Forsikringsgarantiordninger: Status og tilrettelæggelse af det fremtidige arbejde (Diskussionsoplæg)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsgarantiordninger: Status og tilrettelæggelse af det fremtidige arbejde (Diskussionsoplæg)"

Transkript

1 EUROPA-KOMMISSIONEN Generaldirektoratet for Det Indre Marked FINANSIERINGSINSTITUTTER Forsikring MARKT/2517/02 DA Orig. EN Forsikringsgarantiordninger: Status og tilrettelæggelse af det fremtidige arbejde (Diskussionsoplæg) Europa-Kommissionen, B-1049 Bruxelles/Brussel - Belgien. Telefon: Kontor: C107 1/40. Telefon: direkte , fax

2 I Indledende bemærkninger 1. På Forsikringskomitéens møde den november 2001 blev et oplæg om forsikringsgarantiordninger (MARKT/2061/01) diskuteret. Oplægget, der indeholdt et tillæg, som den irske delegation havde udarbejdet, handlede om de problemer, der opstår som følge af manglende harmonisering, og der blev fremlagt mulige løsninger, som kunne gennemføres på fællesskabsplan. Forsikringskomitéen blev enig om at oprette en arbejdsgruppe i Kommissionen, så arbejdet med dette spørgsmål kunne begynde. 2. På sit første møde den 4. februar 2002 udvekslede arbejdsgruppen synspunkter om det nævnte oplæg, og der var enighed om, at Kommissionen skulle fremsende et spørgeskema om emnet. Følgelig blev spørgeskemaet (MARKT/2506/02) sendt til medlemsstaterne den 13. februar II Væsentligste konklusioner på grundlag af svarene på spørgeskemaet vedrørende de nuværende forsikringsgarantiordninger 3. Både spørgeskemaet og de indkomne svar dækker en bred vifte af spørgsmål vedrørende garantiordninger. Svarene, som er gengivet i resuméform i bilag 1 og 2 til dette dokument, er et nyttigt udgangspunkt for arbejdsgruppens overvejelser. De væsentligste konklusioner, som kan drages for indeværende, kan opsummeres som følger: Forsikringsselskaberne i Den Europæiske Union har kun været udsat for et meget begrænset antal kriser i de seneste fem år. Dette kan ikke blot ses af svarene på spørgeskemaet, men også af det arbejde, der er udført af EU's forsikringstilsynskonference. Ifølge en rapport fra konferencen blev kun 20 forsikringsselskaber erklæret konkurs i perioden Tre medlemsstater (F, IRL og UK) har egentlige forsikringsgarantiordninger, men dækningen (kategorier af forsikringstagere, forsikringsklasser, territorium m.v.) varierer betydeligt. I F er dækningen reelt begrænset til livsforsikring og forbrugere (for tiden føres der drøftelser om et lovudkast om dækning af skadesforsikring). I UK dækker ordningen både livs- og skadesforsikring (selv om visse klasser ikke er omfattet) og dækker enkeltpersoner og mindre virksomheder. I IRL er dækningen begrænset til skadesforsikring og privatpersoner (tabte præmier er ikke omfattet). I en medlemsstat (E) findes et system, som ikke er en egentlig garantiordning, men hvis praktiske konsekvenser ligger tæt på. Der er reelt tale om en særlig mekanisme, som er skabt til at gennemføre en likvidation af et forsikringsselskab, således at policehaverne sikres hurtig erstatning. En anden medlemsstat (NL) arbejder på ny lovgivning, hvorefter der skal etableres en garantiordning for skadesforsikring. 2

3 Områdedækningen i de eksisterende garantiordninger varierer. Mens F, IRL og E anvender en hjemlandsmetode (alle forsikringsaktiviteter, der er under medlemsstatens tilsyn, er omfattet), gælder UK-ordningen værtslandet, selv om den også dækker visse former for gratis udbud af tjenester fra UK. Når et forsikringsselskab er i krise, går medlemsstaten normalt ind for at undgå en likvidation. En sådan intervention, som normalt består af reorganiseringsforanstaltninger, betyder normalt ikke, at garantiordningen involveres, selv om der findes en sådan ordning. I visse medlemsstater kan garantiordningen intervenere tidligt, så forsikringstagerne bliver betalt, før likvidationsproceduren indledes. Det gælder for samtlige eksisterende garantiordninger, at beskyttelsen ikke dækker hele forsikringstagerens krav mod forsikringsselskabet. Dækningsniveauet er begrænset enten til en procentsats, et maksimumbeløb eller begge dele. I alle tilfælde er garantiordningerne efter at have foretaget udbetaling berettiget til at overtage forsikringstagers krav mod forsikringsselskabet. Garantiordningerne finansieres altid af forsikringsselskabernes bidrag. Der er aldrig tale om bidrag efter behov. I alle tilfælde er der tale om delvis forfinansiering. I IRL og E opkræves der afgift på forsikringspræmien direkte hos forsikringstageren. III Problemer ved den nuværende manglende harmonisering for det indre markeds effektivitet 4. Den nuværende situation med hensyn til forsikringsgarantiordninger i Den Europæiske Union giver anledning til følgende hovedproblemer for beskyttelsen af forsikringstagerne og det indre forsikringsmarkeds effektivitet: Ingen beskyttelse for et stort antal forsikringstagere: Et stort flertal af forsikringstagere i Den Europæiske Union er ikke omfattet af en garantiordning i tilfælde af forsikringsselskabets likvidation. 3

4 Forvirring, mangler og overlapning: Selv om forsikringstageren har indgået en forsikringsaftale med et forsikringsselskab med tilladelse til at drive virksomhed i en medlemsstat, hvor der findes en garantiordning, er dækningen ved likvidation ikke utvetydig. Forsikringstageren kan stadig stå uden beskyttelse, hvis forsikringen er tegnet med et kontor i en anden medlemsstat, såfremt kontoret ikke er omfattet af hjemlandets garantiordning. Desuden kan ordningens dækning være begrænset til visse forsikringsklasser eller være betinget af, at forsikringstageren ikke er erhvervsdrivende. Derudover kan oplysningskravene variere meget mellem forskellige landes garantiordninger: i visse medlemsstater er sådanne oplysninger obligatoriske, i andre er de forbudt. Kort sagt betyder de forskellige grader af dækning i de nationale garantiordninger (dækningen af forsikringstagere, forsikringsklasser, territorium, beskyttelsesniveau), at det er vanskeligt for forsikringstagerne at vide, hvorvidt og i hvilket omfang de er omfattet af en ordning, især ved grænseoverskridende virksomhed (filialer og frit udbud af tjenesteydelser). Den manglende harmonisering på dette område fører til et stort antal huller og overlapninger i beskyttelsen af forsikringstagerne. Mangel på ensartet behandling: På grund af den nuværende situation kan det udmærket forekomme ved en likvidation, at en forsikringstager er dækket af en garantiordning, mens en anden med en identisk forsikringsaftale ikke er beskyttet eller er beskyttet på et lavere niveau. Mangel på lige vilkår: Den manglende harmonisering på dette område kan få indflydelse på muligheden for at skabe lige vilkår, ikke kun blandt forsikringsselskaber, men også blandt forsikringsselskaber og andre finansieringsinstitutter. På baggrund af en stigende konvergens for finansielle produkter er det set i lyset af det indre marked svært at retfærdiggøre, at en forbruger, som for eksempel køber et opsparingsprodukt i forbindelse med livsforsikring, ikke omfattes af en garantiordning, hvorimod den samme forbruger ville være omfattet, hvis der købes et næsten identisk opsparingsprodukt i en bank. IV Likvidationsdirektivet og garantiordningerne 5. Den særlige behandling, som forsikringstagere nyder i henhold til artikel 10 i likvidationsdirektivet indebærer et frivilligt system med privilegier med det formål at styrke forsikringstagernes stilling ved fordelingen af forsikringsselskabets aktiver. Denne særlige behandling udgør et grundniveau inden for beskyttelse, men garanterer ikke effektiv og omgående erstatning, når et forsikringsselskab ikke har tilstrækkelige aktiver til at betale forsikringstagerne (f.eks. ved fejlberegning af de forsikringsmæssige hensættelser, fejlberegning af de aktiver, der udgør de forsikringsmæssige hensættelser m.v.). 4

5 6. Omvendt gælder princippet om lige og ensartet behandling af kreditorerne, som er fastsat i direktivet, fuldt ud ved likvidation, men det påvirker ikke den uafhængige procedure i forbindelse med garantiordningen. Derfor kan man med direktivet ikke forhindre, at den nuværende mangel på harmonisering inden for forsikringsgarantiordningerne kan føre til ulige behandling af forsikringstagere som følge af de eksisterende huller og overlapninger blandt de nationale ordninger. V Moralsk ansvar 7. Et af de væsentligste argumenter mod oprettelse af garantiordninger er problemet med moralsk ansvar, som kan påvirke forsikringstagere, forsikringsselskaber og tilsynsmyndigheder. Det hævdes, at beskyttelsessystemer kan gøre forbrugerne mindre forsigtige, når de vælger forsikringsselskab ved udelukkende at overveje de billigste produkter. Dette kan få indflydelse på forsikringsselskabernes kommercielle adfærd og endda på den grad af omhu, som tilsynsmyndighederne udfører deres arbejde med. 8. Spørgsmålet om moralsk ansvar blev taget op på arbejdsgruppens første møde. Svarene til spørgeskemaet gør ikke spørgsmålet væsentligt klarere. Imidlertid lader moralsk ansvar ikke til at give væsentlige problemer i to andre finansielle sektorer, hvor der i årevis har eksisteret garantiordninger. Desuden lader det ikke til at være et problem for medlemsstater eller tredjelande, der allerede har garantiordninger. Det vil under alle omstændigheder være interessant at høre om medlemsstaternes erfaringer på dette område. Det vil især være nyttigt at analysere de eksisterende metoder, der bruges for at minimere problemet med moralsk ansvar i de nuværende garantiordninger (både hvad angår forsikring og andre tjenesteydelser), som ordninger med delvis erstatning (f.eks. maksimal dækning i procent af krav, maksimumbeløb eller begge dele). VI Omkostninger ved ordningen 9. Ved oprettelse af en garantiordning opstår spørgsmålet om finansiering af ordningen. En sådan oprettelse medfører finansielle byrder for de forsikringsselskaber, der er omfattet af ordningen. Visse af medlemsstaternes delegationer hævder, at garantiordninger betyder subsidiering af dårligt ledede medlemsvirksomheder på bekostning af andre forsikringsselskaber, som udfører deres virksomhed på forsigtig vis. 10. Imidlertid er alle medvirkende interesseret i at opretholde forsikringstagernes tillid til markedet. Denne tillid styrkes ved, at der findes garantiordninger. Samtidig vil et mindsteniveau eller harmonisering på dette område medføre lige vilkår for alle forsikringsselskaber i det indre marked, uden at dette medfører reguleringsmæssige fordele, som kan få indflydelse på udgifterne til forsikring. 5

6 11. På grund af, at der kun har været et begrænset antal kriser i forsikringssektoren, og at garantiordningerne normalt er tænkt som en sidste udvej, lader tilstedeværelsen af disse beskyttelsesmekanismer i visse medlemsstater ikke til at have haft en relevant indflydelse på udgifterne til forsikring. Imidlertid giver svarene til spørgeskemaet ikke mange oplysninger om dette emne. Det vil være interessant, hvis delegationerne vil dele deres erfaringer med omkostningerne ved deres nuværende garantiordninger, både inden for bank- og værdipapirsektoren såvel som forsikring. Desuden er der forskellige mekanismer med det formål at lægge loft over og sprede bidragene fra forsikringsselskaberne, hvis disse bidrag til garantiordningerne kan true deres stabilitet. Det vil være interessant at høre, om disse mekanismer har været anvendt. 12. Det bør bemærkes, at visse tredjelande med garantiordninger, har undersøgt mekanismerne for at undgå urimelige byrder for fornuftigt ledede forsikringsselskaber og give ordningernes medlemmer incitament til at forbedre deres finanser. USA anvender for eksempel en risikobaseret vurdering af bidraget. Korea tager højde for visse risikofaktorer (bidraget forhøjes med 5 procent for forsikringsselskaber, der har drevet virksomhed i mindre end 10 år, mens selskaber med mere end 10 års erfaring kan få nedslag i henhold til deres finansielle sundhed). VII Mulige fællesskabsinitiativer på dette område 13. I bilaget til dokument MARKT/2061/01 beskrev den irske delegation de problemer, der skyldes manglende harmonisering på fællesskabsplan, hvad angår forsikringsgarantiordninger, når et forsikringsselskab bliver likvideret. Der fremlægges ligeledes mulige initiativer, der kan gennemføres på fællesskabsplan, med fordele og ulemper. Der mindes om, at der blev nævnt følgende muligheder: Model 1: Der gøres intet: Der foretages ingen fællesskabsforanstaltninger på dette område Model 2: Der fastlægges generelle principper: Et frivilligt instrument på EU-plan eller en aftale mellem medlemsstaterne, der indeholder nogle få generelle principper, som skal anvendes Model 3: Der fastlægges mindstekrav for en garantiordning til beskyttelse af forsikringstagerne: Bindende retsinstrument fra Fællesskabet, der indeholder gensidig forpligtelse og et mindsteniveau for en garanti for forsikringstagerne Model 4: Der gennemføres en harmoniseret ordning til beskyttelse af forsikringstagerne: Fællesskabslovgivning med en fuldt ud harmoniseret garantiordning, som gennemføres af samtlige medlemsstater. 6

7 VIII Fokusering af drøftelserne 14. Efter en indledende analyse af den nuværende situation har Kommissionens tjenestegrene kunnet konkludere, at model 1 ikke bør overvejes yderligere, medmindre arbejdsgruppens undersøgelse viser, at de andre modeller ikke er acceptable. Den model, der indebærer, at der ikke handles, vil betyde, at problemerne for det indre marked som følge af den manglende harmonisering ikke løses (se afsnit III). 15. Model 2 har en væsentlig ulempe: den indebærer en ikke retligt bindende løsning. Med denne uforpligtende metode overlades de fundamentale elementer ved systemet (forpligtelse til at oprette ordningen, dækning, erstatningsniveau) til de enkelte medlemsstater. Denne frivillige fremgangsmåde blev anvendt i 1986 i banksektoren med en henstilling fra Kommissionen 1. Resultaterne var skuffende, og det blev nødvendigt at vedtage et direktiv i Kommissionens tjenestegrene mener, at arbejdsgruppen bør fokusere på analysen af de to resterende muligheder, model 3 og 4. I begge tilfælde skal der vedtages en bindende EU-retsakt, selv om der er tale om forskellige grader af harmonisering. Hvor der i model 3 fortrinsvis arbejdes med gensidig anerkendelse af medlemsstaternes garantiordninger med harmonisering af visse grundlæggende standarder, kræver model 4 fuld harmonisering af samtlige elementer i ordningen. 17. Model 3 og 4 har begge fordele og ulemper. Fordelen ved model 4 er, at man derved fjerner forskelsbehandlingen på dette område og sikrer en ensartet beskyttelse af forsikringstagerne. Den væsentligste ulempe er imidlertid, at modellen vanskeligt lader sig gennemføre ved at skabe et fuldt harmoniseret system, som passer til de særlige vilkår og retstraditioner, der findes i de enkelte medlemsstater. Det er ikke hensigtsmæssigt, at arbejdsgruppen koncentrerer sig om model 4, der som udgangspunkt er den model, der frembyder de fleste problemer. Model 4 bør for indeværende opfattes som en mulighed, der kun bør undersøges, såfremt den begrænsede harmonisering i model 3 ikke viser sig at være tilstrækkelig efter de fleste delegationers opfattelse. 18. Derfor mener Kommissionens tjenestegrene i første omgang, at arbejdsgruppen for indeværende bør fokusere sin undersøgelse på model 3. Der er følgende fordele ved denne model: Den stemmer overens med princippet om gensidig anerkendelse, som de nuværende retlige rammer for finansielle tjenesteydelser i EU bygger på. Den stemmer overens med den metode, som EU's lovgivning følger på dette område inden for bank- og værdipapirsektoren. 1 Kommissionens henstilling 87/63/EØF, EFT L 33 af , s

8 Den giver mulighed for en høj grad af fleksibilitet, således at der gives mulighed for at anvende forskellige retlige metoder og tilpasse nationale mekanismer, som allerede findes i medlemsstaterne. Den giver mulighed for at fokusere harmoniseringen på de væsentligste elementer, som er nødvendige for, at det indre marked kan fungere ordentligt, mens andre aspekter ved garantiordningerne fortsat overlades til den nationale lovgivning. Imidlertid kræver denne løsning, at flertallet af medlemsstaterne, som endnu ikke har en garantiordning, opretter en sådan ordning. Dette giver et behov for detaljerede drøftelser med henblik på at overvinde de nuværende indvendinger, som bygger på moralsk ansvar og omkostninger. Det bør bemærkes, at medlemsstater, der satser på, at der ikke forekommer likvidationer, ikke vil få omkostninger herved, men udelukkende fordele. Lokale forsikringstagere, som køber produkter fra udenlandske forsikringsselskaber, dækkes således af forsikringsselskabets garantiordning, som betales af branchen i oprindelsesmedlemsstaten, hvorimod sådanne forsikringstagere ikke for indeværende er beskyttet. Deres forsikringsbranche får ingen omkostninger, hvis der ikke sker likvidationer. 19. Hvis Kommissionens forslag om, at arbejdsgruppen koncentrerer sig om model 3 kan accepteres, kan arbejdsgruppens opgave bestå af: At fastslå de elementer af garantiordningerne, som bør harmoniseres (f.eks. forpligtelsen til at oprette en garantiordning, garantiordningens område, risikokategorier, som er omfattet, kategorier af forsikringstagere, som er beskyttet, krav, der skal dækkes, mindstebeskyttelse, oplysningskrav m.v.), og de elementer, der bør overlades til den nationale lovgivning (f.eks. ordningens status, finansiering m.v.). At definere de specifikke krav og betingelser, der følger af harmoniseringen af de tidligere fastlagte elementer. At oplyse Forsikringskomitéen om resultaterne af undersøgelserne. 8

9 IX Spørgsmål til arbejdsgruppens medlemmer 20. Delegationerne opfordres venligst til at diskutere følgende spørgsmål: 1. Hvad er Deres holdning til problemer med manglende harmonisering af forsikringsgarantiordningerne? Er De enig i analysen i afsnit III i dokumentet? 2. Hvad er Deres medlemsstats erfaringer med de nuværende garantiordninger i Deres land I de forskellige finanssektorer, hvad angår moralsk ansvar? Hvad koster disse ordninger, og hvordan finansieres de? 3. Mener De, at model 3 (gensidig anerkendelse og mindsteharmonisering af de væsentligste standarder) er det mest anvendelige udgangspunkt for arbejdsgruppens analyse? Støtter De den arbejdsplan, der kort er beskrevet i punkt 19? 4. Kan De nævne en række mulige elementer (omfang, begrænsninger m.v.) af forsikringsgarantiordningerne, som bør harmoniseres, således at det indre marked kan fungere? Hvilke elementer bør reguleres på nationalt plan? 9

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 173/190 Den Europæiske Unions Tidende 12.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/138/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/138/EF 17.12.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 335/1 19I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) DIREKTIVER

Læs mere

Bilag 1. under henvisning til udtalelsen fra Den Europæiske Centralbank 1),

Bilag 1. under henvisning til udtalelsen fra Den Europæiske Centralbank 1), 37 Bilag 1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.11.2003 KOM(2003)657 endelig 2003/0265(CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om gennemførelse af princippet om ligebehandling af kvinder og mænd

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 27.6.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 176/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.5.2003 KOM (2003) 284 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om modernisering af selskabsretten og forbedret

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Fælles EU-regler for

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig}

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig} EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.10.2011 KOM(2011) 635 endelig 2011/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om en fælles EU-købelov {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166

Læs mere

Meddelelse fra Kommissionen

Meddelelse fra Kommissionen COM 95 (508) DA Meddelelse fra Kommissionen REGNSKABSHARMONISERING: EN NY STRATEGI VIS-A-VIS INTERNATIONAL HARMONISERING 1 1. Indledning og sammenfatning 1.1 Fjerde og syvende selskabsdirektiv giver et

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.03.2002 KOM(2002)119 endelig 2002/0061 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1992L0096 DA 17.11.2000 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 92/96/EØF af 10. november 1992 om samordning af love og

Læs mere

Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem

Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU L 176/338 Den Europæiske Unions Tidende 27.6.2013 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter

Læs mere

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst)

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst) 5.6.2015 L 141/73 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.10.2011 KOM(2011) 656 endelig 2011/0298 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om markeder for finansielle instrumenter og ophævelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.5.2014 COM(2014) 259 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Social- og Integrationsministeriets

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR SUNDHED & FORBRUGERBESKYTTELSE RESUMÉ

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR SUNDHED & FORBRUGERBESKYTTELSE RESUMÉ DA EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR SUNDHED & FORBRUGERBESKYTTELSE Direktorat B - Forbrugeranliggender B5 - Finansielle tjenesteydelser RESUMÉ 1. Baggrund Med direktiv 87/102/EØF 1 om forbrugerkredit,

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.5.2015 COM(2015) 190 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG Rapport om anvendelsen af Rådets direktiv

Læs mere

Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 19. oktober 2010

Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 19. oktober 2010 Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 9 Offentligt 11. oktober 2010 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 19. oktober 2010 Dagsorden, 1. udgave 1) Administrativt samarbejde på skatteområdet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, den 8.10.2008 KOM(2008) 614 endelig 2008/0196 (COD) C6-0349/08 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om forbrugerrettigheder {SEK(2008)

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3129 - økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3129 - økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3129 - økofin Bilag 4 Offentligt 21. november 2011 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 30. november 2011 1) Revision af kapitalkravsdirektivet (CRR/CRD-IV) - Statusrapport

Læs mere

Det Etiske Råds udtalelse om gentest og forsikringer

Det Etiske Råds udtalelse om gentest og forsikringer Det Etiske Råds udtalelse om gentest og forsikringer Tidligere formand for udvalget vedrørende Det Etiske Råd, Preben Rudiengaard, har anmodet Rådet om at forholde sig til emnet gentest og forsikringer

Læs mere

KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.2.2002 KOM(2002) 107 endelig 2000/0212(COD). Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om medlemsstaternes håndtering af krav

Læs mere

Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02)

Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02) C 155/10 Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02) Denne meddelelse erstatter Kommissionens meddelelse om anvendelsen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om indførelse af en europæisk småkravsprocedure

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om indførelse af en europæisk småkravsprocedure KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.3.2005 KOM(2005) 87 endelig 2005/0020 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om indførelse af en europæisk småkravsprocedure

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. maj 2013 Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. maj 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2010R1031 DA 01.09.2012 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1031/2010 af 12. november 2010 om det

Læs mere