Øjenafdelingen, Århus Universitetshospital. Uddannelsesprogram. for. Introduktionsstilling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Øjenafdelingen, Århus Universitetshospital. Uddannelsesprogram. for. Introduktionsstilling"

Transkript

1 Øjenafdelingen, Århus Universitetshospital Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling

2 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Præsentation af øjenafdelingen, Århus Sygehus 5 3. Uddannelsesforløbet 9 4. Præsentation af kompetenceudvikling Teoretisk uddannelse og kliniske ophold Læringsstrategier Evalueringsstrategier Evaluering af den lægelige videreuddannelse/uddannelsesstedet Referencer 27 3

4 1. Indledning Oftalmologi var det første speciale, der blev skilt ud fra medicin og kirurgi. Faget indeholder forsat både medicinske og kirurgiske aspekter. Den medicinske del består af diagnose og behandling af øjensygdomme. Den kirurgiske del omfatter også mikrokirurgi. Arbejdet kan i stort omfang tilrettelægges i dagarbejdstiden, om end der opretholdes akut beredskab på alle større regionale afdelinger. Der er ingen formel subspecialisering i faget, men opgavefordeling og kompetancefordeling forekommer i øget grad på overlægeniveau. Dansk Oftalmologisk Selskab (DOS) har tradition for at samle alle øjenlæger på tværs af stillingskategorier som yngre læger, praktiserende speciallæger og hospitalslæger. Uddannelsens opbygning Introduktionsstilling: 12 måneder Introduktionskursus til oftalmologi (2 dage) Vejlederkursus Mulighed for kortvarigt ophold i speciallægepraksis Hoveduddannelse: 48 måneder Ophold på universitetsafdeling Ophold i speciallægepraksis Ophold på regionsafdeling A-kurser (teoretiske og kliniske kurser) Fokuserede ophold i neurofysiologi, neuroradiologi og neurologi Forskningstræning SOL kurser Mikrokirurgiske kurser 4

5 2. Præsentation af øjenafdelingen, Århus Universitetshospital Øjenafdelingen ligger på Århus Sygehus Nørrebrogade (NBG) og har satellitfunktioner på Regionssygehuset i Randers og på Psykiatrisk Hospital i Risskov. Afdelingsledelsen består af: Toke Bek, ledende overlæge, professor dr.med. HD(O) Lone Hauritz, oversygeplejerske Idégrundlag & målsætning: Øjenafdelingen er en universitetsafdeling, som varetager patientbehandling, uddannelse og forskning indenfor øjenfaget. Øjenafdelingen har som målsætning at udføre disse aktiviteter efter højeste internationale standard, sikret ved systematisk kvalitetsudvikling. Øjenafdelingen varetager forebyggelse, diagnostik, behandling, pleje og rehabilitering af patienter med øjensygdomme på et dokumenteret grundlag, og som er afstemt med befolkningens behov, etiske forventninger, og den øjenfaglige udvikling. Den faglige afgrænsning kan defineres ved: Sjældne eller komplicerede øjensygdomme som det ikke er muligt at opnå rutine i at varetage i øjenlægepraksis. Almindelige øjensygdomme i det omfang det er nødvendigt for at kunne sikre en høj faglig ekspertise, uddanne øjenlæger, samt for at kunne initiere og deltage i sikring og udvikling af den faglige kvalitet. Øjenafdelingen driver desuden på non-profit basis en biobank som fremstiller produkter til behandling af øjensygdomme og blindhed. På øjenafdelingen er alle basisspecialer repræsenterede. Som universitets- og landsdelsafdeling behandler øjenafdelingen et antal patienter fra andre regioner for visse typer øjensygdomme. Det gælder især hornhindesygdomme, svulster i øjnene og vitreoretinale sygdomme samt alvorlige øjenlidelser og specialdiagnostik af nethindesygdomme, der skyldes sukkersyge. Endvidere behandler øjenafdelingen ondartede svulster i øjnene hos børn fra hele Danmark. Øjenafdelingen modtager patienter efter henvisning fra praktiserende speciallæger i oftalmologi og almen medicin samt fra andre af landets øjenafdelinger. Afdelingen har oftalmologisk tilsynsfunktion for Regions Midts østlige sygehusafdelinger. Øjenafdelingen har døgnvagt og modtager efter telefonisk aftale med vagthavende øjenlæge patienter til uopsættelig behandling for øjensygdomme eller -skader. 5

6 Opbygning: Gruppeopdeling: Øjenafdelingen er opdelt to grupper. Grupperne varetager hver især ét eller flere patientforløb, som deler ressourcer med hensyn til apparatur, plejepersonale, sekretærer og yngre læger under uddannelse. Forrest afsnits gruppe Hornhindesygdomme Katarakt Tåreveje Eksterna Børneoftalmologi Skelen Intrabulbære tumorer Bagerste afsnits gruppe Medicinsk retina Kirurgisk retina Glaukom Uveitis Neurooftalmologi Orbitalidelser Der er en klinisk ansvarlig overlæge for hvert patientforløb. Overlæger kan være ansvarlige for eller være involveret i flere forskellige patientforløb, og kan derfor være tilknyttet (hente ressourcer fra) flere forskellige grupper. Klinisk ansvarlige overlæger: Toke Bek: Retinasygdomme, neurooftalmologi, medicinsk orbita Marianne Haim: Børneoftalmologi, socialoftalmologi, skelen hos børn Jesper Hjortdal: Hornhindesygdomme, hornhindebanken Susanne Krag: Glaukom, uveitis Kristian Næser: Tåreveje Thomas Olsen og Peter Jeppesen: Katarakt Steen Fiil Urbak: Externa, okulære tumorer Jan Kjær Pedersen: Skelen hos voksne Jesper Eriksen og Martin Thorwest: Vitreo-retinal kirurgi Vagten: Øjenafdelingen af tre vagtlag, hvor der er 6-skiftet vagt i for- og bagvagtslag, mens mellemvagtslaget har 4- skiftet vagt. Forvagten varetages af introduktionsreservelæger og dækker vagten fra 8-24 alle hverdage og enkelte helligdage og weekender. Læger i hoveduddannelsens første år dækker mellemvagtslaget med vagt fra 8-17 på hverdage og 8-24 i weekender og helligdage. Bagvagten varetages af læger i hoveduddannelse efter deres første år og af afdelingslæger. Bagvagten dækkes hele døgnet alle ugens dage. Der er formaliseret overlæge beredskabsvagt. Forvagten og mellemvagten er udelukkende skemasat til at passe vagten. Bagvagten er skemasat med klinisk arbejde/undervisning i det omfang varetagelse af bagvagtfunktionen tillader dette. 6

7 Arbejdsplanen for yngre læger udarbejdes for en 3-måneders periode ad gangen af Afdelingslæge, ph.d. Anders Ramløv Ivarsen, I hvert rul er der indlagt et par dage uden planlagt dagarbejde/undervisning, som den yngre læge selv kan anvende til uddannelsesformål, men som vil blive anvendt til afspadsering hvis normtiden overskrides på grund af ekstraarbejde. IT, EPJ, hjemmeside Øjenafdelingen har fuld elektronisk patientjournal, og det forventes at yngre læger skriver journalerne selv. For en væsentlig del af patientforløbene kan journalskrivningen lettes ved at hente forud skrevne makroer. Alle kliniske vejledninger og administrative instrukser kan hentes på afdelingens hjemmeside. Konferencer: Morgenkonference for afgående og tiltrædende vagthold kl Det forventes at alle yngre læger er tilstede ved morgenkonferencen. Faglig konference for lægerne i biblioteket onsdag Programmet findes på hjemmesiden. Røntgenkonference foregår onsdag kl på neuroradiologisk Rtg. P. Alle reservelæger bør deltage i røntgenkonferencen og det er tilladeligt at lade patienter vente i ambulatoriet, mens konferencen foregår. De uddannelsessøgende yngre læger deltager i systematisk morgenundervisning på tirsdage og fredage. Det forventes at alle yngre læger deltager og har forberedt sig. Desuden arrangeres konferencer i de tværfaglige teams efter behov. Forskning: Forskningen inden for øjenfaget på Århus Universitetshospital superviseres af øjenfagets professorer. Øjenafdelingen initierer og deltager i forskningen inden for alle øjenfagets aspekter. De vigtigste overordnede forsknings- og udviklingsfelter i øjets bageste afsnit er øjets sansefunktion, vaskulær patofysiologi, trykforhold og uveitis, diagnostik og behandling af nethindesygdomme og glaukom, proteomanalyse og arvelige sygdomme, mens den vigtigste forskning i øjets forreste afsnit omfatter hornhindens fysiologi, patofysiologi og transparensforhold, refraktiv kirurgi og katarakt, immunologi og transplantation. Hvis du har lyst til at involvere dig i forskning skal du rette henvendelse til afdelingens professorer som har ansvaret for afdelingens overordnede forskningsplanlægning. Professorerne har fordelt det daglige ansvaret for afdelingens forskellige forskningsområder imellem sig. Ansvarsfordelingen er aktuelt aftalt som følger: 7

8 Professor, overlæge, dr.med Toke Bek: Bagerste øjenafsnit o Øjets sansefunktion o Vaskulær patofysiologi, herunder trykforhold og uveitis o Diagnostik og behandling af nethindesygdomme, herunder glaukom o Proteomanalyse o Okulær onkologi o Arvelige sygdomme i bagerste øjenafsnit o IT Organisation Professor, overlæge, dr.med, ph.d. Jesper Hjortdal: Forreste øjenafsnit o Hornhindens fysiologi og patofysiologi, herunder dens transparensforhold o Refraktiv kirurgi, herunder katarakt o Immunologi/transplantation o Immunologi/transplantation o Arvelige sygdomme i forreste øjenafsnit 8

9 3. Uddannelsesforløbet Afdelingens uddannelsesansvarlige: Uddannelsesansvarlig overlæge: Overlæge, klinisk lektor, ph.d. Peter Jeppesen Uddannelseskoordinerende yngre læge: Afdelingslæge Dorte Ancher Larsen Undervisningen er en integreret del af det daglige arbejde. Undervisningen omfatter klinisk arbejde og læsning på de problemstillinger som mødes i klinikken. Endelig vil der blive givet opgaver i litteratursøgning og sammenfatning af specifikke problemstillinger med henblik på opdatering af afdelingens kliniske retningslinier. Alle læger under uddannelse tildeles en hovedvejleder inden påbegyndelse af ansættelsen. Introduktion: For yngre læger der ikke tidligere har været ansat på øjenafdelingen afholdes introduktion de første 2 uger. I denne periode indgår man ikke i vagten. Introduktionen består af: Fælles introduktion for nyansatte på sygehuset Rundvisning og præsentation af afdelingen Følgedage med yngre læger i afdelingens forskellige ambulatorier Oplæring i kirurgisk håndvask Oplæring i hygiejne i ambulatoriet Rundvisning i corneabanken og introduktion til procedure for hornhindedonation Møde med ledende overlæge Møde med uddannelsesansvarlig overlæge Introduktion til afdelingens Introduktion i EPJ og afdelingens hjemmeside, inklusive vejledninger Møde med hovedvejleder Ved afslutningen af introduktionen er der samtale med den yngre læges hovedvejleder og evt. den uddannelsesansvarlige overlæge, hvor der vil blive udleveret diverse uddannelsespapirer. Som et led i uddannelsen er yngre læger hver dag tilknyttet en speciallæge og har faste skemalagte opgaver. De første 2 måneder indgår introduktionsreservelægen ikke i vagten Gruppeskift: 9

10 Yngre læger turnerer mellem de to grupper efter et fast skema som et led i den formaliserede uddannelse. Yngre lægers gruppetilknytning skifter i løbet af året. I sommerperioden er gruppetilhørsforholdet ophævet. Vejledning i den lægelige videreuddannelse : Den overordnede vejledning finder sted i forbindelse med de "tre samtaler" (introduktionssamtalen, justeringssamtalen og slutevalueringssamtalen) - disse samtaler finder sted ved introduktionsstillingens start, efter ca. 6 måneder og ved stillingens afslutning. Hvis du eller din hovedvejleder ønsker at afholde flere justeringssamtaler må I gerne dette. Ansvaret for de formelle samtaler er placeret hos hovedvejlederen. Alle læger under uddannelse skal have en porteføljemappe, som rekvireres gennem henvendelse til afdelingsledelsens sekretær. Mindst ligeså vigtig som de formelle samtaler er den daglige vejledning, der finder sted i afdelingen. Ansvaret for den daglige vejledning er placeret hos de kliniske vejleder og de øvrige speciallæger i afdelingen. Introduktionslægen har naturligvis et medansvar for såvel de formelle tre samtaler som den daglige vejledning - både hvad angår form og indhold. Ved start på uddannelsesstedet udarbejdes en overordnet plan, en karriereplan, af den uddannelsessøgende læge og gives til hovedvejlederen senest 3 dage før introduktionssamtalen. Nedenfor findes en skabelon som kan anvendes. Denne plan præsenteres ved alle introduktionssamtaler. Planen justeres løbende efter samtaler med uddannelsesvejlederen. Kopi af den ajourførte plan skal side i porteføljen og en kopi skal gives til den uddannelsesansvarlige overlæge. Der kan endvidere holdes møder med den uddannelsesansvarlige overlæge og den uddannelseskoordinerende yngre læge i det omfang det er nødvendigt. 10

11 Navn: CPR: Uddannelsesprogram for reservelæge, introduktionsstilling, Øjenafdelingen, Århus Universitetshospital Portefølje for speciallægeuddannelsen i oftalmologi (december 2004) Karriereplan Nedenstående punkter diskuteres igennem og der laves konklusion med plan for hvert punkt: 1. Skitsering af forudsætninger og kundskaber for at indgå i specialet Hvad er dit kendskab til specialet? Hvad begrunder dit valg af speciale? Hvilke forudsætninger og erfaringer har du ved start på speciallægeuddannelsen 2. Mål og forventninger til uddannelsen Hvad er dit mål med uddannelsen? Har du planer og ønsker for forløbet? bestemt klinisk sub-speciale særlige patientgrupper specielle ønsker for det kliniske arbejde forskningsplaner udvikling indenfor undervisning og vejledning udvikling indenfor administration og ledelse Geografiske planer 3. Strategi for uddannelsesforløb 1. Klinisk 2. Teoretisk 3. Forskning 4. Undervisning 5. Samarbejde og kommunikation 6. Administration og ledelse 7. Personlig udvikling 4. Eventuelle barrierer 5. Eventuelle andre forhold af vigtighed Opstil beskrivelsen i punkter svarende til ovenstående. Planen underskrives af uddannelsessøgende læge og mentor

12 4. Præsentation af kompetenceudvikling Det overordnede formål med speciallægeuddannelsen i oftalmologi er, at lægen skal opnå kundskaber, færdigheder og holdninger der gør vedkommende i stand til selvstændigt at virke som øjenlæge. Uddannelsen stiler mod at lægen skal kunne fungere som Medicinsk ekspert inden for oftalmologi Kommunikator med patienter, sundhedsvæsenet og samfundet Samarbejder Leder og administrator Sundhedsfremmer Akademiker Professionel person Alle syv roller er væsentlige i det oftalmologiske speciale og såvel kommunikator-, samarbejder-, administratorog sundhedsfremmmer-rollerne er en del af den oftalmologiske ekspertrolle. For at synliggøre vægten på de syv roller er de alle beskrevet selvstændigt. Du vil i løbet af de første 2 uger få udleveret et checkkort af samme type som ses her neden under, som skal benyttes i samarbejde med din hovedvejleder til at sikre dine praktiske og kliniske færdigheder opnås. 12

13 I portefølje mappen findes en liste over de kompetencer, som du skal erhverve i løbet af din introduktionsstilling ved øjenafdelingen, Århus Universitetshospital. De er defineret i målbeskrivelsen for speciallæge i oftalmologi og præsenteres her nedenfor i skemaform. Til venstre kan du se i hvilken måned af din ansættelse kompetencen forventes opnået og initialerne på den speciallæge, som kan underskrive for kompetencen. MEDICINSK EKSPERT INTRODUKTIONSUDDANNN: TEKNISKE FÆRDIGHEDER Kunne udføre en oftalmologisk undersøgelse Kunne udføre podning og cornea skrab Kunne vurdere og handle på kliniske og parakliniske undersøgelser Kunne anvende apparatur til diagnostik af øjenlidelser KONKRETISERING AF MÅL Herunder: Optage en specialrettet anamnese Undersøgelse af syn, øjne og øjenomgivelser Visus undersøgelse af børn og voksne Vurdering af externe øjenomgivelser Vurdering af stilling, lejring og motilitet Spaltelampeundersøgelse Trykmåling Biomikroskopi Gonioskopi 3-spejlsundersøgelse Direkte oftalmoskopi Synsfeltsundersøgelse Refraktion, subjektiv og objektiv Udmåling af brilleglas Ultralydsundersøgelse Radiologiske undersøgelser Serologiske undersøgelser Mikrobiologiske undersøgelser Spaltelampe, oftalmoskop, tonometer, ultralyd, herunder principper for opbygning, anvendelse, fejlkilder og vedligeholdelse OPNÅ AF MÅL 1. I cataract teamet ved patientkontakt sikres ved at alle journaler optaget de første 3 mdr. gennemgåes af mere erfaren læge før patienten afsluttes 2. I vagten under supervision af 3. Under arbejdet i afdelingens øvrige teams 1. I vagten under supervision af 1. Røntgen konference hver onsdag 2. Ved vurdering af undersøgelsesresulta ter 1. I cataract teamet hvor apparaturet præsenteres Checkkort Audit af arbejdspraksis Audit af arbejdspraksis Audit af arbejdspraksis Checkkort MÅNED FOR FOR- VENTET OPNÅ- 12 PJ 8 JH 10 PJ 4 PJ Kunne udføre teknikker til brug ved mikrokirurgi Kunne redegøre for problemstillingen ved undersøgelse af uselekterede patienter Udgået i introduktionsuddannelsen Ved fremlæggelse af vagtpatienter for 10 SFU MEDICINSK EKSPERT INTRODUKTIONSUDDANNN: YDRE ØJE almindelige tumorer i ydre øjenomgivelser sygdomme i øjenomgivelser KONKRETISERING AF MÅL OPNÅ AF MÅL 1. I externa-teamet 2. I oftalmo-onkologisk team 1. I externa-teamet 2. I oftalmo-onkologisk team MÅNED FOR FOR- VENTET OPNÅ- 8 SFU 8 SFU 13

14 MEDICINSK EKSPERT INTRODUKTIONSUDDANNN: ORBITA lidelse i orbita KONKRETISERING AF MÅL OPNÅ AF MÅL 1. I externa-teamet 2. I oftalmo-onkologisk team 3. I vagten MÅNED FOR FOR- VENTET OPNÅ- 12 MF MEDICINSK EKSPERT INTRODUKTIONSUDDANNN: TÅREVEJE og medicinsk behandle lidelser i tåreveje KONKRETISERING AF MÅL OPNÅ AF MÅL I tårevejsteamet Audit af arbejdspraksis MÅNED FOR FOR- VENTET OPNÅ- 10 KN MEDICINSK EKSPERT INTRODUKTIONSUDDANNN: ØJETS FORRESTE AFSNIT lidelser i øjets forreste afsnit KONKRETISERING AF MÅL OPNÅ AF MÅL I cataract teamet ved patientkontakt sikres ved at alle journaler optaget de første 3 mdr. gennemgåes af mere erfaren læge før patienten afsluttes Audit af arbejdspraksis MÅNED FOR FOR- VENTET OPNÅ- 6 PJ I vagten under supervision af lidelser i cornea Kunne behandle overfladerelaterede corneale lidelser I corneateamet I corneateamet 8 JH 8 JH MEDICINSK EKSPERT INTRODUKTIONSUDDANNN: SKLERA lidelser i sklera KONKRETISERING AF MÅL OPNÅ AF MÅL I uveitisteamet MÅNED FOR FOR- VENTET OPNÅ- 12 SK 14

15 MEDICINSK EKSPERT INTRODUKTIONSUDDANNN: LINSE OG LINSEAPPARAT lidelser i øjets linse og linseapparat KONKRETISERING AF MÅL OPNÅ AF MÅL I cataract teamet ved patientkontakt sikres ved at alle journaler optaget de første 3 mdr. gennemgåes af mere erfaren læge før patienten afsluttes MÅNED FOR FOR- VENTET OPNÅ- 6 TO Kunne redegøre for kirurgisk behandling af lidelser i øjets linse og linseapparat Kunne redegøre for cataract extraction og komplikationer hertil Fremstilling af kliniske cases ved klinisk konference 6 TO MEDICINSK EKSPERT INTRODUKTIONSUDDANNN: GLAUKOM og medicinsk behandle glaukom Kunne foretage YAGlaserbehandling af glaukom KONKRETISERING AF MÅL OPNÅ AF MÅL I glaukom teamet I glaukom teamet I vagten ved behandling af akutte patienter superviseret af Procedureliste MÅNED FOR FOR- VENTET OPNÅ- 12 SK 12 SK MEDICINSK EKSPERT INTRODUKTIONSUDDANNN: LIDR I UVEA uveale lidelser Kunne starte medicinsk behandling af uveale lidelser KONKRETISERING AF MÅL Kunne starte akut behandling af inflammationer OPNÅ AF MÅL I uveitis teamet I uveitis teamet I vagten ved behandling af akutte patienter superviseret af MÅNED FOR FOR- VENTET OPNÅ- 12 SK 12 SK MEDICINSK EKSPERT INTRODUKTIONSUDDANNN: LIDR I CORPUS VITREUM lidelser i corpus vitreum Kunne redegøre for behandling af lidelser i corpus vitreum KONKRETISERING AF MÅL OPNÅ AF MÅL I kirurgisk retina team I kirurgisk retina team Procedureliste MÅNED FOR FOR- VENTET OPNÅ- 10 MT 10 MT 15

16 MEDICINSK EKSPERT INTRODUKTIONSUDDANNN: RETINA lidelser i retina Kunne redegøre for kirurgiske behandlinger af amotio retinae og disses komplikationer KONKRETISERING AF MÅL OPNÅ AF MÅL I medicinsk retina team I kirurgisk retina team Procedureliste MÅNED FOR FOR- VENTET OPNÅ- 12 TB 12 JE MEDICINSK EKSPERT INTRODUKTIONSUDDANNN: TRAUMER traumer i relationer til øjet og øjenomgivelserne Kunne behandle overfladelæsioner med og uden fremmedlegemer KONKRETISERING AF MÅL Kunne iværksætte akut behandling OPNÅ AF MÅL I vagten superviseret af I vagten superviseret af Kunne behandle hyfæma I vagten superviseret af Kunne redegøre for umiddelbare komplikationer og senkomplikationer til øjentraumer I vagten superviseret af MÅNED FOR FOR- VENTET OPNÅ- 12 SFU 6 SFU 6 SFU 12 SFU MEDICINSK EKSPERT INTRODUKTIONSUDDANNN: REFRAKTION OG OPTIK refraktionsanomalier KONKRETISERING AF MÅL OPNÅ AF MÅL I cataract teamet ved patientkontakt sikres ved at alle journaler optaget de første 3 mdr. gennemgåes af mere erfaren læge før patienten afsluttes I refraktiv team Audit af arbejdspraksis MÅNED FOR FOR- VENTET OPNÅ- 6 PJ Kunne redegøre for optisk behandling af refraktionsanomalier Kunne redegøre for brille- og kontaktlinsebehandling I cataract teamet ved patientkontakt Ved klinisk konference I refraktiv team 6 PJ Kunne foretage almindelig brilleudmåling I cataract teamet ved patientkontakt sikres ved at alle journaler optaget de første 3 mdr. gennemgåes af mere erfaren læge før patienten afsluttes 6 PJ 16

17 MEDICINSK EKSPERT INTRODUKTIONSUDDANNN: STRABISMUS manifest og latent skelen inkonkommitant skelen KONKRETISERING AF MÅL OPNÅ AF MÅL I børneoftalmologisk team I strabismusteamet Audit af arbejdspraksis MÅNED FOR FOR- VENTET OPNÅ- 12 MH 12 JKP MEDICINSK EKSPERT INTRODUKTIONSUDDANNN: NEUROOFTALMOLOGI neurooftalmologiske lidelser KONKRETISERING AF MÅL OPNÅ AF MÅL I neurooftalmologisk team I vagten under supervision af Audit af arbejdspraksis MÅNED FOR FOR- VENTET OPNÅ- 12 AMK MEDICINSK EKSPERT INTRODUKTIONSUDDANNN: INTERN MEDICINSKE LIDR øjenmanifestationer ved systemiske lidelser KONKRETISERING AF MÅL OPNÅ AF MÅL I alment neurooftalmologisk ambulatorium I vagten under supervision af Audit af arbejdspraksis MÅNED FOR FOR- VENTET OPNÅ- 12 AMK og behandle arteritis temporalis I neurooftalmologisk ambulatorium I vagten under supervision af 12 AMK 17

18 SUNDHEDSFREMMER INTRODUKTIONSUDDANNN Kunne rådgive andre personalegrupper, myndigheder, pårørende og patienter Kunne anvende hygiejniske principper for at hindre overførsel af smitsomme sygdomme KONKRETISERING AF MÅL Herunder Tiltag, der kan forebygge udvikling af sygdom, der manifesterer sig i øjne og syn Generelle risikofaktorer af betydning for sygdomme, der manifestere sig i øjne og syn OPNÅ AF MÅL I alment oftalmologisk ambulatorium I vagten under supervision af I al daglig klinisk arbejde Audit af arbejdspraksis MÅNED FOR FOR- VENTET OPNÅ- 12 AMK 6 JE SAMARBEJDER INTRODUKTIONSUDDANNN Kunne indgå i tværfaglige team med respekt for de øvrige teammedlemmer KONKRETISERING AF MÅL Kunne søge råd og vejledning hos kolleger og samarbejdspartnere OPNÅ AF MÅL I al daglig klinisk arbejde 360 graders evaluering Audit af arbejdspraksis MÅNED FOR FOR- VENTET OPNÅ- 6 DAL PROFESSIONEL INTRODUKTIONSUDDANNN Kunne etablere, fastholde og afslutte en lægefaglig relation til patienter og pårørende Kunne anvende relevante administrative regler og love i sundhedssystemet i egen arbejdspraksis Kunne redegøre for reglerne for synskrav KONKRETISERING AF MÅL Kunne erkende egne personlige, faglige og etiske grænser Kunne udvise en passende personlig og interpersonel adfærd Aktindsigt Videregivelser af patientoplysninger til tredjepart og anden myndighed Journalføringspligt Tavshedspligt Informeret samtykke Almindeligt kørekort til bil OPNÅ AF MÅL I al daglig klinisk arbejde I al daglig klinisk arbejde I cataract teamet Audit af arbejdspraksis MÅNED FOR FOR- VENTET OPNÅ- 6 DAL 6 TB 3 PJ LEDER/ADMINISTRATOR INTRODUKTIONSUDDANNN Kunne administrere egne ressourcer KONKRETISERING AF MÅL I forhold til patientbehandling I forhold til økonomiske aspekter I forhold til andre aktiviteter OPNÅ AF MÅL I al daglig klinisk arbejde 360 graders evaluering Audit af arbejdspraksis MÅNED FOR FOR- VENTET OPNÅ- 6 TB 18

19 KOMMUNIKATOR INTRODUKTIONSUDDANNN Kunne informere patienter om klagerettigheder, -veje og -muligheder Kunne håndtere krisereaktioner hos patienter og pårørende i forbindelse med synsskade KONKRETISERING AF MÅL Kunne søge råd og vejledning hos kolleger og samarbejdspartnere Kunne søge råd og vejledning hos kolleger og samarbejdspartnere OPNÅ AF MÅL I cataract teamet I al daglig klinisk arbejde AKADEMIKER INTRODUKTIONSUDDANNN Kunne anvende og vurdere videnskabelig litteratur, lærebøger og foredrag og uddrage essensen heraf Kunne angive internationale deklarationer vedr. lægefaglig virksomhed KONKRETISERING AF MÅL Kunne foretage en litteratursøgning Kunne redegøre for Helsinki deklarationen OPNÅ AF MÅL Audit af arbejdspraksis Audit af arbejdspraksis Vejledersamtale MÅNED FOR FOR- VENTET OPNÅ- 3 PJ 12 SFU MÅNED FOR FOR- VENTET OPNÅ- 12 TB 6 TB 19

20 5. Teoretisk uddannelse og kliniske ophold Teoretiske og færdighedstrænende kurser samt kliniske ophold: Fire ugers generelle tværfaglige kurser i kommunikation, pædagogik, ledelse/administration og samarbejde gennemføres i såvel turnusuddannelsen som under introduktions- og hoveduddannelsesforløbet Under introduktionsforløbet anbefales et kortvarigt fokuseret klinisk ophold af to dages varighed i speciallægeklinik, og såfremt dette ønskes kan den uddannelsesansvarlige overlæge være behjælpelig med at arrange opholdet. Der vil også være mulighed for at deltage i kurser i udlandet. Midler til kursusafgift, rejse og ophold kan søges ved sygehuset. Ansøgningsskema fås ved afdelingsledelsens sekretær Eva Raagaard Nielsen. Der opslås også med jævne mellemrum legater fra Dansk Oftalmologisk Selskab og Foreningen af Yngre Oftalmologer som kan ansøges. Afdelingen råder også over midler i Maastrict-legatet som afdelingens yngre læger kan ansøge til brug ved kurser og kongresrejser. 20

21 6. Læringsstrategier Den kliniske uddannelse til øjenlæge er baseret på mesterlære i moderne forstand, som er en form for reflekterende læring, hvor man ikke adskiller læringssituationen fra daglig klinisk arbejde. Den uddannelsessøgende superviseres ved deltagelse i arbejdet i henholdsvis afdeling, skadestue, operationsgang, ambulatorium, m.v. Superviseringen foretages af ældre og mere erfarne kolleger og derigennem introduceres den uddannelsessøgende trinvis for sygdomskomplekser og brugen og udvælgelsen af værktøj til diagnostik og behandling af specifikke sygdomme eller kombinationer af sygdomme. Princippet for mesterlæren indeholder mere end imitation af en mere erfaren kollegas adfærd og medfører gensidige forpligtelser for mester og lærling samt foregår over en længere periode. n består således af en læringsstrategi sammensat af flere delelementer og målebeskrivelsen anvender nedenstående begreber: Varetagelse af praktisk arbejde Ved deltagelse i det daglige arbejde vil den uddannelsessøgende opbygge kompetencer til brug for samlet klinisk adfærd. Det daglige arbejde omfatter stuegang, ambulatorievirksomhed, afdelings- og tværfaglige konferencer, operationer og specielle relevante undersøgelsesteknikker. Afdelingsundervisning Er internt organiseret undervisning i afdelingen, der retter sig mod alle læger. Kan være tilknyttet konferencer med kollegaer hvor der fremlægges og drøftes videnskabelige problemer. Fremlæggelse ved undervisningskonference Den uddannelsessøgende skal ved afholdelse af undervisningskonferencer på afdelingen gennemgå specifikke kliniske emner, efter aftale med sin uddannelsesvejleder. Udarbejdelse af informationsmateriale Den uddannelsessøgende skal på baggrund af klinisk praksis udarbejde informationsmateriale som dels kan anvendes overfor patienter og pårørende dels vil kunne indgå i f.eks. ansøgninger til nyt apparatur, nye kliniske tiltag o. lign. Undervisning af andre Den uddannelsessøgende gennemfører undervisning af sundhedspersonale, patientgrupper og lign. Selvstændigt studie Det forudsættes, at den uddannelsessøgende i oftalmologi af egen drift sætter sig ind i basalt lærebogsstof vedr. øjensygdomme samt opsøger og sætter sig ind i nødvendig dokumentation, inden for eget arbejdsfelt. Selvstudie indgår som en del af udførelsen af det løbende arbejde. Læsning kan dokumenteres ved at den 21

22 uddannelsessøgende læge fører ordnet optegnelse over det læste. Materialet til det løbende selvstændige studium vil være sammensat af anbefalede og/eller selvvalgt litteratur inkl. medicinsk faglitteratur i form af lærebogsstof, artikler, love, bekendtgørelser og bestemmelser. Teoretisk undervisning og deltagelse i tværfaglige og teoretisk kurser Foregår i forbindelse med de tværfaglige kurser og under de specialespecifikke kurser og I særdeleshed under den systematiske morgenundervisning for yngre læger tirsdag og fredag fra 8.10 til Deltagelse kræver egen indsats ud over tilstedeværelse. Det er en forudsætning for opnåelse af de nødvendige kompetencer, at den uddannelsessøgende læge møder forberedt, deltager aktivt i diskussioner og udarbejder eventuelt anviste opgaver. Porteføljeføre div. optegnelser Relevante journalforløb, sagsforløb og lignende anonymiseres og opbevares i portefølje m.h.p. at blive fremlagt som case-præsentationer og gennemgået under vejledersamtalerne. Herved forstås, at den uddannelsessøgende læge præsenterer et gennemført patientforløb med vejleder med støtte fra det skriftlige materiale, som er udarbejdet i forbindelse med forløbet. Det er således ikke meningen, at der skal udarbejdes en selvstændig skriftlig opgave eller lignende. betragtes derfor som en læringsstrategi. Refleksion over praksis Herved forstås, at den uddannelsessøgende sammen med vejleder gør sig overvejelser ud fra udvalgte patientforløb indeholdende refleksioner over selve forløbet, den teori og praksis som er indgået i løsningen af opgaven. Refleksioner kan nedfældes i porteføljens læringsdagbog, og bør drøftes efterfølgende med vejleder. Kvalitetsudviklingsprojekt Herved forstås et projekt udarbejdet med anvendelse af kvalitetsudviklingens metode, typisk udført på ansættelsesstedet med et emne anvist af vejleder eller fundet i samarbejde med denne. Klinisk fokuseret ophold Under klinisk fokuserede ophold dels i speciallægeklinikker og oftalmologiske institutter, dels i tilgrænsende kliniske specialer skal den uddannelsessøgende deltage i det daglige arbejde, respektivt knyttes til de specifikke arbejdsopgaver som er beskrevet som mål for det fokuserede ophold. Arbejdet foregår under supervision af speciallægeklinikkens eller afdelingens faste læger. Wet-lab Færdighedslaboratorium på fantom, dyremodel og kadaver. Øjenafdelingen har mulighed for wetlab øvelser og såfremt den uddannelsessøgende læge ønsker at benytte dette skal lægen henvende sig til den 22

Øjenafdelingen, Århus Universitetshospital. Uddannelsesplan. for Hoveduddannelsesstilling

Øjenafdelingen, Århus Universitetshospital. Uddannelsesplan. for Hoveduddannelsesstilling Øjenafdelingen, Århus Universitetshospital Uddannelsesplan for Hoveduddannelsesstilling 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Præsentation af øjenafdelingen, Århus Sygehus 5 3. Uddannelsesforløbet 9

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Oftalmologi

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Oftalmologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Oftalmologi Sundhedsstyrelsen Dansk Oftalmologisk Selskab Januar 2004 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af specialet... 3 2.1 Oftalmologiens

Læs mere

Kompetencekrav for hoveduddannelsen i oftalmologi

Kompetencekrav for hoveduddannelsen i oftalmologi Kompetencekrav for hoveduddannelsen i oftalmologi Medicinsk ekspert hoveduddannelsen: Tekniske færdigheder Kompetencekrav/mål Konkretisering af mål Læringsstrat Evalueringsstrat 1 Kunne udføre avancerede

Læs mere

Medicinsk ekspert hoveduddannelsen: Tekniske færdigheder Kompetencekrav/mål Konkretisering af mål Læringsstrategi Evalueringsstrategi

Medicinsk ekspert hoveduddannelsen: Tekniske færdigheder Kompetencekrav/mål Konkretisering af mål Læringsstrategi Evalueringsstrategi Kompetencekrav for hoveduddannelsen i oftalmologi Medicinsk ekspert hoveduddannelsen: Tekniske færdigheder Kunne udføre avancerede oftalmologiske undersøgelser Herunder: Undersøgelse af syn, øjne og øjenomgivelser

Læs mere

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI Kompetencemål STUEGANG 1. Danne sig overblik over stuegangen og prioritere opgaverne i samarbejde med stuegangsteamet (forstuegang) 3. Lave

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000355 Afdelingsnavn Hæmatologisk klinik Hospitalsnavn Ålborg Universitetshospital Besøgsdato 28-05-2015

Læs mere

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region:

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region: Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i almen medicin i praksis: i Region: 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 2. Præsentation af uddannelsesforløbet og ansættelsesstedet side 4 3. Præsentation

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER Indstilling vedrørende forskningstræningsmodulet i Intern Medicin: Geriatri. Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 20. maj 2006 Marianne Metz Mørch Ovl13mmm@as.aaa.dk mmorch@stofanet.dk 89491925

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002300 Afdelingsnavn Karkirurgisk afdeling Hospitalsnavn Slagelse Sygehuse Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

Uddannelsesplan for medicinstuderende på 9. semester der har elektivt ophold på øjenafdeling E, Odense Universitetshospital Indhold:

Uddannelsesplan for medicinstuderende på 9. semester der har elektivt ophold på øjenafdeling E, Odense Universitetshospital Indhold: Uddannelsesplan for medicinstuderende på 9. semester der har elektivt ophold på øjenafdeling E, Odense Universitetshospital Indhold: Velkomstbrev 2 Præsentation af øjenafdeling E. 3-5 Målsætninger for

Læs mere

Oftalmologi Specialet Faglig profil

Oftalmologi Specialet Faglig profil Oftalmologi Specialet Uddannelsen til speciallæge i øjensygdomme sker på hospitalsafdelinger og i øjenlægepraksis og kombinerer medicinske og kirurgiske krav og færdigheder indenfor specialet. Dertil kommer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002226 Afdelingsnavn Neurologisk Afdeling Hospitalsnavn Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer Målbeskrivelse for Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer 1 Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Juli 2013Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin Redaktion

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1 Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1. Indledning Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og forskning inden for hudsygdomme

Læs mere

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Bente Sørensen Temadag for uddannelse OUH 2014 Hvorfor skal der laves uddannelsesplan? Den pregraduate uddannelse er afkortet Turnus (18 måneder) er

Læs mere

Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH

Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH Udarbejdet på baggrund af målbeskrivelsen for plastikkirurg Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi Sundhedsstyrelsen Oktober

Læs mere

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H.

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Indledning Dronning Ingrids Hospital tjener som lokalsygehus for distriktet Nuuk og som landsdækkende sygehus for de øvrige distrikter. Optageområdet

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001933 Afdelingsnavn Børneafdelingen Hospitalsnavn Sygehus Lillebælt, Kolding Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement.

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement. SPØRGESKEMA EVALUER.DK Du skal nu foretage en evaluering af det uddannelsessted, hvor du netop har afsluttet eller er ved at afslutte et uddannelseselement. Besvarelsen tager ca. 10-15 min. Vigtig tilbagemelding

Læs mere

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juli 2007 1 Indledning I henhold til 6, stk. 2. i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 660 af 10. juli 2003 om uddannelse af

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002306 Afdelingsnavn Øjenafdelingen Hospitalsnavn Roskilde Sygehus Besøgsdato 13-05-2015 Temaer

Læs mere

Personlig uddannelsesplan

Personlig uddannelsesplan Udannelseselement: Ansættelsesperiode: Speciale: Afdeling: Vejleder: Personlig uddannelsesplan Baggrund, erfaring- beskrivelse af hidtidige uddannelse Udfyldes inden introduktionssamtalen 1. Medicinsk

Læs mere

Faglig profil for specialet klinisk biokemi

Faglig profil for specialet klinisk biokemi Faglig profil for specialet klinisk biokemi Roskilde den 20. juni 2008 Nedenstående kompetencer vægtes positivt Prioriterede områder i specialet Akademiker Interesse og evne for forskning Medicinsk ekspert

Læs mere

Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital

Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital Region Hovedstaden Område SYD 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med

Læs mere

Specialtandlægeuddannelsen

Specialtandlægeuddannelsen Specialtandlægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen Maj 2013 Indledning 3 Organisering af specialtandlægeuddannelsen 3 Opbygning af specialtandlægeuddannelsen 3 Introduktionsuddannelsen 3 Hoveduddannelsen 4 Uddannelsesprogram

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000253 Afdelingsnavn Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Hospitalsnavn Aarhus Universitetshospital,

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002299 Afdelingsnavn Medicinsk afdeling Hospitalsnavn Svendborg Hospital Besøgsdato 15-09-2015 Temaer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Gynækologisk/Obstetrisk afdeling. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Gynækologisk/Obstetrisk afdeling. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002179 Afdelingsnavn Gynækologisk/Obstetrisk afdeling Hospitalsnavn Sygehus Sønderjylland Besøgsdato

Læs mere

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Danske Regioner har bedt de videnskabelige selskaber om at udarbejde en faglig profil, der fremover skal anvendes som vurderingsgrundlag

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Godkendt den xx.xx.xxxx af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 1 Indhold Generelt om uddannelsesprogrammer...3 Praktisk udarbejdelse af uddannelsesprogrammer...4

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001825 Afdelingsnavn Endokrinologisk afd. M Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Klinisk fysiologi og nuklearmedicin er et tværfagligt speciale, som bygger på indgående kendskab til fysiologi og patofysiologi, måleteknik, metodevurdering, strålebiologi

Læs mere

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh. KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.dk Lidt om neurologi Ca. 300 neurologer i Danmark De fleste på sygehuse,

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i. Oftalmologi

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i. Oftalmologi Uddannelsesprogram Hoveduddannelsesforløb i Oftalmologi Øjenafdelingen, Aarhus Universitetshospital Ikast Øjenklinik I/S Øjenafdelingen, Regionshospitalet Holstebro Godkendt den 29. oktober 2015 i DRRLV

Læs mere

Generel uddannelsesplan for introduktionsuddannelse i kirurgi. v. Kirurgisk Afdeling, Sygehus Thy-Mors

Generel uddannelsesplan for introduktionsuddannelse i kirurgi. v. Kirurgisk Afdeling, Sygehus Thy-Mors Generel uddannelsesplan for introduktionsuddannelse i kirurgi v. Kirurgisk Afdeling, Sygehus Thy-Mors Oversigt 1) Før ansættelsen 2) Introduktion til afdelingen 3) Uddannelsens elementer i henhold til

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002205 Afdelingsnavn Børne- og ungdomsafdelingen Hospitalsnavn Nykøbing Falster Besøgsdato 28-10-2014

Læs mere

Den kirurgiske profil hvordan får f. r vi det til at fungere. Randi Beier-Holgersen Postgraduat klinisk lektor, Region øst

Den kirurgiske profil hvordan får f. r vi det til at fungere. Randi Beier-Holgersen Postgraduat klinisk lektor, Region øst Den kirurgiske profil hvordan får f r vi det til at fungere Randi Beier-Holgersen Postgraduat klinisk lektor, Region øst Program Hvad er den kirurgiske profil Kort summen med sidemand/gruppe (15 min) Forslag

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002198 Afdelingsnavn Urologisk Afdeling Hospitalsnavn Skejby Besøgsdato 23-10-2014 Temaer Introduktion

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis. Målbeskrivelse årstal

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis. Målbeskrivelse årstal Uddannelsesprogram Den Kliniske Basisuddannelse Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis Målbeskrivelse årstal Godkendt xx.xx.xxxx af DRRLV (udfyldes af VUS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Århus Universitetshospital Skejby Besøgsdato Særdeles god

Inspektorrapport. Temaer. Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Århus Universitetshospital Skejby Besøgsdato Særdeles god Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001260 Afdelingsnavn Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Hospitalsnavn Århus Universitetshospital Skejby

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Uddannelsesprogram. Oftalmologi. Introduktionsstilling i. Øjenafdelingen Odense Universitetshospital

Uddannelsesprogram. Oftalmologi. Introduktionsstilling i. Øjenafdelingen Odense Universitetshospital Uddannelsesprogram Introduktionsstilling i Oftalmologi Øjenafdelingen Odense Universitetshospital Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Uddannelsens opbygning...4 2.1 Præsentation af uddannelsens

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002338 Afdelingsnavn Geriatrisk Klinik, COM,SHS Hospitalsnavn Sygehus Sønderjylland Besøgsdato 06-06-2016

Læs mere

Det gode uddannelsesforløb i FAM

Det gode uddannelsesforløb i FAM Det gode uddannelsesforløb i FAM Yngre læge i FAM, Odense Universitetshospital Sune Laugesen, Uddannelsesansvarlig overlæge Fælles Akutmodtagelse, Medicin, Odense Universitetshospital Disposition Baggrund

Læs mere

Temaopdelt handlingsplan

Temaopdelt handlingsplan NR 9-12 Temaopdelt handlingsplan En opfølgning på anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens rapport: Speciallægeuddannelsen. Status og perspektivering. 2012 Sundhedsstyrelsen februar 2012 Indhold 1 Organisation

Læs mere

Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige forhold på en afdeling

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling Læringsstrategi

Læs mere

Introduktionsuddannelse Oftalmologi Region Nord

Introduktionsuddannelse Oftalmologi Region Nord Introduktionsuddannelse Oftalmologi Region Nord 1. Indledning Oftalmologi er det lægelige speciale, som beskæftiger sig medicinsk og kirurgisk med sygdomme i øjne og synsbaner herunder bestemmelse af brille-

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002250 Afdelingsnavn Lungemedicinsk afdeling J Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

" # Der vil være to afdelinger i Region Midtjylland, som varetager hovedfunktionsniveau:

 # Der vil være to afdelinger i Region Midtjylland, som varetager hovedfunktionsniveau: ! " # " $%&# Hospitaler med fælles akutmodtagelse varetager behandlingen på hovedfunktionsniveau. Det gælder akut kirurgisk og medicinsk behandling og planlagt behandling. I forlængelse heraf er de nødvendige

Læs mere

Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi

Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi Indholdsfortegnelse Logbog...3 Den medicinske ekspert...5 Kliniske problemstillinger...5 Kirurgiske færdigheder og procedurer...6 Kommunikator...8 Samarbejder...9

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation

Læs mere

PORTEFØLJE. for. den kliniske basisuddannelse. Videreuddannelsesregion Nord

PORTEFØLJE. for. den kliniske basisuddannelse. Videreuddannelsesregion Nord PORTEFØLJE for den kliniske basisuddannelse Videreuddannelsesregion Nord 2008 1 Porteføljens formål Porteføljen er et redskab, som kan anvendes til at: fungere som fundament for samtale og vejledning tydeliggøre

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001609 Afdelingsnavn Børneafdelingen Hospitalsnavn Holbæk Besøgsdato 08-01-2015 Temaer Introduktion

Læs mere

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning Sygehusene i Ringkjøbing Amt Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning Turnuslæge: Vejleder: Ansættelsesperiode: Maj 2004 Ringkjøbing Amt 1. Indledning. I henhold til målbeskrivelse

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for Uddannelseskoordinerende Yngre Læge

Stillings- og funktionsbeskrivelse for Uddannelseskoordinerende Yngre Læge Stillings- og funktionsbeskrivelse for Uddannelseskoordinerende Yngre Læge Stillingsbetegnelse Ansættelsessted Organisatorisk placering Løn- og ansættelsesvilkår Hospitalsenheden Vest Uddannelseskoordinerende

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

PORTEFØLJE. for. Speciallægeuddannelsen. i intern medicin: endokrinologi. Dansk Endokrinologisk Selskab. Juli 2007. Portefølje for (navn): Cpr.nr.

PORTEFØLJE. for. Speciallægeuddannelsen. i intern medicin: endokrinologi. Dansk Endokrinologisk Selskab. Juli 2007. Portefølje for (navn): Cpr.nr. PORTEFØLJE for Speciallægeuddannelsen i intern medicin: endokrinologi Dansk Endokrinologisk Selskab Juli 2007 Portefølje for (navn): _ 1 Porteføljens formål Porteføljen er et redskab til: At fungere som

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg 1 Beskrivelse af børneafdelingen i Esbjerg Afdelingen består af: børnemodtagelse stationært

Læs mere

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved Anæstesiafdelingen Sygehus Nord Roskilde Region Sjælland Indledning Indholdsfortegnelse: Side Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd. Udarbejdet af

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd. Udarbejdet af Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd Udarbejdet af Jørn A. Sollid Uddannelsesansvarlig overlæge Aalborg, Januar 2004 1. Indledning...2

Læs mere

Medicinsk afdeling, SLB, Vejle

Medicinsk afdeling, SLB, Vejle Medicinsk afdeling, SLB, Vejle Ansættelsesstedet generelt Vejle Sygehus er en del af Sygehus Lillebælt. Vejle Sygehus er et kræftsygehus, men med indtag af akutte patienter her iblandt medicinske og kardiologiske

Læs mere

Kapitel 2 Sammenfatning af kommissionens anbefalinger... 17

Kapitel 2 Sammenfatning af kommissionens anbefalinger... 17 Indhold Kapitel 1 Indledning og baggrund for Speciallægekommissionens arbejde.............................................. 9 1.1 Baggrund for Speciallægekommissionens nedsættelse...... 9 1.2 Speciallægekommissionens

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Nordsjællands Hospital, Hillerød Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Nordsjællands Hospital, Hillerød Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000440 Afdelingsnavn Anæstesiologisk Afdeling Hospitalsnavn Nordsjællands Hospital, Hillerød Besøgsdato

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000482 Afdelingsnavn Radiologisk afdeling Hospitalsnavn Regionshospitalet Silkeborg Besøgsdato 28-11-2013

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Kong Christian X s Gigthospital, Gråsten Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for.

Inspektorrapport. Temaer. Kong Christian X s Gigthospital, Gråsten Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000329 Afdelingsnavn Reumatologisk Afdeling Hospitalsnavn Kong Christian s Gigthospital, Gråsten

Læs mere

Børne- og ungdomspsykiatri.

Børne- og ungdomspsykiatri. Børne- og ungdomspsykiatri. Børne- og ungdomspsykiatri er det lægelige speciale, der varetager undersøgelse og behandling af psykiske sygdomme og udviklingsforstyrrelser hos børn og unge. I udn af denne

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Ortopædkirurgisk, Øre-næse-hals og reumatologisk afdeling 262 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 262: 7918

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002215 Afdelingsnavn Medicinsk afdeling Hospitalsnavn Køge Sygehus Besøgsdato 13-03-2014 Temaer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000229 Afdelingsnavn Neurologisk Afdeling Hospitalsnavn Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Besøgsdato

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 3. april 2003 2-15-3-3-03 Jan Greve jag@ag.aaa.dk 8944 6410 Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd,

Læs mere

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro Sygehusene i Ringkjøbing Amt Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro Turnuslæge: Vejleder: Ansættelsesperiode: Maj 2004 Ringkjøbing Amt 1. Indledning. I henhold til målbeskrivelse

Læs mere

Uddannelsesprogram for YL-navn. Introduktionsstilling i Almen Medicin. Praksisnavn Adresse Post/by

Uddannelsesprogram for YL-navn. Introduktionsstilling i Almen Medicin. Praksisnavn Adresse Post/by Den Lægelige Videreuddannelse Uddannelsesprogram for YL-navn Introduktionsstilling i Almen Medicin Praksisnavn Adresse Post/by Redigeret 1. marts 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning...

Læs mere

Eksempel på planlægning af et uddannelsesforløb i turnus, kirurgidelen.

Eksempel på planlægning af et uddannelsesforløb i turnus, kirurgidelen. Sundhedsstyrelsen 5. kontor, Knut Aspegren 2004-02-24 Eksempel på planlægning af et uddannelsesforløb i turnus, kirurgidelen. Forløbsplanen definerer rækkefølgen af evaluering af opnåede kompetencer. Dersom

Læs mere

Inspektorrapport Temaer

Inspektorrapport Temaer Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000906 Afdelingsnavn Klinisk Biokemisk Afdeling Viborg Hospitalsnavn Hospitalsenhed Midt Besøgsdato

Læs mere

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Gentofte Hospital Billeddiagnostisk

Læs mere

$'( "" ) * "" +,% ""!! -+ - .""/ 0 - 2!- 0 3 4 ."&"5 6""3 -! 6""7- 6""8! 9": ;"8! -! 1 <":, 4 > ( % / 4 "3 &

$'(  ) *  +,% !! -+ - ./ 0 - 2!- 0 3 4 .&5 63 -! 67- 68! 9: ;8! -! 1 <:, 4 > ( % / 4 3 & "$$% & $' "" ) * "") "" +,% "" -+ -."'.""/ 0 -.""1.""2 2-0 3 4."".""0 +."&"5 ""3 - ""7- "" 9": ;" - 1

Læs mere

Urologi. Faglig profil Urologi

Urologi. Faglig profil Urologi Urologi Under det urologiske speciale varetages udredning, behandling, kontrol og forebyggelse vedrørende medfødte og erhvervede sygdomme og skader i nyrer, urinveje og (mandlige) kønsorganer. Behandling

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sydsjælland, Slagelse Anæstesiologisk

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002344 Afdelingsnavn Geriatrisk Afdeling Hospitalsnavn Ålborg Universitetshospital Besøgsdato 26-03-2015

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002325 Afdelingsnavn Fælles AkutModtagelse (FAM) Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002323 Afdelingsnavn Akutafdelingen Hospitalsnavn Slagelse Sygehus Besøgsdato 19-01-2015 Temaer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002277 Afdelingsnavn Urologisk afdeling Hospitalsnavn Næstved Sygehus Besøgsdato 19-05-2014 Temaer

Læs mere

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015 DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015 SYGEHUS LILLEBÆLT Vejle Sygehus, side 2 Kolding Sygehus, side 5 Fredericia Sygehus, side 7 KBU guide Vejle Sygehus 1. Hvilke uddannelsesforløb har jeres hospital/praksis?

Læs mere

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT Psykologisk ekspert BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT 1.1.1 Kunne anvende viden om diagnostiske systemer, state/trait akse I/II mm. Kunne anvende viden om ICD og DSM Kunne redegøre for interview-metoder, der anvendes

Læs mere

ANSØGNING TIL HOVEDUDDANNELSESFORLØB 2009 OLE NØRREGAARD

ANSØGNING TIL HOVEDUDDANNELSESFORLØB 2009 OLE NØRREGAARD ANSØGNING TIL HOVEDUDDANNELSESFORLØB 2009 OLE NØRREGAARD tidligere Struktureret ansøgningsskema Baseret på de 7 lægeroller + CV Veldefineret pointtildeling Skriftlig begrundet motivation for ansøgningen

Læs mere

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen Dato 13. februar 2014 SVN Sagsnr. 2-1410-146/1 7222 7562 Revision af vejledning om den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen fra 2005 - UDKAST Vejledning for den obligatoriske forskningstræning

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002322 Afdelingsnavn Akutafdelingen Hospitalsnavn Køge Sygehus Besøgsdato 27-10-2014 Temaer Introduktion

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Holstebro Afdeling neurologisk Dato for besøg 22/6 2011

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Side 1 af 8 Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Radiologisk afdeling, Herlev Hospital Region Hovedstaden Udfærdiget 2010 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Lægefaglig indstilling Hospital/sygehus: Sammensætning af kliniske basisforløb: 1. ansættelsessted 2. ansættelsessted 1. Medicinsk Afdeling,

Læs mere