Energi- og miljøredegørelse for

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energi- og miljøredegørelse for 2009 12.05.2010"

Transkript

1

2 1. Forord...side 2 2. Resume...side 2 3. Indsatsområder side 2 4. Organisering...side 4 5. Metoder..side 4 6. Forbrug side 9 7. Sammenligning forbrug 2000 og 2009.side Konklusion.side 18

3 1. Forord: Baggrunden for at der jævnligt udarbejdes en energi- og miljøredegørelse er, at der løbende kan holdes øje med energi- og ressourceforbruget. Samtidig vil det overblik der skabes medføre, at der tidligt kan tages aktion, i forhold til et øget eller unødigt forbrug. Endelig kan energi- og miljøredegørelsen anvendes af beslutningstagere i virksomheden Region Sjælland, når en overordnet eller specifik energi- og miljøindsats skal vurderes og besluttes. 2. Resume: Regionsrådet godkendte den 8. maj 2008 notatet vedrørende energi- og miljøstyring (efterfølgende kaldet retningslinier) i virksomheden Region Sjælland. Retningslinierne beskriver at der årligt skal udarbejdes en energi- og miljøredegørelse til Regionsrådet. Redegørelsen vil indeholde en række oplysninger omkring; forbrug af el, varme og vand, målsætninger, indsatsområder, handlingsplaner, metoder og virkemidler. Fra medio 2008 er der arbejdet målrettet på at koordinere en fælles spareindsats i regionens ejendomme især via den regionalt etablerede energi- og miljøstyregruppe. Gruppen består af repræsentanter fra de 4 operative enheder, Sygehus Nord, Sygehus Syd, Psykiatrien og Socialområdet samt en repræsentant fra Koncernbyg. Med denne struktur sikres det lokale ejerskab på det overordnede plan. Projekter gennemføres ved hjælp af lokale energi- og miljøgrupper, en under hver af de 4 operative enheder, og i sidste ende af den lokale energiansvarlige, på den enkelte geografi. På landsplan er der desuden etableret en ERFA-gruppe for energi og miljø, med repræsentanter fra de 5 regioner. Gruppen er etableret med henblik på vidensdeling og koordinering af fælles tiltag. Fra Region Sjælland deltager Koncernbyg i dette netværk. Ud over igangsætning af lovpligtige projekter som energimærkning og eftersyn af store ventilationsanlæg, gennemføres der mange forskellige energi- og miljøbesparende tiltag. Disse er typisk projekter hvor et besparelsespotentiale allerede er kendt af den lokale energiansvarlige, eller f.eks. er blevet verificeret af et energiselskab, som der lokalt er indgået en energispareaftale med. Hvis det lokalt ikke er muligt at gennemføre oplagte besparelser indenfor den økonomiske ramme, der er til rådighed, er der i Region Sjælland etableret en central energipulje til gennemførelse af energi- og ressourcebesparende projekter. Puljen er på 10 mio. kr. årligt, og der søges om midler til gennemførelse af energibesparende projekter, ved indsendelse af en ansøgning til energi- og miljøstyregruppen. Midlerne tilbageføres til energipuljen via årlige afdrag. Afdrag svarende til den opnåede besparelse. Indsatsen som beskrevet tidligere vil kunne aflæses i el-, varme- og vandforbruget, og derfor registreres forbruget fremadrettet i et fælles registreringssystem. 3. Indsatsområder: Der kan ikke opstilles en simpel plan for hvilke indsatsområder virksomheden Region Sjælland bør satse på. Der er stor forskel på hvilke konsekvenser en ændring i driften kan få afhængig af om der er tale om somatiske sygehuse, psykiatrien eller sociale institutioner. Dette har betydning for hvilke 2

4 indsatsområder der bør fokuseres på ved de operative enheder. Der er dog en række områder som er sammenfaldende, og hvor der kan gennemføres koordinerede projekter på den enkelte geografi. I denne redegørelse vil der blive fokuseret på: Drift. Anlæg. Indkøb. Adfærd. Drift: Eksisterende bygningsdrift: I forbindelse med den daglige bygningsdrift, er det vigtigt at der fokuseres på hvorledes de eksisterende bygninger (klimaskærmen) og installationerne kan energi- og ressourceoptimeres bedst muligt. Til hjælp for dette, er den lovpligtige energimærkning (EMO) og de lovpligtige ventilationseftersyn (LVE) vigtige hjælpeværktøjer, suppleret med den viden som de tekniske enheder er i besiddelse af. Der udarbejdes lokale 5 års indsatsplaner (energi- og miljøplan), med beskrivelse af hvilke indsatsområder der prioriteres, og hvornår de planlægges gennemført. Planer udarbejdes ved den enkelt geografi af den energiansvarlige og planerne revideres løbende. Fælles indsatsområder er typisk belysning, ventilation og køling, varmeinstallationer og el-forbrugende udstyr. Anlæg: Om-, til- og nybyggeri: Alle byggerier skal energi- og miljøscreenes ud fra en systematisk og af Region Sjælland godkendt model. Det gælder om-, til- og nybyggeri både over og under 10 mio. kr. Region Sjælland har udarbejdet en model, som kan anvendes til screeningen, men andre metoder som anvendes af en ekstern rådgiver, kan aftales som model. Det vigtige er at der fra planlægning af byggeriet til aflevering af det færdige byggeri, er fokus på energi- og miljøområdet. Indkøb: Indkøb af maskiner, scannere og medicoudstyr: Ved indkøb af maskiner og apparatur er det vigtigt, at der fokuseres på energi- og ressourceforbruget. Det betyder at der i udbud stilles krav til f.eks. energiklasse eller max. forbrug. Fokus på energiog ressourcebesparelser sikres ved, at de udbudsansvarlige, ved udbud og indkøb, inddrager de tekniske ansvarlige, som dermed opstiller de nødvendige energisparekrav og desuden tilser, at de krav der stilles m.h.t. energi- og ressourceforbrug, er realistiske. Det kan bl.a. også sikres ved at udbud bliver kvalitetssikret af eksterne eksperter. 3

5 Indkøb af IT-udstyr: IT-udstyr står for en stor del af el-forbruget i virksomheden Region Sjælland. Det er derfor yderst vigtigt at fokusere på det energiforbrug, som anvendelsen af udstyret medfører samt udstyrets livscyklus. Adfærd: Sparekampagner og brugerinddragelse: Sparekampagner rettet mod ansatte er en vigtig del i spareindsatsen. Kampagner bør, og vil blive igangsat lokalt, hvor der bør udvælges en række ildsjæle, som går forrest og agerer energiambassadører. Regional Udvikling (Team Bæredygtig Udvikling) har udarbejdet Regionen Sjællands Agenda-21 strategi, som blandt andet omfatter kampagner rettet mod Region Sjællands ansatte. Implementering af kampagner koordineres med de lokale energiambassadører i samarbejde mellem de lokale energiansvarlige, energi- og miljøgrupperne samt energi- og miljøstyregruppen. Det er vigtigt, at en investering kontra besparelse og levetid undersøges nøje, inden en spareindsats gennemføres uanset, om det er under drift, anlæg eller indkøb. 4. Organisering: Der er etableret en overordnet regional energi- og miljøstyregruppe med repræsentanter fra de lokale energi- og miljøgrupper under Sygehus Syd, Sygehus Nord, Psykiatri, Socialområdet og de tværgående driftsenheder inkl. Regionshuset. Organiseringen er opbygget efter en model hvor; Energi- og miljøstyregruppen aftaler de fælles indsatsområder og tidsplaner for implementering. Gruppen mødes 4-5 gange årligt. Projekterne gennemføres ved hjælp af de lokale energi- og miljøgrupper, som skal tilse, at der arbejdes målrettet med energi- og ressourcebesparelser ved geografierne. Den lokale energiansvarlige, typisk den tekniske chef eller teknisk servicemedarbejder, skal tilse at de aftalte indsatser gennemføres. Adfærdsindsatsen koordineres lokalt af den energiansvarlige i samarbejde med de enkelte afdelinger ved enheden. 5. Metoder: Der findes mange metoder til at gennemføre energi- og ressourcebesparende projekter. Først og fremmest handler det om at sikre det lokale ejerskab for projektet. Og det handler i meget høj grad om adfærd, ved siden af de tekniske tiltag som udføres. Tilbagevendende sparekampagner med fokus på adfærd er vigtige og nødvendige i regionens spareindsats. Det har været første prioritet i den indledende fase med implementeringen af Region Sjællands energi- og miljøstyring, at ejerskabet forankres lokalt i de operative enheder og på geografierne. Samtidigt er der iværksat en række projekter, som skal anvendes i forbindelse med registrering og 4

6 præcisering af projekter, der vil medvirke til en reduktion i el-, varme- og vandforbruget. Flere af de projekter, der er iværksat, er lovpligtige og gennemføres frem til medio 2011: Lovpligtig Energimærkning (EMO): Der er indgået aftale med et eksternt godkendt rådgiverfirma om lovpligtig energimærkning af alle regionens ejendomme. Der udarbejdes frem til 2011 energimærker for de enkelte ejendomme, og data fra disse energimærker anvendes i regionens besparelsesstrategi. Lovpligtig Energimærke (EMO) for Psykiatrien i Nykøbing Sj. Lovpligtige eftersyn af ventilations- og klimaanlæg større end 5 kw (LVE): Der er indgået aftale med et eksternt akkrediteret eftersynsfirma om lovpligtige eftersyn af ventilations- og klimaanlæg større end 5 kw. Rapporterne vil indeholde en række forslag til forbedringer af anlægget. Forbedringer som vil medføre energibesparelser. Eftersynene forventes 5

7 gennemført i løbet af 2010, og data fra eftersynsrapporterne anvendes i regionens besparelsesstrategi. Lovpligtigt eftersyn af et ventilationsanlæg (LVE) på Roskilde Sygehus. Energispareaftaler med forsyningsselskaber: Forsyningsselskaberne har indgået en aftale med regeringen om at bidrage til reduktion i CO 2 udledningen. Derfor er det aftalt i Region Sjællands energi- og miljøstyregruppe, at alle geografier skal indgå en energispareaftale med et forsyningsselskab. Det kan f.eks. være et el- eller varmeforsyningsselskab. Forsyningsselskabet udarbejder en kort redegørelse over, hvilke energibesparende projekter, der med fordel kan gennemføres. Aftalerne er gratis i den forstand, at der ikke skal 6

8 Energi- og miljøredegørelse for 2009 betales honorar til forsyningsselskabet. Til gengæld er forsyningsselskabet berettiget til at indberette de besparede kwh til Energistyrelsen. Dermed dokumenterer forsyningsselskabet, at der bidrages til den aftalte CO2 udledning. Energipulje: Der er afsat 10 mill. kr. i den regionale energipulje, hvor fra der kan søges midler til energi- og ressourcebesparende projekter. Puljen anvendes til at finansiere projekter med en tilbagebetalingstid < 5 år. Puljen administreres af energi- og miljøstyregruppen, og der er indgået aftaler med de operative enheder, svarende til det afsatte beløb i I 2009 er energipuljens midler disponeret til isoleringsprojekter, belysningsprojekter (bl.a. LEDbelysning), ventilationsprojekter, køle- og fryseprojekter, pumpeprojekter, CTS-projekter og renovering af gaskedler. LED-downlights ved Psykiatrien i Vordingborg. Finansieringsmuligheder til energispareprojekter: Danske Regioner og Klimaministeriet har indgået en aftale vedrørende energispareindsatsen i regionerne. Ifølge aftalen skal regionerne gennemføre energibesparende tiltag som ifølge det lovpligtige energimærke, har en tilbagebetalingstid på 5 år eller derunder. Til gengæld kan regionerne lånefinansiere disse tiltag, uden at det påvirker den øvrige låneramme. En anden mulighed for at finansiere gennemførelsen af energibesparende projekter er Finanslovens fremrykningspulje. Der er på Finansloven i 2010 afsat 500 mio. kr. til renoveringsprojekter med overvejende energibesparende tiltag på sygehusene i Danmark. Projekterne skal egenfinansieres med 50 % af regionerne, og midlerne fordeles i henhold til 7

9 Bloktilskuddets fordelingsnøgle. Det vil sige, at Region Sjælland kan gennemføre projekter for ca. 78 mio. kr. hvoraf de 34 mio. kr. skal finansieres af regionen. Handlingsplan for Energi- og miljøstyring: Der er udarbejdet en handlingsplan for energi- og miljøarbejde i virksomheden Region Sjælland. Handlingsplanen er baseret på de vedtagne retningsliner for energi- og miljøstyring og anvendes ved den praktiske implementering. Energi- og miljøscreening af anlægsprojekter: Byggeprojekter bliver energi- og miljøscreenet ud fra en ensartet metode. Energi- og miljøscreeningen skal sikre, at der allerede i projekteringsfasen er fokus på energi- og ressourcebesparelse, både under byggeriets udførelse og under den efterfølgende drift. En vigtig del af screening er, at det med totaløkonomiske beregninger eftervises, om en investering er rentabel eller ej. Indkøb af IT-udstyr: Koncern-IT er allerede nået lagt i energi- og miljøspareindsatsen, hvilket fremgår af nedenstående uddrag af Koncern-IT s årsrapport: Grøn it Region Sjællands grønne it-strategi er overordnet fokuseret gennem indkøbspolitikken og udmøntes gennem daglige indkøb i lokal regi. For at sikre et dedikeret fokus ved it-anskaffelser er det også medtaget som et af regionens 14 it-principper. De største gevinster opnår vi gennem en grøn holdning i større projekter / indkøbssager og så en konsekvens udrulning i hele regionen som nedbringelse af energiforbruget gennem udfasning af CRT-skærme og strømslugende pc er. Ligeledes gennem fælles tiltag omkring produktets livscyklus, hvor det grønne fokus har betydet både en miljømæssig bevidsthed omkring anskaffelse (indpakning) og bortskaffelse (genbrug). I større projekter er den grønne indkøbspolitik dråben, der får valget til at falde på de miljørigtige løsninger, som f.eks. valg af serverrumskølings koncept. Udfasning af strømslugende pc er og skærme anslås til at give en årlig besparelse på en million. Konsolidering af systemer, virtualisering af servere, serverrumkøling / samling af servere har tilsammen givet en besparelse i omegnen af ½ million. Dette er sket i en periode, hvor der samtidig er sket en udvidelse af systemerne og deres kapacitet. Hvis disse grønne tiltag ikke var gennemført, anslås det, at energiforbruget ville være forøget med et par millioner. 8

10 Energiregistreringssystem: For at skabe overblik over det samlede el-, varme- og vandforbrug, er et fælles regionalt energiregistrerings-system under etablering, så der centralt og decentralt kan holdes regnskab med forbruget. De løbende registreringer og det årlige forbrug, skal være udgangspunkt for planlægningen af indsats-områder samt indgå i afrapporteringer. Energiregistreringssystem KeepFocus Billedet viser el-forbruget på Næstved Sygehus Forbrug 2009: For at kunne sammenligne forbruget i 2009 med forbruget i 2000, er der i nedenstående opgørelser regnet med et enslydende areal, uanset om der fokuseres på el-, varme- eller vandforbrug. I Amternes Energiregnskab for 2000 er der anvendt et enslydende areal for de tidligere 3 amter, Roskilde, Vestsjælland og Storstrøm. 9

11 De samlede areal for alle Region Sjællands bygninger udgør derfor m 2 for alle forbrugstyper, selvom at det opvarmede areal udgør ca m 2. Fremover overvejes det at ændre denne procedure, når der er valide opgørelser for en længere årrække. Somatiske Sygehuse: De somatiske sygehuse i Region Sjælland har i 2009 haft et samlet forbrug ekskl. kendt procesenergi * på; MWh varme, MWh el og m 3 vand. Det samlede areal udgør m 2. De somatiske sygehuses forbrug udgjorde i 2009: Varme 132,29 kwh/m 2 El 78,61 kwh/m 2 Vand 0,53 m 3 /m 2 Psykiatriske Sygehuse: De psykiatriske sygehuse i Region Sjælland har i 2009 haft et samlet forbrug ekskl. kendt procesenergi * på; MWh varme, MWh el og m 3 vand. Det samlede areal udgør m 2. De psykiatriske sygehuses forbrug udgjorde i 2009: Varme 170,83 kwh/m 2 El 42,72 kwh/m 2 Vand 0,55 m 3 /m 2 10

12 Socialområdet: Socialområdet i Region Sjælland har i 2009 haft et samlet forbrug ekskl. kendt procesenergi * på; MWh varme, MWh el og m 3 vand. Det samlede areal udgør m 2. De sociale institutioners (ekskl. selvejende enheder) forbrug udgjorde i 2009: Varme 138,28 kwh/m 2 El 37,53 kwh/m 2 Vand 0,46 m 3 /m 2 Regionshuset inkl. Albertihuset: Regionshuset inkl. Albertihuset i Region Sjælland har i 2009 haft et samlet forbrug ekskl. kendt procesenergi * på; MWh varme, 821 MWh el og m 3 vand. Det samlede areal udgør m 2. Regionshusets og Albertihusets forbrug udgjorde i 2009: Varme 74,50 kwh/m 2 El 41,10 kwh/m 2 Vand 0,13 m 3 /m 2 Alle: Det samlede forbrug i Region Sjælland bygninger ekskl. kendt procesenergi * udgjorde i 2009; MWh varme, MWh el og m 3 vand. * Procesenergi er det el-, varme- og vandforbrug som anvendes i forbindelse med drift af centralkøkkener, vaskerier m.m. Forbruget som er kendt er fratrukket det samlede forbrug. Der kan være en mindre andel af procesenergi medtaget ide opgjorte forbrug bl.a. i de tilfælde hvor der ikke er etableret separate målere ved forbrugsstedet.. 11

13 13% 7% 1% Somatiske Sygehuse Psykiatriske Sygehuse Socialområdet Regionshuset 79% Procentfordeling af varmeforbruget pr. enheder % 4% 5% Somatiske Sygehuse Psykiatriske Sygehuse Socialområdet Regionshuset 85% Procentfordeling af el-forbruget pr. enheder

14 11% 6% 1% Somatiske Sygehuse Psykiatriske Sygehuse Socialområdet Regionshuset 82% Procentfordeling af vandforbruget pr. enheder Sammenligning forbrug 2000 og Sammenligning af forbruget i 2009 med 2005 var egentlig planlagt. Det viser sig at fremskaffelse af valide forbrugstal for 2005 ikke er muligt, og derfor er 2000 valgt til sammenligningen. Fremadrettet gennemføres en revision af regionens energisparemål, hvor visionen for energispareindsatsen fastholdes, men hvor forbruget i 2005 ikke længere er udgangspunkt for sammenligningen. Det forbrug, som er opgjort i 2000, er en sammenlægning af forbrug for Roskilde, Vestsjællands og Storstrøms Amter, og adskiller sig ud over bygningsarealer også i bygningstyper. I 2000 var en stor del af amternes opgave drift af gymnasier og sociale institutioner, og når gennemsnitstal for alle amternes daværende bygningstyper sammenlignes med regionens nuværende gennemsnitstal, er det vigtigt, at ændringen i driftsstrukturen tages i betragtning. Efterfølgende forbrugstal for Region Sjælland er ekskl. kendt procesenergi: Ændring i forbrug Varme 170,71 kwh/m 2 135,05 kwh/m 2-21 % El 54,42 kwh/m 2 71,01 kwh/m % Vand 0,73 m 3 /m 2 0,52 m 3 /m 2-29 % For at kunne sammenligne tendenser i faldende og stigende forbrug med andre forbrugere, er der herunder opstillet to eksempler. Et med en lignende forbrugertype (Region Syddanmark) og et eksempel på en kommune (Ballerup Kommune). 13

15 Region Syddanmark: Ændring i forbrug Varme 161,96 kwh/m 2 148,91 kwh/m 2-8 % El 61,06 kwh/m 2 87,59 kwh/m % Vand 0,73 m 3 /m 2 0,65 m 3 /m 2-11 % Kilde: Amternes energiregnskab 2000 og Region Syddanmarks Energi- og miljøredegørelse Som det fremgår af ovenstående forbrug er tendensen ens i Region Sjælland og Syddanmark. Varme- og vandforbruget har været faldende og el-forbruget har været stigende. Det stemmer overens med den forventning, der har været og er. Med øget antal behandlinger hvor bl.a. anvendelsen CT-scannere og andet el-forbrugende udstyr øges, vil det medføre stigende el-forbrug. Til gengæld har der som forventet været et faldende forbrug af varme og vand. Det skyldes primært at der skiftes til mere energi- og ressourceeffektive installations- og styringssystemer i forbindelse med vedligehold, renovering og nybyggeri. Det skal bemærkes, at disse mere energieffektive installationer også omfatter el-installationer, men det kan ikke opveje, at der især på de somatiske sygehuse er stigende produktion og samtidig installeres flere og flere el-forbrugende maskiner og IT-udstyr. Sammenlignes tendenser i de to regioner med en kommune, i dette tilfælde Ballerup Kommune, fremgår det af nedenstående søjler for el- varme- og vandforbruget, at Ballerup Kommune i perioden har haft et varierende forbrug for alle tre områder. Det ser dog ud til at el- og vandforbruget har været faldende, mens varmeforbruget er nogenlunde stabilt. Der kan være mange årsager til at faldende og stigende tendenser i regioner og kommuner er forskellige, men at der især el-forbruget er forskel, vurderes som tidlige beskrevet at de somatiske sygehuse har øget anvendelsen af el-forbrugende medicinsk- og IT-udstyr. 14

16 Ballerup Kommune varmeforbruget i kommunens ejendomme Kilde: Ballerup Kommunes Grønne Regnskab

17 Ballerup Kommune el-forbruget i kommunens ejendomme Kilde: Ballerup Kommunes Grønne Regnskab

18 Ballerup Kommune varmeforbruget i kommunens ejendomme Kilde: Ballerup Kommunes Grønne Regnskab

19 8. Konklusion har været en organiserings såvel som en implementeringsperiode, hvor der via den etablerede energi- og miljøstyregruppe, de lokale energi- og miljøgrupper og lokalt er igangsat en række aktiviteter i form af dataindsamling omkring forbrug af el, varme og vand. Samtidig har der været implementering af en del praktiske projekter bl.a. ved brug af den regionale lånepulje til energibesparelser. Dataindsamling fremskaffes bl.a. ved lovpligtige energimærkninger (EMO), lovpligtige ventilationseftersyn (LVE), etablering af et fælles energiregistreringssystem, indgåelse af energispareaftaler med forsyningsselskaber m.m. Energipuljens midler har bidraget til, at der er igangsat energibesparende projekter som; isoleringsprojekter, belysningsprojekter (bl.a. LED-belysning), ventilationsprojekter, køle- og fryseprojekter, pumpeprojekter, CTS-projekter og renovering af gaskedler. Alle aktiviteter er gennemført i tæt samarbejde mellem administrationen og de operative enheder og i en form, hvor inddragelse af de lokale energiansvarlige har vægtet højt. På den måde er der opnået en god synergi, som får stor betydning i det videre forløb i de kommende år. Med baggrund i manglende eller ikke eksisterende valide forbrugstal for årene (regionens første 2 år), har det ikke været muligt at udarbejde sammenligningstal, der viser, om forbruget er faldende, neutralt eller stigende. Dette vil først være muligt i 2011, hvor forbrugstal for 2009 og 2010 er kendte. Fremadrettet skal der fokuseres yderligere på adfærd og igangsættes sparekampagner i alle enheder. Kampagner rettes mod ansatte såvel som mod patienter. Den tekniske indsats skal ligeledes fastholdes og øges i takt med, at der fremkommer forslag til indsatsområder bl.a. med baggrund i energispareaftaler med forsyningsselskaber og rapporter fra lovpligtige energimærkninger (EMO) og ventilationseftersyn (LVE). For at fastholde fokus og indsatsen lokalt, vil de planlagte 5-års energiplaner blive et vigtigt implementerings- og evalueringsværktøj. 18

Energi- og miljøredegørelse for 2014 02.06.2015

Energi- og miljøredegørelse for 2014 02.06.2015 Energi- og miljøredegørelse for 2014 02.06.2015 Energi- og miljøredegørelse for 2014 Energi- og miljøredegørelse for 2014 02.06.2015 1. Forord...side 2 2. Resume...side 2 3. Indsatsområder....side 4 4.

Læs mere

Handlingsplan for energi- og miljøarbejde Ver. 1-29.07.2009

Handlingsplan for energi- og miljøarbejde Ver. 1-29.07.2009 1.0 Indledning... side 1 1.1Anvendelseområde... side 1 1.2 Økonomi side 2 1.3 Kompetencefordelingsplan.... side 2 1.4 Tidsplan. side 3 2.0 Delplaner... side 4 2.1 Indsatsområder.. side 5 2.2 Opbygning

Læs mere

Energi- og miljøredegørelse for 2011 18.04.2012

Energi- og miljøredegørelse for 2011 18.04.2012 Energi- og miljøredegørelse for 2011 1. Forord...side 2 2. Resume...side 2 3. Indsatsområder....side 4 4. Organisering...side 7 5. Forbrugstal....... side 8 6. Konklusion side 12 Bilag: Bilag 1: Udlån

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

Energi- og miljøredegørelse for 2012 29.04.2013

Energi- og miljøredegørelse for 2012 29.04.2013 29.04.2013 Energi- og miljøredegørelse for 2012 29.04.2013 1. Forord...side 2 2. Resume...side 2 3. Indsatsområder....side 4 4. Organisering...side 7 5. Forbrugstal....... side 7 6. Konklusion side 11

Læs mere

Fakta om Region Midtjylland 4. Region Midtjyllands værdigrundlag 6. Energimærkning af bygninger 7. Forbruget af el, varme og vand 9

Fakta om Region Midtjylland 4. Region Midtjyllands værdigrundlag 6. Energimærkning af bygninger 7. Forbruget af el, varme og vand 9 Grønt regnskab 2011 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Fakta om Region Midtjylland 4 Region Midtjyllands værdigrundlag 6 Indsatsområder 6 Energimærkning af bygninger 7 Forbruget af el, varme og vand 9 Forbrug

Læs mere

Energi- og miljøredegørelse for 2010 13.05.2011

Energi- og miljøredegørelse for 2010 13.05.2011 Energi- og miljøredegørelse for 2010 1. Forord...side 2 2. Resume...side 2 3. Indsatsområder.. side 3 4. Organisering...side 5 5. Forbrugstal....... side 6 6. Konklusion side 10 Bilag: Bilag 1: Udlån fra

Læs mere

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Fremtidens byer 9. december 2009 Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Chefkonsulent Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Agenda Københavns Ejendomme Klimaplan

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne med ESCO

Energibesparelser i kommunerne med ESCO Offentliggjort januar 2011 Energibesparelser i kommunerne med ESCO Resume I de seneste år er ESCO blevet udråbt til drivkraft i gennemførelse af energibesparelser i kommunerne. For at undersøge udbredelse

Læs mere

Energiledelse fra vision til virkelighed.

Energiledelse fra vision til virkelighed. Energiledelse fra vision til virkelighed. Hvordan konkretiseres ambitiøse mål i den kommunale hverdag? Dansk Byplanlaboratorium CO 2 -neutrale bydele 4. marts 2009 Energikoordinatoren Forberedelse til

Læs mere

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Workshop 17. maj 2010 - Gate21 Plan C Delprojekt 1 Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Dagsorden Baggrund og grundlag Energirenovering

Læs mere

II. Ministerielle tiltag mht. styring/motivering

II. Ministerielle tiltag mht. styring/motivering 24. september 2008, J.nr. AU-2008-623-018, EMB: Notat om universiteternes energiforbrug/-besparelser ifølge lovgivning og finanslovforslag, PSO-midler til energieffektivisering, nye ministerielle tiltag

Læs mere

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Indholdsfortegnelse: Status...3 Kurveknækkeraftale med Elsparefonden...4 Målsætning for udvikling af energiforbruget i perioden 2008-2011...4

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Departementet i Niels Juelsgade

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Departementet i Niels Juelsgade Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Departementet i Niels Juelsgade Indholdsfortegnelse 1 SAMMENFATNING 3 2 GRUNDLAG FOR HANDLINGSPLANEN 4 2.1 Udsnit af cirkulærets

Læs mere

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 Københavns Energi De nye energibestemmelser og deres umiddelbare konsekvenser for planlægning og gennemførelse af bygge- og renoveringsprojekter J.C. Sørensen Projektleder

Læs mere

GRØN FORNUFT BETALER SIG

GRØN FORNUFT BETALER SIG GRØN FORNUFT BETALER SIG Energibesparelser i almene boliger Workshop Lørdag d. 21. november 2009 Program: Kort præsentation af NRGi og NRGi Rådgivning Politiske rammer for energi og klima Hvilke energibesparelser

Læs mere

Projektbeskrivelse Projektgruppen(ISP)

Projektbeskrivelse Projektgruppen(ISP) Projektbeskrivelse Projektgruppen(ISP) Dato 12-10-2012 Rev. 7-12-2012 1. Baggrund Baggrund Styregruppen Der har fra politisk side været ønske om et større fokus på energibesparelser i Svendborg kommune.

Læs mere

Grønt regnskab 2014. Foto: Mogens Bjørnlund

Grønt regnskab 2014. Foto: Mogens Bjørnlund Foto: Mogens Bjørnlund Indholdsfortegnelse Indledning 3 Fakta om Region Midtjylland 4 Region Midtjyllands værdigrundlag 6 Indsatsområder 6 Forbruget af el, varme og vand 7 - Totalforbrug hospitalerne 9

Læs mere

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september Notat 27. september Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011 En håndværkers muligheder og vilkår for at samarbejde med energiselskaber om energibesparelser en kort introduktion

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Agenda 21 Fokus miljø og klima

Agenda 21 Fokus miljø og klima Agenda 21 Fokus miljø og klima Teknik- og Miljøforvaltningen 2008 Indhold Prioritering af indsatsen...4 Projektidé - praktisk miljøledelse...5 Opstart af projektet...8 Organisering og forankring af projektet...9

Læs mere

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 355 Offentligt Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

VE til proces Strategisk emnedag om energi Koldkærgård. 4. Februar 2014 Eva Lembke

VE til proces Strategisk emnedag om energi Koldkærgård. 4. Februar 2014 Eva Lembke VE til proces Strategisk emnedag om energi Koldkærgård 4. Februar 2014 Eva Lembke VE til proces teamet Morten Pedersen (chef) Jette Ellegaard Vejen(projektleder) Eva Lembke Nikolaj Ladegaard(barselsorlov)

Læs mere

Formål. Status for det hidtidige energiarbejde. Fremadrettet fokus

Formål. Status for det hidtidige energiarbejde. Fremadrettet fokus Energipolitik for Haderslev Kommune Godkendt af byrådet den 27.08.2013 Indhold Formål... 3 Status for det hidtidige energiarbejde... 3 Fremadrettet fokus... 3 Indsatsområder... 5 Indsatsområde 1: Energioptimering

Læs mere

Knæk energi-kurven. med. Center for Energibesparelser

Knæk energi-kurven. med. Center for Energibesparelser Knæk energi-kurven med Center for Energibesparelser Dagsorden Kort om Center for Energibesparelser Introduktion til kurveknækkeraftaler Center for Energibesparelsers værktøjer Anden bistand fra Center

Læs mere

Kortlægning af energiforbrug Region Hovedstaden. FSTA september 2014 Lene Kuszon og Dorthe Bechmann

Kortlægning af energiforbrug Region Hovedstaden. FSTA september 2014 Lene Kuszon og Dorthe Bechmann Kortlægning af energiforbrug Region Hovedstaden FSTA september 2014 Lene Kuszon og Dorthe Bechmann Overblik Energi- og miljøarbejdet i Region Hovedstaden Kortlægning af energiforbruget Handlingsplan og

Læs mere

Komponentkrav Installationer. v/ Vagn Holk, Center for Energieffektivisering og Ventilation

Komponentkrav Installationer. v/ Vagn Holk, Center for Energieffektivisering og Ventilation Komponentkrav Installationer v/ Vagn Holk, Center for Energieffektivisering og Ventilation Indholdet i vores undersøgelse på installationsområdet Kortlægning af, hvilke udfordringer og muligheder der er

Læs mere

Dagens Program. Intro

Dagens Program. Intro Dagens Program Hvem er Go Energi Typisk fordeling af energiforbrug Typiske energipriser Forslag til indsatsområder Hvordan kommer man i gang Salg af energibesparelser Organisering, ESCO Hvem kan hjælpe

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

Energirenoveringer for lejere Pilotprojekt Wilkenbo

Energirenoveringer for lejere Pilotprojekt Wilkenbo Energirenoveringer for lejere Pilotprojekt Wilkenbo 21 Ejendomme på Frederiksberg /2380 lejligheder CSR Temaer forankret i PrivatBo s administration af Frederiksberg Boligfond CSR: V1.0 CSR Målsætninger:

Læs mere

Energistrategi Evaluering 2014

Energistrategi Evaluering 2014 Energistrategi Evaluering 2014 Nærværende dokument summerer resultaterne for 2014, for den af byrådet vedtagne energistrategi for de kommunale ejendomme. I 2014 blev der gennemført tekniske energibesparelsesprojekter

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Maj 2015 Forord Indhold Baggrund Roskilde Kommune underskrev i sommeren 2008 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

Energibesparelser i etagebyggeri. Janus Hendrichsen, Energitjenesten København

Energibesparelser i etagebyggeri. Janus Hendrichsen, Energitjenesten København Energibesparelser i etagebyggeri Janus Hendrichsen, Energitjenesten København Janus Hendrichsen Energitjenesten København Energimærkekonsulent, Bedre bolig rådgiver Energitjek i en- og flerfamilieboliger,

Læs mere

VE til proces. Energikonference 30. september 2015 Eva Lembke

VE til proces. Energikonference 30. september 2015 Eva Lembke VE til proces Energikonference 30. september 2015 Eva Lembke VE til proces teamet Astrid Rathe (chef) Ásbjørg Abrahamsen Astrid Hostrup Charlotte Forsingdal Christine Ravnholt Hartmann Eva Lembke Helle

Læs mere

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11. Energirenovering og vedvarende energi v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.2012 Hvad jeg kommer rundt om i mit indlæg Hvad gør Holbæk Kommune

Læs mere

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere energiforbruget.

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune er udgivet af: Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Vedtaget af Greve Byråd 2009 For henvendelse vedrørende

Læs mere

Handlingsplanen beskriver i kort form de væsentligste interne og eksterne indsatser for at sikre målopfyldelse for de kommende år.

Handlingsplanen beskriver i kort form de væsentligste interne og eksterne indsatser for at sikre målopfyldelse for de kommende år. Bilag 2 Handlingsplan 2013 Handlingsplanen beskriver i kort form de væsentligste interne og eksterne indsatser for at sikre målopfyldelse for de kommende år. Kommunikationsstrategi Kommunikation af klimaindsatsen

Læs mere

Vejen til. bedre og billigere energirapporter. Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL. En strøm af kvalitet

Vejen til. bedre og billigere energirapporter. Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL. En strøm af kvalitet Vejen til bedre og billigere energirapporter ENERGIOPTIMERING Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL En strøm af kvalitet R&M-EL Energioptimering Nyt koncept sikrer bedre og billigere energirapporter

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Juni 2015 Energibesparelser i private virksomheder Indledning I 2009 udarbejdede IDA et scenarie for, hvordan Danmark i 2050 kan reducere sin udledning af drivhusgasser

Læs mere

Agenda. Hvorledes sikres det beslutningsmæssige grundlag for CO-2 neutrale byggerier & renoveringer?

Agenda. Hvorledes sikres det beslutningsmæssige grundlag for CO-2 neutrale byggerier & renoveringer? Agenda Totaløkonomi i energineutralt byggeri Hvorledes sikres det beslutningsmæssige grundlag for CO-2 neutrale byggerier & renoveringer? Totaløkonomi i energineutralt byggeri Energiberegner Brugervenlig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder Vedrørende: Særlige opmærksomhedspunkter i Rambølls rapport Sagsnavn: Ejendomsservice Sagsnummer: 82.00.00-A00-3-13 Skrevet af: Rikke Hylleberg Clausen E-mail: rikke.hylleberg.clausen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima AGENDA Præsentation ELENA teknisk bistand betalt af EU Erfaringer fra Region Sjælland og 12 kommuner Forundersøgelse ELENA-ansøgning

Læs mere

Formål. Anvendelsesområde

Formål. Anvendelsesområde Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I medfør af 13, stk. 2 og 3, 14, stk. 3, og 19, stk. 1, i lov nr. 450 af 31. maj

Læs mere

Energimærkning af bygninger i Danmark

Energimærkning af bygninger i Danmark Energimærkning af bygninger i Danmark Norges Bygg- og Eiendomsforening København, 6. november 2007 Morten Tony Hansen Energistyrelsen Baggrund for EMO EU Bygningsdirektiv - 2002 Kritik af hidtidige ordninger

Læs mere

Bilag i energihandlingsplan for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet

Bilag i energihandlingsplan for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet Bilag i energihandlingsplan for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet 2008 Bilagsoversigt: BILAG 1. Grundlag for handlingsplanen side 3 BILAG 2. Fødevareministeriets energiforbrug

Læs mere

BedreBolig-plan BOLIGEJER

BedreBolig-plan BOLIGEJER KLADDE Rapportnr: 0 Firmanr: 40 Dato: 04-11-2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Dansk Bygningsrådgivning Kurt Lynge Christensen Visborgvej 6 9560 Hadsund E-mail info@danskbygningsraadgivning.dk Tlf.nr

Læs mere

Modul 1: Hvad er god energirådgivning?

Modul 1: Hvad er god energirådgivning? 1 Modul 1: Indholdsfortegnelse: Rådgivningens formål...2 Den gode rådgivning...2 Fokus på formidlingen...3 Energimærkningsordningen i udvikling...3 Energimærkningens indhold...4 5 gode råd...5 10 ting

Læs mere

VE til proces. Temadag: VE til proces 27. november 2013. Jette Ellegaard Vejen

VE til proces. Temadag: VE til proces 27. november 2013. Jette Ellegaard Vejen VE til proces Temadag: VE til proces 27. november 2013 Jette Ellegaard Vejen VE til proces - energiaftalen Energiaftalen af 22. marts 2012: Puljen skal fremme energieffektiv konvertering til vedvarende

Læs mere

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA.

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA. Dato: 9. maj 2011 Bilag til Fælles regional-kommunal ansøgning om ELENAstøtte til at forberede investeringer i energibesparelser Forkortet dansk version af ELENA-ansøgningen ELENA-ordningen i korte træk

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner CIR nr 27 af 19/04/2005 (Gældende) LOV Nr. 450 af 31/05/2000 LOV Nr. 585 af 24/06/2005 Lovgivning som forskriften vedrører Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner (til samtlige statslige

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion

Indholdsfortegnelse. 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion Klimaindsats Status primo 2014 Indholdsfortegnelse 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion 2. Strategier & Planer...3 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Strategi for klimatilpasning Handleplan

Læs mere

Grønt regnskab for kontorarbejde. - om www.greenoffice.dk. Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse

Grønt regnskab for kontorarbejde. - om www.greenoffice.dk. Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse Grønt regnskab for kontorarbejde - om www.greenoffice.dk Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse Projektet Grønt regnskab for kontorarbejde består dels af en screening af miljøbelastningen ved kontorarbejde, dels

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Maj 2003 Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet (varer og tjenesteydelser) Overordnet politik for indkøb

Læs mere

Stamblad for Øland-Langeslund Skole praktisk miljøledelse

Stamblad for Øland-Langeslund Skole praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Grønne indkøb Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Min energi Miljøretningslinjer og plan? Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Affaldssortering

Læs mere

VE til proces. DAU konference Energi management Carlsberg - Fredericia 19. juni 2014. Charlotte Forsingdal

VE til proces. DAU konference Energi management Carlsberg - Fredericia 19. juni 2014. Charlotte Forsingdal VE til proces DAU konference Energi management Carlsberg - Fredericia 19. juni 2014 Charlotte Forsingdal VE til proces - energiaftalen Energiaftalen af 22. marts 2012: Puljen skal fremme energieffektiv

Læs mere

OBLIGATORISKE ENERGISYN, ENERGILEDELSE OG TILSKUD

OBLIGATORISKE ENERGISYN, ENERGILEDELSE OG TILSKUD OBLIGATORISKE ENERGISYN, ENERGILEDELSE OG TILSKUD Pia Clausen Seniorprojektleder Reg. Energisynskonsulent Tlf. 31 75 17 05 Nr. Farimagsgade 37-1364 København K Danmark Storegade 1-8382 Hinnerup Danmark

Læs mere

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr.

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr. Grønne regnskaber 2012 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr.: 2013-76622 Dok.nr.: Titel: Grønt Regnskab for

Læs mere

Stamblad for Ulveskov Skole, Børnehave & SFO praktisk miljøledelse

Stamblad for Ulveskov Skole, Børnehave & SFO praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Affaldssortering Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Miljøretningslinjer og -plan Grønne indkøb Bemærkninger

Læs mere

Energiledelse Hvordan kommer vi i gang?

Energiledelse Hvordan kommer vi i gang? Energiledelse Hvordan kommer vi i gang? Få først et overblik Brug overblikket som afsæt for at fastlægge jeres ambitionsniveau: Energi politik Energi målsætninger Energi mål Hvordan får vi et første overblik?

Læs mere

ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING

ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING Kommune-erfa nr. 7 ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING 1) Energiledelse: Energiledelse er den del af virksomhedens eller institutionens ledelsesopgaver, der aktivt styrer energiforhold for at sikre, at energien

Læs mere

Energihandlingsplan for Servicestyrelsen

Energihandlingsplan for Servicestyrelsen for Servicestyrelsen 2008 Servicestyrelsen Handlingsplan 1. Indledning Dette er handlingsplanen for Servicestyrelsen jf. Cirkulære for energieffektiviseringer i statens institutioner. Ministeriet har til

Læs mere

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG SÅDAN FUNGERER ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG Et mini-kraftvarmeanlæg består af en gasmotor, som driver en generator, der producerer elektricitet. Kølevandet fra motoren og generatoren bruges til opvarmning.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Haraldsborgvej 54 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-136567 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Planlægning og styring af bygningsdrift og -vedligehold

Planlægning og styring af bygningsdrift og -vedligehold Planlægning og styring af bygningsdrift og -vedligehold Lidt historik SKI koordinerede i 2011, på vegne af en række skoler, udbud på byggesyn og vedligeholdelsesplaner. Flere end 20 skoler indgik samme

Læs mere

Nyt fra Energistyrelsen. Tina Sommer Kristensen ERFA-træf Maj 2015

Nyt fra Energistyrelsen. Tina Sommer Kristensen ERFA-træf Maj 2015 Nyt fra Energistyrelsen Tina Sommer Kristensen ERFA-træf Maj 2015 Indhold Status for energiselskabernes energispareindsats Opfyldelse af sparemålet Omkostninger Hvad viser evalueringen? Aktiviteter og

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning

Strategisk Energiplanlægning Strategisk Energiplanlægning Henning Laursen Udviklingskonsulent www.regionmidtjylland.dk Strategisk energiplanlægning i Region Midtjylland 2 www.regionmidtjylland.dk Strategisk energiplanlægning i Region

Læs mere

Udstillinger & messer Kongresarrangementer m.v. Udlejning af permanente showroom og kontorudlejning

Udstillinger & messer Kongresarrangementer m.v. Udlejning af permanente showroom og kontorudlejning Bella Centers hovedforretningsområder er: Udstillinger & messer Kongresarrangementer m.v. Udlejning af permanente showroom og kontorudlejning Halarealer ca. 60.000 m2 Permanente auditorier og mødelokaler

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Optimeret ejendomsdrift

Optimeret ejendomsdrift Optimeret ejendomsdrift Hvad er fordelene ved optimeret ejendomsdrift? Optimeret ejendomsdrift er: Skarp planlægning. Konstruktiv dialog med fagfolk. Gode relationer mellem ejer, brugere, håndværkere og

Læs mere

BBR-nr.: 621-040332 Energimærkning nr.: 901724 Gyldigt 5 år fra: 13-10-2006 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Firma: Tegnestuen Mejeriet A/S

BBR-nr.: 621-040332 Energimærkning nr.: 901724 Gyldigt 5 år fra: 13-10-2006 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Firma: Tegnestuen Mejeriet A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Enevold Sørensens Vej 8 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-040332 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

KOLDINGMODELLEN ENERGIHANDLEPLANER

KOLDINGMODELLEN ENERGIHANDLEPLANER KOLDINGMODELLEN ENERGIHANDLEPLANER Energiledelse BASISOPLYSNINGER 1998 2006: Antal ejendomme: Ca. 200 Areal ejendomme: Ca. 350.000 m² Indbyggere: Ca. 70.000 Efter 2006: Antal ejendomme: 275 Areal ejendomme:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Broagervej 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107614 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 12740 kwh Fjernvarme 66 kwh Elvarme, -833 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 12740 kwh Fjernvarme 66 kwh Elvarme, -833 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gråbrødre Kirke Str. 3 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-036259 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Røde Vejmølle Parken Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Krav Forudsætninger Bygningen er opført 1971 Opvarmet etageareal Før 160 m2 Efter 172 m2 Derudover er der følgende arealer,

Læs mere

Til Energistyrelsen E-mail: ens@ens.dk, cc. koep@ens.dk. Gode hensigter

Til Energistyrelsen E-mail: ens@ens.dk, cc. koep@ens.dk. Gode hensigter Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk Notat / FCL Den 26. november 2012 Til Energistyrelsen E-mail: ens@ens.dk, cc. koep@ens.dk BL - Danmarks Almene

Læs mere

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din virksomhed Kontakt med omtanke for miljø og økonomi En slukket stikkontakt kan mærkes på bundlinjen I dag stilles der mange krav til lysstyring i erhvervsbygninger gennem lovgivningen.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Reberbanen 2 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-024546-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energioptimering og -audit

Energioptimering og -audit Energioptimering og -audit Få mest muligt ud af din energi Få yderligere information på: www.schneider-electric.dk Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitets effektivisering? Et konkurrencepræget

Læs mere

Energi og energibesparelser i bygninger

Energi og energibesparelser i bygninger Energi og energibesparelser i bygninger Restricted Siemens AG 2013 All rights reserved. Answers for infrastructure and cities. Agenda Energien står øverst på agendaen Hvor bruges energien i bygninger?

Læs mere

Energihandlingsplan for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet

Energihandlingsplan for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet Handlingsplan Dette er handlingsplanen for Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

læs denne brochure, hvis... et af disse forhold er interessant eller

læs denne brochure, hvis... et af disse forhold er interessant eller læs denne brochure, hvis... et af disse forhold er interessant eller relevant for jer.» Regeringens energi- og klimaplan fra 2007 har sat som mål, at i år 2020 skal energiforbruget i nye bygninger være

Læs mere