Referat. Hovedbestyrelsesmøde 24. juni Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj Sager til diskussion/beslutning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Hovedbestyrelsesmøde 24. juni Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj Sager til diskussion/beslutning"

Transkript

1 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 24. juni 2015 For referat: Udarbejdelse: Mette Winsløw Juni 2015 Deltagere: Tina Lambrecht, Agnes Holst, Brian Errebo-Jensen, Sanne Jensen, Lise Hansen, Tine Nielsen, Gitte Nørgaard, Kirsten Ægidius, Lau Rosborg, Line Schiellerup, Lisbeth Schrøder, Morten Topholm og Rune Jensen (observatør for de studerende). Hovedbestyrelsesmøde 24. juni Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj Sager til diskussion/beslutning 2.1 Holdningspapir vedr. valgfrihed på trænings- og rehabiliteringsområdet 2.2 Udmøntning af vedtægter vedr. kontingent 2.3 Regnskab Fortrolig sag 2.5 Hovedorganisationer sammensmeltning? 2.6 Ændringer i pensionsvilkår hos PKA års jubilæum 2.8 Forkortelse af Danske Fysioterapeuter 2.9 Evaluering af Fagkongres Sager til orientering 3.1 Budgetopfølgning, 1. kvartal Fysiomails til hele HB 3.3 WCPT 2015 i Singapore 3.4 Strategiplan 2016: Samarbejde med andre sundhedsprofessionelle 3.5 Præsentation af medlemsdata 3.6 Flere forskere og fysioterapeuter på rygområdet 4. Koordineringspunkter 4.1 Rulledagsorden for kommende HB-møder 4.2 Orientering fra møder 5. Eventuelt 6. Evaluering af hovedbestyrelsesmødet

2 1. Dagsorden og referater til underskrivning Det godkendte referat af hovedbestyrelsesmødet d. 19. maj 2015 blev underskrevet. 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Holdningspapir vedr. valgfrihed på trænings- og rehabiliteringsområdet At hovedbestyrelsen drøfter og vedtager et nyt holdningspapir vedrørende valgfrihed på trænings- og rehabiliteringsområdet. Der er af flere grunde behov for en fornyet stillingtagen til foreningens holdninger i spørgsmålet om valgfrihed på trænings- og rehabiliteringsområdet. Foreningens nuværende holdningspapir er mere end 7 år gammelt, og der ikke mindst det seneste års tid sket en række ændringer af de lovgivningsmæssige rammer for trænings- og rehabiliteringsindsatsen. Politisk er der igen blevet sat fokus på frit valg, idet Venstre har foreslået at udvide det frie valg på kommunal genoptræning efter sundhedsloven. Endelig har nye private aktører og udbydere af træning og rehabilitering vokset sig større, og nogle er ved at konsolidere deres position på dele af trænings-/rehabiliteringsområdet. Alt dette skaber grobund for, at hovedbestyrelsen skal drøfte og tage politisk stilling til foreningens fremtidige holdninger omkring frit valg. Den politiske stillingtagen og drøftelse vil blive struktureret ud fra en række hovedspørgsmål gengivet i bilag 1, som skal besvares. Bilag 2 er udkast til nyt holdningspapir vedrørende valgfrihed på trænings- og rehabiliteringsområdet. I bilag 3 findes en skematisk oversigt over de gældende bestemmelser vedrørende frit valg på trænings- og rehabiliteringsområdet. Bilag 4 er foreningens nuværende holdningspapir på området vedtaget tilbage i 2008.

3 Bemærkninger Behandlingen var struktureret omkring fire hovedspørgsmål, der blev drøftet i forlængelse af en række opklarende spørgsmål til det udarbejdede materiale. 1. Grundlægende holdning til frit valg Kan hovedbestyrelsen gå ind for, at borgeren som udgangspunkt skal have frit valg mellem private og offentlige aktører på træningsområdet? Det kunne hovedbestyrelsen i udgangspunktet. Mange bemærkede dog, at det er under forudsætning af, at kvaliteten er i orden, og at det bør være klart, hvad der menes hermed. Flere nævnte i den forbindelse volumen som et særskilt kvalitetsparameter. Der blev også fremført andre forbehold, herunder at fysioterapeuters tryghed i ansættelsen og muligheder for faglig opdatering ikke må sættes over styr. I den forbindelse blev det nævnt, at hovedbestyrelsen bør tage hul på spørgsmålet om foreningens holdning til specialisering i praksissektoren, fordi det er en diskussion, der må forventes at komme i forlængelse af et nyt holdningspapir. SPØRGSMÅL 1 GODKENDT. 2. Valgfrihed i forhold til trænings-/rehabiliteringsopgaver Mener hovedbestyrelsen, at der skal opstilles særlige krav i forbindelse med frit valg til trænings- og rehabiliteringsopgaver, der løses tværfagligt? Hovedbestyrelsen mener ikke, at der skal stilles særlige krav til nogen, men samme krav til alle, der ønsker at byde ind på sådanne opgaver, hvad enten det er myndigheder eller virksomheder. Et hovedbestyrelsesmedlem advarede dog mod at stille for høje krav, da det, man kalder tværfaglighed i kommuner og regioner ifølge en MTV-rapport ofte snarere er serielt samarbejde. Flere bemærkede desuden, at det er vigtigt at med en beskrivelse af, hvad der skal løses hvor og på hvilket niveau, fordi man ellers risikerer, at kommunerne mister den fleksibilitet og kapacitet, som de er ved at opbygge nu. Endelig blev det bemærket, at foreningen har en vigtig rolle i at oplyse om, at det er en del af den fysioterapeutiske kerneopgave at dokumentere og journalisere osv., og at fysioterapeuter i praksissektoren derfor også skal indregne betaling for denne del af arbejdet, når de byder ind på en opgave.

4 3. Valgfrihed i forhold til rehabiliteringsopgaver i kommunerne Mener hovedbestyrelsen, at det frie valg bør begrænses i en vis udstrækning for at undgå, at der opstår tvivl om incitamenterne? Hovedbestyrelsen bifalder, at alle private aktører som udgangspunkt kan byde ind på at løse rehabiliteringsopgaver, når de lever op til vejledningens bestemmelser (model 3 i det fremlagte materiale). Det betyder blandt andet, at opgaven skal løses helhedsorienteret og tværfagligt med inddragelse af relevant sundhedsfagligt personale og da der netop stilles disse krav, mente hovedbestyrelsen, at det var misvisende at beskrive modellen som, at foreningen ikke tager nogen forbehold på området. Desuden blev det besluttet at supplere med krav om ordnede arbejdsvilkår, tværfaglighed/sektoriel kommunikation og en gennemsigtig incitamentsstruktur. Et hovedbestyrelsesmedlem bad desuden, med henvisning til foreningens sundhedspolitik, om en tilføjelse, der indskærper, at det frie valg ikke må betyde en udhuling af det offentlige tilbud. 4. Sikring af kvalitet i forbindelse med det frie valg Mener hovedbestyrelsen at de nye afsnit om kvalitetskrav i forbindelse med udførelsen af det frie valg er dækkende eller er der ting, der bør fremhæves yderligere? Ventetid. Regeringen bruger ventetidsargumentet til at indføre frit valg, men vi ved, at det er et af de parametre, kommunerne har svært ved at leve op til. Forskningsforpligtelse for alle, også private udbydere. Det bør fremgå, at der skal afsættes nogle forskningsmidler i en pulje. Borgerperspektivet. Det skal være en gennemsigtighed, der gør det muligt at identificere det bedste tilbud og sikre det reelt frie valg, og så bør det fremgå, at nærhedsprincippet stadig er gældende. Hovedbestyrelsen havde en række ønsker til nogle specifikke formuleringer i holdningspapiret, som blev indført direkte heri af sekretariatet. Det reviderede dokument skal fremlægges til endelig godkendelse til august 2015, men sekretariatet har tilsagn til at arbejde videre i den overordnede retning, der er udstukket med hovedbestyrelsens besvarelse af de 4 principielle spørgsmål. Fokus er på at inspirere den nye sundhedsminister og andre centrale interessenter og at huske dem på, hvad der er vigtigt at have med, når valggrundlaget om frit valg skal udmøntes.

5 2.2 Udmøntning af vedtægter vedr. kontingent at hovedbestyrelsen godkender forslag til nye regler, jf. bilag 3 at sekretariatet administrativt fastsætter frister og krav til dokumentation I foreningens nye vedtægter, som blev vedtaget af repræsentantskabet i november 2014, er der luget ud i bestemmelserne, som detaljeret regulerede reglerne for kontingentopkrævning, ind- og udmeldelse osv. Om kontingentet fremgår det nu af vedtægterne: 9 Kontingentet til Danske Fysioterapeuter fastsættes af repræsentantskabet Stk. 2. Reglerne for kontingentopkrævning, herunder terminer, betaling ved indmeldelse, betaling ved arbejdsløshed m.v. fastsættes af hovedbestyrelsen. Der er på baggrund af kontingentændringerne behov for, at vedtægterne suppleres af et sæt regler, som vedtages af hovedbestyrelsen, og som sekretariatet kan administrere på baggrund af. Hovedbestyrelsen skal løbende kunne justere reglerne, når reglerne for f.eks. arbejdsløse eller studerende ændrer sig. I bilagsmaterialet beskrives de nuværende retningslinjer og den nuværende administrative praksis. Desuden foreslås nye retningslinjer på en række områder, hvor det på baggrund af medlemmernes tilbagemeldinger opleves, at der er behov for nye eller ændrede retningslinjer. Et gennemgående princip i formuleringen af forslagene har været, at reglerne skal være let forståelige og lette at agere i for det enkelte medlem, mens de på den anden side også skal være lette at administrere for foreningen. Bemærkninger Det blev diskuteret, om den foreslåede grænse på maksimalt 10 timers lønnet arbejde om ugen for at opnå nedsat kontingent er for restriktiv. Sekretariatet kommenterede, at de 10 timer er tænkt som en forsigtig/konservativ start, da det ikke er muligt at beregne den økonomiske konsekvens på forhånd. Desuden er det administrativt lettere at operere med det samme timetal, uanset om der tale om deltidsansatte, efterlønnere, pensionister, flexjobbere eller løntilskudsansatte. Et hovedbestyrelsesmedlem bemærkede i den

6 forbindelse, at vi har mange medlemskategorier, og det er vigtigt, at de formidles på en måde, der gør det let for medlemmerne at indplacere sig selv. Retningslinjer vedrørende fleksjobbere Flere havde overvejelser omkring at give fleksjobbere mulighed for at opnå nedsat kontingent, fordi de ikke går så meget ned i løn som de øvrige grupper, og et hovedbestyrelsesmedlem havde betænkeligheder ved ikke at kende den eksakte økonomiske konsekvens. Sekretariatet bemærkede, at tanken bag forslaget har været, at det er en meget lille gruppe, der er i en udsat situation. Formanden supplerede med at sige, at det i dag kun er de allerdårligste, der kommer i fleksjob, og at de nuværende regler betyder, at der kun aflønnes efter den reelle arbejdstid. Retningslinjer vedrørende studerende og dimittender I forhold til forslaget om også at give medlemmer, der læser fuld tid på en videreuddannelse, der ikke er SU-berettiget, mulighed for nedsat kontingent, blev der spurgt til, hvilke typer uddannelser, det er. Det er typisk traditionelle deltidsstudier, som master- og diplomuddannelser, som så i hele eller dele af studiet komprimeres til fuldtid. Der blev også spurgt til baggrunden for de nuværende regler, hvor dimittender fra fysioterapeutuddannelsen gives rabat i det første kvartal efter endt uddannelse, uanset om de kommer i arbejde med det samme eller ej. Formanden svarede, at det er en politisk beslutning, der blev taget i rekrutterings- og fastholdelsesøjemed. Der er en økonomisk chokeffekt indbygget i at afslutte studiet (SU er forudbetalt, men løn betales bagud, og erhvervsansvarsforsikringen opkræves for et år ad gangen), der tidligere, hvor der skulle betales fuldt kontingent næsten med det samme, fik mange til at melde sig ud, når de blev færdige. Spørgeren havde dog en formodning om, at vi taber de færdiguddannede alligevel og bad derfor om at få undersøgt det. Formanden svarede, at det muligvis vil indgå i den pågående dimittendundersøgelse, der skal drøftes på hovedbestyrelsens augustmøde. Godkendt med en enkelt revidering til det fremlagte forslag til nye regler: Bestemmelsen For at få studiekontingent som studerende på videreuddannelse, skal der være tale om en dansk, SU berettiget kandidatuddannelse blev ændret, så der blot skal være tale om en SU-berettiget kandidatuddannelse. Hovedbestyrelsen skal have en status om ca. 12 måneder, når effekten af ændringerne kan måles.

7 2.3 Regnskab 2014 Det indstilles, at årsrapporten 2014 for Danske Fysioterapeuter godkendes og underskrives at årsrapporten 2014 for konfliktkonto A godkendes og underskrives at årsrapporten 2014 for Aktivitets- og udviklingspuljen godkendes og underskrives at årsrapporten 2014 for Fonden for forskning, uddannelse og praksisudvikling godkendes og underskrives at tiltrædelsesprotokollatet underskrives at revisionsprotokollatet for 2014 underskrives Resume: AP Statsautoriserede revisorer har revideret foreningens regnskab for 2014, og der foreligger nu regnskab og protokollat for foreningen og foreningens fonde for Bemærkninger Direktør Jette Frederiksen gennemgik regnskab 2014 og svarede, suppleret af økonomichef Mette Birk, på spørgsmål fra hovedbestyrelsen. Der var oprindeligt budgetteret med et underskud for 2014, men det endelige regnskab viser et overskud på 1,4 million kroner. Egenkapitalen var ultimo 2014 på godt 15 millioner kroner, men forventes ultimo 2016, på baggrund af tidligere trufne politiske beslutninger, at komme ned på ca. 9,5 millioner. Til sammenligning anbefaler revisionen et niveau på 5-6 millioner kroner. Kontingentindtægterne udgjorde i % af foreningens samlede indtægter på 78,9 millioner kroner og antallet af både ordinære medlemmer og studerende er fortsat stigende. Antallet af ordinære medlemmer er siden januar 2006 steget med godt 29 % - og antallet af studerende med 165 %. Det skyldes dels det øgede optag på fysioterapeutuddannelsen, men i høj grad også, at foreningens rekrutterings- og fastholdelsesindsats har effekt. Kontingentindtægterne er i samme periode steget 41 %, fra 47,3 til 66,9 millioner kroner, mens det ordinære kontingent er steget 10,4 %. Endelig ses et lille fald i andelen af personaleudgifter og administration i forhold til øvrig drift, hvor indholdet af sidstnævnte i høj grad er politisk bestemt. Når sekretariatets nye tidsregistreringssystem har været anvendt i et passende tidsrum, vil det blive muligt at vise det samlede ressourceforbrug på opgaveniveau. Formanden bemærkede i den forbindelse, at det i praksis ikke altid giver mening at skille personaleudgifter fra øvrig drift, da sekretariatets

8 størrelse skal passe til foreningens politiske mål. Hun tilføjede dog, at den politiske ledelse naturligvis skal være opmærksom på, at administrationen ikke vokser uproportionelt, og at hun derfor løbende sparrer med sekretariatets ledelse om, om man har den rigtige fordeling. Et hovedbestyrelsesmedlem ønskede et overblik over udgiftsfordelingen mellem leder- og medarbejdergruppen i sekretariatet, som derfor vil blive fremlagt til orientering på førstkommende hovedbestyrelsesmøde. Afslutningsvist blev det bemærket, at samarbejdet med AP Statsautoriserede revisorer foreløbigt er meget tilfredsstillende. Bl.a. har de allerede identificeret et forbedringspotentiale, som den tidligere revision ikke var opmærksom på. en blev godkendt. 2.4 Fortrolig sag 2.5 Hovedorganisationer sammensmeltning? At hovedbestyrelsen tager den første orientering om en mulig fusion mellem FTF og LO til orientering, samt at hovedbestyrelsen drøfter mulige politiske emner, som på de følgende hovedbestyrelsesmøder kan komme til yderligere diskussion. I LO og FTF drøftes der seriøst, hvordan der på organisationssiden kan ske en styrkelse i forhold til både arbejdsgiverne og til lovgiver. Et scenarie er en egentlig fusion mellem FTF og LO. Det vedlagte notat beskriver nogle grundlæggende træk ved henholdsvis hovedorganisationsstrukturen og ved forhandlingsorganisationerne. Notatet bidrager videre med et billede af nogle af de forhold, som hhv. samler og splitter FTF og LO i processen, og som kan få betydning for Danske Fysioterapeuters stemme i den kommende proces. Notatet er første bidrag til hovedbestyrelsens FTF-LO-drøftelse. Igen på hovedbestyrelsesmøderne i august og oktober vil der blive lagt op til en mere konkret politisk drøftelse. Bemærkninger Sekretariatet indledte med et oplæg, der skitserede hoved- og forhandlingsorganisationernes overordnede udfordringer i dag, bekymringer i forhold til

9 LO-FTF-fusion og processerne i hovedbestyrelsen, FTF og LO, frem til kongresserne i oktober og november, hvor først LO og så FTF skal tage stilling til spørgsmålet om en eventuel fusion. I 2014 blev der nedsat en politisk styregruppe bestående af repræsentanter fra LO s daglige ledelse og FTF s forretningsudvalg, som i maj 2015 udgav en større rapport om perspektiverne i et styrket samarbejde og forskellige scenarier i den forbindelse. På mødet havde hovedbestyrelsesmedlemmerne mulighed for at afgive deres umiddelbare og uforpligtende kommentarer. Rapportens anbefalinger vil blive drøftet igen med FTF s formandskab, Bente Sorgenfrey og Kent Petersen, der deltager på hovedbestyrelsesmødet til august. Et hovedbestyrelsesmedlem bemærkede, at rapporten visse steder er mere landspolitisk end fagpolitisk, og at vedkommende ikke var enig i en konklusion om, at økonomisk politik skal stimulere efterspørgsel og vækst. Hertil svarede flere, at det er vanskeligt at skelne de to ting ad, og at diskussionerne på hovedorganisationsniveau nødvendigvis ofte må blive landspolitiske, også selvom partitilhørsforhold ikke bekendes åbent. Formanden orienterede om, at der i FTF-og LO-regi allerede tales som om, at fusionen er besluttet, og at noget af det, der drøftes, er en helt ny struktur med bl.a. en sundhedssøjle. For Danske Fysioterapeuter vil det være en attraktiv mulighed for at få noget reel indflydelse i en ny, større konstellation, hvor vi vil være en af de mindre organisationer. Hovedbestyrelsens uforpligtende tilkendegivelser i forhold til en mulig fusion fordelte sig fra relativt kritiske til positive, men der var enighed om, at det politiske fokus, hvis en fusion bliver en realitet, skal være en langsigtet strategi, der sikrer foreningen maksimal indflydelse på sigt. Orienteringen blev taget til efterretning, og der blev afgivet følgende ønsker til emner for de kommende drøftelser af det styrkede FTF-LO-samarbejde: 1. Uddannelses- og professionsdagsordenen 2. Indtænkning af praksissektoren 3. Det internationale perspektiv 4. Maksimal organisatorisk indflydelse, også i MED-systemet

10 2.6 Ændringer i pensionsvilkår hos PKA At hovedbestyrelsen godkender ændringer af pensionsvilkår og vedtægter i PKA i overensstemmelse med generalforsamlingen for Pensionskassen for Sundhedsfagliges beslutning den 21. april 2015 På generalforsamlingen i Pensionskassen for Sundhedsfaglige i PKA den 21. april 2015 blev der vedtaget ændringer i pensionsvilkår og vedtægter. Ændringerne skal efterfølgende vedtages af de enkelte organisationer i Pensionskassen for Sundhedsfaglige, før de formelt kan træde i kraft. Bemærkninger Brian Errebo-Jensen, der er generalforsamlingsvalgt til PKA s bestyrelse, bemærkede, at ændringerne er et gennembrud i forhold til at få nogle mere fleksible ordninger, specielt for de private og selvstændige medlemmer. Formanden bemærkede, at Danske Fysioterapeuters arbejde på området har været med til at motivere PKA til at tage initiativer på det private område. Godkendt. 2.7 Danske Fysioterapeuters Jubilæum 2018 At projektbeskrivelse inkl. budget godkendes. At plan for finansiering godkendes. Hovedbestyrelsen har besluttet, at Danske Fysioterapeuters 100-års jubilæum i 2018 skal fejres. Hovedbestyrelsen har nedsat en styregruppe, som skal komme med forslag til og koordinere afviklingen af jubilæet. Styregruppen fremlagde på HB-mødet i maj en skitse til aktiviteter i forbindelse med jubilæet herunder et forslag om, at fysioterapiens historie skal skrives. Hovedbestyrelsen godkendte den overordnede plan og det fremlagte budget på kr. til bogprojektet.

11 Styregruppen fremlægger nu et forslag til en samlet plan for jubilæet i form af en projektbeskrivelse med tilhørende budget. Der fremlægges ligeledes en plan for finansiering af projektet. Bemærkninger I forhold til det fremlagte budget på samlet ca. 3 millioner kroner bemærkede formanden, at det kan forekomme voldsomt, men at det kan forsvares, fordi der er tale om en enestående anledning til en massiv PR-indsats for faget og foreningen. Jette Frederiksen tilføjede, at det positive resultat af Fagkongres 2015 har frigjort nogle ekstra midler (sammenlagt knap en million kroner i form af hhv. overskuddet fra kongressen og den reserverede underskudsgaranti), der kan kanaliseres over til jubilæet i 2018 i stedet. Flere hovedbestyrelsesmedlemmer hæftede sig ved, at de medlemsrettede aktiviteter udgjorde den største post i det fremlagte budget, og mente derfor godt, at den planlagte finansiering over egenkapitalen kan forsvares, selvom det vil være glædeligt, hvis det ikke bliver nødvendigt at anvende samtlige afsatte midler. En enkelt mente dog, at det fremlagte budget var alt for stort og kunne derfor ikke godkende det. Nogle stillede sig mere afgrænset kritiske over for forslaget om at afsætte kr. til assistance fra et konsulentbureau i forbindelse med de medlemsrettede aktiviteter. Hertil bemærkede kommunikationschef Mikael Mølgaard, at sekretariatet ikke er en kampagneorganisation og derfor har brug for hjælp til både konceptualiseringen og den udførsel og planlægning, der skal ske i samarbejde med regionsbestyrelserne. Et hovedbestyrelsesmedlem opfordrede styregruppen til at overveje, om noget af den planlagte fejring kan integreres med Fagkongres Medlem af styregruppen Tine Nielsen svarede, at det har styregruppen faktisk allerede gjort, og planen er at lægge den videnskabelige del af fejringen på fagkongressen, men ellers at skille skille de to ting ad, da det ikke er alle, der deltager på fagkongressen. Desuden blev styregruppen opfordret til at inkludere Færøerne og Grønland i fejringen, og til ikke bare at indtænke nuværende, men også kommende samarbejdspartnere i forlængelse af foreningens aktuelle politiske indsatser. Den fremlagte projektbeskrivelse inkl. budget og finansieringsplan blev godkendt. Input og gode idéer til det videre arbejde kan sendes til styregruppen, der består af Tine Nielsen og Morten Topholm fra hovedbestyrelsen og Mikael Mølgaard og Karen Langvad fra sekretariatet.

12 2.8 Hvordan skal Danske Fysioterapeuters navn forkortes? Hovedbestyrelsen beslutter, hvilken forkortelse, der skal gælde for Danske Fysioterapeuter Hovedbestyrelsen besluttede på sit møde i september 2014, at der skal være en officiel forkortelse af Danske Fysioterapeuter, så det ikke er nødvendigt at skrive navnet fuldt ud. Dette notat gennemgår baggrunden for beslutningen og kommer med forslag til, hvilken forkortelse, der kan benyttes. Det blev, med formandens stemme som den udslagsgivende, besluttet, at anvende forkortelsen DFys (udtalt Detfys). 2.9 Fagkongres 2015, evalueringer og regnskab 1. Evalueringer og regnskab for Fagkongres 2015 tages til efterretning. 2. Fagkongres 2018: Dato, projektledelse samt start forberedelse efterår 2015 tages til efterretning. Fagkongres 2015 blev gennemført den marts 2015 med ca deltagere inkl. udstillere, hvoraf 53 var tilmeldt som studerende til nedsat pris. For første gang blev der solgt enkeltdagsbilletter og det har fungeret upåklageligt: Torsdag 39 stk., fredag 47 stk., lørdag 4 stk. Den væsentligste forskel i forhold til Fagfestival 2012 er, at vi for første gang undlod at gøre brug af et kongresbureau, idet vi selv har ekspertisen og erfaringen. Det har været en stor fordel at have direkte kommunikation med alle de eksterne leverandører. Økonomisk har vi sparet penge ved ikke at tilknytte et kongresbureau. Til gengæld er der brugt mere tid på projektledelse i sekretariatet. Vi har generelt været godt tilfredse med vore eksterne leverandører. Bemærkninger Sekretariatet supplerede den skriftlige orientering med at bemærke, at beslutningen om denne gang kun at give medlemmer adgang, formentlig vil blive revideret til næste gang, da man ønsker at kunne give adgang til f.eks. ergoterapeuter, der leder fysioterapeuter, og som derfor gerne vil deltage.

13 Evalueringen viser, at noget af det, der var lavest tilfredshed med, var den afsatte tid til posterpræsentationer (5 minutter inklusiv spørgsmål). Det vil altid opleves som meget kort tid, men det ligger i formen, og det sekretariatet kan gøre, er at kigge kritisk på instruktionen til oplægsholderne, så de er forberedt på at udnytte tiden bedst muligt. I forhold til 2018 drøftedes det desuden, hvorvidt vi igen skal have en Danske Fysioterapeuter -stand med på kongressen. Det har vi haft tidligere, men den blev afskaffet, fordi oplevelsen var, at deltagerne udelukkende kom efter det faglige. PKA havde en stand med denne gang og var meget tilfredse med, hvor mange deltagere de nåede at tale med. I forhold til økonomien, har Fagkongres 2015 som beskrevet genereret et overskud på kr., hvilket skyldes, at det er lykkes at tiltrække et stort antal udstillere. Det har således ikke været nødvendigt at trække på de midler, der var afsat på budgettet som en underskudsgaranti. Orienteringen blev taget til efterretning. Hovedbestyrelsen glædede sig over endnu en velfungerende fagkongres med et højt fagligt niveau, stor medlemstilslutning og en sund økonomi.

14 3 Sager til orientering 3.1 Budgetopfølgning for 1. kvartal 2015 Det indstilles, at budgetopfølgningen for 1. kvartal 2015 tages til efterretning. Resultatet for årets første kvartal viser et samlet underskud på 1,2 mio. kr. For hele 2015 forventes med den nuværende viden et underskud på ca. 2,06 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 1,9 mio. kr. Bemærkninger Økonomichef Mette Birk bemærkede, at det for tidligt at lave en fremskrivning af kontingentet efter 1. kvartal, men at det ser positivt ud. Ved aflæsningen af opfølgningen skal man holde sig for øje, at de kr., der var afsat som underskudsgaranti for Fagkongres 2015, først optræder i regnskabet igen, når det lukkes for Taget til efterretning. 3.2 Nye fysio.dk-mailadresser til dele af hovedbestyrelsen At hovedbestyrelsen tager orienteringen til efterretning, samt at de berørte hovedbestyrelsesmedlemmer tager deres ipad med til hovedbestyrelsesmødet i august, så overgangen til ny mail kan ske uproblematisk. Der har været udfordringer i kommunikationen mellem og til og fra hovedbestyrelsen ved brug af mailgruppen HB. Udfordringerne sker som følge af de sikkerhedsforanstaltninger, som er nødvendige for at sikre en sikker mailkorrespondance, og som gør, at kun mailadresser fra Danske Fysioterapeuters interne servere kan svare på mails, som er sendt til mailgruppen HB. Det er derfor nødvendigt, at alle hovedbestyrelsesmedlemmer får oprettet og anvender en fysio.dk-mail til kommunikation.

15 Notatet beskriver hvordan der på hovedbestyrelsens møde i august vil blive foretaget en oprettelse af fysio.dk-mailadresser til de medlemmer, som ikke i dag har en sådan mail. Taget til efterretning. 3.3 WCPT 2015 At orienteringen vedrørende World Confederation for Physical Therapy s (WCPT) generalforsamling og faglig kongres tages til efterretning Danske Fysioterapeuter deltog i maj 2015 i WCPT s generalforsamling og faglige kongres i Singapore. Generalforsamlingen omfattede repræsentanter fra de 106 medlemsorganisationer og forløb over 2,5 dag. Danske Fysioterapeuter var repræsenteret ved formand Tina Lambrecht, næstformand Brian Errebo- Jensen og faglig chef Karen Langvad. Den faglige kongres løb over 3 dage. Danske Fysioterapeuter var udover Tina Lambrecht, Brian Errebo-Jensen og Karen Langvad repræsenteret ved faglig redaktør Vibeke Pilmark og uddannelseskonsulent Elisabeth Berents. Dansk Selskab for Fysioterapi (DSF) var repræsenteret ved formand Martin Josefsen og næstformand Bente Andersen. På hovedbestyrelsesmødet vil Tina Lambrecht og Brian Errebo-Jensen give en orientering fra generalforsamlingen, som bl.a. indeholdt revision af vedtægter og valg af ny formand, og Elisabeth Berents vil præsentere udbyttet af det faglige program. Bemærkninger På generalforsamlingen blev det ifølge formanden meget tydeligt, at Danske Fysioterapeuter har et godt internationalt netværk, navigerer rutineret i de officielle formalia og i øvrigt har en fordel i at kunne kommunikere på engelsk. At tidligere sekretariatsleder Elisabeth Haase samtidig var dirigent, forstærkede kun oplevelsen af at være på hjemmebane. Ved WCPT-samarbejdet er det vigtigt at være opmærksom på, at den valgte bestyrelse påtager sig store beføjelser. Bl.a. har man uden at spørge medlemsorganisationerne ændret frekvensen på de faglige kongresser og

16 påtaget sig myndighed til at akkreditere uddannelser over hele verden, hvilket var noget af det, der blev diskuteret på generalforsamlingen. Desuden blev drøftet to politikker på hhv. handicap- og kronikerområdet, og her betalte vores grundige forberedelse sig. Ugen forinden gennemgik det danske formandskab alt materialet med vores nordiske søsterorganisationer og det gav en anden gennemslagskraft i Singapore. Konkret blev vores to tilføjelser til handicappolitikken indarbejdet. I forhold til kronikerpolitikken manglede hele det muskuloskeletale område, så det gjorde vi opmærksom på. På generalforsamlingen blev Emma Stokes fra Irland uden modkandidater valgt som ny formand. Næstformanden er fortsat, for de næste 4 år, Margot Skinner fra New Zealand. Et hovedbestyrelsesmedlem bemærkede, at det er oplagt at samarbejde med nogle af de andre organisationer på det fagpolitiske område og spurgte samtidig, om foreningen har en politisk strategi i forhold til bestyrelsesarbejdet i WCPT. Formanden svarede, at det har været drøftet, men at hun tvivlede på, at ressourceforbruget ville give mening for medlemmerne, da WCPT er en organisation med meget træge beslutningsprocesser og store forskelle på medlemslandene. Til gengæld mente hun, at der kunne være et perspektiv i at søge øget indflydelse i den europæiske region, ER-WCPT. I forhold til den faglige kongres vurderede uddannelseskonsulent Elisabeth Berents udbyttet ved at deltage som stort. Kongressen viser bredden og viden af faget og generede en overflod af relevant stof til fagbladet. Desuden blev der i forhold til foreningens kursusvirksomhed skabt kontakt til en række oplægsholdere på højt internationalt niveau og lavet nogle konkrete aftaler. Orienteringen blev taget til efterretning. 3.4 Strategiplan Status for projekt 2: Samarbejde med andre sundhedsprofessionelle At hovedbestyrelsen tager orienteringen om projektstatus, der vil blive uddybet mundtligt på mødet, samt evalueringen af første del af projektet, til efterretning. Første forløb af samarbejdet med Apotekerforeningen om at sætte fokus på mænds sundhed/sportsskader er nu gennemført.

17 Tanken er, at apoteket og fysioterapiklinikken lokalt indgår et samarbejde, hvor de videndeler om hinandens tilbud med henblik på at kunne henvise til hinanden, optræder i hinandens forretninger og i lokalmiljøet, eksempelvis i de lokale idrætssammenhænge med vejledning om forebyggelse og behandling af sportsskader. Kampagne, som blev gennemført i uge 11 13, er nu overstået. Der var 111 klinikker, som tog i mod indbydelsen og kom i kontakt med det lokale apotek. Kampagnen sportsskader havde til formål at sætte fokus på sportsskader og forebyggelse af sportsskader. Et andet formål var at få erfaringer med at samarbejde med andre sundhedsprofessionelle, som er en del af strategiplanen. Kampagnen er nu afsluttet, og vi har evalueret forløbet. Resultatet af evalueringen vil blive gennemgået på HB-mødet. Næste kampagne er Mens Healths Week, som gennemføres i uge 24 i samarbejde med Apotekerforeningen, der vil blive givet en kort mundtlig orientering om denne kampagne. Bemærkninger Sekretariatet indledte med en gennemgang af den fremlagte evaluering af kampagnen, der blev gennemført i uge : Evalueringen viser bl.a., at den mest almindelige aktivitet var at have en stand på apoteket, og at deltagerne primært gennemførte de mindst forpligtende og tidskrævende aktiviteter. De fleste brugte under 10 timer. Samtidig var den største overordnede tilfredshed at finde blandt de deltagere, der brugte mest tid på kampagnen. Der var kun 27, der deltog i opfølgningen i uge 24 Mens Health Week hvilket formentlig skyldes, at vi på forhånd havde gjort opmærksom på, at deltagelse ville være tidskrævende. Mens Health Week er ikke evalueret endnu, men deltagerne i kampagnen i uge havde generelt en positiv opfattelse af samarbejdet med apoteket, men vurderede det konkrete udbytte i form af kundekontakt og flere kunder lavt, og betalingsvilligheden i forhold til fremtidige kampagner var derfor også lille. Foreningens opgave er her at gøre opmærksom på, at det er tale om en langsigtet strategi. Og så skal planlægningsfasen være længere næste gang. Der planlægges et andet heat med en anden organisation, og der er flere muligheder i spil, men vi har endnu ikke lagt os fast på nogen. Et hovedbestyrelsesmedlem bemærkede, at det væsentlige faktisk ikke er det, der er evalueret på, men den videndeling, det fremgår af kommentarerne, at der er sket mellem apotekerne og de praktiserende: Det er svært at måle på,

18 men der er plantet et frø, og det er super positivt. Flere andre supplerede med at sige, at sekretariatet bare skal holde fast i at fortælle den gode historie, for så kommer lysten til at investere tiden også hos de praktiserende. I forhold til Apotekerforeningen, har hovedbestyrelsen fra flere kanter fået oplyst, at de har et meget positivt billede af samarbejdet med os, hvilket også svarer til oplevelsen på sekretariatsniveau. Forhåbentlig vil det derfor blive muligt at fortsætte samarbejdet ved fremtidige lejligheder. I forhold til et andet heat med en anden organisation faldt der forslag om at kontakte enten Foreningen af Kliniske Diætister, Diætistforeningen, Kost & Ernæringsforbundet eller Coop. Taget til efterretning. 3.5 Orientering om medlemsudviklingen Det indstilles, at HB tager orienteringen til efterretning. Sekretariatet har opgjort medlemstallet til og med 1. kvartal 2015, og har udarbejdet to rapporter. Rapporterne vil fremover blive opdateret kvartalsvis. Bemærkninger Som en del af analysefunktionens faste opgaver vil hovedbestyrelsen fremover hvert kvartal modtage en rapport om medlemsudviklingen i HBorientering. Da det var første gang, rapporten var trukket, blev den suppleret med en mundtlig orientering på mødet. Desuden blev det varslet, at udviklingen blandt de studerende vil blive behandlet mere indlysende i form af en dimittendanalyse, der præsenteres på hovedbestyrelsens møde til august. Spørgsmål til sekretariatets analysekonsulent Robin Rich - Hvorfor falder antallet af ansatte altid fra januar til april? - Det skyldes alle de studerende, der bliver færdige i januar, og som vi endnu ikke ved, hvad finder beskæftigelse som. Det giver en stor Andet - kategori og et sandsynligvis unaturligt lavt ledighedstal i april. I juli vil ledighedstallet være højere, fordi mange af dimittenderne overgår til at være ledige. - Hvor mange er selvstændige/eller inden for det private? Det vigtige for os som politikere er at kende erhvervstilhørsforhold.

19 - Ja, og det er et af de steder, hvor vi mangler oplysninger på mange. - Spørger vi til privatøkonomi som en årsag, når folk melder sig ud? - Det er i hvert fald ikke en af de kategorier, vi registrerer på. Orienteringen blev taget til orientering. 3.6 Flere forskere og fysioterapeutisk forskning på rygområdet Det indstilles, at hovedbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Forskning i fysioterapi er i positiv vækst og udvikling. I år 2000 var der i Danmark tre fysioterapeuter, der havde en ph.d. I dag er der 75 fysioterapeuter, der enten er i gang med eller har gennemført en ph.d. De sidste 10 år er der således kommet en stor vækst af forskere. Undtagen på for så vidt angår fysioterapeutisk forskning på rygområdet. Der blev i starten af 00 erne uddannet 4 ph.d.er på rygområdet. Inden for de sidste ti år er yderligere to ph.d.er kommet til. Der er således kun i et lille omfang fysioterapeuter, som forsker på rygområdet i dag. Der blev ved sidste runde i Danske Fysioterapeuters Fond modtaget 40 ansøgninger. Kun én ansøgning vedrørte rygområdet. Da rygområdet er et af de største virkeområder for fysioterapeuter og da der samtidig er et meget lille antal af fysioterapeuter, der forsker på området i Danmark, er der således behov for, at der overvejes strategier for hvorledes der kan initieres til flere forskere og mere forskning på rygområdet. Bemærkninger Mens der var enighed om, at det er vigtigt at prioritere forskning i rygområdet, var der lidt forskellige meninger om, hvorvidt foreningen frem til nu har forsømt det. Det mente et medlem, hvortil det fra anden side blev bemærket, at der ikke er tale om forsømmelse, blot fordi foreningen også har satset på andre forskningsområder som neurologi og børn. Faglig chef Karen Langvad orienterede om et møde med formanden for Det Frie Forskningsråd, der omhandlede hvordan fysioterapeuter kan blive en forskningsbaseret profession på samme måde som lægerne. Rådet var meget imponerede over, hvor langt vi er kommet på relativt kort lang tid. I forhold til,

20 hvordan vi kan blive tildelt flere forskningsmidler, er deres vurdering, at fysioterapeuters CV er er for dårlige. Der er ikke nok, der kommer udenlands. Til gengæld mente de, at vi gør det rigtige ved at arbejde på at blive integrerede i eksisterende forskningsinstitutioner, i stedet for at etablere selvstændige institutioner, som sygeplejerskerne har gjort. Afslutningsvist orienterede Tina Lambrecht om, at samarbejdet med Dansk Kiropraktorforening om et forslag til en national handlingsplan for muskel- og ledsygdomme desværre er kuldsejlet. At det sker så sent i processen kan undre, men kiropraktorerne er tilsyneladende bange for at drukne i udspillet, og vi arbejder derfor selv videre. Det giver god mening at tænke behovet for særligt fokus på forskning i rygområdet ind i den forestående muskel-led-indsats, hvor ønsket om flere midler til forskning i forvejen indgår. Desuden er det også muligt at udpege rygområdet som et tema, der skal tilgodeses, når der skal udpeges prioriterede områder for uddelinger fra Danske Fysioterapeuters Fond for Forskning, Uddannelse og Praksisudvikling næste gang. Sekretariatet tager arbejdet videre og holder dialogen med fondsformand Morten Topholm, der havde ønsket drøftelsen.

21 4 Koordineringspunkter 4.1 Rulledagsorden for kommende HB-møder Den aktuelle rulledagsorden for hovedbestyrelsens ordinære møder fremlægges til orientering og evt. opdatering. Punktet blev ikke behandlet særskilt. 4.2 Orientering fra møder Formanden fremsender forud for hvert hovedbestyrelsesmøde et relevant uddrag af sin mødeaktivitet siden sidste ordinære HB-møde til orientering. På mødet orienterede formanden på orientering uddybende om dele af sin mødeaktivitet og beklagede samtidig, at mødelisten denne gang var blevet fremsendt så sent. 5. Eventuelt E1. Orientering fra sekretariatet Direktør Jette Frederiksen orienterede om, at kantinen i sekretariatet i København fra d. 1. september 2015 overgår til produktionskøkken. Det vil bl.a. gøre kapaciteten mere fleksibel og forhindre madspild. E2. Hovedbestyrelsesarbejdet Morten Topholm havde dagen før mødet meddelt, at han ønskede en drøftelse af hovedbestyrelsesarbejdet, da han mente, at der er for lidt tid til fri, fagpolitisk debat. Tina Lambrecht kvitterede med at sige, at det er sundt med refleksion, og at hun er enig i, at der er brug for mere tid, hvilket også var baggrunden for, at der er blevet tilføjet to ekstra mødedage i efteråret i forhold til den normale mødeplan. Direktør Jette Frederiksen supplerede med at sige, at sekretariats ønske er klare mandater at arbejde ud fra, og det derfor kun er i sekretariatets interesse, at hovedbestyrelsen har de nødvendige politiske diskussioner.

22 Flere hovedbestyrelsesmedlemmer tilkendegav desuden, at de kunne genkende oplevelsen af som nyvalgt at komme ind i nogle processer, der allerede kører, fra deres egen første tid i hovedbestyrelsen, og at oplevelsen af kontinuitet og indflydelse vokser med tiden. I forhold til målet om mere tid til politiske drøftelser, var der stor opbakning til at forsøge at opnå det ved at eksperimentere med hovedbestyrelsens arbejdsform. Nogle ønskede at diskutere politik mere generelt, mens andre ønskede at fokusere på fagpolitiske forhold. Som forslag til tidsbesparende tiltag blev nævnt at lægge nogle af de orienteringer, der i dag foretages på møderne, over i den skriftlige HB-orientering og at lade nogle af de mere administrative beslutningssager overgå til mailafstemninger. Det blev også foreslået at arbejde mere med afstemninger på møderne, da det muligvis vil reducere behovet for at komme på talerlisten. Endelig blev det bemærket, at alting ikke løses med at tilføre/frigive mere tid: Vi er også nødt til at tage ansvar for at holde fokus på hovedopgaven, som er at lede foreningen. Vi kan ikke bare diskutere alting, bemærkede et hovedbestyrelsesmedlem. Det blev konkret drøftet, om der skulle have været større politisk inddragelse i arbejdet med de aktuelle strategiske indsatser. Det var der lidt forskellige holdninger til, men overvejende forekom det ikke at være oplevelsen. Flere bemærkede, at de organer, hvor der er politisk repræsentation, som f.eks. TRrådet, lederrådet og de stående udvalg jo bliver inddraget i de indsatser, hvor det er relevant, og at det sammen med formandens løbende involvering i det strategiske arbejde og de tilbagevendende afrapporteringer på HB-møderne må være garanti nok for, at projekterne udvikler sig efter hensigten. Det blev besluttet at eksperimentere med formen på hovedbestyrelsesarbejdet i efteråret for at få mere tid til politiske drøftelser. Konkret skal sekretariatet lægge flere afrapporteringer, og herunder opfølgningen på projekterne under Strategiplan 2016, i HB-orientering. De emner, der skal behandles politisk, også i forbindelse med strategiplanen, skal fortsat på mødedagsordenen.

23 6. Evaluering af hovedbestyrelsesmødet Evalueringen foretages, som det blev besluttet på hovedbestyrelsesmødet i maj 2011 (pkt. 2.7), med udgangspunkt i de fire værdier for hovedbestyrelsens arbejde: Anerkendelse/respekt Udvikling og innovation Viden Ansvarlighed Da evalueringen går på hovedbestyrelsens interne samarbejde og proces under møderne, føres der ikke referat under dette punkt. Jette Frederiksen Direktør Mette Winsløw Referent

24 Godkendt august 2015 Tina Lambrecht Brian Errebo-Jensen Sanne Jensen Lise Hansen Tine Nielsen Gitte Nørgaard Agnes Holst Kirsten Ægidius Lau Rosborg Line Schiellerup Lisbeth Schrøder Morten Topholm

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Holdningspapir vedr.

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 22.-23. juni 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2015 til

Læs mere

Hovedbestyrelsesmøde d. 14. maj 2013 Dagsorden Referater til underskrift Sager til diskussion/beslutning Sager til orientering Koordineringspunkter

Hovedbestyrelsesmøde d. 14. maj 2013 Dagsorden Referater til underskrift Sager til diskussion/beslutning Sager til orientering Koordineringspunkter Indkaldelse Hovedbestyrelsesmøde d. 14. maj 2013 Dagsorden 1. Referater til underskrift Referat til underskrift fra HBM d. 1. og 15. marts 2013. 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Strategiplan 2014

Læs mere

HB-mødeindkaldelse. Dagsorden. 1. Dagsorden og referat af HBM marts 2015. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering

HB-mødeindkaldelse. Dagsorden. 1. Dagsorden og referat af HBM marts 2015. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering HB-mødeindkaldelse Tirsdag d. 19. maj 2015 Dagsorden 1. Dagsorden og referat af HBM marts 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Nykredit - afkast og muligheder for alternative investeringer 2.2 Næste

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014 Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 27.-28. august 2014 For referat: Udarbejdelse: Mette Winsløw August

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Dagsorden 1. Velkomst og referat fra HBM december 2014 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Danske Fysioterapeuters innovations-

Læs mere

Indkaldelse. Hovedbestyrelsesmøde d. 10. december Dagsorden. 1. Referat fra HBM d. 10. oktober Sager til diskussion/beslutning

Indkaldelse. Hovedbestyrelsesmøde d. 10. december Dagsorden. 1. Referat fra HBM d. 10. oktober Sager til diskussion/beslutning Indkaldelse Hovedbestyrelsesmøde d. 10. december 2013 Dagsorden 1. Referat fra HBM d. 10. oktober 2013 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Uddelinger fra Fonden for Forskning, Uddannelse og Praksisudvikling

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM september 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Fortrolig sag

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 29. januar 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 29. januar 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 29. januar 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM december 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Rekruttering af

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 18/02/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden

Læs mere

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010 TIL ORIENTERING INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der forelægger referat til underskrift fra HBM 25.-26.08.10 2. Mødeaktivitet og

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 21. oktober 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 21. oktober 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 21. oktober 2015 Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 21. oktober 2015 For referat: Udarbejdelse: Susanne Laugesen Oktober

Læs mere

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Notat Danske Fysioterapeuter Kommunikation Til: Hovedbestyrelsen Strategiplan 2016 Danske Fysioterapeuters vision

Læs mere

Indkaldelse. HB-møde d. 26. juni Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering

Indkaldelse. HB-møde d. 26. juni Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering Indkaldelse HB-møde d. 26. juni 2013 Dagsorden 1. Referater til underskrift Referat til underskrift fra HBM d. 14. maj 2013 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Strategiplan 2014 2.2 Samarbejde mellem

Læs mere

Referat. Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM april Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering

Referat. Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM april Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 19. maj 2016 For referat: Dato for udarbejdelse: Mikael Mølgaard 3. juni 2016 Deltagere: Agnes Holst, Brian Errebo-Jensen, Lise Hansen, Tine Nielsen,

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24.-25. sep. 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24.-25. sep. 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24.-25. sep. 2014 Dagsorden 1. Velkomst 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Budget 2015-16, 2. drøftelse 2.2 Strategiplan 2016, procesplan

Læs mere

Referat. Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM januar Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering

Referat. Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM januar Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 20. april 2017 For referat: Dato for udarbejdelse: Mikael Mølgaard 11. maj 2017 Deltagere: Agnes Holst, Brian Errebo-Jensen, Lise Hansen, Tina

Læs mere

Referat. Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM august Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering

Referat. Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM august Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 20. 21. september 2016 For referat: Dato for udarbejdelse: Mikael Mølgaard 10. oktober 2016 Deltagere: Agnes Holst, Brian Errebo-Jensen, Lise

Læs mere

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 9. december Mødeaktivitetslisten foreligger for perioden

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 9. december Mødeaktivitetslisten foreligger for perioden TIL ORIENTERING INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 9. december 2010 1. Referater til underskrift Der forelægger referat til underskrift fra HBM 28.10.2010 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden 2.1 -

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 16/09/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 16/09/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 7. oktober 2015, kl. 12.30-16.00. For referat: Janus Pill Christensen Sted: Severin Kursuscenter, Middelfart Deltagere: Martin B. Josefsen, Bjarne Rittig-Rasmussen,

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. juni 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. juni 2011 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsesmøde 14. juni. 2011 For referat: Dato for udarbejdelse: Janus Pill Christensen 15. juni 2011 Deltagere: Johnny Kuhr, Lise Hansen, Tina Lambrecht,

Læs mere

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 20. januar 2011

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 20. januar 2011 TIL ORIENTERING INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 20. januar 2011 Dagsorden 1. Referat til underskrift Der forelægger referat til underskrift fra HBM 09.12.10 2. Sager til diskussion/beslutning

Læs mere

Hovedbestyrelsesmøde fredag d. 20. januar 2012

Hovedbestyrelsesmøde fredag d. 20. januar 2012 Hovedbestyrelsesmøde fredag d. 20. januar 2012 Dagsorden 1 Referater til underskrift Referat til underskrift fra HBM 17. november 2011 2 Sager til diskussion/beslutning 2.1 Strategiplan 2012 1) At hovedbestyrelsen

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter september 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter september 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 20.- 21. september 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM august 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Politik

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 21. januar 2016, kl. 18.30-20.30. For referat: Sted: Video - LifeSize Deltagere: Bente Andersen, Bjarne Rittig-Rasmussen, Anette Spence, Hans Stryger

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2014 Dagsorden 1. Underskrivning af mødereferat HBM maj 2014 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Fremtidens hovedorganisation

Læs mere

Derfor vil Danske Fysioterapeuter i strategiplan 2016 have som mål at få flere og mere tilfredse medlemmer.

Derfor vil Danske Fysioterapeuter i strategiplan 2016 have som mål at få flere og mere tilfredse medlemmer. Notat Danske Fysioterapeuter Kommunikation Til: Hovedbestyrelsen Strategiplan 2016 Danske Fysioterapeuters vision er at sætte dagsorden for, hvordan befolkningen opnår mere sundhed og sikrer fysioterapeuter

Læs mere

Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2012.

Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2012. Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2012. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2012 blev afholdt således: Tid: Fredag den 2. og lørdag den 3. november 2012. Sted: Nyborg Strand Hotel

Læs mere

Referat. Referat. Etisk Udvalg 27. april Karen Langvad 1. maj 2012

Referat. Referat. Etisk Udvalg 27. april Karen Langvad 1. maj 2012 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Etisk Udvalg 27. april 2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Karen Langvad 1. maj 2012 Deltagere: Jeanette Præstegaard, Hanne Munk, Alik Weintrabue, Annemarie

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2016

1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2016 Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 22. 23. Juni 2016 For referat: Dato for udarbejdelse: Mikael Mølgaard 28. juni 2016 Deltagere: Agnes Holst, Brian Errebo-Jensen, Lise Hansen, Tine Nielsen,

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 8. december 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 8. december 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 8. december 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM oktober 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Behandling af

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 14. april 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 14. april 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 14. april 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM marts 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Strategiplan 2016:

Læs mere

Referat. Hovedbestyrelsesmøde 19. maj 2015. 1. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering. 4 Koordineringspunkter.

Referat. Hovedbestyrelsesmøde 19. maj 2015. 1. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering. 4 Koordineringspunkter. Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 19. maj 2015 For referat: Udarbejdelse: Mette Winsløw Maj 2015 Deltagere: Tina Lambrecht, Agnes Holst, Brian Errebo-Jensen, Sanne Jensen, Lise

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM oktober 2017

1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM oktober 2017 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 1. November 2017 For referat: Dato for udarbejdelse: Mikael Mølgaard 13. november 2017 Deltagere: Agnes Holst, Brian Errebo-Jensen, Tina Lambrecht,

Læs mere

Referat. Dagsorden. 1 Godkendelse af dagsorden og referat af HBM december Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering

Referat. Dagsorden. 1 Godkendelse af dagsorden og referat af HBM december Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 29. januar 2016 For referat: Dato for udarbejdelse: Mikael Mølgaard Februar 2015 Deltagere: Tina Lambrecht, Agnes Holst, Brian Errebo-Jensen,

Læs mere

Forretningsorden for. Hovedbestyrelsen i Scleroseforeningen

Forretningsorden for. Hovedbestyrelsen i Scleroseforeningen Forretningsorden for Hovedbestyrelsen i Scleroseforeningen 1 1.1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden oprettes i henhold til foreningens vedtægter 10. 1.2. Tiltrædelse af forretningsordenen

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 16. september 2015, kl. 13.45-16.00. For referat: Janus Pill Christensen Sted: Videokonference via LifeSize. Deltagere: Martin B. Josefsen, Bente Andersen,

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den

Indkaldelse til HB-møde den Indkaldelse til HB-møde den 19.08.09 Du kan udskrive indkaldelsen ved at klikke på print ikonet til højre over overskriften Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 17/06/09

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 18. maj 2010

Indkaldelse til HB-møde den 18. maj 2010 Indkaldelse til HB-møde den 18. maj 2010 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 15/04/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden 2.1 Mødeaktivitetslisten foreligger for

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Dagsorden. 1. Velkomst. 1b. Evaluering af HBM september 2014

Dagsorden. 1. Velkomst. 1b. Evaluering af HBM september 2014 Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 22. oktober 2014 For referat: Udarbejdelse: René Andreasen Oktober 2014 Deltagere: Tina Lambrecht, Brian Errebo-Jensen, Sanne Jensen, Lise Hansen, Tine

Læs mere

Nugældende Forslag Bemærkninger

Nugældende Forslag Bemærkninger Forslag til ændring af sektionernes vedtægter pr. 01.01.2017 Nugældende Forslag Bemærkninger Vedtægter gældende for Den Danske Dyrlægeforenings faggrupper Faggruppe erstatter Sektion også i bestemmelserne

Læs mere

Hovedbestyrelsesmøde. Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. Tid: Torsdag d. 21. juni 2012 (kl. 9.

Hovedbestyrelsesmøde. Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. Tid: Torsdag d. 21. juni 2012 (kl. 9. Hovedbestyrelsesmøde Tid: Torsdag d. 21. juni 2012 (kl. 9.15-17) Sted: Danske Fysioterapeuter, mødelokale A19 Nørre Voldgade 90, 1358 København K Dagsorden 1. Referater til underskrift Referat til underskrift

Læs mere

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsesmøde i region sjælland Dato for møde: 12.01.2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 07.02.2012 Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen,

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden. Regionsbestyrelsesmøde Start: mandag den 19. januar 2009 kl. 14-19.

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Referat: Bestyrelsesmøde d. 1. april 2014 Klokken 16.00 18.00 Furesø Egedal Forsyning A/S, Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse

Referat: Bestyrelsesmøde d. 1. april 2014 Klokken 16.00 18.00 Furesø Egedal Forsyning A/S, Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse Referat: Bestyrelsesmøde d. 1. april 2014 Klokken 16.00 18.00 Furesø Egedal Forsyning A/S, Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse Deltagere: Kim Røgen (KRØ) Bestyrelsesformand Susanne Mortensen (SMO) Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Referat. Dagsorden. 8.4.2013, kl. 9-12. Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark. Es/Bej 12.04.13

Referat. Dagsorden. 8.4.2013, kl. 9-12. Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark. Es/Bej 12.04.13 Referat Referat af møde i: Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark Dato for møde: 8.4.2013, kl. 9-12 For referat: Dato for udarbejdelse: Es/Bej 12.04.13 Deltagere: Helle Bruun, Peter Kromann, Esther Skovhus,

Læs mere

Hovedbestyrelsen august Susanne Laugesen August 2015

Hovedbestyrelsen august Susanne Laugesen August 2015 Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 26.-27. august 2015 For referat: Udarbejdelse: Susanne Laugesen August 2015 Deltagere: Tina Lambrecht, Agnes Holst, Brian Errebo-Jensen, Sanne Jensen,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

Referat. Fraværende: Ole Sværke. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 nye orienteringspunkteret.

Referat. Fraværende: Ole Sværke. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 nye orienteringspunkteret. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 nye orienteringspunkteret. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 22. januar 2015 Referatet blev godkendt. 3. Orientering

Læs mere

Notat fra DFL. På vej mod ny hovedorganisation. Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening www.dfl.dk dfl@dfl.dk Tlf.

Notat fra DFL. På vej mod ny hovedorganisation. Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening www.dfl.dk dfl@dfl.dk Tlf. Juli 2015 / side 1 af 5 På vej mod ny hovedorganisation Følgende notat baseret på informationer, kommentarer og spørgsmål til Bente Sorgenfrey, formand for FTF, og Kent Petersen, næstformand for FTF og

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF 31. maj 2015 Referat fra ordinær generalforsamling i AIF Torsdag den 28. maj 2015, kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdtes i AIF klubhus. Deltagende foreninger: Badminton, Cricket, Fodbold, Gymnastik,

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE 24.marts 2015

DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE 24.marts 2015 ÅRHUS STATSGYMNASIUM DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE 24.marts 2015 Dagsorden: 1. Brev fra Undervisningsministeriet vedr. regnskabsaflæggelse 2. Godkendelse af årsregnskab/årsrapport 2014 3. Godkendelse af revisionsprotokollat

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2008

RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2008 BILAG B 2 RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2008 Om den kritiske revisor Ifølge Jordemoderforeningens lov vedr. regnskab og revision 34, stk. 3 står der: Den af kongressen valgte kritiske revisor

Læs mere

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen,

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen, Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er Vedtægter for Frie Funktionærer Indhold Navn og hjemsted, 1... 2 Formål, 2... 2 Medlemmer, 3... 2 Medlemsrettigheder og pligter, 4-7... 3 Regionsvedtægt, 8-9... 3

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 15. april 2010.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 15. april 2010. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 15. april 2010. 6. maj 2010 J.nr. 421.1 JK/jpc Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Lise Hansen (pkt. 3.1, 3.2, 3.3 & 3.5) Tina Lambrecht Brian Errebo-Jensen Tine Nielsen Solvejg

Læs mere

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Deltagere: Kurt Pedersen Eva Borg Allan Nielsen Karen Schur Dorte Tind Lise Rask

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. Vedtægter for CBS Sport Frederiksberg, 27. oktober 2015 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål CBS Sport

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 30. maj 2008.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 30. maj 2008. 10. juni 2008 J.nr. 421.1 JD/JPC Referat af hovedbestyrelsesmøde den 30. maj 2008. Til stede: Johnny Kuhr (under pkt. 3.2 & 3.4, 5 & 6) Birgitte F. Kure Brian Errebo-Jensen Tina Lambrecht Tina Frank Tine

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 9. -10. februar 2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011,

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011, 11.10.11/Es/bej Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011, kl. 13-17.30 Mødet afholdt v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4,

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

a. Tema: Autorisationslov og ledelsesret: et etisk dilemma c. Temadrøftelse: Etik i sundhedsfremme og forebyggelse

a. Tema: Autorisationslov og ledelsesret: et etisk dilemma c. Temadrøftelse: Etik i sundhedsfremme og forebyggelse Referat Referat af møde i: Dato for møde: Etisk udvalg 22. november 2010 For referat: Dato for udarbejdelse: Karen Langvad 1. december 2010 Deltagere: Hanne Munch, Anne Marie Svenningsen, Brian Errebo-Jensen

Læs mere

Referat af møde i VUF s bestyrelse mandag den 10. december kl

Referat af møde i VUF s bestyrelse mandag den 10. december kl Referat af møde i VUF s bestyrelse mandag den 10. december kl. 8.00-10.00 Til stede: Thøger Johnsen, formand Vagn Bech, næstformand udpeget af Dansk Industri Andreas Kvist Bacher, medlem udpeget af Danske

Læs mere

Regionsbestyrelsesmøde tirsdag den 3. februar 2015, kl. 13-17.30

Regionsbestyrelsesmøde tirsdag den 3. februar 2015, kl. 13-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Regionsbestyrelsesmøde tirsdag den 3. februar 2015, kl. 13-17.30 Mødet afholdt v. Kokholm 3, mødelokale M 4, Bramdrupdam ved Kolding Referat Deltagere: Morten

Læs mere

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Indhold 1. Indledning... 3 2. Temaer... 3 2.1 Mål, strategi og økonomi... 3 2.2 Arbejds- og personaleforhold... 4 2.3

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde. D. 4. november 2011

Referat fra regionsbestyrelsesmøde. D. 4. november 2011 Referat fra regionsbestyrelsesmøde D. 4. november 2011 1. Fastholdelse og rekruttering 2. Status og indsatser vedr. nationale retningslinjer på ryg og knæ området her i regionen 3. Neurorehabilitering

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det.

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det. Organisationsudvalgets forslag (Organisationsudvalget består af Anja Clausen, Lars Grønlund, Kim Hansen, Tine Heerup, og Kari Overhalden) Forslag til ændringer af vedtægterne: 3 Formål ændres til: Landsforeningens

Læs mere

Danske Sportsfaciliteters Brancheforening

Danske Sportsfaciliteters Brancheforening Danske Sportsfaciliteters Brancheforening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Danske Sportsfaciliteters Brancheforening, i daglig tale Sportsfaciliteter.dk. Over for udlandet benævnes foreningen Danish

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DSF 19. november København

Bestyrelsesmøde i DSF 19. november København Dagsorden Dagsorden for møde: Dato for møde: Bestyrelsesmøde i DSF 19. november 2014 10.00-16.00 For referat: Mette Østergaard Deltagere: Martin B. Josefsen Bente Andersen Bjarne Rittig-Rasmussen Hans

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014 Dagsorden 1. Referat til underskrift 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2013 2.2 Retningslinjer for refusion

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 30. august 2013 kl. 09.00-12.00

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 30. august 2013 kl. 09.00-12.00 24. september 2013 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 30. august 2013 kl. 09.00-12.00 Mødet blev afholdt i Kost- og Ernæringsforbundet, Nørre Voldgade 90, 1358 København K Mødelokalet

Læs mere

Referat. Referat. Etisk udvalg 18. februar 2011. Karen Langvad 25. februar 2011

Referat. Referat. Etisk udvalg 18. februar 2011. Karen Langvad 25. februar 2011 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Etisk udvalg 18. februar 2011 For referat: Dato for udarbejdelse: Karen Langvad 25. februar 2011 Deltagere: Brian Errebo-Jensen Jeanette Præstegaard Hanne Munch

Læs mere

At den fremlagte procesplan for revision af foreningens vedtægter godkendes.

At den fremlagte procesplan for revision af foreningens vedtægter godkendes. Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsesmøde 13. marts 2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Mette Winsløw 13.-20. marts 2013 Deltagere: Lise Hansen, Brian Errebo-Jensen, Tine Nielsen,

Læs mere

Strukturen i en ny hovedorganisation

Strukturen i en ny hovedorganisation Strukturen i en ny hovedorganisation 1. Indledning Dette oplæg er resultatet af drøftelser i Politisk Styregruppe om strukturen i en ny hovedorganisation. Bag de oplistede forslag gemmer der sig en lang

Læs mere

Vedtægter for Dansklærerforeningen

Vedtægter for Dansklærerforeningen Vedtægter for Dansklærerforeningen I. Navn og formål 1 Dansklærerforeningens navn er Dansklærerforeningen. 2.1 Dansklærerforeningens formål er at tjene og udvikle faget dansk alle steder hvor danskundervisning

Læs mere

Dagsorden. Sted: Brændpunktet, Ll. Sct. Hans Gade 7-9, 8800 Viborg. Regionsbestyrelsesmøde 24. september 2013. For referat: Dorthe G.

Dagsorden. Sted: Brændpunktet, Ll. Sct. Hans Gade 7-9, 8800 Viborg. Regionsbestyrelsesmøde 24. september 2013. For referat: Dorthe G. Dagsorden Dagsorden til møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde 24. september 2013 For referat: Dorthe G. Thomsen Deltagere: Kent Sandholt, Sanne Jensen, Randi Skov Bundesen, Kirsten Ægidius, Maria

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

REFERAT FRA LS-MØDE D. 16. MARTS 2014

REFERAT FRA LS-MØDE D. 16. MARTS 2014 REFERAT FRA LS-MØDE D. 16. MARTS 2014 Deltagere: Amalie, Simon, Mathias, Vibeke, Morten, Ilija, Henriette og Cecilie Afbud: Mieke og Christian Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt Pkt.

Læs mere

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - Fernisering af kontoret... 2 - Informationsmedarbejder med på møder... 2 - National aktivitetsplan... 2

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

18.11.13 Side 1. Ekstra ordinær generalforsamling d. 5. december 2013 FFI 2013 VEDTÆGTERNE. Fremsat af: bestyrelsen. Gældende vedtægter 1

18.11.13 Side 1. Ekstra ordinær generalforsamling d. 5. december 2013 FFI 2013 VEDTÆGTERNE. Fremsat af: bestyrelsen. Gældende vedtægter 1 AD DAGSORDENENS PUNKT 1 Gældende vedtægter 1 FORSLAG TIL ÆNDRINGER AF VEDTÆGTERNE Navn på foreningen ) 1 Navn: Danske Fysioterapeuters Fagforum for Idrætsfysioterapi. I internationale sammenhænge er navnet:

Læs mere

Referat af generalforsamling for foreningen Plastic Change den 5. april 2016

Referat af generalforsamling for foreningen Plastic Change den 5. april 2016 Referat af generalforsamling for foreningen Plastic Change den 5. april 2016 1. Velkomst og valg af dirigent Bestyrelsesformanden Peter Fly Hansen bød velkommen. Antal fremmødte: 17 ved start og 19 ved

Læs mere