Analyse af H+H International A/S 7. april 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af H+H International A/S 7. april 2015"

Transkript

1 Konklusion H+H løftede sidste år salget med hele 9,4%, hvilket er flot taget de usikre markedsforhold i betragtning. Storbritannien fortsatte den gode udvikling i 2014, mens der har været udfordringer i både Tyskland, Polen og Rusland. Ledelsen har formået at styre H+H godt igennem Et nyt opkøb er netop blevet gennemført i Polen, hvilket skal bidrage til at reducere kapaciteten på det vigtigste marked for porebeton i Europa. Med købet satser H+H på at kunne hæve salgspriserne og samtidig øge salget i Polen. Købsprisen forekommer at være lav og er delvist blevet finansieret via en rettet emission. Selskabets gæld faldt sidste år lidt, og da EBITDA samtidig steg, er forholdet mellem gæld/ebitda blevet reduceret fra 5,7x til 3,8x. Det er vigtigt at processen med nedbringelse af gælden fortsætter, så H+H igen kan blive herre i eget hus. Selskabet har god støtte fra dets bankforbindelse, Danske Bank, der sidste år godkendte en forlængelse af kreditterne frem til februar Det giver ledelsen ro til at gennemføre de nødvendige tiltag med henblik på at genskabe lønsomheden. H+H er på rette spor, men der udestår fortsat mange risici, herunder om momentum i Storbritannien kan fastholdes, om det proaktive køb i Polen udvikler sig som forventet, og ikke mindst hvornår den russiske økonomi igen kan vinde styrke. Byggeriet har siden Finanskrisens udbrud i 2008 været præget af lav aktivitet. Der er dog en begyndende optimisme i økonomien i stadig flere europæiske lande, hvilket også bør smitte positivt af på byggesektoren. H+H er formentlig på vej ud af sin konjunkturmæssige bundfase, hvorfra det næsten kun kan gå opad. Det gør en langsigtet investering i H+H interessant. Anbefaling: Aktuel Kurs: 54,5 Kort sigt: Køb (før afvent) Børs: SmallCap indekset Langt sigt: Køb (før Køb) Markedsværdi: 589 mio. kr. Forventet kursudvikling 0-6 mdr.: Antal aktier: 10,8 mio. styk Forventet kursudvikling mdr.: Næste regnskab: Q1 den Tidligere anbefaling: Afvent/Køb ved kurs 47 den Selskabets forventninger til indeværende regnskabsår I 2015 ventes en organisk salgsvækst på 6-8%. EBITDA før særlige poster skønnes i niveauet mio. kr. Købet af Grupa Prefabet S.A. i Polen ventes at medføre en negativ goodwill på 56 mio. kr. Overskudsgraden (EBIT) estimeres til 3-4%. Investeringer ekskl. opkøb og frasalg ventes i niveauet 60 mio. kr. Prognosen forudsætter bl.a. uændrede valutakurser igennem 2015 og en underliggende vækst på selskabets hovedmarkeder på 0-3%. De langsigtede økonomiske mål er: En EBIT-margin over 6%, en afkastningsgrad på over 10% og at gælden skal ligge på 2-3x EBITDA. 1-års kursgraf Kursudvikling de sidste 12 måneder: Høj 56,0 Lav 33,7 Muligheder Stigende aktivitet i byggesektoren vil være gavnligt, og her rummer især Polen og Rusland potentiale. I Rusland er der kapacitet til øget efterspørgsel. Succes i Polen via reduceret kapacitet kan sende priserne op og holde konkurrenterne fra at kapre markedsandel. I England er der mulighed for fortsat høj efterspørgsel. Selskabets stærke markedsposition indebærer styrke fremadrettet i indtjening og giver en væsentlig goodwill værdi, såfremt en opkøbssituation skulle opstå. Risici Kan den høje vækst i salget i England fastholdes? Købet i Polen rummer både muligheder og risici. Lykkes det at integrere aktiviteterne i Polen uden tab af kunder? Trods tilførsel af ny kapital er selskabet fortsat finansielt svagt funderet med en høj gæld i forhold til indtjeningen. Rusland udgør en særlig risikofaktor trods god præstationsevne og stort langsigtet potentiale her. H+H er eksponeret over udsving i valutakurserne på GBP, RUB og PLN. 1 Analyse af H+H International A/S udarbejdet af Aktieinfo

2 Facts om H+H H+H udvikler, producerer, sælger og distribuerer porebetonprodukter (gasbeton) og løsninger primært til vægge i boliger, industri- og erhvervsbyggeri. Produkterne anvendes til såvel nybyggeri som renoveringsopgaver, og produktet er isolerende mod både varme og lyd. Der er tale om produkter og løsninger med let anvendelse ved montering. Build with ease er selskabets motto. Aktiviteterne er centreret om landene i Nordvesteuropa og Østeuropa. Markedspositionen er stærk, og selskabet er den næststørste producent i Europa. Ønsket er at være nr. 1 i de lande, hvor man driver virksomhed. Salget udføres i Benelux, Danmark, Sverige, Tyskland, Storbritannien, Polen og Rusland. 78% af sidste års omsætning foregik i Nordvesteuropa med Storbritannien som det største marked. 22% af salget skete i Østeuropa. 84% af EBITDA-indtjeningen blev opnået i Nordvesteuropa. Produktion sker på seks fabrikker i Polen, en i Rusland, tre i Tyskland og tre i Storbritannien. Lave priser for transport betyder udvidet rækkevidde fra hvert anlæg, og eksempelvis forsynes Danmark fra de tyske fabrikker, der også dækker leverancerne til Sverige og Benelux-landene. Hovedkontoret er placeret i København, og organisationen er meget smal. Virksomheden drives nu ud fra en One company struktur for at udnytte fælles kompetencer og styringskraft bedst muligt. De enkelte datterselskabers fabrikker søges samordnet, hvorved nye tiltag hurtigt kan rulles ud i alle lande via denne struktur. Ledelsen følger prisforholdene på ugebasis, og qua den lille organisation kan H+H hurtigt tilpasse sig ændringer i afsætningen og konkurrenceforholdene. Michael Troensegaard Andersen (født 1961) er CEO. Kent Arentoft (født 1962) er formand for bestyrelsen. Selskabet beskæftigede i gennemsnit 866 medarbejdere sidste år. Aktionærforhold pr : H+H havde navnenoterede aktionærer svarende til 74,6% af aktierne. Antallet af kendte udenlandske aktionærer oplyses til kun 156. ATP og LD Equity 1 K/S ejer hver over 5% af aktiekapitalen. Laurids Jessen og Danebroge ApS ejede ultimo året over 5% af aktierne, men denne andel er pr reduceret til under 5% var et udfordrende år, der blev håndteret flot Overordnet var der i 2014 god gang i afsætningen i Storbritannien, hvor også en væsentlig styrkelse af GBP bidrog til at trække indtjeningen i Nordvesteuropa op. I Østeuropa blev niveauet for afsætningen fastholdt set i forhold til Indtjeningen blev negativt påvirket af det voldsomme kursfald på russiske Rubler. Trods store udfordringer med lav aktivitet i byggesektoren har H+H formået at tilpasse sig, hvorfor 2014 udviklede sig bedre end man kunne have frygtet. EBITDA steg med 47%. Samlet ender 2014 i tråd med ledelsens seneste udmelding. Salget i Storbritannien har nydt godt af en række statslige initiativer og støtteordninger, hvilket har fastholdt et højt aktivitetsniveau. I Tyskland oplevede H+H en stærk start på året, men i andet halvår var der på ny afmatning i efterspørgslen. En mild vinter både i starten og slutningen af 2014 har ført til et mindre opsving i byggebranchen, som udgør selskabets afgørende afsætningsgrundlag. Ruslands økonomi lider under Vestens sanktioner og ikke mindst det voldsomme prisfald på olie. Det er derfor imponerende, at H+H har kunnet fastholde høj aktivitet i landet, hvor der var volumenvækst. Indtjeningen blev dog negativt påvirket af lavere salgspriser og faldet i Rublen. Rusland er basalt set et stort vækstområde, der nu er ramt af politisk betingede vanskeligheder. Polen er det største marked for porebeton i Europa, men desværre oplevede H+H her faldende aktivitet. Priskonkurrencen var høj, og markedet var samtidig præget af overkapacitet. For at imødekomme dette har H+H foretaget et opkøb i Polen, som vi omtaler mere deltaljeret senere i denne analyse var det første år i den nye strategiplan Creating value through profibtale growth. Ledelsen har selv en aktiv hovedrolle i at udmønte denne strategi, idet det er hensigten løbende at tilpasse sig markedsforholdene, vokse på de markeder, hvor man i forvejen står stærkt, og på sigt at genskabe et fornuftigt indtjeningsniveau. Derfor er det positivt at konstatere, at selskabet allerede i 2014 har oplevet højere vækst end konkurrenterne. H+H har altså kapret markedsandele i et vanskeligt marked med stor priskonkurrence. Internt er der blevet foretaget en række opstramninger i henhold til planen Operational excellence, der blev lanceret for nogle år siden. Hensigten med planen er årligt at opnå besparelser på 20 mio. kr., hvilket har været tilfældet i de seneste fire år. 2 Analyse af H+H International A/S udarbejdet af Aktieinfo

3 Sidste år startede H+H på at gøre brug af moderne montagevogne kaldet H+H ERGO. Disse montagevogne kan betjenes af blot en person, hvilket reducerer udgiften til arbejdsløn for byggefirmaet. Tidligere krævede dette arbejde anvendelse af 2-3 personer. Samlet blev salget sidste år løftet med 9,4%. EBITDA før særlige poster steg til 140 mio. kr. og nåede dermed toppen af det udmeldte interval på mio. kr. Overskudsgraden målt på EBIT steg til 3,3%, hvilket var en betydelig fremgang fra Afkastningsgraden var 6,7%. Selve driften forløber altså noget bedre. Udfordringerne kommer længere nede i regnskabet, idet finansposterne vægter negativt og hårdt som følge af en fortsat meget høj gæld på netto 517 mio. kr. Det er reminiscenserne fra en aggressiv opkøbs- og ekspansionspolitik frem mod Finanskrisens udbrud i 2008, hvor flere opkøb i Polen blev gennemført på det værst tænkelige tidspunkt. Det samme forhold ramte etableringen af den nye fabrik i Rusland ved St. Petersborg. For at reducere gælden måtte der gennemføres store tilpasninger og frasalg altså det stik modsatte af planerne for ekspansion. Opgaven med at slanke virksomheden er ved at være gennemført, men der er fortsat behov for reduktion af gælden, der er faldet til 3,8x EBITDA. I årene har dette nøgletal gennemsnitligt ligget på 5,9x EBITDA. Opkøb i Polen skal styrke markedspositionen, salget og indtjeningen I oktober 2014 varslede H+H købet af Grupa Prefabet S.A. i Polen, og denne handel blev endelig afsluttet pr Grupa Prefabet omsatte i 2013 for 133 mio. kr. og havde et marginalt negativt EBIT. Købsprisen er 108 mio. kr., hvoraf 40 mio. kr. blev betalt den Restsummen erlægges med 32 mio. kr. medio 2016 og 36 mio. kr. i løbet af Det polske marked var sidste år præget af overkapacitet med deraf følgende utilfredsstillende, lave salgspriser. Med købet af Grupa Prefabet styrker H+H sin position på det vigtige polske marked, der er det største af sin art i Europa. Købet må betegnes som et langsigtet klogt og proaktivt træk. Med i købet af Grupa Prefabet får H+H tre fabrikker, der dog straks vil blive lukket. Samtidig lukkes en af selskabets fabrikker i Skawina (har allerede indstillet produktionen), hvorefter H+H har seks fabrikker i Polen. Dermed barberes en del af overkapaciteten i landet væk. Jf. ledelsen passer Grupa Prefabet perfekt til strategien om via stordriftsfordele og effektiviseringer at positionere sig som den aktuelt næststørste aktør i Polen. Alt andet lige bør den reducerede kapacitet i Polen få salgspriserne til at stige, hvilket naturligvis også vil være til gavn for andre aktører på dette marked. H+H satser for sin egen forretning på, at gøre de polske aktiviteter mere rentable mod at opgive markedsandele. Købet forventes at tjene sig selv ind på højst tre år. Det indikerer, at prisen for dette køb er særdeles attraktiv for H+H. Købesummen finansieres delvist af H+H selv, men derudover har man via en rettet emission (efter max-10% reglen) udstedt 9,8 mio. nye aktier til en kurs på 46. Det gav selskabet et bruttoprovenu på 45,1 mio. kr. Finansielt råder selskabet over en kreditfacilitet på 712 mio. kr. hos Danske Bank. Den udløber altså om ca. tre år. Faciliteten blev forlænget, hvilket giver ledelsen ro til at gennemføre de nødvendige tiltag. Det burde ikke blive et problem at forlænge denne facilitet, idet opkøbet i Polen jo netop til den tid forventes at være tjent ind med stigende rentabilitet i hele koncernen til følge. Prognosen for 2015 I 2015 vil arbejdet med at tilpasse kapaciteten fortsætte, ligesom de iværksatte besparelsesinitiativer fortsat vil bidrage positivt til indtjeningen. Især det russiske marked vil være udfordrende og visibiliteten her er meget lav (=stor usikkerhed). For 2015 venter ledelsen en organisk salgsvækst på 6-8%, hvilket er flot taget i betragtning, at man kun forventer en økonomisk vækst på 0-3% i selskabets geografiske område. EBITDA før særlige poster ventes at stige til mio. kr. og EBIT-marginalen estimeres til niveauet 3-4%. Det kræver, at det fortsat vil være muligt at nedbringe produktionsomkostningerne, og at valutakurserne for GBP, EUR, PLN og RUB ikke ændrer sig væsentligt i årets løb. Den største usikkerhed knytter sig til Rusland. Investeringerne eksklusive opkøb og frasalg ventes at blive i niveauet 60 mio. kr. inkl. 20 mio. kr. til omstruktureringer i Polen. Markedsforholdene Det går den rigtige vej, men vejen er belagt med en masse forhindringer og risikofaktorer. Eskalerer situationen i Rusland yderligere? Kommer der for alvor gang i nybyggeriet i de nordlige EU-lande? ECB har bebudet, at bankens støtteopkøb i obligationsmarkedet vil fortsætte mindst frem til september 2016 med henblik på at holde renten ekstremt lav for at skabe vækst i Europa. ECB har meget hurtigt udsendt sin prognose som lyder, at væksten allerede i år og videre i de kommende år vil genvinde styrke. I så fald vil det være særdeles 3 Analyse af H+H International A/S udarbejdet af Aktieinfo

4 gavnligt for H+H, idet der så for alvor må komme gang i byggesektoren. Dollarstigningen overfor EUR styrker generelt eksporterhvervene i Europa, hvilket også kan føre til en stigning i byggeaktiviteterne i Europa. Produktmæssigt er H+H smalt orienteret mod produktion og salg af porebeton. Man er dybt loyal over for sit produkt og udnyttelsen af det. Fokusering på det praktiske arbejde ved montage af blokke og elementer har altid været en god vinkel med positiv virkning på konkurrenceevnen. Selskabets specialisering og produkttilbud udgør et grundlag for høj effektivitet og dermed lave lønudgifter ved montagearbejdet, hvilket sikrer konkurrencedygtige priser til gavn for salget. Tænkning i løsninger er kernen i produktudviklingen fremover. Det er naturligvis en balancegang i forhold til salget af standardprodukter. Service med IT-værktøj til brug ved design i byggeopgaver kan også blive en vigtig parameter for at styrke salget. Man rykker tættere på kunderne og opbygger værdi via sådanne relationer, der giver gevinst for begge parter. Branchen er meget konjunkturfølsom, og højkonjunktur afløses af perioder med lav aktivitet og modsat. Meget tyder på, at perioden med lav aktivitet i byggeret er tæt på en afslutning. H+H satser på flere geografiske områder, og der er en tidsforskydning i byggeaktivitetens udvikling fra land til land. I øjeblikket går det eksempelvis fremragende i Storbritannien, mens der er udfordringer i Polen, hvor man forsøger sig med et opkøb. Tyskland bød sidste år på udfordringer, men her burde ECB s tiltag kunne skabe vækst i byggeriet. Rusland er et problem for sig. I første omgang har det mere ramt regnskabsmæssigt (omregning af Rublens lavere værdi) end volumen i salget, men det kommer vel med en forsinkelse. H+H klarer sig godt i dette land, og mulighederne er meget store. Håbet er, at det vel næppe kan komme til at gå værre med russisk økonomi end tilfældet var sidste år? Konkurrencesituationen er hård, men også her vurderer vi, at H+H har gode chancer for at stå distancen som en af de førende på koncernens geografiske områder. Der synes at være stigende optimisme i europæisk økonomi, hvilket vil forplante sig til byggeriet og dermed hurtigt videre til en leverandør som H+H. H+H er nær en bundfase og derfor et godt langsigtet køb Koncernens langsigtede mål er at opnå en overskudsgrad på over 6% (3,3 i 2014) og en afkastningsgrad over 10% (6,7 i 2014). Den nettorentebærende gæld skal bringes ned på 2-3x EBITDA (3,8 ultimo 2014). Aktiviteterne i perioden 2014 til 2016 er samlet i strategiplanen kaldet Creating value through profitable growth, hvis hovedformål er at genskabe rentabiliteten ved hjælp af interne opstramninger (effektivisering) og en udvidelse af markedsandelen med øget salg samt ved en reduktion af bankgælden. På længere sigt er det planen at øge salget ved udvikling af forbedrede produkter og løsninger inden for anvendelse og produktion af porebeton. H+H er dybt loyal over for sit fremragende produkt, og derfor vil man udnytte dette virkefelt så opfindsomt som muligt. Generelt råder H+H over rigelig kapacitet på sine fabrikker bortset fra Storbritannien. Indsatsen i nye investeringer vil derfor blive holdt nede flere år frem, hvilket vil generere likviditet til at reducere gælden. For 2015 ventes investeringer på 60 mio. kr. inklusiv 20 mio. kr. til restruktureringerne i Polen. Rigelig kapacitet er godt set i forhold til investeringsbehovet men også set længere frem, når der atter måtte komme et stort opsving i byggeaktiviteten. Mersalg vil kunne udmønte sig i markant højere indtjening, da priserne så kan hæves. H+H er i en slags venteposition, hvor det gælder om at undgå Stop/Go beslutninger for derved at være rustet til det ventede opsving i byggeriet. Med bankaftalen på plads, har H+H tid og råd til at vente på bedre tider. Vi forventer for 2015 et nettoresultat nær nulpunktet. Gælden vil formentlig kunne blive reduceret som følge af frasalg af overflødige aktiviteter sammen med et positivt cash-flow. En EBIT-margin på 6% synes opnåelig allerede i 2016, hvilket gør, at aktien nu er interessant for langsigtede investorer. Hvis byggeriet kommer ud af lavkonjunkturen estimerer vi, at omsætningen i 2016 kan stige til 1,6 mia. kr. Det vil i så tilfælde formentlig også kunne resultere i en overskudsgrad allerede næste år på de ønskede 6% svarende til et EBIT-resultat på 96 mio. kr. Herfra fragår renter og skat, hvorved der netto kan forventes et resultat på 50 mio. kr. EPS for 2016 kan derfor estimeres til 50/10,8 = 4,6 kr. Det giver et niveau for P/E(16E) på 54,5/4,6 = 11,8, og dette perspektiv gør aktien interessant for langsigtede investorer som tør se bort fra udviklingen i år, der tegner til at blive påvirket kraftigt af forandringerne efter opkøbet i Polen, der ellers i sig selv ser attraktivt ud. Vort ovenfor viste skøn er dog baseret på, at opsvinget i byggeriet kommer, at der ikke opstår yderligere problemer i Rusland, at aktivitetsniveauet i Storbritannien kan fastholdes på et højt niveau, og at koncentrationen på færre fabrikker i Polen kan give de forventede positive effekter. Skønnet er derfor behæftet med en del usikkerhedsfaktorer og må anses for Best Case. H+H er en forretning med et stærkt og godt produktgrundlag, men den økonomiske stilling er svag. Køb er alligevel vores konklusion, men risikoen er samtidig også høj. 4 Analyse af H+H International A/S udarbejdet af Aktieinfo

5 Regnskabstal mio. kr E Omsætning EBITDA EBIT EBT Nettoresultat Balance Nettogæld Immaterielle aktiver Materielle aktiver Egenkapital Antal ansatte EPS Udbytte Indre værdi EBIT margin % NA NA 1,1 0,5 3,3 2,0 Egenkapitalforrentning% NA NA NA NA NA NA Egenkapitalandel % Forbehold og ansvarsfraskrivelse Denne analyse er udarbejdet af Aktieinfo på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale omkring selskabet. Der er indgået en aftale om analysedækning med selskabet, og Aktieinfo modtager et honorar for det udførte analysearbejde. Konklusion og anbefaling er alene udtryk for Aktieinfos vurdering. Aktieinfo, John Stihøj og Lau Svenssen ejer aktier i H+H International A/S på analysetidspunktet. Aktieinfo kan ikke drages til ansvar for rigtigheden af oplysningerne i analysen, ej heller for opstået tab eller manglende fortjeneste som følge af at råd og forslag følges, og efterfølgende viser sig at være tabsgivende eller resultere i ikke opnået fortjeneste. Det anbefales altid at rådføre sig med et pengeinstitut eller en mægler før der disponeres. Investering i aktier er altid behæftet med risiko for tab. 5 Analyse af H+H International A/S udarbejdet af Aktieinfo

Analyse af H+H International A/S 31. marts 2014

Analyse af H+H International A/S 31. marts 2014 Konklusion Efter massive tab i årene 2009-13 er der udsigt til et beskedent positivt resultat i indeværende år. Afsætningen forventes at vokse moderat opgjort i mængde, og kombineret med stram styring

Læs mere

Analyse af Solar A/S 19.marts 2013

Analyse af Solar A/S 19.marts 2013 Konklusion Solar opnåede i 2012 en omsætning på 1.701 mio. EUR og et nettoresultat på 15,7 mio. EUR, dvs. stigninger på hhv. 11 og 29 % ift. 2011. Resultatet var negativt påvirket af en nedgang i salget

Læs mere

Analyse af Solar A/S 3. september 2013

Analyse af Solar A/S 3. september 2013 Konklusion Første halvår af 2013 viser et stærkt udfordret Solar, idet man oplevede en negativ organisk vækst på 7,6 %. Omsætningen i H1 faldt til 759 mio. fra 815 mio. i 2012. Bundlinjen var negativ med

Læs mere

Analyse af Solar A/S 24. marts 2014

Analyse af Solar A/S 24. marts 2014 Konklusion 2013 var et svært år for Solar. Omsætningen på 1.532 mio. svarede til et fald på 6,5 % sammenlignet med 2012, og overskuddet landede på 3 mio.. Omkostninger til restruktureringer og IT-systemet

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2014. Årsrapport 2014. H+H International A/S. Build with ease. CVR-nr. 49 61 98 12

UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2014. Årsrapport 2014. H+H International A/S. Build with ease. CVR-nr. 49 61 98 12 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapport 2014 H+H International A/S Build with ease CVR-nr. 49 61 98 12 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 2 Indhold LEDELSESBERETNING 3 På rette spor trods usikre

Læs mere

Summer School II: Forstå et regnskab, Resultatopgørelse

Summer School II: Forstå et regnskab, Resultatopgørelse Summer School II: Forstå et regnskab, Resultatopgørelse Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Resultatopgørelse Vestas - Omsætning Resultatopgørelsen repræsenterer

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011

Ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling 2011 14. april 2011 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport 2010 3.

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

Travelmarket.com 1. maj 2009

Travelmarket.com 1. maj 2009 Vækst trods markedskrise Travelmarkets regnskab for 3. kvartal 2008/09 viste fortsat vækst trods en finanskrise, der har ramt rejsebranchen hårdt. Med udsigt til mindre underskud i år, tror vi dog først

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 August 18, 2010 Selskabsmeddelelse nr. 2010-11 18. august 2010 Tocifret organisk vækst i første halvår drevet af succesfuld lancering af Oticon Agil Koncernens stærke

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2013. Årsrapport 2013. H+H International A/S. Build with ease. CVR- nr. 49 61 98 12

UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2013. Årsrapport 2013. H+H International A/S. Build with ease. CVR- nr. 49 61 98 12 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapport 2013 H+H International A/S Build with ease CVR- nr. 49 61 98 12 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2013 LEDELSESBERETNING 2 Indhold LEDELSESBERETNING 3 Vejen frem 5 Hovedtal 6 Væsentligste

Læs mere

F.E. Bording 31. maj 2011

F.E. Bording 31. maj 2011 m-1 j-1 j-1 a-1 s-1 o-1 n-1 d-1 j-11 f-11 m-11 a-11 m-11 j-11 PRAETORIAN RESEARCH Anledning: 1. kvartal 211 Endelig peger pilen i den rigtige retning Bording opnåede endeligt - positive resultat for 1.

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 Introduktion til Jesper Lund Din strategi som investor Markedspsykologi Investeringsstrategi Sådan investerer jeg Eksempel på analyse og beslutning Spørgsmål

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Carlsberg Breweries bliver det førende bryggeri i Nordtyskland

Carlsberg Breweries bliver det førende bryggeri i Nordtyskland 1/2004 Hovedpunkter Carlsberg Breweries tilbyder at købe Holsten-Brauerei AG for en samlet pris (enterprise value) på 1.065 mio. (7,9 mia. kr.) Bindende aftaler tillader Holsten at sælge sine mineralvandselskaber

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Analyse af Trifork A/S 8. november 2012

Analyse af Trifork A/S 8. november 2012 Konklusion Strategien om at vokse med 15-25 % årligt de næste 3-4 år er fortsat gældende, hvilket primært skal ske ved at øge den udenlandske andel af omsætningen via løbende opkøb. Imidlertid koster det

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

Introduktion af GourmetBryggeriet A/S på First North 2006

Introduktion af GourmetBryggeriet A/S på First North 2006 Introduktion af GourmetBryggeriet A/S på First North 2006 Det er GourmetBryggeriet A/S vision at få det gode øl tilbage på middags- og frokostbordet. Harmoni er målsætningen for ethvert godt måltid. Godt

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Vejen til højere indtjening

Vejen til højere indtjening Vejen til højere indtjening v/ Thomas Honoré koncernchef Kapitalmarkedseftermiddag 2. september AGENDA Highlights første halvår 2015 Præsentation af Columbus Columbus15 strategi Værdi til aktionærerne

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Årsrapport 2012 H+H International A/S

Årsrapport 2012 H+H International A/S Årsrapport 2012 H+H International A/S build with ease CVR-nr. 49 61 98 12 Indhold LEDELSESBERETNING 3 Femårsoversigt 5 Resumé 6 Tilbageblik 8 Hovedtal 11 Forventninger til 2013 12 Regnskabsberetning 16

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2013-14 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen

Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen Den 28. januar 2010 Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen Norddjurs Kommune har i øjeblikket et lån 1 i schweizerfranc 2 på ca. 87,9 mio. kr. (ekskl. evt. kurstab) ud af en samlet låneportefølje

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser Valdemar Nygaard TEMA: VÆKSTANALYSER Du skal kunne redegøre for Stikord: - Vækstbegrebet - De

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015 Velkommen )l ordinær generalforsamling 27. januar 2015 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed 2. Forelæggelse af årsrapport 2013/14 og koncernregnskab )l godkendelse 3. Beslutning om

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Capture a greater share of the Value chain

Capture a greater share of the Value chain BYGGERIETS VÆRDIKÆDE UNDER PRES - Nye trends for byggebranchen Capture a greater share of the Value chain [CEO Mark Wilson, EAC] Medarbejderseminar 2005 Dansk Byggeri Peter Falk-Sørensen Dansk Aktie Analyse

Læs mere

Analyse af Trifork A/S 11. april 2012

Analyse af Trifork A/S 11. april 2012 Konklusion Trifork opnåede en vækst i omsætningen på 23 % i 2011, hvilket er i den øvre del af det udmeldte interval om en årlig vækst på15-25 %. Indtjeningen følger med op og overstiger selskabets egen

Læs mere

Analyse af Trifork A/S 12. juni 2012

Analyse af Trifork A/S 12. juni 2012 Konklusion Sidste år købte Trifork Erlang Solutions i England og ejerandelen i Basho Technologies blev forøget. Derved fik selskabet fodfæste i England og adgang til vigtig databaseteknologi. Målet i år

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Dagsorden punkt 1 Vedrørende dagsordenens punkt 1 Valg af dirigent Bestyrelsen har anmodet advokat Christian Th. Kjølbye om at påtage sig hvervet

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Analyse af ChemoMetec 20. maj 2015

Analyse af ChemoMetec 20. maj 2015 Konklusion De gode salgstakter hos ChemoMetec er fortsat i Q3, hvorfor prognosen for 2014/15 for fjerde gang i år hæves. Salget steg med 57% (set i forhold til Q3 sidste år) til 17,7 mio. kr. Salg af analyseinstrumenter

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 30. april 2015 side 1 Velkommen Jens Due Olsen, Formand for bestyrelsen side 2 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011)

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011) Økonomisk temperaturmåling og prognose for og samt skøn for (december ) NOTAT NR. 1132 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 83 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for

Læs mere

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi.

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi. NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 94 / 2012 Birkerød, 27. april 2012 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Berlin III A/S Selskabets nye strategi. Som nævnt i tidligere selskabsmeddelelser skal bestyrelsen herved

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

- den nye skandinaviske finanskoncern

- den nye skandinaviske finanskoncern - den nye skandinaviske finanskoncern Årsrapport for 2006 samt strategi - ordinær generalforsamling 20. april 2007 Koncerndirektør Lasse Lindblad og bestyrelsesformand Claus Ørskov DISPOSITION FOR I DAG

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group KØB AF ULSTRUP PLAST Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015 1 DAGSORDEN Resumé Kort om SP Group Kort om Ulstrup Plast Rationalet bag transaktionen Udstedelse af op til 200.000 stk. nye aktier

Læs mere

Summer School I: Forstå et regnskab, Balance

Summer School I: Forstå et regnskab, Balance Summer School I: Forstå et regnskab, Balance Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Din balance! Værdier (aktiver) og finansieringen af disse (passiver) Aktiver gæld

Læs mere

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance Morten Hübbe, koncernchef Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Summer School III: Regnskabsnøgletal

Summer School III: Regnskabsnøgletal Summer School III: Regnskabsnøgletal Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Regnskabsnøgletal Formål: Analyse af regnskabet og selskabets tilstand Fremme helhedsindtrykket

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

DAF Århus 04-12-2013. Program: Indledning. Status på markedet. Hvad kan der tænkes at ske i 2014? Aktietips. Pause. Kort præsentation af Aktieinfo.

DAF Århus 04-12-2013. Program: Indledning. Status på markedet. Hvad kan der tænkes at ske i 2014? Aktietips. Pause. Kort præsentation af Aktieinfo. DAF Århus 04-12-2013 Program: Indledning. Status på markedet. Hvad kan der tænkes at ske i 2014? Aktietips. Pause Kort præsentation af Aktieinfo. Spørgsmål. www.aktieinfo.net/abb Aktieinfo gør-det-selv-aktiefolkets

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Topdanmarks equity story

Topdanmarks equity story Topdanmarks equity story Aktieprofil Fokuseret strategi Dansk aktør Stabile forsikringsrisici Lav omkostningsprocent Begrænset finansiel risiko Synergi mellem liv og skade Effektiv kapitalstyring Topdanmark-aktien

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere