implementering af undersøgelse Validering Analyse Konklusion Perspektivering Læringsmål og udbytte Viden vide, hvilke centrale organisationsteoretiske perspektiver der ligger til grund for egen organisation og hvordan disse påvirker organisationens/egne handlemuligheder i arbejdets udførelse forstå, hvordan en politisk styret organisation afviger fra andre organisationer have overblik over relevante samfundsvidenskabelige undersøgelsesmetoder. Færdigheder kunne anvende centrale organisationsteorier til at analysere aktuelle problemstillinger i egen organisation kunne udvælge relevante analyseparametre på baggrund af organisationsteoretiske vurderinger i forhold til den konkrete problemstilling 19

20 kunne analysere de forskellige beslutningsprocesser, der foregår i en politisk styret organisation, og kunne reflektere over, hvordan man påvirker/bliver påvirket af dem kunne vurdere, hvordan der kan gennemføres en systematisk analyse af en problemstilling, og på den baggrund kunne anvise forskellige løsningsmuligheder kunne give relevante begrundelser for valg af analysemetode. Kompetence kunne deltage aktivt i organisatoriske udviklingsarbejder om udvikling af egen organisation såvel fagligt som tværfagligt selvstændigt kunne gennemføre relevante undersøgelser inden for eget funktionsområde og på baggrund af undersøgelserne udarbejde forslag til løsninger eller ændringer kunne reflektere over egen arbejdsplanlægning og på bagrund heraf bidrage til en effektiv planlægning af eget funktionsområde. Prøver og eksamen Formålet med eksamen er at dokumentere, i hvilken grad den studerende opfylder de læringsmål, der er fastsat for modulet, som de fremgår af studieordningen. Projektopgave/intern prøve Yderligere informationer Den studerende skal have gennemført en obligatorisk opgave for at kunne indstilles til eksamen. 20

21 Bilag 2 Valgfrie moduler Oversigt Valgfrie moduler/ I alt 20 ECTS (5 el. 10 ECTS moduler) Almen linje Bibliotekslinje Digitalisering, borgerservice Personlig udvikling, kommunikation og innovation Projektstyring Administration og jura Økonomi Social og Sundhed HR og Personale Særligt for regionsansatte Eksamen Borgervejleder Digitalisering, medier og markedsføring Social linje Social teori Social praksis/ Beskæftigelsesområdet Eksamen Eksamen Eksamen Eksamen Økonomilinje Budget og regnskab Økonomifunktioner Eksamen Eksamen Afgangsprojekt / I alt 10 ECTS Afgangsprojekt udarbejdes individuelt eller i grupper af 2-3 studerende Eksamen / Individuel eller gruppe efter eget valg 21

Studieordning for Sundhedskommunomuddannelsen på Akademiniveau Videregående Voksenuddannelse

Studieordning for Sundhedskommunomuddannelsen på Akademiniveau Videregående Voksenuddannelse Studieordning for Sundhedskommunomuddannelsen på Akademiniveau Videregående Voksenuddannelse Gældende fra august 2015 Indholdsfortegnelse Del I... 3 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens formål... 3 3. Målgruppe

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Socialpædagogik 1.10.2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Socialpædagogik 1.10.2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Socialpædagogik 1.10.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav 6. Uddannelsens mål

Læs mere

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. juli 2012 Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side

Læs mere

Formidling af kunst og kultur for børn og unge

Formidling af kunst og kultur for børn og unge STUDIEORDNING Diplomuddannelse i Formidling af kunst og kultur for børn og unge Revideret 01.07.11 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel

Læs mere

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Revideret 1. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. Juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi (Merkantil VVU)

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi (Merkantil VVU) STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi (Merkantil VVU) 01.07.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Diplomuddannelse i beskæftigelse

Diplomuddannelse i beskæftigelse Diplomuddannelse i beskæftigelse Kompetencer inden for beskæftigelsesområdet Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedet er afhængigt af en velfungerende beskæftigelsesindsats. Med det enstrengede arbejdsmarkedssystem

Læs mere

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. januar 2013 1. Indledning side 1 2. Uddannelsens formål side 1 3. Uddannelsens varighed side 1 4. Uddannelsens titel side

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i psykiatri. Revideret 1. juni 2013

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i psykiatri. Revideret 1. juni 2013 STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i psykiatri Revideret 1. juni 2013 sfortegnelse 1. indledning 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelses varighed... 4 4. Uddannelsens titel... 4 5. Adgangskrav... 4

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. juli 2015 1. Indledning side 2 2. Uddannelsens formål side 2 3. Uddannelsens varighed side 2 4. Uddannelsens titel side

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01. juli 2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01. juli 2012 for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 1 4 Uddannelsens

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2015-2018 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Studieordning 1 Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Indholdsfortegnelse 1. Bekendtgørelsesgrundlag 3 2. Uddannelsesinstitution 3 3. Samarbejde 3 4. Adgangskrav 3 5. Læringsudbytte

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A Bilag 58 Virksomhedsøkonomi A 1 Fagets rolle Virksomhedsøkonomi omfatter viden inden for strategi, internt og eksternt regnskab, investering og logistik. Faget giver viden om virksomhedens muligheder for

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse

Diplomuddannelsen i ledelse AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET Fagmodulets navn Økonomisk Ledelse Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse

Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni 2006 og

Læs mere

Ledelse i praksis - MBK A/S

Ledelse i praksis - MBK A/S Vil du være en endnu bedre leder? Vil du være stærkere i den daglige kommunikation? Vil du vide mere om, hvordan du leder forskellige medarbejdertyper? Vil du være bedre til at skifte ledelsesstil, så

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

Faglig vejledning i skolen

Faglig vejledning i skolen PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Faglig vejledning i skolen Et modul fra PD-retningerne Danskvejleder, Engelskvejleder, Matematikvejleder og Naturfagsvejleder

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling. Revideret 01.07.2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling. Revideret 01.07.2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.07.2012 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Studieordning for. Akademiuddannelse (AU) uden profil

Studieordning for. Akademiuddannelse (AU) uden profil September 2007 Studieordning for Akademiuddannelse (AU) uden profil (Merkantil VVU) Udarbejdet af landets Erhvervsakademier Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Indledning... 4 3 Fælles regler og

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Uddannelse og kompetenceudvikling som forudsætning for implementering

Uddannelse og kompetenceudvikling som forudsætning for implementering Uddannelse og kompetenceudvikling som forudsætning for implementering, udviklingskonsulent UCN act2learn SUNDHED University College Nordjylland - UCN act2learn 2 Udgangspunkt for oplæg Erfaringer fra Akademiuddannelse

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

Modul 6: Ledelse og Organisation 2: Organisation, styring og strategi (5 ECTS point)

Modul 6: Ledelse og Organisation 2: Organisation, styring og strategi (5 ECTS point) Modul 6: Ledelse og Organisation 2: Organisation, styring og strategi (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart forår 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Midlertidig studieordning

Midlertidig studieordning Midlertidig studieordning Biblioteksassistentuddannelsen Danmarks Biblioteksskole 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelsens formål... 4 Adgangsbetingelser... 4 Uddannelsens struktur og omfang...

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb Disposition for fremlægningen Hvilke krav indgik i kommissoriet til udvikling af en uddannelse til målgruppen +25 (GVU /AMU)? På hvilken måde kan

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

ADMINISTRATIONSBACHELOR

ADMINISTRATIONSBACHELOR ADMINISTRATIONSBACHELOR PROFESSIONSBACHELOR I OFFENTLIG ADMINISTRATION SEPTEMBER 2013 UCSJ - CAMPUS NÆSTVED Indhold 1 Forord... 3 2 Fællesdel... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Varighed og ECTS-point... 3 2.3 Indhold

Læs mere

UNDERVISNING OG LÆRING

UNDERVISNING OG LÆRING PRÆSENTERER I SAMARBEJDE MED UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT: UNDERVISNING OG LÆRING - SKRÆDDERSYET TIL EUD-REFORMEN - Bestående af kompetenceudviklingsforløbet Motivationspædagogik og Progressiv læring i

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent.

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point)

Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point) Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2009 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Studievejledning Diplom i Ledelse tonet til Projektledelse

Studievejledning Diplom i Ledelse tonet til Projektledelse Studievejledning Diplom i Ledelse tonet til Projektledelse Denne studievejledning er udarbejdet af University College Syddanmark og IBA Erhvervsakademi Kolding 1 i henhold til Bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold for Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Revideret 14.12.2012 januar 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav

Læs mere

Coaching i organisationer

Coaching i organisationer 2015 Coaching i organisationer Med fokus på mangfoldighed. Et kompetencegivende forløb med eksamen. Fagmodulet er på 60 lektioner/10 ECTS point og er et valgfag på akademiuddannelsen i ledelse. FIU-Ligestilling

Læs mere

Teamkoordinator-uddannelsen

Teamkoordinator-uddannelsen Teamkoordinator-uddannelsen De mange krav, den store kompleksitet og den accelererende udvikling, som opleves overalt i samfundet i dag, er også blevet en naturlig del af skolens virkelighed. For at navigere

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

Studieordning for. Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Academy Profession Degree in Innovation, Product and Production

Studieordning for. Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Academy Profession Degree in Innovation, Product and Production Studieordning for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion 2012 Academy Profession Degree in Innovation, Product and Production Revideret 1. juni 2012 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 3 Overblik over

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse Side 1 af 71 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens varighed...5 4. Uddannelsen titel...5 5. Adgangskrav...5 6. Uddannelsens mål for

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Studieordning for. Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Academy Profession Degree in Innovation, Product and Production

Studieordning for. Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Academy Profession Degree in Innovation, Product and Production Studieordning for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion 2006 Academy Profession Degree in Innovation, Product and Production Revideret 1. januar 2006 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens

Læs mere

Studieordningens fællesdel for socialrådgiveruddannelserne i Danmark

Studieordningens fællesdel for socialrådgiveruddannelserne i Danmark Studieordning Professionsbacheloruddannelsen Socialrådgiver 1. februar 2015 Studieordningens fællesdel for socialrådgiveruddannelserne i Danmark Kapitel 1: Indledende bemærkninger til studieordningens

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT. Akademiuddannelsen

EKSAMENSREGLEMENT. Akademiuddannelsen EKSAMENSREGLEMENT Akademiuddannelsen 2012/2013 1. Akademiuddannelsen Uddannelsen, der er en erhvervsrettet videregående deltidsuddannelse, består af et antal linjer, der retter sig mod centrale funktioner

Læs mere

Merkonom lederuddannelse. practical. leadership. - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden. michelsen hr lederakademi

Merkonom lederuddannelse. practical. leadership. - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden. michelsen hr lederakademi Merkonom lederuddannelse practical leadership 18 måneders MERKONOM lederuddannelse på MICHELSEN LEDERAKADEMI - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden m lederakademiet udvikler fremtidens

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer d e t t e o l o g i s k e f a k u lt e t kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet 2009 retningslinjer Foto: Bettina Hovgaard-Schulze Layout: Grafisk Kommuniation/Det

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014 for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion Revideret 01.01.2014 Studieordningen er gældende fra 01. jan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

Modulbeskrivelse for TPM 2015

Modulbeskrivelse for TPM 2015 Modulbeskrivelse for TPM 2015 Titel Fælles tværprofessionelt modul (TPM 2015) ECTS Modulet udgør 4.5 ECTS fordelt over 3 uger. Formål Formålet med TPM er, at den studerende udvikler kompetencer til at

Læs mere

Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne. Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid

Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne. Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid 2 Titel Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, januar 2013 Studieordningens institutionsdel

Læs mere

Profilforløb i oplevelsesøkonomi

Profilforløb i oplevelsesøkonomi Profilforløb i oplevelsesøkonomi Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-579/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Profilforløb i oplevelsesøkonomi Akkreditering af ny uddannelse Indstilling til

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om 09-0388 - BORA - 18.06.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Høringssvar til certificeringsbekendtgørelsen med bilag og til bekendtgørelse om diplomuddannelse i ledelse FTF har en

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 171 af 02/03/2011 af lov

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere