AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 5. marts 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 5. marts 2015"

Transkript

1 AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 5. marts 2015 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Fremlæggelse af beretning 4. Fremlæggelse og godkendelse af driftsbudget samt seneste årsregnskab til orientering 5. Introduktion af afdelingens nye hjemmeside v/ Steen Garset 6. Behandling af indkomne forslag: Forslag 6A: der stilles forslag om tilladelse til at holde 1 hund eller 1 kat pr. lejemål. Forslagsstilleren anmoder om skriftlig afstemning om forslaget. Forslag 6B: der stilles forslag om tilladelse til at holde hund. Forslag 3: afdelingsbestyrelsen stiller forslag om tilføjelse til afdelingens husorden, således at rygning forbydes i afdelingens fælles kældergange og i beboerhuset. 7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer til afdelingsbestyrelsen. På valg: Jens Eriksen, Eugen Sølberg og Vagn Bille 8. Valg af suppleanter 9. Eventuelt ad 1) Velkomst og valg af dirigent Carsten Groth-Rasmussen bød velkommen til Baunevangens ordinære afdelingsmøde, der for første gang blev afviklet i Hvidovre Kirkes menighedshus. Han præsenterede de tilstedeværende: midlertidig driftschef Søren Martinussen fra Hvidovre Boligselskab kundechef John Gilbert Nielsen fra KAB økonomimedarbejder Khesraw Rye Nayebkhail fra KAB afdelingsbestyrelsen, repræsenteret af Henrik Svendsen (kasserer), Vagn Bille (udlejning af beboerhuset), Jens Eriksen,

2 Eugen Sølberg og Carsten Groth-Rasmussen (formand). driftsleder Jesper Rolland fra Ejendomskontoret driftsassistent Gerd Wegener fra Ejendomskontoret Carsten Groth-Rasmussen uddybede, at driftschefvikar Søren Martinussen har virket som driftschef siden 1. december Søren Martinussen vil fratræde sin stilling pr. 31. marts, hvorefter det forventes, at en ny driftschef tager over. John Gilbert Nielsen, som hidtil har fungeret som forretningsfører, har pr. 1. januar skiftet arbejdsfunktion og er nu kundechef. Khesraw Rye Nayebkheil har nu gennem flere år håndteret både budgetter og regnskaber i afdelingen til stor tilfredshed. Der blev budt velkommen til driftsleder Jesper Rolland, der er tiltrådt 1. december. Der ses frem til et godt samarbejde med en erfaren driftsleder. Carsten Groth-Rasmussen foreslog Birgit Bilstrup som dirigent. Forslaget blev vel modtaget, og Birgit Bilstrup takkede for valget. Dirigenten opsummerede Hvidovre Boligselskabs vedtægter i forhold til afholdelse af afdelingsmøder og konstaterede, at indkaldelsen til afdelingsmødet, regnskab, indkomne forslag og dagsorden alle var udsendt rettidigt og i overensstemmelse med vedtægterne. Afdelingsmødet således var beslutningsdygtigt. Til beboermødet var 53 lejemål repræsenteret. Dermed kunne der samlet afgives 106 stemmer. ad 2) Valg af stemmeudvalg og referent Gerd og Jesper fra Ejendomskontoret blev valgt til stemmeudvalg, og Mette Nørgaard blev valgt til referent. ad 3) Fremlæggelse af beretning Carsten Groth-Rasmussen aflagde sin beretning som formand for afdelingsbestyrelsen. Han fortalte, at Lars Henriksen midtvejs i 2014 udtrådte fra afdelingsbestyrelsen, og at Eugen Sølberg er indtrådt på pladsen for en etårig periode. Derved har der ikke været suppleanter til rådighed for bestyrelsesarbejdet. Det blev understreget, at arbejdsbyrden gør det nødvendigt at besætte samtlige pladser i afdelingsbestyrelsen, og formanden opfordrede således til, at man tilsluttede sig, når der senere på mødet skulle vælges bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

3 Efter seneste afdelingsmøde har bestyrelsen konstitueret sig med en formand (Carsten Groth-Rasmussen), en kasserer (Henrik Svendsen) og 3 bestyrelsesmedlemmer (Jens Eriksen, Eugen Sølberg og Vagn Bille). Denne konstituering er ny i forhold til de seneste år, hvor bestyrelsen har konstitueret sig med et formandsudvalg. Afdelingsbestyrelsen har desuden fordelt arbejdsopgaverne mellem sig, således at opgaverne bliver løst, samtidig med at afdelingen opnår størst mulig indflydelse ved at besætte pladser i relevante udvalg. Carsten Groth-Rasmussen er således formand i Hvidovre Boligselskabs organisationsbestyrelse, mens Birgit Bilstrup og Henrik Svendsen er medlemmer. Vagn Bille og Jens Eriksen er blevet valgt til repræsentantskabet. Carsten Groth-Rasmussen roste afdelingsbestyrelsens gode samarbejde og effektive indsats. Herefter berettede Carsten Groth-Rasmussen om det seneste års begivenheder og arbejdsopgaver: Det nye affaldsprojekt blev startet op ved årsskiftet. Det har været og er et stort arbejde, men opstartsvanskelighederne bliver stadigt færre. Afdelingens servicemedarbejdere arbejder godt med at sikre, at de kommunale krav til affaldshåndteringen indfries, og deres indsats hindrer strafafgifter fra kommunen. Samtidig har affaldsprojektet medført, at der er mindre tung trafik i bebyggelsen, og at der er kommet flere parkeringspladser. I forlængelse af affaldsprojektet har man valgt at camouflere containeren til haveaffald med et hegn. Der har været foretaget første års syn af byggesagen, hvor fejl og mangler blev gennemgået, og hvor ansvaret for disse blev fordelt. Der arbejdes stadig på enkelte fejl og mangler. Gennem sommeren og efteråret har der været gentagne oversvømmelser i et mindre antal kældre. Brønde og stikledninger er blevet repareret, og man har forsøgt sig med gennemspuling af omfangsdræn og brønde for at undgå gentagelser. Udover de sædvanlige problemer med vandafledningen er et nyt opstået; der har været eksempler på, at der siver vand ind i kældrene gennem fundamenter og gulve. Der er generelt set ikke tale om nye problemer med indsivende vand i kældre og kældergange, men om at kendte problemer vokser i takt med øgede regnmængder samt stigende vandtryk under og omkring bygningerne. Således er problemet nu opstået i blokke, der ikke hidtil har haft den slags problemer. Afdelingsbestyrelsen har nu, sammen med driften, nedsat et udvalg. Dette udvalg skal se på en kortsigtet løsning på problemerne, fordi det skønnes, at pro-

4 blemerne med oversvømmelser ikke kan udsættes og afvente en eventuel helhedsplan for Baunevangen. Som nævnt på det seneste afdelingsmøde er der indhentet ekstern ekspertbistand til udarbejdelsen af en helhedsplan for Baunevangen. Denne helhedsplan skal omfatte afdelingens kloaksystem, faldstammer, stigestrenge, alternative afvandingssystemer, alternative energiformer samt renovering af gårdarealer. Konsulentfirmaet Gaihede er udvalgt til at forestå udarbejdelsen af helhedsplanen. Gaihede har derfor gennemgået bebyggelsen og udfærdiget en foreløbig rapport. Der er blevet tilknyttet en byggeteknisk medarbejder fra KAB til at følge og føre tilsyn med arbejdet med helhedsplanen. Helhedsplanen kan trække ud i 4-5 år og kan ydermere resultere i renoveringsarbejde i afdelingen for både to- og trecifrede millionbeløb. Det kan dog forventes, at Landsbyggefonden i givet fald vil give tilskud til arbejdet. Renovering af trappegelændere er gennemført. Selvom arbejdsprocessen har været lidt besværlig, er resultatet blevet godt. Det er besluttet, at vedligeholdelsen af trappegelændere indgår i den løbende vedligeholdelse tillige med hovedog kældertrapper. Der er blevet gennemført et forsøg med renovering af kældertrapper. Forsøget består i, at fundamentet blotlægges i 2 meters dybde, pudses op og beklædes med fugtmembran, hvorefter der fyldes op med grus. Hensigten er at sikre mod fugtskader og forøge trappernes levetid. Forsøget vil løbende blive evalueret. Afdelingsbestyrelsen har samarbejdet med en advokat omkring afdelingens mellemværende med EON. Dette mellemværende opstod, da EON fik et overskud på salget af Baunevangens varmeanlæg, og da Baunevangen opsagde samarbejdet med EON. Resultatet har været positivt; EON har tilbagebetalt kr. til Baunevangen for varmeanlægget, og EON s krav om kompensation for opsigelse af samarbejdet er reduceret fra op mod 3,2 mio. kr. til kr. Afdelingen har udskiftet parkbelysningen til LED-belysning og arbejder nu systematisk for at anvende denne belysningsform. LED-lys har længere levetid og lavere strømforbrug. Det skal undersøges, om den resterende udendørsbelysning også kan udskiftes med LED-belysning. Hvidovre Kommune og Baunevangen har årlige styringsdialogmøder for at styrke samarbejdet omkring boligsociale problemstillinger. Det er bestyrelsens vurdering, at boligsociale problematikker ikke fylder noget særligt i Baunevangen, og derfor har bestyrelsen overfor kommunen prioriteret at sikre beboere fra afdelingen, når der visiteres til ældreboligerne.

5 Drøftelserne om arealfordelingen mellem Baunevangen og ældreboligerne foregår stadig, men nærmer sig en afslutning. Ældreboligerne har ønsket at udmatrikulere det areal, som de har til rådighed af Baunevangen. Dette ønske er blevet afvist af organisationsbestyrelsen i Hvidovre Boligselskab. Næste skridt er, at ældreboligerne ønske forelægges repræsentantskabet. Afdelingsbestyrelsen forventer, at repræsentantskabet vil have samme syn på sagen som organisationsbestyrelsen. I slutningen af 2014 blev der afsat en ny pulje til individuel modernisering af badeværelser og køkkener. Der havde sneet sig et par fejl ind i det materiale, som blev udsendt, og som derfor blev rettet og genudsendt. 13 lejemål har benyttet sig af muligheden for modernisering mod en mindre lejestigning.. Afdelingsbestyrelsen konstaterer, at TV, radio og telefoni (bortset fra få udfald) lader til at fungere fint. Baunevangen har fået tilskud fra Hvidovre Boligselskab til at etablere en ny hjemmeside. Arbejdet har været højt prioriteret, og hjemmesiden, som Steen Garset har udviklet, er nu taget i brug. Hvidovre Boligselskab har finansieret udvikling af afdelingernes hjemmesider over organisationens arbejdskapital. Der er en række byggetekniske udfordringer i forhold til især Hvidovreparken og Baunevangen. Derfor er det besluttet, at byggetekniske kompetencer vægtes højt ved ansættelser til ejendomskontoret. Jesper Rollands ansættelse som driftsleder skal ses i dette lys, og det er bestyrelsens vurdering, at Jesper Rolland og Gerd Wegener vil skabe et effektivt ledelsesteam. I beboerhuset er et gammelt og glemt ventilationssystem fra kontoret blevet taget i brug og styringen er flyttet til toilettet i gangen. Der er desuden indkøbt nye hvidevarer (to ovne og et stort køle-/fryseskab), stolene er blevet renoveret, der er foretaget hovedrengøring og taget er blevet repareret. Der arbejdes desuden på at etablere en handicapvenlig rampe. Ved dette afdelingsmøde vil der desuden blive stillet forslag om rygeforbud indendørs i beboerhuset. KAB s nye administrerende direktør, Jens Elmelund, står i spidsen for en tiltrængt modernisering af organisationen. Jens Elmelund har ønsket at forbedre og effektivisere samarbejdet mellem på den ene side KAB og på den anden side afdelingerne, boligselskaberne og enkelte drifts- og ejendomskontorer. Tidligere forretningsfører fra Hvidovre Boligselskab, John Gilbert Nielsen, er indtrådt i gruppen af kundechefer. Han har således nu det samlede ansvar for samarbejdet med Hvidovre Boligselskab.

6 Driftschefbetjeningen har siden marts 2014 forekommet utilstrækkelig i forlængelse af barselsorlov, sygefravær og fratrædelse i utide. Driftschefens ansvarsområder har været præget af vikardækning, og nogle opgaver har ikke kunnet varetages. Det er afdelingsbestyrelsens forventning, at KAB s nye strategi på driftsområdet vil have en positiv afsmitning på driftsområdet, så beboerne, driften og afdelingsbestyrelsen kan nyde godt af dette. Carsten Groth-Rasmussen rettede en tak til personalet fra ejendomskontoret for deres fine håndtering af affaldsprojektet, for deres arbejde med fliserenovering, opretning, belægning, etablering af flisetrapper samt malerarbejde forskellige steder i afdelingen. Formanden bemærker, at der sættes pris på servicemedarbejdernes positive tilgang til samarbejdet. Der blev desuden rettet en tak til Rita for en fin udflugt til Orø for afdelingens ældre beboere. Udflugten havde større tilslutning end ellers, og afdelingsbestyrelsen tager med kyshånd imod, hvis Rita skulle ønske at gentage succesen. Klubberne, hvor der rafles, spilles kort og dart, vil gerne have endnu flere medlemmer. Endelig gjorde formanden opmærksom på, at afdelingsbestyrelsen har fast træffetid 1. torsdag i hver måned. Det sker dog sjældent, at beboere opsøger bestyrelsen i træffetiden, og derfor opfordres beboerne til at bruge muligheden for at drøfte forskellige problemstillinger. De fremmødte beboere havde ingen kommentarer eller spørgsmål til formandens beretning, som derefter blev taget til efterretning. ad 4) Fremlæggelse og godkendelse af driftsbudget samt seneste årsregnskab til orientering Khesraw Rye Nayebkheil fra KAB fremlagde først regnskabet for til orientering og dernæst budgettet for til afstemning. Regnskabet: Baunevangens indtægter beløb sig i forløbne regnskabsår til 10,284 mio. kroner, mens udgifterne beløb sig til 9, 901 mio. kroner. Regnskabet viste således et overskud på kroner. På udgiftssiden var der følgende større afvigelser i forhold til budgettet:

7 De offentlige udgifter blev kroner lavere end forventet, hovedsagelig fordi der var forventet en større stigning i ejendomsskatterne, end der kom. Udgifter til energiforbruget blev kroner lavere end forventet. Udgifter til renholdelse blev kroner mere end forventet. Udgifterne på diverse -posten blev kroner lavere, end der var budgetteret med. De ekstraordinære udgifter blev kroner færre end budgetteret. Lejeindtægterne blev højere end forventet. Indtægter fra renter blev større, end budgettet viste. En beboer stillede et spørgsmål om den tekniske opstilling af regnskabet, som blev forklaret. Budgettet: Khesraw Rye Nayebkhail skitserede, hvordan budgettet er delt ind i 3 udgiftstyper: 1. Påvirkelige udgifter (henlæggelser, renholdelse, vedligeholdelse, henlæggelser til vedligeholdelse, tab ved fraflytning og lejeledighed med videre) 2. Upåvirkelige udgifter (ejendomsskatter, forsikring, indbetalinger til Landsbyggefonden, bidrag til Hvidovre Boligselskab og KAB med videre) 3. Adfærdsafhængige udgifter (forbrug af energi, udgifter til beboerlokale, afdelingens udgifter til arrangementer, renovation med videre) I det kommende budget for perioden 1.juli 2015 til 30. juni 2016 forventes nettokapitaludgifterne til afdelingens lån at beløbe sig til kroner. De faste udgifter beløber sig til kroner. De variable udgifter forventes at ligge på kroner. I budgettet er der afsat kroner til henlæggelser og kroner som ydelser vedrørende lån til forbedringsarbejder. Budgettet afviger på visse områder fra det nuværende budgetår: Der forventes en besparelse på kroner på renholdelse (lønninger og udgifter til ejendomskontoret) pga. ændrede personaleforhold. Der bliver brugt yderligere kroner til henlæggelser til opsparing, fordi 10-års planen viser, at der skal laves en del arbejde i afdelingen. Der afsættes kroner mere til ydelser vedr. lån til forbedring. Der er en besparelse på kroner på afskrivning på underskud. Afdelingens indtægter (fra leje, renter, udlejning af beboerlokale og overskud fra tidligere år) forventes at blive kroner. Afdelingens udgifter forventes at udgøre kroner.

8 Det betyder, at budgettet balancerer med et underskud på kroner, som skal dækkes ind via en huslejeforhøjelse på 14,70 kroner pr. m2. Det medfører, at en bolig på 91 m2 vil stige med 112 kr.om måneden. Vedligeholdelsesplan: Herefter gennemgik driftschef Søren Martinussen vedligeholdelsesplanen for det kommende budgetår. Udgifterne til vedligeholdelse forventes at ligge på kroner, og følgende arbejde skal udføres: Skorstenene skal repareres forventet udgift kroner Stern og vindskeder skal males - forventet udgift kroner Tagvinduer skal udskiftes eller vedligeholdes - forventet udgift kroner Afdelingen skal bidrage til anskaffelse af ny traktor til ejendomskontoret - forventet udgift kroner Flytteboligerne skal udbedres i forhold til slid og ælde - forventet udgift kroner Kloakker og brønde skal oprettes og repareres - forventet udgift kroner VVS-installationer skal vedligeholdes og udskiftes - forventet udgift kroner Hovedtrapperne skal repareres - forventet udgift kroner Visse gamle el-installationer skal udskiftes - forventet udgift kroner Vandinstallationer skal repareres og oprettes - forventet udgift kroner Herefter forestod dirigenten afstemningen om budgettet, som blev vedtaget ved håndsoprækning med et overvejende flertal og, konstaterede dirigenten, med applaus. ad 5) afdelingens nye hjemmeside ( Steen Garset har udarbejdet afdelingens nye hjemmeside, som han præsenterede på afdelingsmødet. Han fortalte, at baggrunden for dette arbejde er, at Hvidovre Boligselskab dels har haft et ønske om, at afdelingerne blev mere synlige, og dels at hjemmesiden skulle gøre det lettere at formidle mange af de informationer, som beboerne hidtil har kunnet få på ejendomskontoret (lovpligtig dokumentation som reglementer og referater samt nyheder). Hjemmesidens grundfarve er grøn, og det vil fremover være den fremtrædende grønne farve, der visuelt adskiller Baunevangen fra de øvrige afdelinger, selvom hjemmesi-

9 dens grundlæggende udseende vil være fælles for afdelingerne i Hvidovre Boligselskab. Steen Garset fortalte, at Baunevangen havde prioriteret, at hjemmesiden retter sig mod afdelingens egne beboere, og at fokus derfor ikke er på, hvordan Baunevangen via sin hjemmeside præsenterer sig for udefrakommende. Hjemmesiden er opbygget med et såkaldt responsivt webdesign, hvor hjemmesiden automatisk tilpasser sig i forhold til den platform, man anvender (ipad, smartphone, computer eller andet). Den grundlæggende opbygning er, at alle kontaktoplysninger optræder nederst på hjemmesiden, mens der øverst på hjemmesiden er en række faner med tilhørende drop-down menu. Under disse faner kan man kontakte ejendomskontor, driftschef og afdelingsbestyrelse, booke beboerhuset, finde informationer om vagtordning og en række andre ting. Steen Garset lavede en grundig gennemgang af hjemmesiden og af dens mange funktioner. Derefter var der mulighed for at stille spørgsmål. En beboer spurgte om, hvad man skulle gøre, hvis man ikke havde computer? Det blev foreslået, at man gik på biblioteket, eller at man lånte en computer hos sin nabo, hvis man hverken havde computer, tablet eller smartphone. En anden beboer spurgte, om der var planer om at integrere hjemmesiden på TV et? Svaret var, at der ikke var aktuelle planer om det, men at muligheden er til stede og vil kunne drøftes med Yousee. Der var desuden en kortere drøftelse af muligheden for, at hjemmesiden kunne bruges som kommunikationsforum/ opslagstavle for beboerne. Svaret var, at dette eventuelt kunne drøftes i IT-udvalget. En beboer foreslog, at indtil det på given foranledning tages op i udvalget, kan man kontakte afdelingsbestyrelsen, hvis der er noget, man gerne vil slå op på hjemmesiden. Efterfølgende var der bifald til Steen Garset for hans arbejde og for selve hjemmesiden. ad 6) Behandling af indkomne forslag Forslagene 6A og 6B: Dirigenten oplyste, at forslagsstillerne bag de to forslag om tilladelse til dyrehold havde accepteret at slå forslagene sammen, da forslagene mindede en del om hinanden.

10 Praksis i den slags tilfælde er, at man stemmer om det mest vidtgående forslag, som i dette tilfælde var forslaget om tilladelse til at anskaffe en hund eller en kat pr. lejemål. Forslagsstillerens begrundelse for forslaget var, at vedkommende gerne ville have hund, og at man med afsæt i det løbende generationsskifte gerne ville afprøve, om der kunne samles flertal for en sådan beslutning. Den ene forslagsstiller havde anmodet om skriftlig afstemning. Der skulle derfor stemmes ved håndsoprækning om, hvorvidt forslaget skulle til skriftlig afstemning. Ved håndsoprækning stemte 16 for skriftlig afstemning, men et overvejende flertal stemte imod. Inden afstemningen om selve forslaget pointerede dirigenten, at en eventuel vedtagelse af forslaget ville ske i henhold til KAB s vedtægter husdyrhold. Derefter gik forslaget til afstemning og blev forkastet med 17 stemmer for og et overvejende flertal imod. Forslag 6C: Afdelingsbestyrelsen havde stillet forslag om en tilføjelse til husordenen om rygeforbud i kældergange og i beboerhuset. En beboer efterspurgte en begrundelse for forslaget fra afdelingsbestyrelsen, ligesom han opfattede forslag 6C som 2 forskellige forslag. Dirigenten medgav, at der kunne laves 2 afstemninger om forslaget; den ene afstemning ville gå på rygning i kældergange, og den anden afstemning ville gå på rygning i beboerlokalet. Vagn Bille fra afdelingsbestyrelsen forklarede, at der har været flere henvendelser fra beboere, der er generet af røg fra kældergangene, da døre og karme ikke hindrer røglugt i at trænge ind i lejemålene. En beboer supplerede Vagn Bille ved at pointere, at vasketøj, der hænger til tørre i kælderrum, ofte lugter kraftigt af røg. En beboer undrede sig over, hvorfor folk stiller sig kældergangene og ryger, og en anden beboer spekulerede over, hvordan man skulle tackle eventuelle overtrædelser af et forbud. Carsten Groth-Rasmussen pointerede, at et forbud vil være svært at håndhæve, men at det er forventeligt, at et flertal vil rette sig efter et forbud. Herefter var der afstemning om forslaget ved håndsoprækning. Rygeforbud i beboerlokalet blev vedtaget med et overvejende flertal. Rygeforbud i kældergangene blev vedtaget med stemmerne 56 for og 46 imod. ad 7) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer til afdelingsbestyrelsen

11 Vagn Bille, Eugen Sølberg og Jens Eriksen var alle på valg og modtog genvalg. Der var ingen blandt de fremmødte beboere, der ønskede at stille op til bestyrelsen. De 3 kandidater blev valgt til bestyrelsen med applaus. ad 8) Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen forklarede, at der pt. ikke er flere suppleanter i bestyrelsen. En beboer spurgte, hvad det indebærer at være suppleant? Carsten Groth-Rasmussen forklarede, at man bliver valgt for en 1-årig periode, men at eneste forskel på suppleantens og bestyrelsesmedlemmets arbejde ellers er, at suppleanten ikke har stemmeret. Det sker dog uhyre sjældent, at afdelingsbestyrelsen foretager afstemninger, da der sædvanligvis er bred enighed om kursen. Bestyrelsen vurderede, at der i høj grad er brug for nye kræfter i afdelingsbestyrelsen, og at det kunne være godt med et generationsskifte. Han forklarede desuden, at man hver især lægger den tid i arbejdet, som man kan afse. Den eneste faste ramme for bestyrelsesarbejdet er ca. 8 årlige møder i afdelingsbestyrelsen, og dertil kommer løbende dialog, kommunikation og eventuelt møder. Anne-Marie Lundbæk Hansen fra Præstemosen 29 tilbød sig som suppleant og blev valgt med applaus. ad 9) Eventuelt En beboer henledte opmærksomheden på, at der var lagt kirkeblade mv. frem til mødedeltagerne. En anden beboer gjorde opmærksom på, at postkasserne ikke er særligt håndvenlige, og at postvæsnet blander post og reklamer sammen. Han foreslog, at man henstillede til Postdanmark, at post og reklamer blev lagt i de dertil indrettede rum i postkasserne. Andre beboere vurderede, at de ikke oplevede samme problem. Herefter var der ingen yderligere kommentarer eller spørgsmål fra de fremmødte beboere. Derfor kunne mødet afsluttes kl.20:50 med en tak for god ro og orden. Referent: Mette Nørgaard København, d Formand Carsten Groth-Rasmussen Dirigent Birgit Bilstrup

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset.

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Der var 50 fremmødte husstande repræsenteret. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Valg af

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 12. september 2011

Referat af afdelingsmøde den 12. september 2011 Referat af afdelingsmøde den 12. september 2011 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby 4. maj 2015 40 husstande var mødt op - svarende til 80 stemmer. 1. Velkomst

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl. 19.00 i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre Til stede: Carsten Groth-Rasmussen, Mogens Bentzen, Birgit Bilstrup, Hanne S. Hjortby,

Læs mere

SØFRYD. Velkommen til afdelingsmøde, tirsdag den 29. november John Olsen,

SØFRYD. Velkommen til afdelingsmøde, tirsdag den 29. november John Olsen, Velkommen til afdelingsmøde, tirsdag den 29. november 2016 Velkommen til afdelingsmøde 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsens beretning. 4. Fremlæggelse

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Saltværkshuse 23.2.2016 1 2 Der var 64 boliger repræsenteret på mødet, hvilket svarer til 37,9 % Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse

Læs mere

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Referat fra ordinært afdelingsmøde onsdag den 20. februar 2013 kl. 19.00 i Prøvehallen v/spinderiet. Til stede var: 50 husstande repræsenteret Endvidere

Læs mere

Referat Baunevangens ordinære afdelingsmøde 12. marts 2014

Referat Baunevangens ordinære afdelingsmøde 12. marts 2014 Referat Baunevangens ordinære afdelingsmøde 12. marts 2014 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Fremlæggelse af beretning 4. Fremlæggelse og godkendelse af

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009.

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Ved mødet start kl. 19.00 var 60 husstande mødt frem. 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Formanden

Læs mere

Derefter var der lidt tid til, at han kunne besvare spørgsmål fra de fremmødte beboer, der var ivirg spørgelyst blandt de fremmødte.

Derefter var der lidt tid til, at han kunne besvare spørgsmål fra de fremmødte beboer, der var ivirg spørgelyst blandt de fremmødte. Referat fra afdelingsmøde i Niverød III, torsdag 24.10.2013 1.Velkommen Formand Helge From bød velkommen til Borgmester Thomas Lykke Pedersen, Forretningsfører Annette Birkov, Driftschef Søren Martinussen,

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Flyverbo 19.2.2015 1 Der var 38 boliger repræsenteret på mødet. Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Beboermøde Afdeling 2

Beboermøde Afdeling 2 Beboermøde Afdeling 2 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens driftsbudget 2015

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 8. oktober 2013 tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.00 i Bispebjerghjemmets Café, Tagensvej

Læs mere

Boligselskabet Domea Horsens Afdeling 60-03

Boligselskabet Domea Horsens Afdeling 60-03 Boligselskabet Domea Horsens Afdeling 60-03 Referat af afdelingsmøde afholdt den 10. oktober 2017 Så mange beboere deltog: 67 beboere fordelt på 41 husstande Fra administrationen deltog: Kundechef Lars

Læs mere

Flemming Sørensen, Steffen Beck og Bo Mølgaard Espenhain blev valgt til stemmeudvalg. Charlotte Konstantin-Hansen blev valgt til referent.

Flemming Sørensen, Steffen Beck og Bo Mølgaard Espenhain blev valgt til stemmeudvalg. Charlotte Konstantin-Hansen blev valgt til referent. Ordinært afdelingsmøde i afd. 6, Boelholm II 28. september 2016 Afholdt den: 30. august 2016 Til stede: 20 husstande ved 27 beboere Fra SØB: Torben Tingstrup og Bo Mølgaard Espenhain Fra KAB: Christian

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Tirsdag den 12. april 2016 kl Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Tirsdag den 12. april 2016 kl Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby 9. maj 2016 Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Tirsdag den 12. april 2016 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby Der var fremmødt 20 husstande svarende til 40 stemmer. Ad 1 Velkomst

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 68

TIL BEBOERNE I AFDELING 68 TIL BEBOERNE I AFDELING 68 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Afdelingsmøde i Baunevangen torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre

Afdelingsmøde i Baunevangen torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Afdelingsbestyrelsens årsberetning 4. Godkendelse af afdelingens

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

Beboermøde. Afdeling 8

Beboermøde. Afdeling 8 Beboermøde Afdeling 8 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering fra teamleder 7. Orientering om regnskabet 2014 8. Afdelingens

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 57

TIL BEBOERNE I AFDELING 57 TIL BEBOERNE I AFDELING 57 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget.

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget. MØDEREFERAT FRA ORDINÆRT AFDELINGSMØDE Antal fremmødte lejemål: 30 husstande. Øvrige deltagere: Kundechef Lars Todbjerg-Hansen, Domea Afdelingsmødet blev afholdt tirsdag den 15. september 2015, kl. 17.30,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde torsdag den 29. november 2012, kl. 19.00 i Hvidovreparkens selskabslokaler, Hvidovregade 18 B, Hvidovre

Repræsentantskabsmøde torsdag den 29. november 2012, kl. 19.00 i Hvidovreparkens selskabslokaler, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Referat Repræsentantskabsmøde torsdag den 29. november 2012, kl. 19.00 i Hvidovreparkens selskabslokaler, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Til stede: Annette Ploug Pihl, Birgit Bilstrup, Carsten Groth-Rasmussen,

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Mosegårdsparken den 22. maj 2014

Referat af afdelingsmøde i Mosegårdsparken den 22. maj 2014 Referat af afdelingsmøde i Mosegårdsparken den 22. maj 2014 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg og referent 4. Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet. 5. Fremlæggelse

Læs mere

Afdelingsmøde Afdeling 6. onsdag den 20. april 2016

Afdelingsmøde Afdeling 6. onsdag den 20. april 2016 Afdelingsmøde Afdeling 6 onsdag den 20. april 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af Stemmeudvalg 4. Godkendelse af afdelingsbestyrelsens beretning 5. Orientering fra afdelingens

Læs mere

TAB Vesterby Afdeling

TAB Vesterby Afdeling TAB Vesterby Afdeling Referat af ordinært afdelingsmøde den 19. januar 2011 Der var 43 lejemål repræsenteret ved mødet, bestyrelsen, ejendomsmester M.H. og forvaltningskonsulent R.S. 1. Velkomst og valg

Læs mere

AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 15. marts 2012

AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 15. marts 2012 AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 15. marts 2012 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Fremlæggelse af beretning 4. Orientering fra driftschefen 5. Godkendelse

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej

Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej Afdeling 1-6064 + 1-6066 Damagervej/stubmøllevej Mødedato/kl.: Torsdag den 8. september 2011 klokken 19.00 Sted: Hammelstrupshus beboerlokale, Damagervej

Læs mere

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Antal lejemål: 43 lejemål Antal beboere: 49 beboere Fremmødte fra bestyrelsen: Hedvig Repstock, Solveig Nielsen, Finn Harder, Henning

Læs mere

Referat fra budgetafdelingsmøde Afdeling 1-3051

Referat fra budgetafdelingsmøde Afdeling 1-3051 Referat fra budgetafdelingsmøde Afdeling 1-3051 Østerhøj Mødedato: Onsdag den 13. september 2010 Sted: Fælleshuset, Østerhøj Bygade 73A Deltagere: Afdelingsbestyrelsen for Østerhøj, Steen Jørgensen og

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 63

TIL BEBOERNE I AFDELING 63 TIL BEBOERNE I AFDELING 63 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

AAB afd. 20 Ordinært Afdelingsmøde d. 22.9.2011

AAB afd. 20 Ordinært Afdelingsmøde d. 22.9.2011 Referat AAB afd. 20 Ordinært Afdelingsmøde d. 22.9.2011 I mødet deltog 57 stemmeberettigede husstande. Der blev udleveret 114 stemmesedler. Repræsentanterne fra AAB Artillerivej: Lars Krogh og Marianne

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Afdelingsmøde Afdeling 2. onsdag den 11. maj 2016

Afdelingsmøde Afdeling 2. onsdag den 11. maj 2016 Afdelingsmøde Afdeling 2 onsdag den 11. maj 2016 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af Stemmeudvalg 5. Orientering om ventilation ved Ventek 6. Bestyrelsens årsberetning

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Saltværkshuse 19.3.2015 1 Der var 48 boliger repræsenteret på mødet. Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Nordmarksgården 30.3.2016 1 2 Der var 30 boliger repræsenteret på mødet, hvilket svarer til 27,8 % Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Udsendt #JobInfo revideret Criteria=AKB_Rødovre# den 2. maj 2011 Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Repræsentanter Formand Klaus Lind Bentsen,

Læs mere

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv.

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv. Grundejerforeningen Søndergård Nord. 2760 Måløv. Referat af ordinær generalforsamling i G/F Søndergård Nord, afholdt mandag den 13. marts 2017 kl. 19.00 i kulturhuset, Måløv Hovedgade nr. 60. 2760 Måløv.

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Fungerende formand Lars Hansen bød velkommen og konstaterede at vi var 60 husstande til stede. Dette tal steg senere til 62. Dagsordens pkt. 1: Valg

Læs mere

Beboermøde. Afdeling 1

Beboermøde. Afdeling 1 Beboermøde Afdeling 1 Dagsorden beboermøde afdeling 1 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning ved formand Palle Christensen 5. Orientering om afdelingens årsregnskab

Læs mere

AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 9. marts 2011

AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 9. marts 2011 AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 9. marts 2011 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Afdelingsbestyrelsens årsberetning 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31

Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31 Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31 Referat af ordinært afdelingsmøde i 21. oktober 2015 afdeling 17-03 Kirstinelund torsdag den 24. september 2015 kl. 18.30 i Glassalen på Baltorpskolen Til

Læs mere

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bering-Bryld blev valg som dirigent.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B.

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B. Referat Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hanne Olesen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde torsdag den 29. august 2013

Afdelingsbestyrelsesmøde torsdag den 29. august 2013 Mødedeltagere Afdelingsbestyrelsen Henrik Svendsen (HS). Carsten Groth-Rasmussen (CGR). Vagn Bille (VB). Lars Henriksen (LH). Eugen Sølberg (ES). Kathrine Nørgaard (KN). Martin Nielskov (MN). KN MN LH

Læs mere

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården Andelsboligforeningen Schneeklothsgården afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 19. april 2012 kl. 19.00

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet på afdelingsmødet på Birkerød Kollegiet. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Dagsorden. 7. Valg til afdelingsbestyrelsen. 8. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 9. Eventuelt. 45 husstande var repræsenteret kl. 19:00.

Dagsorden. 7. Valg til afdelingsbestyrelsen. 8. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 9. Eventuelt. 45 husstande var repræsenteret kl. 19:00. År 2009, den 23. september kl. 19:00, afholdtes ordinært afdelingsmøde i Boligselskabet af 1961 i Greve (BS61), afdeling Grønlykkeparken. Mødet afholdtes i beboerlokalerne, Grønlykkeparken 25, 2670 Greve,

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Afdeling 1-3034 Vestergården 1 Vestergården 1

Referat af afdelingsmøde i Afdeling 1-3034 Vestergården 1 Vestergården 1 boligforeningn 3 B Referat af afdelingsmøde i Afdeling 1-3034 Vestergården 1 Vestergården 1 Mødedato: 29. maj 2013, kl. 18.30 Mødet slut ca. kl. 21.30 Sted: Herlev Skole, Festsalen Deltagere: 37 Fremmødte

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

Vridsløselille Andelsboligforening Banehegnet

Vridsløselille Andelsboligforening Banehegnet Vridsløselille Andelsboligforening Banehegnet Referat af beboermøde mandag den 14. marts 2016 kl. 19.00 15. marts 2016 Deltagere: 57 husstande, 114 stemmer. Formand Lena Toftlund bød velkommen til mødet

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 4 tirsdag den 10. september 2013

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 4 tirsdag den 10. september 2013 REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 4 tirsdag Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referenter og stemmetællere. 2. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa.

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa. Tilstede: Der deltog 31 repræsentanter af i alt 38 mulige. Fra administrationen deltog Carsten Boisen, og Hans

Læs mere

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 12. september 2012 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 12. september 2012 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262 Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 12. september 2012 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262 19. september 2012 Deltagere: Afdelingsbestyrelsen v/ Mogens

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 4 tirsdag den 17. september 2015

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 4 tirsdag den 17. september 2015 REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 4 tirsdag Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referenter og stemmetællere. 2. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm.

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE FREDAG DEN 24. maj 2013 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Sydkystens Boligselskab Afdelingsbestyrelsen Snebærhegnet

Sydkystens Boligselskab Afdelingsbestyrelsen Snebærhegnet Sydkystens Boligselskab Afdelingsbestyrelsen Snebærhegnet Referat af Afdelingsmøde d. 26. september 2016 i Snebærhegnet. Deltager: Driftschef Michael Christensen, økonomimedarbejder Anne Brønnum KAB. Henrik

Læs mere

Afdelingsmøde Afdeling 10. Torsdag den 12. maj 2016

Afdelingsmøde Afdeling 10. Torsdag den 12. maj 2016 Afdelingsmøde Afdeling 10 Torsdag den 12. maj 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af Stemmeudvalg 4. Godkendelse af afdelingsbestyrelsens beretning 5. Orientering fra afdelingens

Læs mere

Afdeling 18 og 25 Gundorfslund

Afdeling 18 og 25 Gundorfslund Afdeling 18 og 25 Gundorfslund 1 Dagsorden beboermøde afdeling 18 og 25 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 47

TIL BEBOERNE I AFDELING 47 TIL BEBOERNE I AFDELING 47 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63.

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Afdelingsbestyrelsen Afdeling 218-0 Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Formanden bød velkommen til de tilstedeværende beboere. Der var mødt

Læs mere

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Grundejerforeningen Matr. Nr.1 DO Baastrup Referat fra ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt den 28.

Læs mere

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård I den 17. januar 2012, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård I den 17. januar 2012, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10 Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård I den 17. januar 2012, kl. 19.00 på administrationskontoret, Sportsvej 10 Til stede: 14 beboere hvoraf 1 er repræsentant fra afdelingsbestyrelsen Fra administrationen:

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde tirsdag 8.september 2015.

Referat fra afdelingsmøde tirsdag 8.september 2015. Stenløse d. 21-09-2015 Afd. 3 Halkær Referat fra afdelingsmøde tirsdag 8.september 2015. 1. Velkomst og valg af dirigent Til stede: 9 boliger, 18 stemmeberettiget, samt Driftschef Bo Mølgaard Steffen Bargholz

Læs mere

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede:

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Med stemmeret: Beboere repræsenterede boliger, herunder bestyrelsen. Uden Stemmeret:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Det blev konstateret at der var 32 ud af 82 andelshavere repræsenteret

Læs mere

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård IV den 24. januar 2013, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård IV den 24. januar 2013, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10 Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård IV den 24. januar 2013, kl. 19.00 på administrationskontoret, Sportsvej 10 Til stede: 38 beboere samt repræsentanter fra afdelingsbestyrelsen Fra administrationen:

Læs mere

Afdelingsmødet blev afholdt torsdag d. 22. september 2016

Afdelingsmødet blev afholdt torsdag d. 22. september 2016 Afdelingsmødet blev afholdt torsdag d. 22. september 2016 Dagsorden: 1. Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet 2. Valg af: a. Dirigent b. Stemmeudvalg c. Referent 3. Fremlæggelse af beretning

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Beboermøde Afdeling 8

Beboermøde Afdeling 8 Beboermøde Afdeling 8 Dagsorden beboermøde afdeling 8 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens

Læs mere

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 17.04 Kornvænget torsdag den 3. september 2015 kl. 17.00

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 17.04 Kornvænget torsdag den 3. september 2015 kl. 17.00 15. september 2015 Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 17.04 Kornvænget torsdag den 3. september 2015 kl. 17.00 Deltagere Beboere fra 18 lejemål, ejendomsmester Johnny Nielsen, Claus Hansen,

Læs mere

Afdelingsmøde i Baunevangen torsdag den 10. marts 2016 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre

Afdelingsmøde i Baunevangen torsdag den 10. marts 2016 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre 31. marts 2016 Afdelingsmøde i Baunevangen torsdag den 10. marts 2016 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 22

Referat Afdelingsmøde afdeling 22 Referat Afdelingsmøde afdeling 22 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 22 Sted: Gildesalen, Hældagervej 75 Dato: Den 28. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 47 beboere + bestyrelsen

Læs mere

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 ALMENBO AFDELING 14 Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 Benny bød velkommen 1. Valg af dirigent og referent Flemming blev valgt til dirigent. Hanne referat 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde Afdeling 1-6071/1-6072

Referat fra ordinært afdelingsmøde Afdeling 1-6071/1-6072 Referat fra ordinært afdelingsmøde Afdeling 1-6071/1-6072 Hørgården 1 og 2 Mødedato: 13. oktober 2011 Sted: Aktivitetshuset, Amagerfælledvej 73 Fremmødte husstande: 36 lejemål fra Hørgården 1 og 24 lejemål

Læs mere

Velkommen til Beboermøde afd. 3

Velkommen til Beboermøde afd. 3 Velkommen til Beboermøde afd. 3 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning ved formand Pia Hornbæk 6. Orientering fra aktivitetsudvalget

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 tirsdag den 4. september 2014

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 tirsdag den 4. september 2014 REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 tirsdag Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referenter og stemmetællere. 2. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 Dagsorden: PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 VALBY KULTURHUS, TEATERSALEN, VALGÅRDSVEJ 4 1. maj 2012 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3.

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf Fax

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf Fax Beboere i afdeling 42, Hærtoften Referat fra ordinært afdelingsmøde tirsdag den 25. september 2012, kl. 16.30. Mødet blev afholdt på Rødekro Kro. Deltagere: Der deltog 16 beboere fra 13 husstande. Fra

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Dato 14. juli 2015 kl. 17.00 Sted Selskabslokalerne, Leifsgade 24, 1. sal Deltagere Fra afdelingen: 27 lejemål repræsenteret Fra fsb: Bjarne Jensen,

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Afdeling Friheden I, Friheden VI og Lille Friheden Onsdag den 11. november 2015 kl. 19.00 I Medborgersalen, Hvidovrevej 280

Afdeling Friheden I, Friheden VI og Lille Friheden Onsdag den 11. november 2015 kl. 19.00 I Medborgersalen, Hvidovrevej 280 Referat af ordinært afdelingsmøde (regnskabsmøde) i Boligselskabet Friheden Afdeling Friheden I, Friheden VI og Lille Friheden Onsdag den 11. november 2015 kl. 19.00 I Medborgersalen, Hvidovrevej 280 Dagsorden:

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær.

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær. Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca. 19.30 i selskabslokalet beliggende Højkær. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007. Referat fra ordinært afdelingsmøde

Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007. Referat fra ordinært afdelingsmøde Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007 Referat fra ordinært afdelingsmøde Til mødet afholdt i beboerlokalet torsdag d 22. februar 2007 kl. 18:30 mødte ca. 20 beboere op. VIBO repræsenteret med

Læs mere

Birgitte Henriques Bestyrelsen Afbud Jesper Maarbjerg Bestyrelsen Mads Thyregod Bestyrelsen Afbud

Birgitte Henriques Bestyrelsen Afbud Jesper Maarbjerg Bestyrelsen Mads Thyregod Bestyrelsen Afbud Glostrup, 3. juni 2013 LK Referat Den 28. maj 2013 Boligselskabet Hjem Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Afdeling: 0. Restaurant L'Altro Torvegade 62 Mødetid Kl. 17.00 Deltagere: Else Vedel Janhøj

Læs mere