AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 5. marts 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 5. marts 2015"

Transkript

1 AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 5. marts 2015 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Fremlæggelse af beretning 4. Fremlæggelse og godkendelse af driftsbudget samt seneste årsregnskab til orientering 5. Introduktion af afdelingens nye hjemmeside v/ Steen Garset 6. Behandling af indkomne forslag: Forslag 6A: der stilles forslag om tilladelse til at holde 1 hund eller 1 kat pr. lejemål. Forslagsstilleren anmoder om skriftlig afstemning om forslaget. Forslag 6B: der stilles forslag om tilladelse til at holde hund. Forslag 3: afdelingsbestyrelsen stiller forslag om tilføjelse til afdelingens husorden, således at rygning forbydes i afdelingens fælles kældergange og i beboerhuset. 7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer til afdelingsbestyrelsen. På valg: Jens Eriksen, Eugen Sølberg og Vagn Bille 8. Valg af suppleanter 9. Eventuelt ad 1) Velkomst og valg af dirigent Carsten Groth-Rasmussen bød velkommen til Baunevangens ordinære afdelingsmøde, der for første gang blev afviklet i Hvidovre Kirkes menighedshus. Han præsenterede de tilstedeværende: midlertidig driftschef Søren Martinussen fra Hvidovre Boligselskab kundechef John Gilbert Nielsen fra KAB økonomimedarbejder Khesraw Rye Nayebkhail fra KAB afdelingsbestyrelsen, repræsenteret af Henrik Svendsen (kasserer), Vagn Bille (udlejning af beboerhuset), Jens Eriksen,

2 Eugen Sølberg og Carsten Groth-Rasmussen (formand). driftsleder Jesper Rolland fra Ejendomskontoret driftsassistent Gerd Wegener fra Ejendomskontoret Carsten Groth-Rasmussen uddybede, at driftschefvikar Søren Martinussen har virket som driftschef siden 1. december Søren Martinussen vil fratræde sin stilling pr. 31. marts, hvorefter det forventes, at en ny driftschef tager over. John Gilbert Nielsen, som hidtil har fungeret som forretningsfører, har pr. 1. januar skiftet arbejdsfunktion og er nu kundechef. Khesraw Rye Nayebkheil har nu gennem flere år håndteret både budgetter og regnskaber i afdelingen til stor tilfredshed. Der blev budt velkommen til driftsleder Jesper Rolland, der er tiltrådt 1. december. Der ses frem til et godt samarbejde med en erfaren driftsleder. Carsten Groth-Rasmussen foreslog Birgit Bilstrup som dirigent. Forslaget blev vel modtaget, og Birgit Bilstrup takkede for valget. Dirigenten opsummerede Hvidovre Boligselskabs vedtægter i forhold til afholdelse af afdelingsmøder og konstaterede, at indkaldelsen til afdelingsmødet, regnskab, indkomne forslag og dagsorden alle var udsendt rettidigt og i overensstemmelse med vedtægterne. Afdelingsmødet således var beslutningsdygtigt. Til beboermødet var 53 lejemål repræsenteret. Dermed kunne der samlet afgives 106 stemmer. ad 2) Valg af stemmeudvalg og referent Gerd og Jesper fra Ejendomskontoret blev valgt til stemmeudvalg, og Mette Nørgaard blev valgt til referent. ad 3) Fremlæggelse af beretning Carsten Groth-Rasmussen aflagde sin beretning som formand for afdelingsbestyrelsen. Han fortalte, at Lars Henriksen midtvejs i 2014 udtrådte fra afdelingsbestyrelsen, og at Eugen Sølberg er indtrådt på pladsen for en etårig periode. Derved har der ikke været suppleanter til rådighed for bestyrelsesarbejdet. Det blev understreget, at arbejdsbyrden gør det nødvendigt at besætte samtlige pladser i afdelingsbestyrelsen, og formanden opfordrede således til, at man tilsluttede sig, når der senere på mødet skulle vælges bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

3 Efter seneste afdelingsmøde har bestyrelsen konstitueret sig med en formand (Carsten Groth-Rasmussen), en kasserer (Henrik Svendsen) og 3 bestyrelsesmedlemmer (Jens Eriksen, Eugen Sølberg og Vagn Bille). Denne konstituering er ny i forhold til de seneste år, hvor bestyrelsen har konstitueret sig med et formandsudvalg. Afdelingsbestyrelsen har desuden fordelt arbejdsopgaverne mellem sig, således at opgaverne bliver løst, samtidig med at afdelingen opnår størst mulig indflydelse ved at besætte pladser i relevante udvalg. Carsten Groth-Rasmussen er således formand i Hvidovre Boligselskabs organisationsbestyrelse, mens Birgit Bilstrup og Henrik Svendsen er medlemmer. Vagn Bille og Jens Eriksen er blevet valgt til repræsentantskabet. Carsten Groth-Rasmussen roste afdelingsbestyrelsens gode samarbejde og effektive indsats. Herefter berettede Carsten Groth-Rasmussen om det seneste års begivenheder og arbejdsopgaver: Det nye affaldsprojekt blev startet op ved årsskiftet. Det har været og er et stort arbejde, men opstartsvanskelighederne bliver stadigt færre. Afdelingens servicemedarbejdere arbejder godt med at sikre, at de kommunale krav til affaldshåndteringen indfries, og deres indsats hindrer strafafgifter fra kommunen. Samtidig har affaldsprojektet medført, at der er mindre tung trafik i bebyggelsen, og at der er kommet flere parkeringspladser. I forlængelse af affaldsprojektet har man valgt at camouflere containeren til haveaffald med et hegn. Der har været foretaget første års syn af byggesagen, hvor fejl og mangler blev gennemgået, og hvor ansvaret for disse blev fordelt. Der arbejdes stadig på enkelte fejl og mangler. Gennem sommeren og efteråret har der været gentagne oversvømmelser i et mindre antal kældre. Brønde og stikledninger er blevet repareret, og man har forsøgt sig med gennemspuling af omfangsdræn og brønde for at undgå gentagelser. Udover de sædvanlige problemer med vandafledningen er et nyt opstået; der har været eksempler på, at der siver vand ind i kældrene gennem fundamenter og gulve. Der er generelt set ikke tale om nye problemer med indsivende vand i kældre og kældergange, men om at kendte problemer vokser i takt med øgede regnmængder samt stigende vandtryk under og omkring bygningerne. Således er problemet nu opstået i blokke, der ikke hidtil har haft den slags problemer. Afdelingsbestyrelsen har nu, sammen med driften, nedsat et udvalg. Dette udvalg skal se på en kortsigtet løsning på problemerne, fordi det skønnes, at pro-

4 blemerne med oversvømmelser ikke kan udsættes og afvente en eventuel helhedsplan for Baunevangen. Som nævnt på det seneste afdelingsmøde er der indhentet ekstern ekspertbistand til udarbejdelsen af en helhedsplan for Baunevangen. Denne helhedsplan skal omfatte afdelingens kloaksystem, faldstammer, stigestrenge, alternative afvandingssystemer, alternative energiformer samt renovering af gårdarealer. Konsulentfirmaet Gaihede er udvalgt til at forestå udarbejdelsen af helhedsplanen. Gaihede har derfor gennemgået bebyggelsen og udfærdiget en foreløbig rapport. Der er blevet tilknyttet en byggeteknisk medarbejder fra KAB til at følge og føre tilsyn med arbejdet med helhedsplanen. Helhedsplanen kan trække ud i 4-5 år og kan ydermere resultere i renoveringsarbejde i afdelingen for både to- og trecifrede millionbeløb. Det kan dog forventes, at Landsbyggefonden i givet fald vil give tilskud til arbejdet. Renovering af trappegelændere er gennemført. Selvom arbejdsprocessen har været lidt besværlig, er resultatet blevet godt. Det er besluttet, at vedligeholdelsen af trappegelændere indgår i den løbende vedligeholdelse tillige med hovedog kældertrapper. Der er blevet gennemført et forsøg med renovering af kældertrapper. Forsøget består i, at fundamentet blotlægges i 2 meters dybde, pudses op og beklædes med fugtmembran, hvorefter der fyldes op med grus. Hensigten er at sikre mod fugtskader og forøge trappernes levetid. Forsøget vil løbende blive evalueret. Afdelingsbestyrelsen har samarbejdet med en advokat omkring afdelingens mellemværende med EON. Dette mellemværende opstod, da EON fik et overskud på salget af Baunevangens varmeanlæg, og da Baunevangen opsagde samarbejdet med EON. Resultatet har været positivt; EON har tilbagebetalt kr. til Baunevangen for varmeanlægget, og EON s krav om kompensation for opsigelse af samarbejdet er reduceret fra op mod 3,2 mio. kr. til kr. Afdelingen har udskiftet parkbelysningen til LED-belysning og arbejder nu systematisk for at anvende denne belysningsform. LED-lys har længere levetid og lavere strømforbrug. Det skal undersøges, om den resterende udendørsbelysning også kan udskiftes med LED-belysning. Hvidovre Kommune og Baunevangen har årlige styringsdialogmøder for at styrke samarbejdet omkring boligsociale problemstillinger. Det er bestyrelsens vurdering, at boligsociale problematikker ikke fylder noget særligt i Baunevangen, og derfor har bestyrelsen overfor kommunen prioriteret at sikre beboere fra afdelingen, når der visiteres til ældreboligerne.

5 Drøftelserne om arealfordelingen mellem Baunevangen og ældreboligerne foregår stadig, men nærmer sig en afslutning. Ældreboligerne har ønsket at udmatrikulere det areal, som de har til rådighed af Baunevangen. Dette ønske er blevet afvist af organisationsbestyrelsen i Hvidovre Boligselskab. Næste skridt er, at ældreboligerne ønske forelægges repræsentantskabet. Afdelingsbestyrelsen forventer, at repræsentantskabet vil have samme syn på sagen som organisationsbestyrelsen. I slutningen af 2014 blev der afsat en ny pulje til individuel modernisering af badeværelser og køkkener. Der havde sneet sig et par fejl ind i det materiale, som blev udsendt, og som derfor blev rettet og genudsendt. 13 lejemål har benyttet sig af muligheden for modernisering mod en mindre lejestigning.. Afdelingsbestyrelsen konstaterer, at TV, radio og telefoni (bortset fra få udfald) lader til at fungere fint. Baunevangen har fået tilskud fra Hvidovre Boligselskab til at etablere en ny hjemmeside. Arbejdet har været højt prioriteret, og hjemmesiden, som Steen Garset har udviklet, er nu taget i brug. Hvidovre Boligselskab har finansieret udvikling af afdelingernes hjemmesider over organisationens arbejdskapital. Der er en række byggetekniske udfordringer i forhold til især Hvidovreparken og Baunevangen. Derfor er det besluttet, at byggetekniske kompetencer vægtes højt ved ansættelser til ejendomskontoret. Jesper Rollands ansættelse som driftsleder skal ses i dette lys, og det er bestyrelsens vurdering, at Jesper Rolland og Gerd Wegener vil skabe et effektivt ledelsesteam. I beboerhuset er et gammelt og glemt ventilationssystem fra kontoret blevet taget i brug og styringen er flyttet til toilettet i gangen. Der er desuden indkøbt nye hvidevarer (to ovne og et stort køle-/fryseskab), stolene er blevet renoveret, der er foretaget hovedrengøring og taget er blevet repareret. Der arbejdes desuden på at etablere en handicapvenlig rampe. Ved dette afdelingsmøde vil der desuden blive stillet forslag om rygeforbud indendørs i beboerhuset. KAB s nye administrerende direktør, Jens Elmelund, står i spidsen for en tiltrængt modernisering af organisationen. Jens Elmelund har ønsket at forbedre og effektivisere samarbejdet mellem på den ene side KAB og på den anden side afdelingerne, boligselskaberne og enkelte drifts- og ejendomskontorer. Tidligere forretningsfører fra Hvidovre Boligselskab, John Gilbert Nielsen, er indtrådt i gruppen af kundechefer. Han har således nu det samlede ansvar for samarbejdet med Hvidovre Boligselskab.

6 Driftschefbetjeningen har siden marts 2014 forekommet utilstrækkelig i forlængelse af barselsorlov, sygefravær og fratrædelse i utide. Driftschefens ansvarsområder har været præget af vikardækning, og nogle opgaver har ikke kunnet varetages. Det er afdelingsbestyrelsens forventning, at KAB s nye strategi på driftsområdet vil have en positiv afsmitning på driftsområdet, så beboerne, driften og afdelingsbestyrelsen kan nyde godt af dette. Carsten Groth-Rasmussen rettede en tak til personalet fra ejendomskontoret for deres fine håndtering af affaldsprojektet, for deres arbejde med fliserenovering, opretning, belægning, etablering af flisetrapper samt malerarbejde forskellige steder i afdelingen. Formanden bemærker, at der sættes pris på servicemedarbejdernes positive tilgang til samarbejdet. Der blev desuden rettet en tak til Rita for en fin udflugt til Orø for afdelingens ældre beboere. Udflugten havde større tilslutning end ellers, og afdelingsbestyrelsen tager med kyshånd imod, hvis Rita skulle ønske at gentage succesen. Klubberne, hvor der rafles, spilles kort og dart, vil gerne have endnu flere medlemmer. Endelig gjorde formanden opmærksom på, at afdelingsbestyrelsen har fast træffetid 1. torsdag i hver måned. Det sker dog sjældent, at beboere opsøger bestyrelsen i træffetiden, og derfor opfordres beboerne til at bruge muligheden for at drøfte forskellige problemstillinger. De fremmødte beboere havde ingen kommentarer eller spørgsmål til formandens beretning, som derefter blev taget til efterretning. ad 4) Fremlæggelse og godkendelse af driftsbudget samt seneste årsregnskab til orientering Khesraw Rye Nayebkheil fra KAB fremlagde først regnskabet for til orientering og dernæst budgettet for til afstemning. Regnskabet: Baunevangens indtægter beløb sig i forløbne regnskabsår til 10,284 mio. kroner, mens udgifterne beløb sig til 9, 901 mio. kroner. Regnskabet viste således et overskud på kroner. På udgiftssiden var der følgende større afvigelser i forhold til budgettet:

7 De offentlige udgifter blev kroner lavere end forventet, hovedsagelig fordi der var forventet en større stigning i ejendomsskatterne, end der kom. Udgifter til energiforbruget blev kroner lavere end forventet. Udgifter til renholdelse blev kroner mere end forventet. Udgifterne på diverse -posten blev kroner lavere, end der var budgetteret med. De ekstraordinære udgifter blev kroner færre end budgetteret. Lejeindtægterne blev højere end forventet. Indtægter fra renter blev større, end budgettet viste. En beboer stillede et spørgsmål om den tekniske opstilling af regnskabet, som blev forklaret. Budgettet: Khesraw Rye Nayebkhail skitserede, hvordan budgettet er delt ind i 3 udgiftstyper: 1. Påvirkelige udgifter (henlæggelser, renholdelse, vedligeholdelse, henlæggelser til vedligeholdelse, tab ved fraflytning og lejeledighed med videre) 2. Upåvirkelige udgifter (ejendomsskatter, forsikring, indbetalinger til Landsbyggefonden, bidrag til Hvidovre Boligselskab og KAB med videre) 3. Adfærdsafhængige udgifter (forbrug af energi, udgifter til beboerlokale, afdelingens udgifter til arrangementer, renovation med videre) I det kommende budget for perioden 1.juli 2015 til 30. juni 2016 forventes nettokapitaludgifterne til afdelingens lån at beløbe sig til kroner. De faste udgifter beløber sig til kroner. De variable udgifter forventes at ligge på kroner. I budgettet er der afsat kroner til henlæggelser og kroner som ydelser vedrørende lån til forbedringsarbejder. Budgettet afviger på visse områder fra det nuværende budgetår: Der forventes en besparelse på kroner på renholdelse (lønninger og udgifter til ejendomskontoret) pga. ændrede personaleforhold. Der bliver brugt yderligere kroner til henlæggelser til opsparing, fordi 10-års planen viser, at der skal laves en del arbejde i afdelingen. Der afsættes kroner mere til ydelser vedr. lån til forbedring. Der er en besparelse på kroner på afskrivning på underskud. Afdelingens indtægter (fra leje, renter, udlejning af beboerlokale og overskud fra tidligere år) forventes at blive kroner. Afdelingens udgifter forventes at udgøre kroner.

8 Det betyder, at budgettet balancerer med et underskud på kroner, som skal dækkes ind via en huslejeforhøjelse på 14,70 kroner pr. m2. Det medfører, at en bolig på 91 m2 vil stige med 112 kr.om måneden. Vedligeholdelsesplan: Herefter gennemgik driftschef Søren Martinussen vedligeholdelsesplanen for det kommende budgetår. Udgifterne til vedligeholdelse forventes at ligge på kroner, og følgende arbejde skal udføres: Skorstenene skal repareres forventet udgift kroner Stern og vindskeder skal males - forventet udgift kroner Tagvinduer skal udskiftes eller vedligeholdes - forventet udgift kroner Afdelingen skal bidrage til anskaffelse af ny traktor til ejendomskontoret - forventet udgift kroner Flytteboligerne skal udbedres i forhold til slid og ælde - forventet udgift kroner Kloakker og brønde skal oprettes og repareres - forventet udgift kroner VVS-installationer skal vedligeholdes og udskiftes - forventet udgift kroner Hovedtrapperne skal repareres - forventet udgift kroner Visse gamle el-installationer skal udskiftes - forventet udgift kroner Vandinstallationer skal repareres og oprettes - forventet udgift kroner Herefter forestod dirigenten afstemningen om budgettet, som blev vedtaget ved håndsoprækning med et overvejende flertal og, konstaterede dirigenten, med applaus. ad 5) afdelingens nye hjemmeside (www.baunevang.dk) Steen Garset har udarbejdet afdelingens nye hjemmeside, som han præsenterede på afdelingsmødet. Han fortalte, at baggrunden for dette arbejde er, at Hvidovre Boligselskab dels har haft et ønske om, at afdelingerne blev mere synlige, og dels at hjemmesiden skulle gøre det lettere at formidle mange af de informationer, som beboerne hidtil har kunnet få på ejendomskontoret (lovpligtig dokumentation som reglementer og referater samt nyheder). Hjemmesidens grundfarve er grøn, og det vil fremover være den fremtrædende grønne farve, der visuelt adskiller Baunevangen fra de øvrige afdelinger, selvom hjemmesi-

9 dens grundlæggende udseende vil være fælles for afdelingerne i Hvidovre Boligselskab. Steen Garset fortalte, at Baunevangen havde prioriteret, at hjemmesiden retter sig mod afdelingens egne beboere, og at fokus derfor ikke er på, hvordan Baunevangen via sin hjemmeside præsenterer sig for udefrakommende. Hjemmesiden er opbygget med et såkaldt responsivt webdesign, hvor hjemmesiden automatisk tilpasser sig i forhold til den platform, man anvender (ipad, smartphone, computer eller andet). Den grundlæggende opbygning er, at alle kontaktoplysninger optræder nederst på hjemmesiden, mens der øverst på hjemmesiden er en række faner med tilhørende drop-down menu. Under disse faner kan man kontakte ejendomskontor, driftschef og afdelingsbestyrelse, booke beboerhuset, finde informationer om vagtordning og en række andre ting. Steen Garset lavede en grundig gennemgang af hjemmesiden og af dens mange funktioner. Derefter var der mulighed for at stille spørgsmål. En beboer spurgte om, hvad man skulle gøre, hvis man ikke havde computer? Det blev foreslået, at man gik på biblioteket, eller at man lånte en computer hos sin nabo, hvis man hverken havde computer, tablet eller smartphone. En anden beboer spurgte, om der var planer om at integrere hjemmesiden på TV et? Svaret var, at der ikke var aktuelle planer om det, men at muligheden er til stede og vil kunne drøftes med Yousee. Der var desuden en kortere drøftelse af muligheden for, at hjemmesiden kunne bruges som kommunikationsforum/ opslagstavle for beboerne. Svaret var, at dette eventuelt kunne drøftes i IT-udvalget. En beboer foreslog, at indtil det på given foranledning tages op i udvalget, kan man kontakte afdelingsbestyrelsen, hvis der er noget, man gerne vil slå op på hjemmesiden. Efterfølgende var der bifald til Steen Garset for hans arbejde og for selve hjemmesiden. ad 6) Behandling af indkomne forslag Forslagene 6A og 6B: Dirigenten oplyste, at forslagsstillerne bag de to forslag om tilladelse til dyrehold havde accepteret at slå forslagene sammen, da forslagene mindede en del om hinanden.

10 Praksis i den slags tilfælde er, at man stemmer om det mest vidtgående forslag, som i dette tilfælde var forslaget om tilladelse til at anskaffe en hund eller en kat pr. lejemål. Forslagsstillerens begrundelse for forslaget var, at vedkommende gerne ville have hund, og at man med afsæt i det løbende generationsskifte gerne ville afprøve, om der kunne samles flertal for en sådan beslutning. Den ene forslagsstiller havde anmodet om skriftlig afstemning. Der skulle derfor stemmes ved håndsoprækning om, hvorvidt forslaget skulle til skriftlig afstemning. Ved håndsoprækning stemte 16 for skriftlig afstemning, men et overvejende flertal stemte imod. Inden afstemningen om selve forslaget pointerede dirigenten, at en eventuel vedtagelse af forslaget ville ske i henhold til KAB s vedtægter husdyrhold. Derefter gik forslaget til afstemning og blev forkastet med 17 stemmer for og et overvejende flertal imod. Forslag 6C: Afdelingsbestyrelsen havde stillet forslag om en tilføjelse til husordenen om rygeforbud i kældergange og i beboerhuset. En beboer efterspurgte en begrundelse for forslaget fra afdelingsbestyrelsen, ligesom han opfattede forslag 6C som 2 forskellige forslag. Dirigenten medgav, at der kunne laves 2 afstemninger om forslaget; den ene afstemning ville gå på rygning i kældergange, og den anden afstemning ville gå på rygning i beboerlokalet. Vagn Bille fra afdelingsbestyrelsen forklarede, at der har været flere henvendelser fra beboere, der er generet af røg fra kældergangene, da døre og karme ikke hindrer røglugt i at trænge ind i lejemålene. En beboer supplerede Vagn Bille ved at pointere, at vasketøj, der hænger til tørre i kælderrum, ofte lugter kraftigt af røg. En beboer undrede sig over, hvorfor folk stiller sig kældergangene og ryger, og en anden beboer spekulerede over, hvordan man skulle tackle eventuelle overtrædelser af et forbud. Carsten Groth-Rasmussen pointerede, at et forbud vil være svært at håndhæve, men at det er forventeligt, at et flertal vil rette sig efter et forbud. Herefter var der afstemning om forslaget ved håndsoprækning. Rygeforbud i beboerlokalet blev vedtaget med et overvejende flertal. Rygeforbud i kældergangene blev vedtaget med stemmerne 56 for og 46 imod. ad 7) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer til afdelingsbestyrelsen

11 Vagn Bille, Eugen Sølberg og Jens Eriksen var alle på valg og modtog genvalg. Der var ingen blandt de fremmødte beboere, der ønskede at stille op til bestyrelsen. De 3 kandidater blev valgt til bestyrelsen med applaus. ad 8) Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen forklarede, at der pt. ikke er flere suppleanter i bestyrelsen. En beboer spurgte, hvad det indebærer at være suppleant? Carsten Groth-Rasmussen forklarede, at man bliver valgt for en 1-årig periode, men at eneste forskel på suppleantens og bestyrelsesmedlemmets arbejde ellers er, at suppleanten ikke har stemmeret. Det sker dog uhyre sjældent, at afdelingsbestyrelsen foretager afstemninger, da der sædvanligvis er bred enighed om kursen. Bestyrelsen vurderede, at der i høj grad er brug for nye kræfter i afdelingsbestyrelsen, og at det kunne være godt med et generationsskifte. Han forklarede desuden, at man hver især lægger den tid i arbejdet, som man kan afse. Den eneste faste ramme for bestyrelsesarbejdet er ca. 8 årlige møder i afdelingsbestyrelsen, og dertil kommer løbende dialog, kommunikation og eventuelt møder. Anne-Marie Lundbæk Hansen fra Præstemosen 29 tilbød sig som suppleant og blev valgt med applaus. ad 9) Eventuelt En beboer henledte opmærksomheden på, at der var lagt kirkeblade mv. frem til mødedeltagerne. En anden beboer gjorde opmærksom på, at postkasserne ikke er særligt håndvenlige, og at postvæsnet blander post og reklamer sammen. Han foreslog, at man henstillede til Postdanmark, at post og reklamer blev lagt i de dertil indrettede rum i postkasserne. Andre beboere vurderede, at de ikke oplevede samme problem. Herefter var der ingen yderligere kommentarer eller spørgsmål fra de fremmødte beboere. Derfor kunne mødet afsluttes kl.20:50 med en tak for god ro og orden. Referent: Mette Nørgaard København, d Formand Carsten Groth-Rasmussen Dirigent Birgit Bilstrup

Referat Baunevangens ordinære afdelingsmøde 12. marts 2014

Referat Baunevangens ordinære afdelingsmøde 12. marts 2014 Referat Baunevangens ordinære afdelingsmøde 12. marts 2014 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Fremlæggelse af beretning 4. Fremlæggelse og godkendelse af

Læs mere

AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 9. marts 2011

AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 9. marts 2011 AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 9. marts 2011 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Afdelingsbestyrelsens årsberetning 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

Afdelingsmøde i Baunevangen torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre

Afdelingsmøde i Baunevangen torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Afdelingsbestyrelsens årsberetning 4. Godkendelse af afdelingens

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

ordinært afdelingsmøde

ordinært afdelingsmøde CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 13. september 2011 kl. 19.00 fortsat torsdag den 29. september 2011 kl. 19.00 på Virum Skole, kantinen, Skolebakken 9, Virum 1) Velkomst

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet.

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet. 1-1015 Egeløvparken Velkommen til ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 19. maj 2014 kl. 19.00 i afdelingens beboerlokale under hjælpemiddelcentralen. Forslag til forretningsorden for afdelingsmødet

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 1. Velkomst og valg af dirigent Børge Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-14 Nordhavnsgården

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-14 Nordhavnsgården Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-14 Nordhavnsgården Dato 11. september 2014 Sted Beboerlokalet, Herninggade 2, st.th. Deltagere Fra afdelingen: 30. En beboer gik under punkt 4.7, og en beboer

Læs mere

1-3034 Vestergården 1

1-3034 Vestergården 1 1-3034 Vestergården 1 Ordinært afdelingsmøde Onsdag den 10. september 2014, kl. 19:00 i mødesalen på Herlev Skole Velkommen til ordinært afdelingsmøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste bestemmende

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 1. Velkomst og valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007

Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007 CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag den 9. maj 2007 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Til stede var ca. 135 beboere fra 105 lejemål ud af i alt

Læs mere

tirsdag den 21. januar 2014 i Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17, klokken 19.00 præcis.

tirsdag den 21. januar 2014 i Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17, klokken 19.00 præcis. 1 Ekstraordinært afdelingsmøde Boligforeningen AAB afdeling 20 Tjørnevangen 16 2700 Brønshøj Brønshøj den 23. december 2014 1. varsel I henhold til boligforeningens vedtægter 14 indkaldes til ekstraordinært

Læs mere

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk Referat af 23. ordinære generalforsamling 27. marts 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center År 2009 den 28. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Kingosparken.

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Referat. Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 26. februar 2013 - Flintemarken, Vedbæk

Referat. Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 26. februar 2013 - Flintemarken, Vedbæk Tid: Tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 Sted: Selskabslokalerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Afdelingsbestyrelsens beretning. 4. Valg til afdelingsbestyrelse:

Læs mere

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 02. Februar 2015 Indkaldelse

Læs mere

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund. 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 1-838 /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 Til stede var beboere fra 12 lejemål. Yderligere 3 lejemål var repræsenteret

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere