Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beslutningsprotokol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beslutningsprotokol :30 Remstruplund, Gudenåvej 1 A, Lokale Administration 20 P Afbud fra:. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.:

2 Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden (Offentlig) Orientering om fordeling af midler fra den særlige indsatspulje (Offentlig) Orientering om status på projekt Housing First (Offentlig) Dialogmøde mellem frivillige og SFU opsamling (Offentlig) Godkendelse af tidsplan for tildeling af 18 midler (Offentlig) Orientering om samarbejdsmodellen God løsladelse (Offentlig) Orientering om driftstilsyn 2014 i socialpsykiatrien (Offentlig) Besøg genoptræningscenter Remstruplund (Offentlig) Godkendelse af omlægning af Projekt Nærmiljø (Offentlig) Status og godkendelse af handleplan for Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitikken (Offentlig) Drøftelse af input til ændret struktur i Sundhed og Omsorg (Offentlig) Orientering om udarbejdelse af supplerende vejledning til læseplan for sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab (Offentlig) Til orientering...29 Side 2

3 1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden Sagsbehandler: Dr00591 SagsID: EMN Beslutning Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 14. april 2015 Godkendt. Ej til stede,. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Dagsordenen skal godkendes. Side 3

4 2 (Offentlig) Orientering om fordeling af midler fra den særlige indsatspulje Sagsbehandler: Dr24960 SagsID: EMN Resume Orientering om fordeling af midlerne i den særlige indsatspulje Midlerne i den særlige indsatspulje er i år afsat til integrationsindsatsen Indstilling Job- og Borgerservicechefen indstiller til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget at orienteringen om fordeling af midler fra den særlige indsatspulje tages til efterretning Beslutning Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 14. april 2015 Taget til efterretning. Udvalget præciserer, at midlerne under punkt 4 går til de frivillige og de frivillige organisationer i forhold til styrkelse af samarbejdet med kommunen. Udvalget ønsker til efteråret en opfølgning på effekten af indsatsen under punkt 4. Ej til stede,. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Sundheds- og Forebyggelsesudvalget i Silkeborg Kommune har mulighed for at uddele kr. i støtte til nye projekter, der lever op til de kriterier som er udgangspunkt for at få støtte. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget vedtog på mødet 11.november 2014, at puljen er reserveret til en frivillig indsats på integrationsområdet. Side 4

5 Da ansøgningsfristen udløb 24. marts 2015 var der indkommet fire ansøgninger. Tre foreninger har fået tildelt midler og opfylder kravet om integrationsindsats, mens en forening har fået afslag. Ansøgningerne kom fra følgende organisationer og nedefor er beskrevet hvad midlerne skal anvendes til: 1. Blå Kors Kirkernes sociale arbejde i Silkeborg. Ansøger om ,50 kr. Beløbet er fordelt med kr. til en tur i Legoland + ekstra 9.218,50 kr. til en buffet for alle deltagere. Turen er dog ikke afhængig af denne aktivitet. Midlerne skal bruges til at give flygtningefamilier og deres kontaktfamilier en god oplevelse sammen, dette gøres ved at invitere både flygtningefamilien og deres danske kontaktfamilie en tur i Legoland, med alt betalt. Beløbet bevilliges ikke, idet en udflugt ikke behøver foregå så langt væk, med så store udgifter til følge. Bevilliges 0,00 kr. 2. AG Bydelsmødre Silkeborg i samarbejde med DGI/ Alderslyst gymnastikforening Ansøger om kr. Vil lave en uddannelse + træningstøj til ca. 20 kvinder omhandlende kost & motion. Kvinderne kommer ud af evt. isolation og samtidig bliver de introduceret til bedre mental sundhed og til det danske foreningsliv. Kvinderne vil kunne invitere nyankommne flygtningekvinder med eller med de kompetencer de får, kunne vidensdele. Bevilliges kr. 3. Interkulturel Forening Silkeborg Ansøger om kr. Midlerne skal primært bruges til de uledsagede unge flygtninge, som kommer til byen og er i gang med at etablere sig her. Bruges til at betale deres kontingent i fritidsklubberne. Derudover skal nogle af de unge som kommer til byen lige nu fra asylcentrene, tilbydes / have mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter, hvor der er krav om medlemskontingent. Mange af dem som kommer lige nu er familier, og det kan blive en stor post i familiens budget, hvis de har flere børn, der gerne vil deltage i aktiviteter. Bevilliges kr. Side 5

6 4. Silkeborg Kommune Socialsektionen Ansøger om kr. Til et projekt som startes med en kick-off workshop, hvor medarbejdere fra Integration samt Støtte- og Vejledningsteamet deltager sammen med interesserede frivillige og frivillige foreninger. På workshoppen arbejdes med at skabe indsigt i mulighederne for samarbejde mellem kommunen og de frivillige omkring integrationsindsatsen, Midlerne dækker udgifter til kick-off-arrangement samt følgeomkostninger til konkrete aktiviteter. Bevilliges kr. Der bliver i alt udbetalt kr. fra den særlige indsatspulje. Side 6

7 3 (Offentlig) Orientering om status på projekt Housing First Sagsbehandler: Dr16052 SagsID: EMN Resume Sundheds- og Forebyggelsesudvalget orienteres om status på projekt Housing First; et metodeprojekt, der er del af den nationale hjemløsestrategi. Indstilling Job- og Borgerservicechefen indstiller til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 14. april 2015 Taget til efterretning. Ej til stede,. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Projekt Housing First består af Silkeborg Kommunes implementering af de evidensbaserede metoder fra den nationale hjemløsestrategi. Med implementeringen vil hjemløseindsatsen i Silkeborg Kommune bestå af et akutboligtilbud og efterfølgende hurtigst mulig indkvartering i egen bolig kombineret med de relevante indsatser i forhold til borgerens individuelle behov. Fremdrift i projektet Housing First tilbuddet skal som et 110 tilbud godkendes af Tilsyn Nord. Siden Socialsektionen har kontaktet Tilsyn Nord i efteråret 2014 for at få godkendelsesprocessen iværksat, har der været dialog mellem Tilsyn Nord og Socialsektionen. Første møde i godkendelsesprocessen er endeligt aftalt til 15. april. Tilsynet oplyser, at godkendelsen vil foregå over flere møder, og at der først kan forventes endelig godkendelse efter sommerferien. Side 7

8 Med henblik på at få borgere fra Silkeborg Kommune, der bor på andre forsorgstilbud hjem i eget forsorgstilbud under Housing First projektet, er der i samarbejde mellem Udsatteafdelingen og Socialteamet igangsat opfølgningsmøder med disse forsorgstilbud. Formålet er at lave samarbejdsaftaler og handleplaner for kommunens borgere, for at få borgerne hurtigt ind i Housing First tilbuddet, og derefter videre i egen bolig kombineret med individuel støtte i en sammenhængende og helhedsorienteret indsats. På det faglige indhold og de dertil knyttede bostøttemetoder er Udsatteafdelingen godt funderet og klar til at gå i gang. Socialstyrelsen har afholdt et kursusforløb med fokus på metoderne fra hjemløsestrategien, som bostøtterne har deltaget i. Der er indtil videre ansat 2 nye medarbejdere i Udsatteafdelingen, og de starter henholdsvis 1. april og 1. maj I forbindelse med igangsættelse af projektet er der afholdt et opstartsmøde 14. januar 2015 for alle samarbejdsparter og med deltagelse af Socialstyrelsen. Der vil efter sommerferien blive sat yderligere fokus på en indsats for det tværfaglige samarbejde omkring Housing First indsatsen. Lokaler til Housing First indsatsen 1. maj overtager Udsatteafdelingen i Socialsektionen lejemålet Borgergade 27 til Housing First indsatsen. Her bliver der indrettet 6 akutpladser på 1. sal, hvor der er 6 værelser samt 3 badeværelser. På 2. sal er der et fællesrum med mulighed for at lave mad. Her bliver der også et personalerum, et lederkontor samt 2 små depotrum. Der er 2 toiletter og 3 altaner på etagen. Der udarbejdes en kommunikationsstrategi i forhold til naboer mv. Boligudfordringer Der er som forudset store udfordringer med at få adgang til permanente boliger, når borgerne er klar til at forlade det akutte tilbud i Borgergade. Boligforeningerne har ikke mulighed for at stille boliger til rådighed ud over de 25 procent, som de er forpligtet til ift. lov om almennyttige boliger (de såkaldte kvartalsboliger). Der arbejdes fortsat på at finde løsninger på boligproblemet. Side 8

9 4 (Offentlig) Dialogmøde mellem frivillige og SFU opsamling Sagsbehandler: Dr10657 SagsID: EMN Resume På dialogmøde mellem SFU og de frivillige sociale foreninger 2. marts 2015 fremkom kommentarer og ønsker fra ni forskellige foreninger. Kommentarer og ønsker er beskrevet nedenfor, og handlinger er foreslået. Indstilling Job- og Borgerservicechefen indstiller til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget at de foreslåede handlinger godkendes Beslutning Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 14. april 2015 Drøftet og godkendt. Ej til stede,. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Ro-klubben: I Ro-klubben kommer der 22 mennesker med handicap. Fysioterapeuten er sparet væk og i stedet bliver borgere sendt ned til dem. Handling: Frivilligcenter Silkeborg tager kontakt til ro-klubben og orienterer om Frivilligcentrets mulighed for at støtte. Side 9

10 Bedre psykiatri: 222 medlemmer i lokalafdelingen. Ønske om at Silkeborg Kommune liker deres opslag på facebook. Handling: Silkeborg Kommune kan ikke like eller dele enkelt-arrangementer eller sider, men er der et samarbejde mellem en kommune og en forening, deler kommunen gerne de gode historier. Frivilligcenter Silkeborg kontakter Bedre Psykiatri og gør opmærksom på Frivilligcentrets mulighed for at hjælpe med at synliggøre arrangementer mv. Høreforeningen Silkeborg: 125 betalende medlemmer, men der er mange flere hørehæmmede. De vil gerne deltage i forskellige arrangementer lige som alle andre. For at kunne deltage er der behov for, at nogen sidder og skriver, hvad der bliver sagt. Handling: SFU beder Handicaprådet drøfte ønsket. Bydelsmødre: Ønsker øget samarbejde med kommunen, fx information om når nye flygtninge kommer til kommunen. Handling: Silkeborg kommune vil informere Bydelsmødre, når der kommer nye flygtninge. Hjerneskadeforeningen: 80 medlemmer. Det er svært for hjerneskadede at komme ud socialt. Mangler lokaler og ønsker et aktivitetssted. Endvidere er der et problem ift. de unge de synes, at de ikke er gamle nok til at være med i det, der foregår. Handling: Frivilligcenter Silkeborg undersøger, hvilke muligheder der er og vender tilbage. Natteravnene: Ønske om fest for frivillige. Handling: Til udvalgets drøftelse. Ældresagen Them: Ældre som er indlagt bliver udskrevet meget hurtigt og beredskabet, når de kommer ud, er ikke i orden. Det er ikke tydeligt, hvad beredskabet er. Der forventes alt for meget af pårørende, som ofte bor langt væk. Handling: SFU beder Sundheds- og Omsorgsafdelingen om at udarbejde en flyer el. lign. som fortæller om beredskabet, når en borger bliver udskrevet fra sygehuset. Informationen deles med Ældre Sagen og ældre borgere. Dansk-Armensk forening: Vil gerne lave en international dag, hvor de etniske foreninger kan fortælle om deres kultur og deres gode sider, så det ikke kun er de negative billeder i medierne, der kommer frem. I modsætning til internationalt marked er det ikke forretningsmænd, som vil sælge varer, der er i fokus ved en international dag. De mangler hjælp til et telt samt borde. Side 10

11 Handling: SFU beder Integrationsrådet behandle ønsket. Selvhjælp Silkeborg: Ønsker en tæt dialog med udvalget om tilbud og indsatser. Foreningen ønsker dialog om udvalgets forventninger til eventuelle særlige målgrupper og fælles metodeudvikling a la Trivselsprojektet på skolerne. Handling: SFU sætter dialog om tilbud og indsatser, forventninger til særlige målgrupper samt fælles metodeudvikling på som punkt på dagsordenen ved næste års dialogmøde. Side 11

12 5 (Offentlig) Godkendelse af tidsplan for tildeling af 18 midler Sagsbehandler: Dr24960 SagsID: EMN Resume I henhold til Servicelovens 18 uddeler Sundheds- og Forebyggelsesudvalget hvert år midler til de frivillige foreninger. I den forbindelse skal tidsplanen for tildeling af støttemidler til frivilligt socialt arbejde i 2016 godkendes. Indstilling Job-og Borgerservicechefen indstiller til Sundheds-og Forebyggelsesudvalget at tidsplanen for tildeling og fordeling af 18 midler godkendes Beslutning Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 14. april 2015 Indstilling tiltrådt med følgende præciseringer: Det er udvalget, der godkender fordelingen af midler på november-mødet Alle der har modtaget mere end kr. i støtte efter 18 skal hvert år inden den 1. marts fremsende en kort beskrivelse af, hvad midlerne er anvendt til Ej til stede,. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Hvert år yder Silkeborg Kommune støtte til det frivillige sociale arbejde i henhold til Servicelovens 18. Side 12

13 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har uddelingskompetencen i 2015.(midler for 2016) og forslag til tidsplan fremlægges her til udvalgets godkendelse. Af tidsplanen fremgår det, at Job- og Borgerserviceafdelingen i samarbejde med udvalgsformanden udarbejder et forslag til fordeling af midler til de indkomne ansøgninger. Udvalget informeres herefter om beslutningen på mødet i november måned. Medio august 2015 Oktober 2015 November 2015 Januar 2016 Ansøgningsskema tilgængeligt på Silkeborg Kommunes hjemmeside. Der indrykkes annoncer de relevante steder Ansøgningsrunden slutter med deadline for modtagelse af ansøgninger fredag den 2. oktober På mødet i november orienteres udvalget om det forslag til fordeling af midler som Job og Borgerserviceafdelingen, i samarbejde med udvalgsformanden har foretaget Støttemidler udbetales Støtte til frivilligt socialt arbejde vil blive prioriteret til ansøgninger, der opfylder kriterierne, som er: De frivillige foreninger og organisationers indsats skal komme borgere i Silkeborg Kommune til gavn samt opfylde et eller flere af følgende aktiviteter: Aktiviteter, hvor den frivillige indsats er kernen i projektet Aktiviteter, der medinddrager brugerne i bredt omfang Aktiviteter, der bidrager til at styrke det sociale netværk Aktiviteter, der gennem støtte og rådgivning eller anden aktivitet sigter mod at forebygge problemer for ensomme og socialt vanskeligt stillede borgere med henblik på større indhold i tilværelsen. Hvem kan få støtte Frivillige foreninger og organisationer Borgerinitiativer af en mindre formel karakter f.eks. forskellige former for græsrodsorganiseringer Frivillig social indsats udenfor en frivillig forening eller organisation - f.eks. aktiviteter, der foregår i tilknytning til boligforeninger, idrætsforeninger, fagforeninger eller virksomheder Der kan ikke gives støtte til enkeltpersoner. Alle der har modtaget mere end kr. i støtte efter 18 skal hvert år inden den 1. marts fremsende regnskab for det projekt/aktivitet, som tilskuddet er ansøgt og anvendt til. Regnskabet Side 13

14 skal være underskrevet af den eller de personer, som er regnskabsansvarlig(e) for støttebeløbet. Regnskaberne fremlægges for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget senest på deres møde i maj. Side 14

15 6 (Offentlig) Orientering om samarbejdsmodellen God løsladelse Resume Sundheds- og Forebyggelsesudvalget orienteres om samarbejdsmodellen God løsladelse. Indstilling Job- og Borgerservicechefen indstiller til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget orienteringen tages til efterretning Beslutning Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 14. april 2015 Bilag, Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen og Silkeborg Kommune, udsendt til udvalgets medlemmer inden mødet. Taget til efterretning. Ej til stede,. Tidligere beslutninger... Sagen Beskrivelse af sagen Silkeborg Kommune deltager i samarbejde med Kriminalforsorgen omkring løsladelse af fængslede borgere. Samarbejdsmodellen hedder God løsladelse, og den rummer en række opmærksomhedspunkter og retningslinjer for samarbejde og koordinering af løsladelser. Samarbejdet starter således 3 måneder inden løsladelsen. Side 15

16 Elementer i samarbejdsaftalen mellem Kriminalforsorgen og Silkeborg Kommune er bolig, forsørgelse, evt. behandling af misbrug samt fysisk og psykisk helbred. Det vigtigste element i God løsladelse er, at ingen giver slip før den næste har fat. Køreplanen for god løsladelse definerer de forskellige samarbejdsparters lovgrundlag på området, og de forskellige systemers opgaver forbundet med borgerens løsladelse. Dermed beskriver køreplanen trin for trin samarbejdet mellem kommunen og Kriminalforsorgen i bestræbelsen på at sikre en god løsladelse. I forbindelse med metoden er der udarbejdet en tidslinje, som gør det tydeligt, hvornår hvilke aktiviteter skal igangsættes i borgerens forløb. Modellen skal på den måde bidrage til at sikre systematisk sagsbehandling og borgerens muligheder for en tilværelse uden kriminalitet. Samarbejdsaftalen mellem Kriminalforsorgen og Silkeborg Kommune er vedlagt som bilag. Side 16

17 7 (Offentlig) Orientering om driftstilsyn 2014 i socialpsykiatrien Sagsbehandler: Dr08026 SagsID: EMN Resume Orientering om driftstilsyn gennemført i 2014 vedrørende de kommunale tilbud, som er beliggende i Silkeborg Kommune med psykisk syge som målgruppe. Indstilling Handicap- og Psykiatrichefen indstiller til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, at orienteringen tages til efterretning Beslutning Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 14. april 2015 Taget til efterretning. Ej til stede,. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Tilsynsforpligtelsen for tilbud til voksne med psykisk sygdom overgik i 2014 til Socialtilsyn Nord, Hjørring Kommune. Socialtilsyn Nord skal senest ved udgangen af 2015 have godkendt samtlige tilbud, der er omfattet af deres tilsynsforpligtelse. Alle tilbud skal have mindst et årligt tilsyn anmeldt eller uanmeldt - medmindre tilbuddet er godkendt samme år. Socialtilsyn Nord har i 2014 gennemført: 3 godkendelser af Støttecentret Fuglemosevænget, Bostedet Vestergade og Botilbuddet Hinge 3 uanmeldte tilsyn på Akut døgn, Birkeparken og Narvikvej Side 17

18 1 anmeldt besøg på Lupinvej Socialtilsyn Nord gennemfører tilsyn efter en kvalitetsmodel med 7 temaer. Med afsæt i de enkelte temaer udarbejdes efter hvert tilsynsbesøg en rapport, der kan indeholde påbud og opmærksomhedspunkter. 2 ud af 3 uanmeldte tilsyn gav ikke anledning til bemærkninger. I forbindelse med godkendelserne blev der givet påbud ift. henholdsvis: Opdatering af personale omkring regler og procedurer vedr. magtanvendelse Udarbejdelse af skriftlige retningslinjer mhp. forebyggelse af overgreb både overfor medarbejdere og borgere imellem. Dokumentation for flytteplaner vedr. Hinge. Desuden var der opmærksomhedspunkter vedr. resultatdokumentation samt fokus på at sikre borgernes aktiviteter udenfor døgntilbud. Der er udarbejdet handleplaner samt fremsendt dokumentation til Socialtilsyn Nord ift. de konkrete påbud. Desuden er der igangsat initiativer til at imødekomme de enkelte opmærksomhedspunkter Borgerinddragelse Sagen sendes til orientering i Handicaprådet. Bilag Opsamling på bemærkninger fra tilsynsrapporter i 2014 ( EMN ) Side 18

19 8 (Offentlig) Besøg genoptræningscenter Remstruplund Sagsbehandler: Dr21467 SagsID: EMN Resume Sundhed- og Omsorgsafdelingen har i samarbejde med øvrige relevante afdelinger lavet en arbejdsform, der sikrer borgere med erhvervede hjerneskader en tværfaglig udredning af behovene for indsatser. Samtidig har der på forskellig vis været arbejdet på at sikre god kvalitet i indsatserne og kompetenceudvikling hos personalet. Indstilling Sundheds og Omsorgschefen indstiller til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget at status på området - erhvervede hjerneskader - tages til efterretning Beslutning Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 14. april 2015 Taget til efterretning. Ej til stede,. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Der har i de seneste 3 år været arbejdet på at forbedre indsatserne til borgere med erhvervet hjerneskade. Formålet er at sikre sammenhængende og koordinerede forløb af høj faglig kvalitet. Sundhedsstyrelsen har lavet et nationalt forløbsprogram med faglige anbefalinger til, hvordan man bedst kan tilrettelægge indsatserne på området for erhvervede hjerneskader mellem sektorerne. De forskellige afdelinger i Silkeborg Kommune, der har del i den interne tilrettelæggelse, har med blandt andet udgangspunkt i forløbsprogrammet valgt en arbejdsform, der sikrer borgerne en god tværfaglig udredning som baggrund for rette indsats. Samtidig har der i perioden været midler fra puljen Styrket rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade. Side 19

20 På baggrund af resultaterne fra puljemidlerne videreføres der forskellige nye indsatser. Yderligere er der med udgangspunkt i KL s anbefalinger lavet en gennemgang af, at faglige kompetencer er tilgængelige på både basis- og avanceret niveau. Bilag Status på området for erhvervede hjerneskader ( EMN ) Side 20

21 9 (Offentlig) Godkendelse af omlægning af Projekt Nærmiljø Sagsbehandler: Dr15040 SagsID: EMN Resume Beslutning vedrørende Projekt Nærmiljø i Bryrup og omegn. På baggrund af evaluering af projektet foreslås en gradvis nedlukning, samt at der medio 2015 igangsættes et nærmiljøprojekt i Fårvang. Indstilling Sundheds- og Omsorgschefen indstiller til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, at igangsatte indsatser i Bryrup og omegn gradvist udfases at der gennemføres en indsats med fokus på kronisk sygdom i Bryrup og omegn at der igangsættes et nyt nærmiljøprojekt i Fårvang Beslutning Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 14. april 2015 Indstilling tiltrådt. Ej til stede,. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Projekt Nærmiljø i Bryrup og omegn (dækker hele Bryrup skoledistrikt) blev igangsat 1. januar Projektet er tværgående og finansieret af: Sundhed og Omsorg, Job- og Borgerservice og Børn- og Familieafdelingen. Projektet løber fra 1. januar 2013 til 31. december På baggrund af en evaluering af første års projektperiode, herunder en helhedsvurdering af ressourcer og behov i Bryrup og omegn, anbefaler styregruppen at skærpe nærmiljøprojektets metodiske tilgang til at have mere fokus på at skabe social lighed i sundhed. Konkret anbefaler styregruppen: Side 21

22 at igangsætte en indsats for borgere med kronisk sygdom i nuværende projektområde - med afsæt i proaktiv rekruttering og samarbejde med relevante parter. at færdiggøre planlagte aktiviteter. Når disse er afsluttet igangsættes nye aktiviteter ikke. Derudover anbefaler styregruppen: at igangsætte en nærmiljøindsats i Fårvang. Fårvang udvælges på baggrund af udfordringer på en række parametre, der har betydning for den sociale ulighed i sundhed: lavere gennemsnitsindkomst, lavere uddannelsesniveau, og flere borgere uden for arbejdsmarkedet. Derudover viser tal fra skole- og dagsinstitutioner, at der er udfordringer på sundhed- (f.eks. lavere tandsundhed, overvægt), trivsel- (f.eks. skoledropning) og integrationsområderne. Indsatser i Fårvang vil blive besluttet på baggrund af en lokalsamfundsanalyse. Borgerinddragelse Den borgerinddragende tilgang videreføres, og der vil blive nedsat en lokal projektgruppe i Fårvang. Økonomi Projektmedarbejdere: kr. pr. år Aktiviteter: kr. pr. år I alt: kr. pr. år Lokalsamfundsanalyse/evaluering: kr. over 3 år Samlet budget: kr. over 3 år Udgifterne fordeles mellem Sundhed og Omsorg, Job- og Borgerservice og Børn- og Familieafdelingen med 1/3 til hver. Således er den årlige udgift pr. afdeling kr. Side 22

23 10 (Offentlig) Status og godkendelse af handleplan for Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitikken Sagsbehandler: Dr11114 SagsID: EMN Resume Silkeborg Kommunes Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitik blev vedtaget af Byrådet i december På mødet fremlægges en handleplan for den fortsatte implementering af Sundhedsfremme-og Forebyggelsespolitikkens fire indsatsområder ( ) til drøftelse og godkendelse. Desuden gives der en status på de igangværende indsatser under Sundhedsfremme- og forebyggelsesenheden. Indstilling Sundheds- og Omsorgschefen indstiller til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget At handleplanen for Sundhedsfremme og Forebyggelsespolitikken drøftes og godkendes At status på Sundhedsfremme- og forebyggelsesenhedens indsatsområder tages til efterretning Beslutning Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 14. april 2015 Indstilling tiltrådt. Ej til stede,. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitikken blev vedtaget af Byrådet i december 2012 og indeholder de fire indsatsområder: Lige muligheder for sundhed, Tidlig indsats men det er aldrig for sent, Liv- og oplevelse og Mental sundhed. Handleplanen indeholder forslag til den fortsatte Side 23

24 implementering af Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitikken indenfor de fire indsatsområder for årene (se bilag). Forslag til indsatser i handleplanen er udviklet på tværs af afdelinger og sektorer. Bilag med kort oversigt over indsatserne samt mulig finansiering vedlagt. Til understøttelse af handleplanens indsatser for gives en status på de igangværende indsatser i Sundhedsfremme- og forebyggelsesenheden (bilag vedlagt) Sundhedsfremme- og forebyggelsesenheden varetager udvikling og implementeringen af Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitikken på tværs af afdelinger og sektorer. Indsatserne er primært udviklingsprojekter, der forankres i de kommunale kerneopgaver efter afprøvning. De sundhedsfremmende- og forebyggende indsatser, der ikke ligger i naturlig forlængelse af øvrige afdelingers kerneopgaver, f.eks. patientuddannelse, de borgerrettede Kram-indsatser og lignende varetages af Sundhedshuset. Sundhedsfremme- og forebyggelsesenheden rummer sundhedskonsulenterne, Sundhedshuset og Idræt om Dagen (jf. status fra Idræt om Dagen 2014/2015 på Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets møde den 17. februar 2015). Økonomi Budget 2015: Årlig bevilling Overført fra 2014 I alt 2015 Sundhedsfremme og forebyggelsesindsatser Forløbsprogrammer Idræt om Dagen Flere af indsatserne er desuden dækket af eksterne midler eller delt mellem bevillinger Bilag Handleplan for sundhedsfremme og forebyggelsespolitik Marts 15.pdf ( EMN ) Oversigt over indsatser i handleplan samt finansiering ( EMN ) Status på indsatser i sundhedsfremme og forebyggelse ( EMN ) Side 24

25 11 (Offentlig) Drøftelse af input til ændret struktur i Sundhed og Omsorg Sagsbehandler: Dr22864 SagsID: EMN Resume Sundhed og Omsorg er udfordret fagligt, økonomisk og organisatorisk hovedsageligt på grund af den accelererede udvikling i Det Nære Sundhedsvæsen. For at imødegå dette har Lederforum udarbejdet et oplæg til ændret struktur i afdelingen. Oplægget ønskes drøftet med henblik på at give input til det endelige forslag. Indstilling Sundheds- og Omsorgschefen indstiller til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget At ændret struktur i Sundhed og Omsorg drøftes med henblik på at give input til det endelige forslag Beslutning Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 14. april 2015 Drøftet. Udvalget understreger vigtigheden af, at der fortsat sikres fagligt bæredygtige miljøer. Udvalget anbefaler, at der arbejdes videre med modellen som grundlag for den fremtidige struktur. Ej til stede,. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Sundhed og Omsorg har de seneste år udviklet og implementeret mange nye sundhedstilbud hovedsageligt på baggrund af udviklingen i Det Nære Sundhedsvæsen. Det har udfordret afdelingen fagligt, økonomisk og organisatorisk. I de kommende år forventes udviklingen at accelerere og i stigende grad udfordre os. Side 25

26 For at imødegå og understøtte de fremtidige udfordringer har Lederforum gjort sig overvejelser om, hvordan en ændret struktur i Sundhed og Omsorg kan se ud. Der er derfor udarbejdet et oplæg, der præsenterer en skitse på, hvordan Det Nære Sundhedsvæsen kan integreres. I oplægget er der endvidere taget højde for konkurrencen på hjemmepleje og plejecentre, det gode liv på plejecentrene samt handlekraft og sammenhæng i forhold til flere komplekse og ofte tværfaglige borgerforløb, der kan gå på tværs af både afdelinger og sektorer. Formålet med en ændret struktur er at: Understøtte en opgaveløsning, der fremmer borgerens livskvalitet og livsindhold, og at plejecentrene er gode hjem at leve i Understøtte det gode borgerforløb Imødegå og understøtte fremtidige udfordringer, herunder udviklingen i Det nære Sundhedsvæsen Sikre faglig udvikling, implementering, kvalitetssikring, evaluering og videndeling Bidrage til udfordrende og udviklende arbejdspladser med et godt arbejdsmiljø Understøtte samarbejdet i Sundhed og Omsorg, med kommunens andre afdelinger og de private leverandører og med andre kommuner og sektorer Understøtte muligheden for integrerede indsatser Imødegå og understøtte en effektiv økonomistyring Sikre en effektiv og konkurrencedygtig opgaveløsning. Der er nedsat en arbejdsgruppe, der består af repræsentanter for Lederforum og tillidsrepræsentanter for de involverede faggrupper. Den skal udarbejde forslag til ændret struktur på baggrund af input, høringssvar og den skitserede model i oplægget. Processen er delt i en input-fase, en høringsfase og en godkendelsesfase. Det endelige forslag kommer til høring i Ældre- og Handicapudvalget og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget på møderne i maj 2015 og til godkendelse på møderne i juni Borgerinddragelse OmrådeMED drøftede forslaget 24. marts LokalMed Rådhuset og Ældrerådet drøfter det henholdsvis 7. april 2015 og 16. april 2015 Alle tre instanser får sendt det endelige forslag til høring. Bilag Forslag til ændret struktur i Sundhed og Omsorg ( EMN ) Side 26

27 12 (Offentlig) Orientering om udarbejdelse af supplerende vejledning til læseplan for sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Sagsbehandler: Dr23697 SagsID: EMN Resume Orientering om udarbejdelse af supplerende vejledning til læseplan for sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab i forbindelse med projekt om kvalitetssikring af seksualundervisningen i grundskolen. Indstilling Børne- og familiechefen indstiller til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 14. april 2015 Taget til efterretning. Ej til stede,. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Afprøvning af model til kvalitetssikring af seksualundervisningen i grundskolen er et projekt, som har til formål at skabe rammer for, at eleverne i grundskolen i Silkeborg Kommune udvikler handlekompetencer i relation til deres seksuelle sundhed. I forbindelse med projektet er der nu udarbejdet en supplerende vejledning til faget Sundhedsog seksualundervisning og familiekundskab. Der er en vejledning for henholdsvis Indskoling, Side 27

28 Mellemtrin og Udskoling. Vejledningen supplerer den ministerielle vejledning og Forenklede Fælles Mål, men angiver et mere formelt samarbejde mellem skole og sundhedspleje, end det er beskrevet i emnets læseplan. Desuden giver vejledningen skolelederen en mere aktiv rolle i forbindelse med at sætte emnet på dagsordenen i skolen. Vægtningen er foretaget med afsæt i Lærings- og Trivselspolitik Udkastene til vejledninger for henholdsvis Indskoling, Mellemtrin og Udskoling findes på Silkeborg Kommunes hjemmeside. Overskrifterne i de enkelte vejledninger refererer til Forenklede Fælles Måls temaer. Det lokale præg fremgår tydeligt af Vejledning til seksualundervisning - Introduktion til underviseren, se bilag. Se desuden pressemeddelelsen Fælles læsevejledning skal sikre god seksualundervisning af 11. februar Børne- og Ungeudvalget har på møde den 7. april 2015 drøftet vejledningen. Bilag Vejledning_Seksualundervisning_Introduktion_til_underviseren.pdf ( EMN ) Side 28

29 13 (Offentlig) Til orientering Sagsbehandler: Dr00591 SagsID: EMN Beslutning Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 14. april 2015 Taget til efterretning. Ej til stede,. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Frivilligcenter Silkeborgs årsskrift for 2014: Side 29

30 Side 30

31 Side 31

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beslutningsprotokol

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beslutningsprotokol Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beslutningsprotokol 18-05-2015 11:00 C118 (M0064) Afbud fra: Helga Sandorf Jacobsen Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

Læs mere

Integrationsrådet Beslutningsprotokol

Integrationsrådet Beslutningsprotokol Integrationsrådet Beslutningsprotokol 22-04-2015 16:00 Medborgerhuset, sal D Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beslutningsprotokol 10-11-2015 08:30 Hammel Neurocenter, Voldbyvej 15, Hammel Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk

Læs mere

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2.1 - Bilag: Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52, Sundhedsområdet 2017 DokumentID: 5176018 Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52 Sundhedsområdet 2017

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beslutningsprotokol 12-01-2016 08:30 D116 (M0022) Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: - Gråt mødelokale ved Kantinen, Amtstue Alle 71

Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: - Gråt mødelokale ved Kantinen, Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: et Mødedato: tirsdag den 12-04-2011 Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: - Gråt mødelokale ved Kantinen, Amtstue Alle 71 Medlemmer Arner Frederiksen (Ældresagen) Lis Andersen (Hyldegården

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol 18-02-2015 Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden3

Læs mere

Integrationsrådet. 30-09-2015 16:15 Medborgerhuset. Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.

Integrationsrådet. 30-09-2015 16:15 Medborgerhuset. Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune. Integrationsrådet Beslutningsprotokol 30-09-2015 16:15 Medborgerhuset Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse

Læs mere

Integrationsrådet Beslutningsprotokol

Integrationsrådet Beslutningsprotokol Integrationsrådet Beslutningsprotokol 04-03-2015 16:00 Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden3

Læs mere

Integrationsrådet Beslutningsprotokol

Integrationsrådet Beslutningsprotokol Integrationsrådet Beslutningsprotokol 18-05-2016 16:15 Medborgerhuset sal C Afbud fra: Mia Scmidt, Jeanette Gammelgaard, Tina Borja, Kirsten Buur, Anahit Karapetian, Sevak Karapetian, Pia Møller, Haris

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Integrationsrådet Beslutningsprotokol

Integrationsrådet Beslutningsprotokol Integrationsrådet Beslutningsprotokol 20-10-2014 19:00 Frivilligcentret, lokale 2, 8600 Silkeborg Afbud fra: Ivan Jovanovic; Niels Thygesen, Ernestina Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970

Læs mere

Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef

Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Handicaprådet Beslutningsprotokol

Handicaprådet Beslutningsprotokol Handicaprådet Beslutningsprotokol 17-09-2015 16:00 Medborgerhuset Bindslevs Plads Afbud fra: Mia Schmidt Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Jytte Schmidt (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V)

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Jytte Schmidt (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V) Sundhedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2007 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. september 2007 Start kl. : 12.00 Slut kl. : Sundhedsudvalget Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand)

Læs mere

2 Dialogmøde med Center-MED for socialpsykiatrien vedrørende drøftelse af input til budget

2 Dialogmøde med Center-MED for socialpsykiatrien vedrørende drøftelse af input til budget 2 Dialogmøde med Center-MED for socialpsykiatrien vedrørende drøftelse af input til budget 2016-2019 2.1 - Bilag: Socialpsykiatrien - dialogmøde DokumentID: 4185382 Dialogarrangement Socialpsykiatrisk

Læs mere

Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold til servicelovens 18 afsat en pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde.

Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold til servicelovens 18 afsat en pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Retningslinjer for tildeling af 18 midler i Struer Kommune Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-10-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, mødelokale 138, 1. sal

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-10-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, mødelokale 138, 1. sal Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-10-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, mødelokale 138, 1. sal Deltagere: Ulrik Sand Larsen, Jesper Ullemose, Jørgen Pless, Grete Schødts, Curt Sørensen,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 FRIVILLIGPOLITIK August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 Indledning Frivilligpolitikken beskriver rammen for etablering af frivilligråd og kommunens støtte

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Ældrerådet Referat Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Afbud: Algot Øhlenschlæger Pkt. Tekst Side 15 Godkendelse af referat fra møde den 5. april 2016 1 16 Orientering omkring Asp plejecenter samt

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Integrationsrådet Beslutningsprotokol

Integrationsrådet Beslutningsprotokol Integrationsrådet Beslutningsprotokol 24-02-2016 16:15 C118, Silkeborg Rådhus Afbud fra: Almira Mujanovic, Sevak Karapetian, Ivan Jovanovic, Merete Wolf Andersen, Mercy Viedemann, Jeanette Gammelgaard,

Læs mere

Ældre- og Handicapudvalget Beslutningsprotokol

Ældre- og Handicapudvalget Beslutningsprotokol Ældre- og Handicapudvalget Beslutningsprotokol 16-04-2015 12:30 D116 (M0022) Afbud fra: Rune Dreier Kristensen Karina Friborg Due Pedersen. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

Læs mere

Slagelse kommunes Frivilligpolitik

Slagelse kommunes Frivilligpolitik April 2011 Slagelse kommunes Frivilligpolitik Frivilligt Socialt Arbejde 1 1 Indholdsfortegnelse Frivilligpolitik for Slagelse kommune 2 Formål med Frivilligpolitikken 2 Mål for tildeling af midler til

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

Boligerne på Skovstien 8-12

Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 22-01-2015 Dok.nr.: 2014/0006842-6 Regodkendelse af tilbuddet Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 66 og

Læs mere

Frivillighedspolitik i Esbjerg Kommune (Politik for frivilligt socialt arbejde)

Frivillighedspolitik i Esbjerg Kommune (Politik for frivilligt socialt arbejde) Frivillighedspolitik i Esbjerg Kommune (Politik for frivilligt socialt arbejde) Godkendt af: Økonomiudvalget den 1. december 2008 Byrådet den 15. december 2008 Borger- & Sundhedsudvalget den. 17. november

Læs mere

Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde

Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde Formål og mål Odense Byråd ønsker med formuleringen af en overordnet og fælles frivillighedspolitik at styrke, synliggøre, forbedre samt koordinere

Læs mere

Støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18 i Lov om Social Service

Støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18 i Lov om Social Service RETNINGSLINJER September 2011 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18 i Lov om Social Service Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-01-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-01-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-01-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Deltagere: Masoum Moradi, Bo Hansen, Ulrik Sand Larsen Afbud: Ulla Larsen, Gert Rasmussen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Indstilling. Status på den sundhedspolitiske indsats og anbefalinger til ny sundhedspolitik Resume

Indstilling. Status på den sundhedspolitiske indsats og anbefalinger til ny sundhedspolitik Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 29. september 2010 Status på den sundhedspolitiske indsats 2008-09 og anbefalinger til ny sundhedspolitik -2014 Århus Kommune Sundhedsstaben

Læs mere

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 22. december 2014 Sundhedsaftale 2015-2018 mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen 1. Resume Region Midtjylland og de

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service.

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Initialer: hop Sag: 306-2010-23337 Dok.: 306-2014-62737 Oprettet: 18. marts 2014 Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Udvalg: Social-og

Læs mere

Frivilligt socialt arbejde

Frivilligt socialt arbejde Frivilligt socialt arbejde Esbjerg Kommune 2010 [VEJLEDNING TIL ANSØGNING AF 18 MIDLER] Vejledningen beskriver ansøgningsprocedure og kriterier for tildeling af støtte til frivilligt socialt arbejde i

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Godkendelse af ansøgning til frikommuneforsøg fra Sundhed og Omsorg

Godkendelse af ansøgning til frikommuneforsøg fra Sundhed og Omsorg Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Sundhed og Omsorg Dato 4. maj 2016 Godkendelse af ansøgning til frikommuneforsøg fra Sundhed og Omsorg 1. Resume Kommunerne har frem til den 1. juni 2016 mulighed

Læs mere

Handicaprådet :00 Bomholthus, Borgergade 53, Silkeborg. Afbud fra: Karen Marie Pedersen og Unna Koldbæk.

Handicaprådet :00 Bomholthus, Borgergade 53, Silkeborg. Afbud fra: Karen Marie Pedersen og Unna Koldbæk. Handicaprådet Beslutningsprotokol 11-02-2016 16:00 Bomholthus, Borgergade 53, Silkeborg Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Task force på handicapområdet Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Ansøgningsfrist torsdag

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for ældre og Handicap

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for ældre og Handicap Oversigt over udviklingsmål i aftalen for ældre og Handicap 1. Processen for formulering af målene i aftalen Kontrakt og aftaleprocessen på ældre og handicapområdet har haft følgende forløb og deltagere:

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Forslag til organisering af hjerneskadeindsatsen

Forslag til organisering af hjerneskadeindsatsen NOTAT Forslag til organisering af hjerneskadeindsatsen Hidtidig indsats For (statslige) puljemidler har der i perioden 2012-2014 været gennemført et hjerneskadeprojekt i Frederikssund Kommune. I projektperioden

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Ledelse og styring -Hvad vil ledelsen med MED?

Ledelse og styring -Hvad vil ledelsen med MED? Ledelse og styring -Hvad vil ledelsen med MED? MED-konferencen 24. november 2016 i Aarhus Inge Bank Sundheds-og Omsorgschef Silkeborg Kommune God kommunal ledelse Overordnet skal ledelse medvirke til at

Læs mere

Dato Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen. Status på projekt integreret psykiatri

Dato Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen. Status på projekt integreret psykiatri Sagsnr. 27.35.00-A00-1-14 Dato 23-11-2014 Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen Status på projekt integreret psykiatri Baggrund Som orienteret på udvalgets møde d. 7. april 2014 er der aftalt et samarbejde

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

Ny opdeling af retningslinjerne i - Formål - Målgruppe - Principper for tildeling - Administrative principper

Ny opdeling af retningslinjerne i - Formål - Målgruppe - Principper for tildeling - Administrative principper Ny opdeling af retningslinjerne i - Formål - Målgruppe - Principper for tildeling - Administrative principper Tidligere retningslinjer Foreslåede retningslinjer Det nye er Forenkling i overskrifter, der

Læs mere

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte Til de kommunale sundheds- og socialforvaltninger samt kommunale og kommunalt støttede væresteder Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 10. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 8. januar 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/30939 Overordnet introduktion til

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol

Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Det Lokale Beskæftigelsesråd sprotokol 10-11-2014 14:00 Rådhuset -Lokale C224 Afbud fra: Erik Amstrup Rohde Jens Christian Pedersen Jens Ejnar Mikkelsen Torben Vilsgaard Silkeborg Kommune Søvej 1 8600

Læs mere

Indstilling. Børn og unge-politik for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Børn og unge-politik for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. september 2008 Børn og unge-politik for Århus Kommune 1. Resume Denne indstilling indeholder forslag til en samlet børn og unge-politik

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol 19-02-2014 11:00 Skanderborg Park, Skovsvinget 10, 8660 Skanderborg Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Referat af s møde den 20.01.2014 kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Tilstedeværende: Mads Andersen Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer Jørn Frigast

Læs mere

Integrationsrådet Beslutningsprotokol

Integrationsrådet Beslutningsprotokol Integrationsrådet Beslutningsprotokol 22-02-2017 16:15 Medborgerhuset, sal C Afbud fra:. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus - stort mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus - stort mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 27.08.2007 kl. 16:00 Munkebo Rådhus - stort mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 36. Sager og skrivelser til orientering...

Læs mere

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Acadre sag: 15/32530 Dokument nr.: 13 Side 1 af 8 Indhold 1. Projektets formål... 3 2. Målsætning og mål for Frivillighedscenter...

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

Høringsvar til praksisplanen

Høringsvar til praksisplanen Dato: 6. september 2016 Brevid: 3045629 Primær Sundhed Høringsvar til praksisplanen Praksisplanen for Almen praksis har været sendt til rådgivning og vejledning hos Sundhedsstyrelsen samt til høring hos

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018

Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018 Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018 Faaborg-Midtfyn Kommune hilser høringsversionen af Sundhedsaftalen 2015-2018 for Region Syddanmark velkommen og anerkender det

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov KERTEMINDE KOMMUNE Referat af Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00 Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov Tilgår pressen Fraværende: Else Møller forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Punkt 2. Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Sundheds- og Kulturudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender Sundhedsaftalen

Læs mere

Referat af møde i Socialudvalget

Referat af møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Socialudvalget Referat åben Mødedato 04. december 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.35 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Indstilling. Omsorgspolitik for Sundhed og Omsorg. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Omsorgspolitik for Sundhed og Omsorg. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 1. maj 2009 Århus Kommune Personale & Organisation Sundhed og Omsorg 1. Resume Århus Kommunes første omsorgspolitik sendes med denne indstilling

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj Til LBR Syddjurs Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21.5.2012 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2014-2017 SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 14:15 Mødested: Rådhuset, Lokale 329 Fraværende:

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol

Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol 01-06-2015 08:30 D116 Afbud fra:. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER Bornholms Regionskommune

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER Bornholms Regionskommune RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse 1. LOVGRUNDLAGET... 2 2. PULJENS FORMÅL... 2 3. HVEM KAN SØGE... 2 4. HVILKE MÅLGRUPPER RETTER STØTTEN SIG TIL...

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. N O TAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne

Læs mere

Referat. Frivilligrådsmøde

Referat. Frivilligrådsmøde Referat Frivilligrådet Møde nr.: Frivilligrådsmøde Dannet den: Tirsdag den 02-05-2017 Mødedato: Torsdag den 27-04-2017 Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: Møderum 1 Rønnedevej 9, 4100 Ringsted Medlemmer

Læs mere

Godkendelse af Sundhedsaftalen

Godkendelse af Sundhedsaftalen Punkt 10. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Forvaltningerne indstiller, at Familie- og Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget

Læs mere

Foreløbig godkendelse af ny skolestruktur i Silkeborg Kommune

Foreløbig godkendelse af ny skolestruktur i Silkeborg Kommune Dagsordenpunkt Foreløbig godkendelse af ny skolestruktur i Silkeborg Kommune Sagsbehandler: Dr16610 Sags-ID: EMN-2015-01327 Resume Den 11 april 2016 er der tiltrådt en bred politisk aftale om den fremtidige

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 3. juli 2015 Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

1. Generelle orienteringer: Birte Passer og Leo Andersen deltager i Danske Ældreråds formands- /næstformandsmøde den 3. september 2014 i Allerød.

1. Generelle orienteringer: Birte Passer og Leo Andersen deltager i Danske Ældreråds formands- /næstformandsmøde den 3. september 2014 i Allerød. Published on www.ballerup.dk (https://www.ballerup.dk) Hjem > - 19-08-2014-19-08-2014 19.08.2014 kl. 09:00 Mødecenter B, Lokale 16 på Ballerup Rådhus Deltagere Birte Passer - Deltog Leo Andersen - Deltog

Læs mere

Nærdemokratiudvalget 19-10-2015 16:30. Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.

Nærdemokratiudvalget 19-10-2015 16:30. Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune. Nærdemokratiudvalget Beslutningsprotokol 19-10-2015 16:30 Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden3

Læs mere

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken 2011-2014 I denne handleplan redegøres for hvordan

Læs mere

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 17.00 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Bilag D Status Velfærdsrådgivningen pr. august initiativer i Velfærdsrådgivningen

Bilag D Status Velfærdsrådgivningen pr. august initiativer i Velfærdsrådgivningen Bilag D Status Velfærdsrådgivningen pr. august 2016. Task force anbefalinger Politik og strategi Fastsætter konkrete målsætninger for voksenhandicapområdet. Tilretter de nævnte styringsdokumenter i forhold

Læs mere

Referat af møde i Ældrerådet 17. november 2016, kl på Rosengårdcentret, sal C

Referat af møde i Ældrerådet 17. november 2016, kl på Rosengårdcentret, sal C 21. november 2016 af møde i Ældrerådet 17. november 2016, kl. 09.30-12.00 på Rosengårdcentret, sal C Mødt er: Poul Gudberg, Alice Lemming, Ingrid Thorsted, Leif Pedersen, Gert Steen Nielsen, Kaj Hansen,

Læs mere

Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015

Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015 Punkt 3. Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015 2014-34040 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender at foreninger m.v. der har ansøgt om økonomisk

Læs mere

Den frivillige sociale indsats er defineret som en indsats, der som udgangspunkt ydes

Den frivillige sociale indsats er defineret som en indsats, der som udgangspunkt ydes STRUER KOMMUNE Bestillerenheden Frivillighedspolitik. Hvad er frivillighedspolitik? En frivillighedspolitik er nogle rammer og retningslinier for et samarbejde mellem det offentlige og de frivillige om

Læs mere

Integrationsrådet Beslutningsprotokol

Integrationsrådet Beslutningsprotokol Integrationsrådet Beslutningsprotokol 30-09-2014 19:00 Medborgerhuset Afbud fra: Niels Thygesen, Jeanette Gammelgaard, Hans-Jørgen Hørning Deltagere: Sevak Karapetian; Mia Schmidt; Jørgen Madsen; Blessing

Læs mere