FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 22. marts 2012 kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 22. marts 2012 kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense"

Transkript

1 FynBus 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde den 22. marts 2012 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 22. marts 2012 kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark Bestyrelsesmedlem Lars Kristian Pedersen, Assens Bestyrelsesmedlem Kasper Westh, Odense Bestyrelsesmedlem Niels Bebe, Middelfart Bestyrelsesmedlem Niels Peter Ellegaard, Faaborg-Midtfyn Bestyrelsesmedlem Bruno Hansen, Svendborg Bestyrelsesmedlem Peter Jordhøj, Nyborg Bestyrelsesmedlem William Jensen, Region Syddanmark Repræsentantskabsmedlem Kim Johansen, Nordfyn Repræsentantskabsmedlem Peter Lund, Ærø Repræsentantskabsmedlem Bjarne Møller Petersen, Langeland Direktør Carsten Hyldborg Jensen Drifts & Kvalitetschef Jan Gudmann Hansen Økonomichef Benny H. Hansen Sekretariatsleder Ingrid Dissing Kundechef Helle Nielsen Side 1 af 15

2 FynBus 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde den 22. marts 2012 DAGSORDEN 1. Meddelelser... 3 Sager til beslutning: Årsregnskab Landsdækkende enkeltbillet Døgndifferentiering på visse takster og rejsehjemler Rejsekorthøring i kommuner og region Vedtægtsændringer for Flextrafik Direktionens repræsentationsudgifter Trafikplan Sager til drøftelse: Sager til orientering: Udbud af Flextrafik Eventuelt Side 2 af 15

3 FynBus 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde den 22. marts Meddelelser Etablering af Callcenter i FynBus Møde med Odense Kommunes By- og Kulturudvalg Brev fra transportminister Henrik Dam Kristensen. Bilag 1.1 vedlagt. Høring om tilskudsfordeling mellem trafikselskaberne fra Region Syddanmark. Bilag 1.2 vedlagt. Møde mellem bestyrelse og entreprenører Sager til beslutning: 2. Årsregnskab Sagsfremstilling: FynBus aflægger regnskab for. Årsregnskabet er revideret af BDO Kommunernes Revision. Forudsat Bestyrelsen godkender regnskabet i den foreliggende form, og der ikke fremkommer yderligere oplysninger under behandlingen af årsregnskabet, vil revisor forsyne det med nedenstående påtegning, som er uden forbehold. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af trafikselskabet Fyn- Bus aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december samt af resultatet af Trafikselskabet FynBus aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. et samler resultaterne for FynBus forretningsområder. FynBus 2 hovedområder er Busdriften inkl. Odense Bybusser og Flextrafik. De enkelte afdelingers regnskaber er nærmere gennemgået i særskilt notat og internt regnskab, som er vedlagt i bilag 2.1. og 2.2. Nedenfor er hovedtallene for busdriften sammenholdt med budgettet for. Busdriftens hovedtal Årets tilskud for FynBus ejerkreds er opgjort til 334,6 mio. kroner. Det er 7,2 mio. kroner mindre end budgetteret. Se tabel 1 herunder. Side 3 af 15

4 FynBus 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde den 22. marts 2012 Tabel 1 - Hovedtal for busdriften i Mio. kroner Årsregnskab Forskel Passagerindtægter 205,4 215,9 10,5 Bruttoudgifter -487,7-490,9-3,2 Busdriften -282,2-275,0 7,2 Afholdte fællesudgifter -58,6-59,0-0,5 (ramme 59,5) Årets underskud -340,8-334,0 6,8 Årets tilskud -341,8-334,6 7,2 Passagerindtægter FynBus opererer med en passagerstrategi med en årlig passagervækst på 2,4 % på de regionale ruter, bybusserne i Odense og de fælles kommunale ruter. I rejste 16,33 mio. passagerer med FynBus. Det er eller 1,1 % under målet på 16,513 mio. Passagerindtægterne udgør 215,9 mio. kroner. Det svarer til en merindtægt på 10,5 mio. kroner. Merindtægten er opnået på trods af, at passagermålet for året ikke er nået fuldt ud, og at flere passagerer vælger de billigste rejsehjemmelstyper. Hovedårsagen til merindtjeningen er, at flere passagerer end budgetteret har rejst på de regionale ruter, medens færre end budgetteret har rejst med bybusserne i Odense. De lange rejser i den regionale trafik er dyrere end de kortere i bybusserne. Bruttoudgifter Antallet af køreplantimer for udgør Det er timer eller 1,3 % mindre end budgetteret. Bruttoudgifterne udgør 490,8 mio. kroner. Det er en merudgift på 3,2 mio. kroner. Merudgifterne kan væsentligst henføres til incitamentskontrakter og dubleringskørsel med henholdsvis 4,5 og 3,2 mio. kroner. Hertil kommer 3,8 mio. kroner i merudgift som følge af stigning i kontraktindeks udover den budgetterede stigning på 3,25 %. Der er delvist kompenserende mindreudgifter i form af nettobesparelser på 4,1 mio. kroner ved køreplansjusteringer herunder genforhandling af kontrakter. Hertil kommer mindreudgifter til Odense Bybusser og telekørsel på henholdsvis 2,0 mio. og 1,4 mio. kroner. Fællesudgifter Fællesudgifterne består af ordinære udgifter og ekstraordinære udgifter. De ordinære fællesudgifter udgør 58,0 mio. kroner. Det er et merforbrug på 0,3 mio. kroner eller 0,5 %. I udgifterne indgår 0,5 mio. kroner til uforudsete årlige betalinger af licenser. I budgettet er der afsat 0,8 mio. kroner til ekstraordinære fællesudgifter. Disse er udnyttet med 0,3 mio. kroner til kundeloyalitetsprogram. 0,5 mio. kroner til retssag mod tjenestemænd er udgiftsført under Odense Bybusser. I forbindelse med aflæggelse af regnskab for 1. kvartal bevilgede bestyrelsen 2 mio. kroner fra udviklingspuljen til delvis finansiering af investeringer i FynBus Kundecenter. In- Side 4 af 15

5 FynBus 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde den 22. marts 2012 vesteringerne var budgetteret til i alt 2,8 mio. kroner. Det resterende beløb på 0,8 mio. kroner blev henvist til finansiering over fællesudgifterne som rammestyring for endelig beslutning i forbindelse med årsregnskabsaflæggelse. Udgifterne til investeringerne er i opgjort til 2,7 mio. kroner, hvoraf de 0,7 mio. kroner henføres til fællesudgifterne. De samlede ekstraordinære fællesudgifter udgør herefter 1,0 mio. kroner eller et merforbrug på 0,2 mio. kroner. Det samlede ordinære og ekstraordinære forbrug udgør 59,0 mio. kroner hvilket er 0,5 mio. mere end budgetteret. Rammen for fællesudgifterne og dermed andel af acontobetalingerne blev ved budgetlægningen fastlagt til i alt 59,5 mio. kroner. r mellem ramme og realiseret resultat administreres iht. rammestyring. Det vil sige, at årets positive afvigelse, som udgør 0,5 anvendes til nedbringelse af tidligere års overskridelse af rammen. I 2009 og 2010 udgjorde rammeoverskridelsen 3,5 mio. kroner. Efter er denne overskridelse nedbragt til 3,0 mio. kroner. Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender regnskabet for herunder, at investeringen i Kundecenteret på 2,7 mio. kroner restfinansiereres med 0,7 mio. kroner over fællesudgifterne. Vedtagelse: Bilag: Bilag 2.1: Notat Årsregnskab Bilag 2.2. FynBus Interne Bilag 2.3: Revisors beretning og FynBus kommentarer Bilag 2.4: Eksternt Årsregnskab Bilag 2.5: Finansieringsoversigt 3. Landsdækkende enkeltbillet Sagsfremstilling: Bus & Tog samarbejdet besluttede i i fællesskab at indføre Den landsdækkende enkeltbillet (DLE). Billetten forudsætter i sin oprindelige form, at der er en fælles takstrække for hele landet, det vil sige at trafikselskaberne bliver enige om en fælles takst på enkeltbilletter. Billetterne udstedes i busserne, i automater på togstationerne og som print-selv billet på internettet. Movia og FynBus har i øjeblikket en enkeltbilletpris (2 zoner) på ca. 23 kr., mens taksten i Jylland ligger mellem 19 kr. og 27 kr. jf. nedenstående tabel 2. Side 5 af 15

6 FynBus 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde den 22. marts 2012 Tabel 2 Pris for 2-zoner, voksen i de jyske trafikselskaber Trafikselskab Evt. delområde Pris, 2 zoner, voksen, kr. Sydtrafik 19 Midttrafik Øst, Syd og Midt 20 Vest 27 Århus Kommune 20 NT 20 De jyske selskaber har efter nærmere overvejelse meddelt at de ikke kan tilslutte sig den landsdækkende enkeltbillet i sin oprindelige form, da det ikke er muligt for øjeblikket at nærme sig en pris på 23 kr. Omvendt kan Movia og FynBus heller ikke sætte deres takster ned, idet de seneste takststigninger er udmøntet på netop kontantbilletten, med henblik på at anvende de elektroniske kort (Rejsekortet i Movia og Kvikkortet på Fyn) til at tilbyde kunderne billigere rejser. Grunden til at priserne ikke kan nærme sig hinanden er, at dette vil have betydelige provenumæssige konsekvenser for det enkelte trafikselskab. Flere forskellige løsninger har været overvejet, men på et møde den 28. februar 2012 enedes parterne i Bus & Tog om at etablere den landsdækkende enkeltbillet med to takstrækker: én for Jylland, formentlig med udgangspunkt i ca. 20 kr. og én for Fyn/Sjælland med udgangspunkt i ca. 23 kr. Indførelse af de to takstrækker for ringzonebilletter rejser spørgsmålet, om grænsen skal gå i Lillebælt eller Storebælt, dvs. om FynBus vælger den østdanske eller vestdanske takstrække. Takst- og billetteknisk vil en grænse i Storebælt give færrest problemer, da man ikke kan rejse på en ringzonebillet over Storebælt (der er mere end 9 zoner), og kunder vil derfor ikke opleve, at rejsens pris er afhængig af i hvilken retning, rejsen foregår. En løsning, som efter mødet har været drøftet mellem FynBus og DSB, kunne være, at Fyn omfattes af den vestdanske takstrække, men at billetter i busserne (indtil videre) udstedes efter FynBus egen takstrække. Alle billetter skulle gælde til både bus og tog. Det blev på mødet den 28. februar 2012 aftalt, at de parter, der skal være fælles om den vestdanske takstrække, skal forsøge at komme med et forslag til takstrække og tidsplan for dens indførelse inden udgang af marts En skillelinje ved Storebælt vil betyde følgende udfordringer for FynBus: En kontantbillet udstedt af DSB med udgangspunkt i den jyske takstrække vil koste ca. 20 kr., mens en kontantbillet udstedt af FynBus vil koste ca. 23. kr. En busbillet udstedt af Sydtrafik fra Fredericia til Middelfart vil tage udgangspunkt i den jyske takstrække, mens en billet den modsatte vej vil tage udgangspunkt i FynBus takstrække. De nævnte problemer har følgende løsninger: 1. Problemet kan helt elimineres ved at FynBus nedjusterer prisen for kontantbilletter til Jysk niveau. Denne løsning er ikke inden for rækkevidde. Side 6 af 15

7 FynBus 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde den 22. marts Problemet løses ved dels a. Middelfart tilknyttes den jyske takstrække for rejser mod vest over Lillebælt, og b. Det accepteres i en periode at FynBus og DSB i øvrigt har forskellige priser på enkeltbilletter. Det vil primært betyde, at buskunder i stationsbyerne Odense, Svendborg, Middelfart og Nyborg vil kunne køre billigere i busserne på en kontantbillet udstedt af DSB. Problemet vil være marginalt, da kunderne de nævnte steder tilbydes en Kvikkortrejse til mellem 12,15 kr. og 13,50 kr. Problemet er endvidere velkendt idet situationen vil svare til nuværende situation. Forskellige takster medfører, at DSB og FynBus i en periode i enighed undlader at leve op til lovens hensigt om énhedstakster mellem tog- og busoperatører inden for samme trafikselskabs område. Nedenstående tabel viser eksempler på ordningens betydning på forskellige strækninger: Tabel 3: Effekter af løsning 2 ift. forskellige rejserelationer Sagen drøftes på Trafikselskaberne i Danmarks bestyrelsesmøde d. 15. marts 2012, hvor det er indstillet at: Bestyrelsen anbefaler de enkelte trafikselskaber at godkende kompromisforslaget om indførelse af en østdansk og en vestdansk takstrække for enkeltbilletter op til 9 zoner, hvor der samtidig er mulighed for at indføre 1-zone billetter, kampagnebilletter og at udstede billetter til delvis takst til f.eks. pensionister. Den vestdanske takstrække indføres efter en overgangsperiode, hvor det enkelte trafikselskab har mulighed for at give rabat. Side 7 af 15

8 FynBus 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde den 22. marts 2012 Administration anbefaler at bestyrelsen: tilslutter sig en model som beskrevet, hvor der er en øst- og en vestdansk takstrække godkender, at Middelfart tilknyttes den jyske takstrækker for vestgående rejser over Lillebælt fastholder det nuværende prisniveau for FynBus enkeltbilletter, og bemyndiger administrationen til at forhandle en løsning med DSB om den praktiske håndtering af forskellige takster i en nærmere afgrænset periode. Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender At FynBus tilslutter sig en model som beskrevet, hvor der er en øst- og en vestdansk takstrække At FynBus fastholder det nuværende prisniveau for enkeltbilletter Bemyndigelse af administrationen til at forhandle en løsning med DSB om den praktiske håndtering af forskellige takster i en nærmere afgrænset periode. Vedtagelse: 4. Døgndifferentiering på visse takster og rejsehjemler Sagsfremstilling: FynBus har siden 1. august 2010 som forsøg arbejdet med muligheden for at ændre passageradfærd gennem takstmæssig døgndifferentiering. Hensigten med døgndifferentiering er at spare kapacitet i myldretiden og samtidig udnytte buskapaciteten bedre uden for myldretiden. FynBus har til undersøgelse heraf nedsat taksten på Kvikkort for pensionister uden for myldretiden fra den 1. august Taksten er fastlagt til 40 % af kontantbilletprisen. Konklusionen er, at døgndifferentieringen giver mulighed for at flytte passagerer fra myldretid til udenfor myldretid, og at effekten stiger med takstdifferentieringens størrelse og er omvendt proportional med rejsens længde. Således har en prisreduktion på: 16 % flyttet 3 % af passagererne i bybusserne i Odense 41 % flyttet 7 % af passagererne i bybusserne Svendborg 41 % flyttet 2 % af kunderne i de regionale busser Den umiddelbare økonomiske konsekvens ved indførelse af døgndifferentiering er en mindreindægt fra de kunder, der i forvejen rejser i den rabatterede periode samt for de kunder, som flytter til den rabatterede periode. Side 8 af 15

9 FynBus 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde den 22. marts 2012 Fordelen ved indførelse af døgndifferentiering opstår, når indtægtstabet kan opvejes af besparelser i indsat buskapacitet i myldretiden. Det er FynBus vurdering, at der i bussystemet på Fyn ikke vil kunne reduceres buskapacitet, som modsvarer indtægtstabet. På den baggrund anses døgndifferentiering ikke som en reel mulighed for at regulere kapacitetsanvendelsen. FynBus vil fremover arbejde for flere passagerer gennem målrettet markedsføring. I den forbindelse vil der også være fokus på myldretidsproblematikken. FynBus arbejde med optimering af buskapacitet vil fokusere på anvendelse af bedre kapacitetsinformation i forbindelse med køreplanlægning og den løbende justering heraf. Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender At den nuværende struktur opretholdes Vedtagelse: Bilag: Bilag 4.1 Notat Ændring af passageradfærd gennem nedsættelse af taksterne uden for myldretiden 5. Rejsekorthøring i kommuner og region Sagsfremstilling: FynBus bestyrelse har løbende drøftet FynBus eventuelle tilslutning til Rejsekortet. På mødet den 8. december vedtog bestyrelsen at sende spørgsmålet om tilslutning til Rejsekortet i høring hos ejerkredsen, herunder at ejerne tager stilling til forslag om tidsperspektiv for tilslutning. FynBus udsendte den 14. december høringsbrev til ejerne med høringsfrist 1. marts Ejerne er bedt om at svare på: om de ønsker tilslutning til Rejsekortet hurtigst muligt, eller om de først ønsker en overgang til Rejsekortet, når FynBus nuværende system er fuldt afskrevet, og om et eventuelt ønske om hurtig tilslutning til Rejsekortet vil kunne få den konsekvens, at de ekstra omkostninger kan forventes at blive finansieret gennem færre køreplantimer Der er i høringsmaterialet forudsat, at FynBus nuværende system vil være fuldt afskrevet i Den 17. januar 2012 blev der afholdt informationsmøde for ejerne omkring høringen, og i den forbindelse blev høringsfristen flyttet til 15. marts Side 9 af 15

10 FynBus 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde den 22. marts 2012 FynBus har den 6. februar 2012, med kopi til alle ejere, svaret på konkret forespørgsel fra Middelfart Kommune. Som det fremgår af oversigten over indkomne svar nedenfor, anbefaler ejerne, at Fyn- Bus ikke tilslutter sig Rejsekortet, før det nuværende system er afskrevet. Region Syddanmark påpeger, at en udskydelse af Rejsekortet i FynBus kan have uheldig virkning på sammenhængen i den kollektive trafik, og beder derfor FynBus afveje det hensyn i beslutningen. Region Syddanmark understreger, at meromkostningerne til en eventuel hurtig tilslutning til Rejsekortet, vil skulle afholdes indenfor den nuværende budgetramme. Tabel 4: Oversigt over indkomne svar fra ejerkreds Ejer Forslag til tiltrædelsestidspunkt Assens Kommune Tilslutning når nuværende system er udfaset Faaborg-Midtfyn Kommunstem er Tilslutning når nuværende sy- afskrevet Evt. afledte besparelser på driften - Meromkostninger finansieres ikke gennem reduktion i køreplantimer - Kerteminde Kommune Først tilslutning når nuværende udstyr er afskrevet fuldt ud Langeland Kommune Ønsker ibrugtagning udskydes til 2017 Middelfart Kommune Ønsker ikke tilslutning på nuværende - tidspunkt Nordfyns Kommune Tilslutning når nuværende system - er afskrevet Nyborg Kommune Tilslutning når nuværende system er afskrevet Odense Kommune Afvente tiltrædelse - Region Syddanmark Tilslutning når nuværende system er afskrevet. FynBus skal dog afveje hensynet til sammenhængen i den kollektive trafik i beslutningen Svendborg Kommune Ærø Kommune Tilslutning når nuværende system er afskrevet Ingen kommentar til hurtig tiltrædelse Meromkostninger skal finansieres indenfor eksisterende budgetramme Meromkostninger finansieres ved reduktion i køreplantimer Ønsker ikke færre køreplantimer på Ærø som konsekvens af tilslutning Indstilling: Med baggrund i de modtagne høringssvar fra ejerne indstiller administrationen: at FynBus meddeler Rejsekort A/S, at man har til hensigt at indtræde fuldt ud i Rejsekort A/S, når FynBus nuværende elektroniske billetsystem er Side 10 af 15

11 FynBus 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde den 22. marts 2012 Vedtagelse: fuldt afskrevet, under forudsætning af at Rejsekortet udvikler sig som forventet i både teknisk, funktionalitetsmæssig og geografisk henseende at FynBus forventer implementering af Rejsekortet i 2017 at FynBus forventer at underskrive tilslutningsaftalen i 2015, idet der forventes en implementeringsperiode på op til 2 år, og at FynBus ved tilslutningstidspunktet kan indtræde under de samme økonomiske vilkår som de øvrige ejere 6. Vedtægtsændringer for Flextrafik Sagsfremstilling: I forbindelse med etablering af FlexDanmark traf bestyrelsen den 8. december beslutning om at bemyndige direktionen til på vegne af FynBus, at oprette og deltage i foreningen FlexDanmark pr. 1. januar 2012, herunder at tiltræde vedtægterne for Flex- Danmark. Hvis Statsforvaltningen Syddanmarks eventuelle bemærkninger medfører væsentlige ændringer i udkastet til vedtægter, forelægges vedtægterne bestyrelsen. Giver myndighedsbehandlinger ikke anledning til væsentlige ændringer i udkastet til vedtægter, forelægges de endelige vedtægter bestyrelsen til orientering i forbindelse med stiftelsen. Vedtægterne har været forelagt de respektiver statsforvaltninger til forhåndsgodkendelse, herunder Statsforvaltningen Syddanmark, der ved brev af 21. februar 2012 har oplyst at vedtægterne er godkendt. Statsforvaltningen Midtjylland og Statsforvaltningen Nordjylland har i deres godkendelser anbefalet, at der i vedtægterne indsættes en bestemmelse om, at bestyrelsesformandens stemme er udslagsgivende ved stemmelighed i bestyrelsen. Ændringen ses dog ikke at være et krav fra statsforvaltningerne. Indføres en bestemmelse herom nu, vil vedtægterne på ny skulle godkendes i regionsrådet i Region Midtjylland. Det kan derfor overvejes at en bestemmelse herom først indføres i forbindelse med en senere vedtægtsændring. FynBus har den 9. marts 2012 modtaget orientering om, at Region Midtjylland den 22. februar 2012 har godkendt vedtægterne, dog med det forbehold, at det indskrives i vedtægterne, at man som medlem af FlexDanmark kan framelde sig udviklingsprojekter, der på ingen måde berører den konkret part, hvis det samlede budget for projektet ligger over 0,5 mio. kr. i alt. Forbeholdet medfører på den baggrund en vedtægtsændring, der skal forelægges bestyrelsen til godkendelse. Efter godkendelse i FynBus bestyrelse, skal sagen fremsendes til Statsforvaltningen Syddanmark til orientering. Side 11 af 15

12 FynBus 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde den 22. marts 2012 Udkast til vedtægter vedlægges som bilag. Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen Godkender forslag til vedtægtsændringer for FlexDanmark. Vedtagelse: Bilag: Bilag 6.1 Vedtægter FlexDanmark (udkast) 7. Direktionens repræsentationsudgifter Sagsfremstilling: Jf. FynBus vedtægter fremlægges direktionens repræsentationsudgifter for bestyrelsen til godkendelse. Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen Vedtagelse: Godkender direktionens repræsentationsudgifter for. Bilag: Bilag 7.1 Opgørelse over direktørens repræsentationsudgifter 8. Trafikplan 2012 Sagsfremstilling: Lov om Trafikselskaber fastsætter, at FynBus hvert 4. år skal udarbejde en trafikplan med udgangspunkt i statens trafikplan. Trafikstyrelsen forventer, at høringsudkastet til den statslige trafikplan foreligger omkring sommerferien. Administrationen ønsker derfor at igangsætte planprocessen i tæt samarbejde med forvaltningen hos kommunerne og Region Syddanmark. For at sikre ledelsesmæssig forankring hos ejerne foreslås arbejdet ledet af en styregruppe bestående af ejernes forvaltningschefer med direktøren for FynBus som formand. Trafikplanen udarbejdes med udgangspunkt i kendte rammeforudsætninger, der vil påvirke den næste 4-årige periode. Som konkrete eksempler med konsekvenser for rutenettet kan nævnes etablering af IC-stop i Langeskov i 2013, lukning af Th. B. Thriges Gade i Odenses bymidte og rammerne for en gradvis tilpasning af rutenettet i Odense frem mod letbanen. Side 12 af 15

13 FynBus 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde den 22. marts 2012 For serviceniveauets udvikling forventes regeringens trafikforlig med takstnedsættelser og finansiering til forbedringer af den kollektive trafik, ligesom udformningen af reviderede regionale principper og en ændret regional tilskudsfordelingsmodel, der netop er sendt i høring ved trafikselskaberne, at få betydning. Desuden vil kommunernes planer for de fysiske rammer og økonomi indgå i arbejdet. Øvrige temaer vil være yderligere synliggørelse af markedspotentiale på de ruter, der skal være de primære i indfrielse af strategien om flere passagerer, stadig udbygning af samarbejdet med entreprenører og chauffører samt involvering af kunderne. Et af planens mål er således at knytte de enkeltstående projekter omkring kundeadfærd og marked, der arbejdes med i FynBus, sammen i et hele. De overordnede milepæle for processen er: Medio april Primo september Medio november December Styregruppens fastlæggelse af kommissorium Udsendelse af høringsforslag Indsamling og bearbejdning af ejernes høringsresultater Forelæggelse af endeligt forslag Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen Arbejdet med Trafikplan 2012 igangsættes Vedtagelse: Sager til drøftelse: Intet Sager til orientering: 9. Udbud af Flextrafik Sagsfremstilling: Kontrakter på Flextrafikområdet (befordring af særligt bevægelseshæmmede, kommunale kørselsopgaver, teletaxa og som noget nyt, siddende patientbefordring) er som hovedregel af 12 måneders varighed. De nuværende kontrakter med entreprenørerne (ca. 40 taxavognmænd) i FynBus udløber i henhold til seneste udbud den 1. april Region Syddanmark har besluttet, at trafikselskaberne skal overtage siddende patientbefordring fra 1. maj Opgaven skal varetages i fællesskab mellem Sydtrafik og FynBus. Side 13 af 15

14 FynBus 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde den 22. marts 2012 Der skal således indgås nye kontrakter til erstatning for de nuværende kørselsordninger pr. 1. april 2012 og leverance af siddende patientbefordring pr. 1. maj I dag samarbejder Sydtrafik og Midttrafik om udbud og flextrafik. FynBus har i forbindelse med det aktuelle udbud tilsluttet sig dette samarbejde, således at udbuddet sker i fællesskab mellem de tre trafikselskaber. Status: Budfristen for det oprindelige udbud var fastsat til den 14. december. Med baggrund i en indsigelse fra Odense Taxa A.m.b.a., der bl.a. pegede på en fejl i udbudsbekendtgørelsen blev første udbud annulleret og genudbudt med ny budfrist den 6. marts Odense Taxa A.m.b.a. har den 5. marts 2012 en dag før budfristen - genfremsendt sit ønske om at udbuddet aflyses med henvisning til fejlagtig anvendelse af forsyningsvirksomhedsdirektivet, offentliggørelse af tilbudspriser, manglende gennemsigtighed og ligebehandling samt usikkerhed om, hvem der er ordregiver. Udbuddet er baseret på en mangeårig kendt praksis, og trafikselskabernes advokat vurderer, at klagepunkterne ikke vil få medhold i en eventuel klagesag. De konditionsmæssige bud tilbydes en kontrakt i uge 11 i Fra offentliggørelsen af udbud og tilbagemelding til bydere er der en stand still periode på 10 dage. En formel klage skal afgives til Klagenævnte for Udbud i denne periode. Såfremt der ikke i stand still perioden fremsendes klager til klagenævnet, kan der indgås kontrakter med bydere den fra 26. marts 2012 med opstart den 1. april 2012 for de nuværende kørsler på Fyn og for patientbefordringen fra den 1. maj Der har siden efteråret været iværksat en lang række aktiviteter til forberedelse af implementering af Planetsystemet. Implementeringen er forløbet efter tidsplanen. IT-systemet er klar til drift, bortset fra en række mindre opgaver, fx at indlægge de biler der skal anvendes i de nye kontrakter, på GPS. Uddannelsen af alle medarbejdere er afsluttet i uge 11, Ærø er udpeget som testcenter, og Planetsystemet på Ærø har siden 1. marts 2012 været i tilfredsstillende drift. Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen Tager orientering om udbudsproceduren til efterretning Vedtagelse: 10. Eventuelt Side 14 af 15

15 FynBus 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde den 22. marts 2012 Formand Torben Andersen Næstformand Lasse Krull Bestyrelsesmedlem Lars Kristian Pedersen Bestyrelsesmedlem Kasper Westh Bestyrelsesmedlem Niels Bebe Bestyrelsesmedlem Niels Peter Ellegaard Bestyrelsesmedlem Bruno Hansen Bestyrelsesmedlem Peter Jordhøj Bestyrelsesmedlem William Jensen Direktør Carsten Hyldborg Jensen Side 15 af 15

16 Transportministeriet MINISTEREN Fynbus Dat«-9 MRS J. nr FrederiksholmsKanal27 F 1220 København K Telefon Forslag til takstnedsættelser Regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti har i marts 2012 i "Rammeaftale om takstnedsættelser og pulje til forbedringer af den kollektive trafik" besluttet at afsætte 500 mio. kr. årligt til nedsættelse af taksterne i den kollektive trafik. På denne baggrund mener jeg, at det er relevant at høre hvilke typer takstnedsættelser, som trafikselskaberne og togoperatørerne i Danmark vurderer vil have den største effekt. I rammeaftalen står der, at takstnedsættelsen skal have størst mulig effekt for passagererne. Samtidig skal takstnedsættelserne administreres indenfor den eksisterende struktur og ansvarsdeling i den kollektive trafik. Trafikselskaber og togoperatører får fuld kompensation for indtægtstabet som følge af takstnedsættelserne. Jeg vil derfor bede Fynbus omat levereet bidrag indeholdende en prioriteret liste over typer af takstnedsættelser, som vurderes at have størst mulig effekt for passagererne. For hvert type skal der også leveres et overslag over det forventede indtægtstab. Den prioriterede liste bedes sendt til Transportministerietsenest onsdag den 11. april Med venlig hilsen Henrik Dam Kristensen

17 Område: Økonomi Journal nr.: Dato: Notat Nye fordelingsprincipper Region Syddanmark fordeler størstedelen af sit tilskud til regionens to trafikselskaber, Sydtrafik og FynBus, efter en procentvis fordeling på 47 % til Sydtrafik og 53 % til FynBus. Denne fordelingsnøgle blev fastsat i forbindelse med regionens dannelse i 2007 og har af forskellige årsager været udsat for kritik. På baggrund af regionsrådets beslutning 27. september 2010 om nye fordelingsprincipper, blev der nedsat en styregruppe og en arbejdsgruppe, med deltagelse fra regionens administration og trafikselskaberne. Resultatet af dette arbejde, er et forslag om en bloktilskudslignende rammemodel, der tildeler hvert trafikselskab en fast ramme på baggrund af en række fordelingskriterier. Region Syddanmark vil gerne have flere passagerer for pengene og derfor er der i forslaget til dels lagt vægt på, at fordele rammen efter, hvor der er potentiale for at tiltrække flere passagerer. Forslaget til tilskudsmodel er dog afbalanceret mellem hensynet til at udnytte potentialet for kollektiv trafik, og hensynet til at sikre betjeningen i tyndt befolkede områder. Rammemodellen består af demografiske fordelingskriterier, der afspejler betingelserne og grundlaget for at drive kollektiv trafik, samt et forretningsmæssigt kriterium, der skal opfange trafikselskabets evne til at tiltrække passagerer i de regionale busser. Fordelingskriterierne består af officielle data, der er offentligt tilgængelige og bygger på bredt anerkendte opgørelsesmetoder. Kriterierne er forudsigelige og robuste. Derved er kriterierne stabile over tid, så risikoen for kortvarige udsving minimeres. Der er ikke en direkte årsagssammenhæng mellem kriterierne og tilskudsbehovet for kollektiv trafik, men derimod en indirekte sammenhæng. Fx vil et uddannelseskriterium måske isoleret set fordele 10 mio. kr., men det betyder ikke, at trafikselskaberne skal bruge 10 mio. kr. på uddannelseskørsel. Kriteriet er en del af tilskudsmodellen, for at afspejle omfanget af en vigtig passagergruppe for den regionale kollektive trafik. Fordelingskriterierne skal altså ikke ses isoleret, men udgør et samlet hele, der afspejler et tilskudsbehov for kollektiv trafik i mere bred forstand. Da regionen blandt andet ønsker at fordele tilskud efter, hvor der er potentiale for kollektiv trafik, indgår det demografiske fordelingskriterium Befolkningstæthed. Netop befolkningstætheden afspejler potentialet for kollektiv trafik, idet der i tæt befolkede områder er et tilstrækkeligt passagerunderlag for et fintmasket rutenet, hvorimod gennemkørende ruter i tyndt befolkede områder har svært ved at opfange passagerer. Omvendt indgår kriteriet Befolkningstal for at tilgodese de tyndt befolkede områder. Regionen ønsker at få maksimalt udbytte ud af sit tilskud til kollektiv trafik og vil derfor understøtte trafikselskaberne i en forretningsmæssig tankegang. Tilskudsmodellen indeholder derfor et forretningsmæssigt kriterium i form af Indtægter pr. køreplantime, der består af regionale indtægter pr. regional køreplantime som et 3 års gennemsnit.

18 Forslaget til nye fordelingsprincipper indebærer endvidere, at Vestbanen forlods trækkes ud af den ramme, der er til fordeling. Bus- og togdrift tildeles altså hver sin ramme og eventuelle usikkerheder vedrørende togdriftens udgiftsbehov, vil blive håndteret i forhold til regionens samlede ramme til kollektiv trafik. Figur: Rammemodellens fordelingskriterier og deres uvægtede værdi set i forhold til hvert trafikselskab Indtægter pr. køreplantime Antal elever på ungdomsuddannelser Befolkningstæthed Tværkommunal pendling til ungdomsuddannelser Befolkningstal Indbyggertal for regionale rejsemål Antal biler pr. kilometer vej Pendling Familier uden bil Blå: Sydtrafik Grøn: FynBus Region Syddanmarks budget for kollektiv trafik indeholder en række mindre poster, såsom særlige puljer afsat af regionsrådet, der ikke er omfattet den procentvise fordeling. Af nedenstående tabel fremgår en samlet konsekvensberegning med udgangspunkt i budget 2012 som eksempel. I den nuværende ramme til Sydtrafik indgår både bus- og togdrift. Tabel: Illustration af rammemodellens fordelingsmæssige effekt 2012 Nuværende fordeling Rammemodellen (mio. kr.) FynBus Sydtrafik FynBus Sydtrafik Vestbanen I alt (ændring) 104,2 105,9 97,0 (-7,2) 92,7 (-20,4+7,2) 20,4 (+20,4) Rammemodellen med den foreslåede vægtning indebærer, at rammen til FynBus reduceres med 7,2 mio. kr., mens Sydtrafiks ramme til busdrift tilsvarende forøges. Vestbanen tildeles egen ramme i en uændret organisering i forhold til Sydtrafik og regionen. Side 2 af 2

19 Område: Regional Udvikling Afdeling: Strategi og Analyse Journal nr.: 11/7962 Dato: Udarbejdet af: Erik Ørskov Telefon: Notat Regionale principper for busbetjening Revurdering af principperne Udgangspunktet for den regionale bestilling er de eksisterende regionale principper for busservice med nedenstående forslag til justeringer. 1. Det har vist sig, at de regionale principper på visse områder har nogle svagheder. Det gælder fx: a. Et fast skema for hvilken frekvens, der skal køres med, er for ufleksibelt og medfører for høje driftsudgifter i forhold til passagertallet b. Især på de lange stræk er der næppe det tilstrækkelige grundlag til at køre med høj frekvens c. I de tyndt befolkede områder bliver det unødigt omkostningsfuldt at have et regionalt og et lokalt bussystem, der er uafhængigt af hinanden d. På nogle regionale ruter er der på delstrækninger behov for dublering/flere afgange, dvs. forkortede ruter, der løber ind til et større arbejdskraftcenter (gælder som minimum for Odense) 2. Principperne er gennemført på Fyn. I Jylland er implementering delvist gennemført. a. Det giver nogle bindinger på evt. ændringer af principperne, fordi det kan være uhensigtsmæssigt, i det mindste på kort sigt, at rulle ændringerne tilbage b. Der vil derfor være behov for en drøftelse med trafikselskaberne omkring, hvordan allerede gennemførte ændringer som følge af principperne bedst muligt håndteres 3. Overordnet skal planlægning ske således, at der sikres flest mulige passagerkilometer for pengene samtidig med, at alle regionale rejsemål sikres en vis betjening og sammenhæng med det kollektive transportnet. Revurderede regionale principper vurderes at burde bygges op over følgende. a. De overordnede principper fastholdes. Dvs., at der skal fortsat være fokus på at køre mere direkte (færre omveje) med færre stop for på den måde at komme hurtigere frem. b. Ligeledes fastholdes princippet om at udpege regionale rejsemål. Det bør overvejes, om en revision af rejsemålene skal ske (især i forhold til funktionelle rejsemål fx trafikterminaler)

20 c. Prioriteringen mellem direkte ruter og ruter med nogen omvejskørsel vendes om. Højest prioriteret er ruter, der sikrer at alle potentielle passagerer i rutens nærhed får et grundlæggende transporttilbud. Er transportbehovet så stort, at der er mulighed for det, skal særligt hurtige og direkte ruter (der især er interessante for de passagerer, der er på den direkte rute) dernæst prioriteres. Dubleringskørsel bør således sigte på den direkte forbindelse. d. Især i de tyndt befolkede dele af regionen skal der dog iagttages en balance i forhold til, at potentielle passagerer får reel mulighed for at bruge bussen. Integrerede tilgange til busbetjeningen kan derfor finde sted i visse områder eller på bestemte ruter. Der forudsættes konkret aftale med kommuner og trafikselskab. e. Skemaet med frekvenskrav afhængig af rejsemålstyper udgår. I stedet overlades det til trafikselskaberne at vælge den frekvens, der vurderes som optimal. f. Trafikselskaberne kan på ruter mellem udpegede regionale rejsemål vælge at køre visse afgange som afkortede ruter. 4. Processen for en revurdering af de regionale principper: a. Nærværende modelskitse sendes i høring hos trafikselskaberne. b. En endelig model for revision af de regionale principper færdigformuleres. c. Modellen forelægges Udvalget for Regional Udvikling med henblik på fastlæggelse af den videre proces. d. Modellen besluttes i Regionsrådet. Side 2 af 2

21 Fordelingsmodel: Rammemodel Forretning Demografi Ramme omfattet den procentvise fordeling : 174 mio. kr. Kriterie Enhed Fordeling Vægt Akkumuleret Sydtrafik FynBus Sydtrafik FynBus Sydtrafik FynBus Sydtrafik FynBus Indtægter pr. køreplantime % 52% 0,25 0,12 0,13 0,12 0,13 0,25 Befolkningstæthed % 63% 0,25 0,09 0,16 0,21 0,29 0,50 Befolkningstal % 40% 0,20 0,12 0,08 0,33 0,37 0,70 Antal biler pr. kilometer vej 19,6 26,8 42% 58% 0,05 0,02 0,03 0,35 0,40 0,75 Familier uden bil % 45% 0,05 0,03 0,02 0,38 0,42 0,80 Pendling % 35% 0,05 0,03 0,02 0,41 0,44 0,85 Indbyggertal for regionale rejsemål % 46% 0,05 0,03 0,02 0,44 0,46 0,90 Tværkommunal pendling til ungdomsuddannelser % 65% 0,05 0,02 0,03 0,46 0,49 0,95 Antal elever på ungdomsuddannelser % 41% 0,05 0,03 0,02 0,49 0,51 1,00 Total 51% 49% 1,00 0,4879 0,5121 Noter: Indtægter pr. køreplantime Befolkningstæthed Befolkningstal Antal biler pr. kilometer vej Familier uden bil Pendling Indbyggertal for regionale rejsemål Tværkommunal pendling til ungdomsuddannelser Antal elever på ungdomsuddannelser Rammefordeling til busdrift Ramme 174,00 Tilskud 84,90 89,11 Omfordeling vedr. busdrift ift. nuværende niveau Omfordeling 7,21 7,21 Tre års gennemsnit, Trafikselskabernes 2009, 2010 og forventet regnskab jf. 3. budgetopfølgning. Regionale indtægter pr. regional køreplantime. Danmarks Statistik, oktober, (ARE207), Folketal/km2 Danmarks Statistik, oktober, (FOLK1), Folketal Danmarks Statistik, Bestanden af køretøjer pr. 1 januar (BIL707) i forhold til kilometer vej pr. 1 januar (VEJ11) Danmarks Statistik,, Antal husstande uden bil (BIL800) Danmarks Statistik, Antal personer med mere end 10 km. mellem arbejdssted og bopæl (AFSTA1) Danmarks Statistik, oktober, Folketal fordelt på byer (BEF44) Undervisningsministeriet, Antal uddannelsessøgende fra anden kommune end uddannelsesstedet. Ungdomsuddannelse omfatter forberedende udd., almen og erhvervsgymnasiel udd., samt erhvervsfaglige udd. Undervisningsministerriet, Antal studerende som er i gang med en uddannelse pr. 30. september et givent år. Dvs. tallene omfatter alle igangværende pr

22 FynBus 14. marts 2012 Økonomiafdelingen bha Bilag 2.1 Indhold Notat Årsregnskab Indledning... 2 Revision... 2 Busdriften... 3 Hovedtal... 3 Passagerudviklingen... 3 Indtægter... 5 Bruttoudgifter busruter... 7 Fællesudgifter... 8 Ordinære fællesudgifter... 9 Ekstraordinære fællesudgifter... 9 Ramme og forbrug Flextrafik Handicapkørsel (SBH) Anden kørsel Tjenestemandspensioner Udviklingspulje/Disponibel egenkapital Udviklingspulje Disponibel egenkapital Eksternt finansierede projekter Busdriften Region Syddanmark Fælles kommunale ruter Busdriften Assens Kommune Busdriften Faaborg-Midtfyn Kommune Busdriften Kerteminde Kommune Busdriften Langeland Kommune Busdriften Middelfart Kommune Busdriften Nordfyns Kommune Busdriften Nyborg Kommune Busdriften Odense Kommune Busdriften Svendborg Kommune Busdriften Ærø Kommune

23 Indledning FynBus aflægger regnskab for. Aflæggelsen sker i henhold til Styrelseslovens 45 og FynBus Kasse- og regnskabsregulativ. Det reviderede regnskab vedlægges som bilag 2.4. Nedenfor er regnskabet kommenteret i forhold til budgettet for. Kommenteringen tager udgangspunkt i FynBus interne regnskab, som er vedlagt i bilag 2.2. Det interne regnskab er det samlede årsregnskab opdelt i FynBus økonomiske enheder. FynBus økonomiske enheder består af Busdrift, Flextrafik, Tjenestemandspensioner, Udviklingspulje/Disponibel egenkapital samt Eksternt finansierede Projekter. Summen af enhedernes resultater i det interne regnskab er i overensstemmelse med resultatet i det eksterne årsregnskab for. et har ikke givet anledning til væsentlige ændringer i forventningerne til det samlede resultat for Revision Årsregnskabet er revideret af BDO Kommunernes Revision. Forudsat bestyrelsen godkender regnskabet i den foreliggende form, og der ikke fremkommer yderligere oplysninger under behandlingen af årsregnskabet, vil revisor forsyne det med nedenstående påtegning, som er uden forbehold. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af trafikselskabet FynBus aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december samt af resultatet af Trafikselskabet FynBus aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 2

24 Busdriften Hovedtal Årets tilskud for FynBus ejerkreds er opgjort til 334,6 mio. kroner. Det er 7,2 mio. kroner mindre end budgetteret. Hovedtallene for regnskab og budget fremgår af tabel 1. Tabel 1 Hovedtal for busdriften i Mio. kroner Årsregnskab Forskel Passagerindtægter 205,4 215,9 10,5 Bruttoudgifter -487,7-490,9-3,2 Busdriften -282,2-275,0 7,2 Afholdte fællesudgifter -58,6-59,0-0,5 (ramme 59,5) Årets underskud -340,8-334,0 6,8 Årets tilskud -341,8-334,6 7,2 Den samlede mindreudgift på 7,2 mio. kroner dækker over, at Region Syddanmark og Ærø Kommune realiserer en merudgift, medens de øvrige kommuner realiserer en mindreudgift. Årets tilskud for Region Syddanmark og kommunerne er specificeret i tabel 2. Tabel 2 Årets tilskud fordelt på ejere Mio. kroner Årsregnskab Forskel Region Syddanmark 91,9 100,4-8,5 Assens 11,7 11,5 0,2 Faaborg-Midtfyn 16,9 13,5 3,4 Kerteminde 8,3 6,6 1,7 Langeland 6,1 5,3 0,8 Middelfart 10,1 8,1 2,0 Nordfyn 13,6 11,4 2,2 Nyborg 12,9 12,5 0,4 Odense 138,5 135,7 2,8 Svendborg 26,2 23,5 2,7 Ærø 5,6 6,2-0,6 I alt 341,8 334,6 7,2 Passagerudviklingen FynBus passagerstrategi opererer med en passagervækst på 15 % for perioden 2010 til 2015 for bybusserne i Odense, de regionale ruter og de fælles kommunale ruter. Det betyder, at forventningerne til disse ruter er en årlig passagervækst på 2,4 %. Fra 2013 udvides strategien til tillige at omfatte bybusserne i Svendborg. Passagerstrategien omfatter ikke de øvrige kommuner. Det skyldes stor usikkerhed til omfanget af fremtidige rutenet herunder, at en stor del af passagererne udgøres af skolebørn. 3

25 I rejste passagerer med FynBus. Det er passagerer eller 1,1 % under strategimålet på I tabel 3 er passagertallene opdelt på ejerniveau. Tabel 3 Passagerundviklingen på ejerniveau for perioden 2009 til Strategi Passagerer i.f.h.t. Strategi målopfyl Antal passagerer i Hele året Hele året Hele året realiseret strategi dense i % Regionale ruter % Odense % Assens % Faaborg Midtfyn % Kerteminde % Langeland % Middelfart % Nordfyn % Nyborg % Svendborg % Ærø % Fælles Kommunale ruter % Kommunalt tilkøb % I alt % Heraf Odense + Regionale ruter % Tallene viser, at passagertallet for: De regionale ruter er 0,2 mio. eller 3 % over målet på 5,9 mio. Odense Bybusser er 0,4 mio. eller 6 % under målet på 7,4 mio. De fælles kommunale ruter er 0,03 eller 6 % under målet på 0,53 mio. De øvrige kommuner er 0,07 mio. eller 3 % over antallet for 2010 på 2,72 mio Udviklingen på månedsniveau i er vist i figur 1 4

26 Figur 1 Målopfyldelse for FynBus samlede passagerantal for Figuren viser, at strategimålet blev opfyldt frem til juni måned. Især vintermånederne bidrog hertil. I nedenstående figur 2 og 3 er passagerandelene for de regionale og de fælles kommunale ruter fordelt geografisk på de enkelte kommuner efter påstigersted. Figurene viser således, hvorledes det samlede påstigerantal i FynBus fordeler sig på de 10 kommuner. Figur 2 Figur 3 Indtægter Passagerindtægterne udviser en merindtægt på 10,5 mio. kroner i forhold til budgetteret. Tabel 4 - Hovedtal for passagerindtægter Mio. kroner Årsregnskab Forskel Passagerindtægter 205,4 215,9 10,5 Merindtægten på 10,5 mio. kroner er realiseret på trods af, at passagermålet for året ikke er nået fuldt ud, og at flere passagerer vælger de billigste rejsehjemmelstyper. Hovedårsagen til merindtje- 5

27 ningen er, at flere passagerer end budgetteret har rejst på regionale rejser og modsat, at færre end budgetteret har rejst med bybusserne i Odense. De regionale rejser er dyrere end rejserne med bybusserne i Odense. Hertil kommer en merindtægt på 1,4 mio. kroner i kompensation fra Staten. Nedenfor er ændringen i passagerernes valg af rejsehjemmel belyst ved en sammenligning mellem 2010 og. Enkeltbilletindtægterne udgør 31 % af de samlede indtægter mod 36 % i Den mindre andel er en følge af passagerernes løbende omvalg til billigere rejsehjemmelstyper. Indtægterne for SMS-billetterne udviser fortsat fremgang og udgør i 8 % af enkeltbilletindtægterne mod 3 % i Indtægterne for turkort udgør 3 % af de samlede billetindtægter mod 4 % i Det er en forholdsmæssig stor nedgang, som forklares med, at turkortkunder er velorienterede om FynBus produkter og derfor i stigende omfang vælger det billigere KVIKkort. Indtægterne for KVIKkort er steget betydeligt og udgør 9 % af de samlede passagerindtægter i mod 4 % i Udviklingen er en følge af FynBus salgsaktiviteter for KVIKkortet herunder Odense rundt for en 10 er. Indtægterne for periodekort udgør 41 % af de samlede passagerindtægter i både 2010 og. Pendlersegmentets andel er således uforandret. I nedenstående 2 figurer er udviklingen synliggjort. Figur 4 Figur 5 Indtægterne er belastet af KVIKkortkunders manglende betalingsevne og eksterne udgifter i forbindelse med salg af rejsehjemmel. Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter udviser et tab på 0,6 mio. kroner. Størstedelen heraf udgør tab på KVIKkort i. Tabet på KVIKkortkunder svarer til knap 3 % af omsætningen og anses acceptabelt under hensyntagen til den forventede kreditrisiko på det efterbetalte kort. Tabene er overgivet til inddrivelse hos SKAT. Salgsprovisioner og gebyrer udgør i alt 2,4 mio. kroner. Udgifterne kan henføres til eksterne udgifter i forbindelse med salg af rejsehjemmel. Det drejer sig om salgsprovision til salgssteder, afgifter 6

28 til teleselskaber og udgifter i forbindelse med automatiske betalingsaftaler. Udgiften modregnes i de berørte indtægter før nettoindtægten fordeles blandt ejerne. Den samlede passagerindtægt på 215,9 mio. kroner er fordelt blandt ejerne iht. FynBus indtægtsfordelingsmodel, som blev taget i anvendelse i Princippet i modellen er, at indtægten for anvendt rejsehjemmel tildeles den ejer, som finansierer busruten. tet er udarbejdet før Fyn- Bus indtægtsfordelingsmodel blev taget i anvendelse. Ændringen betyder, at indtægterne mellem kommuner og Region Syddanmark generelt forskydes i kommunernes favør i forhold til budgettet. Fordelingen af indtægterne på ejerniveau er vist nedenfor. Tabel 5 - Sammenligning af passagerindtægter for på ejerniveau Mio. kroner Årsregnskab Forskel Region Syddanmark 112,3 112,2-0,1 Assens 2,6 3,7 1,1 Faaborg-Midtfyn 2,6 3,5 0,9 Kerteminde 1,5 2,0 0,5 Langeland 1,8 2,4 0,6 Middelfart 1,9 2,6 0,7 Nordfyn 3,0 3,8 0,8 Nyborg 3,1 3,3 0,2 Odense 66,3 69,9 3,6 Svendborg 8,5 11,7 3,2 Ærø 1,7 0,7-1,0 I alt 205,4 215,9 10,5 Indtægterne er senere i notatet kommenteret på ejerniveau. Bruttoudgifter busruter Antallet af køreplantimer for udgør Det er timer eller 1,3 % mindre end budgetteret. Bruttoudgifterne til busruter er 3,2 mio. kroner højere end budgettet. Tabel 6 - Hovedtal for bruttoudgifterne i Mio. kroner Årsregnskab Forskel Bruttoudgifter 487,7 490,9-3,2 Merudgiften på 3,2 mio. kroner svarer til 0,6 % af de samlede bruttoudgifter og dækker væsentligst over: Mindreudgifter 2,3 mio. kroner vedrører den køreplanlagte kørsel: o -3,8 mio. kroner i merudgifter til entreprenørkontakter pga. stigning i kontraktindeks udover den budgetterede stigning på 3,25 %. For gamle kontrakter før

29 udgør merstigningen 1,05 % og for de senere kontrakter udgør merstigningen 0,65 %. o 4,1 mio. kroner i nettobesparelser ved køreplansjusteringer herunder genforhandling af kontrakter o 2,0 mio. kroner i besparelser i Odense Bybusser. 1,3 mio. kroner mindre i udgifter til kompensation for cross border leasing. Besparelsen er hovedsagelig opnået ved forhandling. 1,4 mio. kroner i mindre anvendelse af telekørsel. Merudgifter 4,5 mio. kroner i udgifter til incitamentskontrakter. 3,2 mio. kroner til øget dubleringskørsel. Merkørslen er væsentligst en følge af flere passagerer på de regionale ruter herunder tilpasninger til køreplanen fra august Merudgiften dækker over, at der for de enkelte ejere er større ændringer i forhold til budgettet. afvigelserne for de enkelte ejere fremgår af nedenstående tabel. Tabel 7 Bruttoudgifter for busdriften Mio. kroner Årsregnskab Forskel Region Syddanmark 176,9 184,3-7,4 Assens 12,8 13,8-1,0 Faaborg Midtfyn 17,6 15,4 2,2 Kerteminde 8,9 7,7 1,2 Langeland 7,3 7,1 0,2 Middelfart 10,6 9,5 1,1 Nordfyn 15,3 13,9 1,4 Nyborg 14,5 14,3 0,2 Odense 186,3 187,0-0,7 Svendborg 30,9 31,6-0,7 Ærø 6,6 6,3 0,3 I alt 487,7 490,9-3,2 Bruttoudgifterne er senere i notatet kommenteret på ejerniveau. Fællesudgifter For hvert budgetår fastlægges et rammebeløb, som indgår i de opkrævede acontobetalinger til ejerkredsen. Inden for dette rammebeløb fastlægger FynBus budget for fællesudgifter. r mellem ramme og realiseret resultat administreres iht. rammestyring. Det vil sige, at en positiv forskel ikke medfører tilbagebetaling til ejerkredsen. Overskuddet anvendes til afvikling af tidligere års negative afvigelser mellem realiseret resultat og ramme. Fællesudgifterne består af ordinære udgifter og ekstraordinære udgifter. Fællesudgifterne fordeles blandt ejerkredsen efter foregående års antal køreplantimer. Dog fordeles de ordinære salgsudgifterne i samme forhold som årets passagerindtægter. 8

FynBus bestyrelse. Referat for møde. Torsdag den 22. marts 2012 kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat for møde. Torsdag den 22. marts 2012 kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat for møde Torsdag den 22. marts 2012 kl. 16.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark

Læs mere

FynBus repræsentantskab. Referat. Torsdag, den 14. april 2011 kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus repræsentantskab. Referat. Torsdag, den 14. april 2011 kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus repræsentantskab Referat Torsdag, den 14. april 2011 kl. 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 19. april 2012 kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 19. april 2012 kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 12. april 2012 Bestyrelsesmøde den 19. april 2012 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 19. april 2012 kl. 16.00-17.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense (Der afholdes møde med

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat for Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Passagerstatistik 2014

Passagerstatistik 2014 Passagerstatistik 2014 Indhold Indledning... 3 Udviklingen i passagerantal 2010 2014... 3 Passagefordeling... 8 Enkeltbilletter... 9 Turkort... 11 KVIKkort... 13 Periodekort... 14 Regionale ruter... 15

Læs mere

Passagerstatistik 1. halvår 2013

Passagerstatistik 1. halvår 2013 Passagerstatistik 1. halvår 2013 Indhold Indledning... 3 Udviklingen i passagerantal 2009 2013... 3 Passagefordeling... 8 Enkeltbilletter... 10 Turkort... 11 KVIKkort... 13 Periodekort... 14 Regionale

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat af møde. Mandag, den 19. april 2010 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat af møde. Mandag, den 19. april 2010 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat af møde Mandag, den 19. april 2010 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Forslag til takstnedsættelser 1 1 1-25-1-11

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 25. oktober 2012 kl

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 25. oktober 2012 kl FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 25. oktober 2012 kl. 16.00 Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh,

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. februar 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. februar 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 13. februar 2014 kl. 16.00-19.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 6. januar 2011 Bestyrelsesmøde den 13. januar 2011 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute.

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 06. Budget 2010 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller At budgetforslaget danner udgangspunkt for det budgetmateriale, der

Læs mere

TILRETTELÆGGELSE AF BUSTRAFIK EFTER KOMMUNALREFORMEN

TILRETTELÆGGELSE AF BUSTRAFIK EFTER KOMMUNALREFORMEN Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Ebbe Jensen Afdeling: Mobilitet og infrastruktur E-mail: ebbe.jensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8455 Telefon: 76631987 Dato: 20. november 2008 TILRETTELÆGGELSE

Læs mere

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Henrik Visborg Thune 05 Budget 2014 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. marts 2014 kl. 16.00-19.00

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. marts 2014 kl. 16.00-19.00 FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 13. marts 2014 kl. 16.00-19.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark Hans Bjergegaard, Assens Niels Bebe, Middelfart

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 23. oktober 2014 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 23. oktober 2014 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 23. oktober 2014 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark Jan Ole Jakobsen, Langeland Niels Bebe,

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 10. februar 2011 kl Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 10. februar 2011 kl Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 10. februar 2011 kl. 16.00 18.00 Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark Lars Kristian

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 23. maj 2014 kl. 12.30 13.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber Jakobsen, Aabenraa

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat for møde. Torsdag, den 16. juni 2011 kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat for møde. Torsdag, den 16. juni 2011 kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat for møde Torsdag, den 16. juni 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 20. juni 2013 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 20. juni 2013 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 13. juni Bestyrelsesmøde den 20. juni FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 20. juni kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Der indbydes efter bestyrelsesmødet til

Læs mere

Trafikselskabet Fynbus Vedtægter 20. december 2006

Trafikselskabet Fynbus Vedtægter 20. december 2006 Præambel Region Syddanmark etablerer med virkning fra 1. januar 2007 et trafikselskab, der dækker Ny Assens Kommune, Faaborg-Midtfyns Kommune, Kerteminde Kommune, Langelands Kommune, Ny Middelfart Kommune,

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 20. juni 2013 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 20. juni 2013 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 20. juni 2013 kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 8. september 2011 kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 8. september 2011 kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 8. september 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 11. december 2014 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 11. december 2014 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 11. december 2014 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark Jan Ole Jakobsen, Langeland Niels Bebe,

Læs mere

Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune

Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune Dato: 11. juni 2014 Journal nr.: 50-50-01-1-09 Kontaktperson: Andreas Hårde Baggrund Tønder Kommune har bedt om en redegørelse for mulighederne for at gennemføre

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16.00-19.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

FynBus Bestyrelse. Dagsorden. Torsdag den 2. november Kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus Bestyrelse. Dagsorden. Torsdag den 2. november Kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus Bestyrelse Dagsorden Torsdag den 2. november 2017 Kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. marts 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. marts 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 6. marts 2014 Bestyrelsesmøde den 13. marts 2014 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 13. marts 2014 kl. 16.00-19.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten

Læs mere

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 21. juni 2012 Grith Skaaning Storgaard 05 Budget 2013 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at At budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag den 21. november 2013 kl

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag den 21. november 2013 kl FynBus bestyrelse Referat Torsdag den 21. november 2013 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark Bestyrelsesmedlem Lars Kristian Pedersen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-12 Dato: 03.04.2012 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 20. april 2012 kl. 13.00 16.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. marts 2010 JWI 06 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger

Læs mere

at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015.

at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Henrik Visborg Thune 05 Estimat 2 2015 Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning

Læs mere

Notat. Forventet 2015 og budget 2016

Notat. Forventet 2015 og budget 2016 FynBus 4. juni Bilag 1.1 Indhold Notat og budget Indledning... 2 Busdriften inkl. telekørsel... 3 Hovedtal... 3 Busruter... 4 Kørselsomfang... 4 Bruttoudgifter... 5 Passagerudvikling... 7 Passagerindtægter...

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-14 Dato: 15.05.2014 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 23. maj 2014 kl. 9.30 12.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper

Læs mere

Køreplantimer og passagerantal. Tabel 1 viser den kollektive bustrafik i køreplantimer og passagerantal.

Køreplantimer og passagerantal. Tabel 1 viser den kollektive bustrafik i køreplantimer og passagerantal. Notat: Region Syddanmark FynBus - perioden 2007 til 2015 - udvikling i køreplantimer, passagerantal og økonomi - regionens ramme og konsekvens for fremtiden herunder likviditet Efter Regionens første 2

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-6-09 Dato: 07.05.09 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 14. maj 2009 kl. 14.00 16.00 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Peter

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 16. januar 2014 kl. 16.30-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 16. januar 2014 kl. 16.30-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 16. januar 2014 kl. 16.30-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Anders W. Berthelsen, Odense Birger Jensen, Svendborg Hans Bjergegaard, Assens

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 19. januar 2011 kl. 16.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 19. januar 2011 kl. 16.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 19. januar 2011 kl. 16.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark Lars

Læs mere

Forslag til Budget 2011 til politisk høring

Forslag til Budget 2011 til politisk høring Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. juni 2010 1-21-3-09 Niels H. Næsselund nsn@midttrafik.dk 87408239 Forslag til Budget 2011 til politisk høring Budgetprocessen for Budget 2011 I henhold til

Læs mere

Budget 2012 blev førstebehandlet på bestyrelsesmødet den 23. juli 2011. Bestyrelsen oversendte budgetforslaget i 2. behandling.

Budget 2012 blev førstebehandlet på bestyrelsesmødet den 23. juli 2011. Bestyrelsen oversendte budgetforslaget i 2. behandling. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 14. september 2011 Mads Lund Larsen 04 Budgetforslag 2012. 2. behandling Indstilling: Direktionen indstiller at, Budget 2012, 2. behandling vedtages

Læs mere

Økonomirapport tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til det økonomiske resultat for 2009

Økonomirapport tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til det økonomiske resultat for 2009 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni JWI 05 Økonomirapport.2 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.2 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger

Læs mere

05. Takst 2008-1. behandling. Indstilling: Direktionen indstiller, at:

05. Takst 2008-1. behandling. Indstilling: Direktionen indstiller, at: Politisk dokument med resume 05. Takst 2008-1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at: 1/5 Bestyrelsen der gennemføres en gennemsnitlig takststigning på 3,0 pct. i Movia s tre takstområder

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Mandag den 15. april 2013 kl

FynBus bestyrelse. Referat. Mandag den 15. april 2013 kl FynBus bestyrelse Referat Mandag den 15. april 2013 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark Bestyrelsesmedlem Lars Kristian Pedersen, Assens

Læs mere

I medfør af 7, stk. 4, i lov om trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015, fastsættes:

I medfør af 7, stk. 4, i lov om trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015, fastsættes: Udkast Bekendtgørelse om finansieringsmodel for samarbejdet om den offentlige servicetrafik, der udføres inden for trafikselskabet på Sjællands geografiske område I medfør af 7, stk. 4, i lov om trafikselskaber,

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 23. maj 2013 kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 23. maj 2013 kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 16. maj Bestyrelsesmøde den 23. maj FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 23. maj kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde

Læs mere

Hoved- og nøgletal. Årsregnskab 2013. I dette dokument gengives hoved- og nøgletal for FynBus årsregnskab 2013.

Hoved- og nøgletal. Årsregnskab 2013. I dette dokument gengives hoved- og nøgletal for FynBus årsregnskab 2013. Hoved- og nøgletal Årsregnskab I dette dokument gengives hoved- og nøgletal for FynBus årsregnskab. Indholdsfortegnelse: FynBus niveau oversigt over regnskabs- og budgetresultater 2 Side Ejerniveau Region

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Ud fra Lov om Trafikselskaber og det foreløbige udkast til standardvedtægt skal vedtægten indeholde:

Ud fra Lov om Trafikselskaber og det foreløbige udkast til standardvedtægt skal vedtægten indeholde: Notat om vedtægt for Sydtrafik Ud fra Lov om Trafikselskaber og det foreløbige udkast til standardvedtægt skal vedtægten indeholde: Formål (fastlagt i loven) Repræsentantskab (antal medlemmer m.m. fastlagt

Læs mere

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet.

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2014 Henrik Visborg Thune 04 Budget 2016, 1. behandling Indstilling: Administrationen indstiller, at budgetforslaget sendes til andenbehandling

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik 00-02-04-1-10 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 30. november 2012 kl. 09.00-10.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber

Læs mere

movia VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA. alle udgifter forbundet med selskabets drift af færgeruten. Præambel

<z> movia VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA. alle udgifter forbundet med selskabets drift af færgeruten. Præambel movia VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA Præambel Region Hovedstaden og Region Sjælland samt samtlige kommuner i de to regioner, bortset fra Bornholms Regionskommune etablerer med virkning fra 1. januar

Læs mere

Muligheder for realisering af et tilpasningsbehov på 30 mio. kr. på kollektiv trafik

Muligheder for realisering af et tilpasningsbehov på 30 mio. kr. på kollektiv trafik Muligheder for realisering af et tilpasningsbehov på 30 mio. kr. på kollektiv trafik Baggrund I budgetaftalen for 2015 indgår, at der i 1. kvartal 2015 træffes beslutning om rammerne for budgettet for

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 27. marts 2009 til en borger

Statsforvaltningens brev af 27. marts 2009 til en borger Statsforvaltningens brev af 27. marts 2009 til en borger 27-03- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget din henvendelse af 16. juni 2008, hvor du klager over, at ældrerådet i Langeland Kommune

Læs mere

Notat vedr. Den kollektive busdrift i Region Syddanmark - Nøgletal for Sydtrafik og Fynbus

Notat vedr. Den kollektive busdrift i Region Syddanmark - Nøgletal for Sydtrafik og Fynbus Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Mette Pilgaard Afdeling: Sekretariatet E-mail: Mette.Pilgaard@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/10191 Telefon: 7663 1993 Dato: 28. maj 2009 Notat vedr. Den kollektive

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 0-101-2-09 17. april 2015/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag den 23. maj 2013

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag den 23. maj 2013 FynBus bestyrelse Referat Torsdag den 23. maj 2013 Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark - afbud Bestyrelsesmedlem Lars Kristian Pedersen, Assens Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Budget 2016 2 3 Godkendelse

Læs mere

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05)

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\533876\dokumenter\akt084.fm 01-02-05 10:57:13 k02 TN 1 Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) 84 Trafikministeriet. København,

Læs mere

Regionale synspunkter på evaluering af Lov om Trafikselskaber

Regionale synspunkter på evaluering af Lov om Trafikselskaber 25 10 2010 Sag nr. 10/1141 Dokumentnr. 40414/10 Regionale synspunkter på evaluering af Lov om Trafikselskaber Revision af Lov om Trafikselskaber Transportministeren har igangsat en evaluering af lovgivningen

Læs mere

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed fremsendes

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. december 2012

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. december 2012 FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 13. december 2012 Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark Bestyrelsesmedlem Lars Kristian Pedersen, Assens Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring:

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Notat Status på befordringsområdet Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Der skal frem mod budgetlægningen for 2015 arbejdes videre med at klarlægge, om KL og Regeringen har ret i, at der

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 10. november 2011 kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 10. november 2011 kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 10. november 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark

Læs mere

Notat: Overslag over gratis kørsel i Tønder Kommune

Notat: Overslag over gratis kørsel i Tønder Kommune Notat: Overslag over gratis kørsel i Tønder Kommune Den 14. januar blev der afholdt møde mellem Sydtrafik og Tønder Kommune vedr. gratis kørsel for skolesøgende elever under 18 år. På mødet blev det besluttet

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-14 Dato: 28. august 2014 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 12. september 9.30 12.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 12. december 2013 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 12. december 2013 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 12. december 2013 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark Lars Kristian Pedersen, Assens - Fraværende

Læs mere

Estimat 2, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat

Estimat 2, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 23. juni Mads Lund Larsen 04 Økonomirapport 2. (Estimat 2, ) Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2, tages til efterretning og godkendes

Læs mere

Hillerød Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Hillerød Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hillerød Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed

Læs mere

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 6. marts 2013 Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet 1. Resume Midttrafik har endnu ikke truffet beslutning om eventuel tilslutning til

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Regnskab 2012 6. december 2013 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, regnskab

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Tirsdag, den 16. juni 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Tirsdag, den 16. juni 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Dagsorden Tirsdag, den 16. juni 2015 kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

04 Økonomisk afregning med kommuner og regioner og mandat vedr. aftale om ungdomskort

04 Økonomisk afregning med kommuner og regioner og mandat vedr. aftale om ungdomskort Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 5. december 2013 Mads Lund Larsen 04 Økonomisk afregning med kommuner og regioner og mandat vedr. aftale om ungdomskort Indstilling: Administrationen

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: /07 Dato: 14. juni 2007 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Onsdag, den 20. juni 2007 kl. 1630 Sted: Nymindegab Kro Medlemmer: Peter Christensen Hans Peter Geil (afbud) Erwin

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Lyngby-Taarbæk Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Lyngby-Taarbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed

Læs mere

Slagelse Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Slagelse Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Slagelse Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed

Læs mere

DSF s transportnotat 2013

DSF s transportnotat 2013 DSF s transportnotat 2013 Transportnotatet beskriver den kollektive transport i hovedtræk, samt studerendes brug heraf og prisudviklingen i de seneste år. Desuden beskrives de ændringer det medfører, at

Læs mere

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 JWI 07 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet

Læs mere

at vedlagte takstforslag for takstområde Hovedstad i 2015 (bilag 05.1) implementeres med effekt fra den 18. januar 2015

at vedlagte takstforslag for takstområde Hovedstad i 2015 (bilag 05.1) implementeres med effekt fra den 18. januar 2015 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2014 Mads Lund Larsen 05 Takster 2015. Indstilling: Administrationen indstiller, at vedlagte takstforslag for takstområde Hovedstad i 2015

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Holbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Holbæk Kommune - Følgebrev til regnskab 2012

Læs mere

Budget 2011 blev førstebehandlet på bestyrelsesmødet den 24. juni 2010. Bestyrelsen oversendte budgetforslaget til 2. behandling uden bemærkninger.

Budget 2011 blev førstebehandlet på bestyrelsesmødet den 24. juni 2010. Bestyrelsen oversendte budgetforslaget til 2. behandling uden bemærkninger. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. september 2010 HVT 07 Budget 2011, 2. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at Budgetforslag 2011, 2. behandling vedtages Allan Schneidermann

Læs mere

Regnskabet udviser en efterregulering, som er forskellen mellem det betalte tilskud i 2011 og regnskabet. Efterreguleringen udbetales i januar 2013.

Regnskabet udviser en efterregulering, som er forskellen mellem det betalte tilskud i 2011 og regnskabet. Efterreguleringen udbetales i januar 2013. Til Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 21. maj 2012 Region Sjælland - Følgebrev til regnskab 2011

Læs mere

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Baggrund og forudsætninger Aarhus Letbane I/S blev stiftet i 2012 med baggrund

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 Dato: 03.12.2009 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 10. december 2009 kl. 14.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 21. maj 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 21. maj 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 21. maj 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Bestyrelsesformandens beretning

Læs mere

Pkt. Tekst Side. 1 Valg af dirigent 1. 2 Bestyrelsesformandens beretning for Opfølgning på Midttrafiks byrdefordelingsmodel 3

Pkt. Tekst Side. 1 Valg af dirigent 1. 2 Bestyrelsesformandens beretning for Opfølgning på Midttrafiks byrdefordelingsmodel 3 Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 kl. 13.30 Lokale 12, Radisson Blu Scandinavia Hotel, Scandinavian Congress Center Aarhus Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side

Læs mere

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn Fyns Amt 8. maj 2006 Vejvæsenet 8-16-84-3-2006 JGH Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn 1. Udgangsbudget I bilag 1 er vist udgangsbudget 2007 for trafikselskab Fyn. De samlede udgifter i 2007 for både

Læs mere

Kalundborg Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Kalundborg Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Kalundborg Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed

Læs mere

Status efter 1 år Forsøg med rute 23 til Morud.

Status efter 1 år Forsøg med rute 23 til Morud. FynBus 24. februar 2014 PLAN Status efter 1 år Forsøg med rute 23 til Morud. RK/SJ Baggrund Nordfyns Kommune gennemfører i samarbejde med FynBus og Busbanden 5462 et 2-årigt forsøg i 2013-14 med øget busbetjening

Læs mere

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2014

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2014 Udviklingen i sektoren for den 2. halvår 2014 December 2014 3 Udviklingen i sektoren for den Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens afrapportering 2014 vedrørende udviklingen i den. Afrapporteringen

Læs mere

Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning. Region Syddanmark, 29. januar 2009

Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning. Region Syddanmark, 29. januar 2009 Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning Region Syddanmark, 29. januar 2009 BAGGRUNDEN FOR REGIONSRÅDETS PRINCIPPER Regionen skal sikre kollektiv trafik af regional betydning og kommunerne

Læs mere

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn Fyns Amt 16. maj 2006 revideret 23. maj 2006 Vejvæsenet 8-16-84-3-2006 JGH Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn I bilag 1 er vist forslag til budget 2007 for trafikselskab Fyn. De samlede udgifter i

Læs mere

Socialtilsyn Syds finansieringsbehov for 2017

Socialtilsyn Syds finansieringsbehov for 2017 Socialtilsyn Syds finansieringsbehov for 2017 Socialtilsyn Syd Finansieringsmodel for Socialtilsynene Det er kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommunes ansvar at Socialtilsyn Syd har den nødvendige

Læs mere

Borgmesteren Rådhuset. Statsforvaltningen Syddanmark Tilsynet Storetorv Aabenraa

Borgmesteren Rådhuset. Statsforvaltningen Syddanmark Tilsynet Storetorv Aabenraa Statsforvaltningen Syddanmark Tilsynet Storetorv 10 6200 Aabenraa Dato 10. december 2012 Anmodning om stillingtagen til indtægtsfordelingen i Sydtrafik Esbjerg, Sønderborg, Kolding, Fredericia, Vejle,

Læs mere

Planoplæg til fremtidigt regionalt rutenet på Fyn

Planoplæg til fremtidigt regionalt rutenet på Fyn Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Ebbe Jensen Afdeling: Direktørområdet E-mail: Ebbe.Jensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/3400 Telefon: 76631987 Dato: 29. maj 2009 Planoplæg til fremtidigt

Læs mere

Vedtægt for Sydtrafik

Vedtægt for Sydtrafik Vedtægt for Sydtrafik Vedtægt for Sydtrafik Region Syddanmark har med virkning fra 1. januar 2007 etableret Sydtrafik som et fælleskommunalt trafikselskab, der geografisk dækker Aabenraa, Billund, Esbjerg,

Læs mere