HVIDBOG. om forsikringsgarantiordninger {SEK(2010)841} {SEK(2010)840}

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVIDBOG. om forsikringsgarantiordninger {SEK(2010)841} {SEK(2010)840}"

Transkript

1 DA DA DA

2 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den KOM(2010)370 endelig HVIDBOG om forsikringsgarantiordninger {SEK(2010)841} {SEK(2010)840} DA DA

3 HVIDBOG om forsikringsgarantiordninger 1. INDLEDNING Forsikringsgarantiordninger giver forbrugerne beskyttelse i sidste instans, når forsikringsselskaber ikke er i stand til at opfylde deres kontraktlige forpligtelser. De beskytter dem således mod risikoen for misligholdelse af fordringer, i tilfælde af at deres forsikringsselskab bliver insolvent. Der findes garantiordninger i andre dele af finanssektoren. Samtlige EU-medlemsstater har f.eks. indført indskuds- og investorgarantiordninger, og minimumsbeskyttelsesstandarderne er blevet harmoniseret på EU-plan ved gennemførelsen af direktivet om indskudsgarantiordninger i 1994 og direktivet om investorgarantiordninger i Der findes imidlertid ikke nogen fælles EU-ramme i forsikringssektoren. Af de 30 EU- og EØS-lande har kun 12 en eller flere generelle forsikringsgarantiordninger. Det betyder, at målt i tegnede bruttopræmier er en tredjedel af EU- og EØS-landenes samlede forsikringsmarked ikke dækket af forsikringsgarantiordninger, i tilfælde af at et forsikringsselskab går konkurs. Ca. 26 % af alle livsforsikringspolicer og 56 % af alle skadesforsikringspolicer er ikke beskyttet. I de tilfælde, hvor der findes forsikringsgarantiordninger, er de ofte forskellige med hensyn til dækning, hvilket betyder, at forsikringstagerbeskyttelsen er uensartet fra den ene medlemsstat til den anden. Der er også store forskelle i andre aspekter af udformningen af forsikringsgarantiordninger, som har betydning for beskyttelsens dækning, samt forskelle i den måde, hvorpå de fungerer og er finansieret. Det forhold, at der ikke findes harmoniserede forsikringsgarantiordninger i EU, er til hinder for en effektiv og ensartet forbrugerbeskyttelse. Det kan svække forbrugernes tillid til de relevante markeder og i sidste ende bringe markedsstabiliteten i fare. Det kan også besværliggøre den måde, hvorpå det indre marked for forsikringer fungerer, ved at forvride konkurrencen på tværs af grænserne. I lyset af erfaringerne fra den nylige krise vil udviklingen af harmoniserede forsikringsgarantiordninger muligvis kunne medvirke til afbøde de eksisterende mangler. I denne hvidbog opstilles en sammenhængende ramme for en EU-indsats vedrørende forsikringsgarantiordninger for at beskytte forsikringstagere og begunstigede og undgå at skulle inddrage skatteyderne. Det foreslås bl.a., at man indfører et direktiv, som kan sikre, at alle medlemsstater har en forsikringsgarantiordning, der opfylder en række minimumskrav til udformning. Flere forhold tyder på, at en sammenhængende tilgang på EU-plan er den bedste måde, hvorpå de bestående mangler og uligheder i forsikringstagerbeskyttelsen kan afbødes. Denne hvidbog har 1 Direktiv 1994/19/EF af 30. maj 1994 om indskudsgarantiordninger, EFT L 135 af , s. 5, ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/14/EF, og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1997/9/EF af 3. marts 1997 om investorgarantiordninger, EFT L 84 af , s. 22. DA 2 DA

4 ikke til formål at fremsætte forslag om harmonisering af forsikringsprodukter. Hensigten er heller ikke at stille forsikringsprodukter, som udelukkende sælges på hjemmemarkedet, ringere. De af Kommissionen foretrukne løsninger er opsummeret og fremhævet i tekstbokse i afsnit 3 og 4. Alle interesseparter, herunder medlemsstaterne, opfordres til at indsende bemærkninger og fremlægge yderligere materiale vedrørende de pågældende løsninger senest den 30. november Hvidbogen er ledsaget af en konsekvensanalyse, som er underbygget af en omfattende metodologisk rapport og andre bilag. 2. HVIDBOGENS FORMÅL OG DÆKNING 2.1. Hvorfor er der behov for en indsats vedrørende forsikringsgarantiordninger? Læren af krisen Den nylige finansielle uro har skabt langt større opmærksomhed om, hvorvidt der findes forbrugerbeskyttelses/garantiordninger i alle dele af finanssektoren, og om de begrænsninger, der er forbundet med ordningerne. Forsikringssektoren er ganske vist ikke direkte skyld i krisen, men det har vist sig, at den langtfra er upåvirkelig. En række store europæiske forsikringsselskaber har meldt om særdeles omfattende tab og har været tvunget til store kapitaltilførsler 2. For at råde bod på de eksisterende huller og uregelmæssigheder i lovgivningen, der skyldes den opsplittede situation med hensyn til forsikringsgarantiordninger i Europa, blev det i Larosière-gruppens endelige rapport (anbefaling 5) henstillet, at der indføres harmoniserede forsikringsgarantiordninger i hele EU 3. Samme anbefaling er at finde i betragtningerne til det for nyligt vedtagne Solvens IIrammedirektiv 4. Kommissionen anførte desuden i sin meddelelse af 4. marts 2009 "Fremdrift i den europæiske genopretning", at den ville foretage en vurdering af de eksisterende garantiordninger i forsikringssektoren inden udgangen af 2009 og forelægge passende lovgivningsforslag 5. Den 23. september 2009 vedtog Kommissionen forslag til tre forordninger om oprettelse af det europæiske finanstilsynssystem, herunder om oprettelse af tre europæiske tilsynsmyndigheder. Kommissionen har nøje fulgt de igangværende drøftelser mellem Europa-Parlamentet og Rådet om den rolle, den nye europæiske tilsynsmyndighed for forsikrings- og arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) 6 skal have, hvor man også er Jf. konsekvensanalysen, punkt 2.2, der indeholder yderligere oplysninger. Jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (omarbejdning) (i det følgende benævnt Solvens II), EUT L 335 af , s. 1, jf. specielt betragtning 141, andet afsnit. Meddelelse til forårsmødet i Det Europæiske Råd, "Fremdrift i den europæiske genopretning", KOM(2009) 114 endelig af Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed for forsikrings- og arbejdsmarkedspensionsordninger (KOM(2009) 502-C7-168/ /143(COD)). DA 3 DA

5 kommet ind på spørgsmålet om indførelse af en forsikringsgarantiordning på nationalt og/eller EU-plan Solvens II udelukker ikke konkurser EU's solvensordninger det være sig den nuværende (Solvens I) eller den kommende (Solvens II) udelukker ikke og kan ikke udelukke, at forsikringsselskaber går konkurs. Solvens II-rammedirektivet, der finder anvendelse senest fra den 31. december 2012, medfører en risikobaseret, økonomisk tilgang til solvens. I henhold til direktivet skal forsikrings- og genforsikringsselskaber have tilstrækkelig kapital til at dække deres forpligtelser i ét år med et VaR-konfidensniveau på 99,5 % 7. Dette skulle sikre, at højst ét forsikringsselskab ud af 200 går konkurs et givet år. De i forbindelse med denne hvidbog anvendte historiske data og modelberegninger viser, at sandsynligheden for misligholdelse hos forsikringsselskaber generelt svinger mellem 0,1 % under normale markedsvilkår og 0,5 % under usædvanlige vilkår som f.eks. en finanskrise, eller når selskaberne oplever særlige vanskeligheder i et bestemt EU-land 8. Trods de eksisterende forsikringsgarantiordninger kan dette føre til tab, der væltes over på forsikringstagerne i EU (eller skatteyderne). I ekstreme tilfælde vil disse tab over en periode på et år kunne nå helt op på 46,5 mia. EUR for livsforsikrings- og skadesforsikringspolicer under et, hvilket svarer til ca. 4,4 % af de samlede tegnede bruttopræmier i EU i ét år. I den forbindelse kan det nævnes, at over 130 forsikringsselskaber i EU blev insolvente mellem 1996 og 2004, og at en græsk forsikringskoncerns konkurs i 2009 ramte ca forsikringstagere Forsikringsvirksomheden på tværs af grænserne i EU forventes at stige Forsikringsvirksomhed på tværs af grænserne, dvs. levering af forsikringsydelser i andre lande enten direkte eller ved oprettelse af filialer, udgør i gennemsnit 4,10 % af de samlede tegnede bruttopræmier i EU, svarende til et beløb på i alt 42,8 mia. EUR i Aktivitetsomfanget forventes at stige yderligere i fremtiden. F.eks. overvejer flere store forsikringskoncerner at omdanne deres datterselskaber til filialer. Selv i medlemsstater, der har forsikringsgarantiordninger, dækker de pågældende ordninger ikke altid virksomhed på tværs af grænserne. Ca. 62 % af den grænseoverskridende livsforsikringsvirksomhed og rundt regnet 23 % af skadesforsikringsvirksomheden i Den Europæiske Union finder sted uden nogen form for beskyttelse i form af forsikringsgarantiordninger Forsikringstagere og begunstigede er utilstrækkeligt og/eller uensartet beskyttet Forskellene i de nationale forsikringsgarantiordninger i EU (og det forhold, at der i nogle medlemsstater overhovedet ikke findes sådanne ordninger) bevirker, at niveauet for forsikringstagerbeskyttelse er utilstrækkeligt og uensartet. I de tilfælde, hvor der findes nationale forsikringsgarantiordninger, er disse ofte meget forskelligt udformet. Mangelen på harmoniserede ordninger kan desuden give anledning til særlige forbrugerbeskyttelsesproblemer, når det gælder forsikringsvirksomhed på tværs af grænserne i EU. Hvis et forsikringsselskab, der driver grænseoverskridende virksomhed, bukker under, vil nogle forsikringstagere være dækket af en 7 8 I forbindelse med finansmatematik og risikostyring er value-at-risk (VaR) den mest udbredte kvantitative målestok for tabsrisikoen i forbindelse med en bestemt aktivportefølje. Jf. punkt 2.2 i konsekvensanalysen, der indeholder en mere detaljeret analyse, særlig tabel 22. DA 4 DA

6 forsikringsgarantiordning, mens andre forsikringstagere med samme kontrakt ikke vil være dækket, eller deres beskyttelsesniveau vil være lavere 9. Eksempler: En forsikringstager, der er bosat i en medlemsstat, som ikke har nogen forsikringsgarantiordning, kan ikke desto mindre være beskyttet, hvis hans forsikringsselskab er etableret i et andet EU-land, hvis forsikringsgarantiordning yder beskyttelse på "hjemlandsbasis" 10. En forsikringstager, der er bosat i en medlemsstat, hvis forsikringsgarantiordning er baseret på "hjemlandsprincippet", er muligvis ikke dækket, hvis hans/hendes forsikringsselskab er etableret i et andet EU-land, hvis forsikringsgarantiordning yder beskyttelse på "værtslandsbasis". Den pågældende person vil dog være beskyttet, hvis policen er udstedt af et hjemligt forsikringsselskab. Hvis den medlemsstat, hvor forsikringstageren er bosat, har en forsikringsgarantiordning baseret på værtslandsprincippet, gør det ingen forskel, om policen er udstedt af et hjemligt eller et udenlandsk forsikringsselskab, hvis forsikringsgarantiordningerne i de to lande giver samme beskyttelse. Beskyttelsesniveauet kan variere, hvis den ene eller begge medlemsstater har begrænset størrelsen af den erstatning, der kommer til udbetaling Den nuværende situation med hensyn til forsikringsgarantiordninger giver forsikringsselskaber i EU ulige vilkår Det forhold, at der findes forskellige forsikringsgarantiordninger side om side (og at nogle medlemsstater overhovedet ikke har nogen forsikringsgarantiordning), rejser også spørgsmål om ulige konkurrencevilkår mellem hjemlige og udenlandske forsikringsselskaber, som er aktive på samme marked. Disse spørgsmål kan blive særdeles påtrængende, hvis nogle af de forsikringsselskaber, der er aktive på samme marked, deltager i en forsikringsgarantiordning, mens andre ikke gør, da (de eventuelle) forsikringsgarantiordningers geografiske dækning kan variere mellem de pågældende hjem- og værtslande. Eksempler: Der kan opstå konkurrenceforvridning, hvis forbrugerne foretrækker policer, som er omfattet af en forsikringsgarantiordning (eller lignende produkter, der er omfattet af f.eks. indskudseller investorgarantiordninger), på bekostning af forsikringsselskaber, der tilbyder ubeskyttede forsikringsprodukter. Forsikringsgarantiordninger er forbundet med ekstraomkostninger, som meget vel kan ende med at blive væltet over på forsikringstagerne. Hvis forbrugerne foretrækker billige forsikringsprodukter, kan der ske konkurrenceforvridning på bekostning af forsikringsselskaber, der tilbyder beskyttede (og derfor sandsynligvis dyrere) forsikringsprodukter Jf. punkt 3.1 i konsekvensanalysen, der indeholder en mere dybtgående undersøgelse af de mulige konsekvenser for forsikringstagere og skatteydere. Jf. punkt 4.2, der indeholder en mere detaljeret analyse af hjemlands- og værtslandsprincippet. DA 5 DA

7 Den nuværende situation med hensyn til forsikringsgarantiordninger påvirker markedsstabiliteten Konkurser i forsikringsbranchen og de hermed forbundne tab for forsikringstagere og begunstigede kan påvirke realøkonomien ved at ændre forbrugernes adfærd (så de f.eks. køber færre forsikringsprodukter) eller ved at svække økonomiens evne til at styre risikoen. Herudover kan forsikringstagerne reagere på reelle eller potentielle tab ved at opsige deres policer til trods for de høje gebyrer, der som regel skal betales i tilfælde af kort opsigelse, hvilket kan være med til at forværre en finansiel krisesituation Er der brugbare alternativer til en målrettet EU-indsats vedrørende forsikringsgarantiordninger? Hvor vigtigt det er at indføre en forsikringsgarantiordning, afhænger af risikoen for, at forsikringsselskaber går konkurs, og af sådanne konkursers potentielle virkninger for forbrugerne. Dette rejser spørgsmålet om, hvilke alternative beskyttelsesmekanismer der findes på nationalt eller europæisk plan til at mindske risikoen eller begrænse tabene for forsikringstagerne. Tilsynsrammer og risikostyring Effektiv risikostyring og fyldestgørende governance-strukturer er sammen med kapitalkrav og passende tilsynsbeføjelser centrale elementer i det fremtidige solvenssystem. Der er imidlertid bred enighed om, at det er for dyrt at sætte solvenskravene til et niveau, der gør det muligt at dække alle uforventede tab 11. Særbehandling af forsikringstagere ved likvidation Hvis et forsikringsselskab bliver insolvent, giver EU's gældende likvidationslovgivning medlemsstaterne mulighed for i deres nationale ret at vælge mellem to alternative metoder til at give forsikringstagerne forrang for forsikringsselskabets andre kreditorer 12. Dog vil en økonomisk trængt forsikringstager måske ikke finde det tilfredsstillende at skulle forlade sig på en likvidation. En sådan er ofte kompleks og tidkrævende, og inden proceduren afsluttes, kan forsikringstagere, der har udestående fordringer, komme i alvorlig likviditetsmangel. Statsindgreb i enkelttilfælde Løsninger, der anvendes i enkelttilfælde, som eksempelvis ex post-statsindgreb, er ganske vist i sagens natur fleksible, men de er også forbundet med alvorlige ulemper. Medmindre de er upartiske, kan de give anledning til spørgsmål med hensyn til, om de er rimelige og gennemsigtige, da der træffes afgørelse på ad hoc-basis og ikke efter forudfastsatte regler. Desuden kan indgriben i enkelttilfælde anskues som en urimelig forfordeling af store selskaber og dermed som kilde til "moralsk hasard": Store selskaber får lov til at tage risici uden at frygte synderligt for konsekvenserne, fordi andre betaler for sikkerhedsnettet Jf. også punkt i denne hvidbog. Jf. artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/17/EF af 19. marts 2001 om sanering og likvidation af forsikringsselskaber, EFT L 110 af , s. 28. DA 6 DA

8 Mere udførlige oplysninger og større gennemsigtighed En anden tilgang består i at stille krav om, at forsikringstagerne skal gives mere udførlige oplysninger, så de selv kan vælge det bedst egnede forsikringsprodukt. Dette forudsætter dog, at forsikringstagerne forstår de pågældende oplysninger og er i stand til at anvende dem i forbindelse med de beslutninger, de træffer. I praksis er det højst usandsynligt, at forsikringstagerne vil være i stand til at forstå og anvende alle oplysningerne, specielt hvad angår forsikringsvirksomhed på tværs af grænserne. Herudover løser mere udførlige oplysninger ikke problemet med ulige konkurrencevilkår mellem forsikringsselskaber, som er aktive på de samme markeder Hvidbogens dækning, baggrund og mål Dækning og definition Denne hvidbog vedrører alle livs- og skadesforsikringsselskaber, herunder selskaber, der tilbyder begge produkttyper. Den omfatter dog ikke pensionskasser som omhandlet i direktiv 2003/41/EF 13, og heller ikke genforsikring. I denne hvidbog forstås ved minimumsharmonisering, at medlemsstaterne, hvis de ønsker det, kan yde en bedre beskyttelse end den, der gives i den relevante EUlovgivning Baggrund Mål Denne hvidbog er udarbejdet på grundlag af det arbejde, Kommissionen har udført siden 2001, og efter omfattende høringer og debatter med forsikringstagerne, branchens aktører og de politiske beslutningstagere i de seneste to år. Den bygger også på en rapport om forsikringsgarantiordninger udarbejdet for Kommissionen af Oxera 14 (og som forelå i slutningen af november 2007) og på en rapport udarbejdet for Kommissionen af forsikringstilsynsmyndighederne (CEIOPS) 15. Den er endvidere en reaktion på de betænkeligheder, Europa-Parlamentet gentagne gange har givet udtryk for 16. De tiltag, der foreslås i denne hvidbog, er genstand for en detaljeret vurdering i den medfølgende konsekvensanalyse. Hvidbogen henstiller navnlig til en indsats med henblik på: At sikre en fuldstændig og ensartet beskyttelse af forsikringstagere og begunstigede Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/41/EF af 3. juni 2003 om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers aktiviteter og tilsynet hermed (EUT L 235 af s. 10). Jf. CEIOPS er Det Europæiske Tilsynsudvalg for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger. Jf. Jf. artikel 242 i Solvens II-direktivet. Jf. også henstilling nr. 25 fra Undersøgelsesudvalget om Krisen i Equitable Life Assurance Society under Europa-Parlamentet, hvori Kommissionen opfordres til hurtigt at udarbejde lovgivning om forsikringsgarantiordninger: DA 7 DA

9 Et af hovedmålene med den fremtidige EU-ramme for forsikringsgarantiordninger er at sikre tilstrækkelig dækning af forsikringstagere og begunstigede, hvis et forsikringsselskab bukker under. Det hænger tæt sammen med målet om at sikre retfærdig behandling af alle forsikringstagere og begunstigede, uanset i hvilken medlemsstat de er bosat, eller om de tegner forsikringspolicer hos hjemlige eller udenlandske forsikringsselskaber i EU. At undgå konkurrenceforvridning En harmoniseret ramme for forsikringsgarantiordninger på EU-plan skal også skabe lige vilkår mellem forsikringsselskaber og sikre, at hjemlige selskaber og udenlandske forsikringsselskaber i EU, der driver virksomhed i henhold til den frie udveksling af tjenesteydelser, eller som leverer forsikring via filialer, kan konkurrere på lige vilkår. At mindske negative incitamenter En harmoniseret ramme for forsikringsgarantiordninger bør forhindre, at skatteyderne i sidste ende skal bære omkostningerne ved et forsikringsselskabs dårlige ledelse. Det skal ske ved, at man indfører en retlig ramme, der finansieres af selskaberne selv, og som ikke tilskynder til overdreven risikotagning (moralsk hasard). Dette mål omfatter bl.a. passende foranstaltninger til at sikre, at de involverede midler udelukkende går til de formål, der er fastsat for forsikringsgarantiordningen. I forbindelse med beskyttelse i form af forsikringsgarantiordninger er der ikke meget der tyder på, at indførelsen af beskyttelsesordninger forvrider markedstransaktionerne ved at virke som et negativt incitament. Problemer med moralsk hasard begrænses desuden gennem andre beskyttelsesmekanismer som f.eks. en moderne solvensordning og tilsynsmyndighedernes arbejde. At sikre omkostningseffektivitet Det er vigtigt, at der bliver tale om en omkostningseffektiv forsikringsgarantiordning. Det betyder bl.a. andet, at EU-indsatsen vedrørende forsikringsgarantiordninger skal finde den rette balance mellem gevinsterne for forsikringstagerne og omkostningerne ved den ydede beskyttelse. En forsikringsgarantiordning, der ikke er omkostningseffektiv, vil i sidste ende føre til større omkostninger for forsikringstagerne. I den forbindelse skal der tages særlig hensyn til momsrelaterede aspekter; det bør undgås, at forsikringsgarantiordningens omkostningseffektivitet påvirkes negativt af en høj "vedhængende" moms eller af en forpligtelse til forvaltning af administrative skatteprocedurer, som ikke står i forhold til omfanget af de aktiviteter, der udføres i forbindelse med forsikringsgarantiordningen. At styrke markedstilliden og markedsstabiliteten EU-indsatsen vedrørende forsikringsgarantiordninger har også til formål at styrke tilliden til markedet og at befordre stabiliteten på EU's indre marked for forsikringer. DA 8 DA

10 3. ELEMENTER AF DEN FORESLÅEDE TILGANG 3.1. Karakteren af en eventuel EU-indsats EU's "soft law"-instrumenter som f.eks. henstillinger, meddelelser, retningslinjer eller adfærdskodekser ville muligvis kunne påvirke praksis i medlemsstaterne på længere sigt. De ville dog formentlig ikke kunne råde fuldstændig bod på de nuværende mangler. Da sådanne instrumenter ikke er retligt bindende, ville medlemsstaterne skulle gribe ind på frivillig basis. Imidlertid er der for store mangler i forbindelse med den nuværende opsplittede situation med hensyn til forsikringsgarantiordninger i EU til, at man kan afvente, at de nationale tilgange med tiden konvergerer mod hinanden. Det er derfor nødvendigt at indføre en juridisk bindende lovgivningsmæssig foranstaltning. Det bedste juridiske instrument til indførelse af et bindende krav er et direktiv. I henhold til artikel 288 i EUF-traktaten er et direktiv direkte anvendeligt, dvs. at det er bindende for dem, til hvem det er rettet. Et direktiv er bindende med hensyn til det tilsigtede mål, men i modsætning til, hvad der gælder for en forordning, overlades det til medlemsstaterne at bestemme form og midler for gennemførelsen. Dette kan være nyttigt, når henses til den komplekse karakter af spørgsmålet om forsikringsgarantiordninger, der skyldes forskellene i de forskellige nationale ordningers udformning og dækning. Kommissionen foreslår, at der ved hjælp af et direktiv som defineret i EUF-traktatens artikel 288 på EU-plan opstilles en sammenhængende og retligt bindende ramme for beskyttelse i form af forsikringsgarantiordninger, som skal gælde for alle forsikringstagere og begunstigede Centraliseringsgrad og forsikringsgarantiordningens rolle Indførelsen af en forsikringsgarantiordning i hver medlemsstat er forenelig med de eksisterende nationale mikrotilsynsordninger og vil derfor kunne medvirke til at forhindre moralsk hasard i lovgivningen. Der kunne også indføres en gensidig lånefacilitet, så de nationale forsikringsgarantiordninger kan yde hinanden støtte. Et sådant system forudsætter, at de enkelte medlemsstater via deres nationale ordninger yder finansiel støtte til en anden medlemsstat, hvis forsikringsgarantiordning ikke har tilstrækkelige finansielle midler til at honorere sine forpligtelser. For at sikre, at de potentielle omkostninger for de bidragydende forsikringsgarantiordninger er gennemsigtige og forudsigelige, vil der skulle indgås en aftale om en mekanisme til tilvejebringelse af finansielle midler, hvori det klart angives, hvor meget hver enkelt forsikringsgarantiordning skal bidrage med og på hvilke vilkår. Endelig vil de fleste af de problemer, der skyldes de forskellige nationale retlige rammer, eventuelt kunne løses ved at oprette en enkelt forsikringsgarantiordning for hele EU, som skal dække alle livs- og skadesforsikringsaftaler, der indgås i hele Den Europæiske Union. Der synes dog ikke på nuværende tidspunkt at være tilstrækkelig politisk opbakning til denne idé. Den kan eventuelt tages op på et senere tidspunkt. Som "sidste instans"-beskyttelsesmekanisme kan en forsikringsgarantiordning styrke tilliden til finanssektoren og dermed indvirke positivt på resten af økonomien. En forsikringsgarantiordning, der også har til opgave at forhindre, at DA 9 DA

11 forsikringsselskaber bliver insolvente, ville kunne hjælpe et kriseramt forsikringsselskab med at få bugt med sine finansielle vanskeligheder, så det kan fortsætte sin virksomhed. Som anført i punkt findes der en række mekanismer, som skal forhindre, at forsikringsselskaber bliver insolvente, og det ser ud til, at de generelt har været effektive. Heraf følger, at forsikringsgarantiordningen kan træde til, når andre beskyttelsesmekanismer har fejlet, for at forhindre eller begrænse de negative virkninger af et forsikringsselskabs konkurs. Kommissionen går ind for, at der i hver enkelt medlemsstat indføres en forsikringsgarantiordning som en "sidste instans"-beskyttelsesmekanisme Geografisk dækning En harmonisering af den geografiske dækning af forsikringsgarantiordninger er afgørende for at kunne sikre en fuldstændig og ensartet forsikringstagerbeskyttelse på tværs af grænserne. Forsikringsgarantiordninger baseret på "hjemlandsprincippet" dækker ikke kun policer udstedt af hjemlige forsikringsselskaber, men også policer, der er solgt af filialer af hjemlige forsikringsselskaber etableret i andre EUmedlemsstater. I modsætning hertil dækker forsikringsgarantiordninger, som er baseret på "værtslandsprincippet", policer udstedt af filialer af udenlandske forsikringsselskaber. I praksis kombinerer nogle af de nationale forsikringsgarantiordninger elementer fra begge principper. Hovedfordelen ved hjemlandsprincippet er dets forenelighed med "princippet om tilsyn i hjemlandet", der gør det nemmere at håndtere tilfælde, hvor forsikringsselskaber går konkurs. Tilsynsmyndighederne i hjemlandet er ansvarlige for tilsynsreglerne, herunder solvenskravene, og for at indlede en eventuel likvidation. Herudover stemmer hjemlandsprincippet også overens med indskudsgarantiordningen i banksektoren og investorgarantiordningen i værdipapirsektoren. En struktur baseret på værtslandsprincippet sikrer, at beskyttelsen af forsikringstagerne i medlemsstaterne er ensartet, og forhindrer dermed, at der opstår konkurrenceforvridning mellem forsikringsselskaber, som er aktive i samme medlemsstat. Der er imidlertid store ulemper forbundet med at vælge en værtslandsstruktur. For det første fører den til dobbelt så store administrative omkostninger, da den forudsætter, at forsikringsselskaber, der driver virksomhed på tværs af grænserne, deltager i to eller flere forsikringsgarantiordninger. For det andet kan det i praksis blive vanskeligt iværksætte foranstaltninger i forbindelse med forsikringsgarantiordninger, da de myndigheder, der forvalter ordningen, ikke vil være de samme som dem, der gennemfører en eventuel likvidation og fører tilsyn hermed. For det tredje kan værtslandstrukturen, hvis dækningen ikke er harmoniseret, føre til uensartet forsikringstagerbeskyttelse i forskellige medlemsstater. Kommissionen går ind for en harmonisering af forsikringsgarantiordningernes geografiske dækning baseret på "hjemlandsprincippet". DA 10 DA

12 3.4. Omfattede policer Et livsforsikringsselskabs konkurs kan føre til store økonomiske problemer for forsikringstagerne, især for dem, der har tegnet en livsforsikring for at sikre deres pensionisttilværelse. Selv om det lykkes for forsikringstagerne at redde en del af deres opsparing, vil de måske ikke kunne opnå en tilsvarende dækning andetsteds, fordi deres personlige situation, der lægges til grund for præmieberegningen, har ændret sig (f.eks. alder og helbred). På grund af de langsigtede forpligtelser, livsforsikringsprodukter i sagens natur indebærer, er forsikringstagerne almindeligvis ude af stand til forudse, hvor finansielt velfunderet forsikringsselskabet vil være ved policens udløb. I forbindelse med denne hvidbog omfatter livsforsikringspolicer også traditionelle risikobeskyttelsesprodukter samt opsparings- og investeringsprodukter (f.eks. unitlinked forsikringspolicer). Hvis et skadesforsikringsselskab går konkurs, er forsikringstagernes gennemsnitlige tab generelt mindre og almindeligvis begrænset til de forudbetalte præmier. Kontrakterne er kortsigtede, og de fleste forsikringstagere kan nemt tegne en forsikring med samme dækning hos et andet selskab. Forsikringstagere og begunstigede, der har udestående fordringer på det tidspunkt, hvor selskabet bliver insolvent, kan dog meget vel lide mere omfattende tab, også større end dem, der er forbundet med et typisk livsforsikringsprodukt. Der kan argumenteres for, at man begrænser beskyttelsen i forbindelse med forsikringsgarantiordninger til bestemte former for skadesforsikring; men af praktiske grunde og retfærdighedshensyn vil det måske være vanskeligt at opdele dækningen af forsikringsgarantiordningerne i for mange delordninger. Kommissionen går ind for, at forsikringsgarantiordninger skal dække både livs- og skadesforsikringspolicer Kreditorer, der kan komme i betragtning Det kan blive uforholdsmæssigt dyrt at skulle dække alle fysiske og juridiske personer. For at reducere den finansielle byrde bør man måske kun lade kreditorer, der opfylder visse kriterier, komme i betragtning, f.eks. små virksomheder og mikrovirksomheder. Sådanne kriterier skal fastlægges med stor omhu. Kommissionen går ind for, at forsikringsgarantiordninger skal dække fysiske personer og udvalgte juridiske personer Finansiering For at en forsikringsgarantiordning kan fungere effektivt, er det altafgørende, at der findes passende mekanismer til tilvejebringelse af finansielle midler. Finansieringsstrukturen bestemmer ikke blot beskyttelsesniveauet, men kan også få stor betydning for omkostningerne i branchen, idet der skal tages hensyn til, at afgifter, der pålægges forsikringsselskaber, højst sandsynligt bliver til omkostninger for forsikringstagere. Følgende punkter skal derfor overvejes nøje: DA 11 DA

13 Finansieringstidspunkt I forbindelse med en ex ante-finansieret ordning rejses de finansielle midler med henblik på at foregribe eventuelle konkurser, og midlerne overføres til og forvaltes af forsikringsgarantiordningen via afgifter fra branchens virksomheder. Hovedfordelen er derfor, at midlerne er umiddelbart tilgængelige, så der kan ydes erstatning til kreditorer i tilfælde af en konkurs. Desuden er der ved ex ante-finansiering mindre risiko for problemer med moralsk hasard, fordi forsikringsselskaber, der bliver insolvente, allerede har ydet bidrag til forsikringsgarantiordningen. Endvidere er det ved ex ante-finansiering nemmere at undgå de procykliske virkninger, der er forbundet med ex post-finansierede ordninger. Dette positive aspekt kan styrkes ved at indføre ex ante-afgifter, som vægtes efter det bidragydende selskabs konkursrisiko (jf. punkt 4.6.3). Etablerings- og driftsudgifterne vil klart være større end ved ex post-finansiering, da der i forbindelse med en ex ante-finansieret forsikringsgarantiordning skal være investeringseksperter til at forvalte midlerne og til at opstille og iværksætte en investeringsstrategi, der rammer en passende balance mellem risiko og afkast. Endvidere er der altid den risiko, at de indsamlede midler viser sig at være utilstrækkelige, i tilfælde af at et stort forsikringsselskab går konkurs. I forbindelse med en ex post-finansieret ordning opkræves der først afgifter, når et forsikringsselskab går konkurs og der opstår omkostninger for forsikringsgarantiordningen. Heraf følger, at etablerings- og driftsomkostningerne vil være begrænsede, og at midlerne kan afpasses efter de faktiske omkostninger i forbindelse med de pågældende konkurser. Hensyn som retfærdighed og proportionalitet kan tale for en ex post-finansieret ordning. Ved ex postfinansiering vil der dog være større risiko for moralsk hasard, da de konkursramte institutioner aldrig har bidraget til forsikringsgarantiordningen. Denne form for finansiering kan også være til hinder for hurtige udbetalinger til forsikringstagerne. Ex post-finansierede ordninger kan desuden øge procyklikaliteten, eftersom sandsynligheden for, at forsikringsselskaber bliver insolvente, er større under vanskelige markedsvilkår Målniveau Eventuelle betænkeligheder med hensyn til de potentielt ubegrænsede bidrag til en forsikringsgarantiordning kan imødekommes ved at indføre lofter eller absolutte grænser for de årlige bidrag til en ordning. I praksis kan disse begrænsninger udtrykkes som en procentdel af det bidragydende medlems præmier eller reserver ("målniveauet") og gøres til genstand for en passende overgangsperiode. Med henblik på at vælge et passende beskyttelsesniveau har Kommissionen vurderet forskellige løsninger, herunder eksisterende forsikringsgarantiordningers dækningsniveau. Resultatet er foreløbig et målniveau på 1,2 % af de tegnede bruttopræmier. Anvender man dette målniveau over en periode på f.eks. 10 år, vil det give et årligt bidrag på 0,12 % af de tegnede bruttopræmier fra hvert bidragydende medlem af ordningen Jf. specielt tabel 51 i konsekvensanalysen. Tallene er beregnet på grundlag af et scenarie, hvor PD er 0,1 % (PD står for Probability of Default sandsynlighed for misligholdelse) og konfidensniveauet 99 %. DA 12 DA

14 Bidrag For at mindske risikoen for underfinansiering, i tilfælde af at et stort forsikringsselskab går konkurs, kan man overveje supplerende ex postfinansieringsarrangementer eller andre finansieringskilder, f.eks. eksterne kreditfaciliteter eller genforsikring. For at fastsætte, hvor stort et beløb der i alt skal rejses fra bidragyderne til forsikringsgarantiordningen, skal der være en fordelingsnøgle. I praksis bidrager forsikringsselskaber til eksisterende forsikringsgarantiordninger i EU i forhold til omfanget af deres virksomhed. Herved undgår man konkurrenceforvridning mellem små og store forsikringsselskaber og nye aktører på markedet. Generelt tages der hensyn til tre faktorer: i) præmievolumen (brutto eller netto), ii) tekniske hensættelser eller reserver i alt og iii) antal policer. Disse faktorer har hver især forskellige virkninger for størrelsen af det bidrag, der skal betales af de enkelte selskaber. En risikovægtning foretages ved at beregne bidragene i forhold til forsikringsselskabets risikoprofil eller i forhold til, hvad selskabet forventes at koste for ordningen. Risikobaserede bidrag beregnes ved hjælp af en række indikatorer, der afspejler forsikringsselskabets risikoprofil. De foreslåede indikatorer dækker vigtige risikoklasser, der anvendes til at evaluere forsikringsselskabets finansielle soliditet, f.eks. dets portefølje af forsikrede risici, dets solvens og kvaliteten af dets aktiver. De nødvendige data til beregning af disse indikatorer foreligger allerede, da de er omfattet af eksisterende indberetningsforpligtelser. Der kan også indføres erstatningsgrænser og andre ydelsesnedsættelser. I givet fald vil forsikringsgarantiordningen lade kreditorerne bære en del af alle tab, så man begrænser ordningens finansieringsbehov og undgår moralsk hasard fra forsikringstagernes side. Blandt de metoder, der kan anvendes, er lofter eller grænser for erstatning, procentvis nedsættelse af fordringer, selvrisici og minimumsgrænser for fordringer. En eventuel harmonisering på EU-plan skal ramme den rette balance mellem at sikre en ensartet minimumsdækning for alle forsikringstagere i alle medlemsstater og at undgå unødvendige indgreb i de nationale skønsbeføjelser med hensyn til fastsættelse af erstatningsgrænser og andre ydelsesnedsættelser. Kommissionen går ind for, at forsikringsgarantiordninger skal finansieres på grundlag af ex ante-bidrag fra forsikringsselskaber, eventuelt suppleret af ex post-finansieringsarrangementer i tilfælde af mangel på finansielle midler, som skal beregnes i forhold til bidragydernes individuelle risikoprofiler. Der bør fastsættes et passende målniveau for finansieringen samt en passende overgangsperiode. Kommissionen er parat til at overveje harmoniserede erstatningsgrænser og andre ydelsesnedsættelser, forudsat at man sikrer en passende dækning af forsikringstagere og begunstigede for alle relevante forsikringsklasser og i alle medlemsstater Porteføljeoverdragelse og/eller erstatning for fordringer En forsikringsgarantiordning kan reagere på to måder, hvis et forsikringsselskab bliver insolvent. Den kan sikre kontinuiteten i forsikringspolicerne ved at overdrage dem til et solvent forsikringsselskab eller ved selv at overtage dem (porteføljeoverdragelse). Dette vil måske navnlig være tilfældet med DA 13 DA

15 livsforsikringsprodukter, som på grund af deres lange løbetid er vanskelige at genoprette på samme vilkår. Den anden mulighed er, at forsikringsgarantiordningen kun yder erstatning til forsikringstagere eller begunstigede for de tab, de har lidt (erstatning for fordringer). Kommissionen opfordrer kraftigt til portføljeoverdragelse, når det er praktisk muligt og berettiget i forhold til omkostninger og gevinster. I sidste instans skal forbrugerne dog være beskyttet, i tilfælde af at et forsikringsselskab går konkurs. Når alle andre muligheder er udtømt, skal forsikringsgarantiordningen i det mindste og inden for en forudfastsat frist yde erstatning til forsikringstagere og begunstigede for de tab, de har lidt. Kommissionen går ind for, at forsikringsgarantiordningen i det mindste og inden for en forudfastsat frist skal yde erstatning til forsikringstagere og begunstigede for de tab, de lider, når et forsikringsselskab bliver insolvent. 4. VEJEN FREM Denne hvidbog rejser en række spørgsmål vedrørende indførelsen af en retligt bindende EU-løsning med hensyn til forsikringsgarantiordninger. De af Kommissionen foretrukne løsninger fremgår klart af tekstboksene i afsnit 3 og 4. Kommissionen opfordrer alle interesseparter til at fremsætte deres synspunkter vedrørende disse løsninger. Kommissionen vil foretage en omhyggelig evaluering af de tilbagemeldinger, den modtager, og tage hensyn til dem i forbindelse med fremlæggelsen af et forslag til lovgivning. Indlæg til høringen skal sendes til Kommissionen på adressen MARKT- senest den 30. november DA 14 DA

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Fælles EU-regler for

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. september 2010 Kommissionens hvidbog om forsikringsgarantiordninger KOM(2010) 0370 af 12. juli 2010 Resumé

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

Forsikringsgarantiordninger: Status og tilrettelæggelse af det fremtidige arbejde (Diskussionsoplæg)

Forsikringsgarantiordninger: Status og tilrettelæggelse af det fremtidige arbejde (Diskussionsoplæg) EUROPA-KOMMISSIONEN Generaldirektoratet for Det Indre Marked FINANSIERINGSINSTITUTTER Forsikring MARKT/2517/02 DA Orig. EN Forsikringsgarantiordninger: Status og tilrettelæggelse af det fremtidige arbejde

Læs mere

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA-BoS-15/106 DA Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling EIOPA-BoS-12/069 DA Retningslinjer for forsikringsselskabernes klagebehandling 1/7 1. Retningslinjer Indledning 1. Retningslinjerne er fastlagt i henhold til artikel 16 i forordningen om EIOPA 1 (Den Europæiske

Læs mere

Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/

Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/ Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/ I medfør af 18, stk. 1, 143, stk. 1, nr. 1, 2, 5 og 6, 248, stk. 2 og 4, 350, stk. 1, nr. 2 og 373, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015.

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015. 9. september 2014 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret Finanstilsynet sendte den 28. august 2014 lovforslag ( Lovforslaget ) til implementering af dele af Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II")

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED (SOLVENS II) DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II") 1 Formål og ikrafttræden Solvens II udgør grundstenen i den europæiske regulering af forsikrings-

Læs mere

Retningslinjer om grænser for kontrakter

Retningslinjer om grænser for kontrakter EIOPA-BoS-14/165 DA Retningslinjer om grænser for kontrakter EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Bekendtgørelse om driftsplaner, planer for genoprettelse, finansieringsplaner og individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber 1)

Bekendtgørelse om driftsplaner, planer for genoprettelse, finansieringsplaner og individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber 1) BEK nr 319 af 30/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.162-0039 Senere ændringer til

Læs mere

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA-BoS-14/170 DA Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0293 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0293 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0293 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.5.2014 COM(2014) 293 final KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "EUROPÆISK BANKTILSYN TAGER

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.7.2012 SWD(2012) 192 final C7-0180/12 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS

Læs mere

14257/16 nd/nd/sl 1 DG G 2B

14257/16 nd/nd/sl 1 DG G 2B for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. november 2016 (OR. en) 14257/16 FISC 190 ECOFIN 1023 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for dato: 9. november 2016 til: delegationerne Tidl. dok.

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. september 2010 Forslag til revision af regler for tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat

Læs mere

Nr. 1 15. mars 2010. 3. Forsikringsselskaber skal udarbejde kapitaldækningsopgørelser i overensstemmelse med denne bekendtgørelse.

Nr. 1 15. mars 2010. 3. Forsikringsselskaber skal udarbejde kapitaldækningsopgørelser i overensstemmelse med denne bekendtgørelse. Nr. 1 15. mars 2010 Kunngerð um gjaldføri (solvens) og rakstrarætlanir hjá tryggingarfeløgum (Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber) Við heimild í 12, stk. 1, 93, 151, stk.

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 6.12.2012 2012/2286(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 (PE500.404v01-00) om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning for 2011 (2012/2286(INI)) AM\921157.doc

Læs mere

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA-BoS-14/170 DA Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

KONSEKVENSANALYSE AF SOLVENS II RESUMÉ

KONSEKVENSANALYSE AF SOLVENS II RESUMÉ DA DA DA KONSEKVENSANALYSE AF SOLVENS II RESUMÉ Solvens II-projektet er udviklet i fuld gennemsigtighed og i samarbejde med alle interessenter og berørte parter. Til konsekvensanalysen blev der udarbejdet

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0074 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0074 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0074 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 6. april 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF

Læs mere

Retningslinjer for supplerende kapital

Retningslinjer for supplerende kapital EIOPA-BoS-14/167 DA Retningslinjer for supplerende kapital EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 177/34 17.6.2014 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 643/2014 af 16. juni 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for rapportering om nationale bestemmelser af tilsynsmæssig karakter,

Læs mere

Retningslinjer Retningslinjer for komplekse gældsinstrumenter og strukturerede indlån

Retningslinjer Retningslinjer for komplekse gældsinstrumenter og strukturerede indlån Retningslinjer Retningslinjer for komplekse gældsinstrumenter og strukturerede indlån 04/02/2016 ESMA/2015/1787 DA Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde... 3 II. Henvisninger, forkortelser og definitioner...

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

HVAD BETYDER SOLVENS II-DIREKTIVET FOR FORSIKRINGS- SELSKABER?

HVAD BETYDER SOLVENS II-DIREKTIVET FOR FORSIKRINGS- SELSKABER? HVAD BETYDER SOLVENS II-DIREKTIVET FOR FORSIKRINGS- SELSKABER? 27.2.2015 Den 21. januar 2015 fremsatte erhvervs- og vækstministeren et forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, der har

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.01.2006 KOM(2006) 4 endelig 2006/0003 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om særlige foranstaltninger

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Forslag til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Forslag til DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.7.2010 SEK(2010) 835 endelig ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber

Bekendtgørelse for Grønland om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber Bekendtgørelse nr. 273 af 15. april 2005 Bekendtgørelse for Grønland om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber I medfør af 18, stk. 1, 143, nr. 1, 2 og 5, 273, stk. 2, og 373, stk. 2, i anordning

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. april 2011 Single Euro Payments Area (SEPA) Forslag til forordning om tekniske krav til kreditoverførsler

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.4.2015 COM(2015) 159 final 2015/0081 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE Paris-aftalememorandummet om havnestatskontrol

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget og Beskæftigelsesudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Revision af direktivet om arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Retningslinjer for gennemførelsen af de langsigtede garantiforanstaltninger

Retningslinjer for gennemførelsen af de langsigtede garantiforanstaltninger EIOPA-BoS-15/111 DA Retningslinjer for gennemførelsen af de langsigtede garantiforanstaltninger EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 25.9.2013 2013/2174(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om forsikringsdækning af naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer (2013/2174(INI)) Økonomi-

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0368 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0368 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0368 Offentligt DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.7.2010 KOM(2010)368 endelig 2010/0207 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV / /EU om indskudsgarantiordninger

Læs mere

Aftale mellem Erhvervsministeriet og Forsikring & Pension om initiativer som følge af Gable Insurance AGs konkurs mv.

Aftale mellem Erhvervsministeriet og Forsikring & Pension om initiativer som følge af Gable Insurance AGs konkurs mv. 1. december 2016 Aftale mellem Erhvervsministeriet og Forsikring & Pension om initiativer som følge af Gable Insurance AGs konkurs mv. Erhvervsministeriet og Forsikring & Pension (F&P) er enige om at gennemføre

Læs mere

Revision af Kommissionens meddelelse om kortfristet eksportkreditforsikring. Høringsoplæg

Revision af Kommissionens meddelelse om kortfristet eksportkreditforsikring. Høringsoplæg Revision af Kommissionens meddelelse om kortfristet eksportkreditforsikring Høringsoplæg 1. Indledning I nogle medlemsstater findes der officielle eksportkreditinstitutter, der yder dækning af kortfristede

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse FORELØBIG 2004/0137(COD) 31.1.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3045 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3045 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3045 - Økofin Bilag 3 Offentligt 5. november 2010 Supplement til samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 17. november 2010 1) Administrativt samarbejde på skatteområdet

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 21.6.2013 2013/2077(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om målrettet EU-regulering og nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet - 19. rapport om bedre lovgivning

Læs mere

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.8.2007 KOM(2007) 489 endelig 2007/0178 (CNS) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET Forenkling: Ændring af forordning

Læs mere

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA-BoS-14/174 DA Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Retningslinjer for vurdering af egen risiko og solvens

Retningslinjer for vurdering af egen risiko og solvens EIOPA-BoS-14/259 DA Retningslinjer for vurdering af egen risiko og solvens EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 SWD(2013) 223 final C7-0208/13 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2013/0253(COD) 10.10.

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2013/0253(COD) 10.10. EUROPA-PARLAMENTET 2009 2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2013/0253(COD) 10.10.2013 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag

Læs mere

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET 23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 II (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) AFGØRELSER

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 13.6.2007 ARBEJDSDOKUMENT om diplomatisk og konsulær beskyttelse af unionsborgere i tredjelande

Læs mere

4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet.

4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet. Bekendtgørelse om filialer af forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område 1 I medfør af 1,

Læs mere

Retningslinjer for afgrænsede fonde

Retningslinjer for afgrænsede fonde EIOPA-BoS-14/169 DA Retningslinjer for afgrænsede fonde EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.10.2016 COM(2016) 645 final 2016/0315 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige

Læs mere

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA-BoS-14/174 DA Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Retningslinjer for en se-igennem-metode

Retningslinjer for en se-igennem-metode EIOPA-BoS-14/171 DA Retningslinjer for en se-igennem-metode EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0656 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0656 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0656 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 656 final 2015/0299 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages af Unionen med hensyn til ændringerne af

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt

Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.2.2015 COM(2015) 45 final 2015/0028 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Letland til

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår momssatser for bøger, aviser og tidsskrifter

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår momssatser for bøger, aviser og tidsskrifter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 758 final 2016/0374 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår momssatser for bøger, aviser og tidsskrifter

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg (2),

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg (2), EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 97/9/EF af 3. marts 1997 om investorgarantiordninger EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse af Det

Læs mere

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 31. maj 2002 (03.06) (OR. en) CONV 75/02 NOTE fra: til: Vedr.: Henning Christophersen konventet Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2014

Udtalelse nr. 7/2014 Udtalelse nr. 7/2014 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om gennemførelse af afgørelse

Læs mere

Sag T-241/01. Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sag T-241/01. Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber Sag T-241/01 Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»Konkurrence aftale luftfart forordning (EØF) nr. 3975/87 anmeldte aftaler aftale, der overskrider rammerne for

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2014 COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF om særtoldordningen i de franske oversøiske departementer

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.12.2010 KOM(2010) 707 endelig 2010/0344 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2012. om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2012. om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.6.2012 C(2012) 3717 final KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 11.6.2012 om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om

Læs mere

Retningslinjer for indregning og værdiansættelse af aktiver og passiver, som ikke er forsikringsmæssige hensættelser

Retningslinjer for indregning og værdiansættelse af aktiver og passiver, som ikke er forsikringsmæssige hensættelser EIOPA-BoS-15/113 DA Retningslinjer for indregning og værdiansættelse af aktiver og passiver, som ikke er forsikringsmæssige hensættelser EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.4.2015 COM(2015) 148 final 2015/0074 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Danmark til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger

Læs mere

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Retningslinjer Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Dato: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde 3 II. Definitioner 3 III Formål 4 IV. Opfyldelse og

Læs mere

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 BILAG til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald, 94/62/EF om emballage og emballageaffald,

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/53/EU om bemyndigelse af Kongeriget

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0102 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0102 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0102 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 26. april 2012 Grønbog om skyggebanker, KOM (2012) 102. 1. Resumé Kommissionen har udsendt en

Læs mere