AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 9. marts 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 9. marts 2011"

Transkript

1 AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 9. marts 2011 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Afdelingsbestyrelsens årsberetning 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år og seneste års regnskab til orientering 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen. På valg er Birgit Bilstrup og Rita Sjøberg Madsen. 7. Valg af suppleanter 8. Eventuelt valg af repræsentantskabsmedlemmer. 9. Eventuelt ad 1) Carsten Groth bød velkommen til det 60. ordinære beboermøde. Carsten Groth præsenterede forretningsfører Christen Mors, driftschef Henrik Rune Jensen, økonomisk konsulent Erik Tingleff samt bestyrelsen, som var repræsenteret af Birgit Bilstrup, Henrik Svendsen, John Rode og Carsten Groth. Birgit Bilstrup blev valgt som dirigent og konstaterede, at indkaldelse til mødet, budget, regnskab og indkomne forslag er udsendt rettidigt. Det blev samtidig fortalt, at punkt 8 valg af repræsentantskabsmedlemmer udgik, da repræsentantskabsmedlemmer udpeges af afdelingsbestyrelsen i Baunevangen. ad 2) Finn Dalhammer og Gerd Wegener blev valgt til stemmeudvalg, og Mette Nørgaard blev valgt til referent. ad 3) Carsten Groth fortalte om den struktur, som afdelingsbestyrelsen har konstitueret sig under: På det seneste afdelingsmøde ønskede ingen beboere at stille op til formandsposten i bestyrelsen. Derfor er der nedsat et formandsudvalg, bestående af Birgit, John og Carsten. Udvalgets medlemmer varetager tilsammen de forskellige ansvarsområder, således at Birgit står for økonomi og fungerer som kasserer og er tillige næstformand i organisationsbestyrelsen i Hvidovre Boligselskab. John står for energi og affald og er desuden medlem af repræsentantskabet og fjernvarmeselskabet, mens Carsten har ansvaret for kontakt til beboerne, driftskontoret, driftschefen og KAB. Carsten er tillige formand for udvalget og medlem af organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet. Afdelingsbestyrelsen har desuden etableret IT-/teleudvalg og aktivitetsudvalg.

2 Det er afdelingsbestyrelsens oplevelse, at den nye struktur sikrer bedre overblik og større indflydelse i relevante organer. Den nye struktur betyder desuden, at formandens beretning faldt i 4 dele; Carstens beretning, Johns beretning, Birgits beretning og Henriks beretning. Carstens beretning: Anja Nielsen udtrådte af afdelingsbestyrelsen i efteråret, da hun ikke længere havde den fornødne tid til arbejdet. Birgit Bilstrup blev nyt medlem. Carsten takkede Anja for indsatsen i afdelingsbestyrelsen. Det forgangne år har budt på en række større projekter, herunder udskiftning af kælderog kvistvinduer. Projektet er gennemført med betydeligt færre omkostninger end budgetteret budgettet lød på 7,4 mio. kr., men udgiften endte med at være ca. 4 mio. kr. hvilket er årsag til at huslejestigningen pr er blevet mindre end forventet. Under arbejdet med vinduesudskiftningen viste det sig, at 5 lejemål endnu ikke havde fået udskiftet køkkenvinduer. Disse vinduer blev derfor udskiftet indenfor vinduesprojekts økonomiske ramme. I den kommende sommer skal der udskiftes 8 vinduer og 2 døre i beboerhuset. Dette er fremlagt til afdelingens godkendelse. Det har været en streng vinter, og det har givet problemer i forhold til trapperne. Afdelingen har - med lån i egne midler og indenfor rammerne af den varslede huslejeforhøjelse - igangsat reparationsarbejde af trapperne. På indeværende tidspunkt er 46 trapper totalrenoverede, 50 trapper er renoverede, mens der mangler at blive udført arbejde på 20 trapper. Renovering af hoveddørene er påbegyndt i 2010, i første omgang afprøves forskellige løsningsmuligheder, hvorefter erfaringerne skal omsættes til hele bebyggelsen. Nogle af kælderdørene er blevet udskiftet, hvilket har haft en positiv effekt på temperaturen i kældrene. Der arbejdes for tiden med udskiftning af garageporte. Bestyrelsen oplever, at samarbejdet med KAB er forbedret, og at afdelingen har opnået større indflydelse. Siden sidste afdelingsmøde har afdelingen fået ny driftschef. Bestyrelsen er meget glad for samarbejdet med Henrik, som opleves som meget positivt. Samarbejdet med driftskontoret opleves tilsvarende positivt. Personalet blev specielt rost for vinterindsatsen. Det er Carstens oplevelse, at afdelingsbestyrelsen fungerer rigtigt godt, og at den nye struktur sikrer et effektivt, kollektivt arbejde, med højere grad af indsigt og indflydelse. Johns beretning: Det vurderes som en god beslutning, at afdelingen gik over til fjernvarme. Varmeudgifterne er reduceret med omtrent halvdelen. Der stilles krav om erstatning på 3,3 mio. kr., fra den tidligere varmeleverandør E.ON, for overtagelse af afdelingens kraft-/varmeværk inden kontraktens udløb.

3 KAB, der har kontakten til E.ON, mener ikke der skal betales et så stort beløb. Det sidste nye er at KAB forventer at modtage et tilbud, til afdelingen, fra E.ON på 1,0 mio. kr. Endeligt resultat forventes i løbet af Der er indført ændringer i afregningsblanketten, som formodes at betyde, at varmeregnskabet bliver lettere at forstå. John er indtrådt som medlem af bestyrelsen i Fjernvarme Nord. Aflæsningen af vandmålerne er besværlig, da ca. 50målere (skal aflæses 4 gange årligt) er placeret indenfor i lejemålene. Der arbejdes derfor på en tilslutning, hvor de 50 målere tilsluttes til varmemålerne i kældergangene. Dette sker sidst i maj måned. Udgifterne til flytningen afholdes af KAB. Der arbejdes desuden på, at der kun skal foretages 2 årlige aflæsninger af varme og vand, herunder årsaflæsningen. Dette sker efter en længere periode med 4 årlige aflæsninger, som afdækkede defekte og ustabile målere, der nu er udbedrede. I april påbegyndes et arbejde med at finde og efterfølgende fjerne rør og vandmålere med stillestående vand (bakteriereder). Med hensyn til affald arbejdes der fortsat på at modernisere, effektivisere samt finde mere miljøvenlige løsninger end den eksisterende. Der indgår flere forskellige løsningsmodeller i overvejelserne, og afdelingsbestyrelsen holder sig orienteret i forhold til de erfaringer, som andre gør sig med de forskellige løsninger. En af overvejelserne er en større udvidelse af den nuværende affaldsplads ved materielgården, så alt andet end husholdningsaffaldet samles der. Husholdningsaffald skal fortsat være tæt ved boligerne. 6 af gavlene er blevet efterisoleret i forlængelse af termografering. Man håber, at isoleringsarbejdet har fjernet alle kuldebroer, men for at undersøge effekten af isoleringen, skal de samme gavle undersøges termografisk endnu en gang. Hvis erfaringerne er gode, er det forventeligt, at alle gavlene skal efterisoleres ud fra samme model. Birgits beretning: I den forløbne periode er hele Baunevangens afdelingsbestyrelse blevet valgt ind i repræsentantskabet for Hvidovre Boligselskab (Baunevangen er ejet af Hvidovre Boligselskab og administreret af KAB). Det betragtes som overordentlig vigtigt med den stærke repræsentation i Hvidovre Boligselskab, da alle projekter og forslag med relevans for Baunevangen skal godkendes af Hvidovre Boligselskab. Sten Garset har trukket sig fra organisationsbestyrelsen for at give plads til, at afdelingsbestyrelsen også kan være repræsenteret der. Driftsfællesskabet, som tidligere bestod af Baunevangen, Hvidovreparken og Skårupvej, er pr et samarbejde for kun Baunevangen og Hvidovreparken. Der har været indvielse af et større ejendomskontor. Angående ejendomskontoret skal det bemærkes, at der er kommet nye træffetider. Personlig henvendelse: mandag 9:00-10:00

4 torsdag 16:30-17:30 Telefonisk henvendelse: mandag 8:00-9:00 torsdag 15:30-16:30 Der skal etableres trin på taget af de lejemål, der har brændeovn - af hensyn til skorstensfejernes sikkerhed. Der er tale om 20 lejemål, og finansieringen foregår over den kollektive råderet. Henriks beretning: Afdelingen havde sat sig for at undersøge beboersammensætningen, men fik desværre kun 20 tilbagemeldinger af 151 mulige. En ny undersøgelse vil eventuelt blive gennemført på et senere tidspunkt. Afdelingens 60 års jubilæum blev markeret med en skovtur samt en festdag. Beboerhuset har fået nyt porcelæn, og der bliver forhåbentlig råd til at lægge nyt gulv i år. Der er kommet bedre adgangsforhold for gangbesværede beboere. Der er gennemført lovpligtigt eftersyn af legepladsen sidste år. Petanquebanen har fået ny kant, og underlaget vil desuden blive skiftet. IT- og TV-løsningen leveres til både Baunevangen og Hvidovreparken af ComXnet. Vurderingen er, at ComXnet kører ganske stabilt. Programpakken er blevet udvidet med TV6, hvilket har medført en månedlig stigning i antennebidraget på ca. 8 kr. pr. husstand. Der har været tilbud fra andre udbydere, men ComXnet vurderes at være både billigst og bedst for tiden. Henrik takkede Sten Garset for hans arbejde med hjemmesiden. Sten vil fortsat vedligeholde og opdatere hjemmesiden. Den efterfølgende debat i salen faldt i følgende hovedpunkter: Der blev spurgt ind til årsagen til, at Skårupvej udtræder fra driftsfællesskabet samt til de økonomiske og driftsmæssige konsekvenser af ændringerne. Carsten forklarede, at samarbejdet med Skårupvej havde været dårligt, og at hensynet til personalets trivsel havde vejet tungt i beslutningen. Driftsfællesskabet fortsætter med de samme medarbejdere, hvilket umiddelbart er en fordyrelse. Det forventes imidlertid, at besparelser på overarbejdsposten og på håndværkere, vil udligne den umiddelbare fordyrelse ved ændringen i driftsfællesskabet. Det blev foreslået, at der laves en opslagstavle på Baunevangens hjemmeside. Bestyrelsen mindede om, at der er åben bestyrelse 1. torsdag i måneden og opfordrede til, at beboerne benyttede denne mulighed for at stille spørgsmål og forslag. Der blev gjort opmærksom på, at skunkrum og andre ydermure også er kuldebroer på linje med gavlene. Bestyrelsen vil afvente erfaringerne med efterisolering af gavlene, før der eventuelt iværksættes yderligere isoleringsarbejde, ligesom muligheden for at indføje isolering i langtidsbudgettet skal overvejes. En beboer beklagede den ulejlighed, det afstedkommer, når TV-udbyderen meget ofte flytter rundt på TV-kanalernes placering. En anden beboer kunne fortælle, at forklaringen skal findes i serverudfald hos TV-udbyderen.

5 Det blev problematiseret, at nogle beboere henstiller affald og storskrald rundt om containerne, og det blev foreslået at lave en indhegning af et eventuelt nyt containerområde. John supplerede med oplysning om, at man overvejede aflåsning af en eventuel ny affaldsplads. Der blev spurgt ind til effekten af de vandmålere, der er blevet monteret i lejemålene. John fortalte, at der har været en beskeden besparelse på vandforbruget på 2,1 %, mens varmeforbruget er nogenlunde det samme. En beboer fortalte, at der har været endda meget god effekt af isoleringen i gavlene. Formandsudvalgets beretning blev efterfølgende vedtaget med applaus. ad 4) Erik Tingleff indledte gennemgangen af budget og regnskab med at beklage, at der havde sneget sig en fejl ind på forsiden af det udsendte materiale. Tilrettet budgetforside var fremlagt på mødet. Afdelingens regnskab for det forgangne år viste et samlet overskud på kr.: Nogle udgifter var større end budgetteret. Det var således primært poster som ejendomsskatter, energiforbrug, renholdelse, afskrivning på forbedringsarbejder og underskud, som resulterede i budgetoverskridelsen på kr. Samtidig var der færre udgifter end budgetteret på posterne vand, kloakering, renovation, dispositionsfond, diverse samt uforudsete udgifter. Dette betød, at der var overskud på kr. i forhold til, hvad der var budgetteret med. Afdelingen havde færre indtægter på renter og andre ordinære indtægter, svarende til kr. Samtidig var der større indtægter på andre områder, svarende til kr. Driftsbudgettet for det kommende år indebærer en lejeforhøjelse på cirka 3 %, svarende til 180 kr. pr. lejemål. Huslejen vil herefter være fastsat til 4835 kr. Huslejestigningen begrundes i øgede udgifter til renholdelse, højere ejendomsskatter, større kontingent til Hvidovre Boligselskab, større administrationsudgifter til KAB, færre indtægter samt større bidrag til byggefond. Driftsbudgettets udgiftsposter er især nettokapitaludgifter, faste og variable udgifter, henlæggelser og ekstraordinære udgifter samlet set udgør disse udgifter kr. Med den nuværende huslejesats vil der være leje- og renteindtægter svarende til kr. De resterende kr. bliver dækket med den varslede huslejeforhøjelse på 180 kr. Der blev efterfølgende spurgt ind til stigningen i ejendomsskatter, som blev forklaret med, at ejendomsskatter fastsættes ud fra grundskyld og ikke er inkluderet i skattestoppet. Postkasser er på budgettet med kr. En beboer påpegede, at dette er et meget højt beløb. Afdelingsbestyrelsen begrundede posten med, at man har afsat et relativ højt beløb, da konsekvenserne for Baunevangen af den nye postlov endnu ikke ligger helt fast. Driftschef Henrik Rune Jensen redegjorde for planlagte drifts- og vedligeholdelsesposter i det kommende budget:

6 Garagetagene er utætte og skal repareres Termografi og hulmursisolering af gavle Udbedring af skader på trapper, trin og ramper Udskiftning af frontside på hoveddøre Belægning og grønne områder (det blev præciseret, at stierne skal udvides for at gøre snerydning lettere samt mindske slitagen på stisystemet) VVS: vask, WC, armatur Udskiftning af postkasser Udgifter i driftsfællesskab: indkøb/leasning af traktor samt indhegning af materielgård Der blev efterfølgende stemt om budgettet, som blev vedtaget med overvejende flertal. ad 5) Til beboermødet var 51 lejemål repræsenteret, hvorfor der samlet kunne afgives 102 stemmer. 1. forslag: vinduer i fælleshuset Carsten Groth præsenterede og begrundede forslaget om at udskifte 8 vinduer samt 2 døre i fælleshuset. Dette kan ske i forlængelse af det igangværende projekt med udskiftning af vinduer. Udgifterne i forbindelse med vedtagelse af forslaget ligger på ca kr. Forslaget blev vedtaget med 89 stemmer. 2. forslag: råderet brændeovne HenrikRune Jensen redegjorde for forslaget. Dette indebar, at beboerne indenfor råderetten skal kunne ansøge om tilladelse til at etablere en brændeovn. Hvis der gives tilsagn, vil der vil være tale om en afskrivning over 15 år. Brændeovnen og skorstenen vil skulle tilses af skorstensfejeren, som derved fungerer som tilsynsmyndighed. Ved fraflytning vil de nye beboere skulle overtage brændeovnen og dermed afholde udgifterne til ovnen og til vedligeholdelsen. Det blev foreslået, at vedligeholdelsespligten understreges i formuleringen omkring råderetten. Forslaget blev vedtaget med 85 stemmer. 3. forslag: etablering af trin på taget Birgit og Henrik Rune Jensen redegjorde for forslaget: 20 lejemål har i dag brændeovn. Efter nugældende lovgivning skal der være etableret trin på taget, blandt andet af hensyn til sikkerhed ved fejning af skorstene. Forslaget indebar, at afdelingen finansierer etableringen af trin på taget for disse 20 lejemål, hvorefter udgiften skal afdrages over 15 år. Begrundelsen for, at afdelingen i første omgang financierer etableringen af trin er hensynet til ensartethed i arbejdet samt hensyn til tagkonstruktionerne. Der var nogen debat om, hvorvidt udgiften skulle finansieres af den enkelte beboer eller lægges ud af afdelingen via trækning fra via egne midler. Forud for denne debat var det blevet diskuteret, om udgifterne til etablering af trin var at regne for klimaskærm eller ej. Henrik præciserede derfor, at der ikke er tale om klimaskærm, og at udgiften til trin derfor skal afholdes af de beboere, som har eller får brændeovn. Forslaget blev vedtaget med 79 stemmer.

7 4. forslag: renovering af badeværelse Birgit fortalte, at renoveringspuljen stadig er åben, og at der er således ikke er behov for andre tilsvarende tiltag på området. Forslaget bortfaldt således. 5. forslag: tilladelse til husdyrhold 5. forslag og 6. forslag blev efter aftale med forslagsstillerne slået sammen. Tina redegjorde for sit forslag om tilladelse til anskaffelse af 1 husdyr (hund eller kat) pr. husstand. Forslagsstilleren foreslog desuden, at der blev udpeget en tovholder, ligesom der blev set på regler for dette husdyrhold (for eksempel krav om kursus i husdyrhold). Der blev diskuteret for og imod husdyrhold. Det blev desuden drøftet, om forslaget skulle til urafstemning. Urafstemning blev forkastet, da forslaget om urafstemning kun fik tilslutning svarende til 35 stemmer. Derfor blev der foretaget afstemning om husdyrhold og forslaget blev forkastet, da der kun var 22 stemmer for. ad 6) Rita Sjøberg Madsen og Birgit Bilstrup blev genvalgt som medlemmer af afdelingsbestyrelsen. ad 7) Eugen Sølberg stillede op som suppleant til afdelingsbestyrelsen og blev valgt. ad 8) Punktet bortfaldt, da afdelingsbestyrelsen selv konstituerer sig, også med hensyn til repræsentation i repræsentantskabet. ad 9) Det blev foreslået, at referater fra organisationsbestyrelsens møder blev lagt ind på hjemmesiden. Dette vil blive taget til efterretning. Bredden af trinnene på kældertrapperne blev problematiseret det er svært at køre barnevogne m.m. op og ned ad trappen. En beboer påpegede, at antennebudgettet ikke blev taget med i gennemgangen af budgettet. Henrik gav derfor en kort redegørelse for udgifterne til udbydere, IT-udvalg med mere. Skiltningen, især med hensyn til påbud om at føre hunde i snor, menes at være mangelfuld. Det blev foreslået, at beplantningen især hækkene i større omfang blev gjort til et fælles anliggende. Bestyrelsen gav tilsagn om at tage forslaget i betragtning. Mødet blev afsluttet kl. 21:40, hvor dirigenten takkede for god ro og orden. Referent: Mette Nørgaard København, d Formandskab Birgit Bilstrup John Rode Carsten Groth-Rasmussen Dirigent Birgit Bilstrup

Afdelingsmøde i Baunevangen torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre

Afdelingsmøde i Baunevangen torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Afdelingsbestyrelsens årsberetning 4. Godkendelse af afdelingens

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007

Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007 CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag den 9. maj 2007 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Til stede var ca. 135 beboere fra 105 lejemål ud af i alt

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 1. Velkomst og valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 Til stede var beboere fra 12 lejemål. Yderligere 3 lejemål var repræsenteret

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 1. Velkomst og valg af dirigent Børge Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-14 Nordhavnsgården

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-14 Nordhavnsgården Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-14 Nordhavnsgården Dato 11. september 2014 Sted Beboerlokalet, Herninggade 2, st.th. Deltagere Fra afdelingen: 30. En beboer gik under punkt 4.7, og en beboer

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

tirsdag den 21. januar 2014 i Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17, klokken 19.00 præcis.

tirsdag den 21. januar 2014 i Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17, klokken 19.00 præcis. 1 Ekstraordinært afdelingsmøde Boligforeningen AAB afdeling 20 Tjørnevangen 16 2700 Brønshøj Brønshøj den 23. december 2014 1. varsel I henhold til boligforeningens vedtægter 14 indkaldes til ekstraordinært

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

Formanden (HLN) indledte med at byde de fremmødte beboere velkommen.

Formanden (HLN) indledte med at byde de fremmødte beboere velkommen. Referat Ordinært afdelingsmøde i Fortunen Øst Mandag d. 2. maj 2011 kl.19.00 I Bibliotekssalen på Stadsbiblioteket Til stede fra afdelingsbestyrelsen var: Formand: Hanne Lentz-Nielsen (HLN) Næstformand:

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge

Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge Til beboerne Dato:5. december 726-02 /ulb Referat af afdelingsmøde i Nærumvænge. Mødet blev afholdt tirsdag den 20. november 2012, kl. 19.00 i beboerhuset Nærumvænge

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2013. Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2013. Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2013 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2013. Til stede var husstandene fordelt

Læs mere

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet.

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet. 1-1015 Egeløvparken Velkommen til ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 19. maj 2014 kl. 19.00 i afdelingens beboerlokale under hjælpemiddelcentralen. Forslag til forretningsorden for afdelingsmødet

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 1. Valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. Der blev uddelt

Læs mere

1-3034 Vestergården 1

1-3034 Vestergården 1 1-3034 Vestergården 1 Ordinært afdelingsmøde Onsdag den 10. september 2014, kl. 19:00 i mødesalen på Herlev Skole Velkommen til ordinært afdelingsmøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste bestemmende

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have af generalforsamling i Ved Classens Have Afholdt den: 27. marts 2014, klokken 19:00 Sted: Østerbrohuset, Århusgade 103 Til stede: 62 stemmeberettigede, heraf 9 ved fuldmagt. Fra repræsentantskabet: Marie-Louise

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

e-mail til nyt@aab20.dk Nr. 2 25. årgang 2008 Referat af afdelingsmødet, den 20.5 2008. Indhold i dette nummer:

e-mail til nyt@aab20.dk Nr. 2 25. årgang 2008 Referat af afdelingsmødet, den 20.5 2008. Indhold i dette nummer: Nr. 2 25. årgang 2008 Indhold i dette nummer: Årsmøde 2008 Indlæg vedrørende intranet Storskrald Kontorets åbningstider Huslejeforhøjelsen Redaktionensgruppen består af: Verner Bjørkelund Egevangen 7.

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-20 Møllelængen

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-20 Møllelængen Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-20 Møllelængen Dato 3. juni 2015 Sted Kulkælderen, Store Mølle Vej 18-20, København S Deltagere Fra afdelingen: 43 lejemål Fra fsb: Steen Søndergaard Thomsen,

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Referat af beboermøde d. 3. maj 2005 Tilstede: Beboere:15 Fra hovedbestyrelsen: Finn Nielsen Fra boligselskabet: Forretningsfører

Læs mere

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget.

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget. MØDEREFERAT FRA ORDINÆRT AFDELINGSMØDE Antal fremmødte lejemål: 39 husstande. Øvrige deltagere: Driftschef Lars Todbjerg-Hansen, Domea. Afdelingsmødet blev afholdt Tirsdag den 17. september 2012, kl. 17.30,

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere