Energi- og miljøredegørelse for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energi- og miljøredegørelse for 2009 12.05.2010"

Transkript

1

2 1. Forord...side 2 2. Resume...side 2 3. Indsatsområder side 2 4. Organisering...side 4 5. Metoder..side 4 6. Forbrug side 9 7. Sammenligning forbrug 2000 og 2009.side Konklusion.side 18

3 1. Forord: Baggrunden for at der jævnligt udarbejdes en energi- og miljøredegørelse er, at der løbende kan holdes øje med energi- og ressourceforbruget. Samtidig vil det overblik der skabes medføre, at der tidligt kan tages aktion, i forhold til et øget eller unødigt forbrug. Endelig kan energi- og miljøredegørelsen anvendes af beslutningstagere i virksomheden Region Sjælland, når en overordnet eller specifik energi- og miljøindsats skal vurderes og besluttes. 2. Resume: Regionsrådet godkendte den 8. maj 2008 notatet vedrørende energi- og miljøstyring (efterfølgende kaldet retningslinier) i virksomheden Region Sjælland. Retningslinierne beskriver at der årligt skal udarbejdes en energi- og miljøredegørelse til Regionsrådet. Redegørelsen vil indeholde en række oplysninger omkring; forbrug af el, varme og vand, målsætninger, indsatsområder, handlingsplaner, metoder og virkemidler. Fra medio 2008 er der arbejdet målrettet på at koordinere en fælles spareindsats i regionens ejendomme især via den regionalt etablerede energi- og miljøstyregruppe. Gruppen består af repræsentanter fra de 4 operative enheder, Sygehus Nord, Sygehus Syd, Psykiatrien og Socialområdet samt en repræsentant fra Koncernbyg. Med denne struktur sikres det lokale ejerskab på det overordnede plan. Projekter gennemføres ved hjælp af lokale energi- og miljøgrupper, en under hver af de 4 operative enheder, og i sidste ende af den lokale energiansvarlige, på den enkelte geografi. På landsplan er der desuden etableret en ERFA-gruppe for energi og miljø, med repræsentanter fra de 5 regioner. Gruppen er etableret med henblik på vidensdeling og koordinering af fælles tiltag. Fra Region Sjælland deltager Koncernbyg i dette netværk. Ud over igangsætning af lovpligtige projekter som energimærkning og eftersyn af store ventilationsanlæg, gennemføres der mange forskellige energi- og miljøbesparende tiltag. Disse er typisk projekter hvor et besparelsespotentiale allerede er kendt af den lokale energiansvarlige, eller f.eks. er blevet verificeret af et energiselskab, som der lokalt er indgået en energispareaftale med. Hvis det lokalt ikke er muligt at gennemføre oplagte besparelser indenfor den økonomiske ramme, der er til rådighed, er der i Region Sjælland etableret en central energipulje til gennemførelse af energi- og ressourcebesparende projekter. Puljen er på 10 mio. kr. årligt, og der søges om midler til gennemførelse af energibesparende projekter, ved indsendelse af en ansøgning til energi- og miljøstyregruppen. Midlerne tilbageføres til energipuljen via årlige afdrag. Afdrag svarende til den opnåede besparelse. Indsatsen som beskrevet tidligere vil kunne aflæses i el-, varme- og vandforbruget, og derfor registreres forbruget fremadrettet i et fælles registreringssystem. 3. Indsatsområder: Der kan ikke opstilles en simpel plan for hvilke indsatsområder virksomheden Region Sjælland bør satse på. Der er stor forskel på hvilke konsekvenser en ændring i driften kan få afhængig af om der er tale om somatiske sygehuse, psykiatrien eller sociale institutioner. Dette har betydning for hvilke 2

4 indsatsområder der bør fokuseres på ved de operative enheder. Der er dog en række områder som er sammenfaldende, og hvor der kan gennemføres koordinerede projekter på den enkelte geografi. I denne redegørelse vil der blive fokuseret på: Drift. Anlæg. Indkøb. Adfærd. Drift: Eksisterende bygningsdrift: I forbindelse med den daglige bygningsdrift, er det vigtigt at der fokuseres på hvorledes de eksisterende bygninger (klimaskærmen) og installationerne kan energi- og ressourceoptimeres bedst muligt. Til hjælp for dette, er den lovpligtige energimærkning (EMO) og de lovpligtige ventilationseftersyn (LVE) vigtige hjælpeværktøjer, suppleret med den viden som de tekniske enheder er i besiddelse af. Der udarbejdes lokale 5 års indsatsplaner (energi- og miljøplan), med beskrivelse af hvilke indsatsområder der prioriteres, og hvornår de planlægges gennemført. Planer udarbejdes ved den enkelt geografi af den energiansvarlige og planerne revideres løbende. Fælles indsatsområder er typisk belysning, ventilation og køling, varmeinstallationer og el-forbrugende udstyr. Anlæg: Om-, til- og nybyggeri: Alle byggerier skal energi- og miljøscreenes ud fra en systematisk og af Region Sjælland godkendt model. Det gælder om-, til- og nybyggeri både over og under 10 mio. kr. Region Sjælland har udarbejdet en model, som kan anvendes til screeningen, men andre metoder som anvendes af en ekstern rådgiver, kan aftales som model. Det vigtige er at der fra planlægning af byggeriet til aflevering af det færdige byggeri, er fokus på energi- og miljøområdet. Indkøb: Indkøb af maskiner, scannere og medicoudstyr: Ved indkøb af maskiner og apparatur er det vigtigt, at der fokuseres på energi- og ressourceforbruget. Det betyder at der i udbud stilles krav til f.eks. energiklasse eller max. forbrug. Fokus på energiog ressourcebesparelser sikres ved, at de udbudsansvarlige, ved udbud og indkøb, inddrager de tekniske ansvarlige, som dermed opstiller de nødvendige energisparekrav og desuden tilser, at de krav der stilles m.h.t. energi- og ressourceforbrug, er realistiske. Det kan bl.a. også sikres ved at udbud bliver kvalitetssikret af eksterne eksperter. 3

5 Indkøb af IT-udstyr: IT-udstyr står for en stor del af el-forbruget i virksomheden Region Sjælland. Det er derfor yderst vigtigt at fokusere på det energiforbrug, som anvendelsen af udstyret medfører samt udstyrets livscyklus. Adfærd: Sparekampagner og brugerinddragelse: Sparekampagner rettet mod ansatte er en vigtig del i spareindsatsen. Kampagner bør, og vil blive igangsat lokalt, hvor der bør udvælges en række ildsjæle, som går forrest og agerer energiambassadører. Regional Udvikling (Team Bæredygtig Udvikling) har udarbejdet Regionen Sjællands Agenda-21 strategi, som blandt andet omfatter kampagner rettet mod Region Sjællands ansatte. Implementering af kampagner koordineres med de lokale energiambassadører i samarbejde mellem de lokale energiansvarlige, energi- og miljøgrupperne samt energi- og miljøstyregruppen. Det er vigtigt, at en investering kontra besparelse og levetid undersøges nøje, inden en spareindsats gennemføres uanset, om det er under drift, anlæg eller indkøb. 4. Organisering: Der er etableret en overordnet regional energi- og miljøstyregruppe med repræsentanter fra de lokale energi- og miljøgrupper under Sygehus Syd, Sygehus Nord, Psykiatri, Socialområdet og de tværgående driftsenheder inkl. Regionshuset. Organiseringen er opbygget efter en model hvor; Energi- og miljøstyregruppen aftaler de fælles indsatsområder og tidsplaner for implementering. Gruppen mødes 4-5 gange årligt. Projekterne gennemføres ved hjælp af de lokale energi- og miljøgrupper, som skal tilse, at der arbejdes målrettet med energi- og ressourcebesparelser ved geografierne. Den lokale energiansvarlige, typisk den tekniske chef eller teknisk servicemedarbejder, skal tilse at de aftalte indsatser gennemføres. Adfærdsindsatsen koordineres lokalt af den energiansvarlige i samarbejde med de enkelte afdelinger ved enheden. 5. Metoder: Der findes mange metoder til at gennemføre energi- og ressourcebesparende projekter. Først og fremmest handler det om at sikre det lokale ejerskab for projektet. Og det handler i meget høj grad om adfærd, ved siden af de tekniske tiltag som udføres. Tilbagevendende sparekampagner med fokus på adfærd er vigtige og nødvendige i regionens spareindsats. Det har været første prioritet i den indledende fase med implementeringen af Region Sjællands energi- og miljøstyring, at ejerskabet forankres lokalt i de operative enheder og på geografierne. Samtidigt er der iværksat en række projekter, som skal anvendes i forbindelse med registrering og 4

6 præcisering af projekter, der vil medvirke til en reduktion i el-, varme- og vandforbruget. Flere af de projekter, der er iværksat, er lovpligtige og gennemføres frem til medio 2011: Lovpligtig Energimærkning (EMO): Der er indgået aftale med et eksternt godkendt rådgiverfirma om lovpligtig energimærkning af alle regionens ejendomme. Der udarbejdes frem til 2011 energimærker for de enkelte ejendomme, og data fra disse energimærker anvendes i regionens besparelsesstrategi. Lovpligtig Energimærke (EMO) for Psykiatrien i Nykøbing Sj. Lovpligtige eftersyn af ventilations- og klimaanlæg større end 5 kw (LVE): Der er indgået aftale med et eksternt akkrediteret eftersynsfirma om lovpligtige eftersyn af ventilations- og klimaanlæg større end 5 kw. Rapporterne vil indeholde en række forslag til forbedringer af anlægget. Forbedringer som vil medføre energibesparelser. Eftersynene forventes 5

7 gennemført i løbet af 2010, og data fra eftersynsrapporterne anvendes i regionens besparelsesstrategi. Lovpligtigt eftersyn af et ventilationsanlæg (LVE) på Roskilde Sygehus. Energispareaftaler med forsyningsselskaber: Forsyningsselskaberne har indgået en aftale med regeringen om at bidrage til reduktion i CO 2 udledningen. Derfor er det aftalt i Region Sjællands energi- og miljøstyregruppe, at alle geografier skal indgå en energispareaftale med et forsyningsselskab. Det kan f.eks. være et el- eller varmeforsyningsselskab. Forsyningsselskabet udarbejder en kort redegørelse over, hvilke energibesparende projekter, der med fordel kan gennemføres. Aftalerne er gratis i den forstand, at der ikke skal 6

8 Energi- og miljøredegørelse for 2009 betales honorar til forsyningsselskabet. Til gengæld er forsyningsselskabet berettiget til at indberette de besparede kwh til Energistyrelsen. Dermed dokumenterer forsyningsselskabet, at der bidrages til den aftalte CO2 udledning. Energipulje: Der er afsat 10 mill. kr. i den regionale energipulje, hvor fra der kan søges midler til energi- og ressourcebesparende projekter. Puljen anvendes til at finansiere projekter med en tilbagebetalingstid < 5 år. Puljen administreres af energi- og miljøstyregruppen, og der er indgået aftaler med de operative enheder, svarende til det afsatte beløb i I 2009 er energipuljens midler disponeret til isoleringsprojekter, belysningsprojekter (bl.a. LEDbelysning), ventilationsprojekter, køle- og fryseprojekter, pumpeprojekter, CTS-projekter og renovering af gaskedler. LED-downlights ved Psykiatrien i Vordingborg. Finansieringsmuligheder til energispareprojekter: Danske Regioner og Klimaministeriet har indgået en aftale vedrørende energispareindsatsen i regionerne. Ifølge aftalen skal regionerne gennemføre energibesparende tiltag som ifølge det lovpligtige energimærke, har en tilbagebetalingstid på 5 år eller derunder. Til gengæld kan regionerne lånefinansiere disse tiltag, uden at det påvirker den øvrige låneramme. En anden mulighed for at finansiere gennemførelsen af energibesparende projekter er Finanslovens fremrykningspulje. Der er på Finansloven i 2010 afsat 500 mio. kr. til renoveringsprojekter med overvejende energibesparende tiltag på sygehusene i Danmark. Projekterne skal egenfinansieres med 50 % af regionerne, og midlerne fordeles i henhold til 7

9 Bloktilskuddets fordelingsnøgle. Det vil sige, at Region Sjælland kan gennemføre projekter for ca. 78 mio. kr. hvoraf de 34 mio. kr. skal finansieres af regionen. Handlingsplan for Energi- og miljøstyring: Der er udarbejdet en handlingsplan for energi- og miljøarbejde i virksomheden Region Sjælland. Handlingsplanen er baseret på de vedtagne retningsliner for energi- og miljøstyring og anvendes ved den praktiske implementering. Energi- og miljøscreening af anlægsprojekter: Byggeprojekter bliver energi- og miljøscreenet ud fra en ensartet metode. Energi- og miljøscreeningen skal sikre, at der allerede i projekteringsfasen er fokus på energi- og ressourcebesparelse, både under byggeriets udførelse og under den efterfølgende drift. En vigtig del af screening er, at det med totaløkonomiske beregninger eftervises, om en investering er rentabel eller ej. Indkøb af IT-udstyr: Koncern-IT er allerede nået lagt i energi- og miljøspareindsatsen, hvilket fremgår af nedenstående uddrag af Koncern-IT s årsrapport: Grøn it Region Sjællands grønne it-strategi er overordnet fokuseret gennem indkøbspolitikken og udmøntes gennem daglige indkøb i lokal regi. For at sikre et dedikeret fokus ved it-anskaffelser er det også medtaget som et af regionens 14 it-principper. De største gevinster opnår vi gennem en grøn holdning i større projekter / indkøbssager og så en konsekvens udrulning i hele regionen som nedbringelse af energiforbruget gennem udfasning af CRT-skærme og strømslugende pc er. Ligeledes gennem fælles tiltag omkring produktets livscyklus, hvor det grønne fokus har betydet både en miljømæssig bevidsthed omkring anskaffelse (indpakning) og bortskaffelse (genbrug). I større projekter er den grønne indkøbspolitik dråben, der får valget til at falde på de miljørigtige løsninger, som f.eks. valg af serverrumskølings koncept. Udfasning af strømslugende pc er og skærme anslås til at give en årlig besparelse på en million. Konsolidering af systemer, virtualisering af servere, serverrumkøling / samling af servere har tilsammen givet en besparelse i omegnen af ½ million. Dette er sket i en periode, hvor der samtidig er sket en udvidelse af systemerne og deres kapacitet. Hvis disse grønne tiltag ikke var gennemført, anslås det, at energiforbruget ville være forøget med et par millioner. 8

10 Energiregistreringssystem: For at skabe overblik over det samlede el-, varme- og vandforbrug, er et fælles regionalt energiregistrerings-system under etablering, så der centralt og decentralt kan holdes regnskab med forbruget. De løbende registreringer og det årlige forbrug, skal være udgangspunkt for planlægningen af indsats-områder samt indgå i afrapporteringer. Energiregistreringssystem KeepFocus Billedet viser el-forbruget på Næstved Sygehus Forbrug 2009: For at kunne sammenligne forbruget i 2009 med forbruget i 2000, er der i nedenstående opgørelser regnet med et enslydende areal, uanset om der fokuseres på el-, varme- eller vandforbrug. I Amternes Energiregnskab for 2000 er der anvendt et enslydende areal for de tidligere 3 amter, Roskilde, Vestsjælland og Storstrøm. 9

11 De samlede areal for alle Region Sjællands bygninger udgør derfor m 2 for alle forbrugstyper, selvom at det opvarmede areal udgør ca m 2. Fremover overvejes det at ændre denne procedure, når der er valide opgørelser for en længere årrække. Somatiske Sygehuse: De somatiske sygehuse i Region Sjælland har i 2009 haft et samlet forbrug ekskl. kendt procesenergi * på; MWh varme, MWh el og m 3 vand. Det samlede areal udgør m 2. De somatiske sygehuses forbrug udgjorde i 2009: Varme 132,29 kwh/m 2 El 78,61 kwh/m 2 Vand 0,53 m 3 /m 2 Psykiatriske Sygehuse: De psykiatriske sygehuse i Region Sjælland har i 2009 haft et samlet forbrug ekskl. kendt procesenergi * på; MWh varme, MWh el og m 3 vand. Det samlede areal udgør m 2. De psykiatriske sygehuses forbrug udgjorde i 2009: Varme 170,83 kwh/m 2 El 42,72 kwh/m 2 Vand 0,55 m 3 /m 2 10

12 Socialområdet: Socialområdet i Region Sjælland har i 2009 haft et samlet forbrug ekskl. kendt procesenergi * på; MWh varme, MWh el og m 3 vand. Det samlede areal udgør m 2. De sociale institutioners (ekskl. selvejende enheder) forbrug udgjorde i 2009: Varme 138,28 kwh/m 2 El 37,53 kwh/m 2 Vand 0,46 m 3 /m 2 Regionshuset inkl. Albertihuset: Regionshuset inkl. Albertihuset i Region Sjælland har i 2009 haft et samlet forbrug ekskl. kendt procesenergi * på; MWh varme, 821 MWh el og m 3 vand. Det samlede areal udgør m 2. Regionshusets og Albertihusets forbrug udgjorde i 2009: Varme 74,50 kwh/m 2 El 41,10 kwh/m 2 Vand 0,13 m 3 /m 2 Alle: Det samlede forbrug i Region Sjælland bygninger ekskl. kendt procesenergi * udgjorde i 2009; MWh varme, MWh el og m 3 vand. * Procesenergi er det el-, varme- og vandforbrug som anvendes i forbindelse med drift af centralkøkkener, vaskerier m.m. Forbruget som er kendt er fratrukket det samlede forbrug. Der kan være en mindre andel af procesenergi medtaget ide opgjorte forbrug bl.a. i de tilfælde hvor der ikke er etableret separate målere ved forbrugsstedet.. 11

13 13% 7% 1% Somatiske Sygehuse Psykiatriske Sygehuse Socialområdet Regionshuset 79% Procentfordeling af varmeforbruget pr. enheder % 4% 5% Somatiske Sygehuse Psykiatriske Sygehuse Socialområdet Regionshuset 85% Procentfordeling af el-forbruget pr. enheder

14 11% 6% 1% Somatiske Sygehuse Psykiatriske Sygehuse Socialområdet Regionshuset 82% Procentfordeling af vandforbruget pr. enheder Sammenligning forbrug 2000 og Sammenligning af forbruget i 2009 med 2005 var egentlig planlagt. Det viser sig at fremskaffelse af valide forbrugstal for 2005 ikke er muligt, og derfor er 2000 valgt til sammenligningen. Fremadrettet gennemføres en revision af regionens energisparemål, hvor visionen for energispareindsatsen fastholdes, men hvor forbruget i 2005 ikke længere er udgangspunkt for sammenligningen. Det forbrug, som er opgjort i 2000, er en sammenlægning af forbrug for Roskilde, Vestsjællands og Storstrøms Amter, og adskiller sig ud over bygningsarealer også i bygningstyper. I 2000 var en stor del af amternes opgave drift af gymnasier og sociale institutioner, og når gennemsnitstal for alle amternes daværende bygningstyper sammenlignes med regionens nuværende gennemsnitstal, er det vigtigt, at ændringen i driftsstrukturen tages i betragtning. Efterfølgende forbrugstal for Region Sjælland er ekskl. kendt procesenergi: Ændring i forbrug Varme 170,71 kwh/m 2 135,05 kwh/m 2-21 % El 54,42 kwh/m 2 71,01 kwh/m % Vand 0,73 m 3 /m 2 0,52 m 3 /m 2-29 % For at kunne sammenligne tendenser i faldende og stigende forbrug med andre forbrugere, er der herunder opstillet to eksempler. Et med en lignende forbrugertype (Region Syddanmark) og et eksempel på en kommune (Ballerup Kommune). 13

15 Region Syddanmark: Ændring i forbrug Varme 161,96 kwh/m 2 148,91 kwh/m 2-8 % El 61,06 kwh/m 2 87,59 kwh/m % Vand 0,73 m 3 /m 2 0,65 m 3 /m 2-11 % Kilde: Amternes energiregnskab 2000 og Region Syddanmarks Energi- og miljøredegørelse Som det fremgår af ovenstående forbrug er tendensen ens i Region Sjælland og Syddanmark. Varme- og vandforbruget har været faldende og el-forbruget har været stigende. Det stemmer overens med den forventning, der har været og er. Med øget antal behandlinger hvor bl.a. anvendelsen CT-scannere og andet el-forbrugende udstyr øges, vil det medføre stigende el-forbrug. Til gengæld har der som forventet været et faldende forbrug af varme og vand. Det skyldes primært at der skiftes til mere energi- og ressourceeffektive installations- og styringssystemer i forbindelse med vedligehold, renovering og nybyggeri. Det skal bemærkes, at disse mere energieffektive installationer også omfatter el-installationer, men det kan ikke opveje, at der især på de somatiske sygehuse er stigende produktion og samtidig installeres flere og flere el-forbrugende maskiner og IT-udstyr. Sammenlignes tendenser i de to regioner med en kommune, i dette tilfælde Ballerup Kommune, fremgår det af nedenstående søjler for el- varme- og vandforbruget, at Ballerup Kommune i perioden har haft et varierende forbrug for alle tre områder. Det ser dog ud til at el- og vandforbruget har været faldende, mens varmeforbruget er nogenlunde stabilt. Der kan være mange årsager til at faldende og stigende tendenser i regioner og kommuner er forskellige, men at der især el-forbruget er forskel, vurderes som tidlige beskrevet at de somatiske sygehuse har øget anvendelsen af el-forbrugende medicinsk- og IT-udstyr. 14

16 Ballerup Kommune varmeforbruget i kommunens ejendomme Kilde: Ballerup Kommunes Grønne Regnskab

17 Ballerup Kommune el-forbruget i kommunens ejendomme Kilde: Ballerup Kommunes Grønne Regnskab

18 Ballerup Kommune varmeforbruget i kommunens ejendomme Kilde: Ballerup Kommunes Grønne Regnskab

19 8. Konklusion har været en organiserings såvel som en implementeringsperiode, hvor der via den etablerede energi- og miljøstyregruppe, de lokale energi- og miljøgrupper og lokalt er igangsat en række aktiviteter i form af dataindsamling omkring forbrug af el, varme og vand. Samtidig har der været implementering af en del praktiske projekter bl.a. ved brug af den regionale lånepulje til energibesparelser. Dataindsamling fremskaffes bl.a. ved lovpligtige energimærkninger (EMO), lovpligtige ventilationseftersyn (LVE), etablering af et fælles energiregistreringssystem, indgåelse af energispareaftaler med forsyningsselskaber m.m. Energipuljens midler har bidraget til, at der er igangsat energibesparende projekter som; isoleringsprojekter, belysningsprojekter (bl.a. LED-belysning), ventilationsprojekter, køle- og fryseprojekter, pumpeprojekter, CTS-projekter og renovering af gaskedler. Alle aktiviteter er gennemført i tæt samarbejde mellem administrationen og de operative enheder og i en form, hvor inddragelse af de lokale energiansvarlige har vægtet højt. På den måde er der opnået en god synergi, som får stor betydning i det videre forløb i de kommende år. Med baggrund i manglende eller ikke eksisterende valide forbrugstal for årene (regionens første 2 år), har det ikke været muligt at udarbejde sammenligningstal, der viser, om forbruget er faldende, neutralt eller stigende. Dette vil først være muligt i 2011, hvor forbrugstal for 2009 og 2010 er kendte. Fremadrettet skal der fokuseres yderligere på adfærd og igangsættes sparekampagner i alle enheder. Kampagner rettes mod ansatte såvel som mod patienter. Den tekniske indsats skal ligeledes fastholdes og øges i takt med, at der fremkommer forslag til indsatsområder bl.a. med baggrund i energispareaftaler med forsyningsselskaber og rapporter fra lovpligtige energimærkninger (EMO) og ventilationseftersyn (LVE). For at fastholde fokus og indsatsen lokalt, vil de planlagte 5-års energiplaner blive et vigtigt implementerings- og evalueringsværktøj. 18

Energi- og miljøredegørelse for

Energi- og miljøredegørelse for Energi- og miljøredegørelse for 2013 1. Forord...side 2 2. Resume...side 2 3. Indsatsområder....side 4 4. Organisering...side 5 5. Forbrugstal....... side 6 6. Konklusion side 10 1. Forord: Energi- og

Læs mere

Energi- og miljøredegørelse for 2014 02.06.2015

Energi- og miljøredegørelse for 2014 02.06.2015 Energi- og miljøredegørelse for 2014 02.06.2015 Energi- og miljøredegørelse for 2014 Energi- og miljøredegørelse for 2014 02.06.2015 1. Forord...side 2 2. Resume...side 2 3. Indsatsområder....side 4 4.

Læs mere

Handlingsplan for energi- og miljøarbejde Ver. 1-29.07.2009

Handlingsplan for energi- og miljøarbejde Ver. 1-29.07.2009 1.0 Indledning... side 1 1.1Anvendelseområde... side 1 1.2 Økonomi side 2 1.3 Kompetencefordelingsplan.... side 2 1.4 Tidsplan. side 3 2.0 Delplaner... side 4 2.1 Indsatsområder.. side 5 2.2 Opbygning

Læs mere

Energi- og miljøredegørelse for

Energi- og miljøredegørelse for Energi- og miljøredegørelse for 2015 1. Forord...side 2 2. Resume...side 2 3. Indsatsområder....side 4 4. Organisering...side 5 5. Forbrugstal....... side 6 6. Konklusion.side 9 1. Forord: Energi- og miljøredegørelsen

Læs mere

Energi- og miljøredegørelse for 2011 18.04.2012

Energi- og miljøredegørelse for 2011 18.04.2012 Energi- og miljøredegørelse for 2011 1. Forord...side 2 2. Resume...side 2 3. Indsatsområder....side 4 4. Organisering...side 7 5. Forbrugstal....... side 8 6. Konklusion side 12 Bilag: Bilag 1: Udlån

Læs mere

Energipartnerskab Region Sjælland & SEAS-NVE - gensidig udvikling

Energipartnerskab Region Sjælland & SEAS-NVE - gensidig udvikling Energipartnerskab Region Sjælland & SEAS-NVE - gensidig udvikling Region Sjælland en grøn politik Bæredygtige løsninger som sikrer, at vi på kort og lang sigt optimerer energianvendelsen. Nyt syn på hvordan

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

Grønt regnskab 2009 Sammenfatning af Energi- og Miljøredegørelsen 2009

Grønt regnskab 2009 Sammenfatning af Energi- og Miljøredegørelsen 2009 Region Syddanmark Grønt regnskab 2009 Sammenfatning af Energi- og Miljøredegørelsen 2009 regionsyddanmark.dk Forord Region Syddanmark udgiver hvert år en energi- og miljøredegørelse indtil videre har

Læs mere

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Fremtidens byer 9. december 2009 Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Chefkonsulent Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Agenda Københavns Ejendomme Klimaplan

Læs mere

Fakta om Region Midtjylland 4. Region Midtjyllands værdigrundlag 6. Energimærkning af bygninger 7. Forbruget af el, varme og vand 9

Fakta om Region Midtjylland 4. Region Midtjyllands værdigrundlag 6. Energimærkning af bygninger 7. Forbruget af el, varme og vand 9 Grønt regnskab 2011 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Fakta om Region Midtjylland 4 Region Midtjyllands værdigrundlag 6 Indsatsområder 6 Energimærkning af bygninger 7 Forbruget af el, varme og vand 9 Forbrug

Læs mere

Energipolitik for Haderslev Kommunes ejendomme

Energipolitik for Haderslev Kommunes ejendomme Energipolitik for Haderslev Kommunes ejendomme Indhold: Forord Indledning Krav i henhold til gældende lovgivning Politiske målsætninger Forbrugsovervågning og dataopsamling Energikonsulent Energisparepulje

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

Notat om energispareindsatsen i Syddjurs kommune 2010

Notat om energispareindsatsen i Syddjurs kommune 2010 Notat om energispareindsatsen i Syddjurs kommune 2010 Konkrete energiprojekter i 2010. Det vedtagne mål er, at der skal arbejdes mod at nå 2 % besparelse på energiforbruget i løbet af 2010. Midlet er en

Læs mere

Energi- og miljøredegørelse for 2012 29.04.2013

Energi- og miljøredegørelse for 2012 29.04.2013 29.04.2013 Energi- og miljøredegørelse for 2012 29.04.2013 1. Forord...side 2 2. Resume...side 2 3. Indsatsområder....side 4 4. Organisering...side 7 5. Forbrugstal....... side 7 6. Konklusion side 11

Læs mere

Energi- og miljøredegørelse for 2010 13.05.2011

Energi- og miljøredegørelse for 2010 13.05.2011 Energi- og miljøredegørelse for 2010 1. Forord...side 2 2. Resume...side 2 3. Indsatsområder.. side 3 4. Organisering...side 5 5. Forbrugstal....... side 6 6. Konklusion side 10 Bilag: Bilag 1: Udlån fra

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Der indgår i det Grønne Regnskab for 2010 til sammenligning forbrugstal for 2008 og Endvidere indgår energiforbruget

Der indgår i det Grønne Regnskab for 2010 til sammenligning forbrugstal for 2008 og Endvidere indgår energiforbruget Furesø Kommune Regnskab G rønt regnskab Der er for udarbejdet et for Furesø Kommune. Det Grønne regnskab indeholder forbruget af el og varme samt udledning af CO 2 for de ejendomme kommunen har anvendt

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

Grøn styring i Rødovre Kommune

Grøn styring i Rødovre Kommune GRØNT REGNSKAB 2016 Indhold Indhold... 2 Grøn styring i Rødovre Kommune... 3 Grundlag og begreber... 3 Målsætninger og resultater... 4 Arealudviklingen... 4 Varmeforbrug... 6 Elforbrug... 8 Solceller...

Læs mere

Energi- og miljøredegørelse 2010 Region Syddanmark Grønt regnskab

Energi- og miljøredegørelse 2010 Region Syddanmark Grønt regnskab Energi og miljøredegørelse 10 Region Syddanmark Grønt regnskab Forord Region Syddanmark udgiver hvert år en energi og miljøredegørelse indtil videre har regionen udgivet fire redegørelser i perioden 07

Læs mere

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010 Klimakommunehandlingsplan 2009-2012 Udgave 1, maj 2010 Indhold Indledning... 3 Projekter og tiltag til realisering af reduktionsmål... 4 EPC på skoler... 4 Tiltag... 4 Reduktionspotentiale... 5 Tidspunkt

Læs mere

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune CO 2 regnskab 2010 for virksomheden Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 3 Side 5 Side 10 Skanderborg Kommune er en Klimakommune Energiforbrug og CO 2 udledning

Læs mere

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 29. august 2011. Klokken: 15.00 17.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. 5. Mødet slut kl.: 16.

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 29. august 2011. Klokken: 15.00 17.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. 5. Mødet slut kl.: 16. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN MILJØ - OG KLIMAUDVALGET Mandag den 29. august 2011 Klokken: 15.00 17.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 5 Mødet slut kl.: 16.15 Medlemmer: Lars Gaardhøj

Læs mere

Sammenfatning af grønt regnskab for Københavns Universitet 2008

Sammenfatning af grønt regnskab for Københavns Universitet 2008 Sammenfatning af grønt regnskab for Københavns Universitet 2008 Med et areal på godt 1 mio. m 2 og mere end 40.000 studerende og ansatte, der har sin gang på universitetet, er KU en arbejds- og studieplads,

Læs mere

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Workshop 17. maj 2010 - Gate21 Plan C Delprojekt 1 Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Dagsorden Baggrund og grundlag Energirenovering

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Grønt regnskab 2015 Temarapport Energiforbrug

Grønt regnskab 2015 Temarapport Energiforbrug Grønt regnskab 2015 Temarapport Energiforbrug Skoler, dag- og døgntibud til børn voksne og unge El, vand, varme og CO 2-udledning fra kommunale ejendomme Status. I 2015 har der været en lille stigning

Læs mere

Energi- og miljøredegørelse 2010 Region Syddanmark

Energi- og miljøredegørelse 2010 Region Syddanmark Område: Økonomi Udarbejdet af: Bjarne Knudsen Afdeling: Bygningsafdelingen E-mail: Bjarne.Knudsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 10/16170 Telefon: 76631691 Dato: 13. juli 2011 Energi- og miljøredegørelse

Læs mere

Energiledelse fra vision til virkelighed.

Energiledelse fra vision til virkelighed. Energiledelse fra vision til virkelighed. Hvordan konkretiseres ambitiøse mål i den kommunale hverdag? Dansk Byplanlaboratorium CO 2 -neutrale bydele 4. marts 2009 Energikoordinatoren Forberedelse til

Læs mere

Bilag i energihandlingsplan for Arbejdsskadestyrelsen

Bilag i energihandlingsplan for Arbejdsskadestyrelsen Bilag i energihandlingsplan for Arbejdsskadestyrelsen 2007 Bilagsoversigt: BILAG 1. Grundlag for handlingsplanen side 3 BILAG 2. Arbejdsskadestyrelsens forbrug side 5 BILAG 3. Tekniske besparelsestiltag

Læs mere

Modelpapir for udmøntning af lånepulje til energiinvesteringer i kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier

Modelpapir for udmøntning af lånepulje til energiinvesteringer i kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 403 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: DEPNOU Sags nr.: 1202706 Dok. Nr.: 973862 Dato: 14.

Læs mere

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 Københavns Energi De nye energibestemmelser og deres umiddelbare konsekvenser for planlægning og gennemførelse af bygge- og renoveringsprojekter J.C. Sørensen Projektleder

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne med ESCO

Energibesparelser i kommunerne med ESCO Offentliggjort januar 2011 Energibesparelser i kommunerne med ESCO Resume I de seneste år er ESCO blevet udråbt til drivkraft i gennemførelse af energibesparelser i kommunerne. For at undersøge udbredelse

Læs mere

Indstilling. Investeringer i energioptimeringer i Børn og Unge. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Investeringer i energioptimeringer i Børn og Unge. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 14. januar 2013 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Der er i Børn og Unges budget afsat 58,1 mio. kr. til investeringer

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune

CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune Indledning Ringsted Kommune underskrev aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune den 16. marts 2009. Målet

Læs mere

Bilag 1: Afstemning af Aarhus Kommunes energiforbrug og CO 2 -udledning

Bilag 1: Afstemning af Aarhus Kommunes energiforbrug og CO 2 -udledning Bilag 1: Afstemning af Aarhus Kommunes energiforbrug og CO 2 -udledning Resume Deloitte har foretaget en afstemning mellem de officielle historiske CO 2 -rapporteringer og det nutidige energiforbrug registreret

Læs mere

Bæredygtige byer -Hvordan?

Bæredygtige byer -Hvordan? Stockholm 9 april 2008 Bæredygtige byer -Hvordan? Steen Christiansen Formand for Miljø- og Planudvalget Albertslund Kommune, Danmark Stockholm 9 april 2008 Bæredygtige byer -Hvordan? Byen Baggrund Miljøet

Læs mere

Energistrategi Evaluering 2013

Energistrategi Evaluering 2013 Energistrategi Evaluering 2013 Nærværende dokument summerer resultaterne for 2013, for den af byrådet vedtagne energistrategi for de kommunale ejendomme. I 2013 er der gennemført tekniske energibesparelsesprojekter

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

ENERGIPLAN På vej mod en energieffektiv og fossilfri koncern. Strategisk indsats Grøn drift og udvikling

ENERGIPLAN På vej mod en energieffektiv og fossilfri koncern. Strategisk indsats Grøn drift og udvikling ENERGIPLAN 2025 På vej mod en energieffektiv og fossilfri koncern Strategisk indsats Grøn drift og udvikling Oktober 2015 1 Grøn drift og udvikling Energiplan 2025 Region Hovedstadens målsætning er at

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

II. Ministerielle tiltag mht. styring/motivering

II. Ministerielle tiltag mht. styring/motivering 24. september 2008, J.nr. AU-2008-623-018, EMB: Notat om universiteternes energiforbrug/-besparelser ifølge lovgivning og finanslovforslag, PSO-midler til energieffektivisering, nye ministerielle tiltag

Læs mere

Folketingets Energipolitiske Udvalg Torsdag 6.november 2008

Folketingets Energipolitiske Udvalg Torsdag 6.november 2008 Folketingets Energipolitiske Udvalg Torsdag 6.november 2008 Sekretariat. +45 5783 0909 Wilstersvej 6 E-mail: dansk.vent@mail.tele.dk 4180 Sorø www.danskventilation.dk 1. Dansk Ventilation, der repræsenterer

Læs mere

GRØNT REGNSKAB Kommunale bygninger TEMARAPPORT. Energiforbrug og byggeri

GRØNT REGNSKAB Kommunale bygninger TEMARAPPORT. Energiforbrug og byggeri GRØNT Kommunale bygninger Energiforbrug og byggeri INDLEDNING... 3 ENERGIFORBRUG - EL, VAND, VARME OG CO 2...4 Statusopgørelse i forhold til målene...4 Skoler...5 Daginstitutioner...6 Administrationsbygninger...7

Læs mere

Agenda 21 Fokus miljø og klima

Agenda 21 Fokus miljø og klima Agenda 21 Fokus miljø og klima Teknik- og Miljøforvaltningen 2008 Indhold Prioritering af indsatsen...4 Projektidé - praktisk miljøledelse...5 Opstart af projektet...8 Organisering og forankring af projektet...9

Læs mere

GRØN FORNUFT BETALER SIG

GRØN FORNUFT BETALER SIG GRØN FORNUFT BETALER SIG Energibesparelser i almene boliger Workshop Lørdag d. 21. november 2009 Program: Kort præsentation af NRGi og NRGi Rådgivning Politiske rammer for energi og klima Hvilke energibesparelser

Læs mere

Redegørelse for energibesparende projekter i Center for Trafik og Ejendomme, Team Ejendom, Marts 2017

Redegørelse for energibesparende projekter i Center for Trafik og Ejendomme, Team Ejendom, Marts 2017 Redegørelse for energibesparende projekter i 2016 Center for Trafik og Ejendomme, Team Ejendom, Marts 2017 Redegørelse for energibesparende projekter i 2016 Indhold 1. Forord...3 2. Resume...3 3. Indsatsområder...4

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Projektbeskrivelse Projektgruppen(ISP)

Projektbeskrivelse Projektgruppen(ISP) Projektbeskrivelse Projektgruppen(ISP) Dato 12-10-2012 Rev. 7-12-2012 1. Baggrund Baggrund Styregruppen Der har fra politisk side været ønske om et større fokus på energibesparelser i Svendborg kommune.

Læs mere

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Departementet i Niels Juelsgade

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Departementet i Niels Juelsgade Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Departementet i Niels Juelsgade Indholdsfortegnelse 1 SAMMENFATNING 3 2 GRUNDLAG FOR HANDLINGSPLANEN 4 2.1 Udsnit af cirkulærets

Læs mere

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Indholdsfortegnelse: Status...3 Kurveknækkeraftale med Elsparefonden...4 Målsætning for udvikling af energiforbruget i perioden 2008-2011...4

Læs mere

KL-KONFERENCE TEKNIK OG MILJØ Politisk Forum 14. 15. april 2011. Lyngby-Taarbæk Kommune. ENERGIBESPARELSER i kommunale bygninger

KL-KONFERENCE TEKNIK OG MILJØ Politisk Forum 14. 15. april 2011. Lyngby-Taarbæk Kommune. ENERGIBESPARELSER i kommunale bygninger KL-KONFERENCE TEKNIK OG MILJØ Politisk Forum 14. 15. april 2011 Lyngby-Taarbæk Kommune ENERGIBESPARELSER i kommunale bygninger Fakta om Lyngby-Taarbæk Kommune Antal indbyggere: 51.533 Areal 3.855 Ha Opvarmet

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Teknik og Miljø Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune o o Indledning Resultater o Hvad skal der ske i 2013 Hvad fortæller tallene Metodebeskrivelse Forbruget måles o o o o o o o Elforbrug

Læs mere

Agenda 21 - fra proces til resultater

Agenda 21 - fra proces til resultater Agenda 21 - fra proces til resultater Nyt samarbejde Danske kommuner er i gang med at omsætte lokal Agenda 21 i handling, det er en stor udfordring for mange. Vi er tre rådgivende organisationer, som har

Læs mere

Notat vedr. udvendig bygningsvedligeholdelse i 2009 og Indledning.

Notat vedr. udvendig bygningsvedligeholdelse i 2009 og Indledning. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Bygningskontoret Notat vedr. udvendig bygningsvedligeholdelse i 2009 og 2010. Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk 1.

Læs mere

Grønt Regnskab. Energicenter Aalborg Administration

Grønt Regnskab. Energicenter Aalborg Administration Grønt Regnskab Miljø- Grønt og regnskab Energiforvaltningen 2014 Energicenter Aalborg 2015 Administration Udgiver: Aalborg Kommune Miljø- og Energiforvaltningen, Energicenter Hjulmagervej 18 9000 Aalborg

Læs mere

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september Notat 27. september Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011 En håndværkers muligheder og vilkår for at samarbejde med energiselskaber om energibesparelser en kort introduktion

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2015/2016

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2015/2016 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2015/2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Status for forbrugsåret 2015... 3 Forudsætninger... 4 Opgørelse... 5 Elforbrug...

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 1 Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 Hvad fortæller tallene 4 Forbruget måles 6 Elforbrug 6 Varmeforbrug 8 Vandforbrug 10 Brændstofforbrug

Læs mere

Grønt regnskab 2014. Foto: Mogens Bjørnlund

Grønt regnskab 2014. Foto: Mogens Bjørnlund Foto: Mogens Bjørnlund Indholdsfortegnelse Indledning 3 Fakta om Region Midtjylland 4 Region Midtjyllands værdigrundlag 6 Indsatsområder 6 Forbruget af el, varme og vand 7 - Totalforbrug hospitalerne 9

Læs mere

GRØNT REGNSKAB VA 59 Galgebakken

GRØNT REGNSKAB VA 59 Galgebakken GRØNT REGNSKAB 215 VA 59 Galgebakken Introduktion Kommenteret grønt regnskab for VA 59 Galgebakken. Regnskabet udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for varme, vand og el samt den afledte

Læs mere

Miljøledelse Husdyrbrug

Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse på husdyrbrug er lettere end du tror... Vil du gavne miljøet - og spare penge? Miljøstyrelsen har udviklet et miljøledelsesværktøj, som kan hjælpe husdyrbrug gennem

Læs mere

CO2 Regnskab for Ikast-Brande

CO2 Regnskab for Ikast-Brande CO2 Regnskab for Ikast-Brande CO2-regnskab for Ikast-Brande Kommune som virksomhed 2011 Indledning Ikast-Brande Kommune arbejder målrettet med at reducere CO2-udledningen fra de kommunale bygninger/institutioner/anlæg.

Læs mere

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere energiforbruget.

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Dato: 5. september 2012 Brevid: 1841112 Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser På møde i Forretningsudvalget den 29. maj 2012 blev udvalget orienteret

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Agenda 21 og klima Teknik- og Miljøforvaltningen juli 2009

Agenda 21 og klima Teknik- og Miljøforvaltningen juli 2009 Agenda 21 og klima Teknik- og Miljøforvaltningen juli 2009 Kolofon Titel Agenda 21 og klima - overordnet handlingsplan Udgivet af Jammerbugt Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen Udgivelsesdato 25. juli

Læs mere

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2012 Status på arbejdsmiljøet det seneste år Tendenser fra tal Tallene for 2011 er medtaget for at vise udviklingen. Tallene for begge perioder

Læs mere

VE til proces Strategisk emnedag om energi Koldkærgård. 4. Februar 2014 Eva Lembke

VE til proces Strategisk emnedag om energi Koldkærgård. 4. Februar 2014 Eva Lembke VE til proces Strategisk emnedag om energi Koldkærgård 4. Februar 2014 Eva Lembke VE til proces teamet Morten Pedersen (chef) Jette Ellegaard Vejen(projektleder) Eva Lembke Nikolaj Ladegaard(barselsorlov)

Læs mere

Energisparetilskud til offentlige og private virksomheder

Energisparetilskud til offentlige og private virksomheder Energisparetilskud til offentlige og private virksomheder Energisparetilskud til offentlige og private virksomheder Energisparetilskud gør jeres energioptimering til en endnu bedre forretning Hvis din

Læs mere

Forstudie Høje Taastrup Kommune

Forstudie Høje Taastrup Kommune Forstudie Høje Taastrup Kommune Arbejdsmøde 1, d. 17.2. 2009 We help the best buildings in the world get that way. Agenda 1. Dagsorden og målsætning 2. Udfordringer og projektide (15 min) 3. Forstudiet

Læs mere

Udarbejdet af Byggeri og Natur. CO2 opgørelse 2013

Udarbejdet af Byggeri og Natur. CO2 opgørelse 2013 Udarbejdet af Byggeri og Natur CO2 opgørelse 2013 2 Indledning Denne opgørelse omhandler forbrugsåret 2013. Frederikssund kommune blev klimakommune i maj 2010. Efter aftale med DN er 2009 udgangsåret.

Læs mere

EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015

EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015 EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015 Indledning I perioden fra 2011 til 2015 har Bygningsservice & Beredskab gennemført den pr. 7. december 2010 af Vejen Byråd godkendte energistrategi. I de 5 år projektet

Læs mere

Energi i Egedal de kommunale ejendomme

Energi i Egedal de kommunale ejendomme Energi i Egedal de kommunale ejendomme Status på arbejdet med energi i egne bygninger 2013 2020 Mål for Egedal Kommune Egedal Kommune har som mål at reducere energiforbruget og CO2-udslippet i egne bygninger

Læs mere

Miljøledelse i Albertslund kommune

Miljøledelse i Albertslund kommune Miljøledelse i Albertslund kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Miljøledelse i Albertslund Kommune Et nyt

Læs mere

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 355 Offentligt Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I

Læs mere

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Departementet i Holbergsgade

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Departementet i Holbergsgade Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Departementet i Holbergsgade Indholdsfortegnelse 1 SAMMENFATNING 3 2 GRUNDLAG FOR HANDLINGSPLANEN 4 2.1 Udsnit af cirkulærets

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Grøn satsning på Københavns Universitet

Grøn satsning på Københavns Universitet DFM: Morgenmad med mening Grøn satsning på Københavns Universitet Lisbet Michaelsen, projektleder, Grøn Campus http://klima.ku.dk/groen_campus/ 1. Lidt om Københavns Universitet 2. Universitetets klimaindsats

Læs mere

Dagens Program. Intro

Dagens Program. Intro Dagens Program Hvem er Go Energi Typisk fordeling af energiforbrug Typiske energipriser Forslag til indsatsområder Hvordan kommer man i gang Salg af energibesparelser Organisering, ESCO Hvem kan hjælpe

Læs mere

Energistrategien ved Energi-, miljø- og klimaudvalget

Energistrategien ved Energi-, miljø- og klimaudvalget en ved Energi-, miljø- og klimaudvalget Bæredygtighed energistrategi, indeklima og miljø er udpeget som særligt indsatsområde for Boligkontoret Århus, under det mere overordnede fokusfelt: Din fremtidssikrede

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Energioptimerings plan for Taastrup Idræts Center

Energioptimerings plan for Taastrup Idræts Center REPORT Energioptimerings plan for Taastrup Idræts Center Prepared Kim Lindberg (KIMLI), 19 juni 2015 Checked Accepted Approved Doc. no. Ver. no. 1 Case no. Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 19 juni 2015

Læs mere

Klima- og miljøregnskab 2015

Klima- og miljøregnskab 2015 Klima- og miljøregnskab 2015 Status på vej mod 65% -reduktion Siden lanceringen af Nykredits klima- og miljøstrategi frem mod 2020 er vi i Nykredit nået knap halvdelen af vejen i forhold til den interne

Læs mere

Bilag i energihandlingsplan for Finansministeriet

Bilag i energihandlingsplan for Finansministeriet Bilag i energihandlingsplan for Finansministeriet 2007 Bilagsoversigt: BILAG 1. Grundlag for handlingsplanen side 3 BILAG 2. Finansministeriets forbrug side 5 BILAG 3. Tekniske besparelsestiltag side 9

Læs mere

Regionerne har opstillet følgende overordnede mål for indkøb og logistik (håndtering af varer) frem mod 2015, for at realisere områdets potentiale:

Regionerne har opstillet følgende overordnede mål for indkøb og logistik (håndtering af varer) frem mod 2015, for at realisere områdets potentiale: N O T A T Regionernes mål for indkøb og logistik i 2015 11-04-2010 Sag nr. 10/413 Dokumentnr. 18141/10 Strategisk Indkøb Regionerne står stærkt inden for offentlige indkøb. Der er etableret fem centrale

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden Notat om Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden 2018-2021 1 Indledning Der bliver hvert år ved budgetlægningen lavet et notat, som redegør for regionens langfristede gæld og nettorenteudgifter.

Læs mere

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima AGENDA Præsentation ELENA teknisk bistand betalt af EU Erfaringer fra Region Sjælland og 12 kommuner Forundersøgelse ELENA-ansøgning

Læs mere

CO2-regnskab DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016

CO2-regnskab DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016 CO2-regnskab 2016 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016 27-09-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det samlede CO 2-regnskab... 4 Udledning pr. borger for 2016... 5 Udledning pr. m 2 for

Læs mere

Energibesparelser i etagebyggeri. Janus Hendrichsen, Energitjenesten København

Energibesparelser i etagebyggeri. Janus Hendrichsen, Energitjenesten København Energibesparelser i etagebyggeri Janus Hendrichsen, Energitjenesten København Janus Hendrichsen Energitjenesten København Energimærkekonsulent, Bedre bolig rådgiver Energitjek i en- og flerfamilieboliger,

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009 Bilag 3. Første udkast til handlingsplaner Handlingsplan 1.1 ESCO Indsatsområde 1 Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme Handlingsplan 1.1 ESCO I fastsættes en målsætning om, at Greve Kommune

Læs mere

Ansøgning fra Region Midtjylland til finanslovspuljen (2. runde). Til Indenrigs- og sundhedsministeriet Att: Fuldmægtig Erich Erichsen

Ansøgning fra Region Midtjylland til finanslovspuljen (2. runde). Til Indenrigs- og sundhedsministeriet Att: Fuldmægtig Erich Erichsen Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Ansøgning fra Region Midtjylland til finanslovspuljen (2. runde). Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre Område: Psykiatri Administrationen Udarbejdet af: Berit Matzen Afdeling: Økonomi og Planlægningsafdelingen E-mail: Berit.Matzen@psyk.regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/5305 Telefon: 7664 6000 Dato: 17.

Læs mere

Ansøgning til lånepulje til energiinvesteringer i kvalitetsfondsprojektet Nyt Hospital Herlev

Ansøgning til lånepulje til energiinvesteringer i kvalitetsfondsprojektet Nyt Hospital Herlev Center for Økonomi Opgang Blok A Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Direkte 5182 6291 Mail oekonomi@regionh.dk CVR/SE-nr: 30113721 Dato: 27. maj 2014 Ansøgning til lånepulje til energiinvesteringer i kvalitetsfondsprojektet

Læs mere

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Flygtningenævnets Sekretariat i St. Kongensgade

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Flygtningenævnets Sekretariat i St. Kongensgade Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Flygtningenævnets Sekretariat i St. Kongensgade Indholdsfortegnelse 1 SAMMENFATNING 3 2 GRUNDLAG FOR HANDLINGSPLANEN 4 2.1

Læs mere