Referat af ord i nar generalforsam li ng torsdag den 12. marts 2015 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ord i nar generalforsam li ng torsdag den 12. marts 2015 kl. 19.00"

Transkript

1 nrunilejertonnrngen illflbbjnbfifiib l v/ Henrik Hogstrup, Morbjergparken 41, Vindinge, 4000 Roskilde - Tlf.z Referat af ord i nar generalforsam li ng torsdag den 12. marts 2015 kl Til stede fra bestyrelsen: Henrik Hogstrup, Rolf Christensen, Keld Johansen (ingen afbud) Bestyrelsen talte kun ovennevnte, idet Ole Michelsen fraflyttede Vindinge i efteraret og dermed udtradte fsr tid, og kasserer Preben Jorgensen afgik ved doden den 20. januar. Generalforsamlingen indledtes med et ojeblikstilhed for at ere Preben Jorgensens minde. 1. Valg af dirigent a. Bestyrelsen foreslog Jorgen Petersen (MV 10), som blev valgt. Dirigenten konstaterede, generalforsamlingen var lovligt indvarslet med husstandsomdelt indkaldelse og afholdt inden udgangen af marts. Generalforsamlingen blev dermed erkleret beslutningsdygtig. b. 14 medlemmer var til stede, heraf 13 stemmeberettigede - ingen ved fuldmagt. c. Der var indkommet 1 forslag fra medlemmerne. Dirigenten foreslog, at dette blev behandlet som punkt 4 far fremleggelse af budget. 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne Ar Fremlagt af formand Henrik Hogstrup: I vinterhalvaret blev der ryddet op efter efterarsstormen, og omradet med buske og traer ud for MV84 blev ryddet. Det var samlet set en storre opgave. Omridet blev i efter6ret planeret, og efter samrdd med nogle naboer blev der fundet en egnet beplantning. I nogle af de gronne omrader flere af de gamle buske gaet ud, og de vil i lsbet af 6ret blive udskiftet, sa den samlede beplantning i de enkelte arealer stadig vil fremsti som en helhed. Et tilbagevendende problem er stadig, at enkelte grundejere anvender vores gronne omrade til at smide deres haveaffald ud i. Affaldet - mest fra gresplener - soges skjult under buskene. Men haveaffald fra private haver skal man bortskaffe p6 anden vis - ikke i de gronne omr6der. Og et lille suk omkring vores affaldsspande langs med stien: De er ikke beregnet til papkasser og andet husholdningsaffald. Side 1 af 5

2 SporgsmAl fra grundejerne. MV 46: Ny traktor kobt for 16r siden, kun brugt at 6n mand. Kan pdkorsel ske igen, er der en garanti? Bar fareren have en uddannelse? Det var et solouheld, det kan i teorien ske igen. Uheldet skyldtes en kloakrist, som ikke var lukket ordentligt, og det har vi aldrig oplevet tidligere. Herefter blev formandens beretning enstemmigt godkendt. 3. Forelaggelse af det reviderede regnskab for 2014 Grundet kasserer Preben Jorgensens frafald blev regnskabet fremlagt af formand Henrik Hogstrup (regnskabet blev udsendt som bilag til indkaldelsen). MV 46: Henlaggelse til sti, hvad best6r det i? Hvad med fliserne langs hovedstien? Der henlagges til Arnemosesfien samt flisebelegning pd vore, egne stdesfier m.m. Alle betaler labende til opsparingen, som henlegges. Vi vedtog pd generalforsamlingen 2014, at henleggelsen skulle gelde renovering af asfalt, ikke fliser. Men det vil indgit i den samlede overuejelse som ogsii dengang besluttet. MV 36: Havetraktor, udgifter kr ,- Hvad er de sidste 7.843,-? Benzin og seruice. Maskinen bruger en del mere (dyrere) brendstof end den gamle. MV 18: Fulgte der ikke en servicekontrakt med ikabet? Nej, vi har kabt traktoren til en god pris, uden seruicekontrakt. MP 11: Hvad dekker lonninger? Arbejde i gront omrdde, herunder vedligeholdelse af legeplads og tomning af skraldespande. Herefter blev regn'skabet enstemmigt godkendt. 4. Forslag fra medlemmer Der var indkommet enkelt forslag, som blev motiveret pa generalforsamlingen: MV 66 foreslog faldning af de tre store egetreer pa hovedstien bag deres ejendom (lige ved legepladsen). MV 66 anfarte, at dette tidligere har varet pa bostyrelsens "to do-liste" men er ikke sket, hvilket afstedkom forslaget. Svar fra bestvrelsen. Vi har undersogt omkostningerne. Treerne skal feldes af en professionel, prisniveau ca. kr ,-. Hertil kommer bortkorsel, prisniveau ca. kr ,- Side 3 af 5

3 PA sidste generalforsamling blev det vedtaget at indksb en ny planeklipper. Den fungerer fint. Men vi har haft et uheld med den, idet der under gresslining blev pakart en kloakrist. Det er en rist vi har kart hen over mange Ar uden problemer, men vi har en formodning om, at risten ikke har veret lukket fuldstendigt. Det medforte desverre en reparation pa ca. kr ,-, Til vores DAG i slutningen af april modte vanen tro flere beboere op, og det var dejligt at konstatere, flere nye beboere ogsa modte frem. GRON DAG 2015 bliver den 9. maj kl. 09:30, hvor vi modes ved legepladsen. Efter asfalteringen af stierne i efteraret 2013 konstaterede vi i foraret, at asfalten pa sidestien ud for MP 65 ikke var udfort som aftalt, idet halvdelen af stiens bredde over en lengde pa ca. 25 meter blev gennembrudt af en aggressiv gresart. Allerede inden asfalteringen i 2013 var vi klar over, at det pageldende areal var problematisk, og vi fik dengang indskrevet i aftalen med Skanska, at der skulle lagges en ekstra asfaltmembran under den almindelige asfalt. Skanska Asfalt blev i januar 2014 opkobt af Colas A/S, sd vi rettede henvendelse til Colas og papegede, at der ikke var lagt en ekstra asfaltmembran som aftalt med Skanska. Vi havde flere moder, hvor Colas fastholdt, at arbejdet var udfort som aftalt. Vi meddelte herefter Colas, at vi ville inddrage vores radgivende ingenior pa projektet, og sa begyndte Colas sa smat at erkende, at arbejdet nok ikke var udfari som aftalt. Vi blev sa spurgt om, hvordan vi mente det skulle udfores og konsulterede den radgivende ingenior, som anbefalede at asfalten skulle skares op, og at bunden skulle udskiftes med et nyt lag stabilgrus. Vi blev herefter enige med Colas om, at vores forening afholdt omkostninger under asfalten, og Colas afholdt de resterende omkostninger. Vores andel blev pa forh6nd aftaltil kr PA sidste Ars generalforsamling kunne vi oplyse, at Roskilde Kommune pa et tidspunkt i lobet af 2014 ville foretag en gennemgang af vore fortove i Morbjergparken og Morbjergvenget for at rette belegningen og udskifte odelagte fliser, hvor det var nodvendigt. Dette arbejde blev p6begyndt i april maned og afsluttet engang ijuni. Vi har indgaet en ny aftale om snerydning med en lokal entreprenor, som udforer arbejdet tilfredsstillende. Og til slut - sa er der lige en handelse her fra Sidst i februar konstaterede vi, at mange af hjornerne ved overkorslerne fra stamvejene til sidevejene i bade Morbjergparken og Morbjergvenget var kartfuldstandig i smadder. Vi konstaterede ogsa, at det var den ugentlige skraldebil, som var begyndt at skere hjornerne af, sa gresrabatterne blev fuldstendigt odelagt. Den 27. februar skrev vi til Roskilde Kommune om problemet, og den 4. marts var der besog fra vognmandfirmaet, som erkendte, at de havde et problem og at de snarest ville reetablere de odelagte omrader. Vi har i dag faet tilbagemelding fra Roskilde Kommune om, at "NAr vejret bliver til det, kommer materielgarden og reparerer rabatterne". Side 2 af 5

4 altsa samlede omkostninger anslaet til hojst ca. kr ,-. MV 36:: Man kunne samtidig overveje at felde det store piletra "pa" legepladsen. Dette er ikke planen p.t. Beboere som mdtte anske treet fjernet kan evt. stille forslag om det p t neste drs generalforsamling. Forslaget blev enstemm igt vedtaget. 5. Fremlaggelse af budget for 2015 samt fastsattelse af kontingent Grundet kasserer Preben Jorgensens frafald blev budgettet fremlagt af Henrik Hogstrup (jf. bilag udsendt samtidig med indkaldelsen). MP 43: Feldning af traer vil pivirke budgettet. Ja, hajst ca ,- jf. pkt. 4. Hvad dekker ,- til legeplads? Belobet dekker bl.a. et nyt vippedyr, som netop er anskaffet og ved at blive opstillet. MP 11:, Har der veret store udgifter til snerydning? lkke i 2014, men vi afsetter altid et belab til snerydning, sd udgift hertil ikke overrasker. Det blev besluttet, at posten Gartner og planter i budgettet forhojes med kr ,- til kr ,-. Budgettet viser dermed et forventet underskud i 2015 pa kr ,- ved fastsattelse af et kontingent pd uandret kr ,- for et 6r. Budgettet blev herefter enstemmigt godkendt. 6. Valg til bestyrelsen Henrik Hogstrup (MP 41) og Keld Johansen (MP 1) blev genvalgt for 2 Ar. Dorthe Jensen (MP 18) blev valgt for 2 Ar. Mark Nielsen (MP 11) blev valgt for 1 Ar. 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen Lisa Witt (MV 66) blev valgt for 16r. Lars Sorensen (MP 43) blev valgt for 1 Ar. 8. Valg af revisor og revisorsuppleant Jesper Christensen (MP 45) blev valgt som revisor. Jorgen Petersen (MV 10) blev valgt som revisorsuppleant. Side 4 af 5

5 9. Eventuelt MP 11: Vi oplever krydset MP 1 / MP 2 meget glat i frostvejr, kan vi gore noget ved det? Kommunen har nedprioriteret rydning og saltning pd mindre veje. Men vi retter henvendelse i hdb om, at de vilse pd problemet. MV 46: Hvorfor er der ikke kobt/monteret en kost pa den ny havetraktor - den kunne fx bruges til rydning af grenstumper m.m. pa hovedstien? Vi har ikke vurderet det nadvendigt men tager det op i bestyrelsen. Herefter erklerede dirigenten generalforsamlingen afsluttet kl Bestyrelsen bestdr herefter af: Henrik Hogstrup (MP 41) Rolf Christensen (MV 48) Dorthe Jensen (MV 18) Mark Nielsen (MP 11) Keld Johansen (MP 1) Referent: Efter selve generalforsamlingen afholdt Torben Thomsen (MV 36) et indleg om, hvordan man forebygger indbrud. Highlights fra Torbens indleg:. Vindinger i ojeblikket langt mindre plaget end nabobyer som fx Havdrup og Tune. Der ses en del underboringer, navnlig om natten, serligt i toplanshuse.. Ver opmarksom pa personer, der ferdes i omradet og ikke ser ud til at "hore til". Det gelder ogsi biler, som st6r parkeret. Tag et foto og ring evt. til politiet, hvis du observerer noget mistankeligt.. Kig efter "m rker" i form af sere genstande, som er lagt fx i indkorslen eller ved postkassen. For 6r tilbage havde vi 86 indbrud indenfor en kort periode, hvilket viste sig at vere herboende unge mennesker. Den vigtigste sikring af hjemmet er at gore det svart for tyvene at komme ind, samt ikke at lade "let omsattelige genstande" ligge synligt fremme.. Gem smykker og andre sma verdigenstande pa utraditionelle steder, fx pa loftet.. "Nabohjelp" til tomning af postkasser, opfyldning af skraldespande, gresslaning. Side 5 af 5

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

UDSHOLT VAN DVERK A.m.b.a.

UDSHOLT VAN DVERK A.m.b.a. UDSHOLT VAN DVERK A.m.b.a. Referat fra Udsholt Vandverks ordinare generalforsamling afholdt d. L maj 2015 pa Blistrup Skole. Til stede var: Bestyrelsen, vandverksassistent Steffen Nielsen, revisor Per

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent.

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent. Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 Sekretæren Peter Cowland bød velkommen til grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2008. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN Smørum den 24. november 2014 Vedlagt følger: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2014 Ajourført orientering om bestyrelse og udvalg for 2013/14

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 26. maj 2011 Referat af ordinær generalforsamling 10. maj 2011 Der var til generalforsamlingen fremmødt 19 medlemmer samt bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Tirsdag den 14. maj 2013 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter kl. 19.00 i Sognehuset, Sønderris med følgende

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 1. VALG AF DIRIGENT Henrik Raalund blev valgt til dirigent. 2. FORMANDENS BERETNING Formanden aflagde beretning for

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN NORDENBRO AF 15.3.1973 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag d. 25. maj 2013 på Humble Hotel

GRUNDEJERFORENINGEN NORDENBRO AF 15.3.1973 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag d. 25. maj 2013 på Humble Hotel GRUNDEJERFORENINGEN NORDENBRO AF 15.3.1973 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Lørdag d. 25. maj 2013 på Humble Hotel 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Lund, som blev valgt. Hans Lund konstaterede, at

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard.

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Tid og sted: Tirsdag d. 14/5-2013 på Restaurant Bondestuen, Jyllinge Dirigent: Per Nonboe, Bogfinkevej 6 Referenter:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Jørgen Lykke BA 32 og han blev enstemmigt valgt. Generalforsamling

Læs mere

Bestyrelsen var meget åben over for forslag og ideer til artikler og andet. Medlemmer opfordres til at komme med indlæg, billeder mv.

Bestyrelsen var meget åben over for forslag og ideer til artikler og andet. Medlemmer opfordres til at komme med indlæg, billeder mv. Grundejerforeningen Klintegården Generalforsamling 2012 Indledning Formanden bød velkommen i de små lokaler. Der var gået lidt kludder i bestillingen af det sædvanlige lokale. Ekstra ordinær generalforsamling

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN År 2008, den 23. april, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kålmarken. Generalforsamlingen afholdtes på Dragør Badehotel, Drogdensvej 43, 2791

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 7. april 2014 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 7. april 2014 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 7. april 2014 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Formand Leif Nielsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Referat. 45. ordinære genera lforsa rn I i ng. G ru ndejerforeningen HØjgå rdstoften. Skrevet af. Side 1 af 6. Jesper Reichardt 20-04-2ALs

Referat. 45. ordinære genera lforsa rn I i ng. G ru ndejerforeningen HØjgå rdstoften. Skrevet af. Side 1 af 6. Jesper Reichardt 20-04-2ALs Referat af 45. ordinære genera lforsa rn I i ng G ru ndejerforeningen HØjgå rdstoften Side 1 af 6 20-04-2ALs Referat af den 45. ordinaere generalfcrsamling afholdt den 14. april 2015 i Kulturcentrets A

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Fremmøde: Der var fremmøde af 28 personer fra 26 husstande svarende til 30 stemmer, inkl. 3 fra bestyrelsen. Der blev ikke uddelt stemmesedler

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Der var fremmødt 27 medlemmer. 1. Valg af dirigent Fungerende formand Henrik Seifert Larsen (HS) bød de fremmødte velkommen, og efterlyste forslag til en dirigent.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 22. marts 2015 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 22. marts 2015 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød FAVRHOLMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra generalforsamlingen Søndag den 22. marts 2015 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød Formanden bød velkommen. 35 stemmeberettigede husstande var repræsenteret,

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen Hvidegårdsparkens Grundejerforening Hidtidig bestyrelse: Jacob Johnsen, nr. 57, formand Bjarne Gotholdt, nr. 44, næstformand Palle Lenzing, nr. 19, kasserer Cai Frimodt-Møller, nr. 1 Tina Bach Guldberg,

Læs mere