Mål- og resultatplan 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mål- og resultatplan 2016"

Transkript

1 Mål- og resultatplan 2016 Geodatastyrelsen Rentemestervej København NV T: E:

2 Indholdsfortegnelse Strategisk målbillede... 3 Resultatplan Mål for udadrettede kerneopgaver... 5 Mål for indadrettede kerneopgaver... 8 Gyldighedsperiode og opfølgning Påtegning Kvartalsvis opfølgning på mål- og resultatplan Side 2/13

3 Strategisk målbillede Geodatastyrelsens kerneopgaver er som myndighed dels at opretholde en troværdig og landsdækkende registrering af al fast ejendom i Matriklen, dels at gennemføre søopmåling, samt produktion, salg og distribution af søkort, nautiske publikationer og andre marine produkter for farvandene omkring Danmark, Færøerne og Grønland. Geodatastyrelsens opgaver er fokuseret omkring en sikker og stabil drift, men det er også vigtigt at styrelsen på trods af udfordringer i forbindelse med udflytning ser fremad. Geodatastyrelsen vil derfor have fokus på at udvikle interne arbejdsgange for at gøre dem mere effektive, og at de produkter, som styrelsen leverer, bedst muligt understøtter samfundets behov. Ejendomsregistreringen danner grundlag for omsætning, belåning og beskatning af fast ejendom og bruges som registrerings- og administrationsgrundlag af offentlige myndigheder. Det er derfor væsentligt, at processerne i ejendomsdannelsen sikrer en hurtig og korrekt registrering af al fast ejendom i Matriklen, herunder at sagsbehandling af matrikulære ændringer indsendt af praktiserende landinspektører udføres effektivt og sikkert samtidigt med at ekspeditionstiden holdes nede reglerne for ejendomsregistreringen understøtter samfundets behov, herunder moderne digital forvaltning og erhvervsrettet regulering Hovedparten af varer til det danske, færøske og grønlandske marked fragtes med skib. Søopmåling og søkortproduktionen sigter derfor på at på at fremme sejladssikkerheden samt på at sikre tilgængelighed og anvendelse af geodata på havet af hensyn til den offentlige forvaltning. Det er derfor væsentligt, at den bedst mulige aktualitet findes i både data og søkortprodukter for at overholde internationale standarder (IHO) og aftaler (HELCOM) indmeldte ændringer på søterritoriet kvalitetssikres og stilles til rådighed for søfarerne i søkortrettelser og ajourførte søkort indenfor fastlagte tidsfrister arbejdsgangene til vedligehold af søkortprodukterne er effektive og standardiserede, så informationer på søterritoriet kan stilles til rådighed for tværsektoriel forvaltning der kan leveres til gældende politiske aftaler, herunder aftalen med Grønlands Selvstyre om nyoprettede søkort over Sydvestgrønland. Geodatastyrelsens faglige kerneopgaver bidrager til udmøntning af pejlemærkerne 1, 4 og 7 i Energi-, Forsynings-, og Klimaministeriets koncernstrategi. Både ift. at levere autoritative og troværdige data til gavn for offentlig forvaltning, vækst og velfærd, og ift. omkostningseffektiv forvaltning og drift, hvor sagsbehandlingstider reduceres og frister overholdes samt ift skabe vækst og øget værdi for samfundet gennem sikker og effektiv forsyning i hele Danmark. Side 3/13

4 Geodatastyrelsen er i henhold til Regeringens plan om Bedre balance statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder dannet pr. 1. januar 2016 som en opsplitning af den hidtidige Geodatastyrelsen. I løbet af 2016 skal den samlede økonomi for Geodatastyrelsen og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering opdeles med henblik på indmelding af særskilt økonomi til FFL17. Den eksisterende it-portefølje for Geodatastyrelsen og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering skal fordeles, og der skal indgås aftaler om samarbejde og fremtidig drift og udvikling. Etableringen af en ny styrelse er derfor også en strategisk opgave, hvor det især er væsentligt at Geodatastyrelsen får: egen finanslovbevilling og selvstændig administrativ organisation en it-strategi, der sikrer at styrelsen er compliant med de Itsikkerhedmæssige initiativer, der gælder i bredt i staten. Geodatastyrelsen udflytning til Aalborg forventes effektueret i efteråret De væsentligste udfordringer i forbindelse med udflytning bliver at fastholde medarbejdere så længe som muligt for at oplære nye medarbejdere, så det bliver muligt at opretholde så høj produktivitet som muligt. Samtidig skal det sikres, at Geodatastyrelsen kan levere på større opgaver, såsom MSDI en (Marine Spatial Data Infrastructure), som sigter på at øge det tværsektorielle samarbejde mellem myndighederne på havet og understøtte forvaltningen med et fælles marint geografisk administrationsgrundlag, påvirke internationale standarder på søkortområdet, samt levere på projekterne under Ejendomsdata-programmet (under grunddataprogrammet), som sigter på en effektiv og sikker offentlig forvaltning med størst muligt genbrug af fællesoffentligt udstillede grunddata til gavn for både virksomheder, private og den offentlige sektor. For at lykkes med udflytningen er det vigtigt, at Geodatastyrelsen bliver en moderne, attraktiv arbejdsplads, hvor engagerede medarbejdere løser opgaver fleksibelt på tværs af organisationen og ved brug af effektive arbejdsprocesser og værktøjer. Det er væsentligt, at Geodatastyrelsen får positioneret sig som leverandør af anvendelige og efterspurgte data og løsninger i forhold til eksterne samarbejdsparter. Synergier med offentlige myndigheder, private virksomheder og uddannelsesinstitutioner i nærområdet skal udforskes og udnyttes. Geodatastyrelsens opgaver i forbindelse med udflytningen understøtter pejlemærke 8 og til dels pejlemærke 6 i Energi-, Forsynings-, og Klimaministeriets koncernstrategi. Både ift. at opretholde en attraktiv arbejdsplads med tilfredse og kompetente medarbejdere og ledere, en klar strategisk retning og en tillidsbaseret og resultatorienteret kultur, samt ift. at arbejde aktivt med tidlig inddragelse af eksterne aktører. Side 4/13

5 Resultatplan 2016 Mål for udadrettede kerneopgaver A.1. Sagsbehandlingstiden for sagsbehandling og registrering af matrikulære forandringer ((policy/drift)) Det er målet, at Geodatastyrelsens gennemsnitlige ekspeditionstid for behandling og registrering af matrikulære forandringer på baggrund af sager indsendt af beskikkede landinspektører nedbringes fra 55 dage målt på afsluttede sager i 1. kvartal til 45 dage målt på afsluttede sager i 4. kvartal. En hurtig sagsbehandling understøtter en effektiv ejendomsdannelse samt omsætning, belåning og beskatning af fast ejendom. For at opnå målet skal Geodatastyrelsen være på forkant med rekruttering og oplæring af nye sagsbehandlere til erstatning af de medarbejdere, som frem mod tidspunktet for udflytning til Aalborg, forlader styrelsen. Det skal sikres, at sagsbehandlingssystemet er i stabil drift før og efter udflytningstidspunktet. Det forudsættes, at der ikke sker en væsentlig stigning i antallet af indkomne sager. Opgaven er gebyrfinansieret og en stabil sagsbehandling bidrager derfor til Geodatastyrelsens indtægtsgrundlag. Målet understøtter koncernmål 7.1. EFKM vil reducere sine sagsbehandlingstider og sikre en god og efterspørgselsdrevet virksomhedsservice. A.2. Udvidelse af Matriklen så den kan håndtere registrering af ejerlejligheder og bygninger på fremmed grund samt udvikling af en ejerfortegnelse i henhold til den fælles implementeringsplan i Ejendomsdataprogrammet. Det er målet, at Geodatastyrelsen gennemfører de planlagte aktiviteter til udvidelse af matriklen så den kan håndtere registrering af ejerlejligheder og bygninger på fremmed grund samt udvikler en ejerfortegnelse i henhold til den fælles implementeringsplan i Ejendomsdataprogrammet. Effekten heraf vil være øget adgang til sammenhængende ejendomsdata til gavn for offentlig forvaltning, den finansielle sektor og borgerne generelt. For at opnå målet skal andre aktiviteter i Ejendomsdataprogrammet, som aktiviteterne i Geodatastyrelsen er afhængige af, også gennemføres i henhold til den fælles implementeringsplan. Aktiviteter omfatter færdigudvikling og test af systemleverancer samt tværgående snitflade- og integrationstest mod datafordeler og øvrige grunddatasystemer. Side 5/13

6 Målet understøtter koncernmål 1.3. EFKM vil skabe øget infrastruktur og platforme for udveksling af data, herunder en effektiv, fleksibel og skalérbar distribution af offentlige data, samt rammerne for øget samspil mellem forskellige systemer af data. A.3. Opretholdelse af besejlingsgrundlaget for dansk farvand, herunder søkortrettelser, ajourføring af elektroniske kortceller, papirsøkort, havnelods og publikationer. Det er målet, at der sker en ugentlig offentliggørelse af publikationen Søkortrettelser, ugentlig ajourføring af elektroniske søkort og løbende ajourføring af papirsøkort, havnelods mv. Således at besejlingsgrundlaget for de danske farvande, som med passager om året er et af de mest befærdede farvande i verden, ajourføres i henhold til aftaler der følger af internationale konventioner, dansk lovgivning mv. Samtidigt skal GST søge at deltage i internationale maritime fora for bl.a. at påvirke standarder og udveksle erfaringer For at nå målet er det nødvendigt med en fælles prioritering af de samlede opgaver og ressourcer i søkortområderne. Målet understøtter: koncernmål 4.1. EFKM vil levere autoritativ, troværdig og internationalt anerkendt viden og data, og sikre at denne viden og data bliver optimalt udnyttet til gavn for offentlig forvaltning, politikskabelse, vækst og velfærd. koncernmål 7.1. EFKM vil reducere sine sagsbehandlingstider og sikre en god og efterspørgselsdrevet virksomhedsservice. koncernmål 5.1 EFKM vil øge Danmarks gennemslagskraft i Europa og globalt samt understøtte potentialet for øget eksport af teknologi, rådgivning og viden på de styrkeområder, der ligger under ministeriets ressort. A.4. Implementeringsplan for nyt fælles produktionssystem til søkortlægning, herunder plan for omlægning af den danske søkortproduktion. Det er målet at udarbejde en implementeringsplan for valg af nyt søkortproduktionssystem. Hensigten med omlægningen er at effektivisere produktionen af søkort mv., for bl.a. at kunne understøtte fremtidige krav til e- navigation og administration til havs (MSDI). Herunder er målet at sikre en forsvarlig omlægning af den danske søkortproduktion. For at nå målet skal de igangværende aktiviteter med at definere en it-arkitektur samt etablere en ny datainfrastruktur til brug for forvaltning, lagring og distribution af søkortdata og andre data fortsættes, herunder etablere en fælles kystlinie i datasæt på tværs af SDFE og GST. På baggrund heraf udarbejdes en teknisk kravspecifikation. Målet understøtter: Side 6/13

7 koncernmål 4.1. EFKM vil levere autoritativ, troværdig og internationalt anerkendt viden og data, og sikre at denne viden og data bliver optimalt udnyttet til gavn for offentlig forvaltning, politikskabelse, vækst og velfærd. koncernmål 5.2 EFKM vil indhente inspiration fra andre lande og potentielle samarbejdspartnere, når ministeriet skal udvikle nye løsninger på problemstillinger inden for energi-, forsynings- og klimaområdet. koncernmål 6.1 EFKM arbejder aktivt med tidlig inddragelse og samarbejde i koncernen såvel med eksterne aktører ved opbygning af ny viden, indsamling af data og udvikling af løsninger på relevante problemstillinger. A.5. Opretholdelse af distributions- og handelsaftaler på det marine område. Det er målet, at Geodatastyrelsen opretholder distributions- og handelsaftaler, således at bl.a. elektroniske søkort og papirsøkort mod betaling fortsat er tilgængelig for styrelsens maritime brugere og andre brugere i forbindelse med deres aktiviteter på søterritoriet. For at nå målet skal der ske en løbende vedligeholdelse af distributions- og handelsaftaler med bl.a. offentlige myndigheder, andre landes hydrografiske kontorer og kommercielle handelspartnere om brugen af marine produkter og data, ligesom salgsindtægterne fra aftalerne skal sikres. Der skal endvidere arbejdes med strategisk tilgang til salg af søkortdata. Opgaven bidrager til Geodatastyrelsens indtægtsgrundlag og en stabil sagsbehandling er derfor vigtig. Målet understøtter koncernmål 4.1: EFKM vil levere autoritativ, troværdig og internationalt anerkendt viden og data, og sikre at denne viden og data bliver optimalt udnyttet til gavn for offentlig forvaltning, politikskabelse og velfærd. A.6. Vedligeholdelse af besejlingsgrundlaget for grønlandsk farvand, herunder afklaring i forhold til aftalen om produktion af grønlandske søkort, jf. politisk aftale fra Det er målet, at der aftales en justering til Samarbejdsaftale fra 2009 mellem Selvstyret (Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik) og Miljøministeriet (Geodatastyrelsen), bl.a. således at bilag 1 vedr. fornyelse af søkort for Sydvestgrønland inden udgangen af 2018 justeres til en længere tidshorisont, som følge af konsekvenserne af udflytning af Geodatastyrelsen. Det skal fortsat sikres, at besejlingsgrundlag for de grønlandske farvande vedligeholdes, således at det lever op til forpligtelserne som følge af internationale konventioner, dansk lovgivning mv. For at nå målet vil Geodatastyrelsen i samarbejde med repræsentanterne for Selvstyret drøfte mulige løsninger og en fremadrettet ramme for samarbejdet omkring opretholdelse af besejlingsgrundlaget i Grønland. Det skal sikres, at produktionssystemerne er i stabil drift før og efter udflytningstidspunktet. Side 7/13

8 Målet understøtter koncernmål 4.1: EFKM vil levere autoritativ, troværdig og internationalt anerkendt viden og data, og sikre at denne viden og data bliver optimalt udnyttet til gavn for offentlig forvaltning, politikskabelse og velfærd. A.7. Søopmåling af danske og grønlandske farvande i henhold til internationale konventioner og aftaler. Det er målet at der gennemføres søopmåling af danske og grønlandske farvande i henhold til Direktiv for søopmålingen. Direktivet er udarbejdet af GST på baggrund af internationale konventioner, standarder og aftaler, herunder HELCOM deklarationen fra 2010 om genopmåling af Østersøen, driftsaftale mellem GST, Forsvaret og Søfartsstyrelsen om søopmåling, samt i henhold til den overordnede prioritering af opmålingsområder, som er aftalt mellem GST og Grønlands Selvstyre. Den fysiske del af søopmålingen gennemføres altovervejende med Forsvarets skibe og mandskab i henhold til driftsaftale mellem Forsvaret, Søfartsstyrelsen og GST. Grundet væsentlige ændringer i Forsvarets og GST s organisation er det nødvendigt at opdatere driftsaftalen inden udgangen af Efter afslutning af den fysiske opmålingssæson bliver de opsamlede data efterbehandlet og klargjort til søkortproduktion. Det er målet, at opmålingsdata fra 2015 er efterbehandlet og klargjort til søkortproduktion inden udgangen af 2. kvartal For at nå målet skal der i samarbejde med SDFE indledes drøftelser med Forsvaret om revision af den gældende driftsaftale, og arbejdet med at fastholde de nødvendige ressourcer til søopmåling og dybdebehandling er yderst væsentligt grundet GST-udflytningen til Aalborg. Målet understøtter koncernmål 4.1.EFKM vil levere autoritativ, troværdig og internationalt anerkendt viden og data, og sikre at denne viden og data bliver optimalt udnyttet til gavn for offentlig forvaltning, politikskabelse, vækst og velfærd. Mål for indadrettede kerneopgaver B.1. Udflytning af Geodatastyrelsen til Aalborg Det er målet at udflytningen af Geodatastyrelsen til Aalborg gennemføres i efteråret 2016, herunder at der fastholdes kompetencer i en grad, så der kan rekrutteres og videnoverdrages til nye medarbejdere med sigte på at begrænse produktivitetstabet som følge af udflytningen mest muligt. Side 8/13

9 For at nå målet med udflytning skal indgås lejekontakt, dannes overblik over økonomi samt sikres at bygningen er klar til indflytning d 1. nov For at fastholde kompetencer skal der endvidere arbejdes med fastholdelsestiltag med henblik på at få flest muligt af de nuværende medarbejdere til at følge med til Aalborg. For at lykkes med udflytningen skal Geodatastyrelsen være en attraktiv arbejdsplads, der kan tiltrække og fastholde medarbejdere med rette kompetencer. Organisationen skal opbygges, således at den understøtter fleksible og agile arbejdsmetoder og beslutningsprocesser. Målet understøtter: koncernmål 8.3. EFKM vil have dygtige medarbejdere med høj performance, og understøtter dette med systematisk talent- og kompetenceudvikling. koncernmål 7.3.: EFKM vil effektivisere sin forvaltning inden for den samlede ramme, herunder øge fokus på kerneopgaver, og samtidig identificere aktiviteter, der kan bort- eller omprioriteres. B2 Deling af SDFE og GST samt IT styring, strategi og sikkerhed Det er målet, at der bliver foretaget en faktisk og formel deling af bevilling, administrative processer samt administrative systemer mellem Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og Geodatastyrelsen, således at de to styrelser fra 2017 har egen finanslovbevilling og selvstændig administrativ organisation. Det er ligeledes målet at Geodatastyrelsen i 2016 har fokus på It-styring og -strategi og sikrer at styrelsen er compliant med de It-sikkerhedmæssige initiativer der gælder i bredt i staten. For at nå målet skal de to styrelser opføres med egne paragraffer på FFL 17, der skal oprettes selvstændige regnskaber og regnskabsorganisering for de to styrelser, og styrelserne skal hver for sig etableres i de nødvendige administrative systemer, herunder primært Navision Stat, IndFak, RejsUd og EDSH. It området i Geodatastyrelsen skal have en forretningsudviklende rolle og samarbejder tæt med forretningsområderne dette gælder både i det daglige såvel som i udviklingsprojekter, arkitektur, sikkerhed mm. Fundamentet herfor er en stærk itstrategi, med fokus på forretningens behov, samt fokus på styring og kontinuerlig udvikling af styrelsen. Derfor skal IT området i GST organiseres og arbejdet med en IT-strategi skal påbegyndes i 2016, hvor en foranalyse skal foreligge. Målet understøtter koncernmål 6.1 EFKM arbejder aktivt med tidlig inddragelse og samarbejde i koncernen såvel med eksterne aktører ved opbygning af ny viden, indsamling af data og udvikling af løsninger på relevante problemstillinger. koncernmål 7.3.: EFKM vil effektivisere sin forvaltning inden for den samlede ramme, herunder øge fokus på kerneopgaver, og samtidig identificere aktiviteter, der kan bort- eller omprioriteres. Side 9/13

10 Gyldighedsperiode og opfølgning Koncernledelsen i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har formuleret en ny strategi for koncernen gældende fra Arbejdet med den nye koncernstrategi betyder, at mål- og resultatplanen for 2016 undtagelsesvist først træder i kraft den 1. april 2016 og er gældende indtil den 31. december Der vil ske en operationel kvartalsvis opfølgning på mål- og resultatplanen på tilsynsmøder. Den kvartalvise opfølgning på målopfyldelsen sker ved hjælp af Model for kvartalsvis opfølgning på mål og resultatplanen side 7. Opfølgningen tager udgangspunkt i opstillede milepæle for de enkelte mål og vurderer på fremdrift og løsningshåndtering. Den endelige målopfyldelse opgøres i styrelsens årsrapport. I vurderingen af, om Geodatastyrelsen opfylder målene, lægges der vægt på, at de opstillede mål realiseres i henhold til målformuleringen, den prioriterede vægtning og inden for den aftalte tidsfrist. Tilpasning af mål- og resultatplanen kan forekomme ved væsentlige ændringer i det grundlag, hvorpå mål og resultatplanen er udarbejdet. På strategisk niveau drøftes mål og resultatplanen 2-3 gange årligt på strategiske direktionsmøder mellem departementschef, afdelingschefer og styrelsesdirektører. På baggrund af styrelsens målopfyldelse i resultatplanen indstilles en udbetaling af direktørløn. Ved fuld målopfyldelse indstilles det, at der udbetales 7,5 pct. af årslønnen. Departementschefen kan på baggrund af nærmere fastsatte kriterier for styrelsens generelle performance vælge at korrigere udbetalingen indenfor intervallet 0 15 pct. af årslønnen. Herved har departementschefen mulighed for at vurdere styrelsens performance udover mål- og resultatplanen og belønne den ekstraordinære indsats. Kriterier for departementschefens skønsmæssige vurdering er som følger: Hvorvidt styrelsen har håndteret årets sager og udfordringer proaktivt, ambitiøst og i relevant samspil med institutionens omverden Hvorvidt styrelsen har bidraget aktivt og værdiskabende til det strategiske samarbejde på tværs af koncernen Hvorvidt styrelsen har leveret en solid økonomistyring og håndteret væsentlige bemærkninger eller anbefalinger fra Rigsrevisionen Påtegning marts 2016 marts 2016 Departementschef Thomas Egebo Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Direktør Pia Dahl Højgaard Geodatastyrelsen Side 10/13

11 Kvartalsvis opfølgning på mål- og resultatplan Til brug for den løbende drøftelse af og opfølgning på styrelsens mål- og resultatplan 2015 tager der udgangspunkt i nedenstående milepæle for hver af de opstillede mål for Efter første kvartal 2016 følges som udgangspunkt op på følgende: A.1 Den gennemsnitlige ekspeditionstid opgjort over januar til marts må ikke overstige 55 kalenderdage målt på afsluttede matrikulære sager. A.3 Der fastholdes, jf hidtidig praksis, ugentlig publicering af Søkortrettelser A.3 Jf hidtidig praksis er mere end 97 pct. af ENC-cellerne leveret samtidig med offentliggørelsen af ændringerne i Søkortrettelser. A.5 Salgsindtægterne fra de nuværende distributions- og handelsaftaler fastholdes på det nuværende niveau, gennem et vedvarende fokus på servicering af eksterne parter, vedligeholdelse af aftalerne og på udfaktureringen. B.1 Der er fundet en bygning i Aalborg og indgået lejekontrakt. B.1 Udflytningsøkonomi er estimeret og fastholdelsestiltag er udarbejdet og formidlet til medarbejderne. Efter andet kvartal 2016 følges som udgangspunkt op på følgende: A.1 Den gennemsnitlige ekspeditionstid opgjort over april til juni må ikke overstige 50 kalenderdage målt på afsluttede matrikulære sager. A.2 Funktionsprøve for Ejerfortegnelsen er gennemført. A.2 Funktionsprøve for Matriklens Udvidelse er gennemført. A.3 Der fastholdes, jf hidtidig praksis, ugentlig publicering af Søkortrettelser. A.3 Jf hidtidig praksis er mere end 97 pct. af ENC-cellerne leveret samtidig med offentliggørelsen af ændringerne i Søkortrettelser. A.4 Der foreligger et godkendt strategisk beslutningsgrundlag for nyt søkortproduktionssystem. A5 Salgsindtægterne fra de nuværende distributions- og handelsaftaler fastholdes på det nuværende niveau, gennem et vedvarende fokus på servicering af eksterne parter, vedligeholdelse af aftalerne og på udfaktureringen. A.7 Dybdedata fra 2015 er efterbehandlet og godkendt til søkortproduktion inden udgangen af 2. kvartal. B.1 Gennemført varsling og udmøntning af fastholdelsestiltag. B.2 Budgetdelingen mellem styrelserne er endeligt konsolideret og besluttet. B.2 SDFE og GST er opdelt økonomisk ved etablering på FFL17. B.2 Anvendelsen af administrative systemer er besluttet og plan for implementering er fastlagt. B.2 Regnskabsorganiseringen i de to styrelser (nummerstruktur mv.) er fastlagt således, at styrelserne fungerer som selvstændige enheder fra Side 11/13

12 B.2 Der er godkendt en handleplan for organisering af informationssikkerhed i Geodatastyrelsen. Efter tredje kvartal 2016 følges som udgangspunkt op på følgende: A.1 Den gennemsnitlige ekspeditionstid opgjort over juli til september må ikke overstige 45 kalenderdage målt på afsluttede matrikulære sager. A.3 Der fastholdes, jf hidtidig praksis, ugentlig publicering af Søkortrettelser. A.3 Jf hidtidig praksis er mere end 97 pct. af ENC-cellerne leveret samtidig med offentliggørelsen af ændringerne i Søkortrettelser. Der foreligger en plan for omlægning af den danske søkortproduktion, herunder en afklaring af fremtidig it-arkitektur og datainfrastastruktur for det marine område. A.5 Salgsindtægterne fra de nuværende distributions- og handelsaftaler fastholdes på det nuværende niveau, gennem et vedvarende fokus på servicering af eksterne parter, vedligeholdelse af aftalerne og på udfaktureringen. A.5 Der er sket en afklaring af de fremtidige rammer for distribution af danske papirsøkort, i god tid inden den nuværende distributionsaftale udløber 1. februar A.6 Der er produceret og udgivet elektroniske søkort (ENC) for alle de papirsøkort, der er produceret og udgivet under Samarbejdsaftalen. A.7 Der er gennemført søopmåling i Danmark og Grønland i henhold til Direktiv for søopmåling 2016, svarende til minimum Km. opmålt linje i Grønland og Km. i Danmark. B.1 Der er udarbejdet en plan for, hvordan GST vil arbejde med kompetenceudvikling af sine medarbejdere og opbygning af en attraktiv arbejdsplads, der understøtter høj perfomance. B.2 GST s produktionssystemer er risikovurderet i forhold til informationsikkerhed. Efter fjerde kvartal 2016 følges som udgangspunkt op på følgende: A.1 Den gennemsnitlige ekspeditionstid opgjort over oktober til december må ikke overstige 45 kalenderdage målt på afsluttede matrikulære sager. A.2 Snitflade- og integrationstest for Ejerfortegnelsen er gennemført. A.2 Snitflade- og integrationstest for Matriklens Udvidelse er gennemført. A.2 Overtagelsesprøve for Matriklens Udvidelse er gennemført. A.3 Der fastholdes, jf hidtidig praksis, ugentlig publicering af Søkortrettelser A.3 Jf hidtidig praksis er mere end 97 pct. af ENC-cellerne leveret samtidig med offentliggørelsen af ændringerne i Søkortrettelser. A.3 Der er nytrykt 15 ud af 63 danske papirsøkort. Prioriteringen af nytrykningen sker ud fra en væsentlighedsvurdering, herunder ud fra antallet af rettelser til de enkelte kort. A.3 Al dansk søopmåling for 2014 er behandlet og lagt i søkortene ved udgangen af 2016, således at kun behandlingen af 2015-opmåling udestår. Side 12/13

13 A.3 Geodatastyrelsen lever op sine internationale forpligtigelser, bl.a. ved deltagelse i internationalt arbejde i den internationale hydrografiske organisation (IHO), herunder deltagelse i de regionale kommissioner og arbejdsgrupper (North Sea, Nordic, Arctic, Baltic). A.4 Der er udarbejdet en teknisk kravspecifikation til valg af fremtidigt søkortproduktionssystem, som grundlag for en efterfølgende udbudsproces. A.5 Salgsindtægterne fra de nuværende distributions- og handelsaftaler fastholdes på det nuværende niveau, gennem et vedvarende fokus på servicering af eksterne parter, vedligeholdelse af aftalerne og på udfaktureringen. A.6 Der er indgået aftale om en revideret Samarbejdsaftale mellem GST under EFKM og Selvstyret, således at bl.a. målet om fornyelse af søkort for Sydvestgrønland (bilag 1) er justeret under hensyntagen til GST s udflytning til Aalborg. Aftalen skal endvidere afspejle opdelingen af GST og SDFE. A.7 GST udarbejder oplæg til opdateret driftsaftale med Forsvaret inden udgangen af 3. kvartal 2016 med forventet myndighedsaccept inden udgangen af 4. kvartal. B.1 Færdig bygning er overtaget og GST har gennemført flytningen af styrelsen til Aalborg pr. 1. november B.2 SFDE og GST har etableret de nødvendige administrative systemer, herunder primært Navision Stat, IndFak, RejsUd og ESDH, og der er truffet aftale om deling af øvrig it. B.2 GST skal have gennemført en foranalyse vedr. den fremadrettede ITstrategi herunder organisation arkitektur mm. Side 13/13

Mål og resultatplan for Geodatastyrelsen 2017

Mål og resultatplan for Geodatastyrelsen 2017 Mål og resultatplan for Geodatastyrelsen 2017 Kontor/afdeling ØKO Dato 13. december 2016 Indholdsfortegnelse: Strategisk målbillede Side 2 Resultatplan for 2017 Side 4 Gyldighedsperiode og opfølgning Side

Læs mere

FORSYNING FOR FREMTIDEN Koncernstrategi 2016

FORSYNING FOR FREMTIDEN Koncernstrategi 2016 FORSYNING FOR FREMTIDEN Koncernstrategi 2016 Mission & vision Mission Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet arbejder for en effektiv, værdiskabende og fremtidssikret forvaltning af aktiver og videnkapital

Læs mere

Mål og resultatplan for Geodatastyrelsen 2018

Mål og resultatplan for Geodatastyrelsen 2018 Mål og resultatplan for Geodatastyrelsen 2018 Kontor/afdeling ØKO Dato 07. december 2017 Indholdsfortegnelse: Strategisk målbillede Side 2 Resultatplan for 2018 Side 4 Gyldighedsperiode og opfølgning Side

Læs mere

Mål- og resultatplan 2016

Mål- og resultatplan 2016 Mål- og resultatplan 2016 Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Rentemestervej 8 2400 København NV T: +45 7254 5500 E: sdfe@sdfe.dk www.sdfe.dk Indholdsfortegnelse Strategisk målbillede... 3 Resultatplan

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Statens Administration 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 6 Gyldighedsperiode og rapportering 8 Påtegning 8 Bilag 1: Kvartalsvis opfølgning

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Mål- og resultatplan for DMI 2016

Mål- og resultatplan for DMI 2016 Mål- og resultatplan for DMI 2016 Kontor/afdeling Dato 12. april 2016 Indholdsfortegnelse: Strategisk målbillede Side 2 Resultatplan for 2016 Side 4 Sammenhæng mellem mål og resultatplanen samt koncernens-

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi

Geodatastyrelsens strategi Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling,

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 5 Policylignende kerneopgaver 5 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen - infrastrukturvirksomhed for kort og geodata

Kort & Matrikelstyrelsen - infrastrukturvirksomhed for kort og geodata Kort & Matrikelstyrelsen - infrastrukturvirksomhed for kort og geodata Kort & Matrikelstyrelsens opgave er at gøre kort og geodata til et dagligdags redskab for den offentlige sektor, virksomheder og borgere.

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling, land- og søkortlægning samt matrikel-

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Statens Administration 3 Produkter 3 Kunder 4 Marked 4 Flytning 4 Mål for 2016 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 I front for et mere digitalt offentligt Danmark 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 A. Realisering af målsætningen om

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Digitaliseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 7 Mål for kerneopgaver 7 Mål for intern administration 8 Gyldighedsperiode og rapportering

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER 19. okt. 2012 Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata Sag: /pll-mbbl Baggrund Som en del af den fællesoffentlige

Læs mere

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets Uddannelses- og Forskningsministeriets It Mål- og resultatplan 2015 Udgivet af Uddannelses- og Forskningsministeriet Bredgade 40 1260 København K Telefon: 3392 9700 E-mail: ufm@ufm.dk www.ufm.dk Publikationen

Læs mere

Mål- og resultatplan 2016

Mål- og resultatplan 2016 Mål- og resultatplan 2016 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K T: +45 3392 6700 E: ens@ens.dk www.ens.dk Indholdsfortegnelse: Strategisk målbillede 3 Resultatplan for 2016 6 Gyldighedsperiode

Læs mere

Mål- og Resultatplan. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse

Mål- og Resultatplan. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse Mål- og Resultatplan Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse 2016 2017 Indhold 1. Indledning...1 2. Strategisk målbillede...1 2.1. Strategiske pejlemærker...2 3. Mål for 2017...4 4. Opfølgning...7 5. Påtegning...8

Læs mere

K O N C E R N S T R A T E G I

K O N C E R N S T R A T E G I K O N C E R N S T R A T E G I 2 0 1 7-2 0 1 8 VISION VI ER ANERKENDT FOR AT FREMME FORSYNINGS- OG ENERGIYDELSER I VERDENSKLASSE, DER UNDERSTØTTER VÆKST OG HOLDBAR OMSTILLING. MISSION VI ARBEJDER FOR EN

Læs mere

Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets. Ankestyrelsen 2016

Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets. Ankestyrelsen 2016 Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets departement og Ankestyrelsen 2016 Resultatmål Ankestyrelsen er gennem en årrække blevet tilført opgaver, bl.a. fra den tidligere Familiestyrelsen, og

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 6 Policylignende kerneopgaver 6 Mål for intern administration 8 Gyldighedsperiode

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Bilag A - Milepælsplan for GD1

Bilag A - Milepælsplan for GD1 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Bilag A - Milepælsplan for GD1 Dette bilag indeholder

Læs mere

Jysk-Fynsk GIS konference 2013

Jysk-Fynsk GIS konference 2013 Ejendomsdataprogrammet Jysk-Fynsk GIS konference 2013 Spor: Digitaliseringsstrategi Titel: Ejendomsområdet forbedrede arbejdsgange og datagrundlag til gavn for kommunerne Peter Knudsen Projektleder Matriklens

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

Maj konferencen 2013

Maj konferencen 2013 Ejendomsdataprogrammet Maj konferencen 2013 Spor: Digitaliseringsstrategi Titel: Ejendomsområdet forbedrede arbejdsgange og datagrundlag til gavn for kommunerne Peter Knudsen Projektleder Matriklens udvidelse

Læs mere

Som følge af CPR-systemets brede anvendelse har et betydeligt antal medarbejdere hos offentlige myndigheder adgang til CPR-systemet.

Som følge af CPR-systemets brede anvendelse har et betydeligt antal medarbejdere hos offentlige myndigheder adgang til CPR-systemet. Resultatplan CPR-administrationen 2018 Indledning CPR indeholder grundlæggende personoplysninger om ca. 10 mio. danskere og udlændinge, og CPR-administrationen er hovedleverandør af persondata til både

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Digitaliseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 5 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Mål for intern administration 8 Gyldighedsperiode og rapportering

Læs mere

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden 20 17 Mål- og resultatplan for anklagemyndigheden Indhold Mission og vision 2 Om anklagemyndigheden 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2017 3 Én samlet koncern 4 Kvalitet i straffesagsbehandlingen 4

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016

Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016 Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016 INDLEDNING KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, har eksisteret

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. A og B stillet af Folketingets Forsvarsudvalg

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. A og B stillet af Folketingets Forsvarsudvalg Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget 2012-13 UPN alm. del Bilag 25, FOU alm. del Bilag 9 Offentligt J.nr. 001-7760 Den Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. A og B stillet af Folketingets

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 6 Policylignende kerneopgaver 6 Mål for intern administration 8 Gyldighedsperiode

Læs mere

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013 Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen Januar 2013 1. Indledning Denne resultatkontrakt er udarbejdet i overensstemmelse med Finansministeriets retningslinjer for udarbejdelse af resultatkontrakter.

Læs mere

Resultatkontrakt 2013 Geodatastyrelsen

Resultatkontrakt 2013 Geodatastyrelsen Resultatkontrakt 2013 Geodatastyrelsen Indholdsfortegnelse Introduktion til Geodatastyrelsens arbejde... 3 Faglige og administrative strategiske mål og resultatmål... 5 Formalia og påtegning... 8 Bilag

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Resultatplan VIVE 2. halvår 2017

Resultatplan VIVE 2. halvår 2017 Resultatplan VIVE 2. halvår 2017 INDLEDNING VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd udarbejder og formidler anvendelsesorienteret forskning og analyse i relation til velfærdssamfudnets

Læs mere

Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor

Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor Vicedirektør i Moderniseringsstyrelsen, Hanne Petersen StyringsAgenda 2014 18. september 1 DAGSORDEN 1. Styringsmæssige udfordringer 2. Den samlede styringsdagsorden

Læs mere

Resultatkontrakt 2014. Geodatastyrelsen, Miljøministeriet

Resultatkontrakt 2014. Geodatastyrelsen, Miljøministeriet Resultatkontrakt 2014 Geodatastyrelsen, Miljøministeriet Titel: Resultatkontrakt 2014 Redaktion: Ledelsessekretariatet Udgiver: Geodatastyrelsen Rentemestervej 8 2400 København NV www.gst.dk År: 2013 2

Læs mere

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog.

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. MBBL 26. august 2013 Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. GD1/Ejendomsdataprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets

Læs mere

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog.

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. MBBL 27. august 2013 Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. GD2/Adresseprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets projekter.

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet DIREKTØRKONTRAKT Mellem direktør Lone Møller Sørensen Statens Byggeforskningsinstitut og departementschef Michael Dithmer, Økonomi- og Erhvervsministeriet indgås følgende direktørkontrakt. Resultatmålene

Læs mere

Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon...

Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon... Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 203 of 4 09/04/3 22.3 . Indledning Finansministeriets mission Finansministeriets vision Strategiske pejlemærker for Moderniseringsstyrelsens arbejde 2 2 of

Læs mere

Vejledning om afrapportering af brugerbetalingsandele i Geodatastyrelsen

Vejledning om afrapportering af brugerbetalingsandele i Geodatastyrelsen Vejledning om afrapportering af brugerbetalingsandele i Geodatastyrelsen Indledning Miljøministeren fastsætter regler om betaling for Geodatastyrelsens produkter og ydelser, jf. lov om Geodatastyrelsen

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG JUNI UDKAST - DEL 1

LEDELSESGRUNDLAG JUNI UDKAST - DEL 1 LEDELSESGRUNDLAG JUNI 2016-1. UDKAST - DEL 1 1 VÆRDIERNE Guldborgsund Kommunes kerneopgave fremgår af planstrategien og udvalgsstrategierne: Vi skal styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse,

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Grunddata. 7. Marts 2012 Peter Falkenberg

Grunddata. 7. Marts 2012 Peter Falkenberg Grunddata 7. Marts 2012 Peter Falkenberg pfl@kl.dk Vision Grunddata er den offentlige sektors fælles forvaltningsgrundlag af høj kvalitet, der effektivt opdateres ét sted og anvendes af alle Hvad er grunddata?

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016.

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016. Aktstykke nr. 33 Folketinget 2016-17 33 Finansministeriet. København, den 29. november 2016. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at det fællesoffentlige grunddataprogram fortsættes,

Læs mere

FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI

FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI NY FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 Et stærkere og mere trygt digitalt Samfund Maj 2016 Ny version på vej! PROCES NY FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

Resultatplan SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2017

Resultatplan SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2017 Resultatplan SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2017 INDLEDNING SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd er oprettet ved lov nr. 101 af 1958, som er erstattet af lov nr. 336 af 5.

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Sikkerhedsstyrelsens strategi

Sikkerhedsstyrelsens strategi Sikkerhedsstyrelsens strategi 2016-2020 Fire år, to faser og én klar retning: Vi skal være en moderne serviceorienteret myndighed Danske virksomheder skal have Europas bedste vækstvilkår. Produktiviteten

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser NOTAT HR-Centret 27-08-2015 Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser Kommunens HR-strategi er i årene 2015-2018 pejlemærke for de HR-indsatser, som ledere på alle niveauer skal

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) Gevinster ved grunddataforbedringer på Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser Publiceret 19. august 2011 2 Grunddataprogrammets

Læs mere

Søfartsstyrelsen. Mål- og resultatplan 2016

Søfartsstyrelsen. Mål- og resultatplan 2016 Søfartsstyrelsen Mål- og resultatplan 2016 Indhold 1. Søfartsstyrelsens strategiske målbillede... 3 2. Resultatmål for 2016... 4 3. Målopgørelsesoversigt og budgetmæssige forudsætninger... 8 4. Formalia

Læs mere

Mål- og resultatplan. for Civilstyrelsen

Mål- og resultatplan. for Civilstyrelsen 20 16 Mål- og resultatplan for Civilstyrelsen Indhold Mission og vision 2 Om Civilstyrelsen 2 Civilstyrelsens primære arbejdsområder 2 Centralt uddannelsesforløb på Justitsministeriets område 3 Korrekt

Læs mere

Søfartsstyrelsen. Mål- og resultatplan 2017

Søfartsstyrelsen. Mål- og resultatplan 2017 Søfartsstyrelsen Mål- og resultatplan 2017 Indhold 1. Søfartsstyrelsens strategiske målbillede... 3 2. Resultatmål for 2017... 6 3. Målopgørelsesoversigt... 9 4. Formalia og påtegning... 12 Mål- og resultatplan

Læs mere

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Programbeskrivelse 5.5 Kommunal implementering af grunddata www.kl.dk Side 1 af 7 1. Formål og baggrund Det fælleskommunale program har til formål, at understøtte

Læs mere

INFORMATIONSDAGE ARKITEKTUR ARKITEKTUR. Kaare Pedersen, Projektchef, KL,

INFORMATIONSDAGE ARKITEKTUR ARKITEKTUR. Kaare Pedersen, Projektchef, KL, ARKITEKTUR Kaare Pedersen, Projektchef, KL, kaa@kl.dk Agenda Rammearkitekturprogrammet Det fællesoffentligt arkitekturarbejde HVORFOR ARKITEKTUR? Mindst fire gode grunde 1. Monopolbrud og leverandør lock

Læs mere

Status for implementering af handleplanen på arbejdsmarkedsområdet

Status for implementering af handleplanen på arbejdsmarkedsområdet Status for implementering af handleplanen på arbejdsmarkedsområdet Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 18. november 2014 en handleplan for arbejdsmarkedsområdet. Handleplanen omfatter 5 indsatsområder:

Læs mere

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Grunddata som kilde til vækst og innovation Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Agenda 1. Data som driver for vækst og velfærd 2. Det offentliges initiativer på

Læs mere

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 1. april 2017 31. december 2019 Indhold 1 Indledning 2 2 Kompetencestrategiens kontekst 3 2.1 Styrelsens aktuelle situation 3 2.2 Kompetencebehov

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

CPR-administrationen har en målsætning om, at datakvaliteten i CPR til stadighed skal opleves som værende høj blandt CPR-systemets brugere.

CPR-administrationen har en målsætning om, at datakvaliteten i CPR til stadighed skal opleves som værende høj blandt CPR-systemets brugere. Resultatplan CPR - 2017 Indledning CPR indeholder grundlæggende personoplysninger om ca. 10 mio. danskere og udlændinge, og CPR-administrationen er hovedleverandør af persondata til både offentlige myndigheder

Læs mere

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen Jobbeskrivelse Leder af driftsområdet Psykiatri Misbrug Udsatte Organisatorisk indplacering: Forvaltning: Reference til: Ledelse i forhold til: Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse Handicap-

Læs mere

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden 20 16 Mål- og resultatplan for anklagemyndigheden Indhold Mission og vision 2 Om anklagemyndigheden 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2016 3 Kvalitet i straffesagsbehandlingen 4 Anklagemyndighedens

Læs mere

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet.

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ GD1, Ejendomsdataprogrammet Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ en er inddelt i fire dele: først spørgsmål/svar om række generelle emner,

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

Mål- og resultatplan mellem Indenrigs- og Socialministeriet og CPRadministrationen

Mål- og resultatplan mellem Indenrigs- og Socialministeriet og CPRadministrationen Mål- og resultatplan mellem Indenrigs- og Socialministeriet og CPRadministrationen 2016 Indledning CPR indeholder grundlæggende personoplysninger om ca. 10 mio. danskere og udlændinge, og CPR-administrationen

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Resultatplan KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2017

Resultatplan KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2017 Resultatplan KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2017 INDLEDNING KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Kommissorium for udvikling af pakkeforløb

Kommissorium for udvikling af pakkeforløb NOTAT Kommissorium for udvikling af pakkeforløb Introduktion Gode helhedsorienterede borgerforløb Ligesom mange andre kommuner ser Frederikssund Kommune et potentiale i at udvikle bedre tværgående velfærdsløsninger,

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag C Processer

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag C Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Grunddataprogrammet. Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur

Grunddataprogrammet. Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur Grunddataprogrammet Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur deng@nanoq.gl Overordnede mål og perspektiver Strategiske mål for programmet: Grunddataprogrammet skal sikre korrekte grunddata, der

Læs mere

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Grunddataprogrammet Side 1 af 11 Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Side 1 af 11 11. oktober 2013 SAR Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Formål Formålet med aftalen er at sikre

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Regeringen Danske Regioner Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2014 God økonomistyring på sygehusene og opfølgning Som opfølgning på aftalen om regionernes økonomi for 2013

Læs mere

Strategi 2016-2018. Lars Stevnsborg

Strategi 2016-2018. Lars Stevnsborg Strategi 2016-2018 I Forsvarets Auditørkorps arbejder vi sammen med forsvarets øvrige myndigheder hver dag for Danmarks sikkerhed, interesser og borgernes tryghed. Auditørkorpsets unikke bidrag til forsvarets

Læs mere

Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2018

Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2018 Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2018 11. december 2017 Indhold 1. Indledning... 1 2. Strategisk målbillede 2018... 2 3. Mål for 2018... 4 4. Opfølgning... 7 5. Påtegning... 8 1. Indledning

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere