En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder"

Transkript

1 En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder EU s forsamling af lokale og regionale repræsentanter

2 1 Regionsudvalget i dag: en rolle i udvikling Vi er ambassadører for Europa i regionerne, byerne og kommunerne og fungerer som deres talerør i den europæiske debat. Vi har en direkte dialog med vores medborgere om Europas bedrifter og kommende udfordringer, og vi er med til at forklare og udlægge fællesskabspolitikkernes gennemførelse og deres indvirkning. Regionsudvalgets hensigtserklæring Regionsudvalget EU s forsamling af lokale og regionale repræsentanter har siden det blev oprettet i 1994 arbejdet for at gøre EU mere demokratisk, gennemskueligt og rummeligt. Udvalgets overordnede mål har altid været at bidrage til at skabe et EU, der er i kontakt med borgerne og får deres opbakning. Lissabontraktaten, der trådte i kraft den 1. december 2009, er et vigtigt skridt fremad, da den giver alle myndighedsniveauer i EU mulighed for at samarbejde. Den styrker princippet om, at beslutninger skal træffes så tæt som muligt på de mennesker, der rent faktisk bliver berørt af dem det er det, EU kalder subsidiaritet eller nærhed. Traktaten anerkender udtrykkeligt for første gang - princippet om lokalt og regionalt selvstyre inden for EU-medlemsstaterne. Den tillægger også de lokale og regionale niveauer større betydning inden for nærhedsprincippet. Traktaten sikrer, at udformning af nye EU-regler starter med en grundig overvejelse over forslagenes følger for det lokale og regionale plan. Den giver også Regionsudvalget flere beføjelser til at følge et lovudkast gennem alle lovgivningsprocessens faser. Traktaten giver EU s forsamling af regionale og lokale repræsentanter flere politiske og juridiske redskaber. Myndigheder på alle niveauer i Europa bliver nødt til at samarbejde i meget højere grad end tidligere. Regionsudvalget foregriber disse nye udfordringer og er klar til at hjælpe med at styrke de lokale og regionale myndigheder endnu mere. Denne brochure redegør for de vigtigste ændringer, som Lissabontraktaten vil medføre for Regionsudvalget og dets samarbejdspartnere. EU styrker sin regionale og lokale dimension Territorial samhørighed EU overholder udtrykkeligt princippet om lokalt og regionalt selvstyre. Der findes nu fire niveauer inden for nærhedsprincippet: EU skal ikke kun respektere de nationale, men også de lokale og regionale kompetencer. Territorial samhørighed for at harmonisere økonomisk og social udvikling bliver en grundlæggende målsætning for EU. Kommissionen skal foretage brede høringer og tage hensyn til lokale og regionale aspekter, inden der fremsættes forslag til nye retsakter. Man skal undersøge og minimere den finansielle og administrative byrde, der følger med enhver ny EU-lovgivning, på både lokalt og regionalt plan. Nationale og regionale parlamenter kan bedre kontrollere EU-lovgivningen gennem et tidligt varslingssystem. Ændringer, som Lissabontraktaten medfører for Regionsudvalget For at tilpasse sig Europa-Parlamentets mandat forlænges udvalgets mandatperiode fra fire til fem år. Formandens og præsidiets mandatperiode er på to et halvt år. Udvalget er nu involveret igennem hele lovgivningsprocessen, da høring er obligatorisk, ikke kun for Kommissionen og Ministerrådet, men også for Europa-Parlamentet. Udvalget har ret til at anlægge søgsmål ved Domstolen for at beskytte sine beføjelser eller ophæve EU-lovgivning, der krænker nærhedsprincippet ved ikke at respektere lokale og regionale kompetencer. 2

3 2 Nye ansvarsområder i EU s lovgivningsproces Lissabontraktaten ændrer forholdet mellem Regionsudvalget og de andre EU-institutioner. Udvalget vinder større synlighed på alle niveauer af EU s lovgivningsproces forberedelse, ændring og overvågning af lovgivning, som berører lokale og regionale myndigheder. Det vil sikre større input i EU-politikker fra de myndighedsniveauer, der er tættest på offentligheden, og i større grad inddrage offentligheden i den europæiske integration. Alle tre institutioner, der træffer beslutninger om EU-lovgivning - Europa-Parlamentet, Kommissionen og Rådet skal nu høre Regionsudvalget, når de udarbejder love på områder, der har regional betydning. Udvalgets udtalelser vil dække flere nye politikområder, herunder energi og klimaændringer. Forsyningspligtydelser, dvs. sociale, offentlige og infrastrukturrelaterede tjenesteydelser, og deres betydning for lokale og regionale myndigheder er omfattet af en protokol til traktaten. Derudover har udvalget nu fået retlige beføjelser til at understøtte sine høringsrettigheder ved EU-Domstolen. Det kan værne om sine beføjelser, hvis det mener, at de ikke er blevet respekteret af en anden EU-institution, og anfægte EU-lovgivning, der krænker nærhedsprincippet, fordi den overtræder lokale eller regionale kompetencer. Hvordan Regionsudvalget (RU) forsvarer lokale og regionale interesser på EU-niveau RU tilrettelægger høringer med lokale og regionale myndigheder. RU samarbejder med Kommissionen om konsekvensanalyse (samarbejdsaftale RU/ Kommissionen) Kommissionen vedtager lovgivningsforslaget og skal høre RU RU samarbejder med sammenslutninger, der repræsenterer lokale og regionale myndigheder, og med partnere i RU s netværk til overvågning af nærhedsprincippet for at indarbejde deres holdninger. RU vedtager udtalelse om lovgivningsforslaget Hvis lovgivningsforslaget ændres betragteligt af andre EU-institutioner, RU indleder procedure om traktatbrud ved Domstolen, hvis den vedtagne EU-lovgivning stadig ikke overholder nærhedsprincippet Europa-Parlamentet og Rådet vedtager EU-lovgivning RU overvåger gennemførelse af EU-lovgivning Lovforberedende fase: Kommissionen evaluerer politiske muligheder og forbereder lovgivningsforslag Inden for 8 uger: RU samarbejder med nationale og regionale parlamenter for at analysere overholdelse af nærhedsprincippet ( tidlig varslingsmekanisme ) EU-institutionerne indleder debat om lovgivningsforslaget. EP og Rådet har pligt til at høre RU vedtager RU revideret udtalelse om lovgivningsforslaget Gennemførelse af EUlovgivning: Ca. 70% gennemføres af lokale og regionale myndigheder Regionale parlamenter med lovgivningsbeføjelser skal også selv omsætte EU-direktiver Høring er obligatorisk for alle EU-love, der omhandler økonomisk, social og territorial samhørighed, transeuropæiske net, transport, telekommunikation, energi, folkesundhed, uddannelse og ungdom, kultur, beskæftigelse, socialpolitik, miljø, erhvervsfaglig uddannelse og klimaændringer. Europa-Parlamentet, Rådet eller Kommissionen kan vælge at høre Regionsudvalget på ethvert andet område og bør navnlig gøre det i de sager, der vedrører samarbejde på tværs af grænserne. Regionsudvalget kan selv tage initiativ til at afgive udtalelse i tilfælde, hvor det finder det hensigtsmæssigt. Nye procedurer Udvalget har tilpasset sine procedurer for at indarbejde de juridiske ændringer, Lissabontraktaten medfører. Større synlighed i EU-lovgivningsprocessen: Regionsudvalgets underudvalg får mulighed for at omarbejde deres udtalelser, så de hurtigt og hensigtsmæssigt kan reagere på drøftelserne mellem Kommissionen, Europa- Parlamentet og Rådet. Søgsmål ved EU-Domstolen: For at beskytte udvalgets beføjelser og få ophævet EU-lovgivning, der overtræder nærhedsprincippet, kan der indledes søgsmål ved en flertalsafstemning på plenarforsamlingen eller, i tilfælde af hastesager, ved en præsidiebeslutning. 3

4 3 Et tættere samarbejde med Kommissionen Hvis vi skal kunne tage de komplekse udfordringer op, bør alle aktører i samfundet de europæiske institutioner, nationale, lokale og regionale myndigheder, arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet handle i fællesskab, så vi kan bevæge os fremad i samme retning. Det er kun i fællesskab, vi kan få Europa til at gøre fremskridt. Jose Manuel Barroso, formand for Kommissionen. Lissabontraktaten skaber en ny dynamik i forholdet mellem Regionsudvalget og Kommissionen. Med gennemførelsen af Lissabontraktaten vil udvalget intensivere sine drøftelser med Kommissionen fra starten til slutningen på lovgivningsproceduren. Udvalgets input, der kommer frem gennem høringer og udtalelser, vil helt konkret forbedre lovgivningens effektivitet og føre til mere sammenhængende EU-love, der ikke vil udgøre så stor en byrde for lokale og regionale myndigheder. I den nye proces indtager Regionsudvalget en proaktiv rolle, inden Kommissionen fremlægger et forslag til ny lovgivning. Det er tidspunktet, hvor udvalget som mellemled mellem de lokale/regionale myndigheder og Kommissionen vurderer forslagets sociale, økonomiske og regionale indvirkning. Det sker på grundlag af bestemmelserne om bredere høring, der er nedfældet i traktaten, og samarbejdsaftalen mellem Kommissionen og Regionsudvalget. Udvalget vil i samarbejde med nationale, lokale og regionale myndigheder og med sammenslutninger af regioner og byer analysere den lokale og regionale indvirkning af EU-lovgivningen og sikre, at medlemsstaterne anvender den korrekt. Når Kommissionen har fremsat et officielt lovgivningsforslag, vil udvalgets udtalelser bl.a. lægge vægt på at undersøge, om det overholder nærhedsprincippet. Regionsudvalget vil samarbejde med nationale og regionale parlamenter og anvende sit nærhedsovervågningsnetværk til at indarbejde input fra Europas regioner og lokale myndigheder i sine udtalelser. Regionsudvalget vil også bede Kommissionen overholde udvalgets ret til at blive hørt igen, hvis forslagets karakter ændres væsentligt i løbet af lovgivningsprocessen. Udvalgets mulighed for at anfægte lovgivningen ved EU-Domstolen vil yderligere tilskynde Kommissionen til at sikre, at udvalgets udtalelser indarbejdes i forslagene, inden de bliver til lovgivning. Nærhedsprincippet (subsidiaritet): Samarbejde mellem Regionsudvalget og Kommissionen En aftale mellem Kommissionen og Regionsudvalget fra 2007 har som målsætning at etablere et tættere samarbejde og at høre de lokale og regionale interessenter så tidligt som muligt i forløbet. Lissabontraktaten gør det muligt at realisere denne aftale fuldt ud. Kommissionen præsenterer sit årlige arbejdsprogram for udvalget. Forslag på prioriterede områder hvor høring er obligatorisk eller fakultativ identificeres. Kommissionen vil bede udvalget udarbejde perspektivudtalelser om kommende EU-politikker, undersøgelser om forslagenes indvirkning og i visse tilfælde evalueringer af direktiver, der allerede er trådt i kraft. Princippet om, at beslutninger skal træffes så tæt som muligt på borgerne. Det betyder, at der på områder med delt kompetence kun skal træffes foranstaltninger på EU-plan, hvis målet ikke kan nås på lokalt, regionalt eller nationalt plan, men bedre kan nås på EU-plan. Nærhedsprincippet hænger sammen med proportionalitetsprincippet, som går ud på, at EU-tiltag skal begrænses til det strengt nødvendige for at nå de i EU-traktaten fastsatte mål. Hvis der findes forskellige valgmuligheder, skal EU træffe de foranstaltninger, der giver de nationale, lokale og regionale myndigheder størst frihed. Nærhedsovervågningsnetværket: Regionsudvalget vil støtte sig til sit nærhedsovervågningsnetværk for at sikre, at lokale og regionale myndigheder inddrages i udviklingen, gennemførelsen og evalueringen af EU-politikkerne. Netværket, der blev oprettet af Regionsudvalget i 2005, skaber mulighed for bedre informationsudveksling mellem lokale og regionale myndigheder, deres sammenslutninger og nationale parlamenter på tværs af EU om Kommissionens politikker og forslag, der vil få direkte indvirkning på lokale og regionale myndigheder. De mere end 120 partnere fremlægger deres vurderinger af samtlige politiske og lovgivningsmæssige dokumenter, som undersøges af udvalget. Det giver ordførerne et værdifuldt input til udarbejdelsen af deres udtalelser. 4

5 4 Et mere politisk forhold til Europa-Parlamentet Europa-Parlamentet og Regionsudvalget er som valgte repræsentanter for EU s borgere med til at øge Den Europæiske Unions demokratiske legitimitet. Lissabontraktaten indfører et tættere og mere entydigt forhold mellem de to institutioner. Dermed gøres det muligt at skabe stærkere forbindelser til offentligheden og forbedre tilliden til EU s demokratiske karakter. Den største ændring i traktaten er, at nu også Europa-Parlamentet ligesom Kommissionen og Rådet er forpligtet til at høre udvalget om forslag på ethvert politikområde i modsætning til tidligere, hvor det kun var obligatorisk for Kommissionen og Rådet. Med muligheden for at revidere sine udtalelser efter EU-institutionernes ændringer vil Regionsudvalget kunne følge de politiske drøftelser i Europa- Parlamentet, rådgive ordførerne og reagere hurtigt på politiske udviklinger. Denne proces vil gøre arbejdsforholdet mellem udvalget og Europa-Parlamentet langt mere konkret og politisk. Vi har behov for det regionale input i den europæiske lovgivningsproces, da de lokale og regionale myndigheder meget ofte repræsenterer det niveau, hvor lovgivningen gennemføres. Jerzy Buzek, Europa-Parlamentets formand Europa-Parlamentet kan med et simpelt flertal gennem en ny varslingsprocedure sætte en stopper for lovgivningsforslag, hvis et flertal af de nationale parlamenter har fremsat indvendinger under henvisning til nærhedsprincippet. Hvis udvalget deler de nationale parlamenters betænkeligheder, vil det sørge for, at Europa-Parlamentet tager hensyn til dem. Rådet har lignende beføjelser til at forkaste forslag. 5

6 5 Samarbejde med de nationale parlamenter: et EU tættere på borgerne Regionsudvalget opfordrer de nationale parlamenter, som i lighed med udvalget har fået klageadgang til EU-Domstolen, til at indlede en permanent dialog med Regionsudvalget for at finde fælles strategier til effektiv gennemførelse af nærhedsprotokollen og på nationalt plan at føre de i forfatningstraktaten fastlagte konsultationer af repræsentanter for de lokale og regionale myndigheder og især konsultationerne af de regionale parlamenter med lovgivningsbeføjelser ud i praksis på en effektiv og åben måde. Regionsudvalgets udtalelse om anvendelse og overvågning af nærheds- og proportionalitetsprincippet (2005). Lissabontraktaten giver de nationale parlamenter medindflydelse på EUlovgivningen. Ifølge den nye tidlige varslingsmekanisme for overvågning af nærhedsprincippet skal Kommissionen forelægge forslag til lovgivning for de nationale parlamenter, så de kan gennemgå dem, inden lovgivningsprocessen kan fortsætte. Hvor parlamenterne har et andetkammer, repræsenterer det i syv ud af 13 tilfælde regionale og lokale myndigheder. I medlemsstater med regionale parlamenter, der har lovgivningsmæssige beføjelser, skal de nationale parlamenter høre disse instanser. I løbet af det tidlige varslingssystems frist på otte uger vil Regionsudvalget arbejde tæt sammen med de nationale og regionale parlamenter for at styrke den gensidige informationsudveksling, analysere Kommissionsforslagets territoriale indvirkning og undersøge, om det er mere hensigtsmæssigt at behandle det på nationalt, lokalt eller regionalt plan. Regionsudvalgets nærhedsovervågningsnetværk, som mange regionale og nationale parlamenter indgår i, vil stå i centrum for denne politiske aktivitet. Regionsudvalget vil i sine udtalelser kunne modsætte sig eller støtte spørgsmål, der bekymrer de nationale parlamenter, og vil ligeledes kunne bede Kommissionen fortsætte eller genoverveje sine forslag. Udvalget vil også kunne revidere sin oprindelige udtalelse på baggrund af den tidlige varslingsfase. Hvis udvalget deler den opfattelse, at Kommissionens forslag overtræder nærhedsprincippet, kan det bede Europa-Parlamentet og/eller Rådet om at indstille den igangværende lovgivningsprocedure. Regionsudvalget kan tilslutte sig et søgsmål ved EU-Domstolen om ophævelse af en EU-lovgivning på baggrund af nærhedsprincippet, som et nationalt parlament eller et af dets kamre har anlagt. Nærhedsprincippet og de nationale, lokale og regionale myndigheder Traktaten refererer for første gang specifikt til lokalt og regionalt selvstyre og til den regionale og lokale dimension af nærhedsprincippet. I traktaten står der: I medfør af nærhedsprincippet handler Unionen på de områder, der ikke hører ind under dens enekompetence, kun hvis og i det omfang målene for den påtænkte handling ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne på centralt, regionalt eller lokalt plan, men på grund af den påtænkte handlings omfang eller virkninger bedre kan nås på EU-plan. Tidlig varslingsmekanisme: Nationale parlamenter har otte uger til at sende en udtalelse til Europa- Parlamentet, Rådet og Kommissionen, hvori de forklarer, hvorfor de mener, at den foreslåede EU-lovgivning ikke overholder nærhedsprincippet. Hvert enkelt nationalt parlament afgør, hvilke regionale parlamenter og forsamlinger det vil høre. - Hvis en tredjedel af de nationale parlamenter mener, at et forslag ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet, skal Kommissionen gennemgå forslaget på ny, men kan dog vælge at opretholde det. - Hvis et simpelt flertal af nationale parlamenter modsætter sig forslaget, skal Kommissionen gennemgå det på ny, men kan dog vælge at opretholde det. Sker dette, kan Ministerrådet eller Europa-Parlamentet dog beslutte, at forslaget ikke overholder nærhedsprincippet, og forkaste det (med et flertal på 55% af Rådets medlemmer eller med et simpelt flertal af de afgivne stemmer i Europa-Parlamentet). 6

7 6 Adgangen til Den Europæiske Unions Domstol konsoliderer Regionsudvalgets beføjelser Traktaten giver Regionsudvalget ret til at anfægte EU-lovgivningen ved Den Europæiske Unions Domstol, hvis det mener, at lokale eller regionale aspekter ikke er blevet fyldestgørende behandlet, eller hvis EUinstitutionerne ikke har respekteret udvalgets ret til at blive hørt. Dette retsinstrument styrker udvalgets udvidede høringsrettigheder og større beføjelser i beslutningsprocessen. Det vil være med til at sikre flere høringer tidligere i lovgivningsprocessen. Udvalget håber, at det ikke bliver nødt til at anlægge sag ved de europæiske domstole. Retten til at anlægge sag vil også være med til at sikre, at udvalget bliver hørt igen, når Kommissionen, Europa-Parlamentet eller Rådet foretager grundlæggende ændringer i et forslags karakter i løbet af lovgivningsprocessen. Hvis Kommissionen rent faktisk har fremsat et nyt forslag, vil udvalget kunne konstatere, at forslaget ikke er identisk med det, udvalget afgav sin oprindelige udtalelse om. Overordnet betragtet kan udvalget i to tilfælde benytte sig af sin klageadgang ved Den Europæiske Unions Domstol: Hvis en EU-lov ikke overholder nærhedsprincippet og navnlig krænker lokale og regionale beføjelser. Hvis EU-institutionerne i løbet af lovgivningsprocessen er gået uden om udvalget og har tilsidesat dets institutionelle rettigheder. bilderbox - fotolia.com 7

8 Lokale og regionale myndigheder i EU Der er mere end lokale og regionale myndigheder i EU, herunder 75 regionale forsamlinger med lovgivningsmæssige beføjelser Lokale og regionale myndigheder gennemfører 70% af al EU-lovgivning De repræsenterer: 16% af EU-27 s BNP 56% af de ansatte i den offentlige sektor 1/3 af de offentlige udgifter 2/3 af de samlede udgifter til offentlige investeringer Regionsudvalget i tal Regionsudvalget, som er EU s forsamling af lokale og regionale repræsentanter, blev oprettet i 1994 og har 344 medlemmer fra de 27 EU-lande. De er alle valgte repræsentanter på regionalt eller lokalt plan. Høring af Regionsudvalget er obligatorisk på 15 politikområder, som varetages af 6 emnespecifikke underudvalg. Udvalget afholder hvert år 5 plenarforsamlinger og afgiver udtalelser. 8 Rue Belliard/Belliardstraat, 101_1040 Bruxelles/Brussel _ BELGIQUE/BELGIË Tel _Fax

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 4. december 2007 Forskelle mellem forfatningstraktaten og Lissabon-traktaten

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER

DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER MARTS 2010 30.3.2010 Den Europæiske Unions Tidende C 83/1 T E U KONSOLIDEREDE UDGAVER AF T E U F TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE

Læs mere

EU s budget et overblik

EU s budget et overblik EU s budget et overblik Hvad bruges pengene til? Hvor kommer pengene fra? Hvordan vedtages budgettet? Hvordan bliver pengene brugt og kontrolleret? Hvordan aflægges der regnskab for anvendelsen af pengene?

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.5.2003 KOM (2003) 284 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om modernisering af selskabsretten og forbedret

Læs mere

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK,

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND,

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb. En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb

Sociale hensyn ved indkøb. En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb Sociale hensyn ved indkøb En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb Denne publikation støttes under EU-programmet for beskæftigelse og social solidaritet (2007-2013)

Læs mere

12 lektioner. af Pascal Fontaine. Den Europæiske Union

12 lektioner. af Pascal Fontaine. Den Europæiske Union Europa i 12 lektioner af Pascal Fontaine Den Europæiske Union Denne brochure og andre korte og klare oplysninger om EU findes online på ec.europa.eu/publications Europa-Kommissionen Generaldirektoratet

Læs mere

Hvad gør EU for mig? EU s nye borgerinitiativ. Ligestilling i EU. Læs også om...

Hvad gør EU for mig? EU s nye borgerinitiativ. Ligestilling i EU. Læs også om... EU i hverdagen!_avis:layout 1 05/03/10 10.46 Page 1 EU i hverdagen Hvad gør EU for mig? Med Lissabon-traktaten får du som EU-borger mulighed for mere direkte indflydelse. Retningslinjerne i EU s nye borgerinitiativ

Læs mere

fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS EU-POLITIK

fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS EU-POLITIK fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS EU-POLITIK Forord Dansk Erhvervs mål med denne publikation er at give vores bud på en fremtidsrettet politik for EU-samarbejdet. Dansk Erhvervs ønsker et mere fokuseret

Læs mere

Kapitel 3: Danmarks Medlemskab af EU

Kapitel 3: Danmarks Medlemskab af EU Kapitel 3: Danmarks Medlemskab af EU Indhold Danmarks medlemskab af EU Folkeafstemninger Den danske EU-beslutningsprocedure De fire danske forbehold Konklusion Danmarks medlemskab af EU har været omdiskuteret

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.2.2011 KOM(2011) 32 endelig 2011/0023 (COD) C7-0039/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om anvendelse af passagerlisteoplysninger til at forebygge,

Læs mere

Det indre marked. Fra krise til muligheder borgere og virksomheder på vej mod velstand INDBLIK I EU-POLITIK

Det indre marked. Fra krise til muligheder borgere og virksomheder på vej mod velstand INDBLIK I EU-POLITIK INDBLIK I EU-POLITIK Fra krise til muligheder borgere og virksomheder på vej mod velstand Det indre marked»et bedre fungerende indre marked er afgørende for europæisk vækst.«michel Barnier, kommissær for

Læs mere

17.7.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) af 8. juni 2000

17.7.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) af 8. juni 2000 17.7.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 178/1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET Juni 2014 INDHOLD FORORD 3 INDLEDNING 4 MÅLSÆTNING OG MÅLGRUPPER FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET 7 AKTUELLE GLOBALE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER 10 CIVILSAMFUND

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring PUBLIKATIONER OM ERHVERV OG INDUSTRI Denne vejledning indeholder: Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring Beskrivelse af og forklarende bemærkninger til den

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) Bruxelles, december 2013 EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I

Læs mere

EU i hverdagen. Hvad gør EU for mig?

EU i hverdagen. Hvad gør EU for mig? EU i hverdagen Hvad gør EU for mig? EU-formandskabet varetages på skift af EU s lande. Fra januar til juli 2012 er det Danmark, der som formandsland skal tilrettelægge og lede arbejdet i EU s Ministerråd.

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Kom godt i gang. - etiske offentlige indkøb En guide til kommuner

Kom godt i gang. - etiske offentlige indkøb En guide til kommuner Dansk Initiativ for Etisk Handel Bredgade 26, 2. sal Postboks 9042 DK-1022 København K Tel. +45 9942 1453 info@dieh.dk www.dieh.dk Foto: Lotte La Cour Kom godt i gang - etiske offentlige indkøb En guide

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/138/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/138/EF 17.12.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 335/1 19I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) DIREKTIVER

Læs mere

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Indhold De overordnede positioner... 4 Internationalt flygtningearbejde... 7 De fattigste lande skal ikke bære de

Læs mere