Pædagogisk tilsynsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogisk tilsynsrapport"

Transkript

1 Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Børnehaven Brostykkevej Tilsynsbesøg Dato: 16. januar 2012 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Karin S. Gülstorff (leder), Nete Niebur Storm (souschef) og Jytte Jepsen (bestyrelsesformand) Fokuspunkter Kontraktmål for 2012 Særlige opmærksomhedspunkter TUS-samtaler er ikke afholdt eller tilbudt. Alle medarbejdere skal tilbydes en TUS-samtale. Resumé af samlet konkluderende vurdering Det vurderes, at opgaverne i Børnehaven Brostykkevej håndteres fint. Der er en sund økonomi, en fornuftig fraværsstatistik, et godt forældresamarbejde, og en fin tilgang til at udarbejde de støjgener, som APV-undersøgelse viste. Der er børn på venteliste til institutionen, og på grund af institutionens lille størrelse henvises der ofte børn i udsatte positioner til institutionen, som der tages imod, hvis der er plads. Det opleves ikke som et problem, at antallet af børn i udsatte positioner kan være højt, og ud fra dialogen ved tilsynet vurderes det, at børnehaven har en god tilgang (også) til disse børn. Generelt bliver der arbejdet fint med den pædagogiske læreplan, men uddybende beskrivelse af temaer, analyser, evaluering og vurdering af børneperspektiv kan tydeliggøres. Trods de små personaleressourcer qua børnehavens størrelse, formår ledelsen at have et godt blik ud ad til, og har en høj deltagelsesprocent i forskellige arrangementer, samarbejde med andre institutioner samt netværks- og ledelsesmøder. Pga. den lille personalegruppe er det af leder vurderet, at der er rig mulighed for dialog med hinanden i hverdagen. Uanset størrelse har alle medarbejdere dog ret til en TUS-samtale, og leder er derfor orienteret om, at alle medarbejdere skal have tilbudt en TUS-samtale.

2 Tilsynet er udført af pædagogisk konsulent Gitte Mølgård Andersen, den 16. januar 2012 Dagtilbudsleder og pædagogisk konsulent har haft dialog omkring tilsynsrapporten den 27. marts 2012

3 Børnetal Antal børn kvartalsvis: Januar til april børn. Ellers fast børnetal. Er der børn på venteliste til institutionen?: Ja. 0-2år:13 børn. Institutionsprofil basiskvalitet Over 3. år : 4 børn. Oplever I, at børn bliver overflyttet fra jeres institution til en anden?:nej. Vi får ofte børn, der bliver overflyttet fra andre institutioner. Hvis ja hvor ofte: Hvad har begrundelsen været? Økonomi Økonomisk rulning sidste år (underskud/overskud): kroner. Hvordan ser budgettet ud pt.? Det ser fint ud. Vi har fået lavet flere større ting. Personale Er alle TUS- samtaler blevet afholdt? Nej. Hvor mange samtaler mangler evt. at blive afholdt: Hvis samtaler mangler at blive afholdt, hvad er så grunden? Vi er en lille institution med 4 personale inkl. leder. Hvordan var institutionens fravær pr. kvartal sidste år? 1. kvartal: 9 dage. 2. kvartal: 22 dage 3. kvartal: 3 dage. 4. kvartal:4 dage. Hvordan ser fraværsprocenten ud i år pr. måned.? Januar : 4 dage. Februar : 0 dage. Marts: 7 dage. April: 20 dage. Maj: 1 dag. Juni : 1 dag. Juli : 0 dage. August: 1 dag September: 2 dage. Oktober: 2 dage. November: 0 dage. December: 2 dage. Har I udarbejdet jeres egen fraværspolitik? Ja. Er omsorgssamtaler blevet afholdt:? DE afholdes når det giver mening at afholde dem. Har I udarbejdet jeres egen personalepolitik? Ja.

4 Hvornår er der senest udarbejdet APV herunder beskrivelse/retningslinjer for psykisk arbejdsmiljø, trivsels- og antimoppepolitikker? Januar Besøg af arbejdstilsynet d. 22. dec De havde ingen bemærkninger. Hvad viste APV en? Fokus på støj. Hvornår er der senest lavet trivselsmåling, og hvad var resultatet? Normering Hvor mange pædagogtimer i procentsats?: 66 2/3 Hvor mange medhjælpertimer i procentsats?: 33 1/3 Vi har en pædagog i flexjob 20 timer ugt. Her har vi 8 hjælpetimer. Overholdes administrationsgrundlaget med fordelingen 60/40? Ja. Har I studerende? Nej. Hvordan har personaleudskiftningen været, når I ser et år tilbage? Vi har været fast personale og fast vikar i de sidste to år. En barselvikar i perioden 1. juli 2010 til Pædagoger der er stoppet: 0 Medhjælpere der er stoppet: 0 Andre der er stoppet:0 Har I ubesatte/vakante stillinger? Nej Årsag til at personale er stoppet: Hvordan arbejdes der med medarbejderudvikling? Hvordan arbejdes der med fastholdelse af personale? Hvordan arbejdes der med at rekruttere personale? Har personale været på kursus i gennem de seneste år? Leder på arbejdsmiljø kursus efterår Leder skal på kursus i marts 2012 : Personalejura for pædagogfaglige ledere. Vi deltager gerne i temadage. 2 pædagoger på hygiejnekursus i januar. 1 pædagog tilmeldt inklusion. 2 pædagoger tilmeldt sprogkursus.

5 Er der specifikke kursus- uddannelsesønsker i personalegruppen? Politikker/retningslinjer Har I udarbejdet en kostpolitik for institutionen? Vi diskuterer løbende kost, men vi har ikke skrevet det ned. Et af vores kontraktmål i 2012 er eftermiddagsmad. Har I udarbejdet retningslinjer vedr. brug af seler til børn? Overholdes (kommunens/politisk vedtagne) retningslinjer i forhold til sikkerhed? Ja Overholdes (kommunens/politisk vedtagne) retningslinjer vedr. sundhed og hygiejne? Ja Overholdes (kommunens/politisk vedtagne) retningslinjer i forhold til brandsikkerhed? Ja Overholdes (kommunens/politisk vedtagne) retningslinjer for legepladssikkerhed? Ja Er institutionens hjemmeside opdateret i forhold til gældende kommunale retningslinjer? Ja Forældresamarbejde Hvordan er forældresamarbejdet? Det er rigtigt godt. Hvor mange bestyrelsesmøder er der afholdt det seneste år? 5 møder. For selvejende institutioner: Har den kommunale tilsynsrepræsentant deltaget, og hvor ofte? Ja, hun deltager hver gang. Kontraktstyring Er kontraktmål afleveret? Ja. Er målopfyldelse i forhold til kontraktmål afleveret? Bliver lavet d. 2. januar Læreplaner/børnemiljø Er der særlige opmærksomhedspunkter til den vedlagte læreplan? Konflikter Cirkus Total Overgange Hvordan arbejdes med overgange - både internt og eksternt? Vuggestuer og dagpleje kommer ofte på besøg når børn skal starte i Børnehavehuset.

6 Vi besøger fritidhjem og også gerne skole. Vi deltager altid, hvis vi bliver inviteret til en snak inden børnene starter i skole. Sprog Hvordan sikres, at børn der har behov modtager sprogstimulering? Vi er meget opmærksomme på at benævne ting F.eks. ved spisning. Vi taler også meget om begreber. Inklusion Hvordan er der opmærksomhed på ekskluderende og inkluderende mekanismer i børnegrupperne? Når der opstår situationer i børnegruppen diskuterer vi hvordan vi skal handle på det. Børn i udsatte positioner Hvordan arbejdes der med børn i udsatte positioner? Se pædagogisk læreplan s.20 Ledelse Hvordan organiseres ledelsesarbejdet? Vi har før delt arbejdet, men ingen fast kontortid. Pr. 1. januar 2012 vil leder have en times kontorarbejde hver dag. Hvordan organiseres møder med deltagelse af personale i institutionen herunder personaleinddragelse, videregivelse af information m.m.? Vi har ikke holdt personalemøder, men det vil vi til i Vi oplever at der ind i mellem er informationer, der glipper. Hvor mange ledelsesmøder har ledelsesteam eller del af ledelsesteamet deltaget i det seneste år? Vi har været til det sidste. Hvor mange netværksmøder har ledelsesteam eller del af ledelsesteamet deltaget i det seneste år? Alle. Konkluderende egen vurdering Har I oplevet særlige udfordringer i institutionen, når I kigger et år tilbage? Vi har haft flere tyverier. Oplever I særlige udfordringer pt.? Små institutioner. Hvad er jeres egen vurdering af institutionen? Vi har høj pædagogisk faglighed. Det enkelte barn bliver set, hørt og forstået. Vi har en meget tilfreds forældregruppe, der oprigtigt værdsætter institutionen.

7 På baggrund af denne vurdering hvilke fokuspunkter vil I da pege på til jeres kommende pædagogiske tilsyn? Vores kontraktmål Har I særlige ønsker til metoder i forbindelse med jeres kommende tilsyn Ledelses- og institutionsanalyse (kan vælges at vedlægges)

8 Status Evt. bemærkninger til Institutionsprofil - basiskvalitet Børnetal Når børn overflyttes til Brostykkevej fra andre institutioner, er det som regel pga. institutionens lille størrelse, der kan tilgodese et specifikt behov, som et barn kan have. Det sker også, at det er søskende til børn, der tidligere har gået eller som går i børnehaven, men som har været nødt til at starte op i en anden institution, før der var plads. Økonomi Ligesom det var tilfældet for 2010, ser budgettet for 2011 også fint ud. Bl.a. pga. indtjening ved ekstra børn har det være muligt at få lavet samt at købe større ting. Fx er loft blevet lavet, og der er blevet købt lamper, borde, stole og vandhaner. Personale TUS-samtaler er ikke blevet afholdt. Det begrundes med, at der i hverdagen er rig lejlighed til at være i dialog med hinanden pga. personalegruppens lille størrelse, og det er altid muligt at få en snak med lederen på tomandshånd, hvis det ønskes. Det højere fravær for april/2. kvartal skyldes en langtidssygemelding. Det er noteret, at omsorgssamtaler afholdes, når det giver mening og det gør det ved stigende fravær hos en medarbejder. Derudover fortælles, at det var relevant at holde samtaler med en pædagog, da leder startede i børnehaven, for at pædagogen kunne føle sig tryg ved det nye, der skete i huset. APV en viste, at der skulle være fokus på at nedbringe støjniveauet. Netop derfor er støj et kontraktmål for Der er allerede købt nye borde og stole med filtdutter, der er opsat støjreducerende loftsplader og der er indkøbt børnehøreværn, som børnene tager på, hvis de har brug for at sidde i ro. Derudover er der planer om at udskifte plastickasser, og i praksis vil der blive arbejdet med børnene i mindre grupper ligesom at legepladsen og køkkenet vil blive brugt som ekstra rum til aktiviteter/lege. Trivselsmåling blev ikke lavet. Det noteres, at der i forbindelse med pædagogen i fleksjob er otte medhjælpertimer. Dette betyder, at der er en ekstra medarbejder til rådighed, når børnehaven er på tur, så pædagogen i fleksjob ikke skal løfte og holde i hånd m.m. I forhold til medarbejderudvikling og fastholdelse af personale er der ikke noteret noget i institutionsprofilen, men ligesom ved TUS-samtalerne argumenteres der også her med, at der er rig lejlighed til at have dialog om disse ting i dagligdagen. Som tilføjelse til listen af kurser, der det seneste år er taget blandt personalet, nævnes, at der i nær fremtid er en medarbejder, der skal på kursus i Cirkus Total, der er et redskab, der bruges i det pædagogiske arbejde med de kommende skolebørn.

9 Politikker/retningslinje r Kost diskuteres løbende, men der er ikke nedskrevet en politik omkring det. Børnehaven mener, at de har et fornuftigt forhold til mad/kost i institutionen. Der er ingen nul sukker politik, og det sker også, at børnene får is og kakao, når der skal hygges. Forældrene har nedtonet slikmængden ved fødselsdage, og har fx kun én flødebolle med pr. barn, og slikposerne er blevet mindre, hvis det er det, barnet vælger at have med. Hvis dette niveau ikke holdes, tager personalet en dialog med forældrene ift. mængden af sukkerholdige sager. For at mindske sandsynligheden for disse samtaler snakker vi om, at det vil være godt at få skrevet disse retningslinjer ned, så det er synligt hvilket råderum, der er inden for mad/slik. Forældresamarbejde Kontraktstyring Både målopfyldelse og kontraktmål er afleveret. Kontraktmålene for 2012 er valgt som fokuspunkt ved tilsynet. Læreplaner/børnemiljø Konflikter og Cirkus total nævnes i institutionsprofilen som opmærksomhedspunkter. Det betyder, at det er det, der er fokus på i den nuværende læreplan. Omkring konflikter snakker en del børn om at være venner og ikke at være venner i forskellige situationer. Personalet er opmærksomme på nødvendigheden af evt. at støtte op ift. de konflikter, der kan opstå i disse situationer. Der er en fin sammenhæng mellem værdier, læringsforståelse, og de små udsnit der vises fra praksis. En analyse af eksemplerne savnes generelt, så der bl.a. samles op på arbejdet med målene. I beskrivelserne af børnemiljøet mangler tydeligere beskrivelser af, hvordan det formodes at være fra børnenes perspektiv eller som der er kendskab til er børnenes perspektiv, fordi de måske er blevet spurgt. Omkring de seks læreplanstemaer er det fra lovgivningen og Hvidovremodellen meningen, at der skal skrives et uddybende afsnit om hvert tema. (Hvorfor temaet er vigtigt? hvad betyder det for barnets udvikling? og hvilken pædagogisk tilgang der er til arbejdet med dette tema?). Dette kunne godt uddybes mere, men ellers er det rigtigt godt, at der sættes mål op for hvert tema. Det skaber overblik og tydeliggør, hvad det er, der skal måles på. Der evalueres på emnet om konflikter, og det ses her at målene, der er opsat, bliver opfyldt Det vil dog være rigtig godt at få beskrevet, hvordan der evalueres hvordan og hvornår gøres det? Det vil ligeledes være godt at få beskrevet mere uddybende, hvordan samarbejdet, I vil have med fritidshjem og skole, foregår omkring børnenes overgang. En lille rettelse til faktaoplysninger loven om læreplaner står i Dagtilbudsloven og ikke længere i Serviceloven. Overgange Sprog Personalet føler sig godt klædt på til at varetage sprogstimuleringen

10 Inklusion omkring børnene. Der er to, der har fulgt kommunens sprogvejlederkursus, og souschefen har god viden med sig fra tidligere job. Der laves fortsat TRAS på alle børnene, og hvis det opleves, at et barn på 4år har store problemer, kontaktes talepædagogen. Der gives eksempel på, at der fx er opmærksomhed på, hvordan det skal tackles, at en drengegruppe har det med at udelukke hinanden, og er fokuseret på at i talesætte, hvem de er venner med, og hvem de ikke er venner med. Der sker gradvist en god udvikling i arbejdet med dette. Ved tilsynet spørges til om det kan være et problem, at institutionen ofte får børn i udsatte positioner pga. institutionens lille og derved overskuelige størrelse. Det opleves ikke som et problem. Personalet har en opfattelse af, at børnene er meget rummelige overfor hinanden. Generelt bliver der talt højt om de særheder der kan være, hvis der fx er et barn, der er medlem af Jehovas vidne, er muslim, har briller, høreapparat eller er lidt tilbage udviklingsmæssigt indenfor fx det sociale eller sproglige område. Forældrerepræsentanten supplerer med, at hun på sit barn kan høre, at børnene har opmærksomhed på hinanden, da der hjemme bliver fortalt om andre børn evt. med særlige behov i en god tone. Ledelse I institutionsprofilen står, at ledelsen har deltaget i det seneste ledelsesmøde. Ledelsen har deltaget i alle møderne på nær det senest afholdte. Tyverier i institutionen nævnes som særlige udfordringer. Der er blevet stjålet fra personaleskabe og fra institutionens pengeskab. At der er taget penge fra pengeskabet, gør det ubehageligt, da det kan så mistanke om, at det er begået blandt personalet. Dette har resulteret i, at det nu kun er leder, der har adgang til pengeskabet, samt har adgang til koder/ekstra nøgler til personalets skabe. Af særlige udfordringer pt. nævnes bekymring for, at politikerne vil lukke institutionen, trods det, at det er en sund institution. Ledelsen har selv en følelse af, at det fint kan fungere med institutionen og dens størrelse fremadrettet. Ledelsen håber, at vigtigheden af at have en lille institution i kommunen vil bevares. Institutionen får positive henvendelser fra forældre, der gerne vil have deres børn i institutionen pga. størrelsen, og fordi de synes om det, der står på hjemmesiden. Desuden opleves det jævnligt, at børn i udsatte positioner overflyttes fra andre institutioner. Ledelsen retter blikket meget ud ad til. De deltager i mange projekter, og videreformidler fx metoden om Cirkus Total videre til anden institution. Både leder og souschef deltager i alle netværksmøder trods få personaleressourcer. Dialog om fokuspunkter Kontraktmålene for 2012 er valgt som fokuspunkt. Vi snakker om målene, der er sat op, og gennemgår faserne for arbejdet med de forskellige mål.

11 Omkring målet om storebørnsgruppen har vi dialog om: Baggrund: det kan her uddybes, hvorfor det vælges at have fokus på dette. Opleves det fx, at børnene har manglet disse kompetencer, eller er det fordi, der er viden om, at det vil være godt, at børnene lærer det? Handleplan: De to første linjer hører til i feltet om overskrift ift. hvad det er, I vil. ( Vi vil gøre det enkelte barn parat til overgangen til skole og fritidshjem ) Cirkus Total bruges som metode, vi har dialog om, hvorvidt Cirkus Total understøtter/giver viden om det, der er beskrevet omkring overskrift og baggrund. Cirkus Total kan godt indfange det, der skrives om i målet. Måling: det første afsnit skal rykkes til handleplanen. Ift. denne handling kan der i feltet om måling stå, at børnene har fået mapper, penalhus mv. Omkring de iagttagelser der vil blive lavet på de enkelte børn, mangler der at blive beskrevet, hvad disse iagttagelser gerne skal vise. Noget af det der er beskrevet om overgange i børns liv i læreplanen, kan også noteres i kontraktmålet. Fx oplistes der i læreplanen hvad der øves på sammen med de kommende skolebørn, og tegn på at disse øvelser giver pote, kunne bl.a. være tegn, der kunne kigges efter i arbejdet med kontraktmålet. Kontraktmålet om støj: Ift. hvad der er beskrevet i de tre første felter kan/skal der i feltet om målingen tilføjes: - Mindre grupper er blevet etableret, og betyder mindre støj - Plastikkasser er blevet udskiftet (og betydningen) - Loftplader er blevet skiftet (og betydningen) - Legeplads og køkken er brugt som ekstra rum, og har betydet. Kontraktmålet om inklusion set i børneperspektiv: Vi snakker om, at der til feltet om handleplan evt. kan tilføjes, at der også vil være fokus på barnets styrker. I feltet om måling mangler det at blive beskrevet, hvordan det kan ses, at børnene er glade, trygge og hviler i sig selv. Tegn kan evt. være, at børnene viser ansvarsfølelse, og gør krav på fællesskabet. Det mangler også at blive beskrevet, hvordan det kan ses, at forældrene stoler på, at der støttes op om deres barn, samt hvordan det måles. Kontraktmålet om eftermiddagsmåltid: Måling: punktet om at der vil blive lavet en plan over eftermiddagsmaden, skal rykkes til feltet om handleplan. I feltet om måling skal det så gerne kunne ses, at dette er sket og at der er tilbudt varieret mad. Det kunne tilføjes, at børnene har deltaget i tilberedningen/planlægningen af eftermiddagsmaden, og at der ses tegn på, at børnene er mere friske om eftermiddagen samt smager på nye ting. Gensidige refleksioner over dagtilbuddets pædagogiske praksis Uddybning af særlige opmærksomhedspunkter

12 Aftaler på kort sigt TUS-samtaler skal tilbydes Aftaler på længere sigt Opfølgning Pædagogisk konsulent kontakter leder indenfor et par måneder for at høre om TUS-samtaler er tilbudt. Samlet konkluderende vurdering (Følgende er det samme som beskrevet under konklusion på side 1) Det vurderes, at opgaverne i Børnehaven Brostykkevej håndteres fint. Der er en sund økonomi, en fornuftig fraværsstatistik, et godt forældresamarbejde, og en fin tilgang til at udarbejde de støjgener, som APV-undersøgelse viste. Der er børn på venteliste til institutionen, og på grund af institutionens lille størrelse henvises der ofte børn i udsatte positioner til institutionen, som der tages imod, hvis der er plads. Det opleves ikke som et problem, at antallet af børn i udsatte positioner kan være højt, og ud fra dialogen ved tilsynet vurderes det, at børnehaven har en god tilgang (også) til disse børn. Generelt bliver der arbejdet fint med den pædagogiske læreplan, men uddybende beskrivelse af temaer, analyser, evaluering og vurdering af børneperspektiv kan tydeliggøres. Trods de små personaleressourcer qua børnehavens størrelse, formår ledelsen at have et godt blik ud ad til, og har en høj deltagelsesprocent i forskellige arrangementer, samarbejde med andre institutioner samt netværks- og ledelsesmøder. Pga. den lille personalegruppe er det af leder vurderet, at der er rig mulighed for dialog med hinanden i hverdagen. Uanset størrelse har alle medarbejdere dog ret til en TUS-samtale, og leder er derfor orienteret om, at alle medarbejdere skal have tilbudt en TUS-samtale.

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Kirsebærhuset Tilsynsbesøg Dato: 2. oktober 2014 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Susanne Brandt (leder), Karin Kristensen (Pædagog+AMR), Anne Jægerstrøm

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Mælkebøtten Tilsynsbesøg Dato: 6. marts 2012 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Linda Hemmingsen (leder), Katja Sten Pedersen (souschef) og Carina Von

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Tinsoldaten Tilsynsbesøg Dato: 7. maj 2012 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Marianne Pedersen (leder) og Gertrud Jacobsen (souschef). Fokuspunkter 1.

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Børnehuset Willer Tilsynsbesøg Dato: Onsdag den 28. marts 2012 Tilsynsform: Besøg på alle stuer med efterfølgende dialog. Deltagere: Lene Jensen (leder), Martin

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Kirsebærhuset Tilsynsbesøg Dato: 31. januar 2012 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Kirsten Sonnenschein (KSS) (konst. leder), Merit Reimer (REX) (konst.

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Rebæk Søpark børnehave Tilsynsbesøg Dato: 19. august 2014 Tilsynsform: Dialogbaseret Deltagere: Ole Drewsen og Lone Petræus Forældrebestyrelsen har ikke haft

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Børnehuset Strandhuset. Tilsynsbesøg Dato: Mandag den 21. november 2011 Tilsynsform: Besøg på alle stuer og efterfølgende dialog mellem nedenstående deltagere.

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Strandmarken Tilsynsbesøg Dato: Den 20. marts 2012 fra kl. 9.00 13.00 Tilsynsform: Besøg på alle stuer i institutionen og efterfølgende dialog. Deltagere:

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Kærgården Tilsynsbesøg Dato: Besøg i institutionen 3. marts 2014 og tilsyn 5. marts 2014 Tilsynsform: Dialog på baggrund af institutionsprofil, fokuspunkter

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Børnehuset Egevolden Tilsynsbesøg Dato: Den 11. september 2013 Tilsynsform: Besøg i begge afdelinger den 10. september fra kl. 9.00 11.00 i begge afdelinger

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Dagplejen Tilsynsbesøg Dato: 20. marts 2012 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Conny Langgaard Jensen (CLJ)(leder) Fokuspunkter 1. Læreplanen. Hvem skal

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Børnehavehuset Hvidovregade 47 Tilsynsbesøg Dato: 4. maj & 2. juni 2015 (Besøg 29. april) Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Milene Hansen (leder), Tina

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Børnehuset Frydenhøj Tilsynsbesøg Dato: Den 11. september 2012 Tilsynsform: Besøg i alle tre afdelinger den 10. september 2012 samt tilsynsdialog den 11. september

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg Viben den 4.12.08. Dato: Pædagogisk konsulent: Deltagere: Leder Anne Dirchs. - Ledelse - Medarbejderrepræsentant - Forældrebestyrelses-/institutionsbestyrelsesrepræsentant

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Dato for tilsyn: 30. november 2011 Deltagere ved tilsynet: Karen Byrne, bestyrelsesformand og Helle Hammerich,

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Solstien Tilsynsbesøg Dato: 12. juni 2012 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Birgitte Larsen (leder), Rina Schwerdtfeger Roikjær (souschef), Hanne Carlsen

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Kastanjehuset/Solgården Tilsynsbesøg Dato: 4. september 2012 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Torsten Hebsgaard (leder), Anne-Marie Asmussen (daglig

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg i Børnehuset Egevolden den 1.12.08. Dato: Pædagogisk konsulent: Deltagere: Leder Mette Tejlmann Nørregård. - Ledelse -

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Bredalsparkens børnehave Tilsynsbesøg Dato: 4. februar 2014 Tilsynsform: Dialogbaseret Deltagere: Elin Palm, Lise Johansen, Helle Vestberg, Margrethe Ostenfelt,

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Børnehuset Egevolden Tilsynsbesøg Dato: 1. februar 2012 fra kl. 9.00 12.00 Tilsynsform: Besøg på alle stuer og efterfølgende dialog. Deltagere: Mette T. Nørregård

Læs mere

Nogenlunde. Vi har i 2011 haft det antal børn vi skal have, og har et Herunder: børnetal og personaletimer

Nogenlunde. Vi har i 2011 haft det antal børn vi skal have, og har et Herunder: børnetal og personaletimer BASISKVALITET Har i udarbejdet læreplan for 2011? Har i fremsendt evaluering heraf? Kendskab til ændringer i dagtilbudsloven? Ja Ja, Nogenlunde Har hele personalegruppen kendskab til børn- og Nogenlunde

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Mælkebøtten Tilsynsbesøg Dato: 29. august 2013 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Linda Hemmingsen (leder), Katja Sten Pedersen (souschef), Rosmarie Andresen

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg 22.01.09 Vuggestuen Kastanjehuset, Dato: Pædagogisk konsulent: Deltagere: Leder Anni, Anja pgu samt pædagog Birthe. -

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Myretuen/Friheden Tilsynsbesøg Dato: 23. oktober 2014 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Birgitte Larsen (leder), Line Skjoldborg Nielsen (daglig leder),

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Kastanjehuset/Solgården Tilsynsbesøg Dato: 3. september 2013 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Torsten Hebsgaard (overordnet leder), Anne-Marie Asmussen

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg Frydenhøj Dato: 12. februar 2009 Pædagogisk konsulent: Gitte Mølgård Andersen Deltagere: - Ledelse: Janni Juhl-Petersen

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Brostykkevej Tilsynsbesøg Dato: 10. januar 2014 Tilsynsform: Dialogbaseret møde Deltagere: Karin Gülstorff (leder), Nete Storm (souschef), Karina Korndal (

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg Børnehaven Rosenhøj Dato: 20.11.2008 Pædagogisk konsulent: Gitte Mølgård Andersen Deltagere: - Ledelse Annie Hansen og

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 27.oktober 2010 Institutionens navn: Nordstjernen Tilsyn foretaget af: Ulrik Moll Deltagere ved tilsynet: TR Diana Levisen,

Læs mere

Anmeldt tilsyn Rapport

Anmeldt tilsyn Rapport Anmeldt tilsyn Rapport Udfyldes af konsulenten Institution Børnehaven Evigglad Adresse Finsensvej 83 Leder Anita Godtkjær Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 0 Normerede

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg Dato: 24.02.2009 Kernehuset Pædagogisk konsulent: Gitte Mølgård Andersen Deltagere: - Ledelse Anne Landt og Anja Kofoed

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Ørnesten Dato for tilsyn:21.11.11 Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Deltagere ved tilsynet: Camilla pæd. Mette bestyrelsesformand og Thyra Hoier

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Børnehuset Enghøj Tilsynsbesøg Dato: Tirsdag den 20. december 2011 Tilsynsform: Besøg i begge huse og efterfølgende dialog. Deltagere: Tina Lerche (leder),

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Solstien Tilsynsbesøg Dato: 9. september 2013 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Birgitte Larsen (leder), Rina Schwerdtfeger Roikjær (souschef), Hanne

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Marthagården Adresse Peter Bangs vej 10-12 Leder Ingrid Fuglseth Jensen Status (kommunal, selvejende, privat) Selvejende Normerede pladser 0-3 år 42 Normerede

Læs mere

Tilsynsnotat Kernehuset børnehave og vuggestue

Tilsynsnotat Kernehuset børnehave og vuggestue Tilsynsnotat Kernehuset børnehave og vuggestue Faaborg-Midtfyn Kommune skal ifølge lovgivningen føre tilsyn i kommunens dagtilbud og dagpleje. Tilsynsforpligtelsen retter sig både mod det indholdsmæssige

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 25.11.2011 Institutionens navn: Slotsgårdens Naturinstitution Tilsyn foretaget af: Ulrik Moll (pæd.konsulent) Deltagere

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Dato for tilsyn: 23-09-2011 Deltagere ved tilsynet: Else Levy Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Tilsyn foretages af: Mette Ankjær Andersen Skemaet

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Cirklen Tilsynsbesøg Dato: 27. november 2013 Tilsynsform: Dialog ved møde, samt indledende besøg i Cirklen 25. november 2013. Deltagere: Jette Lunddahl Mathiassen

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Bredalsparken Tilsynsbesøg Dato: Besøg 15. september 2015, tilsynsdialog 3. februar 2016 Tilsynsform: Besøg i institutionen, samt dialog omkring institutionsprofil

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 28.09.2010 Institutionens navn: Skolevejens Børnehave Tilsyn foretaget af: Ulrik Moll Deltagere ved tilsynet: Annette

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg Baunevangens Vuggestue Dato: 26. 03. 2009 Pædagogisk konsulent: Gitte Mølgård Andersen Deltagere: - Ledelse: Søs Overgaard

Læs mere

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Status på det overordnede arbejde med læreplaner: Vi arbejder ud fra vores læreplaner

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Højgårdens børnehave Højgårdsvej 26 9640 Farsø

Læs mere

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015 Notat Vedrørende: Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i 2015 Sagsnavn: Tilsyn dagtilbud 2015 Sagsnummer: 28.09.00-K09-1-15 Skrevet af: Bitten Laursen og Anders Beck Pedersen E-mail: bitten.laursen@randers.dk

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008/2009 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008/2009 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008/2009 for 0-6 års området Tilsynsbesøg Vedbyholm Dato: 14. januar 2009 Pædagogisk konsulent: Gitte Mølgård Andersen Deltagere: - Ledelse: Bente Østergaard

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Toftelund Dato for tilsyn: 13. oktober 2011 Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Deltagere ved tilsynet: Mie (tr.), Anette (forældrebestyrelsesrep.)

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 27.09.10 Institutionens navn: Fjordtoppen Tilsyn foretaget af: Mette Ankjær Deltagere ved tilsynet: Leder Trine Enemark

Læs mere

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud I foråret 2012 er der ført tilsyn med kommunens kommunale og selvejende dagtilbud i Område Syd, Område Nord og Område Lions Børnehuse samt med kommunens puljeinstitution

Læs mere

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre 1. lag: Omsorg og tryghed 2. lag: nærværende voksne, nære relationer, fællesskaber respektere det enkelte barn skabe rum og tid til nærvær give barnet

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Kragebakken Dato for tilsyn: 25. oktober Deltagere ved tilsynet: Leder Susan Salk, Heino Jensen pædagog og TR,

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Planeten Adresse Solbjerg Have 4 B Leder Susanne Iversen Status (kommunal, selvejende, privat) Selvejende Normerede pladser 0-3 år 74 Normerede pladser

Læs mere

Vuggestuen Himmelblå

Vuggestuen Himmelblå Dagtilbudsområdet Rammer for tilsyn 2012 Vuggestuen Himmelblå Tilsyn 2012 Hvordan arbejder I med det politiske mål: Børn i fællesskaber? Refleksion over inklusionsbegrebet Hvad forstår i ved inklusion

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: Torsdag, den 23. september 2010 kl. 11.00 13.00 Institutionens navn: Skibbyssens Børnehave Tilsyn foretaget af: Pædagogisk

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 5.oktober 2010 kl.9.00 Institutionens navn: Toftelund Tilsyn foretaget af: Mette Ankjær Andersen Deltagere ved tilsynet:

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Naturbørnehaven Lillegryn, Østermarievej 4 B, Ibsker 3740 Svaneke Dato for tilsynsbesøg: 27. november 2014 kl. 8.30-11.30 Forrige

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Fjordtoppen Dato for tilsyn: 21.09.11 Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Deltagere ved tilsynet: Trine Christiansen Karina Jæger, Ann-Dorthe Christensen

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Vedbyholm Tilsynsbesøg Dato: 6. maj 2015 Tilsynsform: Tilsynet er baseret på dialog mellem pædagogisk konsulent, leder, pædagogisk personale og forældre. Derudover

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Børnehuset Aalestrup Normeret børnetal 60 og

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Børnehavehuset Brostykkevej Tilsynsbesøg Dato: Den 9. juni 2015. Tilsynsform: Besøg i institutionen den 3. juni 2015 og tilsynsdialog den 9. juni 2015. Deltagere:

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Børnehuset Bakkegården Dato for tilsyn: 20-10-2011 Deltagere ved tilsynet: Nana Kjølby (bestyrelsesformand), Elin

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Søstjernen, Ullasvej 5, 3700 Rønne, telefon: 56 92 43 50 Dato for tilsynsbesøg: 10. november kl. 13-16 Forrige tilsynsbesøg: 5. november

Læs mere

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014 Institution: Stærevænget Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen Klynge / netværk: Muffen Klyngeleder / netværkskoordinator:

Læs mere

Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud

Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud Områdeinstitution: Børnehusene Langebjerg Institutionens navn og adresse: Langebjerg Klub, Langebjergvej 345, 3050 Humlebæk Dato: 9. december

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Nordstjernen, Thorkildsvej 57, 3700 Rønne. Telefon: 56 95 33 20 Dato for tilsynsbesøg: 12. november 2014 kl. 8.30-11.30 Forrige tilsynsbesøg:

Læs mere

Tilsynsnotat Bøgehaven/Nøddehøj

Tilsynsnotat Bøgehaven/Nøddehøj Tilsynsnotat Bøgehaven/Nøddehøj Faaborg-Midtfyn Kommune skal ifølge lovgivningen føre tilsyn i kommunens dagtilbud og dagpleje. Tilsynsforpligtelsen retter sig både mod det indholdsmæssige i tilbuddene

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Maglehøj Dato for tilsyn: 27. oktober 2011 Deltagere ved tilsynet: Jette L. Jensen Pædagog, Camilla H. Christensen,

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Hanehøj. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Hanehøj. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Hanehøj. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Dagplejen Tilsynsbesøg Dato: 3. november 2014 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Conny Langgaard Jensen (leder), Birgitte Heiberg Jacobsen (souschef)

Læs mere

Holbæk Kommune Børn og Unge sekretariatet TILSYNSSKEMA KOMMUNALE INSTITUTIONER HOLBÆK KOMMUNE 2014

Holbæk Kommune Børn og Unge sekretariatet TILSYNSSKEMA KOMMUNALE INSTITUTIONER HOLBÆK KOMMUNE 2014 TILSYNSSKEMA KOMMUNALE INSTITUTIONER HOLBÆK KOMMUNE 2014 1 Kære Pædagogisk Leder I forbindelse med udarbejdelse af kvalitetsrapport for 2014, har vi valgt at bruge de lovpligtige tilsyn med alle børnehuse,

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg Den 19 marts 2009 i Haren. Dato: Pædagogisk konsulent: Deltagere: - Ledelse Ulla Jacobsen og Merete Hansen. - Medarbejderrepræsentant

Læs mere

Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet

Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET hjernen&hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Børnenes kompetencer 3 1.2 Børnenes trivsel 4 1.3 Børnenes sundhed 4 1.4 Børnenes

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Vandkunsten & Regnbuen Dato for tilsyn: 26-10-2011 Deltagere ved tilsynet: Camilla Kjær, Kim Kristoffersen, Pernille

Læs mere

Børnehuset Petra Tilsynsrapport 2015

Børnehuset Petra Tilsynsrapport 2015 Børnehuset Petra Tilsynsrapport 2015 Antal børn: 17 vuggestue børn og 59 børnehavebørn i alt 76 Antal: 7 Pædagoger: 6 pædagoger på 37 timer 1 pædagog på35 timer Antal 4 pædagogmedhjælpere: 3 medhjælper

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: Den 14. oktober kl. 10-12 Institutionens navn: Daginstitutionen Valmuevej Tilsyn foretaget af: Mette Ankjær Andersen Deltagere

Læs mere

KVLs Børnehus arbejder fagligt funderet med effektstyringens indsatsområder.

KVLs Børnehus arbejder fagligt funderet med effektstyringens indsatsområder. Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution KVLs Børnehus Adresse Rolighedsvej 23D Leder Mette Munk Hansen Status (selvejende/kommunal/privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 36 Normerede pladser

Læs mere

Basisskema til formelt tilsyn

Basisskema til formelt tilsyn Basisskema til formelt tilsyn i områdeinstitutioner og i dagplejen Områdets navn: Frederikssund Syd Dato for tilsyn: 14 april 2015 Deltagere ved tilsynet: Lene Helth Larsen områdeleder, Mette Vestergaard

Læs mere

Det uanmeldte tilsyn forventes at vare ca. 2-3 timer og udføres af konsulent for dagtilbud fra Børne- og Skole sekretariatet.

Det uanmeldte tilsyn forventes at vare ca. 2-3 timer og udføres af konsulent for dagtilbud fra Børne- og Skole sekretariatet. Uanmeldt tilsyn på dagtilbudsområdet 2012 Private dagtilbud Institution: Vores Børnehave Adresse: Hovedgade 51, Snogebæk, 3730 Nexø Telefon: 56 93 23 24 Leder: Lotte Madsen Tilsynsdato: 11. november 2012

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Baunevangen Tilsynsbesøg Dato: Den 25. september 2012 Tilsynsform: Besøg i alle tre afdelinger den 19. september 2012 og efterfølgende tilsynsbesøg den 25.

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 10.10.2010 Institutionens navn: Svanholm Tilsyn foretaget af: Ulrik Moll Deltagere ved tilsynet: Helle Hammerich (leder),

Læs mere

Tilsynsrapport. Institution: Yggdrasil Fribørnehave. Dato for tilsyn: 20 marts 2014

Tilsynsrapport. Institution: Yggdrasil Fribørnehave. Dato for tilsyn: 20 marts 2014 Institution: Yggdrasil Fribørnehave Tilsynsrapport Dato for tilsyn: 20 marts 2014 Tilstede ved tilsynsdialogen: Dagmar Knudsen leder. Esben Tøttrup, skolebestyrelsesmedlem. Katarina Dominiak forældrerådsrep.

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Skibbyssens Børnehave Dato for tilsyn: Onsdag, den 12. oktober 2011 Deltagere ved tilsynet: Forældrebestyrelsesmedlem:

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Børnehuset Enghøj Tilsynsbesøg Dato: Tirsdag den 20. august 2013 Tilsynsform: Besøg i begge afdelinger, mandag den 19. august 2013 fra kl. 9.00 11.30. Tilsynsdialog

Læs mere

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2011

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2011 Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2011 Frie Midgården Midgårdsvej 81 3700 Rønne Sidste tilsynsbesøg: 14. januar 2008, 19. maj 2009 og 20. oktober 2009, 24. september 2010, Dato for tilsynsbesøg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på dagtilbudsområdet 2012 Private dagtilbud

Uanmeldt tilsyn på dagtilbudsområdet 2012 Private dagtilbud Uanmeldt tilsyn på dagtilbudsområdet 2012 Private dagtilbud Institution: Løvfrøen Nylars Adresse: Bøgevej 11, 3720 Nylars Telefon: løv56 97 13 63 Leder: Lene Reiths Tilsynsførende: Faglig konsulent Lene

Læs mere

Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet. Gribskov Kommune. Indholdsfortegnelse Gribskov

Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet. Gribskov Kommune. Indholdsfortegnelse Gribskov Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet Indholdsfortegnelse Gribskov Kommune 2017 - Gribskov Indholdsfortegnelse...1 Indledning...3 Mål og rammer for pædagogisk tilsyn...3 Organisering af pædagogisk tilsyn...4

Læs mere

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Dr. Alexandrines Børnehave er en af de institutioner i Aarhus kommune som varetager opgaven med inklusion af børn med handicap. Med denne folder ønsker vi, at byde

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Mosegården. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Mosegården. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Mosegården. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som resultat

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Rathsacksvej 12

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Rathsacksvej 12 Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Vuggestuen Villa Kulla Adresse Rathsacksvej 12 Leder Julie Flarup Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 39 Normerede pladser

Læs mere

Virksomhedsplan 2013-2014

Virksomhedsplan 2013-2014 Virksomhedsplan 2013-2014 Børnehuset Diamanten det bedste sted at være - og lege og lære Indhold Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver 4 Organisation 5 Personale 6 Økonomi 7 Indsatsområder 8 Bestyrelsens

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 29.09.10 Institutionens navn: Troldhøj Tilsyn foretaget af: Mette Ankjær Andersen Deltagere ved tilsynet: Leder Elsebeth

Læs mere

BørneMiljøVurdering. Troelstrupgård fritidshjem i perioden

BørneMiljøVurdering. Troelstrupgård fritidshjem i perioden BørneMiljøVurdering Troelstrupgård fritidshjem i perioden 2010-2012 Ifølge dagtilbudsloven skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig børnemiljøvurdering, i daglig tale en BMV, mindst hvert tredje år.

Læs mere

Tilsynsrammer for dagtilbud

Tilsynsrammer for dagtilbud Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Uddannelse og Pædagogik. Tilsynsrammer for dagtilbud Retsgrundlaget for tilsyn med dagtilbud Kommunernes tilsynsforpligtelse følger af 5 i Dagtilbudsloven, 16 i Retssikkerhedsloven

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adress Hornum børnehave Elmevej/ Kirkevej Hornum Normeret

Læs mere

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Storkereden Troldbjergvej 6, Vilsted 9670 Løgstør

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Storkereden Troldbjergvej 6, Vilsted 9670 Løgstør Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Storkereden Troldbjergvej 6, Vilsted 9670 Løgstør

Læs mere

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport Hjemly 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Børnehuset Krabbedam Dato for tilsyn: D.31.1.2012 Deltagere ved tilsynet: Pæd. Konsulent Ulrik Moll, Bestyrelsesrepr.

Læs mere

Handleplan børnemiljøvurdering for Høgevængets børneinstitution 2015.

Handleplan børnemiljøvurdering for Høgevængets børneinstitution 2015. Handleplan børnemiljøvurdering for Høgevængets børneinstitution 2015. Forord: Børnemiljøvurderingen skal være med til at synliggøre børnemiljøet så det optimalt understøtter den pædagogiske praksis, i

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Bifrost Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Dato for tilsyn: 15. november 2011 Deltagere ved tilsynet: Kirsten Petersen, Hanne Jensen, Gitte Pedersen,

Læs mere