BILAG 1 TIL INDSTILLING OM STØTTE TIL OPFØRELSE AF 110 ALMENE PLEJE- BOLIGER I ØRESTAD SYD.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG 1 TIL INDSTILLING OM STØTTE TIL OPFØRELSE AF 110 ALMENE PLEJE- BOLIGER I ØRESTAD SYD."

Transkript

1 BILAG 1 TIL INDSTILLING OM STØTTE TIL OPFØRELSE AF 110 ALMENE PLEJE- BOLIGER I ØRESTAD SYD. Indledning I forbindelse med en åben konkurrence afholdt fra den 18. december 2008 til 4. marts 2009 blev AKB, København v/kab valgt som bygherre og driftsherre på et projekt til opførelse af 110 almene plejeboliger på et stationsnært areal i Ørestad med JJW ARKITEKTER og DOMINIA AS som Arkitekt/rådgivere. AKB, København v/kab har samtidig ansøgt om støtte til projektet i henhold til almenboligloven. Projektet er fremkommet efter beslutning i Sundhedsog Omsorgsudvalget den 26. juni Det er her tilkendegivet, at der ønskes gennemført et plejeboligbyggeri på et stationsnært areal i Ørestad, idet et sådant byggeri ligger indenfor rammerne af Sundhedsforvaltningens moderniseringsplan. Byggeriet vil bidrage til løsningen af de øvrige moderniseringsovervejelser på Amager, hvor der er ubalance med hensyn til plejeboligdækningen. Planforhold Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 398 Ørestad Syd, som giver mulighed for etablering af et nyt bykvarter med ligelig fordeling mellem boliger og andre byfunktioner som f.eks. arbejdspladser og servicetilbud. Bebyggelsen ligger i underområde IIIC, og boligandelen skal udgøre ca. 30 pct. beregnet for området under ét, og inden for det enkelte byggefelt kan boligandelen variere fra 25 til 35 pct. Det foreliggende projekt vurderes at være i overensstemmelse med de overordnede bestemmelser i lokalplanen om variation i bebyggelsen. Dette understøttes ved, at hvert enkelt byggeri skal fremtræde med sit særegne, individuelle arkitektoniske udtryk. Facader skal udformes således, at de markerede hjørner/randzoner understreges og samtidig således, at facaderne gives markante og varierede arkitektoniske udtryk dannet ved eksempelvis udsparring, karnapper, terrasser, balkoner og altaner. Ligeledes vurderes projektet at være i overensstemmelse med de overordnede bestemmelser i lokalplanen om udadvendte funktioner i stueetager mod de centrale gader og pladser. Disse kan medvirke til at skabe liv og oplevelse, og yderligere understøtte ønsket om at skabe et moderne trygt, multifunktionelt og tæt bykvarter. Parkeringsdækningen skal være af størrelsesordenen 1 parkeringsplads pr. 200 m² etageareal og må under ét ikke overskride parkeringspladser. Inden for området må højst 10 pct. af parkeringsdækningen indrettes på terræn. Asker Jorns Allé Roberts Jacobsens Vej Vestamager Metrostation Luftfoto er fra juli 2008, i forgrunden ses byggeriet Stævnen, der i er indflytnings klar maj 2009 og i bunden ses 8- TALLET (tidligere BIG-house) som er i dag er ved at være færdigt. Byggeriets placering 1 af 6

2 Ideoplæg JJW Arkitekter har udarbejdet projektet for AKB/KAB. Det placeres på hjørnet ved Asker Jorns Allé og Roberts Jacobsens Vej (kanalgaden) i kort afstand til Vestamager Metrostation. Det foreliggende ideoplæg er resultatet af en åben idekonkurrence. Intentionen med det foreliggende ideoplæg er at opføre et indretningsmæssigt velfungerende, arkitektonisk ekspressivt og samtidigt et rationelt energirigtigt alment plejeboligbyggeri. Projektet vil i den videre bearbejdning til sin endelig form blive forbedret yderligere i samspil mellem bygherren, rådgiverne, Center for Bydesign, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og By og Havn mv. Bygningens nordvestlige hjørne set fra Asker Jorns Alle ved broen over kanalgaden(roberts Jacobsens Vej). Gårdrummet og tagterrassen på 3. sal af sidebygningen vil giver uderum med både oplevelser og kvalitet. Det er beskrevet indrettet varieret og med mest mulig appel til sanserne uden at gå på kompromis med tilgængelighed. 2 af 6

3 Kanalen Etageplaner Stueplanen viser en meget åben og publikumsorienteret underetage, der foreslås indrettet med udadvendte fællesaktiviteter. Løsningen med at lade bygningen stå på søjler med dele af den lette facade tilbagetrukket giver en attraktiv adgang til bygningen og giver mulighed for ophold i skygge samt i ly for regnen. I Københavns Kommunes 17 principper for trivsel i nye plejeboliger anbefales, at der etableres udadvendte centerfunktioner, som åbner sig til lokalområdet. Dette tilgodeser den foreslåede planløsning ved indretning af cafe, festsal, frisør, tandpleje, fodpleje og adgangs reception til plejeboligerne. De mere lukkede funktioner bør placeres eksempel vis i den indvendige fløj vinkelret på Asker Jorns Alle eller mod gårdrummet. Sammen med KAB vil Sundheds- og Omsorgsforvaltningen samt Teknik- og Miljøforvaltningen overveje muligheden for at indrette et fitnesscenter eller anden borgerrettet funktion i bebyggelsens stueetage. Hvorvidt en sådan indretning - evt. via en privat investor - er mulig, vil blive nærmere undersøgt af forvaltningerne inden igangsætning af byggeriet (skema B-behandlingen). Planen er U-formet fra 1-3 sal med boliger langs facaderne og en gang i midten. Der er ca. 22 boliger pr. etage, hvoraf én er ægteparbolig. På 4. sal er den indvendige fløj (sidehuset vinkelret på Asker Jorns Alle) ændret til tagterrasse og fra 4-6 sal er boligerne indrettet i en L-formet bygning langs Asker Jorns Alle og Roberts Jacobsens Vej (kanalgaden). 3 af 6

4 Der er ca. 14 boliger pr. etage, hvoraf én er ægteparbolig. Fællesrum er placeret ved de indvendige hjørner og strækker sig på tværs af bygningen (gennemlyst) i tre retninger. Opdelingen af bygningen i større eller mindre grupper muliggør en differentieret organisering af beboerne i forhold til deres funktionalitet og muligheder for opdelte aktiviteter. Illustration fra forslaget: Boligen Grundboligen indeholder opholdsrum og med en fleksibel plan, der giver mulighed for at indrette sig på mange måder. Det forventes, at planerne for boligerne og fællesrummene bearbejdes yderligere inden indsendelsen af skema B, således at der opnås en fremtidig indretningsmæssig fleksibilitet. Arealopgørelser Der er endnu ikke lavet en endelig fordeling af forholdet mellem boligareal, fællesopholdsareal, fælles adgangsareal og servicearealet Bygningens areal (bruttoetagearealet) udgør m², hvoraf m² med det foreliggende ansøgningsmateriale udgør etagearealet for boligerne inklusive fælles opholdsareal og fælles adgangsareal. Servicearealet udgør i alt m². Boliggennemsnittet for alle er på ca. 67 m². 4 af 6

5 Bebyggelsens 110 boliger planlægges fordelt på 9 grupper med forskelligt antal boliger. De fordeles med 2 grupper med 15 boliger, 1 gruppe med 14 boliger, 3 grupper med 12 boliger og 3 grupper med 10 boliger. En fordeling med forskellig størrelse af grupperne giver stor fleksibilitet med hensyn til placeringen af mere eller mindre plejekrævende beboere. MILJØ Projektet beskriver, at det vil overholde minimumskravene i kommunens miljøorienterede retningslinjer Miljø i byggeri og anlæg, idet der dog af sikkerhedsmæssige årsager ikke bliver etableret gas i plejeboligerne. Københavns Energi A/S kan acceptere en dispensation for bygas i plejeboligerne ud fra en sikkerhedsmæssig risiko vurdering. Forsyning med gas til eventuelt produktionskøkken i bygningen skal afklares med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Bygningen påtænkes opført i BR08 s lavenergi klasse 2 og opføres i tunge materialer med stor temperatur stabilitet. Der tilsluttes fjernvarme, og ventilationsanlægget udføres med varmegenindvinding. Regnvandet genanvendes til havevanding. Det forventes fra både Sundheds- og Omsorgsforvaltningens og Teknik- og Miljøforvaltningens side, at der i forbindelse med den endelige projektering forsøges at integrere yderligere miljøtiltag i bygningens arkitektur, samt at der opnås en yderligere energioptimering. Byggeriet anses i øvrigt ikke at give miljømæssige problemer såsom grundforurening og trafikstøj. Søerne syd for Ørestaden ØKONOMI Projektets samlede anskaffelsessum er af KAB (skema A) kalkuleret til i alt ca. 236,3 mio. kr. inkl. moms, der fordeler sig således: Plejeboliger Kr. pr. m² Serviceareal Kr. pr. m² Købesum Øvrige grundudgifter Håndværkerudgifter Omk. eks. gebyrer Gebyrer I alt anskaffelsessum Anskaffelsessummen for de almene plejeboliger overholder maksimumsbeløbet for 2009 på kr./m² med en margin på godt kr. pr. m². Grundprisen er baseret på en betinget købsaftale mellem KAB og Areea Ørestad APS under konkurs. FINANSIERING Anskaffelsessummen for plejeboligerne på 174,1 mio. kr. finansieres i henhold til almenboligloven på følgende måde: Realkreditlån (91 %) Kommunal grundkapital (7 %) Beboerindskud (2 %) I alt 158,4 mio. kr. 12,2 mio. kr. 3,5 mio. kr. 174,1 mio. kr. Realkreditlånet får kommunegaranti for den yderste del af lånet; se i øvrigt nedenfor om kommunal garanti. 5 af 6

6 Grundkapitallånet på 12,2 mio. kr. afholdes af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen bevilling, Finansposter, funktion (indskud i Landsbyggefonden). Det kommunale lån er rentefrit og afdrages senest efter 50 år. Udgiften til servicearealerne på 62,2 mio. kr. finansieres således: Statstilskud ( kr. pr. boligenhed, der betjenes) realkreditlån (med 100 % kommunal garanti) I alt 4,4 mio. kr. 57,8 mio. kr. 62,2 mio. kr. LEJE På grundlag af ovennævnte anskaffelsessum og finansieringsordning for plejeboligerne kan lejeniveauet beregnes som nedenfor angivet, idet det herved er forudsat, at de nye finansieringsregler for alment byggeri vedtages af Folketinget. Beboerbetaling på lån, 1. år samt bidrag på realkreditlån Øvrige driftsudgifter I alt kr. (719 kr. pr. m²) kr. (361 kr. pr. m²) kr. (1.080 kr. pr. m²) Den månedlige leje for en plejebolig på 67 m 2 forventes på baggrund heraf at blive kr. ekskl. varme og antennebidrag mm., KOMMUNAL GARANTI Efter en lovændring i 2008 er der mulighed for at finansiere alment nybyggeri med SDO og SDRO-lån, hvilket medfører, at grundlaget for beregningen af den kommunale garanti ændres. Tidligere skulle garantien beregnes som den del af realkreditlånet, der har sikkerhed ud over 65 % af ejendommens værdi, som tidligere var lig med anskaffelsessummen. Den nye lov bevirker for det første, at garantien nu omfatter den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse, har pantesikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens værdi. For det andet skal ejendommens værdi nu altid opgøres til markedsværdien. Det indebærer, at værdien af nybyggede almene boliger ikke kan ansættes til anskaffelsessummen, og dermed vil belåningsgrænsen i relation til garantien afhænge af det valgte finansieringsinstituts rentabilitetsvurdering og værdiansættelse. For plejeboligerne skønner forvaltningen, at garantien vil udgøre mellem 52 og 64 mio. kr. Beløbet kan ikke anslås med større præcision, da størrelsen afhænger af realkreditinstituttets vurdering af ejendommens handelsværdi. 6 af 6

Redegørelse for planlægning, arkitektur, økonomi og finansiering

Redegørelse for planlægning, arkitektur, økonomi og finansiering Bilag til indstilling om støtte til opførelse af 88 almene familieboliger i Ørestad City Nord Redegørelse for planlægning, arkitektur, økonomi og finansiering Bilag AAB har som byg- og driftsherre fremsendt

Læs mere

UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL ALMENE FAMILIE- OG UNGDOMSBOLIGER OKTOBER 2014

UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL ALMENE FAMILIE- OG UNGDOMSBOLIGER OKTOBER 2014 UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL ALMENE FAMILIE- OG UNGDOMSBOLIGER OKTOBER 2014 INDHOLD: BAGGRUND S. 2 PARTNERSKAB, FLEKSIBEL UDMØNTNING S. 3 UDMØNTINGSFORLØB Overordnet udmøntningsproces S. 4 Vejledende

Læs mere

Wilders, Krøyers og Grønlandske Handels Plads

Wilders, Krøyers og Grønlandske Handels Plads Strandgade Nord Wilders, Krøyers og Grønlandske Handels Plads Lokalplanforslag Borgerrepræsentationen har den 9. februar 2012 vedtaget forslag til lokalplan 'Strandgade Nord' med kommuneplantillæg. Lokalplanområdet

Læs mere

Skema A Boligforeningen 3B, afd. Kløverbladsgade, 2500 Valby.

Skema A Boligforeningen 3B, afd. Kløverbladsgade, 2500 Valby. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign Boligforeningen 3B Kronprinsesse 14 1306 København K 18-12-2013 Sagsnr. 2013-0195229 Dokumentnr. 2013-0195229-2 Skema A Boligforeningen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 310-1&2 TEGLVÆRKSHAVNEN

LOKALPLAN NR. 310-1&2 TEGLVÆRKSHAVNEN LOKALPLA R. 310-1&2 TEGLVÆRKSHAVE Borgerrepræsentationen har den 11. december 2003 vedtaget tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 310 Teglværkshavnen Lokalplanen er bekendtgjort den 26. januar 2004. Københavns

Læs mere

"NY ELLEBJERG- OMRÅDET"

NY ELLEBJERG- OMRÅDET "NY ELLEBJERG- OMRÅDET" Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 11. marts 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Ny Ellebjerg-området". Lokalplanområdet ligger i bydelen Valby Offentlig høring

Læs mere

"STRANDLODSVEJ" Borgerrepræsentationen har den 29. april 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Strandlodsvej"

STRANDLODSVEJ Borgerrepræsentationen har den 29. april 2010 vedtaget forslag til lokalplan Strandlodsvej "STRANDLODSVEJ" Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 29. april 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Strandlodsvej" Offentlig høringsperiode fra den 11. maj til den 9. august 2010 INDHOLD

Læs mere

Bilag 2 til Indstilling om ekstraordinær renovering af Rigshospitalets Kollegium. Økonomi og projekt 14-05-2008. Sagsnr.

Bilag 2 til Indstilling om ekstraordinær renovering af Rigshospitalets Kollegium. Økonomi og projekt 14-05-2008. Sagsnr. 14-5-28 Bilag 2 til Indstilling om ekstraordinær renovering af Rigshospitalets Kollegium Økonomi og projekt Projektet Den ekstraordinære renovering omfatter ombygning af stueetagen/parterreetagen, ombygning

Læs mere

DAGMARHUS Lokalplan nr. 496

DAGMARHUS Lokalplan nr. 496 DAGMARHUS Lokalplan nr. 496 Borgerrepræsentationen har den 10. oktober 2013 vedtaget lokalplan nr. 496 Dagmarhus med tilhørende kommuneplantillæg nr. 17. Lokalplanen er bekendtgjort den 25. oktober 2013

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt HØRINGSUDKAST Dato: 19. november 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene

Læs mere

Offentlig høringsperiode fra den 19. januar 2015 til den 17. marts 2015

Offentlig høringsperiode fra den 19. januar 2015 til den 17. marts 2015 Ny ellebjergområdet tillæg 2 Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 448-1 Ny Ellebjergområdet med tilhørende forslag til kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den 11. december 2014 vedtaget

Læs mere

"Jagtvej 171" Bilag 1. Startredegørelse

Jagtvej 171 Bilag 1. Startredegørelse "Jagtvej 171" Bilag 1 Startredegørelse Indstilling om redegørelse for igangsætning af forslag til lokalplan "Jagtvej 171" med tilhørende forslag til kommuneplantillæg Luftfoto af planområdet og dets omgivelser

Læs mere

Lokalplan nr. 403 "Rigsarkivet"

Lokalplan nr. 403 Rigsarkivet Lokalplan nr. 403 "Rigsarkivet" Lokalplan nr. 403 "Rigsarkivet"er vedtaget af Borgerrepræsentationen den 15. december 2005, bekendtgjort den 11. januar 2006 og tinglyst den 13. januar 2006. Københavns

Læs mere

Carlsberg II. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 432 Carlsberg II

Carlsberg II. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 432 Carlsberg II Carlsberg II Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 432 Carlsberg II Borgerrepræsentationen har den 29. marts 2012 vedtaget tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 432 Carlsberg II Lokalplanen er bekendtgjort den 18. april

Læs mere

Indhold. Redegørelse for lokalplanen og kommuneplantillægget. Lokalplan Enghave Brygge. Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning

Indhold. Redegørelse for lokalplanen og kommuneplantillægget. Lokalplan Enghave Brygge. Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning ENGHAVE BRYGGE Forslag til lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den 24. januar 2013 vedtaget forslag til lokalplan Enghave Brygge med tilhørende forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

LOKALPLAN 199. for del af Tuborg Syd og del af Hellerup bydelscenter

LOKALPLAN 199. for del af Tuborg Syd og del af Hellerup bydelscenter LOKALPLAN 199 for del af Tuborg Syd og del af Hellerup bydelscenter GENTOFTE KOMMUNE Strandvejen INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 199 LOKALPLANENS BAGGRUND LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD EKSISTERENDE

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 1 BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 2 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING SIDE INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING Indholdsfortegnelse 2 Om udbuddet af grundkapital i Nordhavn 2 GRUNDKAPITAL

Læs mere

"Sundbyvang" Lokalplan nr. 451 Borgerrepræsentationen har den 2.december 2010 vedtaget lokalplanen. Lokalplanen er bekendtgjort den 21 december 2010.

Sundbyvang Lokalplan nr. 451 Borgerrepræsentationen har den 2.december 2010 vedtaget lokalplanen. Lokalplanen er bekendtgjort den 21 december 2010. "Sundbyvang" Lokalplan nr. 1 Borgerrepræsentationen har den 2.december 20 vedtaget lokalplanen. Lokalplanen er bekendtgjort den 21 december 20. Indhold Redegørelse for lokalplanen...3 Formål... 3 Baggrund...

Læs mere

Indhold. Tilladelse efter anden lovgivning... 15 Affald... 15 Jordforurening... 15 Museumsloven... 15. Praktiske oplysninger på bagsiden

Indhold. Tilladelse efter anden lovgivning... 15 Affald... 15 Jordforurening... 15 Museumsloven... 15. Praktiske oplysninger på bagsiden "Sundbygaard" Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 25.marts 2010 vedtaget forslag til lokalplan. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Vest. Offentlig høring fra den 13. april til den

Læs mere

LOKALPLAN NR. 382 JERNBANEGADE

LOKALPLAN NR. 382 JERNBANEGADE LOKALPLAN NR. 382 JERNBANEGADE Borgerrepræsentationen har den 28. oktober 2004 vedtaget lokalplan nr. 382 Jernbanegade for karréen mellem Vesterbrogade og Jernbanegade. Lokalplanen er bekendtgjort 23.

Læs mere

Borgerrepræsentationen har den 26. august 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Sundholm Syd" med tilhørende kommuneplantillæg

Borgerrepræsentationen har den 26. august 2010 vedtaget forslag til lokalplan Sundholm Syd med tilhørende kommuneplantillæg Fabrikken for Kunst og Design "Sundholm Syd" Forslag til lokalplan med kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den 26. august 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Sundholm Syd" med tilhørende kommuneplantillæg

Læs mere

AFTALE MELLEM CHRISTIANIA OG STATEN

AFTALE MELLEM CHRISTIANIA OG STATEN AFTALE MELLEM CHRISTIANIA OG STATEN Finansministeriet OKTOBER 2007 AFTALE MELLEM CHRISTIANIA OG STATEN INDHOLD Forord............................................... 5 Statens tilbud af 26. september 2006

Læs mere

ÅRHUSGADEKVARTERET VEST I NORDHAVN

ÅRHUSGADEKVARTERET VEST I NORDHAVN ÅRHUSGADEKVARTERET VEST I NORDHAVN Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 23. maj 2013 vedtaget forslag til lokalplan Århusgadekvarteret Vest i Nordhavn. Offentlig høringsperiode fra den

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037993 (Poul Holm, Michael Jacobsen) 8. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037993 (Poul Holm, Michael Jacobsen) 8. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037993 (Poul Holm, Michael Jacobsen) 8. juni 2015 K E N D E L S E Hoffmann A/S (advokat Emil Baumann Geist, København) mod Region Hovedstaden (Kammeradvokaten v/advokat

Læs mere

"PANUM II" Lokalplan nr. XXX. Bilag 1

PANUM II Lokalplan nr. XXX. Bilag 1 "PANUM II" Lokalplan nr. XXX Bilag 1 Indhold Redegørelse for lokalplanen...3 Baggrund... 3 Lokalplanområdet og kvarteret... 5 Byggeønsker...6 Lokalplanens indhold... 7 Lokalplanen set i forhold til mål

Læs mere

BERETNING 2007 SIDE 2 I 64 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE DIREKTION REVISION

BERETNING 2007 SIDE 2 I 64 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE DIREKTION REVISION BERETNING 2007 SIDE 2 I 64 BERETNING 2007 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE Jesper Nygård, København, formand Gunnar Grangaard, Viborg, næstformand Bjarne W. Christensen, Frederikshavn Per Nielsen, Kolding

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Fremsat den {FREMSAT} af socialministeren (Karen Jespersen) Udkast af 17. december 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer

Læs mere

LANDGREVEN Forslag til lokalplan

LANDGREVEN Forslag til lokalplan LANDGREVEN Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 3. juni 2010 vedtaget forslag til lokalplan Landgreven. Lokalplanområdet ligger i bydelen Indre By. Offentlig høringsperiode fra den 16.

Læs mere