Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske"

Transkript

1 NOTAT 24. februar 2009 Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2010 J.nr kontor/kba Indledning Efter at ledigheden generelt har været faldende siden december 2003, har ledigheden været stigende i de seneste måneder. Tendensen til stigende ledighed ventes at fortsætte, hvis den internationale finanskrise og den økonomiske afmatning i Danmark fortsætter. Regeringen forventer, at ledigheden stiger til i 2009 og til i Ledigheden forventes således at blive fordoblet fra det historisk lave niveau i 2008 til et niveau på omkring ledige ved udgangen af I den nye konjunktursituation med stigende ledighed vil den største udfordring for jobcentrene i 2010 fortsat være at have maksimalt fokus på den aktive linje i beskæftigelsesindsatsen for at ledighedsforløbet bliver så kort som muligt for den enkelte ledige. Beskæftigelsesindsatsen kan ikke skabe nye jobs, men den kan hjælpe ledige ud i de ubesatte stillinger og fastholde sygemeldte i deres job. Erfaringer viser, at antallet af jobskift varierer fra , uanset om samfundet befinder sig i en høj eller lavkonjunktur. Selv under en lavkonjunktur, med stigende ledighed, er der derfor stadig mange jobåbninger. Især i en lavkonjunktur bliver det derfor vigtigt, at jobcentrene fokuserer på det, de er bedst til via en aktiv og tidlig indsats at få ledige og syge hurtigt tilbage i job og begrænse langtidsledigheden. Det er netop det, de beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål tager sigte efter. Ligesom for de to foregående år har beskæftigelsesministeren for 2010 valgt at udmelde tre landsdækkende indsatsområder og mål for derigennem at sikre, at kommunernes indsats bliver så fokuseret som muligt. De beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål skal lægges til grund, når kommunerne i det nye enstrengede beskæftigelsessystem skal planlægger og tilrettelægger beskæftigelsesindsatsen for Det forventes, at kommunernes vil inddrage de lokale beskæftigelsesråd (LBR) i en dialog om beskæftigelsesindsatsen for De beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål vil desuden indgå som et vigtigt element i de kontrakter, beskæftigelsesministeren vil indgå med beskæftigelsesregionerne og de regionale beskæftigelsesråd om deres opgaver for På baggrund af indstilling fra Beskæftigelsesrådet (BER) og de regionale beskæftigelsesråd (RBR) har beskæftigelsesministeren udmeldt følgende beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2010:

2 1. Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for I den nye konjunktursituation med stigende ledighed er det vigtigt, at jobcentrene fortsat har maksimalt fokus på, at arbejdskraftreserven bliver begrænset mest mulig for at undgå en stigning i langtidsledigheden og udstødning fra arbejdsmarkedet. Jobcentrene skal have fokus på, at nyledige ikke bliver en del af arbejdskraftreserven, men finder de mange jobåbninger, der også eksisterer i en lavkonjunktur. Den overordnede opgave for jobcentrene er derfor fortsat at sikre, at ledige hurtigt finder arbejde. Jobcenteret skal i den forbindelse målrette indsatsen for de ledige mod områder på arbejdsmarkedet, hvor der er gode beskæftigelsesmuligheder samt inden for mangelområder. Den største tjeneste, jobcentrene kan gøre virksomhederne, er at få de ledige ud på arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt. Jobcentret skal derfor fortsat have fokus på at vende flest mulige ledige dagpenge- og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere i døren og fokusere på, at ledige ved alle samtaler bliver præsenteret for konkrete jobs, som de skal søge. Det er vigtigt, at jobcentrene i indsatsen har fokus på de ledige, og ikke på hvilke redskaber, der skal anvendes i beskæftigelsesindsatsen, da målet for jobcentrene er at få de ledige hurtigst muligt væk fra offentlig forsørgelse og i ordinær uddannelse eller arbejde. Hvis uddannelse er vejen til job skal dette redskab bruges af jobcentrene. Det er vigtigt, at jobcentrene i deres beskæftigelsesindsats har fokus på de områder, hvor der er mangel på arbejdskraft, og specielt har fokus på at rette den opkvalificerende indsats mod områder med mangel på arbejdskraft. Det kan under hensyntagen til den forventede konjunktursituation i 2010 ikke udelukkes, at arbejdskraftreserven vil stige selv i de jobcentre, der har en meget aktiv og effektiv indsats. På baggrund af ovenstående ændres den konkrete formulering af målet fra 2008 og 2009, således at det ikke indgår i den konkrete formulering af målet, at jobcentrene skal sikre, at arbejdskraftreserven nedbringes, men at der i stedet lægges vægt på, at: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed begrænses mest muligt Ændringen af målet betyder ikke, at jobcentrene skal have mindre fokus på udviklingen i arbejdskraftreserven. Jobcentrene skal fortsat fastsætte konkrete måltal i deres beskæftigelsesplaner, ligesom beskæftigelsesregionerne vil indgå i en dialog med kommune om ambitionsniveauet i beskæftigelsesplanen for 2010 samt fortsat have en løbende dialog om resultaterne og effekterne af indsats i forhold til arbejdskraftreserven. 2. Styrket indsats for at nedbringe sygefraværet De mange personer på sygedagpenge udgør en potentiel arbejdskraftreserve, hvor en intensiv, hurtig og aktiv indsats i jobcentrene vil kunne bidrage til, at flere vender hurtigt tilbage til arbejdsmarkedet. Det er afgørende, at jobcentrene gør en aktiv indsats for at få de sygemeldte hurtigst muligt tilbage på arbejdsmarkedet. Det er således vigtigt, at jobcentrene har fokus 2

3 på den tidlige indsats over for sygedagpengemodtagere og samtidig gør en indsats for at få reduceret de langvarige sygedagpengeforløb. Samlet er en målrettet indsats nødvendig for at modvirke, at de syge ender på førtidspension eller på anden måde på kanten af arbejdsmarkedet. Regeringen har samtidig som målsætning, at sygefraværet skal nedbringes med 20 pct. frem til Jobcentrene har kun begrænset indflydelse på udviklingen i varigheden af de korte sygedagpengeforløb, mens en tidlig og aktiv sygedagpengeopfølgning har stor betydning for varigheden af de længerevarende sygedagpengeforløb. På baggrund af ovenstående fastholdes det beskæftigelsespolitiske mål fra 2009 i 2010: Jobcentrene skal sikre, at antallet af sygedagpengeforløb på over 26 uger bliver nedbragt i forhold til året før. 3. Styrket indsats for at få unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere i arbejde eller i uddannelse I en situation med stigende ledighed er der en særlig risiko for, at flere unge under 30 år bliver berørt af ledighed. Det er derfor vigtigt, at jobcentrene i 2010 har endnu mere fokus på de unge og gør en ekstra indsats for at flere unge starter på en kompetencegivende uddannelse, der kan sikre dem en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet, således at de unge ikke hænger fast i dagpenge- eller kontanthjælpssystemet. Der er et stort potentiale i, at flere unge ledige gennemfører en uddannelse. Det vil sikre den enkelte en bedre tilknytning til arbejdsmarkedet på både kort og langt sigt. Der ligger således en stor udfordring for jobcentrene i at sikre, at ingen unge hænger fast i kontanthjælps- eller dagpengesystemet. Det er i den forbindelse vigtigt, at jobcentrene også har fokus på kontant- og starthjælpsmodtagere i matchkategori 4 og 5. Set i lyset af den forventede konjunktursituation i 2010 kan det ikke udelukkes, at antallet af unge ledige, især dagpengemodtagere, vil stige selv i de jobcentre, der gør en meget aktiv indsats, også i forhold til at få unge uden uddannelse til at tage en kompetencegivende uddannelse. På baggrund af ovenstående ændres den konkrete formulering af målet fra 2008 og 2009, således at det ikke indgår i den konkrete formulering af målet, at jobcentrene skal sikre at antallet af unge ydelsesmodtagere under 30 år nedbringes, men at der i stedet lægges vægt på, at: Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge kontanthjælps-, startshjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år begrænses mest muligt Ændringen af målet betyder ikke, at jobcentrene skal have mindre fokus på ungeindsatsen. Jobcentrene skal fortsat fastsætte konkrete måltal i deres beskæftigelsesplaner, ligesom beskæftigelsesregionerne vil indgå i en dialog med kommune om ambitionsniveauet i beskæftigelsesplanen for 2010 samt fortsat have en løbende dialog om resultaterne og effekterne af ungeindsatsen i jobcentrene. 3

4 Udmelding af indsatsområder for anvendelsen af tilskuddet til de lokale beskæftigelsesråd Den årlige bevilling til de lokale beskæftigelsesråd skal anvendes til virksomhedsrettede, lokale initiativer til personer med begrænsninger i arbejdsevnen eller personer, der i øvrigt har svært ved at opnå fast tilknytning til arbejdsmarkedet, jf. 48 i lov nr. 522 af 24. juni 2005 om ansvar for og styring af den aktive beskæftigelsespolitik. På baggrund af sygedagpengehandlingsplanen udvides indsatsområdet for anvendelsen af tilskuddet til de lokale beskæftigelsesråd, således at de lokale beskæftigelsesråd også kan igangsætte projekter med nye samarbejdsformer og en fælles indsats for at nedbringe sygefraværet: At de lokale beskæftigelsesråd understøtter den indsats over for de udsatte grupper på arbejdsmarkedet, for hvem den hidtidige indsats ikke har været tilstrækkelig til at fastholde eller finde veje til beskæftigelse samt igangsætter projekter med nye samarbejdsformer og en fælles indsats for at nedbringe sygefraværet. 4

5

6

7 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010

8 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan Beskæftigelsesministerens mål for De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Mål og strategi for den bogerrettede indsats Mål og strategi for den virksomhedsrettede indsats Mål og strategi for at inddrage andre aktører i beskæftigelsesindsatsen Budget for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret 9 Tillæg 1. Samlet oversigt over jobcentrets mål i beskæftigelsesplan Tillæg 2. Bevilling til ekstra jobkonsulenter til integration af indvandrere på arbejdsmarkedet 11 Tillæg 3. LBR s plan for særlige virksomhedsrettede initiativer 12 Kapitel 3. Tidsfrister for beskæftigelsesplan Kapitel 4. Supplerende materiale 14 Skabelon beskæftigelsesplan marts

9 Kapitel 1 - Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 I det nye enstrengede kommunale beskæftigelsessystem er det alene kommunen, der er ansvarlig for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Det vil derfor alene være kommunen 1, der i 2009 skal udarbejde en beskæftigelsesplan for Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Beskæftigelsesplanen skal sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer og de politiske mål og prioriteringer for indsatsen. Det er kommunerne, der ud fra de beskæftigelsespolitiske udfordringer, selv tilrettelægger og fastsætter beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret inden for de rammer, som følger af lovgivningen, beskæftigelsesministerens udmeldte mål samt af de budget- og ressourcemæssige rammer, som udmeldes via det kommunale budget. Beskæftigelsesministerens mål er de eneste landsdækkede mål, der bliver udmeldt, hvilket giver rum for at fastsætte supplerende lokale mål for beskæftigelsesindsatsen i I beskæftigelsesplanen for 2010 skal kommunen opstille mål og strategier 2 for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret på baggrund af de beskæftigelsespolitiske udfordringer, som kommunen står overfor i Ministerens 3 beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål Udfordringer Mål Strategier Beskæftigelsesplanen skal indeholde en beskrivelse af de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer, som kommunen ser for det kommende år på baggrund af beskæftigelsesministerens udmeldte mål for 2010 og de vigtigste lokale udfordringer, som kommunen står overfor. Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvad jobcentret skal sætte fokus på i dets indsats i I arbejdet med beskæftigelsesplanen er det vigtigt, at der er overensstemmelse mellem de politiske målsætninger, de konkrete (resultat) mål og den indsats, der sættes i værk med henblik på at indfri de konkrete mål. Det er vigtigt, at kommunen på baggrund af ministerens mål og de beskæftigelsespolitiske udfordringer - sætter sig konkrete mål for de resultater, jobcenteret skal opnå, og ikke kun 1 For de kommuner, der indgår i et forpligtende kommunalt samarbejde, jf. lov om forpligtende kommunale samarbejder, skal der udarbejdes en beskæftigelsesplan, der beskriver det kommende års beskæftigelsesindsats for hver enkel af de kommuner, der indgår i samarbejdet. 2 Hvorledes kommunen vil udmønte og tilrettelægge indsatsen i jobcenteret i det kommende år med henblik på at nå de fastsatte mål. Skabelon beskæftigelsesplan marts

10 mål for de aktiviteter, som jobcenteret vil gennemføre. Det er ligeledes vigtigt, at der sker en prioritering af målene, således at kun de vigtigste mål beskrives i beskæftigelsesplanen. Kapitel 2 - Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 Den enkelte kommune bestemmer selv omfanget af beskæftigelsesplan Kommunerne står over for forskellige beskæftigelsespolitiske udfordringer, og beskæftigelsesplanerne vil derfor i større eller mindre grad variere fra kommune til kommune, selvom beskæftigelsesplanerne udformes efter den samme skabelon. Beskæftigelsesplanen skal ifølge bekendtgørelse 3 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats 20 som minimum indeholde: 1) Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 2) En beskrivelse af de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer 3) Strategi og mål for den borgerrettede indsats 4) Strategi og mål for den virksomhedsrettede indsats 5) Strategi og mål for at inddrage andre aktører 6) Budget for beskæftigelsesindsatsen 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2010 Beskæftigelsesministeren udmelder hvert år et begrænset antal beskæftigelsespolitiske mål i form af indsatsområder, der i det kommende år er behov for et særligt fokus på for at løfte resultaterne af indsatsen. For 2010 har beskæftigelsesministeren udmeldt følgende beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål: 1. Indsatsområde: Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for. Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed begrænses mest muligt. 3 Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse nr af 4. oktober 2007 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsespolitik Skabelon beskæftigelsesplan marts

11 2. Indsatsområde: Styrket indsats for at nedbringe sygefraværet Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af sygedagpengeforløb på over 26 uger bliver nedbragt i forhold til året før. 3. Indsatsområde: Styrket indsats for at få unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere i arbejde eller i uddannelse Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år begrænses mest muligt. Målene er retningsgivende for kommunens planlægning af indsatsen, idet der vil være mulighed for at udmønte og tilrettelægge indsatsen i forhold til de lokale udfordringer, som kommunen står overfor. I beskæftigelsesplanen skal det beskrives, hvilke udfordringer kommunen har i forhold til ministerens mål, og hvilken beskæftigelsespolitisk indsats jobcentret vil iværksætte, samt hvilke konkrete mål, kommunen vil opstille. Styrelsen anbefaler, at målene formuleres som nedenstående: Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed (arbejdskraftreserven) begrænses til X personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december Antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger nedbringes med X procent til X forløb i december Antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år begrænses til X personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december Fastsættelsen af de konkrete måltal bør ske med udgangspunkt i det materiale, som de fire beskæftigelsesregioner har udarbejdet. Beskæftigelsesregionerne og de regionale beskæftigelsesråd (RBR) vil være ansvarlige for overvågningen og opfølgningen på resultaterne af jobcentrenes indsats i forhold til ministerens udmeldte beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2010, ligesom målene både indgår i resultatoversigten og resultatrevisionen De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Beskæftigelsesplanen skal indeholde en beskrivelse af de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer, som kommunen står overfor i det kommende år. Beskrivelsen skal først og fremmest tage udgangspunktet i de mål, som ministeren har udmeldt, men også i lokale udfordringer. Beskæftigelsesregionernes/RBR ernes analyserapporter og kontrakter for 2010 indeholder en beskrivelse af de udfordringer og problemstillinger, som kommunen bør sætte fokus på i det kommende års beskæftigelsesindsats i jobcenteret. Skabelon beskæftigelsesplan marts

12 På beskæftigelsesregionernes hjemmesider vil der endvidere være forskellige analyser, der beskriver udviklingen og udfordringerne på det lokale og regionale arbejdsmarked, set i lyset af den nye konjunktursituation med stigende ledighed. Resultatrevisionen vil endvidere kunne give vigtige input til beskæftigelsesplanen for Endeligt er det vigtigt, at kommunen indgår i en dialog med det lokale beskæftigelsesråd (LBR) om beskæftigelsesplanen, da LBR har en bred og stor viden om arbejdsmarkedet, virksomhederne og de ledige borgere. Beskæftigelsesplanen skal således indeholde en beskrivelse af: Lokale udfordringer i forhold til ministerens mål. Øvrige udfordringer i forhold til det lokale/regionale arbejdsmarked Mål og strategi for den borgerrettede indsats De mål kommunen sætter i beskæftigelsesplanen for 2010 skal være konkrete og målbare, og det skal fremgå af strategien, hvordan kommunen vil tilrettelægge beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret for at indfri målene. I den nye konjunktursituation med stigende ledighed vil den største udfordring for jobcentrene i 2010 være at have maksimalt fokus på den aktive linje i beskæftigelsesindsatsen for at ledighedsforløbet bliver så kort som muligt for den enkelte kontanthjælps- og dagpengemodtager, samt at fastholde og intensivere indsatsen i forhold til personer på kanten af arbejdsmarkedet. Det er vigtigt, at kommunen i beskæftigelsesplanen beskriver mål og strategier for: hvordan jobcenteret vil sikre, at arbejdskraftreserven bliver begrænset mest mulig for at undgå en stigning i langtidsledighed og udstødning fra arbejdsmarkedet, herunder hvordan jobcenteret vil sikre, at nyledige dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere finder de mange jobåbninger, der også eksisterer i en lavkonjunktur. hvordan jobcenteret vil sikre forsat fokus på sygedagpengeområdet, herunder indsatsen over for de private og offentlige arbejdsgivere, der har specielt mange sygemeldte. hvordan jobcenteret vil sætte fokus på, at flere unge dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere starter på en kompetencegivende uddannelse, således at de unge ikke i den nye konjunktursituation med stigende ledighed hænger fast i dagpenge- eller kontanthjælpssystemet. hvordan jobcenteret forsat vil have fokus på indsatsen over for personer på kanten af arbejdsmarkedet. hvordan jobcenteret vil sikre, at ingen dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere er passive i længere tid, uden der stilles krav og gives tilbud, og hvordan jobcenteret i Skabelon beskæftigelsesplan marts

13 den forbindelse vil anvende kontakt og aktivering som redskaber til at bringe alle ledige videre. De 15 kommuner, der har fået tildelt en bevilling til ansættelse af ekstra virksomhedsrettede jobkonsulenter til integration af indvandrere på arbejdsmarkedet, skal årligt udarbejde et tillæg til beskæftigelsesplanen. (se tillæg nr. 2 til beskæftigelsesplanen). De kommuner/jobcentre, der i dag er omfattet af ordningen med etniske jobkonsulenter skal kortfattet beskrive målsætningen for indsatsen, samt hvordan indsatsen understøtter de beskæftigelsespolitiske mål som er udmeldt Mål og strategi for den virksomhedsrettede indsats At få de ledige ud på arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt er den bedste service, jobcentrene kan give virksomhederne 4. Det kræver dialog med virksomhederne. Dialogen skal også i den nye konjunktursituation være målrettet mod at skaffe pladser til borgere, som har svært ved at finde eller fastholde job, og dialogen skal være målrettet at synliggøre jobåbninger på Jobnet for at sikre et gennemsigtigt arbejdsmarked. I beskæftigelsesplanen skal kommunens mål og strategi for den virksomhedsrettede indsats indgå, herunder hvordan jobcentret vil: 1. Skaffe plads til ledige eller sygemeldte borgere, der har svært ved at finde eller fastholde job 2. Gøre jobåbninger synlige på områder, hvor arbejdsmarkedsbalancemodellen eller andet tyder på mangel på arbejdskraft 3. Rådgive virksomhederne om rekruttering og situationen på deres del af arbejdsmarkedet, når de henvender sig om mangel på arbejdskraft Det er i den forbindelse vigtigt, at kommunen gør sig nogle strategiske overvejelser over, hvordan jobcentret bedst muligt kan anvende den statslige bevilling til at forebygge og afhjælpe mangelproblemer på arbejdsmarkedet, de såkaldte flaskehalsproblemer. I beskæftigelsesplanen skal desuden indgå det lokale beskæftigelsesråds plan for særlige virksomhedsrettede lokale initiativer (Se tillæg nr. 3) LBR s plan for særlige virksomhedsrettede initiativer skal være vedlagt beskæftigelsesplanen senest ved offentliggørelsen af beskæftigelsesplanen den 10. januar Se pjece fra AMS om Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger, februar Skabelon beskæftigelsesplan marts

14 2.5. Mål og strategi for at inddrage andre aktører i beskæftigelsesindsatsen Kommunens mål og strategi for at inddrage andre aktører i beskæftigelsesindsatsen skal beskrives i beskæftigelsesplanen. Der skal herunder udarbejdes måltal for, hvor stor en del af beskæftigelsesindsatsen, der forventes varetaget af andre aktører, jf. 20, stk. 1, nr. 5 i bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Kommunens strategi for inddragelse af andre aktører skal indeholde en beskrivelse af de målgrupper, jobcentret henviser til andre aktører. Ved fastlæggelse af målgrupper skal jobcentret være opmærksom på pligten til at henvise alle ledige, der er omfattet af obligatoriske udbud. Kommunen skal som minimum opstille et måltal i beskæftigelsesplanen udtrykt som den andel af alle jobcentrets ledighedsberørte, der forventes at påbegynde forløb hos andre aktører. Ved ledighedsberørte forstås i denne sammenhæng de forsikrede ledige og de ikkeforsikrede ledige. Skabelon beskæftigelsesplan marts

15 2.6. Budget for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret Arbejdsmarkedsstyrelsen vil udarbejde en særskilt budgetskabelon, som vil blive tilsendt kommunerne. Budgetskabelonen skal indgå beskæftigelsesplanen. Skabelon beskæftigelsesplan marts

16 Tillæg nr. 1 til beskæftigelsesplanen 2010 Samlet oversigt over målene i beskæftigelsesplanen for 2010 Arbejdsmarkedsstyrelsen anbefaler, at jobcentret udarbejder en samlet oversigt over alle målene i beskæftigelsesplanen: Jobcentrets mål i f.t. ministermålene: Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed (arbejdskraftreserven) begrænses til X personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2010 Antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger nedbringes med X procent til X forløb i december Antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år begrænses til X personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december Jobcentrets øvrige mål: Skabelon beskæftigelsesplan marts

17 Tillæg nr. 2 til beskæftigelsesplanen 2010 Bevilling til ekstra virksomhedsrettede jobkonsulenter til integration af indvandrere på arbejdsmarkedet De 15 kommuner 5, som i forbindelse med velfærdsaftalen har fået tildelt en bevilling til ansættelse af ekstra jobkonsulenter til integration af indvandrere på arbejdsmarkedet i perioden , skal årligt udarbejde et tillæg (2a) til beskæftigelsesplanen. For tillægget gælder samme procedure og tidsplan som for beskæftigelsesplanen. Tillægget skal fremsendes til Arbejdsmarkedsstyrelsen, 2. kontor, Holmens Kanal 20, 1016 København K. Der fastlægges kvantitative mål og resultatkrav for 2010 I tillæg 2a skal angives kommunens overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen over for indvandrere i kommunen i den 4-årige periode ( ) og konkrete mål og resultatkrav for indsatsen i Målgruppen består af alle kommunens ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på kontanthjælp, starthjælp og introduktionsydelse. Mål og resultatkrav for indsatsen skal være kvantitative, og der skal kunne følges op gennem eksisterende målinger i jobindsats.dk. Udgangspunktet er, at der skal kunne påvises en forøgelse i beskæftigelsen blandt målgruppen i løbet af indsatsperioden. Kommunen skal ved fastsættelse af de konkrete mål og resultatkrav og i forbindelse med tilrettelæggelse af indsatsen tage udgangspunkt i aktuelle beskæftigelsespolitiske udfordringer for målgruppen og beskæftigelsesministerens mål for Tilrettelæggelsen af indsatsen beskrives Kommunen skal også redegøre for, hvordan bevillingen bidrager til opfyldelse af mål og resultatkrav for indsatsen. Det vil sige at kommunen skal beskrive, hvordan bevillingen skal anvendes samt hvordan indsatsen tilrettelægges i København, Århus, Odense, Aalborg, Esbjerg, Albertslund, Brøndby, Ishøj, Herlev, Høje-Taastrup, Fredensborg, Rødovre, Gladsaxe, Slagelse og Helsingør. Skabelon beskæftigelsesplan marts

18 Tillæg nr. 3 til beskæftigelsesplanen 2010 Det lokale beskæftigelsesråds plan for særlige virksomhedsrettede initiativer Beskæftigelsesministeren har med hensyn til den årlige bevilling til de lokale beskæftigelsesråd (LBR) udmeldt følgende indsatsområder for anvendelsen af tilskuddet i 2010, med henblik på at sikre en sammenhæng til de beskæftigelsespolitiske indsatsområder: At de lokale beskæftigelsesråd understøtter den indsats over for de udsatte grupper på arbejdsmarkedet, for hvem den hidtidige indsats ikke har været tilstrækkelig til at fastholde eller finde veje til beskæftigelse samt igangsætter projekter med nye samarbejdsformer og en fælles indsats for at nedbringe sygefraværet. I beskæftigelsesplanen skal indgå det lokale beskæftigelsesråds plan for særlige virksomhedsrettede lokale initiativer, jf. 47, stk. 4, i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LBR s plan for særlige virksomhedsrettede initiativer skal være vedlagt beskæftigelsesplanen senest ved offentliggørelsen af beskæftigelsesplanen den 10. januar Skabelon beskæftigelsesplan marts

19 Kapitel 3. Tidsfrister i forbindelse med udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Beskæftigelsesplanen for 2010 skal fremsendes til det lokale beskæftigelsesråd (LBR) senest den 1. juli 2009 med henblik på, at LBR kan afgive bemærkninger til planen senest den 31. august Kommunerne skal drøfte beskæftigelsesplanen med beskæftigelsesregionen forud for den endelige vedtagelse af beskæftigelsesplanen i kommunalbestyrelsen. Beskæftigelsesplanen med LBR s bemærkninger skal behandles og vedtages på møde i kommunalbestyrelsen senest den 15. oktober Jobcentret skal senest den 31. oktober 2009 fremsende beskæftigelsesplanen til det regionale beskæftigelsesråd (RBR) med LBR s bemærkninger. Jobcentret skal offentliggøre den godkendte beskæftigelsesplan for 2010 senest den 10. januar 2010, enten på kommunens eller jobcentrets hjemmeside. Inden offentliggørelsen skal budgettet samt det lokale beskæftigelsesråds plan for særlige virksomhedsrettede lokale initiativer indføjes i beskæftigelsesplanen. Tidspunkt Ultimo februar 2009 April/maj 2009 April/maj/juni 2009 Senest 1. juli 2009 Senest 31. august 2009 Senest 15. oktober 2009 Senest 31. oktober 2009 Aktivitet Ministeren har udmeldt indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen for 2010 De 4 RBR er afholder konferencer for jobcentrene/lbr om analyserapporten, Beskæftigelsesregionens/RBR s kontrakt og ministerens mål Afholdelse af møde med beskæftigelsesregionen om kommunens udkast til beskæftigelsesplan Beskæftigelsesplanen skal sendes til høring i LBR LBR skal afgive bemærkninger til beskæftigelsesplanen Godkendelse af beskæftigelsesplanen på møde i kommunalbestyrelsen Fremsendelse af beskæftigelsesplanen mv. til RBR 10. januar 2010 Den endelige beskæftigelsesplan incl. budget og LBR s virksomhedsplan skal offentliggøres Skabelon beskæftigelsesplan marts

20 Kapitel 4. Supplerende materiale mv. Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse nr af 4. oktober 2007 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsespolitik: Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 60 af 2. februar 2006 om midler til de lokale beskæftigelsesråd efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats 47: Arbejdsmarkedsstyrelsens vejledning for anvendelse af tilskud til de lokale beskæftigelsesråd: Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2010 kan findes på: Beskæftigelsesregionernes analyserapporter og kontrakter for 2010 mv. vil kunne hentes: Beskæftigelsesregion Nordjylland: Beskæftigelsesregion Midtjylland: Beskæftigelsesregion Syddanmark: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland: Skabelon beskæftigelsesplan marts

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2009 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2009 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2009 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Bilag dagsordenens punkt 01 Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 15. april 2009

Bilag dagsordenens punkt 01 Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 15. april 2009 Bilag dagsordenens punkt 01 Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 15. april 2009 Data opdateret den 12-03-2009 Besparelsespotentiale - Norddjurs Forsørgelsesydelse 1. kvartal 2008-4. kvartal 2008 Potentiel

Læs mere

Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008

Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008 Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008 BESKÆFTIGELSESPLAN 2008 I foråret 2007 skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret udarbejde en beskæftigelsesplan for 2008.

Læs mere

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter.

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter. > sfø : sst Samtlige kommuner Samtlige jobcentre Beskæftigelsesregionerne Skabelonen for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsen har i lighed med tidligere år udarbejdet en

Læs mere

Ishøj og Vallensbæk Kommuners Beskæftigelsesplan 2011

Ishøj og Vallensbæk Kommuners Beskæftigelsesplan 2011 Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535

Læs mere

Indledning. Denne pixiudgave giver overblik over:

Indledning. Denne pixiudgave giver overblik over: Indledning Denne pixiudgave er udarbejdet for at give dig et kortfattet og præcist overblik over de udfordringer, mål og strategier der står i Høje-Taastrups Kommunes beskæftigelsesplan for 2009. Beskæftigelsesplanen

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 25 ONSDAG DEN 12. AUGUST 2009, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 12. august 2009 Side: 2 Fraværende: Jørgen

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19.

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 19. maj 2010 Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Resultatrevision 2009

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 16.30-18.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Virksomhedskontakten 2 BE Udkast til Beskæftigelsesplan

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Opmærksomhedspunkter ved udarbejdelse af beskæftigelsesplaner for 2011

Opmærksomhedspunkter ved udarbejdelse af beskæftigelsesplaner for 2011 10-0325 - 20.04.2010 Kontakt: Mette Rostgaard Evald - meev@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Opmærksomhedspunkter ved udarbejdelse af beskæftigelsesplaner for 2011 Kommunernes udarbejdelse af beskæftigelsesplaner

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Foreløbigt regnskab 2008 samt økonomi 2009 24 2. Resultatløn

Læs mere

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Halsnæs Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Halsnæs Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011 Halsnæs Kommune Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535 Den

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2015. 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2015. 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2015 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2015 Kommunen skal i 2014 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2015 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplanen er Kommunens plan for, hvordan Kommunen vil imødekomme nogle af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Beskæftigelsesplanen for

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 15. september 2008 Beskæftigelsesplan 2009 for Jobcenter Århus Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Beskæftigelsesudvalget

Mødesagsfremstilling. Beskæftigelsesudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Beskæftigelsesudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-09-2009 Dato: 18-08-2009 Sag nr.: ØU 218 Sagsbehandler: Jakob Duvå Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012.

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. Svendborg og Langeland kommune Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. ejcacj 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ministermål Scorecard...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG 2. kvartal 28 September 28 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 1 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Jobcenter Gladsaxe. Beskæftigelsesplan for indsatsåret 2009

Jobcenter Gladsaxe. Beskæftigelsesplan for indsatsåret 2009 Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan for indsatsåret 2009 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Jobcentrets plan for, hvordan Jobcenteret møder de beskæftigelsespolitiske udfordringer. Planen revideres

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data Kvartalsrapport Udarbejdet i februar 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2010

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2010 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2010 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2010... 3 3. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2010... 4

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Bemærk at mødet er flyttet fra den 20. august til den 22. august 2013 og begynder allerede kl.

Læs mere

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 6, 19. okt. 2009 Overblik over kommunernes resultater på Jobindsats.dk, side 1 Nye tal for den tidlige indsats på Jobindsats.dk, side 4 Nyt på Jobindsats.dk,

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2010 NOTAT Dato: 12. april 2011 Af: Jacob Benedictus Jørgensen & Peter Sidelmann Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 013. Budgetopfølgning 28.02.2009 26 014. Forsøg med EGU-pladser på kommunale arbejdspladser

Læs mere

Resultatoversigten. 1. Indledning

Resultatoversigten. 1. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen Notat Resultatoversigten 1. Indledning Formålet med at introducere resultatoversigten er at skabe en kortfattet oversigt over de vigtigste målinger og indikatorer på beskæftigelsesområdet.

Læs mere

Beskæftigelsesplan Jobcenter Helsingør. Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011

Beskæftigelsesplan Jobcenter Helsingør. Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesplan 2011 Jobcenter Helsingør Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011 Maj 2010

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for 1. UDGAVE Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 3. kvartal 2007 Side 1 af 32 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A* Arbejdskraftreserven:

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2010

Beskæftigelsesplan 2010 Beskæftigelsesplan 2010 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen 1.1 Ministerens indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen i

Læs mere

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i marts 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Allerød Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Allerød Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011 Allerød Kommune Bjarkesvej 2 3450 Allerød Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535 Den 14. juni

Læs mere

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv.

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Arbejdsmarkedsstyrelsen Beskæftigelsesrådets sekretariat Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Beskæftigelsesrådet

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Beskæftigelsesplan Jobcenter Køge. Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011

Beskæftigelsesplan Jobcenter Køge. Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesplan 2011 Jobcenter Køge Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011 Maj 2010 Fastlæggelse

Læs mere

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 5

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 5 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for gruppe 5 Albertslund Brøndby Glostrup Herlev Hvidovre Østdanmark Høje-Taastrup Vallensbæk Rødovre Vallensbæk Rødovre

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Holbæk

Resultatrevision Jobcenter Holbæk Resultatrevision 20 Jobcenter Holbæk Område: Holbæk Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2012

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

(Synopsis for) Beskæftigelsesplan. Om Hørsholm Kommunes beskæftigelsesindsats

(Synopsis for) Beskæftigelsesplan. Om Hørsholm Kommunes beskæftigelsesindsats (Synopsis for) Beskæftigelsesplan 2019 Om Hørsholm Kommunes beskæftigelsesindsats Udarbejdet af: Center for Arbejdsmarked Udgivelsesdato: 15.12.2018 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Det formelle grundlag...3

Læs mere

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Lyngby-Taarbæk Kommunes beskæftigelsespolitik

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND 3. kvartal 2008 december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune Resultatrevision 2012 Horsens Kommune 1 Resultatrevision 2012 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 0. Resumé (tillæg 1)... 2 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2014... 4 3. Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Startrapport Jobcenter Svendborg April 2007

Startrapport Jobcenter Svendborg April 2007 Startrapport April 27 Side 1 af 2 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 3 2. SITUATIONEN PÅ DET SYDDANSKE ARBEJDSMARKED... 3 3. MINISTERENS MÅL OG REGIONALE RESULTATKRAV... 4 4. SITUATIONEN FOR JOBCENTER

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 27 Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner Beskæftigelsespolitiske visioner Notat om beskæftigelsespolitiske visioner 21. august 2007 Jens Stavnskær 8753 5127 jsp@syddjurs.dk I forbindelse med behandlingen af budgettet for 2008, skal der vedtages

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt

Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område er der i alt opstillet tre kvantificerbare mål

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2011

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2011 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2011 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2011... 4 3. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2011... 6

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: Resultatrevision 2013 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen

Læs mere

Kvalitetskontrakt 2012: Arbejdsmarkedsudvalget Opfølgningsredegørelse og ændringer af mål

Kvalitetskontrakt 2012: Arbejdsmarkedsudvalget Opfølgningsredegørelse og ændringer af mål Kvalitetskontrakt 2012: Arbejdsmarkedsudvalget Opfølgningsredegørelse og ændringer af mål Mål i? ikke tidsmæssige del tidsmæssige En udfordring i er at begrænse antallet af ledige med mere end 3 måneders

Læs mere

Resultatrevision Ishøj Kommune

Resultatrevision Ishøj Kommune Resultatrevision 2010 Ishøj Kommune April 2011 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2010... 3 2. Scorecard ministermål...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. juni 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.55 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/131 Jobsøgningskursus for

Læs mere

RBR. Mål og fokuspunkter. Arbejdsgiverrepræsentant i det regionale beskæftigelsesråd

RBR. Mål og fokuspunkter. Arbejdsgiverrepræsentant i det regionale beskæftigelsesråd RBR Mål og fokuspunkter Arbejdsgiverrepræsentant i det regionale beskæftigelsesråd August 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Andre rammer for den regionale styring af beskæftigelsesindsatsen...

Læs mere

Beskæftigelsesministeren har udmeldt tre særlige indsatsområder og tilhørende mål for beskæftigelsesindsatsen i 2007.

Beskæftigelsesministeren har udmeldt tre særlige indsatsområder og tilhørende mål for beskæftigelsesindsatsen i 2007. Notat Jobcenter Arbejdsmarkedspolitisk sekretariat Tolderlundsvej 2, 5. sal 5000 Odense C Tlf. 66131372 Fax E-mail JobcenterSAF@odense.dk Statistik vedr. ministerens mål for beskæftigelsesindsatsen for

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet NOTAT 2. september 29 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet J.nr. 28-2796 2/dbh/lj Indledning Selvom konjunkturerne i øjeblikket strammer til, og ledigheden stiger

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn November 2007 Version 4

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn November 2007 Version 4 Kvartalsrapport November 27 Version 4 Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Beskæftigelsesplan Jobcenter Halsnæs. Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011

Beskæftigelsesplan Jobcenter Halsnæs. Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesplan 2011 Jobcenter Halsnæs Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011 Maj 2010 Fastlæggelse

Læs mere

Uddybende analyse af Jobcenter Københavns målopfyldelse på ministermål for 2011

Uddybende analyse af Jobcenter Københavns målopfyldelse på ministermål for 2011 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kontor for Resultatopfølgning NOTAT Uddybende analyse af Jobcenter Københavns målopfyldelse på ministermål for 2011 Problemstilling: De fire

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

Den Nationale Ungeenhed, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg.

Den Nationale Ungeenhed, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg. Strategi 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg. ungeenhed@ams.dk 1 Indledning Det er et stort samfundsproblem, at alt for mange unge hverken er i uddannelse eller i job.

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 15.05.08 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Dialog med Det Regionale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesregionen

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2011 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2012 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2011 1 Indhold

Læs mere

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn Opfølgningsrapport Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere