Protreptik, og ledelsesbaseret coaching i et symmetrisk perspektiv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Protreptik, og ledelsesbaseret coaching i et symmetrisk perspektiv"

Transkript

1 Protreptik, og ledelsesbaseret coaching i et symmetrisk perspektiv Af Ole Fogh Kirkeby Alle tegn i sol og måne tyder på, at det coachende lederskab i stigende grad vil blive en helt dominerende ledelsesform indenfor de nærmeste år. Organisationerne kendetegnes i dag i stigende grad af uddelegering af ansvar og kompetenceanvendelse, og af medarbejdernes direkte indflydelse på jobfunktionernes udformning. Ledere skal lede dem, der forudsættes at lede sig selv. Det kræver nye ledelsesformer, der løbende følger den enkelte medarbejders og teamets performance og præstationer meget tæt, gennem feed-back, anerkendelse og opsummering af værdigrundlaget. Lederen må kunne sætte den enkelte i centrum på godt og ondt, og det skaber såkaldte intimteknologiske strategier, først og fremmest ledelsesbaseret coaching. Når lederen ikke længere støttes af fastlagte procedurer, lukkede strukturer og systemer, og fastlagte forventninger, er hun ude på dybt vand. Hun må ikke blot kunne improvisere forudsigelsen og håndteringen af begivenheder, men hun må kunne give tilfældet chancen. Det er mere end fremsynet risk management, det er at invitere uforudsigeligheden indenfor. Lederen må turde udfordre kaos og turbulens til en tvekamp på liv og død virksomhedens og hendes egen. Hun må udfordre det skabende anarki, men altid formå at sætte rammer og holde tøjlerne. Det gælder om viljen og evnen til at stille forventninger til medarbejderne, som de selv knap tør tro på, at man kan nære. Her skal ikke skabes primadonnaer, men en ny avantgarde, der forenes i dream teams, der opererer i ingenmandsland, og tør snige sig under lyskasterne, ind bag fjendens linjer. Lederen må skabe frivillige til opgaver, hvis indhold de selv må udtænke. Det sker kun, hvis de ubetinget stoler på hende. Denne fordring kræver en ny og anderledes synlighed, for hun kan ikke længere agere alene. Hendes synlighed kan ikke længere være som Napoleon, der rider langs sine tropper og symbolsk tager hver mand i ed ved sit blotte tilstedevær. Hendes synlighed skyldes derimod virksomhedens sag, som hun gør til sin. Hun må skabe forståelse og opbakning skridt for skridt, og det sker gennem dialoger, hvor hun på én gang konsulterer og vejleder, udfordrer og styrker, medarbejderne. Lederens hovedredskab er evnen til at skabe legitimation gennem saglighed, redelighed og identifikation med virksomhedens mission, vision og værdier. Lederen 1

2 må være redelig, den, der taler fra hjertet. Sådanne dialoger kan ikke sættes ind i formelle rammer, men må kunne ske ad hoc, i en vis forstand er tiden altid inde til samtalen. Dette kræver helt nye kommunikative kompetencer hos lederen, kompetencer, der er underbygget af en dybere forståelse af medarbejdernes forventninger og handlingsgrundlag. Hun må forstå deres livsverden, ja deres liv, for at kunne engagere og forpligte dem. I den gamle, kinesiske filosofi, konfucianismen, sagde man, at der kræves tre ting af et menneske; medfølelse, mod, og kritisk sans, og det er måske netop disse egenskaber, der kræves af den leder, der vil mestre dialogen. For skal dialogen lykkes, må man sætte sig selv på spil på grundlag af en fundamental, og ustrategisk sympati med den anden. Samtidig må man have mod til at analysere både sine egne fordomme og de ofte upræcise, og uforpligtende, værdier, som organisationen skjuler sig bag ved. Det er nødvendigt at drage det egentlige handlingsgrundlag og de basale normer og værdier, idealer og værdier, frem i lyset, ikke mindst ved at tilskynde medarbejderen til at italesætte sine grundholdninger og konfrontere dem med organisationens. Vi bruger i dag ordet coaching for vejledende, støttende, diagnosticerende, og problemløsende, dialoger, der foregår i en organisatorisk sammenhæng, men sådanne dialoger har eksisteret i årtusinder, i staterne, hærene, kirkerne og indenfor alle professioner, der er bygget på mesterlære, fra håndværk til akademia. Men ledelsesbaseret coaching har i dag i højere grad end tidligere intimitetens dobbelthed, fordi frihed er blevet det store fokus for den enkeltes forhold til sin arbejdsidentitet og til organisationen. Den er rettet mod tilegnelse og måling af den enkeltes lidenskab for arbejdet, af hendes evne til at gøre organisationens sag til sin, og bliver derfor let en raffineret og uvarslet medarbejdersamtale, hvor den enkelte kan stilles til regnskab for sit engagement. Samtidig ønsker mange medarbejdere den direkte evaluering og anerkendelse, der kan gives gennem coaching. Det er derfor en vigtig opgave, at forberede organisationen på de farer og fordele, der ligger i coaching, og det kan bedst ske gennem udviklingen af et nyt koncept for coaching, den såkaldte protreptik. Protreptik betyder at vende et menneske mod det væsentlige i dets liv, altså mod de basisværdier, de normer, idealer, drømme og ideer, der har været indgangen til, og grundlaget for, den professionelle og faglige identitet. Ordet kommer af græsk protrepo, hvor den sidste del trepo er det samme ord som i troper, vendekredse. 2

3 Protreptikken var grundlaget for de tidlige græske executive academies for topledere, og dominerede lederuddannelse langt op i 1800-tallet, indtil handelsskoler og ingeniørakademier begyndte at udvikles. Protreptik kaldtes også fyrstespejlet eller kongespejlet, den skaber et normativt spejl, hvori lederen og medarbejderen kan se sig selv, som hun er, som den hun drømmer om at være, og som hun burde være. Protreptikerens rolle kommer mentoren nærmere end coachen. Ordet mentor er navnet på den vejleder, formynder og lærer, der tog sig af den græske sagnhelt, Odysseus, søn, Telemachos, mens Odysseus var borte i ti år på hjemrejsen fra det besejrede Troja. Da Odysseus endelig kommer hjem til sit kongerige, er det fyldt med bejlere til hans kone og hans magt, og dem må Odysseus selv slå ihjel. Mentor er ikke særlig hjælpsom her, men først da gudinden Athene kravler ind i ham, viser han sig, at du til noget. Vejen fra den græske oldtid til nutiden tager ordet mentor dog over den franske biskop, Francois Fénelons berømte bog, Telemachos eventyr. Denne fortsættelse af Odysseen præsenterer Europa for mentorskikkelsen i den form vi kender fra i dag, og hans bog er det værk, der genoptrykkes flest gange i det attende århundrede. Mentor-rollen er som sagt tæt på protreptikerens måde at fungere på, fordi de begge forudsætter refleksiv afklaring om egne holdninger, livserfaring, og viljen og evne til aktivt at styrke et eget menneske i at afklare forholdet til sig selv. Som mentoren ser protreptikeren det som sin opgave at støtte det andet menneske i det arbejdsvirkelighed ved at tilskynde det til at blive helt klar over, hvor det faktisk inderst inde vil hen, og derfra hjælpe det på vej i den retning, hvor det selv ønsker at komme hen, og rådgive det om, hvordan det bedst bevarer sin selvrespekt på denne rejse. Protreptikken har to basale former: Den er en samtale teknik face to face, og den er en skriftlig påmindelse i form af (ofte) små bøger om det gode og lykkelige liv, som den refleksive leder vil kunne leve, hvis hun er herre i sit eget hus. Protreptikken sætter et menneske i tale ved at fokusere på, hvem det er, hvad det kan, og hvad det vil. Den spørger om, hvorfor vi er blevet den, vi er? Hvorfor vi har lagt netop dette job og denne funktion; den spørger til indholdet af og formålet med den rolle vi spiller; den spørger hvad vi kan og hvad vi gerne vil kunne? Og den spørger hvem vi retter vores anstrengelser mod at blive, den søger begrundelser for vores planlægning af vort liv og af vor karriere. 3

4 Protreptikken udgør et frirum, hvor den enkelte kan sunde sig på sin faglige identitet, og finde ind til mennesket i sit indre. Metoden Den protreptiske metode tager udgangspunkt i et ord, og dermed i de begreber, der betyder noget for den enkelte og for organisationens selvforståelse og performance. Dette ord, f.eks. ansvar, analyseres så i en dialog mellem protreptikeren og den enkelte ud fra de betydningsdimensioner, der ligger gemt i ordet. Ansvar indeholder jo begrebet svar, og må derfor forudsætte et spørgsmål. Men hvem spørger, hvad spørges der om, og hvem svarer, og hvordan? Ansvar har med normer og værdier at gøre, men hvor har vi dem fra, og hvorfor har vi dem? Ansvar er forbundet med samvittigheden. Men hvordan indvirker den på os? Ansvar har med vores forhold til andre mennesker at gøre, og med den måde, hvorpå, vi opfatter dem. Men ansvar har så sandelig også en dimension, hvor vores forhold til os selv kommer i fokus. Hvordan tager vi ansvar for os selv? Udøver vi selvrespekt, selvomsorg, selvbeherskelse, eller lader vi stå til? Og hvad er det i os, som vi tager ansvar for? Gennem denne analyse når man lidt efter lidt dels til de betydninger og begreber, der er indeholdt i, og beslægtede med, ordet, her ansvarligheden overfor sig selv og andre, tillid, medfølelse, beslutningsret og pligt, legitimitet, etc. Og man når lidt efter lidt til de basale normer, der er ordets grundlag, her retfærdighed, medmenneskelighed, godhed, frihed, lykke, etc. Disse normer tilhører alle, men den enkeltes forhold til dem er helt afgørende for hendes evne til at forstå, hvorfor kun hun gør det, hun gør, og for at hun kan sige JA eller NEJ til de krav, der stilles i organisationen. Det er vigtigt at være opmærksom på, at den, der udøver protreptik ikke kan være passiv som coachen. Det er en forudsætning, at protreptikeren kan lytte, og knytte an til de begreber, som er væsentlige i de svar, hun får. Men samtidig må hun selv gå aktivt ind i samtalen, ikke blot ved at styre dens temaer, men ved at fortælle om sine egne holdninger til de nøglebegreber, og værdier, der kommer frem. Hun må ikke lade den anden alene. Derudover benytter protreptikken sig af metaforer, og af fortællinger, der medvirker til at gøre de grundlægende værdimæssige motiver, for det man gør, håndgribelige. Protreptikken er eminent egnet til at gøre værdier virkelige, ved at gøre dem konkrete for den enkelte. Og er eminent egnet til at styrke den enkeltes forståelse af sin rolle i organisationen med henblik på at skabe balance mellem ret og pligt. 4

5 Protreptikken kan dyrkes gennem en privat dialog, men den kan også dyrkes i plenum, hvor en eksemplarisk dialog inspirerer tilhørerne til at gennemløbe samme proces, som den, der interviewes. Den kan dyrkes i grupper, med og uden superviser, og den kan blive en overordnet ramme for den måde, hvorpå vi taler om os selv og organisationen. Man kan sige, at protreptikken er en frigørelses- og frihedsteknologi, der sætter det intrikate problem om personlig udvikling ind i en ny ramme. Frihed erhverves optimalt, når man kan tage ejerskab til det, man mener, ved, og tror, fordi man har afprøvet dets gyldighed. Derfor er kernen i protreptikken at skabe refleksiv distance til egne holdninger og handlinger. Protreptik kan ikke tilegnes teoretisk, men må både ses og prøves. Det er en væsentlig opgave at udruste ledere til selv at kunne udføre proteptisk coaching, og gøre det muligt at stille krav til god coaching i organisationen, om den udøves af ledere eller konsulenter. Især er det væsentligt at gøre mellemledere bevidste på denne måde at gøre værdier virkelige på, at give anerkendelse og feed back, og at kommunikere på det personlige plan uden at overskride medarbejdernes grænser. Protreptikkens mål er dialogisk symmetri. Når den udøves af ledere vil der ifølge sagens natur altid være en overvægt af magt på lederens side. Det er lederens opgave at nedtone sin positionsmagt gennem åbenhed omkring sine egne grundholdninger. Samtidig er protreptikken en effektiv metode til at lede samtaler i kollegiale netværk, og mellem medarbejdere, der har fælles problemer og opgaver på arbejdspladsen, og i netværk på tværs af arbejdspladser. 5

Den menneskelige leder

Den menneskelige leder Den menneskelige leder - et filosofisk bidrag til en moderne ledelsesprofil Jes Jessen Udviklingskonsulent, cand.rer.soc. og MEVO Co-pilot 1 Indholdsfortegnelse Indledning...... 3 Nye forudsætninger for

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

SYSTEMISK LEDELSE - den refleksive praktiker

SYSTEMISK LEDELSE - den refleksive praktiker Carsten Hornstrup m.fl. (2005) SYSTEMISK LEDELSE - den refleksive praktiker den 09-03-2012 kl. 8:53 Søren Moldrup side 1 af 12 sider del 1: Tankeværktøjer 1. Autopoiese Et helt grundlæggende element i

Læs mere

Den autentiske skoleleder 1

Den autentiske skoleleder 1 Thomas Kirkegaard Peter Franklin Jensen Studium: Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensenhed: Afgangsprojektet Juni 2006 Den autentiske skoleleder 1 Indhold: 1) Indledning s. 2-4 2) Problemformulering s.

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Anerkendende HR og Organisationsudikling

Anerkendende HR og Organisationsudikling (2008) Maja Louise Haslebo & Danielle Bjerre Lyndgaard Anerkendende HR og Organisationsudikling Den 09-03-2012 Søren Moldrup side 1 af 14 sider 1: INDLEDNING Denne bog er en praksisorienteret brugsbog

Læs mere

Del 1 Ledelse. Kapitel 1 Den nødvendige ledelse

Del 1 Ledelse. Kapitel 1 Den nødvendige ledelse Del 1 Ledelse Kapitel 1 Den nødvendige ledelse Han havde for få måneder siden fået den ledige stilling som mellemleder i virksomheden. Hans tidligere kolleger var nu hans medarbejdere. Men han forstod

Læs mere

Karriereafklaring. - En nødvendighed i det moderne arbejdsliv: Hvor skal vi hen, og hvilke skridt skal tages?

Karriereafklaring. - En nødvendighed i det moderne arbejdsliv: Hvor skal vi hen, og hvilke skridt skal tages? Karriereafklaring - En nødvendighed i det moderne arbejdsliv: Hvor skal vi hen, og hvilke skridt skal tages? Af Cecilie Cornett, Villa Venire A/S marts 2009 At undersøge sin tvivl sammen med andre Karriereafklaringen

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

Indhold. [Masterclass i Coaching ] [ARTIKELSAMLING] Forord Af John Mortensen. Indledning Af Astrid Kilt

Indhold. [Masterclass i Coaching ] [ARTIKELSAMLING] Forord Af John Mortensen. Indledning Af Astrid Kilt 1 Indhold Forord Af John Mortensen Indledning Af Astrid Kilt Ledelsesbaseret coaching i team et samarbejdsværktøj. Af Anette Thulin Coaching af Ledere et udviklingsperspektiv. Af Astrid Kilt Ledelsesbaseret

Læs mere

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation Læs i dette temanummer om motivation som noget, der opstår i relationen mellem klient og rådgiver. Du kan også læse om efterårets spændende kurser i og vores SundhedsCoach Uddannelse. At kommunikere motiverende

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

STYRKET SAMVÆR FOR BØRN OG FORÆLDRE FORÆLDRESAMTALER SOM METODE

STYRKET SAMVÆR FOR BØRN OG FORÆLDRE FORÆLDRESAMTALER SOM METODE STYRKET SAMVÆR FOR BØRN OG FORÆLDRE FORÆLDRESAMTALER SOM METODE INDHOLD Indhold... 1 Hvad er formålet med forældresamtaler og hvem er målgruppen... 2 Grundtanke Hvorfor beskæftige sig med forældresamtaler...

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling Vækst gennem viden Vækst gennem viden af partner Ole Steen Andersen, osa@implement.dk, Implement og dekan, ph.d. Søren Barlebo Rasmussen, sbr.spfak@cbs.dk, CBS Handelshøjskolen i København Denne artikel

Læs mere

Kort om forfatteren : Kim Stryhn Født 1957

Kort om forfatteren : Kim Stryhn Født 1957 Kort om forfatteren : Kim Stryhn Født 1957 NLP Master i Ledelse og Kommunikation Life- log Businesscoach fra Manning Inspire Businesscoach fra Leadership Company Coaching og foredrag kan bestilles via

Læs mere

Er højt sygefravær lig med dårlig ledelse?

Er højt sygefravær lig med dårlig ledelse? Foråret 2014 Masterprojekt Er højt sygefravær lig med dårlig ledelse? Lene Karsbæk Eggertsen 10 06 69 Vejleder: Ole Fogh Kirkeby, professor, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, Copenhagen Business

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

AT ARBEJDE MED FORANDRINGER. Manual

AT ARBEJDE MED FORANDRINGER. Manual AT ARBEJDE MED FORANDRINGER Manual Denne manual kan hjælpe jer til at arbejde med forandringer. Den giver jer nogle bud på, hvordan forandringer og omstruktureringer skabes i respekt for trivslen på arbejdspladsen.

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

Faglighed i perspektiv

Faglighed i perspektiv Afsluttende diplom modul i specialpædagogik - Foråret 2012 Opgaven skrevet af: Jannik Jensen (Studienummer: 136593) (Studienummer: 136592) Vejleder: Pia Beier Lund Standardtitelblad til opgaver på diplomuddannelserne

Læs mere

Innovationsledelse i offentlige virksomheder Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland

Innovationsledelse i offentlige virksomheder Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland Innovationsledelse i offentlige virksomheder Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland I denne artikel vil jeg beskrive hvad innovation kan være, når man bevæger

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse INDHOLD Hvad er forandring? 3 Hvad er forandringsparathed? 3 Forandringsprocessens 8 trin 5 Trin 1: Skab følelsen af forandringens nødvendighed

Læs mere

Opdateret Lederskab. Inspirationskilder til det gode lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Fra skyggeteater til real life

Opdateret Lederskab. Inspirationskilder til det gode lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Fra skyggeteater til real life ISSN 1901- Nr. 4 2008 Tema: Godt lederskab Inspirationskilder til det gode lederskab Godt lederskab udfordres i dag. Udfordringen kommer fra mange gode cases og erfaringer opsamlet som dokumentation for,

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Det gode liv i egen bolig.

Det gode liv i egen bolig. Det gode liv i egen bolig. Om arbejdet med etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i boformer efter servicelovens 107 og 108 samt almenboliglovens 105. Udarbejdet af: Etikos APS ved Benedicte Schulin

Læs mere