Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej"

Transkript

1 Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej Kommunalbestyrelsen har besluttet at samle tilbuddene til de psykisk sårbare borgere på Næsborgvej 90. Baggrunden er et ønske om at skabe et samlet miljø omkring ydelserne til de mest psykisk sårbare borgere. Et miljø der dels giver mulighed for mere fleksible løsninger for borgerne, dels skaber et fælles fagligt miljø for medarbejderne. Børne- og Velfærdsforvaltningen har foretaget en vurdering af, hvilke tilbud og fagområder der med fordel kan flytte ud på Næsborgvej, når Ungdomsskolen flytter ud i slutningen af skoleåret 2013/2014. I den forbindelse er de eksisterende tilbud på området blevet gennemgået og personalerepræsentanter fra Socialpsykiatrien, Støttecentret, Klub Hvid og Støttekontaktpersonordningens (SKP) gadeplansmedarbejdere blevet hørt i forhold til muligheder og udfordringer ved et eventuelt adressefællesskab. I dette notat ses på: 1) opkvalificering af 85-tilbud, 2) overvejelser omkring 99-indsatserne, 3) udnyttelse af fysiske rammer, 4) geografisk placering, 5) aktivitetsudvidelse samt 6) organisering og ledelsesstruktur. Opkvalificering af 85-tilbud (socialpædagogisk støtte) 85-indsatserne efter Lov om Social Service er opdelt mellem Socialpsykiatrien for psykisk syge, og bofællesskabsområdet for primært udviklingshæmmede. Det er Børne- og Velfærdsforvaltningens vurdering, at en samling af 85-området vil betyde en generel opkvalificering af tilbuddene på området. Dette med respekt for, at de nuværende tilbud, opdelt i de to målgrupper, bevares, således at der gives plads til specialisering på hvert område, og der ikke unødigt skabes uro blandt brugerne af især samværs- og aktivitetstilbuddene. Der skal være plads til forskellighed. Samtidig har henholdsvis Klub Hvid og Støttecentret til huse to forskellige steder. Det vil være oplagt at skabe en sammenhæng ved at samle disse to tilbud på Næsborgvej. Ved at være fysisk tæt placeret skabes netop et rum for deling af informationer og erfaringer mellem medarbejdere, som kan være svær ellers at opnå. Ved at samle faglig ekspertise fra henholdsvis Socialpsykiatrien samt Klub Hvid og Støttecentret under samme tag skabes ikke blot grobund for en øget vidensdeling. Samlingen vil også være med til at underbygge et allerede eksisterende samarbejde på tværs af fagområder. Det vil give mulighed for en højere grad af faglig sparring med en større faggruppe end på nuværende tidspunkt og give indsigt i et større område. På sigt vil et tværfagligt samarbejde være med til at muliggøre innovation på tværs af områder og skabe en større fleksibilitet i tilbuddene ved at områderne understøtter og lærer af hinanden. 1 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Ældre- og Handicapafdelingen Sagsbehandler: Emilie Hasle Nielsen /ehs

2 En sammenlægning vil endvidere have visse stordriftsfordele. På nuværende tidspunkt gøres flere ting dobbelt. Dette gælder bl.a. i forhold til supervision af indsatserne samt undervisning af personalet, herunder foredrag og oplæg. Disse ville med fordel kunne slås sammen. Overvejelser omkring 99-indsatserne (Støttekontaktpersonsordning) Støttekontaktpersonsindsatserne (SKP) under 99 under Lov om Social Service er fordelt mellem Socialpsykiatrien SKP-indsats og SKP gadeplansmedarbejdere på hjemløse- og misbrugsområdet. Indsatserne deler ikke adresse på nuværende tidspunkt. Børne- og Velfærdsforvaltningen vurderer, at om end der er potentiale for en synergieffekt mellem Socialpsykiatrien tilbud og den udadgående 99- indsats på misbrugs- og hjemløseområdet, vurderes det på dette tidspunkt ikke relevant at etablere et adressefællesskab på Næsborgvej. Der eksisterer allerede et velfungerende samarbejde, og for SKP gadeplansmedarbejderne på hjemløse- og misbrugsområdet vurderes det vigtigere at være tæt på sagsbehandlerne på rådhuset. Et adressefællesskab kan dog ikke udelukkes på sigt. Udnyttelse af fysiske rammer Det er nødvendigt at inddrage de fysiske rammer på Næsborgvej i en vurdering af hvilke muligheder og begrænsninger, der er i forhold til de forskellige tilbud. Hertil gælder bl.a. at se på, hvor mange der er plads til, hvilke lokaler der kan deles på tværs af fagområder mm. Deling af lokaler for brugere Ved at samle flere tilbud for forskellige målgrupper, skabes der mulighed for at dele aktivitetsindrettede lokaler, frem for at have dobbelt af rum dedikeret til specifikke aktiviteter såsom musiklokaler, værksteder, motionslokaler mm. Dette gælder især i forhold til samværstilbuddene Klub Hvid henvendt til udviklingshæmmede samt Socialpsykiatriens Samleren, der begge har mange aktivitetstilbud. Ved at dele lokalerne på tværs af tilbud giver det mulighed for at skabe et større udvalg af aktiviteter for de forskellige grupper. Dette da man undgår at skulle indrette to lokaler med ens funktion. For at undgå konflikter bør der naturligvis tages højde for de to samværstilbuds forskellige åbningstider bl.a. ved at muliggøre, at lokalerne kan reserveres til de forskellige målgrupper. Endvidere har Klub Hvid, der på nuværende tidspunkter deler lokaler med anden målgruppe, erfaring med konflikter i forhold til oprydning og indretning af fælleslokaler bl.a. i forhold til. ophængning af plakater og stoleopsætning. Der bør derfor også tages højde for dette, hvis flere lokaler skal deles mellem to forskellige samværstilbud. Sammenbinding af huse På nuværende tidspunkt består Næsborgvej 90 af to separate bygninger adskilt af en stor plads. For at skabe følelsen af et stort fælles hus bør det overvejes at binde husene sammen evt. via et glasparti, der forbinder de to huse. Dette vil ikke kun kunne være med til skabe én enkelt indgang for borgerne til Næsborgvej, men afhængig af hvem og hvor mange tilbud, der samles derude, også skabe en indgang til kommunens tilbud målrettet psykisk sårbare grupper. Samtidig sender det også et signal om, at der er 2

3 sammenhæng i de tilbud, der får til huse på Næsborgvej. Ikke kun internt i kommunen, men også udadtil. Der foreligger dog en mindre risiko for at borgere, der ikke ønsker at blive sat i bås med andre målgrupper måske helt udelader at komme, om end denne risiko vurderes minimal. Bevarelse af eksisterende tilbud I forhold til en flytning fra eksisterende lokaler ind i nye på Næsborgvej ønsker både Samleren og Klub Hvid i høj grad at bevare deres tilbud til deres brugere, som de er nu. Dette inkluderer lokaler, hvor der er plads til, at der kan holdes fælles arrangementer, og hvor alle kan spise sammen. Geografisk placering Selvom Næsborgvej er beliggende yderligt i kommunen, er Næsborgvej placeret centralt i forhold til indkøbsmuligheder, beslægtede tilbud såsom Aktivitetscentret mm. Ligeledes er der er gode transportmuligheder. Næsborgvej ligge i kort gåafstand fra Hvidovrevej og Vigerslevs Allé, og der er flere buslinjer, der forbinder Næsborgvej med resten af Hvidovre. Aktivitetsudvidelse De fysiske rammer på Næsborgvej 90 åbner for muligheden for en udvidelse af eksisterende tilbud og tilføjelsen af nye. Fremskudt sagsbehandling Flere borgere med psykiske og sociale problemer har det svært med kontakten til kommunen. Det betyder til tider, at ikke alle får den bedst mulige hjælp i rette tid, da kontakten til kommunen undgås. Fremskudt sagsbehandling er en opsøgende og kontaktskabende indsats, der hvor borgeren er, hvis hensigt er at komme tættere på borgerne og sætte ind med den nødvendige hjælp i tide. Med en samling af tilbud under samme tag henvendt til psykisk sårbare kan Næsborgvejs rammer netop være med til at understøtte en fremskudt sagsbehandling, således at indgangen til kommunen flyttes væk fra rådhuset og ned i mere trygge/vante omgivelser for borgeren. Ved at sagsbehandlere fra rådhuset kommer ned på Støttecenter Næsborgvej et par gange om ugen kan borgeren møde kommunen i et mere uhøjtideligt miljø. Hertil bør dog overvejes, hvordan sagsbehandlernes tilstedeværelse opleves i de trygge rammer. Ved en fremskudt sagsbehandling øges sandsynligheden for, at der sættes ind i tide overfor den enkelte borger, samtidig med at rykkere og manglende fremmøde måske i højere grad undgås. Det ville i første omgang dreje sig om sagsbehandlere fra henholdsvis pension og særlig social bistand, men kunne på sigt udvides til andre områder, hvis der vurderes at være et behov eller en efterspørgsel. Åben café På nuværende tidspunkt eksisterer der samværs- og aktivitetstilbud for henholdsvis udviklingshæmmede og psykisk syge borgere, Klub Hvid og Samleren. Begge tilbud kræver visitation. Der er dog udtrykt stort ønske fra SKP gadeplansmedarbejdernes side om at skabe et samværssted for bor- 3

4 gere med andre problemstillinger end netop psykisk sygdom og psykisk udviklingshæmning, da denne gruppe ikke passer ind i de nuværende tilbud. Der har ikke tidligere været et værested henvendt til gruppen af misbrugere og boligløse, da der hverken har været lokaler eller ressourcer til rådighed. For at kunne skabe et uforpligtende tilbud til målgruppen er det tanken, at caféen udformes som et tilbud, der ikke kræver visitation. Dette så borgerne kan komme direkte fra gaden, og samtidig ikke forpligter sig fremadrettet. Et tilbud som dette kan være med til at bryde isolation for nogle borgere, være med til at træne sociale færdigheder og potentielt tiltrække borgere, der i forvejen ikke er kendt af kommunen. Tilbuddet foreslås udformet som en café, hvor det er muligt at købe et billigt gerne varmt måltid, som borgerne ikke selv skal stå for at tilberede. Caféen tænkes at have adgang til bade- og vaskefaciliteter, da dette ofte er et behov for gruppen. Det vil især være en fordel for de borgere, der i forvejen skal have støtte til bl.a. tøjvask. Det er gadeplansmedarbejdernes vurdering, at der bør tilknyttes personale til caféen, eventuelt suppleret med frivillig arbejdskraft, så brugerne af caféen ikke selv skal være ansvarlige for driften. Sammentænkes fremskudt sagsbehandling med et åben café-tilbud skabes et rum for gadeplansmedarbejderne, til at tage borgerne med på Næsborgvej og møde sagsbehandleren i mindre uformelle og mere trygge rammer. Det vil da være nemmere for den enkelte borger at skulle bede om råd og støtte i et vant miljø, end hvis borgeren er nødt til at gå op på kommunen. Caféen vil da ikke kun fungere som et samværssted, men vil også udgøre et rum til at komme i kontakt med kommunen på en uhøjtidelig maner. Lokalemæssigt vil det udover adgang til køkken-, bad- og vaskefaciliteter være hensigtsmæssigt med mindre lokaler med nem adgang og exit, så lokalerne ikke bliver for uoverskuelige. Caféen tænkes at havde åbent en til to gange om ugen. Eventuelt om morgenen, hvor de andre samværstilbud har lukket. SKP gadeplansmedarbejderne vurderer, at det kan give store udfordringer at sammenblande deres målgruppe med bl.a. psykisk syge. Det foreslås derfor, at tidspunktet for den åbne café er forskudt af andre aktiviteter samt, at de til at starte med har egne værestedslokaler. Er der succes med caféen er tanken på sigt at udvide åbningstiderne og oprette åbne café dage, hvor alle er velkomne og ikke primært boligløse og misbrugere. Dette tænkes dog forskudt af de dage, hvor caféen holder åbent for SKP gadeplanmedarbejdernes målgruppe alene. Film- og landskampsarrangementer Flere brugere af Klub Hvid giver udtryk for, at der er behov for aktiviteter om aftenen og eventuelt i weekenden. Som et forsøg på at udvide aktivitetstilbuddet generelt til de borgere, som måtte føle sig ensomme om aftenerne eller blot have lyst til komme, forslås det at der indrettes et lokale med filmprojektor, hvor der kan arrangeres visning af landskamp, film mm. 4

5 Hertil er det nødvendigt at være opmærksom på fremvisningsrettigheder i forhold til visning af film. Det er i denne sammenhæng vigtigt at være opmærksom på, at ved et åbent arrangement, der henvender sig bredt til målgrupperne, kan være en risiko for, at der opstår konflikter mellem brugerne. Som et forsøg på at åbne op for alternativer til de visiterede tilbud, synes dette som et hensigtsmæssigt udgangspunkt, da koncentrationen vil være rettet mod en skærm frem for hinanden. Såfremt disse arrangementer bliver en succes vil det være relevant på sigt at overveje at udvide med andre aktiviteter, der har åbent for alle interesserede, uanset målgruppe. Organisering og ledelsesstruktur Ved en samling af tilbud henvendt til psykisk sårbare på Næsborgvej foreslår Børne- og Velfærdsforvaltningen en ny organisering, der tager hensyn til de fagområder der samles. Det foreslås derfor, at Næsborgvej organiseres med: En delt ledelse med lederen af Socialpsykiatrien og lederen fra bofællesskabsområdet En styregruppe bestående af brugere, ledere og personale på tværs af brugergrupper og fagområder En fælles aktivitetskoordinator. Ledelse For at imødekomme en bevarelse af den faglige specialisering i de enkelte tilbud og fagområder forslås en delt ledelse mellem henholdsvis Socialpsykiatriens leder og lederen af bofællesskabsområdet. Hver leder vil have ansvar for den daglige ledelse og organisering af tilbuddene indenfor deres fagområde, som det er i dag. Styregruppe Der foreslås oprettet en styregruppe for Støttecenter Næsborgvej bestående af brugerrepræsentanter, ledere og personalerepræsentanter på tværs af målgrupper og fagområder. Dette for at skabe en sammenhæng for både borgerne og personale på Næsborgvej, og for at sikre at de respektive områder udvikles både hver for sig og sammen som et fælles tilbud til psykisk sårbare. Aktivitetskoordinator Det foreslås, at der ansættes en koordinerende aktivitetsmedarbejder, som skal være tilknyttet Støttecenter Næsborgvej, det vil sige medarbejderen ikke skal være koblet op på et af fagområderne. Dette for at skabe en sammenhæng og en fælles kultur på tværs af målgrupperne på Næsborgvej. Aktivitetskoordinator ville have ansvar for bl.a. lokaleadministration samt koordinering og tilrettelæggelsen af aktiviteter for alle fagområder og brugergrupper på Næsborgvej. Samtidig tænkes koordinatoren at kunne være kontaktperson og få dagligt ansvar for den frivillige indsats på Næsborgvej. 5

6 Figur 1: Organisering Ledelse Socialpsykiatrien Samleren Bostøtteordning Aktivitetskoordinator Støttekontaktpersonsordning Psykiatrikoordinator Ung i Hvidovre Styregruppe Ledelse bofællesskabsområdet Åben Café Støttecentret Klub Hvid Frivillige Som et led i at imødekomme kommunens målsætning om i højere grad at inddrage civilsamfundet i kommunens opgaveløsning, præsenterer Støttecenter Næsborgvej en oplagt mulighed for at inddrage en frivilligindsats. Her er der rum til skabe en base for frivillige på området. Den frivillige indsats tænkes i høj grad i forhold til de mange aktivitetstilbud der allerede nu eksisterer indenfor bl.a. Samleren og Klub Hvid, men også i forhold til en udvidelse af tilbud med f.eks. it-kurser, cykelværksted med mere som andre brugergrupper også ville kunne få gavn af. En aktivitetskoordinator vil derfor i denne sammenhæng være oplagt som daglig kontaktperson og som ansvarlig for koordinering af den frivillige indsats. 6

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN 2013-2016 1 Indhold Forord... 3 Baggrund... 4 Beskrivelse af området... 4 Statistisk nøgletal og områdets udfordringer... 5 Opnåede resultater i helhedsplanerne 2008-2012...

Læs mere

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Råd til rummelighed Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Indhold FORORD...03 INDLEDNING...04 STYRINGSMODELLER...07 Institutionsmodellen...07 Distriktsmodellen...17 Pengene følger

Læs mere

Klart ansvar for de svageste

Klart ansvar for de svageste Klart ansvar for de svageste Høj kvalitet og god økonomi på det specialiserede socialområde Klart ansvar for de svageste Oplæg om det højt specialiserede social- og specialundervisningsområde Klart ansvar

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Virksomhedsplan for Socialpsykiatrien

Virksomhedsplan for Socialpsykiatrien Virksomhedsplan for Socialpsykiatrien 2004 Indholdsfortegnelse: Virksomhedsplan for socialpsykiatrien 2004. Forside Side 1 Indholdsfortegnelse Side 2 Faktuelle oplysninger Side 3 Opfølgning 2003 Side 3

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER En kortlægning af problemstillinger og indsatser Samarbejde mellem skoler og helhedsplaner En kortlægning af problemstillinger og indsatser Rikke Engly Mygind,

Læs mere

Anmeldt ledelsestilsyn 2013. Socialpsykiatrisk Center

Anmeldt ledelsestilsyn 2013. Socialpsykiatrisk Center Sagsbehandler Mette Andersen - Udviklingskonsulent Direkte telefon 99 74 15 68 E-post m.andersen@rksk.dk Dato 29. august 2013 Sagsnummer 2012040016EB Anmeldt ledelsestilsyn 2013 Socialpsykiatrisk Center

Læs mere

Erfaringsopsamling Skæve boliger

Erfaringsopsamling Skæve boliger Erfaringsopsamling Skæve boliger Indholdsfortegnelse Indledning...3 Tabel...4 Hvilke udfordringer oplevede I i forhold til den politiske prioritering af de skæve boliger?...9 Hvordan er styringen af etableringsfasen

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

Endelig helhedsplan november 2008. for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København

Endelig helhedsplan november 2008. for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København Endelig helhedsplan november 2008 for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København Indhold Indledning... 4 Forhistorie... 4 Beskrivelse af kvarteret og boligafdelingerne... 6 Beboersammensætning...

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Center for Særlig Social Indsats. 17. juni, 2015 Acadre: 15/1599

TILSYNSRAPPORT: Center for Særlig Social Indsats. 17. juni, 2015 Acadre: 15/1599 Center for Særlig Social Indsats 17. juni, 2015 Acadre: 15/1599 TILSYNSRAPPORT: Tilbuddets navn Tilsynsførende Center for Job og Oplevelse (CFJOO) Afd.: Værkstedet Ellehammersvej 6, 3000 Helsingør Leder:

Læs mere

Helhedsplan for den boligsociale indsats på Bispebjerg 2009-2012

Helhedsplan for den boligsociale indsats på Bispebjerg 2009-2012 Rådhuspladsen 59 1550 København V Telefon 33 13 21 44 Telefax 33 14 12 60 Giro 7 02 51 30 CVR 10 35 51 17 e-mail fsb@fsb.dk www.fsb.dk Helhedsplan for den boligsociale indsats på Bispebjerg 2009-2012 18.

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer En analyse af indsatsen i Beskæftigelsesregion Nordjylland og Beskæftigelsesregion

Læs mere

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Udgivet

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Indholdsfortegnelse Organisation... 3 Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... 4 Institutionens grundlæggende opgaver... 4 Vision, mission og værdier... 6 Bofællesskabets organisation

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Socialpsykiatri Odsherred Holbækvej 25 4560 Vig Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. maj 2013, 23. september 2013 og den 5. november 2013. Institutionen

Læs mere

Evaluering af headspace Midtvejsevaluering udarbejdet for headspace Danmark. August 2014

Evaluering af headspace Midtvejsevaluering udarbejdet for headspace Danmark. August 2014 Evaluering af headspace Midtvejsevaluering udarbejdet for headspace Danmark August 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed med fokus på

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

GADERUMMET Projektbeskrivelse December 2002

GADERUMMET Projektbeskrivelse December 2002 GADERUMMET Projektbeskrivelse December 2002 1 INDLEDNING Gaderummet tænkes fremover som et hus, der indeholder tre funktioner - en værestedsfunktion med en bo- og en rådgivningsfunktion. Indledningsvis

Læs mere

Den helhedsorienterede indsats for mennesker med dobbeltdiagnoser

Den helhedsorienterede indsats for mennesker med dobbeltdiagnoser Den helhedsorienterede indsats for mennesker med dobbeltdiagnoser Den optimale helhedsorienterede indsats for mennesker med en sindslidelse og et misbrug hvem gør hvad, hvornår, og hvordan iværksættes

Læs mere

Analyse af behov for døgntilbud på tværs af Ældre og Sundhed og Social Service. Indledning og baggrund RAPPORT 00.01.10-P05-3-14

Analyse af behov for døgntilbud på tværs af Ældre og Sundhed og Social Service. Indledning og baggrund RAPPORT 00.01.10-P05-3-14 RAPPORT 00.01.10-P05-3-14 Analyse af behov for døgntilbud på tværs af Ældre og Sundhed og Social Service Indledning og baggrund På Sundhedsudvalgets møde den 6. maj 2014 blev sagen Lunden og Gnisten i

Læs mere

Åben anonym PPR på skoler og ungdomsuddannelser

Åben anonym PPR på skoler og ungdomsuddannelser Åben anonym PPR på skoler og ungdomsuddannelser Evaluering og erfaringsopsamling fra 10 forsøgsprojekter - en kort opsamling Folderen er udarbejdet for Undervisningsministeriet af NIRAS som led i projektet

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN

VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN KØBENHAVN 2006 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET

Læs mere

ARBEJDSPAPIR. Sammenhængende forløb. Erfaringer med at skabe kontinuitet i beskæftigelses og socialindsatsen

ARBEJDSPAPIR. Sammenhængende forløb. Erfaringer med at skabe kontinuitet i beskæftigelses og socialindsatsen ARBEJDSPAPIR Sammenhængende forløb Erfaringer med at skabe kontinuitet i beskæftigelses og socialindsatsen SAMMENHÆNGENDE FORLØB Erfaringer med at skabe kontinuitet i beskæftigelses og socialindsatsen

Læs mere

Socialpsykiatriens kontakt med etniske minoriteter

Socialpsykiatriens kontakt med etniske minoriteter Ko Socialpsykiatriens kontakt med etniske minoriteter - en spørgeskemaundersøgelse Af Mona Rosenberg og Sidsel Holm Sørensen Socialpsykiatriens kontakt med etniske minoriteter - En spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland Katrine Schepelern Johansen og Marie Brandhøj Wiuff Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland En evaluering Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Læs mere