Lagtingslov nr. 104 af 5. september 1988 om apotekervæsenet og lægemidler, som ændret ved lagtingslov nr. 54 af 8. maj )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lagtingslov nr. 104 af 5. september 1988 om apotekervæsenet og lægemidler, som ændret ved lagtingslov nr. 54 af 8. maj )"

Transkript

1 Lagtingslov nr. 104 af 5. september 1988 om apotekervæsenet og lægemidler, som ændret ved lagtingslov nr. 54 af 8. maj ) Afsnit A Apotekervæsenet Kapitel I Almindelige bestemmelser om apotekervæsenet. Kapitel II Personale. Kapitel III Apotekers indretning og drift. Kapitel IV Håndkøbsudsalg, sygehuse, lægemiddeldistribuerende læger og dyrlæger. Kapitel V Finansielle forhold. Kapitel VI Apotekerfonden. Afsnit B Lægemidler Kapitel VII Lægemiddelområdet. Kapitel VIII Almindelige regler om lægemidler. Kapitel IX Farmaceutiske specialiteter. Kapitel X Klinisk afprøvning. Salg eller udlevering af lægemidler til særlige formål. Kapitel XI Reklame for lægemidler m.v. Afsnit C Fælles bestemmelser. Kapitel XII Tilsynsbestemmelser m.v. Kapitel XIII Straffebestemmelser. Kapitel XIV Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser. Afsnit A Apotekervæsenet Kapitel I Almindelige bestemmelser om apotekervæsenet. 1. Apotekervæsenet er en institution under Færøernes landsstyre. 2. Kun den, der er ansat som leder af et apotek, er berettiget til at betegne sig som apoteker. Stk. 2. Betegnelsen apotek eller betegnelser, hvori apotek indgår, er forbeholdt enheder der er omfattet af 1. Stk. 3. Apoteker skal betegnes med et navn, der er fastsat af landsstyret. 3. Landsstyret træffer bestemmelse om oprettelse, nedlæggelse og flytning af apoteker. 4. Apotekere må ikke udøve virksomhed som læge, tandlæge eller dyrlæge. Stk. 2. Den, der udøver læge-, tandlæge- eller dyrlægevirksomhed, må ikke uden landsstyrets tilladelse drive eller være knyttet til en virksomhed, der har tilladelse efter 34, stk. 1. I førstnævnte tilladelse kan landsstyret fastsætte vilkår. Kapitel II Personale. 5. Landsstyret udnævner landsapotekeren. Stk. 2. Landsstyret fastsætter nærmere bestemmelser om landsapotekerens virksomhed. 6. Landsstyret ansætter en apoteker på hvert apotek. 7. Den, som udnævnes til landsapoteker eller apoteker skal: 1) have bestået dansk farmaceutisk kandidateksamen eller en tilsvarende eksamen, som er godkendt til opfyldelse af overenskomster med andre lande og 2) gennem forudgåede beskæftigelse have gjort sig egnet til at lede driften af et apotek.

2 Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte regler om, at den i stk. 1, nr. 1, krævede uddannelse skal være suppleret med efter- eller videreuddannelse. 8. Apotekeren leder driften af apoteket og er ansvarlig for, at virksomheden udøves forsvarligt og i overensstemmelse med gældende bestemmelser og meddelte instrukser. Stk. 2. Under fravær skal apotekeren sørge for forsvarlig ledelse af apoteket. 9. Landsstyret fastsætter regler om beføjelser og betegnelser for det personale, som beskæftiges på apotekerne. Stk. 2. Landsstyret fastsætter regler om uddannelse af apotekernes tekniske personale. 10. Apotekerne har pligt til at modtage farmaceutstuderende og andre uddannelsessøgende, jfr. 9, stk. 2, hvis uddannelse giver adgang til senere beskæftigelse med lægemiddelforsyning, til praktisk oplæring og undervisning. 11. Landsstyret kan til gennemførelse af overenskomster med andre lande, fastsætte bestemmelser om adgang til ansættelse på apotek for personer med uddannelser, der sigter på beskæftigelse på apoteker og som hidrører fra uddannelsesinstitutioner udenfor riget. Stk. 2. Landsstyret kan iøvrigt give tilladelse til beskæftigelse på apoteker til personer med en uddannelse, der kan sidestilles med en uddannelse, der findes i riget og som berettiger til beskæftigelse på apotek. I tilladelsen angives de beføjelser, den pågældende har. Tilladelsen kan tidsbegrænses. 12. Landsstyret kan i tilfælde af konflikt mellem apotekervæsenet og apotekspersonalet midlertidigt gøre undtagelse fra regler, der er fastsat i medfør af 9 eller i henhold til kapitel III, når hensynet til sikring af befolkningens forsyning med lægemidler nødvendiggør det. Kapitel III Apotekers indretning og drift. 13. Landsstyret fastsætter regler om de forskellige apoteksenheders opgaver og kan fastsætte regler om de forskellige enheders drift. Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte regler om indretning og udstyr af lokaler, hvorfra der drives apoteksvirksomhed. 14. Ekspeditionstider og vagtordninger tillempes forholdene på stedet og skal godkendes af landsapotekeren. 15. Apoteker skal have et varelager, som er passende og tilstrækkeligt i forhold til efterspørgslen det pågældende sted. Stk. 2. Apoteker skal hurtigst muligt efterkomme anmodninger om fremskaffelse af ethvert lægemiddel, hvis forhandling er forbeholdt apotekerne, eller som ordineres ved recept og lovligt kan forhandles her i landet. Stk. 3. Landsstyret kan af beredskabsmæssige hensyn påbyde apoteker at have en mindstebeholdning af nærmere bestemte lægemidler og andre varer. 16. Udover lægemidler er det tilladt apoteker at føre andre passende varesortimenter. Stk. 2. Landsstyret kan pålægge apoteker at føre bestemte varer samt standse salget af bestemte varer ) Landsstyret fastsætter regler om, hvilke lægemidler der kun må udleveres efter udleveringsforskrifter fra læger, tandlæger og dyrlæger (recepter), om recepternes affattelse m.v. samt om apotekers udlevering af sådanne lægemidler, herunder om udlevering i særlige tilfælde uden

3 sikkerhed for betaling. Stk. 2. 1) Landsstyret kan sætte vilkår for og fastsætte bestemmelser om a) luftkaptajners, skibsføreres og rederes rekvirering af receptpligtige lægemidler til medicinkister til luftfartøjer og skibe, som de enten er førere af eller redere for. b) jordemødres og hjemmesygeplejerskers rekvirering af receptpligtige lægemidler til brug i deres praksis. Stk. 3. Landsstyret kan til gennemførelse af overenskomster med andre lande fastsætte regler om, at recepter udstedt af personer, der er berettiget hertil ifølge andre landes regler herom, også ekspederes her i landet. 18. Landsstyret fastsætter regler for beregning af priser ved salg til forbrugerne fra apoteker, håndkøbsudsalg, læger og dyrlæger af varer, hvis forhandling er forbeholdt apoteker. Kapitel IV Håndkøbsudsalg, sygehuse, lægemiddeldistribuerende læger og dyrlæger. 19. Landsapotekeren godkender oprettelse og nedlæggelse af håndkøbsudsalg. Stk. 2. Landsapotekeren fastsætter i godkendelsen vilkår om indretning og drift af de udsalg, som er nævnt i stk Landsstyret kan fastsætte regler om og træffe beslutning om, hvordan sygehuse og andre lignende institutioner skal købe, opbevare og iøvrigt håndtere lægemidler. 21. Kommunelæger kan i kommuner, hvor der ikke er beliggende et apotek, handle med lægemidler. Stk. 2. Dyrlæger kan i kommuner, hvor der ikke er beliggende et apotek, handle med lægemidler beregnet til dyr. Stk. 3. Landsapotekeren kan fastsætte nærmere vilkår for den enkelte kommunelæges eller dyrlæges lægemiddeldistribution. Kapitel V Finansielle forhold. 22. Apotekerfonden, landsapotekeren og apotekerne udgør en økonomisk enhed. Stk. 2. Landsapotekeren og hvert af apotekerne fører hver sit regnskab, som bliver revideret af en statsautoriseret revisor og derefter godkendt efter reglerne om offentligt regnskab. Stk. 3. Budgetudkast og takstforslag for apotekervæsenet behandles af landsapotekeren og apotekerne i fællesskab og sendes med deres ledsagende bemærkninger til landsstyret. Stk. 4. Budgetforslaget indsendes til landsstyret hvert år indenfor den af landsstyret fastsatte frist. Kapitel VI Apotekerfonden. 23. Apotekerfonden hører under landsstyret og har til formål at finansiere apotekervæsenet. Stk. 2. Overskuddet af apotekernes drift tilfalder apotekerfonden. Stk. 3. Apotekerfonden ejer apotekervæsenets varelagre, inventar og faste ejendomme. 24. Landsstyret bemyndiges til, på apotekerfondens vegne, at optage de nødvendige lån, som varekøb, køb af fast ejendom, byggeri og ombygning til enhver tid kræver. Afsnit B Lægemidler

4 Kapitel VII Lægemiddelområdet. 25. Lægemidler er omfattet af denne lov, jfr. dog 27, stk. 2. Ved lægemidler forstås varer, som er bestemt til at tilføres mennesker eller dyr for at forebygge, erkende, lindre, behandle eller helbrede sygdom, sygdomssymptomer og smerter eller for at påvirke legemsfunktioner. Stk. 2. Lovens regler om lægemidler omfatter også svangerskabsforebyggene midler. 26. Landsstyret kan fastsætte regler om, at loven eller visse af dens bestemmelser skal anvendes på varer, der uden at være omfattet af 25, stk. 1, skal anvendes til forebyggelse, erkendelse og behandling af sygdomme (medicinske utensilier) samt til konstatering af svangerskab. 27. Loven omfatter ikke levneds- og nydelsesmidler, foder, varer til udvortes brug alene med kosmetisk formål samt kosttilskud og fodertilskud til dyr (vitaminer, mineraler m.v.). Landsstyret kan i bekendtgørelse fastsætte, at varer af den nævnte art inddrages under loven, såfremt særlige egenskaber eller uheldige virkninger ved anvendelse af dem gør det påkrævet. Stk. 2. Landsstyret kan undtage bestemte varer eller varegrupper, der er omfattet af 25, helt eller delvis fra loven samt fastsætte regler for sådanne undtagelser. Kapitel VIII Almindelige regler om lægemidler. 28. Regler om lægemidlers kvalitet m.v. fastsættes af landsstyret i form af en farmakopé eller lignende ) Kun apotekervæsenet har tilladelse til fremstilling, import, udlevering, lagerføring, handel og emballering af lægemidler, hvis ikke andet er fastsat ved denne lov eller ved bestemmelser udstedt i medfør af loven. Stk. 2. 1) Bestemmelsen i stk. 1 er ikke gældende for: 1) sygehuses, lægers og dyrlægers import af vacciner og sera fra henholdsvis Statens Seruminstitut, Statens Veterinære Serumlaboratorium og Statens Veterinære Institut for Virusforskning, 2) Lægemidler, som private personer medfører til eget brug under indrejse her til landet. Stk. 3. 1) Landsstyret kan fastsætte regler om den omgang med lægemidler, der er nævnt i stk Landsstyret fastsætter regler om fremstilling, kontrol, lagerhold og opbevaring af lægemidler og andre varer på apoteker. 31. Landsstyret kan tillade virksomheder, som ikki sorterer under apotekervæsenet, at fremstille lægemidler til eksport og til salg til apotekerne. Landsstyret kan i tilladelsen fastsætte vilkår. Stk. 2. Landsstyret fastsætter nærmere regler om sådan virksomhed og tilsynet med denne. 32. Et lægemiddels navn må ikke være vildledende med hensyn til varens sammensætning, virkning eller egenskaber i øvrigt og det må ikke være egnet til at fremkalde forveksling med andre lægemidler. Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte regler om lægemidlers pakningsstørrelse, etiketter og emballage ligesom landsstyret kan stille krav til enkelte lægemidler herom. Stk. 3. På etiketter for farmaceutiske specialiteter, jfr. kap. IX, skal det af registreringsnævnet godkendte fællesnavn for lægemidlet angives let læseligt og med mindst halvt så store typer, som anvendes til angivelse af lægemidlets eventuelle særnavn.

5 33. Landsapotekeren kan godkende, at et lægemiddel tildeles et særligt færøsk navn. 34. Landsstyret kan forbyde forhandling og udlevering af samt pålægge fabrikanter eller importører at tilbagekalde restlagre af et lægemiddel, der 1) stammer fra en virksomhed, der ikke har landsstyrets tilladelse efter 31, stk. 1, eller som ikke vil medvirke ved kontrol efter 31 stk. 2, 2) ikke er af konstant sammensætning, hvis indholdsstoffer mangler den fornødne kvalitet, eller som i øvrigt ikke fremstilles på betryggende måde, 3) ikke svarer til det, der angives på etiket, i reklamer o.lign., 4) har et andet indhold eller anvendelsesområde end angivet, 5) ved normal anvendelse medfører bivirkninger, der står i misforhold til den tilsigtede medicinske virkning eller frembyder fare af sundhedsmæssig art, 6) kan slettes af specialitetsregisteret i medfør af 38. Kapitel IX Farmaceutiske specialiteter. 35. Farmaceutiske specialiteter er lægemidler, der er bestemt til at forhandles og udleveres til forbrugeren i fremstillerens originale pakning under et af fremstilleren valgt navn. Stk. 2. Det er ikke tilladt at indføre, forhandle eller udlevere en farmaceutisk specialitet medmindre den er optaget i det af registreringsnævnet førte specialitetsregister. Stk. 3. Uanset bestemmelsen i stk. 2, kan landsapotekeren under særlige omstændigheder tillade indførelse af, handel med og udlevering af bestemte farmaceutiske specialiteter, når specialiteterne er godkendt i et af de nordiske lande ) Landsstyret nedsætter et registreringsnævn, som afgør sager vedrørende registrering af farmaceutiske specialiteter. Registreringsnævnet kan sætte vilkår for registrering, og landsstyret kan fastsætte afgift for farmaceutiske specialiteters optagelse i registeret. Stk. 2. Landsstyret fastsætter regler om nævnets sammensætning og forretningsorden. Stk. 3. I forbindelse med afgørelsen af, om en farmaceutisk specialitet kan registreres, skal registreringsnævnet vurdere specialitetens art, sammensætning, kvalitet, pris og holdbarhed. En farmaceutisk specialitet som er medicinsk berettiget, og som der er behov for, bør registreres. 37. Registreringsnævnet kan ved afgørelse af, om betingelserne for registrering som farmaceutisk specialitet foreligger, godtage vurderinger, som med samme formål har fundet sted ved tilsvarende myndighed i andet land eller international organisation. 38. Registreringsnævnet kan slette en farmaceutisk specialitet af specialitetsregistret, hvis: 1) specialitetens sammensætning eller udseende ændres uden registreringsnævnets tilladelse, 2) lovens betingelser for registrering eller vilkår i medfør af 36, stk. 1, ikki opfyldes, 3) specialiteten forhandles, udleveres, etiketteres eller reklameres i strid med reglerne i 34 og med regler udstedt i medfør af 32, stk Enhver kan ved henvendelse til registreringsudvalget få oplysning om, hvilke specialiteter der er registreret. Kapitel X Klinisk afprøvning. Salg eller udlevering af lægemidler til særlige formål. 40. Kliniske afprøvninger af lægemidler må først påbegyndes, når de er anmeldt til landslægen; dog til landsdyrlægen når der er tale om dyr, og når landslægen henholdsvis landsdyrlægen har udstedt

6 kvittering for anmeldelsen. Anmeldelse foretages både af den læge, tandlæge eller dyrlæge, der forestår afprøvningen og af lægemidlets fremstiller eller dennes repræsentant. Landsstyret kan i særlige tilfælde tillade, at anmeldelse fra lægemidlets fremstiller eller dennes repræsentant undlades. Stk. 2. Landslægen henholdsvis landsdyrlægen kan på ethvert tidspunkt give påbud om ændring eller standsning af en afprøvning, eller vedrørende de omstændigheder hvorunder en afprøvning foregår. Stk. 3. Den læge, tandlæge eller dyrlæge, der forestår afprøvningen, skal omgående underrette landslægen henholdsvis landsdyrlægen, hvis der opstår alvorlige bivirkinger, og skal altid ved afslutningen af afprøvningen indsende resultaterne til landslægen henholdsvis landsdyrlægen. 41. Lægemidler kan sælges eller udleveres til klinisk afprøvning, der er anmeldt i henhold til 40. Landslægen henholdsvis landsdyrlægen jfr. 40, stk. 1, kan forbyde, at afprøvninger af lægemidler, der ikke er optaget i specialitetsregisteret, finder sted inden et nærmere angivet tidspunkt. Stk. 2. Landsapotekeren kan i særlige tilfælde tillade indførsel, salg eller udlevering i begrænset mængde af lægemidler, som ikke er markedsført på Færøerne, til andre formål end kliniske afprøvninger. Stk. 3. Landsapotekeren kan tillade vederlagsfri udlevering af markedsførte lægemidler. Stk. 4. Landsstyret kan fastsætte regler om salg eller udlevering i henhold til stk Landsapotekeren kan stille særlige vilkår for tilladelser i henhold til stk. 2 og 3. Kapitel XI Reklame for lægemidler m.v. 42. Det er forbudt direkte eller indirekte at reklamere for andre varer end lægemidler som værende forbyggende, lindrende eller virksomme mod sygdomme eller sygdomssymptomer eller i reklamer at benytte ordet apotek eller angivelser, der direkte eller indirekte giver indtryk af en medicinsk eller medicinsk-biologisk virkning. Stk. 2. Når særlige grunde taler derfor, kan landsstyret tillade sådan reklamering og kan fastsætte vilkår herfor. 43. Det er forbudt at reklamere for lægemidler, som ikke må forhandles eller udleveres her i landet. 44. Det er forbudt at reklamere for lægemidler 1) ved film, 2) i radio og fjernsyn, 3) i det fri ved skilte, plakater, lysreklamer o.lign., 4) i befordingsmidler og 5) i offentligt tilgængelige lokaler, bortset fra apotekslokaler. 45. Landsstyret kan i ganske særlige tilfælde gøre undtagelser fra forbudet i 44, og kan stille vilkår herom. 46. Reklame, som ikke omfattes af forbudet i 44 eller af reglerne i 47, er kun tilladt, når reklamens art, opsætning og indhold er godkendt af landsstyret. Stk. 2. Reklamen skal være nøgtern og saglig og må ikke give et overdrevent, ufyldestgørende, misvisende eller vildledende billede af lægemidlet. 47. Reklamering for lægemidler og i de i 42 nævnte varer er tilladt over for farmaceuter, læger, tandlæger, dyrlæger samt studerende inden for disse fag og i de nævnte persongruppers fagblade. Landsstyret kan give tilladelse til reklamering i fagblade for andet sundhedsspersonale. Stk. 2. I reklamer til den i stk. 1 nævnte personkreds skal der være oplysning om lægemidlets navn og eventuelle fællesnavn, således at fællesnavnet angives med samme typer og på lige så fremtrædende

7 måde som lægemidlets eventuelle særnavn. For kombinationspræparater, for hvilke der ikke er fastsat et fællesnavn, skal der gives tydelig oplysning om fællesnavne for samtlige virksomme bestanddele. Der skal endvidere i annoncer om lægemidler, efter regler fastsat af landsstyret, være oplysning om lægemidlets godkendte indikationsområde, kontraindikationer, bivirkninger og risici, dosering, dispenseringsformer, præparatets pris samt om tilskudsregler. Tryksager m.v. skal være tydeligt dateret, og ved reklamering for lægemidler, til hvis forhandling eller udlevering, der er knyttet bestemte vilkår, skal disse tydeligt angives. Stk. 3. Har registreringsnævnet godkendt et bestemt indikationsområde for en medicinsk specialitet, er det kun tilladt at reklamere med dette område. Stk. 4. Landsstyret kan pålægge fremstillere og importører, at de ved skrivelser, tryksager eller annoncer skal udsende rettelser og tilføjelser til de i reklamer indeholdte oplysninger. Landsstyret kan foreskrive form og indhold for rettelser og tilføjelser. Afsnit C Fælles bestemmelser. Kapitel XII Tilsynsbestemmelser m.v. 48. Landsstyret kan ved bekendtgørelse henlægge sine beføjelser efter loven til landsapotekeren. Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte regler om anke over afgørelser, herunder regler om klagefrister. 49. Registreringsnævnet kan tillægge kontrol og inspektion, foretaget af et andet lands myndigheder af udenlandske virksomheder, der fremstiller lægemidler, samme virkning, som om de var foretaget her i landet. 50. Landsapotekeren fører tilsyn med, at loven og de i medfør heraf fastsatte regler overholdes. Kapitel XIII Straffebestemmelser ) Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der: 1) overtræder 2, stk. 1 og 2, 4, 29, 32 stk. 3, 35, stk. 2, 40, stk. 1 og 3, 42, 43, 44, 46, stk. 2, og 47, stk. 2 og 3, 2) eller tilsidesætter vilkår, som er fastsat i tilladelse eller godkendelse i henhold til lovens 4, stk. 2, 17, stk. 2, 19, stk. 2, 21, stk. 3, 29, stk. 3, 31, stk. 1, 2. pkt., 41, stk. 4, 2. pkt., 42, stk. 2 eller 45, eller i henhold til forskrifter, der er udstedt i medfør af loven, 3) tilsidesætter påbud eller forbud udstedt efter lovens 34, 40, stk. 2, 41, stk. 1, 2. pkt., eller 47, stk. 4. Stk. 2. I forskrifter, der udstedes i medfør af lovens 9, stk. 1, 17, 18, 20, 28, 30, 31, stk. 2, 32, stk. 2, 41, stk. 4, 1. pkt. og 47, stk. 2, 3. pkt., kan fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne. Stk. 3. For overtrædelser, der begås af aktieselskaber, anpartsselskaber, andelsselskaber eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar. Er overtrædelsen begået af en kommune eller et kommunalt fællesskab, kan der pålægges kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar. 52. Loven træder i kraft 1. januar Stk. 2. Samtidig ophæves: Kapitel XIV Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser.

8 1) Lov nr. 121 af 29. april 1913 om apotekervæsenet på Færøerne, 2) Lagtingslov nr. 14 af 28. marts 1949 om apotekervæsenet o.a. 3) Lagtingslov nr. 60 af 2. december 1949 om ekspropriation af grundstykker og bygninger til apotek m.v. 4) Lagtingslov nr. 63 af 16. december 1949 om apotekerfond. 53. Bekendtgørelser med hjemmel i lovens 9, 13, 17, 18, 20, 26, 27, 28, 30, 31, stk. 2, 32, stk. 2, 41, stk. 4, 1. pkt., og 47, stk. 2, 3. pkt., kan fastsætte, at bekendtgørelser udstedt i.h.t. de danske apoteker- og lægemiddellove sættes i kraft på Færøerne med eller uden ændringer. 54. Indtil registreringsnævnet har oprettet det i 35, stk. 2, omhandlede specialitetsregister, er det tilladt på Færøerne at forhandle farmaceutiske specialiteter, der er optaget i Sundhedsstyrelsens specialitetsregister. Stk. 2. Landsstyret fastsætter ved bekendtgørelse tidspunktet for, hvornår det af registreringsnævnet førte specialitetsregister er oprettet. 1) Danskt mælta útgávan av hesi lóg verður ikki dagførd í logir.fo, sí føroysku útgávuna. 2) Ændret ved lagtingslov nr. 54 af 8. maj 1991.

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Landstingsforordning nr. 1 af 12. maj 2005 om lægemidler I medfør af 1 og 3, stk. 1 og 2, i lov nr. 369 af 6. juni 1991 om sundhedsvæsenet i Grønland fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Landstingsforordningen

Læs mere

Lov om medicinsk udstyr

Lov om medicinsk udstyr Lov nr. 1046 af 17/12/2002 med ændringer ved lov nr. 359 af 09/04/2013 lov nr. 518 af 26/05/2014 Lov om medicinsk udstyr VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om medicinsk udstyr

Bekendtgørelse af lov om medicinsk udstyr LBK nr 139 af 15/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600736 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

Lov om kontrol med arbejder af ædle metaller m.v. (* 1)

Lov om kontrol med arbejder af ædle metaller m.v. (* 1) LOV nr 308 af 17/05/1995 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-05-1995 Økonomi- og Erhvervsministeriet www.retsinformation.dk LOV nr 1051 af 11/12/1996 Yderligere dokumenter: Alle bekendtgørelser m.v. og

Læs mere

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning LOV nr 580 af 04/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1401990 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr

Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr BEK nr 1154 af 22/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1403821 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v.

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. LBK nr 417 af 03/05/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 11-0122-000003 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lægemiddelloven, lov om medicinsk udstyr, apotekerloven, sundhedsloven og lov om markedsføring af sundhedsydelser 1)

Forslag. Lov om ændring af lægemiddelloven, lov om medicinsk udstyr, apotekerloven, sundhedsloven og lov om markedsføring af sundhedsydelser 1) Til lovforslag nr. L 94 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. maj 2014 Forslag til Lov om ændring af lægemiddelloven, lov om medicinsk udstyr, apotekerloven, sundhedsloven

Læs mere

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Landstingslovens formål er at sikre dyr forsvarlig behandling og bedst mulig beskyttelse mod smerte,

Læs mere

Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel.

Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel. Side 1 af 5 Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel. I medfør af l, 4 og 13 i Lov for Grønland nr. 943 af 23. december 1986 om el, vand og varme,

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr

Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr UDKAST Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr I medfør af 202 a, stk. 5 og 6, 202 c, stk. 2, og 272 i sundhedsloven,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om beskyttelsesrum

Bekendtgørelse af lov om beskyttelsesrum Side 1 af 5 Bekendtgørelse af lov om beskyttelsesrum LBK nr 732 af 20/08/2003 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is LBK nr 1248 af 05/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0856595 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Bekendtgørelse om distribution af lægemidler 1)

Bekendtgørelse om distribution af lægemidler 1) BEK nr 1243 af 12/12/2005 Gældende Offentliggørelsesdato: 16-12-2005 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 186 af 22/02/2007 BEK nr 1100 af 12/11/2008 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet UDKAST Forslag Til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (1 måneds behandlingsfrist, IT-anvendelse i sundhedsvæsenet, indhentning af elektroniske

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1.

Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1. Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Landstingsloven regulerer udnyttelse af is og vand med henblik

Læs mere

Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 1411 Offentligt HØRING MAJ 2015 UDKAST Bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler I medfør af 44 og 72, stk. 2, i lov

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forskellige forbrugsafgifter

Bekendtgørelse af lov om forskellige forbrugsafgifter LBK nr 1484 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-1662877 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget L 94 Bilag 20 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget L 94 Bilag 20 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 L 94 Bilag 20 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dok nr.: 1431894 Ændringsforslag til L 94 Forslag til Lov om ændring af lægemiddelloven, lov

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om krav til kvalitet og sikkerhed ved håndtering af humane væv og celler (vævsloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om krav til kvalitet og sikkerhed ved håndtering af humane væv og celler (vævsloven) 1) LBK nr 955 af 21/08/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2018 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1404589 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om skibsmåling

Bekendtgørelse af lov om skibsmåling LBK nr 71 af 17/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2013017462 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af Økologilov

Bekendtgørelse af Økologilov Bekendtgørelse af Økologilov LBK nr 761 af 29/06/2006 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse af Økologilov Hermed bekendtgøres

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed LBK nr 227 af 03/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-114-0148 Senere ændringer til forskriften LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere

Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil

Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil Side 1 af 5 Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1101 af 14. december 1992 med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning SAMMENSKRIVNINGEN omfatter bekendtgørelse

Læs mere

Lov om ændring af lægemiddelloven, lov om medicinsk udstyr, apotekerloven, sundhedsloven og lov om markedsføring af sundhedsydelser 1)

Lov om ændring af lægemiddelloven, lov om medicinsk udstyr, apotekerloven, sundhedsloven og lov om markedsføring af sundhedsydelser 1) LOV nr 518 af 26/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 23. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1303663 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler, lov om apoteksvirksomhed, sundhedsloven og lov om regionernes finansiering 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler, lov om apoteksvirksomhed, sundhedsloven og lov om regionernes finansiering 1) Til lovforslag nr. L 32 Folketinget 2012-13 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 4. december 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om lægemidler, lov om apoteksvirksomhed, sundhedsloven

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmiumakkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier)

Bekendtgørelse af lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmiumakkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier) LBK nr 244 af 10/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2018 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 17-0129145 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde. 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi.

Kapitel 1 Anvendelsesområde. 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi. Inatsisartutlov nr. 12 af 1. december 2009 om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi Historisk Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer

Læs mere

26. april 2006 FM 2006/29. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

26. april 2006 FM 2006/29. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 26. april 2006 FM 2006/29 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Formålet med ændringsforslaget: Reglen, i 7, stk. 1, i landstingsforordning nr. 1 af 12. maj 2005 om lægemidler,

Læs mere

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1)

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1) BEK nr 1360 af 18/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1211494 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 540 af 2. september 1982 om stoffer og materialer, som senest sat i kraft ved kundgørelse nr. 11 af 13. februar 1997.

Bekendtgørelse nr. 540 af 2. september 1982 om stoffer og materialer, som senest sat i kraft ved kundgørelse nr. 11 af 13. februar 1997. Bekendtgørelse nr. 540 af 2. september 1982 om stoffer og materialer, som senest sat i kraft ved kundgørelse nr. 11 af 13. februar 1997.*) 1) Kapitel 1 Område og definitioner Kapitel 2 Almindelige bestemmelser

Læs mere

Lov om visse havanlæg

Lov om visse havanlæg Lov om visse havanlæg LOV nr 292 af 10/06/1981 (Gældende) LOV Nr. 331 af 16/05/2001 LOV Nr. 74 af 12/02/2002 3 Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om klage og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Bekendtgørelse af lov om klage og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet Bekendtgørelse af lov om klage og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet Lov nr. 547 af 24. juni 2005 om klage og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet med de ændringer, der følger af 95 i lov

Læs mere

Lov om ændring af lov om lægemidler, lov om apoteksvirksomhed, sundhedsloven og lov om regionernes finansiering 1)

Lov om ændring af lov om lægemidler, lov om apoteksvirksomhed, sundhedsloven og lov om regionernes finansiering 1) LOV nr 1258 af 18/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1106888 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Bekendtgørelse om lægemidlers fritagelse for apoteksforbehold

Bekendtgørelse om lægemidlers fritagelse for apoteksforbehold BEK nr 370 af 14/05/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 0904423 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kemiske stoffer og produkter (* 1)

Bekendtgørelse af lov om kemiske stoffer og produkter (* 1) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål og område Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10 Kapitel 11 Kapitel 12 Kapitel 13 Almindelige bestemmelser

Læs mere

Lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske

Lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske Danmark 5. april 1989 Lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson BEK nr 599 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 0909636 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Løgtingslóg nr. 20 frá 10. mars 1992 um innflutning og sølu av rúsdrekka / om indførsel og salg af berusende drikke.

Løgtingslóg nr. 20 frá 10. mars 1992 um innflutning og sølu av rúsdrekka / om indførsel og salg af berusende drikke. Løgtingslóg nr. 20 frá 10. mars 1992 um innflutning og sølu av rúsdrekka / om indførsel og salg af berusende drikke. Kapitel 1 Lovens område, produktion og import Kapitel 2 Import af berusende drikke Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om reklame mv. for medicinsk udstyr

Bekendtgørelse om reklame mv. for medicinsk udstyr UDKAST Bekendtgørelse om reklame mv. for medicinsk udstyr I medfør af 2 c, stk. 4, 2 d, stk. 1, 2 e, stk. 2, og 6, stk. 2, i lov nr. 1046 af 17. december 2002 om medicinsk udstyr, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation LBK nr 366 af 10/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Innovation,

Læs mere

Bekendtgørelse om naturlægemidler og traditionelle plantelægemidler 1)

Bekendtgørelse om naturlægemidler og traditionelle plantelægemidler 1) Bekendtgørelse om naturlægemidler og traditionelle plantelægemidler 1) I medfør af 5, 34, nr. 2 og 3, og 104, stk. 2, i lov nr. 1180 af 12. december 2005 om lægemidler fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Retsinformation. Bekendtgørelse om kosttilskud BEK nr 860 af 25/09/1996 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører. LOV Nr.

Retsinformation. Bekendtgørelse om kosttilskud BEK nr 860 af 25/09/1996 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører. LOV Nr. Bekendtgørelse om kosttilskud BEK nr 860 af 25/09/1996 (Gældende) LOV Nr. 310 af 06/06/1973 Lovgivning som forskriften vedrører BEK Nr. 482 af 06/06/1997 Senere ændringer til forskriften Oversigt Kapitel

Læs mere

Forslag. Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2)

Forslag. Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2) Til lovforslag nr. L 144 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. maj 2016 Forslag til Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler

Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 I bekendtgørelse nr. 1423 af den 16. december 2009 om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1)

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1) BEK nr 786 af 17/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0021 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på faste offshoreanlæg 1)

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på faste offshoreanlæg 1) BEK nr 1504 af 15/12/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 1129/1079-0017 Senere ændringer til

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter Nr. 862 30. november 1999 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter Kapitel 1 Komitésystemet A. nr. 862 frá 30.

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til udøvelse af virksomhed som farmaceut eller farmakonom på apoteker i Danmark for statsborgere fra EU- og EØS-lande m.v.

Bekendtgørelse om adgang til udøvelse af virksomhed som farmaceut eller farmakonom på apoteker i Danmark for statsborgere fra EU- og EØS-lande m.v. BEK nr 306 af 23/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2018 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1602057 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

for Grønland af lov om finansiel virksomhed Bekendtgørelse nr. 434 af 3. juni 2005

for Grønland af lov om finansiel virksomhed Bekendtgørelse nr. 434 af 3. juni 2005 Bekendtgørelse nr. 434 af 3. juni 2005 Bekendtgørelse for Grønland om filialer af forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Fællesskabet ikke har indgået

Læs mere

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed 1)

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed 1) BEK nr 1564 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 30. januar 2018 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-114-0060 Senere ændringer til forskriften BEK nr 302 af 27/03/2014

Læs mere

Bekendtgørelse om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold

Bekendtgørelse om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold HØRING MAJ 2015 UDKAST Bekendtgørelse om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold I medfør af 4, stk. 2, 6, stk. 4, 11, stk. 1, nr. 12, 12, stk. 4, 33, stk. 1, 38, 41 a, stk. 2, 43, 72, stk. 1, nr. 2,

Læs mere

Kapitel 1 Formål og definitioner

Kapitel 1 Formål og definitioner Landstingslov nr. 23 af 18. december 2003 om kommunernes mulighed for at bidrage til erhvervsudvikling gennem investering i erhvervsmæssig virksomhed m.v. Kapitel 1 Formål og definitioner 1. Formålet med

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet Udkast Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Natur- og Miljøklagenævnet I medfør af 21 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet, jf. lovbekendtgørelse nr. 1620 af 8. december 2015 bestemmes, at loven

Læs mere

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger Side 1 af 6 Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger LOV nr 485 af 12/06/1996 (Gældende) LBK Nr. 837 af 20/09/1996 LBK Nr. 452 af 24/06/1998 LOV Nr. 934 af 20/12/1999 LOV Nr. 450 af 31/05/2000

Læs mere

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*)

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*) Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 908 af 27. september 2005 med senere ændringer - uautoriseret

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde

Kapitel 1. Anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 9 af 3. juni 2015 om havne Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Anlæg og drift af havne med tilhørende landanlæg, med undtagelse af de i 2 nævnte havne med tilhørende landanlæg, der anvendes

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer I medfør af 5, stk. 7, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1) LBK nr 342 af 03/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2014-2570 Senere ændringer til forskriften LOV nr 175

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) I medfør af 8, stk. 1, 22, stk. 4, 30, stk. 2, 45, stk. 1, og 59, stk. 4, i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 878

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation Herved bekendtgøres lov nr. 419 af 6. juni 2002 om teknologi og innovation, med de ændringer, der følger af 39 i lov nr. 430 af 6. juni 2005, 48 i lov nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1)

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1) BEK nr 1794 af 18/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. september 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20155000200 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Lov om fremskaffelse af humant blod til behandlingsformål (blodforsyningsloven) 1)

Lov om fremskaffelse af humant blod til behandlingsformål (blodforsyningsloven) 1) (2005/45) L 61 (som vedtaget): Forslag til lov om fremskaffelse af humant blod til behandlingsformål (blodforsyningsloven). Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. april 2005 Forslag til Kapitel

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om distribution af lægemidler 1

UDKAST. Bekendtgørelse om distribution af lægemidler 1 UDKAST Bekendtgørelse om distribution af lægemidler 1 I medfør af 29, stk. 3, 39 a, stk. 1, 39 b, 41 d, 41 e, 43 a, 92, stk. 3, og 104, stk. 3, i lov nr. 1180 af 12. december 2005 om lægemidler, senest

Læs mere

Forslag. Lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis

Forslag. Lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis Til lovforslag nr. L 57 Folketinget 2017-18 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 12. december 2017 Forslag til Lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN #BREVFLET# Bilag 1: Forretningsorden for bestyrelsen FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN i Center For Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Bestyrelsesmøder 1 Bestyrelsen udpeges for den kommunale valgperiode,

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 I medfør af 30, stk. 1-3, 45, stk. 1, 47 og 59, stk. 4 i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 24. juni 2014,

Læs mere

Bekendtgørelse om almennyttige lotterier 1)

Bekendtgørelse om almennyttige lotterier 1) BEK nr 1301 af 15/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 11-236448 Senere ændringer til forskriften BEK nr 48 af 23/01/2012 BEK

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø

Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø LBK nr 316 af 05/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/04685 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond Side 1 af 6 LBK nr 1192 af 08/12/2009 Gældende (Rejsegarantifondsloven) Offentliggørelsesdato: 11-12-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet.

4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet. Bekendtgørelse om filialer af forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område 1 I medfør af 1,

Læs mere

Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v.

Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Givið út 29. september 2017 4. september 2017. Nr. 1060. Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Herved bekendtgøres anordning nr. 1083 af 8. oktober 2014 om

Læs mere

Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx. xxx 2015 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse. Kapitel 1 Anvendelsesområde

Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx. xxx 2015 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse. Kapitel 1 Anvendelsesområde 26. maj 2015 EM 2015/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx. xxx 2015 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov finder anvendelse på brug af og udsættelse

Læs mere

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007)

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Side 1 af 8 Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Kapitel 1 Lovens område 1. Stk. 7. Loven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet 1)

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet 1) 2013/1 LSV 33 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1107823 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer LBK nr 959 af 24/09/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om almennyttige lotterier

Bekendtgørelse om almennyttige lotterier Bekendtgørelse om almennyttige lotterier I medfør af 10, stk. 2 og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Tilladelse 1. Tilladelse til almennyttige lotterier kan meddeles af spillemyndigheden

Læs mere

Branchegruppen for Life Sciences

Branchegruppen for Life Sciences Den 1. juli 2014 Nyhedsbrev Branchegruppen for Life Sciences Nye regler for samarbejde (tilknytning og modtagelse af økonomiske fordele) mellem sundhedspersoner og lægemiddel- og medicoindustrien samt

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1)

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1) BEK nr 1073 af 13/09/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 9. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Føedvarestyrelsen, j.nr.2017-29-31-00344 Senere ændringer

Læs mere

Lagtingslov nr. 78 af 12. juni 1986 om brand m.v.

Lagtingslov nr. 78 af 12. juni 1986 om brand m.v. Lagtingslov nr. 78 af 12. juni 1986 om brand m.v. Kapitel 1. Brandvæsenets organisation. Kapitel 2. Foranstaltninger i anledning af ildebrand eller uheld med farlige stoffer. Kapitel 3. Brandfarlige virksomheder

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

BEK nr 1576 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1576 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1576 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1068-0052 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Lagtingslov nr. 46 af 21. juni 1985 om levnedsmidler m.m.

Lagtingslov nr. 46 af 21. juni 1985 om levnedsmidler m.m. Lagtingslov nr. 46 af 21. juni 1985 om levnedsmidler m.m. Kapitel 1. Definationer, lovens område m.m. Kapitel 2. Levnedsmidlers sammensætning og beskaffenhed m.v. Kapitel 3. Brugs- og forbrugsgenstande.

Læs mere

Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2013 Modul 3: Lov, etik og aktører MED svar

Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2013 Modul 3: Lov, etik og aktører MED svar Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2013 Modul 3: Lov, etik og aktører MED svar Tjek, at eksamensnummeret øverst på denne side er det samme som på dit eksamenskort. Ved besvarelsen må der ikke benyttes

Læs mere

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. Bilag 13 Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 51, stk. 4, 55, stk. 1, og 72, stk. 1,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang 1)

Bekendtgørelse af lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang 1) LBK nr 291 af 22/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0001617 Senere ændringer

Læs mere

Automatisk kompetenceoverdraget myndighedsopgaver på beredskabsområdet

Automatisk kompetenceoverdraget myndighedsopgaver på beredskabsområdet BILAG 5 Automatisk kompetenceoverdraget myndighedsopgaver på beredskabsområdet Med henvisning til 1) 4.2 i vedtægten for Trekantområdets Brandvæsen og 2) lov nr. 634 af 8 juni 2016 om ændring af beredskabsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om maritime uddannelser

Forslag. Lov om ændring af lov om maritime uddannelser 2010/1 LSV 39 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 201006522 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst 1 af 6 02-11-2009 11:39 LOV nr 382 af 13/06/1990 Historisk (Varmeforsyningsloven) Offentliggørelsesdato: 14-06-1990 Miljøministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 327 af 14/05/1992 1 LOV nr 96

Læs mere