Borgerrådgiverens beretning 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borgerrådgiverens beretning 2014"

Transkript

1 Borgerrådgiverens beretning 204 Beretningen er baseret på henvendelserne til Borgerrådgiveren. januar 3. december 204

2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING HENVENDELSER TIL BORGERRÅDGIVEREN HENVENDELSER TIL BORGERRÅDGIVEREN DIALOGPRINCIP SOM LØSNING PÅ BORGERENS UTILFREDSHED MED FORVALTNINGEN FORVALTNINGEN ER I 72 TILFÆLDE ANMODET OM AT FORHOLDE SIG TIL BORGERENS UTILFREDSHED ÅRSAGEN TIL BORGERNES UTILFREDSHED HENVENDELSER BESVARET AF BORGERRÅDGIVER NÆRMERE UNDERSØGELSE AF SAGSBEHANDLINGEN Sag vedrørende Borgerservice Sag vedrørende Jobcenter Norddjurs SVARFRISTEN FOR HENVENDELSER FRA BORGERRÅDGIVEREN ER PÅ 3 UGER ARBEJDSMARKEDSDIREKTØRENS OMRÅDE VELFÆRDSDIREKTØRENS OMRÅDE MYNDIGHEDSAFDELING BØRN MYNDIGHEDSAFDELING VOKSEN SUNDHED OG OMSORG SKOLE OG DAGTILBUD UDVIKLINGSDIREKTØRENS OMRÅDE BORGERRÅDGIVEREN HENVENDELSER VEDRØRENDE BORGERRÅDGIVEREN AFTALEN OM FÆLLES BORGERRÅDGIVERFUNKTION MED FAVRSKOV, NORDDJURS, RANDERS OG SKANDERBORG KOMMUNE KONKLUSION OG ANBEFALINGER DÅRLIG KOMMUNIKATION/SAMARBEJDE, LANGSOMMELIG SAGSBEHANDLING OG MANGLENDE INDDRAGELSE I EGEN SAG MULIGHED FOR AT INDHENTE SAG TIL NÆRMERE UNDERSØGELSE...7 2

3 Indledning Borgerrådgiveren skal være garant for, at kommunen ikke kun ser sig selv med egne briller, men også konfronteres med den virkelighed, som borgerne oplever. Det er vores håb, at alle som arbejder med sagsbehandling og borgerbetjening i Norddjurs Kommune samt andre med interesse for området finder nyttig viden og inspiration i denne beretning. 2 Henvendelser til Borgerrådgiveren Beretningen indeholder en beskrivelse af antallet af henvendelser, hvilke direktørområder borgerne henvender sig om, samt en beskrivelse af de generelle problemstillinger, der påpeges i disse henvendelser. Herefter kommer der en nærmere beskrivelse af henvendelserne inden for de områder og afdelinger, hvor der har været flest henvendelser, eller hvor henvendelserne har haft en sådan karakter, at de efter Borgerrådgiverens opfattelse bør nævnes i årsberetningen. Borgerrådgiveren gør opmærksom på, at nogle områder i kraft af deres opgaver er mere i kontakt med borgerne end andre. Man skal endvidere være opmærksom på, at der også er forskel på, om områdets relation til borgerne har et stærk myndighedspræg, eller om der er tale om mere serviceorienterede opgaver. Med stærkt myndighedspræg henvises der til, at der træffes afgørelser vedrørende forsørgelse, hjælpebehov, familieforhold eller andre sociale forhold, til forskel fra f.eks. udstedelse af pas, som er en mere serviceorienteret opgave. 2. Henvendelser til Borgerrådgiveren Beretningen vedrører perioden. januar 204 til 3. december 204, hvor der har været 306 henvendelser til Borgerrådgiveren. Figur viser antallet af henvendelser fordelt på direktørområder. Til sammenligning var der 233 henvendelser i 203 og 70 henvendelser i 202 til Borgerrådgiveren. Figur 306 henvendelser fordelt på direktørområder Arbejdsmarkedsdirektør (83) Velfærdsdirektør (65) Udviklingsdirektør (6) Norddjurs Kommune* (35) Uden for kompetence (7) *Generelle henvendelser, der ikke vedrører et direktørområde, f.eks. henvendelser fra andre kommuner om borgerrådgiverfunktionen, interview mv. Som beskrevet i beretningen for 203, så er en af årsagerne til den forsatte stigning i antallet af henvendelser, at flere borgere er blevet opmærksomme på, at Norddjurs Kommunalbestyrelse har etableret en uafhængig borgerrådgiverfunktion, hvor borgerne kan henvende sig, hvis de er utilfredse 3

4 med den behandling, som de har oplevet i Norddjurs Kommune, eller ønsker at drøfte deres sag med en uvildig instans. Den fortsatte stigning i antallet af henvendelser betyder dog, at det har været nødvendigt for Borgerrådgiveren at prioritere at mødes med borgerne frem for at indhente sager til nærmere undersøgelse eller være i en tæt dialog med de enkelte afdelinger omkring forbedring af sagsbehandlingen og dermed også forbedringer for borgerne. Borgerrådgiveren har i beretningen for 203 beskrevet, at Norddjurs Kommune bør forholde sig til, at i næsten alle de tilfælde, hvor en borger har klaget, skyldes det, at borgeren var utilfreds med kommunikationen/samarbejdet med afdelingen, langsommelig sagsbehandling eller manglende inddragelse i egen sag. Det er Borgerrådgiverens erfaring, at de enkelte afdelinger med en målrettet indsats forholdsvist nemt kan formindske antallet af utilfredse borgere. Borgerrådgiveren ønsker i den forbindelse at gøre forvaltningen opmærksom på, at de afdelinger, som har mange borgere, der er utilfredse med sagsbehandlingen, sandsynligvis kan formindske andelen af utilfredse borgere ved at blive endnu bedre til at forklare borgerne, hvad de kan forvente i forbindelse med sagsbehandlingen, herunder den forventede sagsbehandlingstid. Og ved at afdelingerne i højere grad inddrager og lytter til borgeren i forbindelse med sagsbehandlingen og hurtigt besvarer borgernes henvendelser. Det er Borgerrådgiverens opfattelse, at det vil højne borgernes forståelse for og dermed også tillid til Norddjurs Kommunes sagsbehandling og afgørelser, hvis Norddjurs Kommune i forbindelse med sagsbehandlingen i højere grad inddrager borgerne, herunder orienterer dem, når der sker noget, som har betydning for dem og deres sag. Det er endvidere Borgerrådgiverens opfattelse, at rettidige og klare svar til borgerne vil kunne mindske ressourceforbruget til behandling af henvendelser fra utilfredse borgere, behandling af klagesager og herigennem også antallet af henvendelser til Borgerrådgiveren. Det er en af Borgerrådgiverens opgaver, at medvirke til forbedring af den kommunale sagsbehandling. Borgerrådgiveren yder derfor gerne konsultativ bistand til forvaltningen og medarbejderne i Norddjurs Kommuner. I 204 har Borgerrådgiveren flere gange været i dialog med forvaltningen om behov og muligheder for forbedringer af sagsbehandling i Norddjurs Kommune. Dette er sket både på Borgerrådgiverens initiativ og på initiativ fra forvaltningen. I den forbindelse gør Borgerrådgiveren opmærksom på, at samarbejdet med forvaltningen i Norddjurs Kommune er positivt og forvaltningen er lydhør overfor de forslag til forbedring af sagsbehandlingen, som foreslås af Borgerrådgiveren. 2.2 Dialogprincip som løsning på borgerens utilfredshed med forvaltningen Når Borgerrådgiveren tidligere henvendte sig til forvaltningen, skete det altid skriftligt, og forvaltningen blev anmodet om at udarbejde en skriftlig besvarelse. Men sagerne er aldrig helt ens, og nogle sager egner sig bedre til en hurtig og mere fleksibel behandling. Derfor har Borgerrådgiveren i 204 forsøgt at behandle nogle af henvendelser på en ny måde, med fokus på, hvordan Borgerrådgiveren kunne skabe størst forandring for den enkelte borger. Dette gælder for eksempel i de tilfælde, hvor en borger henvender sig med et akut problem, der hurtigt kan løses ved, at Borgerrådgiveren benytter et udvidet dialogprincip og tager kontakt til den pågældende afdeling eller sagsbehandler for at få dem til at hjælpe med at løse problemet. Borgerrådgiveren har i 204 i 3 tilfælde benyttet dette udvidede dialogprincip for derigennem, at finde en hurtig og fleksibel løsning på borgerens problem. Det er Borgerrådgiverens erfaring, at både borgere, sagsbehandlere og afdelingerne er mere tilfredse med denne udvidede dialogbaserede tilgang til løsning af borgernes problemer, og Borgerrådgiveren vil derfor også fremover benytte sig af denne metode. 2.3 Forvaltningen er i 72 tilfælde anmodet om at forholde sig til borgerens utilfredshed Som det ses af figur 2, så har Borgerrådgiveren kun i 72 af de 306 henvendelser anmodet forvaltningen om at forholde sig til og besvare borgerens henvendelse. På baggrund af besvarelsen afsluttes de fleste sager, enten fordi borgeren er tilfreds med forvaltningens besvarelse, eller fordi Borgerrådgiveren på baggrund af besvarelsen ikke finder anledning til at foretage en yderligere undersøgelse af sagsbehandlingen. 4

5 Figur 2 Henvendelserne vedrørende Norddjurs Kommune (306) Besvaret af borgerrådgiver (205) Dialog (3) Sendt til besvarelse i afdelingen (72) Bisidder (9) Hjælp til klage (7) 2.4 Årsagen til borgernes utilfredshed Som beskrevet i beretningen for 203, så forsøger Borgerrådgiveren at identificere den utilfredshed, som fylder mest hos borgeren, og som ofte også er årsag til, at borgeren efterfølgende både bliver utilfreds med andre forhold i sagsbehandlingen og med sagsbehandleren. Formålet med figur 3 er at vise den primære utilfredshed, i de sager, som er oversendt til besvarelse ved forvaltningen. I den forbindelse er det Borgerrådgiverens opfattelse, at såfremt forvaltningen havde forhindret den primære utilfredshed så er det overvejende sandsynligt, at borgeren ikke var blevet utilfreds med andre forhold af sagsbehandling eller over sagsbehandleren. Figur 3 Årsagen til borgerens utilfredshed (72) Dårlig kommunikation/samarbejde (24) Langsommelig sagsbehandling (8) Manglende afgørelse i sag (5) Manglende inddragelse i egen sag (5) Manglende partshøring (2) Manglende svar på henvendelse (8) Som det fremgår af figur 3, så udgør borgerens utilfredshed med langsommelig sagsbehandling og dårlig kommunikation mere end halvdelen af de henvendelser, som skal besvares af forvaltningen. Hvis man dertil lægger de henvendelser, hvor borgerne er utilfredse med manglende svar på deres 5

6 henvendelser til forvaltningen og manglende inddragelse i egen sag, så udgør disse 4 årsager lidt mere end 75 % af de henvendelser, som er oversendt til besvarelse ved forvaltningen. Det skal i den forbindelse nævnes, at henvendelser, hvor borgeren er utilfreds med kommunikationen og samarbejdet med sin sagsbehandler, registreres som dårlig kommunikation/samarbejde, mens henvendelser, hvor borgeren er tilfreds med sagsbehandleren, men usikker på hvad der sker i borgerens sag registreres som manglende inddragelse i egen sag. Borgerrådgiveren har tidligere beskrevet, hvorledes forvaltningen med en målrettet indsats og større fokus på inddragelse af borgerne forholdsvist nemt vil kunne nedbringe andelen af utilfredse borgere. Det ses endvidere af figur 3, at omkring 20 % af henvendelserne skyldes utilfredse med manglende afgørelse. Det handler typisk om manglende afgørelse på en borgers ansøgning om hjælp, herunder økonomisk hjælp, eller anmodninger om aktindsigt i borgerens egen sag. På baggrund af denne stigning vil Borgerrådgiveren fremover have særligt fokus på disse sager, hvor forvaltningen mangler at træffe afgørelse i en sag. I beretningens afsnit 3 til 7 vil der være en nærmere beskrivelse af, hvilke oplevelser, som har været den primære årsag til borgernes utilfredshed med den enkelte afdeling. De enkelte afdelinger kan herefter benytte disse observationer til at finde viden og inspiration i forhold til at gøre en indsats for at nedbringe deres andel af utilfredse borgere. 2.5 Henvendelser besvaret af Borgerrådgiver Som beskrevet i tidligere beretninger, så indgår de henvendelser, som besvares af Borgerrådgiveren, uden at den berørte afdeling involveres i besvarelsen, også i det grundlag og den dialog, som Borgerrådgiveren har med de forskellige afdelinger i Norddjurs Kommune omkring forbedring af sagsbehandlingen. Det er således ikke alene de sager, hvor Borgerrådgiveren udtaler kritik over sagsbehandling, som bruges til at forbedre sagsbehandlingen, men alle henvendelser, som indgår i dette arbejde. 2.6 Nærmere undersøgelse af sagsbehandlingen Som tidligere beskrevet oversendte Borgerrådgiveren 72 henvendelser til besvarelse i forvaltningen. I 7 af de fremsendte henvendelser har forvaltningen bekræftet og beklaget de forhold, som borgeren var utilfredse med. I den forbindelse gør Borgerrådgiveren opmærksom på, at såfremt en afdeling over en længere periode gentagne gange bekræfter og beklager den samme type fejl i sagsbehandlingen, så orienterer Borgerrådgiveren afdelingen om, at den bør korrigere sine procedurer således, at den pågældende fejl ikke længere opstår. Borgerrådgiveren har på baggrund af afdelingens besvarelse, og efter aftale med de pågældende borgere, i 2 tilfælde indhentet sagen til nærmere undersøgelse. Borgerrådgiveren gør i den forbindelse Kommunalbestyrelsen opmærksom på, at Borgerrådgiveren fandt flere sager, som var egnet til en nærmere undersøgelse. Men den fortsatte store stigning i antallet af henvendelser til Borgerrådgiveren betyder, at Borgerrådgiveren har valgt at prioritere henvendelserne fra borgerne og har dermed valgt at nedprioritere antallet af sager, der indhentes til nærmere undersøgelse Sag vedrørende Borgerservice I denne sag meldte Borgerservice en borger for forsvundet med den konsekvens, at borgerens Nemkonto lukkede, og borgeren derfor igennem flere måneder ikke fik udbetalt sin førtidspension. Der var tale om en borger med store sociale udfordringer, som bl.a. medførte, at borgeren blev smidt ud af sit lejemål. Borgeren havde herefter ikke nogen folkeregisteradresse, hvorfor borgeren lavede en aftale med Borgerservice om, at borgeren mindst en gang om måneden hentede sin post i Borgerservice. Men de sociale problemer, som var årsagen til at borgeren blev smidt ud af sit lejemål, betød også, at borgeren ikke formåede at overholde aftalen om at afhente sin post i Borgerservice. Borgerservice sendte herefter et brev til borgeren, hvor man orienterede borgeren om, at såfremt borgeren ikke reagerede på brevet, så ville Borgerservice melde borgeren for forsvundet. Borgeren reagerede ikke på brevet, hvorefter Borgerservice meldte borgeren forsvundet. Borgeren henvendte sig et par måneder senere til Borgerrådgiveren, idet han var utilfreds med, at Borgerservice ikke havde kontaktet ham telefonisk, sendt en mail eller sendt brevet via digital post inden han blev meldt forsvundet. Specielt fordi konsekvenserne af at melde en borger for forsvundet er, at borgeren herefter ikke kan få udbetalt ydelser til sin Nem-konto. 6

7 Borgerrådgiveren anmodede herefter Borgerservice, om at forholde sig til borgerens klage. Men på baggrund af Borgerservice besvarelse, spurgte Borgerrådgiveren, om Borgerservice havde forsøgt at kontakte borgeren via borgerens mobiltelefon eller digitalpost, som borgeren allerede på daværende tidspunkt var tilmeldt. Borgerservice svarede, at man havde forsøgt at ringe til borgeren, dog uden at komme igennem, men at Borgerservice ikke havde sendt posten via digital post. På baggrund af dette svar valgte Borgerrådgiveren at undersøge sagen nærmere. I den forbindelse fremsendte Borgerservice følgende udtalelse: ---- I den konkrete sag blev borgeren efter eget ønske registreret som uden fast bopæl fra. april 203. Når man bliver registreret som værende uden fast bopæl, aftales det altid med borgerne, at man skal møde personligt op hver uge for at afhente den post, der er returneret. På den måde kan det også bekræftes, at man opholder sig i kommunen. Da der har været returpost i den konkrete sag, indikerer dette, at borgeren ikke har haft en digital postkasse i længere tid. Det kunne derfor have været rart med dokumentation for, at borgeren havde oprettet sin digitale postkasse inden det tidspunkt, hvor borgeren blev meldt forsvundet. Såfremt dette ikke var tilfældet, kunne det være forklaringen på, at der ikke var sendt post til den digitale postkasse. For at kunne være registreret som uden fast bopæl er lovmæssigt en forudsætning, at man ikke ved, hvor man skal sove fremover som f.eks. farende svende. Hvis man opholder sig på en campingplads eller ved venner og bekendte, skal man have adresse der, hvor man sover. Borgeren har på intet tidspunkt oplyst, at han boede på en campingplads eller ved venner og bekendte, som det fremgår at borgeren klage. Borgeren har således overtrådt reglerne om registrering i forhold til folkeregisterloven, og borgeren har heller ikke overholdt aftalen om møde personligt op i Borgerservice. Folkeregisteret skal med mellemrum tage sager uden fast bopæl op for at undersøge, om der kan fastlægges en bopæl eller fast opholdssted. Det er også sket i denne sag. Da folkeregisteret traf den alvorlige beslutning om at melde borgeren forsvundet, var det på grundlag af et langt forløb, hvor det gennem længere tid ikke havde været muligt få kontakt med borgeren eller på andre måder fastslå, hvor borgeren havde ophold. Folkeregisteret havde en formodning om, at borgeren ikke havde ophold i Norddjurs Kommune, og det har efterfølgende kunne konstateres, at borgeren umiddelbart efter at være meldt forsvundet flyttede sin adresse til xxxx. Det er således ikke rimeligt udelukkende at tage Borgerens udokumenterede oplysninger om folkeregisterets manglende forsøg på kontakt via den digitale postkasse til indtægt, idet det ikke giver et retvisende billede af hele sagen. Efter at have gennemgået sagen udtalte Borgerrådgiveren følgende: Det er Borgerrådgiverens opfattelse, at det forhold, at man melder en borger forsvundet, kræver en betydelig dokumentation for, at borgeren faktisk er forsvundet. I dette tilfælde, hvor Borgerservice havde en aftale med borgeren om, at borgeren på ugentlig basis skulle afhente sin post i Borgerservice, finder jeg det berettiget, at Borgerservice overvejede om borgeren var forsvundet, idet borgeren ikke længere, som aftalt, hentede den returnerede post. Men jeg finder det ikke tilstrækkeligt, at Borgerservice valgte at kontakte borgeren via et almindeligt brev, når selve det forhold, der gjorde, at Borgerservice troede, at borgeren var forsvundet, var, at borgeren ikke hentede den returnerede post. Det må derfor have stået klart for Borgerservice, at der var en overhængende risiko for, at borgeren ikke ville modtage brevet fra Borgerservice. Borgerservice oplyser, at man efterfølgende forsøgte at ringe til borgeren, men uden dog at få kontakt med borgeren. Borgerservice har ikke dokumenteret, hvornår disse forsøg er gjort eller hvilket telefonnummer, der blev ringet til. 7

8 Borgerrådgiveren er enig i Borgerservice beskrivelse af, at det er alvorligt at melde en borger forsvundet. Borgerrådgiveren finder det derfor kritisabelt, i denne alvorlige situation, at Borgerservice ikke forsøgte at kontakte borgeren via alle de kommunikationskanaler, som man vidste borgeren benyttede sig af. Efter Borgerrådgiverens opfattelse, burde Borgerservice, ud over et almindeligt brev og forsøg på telefonisk kontakt, have sendt en meddelelse til borgeren via enten digital post, almindelig mail eller SMS og anmodet borgeren om at kontakte Norddjurs Kommune Sag vedrørende Jobcenter Norddjurs I denne sag havde en borger og dennes nære pårørende gentagne gange henvendt sig til Jobcenter Norddjurs for at få aktindsigt borgerens ansøgning om kontanthjælp fra den 5. december 20. Efter borgerens opfattelse havde borgeren allerede tilbage i 20 både søgt om kontanthjælp men også om støtte til betaling af huslejen. Dette blev dog afvist af Jobcenter Norddjurs, hvorfor borgeren anmode om aktindsigt i sin ansøgning fra den 5. december 20for derigennem at kunne dokumentere sin ansøgning. Jobcenter Norddjurs oplyste dog, at man ikke kunne finde den pågældende ansøgning fra 20. Efterfølgende var borgeren i anden anledning på ydelseskontoret, hvor borgeren i sagsbehandlerens elektroniske journalsystem så sin ansøgning fra den 5. december 20, hvor det fremgik at oplysningerne omkring borgerens udgifter til husleje var udfyldt. Borgeren kunne dog konstatere, at der var kryds henover det pågældende afsnit i ansøgningen. Herefter henvendte borgeren sig til Borgerrådgiveren for at klage over, at Jobcenter Norddjurs ikke havde talt sandt, når man påstod at den pågældende ansøgning fra 20 ikke kunne findes i Norddjurs Kommunes journalsystemer. Borgerrådgiveren rettede henvendelse til Jobcenter Norddjurs vedrørende borgerens anmodninger om aktindsigt, men igen var svaret, at man ikke kunne finde den pågældende ansøgning fra 20. Den 26. september 204 modtog borgeren et brev fra Norddjurs Kommune, med kopi af hendes ansøgning dateret 5. december 20. Brevet var uden poststempel og indeholdt hverken følgeskrivelse eller andet, som kunne forklare, hvorfor og fra hvem borgeren modtog aktindsigten. Borgerrådgiveren anmodede herefter Arbejdsmarkedsområdet og Borgerservice om en udtalelse angående den aktindsigt, som den 26. september blev leveret til borgeren: I forhold til den udleverede aktindsigt i ansøgningen af 5 december 20, så skal der redegøres for følgende: hvornår anmodningen om aktindsigt er modtaget hvor lang tid der er anvendt på sagsbehandlingen hvornår dokumentet er fremsendt til borgeren og hvorfor der ikke er vedlagt følgebrev eller andet som kan oplyse, hvem der har fremsendt den pågældende aktindsigt. Arbejdsmarkedsområdet sendte herefter følgende udtalelse: I forhold til ønsket om en udtalelse fremsendes følgende: Der er ikke anmodet om aktindsigt hos Kontanthjælpsteamet i 204, men borgerens nære pårørende har 6. september 204 rettet henvendelse og oplyst, at borgeren gerne ville have sendt en kopi af ansøgningsskemaet om kontanthjælp. Det er årsagen til, at kopien af ansøgningsskemaet blev fremsendt uden følgeskrivelse. Det fremsatte ønske om kopi af ansøgningsskemaet kan rent juridisk tolkes om en anmodning om aktindsigt, men det vil medføre nogle ressourcemæssige konsekvenser, hvis alle ønsker om kopier skal betragtes som anmodninger om aktindsigt. Kopi af ansøgningen om kontanthjælp er sendt den 25. september 204. Da henvendelsen fra borgerens nære pårørende ikke blev tolket som en aktindsigt, er der ikke truffet afgørelse om aktindsigt. 8

9 Da kopien er sendt 7 arbejdsdage efter modtagelsen, er fristen under alle omstændigheder overholdt. I forhold til kopien af ansøgning om kontanthjælp af 5. december 20 redegøres for følgende: o Ønsket om kopi af ansøgningen blev modtaget den 6. september 204. o Sagen blev ikke sagsbehandlet, da ønsket om kopi af ansøgningsskemaet ikke blev tolket som en anmodning om aktindsigt. Kopien er sendt 7 arbejdsdage efter modtagelsen. o Kopi af ansøgningen om kontanthjælp er sendt den 25. september 204. Da ønsket om en kopi af ansøgningsskemaet ikke blev tolket som en anmodning om aktindsigt, blev kopien ikke vedlagt en følgeskrivelse. Efter at have gennemgået sagen fandt Borgerrådgiveren flere sagsbehandlingsmæssige problemstillinger, som efterfølgende er gennemgået med arbejdsmarkedsområdet. Overstreget ansøgning om støtte til husleje: Borgerrådgiveren har været i dialog med Arbejdsmarkedsområdet omkring manglende dokumentation (journalnotat) omkring, hvorfor borgerens ansøgning om støtte til huslejen fra den 5. december 20 var overstreget. I den forbindelse har Arbejdsmarkedsområdet tilbudt borgeren, at der foretages en vurdering af, om borgeren var berettiget til støtte til husleje i overensstemmelse med borgerens ansøgning fra december 20. Sagsbehandlingen i forbindelse med anmodning om aktindsigt Borgerrådgiveren har i beretningen for 202 beskrevet forvaltningslovens regler for sagsbehandlingen i forbindelse med en parts anmodning om aktindsigt i sin egen sag. Herunder beskrev Borgerrådgiveren, at fristen for at træffe afgørelse efter forvaltningslovens 6, stk. 2 er snarest. Det betyder, at afgørelsen om aktindsigten skal prioriteres over afdelingens almindelige opgaver, det vil sige herunder også den almindelige sagsbehandling. Det betyder, at fristen for at imødekomme en anmodning om aktindsigt, svarer til, hvor lang tid det tager at samle sagsakterne og gennemgå sagsakternes oplysninger. Umiddelbart herefter kan afdelingen træffe afgørelse om aktindsigt, enten ved at kopiere sagsakterne og udlevere dem til borgeren eller ved at træffe afgørelse om, at anmodning om aktindsigt ikke kan imødekommes. Sagsforløbet i denne sag og afdelingens fortolkning omkring, hvornår der er tale om aktindsigt, er efter Borgerrådgiverens opfattelse ikke i overensstemmelse med forvaltningslovens bestemmelser omkring aktindsigt. Derfor har Borgerrådgiveren aftalt med Arbejdsmarkedsområdet, at der udarbejdes en procedure for håndtering af anmodninger om aktindsigt, som skal gælde for alle afdelingerne på Arbejdsmarkedsområdet. 2.7 Svarfristen for henvendelser fra Borgerrådgiveren er på 3 uger I beretningen for 203 beskrev Borgerrådgiveren, at der havde været flere tilfælde, hvor nogle afdelinger ikke besvarede henvendelserne fra Borgerrådgiveren inden for den frist, som følger af Borgerrådgiverens vedtægter. Derfor fremgik det også af Borgerrådgiverens beretning for 203, at Borgerrådgiveren i 204 vil have et særligt fokus på, at henvendelserne blev besvaret inden for den angivne frist. Det fremgår af vedtægterne for Borgerrådgiver, at svarfristen er 3 uger. Det fremgår også tydeligt af den henvendelse, som Borgerrådgiveren oversender til forvaltningen, at fristen for at besvare henvendelsen er 3 uger. Derudover har Borgerrådgiveren en fast praksis for altid at imødekomme en anmodning om længere frist til at udarbejde besvarelsen. På trods af dette oplevede Borgerrådgiveren i 204, at det i forhold til 7 henvendelser var nødvendigt at sende en rykker til en afdeling, før den besvarede Borgerrådgiverens henvendelse. I tilfælde var det nødvendigt at sende 2 rykkere, og i den konkrete sag tog det afdelingen 63 dage at udfærdige et svar på henvendelsen fra Borgerrådgiveren De 7 rykkere, som Borgerrådgiveren har sendt i 204 fordeler sig med 6 rykkere vedrørende afdelinger på Arbejdsmarkedsområdet og på Velfærdsområdet. 9

10 På trods af at Borgerrådgiveren kan konstatere en meget positiv udvikling i forhold til at få besvaret henvendelserne fra Borgerrådgiveren, så finder Borgerrådgiveren det stadigt utilfredsstillende, når det er nødvendigt at sende en rykker for at få besvaret henvendelsen. Borgerrådgiveren vil derfor fortsat have fokus på og registrere, hvorvidt det har været nødvendigt at sende en rykker til forvaltningen. 3 Arbejdsmarkedsdirektørens område I 204 har der været 83 henvendelser vedrørende Arbejdsmarkedsområdet. Til sammenligning kan det oplyses, at der i 203 var 48 henvendelser og henvendelser i 202. På baggrund af den nye struktur, som er gennemført på Arbejdsmarkedsområdet, er det ikke muligt at sammenligne henvendelserne på de enkelte afdelinger. Beretningen indeholder derfor alene en sammenligning af henvendelserne for hele Arbejdsmarkedsområdet. Af de 83 henvendelser til Arbejdsmarkedsområdet, har Borgerrådgiveren i 56 tilfælde anmodet den berørte afdeling om at forholde sig til og besvare borgerens henvendelse. Det er således lidt mere end 2/3 af henvendelser, som bliver besvaret ved Borgerrådgiveren, uden at Arbejdsmarkedsområdet har været involveret i besvarelsen. Som beskrevet tidligere, så egner nogle sager sig bedre til en hurtig og mere fleksibel behandling, hvor borgerens akutte problem kan løses ved, at Borgerrådgiveren tager kontakt til den pågældende afdeling eller den pågældende sagsbehandler. I forhold til Arbejdsmarkedsområdet har Borgerrådgiveren i 204 anvendt det udvidede dialogprincip i 7 tilfælde, for derigennem at få en hurtigere løsning på borgerens problem. Figur 4 Henvendelserne vedrørende Arbejsmarkedsområdet (83) Besvaret af borgerrådgiver (07) Til besvarelse i en afdeling (56) Bisidder (7) Dialog (7) Hjælp til klage (6) Som beskrevet tidligere, så forsøger Borgerrådgiveren at identificere den utilfredshed, som fylder mest hos borgeren, og som ofte også er årsag til, at borgeren efterfølgende både bliver utilfreds med andre forhold i sagsbehandlingen og med sagsbehandleren. Formålet med figur 5 er at vise den primære utilfredshed i de sager, som er oversendt til besvarelse ved Arbejdsmarkedsområdet. 0

11 Figur 5 Årsagen til borgerens utilfredshed (56) Dårlig kommunikation/samarbejde (8) Langsommelig sagsbehandling (4) Manglende afgørelse i sag (2) Manglende inddragelse i egen sag (4) Manglende partshøring () Manglende svar på henvendelse (7) Som det fremgår af figur 5 kan årsagerne til, at henvendelserne blev sendt til besvarelse ved Arbejdsmarkedsområdet dækkes af følgende temaer: Dårlig kommunikation/samarbejde Langsommelig sagsbehandling Manglende afgørelse i sagen Manglende besvarelse af borgerens henvendelse Manglende inddragelse i egen sag Manglende partshøring Der er stort set de samme klagetemaer, som Borgerrådgiveren beskrev i beretningen for 203, som hovedårsagerne til borgernes utilfredshed med sagsbehandlingen i Arbejdsmarkedsområdet. Det er Borgerrådgiverens opfattelse, at såfremt Arbejdsmarkedsområdet havde forhindret den primære utilfredshed, så er det overvejende sandsynligt, at borgeren heller ikke være blevet utilfreds med andre forhold ved sagsbehandlingen eller sagsbehandleren. Borgerrådgiveren vil derfor anbefale, at Arbejdsmarkedsområdet forholder sig til de klagetemaer, som fremgår af figur 5, for herigennem at finde inspiration til, hvorledes man kan forhindre, at borgerne i første omgang bliver utilfredse med sagsbehandlingen i de enkelte afdelinger i Arbejdsmarkedsområdet. På baggrund af den omstrukturering, som blev påbegyndt i efteråret 204, har Borgerrådgiveren valgt ikke at kommentere henvendelserne vedrørende de enkelte afdelinger nærmere. Det skyldes først og fremmest, at den nye struktur har medført, at tidligere sagsområder nu er fordelt på flere forskellige afdelinger. Det betyder, at Borgerrådgiverens registreringer for 204 ikke giver et retvisende og anvendeligt billede på henvendelser vedrørende den enkelte afdeling. Borgerrådgiveren har dog i forbindelse med omstruktureringen været i dialog med ledelsen på Arbejdsmarkedsområdet omkring de generelle sagsbehandlingsmæssige problemstillinger, som området, efter Borgerrådgiverens opfattelse, bør have ekstra fokus på. Såfremt Arbejdsmarkedsområdet anmoder om det, deltager Borgerrådgiveren gerne i yderligere dialog også med den enkelte afdeling omkring forbedring af sagsbehandlingen. I beretningen for 205 vil der igen være en nærmere gennemgang af henvendelserne fordelt på de enkelte afdelinger.

12 4 Velfærdsdirektørens område I 204 har der været 65 henvendelser vedrørende Velfærdsdirektørens områder, fordelt med henholdsvis henvendelse vedrørende Skole og dagtilbud, henvendelser vedrørende Sundhed og omsorg, 30 henvendelser vedrørende Myndighedsafdeling Voksen og 23 henvendelser vedrørende Myndighedsafdeling Børn. I 203 var der til sammenligning 50 henvendelser vedrørende Velfærdsdirektørens område fordelt med henholdsvis 3 henvendelser vedrørende Skole og dagtilbud, 8 henvendelser vedrørende Sundhed og omsorg, 6 henvendelser vedrørende Myndighedsafdeling Voksen og 23 henvendelser vedrørende Myndighedsafdeling Børn. Henvendelser på velfærdsdirektørens område er illustreret i figur 6. Figur 6 Henvendelserne vedrørende Velfærdsområdet (65) Myndighed Børn (23) Myndighed Voksen (30) Skole og dagtilbud () Sundhed og omsorg () Af de 65 henvendelser til Velfærdsområdet, har Borgerrådgiveren i 7 tilfælde anmodet den berørte afdeling om at forholde sig til og besvare borgerens henvendelse. Det er således næsten 3/4 af henvendelserne, som bliver besvaret ved Borgerrådgiveren uden at Velfærdsområdet har været involveret i besvarelsen. Som beskrevet tidligere så egner nogle sager sig bedre til en hurtig og mere fleksibel behandling, hvor borgerens akutte problem kan løses ved, at Borgerrådgiveren tager direkte kontakt til den pågældende afdeling eller den pågældende sagsbehandler. I forhold til Velfærdsområdet har Borgerrådgiveren i 204 anvendt det udvidede dialogprincip i 3 tilfælde for derigennem at få en hurtigere løsning på borgerens problem. Det er Borgerrådgiverens erfaring, at både borgere, sagsbehandlere og de enkelte afdelinger er tilfredse med denne tilgang til løsning af borgernes problemer, og Borgerrådgiveren vil derfor også fremover benytte sig af denne metode. 2

13 Figur 7 Henvendelser vedrørende Velfærdsområde (65) Besvaret af borgerrådgiver (43) Til besvarelse i en afdeling (7) Bisidder () Dialog (3) Hjælp til klage () Som beskrevet tidligere forsøger Borgerrådgiveren at identificere den utilfredshed, som fylder mest hos borgeren, og som ofte også er årsag til, at borgeren efterfølgende både bliver utilfreds med andre forhold i sagsbehandlingen, med sagsbehandleren og i sidste ende nogle gange også afgørelsen. Formålet med figur 8 er at vise den primære utilfredshed i de sager, som er oversendt til besvarelse ved Velfærdsområdet. Figur 8 Årsagen til borgerens utilfredshed (7) Dårlig kommunikation/samarbejde (5) Langsommelig sagsbehandling (3) Manglende afgørelse i sag (5) Manglende inddragelse i egen sag () Manglende orientering om sagsbehandling () Manglende partshøring () Manglende svar på henvendelse () Som det fremgår af figur 8 er næsten halvdelen af årsagerne til, at henvendelserne blev sendt til besvarelse ved Velfærdsområdet, at borgeren oplevede dårlig kommunikation/samarbejde med området eller at sagsbehandlingen var langsommelig. Borgerrådgiveren vil derfor opfordre Velfærdsområdet til at forholde sig til de klagetemaer, som fremgår af figur 8, for herigennem at finde inspiration til, hvorledes afdelingen kan forhindre, at borgerne i første omgang bliver utilfredse med sagsbehandlingen i afdelingen. 3

14 4. Myndighedsafdeling Børn I 204 var der 23 henvendelser vedrørende Myndighedsafdeling Børn. Til sammenligning var der også 23 henvendelser i 203 og 9 henvendelser i 202. Af de 23 henvendelser har Borgerrådgiveren i 7 tilfælde oversendt henvendelsen til besvarelse i Myndighedsafdeling Børn, mens Borgerrådgiveren i tilfælde anvendte det udvidede. Borgerrådgiveren har modtaget svar på alle henvendelserne. I 3 tilfælde er henvendelsen besvaret efter den frist, som følger af Borgerrådgiverens vedtægter, men inden der blev afsendt en rykker. Myndighedsafdeling Børn har i 4 af oversendelsessagerne bekræftet og beklaget det forhold, som borgeren har klaget over. Borgerrådgiveren har ikke fundet anledning til at indhente nogle af sagerne til nærmere undersøgelse. Besvarelserne fra Myndighedsafdelingen Børn har været fyldestgørende, og de har ikke givet anledning til bemærkninger fra Borgerrådgiveren. Borgerrådgiveren har både i forbindelse med de henvendelser, som blev oversendt til besvarelse ved afdelingen, men også i forhold til de henvendelser, hvor det udvide dialogprincip blev anvendt, registreret den utilfredshed, som umiddelbart fyldte mest hos borgeren. Borgerrådgiveren har for de 7 oversendelsesager og den ene dialogsag registreret følgende: 2 sager med manglende afgørelse i borgerens sag sager som skyldes dårlig kommunikation/samarbejde med borgeren 2 sager som skyldes langsommelig sagsbehandling sag om manglende orientering om aktuelle sagsbehandlingsskridt sag med manglende inddragelse i egen sag sager, hvor borgeren havde spørgsmål til sagsbehandlingen Det er Borgerrådgiverens vurdering, at antallet af henvendelser udgør et for spinkelt grundlag i forhold til at påpege tendenser og komme med generelle anbefalinger. 4.2 Myndighedsafdeling Voksen I 204 var der 30 henvendelser vedrørende Myndighedsafdeling Voksen, hvor der til sammenligning var 6 henvendelser i 203 og 3 henvendelser i 202. Af de 30 henvendelser vedrørende Myndighedsafdeling Voksen har Borgerrådgiveren i 8 tilfælde oversendt henvendelsen til besvarelse i afdelingen, mens Borgerrådgiveren i 2 tilfælde anvendte det udvidede dialogprincip. Borgerrådgiveren har både i forbindelse med de henvendelser, som blev oversendt til besvarelse ved afdelingen, men også i forhold til de henvendelser, hvor det udvide dialogprincip blev anvendt, registreret den utilfredshed, som umiddelbart fyldte mest hos borgeren. Borgerrådgiveren har i de 0 henvendelser registret følgende: sag med manglende svar på borgerens henvendelse 4 sager som skyldes dårlig kommunikation/samarbejde med borgeren 2 sag som skyldes langsommelig sagsbehandling 3 sag som skyldes manglende afgørelse i borgerens sag Selvom antallet af henvendelser udgør et for spinkelt grundlag i forhold til at påpege tendenser og komme med generelle anbefalinger, så vil Borgerrådgiveren på baggrund af det stigende antal henvendelser vedrørende Myndighedsafdeling Voksen opfordre afdelingen til, at se på de klagetemaer, som fremgår af figur 8 for herigennem at finde inspiration til, hvorledes man kan forhindre, at borgerne bliver utilfredse med sagsbehandlingen i afdelingen. 4.3 Sundhed og Omsorg Som det fremgår af figur 6 har der i 204 været henvendelser vedrørende Sundhed og Omsorg, hvor der til sammenligning var 8 henvendelser i 203 og 7 henvendelser i 202. Af de henvendelser vedrørende Sundhed og Omsorg har Borgerrådgiveren i tilfælde oversendt henvendelsen til besvarelse i afdelingen. Det drejede sig om en klage over manglende partshøring Sundhed og Omsorg har i deres besvarelse bekræftet og beklaget forløbet overfor borgeren. 4

15 Det er Borgerrådgiverens vurdering, at antallet af henvendelser udgør et for spinkelt grundlag i forhold til at påpege tendenser og komme med generelle anbefalinger. 4.4 Skole og Dagtilbud Som det fremgår af figur 6 har der i 204 kun været henvendelse vedrørende Skole og Dagtilbud, hvor der til sammenligning var 3 henvendelser i 203 og ingen henvendelser i 202. Den pågældende henvendelse vedrørte en borger, som klagede over de oplysninger, som afdelingen benyttede i forbindelse med afgørelse om tilbagebetalingskrav. Skole og Dagtilbud fremsendte en fyldestgørende besvarelse, som ikke gav anledning til bemærkninger fra Borgerrådgiveren, ligesom sagen heller ikke efterfølgende blev indhentet til nærmere undersøgelse. 5 Udviklingsdirektørens område I 204 har der været 6 henvendelser vedrørende Udviklingsdirektørens område fordelt med henholdsvis henvendelse vedrørende Kultur og Udvikling og 5 henvendelser vedrørende afdelingen Plan og Byg. Til sammenligning kan det oplyses, at der i 203 kun var henvendelse vedrørende Udviklingsdirektørens område, hvorimod der i 202 var henvendelser. Af de 5 henvendelser vedrørende Plan og Byg har Borgerrådgiveren i 3 tilfælde oversendt henvendelsen til besvarelse i afdelingen. Plan og Byg har i alle 3 tilfælde fremsendt fyldestgørende besvarelser, som ikke har ikke givet anledning til bemærkninger fra Borgerrådgiveren, ligesom der heller ikke er indhentet sager til nærmere undersøgelse. Det er Borgerrådgiverens vurdering, at antallet af henvendelser udgør et for spinkelt grundlag i forhold til at påpege tendenser og komme med generelle anbefalinger. 6 Borgerrådgiveren 6. Henvendelser vedrørende Borgerrådgiveren I 204 var der 35 henvendelser til Borgerrådgiveren, der ikke direkte vedrørte et direktørområde, men f.eks. drejede sig om meget generelle henvendelser vedrørende sagsbehandlingen eller henvendelser vedrørende selve borgerrådgiverfunktionen i Norddjurs Kommune. Som eksempel kan nævnes henvendelser fra andre kommuner omkring etablering af en borgerrådgiverfunktion, Borgerrådgiverens præsentation af borgerrådgiverfunktionen eller beretning, interview mv. I disse tilfælde er henvendelsen registeret under Borgerrådgiverens virksomhed, da disse henvendelser er rettet mere mod borgerrådgiverfunktionen end mod forvaltningens virksomhed. 6.2 Aftalen om fælles borgerrådgiverfunktion med Favrskov, Norddjurs, Randers og Skanderborg Kommune Norddjurs Kommunes Borgerrådgiver er en del af den fælles kommunale borgerrådgiverfunktion mellem Favrskov, Norddjurs, Randers og Skanderborg Kommune. Den. april 205 blev ordningen udvidet til også at omfatte Horsens Kommune, hvorefter den fælles borgerrådgiverfunktion nu giver ca borgere i disse fem kommuner adgang til at drøfte deres sag eller klage over sagsbehandlingen til en uafhængig Borgerrådgiver. Der har i 204 været i alt ca..400 henvendelser til den fælles borgerrådgiverfunktion fordelt med ca. 700 henvendelser i Randers Kommune, ca. 300 henvendelser i Norddjurs Kommune og ca. 200 henvendelser i hver af Favrskov og Skanderborg Kommune. Borgerrådgiveren er opmærksom på, at der er stor forskel på antallet af henvendelser fra de enkelte kommuner. Borgerrådgiveren prioriterer henvendelserne fra borgerne i den kommune, hvor Borgerrådgiveren den pågældende dag er til stede. Men de mange henvendelser fra f.eks. Norddjurs Kommune betyder, at Borgerrådgiveren i 204 i flere tilfælde har arbejdet med henvendelser vedrørende Norddjurs Kommune selvom Borgerrådgiveren den pågældende dag var til stede i en anden kommune. For ikke over en længere periode, at lave en forskydning af den tid, som Borgerrådgiveren bruger i de enkelte kommuner, så har Borgerrådgiveren i 204 været nød til at foretage en prioritering blandt 5

16 opgaverne i forhold til Norddjurs Kommune. I den forbindelse har Borgerrådgiveren prioriteret, at mødes med borgere, som var utilfredse med sagsbehandlingen i Norddjurs Kommune. Det betyder omvendt, at Borgerrådgiveren har nedprioriteret at indhente sager til nærmere undersøgelse, selvom der har været flere sager, der har været velegnet til en nærmere undersøgelse. Derudover har Borgerrådgiveren heller ikke i samme grad være opsøgende i forhold til at være i dialog med de enkelte afdelinger omkring forbedring af sagsbehandlingen og borgerbetjeningen. Men på trods af disse prioriteringer, så har stigningen i antallet af henvendelserne vedrørende Norddjurs Kommune alligevel medført, at nogle borgere igennem 204 har oplevet, at der har været ventetid i forhold til at få et møde med Borgerrådgiveren. Som det fremgår af ovenstående, regulerer Borgerrådgiveren selv tidsforbruget i forhold til de enkelte kommuner, således at borgerrådgiverfunktionen, set over hele året, er til stede og arbejder med den enkelte kommunes henvendelser i overensstemmelse med samarbejdsaftalen om den fælles kommunale borgerrådgiverfunktion. Borgerrådgiveren gør i den forbindelse opmærksom på, at såfremt henvendelserne fra en enkelt kommune, over en længere periode, forholdsmæssigt overstiger den tid, som Borgerrådgiveren burde bruge på denne kommunes henvendelser, så vil Borgerrådgiveren orientere den pågældende kommune herom og anbefale, at der iværksættes tiltag, der nedbringer antallet af henvendelser til Borgerrådgiveren. I den efterfølgende beretning vil Borgerrådgiveren orienterer om, hvorvidt de iværksatte tiltag har nedbragt antallet af henvendelser i den pågældende kommune. 7 Konklusion og anbefalinger 7. Dårlig kommunikation/samarbejde, langsommelig sagsbehandling og manglende inddragelse i egen sag Som beskrevet under punkt 2.3 og vist i figur 3 kan hovedårsagen til, at forvaltningen skal besvare henvendelser fra Borgerrådgiveren, deles op i tre store grupper: Manglende afgørelse i borgerens sag Langsommelig sagsbehandling Dårlig kommunikation/samarbejde med borgeren I forhold til de henvendelser, hvor borgerne var utilfredse med manglende afgørelse i deres sag, så handler de primært om manglende afgørelse på ansøgning om en bevilling, herunder økonomisk hjælp, men også om manglende afgørelser på anmodninger om aktindsigt inden for den frist, som følger af Forvaltningslovens 6, stk. 2. På baggrund af de mange henvendelser omkring manglende afgørelse så anbefaler Borgerrådgiveren, at Norddjurs Kommune fremover sørger for, at når borgerne ansøger om støtte eller anmoder om aktindsigt, så træffes der herefter en afgørelse, inden for den frist, som følger af lovgivningen på området, eller som fremgår af de sagsbehandlingsfrister, der er vedtaget af Norddjurs Kommunalbestyrelse. Borgerrådgiveren vil fremover have særligt fokus på disse sager og vil foretage en nærmere undersøgelse, hvis der fortsat kommer flere klager vedrørende manglende afgørelse. I forhold til de henvendelser, hvor borgerne enten var utilfredse med manglende inddragelse i egen sag, langsommelig sagsbehandling, dårlig kommunikation/samarbejde eller manglende svar på henvendelse til afdelingen, så har Borgerrådgiveren i beretningen for 203 beskrevet, hvorledes en afdeling med en forholdsvis lille, men fokuseret indsats, formindskede andelen af utilfredse borgere ved at blive endnu bedre til at forklare borgerne, hvad de kan forvente i forbindelse med sagsbehandlingen, herunder den forventede sagsbehandlingstid. I forbindelse med sagsbehandlingen havde afdelingen endvidere fokus på i endnu højere grad at inddrage og lytte til borgeren samt hurtigt besvare borgernes henvendelser. På baggrund af at der også i 204 har været en del henvendelser til Borgerrådgiveren, hvor borgerne er utilfredse med langsommelig sagsbehandling, dårlig kommunikation og samarbejde med sagsbehandleren, så anbefaler Borgerrådgiveren, at Norddjurs Kommune forholder sig hertil og forsat søger at udvikle tiltag, som kan forbedre borgerens oplevelse af den sagsbehandling, som foregår i forvaltningen. Det er Borgerrådgiverens opfattelse, at det vil højne borgernes forståelse for og tillid til Norddjurs Kommunes sagsbehandling og afgørelser, hvis forvaltningen i forbindelse med sagsbehandlingen i højere grad inddrager borgerne, herunder orienterer dem, når der sker noget i borgerens sag, som har 6

17 betydning for borgeren. Derudover vil rettidige og klare svar til borgerne kunne mindske andelen af utilfredse borgere. Ud over at borgerne bliver mere tilfredse med sagsbehandlingen i Norddjurs Kommune, så vil det mindske de ressourcer til behandling af henvendelser fra utilfredse borgere, behandling af klagesager mv., som så i stedet kan bruges til den almindelige sagsbehandling. 7.2 Mulighed for at indhente sag til nærmere undersøgelse I beretningen for 203 anmodede Borgerrådgiveren om adgang til alene på baggrund af en afdelings besvarelse at kunne indhente en sag til nærmere undersøgelse. Som tidligere beskrevet har Borgerrådgiveren i løbet af 204 kun indhentet 2 sager til nærmere undersøgelse. Dette skyldes, at selvom Borgerrådgiveren fandt flere sager, som var egnet til en nærmere undersøgelse, så har antallet af henvendelser fra borgerne i Norddjurs Kommune medført, at Borgerrådgiveren valgte at prioritere henvendelserne fra borgerne og har dermed nedprioriteret antallet af sager, der indhentes til nærmere undersøgelse. Derfor har Borgerrådgiveren i 204 ikke benyttet sig af muligheden for et indhente sager til nærmere undersøgelse alene på baggrund af afdelingens besvarelse. Borgerrådgiveren vil fortsat registrere antallet af undersøgelser, som bliver iværksat på Borgerrådgiverens initiativ, uden at den berørte borgere nødvendigvis igen har henvendt sig til Borgerrådgiveren. 7

Borgerrådgiverens beretning 2013

Borgerrådgiverens beretning 2013 Borgerrådgiverens beretning 203 Beretningen er baseret på henvendelserne til Borgerrådgiveren. januar 3. december 203 September 204 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 2 HENVENDELSER TIL BORGERRÅDGIVEREN...

Læs mere

Notat. Borgerrådgiveren. 21. maj 2015. Borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens beretning for 2014. Forvaltning: Dokumentnr.: Afsender: Vedrørende:

Notat. Borgerrådgiveren. 21. maj 2015. Borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens beretning for 2014. Forvaltning: Dokumentnr.: Afsender: Vedrørende: Notat Forvaltning: Borgerrådgiveren Dato: 21. maj 2015 Dokumentnr.: Afsender: Borgerrådgiveren Vedrørende: Borgerrådgiverens beretning for 2014 Notat sendes/sendt til: Randers Byråd Borgerrådgiverens beretning

Læs mere

Notat. Borgerrådgiveren. 19. maj Borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens beretning for Dokumentnr.: Afsender: Vedrørende:

Notat. Borgerrådgiveren. 19. maj Borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens beretning for Dokumentnr.: Afsender: Vedrørende: Notat Forvaltning: Borgerrådgiveren Dato: 19. maj 2014 Dokumentnr.: Afsender: Borgerrådgiveren Vedrørende: Borgerrådgiverens beretning for 2013 Notat sendes/sendt til: Randers Byråd 1 Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Notat. Borgerrådgiveren. 15. juni Borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens beretning for Forvaltning: Dokumentnr.: Afsender: Vedrørende:

Notat. Borgerrådgiveren. 15. juni Borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens beretning for Forvaltning: Dokumentnr.: Afsender: Vedrørende: Notat Forvaltning: Borgerrådgiveren Dato: 15. juni 2016 Dokumentnr.: Afsender: Borgerrådgiveren Vedrørende: Borgerrådgiverens beretning for 2015 Notat sendes/sendt til: Randers Byråd Borgerrådgiverens

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2013

Borgerrådgiverens beretning 2013 Borgerrådgiverens beretning 2013 Beretningen er baseret på henvendelserne til Borgerrådgiveren i 1. januar 31 december 2013 September 2014 1 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BERETNING 2013... 3 2.1 REGISTRERING

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2014

Borgerrådgiverens beretning 2014 Borgerrådgiverens beretning 2014 Beretningen er baseret på henvendelser til Borgerrådgiveren i 2014 April 2015 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BERETNING 2014... 4 2.1 REGISTRERING AF HENVENDELSER... 4 2.2

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2012

Borgerrådgiverens beretning 2012 Borgerrådgiverens beretning 2012 Beretningen er baseret på henvendelserne til Borgerrådgiveren 1. januar 31. december 2012 April 2013 1 Beretningens indhold Beretningen vedrører perioden 1. januar til

Læs mere

http://ast.kommuneinformation.dk/principafgoerelser/aktuel...

http://ast.kommuneinformation.dk/principafgoerelser/aktuel... Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 28-11-2013 02-12-2013 125-13 2013-2911-18125 Status: Gældende Principafgørelse om: børnetilskud - enlig-erklæring - e-boks -

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2015

Borgerrådgiverens beretning 2015 Borgerrådgiverens beretning 2015 Horsens Kommune Indhold 1 BORGERRÅDGIVNING I HORSENS...3 1.1 BORGERRÅDGIVNING - INTRO...3 1.2 BERETNINGEN FOR 2015...4 2 HENVENDELSER TIL BORGERRÅDGIVEREN...6 2.1 FORVALTNINGSOMRÅDER...6

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Direktionssekretariatet. Vedtægt. for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Vedtægt. for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Vedtægt for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Norddjurs Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion,

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2013

Borgerrådgiverens beretning 2013 Borgerrådgiverens beretning 2013 Beretningen er baseret på henvendelser til Borgerrådgiveren i perioden maj december 2013 April 2014 1 Indhold 1 HENVENDELSER TIL BORGERRÅDGIVEREN... 3 1.1 REGISTRERING

Læs mere

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere 4-4. Forvaltningsret 1121.4-115.2. Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere En kvinde havde den 19.

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Slagelse Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion. Funktionen er overordnet reguleret efter

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år En mand klagede til Landsskatteretten over såvel skatteansættelsen for hans anpartsselskab som hans egen skatteansættelse. Landsskatteretten havde

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen gav en kvinde afslag på aktindsigt i navnet på den lægekonsulent i Arbejdsskadestyrelsen der havde

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2015

Borgerrådgiverens beretning 2015 Borgerrådgiverens beretning 2015 Beretningen er baseret på henvendelser til Borgerrådgiveren i 2015 Juni 2016 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BERETNING 2015... 4 2.1 REGISTRERING AF HENVENDELSER... 4 2.2 HVAD

Læs mere

Da manden henvendte sig til ombudsmanden, var der gået 1 år og 5 måneder uden at kommunen havde foretaget sig noget i sagen.

Da manden henvendte sig til ombudsmanden, var der gået 1 år og 5 måneder uden at kommunen havde foretaget sig noget i sagen. 2009 20-8 Kommunens sagsbehandlingstid i en sag om boligsikring En mand klagede over at kommunen ikke havde efterlevet en afgørelse fra det sociale nævn i en sag om boligsikring. Det sociale nævn havde

Læs mere

Borgerrådgivningens beretning 2012

Borgerrådgivningens beretning 2012 Borgerrådgivningens beretning 2012 Beretningen er baseret på henvendelserne til Borgerrådgiveren i 1. januar 31 december 2012 April 2013 1 Beretningens indhold Beretningen vedrører perioden 1. januar til

Læs mere

To kommuners behandling af en ansøgning om invalidepension

To kommuners behandling af en ansøgning om invalidepension To kommuners behandling af en ansøgning om invalidepension To kommuners behandling af en invalidepensionsansøgning gav på flere punkter anledning til kritik. FOB nr. 80.727 Henstillet, at behandlingen

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Vedr. klage over sagsbehandling i forbindelse med begæring om aktindsigt ved Herning Kommune

Vedr. klage over sagsbehandling i forbindelse med begæring om aktindsigt ved Herning Kommune 19-08- 2009 TILSYNET Vedr. klage over sagsbehandling i forbindelse med begæring om aktindsigt ved Herning Kommune Du har ved mail af 26. oktober 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

Vedtægt for borgerrådgiveren i Odsherred Kommune

Vedtægt for borgerrådgiveren i Odsherred Kommune Vedtægt for borgerrådgiveren i Odsherred Kommune Kapitel 1 - Baggrund og generelle bestemmelser 1 Odsherred Byråd har besluttet at oprette en borgerrådgiverfunktion. Borgerrådgiveren kan vederlagsfrit

Læs mere

Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang

Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang Landsskatteretten havde brugt mere end 4 år på at behandle en klage over indkomstansættelse. Sagen havde sammenlagt ligget stille i 2½ år,

Læs mere

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Roskilde Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte

Læs mere

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold En husejer klagede over at en statsforvaltning ikke havde svaret på en ansøgning om fritagelse for at betale omkostninger ved en skelforretning. Ansøgningen

Læs mere

i sagen om sagsbehandlingstiden i Skov- og Naturstyrelsen og Miljøklagenævnet

i sagen om sagsbehandlingstiden i Skov- og Naturstyrelsen og Miljøklagenævnet ENDELIG REDEGØRELSE Endelig redegørelse i sagen om sagsbehandlingstiden i Skov- og Naturstyrelsen og Miljøklagenævnet Det er min endelige opfattelse at sagsbehandlingstiden i både Skov- og Naturstyrelsen

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold

Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold Direktoratet for Kriminalforsorgen afslog at løslade en indsat på prøve efter udståelse af 2/3 af straffetiden. Den indsatte krævede

Læs mere

Arbejdsløshedsdagpenge under job-søgning i andet EFland

Arbejdsløshedsdagpenge under job-søgning i andet EFland Arbejdsløshedsdagpenge under job-søgning i andet EFland Under visse betingelser kan ret til arbejdsløshedsdagpenge bevares under jobsøgning i et andet EF-land. FOB nr. 84.27 Fundet det meget beklageligt,

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt 2017-4 Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt 12. februar 2017 En borger klagede til ombudsmanden over,

Læs mere

5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille

5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille 5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille 115.2 Sagsbehandlingstid En ung mand søgte den 21. september 2004 Erstatningsnævnet om erstatning efter

Læs mere

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-15 Telefonisk henvendelse: Man-tors 9-16, fre 9-15 Sundhedsvæsenets

Læs mere

Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel

Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel Udtalelse vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt en skriftlig forespørgsel til undervisningsministeriet om fortolkningen af bestemmelser i en bekendtgørelse

Læs mere

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager Der er regler for, hvordan

Læs mere

vedrørende Socialforvaltningens og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens

vedrørende Socialforvaltningens og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens Borgerrådgiveren Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Brev er dags dato fremsendt pr. e-mail. Afsluttende brev til Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt,

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt, Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Socialforvaltningens håndtering af 35 underretninger i børnesager

Socialforvaltningens håndtering af 35 underretninger i børnesager Socialforvaltningen Kontoret for Tilsyn, Service og Kvalitet i Enkeltsager Bernstorffsgade 17, 2. sal 1592 København V 27. juli 2007 Journalnr. 2007-0001-913 /ash Socialforvaltningens håndtering af 35

Læs mere

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere.

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Indhold Forord... 1 Resumé, konklusion og anbefalinger.... 2 Materiel vurdering af kommunernes afgørelser viste... 2 Formalitets

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Udbetaling Danmark Kongens Vænge Hillerød

Udbetaling Danmark Kongens Vænge Hillerød Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2015

Borgerrådgiverens beretning 2015 Borgerrådgiverens beretning 2015 August 2016 Indhold 1 INDLEDNING...3 2 BERETNING 2015...3 2.1 REGISTRERING AF HENVENDELSER...3 2.2 HVAD FORTÆLLER TALLENE...4 2.3 HENVENDELSER FORDELT PÅ FAGSEKRETARIATER...5

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45

Læs mere

Ovennævnte henvendelse fra BUPL har givet anledning til forvaltningsretlige

Ovennævnte henvendelse fra BUPL har givet anledning til forvaltningsretlige Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens direktion Sekretariatet Rådhuset Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. 18-12-2009 Sagsnr. 2009-14243 Vedrørende konkret egen driftundersøgelse af Jobcenter København,

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Tre familiemedlemmer søgte Justitsministeriet om arven efter en tante. Ansøgningen blev indsendt af en advokat. Arven stod til at tilfalde

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport 2015-15171 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 26-01- 2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport Statsforvaltningen har fået indbragt en sag vedrørende Nyborg Kommune,

Læs mere

Borgerrådgiveren har besluttet at iværksætte en nærmere undersøgelse af sagen. Jeg beder derfor Socialforvaltningen om en udtalelse i sagen.

Borgerrådgiveren har besluttet at iværksætte en nærmere undersøgelse af sagen. Jeg beder derfor Socialforvaltningen om en udtalelse i sagen. Socialforvaltningen Rådhuset 1599 København V Att.: adm. direktør Anette Laigaard 28-03-2008 Sagsnr. 2007-80640 Sendt pr. e-mail: SOFFaellespost@sof.kk.dk, Anette.Laigaard@sof.kk.dk og SOF_Tilsyn@sof.kk.dk

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Notat Side 1 af 5 Til Til Kopi til Socialudvalget Orientering Redegørelse til Socialudvalget om forældrebetaling og konkret og individuel vurdering samt svar på spørgsmål fra Hans Halvorsen Christian Budde,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger.

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger. Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 09-06- 2008 Vedr. afslag til stillingsansøger. A har ved brev af 13. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1 Generelle bestemmelser. Borgerrådgiverens overordnede funktion

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1 Generelle bestemmelser. Borgerrådgiverens overordnede funktion VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Københavns Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte under Borgerrepræsentationen

Læs mere

Vedtægt Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Besluttet i Haderslev Byråd den 28. januar 2014

Vedtægt Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Besluttet i Haderslev Byråd den 28. januar 2014 Vedtægt Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Besluttet i Haderslev Byråd den 28. januar 2014 Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens

Læs mere

Borgerrådgiverens årsberetning 2014.

Borgerrådgiverens årsberetning 2014. Borgerrådgiverens årsberetning 2014. Borgerrådgivningen i Holbæk Kommune har eksisteret siden den 1. januar 2007 efter beslutning truffet af Byrådet den 29. november 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen.

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen Adm. direktør Hjalte Aaberg Rådhuset. Sagsnr København V

Teknik- og Miljøforvaltningen Adm. direktør Hjalte Aaberg Rådhuset. Sagsnr København V Borgerrådgiveren Teknik- og Miljøforvaltningen 06-02-2009 Adm. direktør Hjalte Aaberg Rådhuset Sagsnr. 1599 København V 2008-149573 Sendt pr. e-mail: TMF@tmf.kk.dk (cc: TMF-trafik@tmf.kk.dk) Vedrørende

Læs mere

HVORFOR HAR VI NOTATPLIGT? Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed.

HVORFOR HAR VI NOTATPLIGT? Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed. NOTATPLIGT Som medarbejdere i kommunen er vi omfattet af reglerne om notatpligt. Det betyder, at vi har pligt til at notere mundtlige oplysninger i en sag, hvis de har betydning for den afgørelse, vi efterfølgende

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriets sagsbehandlingstid i aktindsigtssager

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriets sagsbehandlingstid i aktindsigtssager Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren Lov Vejledninger Principafgørelser Fra Ankestyrelsen Kommunens skøn og vurdering i den Enkelte borgers sag Afgørelse i borgerens sag, Som kan ankes

Læs mere

Borgervejlederfunktionens årsberetning 2011

Borgervejlederfunktionens årsberetning 2011 Borgervejlederfunktionens årsberetning 2011 Borgervejledningen i Holbæk Kommune har nu virket i fem år siden starten 1. januar 2007 i henhold til beslutning truffet af Byrådet den 29. november 2006 i forbindelse

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Horsens Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte under Byrådet og

Læs mere

Kommunal borgerrådgiver

Kommunal borgerrådgiver Kommunal borgerrådgiver Byrådet besluttede på mødet den 29. oktober, at administrationen gennemgår, hvordan andre kommuner har etableret en ordning med borgerrådgivere og - på baggrund heraf - udarbejde

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Socialcenter Københavns overholdelse af sagsbehandlingsfrister i sager om økonomiske hjælp til tandbehandling og sygebehandling

Socialcenter Københavns overholdelse af sagsbehandlingsfrister i sager om økonomiske hjælp til tandbehandling og sygebehandling KØBENHAVNS KOMMUNE Borgerrådgiveren Socialforvaltningen Sendt som e-mail Socialcenter Københavns overholdelse af sagsbehandlingsfrister i sager om økonomiske hjælp til tandbehandling og sygebehandling

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009 2009 4-6 Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag En far klagede til det sociale nævn over at kommunen ikke havde partshørt ham inden kommunen traf afgørelse

Læs mere

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Enhed CPR Sagsbehandler GK Sagsnr. 2014-9799 Doknr. 227177 Dato 30. april 2015 Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Særlig adressebeskyttelse til personer, som udsættes for trusler

Læs mere

Oplæg om DUKH. Netværksmøde for specialister under VISO specialundervisning. Med fokus på henvendelser vedr. specialundervisning. den 9. nov.

Oplæg om DUKH. Netværksmøde for specialister under VISO specialundervisning. Med fokus på henvendelser vedr. specialundervisning. den 9. nov. Oplæg om DUKH Med fokus på henvendelser vedr. specialundervisning Netværksmøde for specialister under VISO specialundervisning den 9. nov. 2016 v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup Dagens program

Læs mere

Borgerrådgiverens årsberetning for 2011 Indholdsfortegnelse:

Borgerrådgiverens årsberetning for 2011 Indholdsfortegnelse: Årsberetning 2011 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Formål... 3 Opstart af funktionen Borgerrådgiver... 3 Udarbejdet materiale... 4 Konklusion... 5 Samspillet med forvaltningerne i forhold til borgerhenvendelser...

Læs mere

S2. Førtidspension S2.1 Ansøgning om førtidspension

S2. Førtidspension S2.1 Ansøgning om førtidspension S2. Førtidspension S2. Førtidspension ANSØGNING OM FØRTIDSPENSION REVURDERING AF TILKENDT FØRTIDSPENSION ARBEJDSEVNEVURDERING EFTER ENDT REVALIDERING Skriftlig beskrivelse 1. Borgeren eller dennes værge

Læs mere

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik. Statsamts behandling af sag om bortfald af hustrubidrag Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Læs mere

BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSER OG HANDLEPLANER

BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSER OG HANDLEPLANER BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSER OG HANDLEPLANER BILAG BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 1 BORGERRÅDGIVERENS OBSERVATIONER OG VURDERINGER 5 BILAG 2 METODE

Læs mere

2010 20-5. Ingen dokumentation for opkrævning eller vejledning i tilbagebetalingssag. Rykkergebyr uberettiget. 20. maj 2010

2010 20-5. Ingen dokumentation for opkrævning eller vejledning i tilbagebetalingssag. Rykkergebyr uberettiget. 20. maj 2010 2010 20-5 Ingen dokumentation for opkrævning eller vejledning i tilbagebetalingssag. Rykkergebyr uberettiget En kommune havde pålagt en borger et rykkergebyr i forbindelse med opkrævningen af for meget

Læs mere

HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET

HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET Manglende opmærksomhed på almindelige forvaltningsretlige krav til offentlig myndighedsudøvelse, Børne- og Ungdomsforvaltningen Mægling

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Skafdrup Lindegårdsvej 10 A 2920 Charlottenlund Nævnet har modtaget klagen den 26. september 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET

HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET Tilsyn om bortfald af offentligt forsørgelsesgrundlag og opfølgning herpå Opfølgning i sag om lydsignaler til fare for handicappede Målrettet

Læs mere

Retningslinjer for foreningens forvaltningsretlige Sagsbehandling af godkendelser, tilladelser mv.

Retningslinjer for foreningens forvaltningsretlige Sagsbehandling af godkendelser, tilladelser mv. Side 1 af 5 Opgavefordeling KZ & V står for den daglige sagsbehandling på området. Sagsbehandlingen omfatter alle relevante sagsskridt, der relaterer sig til myndighedsbehandling af det sagsområde, der

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesministerens tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 121 Offentligt TALE Beskæftigelsesministerens tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 29. januar 15-01-2015 Sagsnr. CAL Anders

Læs mere

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet I en sag om ægtefællesammenføring klagede en advokat på vegne af ansøgeren til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden i Integrationsministeriet.

Læs mere

ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSTIDER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSTIDER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSTIDER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER KØBENHAVNS KOMMUNE SIDE 2 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

Læs mere

Vedr. Deres klage over Århus Kommune.

Vedr. Deres klage over Århus Kommune. A 28-05- 2008 Vedr. Deres klage over Århus Kommune. TILSYNET De rettede den 29. januar 2007 telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med hans hverv som bistandsadvokat.

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med hans hverv som bistandsadvokat. København, den 30. november 2010 J.nr. 2010-02-0138 MRY/MRY 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat B på vegne Advokatrådet (herefter kaldet klager) klaget over advokat C,

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83 Borgerrådgiveren Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Brev er dags dato fremsendt pr. e-mail til bif@bif.kk.dk & kvalitetskontrolenheden@bif.kk.dk 30-04-2012 Sagsnr. 2011-168248 Vedrørende

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Afsluttende brev til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i konkret egen drift-undersøgelse. Jf. forvaltningens sagsnummer 2014-0155137

Afsluttende brev til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i konkret egen drift-undersøgelse. Jf. forvaltningens sagsnummer 2014-0155137 KØBENHAVNS KOMMUNE Borgerrådgiveren Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Brev er dags dato sendt til forvaltningen pr. e-mail 26-11-2014 Sagsnr. 2014-0141616 Dokumentnr. 2014-0141616-8 Afsluttende

Læs mere

Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge

Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge En arbejdsløshedskasse klagede til ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen over en afgørelse fra arbejdsdirektoratet, hvorefter et medlem

Læs mere

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne En borger havde fået afslag på at blive familiesammenført med sin registrerede partner.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. juni 2013 (J.nr. 2012-0033117) Afgift som følge

Læs mere