Jobcenter Kerteminde. Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jobcenter Kerteminde. Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde"

Transkript

1 Jobcenter Kerteminde Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde Endelig version

2 Forord Beskæftigelsesplanen beskriver Jobcenter Kertemindes strategi og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen i Formålet med beskæftigelsesindsatsen er, at sikre kommunens borgere kan blive selvforsørgende og virksomhederne kan få den arbejdskraft, som de har behov for. Jobcentret varetager alle beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til borgere som er forsikrede ledige, startog kontanthjælpsmodtagere, revalidender, modtagere af introduktionsydelse, ledighedsydelse, personer i fleksjob og førtidspensionister med løntilskud (skånejob), sygedagpengemodtagere, samt opgaver i forbindelse med integration af flygtninge- og indvandrere. I forhold til virksomhederne varetager Jobcentret alle beskæftigelsesrettede opgaver herunder rådgivning og vejledning, arbejdsfastholdelse, etablering af fleksjob, løntilskudsjob til førtidspensionister (skånejob), løntilskud, virksomhedspraktik, arbejdsprøvninger, etablering af voksenlærlingekontrakter, indgåelse af partnerskabsaftaler og henvisning af arbejdskraft, støtte i forbindelse med arbejdsfordeling og større afskedigelsessager. Input til og fokus i Beskæftigelsesplanen er drøftet på fællesmøde mellem kommunens Arbejdsmarkedsudvalg og Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) i marts måned 2011, samt på efterfølgende møder i LBR og AU. Beskæftigelsesplanen har ligeledes været til høring i beskæftigelsesregionen. Side 2 af 29

3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Den beskæftigelsespolitiske indsats i Beskæftigelsespolitiske mål i Beskæftigelsesministerens mål for De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer for Arbejdsmarkedet i Kerteminde kommune- lokale udfordringer i forhold til de centrale ministermål Udfordringer i forhold til Jobcentrets målgrupper Mål og strategi for den borgerrettede indsats Mål og strategi for den virksomhedsrettede indsats i Strategi for inddragelse af andre aktører Beskæftigelsesplan Bilag 1: Budget for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret...25 Bilag 2: Oversigt over mål...28 Bilag 3: Det lokale beskæftigelsesråd...29 Side 3 af 29

4 1 Indledning Arbejdsmarkedet i Kerteminde og i Syddanmark som helhed har gennemgået store forandringer, siden finanskrisen satte ind i august I perioden frem til 2012 forventes beskæftigelsen i Region Syddanmark at være stort set uændret med en svagt stigende tendens i slutningen af perioden. Udviklingen afspejler en forventning om, at bunden på det private arbejdsmarked nu er nået og at flere virksomheder i løbet af 2011 og 2012 vil opleve en begyndende positiv udvikling inden for flere brancher i den private sektor. Det gælder blandt andet virksomheder inden for industri og bygge- og anlæg, som forventes at være blandt de første, som reagerer på den gradvist stigende aktivitet. Inden for den offentlige sektor forventes virkningerne af regeringens genopretningsplan samt den generelle udvikling i det offentlige forbrug at føre til en svagt faldende beskæftigelse frem mod Hvis beskæftigelsen i Kerteminde udvikler sig på linje med forventningerne til regionen som helhed, kan der forventes et stort set konstant niveau i den samlede beskæftigelse i 2011 og Det har betydning lokalt, at en dominerende industrivirksomhed som Lindøværftet lukker. I perioden afskediges løbende i alt ca personer. I starten af 2011 er der fortsat op mod 700 beskæftigede og i omegnen af 1/3 af disse har bopæl i Kerteminde kommune. De forventes at forlade virksomheden henover 2011 og de sidste i foråret Kerteminde mister en vigtig arbejdsplads, der bl.a. også har betydning for underleverandører til virksomheden. Den beskæftigelsesmæssige betydning for underleverandører m.fl. er vanskelig at vurdere. Ser man isoleret på afskedigelserne på Lindø vil de ikke entil-en påvirke beskæftigelsen negativt i Kerteminde. Mange af de afskedigede vil hurtigt komme i arbejde igen andetsteds. Faktisk viser lignende virksomhedslukninger hos Danfoss og Vestas at 36 pct. svarende til ca. en tredjedel af de afskedigede er i beskæftigelse igen efter 3 måneder. En årsag er, at de ansatte har gode og eftertragtede kvalifikationer og erfaringer, som andre arbejdspladser efterspørger. Derudover vil nogle trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet pga. alder og andre gå i uddannelse. Side 4 af 29

5 Den generelle udvikling vil dog samtidig afspejle en række forskydninger mellem brancher i Kerteminde, hvor beskæftigelsen inden for bygge- og anlæg forventes at stige, mens beskæftigelsen inden for den offentlige sektor samt dele af den private servicesektor forventes at falde. I løbet af 2011 og 2012 forventes udviklingen imidlertid at vende, og der er nu udsigt til, at beskæftigelsen vil stabilisere sig i 2011 med en svag stigning frem mod De kommende års beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kerteminde vil derfor være præget af at imødegå eftervirkningerne fra lavkonjunkturen, lukningen af Lindøværftet og samtidig sikre, at arbejdsmarkedet er bedst muligt rustet til et eventuelt kommende opsving. Beskæftigelsesplanen er opbygget omkring nogle centrale krav/ mål fra beskæftigelsesministeriet og en strategiplan der, med udgangspunkt i mere lokale forhold, skal levere en indsats der imødekommer de centrale krav, samt mere lokale behov/ udfordringer på det beskæftigelsespolitiske område. Jobcenterets indsats skal bygges op omkring visionen, meningsfuld aktivering, og sætte fokus på mulighederne for den enkelte i forhold til en fremtid på arbejdsmarkedet. Indsatsen skal have fokus på at fremme en iværksætterkultur i tæt samarbejde med erhvervslivets organisationer i kommunen. Jobcenterets aktiveringstilbud skal i høj grad bygge på virksomhedsrettet aktivering, som skal sikre at den ledige for mulighed for et kompetenceløft og opnår tilknytning til arbejdsmarkedet, der skal være medvirkende til at den ledige opnår selvforsørgelse. For at arbejdsstyrken kan være bedst muligt opkvalificeret til at imødekomme den efterspørgsel på kompetencer der vil opstå i fremtiden, er det vigtigt at alle grupper af ledige opnår de bedste kompetencer. Derfor skal jobcentret i 2012 arbejde særligt med indsatsen overfor de kontanthjælpsmodtagere med problemer udover ledighed. Der skal sættes særligt fokus på indsatsen for matchgruppe 2 og 3, for at sikre at også denne gruppe kan komme tættere på arbejdsmarkedet. Jobcentret skal bl.a. have fokus på de muligheder der ligger i anvendelsen af jobrotationsordningen. Samt revalideringsmuligheder i forhold til opkvalificering af kompetencer til kravene stillet på arbejdsmarkedet. Side 5 af 29

6 Endvidere skal der sættes større fokus på indsatsen overfor personer der er visiteret til et fleksjob. Virksomhederne skal opnå større kendskab til gevinsterne ved at have en ansat i fleksjob, så jobcentret sikrer at der er et fleksjob til alle modtagere af ledighedsydelse. Ligeledes skal indsatsen omkring fastholdelse til eget job for sygemeldte, samt indsatsen overfor kommunens indvandrere fortsat styrkes, således at disse grupper indgår på lige fod og opnår selvforsørgelse. Det er endvidere vigtigt at jobcentret har fokus på konsekvenserne af den forkortede dagpengeperiode fra 4 år til 2 år, hvor det forventes at de første der falder for varighed pga. dagpengeperiodens ændring vil komme i juli Kerteminde kommune har i 2010 og 2011 indført en mere konsekvent praksis i tilkendelse af fleksjob og førtidspension, hvorfor antallet på varige forsørgelsesydelser forventes at stagnere eller falde i Konsekvensen heraf er at personer med nedsat arbejdsevne i stigende grad vil overgå til kontanthjælp. Derfor ses der i 2010 og 2011 en stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 og 3, hvilket fremover vil stille større krav til et rummeligt arbejdsmarked, og at en del af den beskæftigelses rettede indsats vil gå på inkludering af svage ledige på arbejdspladser, hvor udfordringen vil være at skabe praktikker og løntilskud der kan sikre at denne målgruppe opnår tilknytning til arbejdsmarkedet. Samlet vil den største udfordring i de kommende års beskæftigelsesindsats i Kerteminde og Syddanmark fortsat være at udvide og opkvalificere arbejdsstyrken, som fremover er udfordret af en stigende aldersbetinget afgang fra arbejdsmarkedet. Denne udfordring vil medføre, at Jobcenteret fortsat vil have fokus på et tæt samarbejde med arbejdsgiverne, de faglige organisationer og andre relevante samarbejdspartnere på arbejdsmarkedet. En tidlig indsats der skal sikre at ledige kommer så hurtigt tilbage, og så tæt på arbejdsmarkedet som muligt. Et særligt fokus på at unge motiveres til at begynde og gennemføre en uddannelse. Side 6 af 29

7 2 Den beskæftigelsespolitiske indsats i Beskæftigelsespolitiske mål i 2012 De beskæftigelsespolitiske mål, som ministeren har udmeldt for indsatsen i 2012, danner grundlaget for beskæftigelsesindsatsen i Kerteminde kommune. I det efterfølgende gennemgås de forskellige mål og strategier som Jobcenter Kerteminde forventer at skulle håndtere i Beskæftigelsesministerens mål for 2012 Beskæftigelsesministeren udmelder hvert år et begrænset antal beskæftigelsespolitiske mål i form af indsatsområder, som der i det kommende år er behov for et særligt fokus på, for at løfte resultaterne af indsatsen. For 2012 har beskæftigelsesministeren udmeldt følgende beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål: Mål nr. 1: Ledige skal hurtigt tilbage i job langtidsledigheden skal bekæmpes: I 2012 er det vigtigt, at den lokale beskæftigelsesindsats har fokus på at reducere langtidsledighed og forebygge marginalisering for den enkelte. Udviklingen i arbejdskraftreserven der omfatter jobklare ledige, som har modtaget offentlige ydelser i mindst 3 måneder - er en indikator på, om langtidsledigheden er stigende og hvor stor en gruppe, der er i risiko for at miste tilknytning til arbejdsmarkedet i en længere periode eller i værste fald permanent. Beskæftigelsesministeren har derfor fastsat et mål for 2011 og 2012 om, at arbejdskraftreserven skal begrænses mest muligt. Side 7 af 29

8 Personkredsen omfattet af arbejdskraftreserven i Kerteminde afspejler de seneste års udvikling på det lokale arbejdsmarked. Den typiske person, som er omfattet af reserven er således en mandlig dagpengemodtager mellem år, som har mistet sit ufaglærte job i industrien. For at imødekomme disse udfordringer, vil Jobcenter Kerteminde i 2012, sætte øget fokus på en målrettet tidlig indsats, der kan medvirke til at de ledige får tilknytning til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt. Gennem et udvidet tæt samarbejde med virksomheder, de faglige organisationer, A-kasser og andre relevante samarbejdspartnere, vil jobcenteret begrænse antallet af ledige, der opnår 3 mdr. sammenhængende ledighed. Jobcenteret vil begrænse tilgangen til arbejdskraftreserven gennem en målrettet tidlig indsats overfor de jobklare ledige (forsikrede, kontanthjælp og starthjælp). Erfaringer fra landsdækkende forsøg viser, at en tidlig og intensiv kontakt med jobklare ledige giver den enkelte forøgede muligheder for at afkorte perioden med ledighed og komme hurtigere i job. Jo tidligere den enkelte ledige kan modtage målrettet vejledning og afklaring om egen jobsøgning og jobåbninger på arbejdsmarkedet og jo mere fokus på jobsøgningen, som kan fastholdes via et intensivt kontaktforløb, jo større mulighed er der for, at den enkelte ledige hurtigere opnår genbeskæftigelse. Hovedfokus i indsatsen for at begrænse arbejdskraftreserven virksomhedsrettede tilbud. Undersøgelser viser, at virksomhedsrettede tilbud i form af privat og offentligt løntilskud eller virksomhedspraktik - giver den højeste beskæftigelseseffekt blandt de tilbudstyper, som er til rådighed for den lokale beskæftigelsesindsats. Virksomhedsrettede tilbud giver den enkelte ledige mulighed for at præsentere sig selv på en virksomhed og opnå nye kvalifikationer, som efterspørges konkret på arbejdsmarkedet. En øget anvendelse af virksomhedsrettede tilbud blandt grupper af ledige kan bidrage til at øge effekterne af beskæftigelsesindsatsen og nedbringe arbejdskraftreserven. Jobcenteret vil i samarbejde med de ledige og lokale virksomheder skabe adgang til arbejdsmarkedet og dermed nedbringe antallet på offentlig forsørgelse. Især vil der være fokus på gruppen af ledige mænd i Side 8 af 29

9 alderen (40-55 år), der er blevet ledig pga. at Lindøværftet lukker samt unge under 30 år, der skal motiveres til at tage en uddannelse eller alternativt skal i job. Resultatkrav: Antallet af ledige, med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse (arbejdskraftreserven) skal, ved udgangen af 2012, være 5 pct. lavere end ved udgangen af Det svarer til, et fald på 33 personer og vil sige at arbejdskraftreserven maksimalt må udgøre 590 personer. Mål nr. 2: Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre mennesker på permanent offentlig forsørgelse. Jobcentrene skal sikre, at tilgangen af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt. Gennem samarbejde og en tidlig målrettet indsats forventes, at der opnås en hurtigere afklaring af den lediges muligheder for at få en fastere tilknytning til arbejdsmarkedet, evt. via opkvalificering og uddannelse og dermed forventes en begrænsning af tilgangen i gruppen der opnår permanent forsørgelse. Særlig skal jobcentret have fokus på kontanthjælpsmodtagere med problemer udover ledighed (match 2-3). Denne gruppe er udsat og derfor vil en indsats, der fokuserer på netop denne gruppes udfordringer i forhold til fodfæste på arbejdsmarkedet være medvirkende til at færre kommer på permanente forsørgelsesydelser Samtidig vil en aktiv opfølgning, samarbejde og fastholdelsesindsats for sygedagpengemodtagere sikre at så få som muligt tilkendes fleksjob eller førtidspension. Særligt vil Jobcentret udarbejde Side 9 af 29

10 informationsmateriale, der som en service til borgerne vil give bedre overblik over sagsforløbet og mindske uhensigtsmæssige sagsforløb eller misforståelser. Resultatkrav: Jobcenteret skal, gennem en aktiv indsats, sikre at antallet af personer på permanent offentlig forsørgelse, ved udgangen af 2012, ikke er steget i forhold til ved udgangen af Den hidtidige tilgang fortsætter, men der forventes en stigende aldersbetinget afgang fra gruppen af i sær førtidspensionister. Mål 3: Unge skal i uddannelse eller job Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Målgruppen unge under 30 år dækker over alle ydelser (forsikrede, kontanthjælp, starthjælp, introduktions, flexjob, ledighedsydelse, sygedagpenge, førtidspension, for og revalidering) og er den gruppe der rammes hårdest af de ændringer der sker i konjunkturerne. I målgruppen opleves der en stigning i antallet af ledige. Jobcenter Kerteminde har iværksat forskellige initiativer, herunder unge coach, deltagelse i UTA, (uddannelse til alle), mentorordning, samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning, uddannelsesinstitutionerne, relevante faglige organisationer, A-kasser og virksomheder, for at imødegå den store tilgang af ledige under 30 år. Desuden vil der fortsat i 2012 være mulighed for at den unge ledige kan få en uddannelsessamtale med en vejleder fra Ungdommens Uddannelsesvejledning, som er tilstede i jobcentret. Målsætningen er, at alle unge påbegynder og gennemfører en uddannelse. En bestået grunduddannelse er en forudsætning for i fremtiden at kunne honorere kompetencekrav fra virksomhederne. Udover vejledning i forbindelse med studiestart, er det derfor også nødvendigt løbende at følge op på deltagelse og trivsel på studiet, for at sikre at den unge gennemfører uddannelsen. Side 10 af 29

11 Resultatkrav: Jobcenteret skal sikre, at antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse, begrænses mest muligt. Gruppen udgør ved udgangen af personer. Antallet skal nedbringes med 12 % svarende til 53 personer, således at gruppen ved udgangen af 2012 udgør max. 366 unge under 30 år på offentlig forsørgelse. Fordelingen på ydelsesgrupper ser således ud: Forsikrede ledige 104 Kontanthjælp match 1 58 Kontanthjælp match Sygedagpenge 38 Revalidering og Forrevalidering 24 Ledighedsydelse 1 Fleksjob 9 Førtidspension 40 I alt 366 Mål 4: Flere indvandrere og efterkommere skal i job Jobcentrene skal sikre, at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Det er vigtigt, at antallet af ikke vestlige indvandrere i højere grad får en tættere og hurtigere tilknytning til arbejdsmarkedet, herunder at der sker en hurtigere afklaring af den lediges kompetencemæssige ressourcer i forhold til at opnå en fastere tilknytning til arbejdsmarkedet, enten gennem uddannelse/opkvalificering eller via virksomhedsrettede redskaber som virksomhedspraktik og løntilskudsjob. Side 11 af 29

12 Jobcentret skal stille krav om at den ledige skal deltage i danskundervisning, og gennem en tættere kontakt med virksomhederne, få etableret flere målrettede tilbud der kan medvirke til, at ikke vestlige ledige indvandrere kan få en mere aktiv plads i samfundet inden Tilbuddene skal tage udgangspunkt i de kulturelle forskelligheder, der kan være i forhold til at være selvforsørgende. Resultatkrav: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ikke vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse, begrænses mest muligt. Antallet af ikke- vestlige ledige skal, ved udgangen af 2012, være 6 % mindre end ved udgangen af 2010, svarende til et fald på 8 personer fra 118 til 110. Herunder skal alle have tilbud om dansk undervisning. 2.3 De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer for 2012 I det efterfølgende beskrives kort de beskæftigelsespolitiske udfordringer, som Kerteminde kommune står overfor i de kommende år. Endvidere sammenkobles de centrale ministermål og de lokale udfordringer Kerteminde kommune står overfor Arbejdsmarkedet i Kerteminde kommune- lokale udfordringer i forhold til de centrale ministermål De kommende års beskæftigelsesindsats i Kerteminde og i Syddanmark vil være præget af at imødegå virkningerne af de seneste års lavkonjunktur og samtidig imødegå udfordringerne med at udvide og opkvalificere arbejdsstyrken, sådan at der skabes de bedste betingelser for fremadrettet vækst og udvikling lokalt og regionalt. De seneste års markante vending i konjunkturerne har betydet, at der er kommet nye udfordringer og rammebetingelser til, som den lokale beskæftigelsesindsats må tage højde for. Side 12 af 29

13 Antallet af arbejdspladser er især faldet inden for jern- og metalindustrien, landbruget mv. samt dele af industrien. En udvikling der er blevet yderligere forstærket med konjunkturændringer og finanskrisen siden Især inden for fremstillingsindustrien, hvor Kerteminde kommune har mange store arbejdspladser, er der i sket et markant fald i antallet af beskæftigede. En udvikling, der forventes at fortsætte ind i 2012, hvor konsekvensen af lukningen af Kerteminde kommunes største arbejdsplads Lindø, forventes at give et øget arbejdspres på jobcenterets ressourcer. Udfordringerne på det lokale /regionale arbejdsmarked vil primært være: - begrænse stigningen i antallet af ledige med mere end 3 mdr. ledighed (arbejdskraftreserven) - fastholdelse af indsats overfor personer på kanten af arbejdsmarkedet - særlig fokus på en virksomhedsrettet aktiveringsstrategi - fald i arbejdsstyrken vil på længere sigt true kommunens udviklingsmuligheder. Både offentlige og private virksomheder skal imødese en betydelig afgang af (uddannede) medarbejdere, som trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet - tiltrække flere højtuddannede og vidensintensive arbejdspladser - at flere unge påbegynder og gennemfører en ordinær uddannelse - nedbringelse af et højt sygefravær i virksomheder i kommunen Side 13 af 29

14 2.3.2 Udfordringer i forhold til Jobcentrets målgrupper Tabellen nedenfor viser udviklingen i antallet af fuldtidspersoner i forskellige ydelsesgrupper i perioden Tabel 1: Antal fuldtidspersoner i forskellige ydelsesgrupper Kerteminde Forventet 2011 (eget skøn) Ændr. i pct. (c - d) 2007 (a) 2008 (b) 2009 (c) 2010 (d) A-dagpenge ,6 Kontanthjælp og starthjælp, match ,3 Kontanthjælp og starthjælp, match ,4 Introduktionsydelse ,5 Revalidering inkl. forrevalidering ,4 Sygedagpenge ,2 Ledighedsydelse ,9 Fleksjob ,6 Førtidspension ,09 Personer i alt ,9 Anm.: Opgørelsen for a-dagpenge, kontanthjælp og starthjælp omfatter både aktiverede personer og passive modtagere af ydelsen. Kilde: jobindsats.dk Tabel 1 viser, at den positive udvikling i beskæftigelsen er fortsat langt hen i 2008, hvor der er sket et større fald i antal fuldtidspersoner for de arbejdsmarkedsparate forsikrede ledige og i de arbejdsmarkedsparate ikke-forsikrede ledige. Imidlertid viser tal fra 2009 og begyndelsen af 2010, at denne udvikling er vendt og antallet af ledige arbejdsmarkedsparate og personer på ledighedsydelse er steget kraftigt. Det ses især at antallet af forsikrede ledige og ikke-forsikrede ledige fortsat er steget fra Mål og strategi for den borgerrettede indsats Konjunktursituationen vil i 2012 kræve yderligere fokus på den aktive linje i beskæftigelsesindsatsen. Trods faldende ledighed, skal der fortsat være fokus på den korteste vej tilbage til arbejdsmarkedet samt Side 14 af 29

15 fastholdelse af indsatsen overfor personer på kanten af arbejdsmarkedet, med hensyn til at sikre det relevante arbejdskraftudbud. Der vil være fokus på nye job åbninger i visitationen ved indgangen til jobcentret, således den enkelte sikres den korteste vej i arbejde. Dette kræver mere individuel sagsbehandling, for at sikre optimering af arbejdskraftudbuddet. Borgere, som har ressourcer, der efterspørges af virksomhederne skal vendes i døren, mens andre borgere, som har mere brug for rådgivning og vejledning, skal sikres denne støtte. Denne støtte skal kombineres med en indsats, hvor pligt og myndighed ikke kan fraviges, og hvor den enkeltes rådighed hele tiden er i fokus. Fokus vil fortsat være på brug af virksomhedsrettede redskaber såsom løntilskudsansættelser og virksomhedspraktikker, da det erfaringsmæssigt er redskaber med de højeste beskæftigelseseffekter. Samtidig vil der også være fokus på jobrotationsprojekter og virksomhedsrevalidering. Der vil være et særligt fokus på, at de unge borgere under 30 år får et godt fodfæste på arbejdsmarkedet med fokus på uddannelse til alle og uddannelsesvejledning. Dette vil kræve udarbejdelse af særlige tilbud i samarbejde med virksomhederne, uddannelsesinstitutionerne, ungdomsvejledningen og med støtte eks. i form af mentor eller individuelle undervisningsforløb. En del af jobcenterets målgruppe er sygemeldte og modtager af sygedagpenge. Nogle er kun syge i kortere tid og kræver ikke en omfattende indsats, mens andre er sygemeldte i længere tid og har brug for særlige tiltag for at kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet. På sygedagpengeområdet vil den tidlige indsats fortsættes med fokus på at fastholde borgeren i job samt sikre den sygemeldte kortest mulig periode på sygedagpenge, for at hindre eksklusion fra arbejdsmarkedet. Der vil primært være fokus på tidlig tilbagevenden til ordinært arbejde. Ses dette ikke muligt vil der fokuseres på omskoling via revalidering, eller på arbejdsmulighederne ved ansættelse i virksomhedsrevalideringer for borgere med varig begrænsning. Alle, der henvender sig i jobcentret, bliver mødt med en indsats, der har fokus på job og tilbydes aktive tilbud, især ledige der er indsatsklare (en del af de langtidsledige). Jobcentret fokuserer, ved alle personlige tilmeldinger, på konkret jobsøgning, herunder at den ledige til førstkommende møde i jobcentret skal medbringe en oversigt over de job, den enkelte har søgt. Ledige arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere skal straksaktiveres med krav om deltagelse i job- og kompetencecafe og gives Side 15 af 29

16 jobsøgningsstøtte. For de indsatsklare borgere er sigtet en indsats, der fører til hel eller delvis selvforsørgelse. Gennem en tæt kontakt og en aktiv linje, sammen med evt. behandlingstilbud og brug af mentorordning, skal man fastholde borgerens sigte på en fremtid på arbejdsmarkedet. En lille kontakt til arbejdsmarkedet er bedre end ingen Generelt vil der i jobcenteret være fokus på rettidighed, således at de ledige tilbydes kontakt samt kvalitative og målrettede forløb, for derved at undgå at de er passive i længere tid. Samlet set vil den borgerrettede indsats i 2012 betyde en væsentlig opstramning i forhold til 2011, for at kunne realisere de opstillede krav og målresultater. Gennem en meget kraftig satsning på hurtigt aktivering vil det være muligt for Jobcenteret, at opnå de ønskede resultater. Jobcentret vil i højere grad end tidligere lægge vægt på at de ledige kommer i aktivering med det samme og at aktiveringsperioden bruges til at få afklaret forskellige forhold, således at der i samarbejde med den ledige kan laves en mere målrettet jobplan for, inkludsion på arbejdsmarkedet. Mål 1: Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for begrænse arbejdskraftreserven: - Alle ledige dagpengemodtagere indkaldes til jobcentret inden for den første måneds ledighed med henblik på orientering om den enkeltes rettigheder og pligter i forbindelse med ledigheden og med henblik på at komme i job så hurtigt som muligt. - Arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere tilbydes straksaktivering med indlagt job- og Side 16 af 29

17 kompetencecafe og jobsøgning, efter 4 ugers ledighed går den ledige i virksomhedspraktik eller løntilskud. - Ledige med behov for det, vil blive tilbudt læse- og skrivetests. - Der vil blive sat større fokus på økonomisk rådgivning også gennem a-kassen, Jobcenter og Ydelseskontor. - Jobklare personer, der er berettiget til fleksjob, bliver indkaldt til en tidlig indsats med deltagelse i jobklub, pålagt jobsøgning, samt løbende opfølgningssamtaler. - Alle ledige jobklare, der er tilknyttet jobcentret, bliver pålagt at søge relevante job fra Jobnet.dk, herunder Hotjob (job, der ikke kræver særlige kvalifikationer at udføre.) Samtidig vil det blive sikret, at de oplysninger, som den ledige har lagt ind i Job- og CV-banken, er fyldestgørende og fremmer den lediges muligheder for ordinær beskæftigelse. - Aktiveringen vil så vidt muligt være virksomhedsrettet og vil først og fremmest bestå af løntilskudsansættelse i offentlig eller privat virksomhed, praktikker samt etablering af voksenlærlingeaftaler og jobrotationsprojekter. - Uddannelsestilbud vil blive tilbudt ledige med manglende kvalifikationer, og især være målrettet brancher og virksomheder med gode beskæftigelsesmuligheder. Mål 2: Indsatsen for at begrænse antallet af personer på permanent offentlig forsørgelse: I 2012 vil der være fokus på at yde en aktiv og målrettet indsats overfor alle på offentlig forsørgelse, med henblik på deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Der vil være stigende fokus på en hurtigere afklaring af personer på sygedagpenge, med henblik på at de kommer tilbage på arbejdsmarkedet, således tilgangen til Side 17 af 29

18 permanent forsørgelse minimeres. Det vil blandt andet betyde et udvidet tæt samarbejde med speciallæger, alkoholambulatorium m.fl. Konkret vil der blive udarbejdet en brochure til sygemeldte med information omkring de regler der gælder på området. På den måde sikres bedre service til de sygemeldte borgere. Endvidere vil Jobcentret gennem større fokus på borgernes arbejdsevne og ressourcer udarbejde konkrete handleplaner for borgerne for at sikre hurtig afklaring. Samtidig skal et bedre samarbejde omkring målsætninger for borgerens tilbagevenden til arbejdsmarkedet, mellem den enkelte borger og sagsbehandler sikre at borgeren bliver selvforsørgende frem for afhængig af offentlig permanent forsørgelse. Blandt andet skal jobcentret have fokus på: - brug af revalidering som mulighed for tilbagevenden til arbejdsmarkedet - fokus på hjælpemidler, eksempelvis personlig assistance, der kan sikre bedre fastholdelse til arbejdsmarkedet - fokus på løbende opdatering af borgerens ressourceprofil. Ressourceprofilen, skal være en dynamisk handleplan, der løbende skal redegøre for mål og handling - fokus på medarbejdernes kompetencer i forhold til udarbejdelsen og anvendelsen af ressourceprofilen som et dynamisk redskab i borgerens sagsbehandling som kan sikre at der fokuseres på borgernes ressourcer og kompetencer. Mål 3: Indsatsen mod at begrænse antallet af unge under 30 år på permanent offentlig forsørgelse: For at imødegå at antallet af unge under 30 år, på offentlig forsørgelse stiger, etableres forskellige Side 18 af 29

19 målrettede tiltag over for gruppen. - Alle unge tilbydes en samtale med en vejleder fra UUO (ungdommens uddannelsesvejledning for Odense og omegn) i Jobcentret. - Unge under 25 år gives pålæg om at søge optagelse på en uddannelse. - Der sættes fokus på straksaktivering til den unge ledige, samt en helhedsorienteret plan for den ledige. - For de svageste unge ledige skal der være fokus på mentorstøtte under uddannelsen, eller i den første periode af ansættelsesforløbet. - Etablering af et frivilligt mentorkorps. Desuden vil Jobcentrets eget mentorkorps støtte de svageste unge til at deltage i et virksomhedsrettet tilbud. - Endvidere gives der tilbud til de svageste unge om at komme i virksomhedspraktik i et virksomhedscenter. - Etablering af kombinationsforløb/ delelærepladser for de unge. Herunder skal fokus på bedre information til virksomhederne sikre, at de hjælpes med det administrative og derved i større grad melder sig. - Jobcentret vil gennem en erhvervskampagne opnå bedre dialog med kommunens virksomheder omkring gevinsterne ved lærepladser og kombinationsforløb. Mål 4: Indsatsen for at begrænse antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse: Det er vigtigt, at antallet af ikke vestlige indvandrere og efterkommere i højere grad får en tættere og Side 19 af 29

20 hurtigere tilknytning til arbejdsmarkedet, herunder at der sker en hurtigere afklaring af den lediges kompetencemæssige mangler i forhold til at opnå en fastere tilknytning til arbejdsmarkedet, enten igennem uddannelse/opkvalificering eller via virksomhedsmålrettede redskaber som virksomhedspraktik og løntilskudsjob. Jobcenteret skal, gennem en tættere kontakt med virksomhederne, have etableret flere målrettede tilbud, der kan medvire til, at ikke vestlige ledige kan få en mere aktiv plads i samfundet. Især skal der sættes mere fokus på ikke vestlige ledige kvinders forholdsvise lave beskæftigelsesgrad. Tilbuddene skal tage hensyn til de kulturelle forskelligheder der kan være, i forhold til at være selvforsørgende, og indeholde et minimumskrav om at den ledige skal deltage i dansk undervisning. - Den ledige skal så vidt muligt kunne deltage i sprogskole og virksomhedsrettet aktivering samtidig. - Større fokus på inddragelse af kommunens foreninger og frivillige mentorer og derved sikre aktivt medborgerskab for den ledige. 2.5 Mål og strategi for den virksomhedsrettede indsats i 2012 Jobcenter Kerteminde forventer i 2012 at de værste effekter af krisen er overstået. I de kommende år er der således udsigt til en mere gunstig udvikling på arbejdsmarkedet i Kerteminde med en svagt stigende beskæftigelse frem mod Uanset udsigten til en mere positiv udvikling på arbejdsmarkedet vil den lokale beskæftigelsesindsats i Kerteminde fortsat stå over for store udfordringer frem mod De seneste års forandringer på arbejdsmarkedet i Kerteminde og i Syddanmark har derfor forstærket udfordringerne for den lokale beskæftigelsesindsats. I de kommende år vil mange borgere i Kerteminde skulle skifte jobområde og kvalificere sig til at skifte fra job i brancher, som oplever nedgang og til job i brancher, hvor de nye job kommer og hvor der typisk stilles større krav til uddannelse og kompetencer. Jobcenter Kerteminde har fokus på følgende elementer i den virksomhedsvendte indsats: - at synliggøre nye jobmuligheder (åbninger) ift. arbejdsmarkeds- balancen Side 20 af 29

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse...

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse... Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Visioner for beskæftigelsesindsatsen... 4 Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune... 5 Udfordringer... 6 Unge... 6 Ledige på kanten af arbejdsmarkedet...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012

Beskæftigelsesplan 2012 Beskæftigelsesplan 2012 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Begrænse antallet af ledige i arbejdskraftreserven 1.2

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Kerteminde 22. januar 2013 12. udkast Forord Kerteminde Kommunes årlige beskæftigelsesplan har til formål at sætte ord på mål og rammer for beskæftigelsespolitikken og

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2008 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Skive. www.skive.dk

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Skive. www.skive.dk Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Skive www.skive.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 2.1 De vigtigste udfordringer på arbejdsmarkedet...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, jf. 23 i lov om ansvaret for og styringen af den

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE Side 1 1. INDLEDNING Denne Beskæftigelsesplan for Lejre Kommune

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 AABENRAA KOMMUNE Næsten hver fjerde borger i den arbejdsduelige alder i Aabenraa Kommune var på offentlig forsørgelse i 2013. Det vil Byrådet og LBR ændre. Beskæftigelsesplan 2015

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Begrænse antallet af ledige med mere end tre måneder

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Indhold Indledning 3 1. Beskæftigelsesministerens overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen 2011 4 Ministerens mål 1: begrænsning af arbejdskraftreserven 4 Ministerens mål 2:

Læs mere

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2009 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Oversigt over området 2012

Oversigt over området 2012 Oversigt over området 2012 Arbejdsmarkedsafdelingen Arbejdsmarkedschef (Ole Andersen) Sprogcenter Randers (Bente Gaul) Aktiv Indsats (Jørgen Haunstrup) Sygedagpengeafdelingen (Per Damgaard Petersen) Jobformidlingen

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Opdateret d.21. august 2012 Kvartalsafrapportering 2. kvartal 2012 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning.. 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen.. 4 1.1 Mål 1 Flere unge skal have en uddannelse. 4 1.2 Mål 2 Bedre

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012-2013 Jobcenter Esbjerg

Beskæftigelsesplan 2012-2013 Jobcenter Esbjerg Beskæftigelsesplan 2012-2013 Jobcenter Esbjerg Oktober 2011 Beskæftigelsesplan 2012-2013 1. Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 3 3. Samlet oversigt over målene i Beskæftigelsesplan

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Beskæftigelsesplan. for. Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan. for. Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Version 31. januar 2007 s. 1/16 1 INDLEDNING...3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL OG RAMMER...4 3 JOBCENTER FAABORG-MIDTFYNS MÅL I BESKÆ FTIGELSESINDSATSEN...5 3.1 STYRKET

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Indledning Medlemmer fra de lokale beskæftigelsesråd i Køge, Greve, Solrød og Stevns var den 25.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2011 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14. MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.00 - Deltagere: Bente Østergaard, Jørgen Haugaard, Peter Østergaard, Aage Dahl Fraværende:

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

Høje-Taastrup kommunes Beskæftigelsesplan for 2012

Høje-Taastrup kommunes Beskæftigelsesplan for 2012 Høje-Taastrup kommunes Beskæftigelsesplan for 2012 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplan 2012 3 Kapitel 2. Indholdet i beskæftigelsesplan 2012 4 2.1. De vigtigste beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Indledning Formålet med resultatrevisionen er at vise, om jobcentret har gennemført den nødvendige indsats og opnået gode resultater. Resultatrevisionen skal indeholde opgørelser

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

Formalia 2 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 3

Formalia 2 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 3 Indholdsfortegnelse Formalia 2 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 3 Stigende efterspørgsel på arbejdskraft og faldende ledighed 5 Mangel på kvalificeret arbejdskraft 6 Gruppen af

Læs mere

BilagKB_110927_pkt.16_01

BilagKB_110927_pkt.16_01 Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00 Medlem Suppleant Kommunalbestyrelsen Formand Borgmester Ove E. Dalsgaard, afbud LO Næstformand Karen G. Nielsen, Dansk EL, afbud Kjeld Egebjerg,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk Beskæftigelsesplan 2012 Lyngby-Taarbæk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lyngby-Taarbæk Kommunes vision og strategi for beskæftigelsesindsatsen...3 Ministerens mål 2012 - oversigt... 4 Lokale mål for

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 24.2.2014 Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2013 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 3 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN... 3 1.2. JOBCENTER FREDERIKSSUNDS RESULTATMÅL

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Januar 2013

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Januar 2013 Social og Arbejdsmarked Dato: 8-1-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 76 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - Januar 213 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde Generelt Udvalgets ansvarsområde s område omfatter driften af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomstområderne, Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. September 2012

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. September 2012 Social og Arbejdsmarked Dato: 19-9-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 57 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - September 212 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 5. februar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministeriets mål for 2013... 4 3. Arbejdsmarkedet i Egedal... 6 4. De vigtigste

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten.

Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten. Notat til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget pkt. 1, 1. Oversigt over antal medarbejder i Jobcentret og antal ledige Notatet har følgende opbygning: 1. Først beskrives aktuelt antal medarbejdere i Jobcentret

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indhold Beskæftigelsesplan... 3 1. Indledning... 3 2. Overordnede mål 2016... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2016... 3 2.2 Lokale mål... 6 3. Udfordringer og muligheder...

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 2 3 4 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009

Beskæftigelsesplan 2009 Beskæftigelsesplan 2009 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen 1.1 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2010 Samsø Kommune Jobcenter Århus-Samsø. Samsø

Beskæftigelsesplan 2010 Samsø Kommune Jobcenter Århus-Samsø. Samsø Beskæftigelsesplan 2010 Samsø Kommune Jobcenter Århus-Samsø Samsø Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplanen 2010 s. 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen s. 4 1.1 Mål 1 Styrket

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 Indledning: Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 beskriver vision og målsætninger for den beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Juli 2014. Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Struer

Juli 2014. Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Struer Juli 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Struer Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1 Beskæftigelsesministerens mål... 4 2 De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 Udfordringer på kort

Læs mere