Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport januar december 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012"

Transkript

1 Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport januar december 2012

2 Side 2 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af overlevelsesanalyser, er udarbejdet af Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik Øst i samarbejde med styregruppen for den landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm. Databasens kontaktperson er: Overlæge Peter Ingeholm Patologiafdelingen Herlev Hospital Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev Arbejdstelefon: peter.ingeholm.01@regionh.dk For kommentarer vedr. epidemiologisk kommentering: Kathrine Carlsen Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik Øst Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 bygn. 84/ Glostrup Kathrine.carlsen@regionh.dk Databasens styregruppe: Peter Ingeholm (DPAS, formand), overlæge, Patologiafdelingen, Herlev Hospital Lene Hjerrild Iversen (DKS, næstformand for DCCG), overlæge dr. Med, Kirurgisk afdeling P, Aarhus Sygehus Ismail Gögenur (DKS), overlæge dr. Med, Gastroenheden, Herlev Hospital Mette Yilmaz (DSKO, formand for DCCG) overlæge, Onkologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Kell Østerlind (DSKO), overlæge dr. Med, Onkologisk Afdeling, Rigshospitalet Dorte Linnemann (DPAS), overlæge dr. Med, Patologiafdelingen, Herlev Hospital Lasse Nørgaard, KCKS-Øst Klinisk epidemiolog: Kathrine Carlsen, klinisk epidemiolog Ph.d., Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed (FCFS), Glostrup Hospital Statistiker: Jens Henrik Badsberg, statistiker, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Glostrup Hospital Dataansvarlig myndighed: KCKS-Øst

3 Side 3 Indhold 1. Forord til overlevelsesanalyserne Metodeafsnit Introduktion til læsning af de følgende Kaplan-Meier plot over fem-års overlevelsen Resultater Fem-års overlevelse for elektivt, intenderet kurativt og radikalt opererede patienter Fem-års overlevelse for elektivt, intenderet kurativt og radikalt opererede patienter, hele landet Overlevelse fordelt på regioner Overlevelse per UICC Stadium Overlevelsen efter operativ adgang Fem-års overlevelse efter akut, intenderet kurativ og radikal operation, kolon cancer Hele landet Overlevelse per region Overlevelse for alle patienter inkluderet i kolorektalcancer databasen Overlevelse efter cancer type Overlevelse for koloncancer patienter Hele landet Overlevelsen efter koloncancer per region Overlevelse efter rektumcancer Overlevelse efter rektumcance for hele landet Overlevelse efter rectumkræft per region Justerede fem-års overlevelser... 38

4 Side 4 1. Forord til overlevelsesanalyserne Det har været et ønske fra DCCG at kunne bidrage med mere tilbundsgående, justerede overlevelsesanalyser i tillæg til de årlige rapporter. I et samarbejde mellem Styregruppen for databasen samt Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik Øst (KCEB-Øst) er der i dette tillæg til årsrapporten for 2012 mulighed for at præsentere overlevelsesdata i form af overlevelses kurver (Kaplan-Meier plots eller product limit estimates, som de kaldes her), alle opgjort for en periode på 1826 dage (5 år) regnet fra operationsdagen. For patienter opereret senere end 14. august 2008 vil observationstiden have været kortere end 1826 dage, og overlevelsesanalyserne i denne rapport inddrager derfor kun perioden i en enkelt analyse. Forskelle mellem overlevelses estimater (kurver) er testet for statistisk signifikans ved brug af det almindeligt benyttede logrank test, og resultat af test er anført i højre side af hver figur. Analysen omfatter også en Tabel 1, hvor 5 års overlevelsesrater for perioden (justeret for køn, alder og ko-morbiditet) og ud fra et landsgennemsnit på 100 er beregnet for de enkelte regioner og de forskellige sygdomsstadier (I-IV) og omsat til relative værdier i form af odds ratioer. Tabellens tal reflekterer således ikke chancer for 5 års overlevelse, men illustrerer udsving/ensartethed på tværs af landet efter henholdsvis elektiv og akut kirurgi samt colon versus rectum. Databasens styregruppe vil bestræbe sig på at disse analyser vil blive udbygget og også gjort mere intuitivt forståelige i fremtiden. Det er vigtigt at pointere, at de viste overlevelseskurver er regnet fra operationsdagen dvs. indeholder 30-dages mortaliteten,og en forskel, der opbygges i denne initiale fase vil normalt ikke blive indhentet senere i forløbet. 5-års overlevelsen overordnet set er bedre for patienter med rektumcancer end koloncancer. Der er relativt flere patienter med koloncancer, der opereres akut sammenlignet med rektumcancer, og dette er formentlig en medvirkende faktor til den observerede forskel i 5-års overlevelse mellem disse to grupper. Gennem årene ses en bedret overlevelse for patienter, der opereres elektivt for kolorektalcancer, uden at der er forskel mellem regionerne. Der er gennemgående en bedret overlevelse blandt patienter, der opereres laparoskopisk sammenlignet med åben kirurgi. Dette kan dog skyldes patientselektion. Som forventet er overlevelsen væsentligt lavere for patienter med Stadium III sygdom sammenlignet med Stadium I og II sygdom. DCCG har fokus på indikatorer relateret til behandling af patienter med koloncancer, der må opereres akut. Eksempelvis er 5-års overlevelsen for patienter opereret kun 25 % efter en akut, men kurativt intenderet operation sammenlignet med knap 60 %, efter en elektiv, kurativt intenderet operation. Der er derfor grundlag for et intensiveret fokus på den postoperative mortalitet, der er forbundet med akut kirurgi for kolorektalcancer. Styregruppen Dansk Kolorektalcancer Database

5 Side 5 2. Metodeafsnit 2.1. Introduktion til læsning af de følgende Kaplan-Meier plot over fem-års overlevelsen. Overlevelsestiden er beregnet fra operationsdato til død eller ophør af follow-up (14. august 2013). Y-aksen viser andelen af overlevende til tiden markeret på x-aksen 0,7 betyder derved at 70% stadig er i live på det pågældende tidspunkt og at overlevelsen afhænger af årstallet, idet 70% var i live efter 600 dage i årene , mens 70% stadig er i live efter 950 dage hvis man er opereret i årene I højre hjørne fortæller logrank at forskellene mellem kurverne er signifikante idet p Det vil sige, at man kan konkludere, at overlevelsen er steget signifikant fra til Det er vigtigt at notere, at y-akserne har forskellige værdier afhængig af overlevelsen. Således går nogle af y-akserne fra 0,2-1,0 mens andre kun går fra 0,8 1,0. dette er gjort af hensyn til læsbarheden. 500 dage svarer til 1 år og 4,5 måneder; 1000 dage svarer til 2 år og 9 måneder mens 1500 dage ca. er 4 år og 1 måned. 5 år svarer til 1826 dage. Under hver figur findes en tabel som viser antallet i risiko for at dø (=personer i live) ved tiden 0 efter et år (365 dage), to år (730 dage), tre år (1095 dage), fire år (1461 dage) og efter fem år (1826 dage).

6 Side 6 3. Resultater 3.1. Fem-års overlevelse for elektivt, intenderet kurativt og radikalt opererede patienter. Samtlige overlevelsesplot og overlevelsesanalyser er beregnet ud fra operationsdatoen og inkluderer således 30 dages mortalitet Fem-års overlevelse for elektivt, intenderet kurativt og radikalt opererede patienter, hele landet Overlevelsen efter kolorektal kræft er signifikant forbedret gennem de år, som her er opgjort. Det skal bemærkes at de to grønne ( og ) kurver kun afspejler henholdsvis en og to års overlevelsen. For årene burde overlevelseskurven vise en vandret streg fra 942 dage. De få dødsfald som ses efter denne dag skyldes en smule støj mellem det år man er registreret i databasen og operationsdatoen.

7 Side Overlevelse fordelt på regioner Se sidst i afsnit

8 Side Se sidst i afsnit

9 Side Se sidst i afsnit

10 Side års overlevelsen for elektivt, kurativt opererede kolorektal kræft patienter varierer ikke på noget tidspunkt signifikant mellem de fem forskellige regioner. Dette fremgår også af tabel 1, hvor overlevelsen er justeret for køn, alder og co-morbiditet målt ved Charlson score.

11 Side Overlevelse per UICC Stadium Se sidst i afsnittet

12 Side Se sidst i afsnittet

13 Side Se sidst i afsnittet

14 Side Gennem hele perioden er overlevelsen mellem de forskellige stadier signifikant forskellige. Det skal bemærkes, at gruppen uoplyst og stadie IV i meget høj grad har samme ringe overlevelse i alle årene. Se endvidere tabel 1, hvor de forskellige overlevelsesestimater justeret for alder, køn og comorbiditet fremgår. Heraf fremgår det også at alle stadier er signifikant forskellige fra hinanden og at fem-års overlevelsen falder med stigende stadie.

15 Side Overlevelsen efter operativ adgang Det er her vigtigt at påpege, at kurverne er uafhængige af hinanden og kan læses selvstændigt. De kurver som er baseret på få observationer kan man blot ignorere Se sidst i afsnittet

16 Side Se sidst i afsnittet

17 Side Se sidst i afsnittet

18 Side Det er her vigtigt at påpege, at kurverne er uafhængige af hinanden og kan læses selvstændigt. De kurver som er baseret på få observationer kan man blot ignorere. Dette fremgår også af tabellerne lige under plottene, hvor antallet af personer til tiden er angivet

19 Side Fem-års overlevelse efter akut, intenderet kurativ og radikal operation, kolon cancer Samtlige overlevelsesplot og overlevelsesanalyser er beregnet ud fra operationsdatoen og inkluderer således 30 dages mortalitet Hele landet Der er ingen signifikant forskel på overlevelsen efter akut, intenderet kurativt radikalt opererede kolonkræft patienter når man ser bort fra årene , hvor et- og to-års overlevelsen ser ud til at være en smule forbedret set i forhold til de øvrige år.

20 Side Overlevelse per region Se sidst i afsnittet

21 Side Se sidst i afsnittet

22 Side Se sidst i afsnittet

23 Side Der er ingen signifikante forskelle mellem regionerne når man ser bort fra region Sjælland i årene I disse år har region Sjælland en signifikant lavere overlevelse end de andre regioner, hvilket bibeholdes også efter justering for alder, køn og co-morbiditet (Se tabel 1). Disse faktorer kan derved ikke forklare den observerede ringere overlevelse.

24 Side Overlevelse for alle patienter inkluderet i kolorektalcancer databasen Samtlige overlevelsesplot og overlevelsesanalyser i denne sektion omfatter både elektivt og akutte patienter og er, som i de øvrige afsnit, beregnet ud fra operationsdatoen og inkluderer således 30 dages mortalitet Overlevelse efter cancer type Se sidst i afsnittet

25 Side Se sidst i afsnittet

26 Side Se sidst i afsnittet

27 Side Gennem hele perioden gælder, at rektum cancer patienter har en signifikant forbedret overlevelse set i forhold til kolonkræft patienter.

28 Side Overlevelse for koloncancer patienter Hele landet års overlevelsen efter kolonkræft er signifikant forbedret genne den angivne periode. Det skal bemærkes at for årene og er der kun tale om 1- og 2-årsoverlevelse.

29 Side Overlevelsen efter koloncancer per region Se sidst i afsnittet

30 Side Se sidst i afsnittet

31 Side Se sidst i afsnittet

32 Side Den generelt forbedrede fem-års overlevelse for kolonkræft er gældende for alle regioner. Gennem perioden er overlevelsen i regionerne ikke signifikant forskellige fra hinanden.

33 Side Overlevelse efter rektumcancer Overlevelse efter rektumcance for hele landet Overlevelsen efter rectumkræft er ligeledes forbedret gennem årene. Specielt er der sket en væsentlig forbedring fra og frem.

34 Side Overlevelse efter rectumkræft per region Se sidst i afsnittet

35 Side Se sidst i afsnittet

36 Side Se sidst i afsnittet

37 Side Den forbedrede overlevelse efter rectumkræft gælder i alle regioner, selvom spredningen mellem regioner ser større ud her end når det drejer sig om kolonkræft.

38 Side Justerede fem-års overlevelser Landsgennemsnittet er 100. Follow-up tid i dage: 1826 = 5 år, Estimation: Opdelt efter år Elektiv: Region Estimater af justerede odds-ratioer (*100) År Max / Min: 94 ( 88;102) 92 ( 85; 99) 96 ( 89;104) 96 ( 88;105) Hovedstaden 94 ( 88;102) 95 ( 89;102) 99 ( 93;106) 103 ( 95;110) Midtjylland 96 ( 88;104) 92 ( 85; 99) 96 ( 89;104) 103 ( 95;112) Nordjylland 106 ( 96;117) 99 ( 90;109) 104 ( 94;114) 100 ( 91;111) Sjælland 109 ( 99;119) 111 (102;121) 105 ( 96;115) 96 ( 88;105) Syddanmark 96 ( 89;104) 103 ( 96;111) 96 ( 89;104) 98 ( 90;106) Elektiv: UICC Max / Min: 37 ( 32; 43) 39 ( 35; 43) 39 ( 34; 43) 42 ( 37; 47) I 37 ( 32; 43) 39 ( 35; 43) 39 ( 34; 43) 42 ( 37; 47) II 52 ( 48; 56) 54 ( 50; 58) 60 ( 56; 65) 58 ( 53; 63) III 95 ( 87;103) 96 ( 89;104) 100 ( 92;107) 95 ( 87;102) IV 360 (334;389) 368 (342;395) 353 (328;380) 324 (300;350) Uoplyst 152 (134;172) 135 (120;153) 122 (106;141) 135 (117;157) Akut: Region Max / Min: 95 ( 79;115) 90 ( 77;107) 91 ( 78;106) 88 ( 75;104) Hovedstaden 103 ( 91;118) 103 ( 91;116) 98 ( 86;111) 94 ( 82;108) Midtjylland 98 ( 83;116) 95 ( 81;111) 91 ( 78;106) 88 ( 75;104) Nordjylland 95 ( 79;115) 112 ( 94;134) 101 ( 84;121) 101 ( 82;125) Sjælland 106 ( 89;126) 90 ( 77;107) 116 ( 99;136) 121 (102;143) Syddanmark 97 ( 84;112) 101 ( 88;115) 96 ( 83;111) 99 ( 85;115) Akut: Køn Max / Min: 92 ( 86;100) 90 ( 83; 96) 99 ( 92;107) 95 ( 88;103) Kvinde 92 ( 86;100) 90 ( 83; 96) 99 ( 92;107) 95 ( 88;103) Mand 108 (100;117) 111 (104;120) 101 ( 93;108) 105 ( 97;114) Akut: UICC Max / Min: 49 ( 42; 59) 44 ( 32; 61) 45 ( 27; 74) 35 ( 17; 71) I 62 ( 42; 93) 44 ( 32; 61) 45 ( 27; 74) 35 ( 17; 71) II 49 ( 42; 59) 50 ( 42; 59) 83 ( 68;100) 60 ( 47; 77) III 76 ( 65; 91) 85 ( 73; 99) 90 ( 75;109) 98 ( 78;124) IV 212 (181;247) 285 (247;330) 210 (177;249) 223 (180;277) Uoplyst 202 (159;256) 187 (147;238) 142 (107;188) 217 (159;295) Alle: Cancer type Max / Min: 99 ( 95;103) 100 ( 96;103) 96 ( 93; 99) 96 ( 93;100) Colon 101 ( 98;105) 100 ( 96;103) 104 (101;108) 104 (100;107) Rectum 99 ( 95;103) 100 ( 97;104) 96 ( 93; 99) 96 ( 93;100)

39 Side 39 Tabellen viser fem-års overlevelsen i forskellige grupper justeret for køn, alder ved operation og comorbiditet vurderet ud fra Charlson score. Landsgennemsnittet er 100 og de enkelte grupper sammenlignes hermed. En værdi over 100 vil derfor betyde en overdødelighed set i forhold til landsgennemsnittet, hvorimod en værdi under 100 viser en lavere dødelighed. Hvis intervallet ikke indeholder 100 er estimatet signifikant forskelligt fra landsgennemsnittet. Ex. Fem-års overlevelsen i region hovedstaden var 6% bedre end landsgennemsnittet dog ikke signifikant. I modsætning hertil ses region sjælland med en 9% lavere sandsynlighed for at være i live fem år efter operation set i forhold til landsgennemsnittet (igen ikke signifikant). De felter, som er markeret med gråt adskiller sig signifikant fra landsgennemsnittet. Man skal dog være opmærksom på chance-fund, hvilket værdien i region Midtjylland kan være udtryk for. Uanset om patienten er opereret akut eller elektivt er stadie den inkluderede parameter, som viser de største udsving. Gennem hele perioden gælder, at højere stadie ved operation giver signifikant ringere overlevelse. Der er en svag tendens til, at den forbedrede overlevelse i de sidste to perioder specielt kan tilskrives bedre overlevelse blandt personer med rectumkræft sammenlignet med colonkræft.

Årsrapport 2011. Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarmen. Dansk Kolorektalcancer Database

Årsrapport 2011. Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarmen. Dansk Kolorektalcancer Database Årsrapport 2011 Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarmen Dansk Kolorektalcancer Database Side 2 Baggrund Årsrapport 2011 fra Dansk Kolorektalcancer Database vedrørende kræft i tyktarm og endetarm,

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG)

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) National årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Side 2 af 182 Hvorfra udgår rapporten De biostatistiske analyser inkl. overlevelsesanalyser

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i. tyk- og endetarm. (DCCG.dk) National årsrapport januar december 2018

Landsdækkende database for kræft i. tyk- og endetarm. (DCCG.dk) National årsrapport januar december 2018 Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG.dk) National årsrapport 2018 1. januar 2018 31. december 2018 Side 2 af 146 Hvorfra udgår rapporten De biostatistiske analyser og de epidemiologiske

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) National a rsrapport 2012. 1. januar 2012 31. december 2012

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) National a rsrapport 2012. 1. januar 2012 31. december 2012 Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Side 2 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering

Læs mere

Resultater og erfaringer fra DCCG Danish Colorectal Cancer Group

Resultater og erfaringer fra DCCG Danish Colorectal Cancer Group DMCG.dk Repræsentantskabsmøde 4. marts 2015 DMCG.dk Benchmarking Consortium Resultater og erfaringer fra DCCG Danish Colorectal Cancer Group Lene H. Iversen Professor, overlæge, dr.med., PhD Aarhus Universitetshospital

Læs mere

KRÆFTPROFIL 9 TyKTaRmsKRÆFT 2000-2007 200

KRÆFTPROFIL 9 TyKTaRmsKRÆFT 2000-2007 200 2009 KRÆFTPROFIL Tyktarmskræft 2000-2007 Kræftprofil: Tyktarmskræft 2000-2007 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Postboks 1881 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft;

Læs mere

Kort- og langtidsoverlevelse efter indlæggelse for udvalgte kræftsygdomme i Region Midtjylland og Region Nordjylland 1996-2007

Kort- og langtidsoverlevelse efter indlæggelse for udvalgte kræftsygdomme i Region Midtjylland og Region Nordjylland 1996-2007 Kort- og langtidsoverlevelse efter indlæggelse for udvalgte kræftsygdomme i Region Midtjylland og Region Nordjylland 1996-2007 Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital Rapport nr. 41

Læs mere

Dansk Kolorektalcancer Databases kvalitetsindikatorer fra 2013, algoritmer

Dansk Kolorektalcancer Databases kvalitetsindikatorer fra 2013, algoritmer Dansk Kolorektalcancer Databases kvalitetsindikatorer fra 2013, algoritmer 1. Afholdt MDT konference ved nydiagnosticeret rektumcancer 2. Ekstramural venøs invasion 3. Lækage af rektumanastomose ved elektiv

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG)

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) National årsrapport 2015 1. januar 2015 31. december 2015 Side 2 af 201 Hvorfra udgår rapporten De biostatistiske analyser inkl. overlevelsesanalyser

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Gruppe & Dansk Lunge Cancer Register

Dansk Lunge Cancer Gruppe & Dansk Lunge Cancer Register Dansk Lunge Cancer Gruppe & Dansk Lunge Cancer Register Årsrapport 2013 1. januar 2013-31. december 2013 1 Forord Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

8.2 Statistiske analyse af hver enkelt indikator

8.2 Statistiske analyse af hver enkelt indikator 8.2 Statistiske analyse af hver enkelt indikator Basale ideer De avancerede statistiske metoder, som anvendes i denne rapport, fokuserer primært på vurdering af eventuel geografisk heterogenitet på regions-,

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i. tyk- og endetarm. (DCCG.dk) National årsrapport januar december Version 7.

Landsdækkende database for kræft i. tyk- og endetarm. (DCCG.dk) National årsrapport januar december Version 7. Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG.dk) National årsrapport 2016 1. januar 2016 31. december 2016 Version 7.0 Side 2 af 213 Hvorfra udgår rapporten De biostatistiske analyser og de

Læs mere

Bopælsregion, sygehusstørrelse, og dødeligheden efter kirurgisk behandlet kolorektal kræft hos danske KOL-patienter

Bopælsregion, sygehusstørrelse, og dødeligheden efter kirurgisk behandlet kolorektal kræft hos danske KOL-patienter Bopælsregion, sygehusstørrelse, og dødeligheden efter kirurgisk behandlet kolorektal kræft hos danske KOL-patienter Reimar W. Thomsen, Jacob Jacobsen, Søren Friis, Søren W. Laursen, Kristine S. Bossen,

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 2. 2011 Data opdateret 12. Juli 2011. Rapport udarbejdet af Jan Nielsen Biostatistiker Kompetence Center Syd for Landsdækkende

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen. Årsrapport 2014/2015

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen. Årsrapport 2014/2015 Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen Årsrapport 2014/2015 Årsrapporten dækker perioden: 1. juli 2014-30. juni 2015 OFFICIEL VERSION per

Læs mere

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Landsdækkende database for patienter med kræft i spiserør, mavemund og mavesæk Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar - 31. december 2013) Endelig udgave

Læs mere

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012 Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD)

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen Årsrapport 2015/2016 Årsrapporten dækker perioden: 1. juli 2015 30. juni 2016 OFFICIEL VERSION per

Læs mere

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008 Sundhedsudvalget 28-9 SUU alm. del Bilag 421 Offentligt Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 28 Monitorering af pakkeforløb for kræft, 2.-4. kvartal 28 Uddrag og citater er kun tilladt med

Læs mere

8.2 Statistiske analyse af hver enkelt indikator

8.2 Statistiske analyse af hver enkelt indikator 8.2 Statistiske analyse af hver enkelt indikator Basale ideer De avancerede statistiske metoder, som anvendes i denne rapport, fokuserer primært på vurdering af eventuel geografisk heterogenitet på regions-,

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 4: Opgørelse af indikator 1-5 for patienter med neurokirurgisk stamafdeling Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. januar 2012 31. december 2012 10.

Læs mere

DaBlaCa-Data (Dansk Blære Cancer Database) Årsrapport september august 2016

DaBlaCa-Data (Dansk Blære Cancer Database) Årsrapport september august 2016 DaBlaCa-Data (Dansk Blære Cancer Database) Årsrapport 2016 1. september 2015-31. august 2016 9. februar 2017 Hvorfra udgår rapporten De biostatistiske analyser og de epidemiologiske kommentarer i denne

Læs mere

Den Landsdækkende Myelomatose Database. Årsrapport januar december 2012

Den Landsdækkende Myelomatose Database. Årsrapport januar december 2012 Den Landsdækkende Myelomatose Database Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af

Læs mere

Årsrapport nr. 8 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2013

Årsrapport nr. 8 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2013 Årsrapport nr. 8 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 213 1. januar 213-31. december 213 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 4: Opgørelse af indikator 1-5 for patienter med neurokirurgisk stamafdeling Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. januar 2012 31. december 2012 Oversigtstabel

Læs mere

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2013

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2013 Dansk Anæstesi Database National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet

Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet Søren Paaske Johnsen Forskningsoverlæge, klinisk lektor, ph.d. Christian Fynbo Christiansen Kompetencecenterleder Afdelingslæge, klinisk lektor,

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

Andre sygdommes betydning for overlevelse efter indlæggelse for seks kræftsygdomme i Nordjyllands, Viborg, Ringkjøbing og Århus amter 1995-2005

Andre sygdommes betydning for overlevelse efter indlæggelse for seks kræftsygdomme i Nordjyllands, Viborg, Ringkjøbing og Århus amter 1995-2005 Andre sygdommes betydning for overlevelse efter indlæggelse for seks kræftsygdomme i Nordjyllands, Viborg, Ringkjøbing og Århus amter 1995-2005 Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Register

Dansk Lunge Cancer Register Dansk Lunge Cancer Register Udvikling og status Erik Jakobsen, leder Visionsmøde for de nationale kliniske kvalitetsdatabaser Tirsdag d. 16. juni 2009 Skejby Sygehus Hvad er Landsdækkende godkendt og støttet

Læs mere

Generelt er korrelationen mellem elevens samlede vurdering i forsøg 1 og forsøg 2 på 0,79.

Generelt er korrelationen mellem elevens samlede vurdering i forsøg 1 og forsøg 2 på 0,79. Olof Palmes Allé 38 8200 Aarhus N Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet 26.02.2016 Sammenfatning I efteråret 2014 blev

Læs mere

DaRenCaData. Dansk Renal Cancer database. Dansk Urologisk Cancer Gruppe. National årsrapport. 1. august juli Version 3,0 Januar 2017

DaRenCaData. Dansk Renal Cancer database. Dansk Urologisk Cancer Gruppe. National årsrapport. 1. august juli Version 3,0 Januar 2017 DaRenCaData Dansk Renal Cancer database Dansk Urologisk Cancer Gruppe National årsrapport 1. august 2015-31. juli 2016 Version 3,0 Januar 2017 2 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologiske

Læs mere

DaRenCadata (Dansk Renal Cancer database) Årsrapport. (1. august 2012-31. juli 2013)

DaRenCadata (Dansk Renal Cancer database) Årsrapport. (1. august 2012-31. juli 2013) 1 DaRenCadata (Dansk Renal Cancer database) Dansk Urologisk Cancer Gruppe Årsrapport (1. august 2012-31. juli 2013) December 2013 2 Årsrapportens forfattere Denne årsrapport er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Når patienten fejler andet end kræft hvad betyder det for prognosen?

Når patienten fejler andet end kræft hvad betyder det for prognosen? Når patienten fejler andet end kræft hvad betyder det for prognosen? Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn.dk Case En 58 årig mand kommer

Læs mere

Den Landsdækkende Myelomatose Database

Den Landsdækkende Myelomatose Database Den Landsdækkende Myelomatose Database Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af

Læs mere

Årsrapport. Dansk Esophagus-, Cardiaog Ventrikelkarcinom database. (DECV-databasen)

Årsrapport. Dansk Esophagus-, Cardiaog Ventrikelkarcinom database. (DECV-databasen) Dansk Esophagus-, Cardiaog Ventrikelkarcinom database (DECV-databasen) Landsdækkende database for patienter med kræft i spiserør, mavemund og mavesæk Årsrapport (for perioden 1. januar 2010 31. december

Læs mere

Overlevelse og komorbiditet - en undersøgelse fra Dansk Lunge Cancer Register

Overlevelse og komorbiditet - en undersøgelse fra Dansk Lunge Cancer Register Overlevelse og komorbiditet - en undersøgelse fra Dansk Lunge Cancer Register Kræft og komorbiditet alle skal have del i de gode resultater 6. marts 2013 Kosmopol, København Erik Jakobsen, Leder I hovedpunkter

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD)

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen Årsrapport 2013/2014 Årsrapporten dækker perioden: 1. juli 2013-30. juni 2014 Rapportens analyser og

Læs mere

SO Dalton, BL Frederiksen, E Jakobsen, M Steding-Jessen, K Østerlind, J Schüz, M Osler, Johansen C.

SO Dalton, BL Frederiksen, E Jakobsen, M Steding-Jessen, K Østerlind, J Schüz, M Osler, Johansen C. Social position, lungekræft stadie og tid mellem henvisning og diagnose i Danmark, 2001-2008 1 SO Dalton, BL Frederiksen, E Jakobsen, M Steding-Jessen, K Østerlind, J Schüz, M Osler, Johansen C. Institut

Læs mere

DaRenCaData Dansk Renal Cancer database Dansk Urologisk Cancer Gruppe National årsrapport 1. august 2013-31. juli 2014

DaRenCaData Dansk Renal Cancer database Dansk Urologisk Cancer Gruppe National årsrapport 1. august 2013-31. juli 2014 DaRenCaData Dansk Renal Cancer database Dansk Urologisk Cancer Gruppe National årsrapport 1. august 2013-31. juli 2014 Version 3 April 2015 2 Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

Malignt lymfom National Årsrapport 2012

Malignt lymfom National Årsrapport 2012 Malignt lymfom National Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

DaRenCaData. Dansk Renal Cancer Database. Dansk Urologisk Cancer Gruppe. National årsrapport. 1. august juli d

DaRenCaData. Dansk Renal Cancer Database. Dansk Urologisk Cancer Gruppe. National årsrapport. 1. august juli d DaRenCaData Dansk Renal Cancer Database Dansk Urologisk Cancer Gruppe National årsrapport 1. august 2016-31. juli 2017 d. 31.01. 2018 2 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologiske kommentering

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Maj 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2011 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2011 til 31. december 2011 Komplethedsgrad 2011 91% Antal

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2013 1. september 2012-31. august 2013 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

Status over behandlede projekter i VU

Status over behandlede projekter i VU Behandlede projekter i VU per 19. februar 2009 1 Status over behandlede projekter i VU Prospektiv randomiseret undersøgelse af APR for rektumcancer: DAPRES Henrik Christensen, Aarhus 15.03.2007 Herning

Læs mere

Nyt fra Dansk Intensiv Database

Nyt fra Dansk Intensiv Database Nyt fra Dansk Intensiv Database Intensivsymposium 26. januar 2018 Christian Fynbo Christiansen Overlæge, klinisk lektor, ph.d. Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital E-mail: cfc@clin.au.dk

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet ÅRSOPGØRELSEN FOR 2015 2016 SIDE 1/36 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

DaBlaCa-Data (Dansk Blære Cancer Database)

DaBlaCa-Data (Dansk Blære Cancer Database) DaBlaCa-Data (Dansk Blære Cancer Database) Årsrapport 2017 For opgørelsesperioden 1. september 2016-31. august 2017 Marts 2018 Hvorfra udgår rapporten De biostatistiske analyser og de epidemiologiske kommentarer

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 1. 2012 DNOR data frosset april 201 Data fra Landspatientregisteret modtaget 26. april. Rapport færdiggjort maj. Rapport udarbejdet

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 1. 2013 DNOR data frosset april 201 Data fra Landspatientregisteret modtaget 16. april. Rapport færdiggjort 30. april. Rapport

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Register. Årsmøde Erik Jakobsen, Leder DLCR

Dansk Lunge Cancer Register. Årsmøde Erik Jakobsen, Leder DLCR Dansk Lunge Cancer Register Årsmøde 2017 Erik Jakobsen, Leder Tak til Og tak til Og tak til Lungekræft i DK Lungekræft i DK 4700 nye tilfælde / år Lungekræft i DK 4700 nye tilfælde / år 7,8 % af alle

Læs mere

DaProCadata. Dansk Prostata Cancer database. Dansk Urologisk Cancer Gruppe. National årsrapport. Version 4 Maj 2015

DaProCadata. Dansk Prostata Cancer database. Dansk Urologisk Cancer Gruppe. National årsrapport. Version 4 Maj 2015 1 DaProCadata Dansk Prostata Cancer database Dansk Urologisk Cancer Gruppe National årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Version 4 Maj 2015 2 Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2014

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2014 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2014 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2013 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2013 til 31. december 2013 Komplethedsgrad 2013 93% Antal

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er indtil videre

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende diagnoseåret 2014.

Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende diagnoseåret 2014. Forord Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende diagnoseåret 214. Rapporten er udarbejdet i tæt samarbejde Center for Klinisk Epidemiologi

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DCCG Den 22. marts 2017, kl

Bestyrelsesmøde i DCCG Den 22. marts 2017, kl Bestyrelsesmøde i DCCG Den 22. marts 2017, kl. 10.00 15.30 Roskilde Sygehus, Kantinebygningen, mødelokale 1 Referat Til stede: Camilla Qvortrup, Tommie Mynster, Mette Yilmaz, Annika Loft, Lars Bundgaard,

Læs mere

Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 2006

Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 2006 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Kontor: Sundhedsdokumentation Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 26 Lavere ventetid til behandling Ventetiden er fra juli 22 til juli faldet med 2 procent fra 27 til 21

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

National Database for Søvnapnø National årsrapport 2013

National Database for Søvnapnø National årsrapport 2013 National Database for Søvnapnø National årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Udarbejdelse af rapporten Søvnrelaterede respirationsforstyrrelser omfatter: 1. Obstruktiv søvnapnø (OSA). 2. Central

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Dansk Colorectal Cancer Gruppe 4.4.2013

Bestyrelsesmøde i Dansk Colorectal Cancer Gruppe 4.4.2013 Bestyrelsesmøde i Dansk Colorectal Cancer Gruppe 4.4.2013 Deltagere: Kirurgi: Peter Nørgaard Larsen (RH), Hans Raskov, Peer A. Wille Jørgensen (BBH), Lene Hjerrild Iversen (Aarhus), Steffen J. Rosenstock

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 4. KVARTAL 2009 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 14. januar 2010 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Jobfremgang på tværs af landet

Jobfremgang på tværs af landet 1K 2008 2K 2008 3K 2008 4K 2008 1K 2009 2K 2009 3K 2009 4K 2009 1K 2010 2K 2010 3K 2010 4K 2010 1K 2011 2K 2011 3K 2011 4K 2011 1K 2012 2K 2012 3K 2012 4K 2012 1K 2013 2K 2013 3K 2013 4K 2013 1K 2014 2K

Læs mere

Komorbiditet og øvre GI-cancer. Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn.

Komorbiditet og øvre GI-cancer. Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn. Komorbiditet og øvre GI-cancer Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn.dk Hvad er komorbiditet? Komorbiditet: Sygdom(me), som forekommer

Læs mere

DaTeCaData. Dansk Testis Cancer Database Dansk Urologisk Cancer Gruppe

DaTeCaData. Dansk Testis Cancer Database Dansk Urologisk Cancer Gruppe DaTeCaData Dansk Testis Cancer Database Dansk Urologisk Cancer Gruppe National Årsrapport 2013-2014 1.januar 2013-31.december 2014 Version 3 Marts 2015 2 Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

Peter har modtaget en henvendelse fra Vancouver, Canada om bistand til at oprette en klinisk kvalitetsdatabase. Peter har sagt ja til dette.

Peter har modtaget en henvendelse fra Vancouver, Canada om bistand til at oprette en klinisk kvalitetsdatabase. Peter har sagt ja til dette. Klinisk Koordination Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV Direkte 40447480 Web www.rkkp.dk Møde i: Tarmkræftdatabasens styregruppe Dato: 10. maj 2017 Kl.: 10.00-15.00 Sted: Roskilde Sygehus Dato: 10.

Læs mere

Dansk tarmkræftscreeningsdatabase Årsrapport 2014. Første 10 måneder 1. nationale screeningsrunde

Dansk tarmkræftscreeningsdatabase Årsrapport 2014. Første 10 måneder 1. nationale screeningsrunde Dansk tarmkræftscreeningsdatabase Årsrapport 2014 Første 10 måneder 1. nationale screeningsrunde Januar 2016 Hvorfra udgår rapporten Formand for Dansk tarmkræftscreeningsdatabase (DTS) er Overlæge, ph.d.

Læs mere

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER

Læs mere

Hospitals Standardiserede Mortalitets Ratioer (HSMR) Baggrund

Hospitals Standardiserede Mortalitets Ratioer (HSMR) Baggrund Hospitals Standardiserede Mortalitets Ratioer (HSMR) Baggrund Som led i den løbende monitorering af kvaliteten af sundhedsvæsenets indsats, er der siden 2007 hvert kvartal blevet beregnet Hospitals-Standardiseret

Læs mere

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006 SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 6 Redaktion Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET:

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET: 878964649 8946 49841 64 684 645 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 66546 649494 996 12 92 67 23 4987 987 87896 6 496 6494 878964649 8946 49841 64 684 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 649494 996 12 92 67 23 4987

Læs mere

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Landsdækkende database for patienter med kræft i spiserør, mavemund og mavesæk Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012) Endelig udgave

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database Nyt fra DID Dansk Intensiv Database Intensivsymposium 27. januar 2017 Christian Fynbo Christiansen Overlæge, klinisk lektor, ph.d. Klinisk epidemiolog for Dansk Intensiv Database Klinisk Epidemiologisk

Læs mere

Dansk Knæalloplastikregister. Kvalitetsindikatorer

Dansk Knæalloplastikregister. Kvalitetsindikatorer Dansk Knæalloplastikregister Kvalitetsindikatorer Årsrapport 2014 Aktuelle opgørelsesperioder: 1.1.2013 31.12.2013 1.1.2014 31.7.2014 www.dkar.dk Årsrapporten 2014 Rapporten er udarbejdet af styregruppen

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Nordjylland 26-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Nordjylland 26-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Nordjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev patienter i børne- og ungdomspsykiatriens ambulatorier

Læs mere

I det følgende præsenteres årsopgørelsen for 2004.

I det følgende præsenteres årsopgørelsen for 2004. ÅRSOPGØRELSE 2004 SUNDHEDSSTYRELSENS EKSPERTPANEL VEDR. EKSPERIMENTEL BEHANDLING I UDLANDET (SECOND OPINION-ORDNINGEN) nedsatte i januar 2003 et rådgivende panel vedrørende eksperimentel behandling. Panelet

Læs mere

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 24

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 24 DET NATIONALE DIABETESREGISTER 25 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 26 : 24 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 23 København S. Telefon: 7222 74 Telefax:

Læs mere

DaProCaData (Dansk Prostata Cancer Database) Årsrapport

DaProCaData (Dansk Prostata Cancer Database) Årsrapport 1 DaProCaData (Dansk Prostata Cancer Database) Dansk Urologisk Cancer Gruppe Årsrapport 2013 April 2014 2 Årsrapportens forfattere Årsrapporten er udarbejdet af Kompetencecenter for Epidemiologi og Biostatistik

Læs mere

Forskerbeskyttelse i CPR 2008

Forskerbeskyttelse i CPR 2008 Danmarks Statistik, Metode 16. janaur 2008 Statistisk metode BNL Forskerbeskyttelse i CPR 2008 Antallet af personer med forskerbeskyttelse har siden år 2000 været kraftigt stigende, og det stiger fortsat.

Læs mere

MORTALITETSANALYSE VED PRIMÆR LUNGECANCER: Fokus på behandlingsindsats

MORTALITETSANALYSE VED PRIMÆR LUNGECANCER: Fokus på behandlingsindsats MORTALITETSANALYSE VED PRIMÆR LUNGECANCER: Fokus på behandlingsindsats Anders Green & Maria Iachina, i samarbejde med Erik Jakobsen i opdrag fra Dansk Lunge Cancer Gruppe og Dansk Lunge Cancer Register

Læs mere

Dansk Testis Cancer Database (DaTeCa) Dansk Urologisk Cancer Gruppe

Dansk Testis Cancer Database (DaTeCa) Dansk Urologisk Cancer Gruppe Dansk Testis Cancer Database (DaTeCa) Dansk Urologisk Cancer Gruppe National Årsrapport 2016 1.januar 2016-31.december 2016 Version 8 Maj 2017 Hvorfra udgår rapporten Rapportens biostatistiske analyser

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD)

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen Årsrapport 2012 Årsrapporten dækker perioden: 1. juli 2012-30. juni 2013 Rapportens analyser og epidemiologiske

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 887 Offentligt KRÆFTOVERLEVELSE I DANMARK 1997-2011

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 887 Offentligt KRÆFTOVERLEVELSE I DANMARK 1997-2011 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 887 Offentligt KRÆFTOVERLEVELSE I DANMARK 1997-2011 Redaktion: Statens Serum Institut Sektor for National Sundhedsdokumentation

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2012 1. september 2011-31. august 2012 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 3. kvartal 2010 Data opdateret 13. Oktober 2010. Rapport udarbejdet af Jan Nielsen Biostatistiker Kompetence Center Syd for Landsdækkende

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 4. kvartal 2010 Data opdateret 10. Januar 2010. Rapport udarbejdet af Jan Nielsen Biostatistiker Kompetence Center Syd for Landsdækkende

Læs mere

Omkring 100.000 anvender medicin mod Grøn stær. det er over dobbelt så mange som forventet. Anna Horwitz. Miriam Kolko

Omkring 100.000 anvender medicin mod Grøn stær. det er over dobbelt så mange som forventet. Anna Horwitz. Miriam Kolko Anna Horwitz Læge, ph.d.-stud. Center for Sund Aldring Københavns Universitet Omkring 100.000 anvender medicin mod Grøn stær Miriam Kolko Overlæge, lektor, ph.d. Øjenafdelingen Roskilde Sygehus Medicinske

Læs mere

Dansk Radiologisk Selskabs svar på Sundhedsstyrelsens: Høring om dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen 2013-2017

Dansk Radiologisk Selskabs svar på Sundhedsstyrelsens: Høring om dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen 2013-2017 Dansk Radiologisk Selskabs svar på Sundhedsstyrelsens: Høring om dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen 2013-2017 Svaret er udarbejdet Dansk Radiologisk Selskabs UddannelsesRåd, hvor medlemmerne

Læs mere

DrKOL, standardrapport, 28. august 2013

DrKOL, standardrapport, 28. august 2013 1 DrKOL, standardrapport, 28. august 2013 Patienter med amb. besøgsdato/udskrevet primo august 2012 til ultimo juni 2013, som fremgår af LPR-udtræk fra medio august2013 af patientforløb i DrKOL: Ambulante

Læs mere

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015 LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 18-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

KRÆFTPROFIL 9 EndETaRmsKRÆFT

KRÆFTPROFIL 9 EndETaRmsKRÆFT 2009 KRÆFTPROFIL Endetarmskræft 2000-2007 Kræftprofil: Endetarmskræft 2000-2007 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Postboks 1881 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft;

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 1. 2011 Data opdateret 1 april 2011. Rapport udarbejdet af Jan Nielsen Biostatistiker Kompetence Center Syd for Landsdækkende Kliniske

Læs mere

LUNGECANCER Specifikation af indikatorsæt National Auditrapport 2010

LUNGECANCER Specifikation af indikatorsæt National Auditrapport 2010 Det Nationale Indikatorprojekt LUNGECANCER Specifikation af indikatorsæt National Auditrapport 2010 Marts 2011 Det Nationale Indikatorprojekt til måling og forbedring af de sundhedsfaglige kerneydelser

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Kommunal Rottebekæmpelse tal og tendenser

Kommunal Rottebekæmpelse tal og tendenser Kommunal Rottebekæmpelse tal og tendenser Siden 1938 har de danske kommuner haft pligt til årligt at indberette oplysninger om den kommunale rottebekæmpelse til de centrale myndigheder. Myndighederne anvender

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i. tyk- og endetarm. (DCCG.dk) KLINISK RAPPORT TNM Klassifikation. 1. januar

Landsdækkende database for kræft i. tyk- og endetarm. (DCCG.dk) KLINISK RAPPORT TNM Klassifikation. 1. januar Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG.dk) KLINISK RAPPORT 2017 TNM Klassifikation 1. januar 2017 31. december 2017 Indholdsfortegnelse 1. TNM- og UICC klassifikation... 4 1.1. Patientpopulationen...

Læs mere

Tilkendelser af førtidspension og fleksjob 2003-2012

Tilkendelser af førtidspension og fleksjob 2003-2012 7. MARTS 2014 Tilkendelser af førtidspension og fleksjob 2003-2012 AF ANDREAS ØSTERGAARD NIELSEN En samlet analyse af tilkendelsespraksis 2003-2012 Formålet med dette notat er at give en samlet beskrivelse

Læs mere