Den Grønne Masterplan. - Region Sjællands samlede indsats for et bedre klima

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Grønne Masterplan. - Region Sjællands samlede indsats for et bedre klima"

Transkript

1 Den Grønne Masterplan - Region Sjællands samlede indsats for et bedre klima Godkendt af Bæredygtighedsudvalget 11. oktober 2011 Region Sjælland Alléen Sorø

2 Indholdsfortegnelse 1. Visionen Formålet med Den Grønne Masterplan En omfattende og koordineret indsats Cases Volumen fra Vækstforum Region Sjællands grønne indsats fremadrettet De overordnede strategiske målsætninger: Målbare målsætninger Handlinger Det fremadrettede perspektiv i Den Grønne Masterplan...13 Side 1

3 1. Visionen Region Sjælland ønsker at være en ansvarlig og aktiv medspiller i forhold til løsninger af klimarelaterede problemer. Det er Region Sjællands vision at være den grønne region i Europa i Region Sjælland er allerede en fremtrædende aktør på det grønne område. Region Sjælland var den første danske region, der sammen med kommunerne i regionen udarbejdede en regional klimastrategi. Vækstforum Sjælland er det vækstforum, der relativt har støttet miljø- og klimaprojekter med den største sum penge i Danmark. Region Sjælland er ambitiøs og ønsker at fremstå som en markant grøn aktør og som et foregangseksempel. Dette har bl.a. udmøntet sig i budgetaftalen for 2011 og i forbindelse med udarbejdelsen af såvel Erhvervsudviklingsstrategien, Lokal Agenda 21-strategien og den Regionale udviklingsstrategi. I samtlige disse dokumenter er grønne visioner og handlinger givet en fremtrædende rolle. Der er to overordnede mål for alle Region Sjællands handlinger indenfor klima og det grønne område: For det første vil Region Sjælland opfylde EU s klimamål om mindst 20% CO2- reduktion og 20% vedvarende energi i 2020 for regionen som geografi. Dette mål deler Region Sjælland med kommunerne i regionen og Vækstforum Sjælland. Hvis dette mål skal nås, er det nødvendigt at tænke bæredygtige klima- og miljøvenlige løsninger ind i alle regionens arbejdsområder. Som det vil blive vist i dette dokument, er Region Sjælland allerede langt i forhold til at arbejde med disse begreber som en grundlæggende præmis for al aktivitet. For det andet vil Region Sjælland arbejde for at videreudvikle og synliggøre regionen som en foregangsregion bl.a. indenfor clean tech og demonstration og afprøvning af grøn energi og teknologi, hvilket er en af regionens styrkepositioner i dag. Begge disse mål tilsiger en åben og samarbejdsorientering tilgang til opgaverne. Det er kun muligt at opnå målene ved at kunne engagere mange aktører, der trækker i den samme retning, arbejder for de samme mål og opnår synergieffekter ved at videndele, inspirere og udvikle ideer sammen. Region Sjælland ser det som sin vigtigste rolle at kunne facilitere sådanne produktive og gerne innovative møder og samarbejder mellem relevante aktører i regionen. Det er derfor afgørende for Region Sjælland at kunne fremme sammenhæng inden for alle regionens grønne initiativer og satsninger samt være med til at videreudvikle idéer og initiativer inden for det grønne område. Det er i denne forbindelse væsentlig, at der skabes synlighed omkring grønne initiativer i regionen. Derved bliver det muligt at sætte retning på alle disse initiativer, der udspringer hos mange forskellige aktørgrupper. Det er på denne baggrund at Region Sjælland har besluttet at nedsætte en Grøn Komité. 2. Formålet med Den Grønne Masterplan Behovet for overblik, sammenhæng og synlighed er også baggrunden for udarbejdelsen af dette dokument. Med udgangspunkt i ovenstående vision har Region Sjælland gennem mange og meget forskellige tiltag skabt grundlaget for en stor indsats indenfor klima- og miljøområdet. Formålet med nærværende dokument - Den Grønne Masterplan - er at give et overblik over alle disse tiltag, målsætninger og handlinger. Arbejdet med grønne og klimavenlige tiltag kan opdeles i to kategorier: 1) De interne aktiviteter, som foregår mange steder i organisationens virke det være sig i forbindelse med energivenlige investeringer, adfærdskampagner for medarbejderne, grønne indkøb eller støtte til klimavenlige udviklingsaktiviteter i regionen. Side 2

4 2) De eksterne aktiviteter, hvor regionen er bundet op af regionale, nationale eller internationale aftaler som f.eks. Borgmesterpagten, STRING-samarbejdet og partnerskabsaftalen med staten. Overblikket i masterplanen skal illustrere rammen for alle de nuværende tiltag og skal samtidigt angive retningen for fremadrettede aktiviteter indenfor miljø- og klimaområdet. Masterplanen giver dermed både os selv og vores samarbejdspartnere et godt udgangspunkt for en koordineret fremtidig indsats på det handlingsorienterede plan og synliggør det fundament, som fremadrettede aktiviteter skal bygge ovenpå. Pointen i en masterplan er at samle alle fremadrettede aktiviteter indenfor et område. Masterplanen omfatter således elementer af eksisterende politikker, strategier, principper og handlingsplaner. Masterplanen indeholder ikke nye strategiske mål, men samler alle de eksisterende i ét dokument. Fremadrettet kan Masterplanen f.eks. bruges som grundlag for udmøntningen af den grønne satsning, som udgangspunkt for definitionen af Grøn Komités opgaver samt for beslutningen om revideringen af den regionale klimastrategi. 3. En omfattende og koordineret indsats I region arbejdes der med miljø- og klimaindsatser med mange forskellige indgangsvinkler: Der arbejdes med interne og eksterne energieffektiviserende tiltag, der arbejdes med udvikling af nye teknologiformer i samarbejde med regionale aktører, der arbejdes med at omsætte investeringer på klimaområdet til regional og bæredygtig vækst og der arbejdes med den borgernære/medarbejdernære indsats i forhold til oplysnings- og adfærdskampagner. Nedenfor er vist en række konkrete cases, der bl.a. illustrere disse forskellige indgangsvinkler Cases Region Sjælland har med den hidtidige indsats formået at skabe en række konkrete resultater og effekter af arbejdet med miljø- og klimaområdet. De få udvalgte cases, projekter og resultater, der gengives her, er medvirkende til at skabe synlighed omkring Region Sjælland som en aktiv, ambitiøs og succesfuld grøn aktør. Interne aktiviteter igangsat af Regionsrådet: Opbygningen af en intern miljøorganisation. Fald i el, vand og varme forbrug Der er etableret en overordnet regional energi- og miljøstyregruppe med repræsentanter fra de lokale energi- og miljøgrupper under Sygehus Syd, Sygehus Nord, Psykiatrien, Socialområdet og de tværgående driftsenheder (inkl. Regionshuset). Organiseringen er opbygget efter en model hvor 1) Energi- og miljøstyregruppen aftaler de fælles indsatsområder og tidsplaner for implementering. Gruppen mødes 4-5 gange årligt. 2) Projekterne gennemføres ved hjælp af de lokale energi- og miljøgrupper, som skal tilse, at der arbejdes målrettet med energi- og ressourcebesparelser ved geografierne. Ved hjælp af bl.a. den interne miljøorganisering er der de seneste år udarbejdet årlige miljøredegørelser. Miljøredegørelsen for 2010 viser at forbruget er reduceret i 2010 set i forhold til El-forbruget er reduceret med 4,1 %, det klimakorrigerede varmeforbrug med 4,3 % og vandforbruget med 5,5 %. Adfærdskampagne Kurveknækkeraftalen Kurveknækkeraftalen forpligter Region Sjælland til at arbejde systematisk med energispareindsatser og giver samtidig regionen værktøjer og råd om indsatsen. Aftalen udspringer af budgetaftalen for 2011, hvor der blev bevilget et tilskud på kr. til en energispare- Side 3

5 kampagne rettet mod medarbejdere. Der er nu gennemført analyser og forundersøgelser og planlægning af adfærdskampagner pågår. Udrulning forventes ultimo Indsatsen skal ses i sammenhæng med den interne Lokal Agenda 21-kampagne, som under titlen Den bæredygtige arbejdsplads gennemføres i 2011 i Regionshuset. Heri indgår sundhed, energi og miljø som kampagnetemaer. Igangsætning af CO2-regnskab I budgetaftalen for 2011 blev det besluttet, at der skal gennemføres en målrettet og prioriteret indsats for at nedbringe energiforbruget i Region Sjælland som virksomhed. Derfor er det besluttet at indgå samarbejde med konsulentfirmaet Niras om at få udarbejdet et klimaregnskab for at få et samlet overblik over regionens klimaprofil, så CO2 udslippet kan nedbringes. Klimaregnskabet giver således et overblik over, hvorledes udledninger forårsaget af regionens aktiviteter fordeler sig. Klimaregnskabet vil i første omgang strække sig over en 2-årig periode ( ), hvilket betyder, at man også kan se den historiske udvikling i klimapåvirkningen. Klimaregnskabet danner således grobund for, hvor der kan sættes ind i forhold til CO2 udslippet, samtidigt med, at det viser udviklingen i CO2 udslippet. Investeringer i energieffektiviseringer Region Sjælland har i flere år arbejdet med en lånepulje til energibesparende foranstaltninger til nedbringelse af regionens energiforbrug. Lånepuljen anvendes til sager med < 5 års tilbagebetalingstid. Lånepuljen etableres og drives som en form for selvfinansierende model hvor besparelserne opnået ved tidligere udførte driftsoptimeringer og projekter er med til at finansiere nye energi- og miljøforbedrende tiltag. Lånepuljen har været medvirkende til, at der er gennemført en række energiforbedrende projekter som fx udskiftning af ventilationsanlæg og gaskedler Disse projekter har bl.a. bidraget til det tidligere nævnte fald i forbruget af el, vand og varme. Fremrykningsprojekter hvor staten yder 50 % i medfinansiering har yderligere medvirket til igangsætningen af energieffektiviseringer og endelig blev der som led i budgetaftalen for 2011 afsat en pulje på 10 mio. kr. til finansiering af anlægsinvesteringer, som kan yderligere reducere energiforbruget. Regionsrådet har på den baggrund besluttet at igangsætte 12 nye projekter i Sygehus Nord og Syd, som fremover yderligere vil medvirke til denne udvikling. ELENA og REEEZ-programmet REEEZ-programmet (Renewable Energy and Energy Efficiency in Zealand) har til formål at øge energieffektiviteten i og brugen af vedvarende energianlæg i offentlige bygninger. Region Sjælland samarbejder med 12 kommuner om programmet. Programmet planlægges at løbe fra januar 2012 til december Det samlede budget er 62,4 mio. Euro (svarer til ca. 468 mio. kr.). Til den tekniske forberedelse af REEEZ-programmet har Region Sjælland ansøgt Den europæiske Investeringsbank om medfinansiering. Medfinansieringen kommer fra ELENA (European Local Energy Assistance). Støtten udgør potentielt 75-90% af udgifterne til den tekniske bistand. Det samlede budget for den tekniske forberedelse er 2,8 mio. Euro. (svarer til 20,8 mio. kr.). Det overordnede investeringsprogram består af to dele: Dels energieffektiviserende investeringer i kommunale og regionale bygninger, fx sygehuse, skoler, institutioner og administra- Side 4

6 tionsbygninger. Dels i forsyning af bygningerne med vedvarende energi. De konkrete projekter handler om energiforbedringer som fx isolering af vægge og tage, udskiftning af vinduer, optimering af tekniske installationer og udskiftning af ineffektive installationer. Endvidere vil der bl.a. være projekter om CO2-neutral eller CO2-besparende energiforsyning af offentlige bygninger. Eksterne aktiviteter igangsat af Regionsrådet: Videnscenter for bæredygtigt byggeri Projektet har til formål at udvikle et regionalt og nationalt videnscenter for bæredygtigt byggeri. Projektet er støttet med 6 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler og er en udmøntning af sygehusaftalen. Projektets samlede budget er 11,4 mio. kr. Projektet gennemføres med Næstved Kommune som projektansvarlig og løber i perioden Centeret skal være det sted, hvor der søges viden og kontakter om bæredygtigt byggeri, både på regionalt og nationalt plan. Centeret skal rumme uddannelse, vidensdeling og formidling af bæredygtige løsninger og konkret demonstration af regionens potentialer inden for bæredygtigt byggeri. Ligeledes vil centeret huse et innovativt erhvervsmiljø, hvor bæredygtige bygningselementer og løsninger fysisk demonstreres og vises frem. FabLab Formålet med FabLab Danmark er at styrke regionens innovationskraft og udvikle kompetencer til fremtidens arbejdsmarked især inden for cleantech sektoren. Regionsrådet har bevilget 1 mio. kr. til Væksthus Sjælland, som i samarbejde med NTS-Center Sjælland (Nationalt Center for Undervisning i Natur, Teknik og Sundhed) og Videnscenter for Bæredygtigt Byggeri i Næstved vil etablere det første FabLab (Fabrication Laboratory) i Danmark. Projektperioden er januar 2012 april Region Sjælland har givet støtte til den del af FabLab Danmarks aktiviteter, som er målrettet regionens skoleelever (FabSchool). Målet er, at alle under uddannelse i Region Sjælland deltager i mindst et tematisk projekt på FabLab inden ungdomsuddannelsen er afsluttet. I FabLab får eleverne mulighed for at arbejde i et kreativt teknologisk værksted med digitale produktionsfaciliteter som f.eks. laserskærer og 3D-printere. Borgertopmødet Der blev d. 30. oktober 2010 afholdt et Borgertopmøde om Klima. Topmødet blev arrangeret i et samarbejde imellem Teknologirådet og Region Sjælland. Der blev ydet et tilskud på 1 mio. kr. til topmødet. I topmødet deltog flere end 200 borgere fra hele regionen. Efterfølgende blev holdt et politikermøde med henblik på prioritering af forslagene fra topmødet. Ud af processen kom tre hovedanbefalinger inden for: 1) Et bæredygtigt sammenhængende energisystem, 2) adfærdsændringer og 3) teknologiudvikling. Grøn STRING korridor Grøn STRING korridor er et Interreg projekt om etablering af en grøn trafikkorridor fra Øresundsregionen over Femern til Hamborg. Region Sjælland har bevilget kr. i kontant medfinansiering til projektet. Dertil kommer medarbejdertimer for 1,5 mio. kr. Der ydes refusion på 50% af udgifterne. Projektet har et samlet budget på 2,8 mio. Euro. Formålet med projektet er at forberede dannelsen af en trafikkorridor, der minimerer miljøbelastningen og samtidig sikrer en optimal tilgængelighed og mobilitet for vare- og persontransport. Projektet skal klarlægge de krav og betingelser, der knytter sig til fremtidens grønne transport, således at både myndigheder og virksomheder kan forberede sig på de ændrede forhold. Endvidere skal projektet skabe grundlag for øget trafikalt samarbejde mellem partnere internt i Øresundsregionen og i Tyskland. Projektet skal gennemføres i perioden Side 5

7 3.2 Volumen fra Vækstforum Region Sjælland har også rent volumenmæssigt været i stand til at lave rigtig mange projekter indenfor miljø og klima. Som tidligere nævnt er Vækstforum Sjælland det Vækstforum, der relativt har bevilliget flest midler til grønne projekter. En liste over alle de grønne projekter Vækstforum har støttet indtil nu er vedlagt Masterplanen som bilag. Her gives kun er lille smagsprøve på de mange spændende og innovative projekter, der er givet støtte til. Risø Park Med Risø Park arbejdes der konkret på at skabe en, i europæisk målestok, førende industriudviklingspark for cleantech og energi aktiviteter. Parken udvikles i et tæt samarbejde mellem Region Sjælland, Roskilde Kommune og Forskningscenter Risø. Målet er, at Risø Park skal udgøre et nyt erhvervsområde for virksomheder, som udvikler og producerer klima- og energiteknologiske løsninger. Parken skal skabe de rette rammebetingelser, der kan tiltrække virksomheder fra ind- og udland til området og dermed nye arbejdspladser til regionen. Projektet har fået bevilliget 6,7 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler og projektperioden er november 2010 til primo Copenhagen Cleantech Cluster Vækstforum har medvirket til etableringen af Copenhagen Cleantech Cluster (CCC) gennem medfinansiering sammen med en række andre parter: Kommunerne Roskilde, Lolland, Kalundborg, Frederikssund og Albertslund, CAT Science Park, Scion DTU, Risø DTU, Københavns Universitet, Dansk Hydraulisk Institut, Øland A/S, DI, SEAS NVE, NCC, Siemens Danmark, Better Place Denmark, DONG Energy, Novozymes, Haldor Topsøe, Copenhagen Ressource Institute, Ernst & Young og Copenhagen Capacity. CCC arbejder på at styrke erhvervsudviklingen indenfor cleantech-sektoren i Region Sjælland og Hovedstaden, både i forhold til at øge omsætningen i de eksisterende cleantechvirksomheder og med henblik på at tiltrække nye virksomheder. En af måderne er at igangsætte samarbejdsaktiviteter mellem virksomheder og forskningsmiljøer, som arbejder med nye energiløsninger. Siden projektet gik i gang i starten af 2010 har det opnået stor international interesse og bliver allerede internationalt betragtet som én af de mest markante cleantechklynger. Projektet har opnået knap 200 medlemmer af foreningen CCC. Det er hensigten, at foreningen skal have et fremtidigt selvstændigt virke, når projektet udløber. Region Sjælland er repræsenteret i bestyrelsen for foreningen. Den industrielle symbiose Den industrielle symbiose i Kalundborg har siden slutningen af 1960 erne udmærket sig ved et samarbejde, hvor virksomheder udnytter hinandens spildprodukter og overskudsenergi. For at sikre, at symbiosen kan medvirke til at styrke den bæredygtige og grønne regionale erhvervsudvikling, har Vækstforum støttet opbygningen af et symbiosesekretariat i Kalundborg. Sekretariatet arbejder systematisk på at udbrede erfaringerne fra Kalundborg til resten af Region Sjælland og den øvrige del af landet. Målet er at udvikle konkrete metoder, som på sigt kan danne basis for symbiosekoncepter, der kan eksporteres til hele verden. Cluster Biofuels Denmark Kalundborg er også hjemsted for Inbicon, som er et samarbejde mellem Statoil, NovoZymes og Dong Energy. Inbicon er et af verdens første testanlæg, som producerer 2. generations bioethanol. Med anlægget er det målet at danne skole for fremtidens bioethanol-produktion. Til at understøtte dette arbejde har Vækstforum støttet organisationen Cluster Biofuels Side 6

8 Denmark, som arbejder målrettet på at få virksomheder, som arbejder med biomasseteknologi til at placere sig ved Inbicon for at udnytte den unikke viden, som her er oparbejdet. Regional biomassesatsning Arbejdet i regi af Inbicon og Cluster Biofuels Denmark er samtidig omdrejningspunktet for en ny stor regional satsning, som er under udvikling i efteråret Satsningen er samtidig et led i den regionale grønne satsning og går ud på at udvikle en særlig biomassespecialisering i Region Sjælland. Udover aktiviteterne i Kalundborg, tages der afsæt i øvrige regionale biomasseinitiativer, bl.a. algeinnovation på Lolland og forsøg med brug af industriaffald til energiproduktioner i Solrød Kommune. Begge disse initiativer er understøttet af Region Sjælland og Vækstforum. Den store biomassesatsning vil ligeledes være understøttet af Region Sjælland. Satsningen forventes at have et samlet budget på omkring 20 mio. kr. Vindtunnel Vækstforum har involveret sig i etableringen af en kommende vindtunnel på Risø. Vindtunnelen vil sætte nye standarder for forskning og udvikling indenfor vindenergi og forventes at få stor betydning for den danske vindindustri. Samtidig vil vindtunnelen også have stor betydning for at kunne tiltrække nye cleantech-virksomheder til regionen og til Risø Park. Vækstforum har reserveret 14 mio. kr. til arbejdet med at etablere den nye vindtunnel. Som led i finansieringen af de ca. 150 mio. kr. som vindtunnelen koster, vil regeringen yde 40 mio. kr. til arbejdet. Det forventes at Videnskabsministeriet omkring årsskiftet 2011/2012 vil give endeligt grønt lys for etablering af vindtunnelen og den forventes at stå helt færdig i Region Sjællands grønne indsats fremadrettet Ovenstående er udtryk for at Region Sjælland har været en aktiv, ambitiøs og succesfuld grøn aktør. Region Sjælland ønsker fremadrettet at styrke og konkretisere denne rolle. Dette kommer tydeligt til udtryk, når man begynder at kigge på de forskellige bærende strategier og handlingsplaner for Region Sjællands fremtidige virke. Nedenfor er i oversigtsform samlet de væsentligste fremadrettede målsætninger og handlinger inden for Region Sjællands arbejde med klima, energi og bæredygtig udvikling. Mål og handlinger er hentet fra følgende eksisterende politikker, strategier og handlingsplaner: Forslag til den regionale udviklingsstrategi inklusiv handlingsplan (vedtages endeligt primo 2012) (RUS) Forslag til Lokal Agenda 21-strategi inklusiv handlingsplan (vedtages endeligt primo 2012) (LA21) Den regionale klimastrategi, der er udarbejdet i fællesskab med kommunerne (løber til og med 2012) Vækstforum Sjællands Erhvervsudviklingsstrategi inklusiv handlingsplan (EUS) Energi- og miljøstyring internt i Region Sjælland (Vedtaget af Regionsrådet maj 2008) Energi- og Miljøscreening Byggeri Forslag til Region Sjællands indkøbspolitik (vedtages ultimo 2011) Region Sjællands IT-strategi med tilhørende IT-principper Trafikplan for den regionale, kollektive trafik i Region Sjælland 2009 Side 7

9 4.1 De overordnede strategiske målsætninger: Region Sjællands vision er at være den grønne region i Europa i 2020 (LA21 og RUS) Region Sjælland skaber velstand, vækst og udvikling på et bæredygtigt grundlag (RUS og EUS) Region Sjælland vil som virksomhed være et foregangseksempel (LA21) Region Sjælland som virksomhed Region Sjælland ønsker at sætte fokus på bæredygtig udvikling blandt medarbejderne i Region Sjælland (LA21) Region Sjælland vil arbejde for, at beslutninger truffet inden for trafik, sundhed, jordforurening og erhvervs- og regional udvikling hænger sammen og fremmer en bæredygtig udvikling (LA21) At regionen som virksomhed begrænser energiforbruget og miljøbelastningen og nedbringer udgiften til varme-, el-, og vandforbruget. Begrænsningen af energi- og miljøbelastningen, skal ske ved at fremme mere energieffektiv adfærd i forbindelse med byggeri, samt drift og vedligeholdelse af regionens bygninger, og ved effektiv erfarings- og videns udveksling (Energi- og miljøstyring internt i Region Sjælland) Grøn IT: Koncern IT er bevidst om at levere Grøn IT og ved it-indkøb skal miljøpåvirkning afklares og produkter vælges ud fra en samlet økonomisk vurdering med miljøet som er fokusområde (Region Sjællands IT-principper) Som en del af at understøtte regionens strategiske mål skal Region Sjælland også igennem indkøb forfølge målene om nedbringelse af CO2 udslip (Indkøbspolitik) Så vidt muligt prioriteres produkter, der er fremstillet og distribueres af leverandøren på den mest miljørigtige og bæredygtige måde og belaster miljøet mindst muligt under både brug, bortskaffelse og eventuel genanvendelse (Indkøbspolitik) Logistik skal håndteres optimalt. Region Sjælland centraliserer lagerfunktionen bl.a. med det formål at den samlede transportomkostning og miljøbelastning nedbringes (Indkøbspolitik) Region Sjælland som virksomhed - Byggeri Region Sjælland vil i forbindelse med nybyggeri og renovering af bygninger i størst muligt omfang investere i de mest energieffektive løsninger (LA21) Alle byggeprojekter hvad enten det er om-, tilbygninger eller nybyggeri, skal allerede på projektstadiet gennemgås grundigt med fokus på energi- og ressourceforbruget i udførelsesfasen såvel som driftsfasen (Energi- og miljøscreening Byggeri) Borgerrettet indsats Region Sjælland ønsker at øge kendskabet til bæredygtig udvikling og udbrede handlingskompetencer til at arbejde med bæredygtig udvikling blandt borgerne i regionen (LA21 samt anbefaling fra Borgertopmødet) Energi En langsigtet omstilling af energisystem til et system, der er baseret på vedvarende energikilder (Regional Klimastrategi samt anbefaling fra Borgertopmødet) Region Sjælland vil arbejde for at test af energiteknologier kobles sammen med nytænkning indenfor bl.a. infrastruktur, transport, lokale fødevarer og nye bosætnings- og erhvervsformer (RUS) Udviklingen af nye grønne energiteknologier, som understøtter en økonomisk, social og miljømæssig bæredygtig udvikling i hele regionen (EUS samt anbefaling fra Borgertopmødet) Side 8

10 Klima En koordineret respons på de igangværende klimaforandringer, der har indvirkning på regionens udvikling (Regional Klimastrategi) Udvikling af nye klima-innovative produkter, services og systemløsninger i regionen (Regional Klimastrategi) Erhversrettet indsats Et stærkt erhvervsliv i den grønne region, hvor cleantech, energi og miljø skal understøttes og fremme grøn vækst i regionen (RUS og EUS) En øget specialiseringsgrad i regionens erhvervsliv, der slår tydeligt igennem i erhverv med høj værdiskabelse som cleantech (EUS og RUS) Region Sjælland skal være foregangsregion i forhold til at tiltrække test- og demonstrationsprojekter inden for områder som miljø- og energiteknologi (EUS og RUS) Transport Region Sjælland vil arbejde for bæredygtige trafikløsninger, der kan reducere transportsektorens miljøbelastning og energiforbrug (RUS, LA21) Grøn transport i en grøn region. Samarbejde mellem virksomheder, trafikselskaber, institutioner m.v. for at udvikle effektive og intelligente transportløsninger, der knytter an til nationale og europæiske målsætninger om grønnere transport (RUS) 4.2 Målbare målsætninger Region Sjælland, Vækstforum Sjælland og kommunerne er enige om at arbejde for mindst at opfylde EU s klimamål om 20% CO2-reduktion og 20% vedvarende energi i 2020 for regionen som geografi (LA21 og RUS). Region Sjælland vil reducere eget CO2-udslip med mindst 20% i 2020 (LA21 og RUS) Region Sjælland har som virksomhed reduceret slutforbruget af energi med 15 % i 2025 (LA21 og Energi- og miljøstyring internt i Region Sjælland) Region Sjælland forventer, at passagertallet i den kollektive trafik øges med 1 mio. påstigninger, når trafikplanen er fuldt implementeret og har været i drift minimum et år, dvs. i 2012 (Trafikplanen) 4.3 Handlinger Region Sjælland som virksomhed Region Sjælland ønsker at arbejde hen imod at afholde grønne politiske møder. Regionsrådet arbejder i denne forbindelse papirløst (LA21). Region Sjælland vil arbejde for, at beslutninger truffet inden for trafik, sundhed, jordforurening og erhvervs- og regional udvikling hænger sammen og fremmer en bæredygtig udvikling. Hvor Regionsrådets beslutninger medfører væsentlige konsekvenser for forbrug af energi, vand og varme, beskrives disse som del af beslutningsgrundlaget (LA21). Region Sjælland ønsker at sætte fokus på bæredygtig udvikling blandt medarbejderne i Region Sjælland. Med Den bæredygtige arbejdsplads skal der gennem adfærdskampagner sættes fokus på sundhed, miljø og energi i medarbejdernes hverdag (LA21). Den bæredygtige arbejdsplads indebærer også kompetenceudvikling af medarbejdere via kurser om løsningsmodeller for bæredygtig udvikling (LA21). Region Sjælland som virksomhed energi og miljøstyring Med ELENA-projektet vil Region Sjælland sammen med kommunerne arbejde for finansiering til energieffektiviseringer i offentlige bygninger (LA21). Side 9

11 Udpegning af energiansvarlige og etablering af energiprojektgrupper i regionens virksomhedsområder (Intern energi- og miljøstyring). Ensartet registrering og kortlægning af energi- og miljødata i regionen (Intern energi- og miljøstyring). Fokus på reduktion af regionens CO2-udledning samt motivation til nytænkning og adfærdsændringer (Intern energi- og miljøstyring). Region Sjælland som virksomhed - Byggeri Eksterne rådgivere får udleveret krav og screeningsnotatet til energi- og miljøbesparelser sammen med øvrige krav som arealdisponering, materialekrav etc. (Energi- og miljøscreening Byggeri). Rådgiverne skal dokumentere erfaring med energi- og miljørigtigt byggeri, og denne dokumentation skal være et af udvælgelsesparametrene (Energi- og miljøscreening Byggeri). Inventar og maskiner m.m. skal indgå i projektgranskningen og retningslinjerne, således at energi- og ressourcebesparelser indenfor dette område ligeledes prioriteres højt (Energi- og miljøscreening Byggeri). Region Sjælland som virksomhed - Indkøb Region Sjælland er repræsenteret i de fællesoffentlige indsatser, der fremmer miljørigtige grønne indkøb i Danmark gennem udarbejdelse af praktisk anvendelige miljøstandarder og værktøjer (Indkøbspolitikken). Region Sjælland prioriterer, i det omfang det er muligt, produkter, der opfylder kravene til en af de offentligt kontrollerede nationale eller internationale miljømærkeordninger, herunder også certificeringer og mærkevareordninger på fødevareområdet (Indkøbspolitikken). Regionens kontrol med leverandørernes overholdelse af de fastsatte miljø- og bæredygtighedskrav sker derudover gennem indarbejdelse af produktspecifikke eller ydelsesspecifikke krav samt krav til dokumentation for opfyldelse af disse, i regionens udbud (Indkøbspolitikken). Borgerrettede handlinger Region Sjælland vil i samarbejde med regionale aktører etablere et netværk med lokale forandringsagenter, borgere og formidlere. Netværket skal oplysning og vejledning. Handlingen udspringer af ønsker fra Borgertopmødet afholdt i efteråret 2010 (LA21). Uddannelse og kompetencer Region Sjælland ønsker dialog med de regionale uddannelsesinstitutioner om videreførelse og intensivering af arbejdet med at udvikle nye typer af uddannelsestilbud, som indtænker klima og bæredygtighed (LA21). Region Sjælland vil arbejde for, at der udvikles uddannelser, som bygger på regionens styrkepositioner. Det gælder blandt andet inden for cleantech, energi og miljø (RUS). Region Sjælland vil i samarbejde med de regionale erhvervsuddannelser udvikle nye uddannelser, som fokuserer på anvendelse af energibesparende materialer og løsninger ved bygge- og renoveringsarbejde (LA21). Region Sjælland sætter i samarbejde med Vækstforum fokus på at udvikle virksomhedernes kompetencer indenfor grønt, energirigtigt byggeri. Det sker bl.a. gennem lederudviklingsprogrammer for bl.a. håndværksmestre (RUS). Side 10

12 Energi Region Sjælland vil arbejde for nedsættelsen af et kompetencenetværk i forhold til sammenkoblingen af energiteknologier (RUS). Vækstforum Sjælland vil arbejde for etablering af testplatforme for nye energisystemer til bl.a. fremtidens intelligente el-net (smart grid) (EUS). Klimarelaterede handlinger fra den Regional Klimastrategi: Side 11

13 Transport Bedre, hurtigere og grønnere trafik. Region Sjælland vil arbejde for at reducere transportsektorens miljøbelastning og energiforbrug (RUS). Region Sjælland vil tage initiativ til udarbejdelse af mobilitetsplanlægning blandt regionens store offentlige arbejdspladser for at reducere arbejdspendling og erhvervskørsel (RUS). Erhvervsrettet indsats Vækstforum Sjælland vil arbejde for at forbedre betingelserne for vækst ved at opbygge nye forretningsområder samt kommende eksportmuligheder inden for det grønne område (EUS). Vækstforum Sjælland vil bakke op om initiativer, der styrker Copenhagen Cleantech Cluster (EUS). Side 12

14 Naturen og rekreative ruter Region Sjælland vil arbejde for en samlet grøn struktur for naturen i Region Sjælland, for en fortsat udbygning af et samlet system af rekreative ruter og for at aktiviteter i naturen kobles med sundhed (LA21). Region Sjælland vil medvirke til at synliggøre de rekreative ruters mulighed for at understøtte lokal erhvervsudvikling, turisme og bosætning (RUS). 5. Det fremadrettede perspektiv i Den Grønne Masterplan Ovenfor er givet et overblik over de nuværende aktiviteter og de strategiske mål og konkrete handlinger, der skal udgøre rammen for Region Sjællands fremadrettede initiativer indenfor miljø, energi og klima. Masterplanen giver dermed både os selv og vores samarbejdspartnere et godt udgangspunkt for en koordineret fremtidig indsats på det handlingsorienterede plan. Region Sjælland vil også fremover arbejde for at regionens aktører mødes, udvikler ideer og skaber en sammen- indsats for de grønne initiativer i hele regionen. hængende Det vil således være naturligt at tage udgangspunkt i nærværende masterplanen i forhold til udmøntningen af Region Sjællands grønne satsning og i definitionen af Grøn Komités opgaver. Det samme gør sig gældende når Region Sjælland sammen med kommunerne i 2012 skal beslutte at revidere den regionale klimastrategi. Side 13

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA.

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA. Dato: 9. maj 2011 Bilag til Fælles regional-kommunal ansøgning om ELENAstøtte til at forberede investeringer i energibesparelser Forkortet dansk version af ELENA-ansøgningen ELENA-ordningen i korte træk

Læs mere

. Udmøntning af midler til grøn satsning 2014

. Udmøntning af midler til grøn satsning 2014 . Udmøntning af midler til grøn satsning 2014 Forretningsudvalget Brevid: 2374669 Resume Der fremlægges aktiviteter, som udmønter Regionsrådets midler til grøn Sagsfremstilling Der er i regionens budget

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Udkast til Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015

Udkast til Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015 Dato: 28. september 2011 Brevid: 1493520 Udkast til Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015 1. Indledning Indkøb er et væsentligt område, der yder vigtige bidrag til, at regionens ansatte kan løse kerneopgaverne

Læs mere

Lokal Agenda 21 i Region Sjælland som virksomhed

Lokal Agenda 21 i Region Sjælland som virksomhed 2012-2013 Lokal Agenda 21-handlingsplan Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012-2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i den regionale indsats for en bæredygtig

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland.

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland. Sag til K-17 19.april og KKR 11.juni 2013; Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser. Baggrund Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden Den nye regionale rolle er i vid udstrækning en udviklingsopgave

Læs mere

Region Sjælland har modtaget Forslag til Faxe Kommuneplan 2013 i høring og har med interesse læst kommuneplanen.

Region Sjælland har modtaget Forslag til Faxe Kommuneplan 2013 i høring og har med interesse læst kommuneplanen. Faxe Kommune Center for Erhverv og Udvikling Frederiksgade 9 4690 Haslev kommunen@faxekommune.dk Dato: 6. februar 2014 Brevid: 2243265 Udkast Høringssvar til Forslag til Faxe Kommuneplan 2013 Region Sjælland

Læs mere

Region Sjælland har modtaget Køge Kommuneplanstrategi 2011 i høring og har med interesse læst forslaget.

Region Sjælland har modtaget Køge Kommuneplanstrategi 2011 i høring og har med interesse læst forslaget. Køge Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Torvet 1 4600 Køge Dato: 21. maj 2012 Sagsnr.: 3973 Brevid: 1713899 Høringssvar til Køge Kommuneplanstrategi 2011 Region Sjælland har modtaget Køge Kommuneplanstrategi

Læs mere

Udkast. Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved

Udkast. Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Udkast Høringssvar til Forslag til Næstved Kommuneplan 2013-2025 Region Sjælland har modtaget Forslag til Næstved Kommuneplan 2013 i høring og har med interesse

Læs mere

Klimastrategi for Hovedstadsregionen

Klimastrategi for Hovedstadsregionen Klimastrategi for Hovedstadsregionen Møde i den 10. juni 2011 Det indstilles, at Hovedstaden: tager oplægget til efterretning godkender de fremlagte aktiviteter som de centrale elementer i klimastrategien.

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

Nedenfor gives en gennemgang af særlige fokusområder, som udvalget har beskæftiget sig med

Nedenfor gives en gennemgang af særlige fokusområder, som udvalget har beskæftiget sig med Afrapportering fra Miljø, energi og udviklingsudvalgets arbejde i 2012-2013 Miljø, energi og udviklingsudvalgets opgave er at være rådgivende, politikforberedende og debatskabende inden for miljø-, energi-

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Klimaplan 2012-2015 Det energisamfund intelligente Klimasekretariatet

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Klimachef Jan Nielsen Fokuspunkter CO2 Grøn Forsynings- Klima- vækst sikkerhed tilpasning s klimavision Intelligente klimaløsninger til gavn for miljø, borgere og erhvervsliv Aarhus vil gå forrest i klimaindsatsen

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

I synopsis beskriver vi kort indholdet i den kommende handlingsplan. Teksten er ikke færdigbearbejdet.

I synopsis beskriver vi kort indholdet i den kommende handlingsplan. Teksten er ikke færdigbearbejdet. Bilag til sagsfremstilling Dato: 7. august 2012 Synopsis for Handlingsplan 2013-2014 for den regionale udviklingsstrategi I synopsis beskriver vi kort indholdet i den kommende handlingsplan. Teksten er

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Grønt regnskab 2009 Sammenfatning af Energi- og Miljøredegørelsen 2009

Grønt regnskab 2009 Sammenfatning af Energi- og Miljøredegørelsen 2009 Region Syddanmark Grønt regnskab 2009 Sammenfatning af Energi- og Miljøredegørelsen 2009 regionsyddanmark.dk Forord Region Syddanmark udgiver hvert år en energi- og miljøredegørelse indtil videre har

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010

Præsentation af Innovation Fur. Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Præsentation af Innovation Fur Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Disposition o Hovedtal for Fur o Eksisterende net på Fur o Ideen bag Innovation Fur o Initiativtagere o Igangsætning -

Læs mere

Rammer for handlingsplanen

Rammer for handlingsplanen Strategisk fokus for samarbejder Rammer for handlingsplanen Der er fire filtre, som alle skal være opfyldt for at et samarbejde kan udvikles. Hvis dette er opfyldt, kan et samarbejde påbegyndes, og her

Læs mere

Klima- og energipolitik

Klima- og energipolitik Klima- og energipolitik Godkendt i Byrådet den 26. september 2011 1 Forord Klima- og Energi i nyt perspektiv Politik og Strategi 2020 blev udarbejdet af Plan- og Klimaudvalget og godkendt den 1. juni 2011

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

UDVIKLING AF KLIMAERHVERVENE PÅ SJÆLLAND. Date: June 25th 2009 Name Steen Donner

UDVIKLING AF KLIMAERHVERVENE PÅ SJÆLLAND. Date: June 25th 2009 Name Steen Donner UDVIKLING AF KLIMAERHVERVENE PÅ SJÆLLAND Date: June 25th 2009 Name Steen Donner Fordelene ved klynger European Cluster Observatory: Mere innovative 100% flere patenter og varemærkeregistreringer Højere

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Region Sjælland har modtaget Forslag til Greve Kommuneplan 2013-2025 i høring og har med interesse læst kommuneplanen.

Region Sjælland har modtaget Forslag til Greve Kommuneplan 2013-2025 i høring og har med interesse læst kommuneplanen. Greve Kommune Center for Teknik og Miljø Rådhusholmen 10 2670 Greve Dato: Udkast Høringssvar til Forslag til Greve Kommuneplan 2013-2025 Region Sjælland har modtaget Forslag til Greve Kommuneplan 2013-2025

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune Visionen CO2030 - Århus uafhængig af fossile brændsler Århus CO2 neutral 2030 Aftenmøde 1. december 2010 Jan Nielsen, Klimachef Århus Kommune Indhold 1. Visionen for Århus CO2030 2. Hvad er status for

Læs mere

FORKANTS DANMARK. -Globale udfordringer lokale muligheder. Udviklingschef Niels Larsen 2013

FORKANTS DANMARK. -Globale udfordringer lokale muligheder. Udviklingschef Niels Larsen 2013 FORKANTS DANMARK -Globale udfordringer lokale muligheder Udviklingschef Niels Larsen 2013 UDFORDRINGER/MULIGHEDER Infrastruktur Placering Offentlige arbejdspladser Bosætning Uddannelser Arbejdspladser

Læs mere

Energikonference den 1. december 2015

Energikonference den 1. december 2015 Energikonference den 1. december 2015 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Kristian Tilsted Klima- Miljø- og Teknikudvalget Nedbringelsen af CO2-udledningen Vi gør allerede meget, men vi kan gøre

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

Kravspecifikation. Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen

Kravspecifikation. Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen Region Hovedstaden udbud af mobilitetsplaner i hovedstadsregionen kravspecifikation version 1 - juli

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima AGENDA Præsentation ELENA teknisk bistand betalt af EU Erfaringer fra Region Sjælland og 12 kommuner Forundersøgelse ELENA-ansøgning

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009 Bilag 3. Første udkast til handlingsplaner Handlingsplan 1.1 ESCO Indsatsområde 1 Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme Handlingsplan 1.1 ESCO I fastsættes en målsætning om, at Greve Kommune

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion

Indholdsfortegnelse. 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion Klimaindsats Status primo 2014 Indholdsfortegnelse 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion 2. Strategier & Planer...3 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Strategi for klimatilpasning Handleplan

Læs mere

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Partnerskabet for brint og brændselsceller Hobro den 3. april 2014 Margrethe Høstgaard Udviklingskonsulent Regionens opgaver Regional Udviklingsplan: Ny plan

Læs mere

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Mod en fossilfri fremtid Hvor er vi, hvor skal vi hen og hvordan når vi målet? Marie-Louise Lemgart, Klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup

Læs mere

Klimavision: Danmark som førende klimanation FORENINGEN AF RÅDGIVENDE I NGENIØRER F RI

Klimavision: Danmark som førende klimanation FORENINGEN AF RÅDGIVENDE I NGENIØRER F RI Klimavision: Danmark som førende klimanation FORENINGEN AF RÅDGIVENDE I NGENIØRER F RI I 00 er Danmark verdens førende viden og teknologination inden for udbredelse af Cleantech 1. Introduktion Foreningen

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

GG strategi 27. juli Forord

GG strategi 27. juli Forord GG strategi 27. juli 2016 Forord Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i dag er billedet et andet. Nutidens børn og unge

Læs mere

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET Den 13. november 2012 MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET SAG NR. 1 BEVILLING AF ERHVERVSFREMMEMIDLER TIL ERHVERVSPROJEKTER ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum bevilger

Læs mere

Varde Kommune. CO2 opgørelse Klimakommune

Varde Kommune. CO2 opgørelse Klimakommune Varde Kommune CO2 opgørelse 2015 Klimakommune CO2 opgørelse 2015 År 2015 CO2 Udledning [Ton] Besparelse Elforbrug 1.506 9 % Varmeforbrug 6.577 26 % Transport 1.832-1,2 % Andet* 708 2,9 % I alt 10.623 18,8

Læs mere

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Ballerup Kommunes Klimaplan Gennemgang af klimaplanen Kommentarer Forslag til tiltag Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Indhold Visionen Klimafakta om Ballerup Kommune El- og varmeforsyning

Læs mere

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler Eventuelle er i forhold til påkrævede Handlingsplanstema 1: Fokuseret erhvervsudvikling skaber virksomheder i vækst Vækstaftale 1 - Tiltrække virksomheder og investeringer Leadpartner er Copenhagen Capacity

Læs mere

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune er udgivet af: Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Vedtaget af Greve Byråd 2009 For henvendelse vedrørende

Læs mere

Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning. Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03

Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning. Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03 Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning Esther Martin Dam Roth, Wied, Erik Alsema, Gate 21 W/E Consultants Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03 Indhold af Session

Læs mere

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde:

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde: Klimaindsats 01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Klima og energiarbejdet er drevet af et lokalt politisk ønske om, at arbejde for en bedre forsyningssikkerhed og at mindske sårbarheden

Læs mere

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 INDHOLD 1. Introduktion og proces 2. Et holistisk perspektiv på grøn omstilling og vækst 3. Eksempler på grøn

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 28 Teknologiudviklingsprogrammet

Læs mere

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Dato: 22. november 2011 Brevid: 1553077 Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Vækstforum Sjælland og Region Sjælland anser regionens placering i Øresundsregionen som en styrke og en væsentlig

Læs mere

Status på den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Status på den regionale vækst- og udviklingsstrategi Status på den regionale vækst- og udviklingsstrategi 2015-2018 Den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) er Regionsrådets og Vækstforums strategi for, hvordan der sammen kan skabes en attraktiv

Læs mere

ENERGIPLAN På vej mod en energieffektiv og fossilfri koncern. Strategisk indsats Grøn drift og udvikling

ENERGIPLAN På vej mod en energieffektiv og fossilfri koncern. Strategisk indsats Grøn drift og udvikling ENERGIPLAN 2025 På vej mod en energieffektiv og fossilfri koncern Strategisk indsats Grøn drift og udvikling Oktober 2015 1 Grøn drift og udvikling Energiplan 2025 Region Hovedstadens målsætning er at

Læs mere

Energi- og miljøredegørelse for

Energi- og miljøredegørelse for Energi- og miljøredegørelse for 2013 1. Forord...side 2 2. Resume...side 2 3. Indsatsområder....side 4 4. Organisering...side 5 5. Forbrugstal....... side 6 6. Konklusion side 10 1. Forord: Energi- og

Læs mere

Den grønne industrikommune

Den grønne industrikommune Den grønne Kalundborg Kommunes Erhvervs- og udviklingspolitik 2011 2014 Den grønne INDHOLD 3 Forord 4 Den grønne Kalundborg kommune Det internationale perspektiv Det lokale/ regionale perspektiv Udgangspunkt

Læs mere

KKR den 11. juni 2014

KKR den 11. juni 2014 KKR den 11. juni 2014 Erhverv, vækst og beskæftigelse Fokuseret Vækstdagsorden Regional erhvervs- og udviklingsstrategi, herunder turisme Klimastrategi (punkt 2.2) KKR SJÆLLAND En brændende platform OECD

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11. Energirenovering og vedvarende energi v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.2012 Hvad jeg kommer rundt om i mit indlæg Hvad gør Holbæk Kommune

Læs mere

Energipartnerskab Region Sjælland & SEAS-NVE - gensidig udvikling

Energipartnerskab Region Sjælland & SEAS-NVE - gensidig udvikling Energipartnerskab Region Sjælland & SEAS-NVE - gensidig udvikling Region Sjælland en grøn politik Bæredygtige løsninger som sikrer, at vi på kort og lang sigt optimerer energianvendelsen. Nyt syn på hvordan

Læs mere

Status og orientering Energi på Tværs

Status og orientering Energi på Tværs Status og orientering Energi på Tværs KTC 27.02.2015 Energi på Tværs skal At finde svar på, hvordan regionen bedst muligt kan bane vejen for en omstilling af energi- og transportsystemet: Udarbejde en

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG. Norske gæster den 22. juni 2017

SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG. Norske gæster den 22. juni 2017 SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG Norske gæster den 22. juni 2017 Temadrøftelse i Kommunalbestyrelsen 28. september 2015 Indledende temadrøftelse om strategi for kommuneplanlægningen

Læs mere

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Velkommen til nytårskur i Region Sjælland. Jeg har glædet mig meget til i dag, for det at tage hul på et nyt år er specielt hvert år. Det giver

Læs mere

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune Klimapartnerskabsaftale mellem XX og Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Aarhus Kommune Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. og Klimasekretariatet Valdemarsgade 18 8000 Aarhus

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem 1 Centrale målsætninger i Energiaftalen 22-3-2012 2020: 50% vindenergi i elforbruget 2020: 40% reduktion af drivhusgasser set i forhold til 1990

Læs mere

Energi- og miljøredegørelse for 2009 12.05.2010

Energi- og miljøredegørelse for 2009 12.05.2010 1. Forord...side 2 2. Resume...side 2 3. Indsatsområder side 2 4. Organisering...side 4 5. Metoder..side 4 6. Forbrug 2009..... side 9 7. Sammenligning forbrug 2000 og 2009.side 13 8. Konklusion.side 18

Læs mere

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Udarbejdet pba af Forretningsudvalgets anbefaling til Regionsrådets møde 28/4-15 En ny regional vækst- og udviklingsstrategi

Læs mere

Status på Solrød Kommunes klimaindsats 2010

Status på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 SOLRØD KOMMUNE TEKNISK ADMINISTRATION på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 Klimaproblemerne hænger sammen med, at der allerede er sket og forventes at ske en yderligere

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

Regionshuset, Vejle 11. juni Regional Udvikling. v/vicedirektør for Regional Udvikling Anita Bisgaard

Regionshuset, Vejle 11. juni Regional Udvikling. v/vicedirektør for Regional Udvikling Anita Bisgaard Regionshuset, Vejle 11. juni 2013 Regional Udvikling v/vicedirektør for Regional Udvikling Anita Bisgaard Regional Udviklings mål for 2016 Konkurrencedygtige virksomheder En veluddannet arbejdskraft Effektiv

Læs mere

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Erhverv Mål Handlinger KlimaKlar Virksomheder Dialog ved miljøtilsyn

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

andlingsplan 2012-2013 H for den regionale udviklingsstrategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

andlingsplan 2012-2013 H for den regionale udviklingsstrategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Handlingsplan 2012-2013 for den regionale udviklingsstrategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Forord I den regionale udviklingsstrategi 2012-2015 fokuserer og prioriterer

Læs mere

Agenda 21 - fra proces til resultater

Agenda 21 - fra proces til resultater Agenda 21 - fra proces til resultater Nyt samarbejde Danske kommuner er i gang med at omsætte lokal Agenda 21 i handling, det er en stor udfordring for mange. Vi er tre rådgivende organisationer, som har

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

SMART ALBERTSLUND STRATEGI FOR DEN SMARTE BY

SMART ALBERTSLUND STRATEGI FOR DEN SMARTE BY A DK U SMART ALBERTSLUND ST STRATEGI FOR DEN SMARTE BY STRATEGIENS RAMME FUNDAMENT UDVIKLINGSOMRÅDER REDSKABER MÅL ALBERTSLUNDS VISION & STRATEGI BORGERNE BÆREDYGTIGHED ERHVERVSLIVET SERVICE- OG VELFÆRD

Læs mere

Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014

Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014 Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014 Borgmesterforum 2014 Gate 21 porten til grøn omstilling og vækst Gate 21 er en non-profit partnerorganisation, som gennemfører tværkommunale projekter

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Landsplanredegørelse 2013

Landsplanredegørelse 2013 Miljøminister Ida Auken nst@nst.dk U D K A S T 27-09-2013 Sag nr. 12/996 Dokumentnr. 40395/13 Landsplanredegørelse 2013 Under forhøringen til denne landsplanredegørelse i 2012 fremførte Danske Regioner

Læs mere

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 23. september 2015 Nanna Rørbech Dagsorden 1. Oplæg om MUDP og Grøn Innovationspulje 2. Dialog med repræsentanter fra Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Strategiske satsninger i Region Sjælland. v. Koncerndirektør

Strategiske satsninger i Region Sjælland. v. Koncerndirektør Strategiske satsninger i Region Sjælland v. Koncerndirektør Per Bennetsen Vækstforum Vækstforums formål er at skabe og udvikle rammerne for erhvervsudviklingen i Region Sjælland. Målet er økonomisk vækst

Læs mere

Har i forsknings ideen?

Har i forsknings ideen? Det strategiske forskningsråd Har i forsknings ideen? Det Strategiske Forskningsråd investerer over 1 milliard kr. i forskning i 2010 Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter EU netværksmidler

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Strategi 2013-2017 November 2012 Side 1 Business Region Aarhus Strategi 2013-2017 ENDELIGT UDKAST Erhvervssamarbejde mellem Favrskov, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg,

Læs mere