Borgerrådgiverens. årsberetning. September 2013 august 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borgerrådgiverens. årsberetning. September 2013 august 2014"

Transkript

1 - Borgerrådgiverens årsberetning September 2013 august 2014

2 Indholdsfortegnelse FORORD 2013/2014:... 6 RESUME:... 8 FORMÅLET MED ÅRSBERETNINGEN STATISTIK Opmærksomhedspunkter ved læsning af statistik Antal borgerkontakter Sondring mellem klager og henvendelser Klager Udvikling fordelt på centre Udvikling fordelt på emner Antal afsluttede sager Udvikling i sager afsluttet med centersvar Udvikling i sagsbehandlingstid Henvendelser Udvikling fordelt på modtagelsesform Udvikling fordelt på emner FOKUSOMRÅDER, FORSLAG OG ANBEFALINGER FORTSATTE FOKUSOMRÅDER Lang sagsbehandlingstid og manglende svar Borgerrådgiverens observationer i 2. funktionsår mht. lang sagsbehandlingstid og manglende svar Afprøvning af nye og mere uformelle arbejdsgang hos borgerrådgiveren ved henvendelser om lang sagsbehandlingstid og manglende svar Automatisk kvittering for modtagelse af mails på alle eksternt postkasser. 26 Ny Anbefaling nr. 31 Ændring af ordlyden i automatisk mailkvittering Pligt til vejvisning og vejledning Borgerrådgiverens observationer i 2. funktionsår mht. pligt til vejvisning og vejledning Ny Anbefaling nr Undervisning i vejledningspligt Inddragelse af borgerne Ny Anbefaling nr. 32 Øget inddragelse af borgerne Borgerrådgiverens vejvisning, vejledning om regler, formidling af kontakt og hjælp til formulering af klager Borgerrådgiveren LTK - Årsberetning September 2013 August 2014 Side 2/47

3 Ny Anbefaling nr. 34 Fornyet revision af centrenes undersider til hjemmesiden med indlæggelse af flere kontaktoplysninger Ny Anbefaling nr. 35 Fortsat løbende forbedring af søgefunktionen på hjemmesiden Personaleadfærd Tonen over for borgerne Mangelfuld telefonbetjening Manglende diskretion i jobcentret Borgerrådgiverens observationer i 2. funktionsår mht. personaleadfærd Ny Anbefaling nr. 36 Undervisning i krav til personaleadfærd Manglende opfyldelse af lovbestemt notatpligt Borgerrådgiverens observationer i 2. funktionsår mht. notatpligt Ny Anbefaling nr. 37 Undervisning i notatpligt Ny Anbefaling nr. 38 Kursusforløb om lovgivningen og principperne for god sagsbehandling for alle, som sagsbehandler Aktindsigt Krav om besked om overskridelse af frist for aktindsigt Borgerrådgiverens observationer i 2. funktionsår mht. manglende overholdelse af de nye kortere frister for aktindsigt, manglende oplysning om fristoverskridelse og manglende begrundelse for begrænset aktindsigt Ny Anbefaling nr Afgørelser om begrænset aktindsigt vedlægges klagevejledning Ny Anbefaling nr Besked til borgeren ved nødvendig overskridelse af frist for aktindsigt Ny Anbefaling nr. 41 Medsendelse af aktliste Digitalisering bekymring for de borgere, der ikke kan kommunikere digitalt eller bruge selvbetjeningsløsninger på kommunens hjemmeside Borgerrådgiverens observationer i 2. funktionsår mht. ikke digitale borgere samt borgere med begrænsede it færdigheder og behov for medbetjening Ny Anbefaling nr. 42 Tal roligt og tydeligt Ny Anbefaling nr. 43 Indbyrdes afklaring af medbetjeningsservice og liste over medbetjeningstilbud Ny Anbefaling nr. 44 Udvidelse af service til ikke-digitale borgere Ny Anbefaling nr. 45 Rubrik i DGO annonce om tilbud til ikke-digitale borgere og borgere med begrænsede it færdigheder NYE FOKUSOMRÅDER Manglende overholdelse af 4 ugers frist for genvurdering og indsendelse af klage til klageinstanser fx Ankestyrelsen Borgerrådgiveren LTK - Årsberetning September 2013 August 2014 Side 3/47

4 Ny Anbefaling nr. 46 Sikring af overholdelse af 4 ugers frist for genvurdering og indsendelse af klagesager Ny Anbefaling nr. 47 Besked til borgerne ved lovlig overskridelse af genvurderingsfristen Fornyet sagsbehandling snarest efter hjemvisning fra Ankestyrelsen Ny Anbefaling nr. 48 Retningslinjer til sikring af hurtig genbehandling af sager, hjemvist fra Ankestyrelsen Manglende vejledning til borgerne om deres ret til partsrepræsentation eller bisidder Ny Anbefaling nr. 49 Opfyldelse af vejledningspligt om ret til at benytte partsrepræsentant eller bisidder Ny Anbefaling nr. 50 Intern liste over tilbud om retshjælp eller bisidderordning Bilag 1: Borgerrådgiverens rammer og virksomhed Grundlaget for borgerrådgiveren Formålet med borgerrådgiveren Bemanding, fysiske rammer og åbningstider Borgerrådgiverens opgaver og kompetence Dialog med centrene og rapportering til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse Sagsbehandling hos borgerrådgiveren Kendskab til funktionen Netværk af borgerrådgivere og kurser/efteruddannelse... 5 Bilag 2 Borgerrådgiverens opfølgning på anbefalinger i årsberetning for 1. funktionsår 2012/ Lang sagsbehandling og manglende svar... 1 Anbefalinger som er gennemført fuldt tilfredsstillende (Anbefaling nr. 1, 2, 5, 6 og 7):... 1 Anbefalinger som borgerrådgiveren fastholder (Anbefaling nr. 3, 4, 8, 9, 10 og 11): Mangelfuld vejvisning og vejledning... 6 Anbefalinger som er gennemført fuldt tilfredsstillende (Anbefaling nr. 14C, 16 og 19)... 6 Anbefaling nr. 13, som er delvist gennemført... 6 Anbefalinger, som borgerrådgiveren fastholder (12, 14, 15, 14b, 17 og 18) Personaleadfærd (tonen overfor borgerne, telefonbetjening og diskretion i Jobcentret) Tonen overfor borgerne: Anbefaling nr. 21, som er gennemført fuldt tilfredsstillende Anbefaling nr. 22, som er delvist gennemført Anbefaling nr. 23, som fastholdes Telefonbetjening Anbefaling nr. 24, som er gennemført fuldt tilfredsstillende Borgerrådgiveren LTK - Årsberetning September 2013 August 2014 Side 4/47

5 Diskretion i Jobcentret Anbefaling nr. 25, som er gennemført fuldt tilfredsstillende Notatpligt Anbefaling nr. 26, som fastholdes Anbefaling nr. 27, som fastholdes Aktindsigt Borgerrådgiveren fastholder sine anbefalinger (Anbefaling nr. 28, 29 og 28b) Information til og betjening af ikke-digitale borgere Anbefalingerne nr. 20 og 30 er delvist gennemført, men fastholdes for så vidt angår fortsat behov for orientering til ikke-digitale borgere om kommunens servicetilbud til dem Bilag 3: Navigationsvejledning til pdf-fil:... 1 Borgerrådgiveren LTK - Årsberetning September 2013 August 2014 Side 5/47

6 FORORD 2013/2014: En borgerrådgiver danner bro mellem borger og kommune. Borgerrådgiveren kan hjælpe borgerne med at forstå kommunens afgørelser og serviceniveau samt give borgerne en realistisk forventning om, hvad de kan forvente fra kommunens side både i forhold til ydelser og i forhold til forløbet af deres sag. Borgerrådgiveren hjælper også kommunen med at se sig selv gennem borgernes øjne. Jeg opsamler og formidler hovedtendenserne i borgernes henvendelser og klager, så de kan anvendes proaktivt til intern læring og fremadrettede forbedringer af kommunens sagsbehandling og borgerbetjening. Det er mit generelle indtryk, at Lyngby-Taarbæk Kommune i mange henseender er velfungerende med både dygtige medarbejdere og ledere samt et højt serviceniveau. Kommunen modtager hvert år flere hundrede tusinde henvendelser fra borgere, hvoraf det store flertal er tilfredse med den behandling de får og ikke kontakter borgerrådgiveren. Men den promille af borgere som henvender sig til borgerrådgiveren for at få vejledning, rådgivning eller klage over kommunens sagsbehandling og borgerbetjening er stadig en god indikator for, hvor der er grus i maskineriet, udviklingspotentiale og plads til forbedringer. Der begås fejl i alle organisationer med komplekse opgaver. Målet er ikke en nul-fejls-kultur, men derimod at lære af vore fejl og bruge dem til at gøre kommunens betjening af borgerne endnu bedre. De medarbejdere jeg møder i kommunens centre, er alle engagerede og dedikerede i forhold til målet om at give borgerne den bedst mulige service. De medvirker gerne aktivt til uformel og hurtig løsning af borgernes problemer og er parate til at indrømme og rette fejl, så borgerne får de ydelser, de er berettiget til. Ligesom kommunens centerchefer bruger sagsbehandlingsfejl i konkrete sager til generel læring og procedureforbedringer til fremadrettet glæde og gavn for både borgere og ansatte, samt giver klare udmeldinger om, at borgere skal have en utvetydig beklagelse af oplevet uvenlig personaleadfærd. Ledelsen af forvaltningen har i det forgangne år iværksat gode tiltag til gennemførelse af en række af mine anbefalinger til forbedring af kommunens sagsbehandling og borgerbetjening. I året der kommer, har forvaltningen planer om gennemførelse af endnu flere anbefalinger indenfor de fortsatte fokusområder samt tillige planer om etablering af en ny Borgerservicepolitik, udvikling af et fælles grundlag for god telefonisk borgerbetjening og et gå hjem møde om det gode borgermøde. Af min seneste årsberetning fremgår, at jeg i notat af 4. marts 2013 informerede forvaltningen om den hollandske klagehåndteringsmetode Styrket Borgerkontakt til brug for iværksættelse af et eventuelt pilotprojekt herom i kommunen. Forvaltningen planlægger aktuelt et sådant projekt. Der er således en udviklingsorienteret bevægelse i gang på alle niveauer i kommunen, hvor input fra borgerne formidlet af borgerrådgiveren løbende bruges til intern læring og forbedringer af kommunens sagsbehandling og borgerbetjening. Borgerrådgiveren LTK - Årsberetning September 2013 August 2014 Side 6/47

7 Lyngby-Taarbæk, oktober 2014 Mette Skov Sigersmark Borgerrådgiver i Lyngby-Taarbæk Borgerrådgiveren LTK - Årsberetning September 2013 August 2014 Side 7/47

8 RESUME: I 2. funktionsår 2013/2014 har jeg modtaget i alt 787 borgerkontakter. En stigning på 82 % i forhold til de i alt 432 borgerkontakter jeg modtog i 1. funktionsår 2012/2013. Med ét årsværk og dobbelt så stor søgning som i andre sammenlignelige kommuner er der behov for tilførsel af ekstra ressourcer til borgerrådgiverfunktionen. De bevilgede ressourcer er søgt udnyttet maksimalt gennem løbende rationalisering, effektivisering og justering af niveauet for den tilbudte hjælp og indførsel af nye og mere uformelle arbejdsgange. Den store søgning er et tydeligt tegn på, at borgerne har fået et godt kendskab til borgerrådgiverfunktionens eksistens. Allerede hjulpne borgere anbefaler andre borgere at gå til borgerrådgiveren med deres problemer, ligesom der sker henvisning fra kommunens sagsbehandlere, afdelingsledere, kommunalbestyrelsesmedlemmer og en række eksterne lokale aktører. Statistikken viser, at klager er faldet med 68 %, mens henvendelser er steget med 97 %. Flertallet af borgere ønsker ikke at klage men har behov for borgerrådgiverens vejvisning, vejledning eller formidling af kontakt til uformel løsning af deres problemer. I alle klagesager afsluttet med centersvar har borgeren fået fuldt medhold i sin klage, hvilket viser, at der var hold i borgernes klager men også, at centrene er parate til at indrømme, beklage og rette sagsbehandlingsfejl. Det er således fortsat mit indtryk, at kommunens centre er åbne og lydhøre over for borgernes klager og henvendelser og parate til at medvirke aktivt til løsning af borgernes problemer. Langt de fleste borgere henvender sig til borgerrådgiveren pr. telefon (43 %) eller (37 %) mens en mindre del fortsat henvender sig personligt(19 %) og pr. brev (1 %). I min årsberetning for 1. funktionsår udpegede jeg på baggrund af hovedtendenserne i borgernes henvendelser og klager en række fokusområder og kom med 33 anbefalinger til, hvordan disse områder kunne forbedres. I bilag 2 har jeg foretaget opfølgning på forvaltningens tiltag til gennemførelse af mine anbefalinger, hvoraf 11 er gennemført, 18 ikke er gennemført og fastholdes, og 4 er delvist gennemført. Alle fokusområderne fra første funktionsår er efter andet funktionsår påny blevet fokusområder, dels fordi antallet af henvendelser og klager ikke er faldet, dels fordi en del af mine anbefalinger til forbedring af sagsbehandling og borgerbetjening endnu ikke var iværksat og derfor endnu ikke havde fået effekt ved udgangen af andet funktionsår. De fortsatte fokusområder kan også skyldes, at der stadig er en del af kommunens fagfolk med ikkeforvaltningsmæssige uddannelser, som har været ansat i kommunen i en årrække og hverken som led i deres oprindelige uddannelser eller ifb. med deres ansættelse i kommunen har modtaget undervisning i de love, der regulerer sagsbehandling. Ligesom de ansatte som måtte have modtaget undervisning ifb. med deres uddannelse eller ved deres ansættelse i kommunen efter en årrække får behov for opfriskning af deres viden. Til kompetenceudvikling og ajourføring af de ansattes viden har jeg derfor anbefalet gennemførelse af Direktionens forslag om egentlige kursusforløb med grundig og systematisk gennemgang af relevant lovgivning (offentligheds- og forvaltnings-, retssikkerheds- og persondatalovgivningen) og Borgerrådgiveren LTK - Årsberetning September 2013 August 2014 Side 8/47

9 principperne for god sagsbehandlings- og forvaltningsskik ikke kun for nyansatte men for alle medarbejdere som sagsbehandler. Suppleret med kortere brush up kurser i samme emner efter ca. 5 år. Erfaringer fra andre borgerrådgivere har været, at en sådan målrettet efteruddannelsesindsats medfører et markant fald i henvendelser vedrørende vejledningspligt, notatpligt, aktindsigt, begrundelse, personaleadfærd og klagevejledning m.v. Det afholdte 1 ½ times oplæg fra en ansat hos Folketingets Ombudsmand om alle disse emner, var en udmærket appetitvækker til sådanne egentlige kursusforløb. I denne årsberetning har jeg under hvert af de fortsatte fokusområde kort skitseret hovedproblemstillingerne beskrevet i min årsberetning for 1. funktionsår. Dernæst har jeg beskrevet mine observationer om fokusområdet i 2. funktionsår med illustrative eksempler i form af anonymiserede resuméer af konkrete sager. Herefter har jeg oplyst, hvilke anbefalinger, der fastholdes samt evt. fremsat nye anbefalinger. De fortsatte fokusområder med plads til yderligere forbedringer er: Lang sagsbehandlingstid og manglende svar Antallet af henvendelser om dette emne er tredoblet. Emnet udgør stadig den hyppigste klageårsag og den sjette største gruppe af henvendelser, hvorfor området igen i år er gjort til fokusområde. Oprettelsen af automatisk kvittering på kommunens eksternt rettede mailpostkasser har medført, at flere borgere modtager kvittering for deres henvendelser. Men efter denne kvittering har en del borgere ikke indenfor 10 arbejdsdage modtaget besked om, hvornår de kan forvente et svar eller en afgørelse. Desuden har der igen i år været en del tilfælde, hvor borgere ikke har modtaget svar, har ventet i meget lang tid på svar, eller hvor der ikke har været foretaget sagsbehandling overhovedet i en længere periode. Jeg har derfor fastholdt endnu ikke gennemførte anbefalinger til forbedring af dette fokusområde. Pligt til vejvisning og vejledning I år er vejledning på tværs af kommunen blevet væsentlig forbedret, bl.a. fordi hovedparten af kommunens ansatte efter anbefaling fra borgerrådgiveren har indlagt oplysninger om deres sagsområder i den interne telefonbog på kommunens intranet. Dette tiltag har gjort det meget lettere for omstillingen og kommunens øvrige medarbejdere at finde og vise borgeren vej til den rette kompetenceperson. Fokusområdet er imidlertid gjort til fokusområde igen i år bl.a. fordi, jeg har oplevet en voldsom stigning i henvendelser fra borgere om manglende inddragelse. Dette illustreres ved, at de tre emner vedrørende orientering til borgerne om sagsbehandlingens indhold: sagsoplysning og sagsbehandlingsskridt, orientering om sagens gang og status og afgørelser og vilkår er steget med 160 % (fra 74 til 193 henvendelser). På baggrund heraf har jeg anbefalet øget inddragelse af borgerne ved løbende orientering om sagens gang og status og forbedret vejledning om baggrunden for sagsbehandlingsskridt og afgørelser. Borgerrådgiveren LTK - Årsberetning September 2013 August 2014 Side 9/47

10 Vejvisning udgør desuden 31 % af samtlige henvendelser og er den type henvendelse, som er steget mest siden første funktionsår. På baggrund af det stigende behov for intern vejvisning, har jeg anbefalet fornyet revision af centrenes undersider til hjemmesiden med indlæggelse af flere kontaktoplysninger samt, at det løbende arbejde med forbedring af søgefunktionen på hjemmesiden fortsættes. Personaleadfærd Antallet af klager og henvendelser fra borgere om oplevelse af utilfredsstillende personaleadfærd er uændret. Til gengæld har jeg i år også haft sager, hvor centerchefer har givet klare udmeldinger om, at vi som kommune har ansvar for at give borgerne en ordentlig borgerbetjening og skylder borgerne en utvetydig beklagelse, når borgerne har oplevet ubehagelig eller uvenlig borgerbetjening. Ligesom jeg i år har oplevet, at en række medarbejdere har udvist en efterlevelsesværdig samvittighedsfuldhed og professionalisme ved at indrømme og rette fejl, så borgerne har fået de ydelser, de var berettiget til. Det er desuden mit indtryk, at der som følge af en række tiltag i form af bl.a. udvidet telefontid og arbejde med implementering af et funktionelt Call Center er sket en væsentlig forbedring af kommunens telefonbetjening af borgerne. Manglende opfyldelse af notatpligt Jeg har igen i år haft en række eksempler på tilsidesættelse af notatpligten. Jeg har derfor anbefalet, at der også indgår undervisning i notatpligt ved gennemførelse af Direktionens forslag om et kursusforløb om lovgivningen og principperne for god sagsbehandling. Aktindsigt I år er antallet af henvendelser firedoblet om manglende overholdelse af de nye kortere frister for aktindsigt, manglende oplysning om fristoverskridelse og manglende begrundelse for begrænset aktindsigt. Jeg har derfor fastholdt endnu ikke gennemførte anbefalinger til forbedring af dette fokusområde. Ligesom jeg er fremkommet med en række nye anbefalinger. Digitalisering Jeg er fortsat bekymret for de ikke digitale borgere samt for borgere der pga begrænsede it færdigheder har behov for medbetjening. Disse borgere bør sikres samme information som kommunens øvrige borgere om kommunens serviceydelser og hjælp til ansøgning om disse. På baggrund af observationer fra 2. funktionsår er jeg derfor fremkommet med en række anbefalinger til, hvordan disse borgere sikres kendskab til kommunens tilbud dels om udskrift i Borgerservice af information fra kommunens hjemmeside og borger.dk, dels om kommunens tilbud om digital medbetjening. På baggrund af hovedtendenserne i borgernes henvendelser og klager i 2. funktionsår har jeg peget på tre nye fokusområder med behov for forbedringer. De nye fokusområder er: Manglende overholdelse af 4 ugers frist for genvurdering og indsendelse af klage til fx Ankestyrelsen. Borgerrådgiveren LTK - Årsberetning September 2013 August 2014 Side 10/47

11 Fornyet sagsbehandling snarest og senest 10 arbejdsdage efter modtagelse af hjemvisningsafgørelsen fra Ankestyrelsen Manglende vejledning til borgerne om deres ret til partsrepræsentation og bisidder. Baggrunden for de to første nye fokusområder er, at ankereformen har medført, at Ankestyrelsens gennemsnitlige sagsbehandlingstid for klagesager på beskæftigelsesområdet og det sociale område under ét er steget fra 5 til 10 ½ måned, hvorfor rettidig indsendelse af klager til og hurtig fornyet sagsbehandling af hjemviste sager i kommunen er af stor betydning for borgernes samlede ventetid ifb. med klager. Baggrunden for det tredje nye fokusområde er, at en del borgere med behov for partsrepræsentation eller bisidder ikke havde modtaget vejledning om deres ret hertil. Endelig er jeg fremkommet med 20 nye anbefalinger til forbedringer af de fortsatte og de nye fokusområder. Som bilag 1 til årsberetningen har jeg beskrevet borgerrådgiverens rammer og virksomhed, herunder formålet med borgerrådgiveren, bemanding, fysiske rammer og åbningstider, borgerrådgiverens opgaver og kompetencer, dialog med centrene og rapportering til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, sagsbehandlingen hos borgerrådgiveren, kendskab til funktionen, netværket af borgerrådgivere og kurser/efteruddannelse i 2. funktionsår. I bilag 3 findes navigationsvejledning til pdf-filer. Borgerrådgiveren LTK - Årsberetning September 2013 August 2014 Side 11/47

12 FORMÅLET MED ÅRSBERETNINGEN Af funktionsbeskrivelsen for borgerrådgiveren fremgår, at borgerrådgiveren afgiver en årlig afrapportering til Kommunalbestyrelsen gennem udarbejdelse af en årsberetning. Gennem årsberetningen giver borgerrådgiveren det politiske og administrative niveau samt offentligheden en orientering om antal henvendelser, sagstyper m.v. samt eventuelle observationer m.h.t. sagsbehandlingens tilrettelæggelse i forvaltningen. I årsberetningen beskriver borgerrådgiveren tendenserne i de modtagne borgerhenvendelser og klager. På baggrund heraf angives fokusområder med behov for forbedring af kommunens sagsbehandling og borgerbetjening. Borgerrådgiveren kan i den forbindelse komme med forslag og anbefalinger til forvaltningen eller kommunens politiske ledelse. Denne årsberetning har til formål at give orientering om borgerrådgiverens aktiviteter i funktionens andet år. I år har borgerrådgiveren inden årsberetningen forelægges Kommunalbestyrelsen sendt opfølgningsskema til forvaltningen vedrørende anbefalinger, forslag og emner til overvejelse i borgerrådgiverens årsberetning for 1. funktionsår, 2012/2013. Skemaet er modtaget retur i udfyldt med forvaltningens beskrivelse af iværksatte og planlagte tiltag. I bilag 2 har jeg foretaget opfølgning på forvaltningens tiltag til gennemførelse af mine anbefalinger. Derudover har borgerrådgiveren sendt udkast af beretningen til Direktionen og kommunens centerchefer samt afholdt et forhåndsorienteringsmøde med Direktionen. Formålet hermed er at give Direktionen og centercheferne en forhåndsorientering og sikre, at faktum (f.eks. de anonymiserede resuméer af konkrete sager) er retvisende gengivet af borgerrådgiveren. Selve indholdet af årsberetningen herunder borgerrådgiverens foreslåede fokusområder og anbefalinger er imidlertid ikke til diskussion. 1. STATISTIK 1.1 Opmærksomhedspunkter ved læsning af statistik Ved læsning af statistikken er det vigtigt at holde sig for øje, at nogle centre har mere borgerkontakt end andre, og at nogle centre er væsentlig større end andre. Der er også stor forskel på, om centrenes relation til borgerne har et stærkt myndighedspræg f.eks. ved at være kendetegnet ved en stor afgørelsesvirksomhed eller der er tale om mere serviceorienterede opgaver. Endvidere er talmaterialet spinkelt, især for klagernes vedkommende, og man skal derfor være varsom med at drage alt for håndfaste konklusioner. Det er således relevant at perspektivere antallet af klager og henvendelser til borgerrådgiveren i forhold til de flere hundrede tusinde ekspeditioner, borgermøder og afgørelser, der træffes årligt i kommunen. Borgere kontakter borgerrådgiveren, når de ikke kan finde vej til den rette kompetenceperson i kommunen, ikke forstår en afgørelse eller baggrunden for foretagne sagsskridt, har fået manglefuld vejledning eller på anden måde er utilfredse med kommunens sagsbehandling og borgerbetjening. Borgerrådgiveren LTK - Årsberetning September 2013 August 2014 Side 12/47

13 Statistikken kan ikke registrere de borgere, som er tilfredse med den behandling, de har fået af kommunen, da disse borgere ikke kontakter borgerrådgiveren. Endelig skal man være opmærksom på, at hovedparten af sagerne hos borgerrådgiveren får en positiv udgang efter samspil mellem center, borger og borgerrådgiver f.eks. er alle årets klagesager endt med, at centrene har givet borgerne fuldt medhold i deres klage. 1.2 Antal borgerkontakter Borgerrådgiveren har i perioden, som årsberetningen omhandler, modtaget i alt 787 borgerkontakter. Heraf er 12 rubriceret som klagesager og de øvrige 775 som henvendelser. Søgningen på borgerrådgiverfunktionen var stor allerede i 1. funktionsår 2012/2013 med i alt 432 borgerkontakter - et niveau som borgerrådgivere i sammenlignelige kommuner først når op på efter 2 til 3 år. Den i forvejen store søgning i 1. funktionsår 2012/2013 er yderligere tiltaget i 2. funktionsår. Antallet af borgerkontakter er således næsten fordoblet fra 2012/2013 til 2013/2014 (steget med 82 %) og er næsten dobbelt så stor som i andre sammenlignelige kommuner. Klager er faldet med 68 %, medens henvendelserne er steget med 97 %. Stigningen skyldes formentlig, at kendskabet til borgerrådgiverfunktionen er blevet stadig mere udbredt blandt andet gennem omtale og annonce i lokalavisen Det Grønne Område, gennem anbefaling fra allerede hjulpne borgere, ligesom stadig flere borgere er blevet henvist til borgerrådgiveren fra kommunens sagsbehandlere, afdelingsledere og kommunalbestyrelsesmedlemmer og andre eksterne lokale aktører (fx advokater, læger, fagforeninger, ejendomsmæglere m.fl.). Desuden er mange allerede hjulpne borgere vendt tilbage til borgerrådgiveren for at få vejledning og hjælp ifb. med nye problemstillinger. 1.3 Sondring mellem klager og henvendelser Hos borgerrådgiveren sondres der mellem klager og henvendelser. Borgerrådgiveren LTK - Årsberetning September 2013 August 2014 Side 13/47

14 Klager er karakteriseret ved, at de behandles skriftligt efter en fast procedure, samt at de journaliseres i Lyngby-Taarbæk kommunes sags-og dokumenthåndteringssystem. Henvendelser (f.eks. vejledning, rådgivning og hjælp til formulering af klager) er en hjælp, der ydes her og nu eller inden for få dage. Henvendelser behandles primært mundtligt, og proceduren for dem varierer efter borgerens individuelle situation og behov. Henvendelser journaliseres ikke, men registreres i regneark. 1.4 Klager Der har som nævnt i beretningsperioden været 12 klagesager, som alle var afsluttede ved beretningsperiodens slutning Udvikling fordelt på centre Udviklingen illustreres af denne figur: Antallet af klager er faldet kraftigt fra 1. funktionsårs 38 klager til kun i alt 12 klager i 2. funktionsår. Mulige årsager til det kraftige fald i antal klager - at de mange henvendelser ikke er blevet til flere klager: - Iværksættelse af tiltag som forbedring af kommunens telefonbetjening og indførsel af automatisk mailkvittering har medvirket til færre klager. - Borgerrådgiveren giver borgerne svar på deres spørgsmål om behandling af deres sag og om baggrunden for den endelige afgørelse, hvorefter mange borgere ikke længere ønsker at klage. Borgerrådgiveren LTK - Årsberetning September 2013 August 2014 Side 14/47

15 - Langt de fleste borgerne ønsker deres problem løst i mindelighed og vil helst undgå den konflikt, som de føler vil opstå, hvis de klager. Ligesom de ofte frygter, at en klage vil skade deres sag eller deres forhold til kommunen på sigt. - Ved henvendelser vedrørende lang sagsbehandlingstid og manglende svar har borgerrådgiveren i 2. funktionsår afprøvet en ny arbejdsgang, hvor borgeren får valget mellem oprettelse af en klagesag eller, at borgerrådgiveren sender en uformel rykker for svar til centret (For en nærmere beskrivelse af denne ny arbejdsgang henvises til om afprøvning af nye og mere uformelle arbejdsgang hos borgerrådgiveren ved henvendelser om lang sagsbehandlingstid og manglende svar). - Ved henvendelser om andre emner hvor problemstillingen er enkel og borgeren helst vil undgå at klage, tager borgerrådgiveren - såfremt borgeren er indforstået hermed - kontakt til rette center eller kompetenceperson og søger problemet løst på uformel vis Udvikling fordelt på emner 10 af de 12 klager har ligget inden for hovedemnet God forvaltningsskik. Udviklingen fra 1. funktionsår til 2. funktionsår i fordelingen på underemner indenfor dette hovedemne kan illustreres således: I både 1. og 2. funktionsår har underemnet Lang sagsbehandlingstid og manglende svar været den hyppigste klageårsag. Den relative andel er nogenlunde på samme niveau, nemlig henholdsvis ca. 78 % og ca. 70 % inden for hovedemnet god forvaltningsskik. Borgerrådgiveren LTK - Årsberetning September 2013 August 2014 Side 15/47

16 Både i 1. og 2. funktionsår har der været i alt 3 klager over venlig og hensynsfyld optræden (personaleadfærd) Antal afsluttede sager Ved periodens slutning var 12 klagesager afsluttet Udvikling i sager afsluttet med centersvar I en klagesag sender borgerrådgiveren klagen til det relevante center med anmodning om, at centret besvarer klagen og sender det skriftlige centersvar direkte til borgeren med kopi til borgerrådgiveren. Centrenes svar på borgernes klager kan rubriceres i 3 hovedkategorier: 1) Fuldt medhold: Centret beklager og retter sagsbehandlingsfejl 2) Delvist medhold: Centret fastholder, at sagsbehandlingen har været korrekt, men giver yderligere begrundelse for foretagne sagsskridt 3) Centret fastholder, at sagsbehandlingen har været korrekt. I beretningsperioden er 7 sager afsluttet med centersvar. De 5 sager, som ikke er afsluttet med centersvar, blev afsluttet således: - 2 sager blev afsluttet med udtalelse/kritik fra Borgerrådgiveren (undersøgelsessag) - I 3 sager frafaldt borgeren sin klage. Udviklingen i centersvarene er følgende: Borgerrådgiveren LTK - Årsberetning September 2013 August 2014 Side 16/47

17 De 7 sager med centersvar i 2. funktionsår er alle afsluttet med fuldt medhold. Tendensen fra udviklingen i 1. funktionsår er således fortsat med, at en stigende andel af centersvarende afsluttes med fuldt medhold. Som anført i årsberetningen for 1. funktionsår viser dette, at der har været hold i borgernes klager men også, at centrene er parate til at indrømme, beklage og rette sagsbehandlingsfejl. Det er således fortsat mit indtryk, at kommunens centre er åbne og lydhøre over for borgernes klager Udvikling i sagsbehandlingstid Sagsbehandlingstiden beregnes i den enkelte klagesag som summen af ventetid på borger, ventetid på forvaltningen og sagsbehandlingstid hos borgerrådgiveren. Ventetiden på borgersvar har gennemsnitligt været 17,7 dage og ventetid på forvaltningen har gennemsnitligt været 40,1 dage. Sagsbehandlingstiden hos borgerrådgiveren har i gennemsnit været 4,0 dage. Borgerrådgiveren LTK - Årsberetning September 2013 August 2014 Side 17/47

18 Fra 1. til 2. funktionsår er såvel ventetid hos borger som hos forvaltningen steget, medens behandlingstiden hos borgerrådgiveren er faldet. Årsagen til stigningen kan være, at den type sager, som nu bliver til klagesager, er mere komplekse og derfor tager længere tid. 1.5 Henvendelser Henvendelser (f.eks. vejledning, rådgivning og hjælp til formulering af klager) er som nævnt en hjælp, der ydes her og nu eller inden for få dage. Henvendelser behandles primært mundtligt, og proceduren for dem varierer efter borgerens individuelle situation og behov. De journaliseres ikke, men registreres i regneark. Antal henvendelser er steget kraftigt fra 1. til 2. funktionsår, nemiig fra 394 til 775 en stigning på 381 henvendelser, svarende til 97 % Udvikling fordelt på modtagelsesform Udviklingen fra 2012/2013 til 2013/2014 er således: I både 1. og 2. funktionsår har telefoniske henvendelser fyldt mest, selvom andelen er faldet fra 53 til 43 %. henvendelser er fra 1. til 2. funktionsår steget fra 22 til 37 %. Borgerne henvender sig dog også fortsat personligt, nemlig i 146 tilfælde i 2. funktionsår, men andelen er faldet fra 24 til 19 %. Borgerrådgiveren LTK - Årsberetning September 2013 August 2014 Side 18/47

19 Isoleret set for 2. funktionsår er antallet af telefoniske henvendelser og -henvendelser nogenlunde lige store (henholdsvis 43 og 37 %), medens de personlige henvendelser udgør 19 % og brevhenvendelser ca. 1 % Udvikling fordelt på emner De 775 henvendelser fordeler sig på 34 emner i beretningsperioden. Lidt over 86 % af henvendelserne ligger indenfor følgende 12 emner: Borgerrådgiveren LTK - Årsberetning September 2013 August 2014 Side 19/47

20 Emnet Vejvisning (hvor kan jeg henvende mig) fylder meget, både talmæssigt og relativt. De 238 henvendelser udgør tæt ved 31 % af samtlige henvendelser, og denne relative andel er tilmed den, som er steget mest siden 1. funktionsår i forhold til andre emner, nemlig med 6,3 procentpoint. Emnet Sagsoplysning og sagsbehandlingsskridt komme ind på andenpladsen i 2. funktionsår. De 75 henvendelser udgør 9,7 % af det samlede antal, men den relative andel er faldet med 1,7 procentpoint i forhold til 1. funktionsår. Emnet Orientering om sagens gang eller status er tredjestørst med 61 henvendelser og en relativ andel på 7,9 %. Denne andel er steget en del fra 1. funktionsår, nemlig med 6,1 procentpoint. Emnet Afgørelser og vilkår udgør med 57 henvendelser 7,4 % af samtlige, og den relative andel er steget med 1,8 procentpoint. De tre sidstnævnte emner kan betragtes som én gruppe, der vedrører sagsbehandlingens indhold. Under ét ser den sådan ud: Der er således tale om 193 henvendelser i alt med en relativ andel på 24,9 % og en stigning i denne på Borgerrådgiveren LTK - Årsberetning September 2013 August 2014 Side 20/47

21 6,1 procentpoint. Altså nogenlunde det samme billede som for emnet Vejvisning (hvor kan jeg henvende mig). Af øvrige emner kan følgende fremhæves: Emnet Formidling af kontakt udgør med 42 henvendelser 5,4 % af samtlige, men har en faldende andel på 2,2 procentpoint. Formidling af kontakt supplerer det største emne Vejvisning (Hvor kan jeg henvende mig) og vedrører de tilfælde, hvor borgeren udover kontaktoplysninger også har behov for hjælp til at få kontakt til et center eller en kompetenceperson i kommunen. Sammen med Vejvisning (hvor kan jeg henvende mig), ser det sådan ud: Relativt har der således været et faldende behov for at formidle kontakt, men for de to emner som helhed, har der været tale om en stigning, såvel talmæssigt som relativt. Sagsbehandlingstid og manglende svar er antalsmæssigt tredoblet fra 13 til 38, svarende til en stigende andel på 1,6 procentpoint. Hjælp til formulering af klage er faldet kraftigt. Årsagen er en ændret arbejdsgang hos borgerrådgiveren. Fordoblingen i antal henvendelser i 2. funktionsår har således medført, at borgerrådgiveren ikke længere har ressourcer til at hjælpe alle med formulering af klager, men alene kan tilbyde hjælp til de borgere, som ikke selv er i stand til at formulere deres klager f.eks. på grund af fysisk / psykisk lidelse eller sprogproblemer. En del borgere kan godt formulere sig, men har brug for borgerrådgiverens hjælp til udfærdigelse af en disposition til klagen. Emnet Klagevejledning er i stigning. Emnet dækker både vejledning om en given afgørelse kan påklages og hvortil borgerne kan klage. Emnet Venlig og hensynsfuld optræden (personaleadfærd) har talmæssigt det samme antal henvendelser som i 1. funktionsår, men med et fald i den relative andel fra 7,6 % til 5,4 %. Emnet Aktindsigt er svarfrister overholdt- er aktindsigt givet fuldt ud har en stigning såvel i antal henvendelser som i relativ andel. Stigningen kan skyldes de ændrede regler om og kortere frister for aktindsigt i den nye offentlighedslov, der trådte i kraft den 1. januar Emnet Privatretlige spørgsmål har et fald i såvel antal henvendelser (fra 27 til 21) som deres relative andel (fra 6,9 til 2,7 %). Privatretlige spørgsmål henhører ikke under borgerrådgiverens kompetence, hvilket flere og flere borgere tilsyneladende er blevet klar over. Borgerrådgiveren LTK - Årsberetning September 2013 August 2014 Side 21/47

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat Byrådssekretariat Sagsnr. 87088 Brevid. 836141 Ref. HSTR/NIR Dir. tlf. 46 31 80 12 henningstr@roskilde.dk NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune 9. november 2009 En række kommuner 1, har inden for de

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2014 (11. august 31. december)

Borgerrådgiverens beretning 2014 (11. august 31. december) Borgerrådgiverens beretning 2014 (11. august 31. december) 1 Forord Viborg den 11. maj 2015 Først og fremmest vil jeg gerne takke for den gode velkomst, som jeg har fået af borgere, samarbejdsparter og

Læs mere

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren Lov Vejledninger Principafgørelser Fra Ankestyrelsen Kommunens skøn og vurdering i den Enkelte borgers sag Afgørelse i borgerens sag, Som kan ankes

Læs mere

Helsingør kommune. Borgerrådgiverens årsberetning 2013

Helsingør kommune. Borgerrådgiverens årsberetning 2013 Helsingør kommune Borgerrådgiverens årsberetning 2013 Borgerrådgiver Peter Korsgaard juni 2013 1 Borgerrådgiverens årsberetning 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Borgerrådgiverens funktion og opgaver

Læs mere

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du?

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? Indhold 1. Indledende bemærkninger 3 2. Procedure for behandling af sager om aktindsigt

Læs mere

ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE BILAG BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 1 BORGERRÅDGIVERENS OBSERVATIONER OG VURDERINGER

Læs mere

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold En husejer klagede over at en statsforvaltning ikke havde svaret på en ansøgning om fritagelse for at betale omkostninger ved en skelforretning. Ansøgningen

Læs mere

Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014. Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014

Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014. Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014 Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014 Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014 august Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Borgerrådgiverens funktion og opgaver 2.1 Borgerrådgiverfunktionen 2.2 Formål med

Læs mere

Politik for mødet med borgeren

Politik for mødet med borgeren Politik for mødet med borgeren Godkendt af byrådet den 1. marts 2012 Formål Med afsæt i Byrådets vision er service og kvalitet nøgleordene. Borgerne skal opleve Rebild Kommune som faglig, professionel,

Læs mere

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune).

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune). Borgerrådgiverens beretning for 2012 Den 4. marts 2013. Sagsnr.: 13/7402. Dok.nr.: 3. Sagsbehandler: Michael Thomsen. Direkte tlf.: 72596226 E-mail: Borgerraadgiveren@egekom.dk Borgerrådgiverens beretning

Læs mere

Sådan klager du over ulovlig praksis

Sådan klager du over ulovlig praksis Sådan klager du over ulovlig praksis - hvilke muligheder har du? Hvis man som socialrådgiver bliver direkte eller indirekte pålagt at arbejde i modstrid med loven eller på kanten af denne, vil det være

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager Der er regler for, hvordan

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

HVORFOR HAR VI NOTATPLIGT? Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed.

HVORFOR HAR VI NOTATPLIGT? Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed. NOTATPLIGT Som medarbejdere i kommunen er vi omfattet af reglerne om notatpligt. Det betyder, at vi har pligt til at notere mundtlige oplysninger i en sag, hvis de har betydning for den afgørelse, vi efterfølgende

Læs mere

Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik.

Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik. Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik. Partshøring En udlænding fik af udlændingemyndighederne afslag på sin ansøgning

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Oplæg om DUKH. DH - Sønderborg 9. marts 2015

Oplæg om DUKH. DH - Sønderborg 9. marts 2015 Oplæg om DUKH DH - Sønderborg 9. marts 2015 Dagens program: Kort præsentation af Maria Lausten Orientering om DUKH Retssikkerhed Hvad kan DUKH opgaver Henvendelse til DUKH DUKH s erfaringer DUKH s 10 gode

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt O PF ØLGNING SRAPPORT NR. 2 1/7 Den 19. september 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 24. oktober 2005 af Udlændingestyrelsen

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2014

Borgerrådgiverens beretning 2014 Borgerrådgiverens beretning 2014 Beretningen er baseret på henvendelser til Borgerrådgiveren i 2014 April 2015 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BERETNING 2014... 4 2.1 REGISTRERING AF HENVENDELSER... 4 2.2

Læs mere

ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSTIDER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSTIDER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSTIDER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER KØBENHAVNS KOMMUNE SIDE 2 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

Borgerrådgiverudvalget behandlet Borgerrådgiverens Beretning 2005 d. 5. maj 2006.

Borgerrådgiverudvalget behandlet Borgerrådgiverens Beretning 2005 d. 5. maj 2006. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT 31. maj 2006 Sagsnr.: 306502 Dok.nr.: 1855467 Orientering om Borgerrådgiverens Beretning 2005 Borgerrådgiverudvalget behandlet Borgerrådgiverens Beretning 2005 d.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Samarbejdet med kommunen

Samarbejdet med kommunen Alfa1 Danmark Medlemskursus Samarbejdet med kommunen søndag d.25.maj 2014 Byggecentrum, Middelfart Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Kommunerne er de senere år blevet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningen Syddanmark, afdelingen for tilsynet med kommunerne i Region Syddanmark, har fra Det Sociale Nævn modtaget Deres klage over

Læs mere

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet I en sag om ægtefællesammenføring klagede en advokat på vegne af ansøgeren til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden i Integrationsministeriet.

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Tre familiemedlemmer søgte Justitsministeriet om arven efter en tante. Ansøgningen blev indsendt af en advokat. Arven stod til at tilfalde

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 1 Indhold 2 Forudsætninger... 3 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Tinglysningsretten. Administrationen Majsmarken 5 9500 Hobro 8.30-15.00 Tlf. 99 68 58 00 Direkte nr. 99 68 59 01 Fax 99 68 58 01 SE. nr.

Tinglysningsretten. Administrationen Majsmarken 5 9500 Hobro 8.30-15.00 Tlf. 99 68 58 00 Direkte nr. 99 68 59 01 Fax 99 68 58 01 SE. nr. Tinglysningsretten Notat om opfølgning på brugerundersøgelsen af Tinglysningsretten 2014. Administrationen Majsmarken 5 9500 Hobro 8.30-15.00 Tlf. 99 68 58 00 Direkte nr. 99 68 59 01 Fax 99 68 58 01 SE.

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

Her er DIN Borgerrådgiver

Her er DIN Borgerrådgiver Her er DIN Borgerrådgiver 3. udgave, 2013 Borgerrådgiveren kan: hjælpe dig med at forstå din sag vejlede dig om klagemuligheder behandle din klage over sagsbehandlingen, ansattes optræden og udførelsen

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet En borger der modtog sygedagpenge, deltog i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning hos et privat firma. Firmaet ønskede ikke at fortsætte

Læs mere

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - - FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - Modtager: Til kommunernes Borgerservice Marts 2014 Ref. nr.: 3-2014 Indhold Boligstøtte... 2 Anvendelse af oplysninger fra huslejeregistret ændring af Din Boligstøtte...

Læs mere

MEB/OL Maj 2009. Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene

MEB/OL Maj 2009. Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene Dansk Socialrådgiverforening Sekretariatet MEB/OL Maj 2009 Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene Dansk Socialrådgiverforening har spurgt socialrådgivere over hele landet,

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Baggrundsnotat Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet Team Butik har samlet argumenter og holdninger til oplægget omkring opgavefordelingen

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Rebild Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 26. september

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2.

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. 15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. Aktindsigt i Statsministeriets korrespondance vedrørende dronningens tale under et officielt besøg på Færøerne En person

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

Borgerrådgiverens årsrapport 2014

Borgerrådgiverens årsrapport 2014 Borgerrådgiverens årsrapport 2014 1 FORORD Dette er den tredje skriftlige årsrapport siden borgerrådgivningen i Odsherred Kommune den 1. august 2011 åbnede for henvendelser. Formålet med rapporten er først

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012 Kvalitetsstandard Handicapbiler Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 114. Økonomisk støtte og vejledning til køb af bil, afgiftsfritagelse, særlig Indretning og kørekort.

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Briller

TO-BE BRUGERREJSE // Briller TO-BE BRUGERREJSE // Briller PROCES FØR SITUATION / HANDLING Anna er 66 år. I forbindelse med at hun for cirka et år siden blev pensioneret, modtog hun et brev fra kommunen med generel information om hendes

Læs mere

Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care

Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care Ansøgning om støtte til køb af invalidebil Navn: Adresse: Cpr.nr.: Tlf. Dato: Sagsgang: Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care Borger

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

Vedr. Deres klage over Århus Kommune.

Vedr. Deres klage over Århus Kommune. A 28-05- 2008 Vedr. Deres klage over Århus Kommune. TILSYNET De rettede den 29. januar 2007 telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Syddjurs Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 28. august

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Forældrebetaling for anbragte børn og unge. Orientering.

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Forældrebetaling for anbragte børn og unge. Orientering. Notat Side 1 af 8 Til Til Kopi til Byrådet Orientering Forældrebetaling for anbragte børn og unge Nærværende orientering er udarbejdet på grund af den store opmærksomhed der i den seneste tid har været

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Status: Gældende Principafgørelse om: kommunens forpligtelse - nævnets kompetence - retlig

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Aftale for Team Myndighed

Aftale for Team Myndighed Aftale for Team Myndighed Overskrifter for aftalens mål 1 Effektmål 2 Målrettet sagsbehandling 3 Økonomistyring Dato: 16.12.2014 Aftale mellem Susanne Strandkjær Centerchef Henrik Otto Teamchef Underskrift

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene.

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Borgeren indkaldes rettidigt til jobsamtale/kontaktsamtale. Borgeren

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jeppe Ottosen, Jesper Ullemose, Lærke Jensen

Læs mere

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

Generel rapportering om klager fra kunder i 2009

Generel rapportering om klager fra kunder i 2009 Generel rapportering om klager fra kunder i 2009 PenSam Holding A/S CVR-nr. 12 62 95 32 PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 PMF Pension forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 08 85 71 PenSam

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt J.nr. j.nr. 07-104724 Dato : 5. juli 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.301 af 21. juni 2007. (Alm. del).

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42.

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Måleskema til praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse og inddragelse af serviceniveauer og økonomiske hensyn Identifikation af sagen

Måleskema til praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse og inddragelse af serviceniveauer og økonomiske hensyn Identifikation af sagen Page 1 of 12 P5MT-FFMF-Q2N2 Måleskema til praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse og inddragelse af serviceniveauer og økonomiske hensyn Identifikation af sagen Kommune Struer Kommune nr. 671 Sagsnr.

Læs mere

Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden

Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden Udgivet af: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 KOLOFON Af Social-,

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100 Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Dækning af nødvendige merudgifter Servicelovens 100 Acadre dok.: 69211-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalget på møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsen

Læs mere