En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder"

Transkript

1 En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder EU s forsamling af lokale og regionale repræsentanter

2 1 Regionsudvalget i dag: en rolle i udvikling Vi er ambassadører for Europa i regionerne, byerne og kommunerne og fungerer som deres talerør i den europæiske debat. Vi har en direkte dialog med vores medborgere om Europas bedrifter og kommende udfordringer, og vi er med til at forklare og udlægge fællesskabspolitikkernes gennemførelse og deres indvirkning. Regionsudvalgets hensigtserklæring Regionsudvalget EU s forsamling af lokale og regionale repræsentanter har siden det blev oprettet i 1994 arbejdet for at gøre EU mere demokratisk, gennemskueligt og rummeligt. Udvalgets overordnede mål har altid været at bidrage til at skabe et EU, der er i kontakt med borgerne og får deres opbakning. Lissabontraktaten, der trådte i kraft den 1. december 2009, er et vigtigt skridt fremad, da den giver alle myndighedsniveauer i EU mulighed for at samarbejde. Den styrker princippet om, at beslutninger skal træffes så tæt som muligt på de mennesker, der rent faktisk bliver berørt af dem det er det, EU kalder subsidiaritet eller nærhed. Traktaten anerkender udtrykkeligt for første gang - princippet om lokalt og regionalt selvstyre inden for EU-medlemsstaterne. Den tillægger også de lokale og regionale niveauer større betydning inden for nærhedsprincippet. Traktaten sikrer, at udformning af nye EU-regler starter med en grundig overvejelse over forslagenes følger for det lokale og regionale plan. Den giver også Regionsudvalget flere beføjelser til at følge et lovudkast gennem alle lovgivningsprocessens faser. Traktaten giver EU s forsamling af regionale og lokale repræsentanter flere politiske og juridiske redskaber. Myndigheder på alle niveauer i Europa bliver nødt til at samarbejde i meget højere grad end tidligere. Regionsudvalget foregriber disse nye udfordringer og er klar til at hjælpe med at styrke de lokale og regionale myndigheder endnu mere. Denne brochure redegør for de vigtigste ændringer, som Lissabontraktaten vil medføre for Regionsudvalget og dets samarbejdspartnere. EU styrker sin regionale og lokale dimension Territorial samhørighed EU overholder udtrykkeligt princippet om lokalt og regionalt selvstyre. Der findes nu fire niveauer inden for nærhedsprincippet: EU skal ikke kun respektere de nationale, men også de lokale og regionale kompetencer. Territorial samhørighed for at harmonisere økonomisk og social udvikling bliver en grundlæggende målsætning for EU. Kommissionen skal foretage brede høringer og tage hensyn til lokale og regionale aspekter, inden der fremsættes forslag til nye retsakter. Man skal undersøge og minimere den finansielle og administrative byrde, der følger med enhver ny EU-lovgivning, på både lokalt og regionalt plan. Nationale og regionale parlamenter kan bedre kontrollere EU-lovgivningen gennem et tidligt varslingssystem. Ændringer, som Lissabontraktaten medfører for Regionsudvalget For at tilpasse sig Europa-Parlamentets mandat forlænges udvalgets mandatperiode fra fire til fem år. Formandens og præsidiets mandatperiode er på to et halvt år. Udvalget er nu involveret igennem hele lovgivningsprocessen, da høring er obligatorisk, ikke kun for Kommissionen og Ministerrådet, men også for Europa-Parlamentet. Udvalget har ret til at anlægge søgsmål ved Domstolen for at beskytte sine beføjelser eller ophæve EU-lovgivning, der krænker nærhedsprincippet ved ikke at respektere lokale og regionale kompetencer. 2

3 2 Nye ansvarsområder i EU s lovgivningsproces Lissabontraktaten ændrer forholdet mellem Regionsudvalget og de andre EU-institutioner. Udvalget vinder større synlighed på alle niveauer af EU s lovgivningsproces forberedelse, ændring og overvågning af lovgivning, som berører lokale og regionale myndigheder. Det vil sikre større input i EU-politikker fra de myndighedsniveauer, der er tættest på offentligheden, og i større grad inddrage offentligheden i den europæiske integration. Alle tre institutioner, der træffer beslutninger om EU-lovgivning - Europa-Parlamentet, Kommissionen og Rådet skal nu høre Regionsudvalget, når de udarbejder love på områder, der har regional betydning. Udvalgets udtalelser vil dække flere nye politikområder, herunder energi og klimaændringer. Forsyningspligtydelser, dvs. sociale, offentlige og infrastrukturrelaterede tjenesteydelser, og deres betydning for lokale og regionale myndigheder er omfattet af en protokol til traktaten. Derudover har udvalget nu fået retlige beføjelser til at understøtte sine høringsrettigheder ved EU-Domstolen. Det kan værne om sine beføjelser, hvis det mener, at de ikke er blevet respekteret af en anden EU-institution, og anfægte EU-lovgivning, der krænker nærhedsprincippet, fordi den overtræder lokale eller regionale kompetencer. Hvordan Regionsudvalget (RU) forsvarer lokale og regionale interesser på EU-niveau RU tilrettelægger høringer med lokale og regionale myndigheder. RU samarbejder med Kommissionen om konsekvensanalyse (samarbejdsaftale RU/ Kommissionen) Kommissionen vedtager lovgivningsforslaget og skal høre RU RU samarbejder med sammenslutninger, der repræsenterer lokale og regionale myndigheder, og med partnere i RU s netværk til overvågning af nærhedsprincippet for at indarbejde deres holdninger. RU vedtager udtalelse om lovgivningsforslaget Hvis lovgivningsforslaget ændres betragteligt af andre EU-institutioner, RU indleder procedure om traktatbrud ved Domstolen, hvis den vedtagne EU-lovgivning stadig ikke overholder nærhedsprincippet Europa-Parlamentet og Rådet vedtager EU-lovgivning RU overvåger gennemførelse af EU-lovgivning Lovforberedende fase: Kommissionen evaluerer politiske muligheder og forbereder lovgivningsforslag Inden for 8 uger: RU samarbejder med nationale og regionale parlamenter for at analysere overholdelse af nærhedsprincippet ( tidlig varslingsmekanisme ) EU-institutionerne indleder debat om lovgivningsforslaget. EP og Rådet har pligt til at høre RU vedtager RU revideret udtalelse om lovgivningsforslaget Gennemførelse af EUlovgivning: Ca. 70% gennemføres af lokale og regionale myndigheder Regionale parlamenter med lovgivningsbeføjelser skal også selv omsætte EU-direktiver Høring er obligatorisk for alle EU-love, der omhandler økonomisk, social og territorial samhørighed, transeuropæiske net, transport, telekommunikation, energi, folkesundhed, uddannelse og ungdom, kultur, beskæftigelse, socialpolitik, miljø, erhvervsfaglig uddannelse og klimaændringer. Europa-Parlamentet, Rådet eller Kommissionen kan vælge at høre Regionsudvalget på ethvert andet område og bør navnlig gøre det i de sager, der vedrører samarbejde på tværs af grænserne. Regionsudvalget kan selv tage initiativ til at afgive udtalelse i tilfælde, hvor det finder det hensigtsmæssigt. Nye procedurer Udvalget har tilpasset sine procedurer for at indarbejde de juridiske ændringer, Lissabontraktaten medfører. Større synlighed i EU-lovgivningsprocessen: Regionsudvalgets underudvalg får mulighed for at omarbejde deres udtalelser, så de hurtigt og hensigtsmæssigt kan reagere på drøftelserne mellem Kommissionen, Europa- Parlamentet og Rådet. Søgsmål ved EU-Domstolen: For at beskytte udvalgets beføjelser og få ophævet EU-lovgivning, der overtræder nærhedsprincippet, kan der indledes søgsmål ved en flertalsafstemning på plenarforsamlingen eller, i tilfælde af hastesager, ved en præsidiebeslutning. 3

4 3 Et tættere samarbejde med Kommissionen Hvis vi skal kunne tage de komplekse udfordringer op, bør alle aktører i samfundet de europæiske institutioner, nationale, lokale og regionale myndigheder, arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet handle i fællesskab, så vi kan bevæge os fremad i samme retning. Det er kun i fællesskab, vi kan få Europa til at gøre fremskridt. Jose Manuel Barroso, formand for Kommissionen. Lissabontraktaten skaber en ny dynamik i forholdet mellem Regionsudvalget og Kommissionen. Med gennemførelsen af Lissabontraktaten vil udvalget intensivere sine drøftelser med Kommissionen fra starten til slutningen på lovgivningsproceduren. Udvalgets input, der kommer frem gennem høringer og udtalelser, vil helt konkret forbedre lovgivningens effektivitet og føre til mere sammenhængende EU-love, der ikke vil udgøre så stor en byrde for lokale og regionale myndigheder. I den nye proces indtager Regionsudvalget en proaktiv rolle, inden Kommissionen fremlægger et forslag til ny lovgivning. Det er tidspunktet, hvor udvalget som mellemled mellem de lokale/regionale myndigheder og Kommissionen vurderer forslagets sociale, økonomiske og regionale indvirkning. Det sker på grundlag af bestemmelserne om bredere høring, der er nedfældet i traktaten, og samarbejdsaftalen mellem Kommissionen og Regionsudvalget. Udvalget vil i samarbejde med nationale, lokale og regionale myndigheder og med sammenslutninger af regioner og byer analysere den lokale og regionale indvirkning af EU-lovgivningen og sikre, at medlemsstaterne anvender den korrekt. Når Kommissionen har fremsat et officielt lovgivningsforslag, vil udvalgets udtalelser bl.a. lægge vægt på at undersøge, om det overholder nærhedsprincippet. Regionsudvalget vil samarbejde med nationale og regionale parlamenter og anvende sit nærhedsovervågningsnetværk til at indarbejde input fra Europas regioner og lokale myndigheder i sine udtalelser. Regionsudvalget vil også bede Kommissionen overholde udvalgets ret til at blive hørt igen, hvis forslagets karakter ændres væsentligt i løbet af lovgivningsprocessen. Udvalgets mulighed for at anfægte lovgivningen ved EU-Domstolen vil yderligere tilskynde Kommissionen til at sikre, at udvalgets udtalelser indarbejdes i forslagene, inden de bliver til lovgivning. Nærhedsprincippet (subsidiaritet): Samarbejde mellem Regionsudvalget og Kommissionen En aftale mellem Kommissionen og Regionsudvalget fra 2007 har som målsætning at etablere et tættere samarbejde og at høre de lokale og regionale interessenter så tidligt som muligt i forløbet. Lissabontraktaten gør det muligt at realisere denne aftale fuldt ud. Kommissionen præsenterer sit årlige arbejdsprogram for udvalget. Forslag på prioriterede områder hvor høring er obligatorisk eller fakultativ identificeres. Kommissionen vil bede udvalget udarbejde perspektivudtalelser om kommende EU-politikker, undersøgelser om forslagenes indvirkning og i visse tilfælde evalueringer af direktiver, der allerede er trådt i kraft. Princippet om, at beslutninger skal træffes så tæt som muligt på borgerne. Det betyder, at der på områder med delt kompetence kun skal træffes foranstaltninger på EU-plan, hvis målet ikke kan nås på lokalt, regionalt eller nationalt plan, men bedre kan nås på EU-plan. Nærhedsprincippet hænger sammen med proportionalitetsprincippet, som går ud på, at EU-tiltag skal begrænses til det strengt nødvendige for at nå de i EU-traktaten fastsatte mål. Hvis der findes forskellige valgmuligheder, skal EU træffe de foranstaltninger, der giver de nationale, lokale og regionale myndigheder størst frihed. Nærhedsovervågningsnetværket: Regionsudvalget vil støtte sig til sit nærhedsovervågningsnetværk for at sikre, at lokale og regionale myndigheder inddrages i udviklingen, gennemførelsen og evalueringen af EU-politikkerne. Netværket, der blev oprettet af Regionsudvalget i 2005, skaber mulighed for bedre informationsudveksling mellem lokale og regionale myndigheder, deres sammenslutninger og nationale parlamenter på tværs af EU om Kommissionens politikker og forslag, der vil få direkte indvirkning på lokale og regionale myndigheder. De mere end 120 partnere fremlægger deres vurderinger af samtlige politiske og lovgivningsmæssige dokumenter, som undersøges af udvalget. Det giver ordførerne et værdifuldt input til udarbejdelsen af deres udtalelser. 4

5 4 Et mere politisk forhold til Europa-Parlamentet Europa-Parlamentet og Regionsudvalget er som valgte repræsentanter for EU s borgere med til at øge Den Europæiske Unions demokratiske legitimitet. Lissabontraktaten indfører et tættere og mere entydigt forhold mellem de to institutioner. Dermed gøres det muligt at skabe stærkere forbindelser til offentligheden og forbedre tilliden til EU s demokratiske karakter. Den største ændring i traktaten er, at nu også Europa-Parlamentet ligesom Kommissionen og Rådet er forpligtet til at høre udvalget om forslag på ethvert politikområde i modsætning til tidligere, hvor det kun var obligatorisk for Kommissionen og Rådet. Med muligheden for at revidere sine udtalelser efter EU-institutionernes ændringer vil Regionsudvalget kunne følge de politiske drøftelser i Europa- Parlamentet, rådgive ordførerne og reagere hurtigt på politiske udviklinger. Denne proces vil gøre arbejdsforholdet mellem udvalget og Europa-Parlamentet langt mere konkret og politisk. Vi har behov for det regionale input i den europæiske lovgivningsproces, da de lokale og regionale myndigheder meget ofte repræsenterer det niveau, hvor lovgivningen gennemføres. Jerzy Buzek, Europa-Parlamentets formand Europa-Parlamentet kan med et simpelt flertal gennem en ny varslingsprocedure sætte en stopper for lovgivningsforslag, hvis et flertal af de nationale parlamenter har fremsat indvendinger under henvisning til nærhedsprincippet. Hvis udvalget deler de nationale parlamenters betænkeligheder, vil det sørge for, at Europa-Parlamentet tager hensyn til dem. Rådet har lignende beføjelser til at forkaste forslag. 5

6 5 Samarbejde med de nationale parlamenter: et EU tættere på borgerne Regionsudvalget opfordrer de nationale parlamenter, som i lighed med udvalget har fået klageadgang til EU-Domstolen, til at indlede en permanent dialog med Regionsudvalget for at finde fælles strategier til effektiv gennemførelse af nærhedsprotokollen og på nationalt plan at føre de i forfatningstraktaten fastlagte konsultationer af repræsentanter for de lokale og regionale myndigheder og især konsultationerne af de regionale parlamenter med lovgivningsbeføjelser ud i praksis på en effektiv og åben måde. Regionsudvalgets udtalelse om anvendelse og overvågning af nærheds- og proportionalitetsprincippet (2005). Lissabontraktaten giver de nationale parlamenter medindflydelse på EUlovgivningen. Ifølge den nye tidlige varslingsmekanisme for overvågning af nærhedsprincippet skal Kommissionen forelægge forslag til lovgivning for de nationale parlamenter, så de kan gennemgå dem, inden lovgivningsprocessen kan fortsætte. Hvor parlamenterne har et andetkammer, repræsenterer det i syv ud af 13 tilfælde regionale og lokale myndigheder. I medlemsstater med regionale parlamenter, der har lovgivningsmæssige beføjelser, skal de nationale parlamenter høre disse instanser. I løbet af det tidlige varslingssystems frist på otte uger vil Regionsudvalget arbejde tæt sammen med de nationale og regionale parlamenter for at styrke den gensidige informationsudveksling, analysere Kommissionsforslagets territoriale indvirkning og undersøge, om det er mere hensigtsmæssigt at behandle det på nationalt, lokalt eller regionalt plan. Regionsudvalgets nærhedsovervågningsnetværk, som mange regionale og nationale parlamenter indgår i, vil stå i centrum for denne politiske aktivitet. Regionsudvalget vil i sine udtalelser kunne modsætte sig eller støtte spørgsmål, der bekymrer de nationale parlamenter, og vil ligeledes kunne bede Kommissionen fortsætte eller genoverveje sine forslag. Udvalget vil også kunne revidere sin oprindelige udtalelse på baggrund af den tidlige varslingsfase. Hvis udvalget deler den opfattelse, at Kommissionens forslag overtræder nærhedsprincippet, kan det bede Europa-Parlamentet og/eller Rådet om at indstille den igangværende lovgivningsprocedure. Regionsudvalget kan tilslutte sig et søgsmål ved EU-Domstolen om ophævelse af en EU-lovgivning på baggrund af nærhedsprincippet, som et nationalt parlament eller et af dets kamre har anlagt. Nærhedsprincippet og de nationale, lokale og regionale myndigheder Traktaten refererer for første gang specifikt til lokalt og regionalt selvstyre og til den regionale og lokale dimension af nærhedsprincippet. I traktaten står der: I medfør af nærhedsprincippet handler Unionen på de områder, der ikke hører ind under dens enekompetence, kun hvis og i det omfang målene for den påtænkte handling ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne på centralt, regionalt eller lokalt plan, men på grund af den påtænkte handlings omfang eller virkninger bedre kan nås på EU-plan. Tidlig varslingsmekanisme: Nationale parlamenter har otte uger til at sende en udtalelse til Europa- Parlamentet, Rådet og Kommissionen, hvori de forklarer, hvorfor de mener, at den foreslåede EU-lovgivning ikke overholder nærhedsprincippet. Hvert enkelt nationalt parlament afgør, hvilke regionale parlamenter og forsamlinger det vil høre. - Hvis en tredjedel af de nationale parlamenter mener, at et forslag ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet, skal Kommissionen gennemgå forslaget på ny, men kan dog vælge at opretholde det. - Hvis et simpelt flertal af nationale parlamenter modsætter sig forslaget, skal Kommissionen gennemgå det på ny, men kan dog vælge at opretholde det. Sker dette, kan Ministerrådet eller Europa-Parlamentet dog beslutte, at forslaget ikke overholder nærhedsprincippet, og forkaste det (med et flertal på 55% af Rådets medlemmer eller med et simpelt flertal af de afgivne stemmer i Europa-Parlamentet). 6

7 6 Adgangen til Den Europæiske Unions Domstol konsoliderer Regionsudvalgets beføjelser Traktaten giver Regionsudvalget ret til at anfægte EU-lovgivningen ved Den Europæiske Unions Domstol, hvis det mener, at lokale eller regionale aspekter ikke er blevet fyldestgørende behandlet, eller hvis EUinstitutionerne ikke har respekteret udvalgets ret til at blive hørt. Dette retsinstrument styrker udvalgets udvidede høringsrettigheder og større beføjelser i beslutningsprocessen. Det vil være med til at sikre flere høringer tidligere i lovgivningsprocessen. Udvalget håber, at det ikke bliver nødt til at anlægge sag ved de europæiske domstole. Retten til at anlægge sag vil også være med til at sikre, at udvalget bliver hørt igen, når Kommissionen, Europa-Parlamentet eller Rådet foretager grundlæggende ændringer i et forslags karakter i løbet af lovgivningsprocessen. Hvis Kommissionen rent faktisk har fremsat et nyt forslag, vil udvalget kunne konstatere, at forslaget ikke er identisk med det, udvalget afgav sin oprindelige udtalelse om. Overordnet betragtet kan udvalget i to tilfælde benytte sig af sin klageadgang ved Den Europæiske Unions Domstol: Hvis en EU-lov ikke overholder nærhedsprincippet og navnlig krænker lokale og regionale beføjelser. Hvis EU-institutionerne i løbet af lovgivningsprocessen er gået uden om udvalget og har tilsidesat dets institutionelle rettigheder. bilderbox - fotolia.com 7

8 Lokale og regionale myndigheder i EU Der er mere end lokale og regionale myndigheder i EU, herunder 75 regionale forsamlinger med lovgivningsmæssige beføjelser Lokale og regionale myndigheder gennemfører 70% af al EU-lovgivning De repræsenterer: 16% af EU-27 s BNP 56% af de ansatte i den offentlige sektor 1/3 af de offentlige udgifter 2/3 af de samlede udgifter til offentlige investeringer Regionsudvalget i tal Regionsudvalget, som er EU s forsamling af lokale og regionale repræsentanter, blev oprettet i 1994 og har 344 medlemmer fra de 27 EU-lande. De er alle valgte repræsentanter på regionalt eller lokalt plan. Høring af Regionsudvalget er obligatorisk på 15 politikområder, som varetages af 6 emnespecifikke underudvalg. Udvalget afholder hvert år 5 plenarforsamlinger og afgiver udtalelser. 8 Rue Belliard/Belliardstraat, 101_1040 Bruxelles/Brussel _ BELGIQUE/BELGIË Tel _Fax

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 61 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Subsidiaritetstjek af forslag om

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 31.1.2014 2013/2185(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter (2013/2185(INI))

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 SWD(2013) 223 final C7-0208/13 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 3. juli 2013 Hollandsk nærhedsundersøgelse Sammenfatning Den hollandske regering

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER NYE FINANSPOLITISKE RAMMER Den statsgældskrise, der truer stabiliteten i Den Økonomiske og Monetære Union, fremhæver det presserende behov for væsentlige forbedringer af den finanspolitiske ramme. En omfattende

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår nye regler for økologisk

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere

"Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne

Et ressourceeffektivt Europa En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne "Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne DA Disse konklusioner er baseret på notatet "Evaluering af flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

9079/15 ikn DG G 3 A

9079/15 ikn DG G 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. maj 2015 (OR. en) 9079/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 20. maj 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: COMPET 240 SAN 149 MI 333 EMPL 210 CONSOM 85 TRANS 174

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om den holdning,

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb. (EØS-relevant tekst)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb. (EØS-relevant tekst) EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 COM(2013) 449 final 2013/0213 (COD) C7-0208/13 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Forslag til direktiv om elektronisk fakturering i offentlige indkøb

Læs mere

Regionsudvalgets onlinehøring om resultatet af forhandlingerne om partnerskabsaftalerne og de operationelle programmer

Regionsudvalgets onlinehøring om resultatet af forhandlingerne om partnerskabsaftalerne og de operationelle programmer Udkast til spørgeskema om resultatet af forhandlingerne om partnerskabsaftalerne og de operationelle programmer Version af 20.01.2015 Regionsudvalgets onlinehøring om resultatet af forhandlingerne om partnerskabsaftalerne

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 4. december 2007 Forskelle mellem forfatningstraktaten og Lissabon-traktaten

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION Regionsudvalget

DEN EUROPÆISKE UNION Regionsudvalget DEN EUROPÆISKE UNION Regionsudvalget Kommunikationsværktøjer for Regionsudvalgets medlemmer 2010-UDGAVEN Kommunikationsværktøjer for Regionsudvalgets medlemmer 2010-UDGAVEN Kommunikations- og presseteamet

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender * UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender * UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender FORELØBIG 2004/0141(CNS) 8.11.2004 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. september 2013

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2012-13 UUI Alm.del Bilag 103 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.:

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 8. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om flerårig finansiering

Læs mere

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 06.07.2012 ARBEJDSDOKUMENT om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt NOTAT Miljøteknologi J.nr. mst-5200-00056 Ref. Kaasm/CLF Den 16. januar 2015 Rammenotat til Folketingets Europaudvalg og Miljøudvalg vedr. Kommissionens

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU 1.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 142/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU af 22. maj 2012 om ret til information under straffesager EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Kommissionens henstilling

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Kommissionens henstilling EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2014 SWD(2014) 233 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Kommissionens henstilling om principper

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, 2008 X Udkast ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets to direktiver om enklere

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 14. marts 2013 (OR. en)

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 14. marts 2013 (OR. en) DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 14. marts 2013 (OR. en) EUCO 23/13 CO EUR 3 CO CL 2 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: DET EUROPÆISKE RÅD 14.-15. MARTS 2013

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress (cover:) Social dialog Arbejdsrelateret stress Rammeaftale vedrørende arbejdsrelateret stress 1. Introduktion Arbejdsrelateret stress er på såvel internationalt, europæisk og nationalt plan blevet identificeret

Læs mere

SOCIALE FORHOLD OG ARBEJDSVILKÅR FOR VOGNMÆND

SOCIALE FORHOLD OG ARBEJDSVILKÅR FOR VOGNMÆND GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING B: STRUKTUR- OG SAMHØRIGHEDSPOLITIK TRANSPORT OG TURISME SOCIALE FORHOLD OG ARBEJDSVILKÅR FOR VOGNMÆND UNDERSØGELSE Resumé Undersøgelsen giver en

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 19.9.2012 2012/2223(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til Udenrigsudvalget om EU's bestemmelser

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0024(COD) 10. april 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12.

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets

Læs mere

DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET. Bruxelles, den 20. juni 2003 (23.06) (OR. fr) CONV 820/03. FØLGESKRIVELSE sekretariatet

DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET. Bruxelles, den 20. juni 2003 (23.06) (OR. fr) CONV 820/03. FØLGESKRIVELSE sekretariatet DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 20. juni 2003 (23.06) (OR. fr) CONV 820/03 FØLGESKRIVELSE fra: sekretariatet til: konventet Tidl. dok. nr.: CONV 797/1/03 REV 1 Vedr.: Udkast til traktat

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.12.2012 COM(2012) 776 final 2012/0361 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om indberetning af episoder inden for civil luftfart, ændring af

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 21.1.2013 2012/2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER Procedurerne for valg til Europa-Parlamentet er reguleret både ved europæisk lovgivning, der fastlægger fælles regler for alle medlemsstaterne, og ved særlige nationale

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Bilag 118 Offentlig Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato 9. november 2004 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2004-165-0615 Dok.: CAA20416 G R U N D N O

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 22.2.2013 2011/0284(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Retsudvalget

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 23.1.2014 B7-0000/2014 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2014 i henhold til forretningsordenens artikel 115, stk.

Læs mere

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Positionspapir 2011 DEN FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KRISES KONSEKVENSER FOR OFFENTLIG REGNSKABSPLIGT OG ANSVARLIGHED SAMT OFFENTLIG REVISION I EU OG REVISIONSRETTENS ROLLE DA

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 11.1.2010 2009/0009(CNS) UDKAST TIL UDTALELSE fra Retsudvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 EU s bankunion Sammenfatning

Læs mere

Europa. Rapport om Den europæriske union Kathrine Kaihøj Sørensen

Europa. Rapport om Den europæriske union Kathrine Kaihøj Sørensen Europa Rapport om Den europæriske union Kathrine Kaihøj Sørensen Indholdsfortegnelse Forord Starten Traktaterne 5 1. Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (1952) 6 2. Romtraktaten

Læs mere

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber I. Formålet med en kodeks for adfærd og etik i denne sektor Sektoren for private vagtselskaber består af næsten 10 000 virksomheder, som beskæftiger

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 25.9.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0925/2007 af Joachim Weber, tysk statsborger, om arbejdstidsdirektivet 1. Sammendrag Andrageren

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt NOTAT Dato: INM 319 Grund- og nærhedsnotat notat vedrørende forslag om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed

Forslag. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed (Det Systemiske Risikoråd) 1 I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, som ændret ved 2 i lov nr. 512 af 16.

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU

(EØS-relevant tekst) (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU 28.4.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 108/13 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 407/2011 af 27. april 2011 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 661/2009 for så vidt angår tilføjelse

Læs mere

SUPPLERENDE GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

SUPPLERENDE GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0348 Bilag 2 Offentligt Notat J.nr. 13-0189237 Den 7. januar 2013 Proces og Administration ABL SUPPLERENDE GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0180 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0180 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0180 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning MLC seminar 20. juni 2013 Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning Hvordan bliver MLC gennemført i EUretten? Hvor langt er arbejdet? Hvilke betydninger får EU-reglerne?

Læs mere

Samlenotat vedrørende forslag til fremme af arbejdstagernes

Samlenotat vedrørende forslag til fremme af arbejdstagernes Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0236 Bilag 2 Offentligt N O T A T Samlenotat vedrørende forslag til fremme af arbejdstagernes udøvelse af deres ret til fri bevægelighed 18. november 2013 J.nr. 2013-3509

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 7-29

ÆNDRINGSFORSLAG 7-29 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 29.6.2012 2011/0299(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 7-29 Udkast til udtalelse Marielle Gallo (PE489.674v01-00) Retningslinjer for

Læs mere

DIREKTIVER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/89/EU af 23. juli 2014 om rammerne for maritim fysisk planlægning

DIREKTIVER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/89/EU af 23. juli 2014 om rammerne for maritim fysisk planlægning 28.8.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 257/135 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/89/EU af 23. juli 2014 om rammerne for maritim fysisk planlægning EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0083 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0083 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0083 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg om Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01010 Den 17. februar 2012 FVM 014 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 17.9.2002 L 249/21 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/77/EF af 16. september 2002 om konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

CONSEIL EUROPEEN DES JEUNES AGRICULTEURS. Udvikling af landdistrikterne 2007-2013: nye muligheder for unge landmænd

CONSEIL EUROPEEN DES JEUNES AGRICULTEURS. Udvikling af landdistrikterne 2007-2013: nye muligheder for unge landmænd CONSEIL EUROPEEN DES JEUNES AGRICULTEURS European Council of Young Farmers - Europäischer Rat der Junglandwirte Ref: CEJA-N-018-2008-EN Udvikling af landdistrikterne 2007-2013: nye muligheder for unge

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr:14-7140-000017/ Den 13. juni 2014 FVM 292 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om udkast til discardplan

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 418 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 3595 Den 7. juni 2010 FVM 773 REVIDERET

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. august 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Nyt brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere