Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser."

Transkript

1 «Navn» «Navn_2» «Adresse» «Adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende betegnet Virksomheden ) og Copydan foreningerne Tekst & Node og BilledKunst Bryggervangen 8, 2. sal 2100 København Ø T&N CVR: BK CVR: (i det følgende kaldet Copydan ) har dags dato indgået følgende Rammeaftale om kopiering af ophavsretligt beskyttet materiale 1. Indledning 1.1. Denne aftale (i det følgende kaldet Aftalen ) giver Virksomheden tilladelse til at kopiere ophavsretligt beskyttet materiale til intern brug i Virksomheden samt til brug for samarbejde med eksterne forretningsforbindelser i overensstemmelse med Aftalens vilkår i punkt 3.3. Aftalen er indgået på aftalelicensvilkår Copydan Tekst & Node er den i Danmark godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, der med aftalelicensvirkning kan a. licensere analog kopiering af tekster og noder til intern brug i erhvervsvirksomheder, jf. ophavsretslovens 50, stk. 4 og 14. b. licensere digital kopiering af tekster og noder til intern brug i erhvervsvirksomheder samt til brug for samarbejde med eksterne forretningsforbindelser, jf. ophavsretslovens 50, stk. 4 og 50, stk. 2 Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser Copydan BilledKunst er den godkendte fællesorganisation, der kan licensere kopiering af offentliggjorte kunstværker, jf. ophavsretslovens 24 a Definitioner: A. Ved parterne forstås Virksomheden og Copydan i fællesskab. 1

2 B. Ved kopiering forstås enhver eksemplarfremstilling, analog eller digital, fra et analogt eller digitalt materiale. C. Ved analog kopiering forstås eksemplarfremstilling, hvor slutproduktet er analogt, fx. fotokopiering af et trykt værk eller print fra et digitalt medie, fx print fra internettet. D. Ved digital kopiering forstås kopiering, hvor slutproduktet er digitalt, fx. kopiering af en elektronisk tekstfil fra et digitalt medie til et andet digitalt medie eller en skannet tekst. E. Ved lagring forstås, at der uploades og gemmes digitalt materiale på et password beskyttet intranet eller et internt passwordbeskyttede drev. F. Ved kopiering til intern brug forstås eksemplarfremstilling til brug for Virksomhedens medarbejdere, inklusiv ledelse, samt eksemplarfremstilling til brug for arbejde i bestyrelse, udvalg og lignende. G. Ved eksterne forretningsforbindelser forstås enhver person som virksomheden indgår i et tæt og aktuelt samarbejde med, såsom kunder og leverandører. Kopierne kan ikke anvendes som salgsmateriale, nyhedsbreve eller lignende. H. Ved et materiale forstås et ophavsretligt beskyttet litterært værk eller noder i den form, det er udgivet. Et materiale kan både være analogt og digitalt. I. Ved illustrationer forstås tegninger, fotografier, billeder mv., som indgår i et materiale. J. Ved medarbejdere forstås enhver person ansat i Virksomheden. Aftalens omfang 2. Kopieringens formål Aftalen giver Virksomhedens medarbejdere ret til at kopiere alverdens materiale, dansk såvel som udenlandsk, til intern brug i virksomheden og ret til at sende digitale kopier til Virksomhedens medarbejdere og til enkelte eksterne forretningsforbindelser via i forbindelse med aktuelt samarbejde. 3. Rammer for kopiering 3.1. Kopieringsmetode Virksomhedens medarbejdere må fremstille analoge kopier fx på fotokopimaskiner samt printe fra internettet af alle udgivne materialer, både danske og udenlandske, indenfor følgende kategorier: a. Fagmæssige artikler i aviser, tidsskrifter og samleværker b. Kortere afsnit af andre værker af fagmæssig art c. Musikværker d. Illustrationer, som er gengivet i tilslutning til teksten Virksomhedens medarbejdere må fremstille digitale kopier af alle udgivne materialer, både danske og udenlandske bortset fra aviser og disses netaviser samt ugeaviser og disses netaviser, ved at 2

3 kopiere fra et digitalt format til et andet, indsætte materiale i digitale præsentationsværktøjer, fx ved at skanne eller bruge copy paste funktion eller vise digitalt kopieret materiale på interaktive tavler. 3.2 Lagring Lagring af kopier a) Digitale kopier må lagres på virksomhedens passwordbeskyttede intranet eller interne passwordbeskyttede drev. b) Virksomheden skal sikre, at medarbejderne kun kan få adgang til de lagrede digitale kopier ved anvendelse af password Virksomhedens medarbejdere kan sende digitale kopier til andre medarbejdere ansat i Virksomheden. Virksomhedens medarbejdere kan sende digitale kopier til enkelte eksterne forretningsforbindelser med hvem Virksomheden indgår i et aktuelt samarbejde, i det omfang det har relevans for samarbejdet at fremsende kopieret materiale Fremmed medhjælp Virksomheden kan benytte fremmed medhjælp til kopieringen. 4. Kopieringens omfang 4.1. Der må kopieres, lagres og sendes op til 20 % af et materiale, dog højest samlet 20 sider af et materiale pr. medarbejder pr. år Der må sendes op til 20 %, dog max. 20 sider af et materiale pr. ekstern forretningsforbindelse pr. år Uanset materialets størrelse må der altid kopieres 4 sider. Dette gælder også selvom, der kopieres mere end 20 % af materialet. Kopiering, der falder uden for Aftalen 5. Nedlagt forbud Digital kopiering er ikke tilladt i de tilfælde, hvor rettighedshaveren har nedlagt forbud mod udnyttelse af materialet. En opdateret liste over rettighedshavere, der har nedlagt forbud kan findes på 6. Aviser Digital kopiering herunder, skanning, visning på interaktive tavler, lagring på intranet og internt drev samt ing af aviser og disses netaviser samt ugeaviser og disses netaviser er ikke omfattet af aftalen. 7. Abonnementsordninger og andre licensaftaler Kopiering i henhold til Aftalen skal respektere eventuelle aftaler, som Virksomheden måtte have indgået eller fremover vil indgå med rettighedshavere. Det kan dreje sig om abonnementsordninger, fx hos Infomedia eller licensaftaler vedrørende elektroniske tjenester, tidsskrifter mv. 3

4 8. Indhentelse af særskilt samtykke Såfremt Virksomheden ønsker at foretage kopiering af ophavsretligt beskyttet materiale i et omfang eller på en måde, der falder uden for Aftalens rammer, skal Virksomheden indhente særskilt samtykke fra rettighedshaverne. Dette er dog ikke nødvendigt, hvis materialet er omfattet af reglerne om fri udnyttelse, jf. punkt Kopiering af isolerede billeder Aftalen dækker ikke kopiering af isolerede billeder. Ønsker Virksomheden at kopiere isolerede billeder, kan denne indgå aftale med aftalelicensvirkning med Copydan BilledKunst inden for rammerne af ophavsretslovens 24 a om alment oplysende fremstillinger. Ved isolerede billeder forstås billeder, fotografier og tegninger, som ikke fremtræder i sammenhæng med tekst. Det kan fx være billeder fra billeddatabaser, internettet, postkort, plakater mv. eller billeder, som kopieres, uden at teksten fra det materiale, hvor billedet er hentet, kopieres med. 10. Fri udnyttelse Kopiering, der er omfattet af reglerne om fri udnyttelse i ophavsretslovens kapitel 2, falder uden for Aftalen og kan foretages uden samtykke fra rettighedshaverne. Vederlag og betalingsbetingelser 11. Vederlag for kopiering Vederlaget for eksemplarfremstillingen som brugeren foretager eller lader andre foretage inden for administration, redaktion og annoncesalg i henhold til denne aftale, er for 2015 fastsat til: Xx kr. pr. år. pr. medarbejder inden for administration, redaktion og annoncesalg Stk. 2 Det årlige vederlag pr. medarbejder er fastsat på grundlag af det opgjorte kopieringsforbrug blandt DDFs (nu Danske Medier) medlemmer, som fastslået i den undersøgelse, der blev gennemført i 2006 af statistikbureauet Abacus Consult på vegne af Copydan og DDF. Vederlaget reguleres en gang årligt pr. 1. januar på grundlag af udviklingen i lønindekset for den private sektor for 3. kvartal i forhold til 3. kvartal det foregående år. 12. Indberetning og betalingsbetingelser På Copydans foranledning skal Virksomheden i starten af hvert år indberette antallet af medarbejdere inden for administration, redaktion og annoncesalg, det forudgående kalenderår. Copydan fremsender herefter en opgørelse over vederlaget for det pågældende kalenderår. Copydan fremsender herefter en faktura for årets betaling. Betalingsfristen er 30 dage fra faktureringsdatoen. Ved overskridelse af betalingsfristen betales morarente i henhold til renteloven. 4

5 Generelle bestemmelser 13. Kreditering og bearbejdelser Virksomhedens medarbejdere er forpligtet til at angive oplysninger om materialets titel, ophavsmænd, udgiver samt udgivelsesår på kopien. Kopiering omfatter ikke indholdsmæssig bearbejdning af materialet. 14. Rapportering til brug for fordeling af vederlag Virksomheden er forpligtet til at deltage i en rapportering vedrørende kopieret materiale. Rapporteringen er til brug for Copydans fordeling af vederlag til rettighedshaverne og indebærer, at Virksomheden i en tidsbegrænset periode fremsender relevant information, såsom kopieret materiale og antal medarbejdere der har fået materialet, til Copydan om kopieret materiale. Copydan kontakter Virksomheden med yderligere information om hvordan rapporteringen skal forløbe, når denne skal finde sted. 15. Øvrige vilkår Virksomheden er ansvarlig for, at al kopiering af materiale, som medarbejderne foretager eller lader andre foretage, overholder bestemmelserne i Aftalen. Virksomheden skal orientere medarbejderne om indholdet af Aftalen. Virksomheden er forpligtet til at underrette eksterne forretningsforbindelser, der har modtaget kopieret materiale pr. , om at materialet ikke må videredistribueres og udelukkende er til brug for den konkrete sagsbehandling Har Virksomhedens medarbejdere kopieret inden for Aftalens rammer, er Copydan forpligtet til at friholde Virksomheden og dens medarbejdere for ethvert krav, som måtte blive fremsat af danske eller udenlandske rettighedshavere Eventuelle tvister mellem parterne vedrørende Aftalen skal i første omgang søges bilagt ved forhandling. Hvis forhandling ikke fører til en løsning, kan hver af parterne indbringe tvisten for de almindelige domstole. 5

6 16. Aftalens varighed Aftalen træder i kraft den 1. januar Aftalen kan af hver af parterne opsiges skriftligt med minimum 6 måneders varsel til ophør den 30. juni eller 31. december Ved Aftalens ophør bortfalder alle rettigheder og pligter i henhold til Aftalen. Dato: den For Virksomheden For Copydan Tekst & Node og Copydan BilledKunst. Anders Kristian Rasch Direktør, Copydan Tekst & Node 6

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler Mellem Uddannelsesorganisationen: (i det følgende betegnet UO ) og Forvaltningsselskaberne: Copydan-foreningerne Tekst & Node og BilledKunst

Læs mere

Tillæg Aftale m eksemplarfremstilling af phavsretligt beskyttet materiale til Præambel: A. Frmålet med dette tillæg er at udvide rammerne fr kpiering sm fastsat i Aftale m eksemplarfremstilling af phavsretligt

Læs mere

Tilladelse. Tilladelsens omfang

Tilladelse. Tilladelsens omfang Tilladelse 1 KODA og NCB giver herved udbyderen tilladelse til at bruge KODA's og NCB's repertoire på Internet på de vilkår, der er fastsat i det følgende. Tilladelsen giver ikke udbyderen nogen eksklusive

Læs mere

Rammeaftale om audiovisuel formidling i biblioteksrummet

Rammeaftale om audiovisuel formidling i biblioteksrummet Kommunernes Landsforening (KL) Weidekampsgade 10 Postbox 3370 2300 København S (i det følgende betegnet KL ) og som den anden part Copydan AVU-medier Bryggervangen 8, 1. sal 2100 København Ø., Gramex Gl.

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ophavsret

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ophavsret Anordning nr. 561 af 7. juni 2006 Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ophavsret VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds nåde Danmarks dronning, gør vitterligt: I medfør af 93 i lov om ophavsret, jf.

Læs mere

Aftale om Internetradio

Aftale om Internetradio Aftale om Internetradio 1 Aftalens parter Mellem på den ene side KODA Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K og Nordisk Copyright Bureau (NCB) Frederiksgade 17 Postboks 3064 DK-1021 København

Læs mere

Aftale. mellem. KODA og Gramex. Dansk Friskoleforening (DFF)

Aftale. mellem. KODA og Gramex. Dansk Friskoleforening (DFF) Aftale mellem KODA og Gramex og Dansk Friskoleforening (DFF) om de vilkår, hvorpå skoler der er medlem af DFF, har tilladelse til offentligt at anvende musik, som er beskyttet i henhold til lovgivningen,

Læs mere

Ringetoneaftale. Aftalens parter. På den ene side. Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K

Ringetoneaftale. Aftalens parter. På den ene side. Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K Ringetoneaftale Aftalens parter På den ene side Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K og Nordisk Copyright Bureau (NCB) Hammerichsgade 14 1611 København V herefter benævnt Koda/NCB og

Læs mere

Projektrapport. Udvikling af forretningsmodel for udnyttelse af digitaliserede bøger

Projektrapport. Udvikling af forretningsmodel for udnyttelse af digitaliserede bøger Projektrapport Udvikling af forretningsmodel for udnyttelse af digitaliserede bøger Statsbiblioteket Det Kongelige Bibliotek Aarhus Universitetsforlag Publizon A/S Projektet er støttet af DEFF Indhold

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Kontraktudkast Bilag 5

Kontraktudkast Bilag 5 Kontraktudkast Bilag 5 vedrørende levering af Madudbringning indgået mellem Leverandøren Navn, adresse, CVR-nr. og Københavns Kommune v/ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben Sjællandsgade 40

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Ophavsretten på biblioteket

Ophavsretten på biblioteket BIBLIOTEKSSTYRELSEN Ophavsretten på biblioteket BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN 2002 B I B L I OT E K S S T Y R E L S E N Ophavsretten på biblioteket Biblioteksstyrelsen 2002 1 Ophavsretten på Biblioteket 2. reviderede

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

3. REVIDEREDE UDGAVE. Center for Teknologistøttet Uddannelse. Hvad må jeg? ophavsret i teknologistøttet uddannelse. ved advokat Hanne Bender

3. REVIDEREDE UDGAVE. Center for Teknologistøttet Uddannelse. Hvad må jeg? ophavsret i teknologistøttet uddannelse. ved advokat Hanne Bender 3. REVIDEREDE UDGAVE Center for Teknologistøttet Uddannelse Hvad må jeg? ophavsret i teknologistøttet uddannelse ved advokat Hanne Bender Hvad må jeg? Ophavsret i teknologistøttet uddannelse 3. reviderede

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Stk. 3 Alle øvrige rettigheder tilhører forfatteren, medmindre der er indgået anden skriftlig aftale.

Stk. 3 Alle øvrige rettigheder tilhører forfatteren, medmindre der er indgået anden skriftlig aftale. FORLAGSAFTALE 25. januar 2006 j.nr. KS-007-005/cbh for skønlitteratur (romaner, noveller, digtsamlinger og værker, der må ligestilles hermed), erindringer, børne- og ungdomslitteratur samt humor, kriminal-

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

Aftalevilkår for Gældsrådgivning ved DinGæld (medlemskab ved DinGæld)

Aftalevilkår for Gældsrådgivning ved DinGæld (medlemskab ved DinGæld) Aftalevilkår for Gældsrådgivning ved DinGæld (medlemskab ved DinGæld) 1. Parter Aftalevilkårene (herefter Aftalen) er gældende for personer, der modtager gældsrådgivning fra DinGæld ApS, Store Torv 10,

Læs mere

RAMMEAFTALE. Mellem. Dansk Artist Forbund og Dansk Solist Forbund (DAF/Dansk Solist Forbund) (Herefter kaldet Forbundene)

RAMMEAFTALE. Mellem. Dansk Artist Forbund og Dansk Solist Forbund (DAF/Dansk Solist Forbund) (Herefter kaldet Forbundene) DR Jura 01-01-2004 2004 RAMMEAFTALE Mellem (DAF/Dansk Solist Forbund) (Herefter kaldet Forbundene) og DR om professionel vokal eller instrumental musikalsk medvirken i DR produktioner som solist eller

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER WP & MIG IVS Dronninggårdvej 10 9400 Nørresundby Danmark CVR 36064331 kontakt@wpogmig.dk http://www.wpogmig.dk 1. PRÆAMBEL Disse forretningsbetingelser er altid gældende i ethvert

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

DOCOSPOT Abonnementsaftale

DOCOSPOT Abonnementsaftale DOCOSPOT Abonnementsaftale 1. Aftalens indgåelse 1.1. Parterne i denne aftale er DOCOSPOT DENMARK ApS (CVR-nr. 35473866) og Business Partneren(kunde). 1.2. Følgende Abonnementsbetingelser er gældende for

Læs mere

Rammeaftale 02.02 Computere. Rammeaftale 02.02 Computere

Rammeaftale 02.02 Computere. Rammeaftale 02.02 Computere Rammeaftale 02.02 Computere Rammeaftale 02.02 Computere Rammeaftale 02.02 Computere mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge 55 2300 København S. (herefter benævnt

Læs mere

Håndbog om rettigheder og online musik

Håndbog om rettigheder og online musik December 2014 Håndbog om rettigheder og online musik Denne vejledning handler om klarering af rettigheder til musik, når musik bruges online. Eksempler på online brug af musik Online streaming og downloading

Læs mere