Erhvervsudviklingsstrategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsudviklingsstrategi"

Transkript

1 SAMSØ UDVIKLINGSKONTOR Erhverv & Bosætning Erhvervsudviklingsstrategi for Samsø Marts 2007 SAMSØ KOMMUNE Samsø Udviklingskontor telefon: Åbningstid: Erhverv & Bosætning man.- tor. kl Museumsvej 1, Tranebjerg web: fredag kl Samsø fax:

2 Indhold Side 1. Indledning 3 2. Vision 3 3. Mål 4 4. Indsatsområder Bosætning Vision for bosætning Rammer for bosætning Infrastruktur Offentlig service Bomuligheder Fritidsmuligheder og kultur Mål for bosætning Nye virksomheder og nye produkter Vision for indsatsområdet nye virksomheder og nye produkter Rammer for nye virksomheder og nye produkter Infrastruktur Offentlig / Privat erhvervsservice, 9 rådgivning og vidensinstitutioner Mål for nye virksomheder og nye produkter Udvikling af kompetencer Vision for udvikling af kompetencer Rammer for udvikling af kompetencer Infrastruktur Rådgivning og vejledning Videncentre og uddannelsesinstitutioner Mål for udvikling af kompetencer Måling af effekten af indsatsen 11 Bilag: Bilag 1 Befolkningsudvikling Bilag 2 Arbejdsstyrke og arbejdspladser Bilag 3 - Organisering 17 2

3 1. Indledning For at sikre en positiv erhvervs- og bosætningsudvikling på Samsø, ønsker Samsø Kommune i den kommende strategiperiode fra at skabe et stærkt partnerskab mellem erhvervsliv, kommunen og Region Midtjylland. I forbindelse med Samsøs deltagelse i de regionale vækstsamarbejder, nedsatte man i 2004 Samsø Vækstudvalg, ligesom der også blev udarbejdet en fokuseret Erhvervsudviklingsstrategi for Samsø for perioden Samsø Vækstudvalg, der blev sammensat af repræsentanter fra stat, amt, kommune og det lokale erhvervsliv, sikrede i perioden et bredt strategisk samarbejde om opbygning af gode rammer for erhvervs- og bosætningsudvikling på Samsø. Samsø Vækstudvalgs sammensætning tilpasses i den nye strategiperiode de ændringer, der er sket i forbindelse med nedlæggelse af amterne samt ændret placering af arbejdet med erhvervsudvikling i landdistrikterne. Samsø Vækstudvalg vil således fra 2007 bestå af repræsentanter fra Vækstforum for Region Midtjylland, Samsø Kommune samt erhvervs- og kulturorganisationer på Samsø. Erhvervsudviklingsarbejdets organisering vil sammen med den fokuserede erhvervsudviklingsstrategi danne fundamentet for et stærkt og forpligtende samarbejde på tværs af den offentlige og den private sektor og på tværs af administrative grænser. Samsø Vækstudvalg har til opgave at udarbejde erhvervsudviklingsstrategien for Samsø for perioden efter de retningslinier, som kommunalbestyrelsen for Samsø Kommune vedtog den 13. juni Da der er indikationer på, at den fokuserede erhvervsudviklingsstrategi har medført en positiv udvikling i perioden , har Samsø Kommunalbestyrelse ønsket kontinuitet i udviklingsarbejdet. Vision, målsætning og indsatsområder bibeholdes derfor uændret med enkelte tilføjelser i strategien for perioden Det sikres herved, at der arbejdes efter en langsigtet plan, hvor der satses på en fokuseret indsats. Endvidere skal Samsø Vækstudvalg sikre udarbejdelse af handlingsplan, hvor de initiativer, der skal igangsættes for at opnå de ønskede resultater, defineres. Samsø Vækstudvalg skal herudover overvåge erhvervs- og bosætningsudviklingen på Samsø. Vækstudvalget vil løbende ved kontrol af udvalgte indikatorer undersøge, om udviklingen går i den ønskede retning. Strategien vil blive evalueret hvert andet år. Der vil her blive taget stilling til, om den hidtidige indsats har været tilfredsstillende, eller om initiativerne skal revurderes. 2. Vision Den overordnede vision for udviklingen på Samsø er: - at bevare og udvikle Samsø som en levende og grøn ø med arbejde til alle, samt - at øge befolkningstallet. Et levende Samsø vil sikre, at udviklingen sker gennem en aktiv og dynamisk dialog og samspil med erhvervslivet og borgerne på Samsø. Et levende Samsø er også et udadvendt Samsø, der sikrer en udvikling gennem samarbejde regionalt, nationalt og globalt. 3

4 Med levende menes også, at der på Samsø er et varieret kultur- og erhvervsliv, som danner grundlag for et velfungerende samfund, hvor alle erhvervs-, service- og indkøbsmuligheder er til stede hele året rundt. Det er ambitionen, at der gennem udvikling sikres arbejdspladser således, at det er muligt for Samsøs befolkning at finde beskæftigelse på øen. Et levende Samsø sikrer en afbalanceret udvikling mellem erhvervsliv og livskvalitet for øens indbyggere. Med grøn menes der, at øens udvikling skal ske med hensyntagen til miljø, natur og bæredygtighed. Samsø er Danmarks vedvarende energiø. Samsø vil gennem handling og ord synliggøre dette på Samsø, i det øvrige Danmark og globalt. Et levende Samsø er et Samsø, hvor den nødvendige infrastruktur er tilstede, således at udviklingen i erhvervene sikres, og borgerne har adgang til kompetenceudviklingsmuligheder og arbejdspladser beliggende uden for Samsø. 3. Mål Det er nødvendigt for at kunne opfylde visionen for Samsø at fokusere på og understøtte initiativer, der kan medvirke til at forbedre rammebetingelserne for virksomheder og borgere. Det er væsentligt at skabe gode rammer for erhvervsvirksomhederne på Samsø, der understøtter innovation og produktudvikling i de enkelte virksomheder og herved skabelse og bevarelse af arbejdspladser. Det er vigtigt, at innovation indgår som en naturlig del af virksomhedskulturen på Samsø. Det vil i erhvervsudviklingsarbejdet blive prioriteret at skabe gode rammer for iværksættere. Der må sikres en målrettet indsats for at gøre Samsø til en bosætningskommune, samt at markedsføre dette, såfremt visionen om at øge befolkningstallet skal virkeliggøres. Erhvervs- og bosætningsudvikling hænger tæt sammen. Ikke mindst i en tid med knaphed på arbejdskraft. Det er derfor vigtigt fortsat at udvikle Samsø til også fremover at være et attraktivt sted at bo, således at virksomhederne også i fremtiden kan tiltrække arbejdskraft med de ønskede kvalifikationer. Endelig vil det, set i lyset af strukturudviklingen, hvor der sker en stadig større centralisering af arbejdspladserne i de større byer, have stor betydning at mindske afstanden mellem Samsø og det øvrige Danmark, regnet i tid og omkostninger. Det er derfor af afgørende betydning, at der sikres den infrastruktur til det omgivende samfund, der er nødvendig for, at udviklingen i erhvervsvirksomhederne på Samsø ikke bremses, og at borgerne har adgang til kompetenceudviklingsmuligheder og arbejdspladser beliggende uden for Samsø. Følgende mål er derfor defineret som succeskriterier, der vil blive anvendt som målestok for, om visionen for Samsø virkeliggøres: - at befolkningstallet i 2013 er på minimum at antallet af arbejdspladser på Samsø i 2013 er på minimum at det er muligt at bosætte sig på Samsø og have tilknytning til en arbejdsplads udenøs. - at der er skabt et innovativt miljø på Samsø, således at udviklingen i erhvervsvirksomhederne sikres. 4

5 4. Indsatsområder For at skabe en udvikling på Samsø, sådan at målsætningen kan nås inden for den afsatte tidsramme, er der udvalgt følgende indsatsområder: - Bosætning - Nye virksomheder og nye produkter - Udvikling af kompetencer Det er forventningen, at det ved en fortsat fokuseret indsats på disse områder vil det være muligt at fastholde den positive tendens i udviklingen, hvor udviklingen er vendt fra tilbagegang og marginalisering til en stabilisering af befolkningstal og arbejdspladser. Det forventes, at der ved en fortsat fokuseret indsats, vil kunne opnås en positiv og stabil fremgang såvel befolkningsmæssigt som økonomisk. Inden for indsatsområderne nye virksomheder og nye produkter samt udvikling af kompetencer vil der blive arbejdet ud fra målsætningen om at skabe et innovativt miljø på Samsø, således at udviklingen i erhvervsvirksomhederne sikres. 4.1 Bosætning Vision for bosætning Det er visionen, at Samsø udvikles til et attraktivt bosætningsområde for ressourcestærke børnefamilier og ældre Rammer for bosætning For at udvikle Samsø til et attraktivt bosætningsområde og gøre Samsø tilgængelig for målgruppen ressourcestærke børnefamilier og ældre, er det nødvendigt at sikre, at de overordnede rammer for bosætning er tilstedeværende. Samsø har nogle umiddelbare fortrin, såsom smuk natur, lav kriminalitet samt - set i forhold til større byområder - billige boliger. Ud over de umiddelbare fortrin er det væsentligt at sikre gode overordnede rammer. Med overordnede rammer i forbindelse med bosætning menes her infrastruktur, offentlig service, bomuligheder, fritidsmuligheder og kulturtilbud Infrastruktur Det er af overordentlig stor betydning for øens indbyggere og potentielle tilflyttere, at der er gode forbindelser til og fra Samsø. Antallet af potentielle tilflyttere vil være afhængig af, om infrastrukturen til og fra Samsø giver mulighed for at have en erhvervsmæssig tilknytning uden for Samsø. I dag er der to færgeruter til og fra Samsø. Der er færgeruten mellem Sælvig og Hou. Her er nettosejltiden på 1 time og 15 min. Hertil skal indregnes 15 min, som man skal møde, inden færgen afgår. Det tager således ca. 2 timer og 10 minutter at sejle og køre med privat bil til Århus. Hertil skal lægges køretid fra bopæl og til færgehavn. Såfremt turen skal gøres udelukkende ved hjælp af offentlig transport, vil transporttiden være noget længere. 5

6 Til Sjælland er der færgerute fra Kolby Kås til Kalundborg. Denne færgerute har kun få daglige afgange og sejltiden er på 1 time og 50 min. Alene sejltiden betyder, at denne rute ikke på nuværende tidspunkt er egnet til brug ved daglig pendling. Begge sejlruter giver i dag en så lang transporttid til mulige arbejdspladser i henholdsvis Jylland og på Sjælland, at det ikke vil være attraktivt at bo på Samsø og dagligt pendle til arbejde udenøs. Det er derfor på nuværende tidspunkt i realiteten ikke muligt at pendle til og fra Samsø på traditionel vis, hvor man møder ind på arbejdspladsen hver dag. På Samsø dækkes den offentlige transport af en traditionel busrute, der også fungerer som skolebus til øens skoler. Der er etableret cykelveje fra Tranebjerg til Sælvig og videre til Kanhavekanalen. Endvidere er der etableret en naturcykelsti fra Kanhavekanalen og frem til Mårup. Af hensyn til såvel trafiksikkerheden som muligheden for at opleve Samsø fra cykel, er det dog et ønske at få udvidet cykelstinettet. Med hensyn til IT-kommunikation er der i dag etableret bredbåndsforbindelser. Der er dog lokaliteter på Samsø, hvor det ikke er muligt at få oprettet bredbånd. For at kunne være attraktivt bosætningssted for folk, er det af betydning, at Samsø er på forkant med IT-udviklingen og har mulighed for at etablere gode og hurtige bredbåndsforbindelser på alle lokaliteter på Samsø til rimelige priser Offentlig Service Offentlig service, der især har betydning for at gøre Samsø attraktiv som bosætningskommune for ressourcestærke børnefamilier og ældre, er børnepasning, skoler, ældreservice, sygdomsforebyggelse/behandling. Der er i dag børnepasningsgaranti for børn mellem 0-10 år, som oftest kan effektueres fra dag til dag. Der er tilbud om en god dagpleje for børn i alderen 0-3 år. Herefter er der mulighed for børnehaveplads i en af øens to velfungerende børnehaver, hvoraf den ene har en afdeling, som er en skovbørnehave. Der er SFO-ordning til såvel den kommunale skole som til øens to friskoler. Desuden er der en juniorklub fra klasse samt ungdomsklub og ungdomsskole. Der er således gode børnepasningsordninger og skoler med god kvalitet på Samsø. Der er endvidere inden for de forskellige kategorier en del valgmuligheder. Det skulle derfor være muligt at finde både børnepasning og skole, der passer til individuelle ønsker og behov. Samsø er imidlertid et mindre samfund, hvorfor øen ikke kan tilbyde samme slags specialforanstaltninger for børn med særlige behov, som store kommuner. Kendskabet til at Samsø har pasningsgaranti samt velfungerende børnepasningsordninger og skoler, kunne formentlig udbredes bedre, ligesom begrænsningerne i specialforanstaltninger kunne gøres mere tydelige. I dag foregår informationen ud af øen gennem samt kommunens hjemmeside og Samsø Udviklingskontor. Samsø Kommune overtager i forbindelse med strukturreformen ansvaret for en forebyggende indsats. Samsø Kommune har derfor ansøgt og fået bevilliget midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet til på forsøgsbasis at etablere et sundhedsfremmecenter. Samsø Sundhedsfremmecenter 6

7 åbnede den 5. oktober 2006 og tilbyder forskellige sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende tiltag til øens borgere. Regionen har ansvaret for sygdomsbehandling og Samsø har en lille sygehus med skadestue. Ved mere alvorlige lidelser overflyttes borgerne til Århus. Ved akutte problemer overføres borgerne med helikopter Bomuligheder For potentielle tilflyttere har det stor betydning, at det er relativt let at finde en bolig, der kan opfylde måske ikke alle men mange af familiens drømme vedrørende bolig. Samsø som attraktivt bosætningsområde betinger således, at der er et varieret boligudbud. Der skal være mulighed for både at leje bolig og at købe bolig. Der skal være boliger for dem, der gerne vil gøre det selv og for dem, der ikke har tid og lyst til at bygge om og til. Endvidere skal det være muligt at købe byggegrunde for her at skabe drømmehuset. I dag er der et mindre men varieret udbud af boliger, både til leje og salg. Boligerne på Samsø er relativt billige set i forhold til boliger i de større byer. Der er også mulighed for at købe byggegrunde. Kommunalbestyrelsen har igennem kommuneplanen villet sikre, at der er de fornødne og rigtige arealer til byudvikling. Der er i tilknytning til de allerede eksisterende byer sikret mulighed for udstykninger til i alt ca. 450 nye boliger på Samsø. Kommunalbestyrelsen ønsker, at visionen om bæredygtighed og VEØ-tankegangen også kommer til udtryk ved nybyggeri og ved eventuel omdannelse af eksisterende områder i byerne. Der undersøges i øjeblikket forskellige muligheder for at sikre en højere grad af bæredygtighed i byggeriet på Samsø, blandt andet gennem vejledning fra Samsø Kommunes Teknisk afdeling og Samsø Energiakademi Fritidsmuligheder og kultur Det er vigtigt for potentielle tilflyttere, at der er gode fritidsmuligheder og spændende kulturelle tilbud/aktiviteter for hele familien. På Samsø er der tradition for et mangfoldigt foreningsliv med en stor frivillig og ulønnet indsats. Det er således muligt at deltage i en bred vifte af aktiviteter og til en meget rimelig pris. Der findes en foreningsoversigt i Samsø Håndbogen og på Mål for bosætning. Samsø Vækstudvalg understøtter arbejde, der medvirker til, at følgende mål for bosætningsstrategien er opnået i 2013: At der er timedrift på færgeruten Samsø Jylland. At overfartstiden mellem Samsø og Sjælland er nedbragt til højst 1 time og 15 min. At der er etableret fleksibel og effektiv busløsning på Samsø. At der som minimum er mulighed for bredbånd eller tilsvarende IT-løsning på alle lokaliteter på Samsø. At der fastholdes og udvikles attraktive og innovative skoler og pasningsordninger til øens børn. At der sikres en service til ældre borgere efter individuelle behov. At der sikres øens indbyggere adgang til sygdomsforebyggelse/behandling på et fagligt højt niveau. At der er mulighed for attraktive byggegrunde og boliger. 7

8 At nybyggeri bygges ud fra bæredygtige miljø- og energiprincipper. At synliggøre Samsøs kvaliteter som bosætningsområde. At der sikres en udvikling af kultur- og fritidstilbud. 4.2 Nye Virksomheder og nye produkter Vision for indsatsområdet nye virksomheder og nye produkter. Det er væsentligt for såvel den økonomiske udvikling som befolkningsudviklingen på Samsø, at der fastholdes og skabes nye arbejdspladser. Det vil være vanskeligt at markedsføre Samsø som bosætningsområde for ressourcestærke børnefamilier, såfremt det ikke er muligt at finde arbejde på Samsø. Det er derfor af stor betydning at skabe gode rammer for iværksættere og andre, der vil etablere nye virksomheder på Samsø. Endvidere skal virksomhedernes ideer og muligheder for innovation understøttes. Det er derfor væsentligt at skabe en innovationskultur hos eksisterende virksomheder. Det er visionen, at Samsø har et innovativt miljø, der skaber nye arbejdspladser og nye produkter. Der vil i forbindelse med produktudvikling blive taget udgangspunkt i prioriterede områder, hvor Samsø allerede har kompetencer og er unik, nemlig turisme, vedvarende energi samt kartofler og grøntsager. Herudover vil der blive fokuseret på kultur og oplevelsesøkonomi. Det er i dag en forholdsvis lille branche på Samsø, men området synes dog at have et uudnyttet potentiale og må forventes at kunne medføre en betydelig synergieffekt i forbindelse med turisme. Øens gæster vil i dag meget andet end at nyde øens smukke natur. Det er her vigtigt, at der er kultur-, kunst- og andre oplevelsesmuligheder. En vækst i kultur/oplevelsesøkonomien vil også have betydning for livskvaliteten for øens befolkning Rammer for nye virksomheder og nye produkter For at udvikle Samsø til et innovativt erhvervsmiljø, der skaber nye arbejdspladser og nye produkter, er det nødvendigt at sikre, at de overordnede rammer for innovation og erhvervsudvikling er til stede. Med overordnede rammer i forbindelse med innovation og erhvervsudvikling menes her infrastruktur, offentlig/privat erhvervsservice samt rådgivning og vidensinstitutioner Infrastruktur I forbindelse med afsætning af øens produkter og kundepleje er transporten til og fra Samsø af meget stor betydning. Her har prisen for fragten, tiden det tager med færgen, færgeafgangenes hyppighed samt færgernes begrænsede kapacitet stor betydning i konkurrencen med andre virksomheder, der ikke er beliggende på Samsø. Færgetransporten er således på nuværende tidspunkt en konkurrencehæmmende faktor for de samske virksomheder uanset branche. Det er derfor uhyre vigtigt at sikre konkurrencedygtig transport til og fra Samsø samtidig med, at der arbejdes for at stimulere produktudvikling og skabelse af nye virksomheder. 8

9 Offentlig/Privat erhvervsservice, rådgivning og vidensinstitutioner Produktudvikling og nye virksomheder skabes i hovedreglen ikke som følge af held eller en pludselig lys ide, men ved målrettet anvendelse af viden og rådgivning. Det vil derfor være væsentligt at informere og inspirere virksomheder og iværksættere til at anvende såvel lokale som eksterne rådgivnings- og vidensinstitutioner. I forbindelse med at skabe nye produkter og nye virksomheder er det af stor betydning, at nuværende og kommende virksomheder kan hente inspiration, sparring, viden og rådgivning til produktudviklingsprocessen. Samsø Udviklingskontor har i perioden været og vil også fremover medvirke som sparringspartner og inspirator til udvikling. Herudover eksisterer der lokalt Samsø Erhvervsforum, Samsø Landboforening, Samsø Turistforening, Kulturelt Samråd Samsø, KOKS og Samsø Energi- og miljøkontor, der hver især og inden for deres specielle kompetenceområder kan yde rådgivning, inspirere og igangsætte innovation. Regionalt, nationalt og globalt findes der en lang række rådgivnings- og vidensinstitutioner. Det er vigtigt at sikre brobygning mellem sådanne videnmiljøer og lokale virksomheder i forbindelse med produktudvikling og nye virksomheder Mål for indsatsområdet nye produkter og nye virksomheder. Samsø Vækstudvalg understøtter arbejde, der medvirker til, at følgende mål for udvikling af nye produkter og nye virksomheder er opnået i 2013: At der er skabt en konkurrencedygtig transport til og fra Samsø (pris, hyppighed og tid.) At der er skabt tradition for at lokale virksomheder anvender/samarbejder med rådgivningscentre/videnformidlere og vidensinstitutioner. At der er skabt en innovationskultur i de samske virksomheder, således at der på Samsø hvert år udvikles nye produkter/nye koncepter. At Samsø har en stærk iværksætterkultur. 4.3 Udvikling af kompetencer Vision for udvikling af kompetencer Samsø er unik i forhold til andre områder inden for vedvarende energi og grøntsagsproduktion. Inden for turisme har Samsø allerede på nuværende tidspunkt betydelige kompetencer. Det er visionen, at Samsø udvikler dette erfaringsgrundlag, således at Samsø i 2013 besidder internationale spidskompetencer inden for vedvarende energi, turisme og grøntsagsproduktion. Der vil herigennem blive skabt flere arbejdsplader, hvor der efterspørges specielle kompetencer. Det er nødvendigt at arbejde på såvel udvikling af virksomhederne som udvikling af arbejdskraften. Endvidere vil det være væsentligt at skabe helt nye virksomheder, der efterspørger særlige kompetencer. 9

10 4.3.2 Rammer for udvikling af kompetencer For at udvikle Samsø til at have internationale spidskompetencer inden for vedvarende energi, turisme og grøntsagsproduktion samt at kunne levere kompetente medarbejdere til alle øens virksomheder, er det nødvendigt at sikre, at de overordnede rammer for efteruddannelse er til stede. Med overordnede rammer i forbindelse med efteruddannelse menes her infrastruktur, rådgivning og vejledning samt videnscentre og uddannelsesinstitutioner Infrastruktur For at opbygge internationale spidskompetencer er det nødvendigt med et godt og tæt samarbejde med vidensinstitutioner uden for Samsø, både nationalt og internationalt. Hurtig, hyppig og billig færgetransport til og fra Samsø vil i den forbindelse være væsentlig. En del af det traditionelle transportbehov kan i forbindelse med udvikling af kompetencer erstattes af IT og videokonferencer. Videokonferencer vil kunne anvendes såvel til møder, konferencer som til kurser. Der er i dag videokonferenceudstyr tilgængeligt på Samsø. Der skal dog fortsat arbejdes på at sikre, at Samsø får del i ny IT-teknologi, således at Samsø sikres hurtige forbindelser til omverden Rådgivning og vejledning Det at opbygge internationale spidskompetencer kræver et godt og tæt samarbejde mellem lokale og nationale samt internationale rådgivnings- og vidensinstitutioner. Inden for såvel landbrug som vedvarende energi og i mindre grad turisme er der allerede på nuværende tidspunkt formaliserede samarbejder mellem lokale og nationale rådgivnings- og videnscentre. Disse samarbejdsrelationer vil det være vigtige at udbygge i forbindelse med at opbygge internationale spidskompetencer. Endvidere skal der arbejdes for at øge kendskabet til rådgivningstilbudene over for virksomhederne, dels gennem opsøgende arbejde, dels ved synliggørelse, eksempelvis gennem forsøgsvirksomhed. Inden for energiområdet har det stor betydning, at Samsø Energiakademi er under etablering. Energiakademiet har blandt andet til formål at sikre en stor vidensudveksling internationalt. Det vil være et væsentligt skridt i retning af at udvikle spidskompetencer og markedsføre Samsø som international kompetent inden for vedvarende energi Videncentre og uddannelsesinstitutioner At opbygge internationale spidskompetencer kræver ud over et godt forsøgs- og forskningsmiljø også kompetenceudvikling af virksomhedernes medarbejdere. Det er derfor væsentligt, at videncentre og uddannelsesinstitutioner samarbejder i forbindelse med planlægning og gennemførelse af efteruddannelsesforløb. Det vil være af stor betydning for at realisere visionen, at der gennemføres flere efteruddannelsesforløb. 10

11 Mål for kompetenceudvikling. Samsø Vækstudvalg understøtter arbejde, der medvirker til, at følgende mål for udvikling af kompetencer er opnået i 2013: At der er skabt hurtige og hyppige færgeforbindelser. At brugen af ny teknologi og fjernundervisning indgår som en naturlighed i forbindelse med kompetenceudvikling af virksomhedernes medarbejdere. At der er skabt netværk mellem lokale virksomheder, lokale videncentre og eksterne vidensinstitutioner. At der er skabt en kultur for kompetenceudvikling i de samske virksomheder. At der er skabt et bredt kendskab til servicetilbud inden for kompetenceudvikling. 5. Måling af effekten af indsatsen inden for de respektive indsatsområder. Effekten af indsatsen og de igangsatte initiativer vil løbende blive fulgt. Effekten af indsatsen vil blive evalueret ud fra udviklingen i befolkningstallet samt udviklingen af arbejdsstyrken og antallet af arbejdspladser. Udviklingen i disse parametre vil blive brugt i forbindelse med evaluering af strategien. 11

12 Befolkningsudvikling Bilag 1 Befolkningstallet på Samsø har været jævnt faldende i perioden ultimo 2000 og frem til ultimo 2004 med i gennemsnit 35 personer om året, hvilket er et samlet fald i befolkningstallet på 3,3 % i perioden I 2005 indtræffer en markant ændring i befolkningsudviklingen, da befolkningstallet stabiliserer sig, og med udgangen af 2005 er befolkningstallet stort set uændret. Befolkningstallet er fra ultimo 2004 til ultimo 2005 kun faldet med 1 person. ( se fig. 1 ) Figur 1. Ændringen i befolkningsudviklingen skyldes ikke kun ændring af en enkelt faktor, men er begrundet i flere forhold. I negativ retning kan nævnes, at der i 2004 og 2005 er født markant færre børn end i perioden , hvor der i gennemsnit blev født 34 børn om året. I 2005 blev der således kun født 24 børn. Dette opvejes af, at antallet af døde ligeledes er faldet i samme periode. I gennemsnit var der et nettofødselsunderskud på 40 personer i perioden I 2005 var nettofødselsunderskuddet på kun 34 personer. Antallet af tilflyttere var i 2005 på 246 personer. Til sammenligning var der kun 233 tilflyttere i Der var således i 2005 et højere antal tilflyttere og et væsentligt lavere antal fraflyttere end i havde således den samlede periodes laveste fraflyttertal. Nettoindvandringen fra andre lande var i 2005 på 11 personer. (Se tabel 1.) Når man undersøger befolkningstalsudviklingen månedsvis gennem perioden synes der en tendens til, at hovedtilflytningerne sker i april til og med juli. Der sker en nettofraflytning i perioden august til november. Flyttemønstret synes ikke overraskende. Især ikke med hensyn til efterårsfraflytningerne, da det især er i denne periode de unge, der skal i gang med en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse, fraflytter. 12

13 Tabel 1. Befolkningen og dens bevægelser efter område, nytilgang/bestand og tid Samsø Befolkningen primo Levendefødte Døde Fødselsoverskud Tilflyttede Fraflyttede Nettotilflyttede Indvandrede Udvandrede Nettoindvandrede Befolkningstilvækst Korrektioner Befolkningen ultimo Danmarks Statistik, Af tabel 2 over nettotilflytningen i perioden kan man se, at ungdomsårgangene udsluses over en flerårig periode, hvor de unge er mellem 16 år og 24 år. Som det ses af tabellen, har der i 2005 kun været en negativ nettotilflytning i aldersgruppen år samt aldersgruppen 70 år og op. Inden for alle andre aldersgrupper har der været en nettotilflytning. Tabel 2 Nettotilflytning til Samsø i perioden Alder år sum år år år år år år år år år år år Kilde: Danmarks Statistik. Der er således alene inden for ungdomsårgangene primært af uddannelsesmæssige årsager hvert år et antal fraflytninger på mellem 35 og 55 personer. Der vil i de næste især fem år være store ungdomsårgange, der vil blive udsluset fra Samsø. Disse naturlige og kendte fraflytninger skal sammen med nettofødselsunderskuddet på nuværende tidspunkt opvejes af mellem 75 og 95 tilflytninger/indvandring pr. år for, at befolkningstallet fortsat kan holdes stabilt. I forbindelse med udslusningen af de store ungdomsårgange, er det således nødvendigt med en øget nettotilflytning over de næste 5 7 år for bare at holde befolkningstallet stabilt. 13

14 Arbejdsstyrke og arbejdspladser Bilag 2 Antallet af beskæftigede indbyggere har i perioden 2002 til 2004 været faldende med i gennemsnit 91 personer om året. Faldet i beskæftigede indbyggere har kun været 11 personer fra 2004 til Se figur 2 og tabel 3. Der synes således at være en positiv tendens med hensyn til udviklingen af antal beskæftigede på Samsø og en opbremsning af den meget negative udvikling. Arbejdsstyrken har dog fortsat i 2005 haft et forholdsvis stort fald på 38 personer. Dette fald er stort set identisk med faldet i indbyggere i aldersgruppen år, hvor faldet i 2005 var på 37 personer. Alt i alt bevirker det at arbejdsløshedsprocenten er faldet fra 10,1 % i 2004 til 8,9 % i Figur 2. Tabel 3 Arbejdsstyrken og beskæftigede indbyggere på Samsø. Samsø Kommune Antal indb år Arbejdsstyrken Beskæftigede indb ECO-Analyse a/s

15 Af figur 3 og tabel 4 ses det, at der er stor overensstemmelse mellem antallet af beskæftigede indbyggere og arbejdspladser i kommunen. Der er stadig en meget lav pendlingsaktivitet til og fra Samsø. Der er dog i perioden fra 2003 til 2005 sket en ændring fra, at der i 2003 var flere arbejdspladser på Samsø end antal beskæftigede indbyggere til at der i 2005 er flere beskæftigede indbyggere end arbejdspladser på øen. I 2005 er der således 9 flere indbyggere beskæftigede end antal arbejdspladser. Der er således i dag en nettoudpendling fra Samsø. Figur 3. Tabel 4. Beskæftigede indbyggere og arbejdspladser på Samsø. Samsø Kommune Beskæftigede indbyggere Arbejdspladser i kommunen ECO-Analyse a/s

16 Antallet af arbejdspladser er faldet med i gennemsnit 104,5 arbejdsplads om året i perioden I 2005 indtræffer der en ændring, hvor denne negative udvikling afløses af en stabilisering af antallet af arbejdspladser, således at der i løbet af 2005 kun tabes 1 arbejdsplads. Erhvervsstrukturen er stort set den samme i 2005 som i 2003, se tabel 5. Der er dog sket et markant fald i antal beskæftigede indbyggere inden for social- og sundhedsvæsenet. I 2003 var der 387,4 ansatte inden for social- og sundhedsvæsenet. I 2005 var antallet af beskæftigede indbyggere inde for social- og sundhedsvæsenet faldet til i alt 333,4. Faldet af beskæftigede indbyggere inden for social- og sundhedsvæsenet har således i perioden været på 54 personer, hvilket udgør godt og vel halvdelen af faldet af beskæftigede i perioden. Den største procentvise stigning af beskæftigede på Samsø er sket inden for undervisning, hvor der i 2003 var ansat 8,0 % af de beskæftigede. I 2005 var der 9,3 % beskæftigede med undervisning. Endvidere er der sket en procentvis stigning inden for transportvirksomhed, post og tele. Hvor der i 2003 var 7,6 % beskæftigede inden for denne branche, var der i ,7 % beskæftigede. Tabel 5. Erhvervsstruktur 2005, beskæftigede indbyggere (pct.). Samsø Samsø Smnl. gruppe Århus Amt Hele Landet Landbrug, fiskeri og råstofudvinding 15,8 15,7 8,9 5,9 3,8 Fremstillingsvirksomhed 6,0 6,3 18,3 18,2 16,4 Bygge- og anlægsvirksomhed 8,3 6,4 8,4 7,4 6,6 Handel, hotel-/restaurationsvirksomhed 15,6 15,9 16,8 17,4 18,2 Transportvirksomhed, post og tele 7,6 8,7 6,2 6,5 6,2 Finansiering og forretningsservice 8,3 8,2 8,5 10,5 13,2 Offentlig administration m.v. 4,2 4,66 4,4 3,9 5,3 Undervisning 8,0 9,3 6,4 7,3 7,3 Social- og sundhedsvæsen 20,0 18,2 17,1 18,1 17,8 Tjenesteydelser i øvrigt + uoplyst 6,3 6,7 5,1 4,9 5,3 Beskæftigede i alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Antal beskæftigede i alt Kilde ECO-Analyse a/s Samsø har en meget stor beskæftigelse på 15,8 % inden for landbrug. Herudover er der de deraf afledte arbejdspladser inden for fremstillingsvirksomhed og transportvirksomhed. Anslået kan der tilsammen fra disse to grupper henregnes ca. 7-8 %, der er direkte relateret til landbrugsproduktionen. Endvidere er en af Samsøs store beskæftigelsesområder inden for de private erhverv handel samt hotel og restaurationsvirksomhed. Her er 15,9 % beskæftigede. Overraskende nok udgør den procentuelle beskæftigelse inden for handel, hotel og restaurationsvirksomhed en mindre andel på Samsø end i de tre sammenligningsgrupper. Set i lyset af Samsøs position som turistdestination burde beskæftigelsen inden for dette område være højere på Samsø end i sammenligningsgruppen. 16

17 Bilag 3 Organisering. Samsø vækstudvalg, der består af politiske repræsentanter for Samsø kommune, Region Midtjylland og erhvervsorganisationer på Samsø, har ansvaret for at der udarbejdes en erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan for Samsø. Endvidere er Samsø Vækstudvalg ansvarlig for evaluering af erhvervsudviklingsstrategien. Samsø Vækstudvalg består af følgende medlemmer: Økonomiudvalget for Samsø Kommune Udvalgsmedlem Vækstforum for Region Midtjylland Udvalgsmedlem Vækstforum for Region Midtjylland Formand for Samsø Erhvervsforum Formand for Samsø Turistforening Formand for Samsø Landboforening Formand for Samsø Energi- og Miljøkontor Formand for Kulturelt Samråd Samsø Formand for Økonomiudvalget for Samsø Kommune er formand for Samsø Vækstudvalg. Der er nedsat et forretningsudvalg for Samsø Vækstudvalg bestående af formanden, næstformanden og sekretariatet. Sekretariatet for vækstudvalget består af: Kommunaldirektør Robert V. Rasmussen, Samsø Kommune Erhvervs- og Udviklingskonsulent Mette Løkke, Samsø Udviklingskontor Samsø Erhvervsforum vil overordnet repræsentere erhvervene lokalt og medvirke til at sikre en overordnet helhedsorienteret erhvervspolitisk synsvinkel. De øvrige erhvervsrepræsentanter vil dels repræsentere særlig viden inden for de specielle væksttemaer, dels vil de i forbindelse med deltagelse i vækstgruppen blive forpligtet til at medvirke til at gennemføre erhvervsudviklingsstrategien. Samsø Vækstudvalg har for at sikre fremdrift i udviklingsarbejdet og en bred videnformidling etableret Samsø udviklingskontor. Udviklingskontorets formål er at styrke indsatsen for vækst på Samsø, - her menes der såvel styrkelse af erhvervslivet på Samsø som indsatsen for tiltrækning af nye borgere på Samsø, således at befolkningsnedgangen kan bremses. Udviklingskontoret skal arbejde for gennemførelse af vækststrategien for Samsø. Erhvervs- og Udviklingskonsulenten har den daglige ledelse af Udviklingskontorets aktiviteter. Arbejdet i Udviklingskontoret planlægges i overensstemmelse med erhvervsudviklingsstrategien og handlingsplanen og afstemmes med forretningsudvalget. Ingen erhvervsorganisation på Samsø må alene have dominerende indflydelse på Udviklingskontorets drift. Samsø Kommune er projektholder i forhold til Samsø Udviklingskontor og har det overordnede ansvar både juridisk og økonomisk. Samsø Udviklingskontor indgår i den kommunale struktur som en selvstændig afdeling. 17

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

Udviklingsstrategi 2007-2013

Udviklingsstrategi 2007-2013 1 2. Udkast Udviklingsstrategi 2007-2013 Den Lokale Aktionsgruppe Læsø, Samsø og Ærø (LAG Læsø, Samsø og Ærø) November 2007 2 Indholdsfortegnelse. A. Formalia; navn og adresse 3 B. Kontaktperson 3 C. Bilag

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Befolkning 2015 i Nyborg Kommune

Befolkning 2015 i Nyborg Kommune Befolkning 2015 i Nyborg Kommune Økonomiafdelingen, 19. februar 2016 INDHOLD 1. Befolkningen i de fynske kommuner... 3 2. Befolkningen i Nyborg Kommune... 4 3. Årsagen til stigningen i Nyborg Kommune...

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016 Proces- og tidsplan September 2014 Baggrund Bornholms udviklingsplan(bup) bliver omdøbt til Bornholms udviklingsstrategi (BUS), Bornholms udviklingsstrategi skal

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune Landdistriktspolitik 2007-2013 for Lemvig Kommune Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Side 1 af 8 1. Indledning 2. Tidshorisont Det er af stor værdi for Lemvig Kommune, at man i kommunen har landdistrikter

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale.

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale. Erhvervsudvikling Erhvervsprofil Sammenholdes Mariager Kommuamtsgennemsnittet, tegner der sig et overordnet billede af en typisk landkommune. Dette billede går til en vis grad igen når der sammenlignes

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

Borgermøde. Præstø under LUP

Borgermøde. Præstø under LUP Borgermøde Præstø under LUP Præstø Lokalråd 30. oktober 2012 Dagsorden 1) Kend din by - Præstø s historie Kaj Christiansen fortæller 2) LUP en Lokal Udviklings Plan Præsentation af begrebet (Henrik Reiche)

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Udviklingsstatistik 2010

Udviklingsstatistik 2010 Udviklingsstatistik 2010 Velkommen til Skanderborg Kommunes udviklingsprofil 2010 Enhver der bevæger sig rundt i Skanderborg Kommune kan se et veludviklet og dynamisk erhvervsliv med hjemmebase i en af

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Indhold Baggrund... 2 Befolkningsudviklingen 2010-2016... 2 Befolkningsudvikling i 2016... 3 Befolkningens bevægelser... 4 Til- og fraflytning...

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Baggrund. Erhvervsudvalget

Baggrund. Erhvervsudvalget Baggrund - Køge - en gammel industriby - Tradition for samarbejde mellem byråd, arbejdsgivere og lønmodtagere - Køge Erhvervsudviklingsråd (KEUR) - Fusion med Skovbo Kommune - En del af Region Sjælland

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Introduktion for byrådet

Introduktion for byrådet Introduktion for byrådet Slagelse, 13. Januar 2014 En vision bliver til En politisk skabende 1-årig proces Grundig analyse af Slagelse Kommunes udfordringer og styrker Slagelse Kommune Vision Et enigt

Læs mere

SBi Boligdag 5 maj 2011 Helle Nørgaard, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU. Tilflytning og bosætning i yderområderne

SBi Boligdag 5 maj 2011 Helle Nørgaard, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU. Tilflytning og bosætning i yderområderne SBi Boligdag 5 maj 2011 Helle Nørgaard, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU Tilflytning og bosætning i yderområderne Temaer i præsentation Rammebetingelser og regionale udviklingstræk Tilflytterne: hvem

Læs mere

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition Vi ønsker mangfoldighed og sammenhæng nær & DYNAMISK Derfor vil vi styrke og udbygge kommunen, så hvert område bruger sin egenart og sine specielle kvaliteter

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

Ringsted Kommunes erhvervspolitik

Ringsted Kommunes erhvervspolitik Ringsted Kommunes erhvervspolitik Vi vil noget sammen også på erhvervsområdet! Ringsted Kommune blev i 2010 kåret til årets erhvervskommune i Danmark af Dagbladet Børsen. Samme år blev vi af Dansk Industri

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Faxe Kommune. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem.

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem. Overordnede rammer Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Oplæg til drøftelse: Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Indledning Kommunalbestyrelsen har den 25. februar 2016 vedtaget, at Vordingborg Kommunes politikker skal

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner.

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner. Overordnede rammer 1. Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Landsplanredegørelse 2013

Landsplanredegørelse 2013 Miljøminister Ida Auken nst@nst.dk U D K A S T 27-09-2013 Sag nr. 12/996 Dokumentnr. 40395/13 Landsplanredegørelse 2013 Under forhøringen til denne landsplanredegørelse i 2012 fremførte Danske Regioner

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Udviklingspolitik for Odder Kommune

Udviklingspolitik for Odder Kommune Udviklingspolitik for Odder Kommune Hovedmålet for Udviklingspolitikken for Odder Kommune er at styrke udviklingen i Kommunen i bred forstand. Men visse delområder skal have højere prioritet end andre.

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Befolkningen i Randers Kommune

Befolkningen i Randers Kommune Befolkningen i Randers Kommune Befolkningsprognosen for 2013-2025 og dens forudsætninger Økonomi, april 2012 Randers Kommune Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose 2013-2025...1 1. Indledning... 1 2.

Læs mere

Befolkningsprognose Ishøj Kommune

Befolkningsprognose Ishøj Kommune Befolkningsprognose 2009-2016 Ishøj Kommune Marts 2009 Befolkningsprognose 2009-2016 for Ishøj Kommune side - 2 - Ishøj Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen frem til 1. januar

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på:

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på: BEDRE Overblik Temperaturmåling på: Iværksætteri og nye virksomheder Fuldtidsbeskæftigede Ledighed Aktivitet i Aalborg Havn Passagertal i Aalborg Lufthavn Erhvervsturisme Befolkning Nye virksomheder og

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Vejle oplever den største vækst i jobs Læs side 33 VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Vejle oplever den største vækst i jobs Læs side 33 VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Juni 2016 Vejle oplever den største vækst i jobs Læs side 33 VEJLE KOMMUNE 1 Forsidefoto : Ny analyse fra Akademikernes A-kasse viser da også, at Vejle er den bedste

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ny Næstved Kommune (Fladså, Holmegaard, Suså, Fuglebjerg og Næstved kommuner). Ny Næstved Kommune betegnes efterfølgende

Læs mere

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1 Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på:

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på: BEDRE Overblik Temperaturmåling på: Iværksætteri og nye virksomheder Fuldtidsbeskæftigede Ledighed Aktivitet i Aalborg Havn Passagertal i Aalborg Lufthavn Befolkning nr. 1 2016 Nye CVR-numre i Aalborg

Læs mere

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune På vej mod 2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune 25.01.2007 På vej mod 2017 Haderslev Kommune 25.01.2007 Side 2

Læs mere

Vision for Rebild Kommune

Vision for Rebild Kommune Erhvervsudvikling Sammenhængskraft Vision Land og By Bosætning Sundhed og Klima Kvalitet i opgaverne Åbenhed Borgerinddragelse Borgerdeltagelse Vision for Rebild Kommune Indledning Det følgende er resultatet

Læs mere

Vision Greve - hvor livet er grønt

Vision Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt er udgivet af: Greve Kommune Greve Byråd Vedtaget af Greve Byråd december 2008 Henvendelse: Kontakt Ledelsessekretariatet

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2015

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2015 Befolkningens bevægelser Årsafslutning Ved udgangen af var befolkningstallet i Esbjerg kommune 115.748 personer og er dermed steget med 302 personer i. I blev der født 1198 børn, mens antallet af dødsfald

Læs mere

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats 20. april 2010 Bilag 9c Status på arbejdet med regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 2007-09. 1. Baggrund Regeringen og de regionale vækstfora indgik i juni 2007 regionale partnerskabsaftaler

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2014

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2014 Befolkningens bevægelser Årsafslutning Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af 115.446 personer og er dermed steget med 351 personer i. I blev der født 1.155 børn, mens antallet af dødsfald

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

UDVIKLINGSRÅD SØNDERJYLLAND URS HANDLINGSPLAN

UDVIKLINGSRÅD SØNDERJYLLAND URS HANDLINGSPLAN UDVIKLINGSRÅD SØNDERJYLLAND URS HANDLINGSPLAN Sekretariatet for URS, Sønderjyllands Amt, marts 2004 Udviklingsafdelingen, Amtsgården, skelbækvej 2, 6200 Aabenraa Vicekontorchef Mette Pilgaard, tlf. direkte:

Læs mere

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Generelt Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Om Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune i Region Nordjylland blev etableret ved Kommunalreformen i 2007. Kommunen har ca. 37.500 indbyggere og

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015 Indsats for vækst Middelfart Byråd 2015 2 Middelfart Kommune vil væksten Indsats for vækst skaber sammenhæng og fælles forståelse for de tiltag, der findes på en række områder, som er med til at udmønte

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2012

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2012 Antal personer Befolkningens bevægelser Årsafslutning Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af 115.051 personer og er dermed faldet med 61 personer i. I blev der født 1.156 børn, mens antallet

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer Marts 2010 Vækstforum Sjælland har igangsat rigtig mange aktiviteter siden starten af 2007. I alt er det blevet til 137 forskellige projekter, som strækker sig over alt fra bredere resultatkontrakter videre

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2013

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2013 Antal personer Befolkningens bevægelser Årsafslutning Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af 115.095 personer og er dermed steget med 44 personer i. I blev der født 1.234 børn, mens antallet

Læs mere

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune Udviklingschef Mette Højborg Erhvervspolitikken Et velfungerende og konkurrencedygtigt erhvervsliv er en forudsætning for vores

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

KV17 12 Dogmer Bedre Næstved

KV17 12 Dogmer Bedre Næstved KV17 12 Dogmer Bedre Næstved Radikale Venstre, Næstved Kommune Det handler om mennesker, 10.10.2017 KV17 12 Dogmer Bedre Næstved Vi i Radikale Venstre i Næstved Kommune mener, at der er brug for nye tilgange

Læs mere

Nøgletal for region Syddanmark

Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark - - Forord Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark er udarbejdet i et samarbejde mellem AF-regionerne Fyn, Ribe, Sønderjylland og Vejle. Baggrunden

Læs mere

Den grønne industrikommune

Den grønne industrikommune Den grønne Kalundborg Kommunes Erhvervs- og udviklingspolitik 2011 2014 Den grønne INDHOLD 3 Forord 4 Den grønne Kalundborg kommune Det internationale perspektiv Det lokale/ regionale perspektiv Udgangspunkt

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling Arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune Nedenfor er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune, der er en sammenlægning af Græsted-Gilleleje og Helsinge kommuner. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 6: Infrastruktur Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til debat. Virksomheder er afhængige af hurtig og billig transport

Læs mere

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Varde Kommune har med fornøjelse gennemlæst høringsudkastet, der sætter fokus på det gode liv i Syddanmark - med en vision og de tre mål

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Indhold Efterspørgslen efter arbejdskraft Udbudet af arbejdskraft Balancen på arbejdsmarkedet Efterspørgslen efter ufaglærte Efterspørgslen efter arbejdskraft

Læs mere

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning Befolkningsprognose -2028 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar

Læs mere

Ringsted hjertet ligger i midten

Ringsted hjertet ligger i midten VISION Ringsted hjertet ligger i midten Ringsted er en attraktiv bosætningskommune. Vi udnytter den centrale placering, de mange muligheder og de trygge rammer til at være det foretrukne sted at bo og

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK 1 1. Indledning Denne visionspolitik er den overordnede ramme for arbejdet med erhverv og beskæftigelse i Varde Kommunes organisation, for kommunens samarbejde

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Kalundborg Kommune - Vision og udvikling

Kalundborg Kommune - Vision og udvikling http://www.kalundborg.dk/vision_og_udvikling.aspx?printerfriendly=2 Side 1 af 2 Forside» Vision og udvikling Vision og udvikling Udfordringer og potentialer Statistikken taler sit tydelige sprog. Som i

Læs mere

Ø-politik i Lolland Kommune

Ø-politik i Lolland Kommune Forside: Forslag til: Ø-politik i Lolland Kommune Askø/Lilleø, Fejø/Skalø og Femø i udvikling Lolland Kommune 2015 Hele dokumentet tænkes opsat i henhold til Lolland Kommunes grafiske profil. Side 2. Øerne

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

NOTAT. Huskeliste Oplæg ved B2B erhvervsdage d. 22. september 2015

NOTAT. Huskeliste Oplæg ved B2B erhvervsdage d. 22. september 2015 NOTAT 11. september 2015 Huskeliste Oplæg ved B2B erhvervsdage d. 22. september 2015 Indledning Jeg er rigtig glad for at være med her i dag, og glæder mig til at høre, hvor I ser mulighederne for at styrke

Læs mere