Søværns- orientering Nr. 1 marts 2003

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Søværns- orientering Nr. 1 marts 2003"

Transkript

1 Søværnsorientering Nr. 1 marts 2003

2 Nyt fra Redaktøren»We certainly live in interesting times«som de gamle kinesere skal have sagt, når det hele var ved at ramle. Det»interessante«kommer væsentligst til os fra medierne. Man kan med megen ret hævde, at det er forbundet med direkte fare for moral, sjæl og tro på egen berettigelse. Især som militær person kan dette være tilfældet når man vil følge mediernes daglige rundtur i»den globale landsby«. Det kræver under alle omstændigheder en kraftig filtrering og stadig motivanalyse, hvis man vil bevare overblikket. Nu troede vi lige at fornuften og enigheden havde bemægtiget sig verden i den fælles kamp mod den internationale terrorisme. Men Al Qaida er vist en hund i et mere kompliceret spil kegler end de selv har drømt om og er måske derfor langt farligere end fornuftig situationsbedømmelse kan omfavne. Det»globale«har svære tider, når tilsyneladende tilfældigheder fra den ene dag til den anden kan gøre venner til fjender og vice versa. Vi gør os mange anstrengelser for, at Danmark kan bidrage med det personel og materiel, som FN og NATO ønsker til indsættelse i de udpegede brandpunkter. Det sker for at opretholde fred og stabilitet men kan man nu stole på, at vi arbejder i den rigtige retning med al den daglige forvirring medierne præsenterer os for. Er NATO og FN selv stabile og så videre. Er vore dyrt købte indsatser ligegyldige overfor dette uigennemskuelige spil? Tvivlen bør ikke nage nogen. Den indsats vi og andre ligesindede demokratier yder til opretholdelse af respekten for menneskerettighederne, er den cement fremtidens elementer skal holdes sammen med. Ingen enøjede politiske systemer eller religioner kan få patent på at sikre så mange som muligt et menneskeværdigt liv på denne klode, der efterhånden er bundet sammen i vores fælles samvittighed medierne. Så ryst ej på hånden. Netop de små demokratiske lande bærer fremtiden i sig. Deres bidrag bliver der lagt forholdsvist meget mere mærke til, end deres befolkningstal hver for sig berettiger. Vi skal derfor ikke tvivle på det søværnet og de øvrige værn har gang i, der ude langt fra de hjemlige kyster. Vi kan med dyb sindsro være stolte af indsatsen og vi skal ikke gå stille med det hverken herhjemme eller internationalt. Indholdsfortegnelse Chefen for Søværnets Operative Kommandos ººNYTÅRSTALE Kampen mod terrorisme til søs flådeoperationerne ººved Afrikas Horn På Hendes Majestæts New Zealandske Skib ººCANTERBURY Søværnets nye Standardfartøjer MK I og MK II Vellykket Søsportsstævne i Auderød Om Irminger Havets og Irmingerstrømmens navn Ditte finder miner på havbunden FOTAB Operation KRONBORG Dronefører i div Flådens Friske Flexer Søværnets Kommunikationskonkurrence SØVÆRNSORIENTERING Udgiver: Søværnets Operative Kommando Adresse: Søværnets Operative Kommando Att. SVN ORT Postboks Århus C Redaktion: Ansvarshavende overfor medieansvarsloven: Orlogskaptajn Alex Jensen Søværnets Operative Kommando Redaktør: Sven Voxtorp, Telefon: (omstilling). Mobil: Telefax: , Distribution: Kontorfuldmægtig Brit Kristjansson. Telefon: Forsidebillede: Kort over Afrikas Horn her har ubåden SÆLEN lige passeret. Se artikel om»kampen mod terrorisme til søs«side 5. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere det indsendte materiale. Indholdet i bladet kan frit citeres med angivelse af kilde. Billedmateriale dog kun efter aftale med red. Tryk & layout: Kannike Graphic A/S, Århus ISSN , oplag: eksemplarer SVNORT kan også ses på: Sven Voxtorp Redaktør 2 SØVÆRNSORIENTERING NR. 1 MARTS 2003

3 Chefen for Søværnets Operative Kommandos NYTÅRSTALE Det er nu cirka et halvt år siden, at jeg tiltrådte embedet som chef for Søværnets Operative Kommando. Ved min tiltrædelse formulerede jeg mine visioner for Søværnet. Chefen for Søværnets Operative Kommando taler. Foto: Adj. collage: Red. Det drejer sig for det første om at fastholde og udbygge professionalismen i alt, hvad vi foretager os. For det andet om at fastholde og udbygge Søværnets profil i samfundet. For det tredje skal Søværnet være en attraktiv arbejdsplads, der er med til at løse samfundsnyttige opgaver i ind- og udland, og hvor personellet får mulighed for at udnytte erhvervet viden og kompetence. For det fjerde skal Søværnet fortsat udvikles i retning af bedre mulighed for indsættelse i overensstemmelse med Forsvarets formål og opgaver. Disse visioner har været ledetråden for mit virke i dette halve år. Markante historiske begivenheder Også 2002 har for Søværnet været præget af markante historiske begivenheder. Den 29. april var det 25 år siden Søværnets Flyvetjeneste blev oprettet. Ved deres indsats i såvel Nordatlanten som i nærområdet har Flyvetjenesten i dette kvarte århundrede opbygget en betydelig professionalisme. Og det er vel at mærke en professionalisme, der står respekt om både internt i forsvaret og i det danske samfund i almindelighed. Den 15. maj havde Søværnets Teknikskoles Havarikursus 50 års jubilæum. Skolen har siden oprettelsen været en meget aktuel del af Søværnets støttestruktur. Behovet for uddannelse i skolens kerneområder kommer med mellemrum til direkte udtryk. Dette er senest set i forbindelse med terrorangrebene den 11. september 2001 og den efterfølgende mulige anvendelse af Anthrax-sporer som terrorvåben. SÆLEN til Middelhavet Den 10. juni afgik undervandsbåden SÆ- LEN fra Flådestation Frederikshavn for at deltage i NATO stående flåder i Middelhavet. Deployeringen var et led i det danske bidrag til den internationale kamp mod terrorisme. Begivenheden var histo- risk, fordi det var første gang, at en dansk undervandsbåd skulle deltage i en international operation. Ved afgangen stod det klart, at deployeringen ville blive af længere varighed, om end Søværnet ikke på daværende tidspunkt var vidende om, at den ville blive så lang. Her ved årsskiftet er SÆLEN stadig indsat i Middelhavet, og det vil den være et stykke tid endnu. Den 13. juli blev Marinehjemmeværnets 50 års jubilæum fejret. Når jeg nævner dette i denne sammenhæng skyldes det, at de to værns virksomhed er tæt forbundet. Marinehjemmeværnets opgaver afspejles af de opgaver, som Søværnet har. Vi er derfor afhængige af hinanden, og derfor var det en vigtig begivenhed. Nye bugser- og stationsfartøjer Den 11. november blev de to nye bugserog stationsfartøjer navngivet ARVAK og ALSIN ved Flådestation Frederikshavn. Det var første gang, der var kommandohejsning på helt nye fartøjer til Søværnet siden Det markerede derfor indledningen på modtagelsen af de nye enheder, som Søværnet forventer at modtage de kommende år. En markering af disse begivenheder er udadtil med til at fastholde og udbygge Søværnets profil i samfundet. Internt i Søværnet hører en markering af de historiske begivenheder med til vores tradition. Vi lever i en tid med store forandringer. Her er disse markeringer af stor betydning. De er netop det bindeled, som er med til at overvinde forandringerne og skabe sammenhæng i en hverdag med manglende kontinuitet. ACTIVE ENDEAVOUR Sidste år blev det fremhævet, at det frygtelige terrorangreb mod USA den 11. september 2001 havde præget forsvaret på mange måder. Det samme er tilfældet i Deltagelsen i kampen mod den internationale terrorisme har i høj grad præget Søværnet det forgangne år. Vi har deltaget i NATO stående styrker med NIELS JUEL, OLFERT FISCHER og SÆLEN, som har været indsat i Middelhavet i OPERATION ACTIVE ENDEAVOUR. Vi har ligeledes deltaget med Frømandskorpset i den amerikansk ledet koalition i Afghanistan benævnt OPERATION ENDUR- ING FREEDOM. Det er positivt, at alle de udsendte enheder har løst deres opgaver meget tilfredsstillende. Det er ligeledes positivt, at den hjemlige støttestruktur har ydet de udsendte enheder god støtte. Deltagelsen i operationerne har været med til at fastholde og udbygge Søværnets professionelle niveau, hvilket i høj grad gælder de udsendte enheder men indirekte også den resterende del af Søværnet. Indførelsen af anråbsregimet Søværnets myndighedsopgaver er også i 2002 afviklet rutinemæssigt. Et opgavekompleks som er ressourcekrævende, udfordrende og stadig tiltagende i omfang. Havmiljøopgaven er et godt eksempel herpå. Det er derfor positivt, at antallet af reelle olieobservationer er halveret, siden Forsvaret overtog opgaven i starten af år En væsentlig årsag hertil er ganske givet indførelsen af anråbsregimet, hvor alle skibe ved ankomst til dansk område bliver informeret om gældende regler. Det er ligeledes positivt, at denne danske ordning nu overvejes indført af alle østersølandene. År 2002 har med det afviklede aktivitets- SØVÆRNSORIENTERING NR. 1 MARTS

4 program været et krævende år. På øvelsessiden er det min vurdering, at såvel det lagte øvelsesmønster som den tilhørende evaluering er i god gænge. Søværnets Taktiske Stab har siden etableringen været et vigtigt element i denne proces. Det er positivt, at øvelsen i ubådsbjærgning SORBET ROYAL vel gennemført bragte Danmark på verdenskortet i maj. Det er ligeledes positivt, at vi ved gennemførelse af øvelse DANEX i september tog de første vigtige skridt i retning af værnsfælles øvelser i Danmark, og det vel at mærke med Søværnet som drivkraft. Den humanitære evakueringsoperation ved Bornholm var en succes, hvilket i høj grad skyldes alle de medvirkendes helhjertede indsats, og her tænker jeg på såvel militære som civile. GUNNAR SEIDENFADEN olieforureningsbekæmpelse ved Spanien Aktivitetsprogrammet for år 2002 har naturligt også omfattet opgaver som søredning, farvandsovervågning og suverænitetshævdelse i hjemlige farvande samt ved Grønland og Færøerne, rutinemæssig deltagelse i MCMFORNORTH samt senest GUNNAR SEIDENFADENs deltagelse i olieforureningsbekæmpelse ved Spanien. Jeg har valgt at nævne dette, fordi opgaverne er løst tilfredsstillende sideløbende med de internationale opgaver og det omfattende øvelsesprogram. Det kan vi i Søværnet godt være stolte af. På trods af markante personelmangler Et intensivt aktivitetsprogram er ikke muligt at gennemføre uden personellets dedikerede indsats. Det er derfor positivt, at jeg med glæde kan konstatere, at alle i Søværnets har ydet en stor indsats i det forgangne år. Og dette på trods af markante personelmangler. Jeg vil gerne i denne forbindelse fremhæve, at Søværnets personelsituation er et emne, som ligger mig meget på sinde. Jeg har selv som eskadrechef erfaret konsekvenserne ved personelmangler. Søværnets Operative Kommando stab er derfor i gang med at se på det reelle personelbehov. Ligeledes er nødvendige tiltag for fastholdelse og rekruttering iværksat. Stabens arbejde er dog ikke nok. Rekruttering er i høj grad et anliggende for hele Søværnet. I bund og grund er det i virkeligheden et anliggende for hver enkelt medarbejder. Søværnet skal fortsat være en attraktiv arbejdsplads. To fleksible støtteskibe i 2004 I år 2002 tog vi endnu et skridt mod den nødvendige udskiftning af Flådens materiel. Det er positivt, at de to fleksible støtteskibe bliver leveret fra Lindø-værftet i Det er ligeledes positivt, at den samlede indstilling om 12 standardfartøjer er indgivet til Folketingets Finansudvalg. Det er derfor min vurdering, at det påkrævede supplement til overgangsflåden, eller måske rettere minimumsflåden, er på rette kurs. Sammenlagt kan jeg for år 2002 konkludere, at Søværnet trods personelproblemer har fortsat den positive udvikling. Året har været præget af et højt aktivitetsprogram, hvor den professionelle kunnen er udbygget og det internationale engagement udvidet. Vi står derfor godt rustet til at starte det nye år. Sammenhæng mellem mål og midler Forsvarets økonomiske situation, som alle blev orienteret om midt i december, påvirker i høj grad mine forventninger til det nye år. Der er behov for, at der skabes sammenhæng mellem mål og midler ved udgangen af indeværende forligsperiode, og dermed balance i økonomien. Det er ikke positivt men nødvendigt at reducere den sejlende aktivitet samt gennemføre besparelser på en hel række områder i 2003 og Det drejer sig bl.a. om reduktioner i rejseaktiviteten, udbetaling af merarbejde, på vedligeholdelsesområdet og på mulighederne for ansættelse af personel. Det er dog positivt, at besparelserne ikke alene rammer de sejlende aktiviteter, men at smerten vil blive fordelt over en bred kam. I den forbindelse er der to ting, der ligger mig på sinde. Det ene er, at besparelserne ikke må berøre personelsikkerheden. Det andet er en anmodning til alt personel om stedse at udvise økonomisk påpasselighed. År 2003 vil blive et lav-aktivitetsår. Det er dog væsentligt for mig at understrege, at dette er og bliver en gennemsnitsbetragtning. De højest prioriterede aktiviteter skal selvfølgelig gennemføres. Aktiviteterne for året omfatter bl.a. opstilling af kommandoskib for COMMCMFORNORTH (den kommanderende for NATOs nordlige minerydningsstyrke) og deltagelse i øvelse DANEX, herunder skibstræf i Århus. Det betyder, at de sejlende enheder får et aktivitetsniveau, som lige akkurat kan tilsikre, at det nødvendige professionelle stade kan opretholdes. Vor vigtigste ressource Søværnets personel I lav-aktivitetsår er det vigtigt ikke at glemme at se fremad, også længere end til udgangen af indeværende forligsperiode. Disse betragtninger gælder især vor vigtigste ressource, nemlig Søværnets personel. Det er væsentligt, at vi i kan se positivt på fremtiden og dermed bevare den nødvendige motivation. Kun herved er det muligt at løse de mangeartede opgaver med et tilfredsstillende resultat. For at fremtidssikre personelstrukturen har det derfor været nødvendigt at gennemføre uddannelse af et ekstra VUT I hold i Dette på trods af de nuværende personelmangler i enhederne. NATO: Øget vægt på»deployable forces«det er som bekendt altid svært at spå om fremtiden. En ting er dog sikkert, forberedelserne til det kommende forsvarsforlig vil for alvor blive indledt i Der er heller ikke tvivl om, at resultaterne af NATO topmødet i Prag i november vil have en afgørende betydning i denne proces. De krav, der opstilles i NATOs nye styrkestruktur og den øgede vægt på»deployable forces«, der skal kunne anvendes globalt og til det fulde spektrum af Alliancens missioner, giver et godt billede de krav, der stilles til Søværnets udvikling. Det er min vurdering, at Søværnet vil være i stand til at leve op til disse nye krav. Jeg kan med tilfredshed konstatere, at der er god overensstemmelse mellem den udvikling, der er skitseret i de seneste forlig og de nye krav, vi bliver stillet over for. Årsagen skal findes i den nytænkning og fleksibilitet, som har været en iboende del af al materielplanlægning i Søværnet i mere end 15 år. Ja, faktisk lige siden fremsynede personer undfangede ideen omkring STANDARD FLEX princippet og tilhørende modularisering. Nøgleordet i NATOs udvikling er evnen til at løse internationale opgaver. Der er derfor ingen tvivl om, at Søværnets bidrag til løsning af disse opgaver vil fortsætte og om muligt blive udvidet i Vi i Søværnet må i udstrakt grad stå sammen Samlet udtrykte jeg mine forventninger til det kommende år i december ved orienteringen om Forsvarets økonomiske situation. Jeg kan kun gentage, at det bliver et svært år for Søværnet. Udfordringerne bliver at opretholde det professionelle niveau, der tilsikrer løsningen af de pålagte internationale opgaver samt tillige bevarer den gode kvalitet ved løsningen af vore hjemlige myndighedsopgaver. Det kræver også i år, at vi i Søværnet i udstrakt grad står sammen og i fællesskab arbejder positivt med at løfte opgaverne. Jeg har tillid til, at det vil lykkes, og at vi fortsat kan sikre en positive udvikling i Søværnet. Med disse ord ønsker jeg alle medarbejderne i Søværnets Operative Kommando og det øvrige søværn et godt og lykkebringende år n 4 SØVÆRNSORIENTERING NR. 1 MARTS 2003

5 Kampen mod terrorisme til søs flådeoperationerne ved Afrikas Horn Maritime bidrag i den internationale kamp mod terrorisme. Artikel af Kommandørkaptajn Frank Trojahn, der for tiden er stedfortrædende forsvarsattaché og marineattaché ved den Kongelige Danske Ambassade i Berlin Torpedomissilbåde o/b transportskibet. Overvågning, kontrol og patruljering i det østlige Middelhav NATO s maritime bidrag i den internationale kamp mod terrorisme omfatter overvågnings-, kontrol- og patruljeopgaver i den østlige del af Middelhavet (Operation Active Endeavour). Opgaven, der løses på skift af NATO s stående flådestyrker, STA- NAVFORLANT og STANAVFORMED, har til formål at støtte Alliancens eller individuelle allieredes operationer i kampen mod terrorisme. Korvetten NIELS JUEL sejlede allerede 12. november 2001 til Middelhavet og indgik i STANAVFOR- LANT. Siden har korvetten OLFERT FISCHER og senest ubåden SÆLEN deltaget i operationen. Indsatsen har været omtalt i de danske medier samt været udførligt beskrevet i en række militære tidsskrifter, herunder Søværnsorientering. I denne artikel fokuseres på en maritim operation i kampen mod terrorisme, der ikke har fået tilsvarende opmærksomhed: Flådeoperationerne ved Afrikas Horn. Hovedvægten lægges på det tyske bidrag og de tyske erfaringer fra perioden januar 2002 til januar Der er tale om et tilbageblik, hvorfor den aktuelle situation i forhold til Irak-krisen ikke behandles nærmere. Planlægning 16. november 2001 besluttede den tyske Forbundsdag med stort flertal, at man fra tysk side ville bidrage med op til soldater i kampen mod terrorisme, heraf med maksimalt mand fra den tyske marine. Den tyske flådeledelse fik til opgave at sammensætte et maritimt bidrag, som i et samarbejde med andre nationer ville kunne udføre overvågnings-, kontrol-, patrulje- og efterretningsindhentningsopgaver ved Afrikas Horn i den vestlige del af det Indiske Ocean, cirka km fra Tyskland. Den samlede styrke. Fotos: Den tyske Flåde SØVÆRNSORIENTERING NR. 1 MARTS

6 Overordnet Task organisation 1 Einsatzführungskommando er en værnsfælles kommando, der først og fremmest er ansvarlig for den nationale forberedelse, koordination og ledelse af udsendte tyske enheder. Kommandoen refererer i denne henseende direkte til den tyske forsvarschef. Ultimo januar 2003 er der udsendt cirka tyske soldater til 10 forskellige missioner. Herudover har kommandoen blandt andet til opgave at forestå doktrinudvikling i tysk forsvar. Hovedkvarteret skal endvidere kunne fungere som hovedkvarter for EUoperationer. Den indledende planlægning af den tyske flådeindsats blev udført af Flottenkommando i Glücksburg i et tæt samarbejde med Zerstörerflotille i Wilhelmshaven, mens den nationale ledelse af operationen fra januar 2002 blev varetaget af den nye myndighed Einsatzführungskommando i Potsdam 1. Daværende chef for Zerstörerflotille, flotilleadmiral G. Hoch, blev udpeget som chef for det tyske kontingent, TG Planlægningen forudså et tysk bidrag med fregatter, torpedobåde, en række støtteskibe, efterretningsindhentningsfartøj, maritime opklaringsfly (MPA = Maritime Patroul Aircraft) samt helikoptere. Herudover besluttede man at holde fem minerydningsfartøjer på 10 dages varsel i Tyskland med henblik på en eventuel indsættelse. MPA og helikoptere skulle operere ud fra henholdsvis Mombasa i Kenya og Djibouti. Sidstnævnte blev endvidere valgt som logistisk base for TG Forlægning af enhederne til operationsområdet 2. januar 2001 forlod fregatterne EMDEN og KÖLN (BREMEN-kl.), tenderne DONAU og MAIN (ELBE-kl.), tankeren SPESSARD (RHÖN-kl.) og støtteskibet FREIBURG (LÜNEBURG-kl.) Wilhelmshaven. Fregatten BAYERN (BRANDEN- BURG-kl.) stødte til flådestyrken i Middelhavet, og 2. februar kunne enhederne begynde opgaveløsningen i operationsområdet sammen med enheder fra USA, England, Frankrig og Spanien. To Sea King helikoptere blev transporteret med fly til operationsområdet, mens fem torpedobåde (tre 143-kl. og to 143A-kl.) samt diverse større reservedele, udstyr med videre blev transporteret til regionen på to chartrede specialskibe. Helikopterne og torpedobådene indgik i operationen fra henholdsvis 9. og 14. februar. De tre MPA forlagde til Mombasa 13. marts. Logistik Tenderen MAIN til kaj i Djibouti blev brugt som logistisk støttepunkt for de tyske enheder. Med udgangspunkt herfra fik den logistiske stab Marine Basis im Einsatzgebiet (MBE) til opgave at varetage de tyske enheders logistiske behov, koordinere personeludskiftninger i styrken, opbygge infirmerifaciliteter samt et presse- og informationscentrum, forestå bevogtning med videre. MBE består af cirka 190 soldater, inkl. stab, tenderens besætning, bevogtningspersonel med flere. Ved hjælp af en ugentlig flyvning fra Tyskland med en Luftwaffe Airbus i»cargo«-versionen gennemføres de nødvendige materielleveringer og personeludskiftninger, i gennemsnit cirka 15 tons fragt og 40 personer om ugen. Valget af en skibsbaseret logistisk base og dermed muligheden for hurtigt at kunne forlade havnen var blandt andet motiveret i terrorhand- Djibouti 6 SØVÆRNSORIENTERING NR. 1 MARTS 2003

7 lingen mod USS COLE i Aden (Yemen) 12. oktober Operative aspekter Den samlede indsats i kampen mod terrorisme styres fra US Central Command i Tampa, mens de maritime operationer ledes af US Naval Forces Central Command i Bahrain (USNAVCENT). USNAVCENT har rådighed over fire Task Forces i den konkrete operation: TF 54 (ubåde), TF 57 (MPA), TF 150 (Surveillance Group ved Afrikas Horn) og TF 50 (George Washington Battle Group i det Arabiske Hav/Persiske Golf). Den detaljerede Task Organisation af TF 150 medio 2002 fremgår af organisationsdiagrammerne. Den tyske styrkechef fungerede fra ankomsten i operationsområdet som CTG 150.1, og fra 5. maj til 30. oktober 2002 tillige som CTF 150. Torpedobådene opererede primært i Babel-Mandeb, et cirka to sømil bredt stræde Ved kaj i Djibouti i den sydlige del af det Røde Hav, hvor hovedparten af skibstrafikken mellem Europa og Asien løber. Torpedobådene løste såvel overvågnings- som eskorteopgaver. Eskorten af særligt vigtige enheder fra koalitionen f.eks. militære søtransporter blev udført en til to gange om ugen. Behovet for sidstnævnte blev understreget af angrebet på det franske tankskib»limburg«i efteråret Begrænsninger i anledning af vejrforholdene Torpedobådene opererede i en fem dages cyklus: 24 timers havnevagt i Djibouti (udrykningsenhed), 48 timers indsættelse i det kystnære område, Tf 150 Task organisation seks timers overlevering i Djibouti og 42 timer rekreation, nødvendige reparationer mv. Under havneperioderne boede besætningerne på henholdsvis støtteskib (i vagtperioden) og hotel (i rekreationsperioden). I alt nåede bådene indsatsperioder pr. enhed. Kun i ét tilfælde var bådene ikke i stand til at gennemføre en eskorteopgave på grund af vejrforholdene. Fra tysk side vurderes det, at de fem torpedobåde»erstattede«en til to fregatter. De klimatiske forhold lufttemperaturer op til 45 grader samt en luftfugtighed på op til 85% var med en enkelt undtagelse ikke en begrænsning for de mindre enheder, om end der var tale om store belastninger for såvel besætninger som materiel. Undtagelsen bestod i, at efterretningsindhentningsskibet ALSTER ikke kunne operere i området og måtte returnere til Tyskland. Kontakt med mere end skibe Hvor torpedobådene først og fremmest opererede i det kystnære område, har fregatterne til opgave at overvåge skibstrafikken i Gulf of Aden, mens MPA gennemfører overvågning ud for Somalia. Målsætningen er at etablere et normalbillede for skibstrafikken i operationsområdet og på baggrund heraf stille en database til rådighed for USNAVCENT. Indledningsvis havde USNAVCENT først og fremmest beordret passiv informationsindhentning. Fra medio april 2002 fik TF 150 ordre til at overgå til en mere aktiv indsats, herunder ved hjælp af anråb af skibe og ved begrundet mistanke ved at gennemføre egentlige boardinger. Rules of Engagement (ROE) var ikke afstemt mellem de deltagende nationer. Fra tysk side gives udtryk for, at det i praksis hidtil ikke har været et problem, idet der overvejende er tale om sammenfaldende ROE s. Medio december 2002 havde TF 150 haft kontakt med mere end skibe, gennemført otte boardinger samt et mindre antal»skygninger«af mistænkelige fartøjer. Hertil kommer deltagelse i eftersøgnings- og redningsaktioner, assistance til den civile skibsfart i form af lægehjælp, hjælp til flygtningeskibe samt assistance i forbindelse med hændelser, der falder ind under kategorien pirateri. Størst opmærksomhed i pressen vakte afsløringen primo december 2002 af et nordkoreansk fragtskib, der havde en last på 15 Scudmissiler beregnet til Yemen. SØVÆRNSORIENTERING NR. 1 MARTS

8 Udskiftning af fregatter og støtteskibe De tyske torpedobåde samt et støtteskib indledte forlægningen til Tyskland den 16. maj med ankomst til Warnemünde 15. juni. Ultimo juni gennemførtes den første udskiftning af fregatter og støtteskibe. I efteråret blev endvidere helikopterelementet trukket hjem fra Djibouti. Helikopterne er nu ligesom MCM-enhederne på beredskab i Tyskland. For nærværende er der udsendt to tyske fregatter, en tanker, et støtteskib samt tre MPA, i alt cirka 830 mand. Fra 31. januar 2003 indgår EUROMARFOR i TF 150, og den italienske styrkechef overtog som CTF 150. Fra 1. februar reduceredes den tyske tilstedeværelse med en fregat. Foreløbige erfaringer De væsentligste erfaringer fra tysk side efter cirka et års deltagelse i operationen er som følger: Anvendelsen af torpedobåde sammen med fregatter var en succes. Operationsområdets størrelse og opgavens karakter taget i betragtning er antallet af enheder uanset størrelse væsentlig for opgaveløsningen. Også MCM-enheder ville kunne deltage i operationen, for eksempel til omtalte eskorteopgaver. Tilstedeværelsen af torpedobåde gav styrkechefen større fleksibilitet i tildelingen af opgaver samt muliggjorde en aflastning af de større enheder. Anvendelsen af den nye nationale værnsfælles ledelsesstruktur var ikke uden problemer, især i planlægningsfasen. Der er tale om den første flådeoperation, der ikke ledes fra flådehovedkvarteret i Glücksburg. Den rutinemæssige rapportering til såvel USNAVCENT og Einsatzführungskommando sidstnævnte hovedsageligt af administrativ karakter har især i forbindelse med varetagelse af CTFfunktionen ført til en uforholdsvis stor arbejdsbelastning for staben til søs. Nationale regler for»hvileperioder«og»hvilehavne«vanskeliggjorde en ligelig arbejdsfordeling mellem enheder fra forskellige nationer. Udsendelsesperiode på seks måneder for de sejlende enheder samt tre måneder for fly- og helikopterbesætninger er den øvre grænse for personellet og bør ikke overskrides. Anvendelse af et støtteskib som udgangspunkt for den landbaserede logistik har vist sig at være en fleksibel og hensigtsmæssig løsning. Gode erfaringer med indsættelsen af det nye støtteskib BERLIN (»Einsatzgruppenversorger«) med hospitalsfaciliteter. Skibet gennemførte i løbet af fem Sejlende»tørdok«måneder i alt 200 RAS (Replenishment At Sea) og afleverede i alt cirka m 3 brændstof til 39 skibe fra ni forskellige nationer. I alt 600 patienter blev behandlet om bord. Værnepligtigt personel var som udgangspunkt ikke tilladt om bord på enheder, der var udpeget til at deltage i operationen. Problemet blev løst ved at interesserede værnepligtige fik mulighed for at tegne en midlertidig kontrakt. Om tilstedeværelsen af flådestyrker i regionen har medført en reduktion i antallet af illegale våbentransporter er vanskeligt at bedømme. Det er imidlertid det tyske Forsvarsministeriums vurdering, at flådeindsatsen besværliggør eventuelle transporter, og at indsatsen i øvrigt virker stabilitetsfremmende i området. En positiv følgeeffekt er, at antallet af hændelser, der falder ind under kategorien pirateri, er gået væsentligt tilbage. På denne baggrund har den tyske Forbundsdag den 15. november 2002 med stort flertal forlænget den tyske deltagelse i operation Enduring Freedom med yderligere et år til den 15. november Afslutning Den ovenfor beskrevne indsats har trukket store veksler på personellet og materiellet. Som en konsekvens heraf og den anstrengte økonomiske situation i Bundeswehr har den tyske flådeledelse besluttet i en periode at lade andre fartøjer end fregatter indgå i de to store stående flådestyrker, eksempelvis torpedobåde eller støtteskibe. Også i dansk optik bør operationen og de foreløbige erfaringer give stof til eftertanke. En del af drøftelserne ved søværnets chefmøde i november 2002 beskæftigede sig med»littoral Warfare«samt fremtiden for SF-300, herunder (den manglende) mulighed for indsættelse af SF-300 i»out of Area«operationer. De tyske erfaringer har vist, at det logistisk er muligt at udsende og understøtte mindre enheder langt fra de hjemlige farvande, og at disse har udgjort et væsentligt og positivt bidrag til den samlede operation ved Afrikas Horn. Der er stadig stor efterspørgsel efter mindre enheder samt ekspertise inden for området»littoral Warfare«! Om SF-300 er i stand til at kunne operere under tilsvarende forhold er først og fremmest en teknisk og logistisk udfordring. Ud fra operative betragtninger ville SF-300 og ikke mindst søværnets ekspertise inden for»littoral Warfare«være et væsentligt bidrag i en tilsvarende operation. Om korvetternes og på lidt længere sigt de fleksible støtteskibes egnethed i det ovenfor beskrevne scenario hersker der ingen tvivl. Men også et inspektionsskib med helikopter ville kunne udgøre et synligt bidrag i en tilsvarende operation, hvor truslen er lav, og hvor aktiviteterne først og fremmest består af overvågnings-, kontrol- og patruljeopgaver. En eventuel udsendelse af et inspektionsskib i internationale operationer ville naturligvis kræve politisk accept dels af den konkrete udsendelse, dels af en reduceret tilstedeværelse i Nordatlanten. Fordelene er relativt beskedne driftsudgifter, forholdsvis lille behov for logistisk støtte især hvis man vil kunne indgå i et nærmere samarbejde med andre nationer, der ligeledes har udsendt enheder med Lynx-helikoptere ligesom belastningen for det sejlende personel ville kunne fordeles ud over en større del af søværnet. n 8 SØVÆRNSORIENTERING NR. 1 MARTS 2003

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til

Læs mere

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Hjemmeværnet - Danmarkshistorie i Norge 1 af 6 21-08-2014 13:47 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Danmarkshistorie i Norge Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Af OK

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev November 2013 En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund Af Johnny G. Larsen, formand for Folk & Sikkerhed på Bornholm Folk &

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

10-12-2005. Opstart. Unit evaluation. Forskole

10-12-2005. Opstart. Unit evaluation. Forskole 10-12-2005 Opstart S å er nyhedsbrevet startet op igen. Efter vi mødte i Frederikshavn den 11. oktober og fik at vide vi skulle skifte til TRITON (TRIT), har vi haft rigeligt at se til. TRIT skulle gøres

Læs mere

Hjemmeværnets Årsberetning 2013

Hjemmeværnets Årsberetning 2013 Hjemmeværnets mission: Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

Forsvarets Rekruttering. Forsvaret

Forsvarets Rekruttering. Forsvaret Forsvarets Rekruttering Forsvaret Kære læser, Du har her en brochure, som i tekst og billeder fortæller dig om mulighederne for erhvervspraktik i Forsvaret. Du opfordres til at besøge vores hjemmeside

Læs mere

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold.

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Kære Formand for garnisonens Idrætsforening. Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Navn: Danish Military Sports Federation Bike Team (DMSF Bike Team)

Læs mere

MARITIM-VIDEN FISKERIETS HUS TLF 97 31 26 10 WWW.FISKERIETSHUS.DK

MARITIM-VIDEN FISKERIETS HUS TLF 97 31 26 10 WWW.FISKERIETSHUS.DK Ringkøbing Skjern Smedegade 2 B FISKERIETS HUS TLF 97 31 26 10 WWW.FISKERIETSHUS.DK Sæsonprogram 2012/2013 Klik ind på www.maritim-viden.dk eller www.facebook.com/groups/maritimviden Ringkøbing Skjern

Læs mere

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER.

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER. Redegørelse for overvejelser og forslag vedr. udlevering og opbevaring af våben og ammunition til hjemmeværnsmedlemmer. HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN 4. februar 2002 REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE

Læs mere

HKKF Navn Beskrivelse Reference Sats (NIV OKT 97) / år Pension

HKKF Navn Beskrivelse Reference Sats (NIV OKT 97) / år Pension 2/7 dage Forvaltes således fra 1/8 2008: For hver enkelt lør-, søn- og helligdag, hvor der forrettes tjeneste under udsendelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre

Læs mere

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen 70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen Den største landgangsoperation, der er foretaget i historien, var de allieredes landgang i Normandiet den 6. juni 1944. Den fik kodenavnet Overlord. Der

Læs mere

Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2013

Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2013 Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2013 Besvar venligst spørgeskemaet, det er et vigtigt redskab for os for at kunne forbedre opholdet for de næste elever. Tak J I slutningen af

Læs mere

Første MFP-flotille er nu operativ

Første MFP-flotille er nu operativ jemmeværnet - Første MFP-flotille er nu operativ af 5 21-08-2014 14:50 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Første MFP-flotille er nu operativ Første MFP-flotille er nu

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget.

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget. Finansudvalget 2008-09 Aktstk. 121 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt FORSVARSMINISTERENS TALESEDDEL TIL SAMRÅD I FINANSUDVALGET DEN 22. APRIL OM AKTSTYKKE 121. Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted:

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted: HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST 410-100 Orienteringssamtale (samtaleskema) Navn: Samtale afholdt den / 20 Adresse på ansøgning kontrolleret med sundhedskort. På ansøgers: Bopæl Andet sted: Du har søgt optagelse

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE 30. juni 2015 Hermed fremsender jeg min redegørelse til

Læs mere

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE VELKOMMEN TIL WORLD TRADE Velkommen til World Trade Center Ballerup Washington og Beijing har deres - nu har også Danmark fået sit første World Trade Center. Som lejer i World Trade Center Ballerup bliver

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Således havde jeg et kursus i transportplanlægning, hvor fokus var på at

Således havde jeg et kursus i transportplanlægning, hvor fokus var på at UDVEKSLING TIL AUSTRALIEN EN REJSERAPPORT Denne rejserapport er udarbejdet i forbindelse med mit udvekslingsophold til Monash University, Melbourne i perioden februar-august 2014. Udvekslingsopholdet er

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion. Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab

Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion. Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab Det lovmæssige grundlag Beredskabsloven 3 Forsvarsministeren kan bestemme, at redningsberedskabet

Læs mere

Tekst til Zeppelin foredrag:

Tekst til Zeppelin foredrag: Page 1 of 9 Besøg på Page 2 of 9 ZEPPELIN MUSEUM Tønder En smagsprøve på hvad der venter FRISKAREN i september 2005: Tønder husede i tiden 1914-1918 en af det tyske kejserriges store luftskibsbaser Marine

Læs mere

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks Sejlads på Tommerup Efterskole Generelt & Sikkerhedsinstruks Generelt Søfart/sejlads med TE Regler, retningslinjer og vejledning i forbindelse med sejlads på Tommerup Efterskole Efteråret 2013 Generelle

Læs mere

Test din viden om verden!

Test din viden om verden! Test din viden om verden! STORBRITANNIEN SVAR: 1. Liverpool 2. London 3. Manchester Hvor stor en del af jordarealet anvendes til landbrug? 1. 24 % 2. 53 % 3. 78 % INDONESIEN 1. Bandung 2. Jakarta 3. Surabaya

Læs mere

Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Formål Formålet med denne brochure er at beskrive mobiltelefonens muligheder og begrænsninger ved anvendelse

Læs mere

FATTIGE LANDE Om serien attige lande en del af din verden Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande

FATTIGE LANDE Om serien attige lande en del af din verden Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande FATTIGE LANDE P E T E R B E J D E R & K A A R E Ø S T E R FATTIGE LANDE EN DEL AF DIN VERDEN Udsigt til U-lande Fattige lande en del af din verden Peter Bejder & Kaare Øster samt Meloni Serie: Udsigt til

Læs mere

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark. Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark.

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark. Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Vurdering af Terrortruslen mod Danmark Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. 31. januar 2012 Særligt genoptrykningen af tegningerne af profeten Muhammed i

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsforbehold Dato: 8. oktober 2015 Kontor: Retsforbehold

Læs mere

UdflugteriCape Town Side 1 af 4 Nyhedsbrev Kontakt Om Albatros SØG tlf. +45 36 98 98 98 Rejs med hjerte, hjerne & holdning Forside Rejser Destinationer Rejsetyper Gå på opdagelse Praktisk information Etik

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

potentiale til at en sådan situation kan opstå inden CAOCF lukker og overgiver lead rollen til Poggio Renatico!!

potentiale til at en sådan situation kan opstå inden CAOCF lukker og overgiver lead rollen til Poggio Renatico!! Sidst i maj spurgte HIS om jeg ville skrive et lille Flyvevåben indlæg til LISBON Association og jeg spurgte kækt hvad terminen var. Senest med udgangen af juni var svaret. Det var jo i så god tid, at

Læs mere

Restaurations Rådgivning

Restaurations Rådgivning Restaurations Rådgivning Man kan ikke spare sig til en succes! Investere i at få 15 års viden på få timer eller vil du selv opfinde den dybe tallerken igen? Kan du svare JA til disse 14 spørgsmål? SPØRGSMÅL

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk 1 Krig historiens skraldespand? Antal krige mellem stater siden 1945 Stadig færre mennesker dør som

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

mike benson jørgensen en forskel FLYVER

mike benson jørgensen en forskel FLYVER Mike Benson Jørgensen Lyst til at gøre en forskel FLYVER hjemmeværnet Lyst til at gøre en forskel Mike Benson Jørgensen er 35 år og har været frivillig i hjemmeværnet hele sit voksne liv. Fællesskabet

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser.

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser. Bilag 1 Forsvarschefens rolle og ansvar i forhold til materielplanlægning Forsvarschefen er ansvarlig for og godkender det såkaldte prioriteringsdirektiv på materielområdet, som prioriterer erstatningsanskaffelser

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse HVS UNR-0004 MAR 2013 Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod TILKENDEGIVELSE i Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod Kommunernes Landsforening (KL) for Næstved Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) Den

Læs mere

Orientering om uddannelsen til Automatiktekniker og Elektronikfagtekniker i SØVÆRNET

Orientering om uddannelsen til Automatiktekniker og Elektronikfagtekniker i SØVÆRNET Orientering om uddannelsen til Automatiktekniker og Elektronikfagtekniker i SØVÆRNET Generelt om tjenesten. Den tekniske udvikling i verden står ikke stille, vi er faktisk i en rivende udvikling. Ofte

Læs mere

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Oplevet og skrevet af: Tove Thorlacius, hold Feb. OOAB 2 Indledning. Jeg er studerende på 7. semester, og har pga. uddannelse

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Forlængelser i Mexico 5 dages strandferie i Acapulco

Forlængelser i Mexico 5 dages strandferie i Acapulco Forlængelser i Mexico 5 dages strandferie i Acapulco Efter et intenst program i Mexico er det tid til at tage til et smukt og roligt sted, hvor de sidste mange dages oplevelser kan nydes i skønne omgivelser.

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

FORMÅL MED OFFICERSGRUNDUDDANNELSE, SVN TAKTISK LINIE

FORMÅL MED OFFICERSGRUNDUDDANNELSE, SVN TAKTISK LINIE FORMÅL MED OFFICERSGRUNDUDDANNELSE, SVN TAKTISK LINIE FORMÅL Formålet med uddannelsen er, at officerseleven erhverver sig den viden og de færdigheder samt de holdningsmæssige kvaliteter, der kræves for

Læs mere

MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK

MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I INDLEDNING Er du så god til engelsk, som du går og tror? Kan du kommunikere tilfredsstillende på en international operation? Får du nok ud

Læs mere

MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK

MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK INDLEDNING Er du så god til engelsk, som du går og tror? Kan du kommunikere tilfredsstillende på en international operation?

Læs mere

Rejse til det vilde natur i det østligste Rusland Kamchatka, Sakhalin og Kurilerne 23 dage

Rejse til det vilde natur i det østligste Rusland Kamchatka, Sakhalin og Kurilerne 23 dage Rejse til det vilde natur i det østligste Rusland Kamchatka, Sakhalin og Kurilerne 23 dage 1 dag. Afrejse Kastrup onsdag den 8. juli kl. 0.40. Alle tider er lokale tider. Tidsforskel +9 timer. 2 dag torsdag

Læs mere

NÅR BESLUTNING HEROM ER TAGET:

NÅR BESLUTNING HEROM ER TAGET: MARITIME SECURITY MANAGEMENT Managing risk the safe way BEVÆBNEDE VAGTER OMBORD! NÅR BESLUTNING HEROM ER TAGET: EN GENNEMGANG AF PROCES OG ANBEFALINGER VED ANVENDELSE AF BEVÆBNEDE VAGTER OMBORD PÅ SKIBE

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014 C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014 Projektgruppe: Mikkel Vedby Rasmussen Kristian Søby Kristensen Henrik

Læs mere

NNF s Forbunds Seniorer:

NNF s Forbunds Seniorer: NNF s Forbunds Seniorer: Gode venner! Til orientering for deltagerne i den forestående tur til Rügen, bringes hermed lidt praktisk information. For god ordens skyld skal indledningsvis nævnes, at turen

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

LILLE FLÅDE HVAD NU? Af flotilleadmiral (pens.) Niels Chr. Borck

LILLE FLÅDE HVAD NU? Af flotilleadmiral (pens.) Niels Chr. Borck LILLE FLÅDE HVAD NU? Af flotilleadmiral (pens.) Niels Chr. Borck Som det vil være medlemmerne af Søe-Lieutenant-Selskabet og læserne i øvrigt af dette tidsskrift bekendt, indsendte flotilleadmiral Niels

Læs mere

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige.

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige. MITZVAH Det lykkedes den danske regering at undgå særlige jødelove i Danmark efter den tyske besættelse i 1940: Ingen jødestjerne, ingen udelukkelse fra erhverv eller beslaglæggelse af ejendom. Efter regeringens

Læs mere

Landepolitikpapir for Somalia

Landepolitikpapir for Somalia Det Udenrigspolitiske Nævn, Udenrigsudvalget 2013-14 UPN Alm.del Bilag 229, URU Alm.del Bilag 207 Offentligt Landepolitikpapir for Somalia Formålet vil være at få jeres bemærkninger og indspil til vores

Læs mere

KREDS 4... IPAs mc-klub i Plonsk deltog også i marchen. Michael Boolsen og Mikkel Ross foran sommerresidensen Wilanow Palace. Af Mikkel R oss, kredsformand i IPA Kreds 4. Jeg valgte sammen med min kone,

Læs mere

Skræddersyet MC tur til Frankrig

Skræddersyet MC tur til Frankrig I løbet af vinteren 2012/13 var vi to par, som besluttede, at vi ville en tur til Normandiet og se nogle af mindesmærkerne fra 2. verdenskrigs D-dag i 1944. Vi var ret hurtige enige om,, at vi ikke ville

Læs mere

Kommando-Posten. Nyhedsbrev NR. 7, den 11. november 2004, årgang 1 fra HDMS THETIS

Kommando-Posten. Nyhedsbrev NR. 7, den 11. november 2004, årgang 1 fra HDMS THETIS Kommando-Posten Nyhedsbrev NR. 7, den 11. november 2004, årgang 1 fra HDMS THETIS Velkommen til årets sidste nummer af nyhedsbrevet "KOMMANDO-POSTEN" fra kommandoskibet THETIS. Vi har afsluttet øvelsen

Læs mere

LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE. For divisions og seriehold i Tyrkiet! CUP 2014 LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD

LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE. For divisions og seriehold i Tyrkiet! CUP 2014 LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD CUP LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE For divisions og seriehold i Tyrkiet! Professionelle forhold til super skarpe priser! LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE

Læs mere

Inspiration Rejsemål: Mauritius

Inspiration Rejsemål: Mauritius Inspiration Rejsemål: Mauritius Mauritius er en østat, der ligger i den vestlige del af det Indiske Ocean ca. 900 km øst for Madagaskar. Øen har et areal på ca. 1900 km². Store dele af øen er dækket af

Læs mere

Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2014

Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2014 Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2014 Elev nr:_optalt af 59 elever Besvar venligst spørgeskemaet, det er et vigtigt redskab for os for at kunne forbedre opholdet for de næst elever.

Læs mere

www.fijirejser.dk 86 20 45 20 Eksotiske tilbud Specialister i Stillehavsøerne

www.fijirejser.dk 86 20 45 20 Eksotiske tilbud Specialister i Stillehavsøerne Specialister i Stillehavsøerne Hos Fijirejser er vi specialister i at skræddersy rejser til Stillehavsøerne. Vi har rejst i landene og sidder klar til at hjælpe med at skræddersy din drømmerejse til paradisøerne

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2010/0318 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Alcudia, Mallorca. 18.9.-25.9.2010 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 6.986 kr. Utilfredsstillende rejsearrangement

Læs mere

FANT Årsberetning 2012

FANT Årsberetning 2012 FANT Årsberetning 2012 FANT Årsberetning 2012 Fremlagt og godkendt på generalforsamlingen mandag den 26. august 2013. Erik Rasmussen Louise Dalsgaard Ingo Jensen Maya Christensen Mikkel Thygesen Simon

Læs mere

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Det talte ord gælder Godaften. Jeg tror, at mange har det ligesom jeg: Nytåret er den tid på året, hvor vi gør status. Hvor vi tænker over

Læs mere

Kapitel 4 11.08.2014. Det var professionel jæger, jeg var kommet for at blive, og det var, hvad jeg ville blive. Kampen var jeg ikke bange for.

Kapitel 4 11.08.2014. Det var professionel jæger, jeg var kommet for at blive, og det var, hvad jeg ville blive. Kampen var jeg ikke bange for. Man kan, hvad man vil! A Professionel jæger Da Natasha Illum Berg var 18 år gammel i 1989, rejste hun til Afrika. Her besluttede hun, at hun ville være storvildtjæger i Tanzania. Natasha fortæller i sin

Læs mere

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Lørdag d. 22. september 2012 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2012 indbydes

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Forsvarsministeriets vurdering af eget beredskab

Forsvarsministeriets vurdering af eget beredskab Forsvarsministeriet og dets myndigheders evaluering af indsatsen i forbindelse med tsunamikatastrofen i Sydøstasien i perioden fra den 26. december 2004 til den 10. januar 2005. Forsvarsministeriets første

Læs mere

Historisk Bibliotek. Englandskrigene. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Englandskrigene. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Englandskrigene Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Livet giver dig chancer hver dag

Livet giver dig chancer hver dag Gnisten som guide I de momenter, hvor du lykkes at være dig selv, kommer helheden. Hvis du på dit livs rejse får nogle af de glimt igen og igen, begynder det at blive mere meningsfyldt at leve. Når gnisten

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

Uden spild! Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer. De flyvende læger/ Mød eskadrille 722. Lad det simre/ Sæt vintermad over

Uden spild! Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer. De flyvende læger/ Mød eskadrille 722. Lad det simre/ Sæt vintermad over Læs før du handler { januar 2012 pris: 39,- kr. gratis for fdb-medlemmer } forbrug Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer Side 18 sundhed De flyvende læger/ Mød eskadrille 722 Side 44 mad Lad det simre/

Læs mere

På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne.

På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne. Biologi På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne. Teksterne finder du under punktet Undervisning på teinfo.dk. Derudover

Læs mere

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om rejserettigheder

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om rejserettigheder Forbrugerpanelet om rejserettigheder Fire ud af fem respondenter (80%) har købt en privat udlandsrejse inden for de seneste tre år - flertallet inden for det seneste år og i mere end ni ud af ti (95%)

Læs mere

Mundtlig beretning 2009

Mundtlig beretning 2009 Mundtlig beretning 2009 Denne beretning skal naturligvis kun omhandle det, som er sket siden årsskiftet, fordi det, der vedrører kalenderåret 2009, findes i den skriftlige beretning. Indeværende år var

Læs mere

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 10. april 2014 Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 En ændret organisering af den øverste ledelse skal bidrage til den yderligere effektivisering af

Læs mere

KOMMISSORIUM 4. december 2013

KOMMISSORIUM 4. december 2013 KOMMISSORIUM 4. december 2013 Bilag: 1 STYRKELSE AF FORSVARSMINISTERIETS OPGAVELØSNING I ARKTIS Indledning Der sker i disse år store og gennemgribende forandringer i Arktis. Klimaforandringerne i Arktis

Læs mere

SPECIALREJSER. Det danske landbrugs Rejsebureau. Rejsebrev juni 2009 Rejser for folk med rødder i den danske muld!

SPECIALREJSER. Det danske landbrugs Rejsebureau. Rejsebrev juni 2009 Rejser for folk med rødder i den danske muld! SPECIALREJSER Det danske landbrugs Rejsebureau Rejsebrev juni 2009 Rejser for folk med rødder i den danske muld! Mange og usædvanlige rejser! 2009-2010 Solen skinner nattergalen er kommet til Djursland,

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Ledelse er ikke raketvidenskab!

Ledelse er ikke raketvidenskab! Ledelse er ikke raketvidenskab! Dav! Militære ledelsesprincipper kan anvendes overalt i det civile. Side 1 Indhold. Ledelse er ikke raketvidenskab! PRÆSENTATION. MOTIVATION. INDIVIDET OG GRUPPEN. LEDERENS

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet kom med i forreste linje

Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet kom med i forreste linje Jeg glæder mig rigtig meget til nu at komme i praktik og bruge de værktøjer, vi har fået og ikke mindst til at få lov at styre nogle operative indsatser. Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV

UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV 1. FORMÅL Uddannelsen har til formål at bibringe eleven de fornødne forudsætninger for at kunne fungere som mellemleder på laveste funktionsniveau.

Læs mere

Christen er soldat og veteran

Christen er soldat og veteran anerkendelse og støtte regeringens veteranpolitik Christen er soldat og veteran Christen er 30 år og professionel soldat og officer. Han har været udsendt to gange til Afghanistan. Som delingsfører har

Læs mere