Indholdsfortegnelse Forord Baggrund Dansk Lunge Cancer Registers formål Aktuelle rapport Metode Definitioner...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse Forord Baggrund Dansk Lunge Cancer Registers formål Aktuelle rapport Metode Definitioner..."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Baggrund... 3 Dansk Lunge Cancer Registers formål... 4 Aktuelle rapport... 6 Metode... 6 Definitioner Overordnede resultater... 9 Patient materialet:... 9 Overlevelse Udredende afdelinger: Kirurgiske afdelinger: Supplerende resultater Referencer Bilag A Bilag B

2 Forord Det er med stor fornøjelse at Dansk Lunge Cancer Registers (DLCR) hermed offentliggør registerets første årsrapport. Rapporten var oprindelig planlagt til udsendelse i maj/juni måned 2001, men grundet en konkurs i starten af juni hos DLCR s leverandør af årsrapportprogrammet udkommer rapporten først nu med næsten 6 måneders forsinkelse. Udarbejdelsen af årsrapporten blev i sommerens løb overtaget af DLCR s primære leverandør CSC Scandihealth A/S og den nye underleverandør Langtved Data A/S. Årsrapporten er herefter udviklet i samarbejde med specielt Langtved data A/S sideløbende med udviklingen af næste generation af DLCR s program, og som rapporten fremstår i dag skal den opfattes, som den minimums rapportskabelon som fremtidige årsrapporter vil bygge på. Rapporten bygger på data fra første års indrapporteringer fra de tilmeldte afdelinger og samkørsel med Cancerregisteret. Indrapporteringerne fra afdelingerne startede op løbende i foråret 2000 og er derfor for flere afdelingers vedkommende ikke fuldstændige. Samkørslen med Cancerregisteret er p.g.a. de 2 registres forskellige inkluderingskriterier i det første år forbundet med en del metodologiske problemer. Begge disse forhold gør at rapportens tal mere skal opfattes som en metodebeskrivelse end præcise beskrivelser af aktivitet, kvalitet og resultat. Af samme grund indeholder rapporten kun meget få konklusioner på tal og statistik, og generelt vil det være forkert på det første års ufuldstændige tal at drage konklusioner. Når næste årsrapport udkommer i april/maj 2002 vil den indeholde mere valide tal og dermed evt. danne basis for mere vægtige konklusioner og anbefalinger. Rapporten er behandlet på Dansk Lunge Cancer Registers forretningsudvalgsmøde d. 19. december og fremsendt umiddelbart herefter til deltagende afdelinger, afdelingsledelser, sygehusledelser og andre samarbejdspartnere i sundhedsvæsenet. Dansk Lunge Cancer Gruppes styregruppe vil på baggrund af rapporten primo 2002 udsende sine konklusioner og anbefalinger. Rapporten vil desuden blive offentliggjort på DLCR s hjemmeside Spørgsmål og kommentarer vedrørende rapporten kan rettes til DLCR s sekretariat på nedenstående adresse. For Dansk Lunge Cancer Register Erik Jakobsen Projektleder December 2001 Udgivet af: Dansk Lunge Cancer Register Thoraxkirurgisk Afdeling T Odense Universitetshospital 5000 Odense C Telefon

3 Baggrund I en analyse foretaget af Den Nordiske Cancer Union og offentliggjort i 1995 (1) estimeres, at det årlige antal dødsfald pga. lungecancer hos danske kvinder vil stige fra ca. 900 til ca tilfælde i år 2008, mens antallet hos mænd i samme periode stiger fra 2210 til ca Det fremgår af overlevelsesdata, at prognosen i Danmark synes ringere sammenlignet med de øvrige nordiske lande. En 5-års overlevelse på ca. 5% i Danmark er utilfredsstillende, dels i forhold til at overlevelsen er mere end dobbelt så høj i store udenlandske materialer, dels i forhold til resultaterne opnået i de øvrige nordiske lande. I Cancerregisterets seneste opgørelse fra 1997 angives det årlige antal lungecancertilfælde til 3200 (2). I den Nationale Kræftplan findes de senest opdaterede overlevelsesoplysninger (4). De epidemiologiske forhold er desuden diskuteret i Referenceprogrammet for behandling af lungecancer (5). Det er vanskeligt at vurdere i hvor høj grad livsstilsparametre, som tobak og alkohol, påvirker overlevelsesfunktionen. Der er aktuelt ikke grundlag for at formode, at sygdommens biologi har ændret sig i en mere aggressiv retning, bortset fra en observeret stigning i andelen af adenokarcinomer Det må derfor antages, at dette forhold derfor kan skyldes mindre opmærksomhed og dermed senere diagnose i sygdommens tidlige fase i det danske sundhedsvæsen. Desuden kan en anderledes behandlingsstrategi i DK måske også påvirke overlevelsen i ugunstig retning. Der findes aktuelt ingen data, der støtter denne sidste antagelse. Dansk Lunge Cancer Gruppe blev etableret i 1992, idet man allerede da var bekymret for, at prognosen for lungecancer gradvist var blevet yderligere forringet i Danmark sammenlignet med andre lande. Styregruppen i Den Danske Lunge Cancer Gruppe består af repræsentanter fra de involverede lægelige specialer udpeget af de pågældendes videnskabelige selskaber. Gruppen har med deltagelse af Sundhedsstyrelsens repræsentanter afholdt en række møder i årene Arbejdet blev indledt med en beskrivelse af de diagnostiske og terapeutiske aktiviteter vedrørende lungecancer fordelt på de forskellige specialer og afdelinger i Danmark. I styregruppens rapport fra december 1994 (3) blev beskrevet omfanget af og variationen i de anvendte diagnostiske kriterier og terapeutiske procedurer, og rapporten demonstrerede et betydeligt behov for ensartede retningslinier på området. Styregruppen anbefalede i 1994, at der blev udarbejdet fælles retningslinier for visitation og diagnostik samt for kirurgisk og onkologisk behandlingsindikation og behandlingsstrategi. Med henblik på at registrere de faglige aktiviteter for fremtidige patientforløb blev det anbefalet, at der etableres en central klinisk database. Det blev besluttet, at der som grundlag for dataregistreringen skulle udarbejdes et referenceprogram for specialernes aktiviteter. Dette Referenceprogram for Undersøgelse og Behandling af Lungecancer udkom 1. gang i efteråret 1998 og 2. udgave udkom i foråret Programmet kan rekvireres hos Dansk Lunge Cancer Gruppe eller hos Dansk Lunge Cancer Register eller på Dansk Lunge Cancer Registers hjemmeside: Referenceprogrammet er basis for den kliniske database og fastlægger mål for kvaliteten af diagnostik og behandling af lungecancer i Danmark. I sommeren 1998 etableredes Dansk Lunge Cancer Register, der med sekretariat på Odense Universitetshospital, varetager driften af den centrale kliniske database. Registeret begyndte at optage patienter per 1. januar 2000, og nærværende rapport er en opgørelse over dette første års registreringer. 3

4 Dansk Lunge Cancer Registers formål. Registerets formål er anført i protokollen for Dansk Lunge Cancer Register: Udarbejdelse af referenceprogram og etablering af central klinisk database vil sikre et hensigtsmæssigt patientforløb både fagligt og ressourcemæssigt, og danne grundlag både for udvikling og for information af patienter og befolkning. Med databasen åbnes mulighed for at dokumentere den kliniske aktivitet, og vurdere om behandlingsresultaterne er på højde med de ønskede mål. Et opnået kvalitetsniveau vil kunne fastholdes og forbedres. En række kvalitetsparametre som f.eks. overlevelse, morbiditet, resektionsrater, udredningstid kan belyses. Gennem databasen får de deltagende afdelinger et instrument til løbende kvalitetsvurdering. Kun ved en prospektiv registrering med jævnlig statistisk bearbejdelse af data, tilbagemelding, information og bedømmelse af resultaterne, vil patientbehandlingen kunne beskrives og vurderes. Databasen har som formål at registrere følgende konkrete delelementer: 1. overlevelse totalt og relateret til stadie fordeling, type, behandlingsmetode og behandlingssted. 2. patientfordeling i Danmark. 3. tid fra symptomdebut til kontakt til sundhedsvæsenet, fra første kontakt til henvisning til udredning, udredningstid, ventetid fra færdigudredning til behandling og behandlingstid. 4. terapeutiske risikofaktorer. 5. metodik anvendt til diagnostisk udredning. 6. stadiefordeling i patientpopulationen. 7. behandlingstype. 8. behandlingsresultater. 9. årsager til at patienterne ikke bliver behandlet. 10. behandlingsrelateret morbiditet og mortalitet. 4

5 Registeret har udover den konkrete indsamling af data til formål at: 1. informere - de deltagende afdelinger om behandlingsresultater. - amtskommunerne og sundhedsmyndighederne om status for behandling af lungecancer i Danmark. - befolkningen om behandling af lungecancer. - internationalt om lungecancer behandlingen i Danmark og samarbejde med tilsvarende registre i udlandet. - Dansk Lunge Cancer Gruppe og de dertil tilsluttede lægelige specialer 2. genererer ny viden om lungecancer, og medvirke til udviklingen og gennemførelsen af videnskabelige projekter. 5

6 Aktuelle rapport Den foreliggende rapport er Dansk Lunge Cancer Registers 1. årsrapport og vedrører året Data er indsamlet i perioden 1. januar 2000 til 31. december Generelt skal data derfor bedømmes med stor forsigtighed, da der dels er tale om registerets første udmeldinger, og dels er tale om en meget kort observationsperiode. Dog skal sygdommens biologi i den sammenhæng tages i betragtning, idet den samlede 1. års overlevelse i videnskabelige opgørelser er meget lav. Det er derfor allerede på dette tidlige tidspunkt relevant at udtale sig om visse overlevelsesrater. Ligeledes kan konkrete opgørelser over de tilmeldte afdelingers aktivitet udmærket foretages på nuværende tidspunkt, mens sammenligninger mellem afdelinger ikke med rimelighed kan foretages på nuværende tidspunkt. Rapporten indeholder alle generelle resultater fra registeret d.v.s. lands- og amtsresultater. Desuden er opgjort resultater for hver af de tilsluttede afdelinger. Disse resultater rapporteres direkte til afdelingerne og til deres hjemamt. I disse afdelingsrelaterede rapporter kan afdelingerne se, hvordan deres resultater er i forhold til landsgennemsnit og variation. Den afdelingsspecifikke rapport vil kun blive tilsendt den pågældende afdeling og sygehus. Metode. Data er indsamlet fra de 51 tilsluttede afdelinger. Det drejer sig om 5 thoraxkirurgiske, 30 medicinske, 8 øre-næse-hals afdelinger, 2 parenkymkirurgiske og 6 onkologiske. I alt altså 51 afdelinger, der skønsmæssigt varetager udredning og behandling af 95 % af de danske lungecancer patienter, der udredes og/eller behandles. En liste over de tilmeldte afdelinger findes som bilag A. Registeret blev åbnet per 1. januar 2000, men i praksis begyndte afdelingerne først indrapporteringen i løbet af foråret/sommeren 2000, og det er for år 2000 kun en del af afdelingerne, der oplyser at have indrapporteret alle deres patienter. I rapporten skelnes mellem optagne og indberettede patienter. Indberettede patienter er alle patienter, hvorpå der fra en af de tilknyttede afdelinger foreligger kliniske data, og hvor den indberettende afdeling angiver en henvisningsdato beliggende i år Dette kan enten være anamnestiske, diagnostiske, kirurgiske eller onkologiske oplysninger. Hvis der foreligger flere henvisningsdatoer f.eks. fra såvel medicinske som kirurgiske afdelinger, er det den første dato, der anvendes til at indplacere patienten i årsopgørelserne. Optagne patienter er derimod alle indberettede plus alle patienter optaget fra Cancerregisteret. Fra Cancerregisteret er hentet oplysninger om lungecancer patienter, der ikke er indberettet fra afdelingerne. Cancerregisteret foretager på alle lungecancer patienter en første kodning, når patientens anmeldelse indløber til registeret. Når alle anmeldelser på patienten foreligger foretages hovedkodningen typisk op til 3 år efter den første kodning. DLCR samkører begge typer kodning, men vedrørende år 2000 er der kun tale om patienter med første kodning. Det vil sige, at vi aktuelt fra Cancerregisteret kun har oplysninger om, at en patient i løbet af år 2000 er anmeldt til registeret med diagnosen Neoplasma malignum pulm C34.9. Alle, der opfylder dette kriterium, er derefter optaget i DLCR populationen vedrørende år Da patienter registreres i Cancerregisteret efter datoen for deres primære kodning betyder dette, at DLCR i det første år vil få en del patienter optaget fra Cancerregisteret, som jvn.f. DLCR s inklusionskriterier egentlig tilhører 1999, da de, hvis de var blevet indberettet til DLCR, ville have haft en henvisningsdato i 1999, og således ikke skulle medregnes i Antal optagne patienter vil derfor i denne første årsrapport være for stort i forhold til den korrekte incidens af lungecancersygdommen. Denne fejl vil naturligvis blive elimineret i de kommende års- 6

7 rapporter, men først når samkøringen med Cancerregisteret bygger på hovedkodningen er der max. validitet på disse oplysninger. Dette forhold skal dog tages i betragtning ved bedømmelse af alle beregninger på baggrund af antal optagne f.eks. incidenser og amtsfordelinger Endeligt er der fra CPR-registeret hentet oplysninger om de indberettedes navn, adresse på diagnosetidspunktet (kommunekode) og status (død/levende). Disse oplysninger er anvendt til at placere patienterne i amter og til beregning af overlevelser. Sidste samkøring med CPRregisteret er foretaget d. 9. oktober 2001, hvorfor den minimale observationstid er 282 dage. Der er generelt ikke i denne første årsrapport, der bygger på forholdsvis beskedne datamængder, foretaget statistiske beregninger og sammenligninger. Ligeledes er der ikke foretaget forsøg på sammenligninger af indikatorer som f.eks. overlevelse, og materialet er ikke aktuelt beskrevet vha. prognostiske faktorer. Nærværende rapport er således en forholdsvis simpel optælling af aktiviteten og angivelse af enkelte resultater, der aktuelt ikke kan anvendes til udtalelser om sammenligninger af kvaliteten af den enkelte afdelingers/amters behandling. En del af disse beregninger og sammenligninger vil blive foretaget i årsrapporten for 2001, der forventes at udkomme i april/maj 2002, og mængden af statistisk bearbejdning og sammenligning vil derefter løbende blive øget efterhånden som materialet giver baggrund for dette. Lungecancersygdommen deltager i Det Nationale Indikator Projekt, hvor afdelingerne vil blive bedømt vha. en række indikatorer og prognostiske faktorer, der alle indgår i det datasæt som indføres med virkning fra 1. februar 2002, når DLCR II indføres. Nærmere omkring disse indikatorer og deres evidens kan læses i dokumentalistrapporten vedrørende lungecancer på NIP-projektets hjemmeside ( eller på DLCR s hjemmeside 7

8 Definitioner. Diagnosetidspunket: Beregnes ud fra datoen, som de udredende afdelinger har anført, for hvornår de har modtaget henvisningen på patienten. I tilfælde af at data stammer fra Cancerregisteret, er der tale om den dato der er anmeldt her. Datoer generelt: I registeret er indhentet oplysninger om en række datoer, hvor oplysningerne oftest ikke er fuldstændige, idet patienterne måske kun husker måned eller årstid. I disse tilfælde har brugerne anført skønnede datoer, f.eks. 1. januar 1999, hvis der kun er oplyst vinteren 1999, eller 15. marts, hvis patienten kun husker marts måned. Patientdelay: Datoen som patienten har anført som start for første symptom, og til patienten første gang henvender sig hos egen læge med symptomet. Delay i primær sektoren: Datoen fra første besøg hos egen læge til modtagelse af henvisning fra egen læge på udredende afdeling. Delay i sygehussektor: Datoen fra modtagelse af henvisningen fra egen læge i udredende afdeling til datoen patienten indlægges/ses ambulant i udredende afdeling. Diagnostisk delay: Datoen fra patienten indlægges/ses ambulant i udredende afdeling til datoen patienten henvises til behandling/ afsluttes. Operativt delay: Datoen fra modtagelse af henvisning fra udredende afdeling til operationsdato. Onkologisk delay: Datoen fra modtagelse af henvisning fra udredende afdeling til start af behandling. Indberettede patienter: Patienter indberettet fra deltagende afdelinger. Optagne patienter: Totale antal patienter i registeret 8

9 Overordnede resultater Patient materialet: Incidens, alder og kønsfordelinger Der er i perioden i alt optaget 4173 patienter i registeret. Heraf er der fra de deltagende afdelinger indberettet kliniske data på 1826 patienter. På de øvrige 2347 patienter stammer data fra Sundhedsstyrelsens Cancerregister. Der er optaget 2478 mænd (59,4%) og 1695 kvinder (40,6%). Der henvises her til bemærkningerne om optagne patienter på s. 6 og 7. De optagne patienter fordeler sig på amter på følgende måde, idet det skal bemærkes at figuren, jævnf. bemærkninger om antal optagne patienter; ikke er retvisende: Fig. 1: Amtsfordeling antal lungecancertilfælde 2000 Amter Mænd Kvinder Antal Patienternes mediane alder er 69 år (range , 95% percentil: 50 og 84). Mændenes mediane alder er 69 år (range , 95% percentil: 51 og 84) og kvindernes 68 år (range 10-97, 95% percentil: 49 og 84). 9

10 På amtsbasis fordeler de optagne patienter på køn sig således, idet det skal bemærkes at figuren, jævnf. bemærkninger om antal optagne patienter; ikke er retvisende: Fig. 2: Amtsfordeling antal lungecancertilfælde 2000 Amter Mænd Kvinder 50% 100% I tabelformat fordeler data på optagne patienter sig således (tabel 1): regionid Antal Incidens Kvinder Mand Kpct Mpct Incidens Kvinder Incidens Mænd ,36 0, ,34 0, ,45 0, ,35 0, ,37 0, ,41 0, ,39 0, ,39 0, ,41 0, ,44 0, ,38 0, ,42 0, ,34 0, ,43 0, ,49 0, ,47 0,

11 Incidensen beregnet på baggrund af populationsoplysninger i Bilag B. Grafisk fordeler amts incidensraterne ustandardiseret sig således, idet det skal bemærkes at figuren, jævnf. bemærkninger om antal optagne patienter; ikke er retvisende: Fig 3: Incidens amtsfordelt Amter Mænd Kvinder Antal per De optagne patienter fordeler sig efter køn og alder på følgende måde: Fig. 4: Alderfordeling Antal Kvinder Mænd > 85 Aldersfordeling 11

12 Overlevelse. Den samlede overlevelse for hele den optagne population angives på følgende Kaplan Meier kurve. Den minimale observationsperiode er 282 dage. Estimeret overlevelse efter 1 år er 75%, idet det skal bemærkes at figuren, jævnf. bemærkninger om antal optagne patienter; ikke er retvisende: Fig. 5: Overlevelse totalt 1 0,9 0,8 Observationsperiode dage 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, Dage Overlevelse Øvre 95% Nedre 95% 78% overlevelse ved 282 dage 75% estimeret overlevelse ved 1 år. Overlevelses estimat for de indberettede patienter fordelt på stadierne I - IV Fig. 6: Overlevelse total 1 0,9 0,8 0,7 Observationstid Estimeret 1 års overlevelse 0,6 0,5 0,4 Stadie IV Stadie III Stadie II Stadie I 0,3 0,2 0, Dage 12

13 Overlevelses estimat for de indberettede patienter efter patologi-type: Fig 7: 1 0,9 0,8 Observationsperiode dage 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 Storcellet Småcellet Planocellulær Adenocarcinom NonSmallcell Blandet type 0,2 0, Dage Overlevelse for optagne patienter pr på amtsbasis efter 282 dages observation ustandardiseret, idet det skal bemærkes at figuren, jævnf. bemærkninger om antal optagne patienter; ikke er retvisende: Fig. 8: Overlevelse efter amt Amt ,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 Overlevelse 13

14 Overlevelse af optagne patienter efter køn og amt, idet det skal bemærkes at figuren, jævnf. bemærkninger om antal optagne patienter; ikke er retvisende: Fig 9: Amt Mænd Kvinder ,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 Overlevelse 14

15 Udredende afdelinger: Udredningen af de indberettede lungecancer patienter foregår på 30 medicinske og 8 ørenæse-hals afdelinger. Disse afdelinger registrerer forhold omkring henvisningsmønsteret og ventetider. Afdelingerne har indberettet følgende antal patienter: Fig 10: Medicinske afdelinger Antal 150 Medicinske afdelinger Rigshospitalet Aalborg Sygehus Gentofte Sygehus Haderslev Sygehus Herning Sygehus Frederiksberg Sygehus Frederikshavn Sygehus Odder Sygehus Hvidovre Sygehus Middelfart Sygehus Silkeborg Sygehus Vejle Sygehus Roskilde Sygehus Randers Sygehus Skive Sygehus Holstebro Sygehus Odense Universitetshospital Bispebjerg Sygehus Øre-Næse-Hals afdelinger Antal Odense Universitetshospital Århus Kommune Hospital Esbjerg Sygehus Slagelse Sygehus Svendborg Sygehus 15

16 Patienterne henvender sig hos egen læge med følgende symptomer: Fig. 11: Symptomer 70% 60% 59,7% 50% 45,1% 44,5% 40% 33,4% Symptomer 30% 20% 16,5% 10% 0% Hoste Åndenød Hæmoptyse Vægttab Andre Af øvrige symptomer nævnes disse hyppigst i følgende rækkefølge: Pneumoni, neurologiske osv. Patienterne udredes med en lang række metoder, der anvendes i forskelligt omfang, således ses følgende forskelle mellem amterne se side 17: Ved vurdering af tabellen bør man være opmærksom på forskelle i udredningsmønster. Således foretages f.eks. alle mediastinoskopier i H:S området på thoraxkirurgisk afdeling, og indberettes ikke af den udredende afdeling. 16

17 17 Tabel 2 regionid rtgthorax ekspektorat bronkoskopi Bronkoskopi2 mediastin CTthorax CTthabd CTabd CTcranie 13 1,00 0,00 0,92 0,12 0,01 0,03 0,84 0,01 0, ,00 0,00 0,84 0,16 0,02 0,02 0,81 0,00 0, ,00 0,02 0,93 0,08 0,12 0,13 0,70 0,02 0, ,00 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0, ,00 0,18 0,63 0,02 0,09 0,19 0,72 0,00 0, ,00 0,03 0,97 0,27 0,23 0,03 0,60 0,00 0, ,00 0,00 0,60 0,00 0,20 0,20 0,40 0,00 0, ,99 0,03 0,90 0,18 0,35 0,08 0,81 0,00 0, ,98 0,25 0,35 0,02 0,26 0,05 0,94 0,02 0, ,98 0,00 0,79 0,05 0,63 0,05 0,95 0,02 0, ,98 0,08 0,75 0,10 0,47 0,03 0,97 0,00 0, ,00 0,08 0,66 0,06 0,44 0,05 0,86 0,01 0, ,97 0,10 0,72 0,18 0,43 0,06 0,79 0,00 0, ,00 0,10 0,78 0,04 0,56 0,12 0,72 0,01 0,04 0,99 0,06 0,79 0,11 0,29 0,06 0,82 0,01 0,04 regionid ULabdomen TBiopsi1 Tbiopsi2 Tbiopsi3 Centese EU's Scintigrafi 13 0,15 0,36 0,08 0,01 0,09 0,00 0, ,02 0,14 0,00 0,00 0,12 0,00 0, ,07 0,30 0,03 0,00 0,10 0,08 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00 0, ,21 0,30 0,00 0,00 0,09 0,00 0, ,20 0,03 0,00 0,00 0,03 0,00 0, ,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,16 0,15 0,05 0,00 0,10 0,00 0, ,26 0,43 0,05 0,00 0,08 0,00 0, ,16 0,33 0,04 0,00 0,04 0,04 0, ,13 0,58 0,14 0,02 0,08 0,00 0, ,27 0,42 0,06 0,01 0,10 0,00 0, ,13 0,33 0,03 0,00 0,07 0,00 0, ,09 0,08 0,03 0,00 0,05 0,00 0,00 0,16 0,32 0,05 0,01 0,08 0,01 0,09

18 Vist grafisk for hele landet: Fig 12: 100% 99% 90% 80% 79% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 6% 0% 11% 29% 6% Udredningsmetode 82% 1% 4% 16% 32% 5% 1% 8% 1% 9% Scintigrafi E U S Centese Tbiopsi3 Tbiopsi2 TBiopsi1 CTabd CTcranie ULabdomen CTthabd CTthorax mediastin rtgthorax ekspektorat bronkoskopi bronkoskopi2 18

19 CT-scanninger giver grundlag for at vurdere den c - TNM-klassifikation. På landsplan fordeler de CT-bedømte TNM-klassifikationer i % sig således: Fig. 13: T: T-stadie T2 40% T0 1% T3 12% T1 16% Inkonklusiv 3% T4 28% N: N-stadie Inkonklusiv 6% N3 11% N1 12% N2 23% N0 48% M: M-stadie M1 28% Inkonklusiv 6% M0 66% 19

20 På de udredende afdelinger foretages lungefunktionstest på 90 % af patienterne. Den mediane FEV1 er 1,8 l/sek (range 0,3-5,0), mens den mediane FEV1 i % af forventede er 69 % (range 12 % %). Den samlede c-tnm klassifikation efter alle undersøgelser fordeler i % på landsplan sig således: Fig 14: T-stadie Tis 0% T0 1% T3 13% Tx 1% T1 16% T4 31% T2 38% N-stadie N3 12% N1 9% N2 23% N0 56% M-stadie M1 29% M0 71% 20

21 Den kliniske stadieinddelingen på landsplan fordeler sig i % således: Fig. 15: Stadie IV 29% I 32% III 31% II 8% De kliniske/præoperative patologi diagnoser fordeler sig i % på landsplan således: Fig. 16: Celletype NonSmallcell 12% Andre 5% Storcellede 5% Småcellede 16% Uoplyst 5% Mixed 2% Planocellulære 27% Adenocarcinom er 28% 21

22 Det diagnostiske delay på landsplan er mediant 21 dage (range 15-29) Der er totalt til registeret indberettet 1826 patienter sv.t. 44 % af de i registeret optagne. De indberettede medicinske og lungemedicinske afdelinger har gennemsnitlig indberettet 51 patienter, mediant 33 (range 1-255). I alt er indberettet 1276 fra disse afdelinger. De kirurgiske og thoraxkirurgiske afdelinger har gennemsnitlig indberettet 83 patienter, me- mediant 24 (range 1 - diant 75 (range ). I alt er indberettet 579 fra disse afdelinger Øre-næse-hals afdelingerne har gennemsnitlig indberettet 23 patienter, 39). I alt er indberettet 117 fra disse afdelinger De onkologiske afdelinger har gennemsnitlig indberettet 102 patienter, mediant 102 (range 3-203). I alt er indberettet 308 fra disse afdelinger 22

23 Kirurgiske afdelinger: Den kirurgiske aktivitet udføres på i alt 7 afdelinger, 5 thoraxkirurgiske og 2 organkirurgiske. Operationstype Eksplorative 83 Resektioner 52 Lobektomier 288 Pneumonektomier Patienterne får på landsplan i % udført følgende indgreb: Fig. 17: Operationstyper Pneumonektomier 22% Eksplorative 15% Resektioner 10% Lobektomier 53% Kaplan-Meier kurver efter de enkelte operationstyper ser således ud: Fig. 18: Overlevelse operationstype 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 Resektion Lobektomi Pneumonectomi Eksplorativ 0,3 0,2 0,

24 På landsplan ser Kaplan-Meierkurverne for de enkelte postoperativt vurderede stadier således ud: Fig. 19: Overlevelse efter p-stadie 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 IA IB IIA IIB IIIA IIIB IV 0,3 0,2 0, Dage 24

25 Supplerende resultater Følgende karakteriserer gruppen af henviste patienter til kirurgi: Stadie Alder 0 I II III IV < >71 Antal % 0,84 68,96 10,57 13,42 5,70 1,01 3,52 16,61 30,20 48,66 Risikofaktorer Køn Rygning >2 % & ja Eks nej Antal % 57,40 38,70 3,38 0,51 58,56 41,44 71,64 19,80 5,70 Tabel 3. Følgende karakteriserer gruppen af henviste patienter til onkologi: Stadie Alder 0 I II III IV < >71 Antal % 0,60 4,95 4,35 50,97 31,13 0,60 3,45 17,54 35,08 43,33 Risikofaktorer Køn Rygning >2 % & ja Eks nej Antal % 56,41 38,46 4,93 0,20 60,72 39,28 69,87 22,49 4,95 Tabel 4. Følgende karakteriserer gruppen af ikke-henviste patienter til kirurgi eller onkologi: Stadie Alder 0 I II III IV < >71 Antal % 3,66 23,30 6,81 27,23 39,01 0,26 1,05 7,33 21,99 69,37 Risikofaktorer Køn Rygning >2 % & ja Eks nej Antal % 31,23 53,90 11,59 3,27 63,09 36,91 12,57 30,63 8,64 Tabel 5. 25

26 Fordeling af risikofaktorer hos de indberettede patienter: Fig. 20: Risikofaktorer Ingen KOL Anden Md. Cordis Antal risikofaktorer: Fig. 21: Antal risikofaktorer

27 Rygning og overlevelse: Fig. 22: Overlevelse rygning 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, Dage Aldrig-rygere Rygere eks-rygere 27

28 Referencer 1: Engeland A et.al: Prediction of cancer incidence in the Nordic contries up to the year 2000 and 2010, on the basis of relativ survival analysis. APMIS 1995; 103 [suppl. 49]. 2: Cancer Incidens in Denmark 1997: Sundhedsstatistikken 1997:1.(4kt.) Schultz information. 3: Rapport fra styregruppen, Dansk Lunge Cancer Gruppe. December : Nationale Kræftplan, februar Sundhedsstyrelsen. 5: Referenceprogram 2001, Lungecancer, undersøgelser og behandling. Dansk Lunge Cancer Gruppe. 28

29 Bilag A Tilsluttede afdelinger til DLCR pr Lungemedicinsk afd., Y, KAS Gentofte 2. Lungemedicinsk afd., Y, Ålborg Sygehus 3. Lungemedicinsk afd., Århus Kommunehospital 4. Medicinsk afd., Amager Hospital 5. Medicinsk afd., Bispebjerg Hospital 6. Medicinsk afd., Frederiksberg Sygehus 7. Medicinsk afd., Frederikshavn-Skagen Sygehus 8. Medicinsk afd., Grenå Centralsygehus 9. Medicinsk afd., Haderslev Sygehus 10. Medicinsk afd., Herning Centralsygehus 11. Medicinsk afd., Hjørring Sygehus 12. Medicinsk afd., Centralsygehuset i Holbæk 13. Medicinsk afd., Holstebro Centralsygehus 14. Medicinsk afd., Horsens Sygehus 15. Medicinsk afd., Hvidovre Hospital 16. Medicinsk afd., Middelfart Sygehus 17. Medicinsk afd., Centralsygehuset i Nykøbing Falster 18. Medicinsk afd., Centralsygehuset i Næstved 19. Medicinsk afd., Odder Centralsygehus 20. Medicinsk afd., Odense Universitetshospital 21. Medicinsk afd., Randers Centralsygehus 22. Medicinsk afd., Roskilde Amtssygehus 23. Medicinsk afd., Silkeborg Centralsygehus 24. Medicinsk afd., Skive Sygehus 25. Medicinsk afd., Sønderborg Sygehus 26. Medicinsk afd., Tønder Sygehus 27. Medicinsk afd., Varde Sygehus 28. Medicinsk afd., Vejle Sygehus 29. Medicinsk afd., Viborg Sygehus 30. Medicinsk afd., Åbenrå Sygehus 31. Øre-næse-hals afd., Esbjerg Centralsygehus 32. Øre-næse-hals afd., Centralsygehuset i Næstved 33. Øre-næse-hals afd., Odense Universitetshospital 34. Øre-næse-hals afd., Centralsygehuset i Slagelse 35. Øre-næse-hals afd., Svendborg Sygehus 36. Øre-næse-hals afd., Sønderborg Sygehus 37. Øre-næse-hals afd., Vejle Sygehus 38. Øre-næse-hals afd., Århus Kommunehospital 39. Thoraxkirurgisk afd., KAS Gentofte 40. Thoraxkirurgisk afd., Odense Universitetshospital 41. Thoraxkirurgisk afd., Rigshospitalet 42. Thoraxkirurgisk afd., Skejby Sygehus 43. Thoraxkirurgisk afd., Ålborg Sygehus 44. Organkirurgisk afd., Vejle Sygehus 45. Organkirurgisk afd., Viborg Sygehus 46. Onkologisk afd., Herlev Sygehus 47. Onkologisk afd., Odense Universitetshospital 48. Onkologisk afd., Rigshospitalet 49. Onkologisk afd., Sønderborg Sygehus 50. Onkologisk afd., Vejle sygehus 51. Onkologisk afd., Århus Kommunehospital 29

30 Bilag B Regionkoder og DK population 2001 regionid Amt Antal 80 Nordjyllands amt Viborg amt Århus amt Ringkjøbing amt Vejle amt Ribe amt Sønderjyllands amt Fyns amt Bornholms amt Storstrøms amt Vestsjællands amt Roskilde amt Frederiksborg amt Københavns amt Frederiksberg kommune Københavns kommune Amter i alt Hele landet

Kommentarer fra Dansk Lunge Cancer Gruppes styregruppe... 2. Forord... 4. Baggrund... 5. Aktuelle rapport... 5. Metode... 6. Definitioner...

Kommentarer fra Dansk Lunge Cancer Gruppes styregruppe... 2. Forord... 4. Baggrund... 5. Aktuelle rapport... 5. Metode... 6. Definitioner... Indholdsfortegnelse Kommentarer fra Dansk Lunge Cancer Gruppes styregruppe... 2 Forord... 4 Baggrund... 5 Aktuelle rapport... 5 Metode.... 6 Definitioner... 7 Overordnede resultater... 8 Patient materialet:...

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 4. KVARTAL 2009 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 14. januar 2010 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forord... 2 KOMMENTARER FRA DANSK LUNGE CANCER GRUPPES STYREGRUPPE Baggrund Aktuelle rapport Metode...

Indholdsfortegnelse Forord... 2 KOMMENTARER FRA DANSK LUNGE CANCER GRUPPES STYREGRUPPE Baggrund Aktuelle rapport Metode... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 KOMMENTARER FRA DANSK LUNGE CANCER GRUPPES STYREGRUPPE... 3 Baggrund... 5 Aktuelle rapport... 5 Metode.... 6 Definitioner.... 7 Overordnede resultater...

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 2. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 23. august 2011 Erstatter version af 13. juli 2011,

Læs mere

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Register

Dansk Lunge Cancer Register Dansk Lunge Cancer Register Udvikling og status Erik Jakobsen, leder Visionsmøde for de nationale kliniske kvalitetsdatabaser Tirsdag d. 16. juni 2009 Skejby Sygehus Hvad er Landsdækkende godkendt og støttet

Læs mere

Udviklingen i behandlingsresultater for lungecancer i DK de seneste 10 år. Dansk Radiologisk Selskabs Årsmøde

Udviklingen i behandlingsresultater for lungecancer i DK de seneste 10 år. Dansk Radiologisk Selskabs Årsmøde Udviklingen i behandlingsresultater for lungecancer i DK de seneste 10 år Dansk Radiologisk Selskabs Årsmøde Torsdag d. 30. Januar 2014, Odense Erik Jakobsen, Behandlingsresultater lungecancer DK 2003-2012

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Gruppe. Dansk Lunge Cancer Register

Dansk Lunge Cancer Gruppe. Dansk Lunge Cancer Register Dansk Lunge Cancer Gruppe og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2012 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 30. april 2012 Rapport udarbejdet for DLCR af: Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Gruppe & Dansk Lunge Cancer Register

Dansk Lunge Cancer Gruppe & Dansk Lunge Cancer Register Dansk Lunge Cancer Gruppe & Dansk Lunge Cancer Register Årsrapport 2013 1. januar 2013-31. december 2013 1 Forord Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Indberetninger til Landspatientregisteret for 1998

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Register. Årsmøde Erik Jakobsen, Leder DLCR

Dansk Lunge Cancer Register. Årsmøde Erik Jakobsen, Leder DLCR Dansk Lunge Cancer Register Årsmøde 2013 Erik Jakobsen, Leder Årets Highlights 1.Markant stigende overlevelse totalt 2.Markant stigende overlevelse efter kirurgi 3.Patobank nu med data 4.Forløbstider

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Tabel 1 Genindlæggelser af, 2004 Region Nordjylland 5.966 76 1,3 Sygehus Thy - Mors 701 8 1,1 Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Sundhedsstyrelsen forventer nu at have

Læs mere

Overlevelse og komorbiditet - en undersøgelse fra Dansk Lunge Cancer Register

Overlevelse og komorbiditet - en undersøgelse fra Dansk Lunge Cancer Register Overlevelse og komorbiditet - en undersøgelse fra Dansk Lunge Cancer Register Kræft og komorbiditet alle skal have del i de gode resultater 6. marts 2013 Kosmopol, København Erik Jakobsen, Leder I hovedpunkter

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 3 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

LUNGECANCER Specifikation af indikatorsæt National Auditrapport 2010

LUNGECANCER Specifikation af indikatorsæt National Auditrapport 2010 Det Nationale Indikatorprojekt LUNGECANCER Specifikation af indikatorsæt National Auditrapport 2010 Marts 2011 Det Nationale Indikatorprojekt til måling og forbedring af de sundhedsfaglige kerneydelser

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Indholdsfortegnelse...2. Forord...3. Overordnede kommentarer til årsrapporten...4. Aktuelle rapport...6. Metode...6. Definitioner...7. Indledning...

Indholdsfortegnelse...2. Forord...3. Overordnede kommentarer til årsrapporten...4. Aktuelle rapport...6. Metode...6. Definitioner...7. Indledning... Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Overordnede kommentarer til årsrapporten....4 Aktuelle rapport....6 Metode....6 Definitioner....7 Indledning....8 Operativ aktivitet...11 Ventetider

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7.

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7. Region Midtjylland Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren Bilag til Regionsrådets møde den 7. februar 2007 Punkt nr. 0 # $% & ' # # ( % % % ' ( ' % $ ) * + $,--./ /( &0 2

Læs mere

Kan kvalitet reduceres til ét tal?

Kan kvalitet reduceres til ét tal? Kan kvalitet reduceres til ét tal? Årsmøde i Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Lørdag d. 11. januar 2014,Nyborg Erik Jakobsen, Kan kvalitet reduceres til ét tal? Kan kvalitet reduceres til

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 17

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 17 RADIOLOGISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2003 OG 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 17 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2006 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2006 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Fra strategi til virkelighed

Fra strategi til virkelighed Fra strategi til virkelighed Det Nationale Indikatorprojekt FORMÅL at udvikle den sundhedsfaglige kvalitet på et dokumenteret grundlag at skabe et kvalificeret dialoggrundlag for faglig, politisk og ledelsesmæssig

Læs mere

Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register

Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register Foreningen af Speciallæger årsmøde 5. oktober 2012, Vejle Erik Jakobsen, Kvaliteten af sundhedsydelser Kan brugen af kliniske databaser

Læs mere

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012 Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabel- og figursamling

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabel- og figursamling Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2003 Tabel- og figursamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 1. 2011 Data opdateret 1 april 2011. Rapport udarbejdet af Jan Nielsen Biostatistiker Kompetence Center Syd for Landsdækkende Kliniske

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4 FØDSELSREGISTERET 2004 (FORELØBIG OPGØRELSE) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse DEN LANDSDÆKKENDE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Patienters oplevelser på landets sygehuse SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE blandt 26.300 indlagte patienter 2004 TABELSAMLING ENHEDEN FOR BRUGERUNDERSØGELSER

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 2. 2011 Data opdateret 12. Juli 2011. Rapport udarbejdet af Jan Nielsen Biostatistiker Kompetence Center Syd for Landsdækkende

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD)

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen Årsrapport 2013/2014 Årsrapporten dækker perioden: 1. juli 2013-30. juni 2014 Rapportens analyser og

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende diagnoseåret 2014.

Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende diagnoseåret 2014. Forord Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende diagnoseåret 214. Rapporten er udarbejdet i tæt samarbejde Center for Klinisk Epidemiologi

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 Opgørelse af ventelisteoperationer, 2. halvår 2001 og 1. halvår 2002 1990 1991 1992 1993

Læs mere

Regionsrådet 24. august 2011 Bilag til dagsordenspunkt vedr. NIP-lungecancer

Regionsrådet 24. august 2011 Bilag til dagsordenspunkt vedr. NIP-lungecancer Regionsrådet 24. august 2011 Bilag til dagsordenspunkt vedr. NIP-lungecancer Nedenstående tabeller viser resultater for NIP-lungecancer fra årsrapporten fra henholdsvis 2010 og 2009. Indikatorer for overlevelse

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19 OPFØLGNING PÅ VENTRIKELRESEKTION FOR CANCER I DANMARK 2004-2007 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Monitorering og Evaluering Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Den Landsdækkende Myelomatose Database. Årsrapport januar december 2012

Den Landsdækkende Myelomatose Database. Årsrapport januar december 2012 Den Landsdækkende Myelomatose Database Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af

Læs mere

Årsrapport. Dansk Lunge Cancer Gruppe & Dansk Lunge Cancer Register

Årsrapport. Dansk Lunge Cancer Gruppe & Dansk Lunge Cancer Register Årsrapport 2016 Dansk Lunge Cancer Gruppe & Dansk Lunge Cancer Register 1 Forord Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende diagnoseåret

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Opgørelse af indikator 1-3 for patienter indlagt mere end 24 timer på intensivafdeling blandt patienter med udskrivelsestidspunkt registreret Dansk Intensiv Database Årsrapport 2014/2015 Omfatter

Læs mere

DANSK LUNGE CANCER REGISTER. Deadline Deadline for indberetninger vedrørende 2009 til Det Nationale Indikatorprojekt og DLCR er i år

DANSK LUNGE CANCER REGISTER. Deadline Deadline for indberetninger vedrørende 2009 til Det Nationale Indikatorprojekt og DLCR er i år DANSK LUNGE CANCER REGISTER Nyhedsbrev ÅRGANG 10 NR. 1 JANUAR 2010 I DETTE NUMMER: Deadline 2010 Deadline for indberetninger vedrørende 2009 til Det Nationale Indikatorprojekt og DLCR er i år fredag den

Læs mere

Opgørelse af ventelisteoperationer, 2. halvår 1999

Opgørelse af ventelisteoperationer, 2. halvår 1999 Opgørelse af ventelisteoperationer, 2. halvår 1999 Kontaktperson: Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Operationsopgørelse Uændret opgørelsesmåde Sundhedsstyrelsen

Læs mere

SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 15

SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 15 SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

Tekst, tabeller og figurer i rapporten må refereres med angivelse af DLCR 2003 som kilde.

Tekst, tabeller og figurer i rapporten må refereres med angivelse af DLCR 2003 som kilde. Forord. Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2003. Årsrapporten er en nyskabelse på flere måder. For det første er der tale om den

Læs mere

8.2 Statistiske analyse af hver enkelt indikator

8.2 Statistiske analyse af hver enkelt indikator 8.2 Statistiske analyse af hver enkelt indikator Basale ideer De avancerede statistiske metoder, som anvendes i denne rapport, fokuserer primært på vurdering af eventuel geografisk heterogenitet på regions-,

Læs mere

MORTALITETSANALYSE VED PRIMÆR LUNGECANCER: Fokus på behandlingsindsats

MORTALITETSANALYSE VED PRIMÆR LUNGECANCER: Fokus på behandlingsindsats MORTALITETSANALYSE VED PRIMÆR LUNGECANCER: Fokus på behandlingsindsats Anders Green & Maria Iachina, i samarbejde med Erik Jakobsen i opdrag fra Dansk Lunge Cancer Gruppe og Dansk Lunge Cancer Register

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 2006 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 2006 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 4 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

DANSK LUNGE CANCER REGISTER

DANSK LUNGE CANCER REGISTER DANSK LUNGE CANCER REGISTER Nyhedsbrev APRIL 2002 I DETTE NUMMER: Dansk Lunge Cancer Gruppe afholder Årsmøde 6. Juni i København Årsmøde 1 Årsrapport 2001 1 DLCR II implementeret 2 Nyt i DLCR II 2 Dansk

Læs mere

SYGEHUSFØDSLER, INDGREB OG KOMPLIKATIONER 2004

SYGEHUSFØDSLER, INDGREB OG KOMPLIKATIONER 2004 SYGEHUSFØDSLER, INDGREB OG KOMPLIKATIONER 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontaktperson: Peter Kystol Sørensen, lokal 6207 I Sundhedsstyrelsen findes data fra Det fælleskommunale Sygesikringsregister for perioden 1990-1998.

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 2003:8

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 2003:8 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 1998-2002 2003:8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. januar 2012 31. december 2012 Indhold Dødelighed og SMR alle patientkategorier samlet... 3 Indikator 4a: Standardiseret

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Alle mortalitetsmål Dansk Intensiv Database Årsrapport 2015/2016 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. juli 2015 30. juni 2016 ENDELIG VERSION TIL REGIONAL HØRING 16. november 2016 1

Læs mere

Erik Jakobsen Dansk Lunge Cancer Register

Erik Jakobsen Dansk Lunge Cancer Register Erik Jakobsen Dansk Lunge Cancer Register ~ 50% af alle nye kræfttilfælde i DK 5 Med valide klinisk funderede danske overlevelsestal at dokumentere de seneste behandlingsresultater inden for 4 store

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL Kvaliteten i behandlingen af patienter med KOL Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport januar 2010 december 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003 Statistik for social- og sundhedsassistentuddannelsen 1993-2004 Følgende oversigt viser ansøgere, dimensionering og optag baseret på social- og sundhedsassistentuddannelsen i perioden 1993-2004. Tallene

Læs mere

FORBEDRET OVERLEVELSE Fremtidige udfordringer inden for lungekræft

FORBEDRET OVERLEVELSE Fremtidige udfordringer inden for lungekræft FORBEDRET OVERLEVELSE Fremtidige udfordringer inden for lungekræft Anders Green, professor, overlæge, dr.med. OPEN, Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet på vegne af Dansk Lunge Cancer Gruppe

Læs mere

Forord. Dansk Lunge Cancer Register v/ Erik Jakobsen, Klinisk lektor, overlæge, MPM Leder af DLCR

Forord. Dansk Lunge Cancer Register v/ Erik Jakobsen, Klinisk lektor, overlæge, MPM Leder af DLCR Forord Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende diagnoseåret 2015. Rapporten er udarbejdet i tæt samarbejde med Center for Klinisk Epidemiologi

Læs mere

Fødselsregisteret 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 1

Fødselsregisteret 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 1 Fødselsregisteret 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 1 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Detaljeret redegørelse for resultater og baggrunde for tildeling af aktuelt antal stjerner på

Detaljeret redegørelse for resultater og baggrunde for tildeling af aktuelt antal stjerner på Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for kvalitet og forskning Journal nr.: Dato: 6. december 2010 Udarbejdet af: Mads Christian Haugaard E mail: Mads.Christian.Haugaard@regionsyddanmark.dk Telefon:

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012

Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Side 2 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

FYSIO- OG ERGOTERAPEUTISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2004 OG 2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 12

FYSIO- OG ERGOTERAPEUTISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2004 OG 2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 12 FYSIO- OG ERGOTERAPEUTISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2004 OG 2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 12 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 4. kvartal 2012 DNOR data frosset 7. januar 2013. Data fra Landspatientregisteret modtaget 16. januar 2013. Rapport færdiggjort

Læs mere

Opgørelse af ventelisteoperationer, 1. halvår 2001

Opgørelse af ventelisteoperationer, 1. halvår 2001 Opgørelse af ventelisteoperationer, 1. halvår 2001 Kontaktpersoner: Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, direkte 7222 7617 Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, direkte 7222 7845 Operationsopgørelse Uændrede operationsgrupper

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 1. 2012 DNOR data frosset april 201 Data fra Landspatientregisteret modtaget 26. april. Rapport færdiggjort maj. Rapport udarbejdet

Læs mere

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling 2013 Årsrapport 2012: Second Opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

DLCG/DLCR Årsmøde 2013

DLCG/DLCR Årsmøde 2013 DLCG/DLCR Årsmøde 2013 DLCG/DLCR Årsmøde 2013 Torben Riis Rasmussen Siden sidste Årsmøde DLCG s mangeårige formand, Torben Palshof, måtte fratræde af helbredsmæssige årsager. Siden sidste Årsmøde DLCG

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 1. 2013 DNOR data frosset april 201 Data fra Landspatientregisteret modtaget 16. april. Rapport færdiggjort 30. april. Rapport

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2013.

Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2013. Forord Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 213. Rapporten er udarbejdet i tæt samarbejde Center for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik

Læs mere

Oversigt over hospitalsindberetninger Nedenstående 6 diagrammer viser fordelingen af bivirkningsindberetninger i hele Danmark og pr. region.

Oversigt over hospitalsindberetninger Nedenstående 6 diagrammer viser fordelingen af bivirkningsindberetninger i hele Danmark og pr. region. Lægemiddelstyrelsen FOS. februar 1 HGJ Oversigt over hospitalsindberetninger 9 Lægemiddelstyrelsen har i 9 modtaget 699 bivirkningsindberetninger fra hospitalerne. Lægemiddelstyrelsens bivirkningsdatabase

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2012.

Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2012. Forord Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2012. Rapporten er udarbejdet i tæt samarbejde med Kompetencecentre for Epidemiologi

Læs mere

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr.

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. sygehusene Analyseinstitut for Forskning, 1999/2 1 Forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

Rapport udarbejdet for Dansk LungeCancerGruppe. Niels-Chr. G. Hansen

Rapport udarbejdet for Dansk LungeCancerGruppe. Niels-Chr. G. Hansen Erfaringer med opfølgning af fynske patienter efter kurativt intenderet behandling af første tilfælde af lungecancer fundet ved udredning i perioden 2007 2013 (opgjort november 2014) Rapport udarbejdet

Læs mere

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004 FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Indberetning til. Dansk Lunge Cancer Register. Manual

Indberetning til. Dansk Lunge Cancer Register. Manual Indberetning til Dansk Lunge Cancer Register Manual Forord Hermed den nye udgave af manualen for indberetningen til Dansk Lunge Cancer Register (DLCR). DLCR er nu en del af Den Nationale Kliniske Kræftdatabase

Læs mere

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006 SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 6 Redaktion Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen. Årsrapport 2014/2015

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen. Årsrapport 2014/2015 Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen Årsrapport 2014/2015 Årsrapporten dækker perioden: 1. juli 2014-30. juni 2015 OFFICIEL VERSION per

Læs mere

Indberetning i DLCR. Besøgsrunde 2008/9

Indberetning i DLCR. Besøgsrunde 2008/9 Indberetning i DLCR Besøgsrunde 2008/9 Dagens emner Baggrund for og formål med mødet i dag Resultater DLCR Indberetning i DLCR Problemer, spørgsmål og ønsker! Det Nationale indikator projekt MIS Kræft

Læs mere

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Knud Juel 18. November 2005 Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Dette notat beskriver hospitalskontakter i

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD)

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen Årsrapport 2012 Årsrapporten dækker perioden: 1. juli 2012-30. juni 2013 Rapportens analyser og epidemiologiske

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet December Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Faktaarket er udarbejdet på baggrund af rapporten Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren, XI delrapport udviklingen fra ti. Rapporten

Læs mere

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002 Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2002 Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942 2394 Fax

Læs mere

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst.

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst. 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik

Læs mere

Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom

Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom ÅRSRAPPORT 2016 2017 Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom Årsrapport 2016 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder

Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder Forløbsdiagrammerne viser afdelingernes indikatorværdier pr. måned for 21, 211, 212 og 213. Værdierne er her vist som antal pr. patienter. Den stiplede vandrette linje

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2003:20. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2003:20. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2002 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Opgørelse af ventelisteoperationer, 2. halvår 2000

Opgørelse af ventelisteoperationer, 2. halvår 2000 Opgørelse af ventelisteoperationer, 2. halvår 2000 Kontaktpersoner: Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, direkte 3348 7585 Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, direkte 3348 7582 Operationsopgørelse Uændrede operationsgrupper

Læs mere