AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 5. marts 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 5. marts 2015"

Transkript

1 AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 5. marts 2015 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Fremlæggelse af beretning 4. Fremlæggelse og godkendelse af driftsbudget samt seneste årsregnskab til orientering 5. Introduktion af afdelingens nye hjemmeside v/ Steen Garset 6. Behandling af indkomne forslag: Forslag 6A: der stilles forslag om tilladelse til at holde 1 hund eller 1 kat pr. lejemål. Forslagsstilleren anmoder om skriftlig afstemning om forslaget. Forslag 6B: der stilles forslag om tilladelse til at holde hund. Forslag 3: afdelingsbestyrelsen stiller forslag om tilføjelse til afdelingens husorden, således at rygning forbydes i afdelingens fælles kældergange og i beboerhuset. 7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer til afdelingsbestyrelsen. På valg: Jens Eriksen, Eugen Sølberg og Vagn Bille 8. Valg af suppleanter 9. Eventuelt ad 1) Velkomst og valg af dirigent Carsten Groth-Rasmussen bød velkommen til Baunevangens ordinære afdelingsmøde, der for første gang blev afviklet i Hvidovre Kirkes menighedshus. Han præsenterede de tilstedeværende: midlertidig driftschef Søren Martinussen fra Hvidovre Boligselskab kundechef John Gilbert Nielsen fra KAB økonomimedarbejder Khesraw Rye Nayebkhail fra KAB afdelingsbestyrelsen, repræsenteret af Henrik Svendsen (kasserer), Vagn Bille (udlejning af beboerhuset), Jens Eriksen,

2 Eugen Sølberg og Carsten Groth-Rasmussen (formand). driftsleder Jesper Rolland fra Ejendomskontoret driftsassistent Gerd Wegener fra Ejendomskontoret Carsten Groth-Rasmussen uddybede, at driftschefvikar Søren Martinussen har virket som driftschef siden 1. december Søren Martinussen vil fratræde sin stilling pr. 31. marts, hvorefter det forventes, at en ny driftschef tager over. John Gilbert Nielsen, som hidtil har fungeret som forretningsfører, har pr. 1. januar skiftet arbejdsfunktion og er nu kundechef. Khesraw Rye Nayebkheil har nu gennem flere år håndteret både budgetter og regnskaber i afdelingen til stor tilfredshed. Der blev budt velkommen til driftsleder Jesper Rolland, der er tiltrådt 1. december. Der ses frem til et godt samarbejde med en erfaren driftsleder. Carsten Groth-Rasmussen foreslog Birgit Bilstrup som dirigent. Forslaget blev vel modtaget, og Birgit Bilstrup takkede for valget. Dirigenten opsummerede Hvidovre Boligselskabs vedtægter i forhold til afholdelse af afdelingsmøder og konstaterede, at indkaldelsen til afdelingsmødet, regnskab, indkomne forslag og dagsorden alle var udsendt rettidigt og i overensstemmelse med vedtægterne. Afdelingsmødet således var beslutningsdygtigt. Til beboermødet var 53 lejemål repræsenteret. Dermed kunne der samlet afgives 106 stemmer. ad 2) Valg af stemmeudvalg og referent Gerd og Jesper fra Ejendomskontoret blev valgt til stemmeudvalg, og Mette Nørgaard blev valgt til referent. ad 3) Fremlæggelse af beretning Carsten Groth-Rasmussen aflagde sin beretning som formand for afdelingsbestyrelsen. Han fortalte, at Lars Henriksen midtvejs i 2014 udtrådte fra afdelingsbestyrelsen, og at Eugen Sølberg er indtrådt på pladsen for en etårig periode. Derved har der ikke været suppleanter til rådighed for bestyrelsesarbejdet. Det blev understreget, at arbejdsbyrden gør det nødvendigt at besætte samtlige pladser i afdelingsbestyrelsen, og formanden opfordrede således til, at man tilsluttede sig, når der senere på mødet skulle vælges bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

3 Efter seneste afdelingsmøde har bestyrelsen konstitueret sig med en formand (Carsten Groth-Rasmussen), en kasserer (Henrik Svendsen) og 3 bestyrelsesmedlemmer (Jens Eriksen, Eugen Sølberg og Vagn Bille). Denne konstituering er ny i forhold til de seneste år, hvor bestyrelsen har konstitueret sig med et formandsudvalg. Afdelingsbestyrelsen har desuden fordelt arbejdsopgaverne mellem sig, således at opgaverne bliver løst, samtidig med at afdelingen opnår størst mulig indflydelse ved at besætte pladser i relevante udvalg. Carsten Groth-Rasmussen er således formand i Hvidovre Boligselskabs organisationsbestyrelse, mens Birgit Bilstrup og Henrik Svendsen er medlemmer. Vagn Bille og Jens Eriksen er blevet valgt til repræsentantskabet. Carsten Groth-Rasmussen roste afdelingsbestyrelsens gode samarbejde og effektive indsats. Herefter berettede Carsten Groth-Rasmussen om det seneste års begivenheder og arbejdsopgaver: Det nye affaldsprojekt blev startet op ved årsskiftet. Det har været og er et stort arbejde, men opstartsvanskelighederne bliver stadigt færre. Afdelingens servicemedarbejdere arbejder godt med at sikre, at de kommunale krav til affaldshåndteringen indfries, og deres indsats hindrer strafafgifter fra kommunen. Samtidig har affaldsprojektet medført, at der er mindre tung trafik i bebyggelsen, og at der er kommet flere parkeringspladser. I forlængelse af affaldsprojektet har man valgt at camouflere containeren til haveaffald med et hegn. Der har været foretaget første års syn af byggesagen, hvor fejl og mangler blev gennemgået, og hvor ansvaret for disse blev fordelt. Der arbejdes stadig på enkelte fejl og mangler. Gennem sommeren og efteråret har der været gentagne oversvømmelser i et mindre antal kældre. Brønde og stikledninger er blevet repareret, og man har forsøgt sig med gennemspuling af omfangsdræn og brønde for at undgå gentagelser. Udover de sædvanlige problemer med vandafledningen er et nyt opstået; der har været eksempler på, at der siver vand ind i kældrene gennem fundamenter og gulve. Der er generelt set ikke tale om nye problemer med indsivende vand i kældre og kældergange, men om at kendte problemer vokser i takt med øgede regnmængder samt stigende vandtryk under og omkring bygningerne. Således er problemet nu opstået i blokke, der ikke hidtil har haft den slags problemer. Afdelingsbestyrelsen har nu, sammen med driften, nedsat et udvalg. Dette udvalg skal se på en kortsigtet løsning på problemerne, fordi det skønnes, at pro-

4 blemerne med oversvømmelser ikke kan udsættes og afvente en eventuel helhedsplan for Baunevangen. Som nævnt på det seneste afdelingsmøde er der indhentet ekstern ekspertbistand til udarbejdelsen af en helhedsplan for Baunevangen. Denne helhedsplan skal omfatte afdelingens kloaksystem, faldstammer, stigestrenge, alternative afvandingssystemer, alternative energiformer samt renovering af gårdarealer. Konsulentfirmaet Gaihede er udvalgt til at forestå udarbejdelsen af helhedsplanen. Gaihede har derfor gennemgået bebyggelsen og udfærdiget en foreløbig rapport. Der er blevet tilknyttet en byggeteknisk medarbejder fra KAB til at følge og føre tilsyn med arbejdet med helhedsplanen. Helhedsplanen kan trække ud i 4-5 år og kan ydermere resultere i renoveringsarbejde i afdelingen for både to- og trecifrede millionbeløb. Det kan dog forventes, at Landsbyggefonden i givet fald vil give tilskud til arbejdet. Renovering af trappegelændere er gennemført. Selvom arbejdsprocessen har været lidt besværlig, er resultatet blevet godt. Det er besluttet, at vedligeholdelsen af trappegelændere indgår i den løbende vedligeholdelse tillige med hovedog kældertrapper. Der er blevet gennemført et forsøg med renovering af kældertrapper. Forsøget består i, at fundamentet blotlægges i 2 meters dybde, pudses op og beklædes med fugtmembran, hvorefter der fyldes op med grus. Hensigten er at sikre mod fugtskader og forøge trappernes levetid. Forsøget vil løbende blive evalueret. Afdelingsbestyrelsen har samarbejdet med en advokat omkring afdelingens mellemværende med EON. Dette mellemværende opstod, da EON fik et overskud på salget af Baunevangens varmeanlæg, og da Baunevangen opsagde samarbejdet med EON. Resultatet har været positivt; EON har tilbagebetalt kr. til Baunevangen for varmeanlægget, og EON s krav om kompensation for opsigelse af samarbejdet er reduceret fra op mod 3,2 mio. kr. til kr. Afdelingen har udskiftet parkbelysningen til LED-belysning og arbejder nu systematisk for at anvende denne belysningsform. LED-lys har længere levetid og lavere strømforbrug. Det skal undersøges, om den resterende udendørsbelysning også kan udskiftes med LED-belysning. Hvidovre Kommune og Baunevangen har årlige styringsdialogmøder for at styrke samarbejdet omkring boligsociale problemstillinger. Det er bestyrelsens vurdering, at boligsociale problematikker ikke fylder noget særligt i Baunevangen, og derfor har bestyrelsen overfor kommunen prioriteret at sikre beboere fra afdelingen, når der visiteres til ældreboligerne.

5 Drøftelserne om arealfordelingen mellem Baunevangen og ældreboligerne foregår stadig, men nærmer sig en afslutning. Ældreboligerne har ønsket at udmatrikulere det areal, som de har til rådighed af Baunevangen. Dette ønske er blevet afvist af organisationsbestyrelsen i Hvidovre Boligselskab. Næste skridt er, at ældreboligerne ønske forelægges repræsentantskabet. Afdelingsbestyrelsen forventer, at repræsentantskabet vil have samme syn på sagen som organisationsbestyrelsen. I slutningen af 2014 blev der afsat en ny pulje til individuel modernisering af badeværelser og køkkener. Der havde sneet sig et par fejl ind i det materiale, som blev udsendt, og som derfor blev rettet og genudsendt. 13 lejemål har benyttet sig af muligheden for modernisering mod en mindre lejestigning.. Afdelingsbestyrelsen konstaterer, at TV, radio og telefoni (bortset fra få udfald) lader til at fungere fint. Baunevangen har fået tilskud fra Hvidovre Boligselskab til at etablere en ny hjemmeside. Arbejdet har været højt prioriteret, og hjemmesiden, som Steen Garset har udviklet, er nu taget i brug. Hvidovre Boligselskab har finansieret udvikling af afdelingernes hjemmesider over organisationens arbejdskapital. Der er en række byggetekniske udfordringer i forhold til især Hvidovreparken og Baunevangen. Derfor er det besluttet, at byggetekniske kompetencer vægtes højt ved ansættelser til ejendomskontoret. Jesper Rollands ansættelse som driftsleder skal ses i dette lys, og det er bestyrelsens vurdering, at Jesper Rolland og Gerd Wegener vil skabe et effektivt ledelsesteam. I beboerhuset er et gammelt og glemt ventilationssystem fra kontoret blevet taget i brug og styringen er flyttet til toilettet i gangen. Der er desuden indkøbt nye hvidevarer (to ovne og et stort køle-/fryseskab), stolene er blevet renoveret, der er foretaget hovedrengøring og taget er blevet repareret. Der arbejdes desuden på at etablere en handicapvenlig rampe. Ved dette afdelingsmøde vil der desuden blive stillet forslag om rygeforbud indendørs i beboerhuset. KAB s nye administrerende direktør, Jens Elmelund, står i spidsen for en tiltrængt modernisering af organisationen. Jens Elmelund har ønsket at forbedre og effektivisere samarbejdet mellem på den ene side KAB og på den anden side afdelingerne, boligselskaberne og enkelte drifts- og ejendomskontorer. Tidligere forretningsfører fra Hvidovre Boligselskab, John Gilbert Nielsen, er indtrådt i gruppen af kundechefer. Han har således nu det samlede ansvar for samarbejdet med Hvidovre Boligselskab.

6 Driftschefbetjeningen har siden marts 2014 forekommet utilstrækkelig i forlængelse af barselsorlov, sygefravær og fratrædelse i utide. Driftschefens ansvarsområder har været præget af vikardækning, og nogle opgaver har ikke kunnet varetages. Det er afdelingsbestyrelsens forventning, at KAB s nye strategi på driftsområdet vil have en positiv afsmitning på driftsområdet, så beboerne, driften og afdelingsbestyrelsen kan nyde godt af dette. Carsten Groth-Rasmussen rettede en tak til personalet fra ejendomskontoret for deres fine håndtering af affaldsprojektet, for deres arbejde med fliserenovering, opretning, belægning, etablering af flisetrapper samt malerarbejde forskellige steder i afdelingen. Formanden bemærker, at der sættes pris på servicemedarbejdernes positive tilgang til samarbejdet. Der blev desuden rettet en tak til Rita for en fin udflugt til Orø for afdelingens ældre beboere. Udflugten havde større tilslutning end ellers, og afdelingsbestyrelsen tager med kyshånd imod, hvis Rita skulle ønske at gentage succesen. Klubberne, hvor der rafles, spilles kort og dart, vil gerne have endnu flere medlemmer. Endelig gjorde formanden opmærksom på, at afdelingsbestyrelsen har fast træffetid 1. torsdag i hver måned. Det sker dog sjældent, at beboere opsøger bestyrelsen i træffetiden, og derfor opfordres beboerne til at bruge muligheden for at drøfte forskellige problemstillinger. De fremmødte beboere havde ingen kommentarer eller spørgsmål til formandens beretning, som derefter blev taget til efterretning. ad 4) Fremlæggelse og godkendelse af driftsbudget samt seneste årsregnskab til orientering Khesraw Rye Nayebkheil fra KAB fremlagde først regnskabet for til orientering og dernæst budgettet for til afstemning. Regnskabet: Baunevangens indtægter beløb sig i forløbne regnskabsår til 10,284 mio. kroner, mens udgifterne beløb sig til 9, 901 mio. kroner. Regnskabet viste således et overskud på kroner. På udgiftssiden var der følgende større afvigelser i forhold til budgettet:

7 De offentlige udgifter blev kroner lavere end forventet, hovedsagelig fordi der var forventet en større stigning i ejendomsskatterne, end der kom. Udgifter til energiforbruget blev kroner lavere end forventet. Udgifter til renholdelse blev kroner mere end forventet. Udgifterne på diverse -posten blev kroner lavere, end der var budgetteret med. De ekstraordinære udgifter blev kroner færre end budgetteret. Lejeindtægterne blev højere end forventet. Indtægter fra renter blev større, end budgettet viste. En beboer stillede et spørgsmål om den tekniske opstilling af regnskabet, som blev forklaret. Budgettet: Khesraw Rye Nayebkhail skitserede, hvordan budgettet er delt ind i 3 udgiftstyper: 1. Påvirkelige udgifter (henlæggelser, renholdelse, vedligeholdelse, henlæggelser til vedligeholdelse, tab ved fraflytning og lejeledighed med videre) 2. Upåvirkelige udgifter (ejendomsskatter, forsikring, indbetalinger til Landsbyggefonden, bidrag til Hvidovre Boligselskab og KAB med videre) 3. Adfærdsafhængige udgifter (forbrug af energi, udgifter til beboerlokale, afdelingens udgifter til arrangementer, renovation med videre) I det kommende budget for perioden 1.juli 2015 til 30. juni 2016 forventes nettokapitaludgifterne til afdelingens lån at beløbe sig til kroner. De faste udgifter beløber sig til kroner. De variable udgifter forventes at ligge på kroner. I budgettet er der afsat kroner til henlæggelser og kroner som ydelser vedrørende lån til forbedringsarbejder. Budgettet afviger på visse områder fra det nuværende budgetår: Der forventes en besparelse på kroner på renholdelse (lønninger og udgifter til ejendomskontoret) pga. ændrede personaleforhold. Der bliver brugt yderligere kroner til henlæggelser til opsparing, fordi 10-års planen viser, at der skal laves en del arbejde i afdelingen. Der afsættes kroner mere til ydelser vedr. lån til forbedring. Der er en besparelse på kroner på afskrivning på underskud. Afdelingens indtægter (fra leje, renter, udlejning af beboerlokale og overskud fra tidligere år) forventes at blive kroner. Afdelingens udgifter forventes at udgøre kroner.

8 Det betyder, at budgettet balancerer med et underskud på kroner, som skal dækkes ind via en huslejeforhøjelse på 14,70 kroner pr. m2. Det medfører, at en bolig på 91 m2 vil stige med 112 kr.om måneden. Vedligeholdelsesplan: Herefter gennemgik driftschef Søren Martinussen vedligeholdelsesplanen for det kommende budgetår. Udgifterne til vedligeholdelse forventes at ligge på kroner, og følgende arbejde skal udføres: Skorstenene skal repareres forventet udgift kroner Stern og vindskeder skal males - forventet udgift kroner Tagvinduer skal udskiftes eller vedligeholdes - forventet udgift kroner Afdelingen skal bidrage til anskaffelse af ny traktor til ejendomskontoret - forventet udgift kroner Flytteboligerne skal udbedres i forhold til slid og ælde - forventet udgift kroner Kloakker og brønde skal oprettes og repareres - forventet udgift kroner VVS-installationer skal vedligeholdes og udskiftes - forventet udgift kroner Hovedtrapperne skal repareres - forventet udgift kroner Visse gamle el-installationer skal udskiftes - forventet udgift kroner Vandinstallationer skal repareres og oprettes - forventet udgift kroner Herefter forestod dirigenten afstemningen om budgettet, som blev vedtaget ved håndsoprækning med et overvejende flertal og, konstaterede dirigenten, med applaus. ad 5) afdelingens nye hjemmeside (www.baunevang.dk) Steen Garset har udarbejdet afdelingens nye hjemmeside, som han præsenterede på afdelingsmødet. Han fortalte, at baggrunden for dette arbejde er, at Hvidovre Boligselskab dels har haft et ønske om, at afdelingerne blev mere synlige, og dels at hjemmesiden skulle gøre det lettere at formidle mange af de informationer, som beboerne hidtil har kunnet få på ejendomskontoret (lovpligtig dokumentation som reglementer og referater samt nyheder). Hjemmesidens grundfarve er grøn, og det vil fremover være den fremtrædende grønne farve, der visuelt adskiller Baunevangen fra de øvrige afdelinger, selvom hjemmesi-

9 dens grundlæggende udseende vil være fælles for afdelingerne i Hvidovre Boligselskab. Steen Garset fortalte, at Baunevangen havde prioriteret, at hjemmesiden retter sig mod afdelingens egne beboere, og at fokus derfor ikke er på, hvordan Baunevangen via sin hjemmeside præsenterer sig for udefrakommende. Hjemmesiden er opbygget med et såkaldt responsivt webdesign, hvor hjemmesiden automatisk tilpasser sig i forhold til den platform, man anvender (ipad, smartphone, computer eller andet). Den grundlæggende opbygning er, at alle kontaktoplysninger optræder nederst på hjemmesiden, mens der øverst på hjemmesiden er en række faner med tilhørende drop-down menu. Under disse faner kan man kontakte ejendomskontor, driftschef og afdelingsbestyrelse, booke beboerhuset, finde informationer om vagtordning og en række andre ting. Steen Garset lavede en grundig gennemgang af hjemmesiden og af dens mange funktioner. Derefter var der mulighed for at stille spørgsmål. En beboer spurgte om, hvad man skulle gøre, hvis man ikke havde computer? Det blev foreslået, at man gik på biblioteket, eller at man lånte en computer hos sin nabo, hvis man hverken havde computer, tablet eller smartphone. En anden beboer spurgte, om der var planer om at integrere hjemmesiden på TV et? Svaret var, at der ikke var aktuelle planer om det, men at muligheden er til stede og vil kunne drøftes med Yousee. Der var desuden en kortere drøftelse af muligheden for, at hjemmesiden kunne bruges som kommunikationsforum/ opslagstavle for beboerne. Svaret var, at dette eventuelt kunne drøftes i IT-udvalget. En beboer foreslog, at indtil det på given foranledning tages op i udvalget, kan man kontakte afdelingsbestyrelsen, hvis der er noget, man gerne vil slå op på hjemmesiden. Efterfølgende var der bifald til Steen Garset for hans arbejde og for selve hjemmesiden. ad 6) Behandling af indkomne forslag Forslagene 6A og 6B: Dirigenten oplyste, at forslagsstillerne bag de to forslag om tilladelse til dyrehold havde accepteret at slå forslagene sammen, da forslagene mindede en del om hinanden.

10 Praksis i den slags tilfælde er, at man stemmer om det mest vidtgående forslag, som i dette tilfælde var forslaget om tilladelse til at anskaffe en hund eller en kat pr. lejemål. Forslagsstillerens begrundelse for forslaget var, at vedkommende gerne ville have hund, og at man med afsæt i det løbende generationsskifte gerne ville afprøve, om der kunne samles flertal for en sådan beslutning. Den ene forslagsstiller havde anmodet om skriftlig afstemning. Der skulle derfor stemmes ved håndsoprækning om, hvorvidt forslaget skulle til skriftlig afstemning. Ved håndsoprækning stemte 16 for skriftlig afstemning, men et overvejende flertal stemte imod. Inden afstemningen om selve forslaget pointerede dirigenten, at en eventuel vedtagelse af forslaget ville ske i henhold til KAB s vedtægter husdyrhold. Derefter gik forslaget til afstemning og blev forkastet med 17 stemmer for og et overvejende flertal imod. Forslag 6C: Afdelingsbestyrelsen havde stillet forslag om en tilføjelse til husordenen om rygeforbud i kældergange og i beboerhuset. En beboer efterspurgte en begrundelse for forslaget fra afdelingsbestyrelsen, ligesom han opfattede forslag 6C som 2 forskellige forslag. Dirigenten medgav, at der kunne laves 2 afstemninger om forslaget; den ene afstemning ville gå på rygning i kældergange, og den anden afstemning ville gå på rygning i beboerlokalet. Vagn Bille fra afdelingsbestyrelsen forklarede, at der har været flere henvendelser fra beboere, der er generet af røg fra kældergangene, da døre og karme ikke hindrer røglugt i at trænge ind i lejemålene. En beboer supplerede Vagn Bille ved at pointere, at vasketøj, der hænger til tørre i kælderrum, ofte lugter kraftigt af røg. En beboer undrede sig over, hvorfor folk stiller sig kældergangene og ryger, og en anden beboer spekulerede over, hvordan man skulle tackle eventuelle overtrædelser af et forbud. Carsten Groth-Rasmussen pointerede, at et forbud vil være svært at håndhæve, men at det er forventeligt, at et flertal vil rette sig efter et forbud. Herefter var der afstemning om forslaget ved håndsoprækning. Rygeforbud i beboerlokalet blev vedtaget med et overvejende flertal. Rygeforbud i kældergangene blev vedtaget med stemmerne 56 for og 46 imod. ad 7) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer til afdelingsbestyrelsen

11 Vagn Bille, Eugen Sølberg og Jens Eriksen var alle på valg og modtog genvalg. Der var ingen blandt de fremmødte beboere, der ønskede at stille op til bestyrelsen. De 3 kandidater blev valgt til bestyrelsen med applaus. ad 8) Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen forklarede, at der pt. ikke er flere suppleanter i bestyrelsen. En beboer spurgte, hvad det indebærer at være suppleant? Carsten Groth-Rasmussen forklarede, at man bliver valgt for en 1-årig periode, men at eneste forskel på suppleantens og bestyrelsesmedlemmets arbejde ellers er, at suppleanten ikke har stemmeret. Det sker dog uhyre sjældent, at afdelingsbestyrelsen foretager afstemninger, da der sædvanligvis er bred enighed om kursen. Bestyrelsen vurderede, at der i høj grad er brug for nye kræfter i afdelingsbestyrelsen, og at det kunne være godt med et generationsskifte. Han forklarede desuden, at man hver især lægger den tid i arbejdet, som man kan afse. Den eneste faste ramme for bestyrelsesarbejdet er ca. 8 årlige møder i afdelingsbestyrelsen, og dertil kommer løbende dialog, kommunikation og eventuelt møder. Anne-Marie Lundbæk Hansen fra Præstemosen 29 tilbød sig som suppleant og blev valgt med applaus. ad 9) Eventuelt En beboer henledte opmærksomheden på, at der var lagt kirkeblade mv. frem til mødedeltagerne. En anden beboer gjorde opmærksom på, at postkasserne ikke er særligt håndvenlige, og at postvæsnet blander post og reklamer sammen. Han foreslog, at man henstillede til Postdanmark, at post og reklamer blev lagt i de dertil indrettede rum i postkasserne. Andre beboere vurderede, at de ikke oplevede samme problem. Herefter var der ingen yderligere kommentarer eller spørgsmål fra de fremmødte beboere. Derfor kunne mødet afsluttes kl.20:50 med en tak for god ro og orden. Referent: Mette Nørgaard København, d Formand Carsten Groth-Rasmussen Dirigent Birgit Bilstrup

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Referat Baunevangens ordinære afdelingsmøde 12. marts 2014

Referat Baunevangens ordinære afdelingsmøde 12. marts 2014 Referat Baunevangens ordinære afdelingsmøde 12. marts 2014 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Fremlæggelse af beretning 4. Fremlæggelse og godkendelse af

Læs mere

Afdelingsmøde i Baunevangen torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre

Afdelingsmøde i Baunevangen torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Afdelingsbestyrelsens årsberetning 4. Godkendelse af afdelingens

Læs mere

AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 15. marts 2012

AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 15. marts 2012 AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 15. marts 2012 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Fremlæggelse af beretning 4. Orientering fra driftschefen 5. Godkendelse

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 68

TIL BEBOERNE I AFDELING 68 TIL BEBOERNE I AFDELING 68 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

AAB afd. 20 Ordinært Afdelingsmøde d. 22.9.2011

AAB afd. 20 Ordinært Afdelingsmøde d. 22.9.2011 Referat AAB afd. 20 Ordinært Afdelingsmøde d. 22.9.2011 I mødet deltog 57 stemmeberettigede husstande. Der blev udleveret 114 stemmesedler. Repræsentanterne fra AAB Artillerivej: Lars Krogh og Marianne

Læs mere

AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 9. marts 2011

AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 9. marts 2011 AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 9. marts 2011 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Afdelingsbestyrelsens årsberetning 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007. Referat fra ordinært afdelingsmøde

Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007. Referat fra ordinært afdelingsmøde Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007 Referat fra ordinært afdelingsmøde Til mødet afholdt i beboerlokalet torsdag d 22. februar 2007 kl. 18:30 mødte ca. 20 beboere op. VIBO repræsenteret med

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 47

TIL BEBOERNE I AFDELING 47 TIL BEBOERNE I AFDELING 47 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 tirsdag den 4. september 2014

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 tirsdag den 4. september 2014 REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 tirsdag Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referenter og stemmetællere. 2. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Beboermøde. Afdeling 8

Beboermøde. Afdeling 8 Beboermøde Afdeling 8 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering fra teamleder 7. Orientering om regnskabet 2014 8. Afdelingens

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev Deltagere: Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev 18 lejemål repræsenteret ved 20 beboere Formand Jim Nielsen Næstformand Kurt

Læs mere

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Udsendt #JobInfo revideret Criteria=AKB_Rødovre# den 2. maj 2011 Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Repræsentanter Formand Klaus Lind Bentsen,

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Antal lejemål: 43 lejemål Antal beboere: 49 beboere Fremmødte fra bestyrelsen: Hedvig Repstock, Solveig Nielsen, Finn Harder, Henning

Læs mere

Beboermøde. Afdeling 1

Beboermøde. Afdeling 1 Beboermøde Afdeling 1 Dagsorden beboermøde afdeling 1 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning ved formand Palle Christensen 5. Orientering om afdelingens årsregnskab

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Dato 14. juli 2015 kl. 17.00 Sted Selskabslokalerne, Leifsgade 24, 1. sal Deltagere Fra afdelingen: 27 lejemål repræsenteret Fra fsb: Bjarne Jensen,

Læs mere

Afdeling 18 og 25 Gundorfslund

Afdeling 18 og 25 Gundorfslund Afdeling 18 og 25 Gundorfslund 1 Dagsorden beboermøde afdeling 18 og 25 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

Beboermøde Afdeling 8

Beboermøde Afdeling 8 Beboermøde Afdeling 8 Dagsorden beboermøde afdeling 8 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 70

TIL BEBOERNE I AFDELING 70 TIL BEBOERNE I AFDELING 70 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 17. oktober 2012 torsdag den 27. september 2012 kl. 17.00 i Bispebjerghjemmets Café, Tagensvej

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Side 1 af 8 Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Til stede: Fra administrationen: 42 stemmeberettigede medlemmer inkl. afgivne fuldmagter. Troels

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 45

TIL BEBOERNE I AFDELING 45 TIL BEBOERNE I AFDELING 45 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby Til beboerne Side 1 af 6 4304 LZS 4304 / Lejer 04-03-2014 19:00 04-03-2014 22:00 Referat af ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B.

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B. Referat Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hanne Olesen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt

Læs mere

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE LmenBo Boligorganisationen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 Til beboerne i afdeling 41 8L Telefon 8938 2000 post@almenboaarhus,dk www.almenboaarhus.dk CVR 59645013 28. august 2012 REVIDERET DAGSORDEN

Læs mere

Birgitte Henriques Bestyrelsen Afbud Jesper Maarbjerg Bestyrelsen Mads Thyregod Bestyrelsen Afbud

Birgitte Henriques Bestyrelsen Afbud Jesper Maarbjerg Bestyrelsen Mads Thyregod Bestyrelsen Afbud Glostrup, 3. juni 2013 LK Referat Den 28. maj 2013 Boligselskabet Hjem Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Afdeling: 0. Restaurant L'Altro Torvegade 62 Mødetid Kl. 17.00 Deltagere: Else Vedel Janhøj

Læs mere

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 ALMENBO AFDELING 14 Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 Benny bød velkommen 1. Valg af dirigent og referent Flemming blev valgt til dirigent. Hanne referat 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE. Tirsdag den 4. september 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 42

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE. Tirsdag den 4. september 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 42 LmenBo Til beboerne i afdeling 42 Boligorganisationen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 Postboks 1243 8210 Aarhus V Telefon 8938 2000 post@almenboaarhus.dk www.almenboaarhusdk CVR 59645013 28. august 2012

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

Boligforeningen Hvidovrebo 30 August 2011. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset.

Boligforeningen Hvidovrebo 30 August 2011. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset. Referat Afdelingsmøde August 2011 Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset. Til stede var: 27 lejemål + Johnny Ford Christel Halberg Frans Sarauw Jack Karoliussen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

GENERALFORSAMLINGS-REFERAT

GENERALFORSAMLINGS-REFERAT J.nr. 200139 GENERALFORSAMLINGS-REFERAT Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i EJERFORENINGEN BISTRUP PARK i festsalen, Bistrupskolen, Nordvanggårdsvej 17, 3460

Læs mere

Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge

Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge Til beboerne Dato: 10.12.2011 726-02 /ulb Referat af afdelingsmøde i Nærumvænge. Mødet blev afholdt tirsdag den 22. november 2011, kl. 19.00 i beboerhuset Nærumvænge

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 24. maj 2011 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-14 Nordhavnsgården

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-14 Nordhavnsgården Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-14 Nordhavnsgården Dato 11. september 2014 Sted Beboerlokalet, Herninggade 2, st.th. Deltagere Fra afdelingen: 30. En beboer gik under punkt 4.7, og en beboer

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmødet. Mandag den 30. marts 2015. Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ

Referat fra repræsentantskabsmødet. Mandag den 30. marts 2015. Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra repræsentantskabsmødet Mandag den 30. marts 2015 Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ Referat repræsentantskabsmødemøde A/B Andelsbo 30.03.2015 Side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Beboermøde Afdeling 11

Beboermøde Afdeling 11 Beboermøde Afdeling 11 Dagsorden beboermøde afdeling 11 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Status helhedsplanen 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Lillerød Boligforening afd. 12 Lindebakken / Lindehøj

Lillerød Boligforening afd. 12 Lindebakken / Lindehøj Lillerød Boligforening afd. 12 Lindebakken / Lindehøj www.afd12lbf.dk Referat af ordinært, obligatorisk afdelingsmøde torsdag d. 21. januar 2010 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. april 2014 Referat af: Kombineret bestyrelsesmøde og ordinært repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 6. juni 2005 Journal nr. 703 jan Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Afdeling Borupgård I Afdelingsbestyrelsen

Afdeling Borupgård I Afdelingsbestyrelsen Til beboerne i afdeling Borupgård I Helsingør, 23. januar 2002 Referat af ordinært afdelingsmøde om regnskab MANDAG DEN 14. JANUAR 2002. D A G S O R D E N: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Fremlæggelse

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Dato 3. juni 2015 kl. 19.00 Sted Malene Bach, Grønnemose Alle 21 A Deltagere Fra afdelingen: 12 lejemål Fra fsb: Flemming Falk Andersen, Line

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Til beboerne 2. april 2014 Hermed fremsendes referat for Ordinært afdelingsmøde i selskabslokalet, Dahliahaven 134 Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 19.00 Til stede

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63.

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Afdelingsbestyrelsen Afdeling 218-0 Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Formanden bød velkommen til de tilstedeværende beboere. Der var mødt

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 15. april 2014 Referat af Sted og tidspunkt kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Forslag om kollektiv råderet - køkkener og bad. Forslag om LED-projekt energioptimering Forslag om flere vaskemaskiner i vaskekælderen Forslag om

Forslag om kollektiv råderet - køkkener og bad. Forslag om LED-projekt energioptimering Forslag om flere vaskemaskiner i vaskekælderen Forslag om Forslag om kollektiv råderet - køkkener og bad. Forslag om LED-projekt energioptimering Forslag om flere vaskemaskiner i vaskekælderen Forslag om ændring af regler for Reglement for Beboerhuset. Forslag

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 2

TIL BEBOERNE I AFDELING 2 TIL BEBOERNE I AFDELING 2 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

r[menbo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE Torsdag den 30. august 2012, kl. 18.00 Til beboerne i afdeling 27

r[menbo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE Torsdag den 30. august 2012, kl. 18.00 Til beboerne i afdeling 27 6. Eventuelt Dagsorden: AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL 23. august 2012 Boligorganisationen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 Teleton 8938 2000 post@almenboaarhus.dk www.almenboaarhusdk CVR 59645013

Læs mere

Beboermøde Afdeling 22

Beboermøde Afdeling 22 Beboermøde Afdeling 22 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens driftsbudget 2015

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Boligforeningen Give afholdt mandag den 22. juni 2015, kl. 18.00 på Diagonalkroen i Give:

Referat fra ordinær generalforsamling i Boligforeningen Give afholdt mandag den 22. juni 2015, kl. 18.00 på Diagonalkroen i Give: Referat fra ordinær generalforsamling i Boligforeningen Give afholdt mandag den 22. juni 2015, kl. 18.00 på Diagonalkroen i Give: Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent Udpegning af stemmeudvalg.

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede:

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Med stemmeret: Beboere repræsenterede boliger, herunder bestyrelsen. Uden Stemmeret:

Læs mere

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde 6. maj 2013.

Ordinært afdelingsmøde 6. maj 2013. Afd. 3204-1 Marielyst Nordahl Griegs Vej 98 2860 Søborg TLF. 39 56 41 09 Ordinært afdelingsmøde 6. maj 2013. Sted: Marielyst skole, Gladsaxevej 198 Tilstede: 48 husstande var repræsenteret. PAB: Driftschef

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 40 & 41 Kallemosen 22 78 & Rugkobbel 100 232 6200 Aabenraa Cvrnr 14 79 86 17 Sydbank A/S

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00.

Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00. 1 Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00. I mødet deltog: Merrit Rosberg Susanne Kabali Dennis Villumsen John Barzel Thomasberg Barbara Cros (Gik efter en time) Fraværende med afbud:

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens

Læs mere

iilmenbo INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆRT AFDELI NGSMØDE Onsdag den 26. september 2012, kl. 17.00

iilmenbo INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆRT AFDELI NGSMØDE Onsdag den 26. september 2012, kl. 17.00 Dagsorden: Boligorganisationen AlmenBo Aarhus CVR 5964513 14 september212 iilmenbo Fra administrationen deltager direktør Hans Munk og regnskabschef Steffen Espersen Der indkaldes hermed til ekstraordinært

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009 1. Valg af dirigent Henrik Berg blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. 2. Valg af stemmeudvalg

Læs mere

1. Valg af dirigent Martin Nielsen blev valgt. Mødet er rettidigt indkaldt og dagsorden godkendt.

1. Valg af dirigent Martin Nielsen blev valgt. Mødet er rettidigt indkaldt og dagsorden godkendt. Boligforeningen AAB afdeling 20 Referat Ordinært afdelingsmøde 10. september 2013. Tilstede 28 stemmeberettigede Fra AAB Formand Bent Haupt Jensen, (Afdeling 50) Stemmeudvalg Mogens Bøgild og Jane Nielsen

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Dannerhøj-Kirkeageren afd. 17

Dannerhøj-Kirkeageren afd. 17 Dannerhøj-Kirkeageren afd. 17 Ordinært beboermøde afholdt Mandag, den 20. april 2015 kl. 19.00 Fælleshuset på Dannerhøj REFERAT: 1 Afdelingsformand Eigil Stausholm bød velkommen til beboermødet. 2. Valg

Læs mere

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Referat: Thomas Begulic blev valgt som dirigent og Kjeld Skelmose blev valgt som referent.

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Referat: Thomas Begulic blev valgt som dirigent og Kjeld Skelmose blev valgt som referent. Den 3. december 2014 Referat Mødeart: Afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødested: Selskabslokalet Nyborggade 11, 1. sal Mødedato: 2. december 2014 2100 København Ø

Læs mere

Beboermøde Afdeling 3

Beboermøde Afdeling 3 Beboermøde Afdeling 3 Dagsorden beboermøde afdeling 3 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 5. Teamleder Brian Andersen om ny struktur i

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F Humlebien

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F Humlebien REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F Humlebien Tirsdag, den 27. maj 2014 kl. 17.00 afholdt ejerforeningen Humlebien ordinær generalforsamling På Johannesskolen, lokale 230, 1. sal, Troels Lundsvej

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013 1. Velkomst: Afdelingsformand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, ejendomsfunktionær

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere