FTF Region Midtjylland Årsmøde 2008 Skriftlig beretning Torsdag den 13. november kl Medborgerhuset, Søvej 3, 8600 Silkeborg.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FTF Region Midtjylland Årsmøde 2008 Skriftlig beretning Torsdag den 13. november kl. 19.00 Medborgerhuset, Søvej 3, 8600 Silkeborg."

Transkript

1 FTF MIDTJYLLAND c/o Skiveegnens Lærerforening, Østerbro 5, 7800 Skive Tlf.: , Fax.: , FTF Region Midtjylland Årsmøde 2008 Skriftlig beretning Torsdag den 13. november kl Medborgerhuset, Søvej 3, 8600 Silkeborg.

2 FTF` s struktur med de nye regioner begyndte den 1. januar 2007, og her ved udgangen af år 2 efter starten er vi godt på vej til at have lagt rammerne for samarbejdet og indsatsen i FTF region Midt. Når strukturer eller organisationer forandres, vil man altid skulle sige farvel til noget af det kendte, og samtidig opbygge noget nyt. Det lyder enkelt, men ofte er det sværere end man tror, fordi vaner og kulturer er mere rodfæstet end man måske aner. Med afviklingen af de 4 hidtidige amtskredse, er der sagt farvel til meget af det gamle, og vi er i fuld gang med at opbygge nye samarbejdsrelationer og nye traditioner, samtidig med at vi udbygger samarbejdet med de mange hidtidige samarbejdspartnere rundt om i regionen. Det var en rigtig beslutning, at der fra starten blev etableret en bred og forholdsvis stor bestyrelse med repræsentation fra et bredt udsnit af medlemsorganisationerne for at inddrage og sikre samarbejde med flere organisationer. FTF er organisationernes organisation, og skal derfor tilstræbe et godt samarbejde med alle medlemsorganisationer. På årsmødet lægges linierne og en del af fundamentet til den videre udvikling og indsats i regionen og indholdet og beslutningerne på årsmødet vil således også være en væsentlig del af de traditioner, som opbygges i FTF region Midt. FTF region Midt prioriterer at informationer udsendes åbent og bredt til organisationerne og der arbejdes hele tiden på at styrke indsatsen på FTF s kerneområder. FTF region Midt skal fortsætte den positive udvikling så organisationerne finder det attraktivt at deltage i samarbejdet om at udvikle FTF regionen, både for at styrke interessefællesskabet og for at opnå maksimal politisk indflydelse på de mange beslutninger, der foretages i råd, nævn og bestyrelser i regionen og i de mange kommuner i vores område. Alt sammen til gavn for de mange FTF`ere og FTF - organisationer i hele regionen. 2

3 Politisk afsnit I den seneste periode har arbejdet i høj grad været præget af den økonomiske og politiske situation med OK forhandlingerne/ - konflikten, presset på den offentlige sektor med forringede arbejdsvilkår for de ansatte og serviceforringelser. I OK forløbet lykkedes det at få sat fokus på ligelønsproblematikken, og til en vis grad at få en øget folkelig interesse for situationen i den offentlige sektor. Det lykkedes i nogen grad at få markeret strejken som et regulært kampskridt og fagforeningerne som kamporganisationer, og ikke blot serviceorganisationer. Det kan diskuteres, om det lykkedes at skabe en klar og tydelig forbindelse mellem de strejkendes kamp for mere i løn, og forsvaret for velfærden i kommuner og regioner. FTF region Midt har deltaget i tværfaglige aktiviteter med fokus på arbejdsmiljø og velfærdssamfundet. FTF regionen har desuden sammen med den øvrige fagbevægelse været med til at sætte fokus på regeringens politik, herunder fagbevægelsens bud på en anden politik. Vi deltager i Velfærdssamarbejdet og 1. maj arrangementer i Århus, Viborg, Randers og Silkeborg i samarbejde med LO, Den kommunale Fællesrepræsentation i Århus (DKF) og Det regionale Organisationsarbejde (DRO), og dette samarbejde bidrager dermed til at sætte fokus på den offentlige sektor og debatten om velfærdsudviklingen. Økonomiaftaler med Regioner og kommuner. Som noget nyt har KL og kommunerne accepteret, at de skal effektivisere for 1 mia. i 2009, stigende til 5 mia. i 2013, for at skabe råderum til serviceforbedringer. Den stramme økonomiske styring af regioner og kommuner betyder nye krav om besparelser, der igen medfører stærkt forringede arbejdsvilkår for de ansatte med mere stress og dårligere arbejdsmiljø. Aftalen er i realiteten et stop for serviceforbedringer i 2009 ved hjælp af øgede bloktilskud, og som sådan formentlig de næste fem år. Effektiviseringsaftalen betyder alt andet lige, at kommunerne selv skal finansiere serviceforbedringer de næste fem år. Diskussionen og kampen kommer til at handle om omprioriteringer i de kommunale budgetter og konsekvenserne for de borgernære serviceydelser. Kommunerne svinger sparekniven så det kan mærkes. Ifølge en FTF opgørelse indgår børne-, unge-, og ældreområdet i spareplanerne i procent af kommunerne. Det rammer den forebyggende indsats på hele børne-, ungeområdet og det rammer i høj grad den forebyggende indsats på det sociale område og sundhedsområdet. Desværre er det alt for nemt at skære ned på forebyggelse, hvorimod regering og folketing har nemmere ved at dreje på de økonomiske tommelskruer når det gælder resultater og konsekvenser. Et andet område, hvor vi ser konsekvenserne, er forhøjede priser på den kommunale madservice til de ældre, med risiko for under- og fejlernæring for de ældre, der måske kun har folkepensionen at leve af. Derfor bør der være loft over de ældres betaling til kommunal madservice. I sygehusregionen mangler der ca. 1 mia., hvilket betyder store besparelser alle steder, herunder opbremsning i aktivitetsniveauet. 3

4 Der lukkes afdelinger og sengeafsnit og konsekvenserne vil være at et stigende antal patienter behandles på privathospitalerne, betalt gennem private sygeforsikringer eller egenbetaling. Det fremmer uligheden og vil øge ventelisterne på de offentlige sygehuse, da det også vil øge konkurrencen om læger og sundhedspersonale. Det kan med god ret hævdes, at sygehusregionerne i dag er at opfatte som forvaltere af regeringens udstukne budgetrammer og hvor man kan stille spørgsmålstegn ved det kommunale selvstyre. Velfærdssamarbejde I FTF region Midtjylland har velfærdsdiskussionen høj prioritet og er et væsentligt indsatsområde. Arbejdet foregår i et tæt samarbejde med LO, Den kommunale Fællesrepræsentation (DKF) og Det regionale Organisationsarbejde (DRO) i arbejdsgruppen Velfærdssamarbejdet, med henblik på at skabe aktiviteter der sætter udviklingen af velfærdssamfundet på dagsordenen. Diskussionen om hvilken vej samfundet skal udvikle sig og hvilket niveau der skal lægges for den fælles velfærd vil også fremover være et væsentligt indsatsområde for FTF region Midtjylland. I samarbejde med andre lønmodtagerorganisationer i regionen er der nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med konkrete initiativer. Første skridt er, at der bliver etableret en hjemmeside. Lønkommission I starten af oktober blev der opnået enighed med regeringen om et kommissorium, hvor der i det nye kommissorium er et klart fokus på løn og rekruttering - og på om det betaler sig at tage en uddannelse rettet mod den offentlige sektor. Samtidig er der, som FTF har ønsket det, fokus på ligeløn mellem mænd og kvinder og mellem offentligt og privat ansatte. FTF foreslog lønkommissionen for mere end et år siden, og kommissionen fik en vigtig rolle i at løse forårets konfliktfyldte overenskomstforhandlinger. Det er vigtigt, at FTF organisationerne står sammen i den videre proces. Det skal understreges, at det i kommissoriet fastslås, at det ikke er hensigten, at kommissionen skal fremsætte konkrete forslag til ændringer i de enkelte overenskomster Aktiviteter. Som følge af den ekstraordinært store arbejdsindsats i organisationer der skulle forhandle OK 08, og i særdeleshed de organisationer som endte i en konfliktsituation, har det ikke været realistisk muligt at gennemføre ret mange aktiviteter i foråret 08. De aktiviteter, som er gennemført, har til gengæld været velbesøgte, hvor deltagerne har udtrykt tilfredshed og har givet opfordringer til flere af den slags arrangementer. 4

5 Det gælder arbejdsmiljøkonferencen den 5. marts med lidt over 100 deltagere, hvor evalueringen viste megen tilfredshed og opfordringer til at det gøres til et årligt tilbagevendende arrangement. Desuden har der været afholdt 2 fyraftensarrangementer med Annemette Digmann om Kunsten at implementere forandringer med succes Det første blev holdt den 9. juni med 76 deltagere i Århus og det andet den 21. august med 90 deltagere i Herning. På begge møder blev der udtrykt tilfredshed og opfordret til flere af den slags arrangementer. Det viser hvor vigtigt det er at ramme rigtigt med både indhold, program og oplægsholdere. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøarbejdet har en høj prioritet i det regionale arbejde. Der har været initiativer i gang for at genetablere det centrale netværk for regionernes arbejdsmiljøansvarlige, men på grund manglende tilmeldinger har det endnu ikke være muligt at få genstartet. FTF har valgt til regionerne at lave en arbejdsmiljøpakke, som består af fem temamøder om arbejdsmiljø. Det har til formål at inspirere regionerne til, hvordan man kan sætte arbejdsmiljø på dagsordnen lokalt. Temaerne for møderne er: Stress hvad kan arbejdspladsen gøre? Balance mellem arbejdsliv og familie- og fritidsliv Få trivslen i top på din arbejdsplads Sundhed hvilken rolle spiller arbejdspladsen? Sæt fokus på vold og trusler på arbejdspladsen. FTF regionen har afholdt en velbesøgt og vellykket arbejdsmiljøkonference, og som søges gentaget foråret 2009, og desuden har vi planlagt et temamøde primo 2009 om at Få trivslen i top på din arbejdsplads. Desuden er der planlagt en temadag i samarbejde med DRO (Det regionale Organisationssamarbejde) den 18. november. Vækstforum Det regionale Vækstforum er omdrejningspunkt for den regionale erhvervspolitik. Det har nu eksisteret i næsten to år og har udarbejdet en erhvervsudviklingsstrategi og en handlingsplan, hvor uddannelse og kompetenceudvikling står centralt. Herudover arbejder vækstforum med innovation, iværksætteri, forskning og teknologi samt internationalisering. FTF har ikke en af de faste pladser i Vækstforum men deltager i baggrundsgruppen, bestående af FTF, LO og AC repræsentanter, med henblik på forberedelsen af vækstforum møderne. FTF er involveret i konkrete projekter i regi af vækstforum, bl.a. en arbejdsgruppe om IT som innovativ drivkraft, en styregruppe til projekt Mere uddannelse og en følgegruppe til en analyse om de unges vandring i uddannelsessystemet. De nuværende medlemmer i Vækstforum er valgt frem til udgangen af 2010, og FTF arbejder for en øget lønmodtagerrepræsentation i vækstforum. 5

6 Med-udvalg som omdrejningspunkt i kommunalt samarbejde. Udpegning og registrering af MED - repræsentanter er en meget vigtig, men ret så tidskrævende opgave. FTF region Midt prioriterer at afholde udpegningsmøder, dels for at give mulighed for information og diskussion om MED aftalen for en bredere kreds, herunder retningslinier m.m., og dels for at informere om FTF-principper for udpegning og dannelse af kommunegrupper. FTF region Midt har udsendt opfordring til at få dannet kommunegrupper alle steder, hvilket har medført etablering af yderligere kommunegrupper nogle steder. FTF region Midt har desuden udsendt opfordring til at indgåelse af stress-aftaler sættes på dagsordenen. Generelt er der et godt samarbejde med OAO og AC om MED-arbejdet i kommunerne og regionen. Der er etableret et regionalt organisationssamarbejde, kaldet DRO (Det regionale Organisationssamarbejde). Regionsbestyrelsen koordinerer og samarbejder med DRO om bl.a. arbejdsmiljøkonferencer. Det er fortsat, og vil fortsat være, en vigtig og prioriteret opgave at understøtte og medvirke til at sikre det tværgående samarbejde, netværkssamarbejde og yde sekretariatsbistand for HMU repræsentanter i Region Midtjylland. Flere steder har et godt lokalt MED samarbejde udviklet sig til også at omfatte andre områder, f.eks. velfærdsaktiviteter, LBR og 1. maj. Uddannelsespolitik VIA University College. Repræsentant i bestyrelsen: Repræsentant i Efter -/videreuddannelsesudvalg(evu): Repræsentant i uddannelsesudvalg for prof.bachelor i offentlig administration: Thor Jensen, LVU Birgitte Krusell, DSR Søren Andersen, DS Arbejdet i bestyrelsen har indtil videre været præget af økonomi og driftsanliggender fra de tidligere CVU er og den fusionerede organisation. Sammenkøring af økonomien for de fusionerede institutioner og indkøring af et nyt økonomisystem for det samlede VIA har været en ret så stor opgave for organisationen. Samtidig har man på grund af besparelserne i finansloven skulle lave ekstra beregninger på konsekvenserne for VIA. Som det ser ud nu, betyder det besparelser på ca. 30 mio. kr. Måske ser det ikke ud af meget i et budget på ca. 1. mia., men reelt betyder det opbremsning på nogle vitale områder, f.eks. udviklingsaktiviteter og ansættelsesstop. Med regeringens vision om uddannelse i verdensklasse og 2015 målsætningen om at flere unge skal have en videregående uddannelse, er det måske ikke opbremsning der er brug for, og slet ikke når det gælder udviklingsaktiviteter og forskning. Arbejdet med institutionsgrundlaget og udviklingskontrakten til ministeriet har været centrale områder, og hvor der i bestyrelsen er bred enighed om at overliggeren skal hedde kvalitet i uddannelserne, uanset de ydre omstændigheder. 6

7 Etableringen af uddannelsesudvalgene har været længe undervejs, bl.a. på grund af manglende udpegninger fra andre organisationer, men også grundet vedtægtsændringer som skal godkendes i ministeriet. Problemet med de færre ansøgninger til optagelse på en videregående uddannelse har været til foreløbig drøftelse i bestyrelsen. Det forekommer at være lidt unuanceret, når borgmestre og politikere opfatter konflikten i foråret som en entydig faktor for den manglende søgning. Man kan jo bl.a. henvise til, at søgningen også har været faldende i de foregående år, uden en OK- konflikt. Siden har det også vist sig, at søgningen til SOSUuddannelserne ikke er faldet, men tværtimod steget, og det på trods af konflikten. Det er formentlig både en kommunikationsopgave at få fortalt den gode historie om fagligt spændende uddannelser, og få mere viden og få belyst årsagssammenhænge vedr. de unges opfattelse af at tage en uddannelse. Det kan den omtalte analyse: De unges vandring i uddannelsessystemet forhåbentlig være med til at gøre os klogere på. Nedsættelse af EVU har været længe undervejs på grund af vanskeligheder med nogle organisationsudpegninger, men udvalget er nu nedsat og forventes klar inden længe til at starte arbejdet. For at sikre information og sparring med repræsentanten i udvalget bliver der etableret et netværk, dels elektronisk, men også med mulighed for at mødes en gang årligt eller efter behov. Arbejdsmarkedspolitik Det regionale Beskæftigelsesråd (RBR). Repræsentant: Thor Jensen (Regionsformand i Region Midtjylland) Suppleant: Claus Pedersen (næstformand i Region Midtjylland) Udpegningen gælder perioden den 1. juni 2006 til den 31. maj Det regionale Beskæftigelsesråd (RBR) er rådgivende overfor Beskæftigelsesministeren og direktøren for Beskæftigelsesregionen. Desuden har rådet til opgave at overvåge og foretage analyser af det regionale arbejdsmarked. Rådets medlemmer udgøres af arbejdsmarkedets parter, kommunerne, regionsrådet og De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI). RBRs medlemmer udpeges formelt af beskæftigelsesministeren. Det regionale Beskæftigelsesråd er på nogle områder rådgivende for beskæftigelsesministeren samt rådgivende for direktøren for beskæftigelsesregionen. Rådet anbefaler i den årlige analyserapport næste års beskæftigelsespolitiske mål. 7

8 Fakta: RBR har blandt andet 3 centrale opgaver: Analyser af arbejdsmarkedet Beskæftigelsesregionen følger udviklingen på arbejdsmarkedet og iværksætter analyser af beskæftigelsespolitiske problemstillinger. Resultaterne stilles til rådighed for jobcentre og alle med interesse i og behov for viden om arbejdsmarkedet. Flaskehalsindsatsen Beskæftigelsesregionen administrerer den statslige bevilling til at forebygge og afhjælpe mangelproblemer på arbejdsmarkedet, de såkaldte flaskehalsproblemer. Det regionale Beskæftigelsesråd fastsætter inden for bekendtgørelsens retningslinier rammer for bevillingens anvendelse. Årlig analyserapport Beskæftigelsesregionen og Det regionale Beskæftigelsesråd udarbejder en årlig rapport til beskæftigelsesministeren. Rapporten indeholder en analyse af jobcentrenes resultater i det forgangne år, en beskrivelse af de udfordringer, der bør sættes i fokus for det kommende års indsats, samt anbefalinger til ministeren om mål for jobcentrenes indsats i det kommende år. Det regionale Beskæftigelsesråd afholder med baggrund i analyserapporten en årlig konference for jobcentre, lokale beskæftigelsesråd, byrådenes arbejdsmarkedsudvalg, faglige organisationer, a- kasser m. fl.. Derudover har RBR en række andre forskellige opgaver, for eksempel: Varsling af afskedigelser af større omfang Virksomheder skal varsle større afskedigelser til Det regionale Beskæftigelsesråd. Rammeudbud for inddragelse af andre aktører. Det regionale Beskæftigelsesråd kan indstille til regionsdirektøren, at der gennemføres en offentlig udbudsforretning for inddragelse af private aktører i indsatsen for afgrænsede målgrupper. Den specialiserede revalideringsindsats Kommunerne skal udarbejde en redegørelse over behov for og brug af de revalideringstilbud som amtskommunerne hidtil har drevet. Kontrakt Beskæftigelsesregionen og Det regionale Beskæftigelsesråd indgår hvert år en kontrakt med beskæftigelsesministeren om næste års mål. Jobcentrene. De har nu fungeret i et par år og har været meget begunstigede af en høj beskæftigelse og ekstrem lav ledighed, og som bare falder og falder på trods af diverse økonomers forudsigelser om det modsatte. Flere sager og problemstillinger som har været omtalt i pressen viser, at der tilsyneladende er problemer med at afgive relevante, fornuftige tilbud til ledige i rette tid, og problemer med overdreven kontrol og bureaukrati, på trods af regeringens hensigtserklæringer om afbureaukratisering. Meget tyder på, at det fortsat er svært mange steder at få etableret samarbejde på tværs af jobcentrene. Det virker uforståeligt og uhensigtsmæssigt i forhold til et arbejdsmarked, som ikke er afgrænset af kommunegrænser og for FTF med mange relativt små faggrupper gør det vanskeligt at afholde projekter for ledige. 8

9 Balancemodellen/ Flaskehalslisten. Arbejdet med balancemodellen og flaskehalslisten har udgjort et særligt indsatsområde i beskæftigelsespolitikken i den forløbne periode. Balancemodellen er omdrejningspunktet i overvågningen af det danske arbejdsmarked. Den indeholder metodemæssige udfordringer, men der er grundlæggende ingen alternativer. Derfor arbejder FTF centralt og regionalt samt a-kasserne på FTF-området for konkrete forbedringer. Modellen kategoriserer rekrutteringssituationen for ca stillingskategorier og har et ret bredt anvendelsesområde, og den får stadig større betydning bl.a. i forhold til vejledning, uddannelsesdimensionering, reguleringen af voksenlærlingeordningen, udarbejdelsen af de regionale flaskehalslister og positivlisten i Jobkortordningen. Det er derfor væsentligt, at arbejdsmarkedsbalancemodellen giver et retvisende billede af rekrutteringssituationen for de enkelte stillingskategorier. Den nuværende flaskehalsliste for 2008, som er lavet af Beskæftigelsesregionen i Midtjylland giver ikke et retvisende billede af rekrutteringssituationen på sundhedsområdet i FTF. Arbejdsmarkedsbalancens opgørelse over antallet af forgæves rekrutteringer spiller en betydelig rolle i den løbende politiske debat. Således anvendes de hyppigt af blandt andet beskæftigelsesministeren som et mål for arbejdskraftmanglen eller for antallet af ubesatte stillinger. Man kan også problematisere arbejdsgivernes interesse i at give et sandt billede af rekrutteringssituationen. Nogle arbejdsgivere vil i en given situation kunne se en interesse i at overdrive arbejdskraftbehovet og andre i en anden situation det modsatte. Set i dette lys har LO og FTF i Beskæftigelsesrådet centralt lagt op til en teknisk diskussion af metoden, og der er besluttet et arbejde i relation hertil i efteråret. Særlige FTF-problemstillinger Siden balancemodellen blev introduceret i 2006 som en del af opgaveløsningen i forbindelse med den nye beskæftigelsesstruktur, har FTF haft stærkt fokus på modellen og dens anvendelse. Også sundhedsorganisationerne og sundhedsorganisationernes a-kasse (DSA) har beskæftiget sig meget med modellen. Det skyldes for det første, at modellen har været problematisk, ikke mindst i forhold til små faggrupper i den offentlige sektor. Samtidig har der i beskæftigelsesregionerne været en tilbøjelighed til at tage mangelsituationerne i den offentlige sektor mindre alvorligt end tilsvarende rekrutteringsproblemer i den private sektor. Den stigende opmærksomhed på arbejdskraftmanglen i den offentlige sektor, har dog mindsket dette problem. Der udestår imidlertid fortsat metodeproblemer i arbejdsmarkedsbalancemodellen. Metoden har vist sig at give problemer, bl.a. i forhold til den offentlige sektor, hvor det er usikkert om de afdelinger/personer der indgår som svarpersoner også er de personer, der foretager rekrutteringen. Dette har bl.a. været rejst som et problem vedrørende sundhedssektoren. Dermed opstår tvivl om antallet af relevante enheder og svarpersoner i undersøgelsen. Det er FTF s udgangspunkt i disse drøftelser, at man metodemæssigt søger den løsning der giver det bedste billede af rekrutteringssituationen. Det er nødvendigt med målinger af arbejdskraftbehovet på et detaljeret niveau. FTF Region Midtjylland arbejder løbende med de enkelte FTF-gruppers placering på flaskehalslisterne. Som seneste eksempel herpå har FTF regionen gjort formel indsigelse mod at 9

10 jordmødre og ergoterapeuter ikke figurerer på den foreløbige flaskehalsliste for 2009 i region Midt. De lokale Beskæftigelsesråd (LBR). Der har været godt samarbejde med FTF centralt om afvikling af halvårsmøder for LBR repræsentanter. Der arbejdes fortsat med at opnå bedre fremmøde til møderne, og hvordan der evt. kan etableres netværk mellem LBR-repræsentanterne. Som eksempel på indsatsen kan nævnes at i LBR Silkeborg er FTF-området kommet på listen over prioriterede indsatsområder i beskæftigelsesplanen for Konkret har det betydet, at LBR har bevilget penge til projekt Nye Ressourcer, om paradoksproblemer på FTF området i Silkeborg, og målrettet ledige indenfor FTF. Generelt er der alle steder et godt samarbejde med LO og AC med formøder og anden koordinering. Det Lokale Beskæftigelsesråd for Århus og Samsø Det lokale Beskæftigelsesråd for Århus og Samsø (LBR) rådgiver og understøtter Jobcenter Århus på områder, der kan forbedre og udvikle den lokale beskæftigelsesindsats for personer, som har svært ved at klare sig på arbejdsmarkedet. Det Lokale Beskæftigelsesråd for Århus og Samsø er nedsat ud fra Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og har fungeret siden marts LBR for Århus og Samsø modtager et tilskud fra staten til at understøtte sine aktiviteter. Ca. 10 mio. kr. fordeles årligt til finansiering af nyskabende, virksomhedsrettede initiativer til gavn for det lokale arbejdsmarked. Den forholdsvis store pulje gør det muligt at støtte smalle, men væsentlige projekter, som mindre kommuner ikke kan finde midler til. LBR Århus og Samsø arbejder derfor målrettet på at udbrede kendskabet til de projekter, man støtter, gennem hjemmeside, presse, fagblade og FTF s bagland. Hvert år udarbejder LBR en handlingsplan inden for de overordnede rammer af beskæftigelsesplanen, hvor årets indsatsområder beskrives. Der kan læses mere om de aktuelle indsatsområder og konkrete projekter på følgende hjemmeside Det Lokale Beskæftigelsesråd er sammensat af repræsentanter fra DA, LO, FTF, AC, Danske Handicaporganisationer (DH), De Praktiserende Lægers Organisation, Integrationsrådet i Århus og lokale foreninger. Vi har i Århus etableret et arbejdsmarkedspolitisk netværk mellem følgende parter LO, AC, og FTF (og DH). Dette netværk diskuterer nye arbejdsmarkedspolitiske initiativer, projekter og kvalificerer diverse arbejdsmarkedspolitiske udspil og analyser med henblik på drøftelser i LBR Århus og Samsø. Læs mere på 10

11 Andre aktører i beskæftigelsesindsatsen. Andre aktører kan for eksempel være private konsulentfirmaer, som efter udbud får overdraget de ledige fra Arbejdsformidlingen (AF) eller kommunen. Opgaverne kan være jobformidling eller kontaktsamtaler. Indenfor FTF-området kan inddragelse af andre aktører i enkelte tilfælde være fornuftigt, men i en lang række situationer giver overdragelsen af ledige medlemmer. til andre aktører mange problemer og nogen utilfredshed, blandt andet på grund af aktørernes manglende viden om medlemmernes faglige kvalifikationer og kompetencer, men yderligere det problem, at for en række målgrupper skal aktørerne selv betale, hvis der bevilges uddannelsesaktiviteter i forbindelse med en jobplan og for aktørerne handler det først og fremmest om overskud og sorte tal på bundlinien. Det betyder, at mange ledige FTF ere får afslag på den efteruddannelse der måske er nødvendig for igen at komme i job. I stedet for bliver de presset ud i løntilskudsjob fordi det giver en økonomisk gevinst til aktøren. Det er ét af problemerne med den nuværende anvendelse af andre aktører, at det er en målsætning i sig selv at flytte en stor del af indsatsen til private aktører uden hensyn til pris og kvalitet. Resultatet har indtil videre været en dyrere opgaveløsning uden den fornødne kvalitet. Desuden har beskæftigelsesministeren af rent ideologiske årsager begrænset mulighederne for at a-kasserne kan indgå samarbejdsaftaler med Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS). Dette har i nogen grad haft til formål at begrænse a-kassernes rolle i beskæftigelsespolitikken. Andre aktører vil formentlig også fremover spille en rolle i beskæftigelsespolitikken, men der er stærkt brug for at ændre på betingelserne, så der flyttes fokus fra volumen til kvalitet. Desuden bør A-kasserne have langt bedre muligheder for via samarbejdsaftaler med Arbejdsmarkedsstyrelsen at skabe en bedre service overfor de ledige medlemmer. Det regionale Beskæftigelsesankenævn. I tilknytning til ankenævnsarbejdet har FTF, LO og AC etableret et regionalt netværkssamarbejde, hvor man jævnligt mødes og drøfter principielle spørgsmål og sager af fælles interesse. Der er i fællesskab rettet henvendelse til Statsforvaltningen om et årligt møde for at drøfte ankenævnsarbejdet og initiativer for at sikre en linie i afgørelserne. Det overvejes lige nu, hvordan der kan gøres noget ved de relativt mange sager, hvor sygemeldte bliver frataget sygedagpenge, uden at der er sket en afklaring eller udredning, og hvor dispensationsmulighederne bare er udtømte. Juraen og reglerne er fulgt helt efter bogen, men det er ikke tilfredsstillende, at der ikke sker en afklaring, og folk bare mister eksistensgrundlaget. Som et nyt initiativ for at styrke samarbejdet er der planlagt en fælles konference i november for ankenævnsmedlemmerne fra FTF, LO og AC. Her fra regionen har vi presset på for afholdelse af konferencen og har været med i forberedelsesarbejdet. 11

12 Samarbejdet med andre organisationer. FTF region Midt har et godt og fornuftigt samarbejde med LO, AC og en række faglige organisationer på områder som arbejdsmiljøindsats, beskæftigelsespolitik, ankenævn, velfærdsinitiativer, MED, 1. maj Samarbejdet sker i form af formelle mødefora, men også i form af netværk og mere uformelle samarbejdsrelationer. Udgangspunktet er, at hovedorganisationerne og den samlede fagbevægelse har mange fælles faglige og politiske interesser, og samlet har vi de bedste muligheder for at opnå indflydelse og gennemslagskraft. I Viborg Kommune har vi f.eks. et godt samarbejde med LO og alle LO-organisationerne. Det kommer primært til udtryk gennem fælles arrangementer, hvor FTF er involveret med økonomi og "praktisk medhjælp" og gennem MED-systemet i Viborg Kommune. De 2 hovedorganisationer har på lokalt plan arrangeret 1. maj - møde og et stort udendørs valgmøde, hvor de lokalt opstillede folketingskandidater "dystede" i rigtig forsamlingshus - stil. Endvidere arrangerer vi i fællesskab et årligt møde med den øverste ledelse i Viborg Kommune i form af kommunaldirektør og borgmester. Til dette møde inviteres alle FTF - og LO - formænd. Senest har det kommunale budget været dagens emne. Hoved - MED i Viborg Kommune afholder før hvert MED - møde åbne formøder, hvor alle organisationer med ansatte i Viborg Kommune bliver inviteret. Det lokale LBR - arbejde har LO som "tovholder" på B - siden. Her deltager FTF - repræsentanten i det forberedende arbejde igennem fælles mødeaktivitet. Repræsentationer Århus Produktionsskole. Repræsentant: Søren Andersen, DS. Søren Andersen har siddet i Århus Produktionsskoles (ÅP) bestyrelse siden foråret Lov om produktionsskoler danner det formelle grundlag for ÅP. Skolens vision At skabe en skole som gør det muligt for de unge at udvikle sig hen imod kvalificeret selvbestemmelse. Hvad er der sket i 2008 ÅP kom ud af 2007 med et mindre overskud og har gennem blandt andet udlejning af lokaler fået stabiliseret økonomien. ÅP har fortsat arbejdet med at finde samarbejdspartnere der kan sikre et stabilt grundlag for at arbejde med nogle af de unge der har sværest ved at finde fodfæste i uddannelsessystemet. Elevsammensætningen giver hele tiden udfordringer, idet erfaringerne viser, at elever af anden etnisk oprindelse ikke må fylde for meget. Regeringens målsætning om at 95 % af en ungdomsårgang skal have en erhvervsuddannelse har i første omgang betydet en vigende elevtilgang, til gengæld har målsætningen betydet at frafaldet på erhvervsskolerne er steget og en 12

13 del af disse elever ender på ÅP. Så alt i alt når ÅP formentlig i mål med det budgetterede års elevtal på 160. Handelsskoler/produktionsskoler. FTF er repræsenteret i bestyrelsen for Handelsskolen Minerva i Randers v/ Anne Sommer Grøn, Finansforbundet. På Århus Købmandsskole er Niels Erik Meller (Finansforbundet) repræsentant for FTF i et fagligt efteruddannelsesudvalg. Erhvervskontaktudvalget i Århus. FTF og AC repræsentant: Anna Pålsson FTF og AC har en fælles plads som besættes med Anne Pålsson (AAR). TV Midt/Vest Repræsentationen i TV Midt/Vest dækkes af Ole Skov og Kirsten Pedersen på vegne af FTF i regionen. Repræsentantskabet er meget bredt sammensat af interesseorganisationer, politikere og støttekredsen. Der afholdes 2 årlige møder. På det ene arbejdes der i grupper med tilknyttet journalist og fotograf at lave en historie, som indgår i et ekstraordinært nyhedsprogram, som bringes og kommenteres på mødet. Nogle af indslagene bringes i de rigtige nyhedsudsendelser i næste uges program. Derved fås der indsigt i, hvor stramt indslagene redigeres, og hvilket teknisk udstyr, der er til rådighed for medarbejderne. Derefter er der repræsentantskabsmøde med orientering fra bestyrelsen og direktør Ivar Brændgaard. Det er medieforliget, der fylder meget. Man har et ønske om, at udsendelserne kan ses både i Nordjylland og i Vestjylland, for at dække de gamle amter. Økonomien spiller en stor rolle, da det er en del af TV 2. Næste år får regionerne en times ekstra sendetid i hverdagene, og man har ansat ekstra personale for at kunne løse denne opgave, men har også skullet spare. Der foregår en del kursusvirksomhed i regi af TV Midt Vest. Der er mulighed for at kommentere programmerne på møderne og fremkomme med ønsker til programmer. Men det er svært at få ønsker opfyldt, da TV aviserne ikke skal indeholde for mange bløde historier fra plejehjem og lignende. I marts afholdes det andet møde med repræsentanterne, hvor indholdet igen er orientering. Der udsendes relevant materiale mellem møderne. FTF Midtjylland har ikke et tilsvarende samarbejde med TV Østjylland. 13

14 Organisatorisk afsnit FTF region Midtjylland og regionsbestyrelsen. Medlemstallet i de tilsluttede organisationer er 71991,fordelt med i Sektion K, i Sektion P, i Sektion S Regionsbestyrelsen: Thor Jensen, LVU (sektion K) Claus Pedersen, DLF (sektion K) Tine Honoré, BUPL (sektion K) Else Kayser, DSR (sektion K) Søren Andersen DS (sektion K) Mette Thomsen DBIO (sektion K) Tina Frank DF (sektion K) Jette Nielsen, Kost & Ernæringsforbundet (sektion K) Peter Gaardsdal Sørensen, Finansforbundet (sektion P) Knud Dreier, DFL (sektion P) Ulrich Monse Konstruktørforeningen (sektion P) Gert Remme, Dansk Politiforbund (sektion S) Esben Jensen, DTL (sektion S) Jakob E. Jørgensen CS (sektion S) Bestyrelsen har konstitueret sig på følgende måde: Thor Jensen, Claus Pedersen, Peter Gaardsdal Sørensen, formand næstformand kasserer FTF Region Midtjylland er repræsenteret i følgende råd, nævn, udvalg, bestyrelser, netværk og arbejdsgrupper: Det regionale Beskæftigelsesråd: Thor Jensen, LVU og Claus Pedersen, DLF som suppleant. 14

15 De lokale Beskæftigelsesråd: Repræsentant: Suppleant: Favrskov: Vakant Hedensted,: Solveig Dein Kjeldgaard, DBIO Birgitte Krusell, DSR Herning: Helen Sørensen, DLF Kirsten Sand, DLF Holstebro: Mette Bille, DSR Ole Jørgensen, Finansf. Horsens: Birgitte Krusell, DSR Ikast-Brande: Lisa Kirkeby, Finansforbundet Per Hesselberg, BUPL Lemvig: Niels Dragersdal, DLF Grete Bækgaard, DSR Norddjurs: Vakant Niels A. Andersen, DLF Odder: Kim Hansen, FSL Randers: Johnny R. Sørensen, DTL Kurt Sørensen, DLF Ringkøbing-Skjern: Ulla Svendsen, DSR Preben Vils Pedersen, DLF Silkeborg: Thor Jensen, LVU Jesper Korshøj, BUPL Skanderborg: Elisabeth Skousen, BUPL Birgit Furholm, DS Skive: Niels Odgaard, DS Leif Primdal, DLF Struer: Grete Riksted, DSR Niels Dragersdal, DLF Syddjurs: Jette Nielsen, K&E Mogens Clausen, DLF Viborg: Claus Pedersen, DLF Per Hesselberg, BUPL Århus, Per Westersø, DS Michael Tøttrup, Prosa Det Regionale Beskæftigelsesankenævn: Thor Jensen, LVU; Claus Pedersen, DLF; Sisse Schaldemose, DS. Uddannelsesudvalg (mødes forud for bestyrelsesmøder i VIA): Thor Jensen, Claus Pedersen, DLF; Mette Thomsen, DBIO, Else Kayser, DSR, Niels Odgaard, DS, Birgitte Krusell, DSR Uddannelsesforum (netværk vedr. uddannelsesspørgsmål): Bestyrelsen, Birgitte Krusell DSR, Niels Odgaard DS, Emmy Drongstrup, DTL, Lasse Langfeldt, LVU, medlemmer uddannelsesudvalg i VIA, 1 repr. fra organisationerne, de studerendes repræsentanter i bestyrelsen i VIA. Århus Produktionsskole: Søren Andersen, DS Bestyrelsen for Handelsskolen i Randers: Anne Sommer Grøn, Finansforbundet DKF/DRO Arbejdsmiljøgruppe: Jette Nielsen, Kost & Ernæringsforbundet. Det rådgivende udvalg for arbejdsmedicinske klinikker i Region Midtjylland: Kirsten Holmboe, DSR. TV MIDT/VEST, repræsentantskab: Kirsten Pedersen, DF, Ole Skov, DLF. 15

16 VIA university college, bestyrelsen: Thor Jensen. VIA efter-/videreuddannelsesudvalg (EVU): Birgitte Krusell, DSR VIA uddannelsesudvalg professionsbachelor off. administration Søren Andersen, DS FTF netværk for bestyrelsesrepræsentanter i Professionshøjskoler: Thor Jensen. Århus kommunes Erhvervskontaktudvalg: v/ Anna Pålsson, Ansatte Arkitekters Råd (AAR) Baggrundsgruppe til repræsentant i Vækstforum Region Midtjylland: Thor Jensen Vækst- og erhvervspolitisk netværk i FTF: Thor Jensen Repræsentanter i Hoved MED: Repræsentant: Suppleant: Regionen: Else Kayser, DSR Gert Pedersen, DSR Ane Gleerup, DSR Gert Pedersen, DSR Jette Nielsen, K&E Lise Lotte Bjerge, K&E Jytte Greve, DSR Henrik Ørskov, DSR Helle Engelsen, DSR Else Jensen, DSR Annette Toft Jacobsen, DBIO Inger Thorborg, DBIO Karen V. Thoustrup, ETF Britt Østrup, ETF Kirsten Hansen, DSR Kirsten Aarestrup, DBIO Favrskov: Inger Badstue, DSR Astrid Bacher, DSR Jette Olsen, DS Lasse Kjeldsen, DLF Jan Ovedal, DLF Finn Rubach-Larsen, BUPL Pernille Rasmussen, DF Esther Nielsen, K&E Hedensted: Susanne Andersen, DSR Nina Rand Edvin Gustafsson, DLF Kenneth Reinholt, DLF Anne Marie Søgaard, BUPL Rikke Ganderup, BUPL Herning: Niels Lynnerup, DLF Helen Sørensen, DLF Anne Grethe Lyhne, DSR Jytte Bech, DSR Anita Kjær, BUPL Per Tordrup, DF 16

17 Holstebro: Torben Voss, DLF Marianne Mikkelsen, DSR Trine Fonager Andersen, BUPL Chanette Stefansen, DS Anders Dalgaard Mikkelsen, DSR Lisbeth Fredberg, DSR Pia Villesen, BUPL Inge Lise Madsen, DS Horsens: Jørgen Pram Gad, DSR Trine Joma, DSR Jeanette Handberg, BUPL Doris Holm, BUPL Anne Grethe Fyrstenberg, DLF Benny Obel, DLF Ikast-Brande: Erik Prøhl, DS Susanne Davis, DF Brian Sønderborg, BUPL Else T. Jørgensen, BUPL Morten Godske Jensen, DLF Lisbet Andersen, DLF Inge Margrethe Mochau, DSR Inge Henriksen, DSR Torben Horshauge, DLF Lemvig: Rita Clausen, DLF Ulla Boeberg Skjødt, DLF Birgit Sandholm, BUPL Birte Hedegaard Nielsen, DSR Jette Nygaard, DSR Norddjurs: Vibeke Binnerup, DSR Hanne Andersen, DF Else Holm Poulsen, DLF Michael Aa. Laursen, DLF Tinne Christiansen, BUPL Inge Nielsen, BUPL Kirsten Højgaard, DS Rita Melin, K&E Odder: Erik Elbæk Christoffersen, DLF Torben Madsen, DLF Lone Brask Bay, BUPL Tina Andreasen, BUPL Bodil Jeppesen, DSR Rita Ernstsen, ETF Randers: Jette Husum, DLF Kurt Sørensen, DLF Ann Pedersen, BUPL Karsten Madsen, BUPL Birgitte Frank, K&E Henrik Hald, DS Sonja Boye, DSR Elisabeth Sørensen, ETF Ringkøbing-Skjern: Preben Vils Pedersen, DLF Jytte Bank-Mikkelsen, DLF Preben Huus, DLF Jørn L. Kristensen, DLF Inge Ask, BUPL Malene Thomsen, BUPL Gerda Bertelsen, BUPL Anette D. Madsen, BUPL Mary-Ann Johansson, DSR Alice Rasmussen, DSR Bente Veggerby, DS Ruth Schneider, DS Samsø: Kirsten Posselt, DLF Mette Manstrup, DLF Dennis Christensen, BUPL Silkeborg: Knud Peter Jensen, DS Michael Mikkelsen, DS Johnny Specht, DLF Ib Deigaard Petersen, DLF Lis Winther, DSR Jytte Leschly, DF Jesper Korshøj Nielsen, BUPL Annette M. Justesen, BUPL 17

18 Skanderborg: Bent Eriksen, DLF Hans Jørgensen, DLF Elisabeth Skousen, BUPL Dorthe K. Nielsen, BUPL Kirsten Friis Clausen, DSR Marianne J.-Krogager, DSR Lisbeth Søgaard, DS Birgit Furholm,DS Skive: Inge Risum Nielsen, DF Niels Borits Sørensen, DF Leif Primdal, DLF Jane Bodilsen, DLF Henny Hestbæk, DS Ida Bech Rump, DSR Doris Højer Bisgaard, DSR Henrik B. Nielsen, BUPL Gitte N. Hansen, BUPL Struer: Maren Birkkjær Jensen, BUPL Helle Tang Sørensen, DSR Eric Mouritzen, DLF Anders Gammelgaard, DLF Niels Dragersdal, DLF Syddjurs: Kim Ager, BUPL Ingrid Planthinn, BUPL Mogens Clausen, DLF Thomas Raa Olsen, DLF Lonnie Basnett, DSR Mette Holst Jensen, DSR Lars Olsen, DS Thyra Jensen, K&E Hanne Jørgensen Viborg: Søren K. Roslyng-Jensen, BUPL Lone G. Bundgaard, BUPL Flemming Kjeldsen, DLF Claus Pedersen, DLF Lone Bengtson, DSR Lene Lange, DSR Aarhus: Gordon Ørskov Madsen, DLF Tine Bendix Holm, DLF Henning Truelsegård, BUPL Birgit Friis, BUPL Mads Bilstrup, DS 18

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21. maj 2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i

Læs mere

Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd.

Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd. Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd. Mødedato 19. februar 2007 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt: 17:20 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - kantinen Afbud: Klaus Rønholt. Ingrid Nielsen

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus

Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus Side 1 af 5 Et velfungerende arbejdsmarked er en forudsætning for udvikling og vækst, samt for at flest mulige borgere kan forsørge sig selv. Et velfungerende

Læs mere

Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe har en suppleant, men dagsorden er tilsendt Jens Callesen som Allans suppleant.

Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe har en suppleant, men dagsorden er tilsendt Jens Callesen som Allans suppleant. Referat fra FTF Region Sjælland Nykobbelvej 1 4200 Slagelse Bestyrelsesmøde d. 11. oktober 2013 Nykobbelvej 1, Slagelse Kl. 11 13.30 Punkt t Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe

Læs mere

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 041. Godkendelse af dagsorden 58 042. Godkendelse af referat 59 043. Opfølgning på brugen af

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 19.02.09 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Hul igennem til virksomhederne...3 2. Evaluering af Jobbutikken...4

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 31. oktober 2013 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 Mødet afholdtes i Københavns Politiforening, H. C. Andersens Boulevard 42, 1. 1553 København

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3).

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3). Lokalt Beskæftigelsesråd (LBR) DAGSORDEN Møde nr. : 04/2008 Sted : Mødelokale 2 Dato : 16. april 2008 Start kl. : 12.00 Slut kl. : 14.00 Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Torben Nielsen, DA Tom Levi Larsen,

Læs mere

Referat FTF Region Hovedstadens Bestyrelsesseminar den 10. og 11. maj 2012. Hotel Frederiksdal, Kongens Lyngby

Referat FTF Region Hovedstadens Bestyrelsesseminar den 10. og 11. maj 2012. Hotel Frederiksdal, Kongens Lyngby Referat FTF Region Hovedstadens Bestyrelsesseminar den 10. og 11. maj 2012 Hotel Frederiksdal, Kongens Lyngby Deltagere: Bestyrelse: Alice Linning, Vibeke Westh (kun 11/5), Lars Christensen, Majbrit Berlau

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 14. november 2013 kl. 12.30 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Driftssituationen i Jobcenteret.... 2 3. Resultatmål for projekt: Ekstraordinære initiativer

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 27. marts 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd-Faxe

Det Lokale Beskæftigelsesråd-Faxe Mødedato 31. marts 2008 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt: 17:00 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - byrådssalen Afbud: Thyge Pind, Lars Juul Andersen, Jan Nielsen, Bent Larsen Fraværende: Jobcenterchef

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Til stede: Tina Frank, Carsten B. Jensen, Kirsten Møller Hansen, Nina Pedersen, Caroline Wichmann, Jytte Leschly, Kirsten Ægidius, Mette Krarup, Jesper Abildtrup,

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

LO insider eller outsider i beskæftigelsespolitikken?

LO insider eller outsider i beskæftigelsespolitikken? Invitation til konference LO insider eller outsider i beskæftigelsespolitikken? Fremtidens beskæftigelsespolitik og fagbevægelsens rolle Landsorganisationen i Danmark 2 LO insider eller outsider i beskæftigelsespolitikken?

Læs mere

Gigtforeningens Vestjyllandskreds

Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer kommuner Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds - et tilbud til dig

Læs mere

Beretning fra region Midt-Nord 2013-14

Beretning fra region Midt-Nord 2013-14 Beretning fra region Midt-Nord 2013-14 Bestyrelsens arbejdsgrundlag Bestyrelsesarbejdet bygger på frivillighed, og vil altid bære præg af hvor megen energi den enkelte kan/ har mulighed for at lægge i

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Input til et godt samarbejde mellem jobcentre og virksomheder

Input til et godt samarbejde mellem jobcentre og virksomheder Arbejdsmarkedsstyrelsen, februar 2011 2 3 Jobcenteret kan kun løse sin opgave med at få de ledige i job, hvis de yder en god service over for virksomhederne og kender det lokale arbejdsmarked herunder

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Anbefalinger til det lokale beskæftigelsesråd. Billede: Mand og dame giver håndtryk. Udarbejdet i samarbejde mellem:

Anbefalinger til det lokale beskæftigelsesråd. Billede: Mand og dame giver håndtryk. Udarbejdet i samarbejde mellem: 1 Billede: Mand og dame giver håndtryk. Anbefalinger til det lokale beskæftigelsesråd Udarbejdet i samarbejde mellem: Logo for LO Logo for FTF Logo for DA Logo for DH Logo for KL 2 Anbefalinger til det

Læs mere

E BLIV KLOG PÅ G A D BESKÆFTIGELSES A M E POLITIK

E BLIV KLOG PÅ G A D BESKÆFTIGELSES A M E POLITIK T E M A D A G E BLIV KLOG PÅ BESKÆFTIGELSES POLITIK Bliv klogere på det beskæftigelsespolitiske område og bliv bedre til at udnytte din viden, erfaringer og kompetencer til fordel for medlemmerne og arbejdsmarkedets

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Samarbejdsaftale 2014-2017 Aftale om erhvervssamarbejde mellem Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Samsø, Randers, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus Kommuner

Læs mere

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd LBR Lokalt Beskæftigelses Råd Onsdag den 16. juni 2010, kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes i mødelokalet 1, Rådhuset, Torvegade 10, 7800 Skive Preben Andersen, Bent Møller Winther, Gert Ringgaard, Jørgen Knudsen,

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. august 2014, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011,

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011, 11.10.11/Es/bej Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011, kl. 13-17.30 Mødet afholdt v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4,

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 27. september 2005 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 27. september 2005 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 8 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 27. september 2005, kl. 13:00 Åben sag: 471. Efterretning Åben sag: 472. Vedtægter for bruger-

Læs mere

LO s fremtidige lokale og regionale struktur. LO s Landsmøde 20.-21. april 2005 LO-skolen Helsingør

LO s fremtidige lokale og regionale struktur. LO s Landsmøde 20.-21. april 2005 LO-skolen Helsingør LO s fremtidige lokale og regionale struktur LO s Landsmøde 20.-21. april 2005 LO-skolen Helsingør 1 Indledning Præsentation af kongresiruvodjhw til fremtidig lokal og regional struktur Fra september 2004

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 16. februar 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 16. februar 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 16. februar 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 001. Godkendelse af dagsorden 3 002. Godkendelse af referat 4 003. Valg af midlertidig

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 3. september 2 LAVESTE LEDIGHED I DANMARK Ledigheden er fortsat rekordlav i Midtjylland. Med kun.2 ledige i juli 2 er ledigheden nede på 2,%. Region Midtjylland

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 8 Kommissorium og forretningsorden 3 9 Skabelon for samarbejdsaftale med a-kasser

Læs mere

KITA Kikkertsigtet 2014. Temadag 7. marts 2014

KITA Kikkertsigtet 2014. Temadag 7. marts 2014 KITA Kikkertsigtet 2014 Temadag 7. marts 2014 Lidt historie 7-kommunesamarbejde på erhvervsområdet i Østjylland Erhvervscheferne etablerede et projekt med støtte fra EU og Region Midtjylland Tiltrækning

Læs mere

Initiativer på bygge- og anlægsområdet

Initiativer på bygge- og anlægsområdet 7. marts 2012 Initiativer på bygge- og anlægsområdet Over de næste år forventes en væsentlig stigning i efterspørgslen efter arbejdskraft på bygge- og anlægsområdet i Region Midtjylland. Det skyldes bl.a.

Læs mere

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Lejre 23.april 2013 Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Tirsdag den 23. april 2013, Kl. 15.00 17.00 Rådhuset i Hvalsø (kantinen), Møllebjergvej 4, 4430 Hvalsø. Deltagere: Christian

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Vordingborg Kommune Integrationsrådet REFERAT. Sted Borger og Arbejdsmarked Jobcenter Vordingborg - Marienbergvej - Salon

Vordingborg Kommune Integrationsrådet REFERAT. Sted Borger og Arbejdsmarked Jobcenter Vordingborg - Marienbergvej - Salon Vordingborg Kommune Integrationsrådet REFERAT Dato d. 18. marts 2014 Tidspunkt 19.00 21.00 Sted Borger og Arbejdsmarked Jobcenter Vordingborg - Marienbergvej - Salon Til stede Fraværende Bemærk Stella

Læs mere

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00 Medlem Suppleant Kommunalbestyrelsen Formand Borgmester Ove E. Dalsgaard, afbud LO Næstformand Karen G. Nielsen, Dansk EL, afbud Kjeld Egebjerg,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014 Mødedato: 27. august 2014 Mødelokale: Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Byrådssalen, Tønder Rådhus 15:00 15:45 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Jens Egon Jørgensen, Jens Ellekjær,

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland v. regionsdirektør Palle Christiansen Hovedproblemet på sigt 2 Indeks: 2009=100 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 2033

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

Grundlag for trainee 2015-2016

Grundlag for trainee 2015-2016 NOTAT 11-1010 - TODA - 17.11.2014 KONTAKT: Torben D Jensen - TODA@FTF.DK - TLF: 33 36 8850 Grundlag for trainee 2015-2016 Som led i politisk aftale om beskæftigelsesreform afsættes i 2015 og 2016 10,2

Læs mere

Socialtilsyn Midt. LOS 10. December 2013

Socialtilsyn Midt. LOS 10. December 2013 Socialtilsyn Midt LOS 10. December 2013 Opgaven Socialtilsyn Midt skal godkende og føre driftsorienteret tilsyn med plejefamilier, sociale døgntilbud og ambulante stofmisbrugstilbud i Region Midtjylland

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 2. september 200 LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND UNDER % Med en ledighed på kun 2,%, er Midtjylland den eneste region i landet med en ledighed under % i august

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FRD, Region Midtjylland den 16. juni 2009. Deltagere er Regionsbestyrelsen + suppleanter, TR, og delegerede + suppleanter.

Bestyrelsesmøde i FRD, Region Midtjylland den 16. juni 2009. Deltagere er Regionsbestyrelsen + suppleanter, TR, og delegerede + suppleanter. Bestyrelsesmøde i FRD, Region Midtjylland den 16. juni 2009. Deltagere er Regionsbestyrelsen + suppleanter, TR, og delegerede + suppleanter. Deltagere: Alice Munk, Anne Borgen Paulsen, Tau Vendelbo, Edith

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Aarhus, den 22. maj 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: JWS Afbud fra AB og JHE FP Søren Aakjær

Læs mere

7.1. Forslag 2 (blad 7.4) FTF s arbejde med at udligne lønforskellen mellem mænd og kvinder i Danmark

7.1. Forslag 2 (blad 7.4) FTF s arbejde med at udligne lønforskellen mellem mænd og kvinder i Danmark 7.1 Ad dagsordenens punkt 7: INDKOMNE FORSLAG Som det fremgår nedenfor, er der fremsat 2 forslag fra Sektion K, 1 forslag fra Sektion S og 1 forslag fra FTF s forretningsudvalg til behandling på kongressen

Læs mere

Deltagerliste. Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på EPOS' område 2009. Deltagere. 61 deltagere. Elevkoordinator

Deltagerliste. Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på EPOS' område 2009. Deltagere. 61 deltagere. Elevkoordinator Deltagerliste 61 deltagere Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på ' område 2009 Afholdt: 20. oktober 2009 Deltagere Alice Andersen Elevkoordinator Anders Hoff Pædagogisk konsulent Anette

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Referat af møde i LBR-Ballerup tirsdag d. 6. April kl. 16.30-18.00 på Jobcenter Ballerup. Vakant. Vakant. Vakant. Vakant

Referat af møde i LBR-Ballerup tirsdag d. 6. April kl. 16.30-18.00 på Jobcenter Ballerup. Vakant. Vakant. Vakant. Vakant Baltorpvej 156 2750 Ballerup Tlf: 4477 6500 Dato: 15. april 2010 Referat af møde i LBR-Ballerup tirsdag d. 6. April kl. 16.30-18.00 på Jobcenter Ballerup Medlem Suppleant Kommunalbestyrelsen Borgmester

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne September 2013 Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne Seks ud af ti virksomheder i det midtjyske vil anbefale deres kommune til andre virksomheder. Det er den højeste

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

FFL 14 besparelser på SVU

FFL 14 besparelser på SVU 13-0186 - BORA - 10.09.2013 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 FFL 14 besparelser på SVU Den varslede beskæring af SVU vil få alvorlige konsekvenser for kompetenceudvikling blandt

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

2020 visioner for AOF i Region Midtjylland

2020 visioner for AOF i Region Midtjylland 1 Notat: Marts 2014 2020 visioner for AOF i Region Midtjylland AOF-organisationer i Midtjylland og AOF Daghøjskolen i Aarhus: AOF Center Midtjylland er ejer af: AOF-repræsentantskaberne i Aarhus, Horsens-

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College VIA University College Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Hedeager 2, lokale 31.10 8200 Aarhus N Mødedato: Den 10. december 2014 kl. 12.30-14.30 Deltagere

Læs mere

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg.

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Kære FTF-repræsentant Tak fordi du stiller dig til rådighed. Der venter

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Seminar om IKV i AMU Tirsdag den 23. september 2014 i Odense Per Kongshøj Madsen Økonom Professor

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

Udsendt den 28. november 2013

Udsendt den 28. november 2013 Haderslev Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. november kl. 19.00 Mødet blev holdt på Hotel Harmonien, Gåskærgade, Haderslev, og startede med spisning. Dagsorden Side

Læs mere

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 3. december 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter 3F-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Pia Maul Andersen (frem til kl. 12.00)

Læs mere

Beskæftigelsesreform 2015-17

Beskæftigelsesreform 2015-17 Beskæftigelsesreform 2015-17 07-10-2014 1 Tidsplan Aftalen blev indgået den 18. maj 2014 Lovforslagene fremsættes medio november Besluttes medio december Træder i kraft på forskellige tidspunkter 1. januar

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

4. Håndtering af tjenestemandspensioner

4. Håndtering af tjenestemandspensioner 6 1-20-2-11 4. Håndtering af tjenestemandspensioner Resumé Administrationen fremlægger forslag til håndtering af tjenestemandspensionen for tjenestemænd ansat ved Midttrafik. Sagsfremstilling Ved dannelsen

Læs mere

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13 KKR Midtjylland 10. juni 2011 Status 1. januar 31. maj 2011 Strategi 2011-13 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger (specialiseret erhvervsservice) 1. januar 31. maj 2011 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Midtjylland

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Midtjylland Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Midtjylland Erhvervsskoler: Herningsholm Erhvervsskole Erhvervsrådgiver Benny Larsen Handelsbanken Fredericia E-mail: benny.larsen@teliamail.dk

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Godt bestyrelsesarbejde i KAB

Godt bestyrelsesarbejde i KAB Direktionen 1. april 2004 jny/cat/has / 20040401EndeligUdgaveGodtBestyArb.wpd Godt bestyrelsesarbejde i KAB 1. Indledning Dette dokument indeholder en række tilkendegivelser, som KAB s bestyrelse både

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring Fraværende: Anne-Grethe Sveistrup, Kurt Alling Nielsen, Lars Peter Christensen, Marian Aagaard, Hansi Petersen og Axel Rene

Læs mere

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT Den 20. januar 2005 Tidspunkt : Torsdag den 6. januar 2005, kl. 16.30 ca. 20.00 Sted : Dir. s kontor 2. sal, Arkitekternes Hus Tilstede : Mette Carstad, Hans Chr. Kirketerp-Møller,

Læs mere

Øget kompetenceudvikling? -et debatoplæg

Øget kompetenceudvikling? -et debatoplæg Øget kompetenceudvikling? -et debatoplæg Indledning I februar 2006 afsluttede trepartsudvalget om livslang opkvalificering og uddannelse for alle på arbejdsmarkedet sit arbejde. FTF deltog i udvalgsarbejdet

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 24. april 2014. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 16.30 18.55

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 24. april 2014. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 16.30 18.55 Aarhus, den 5. maj 2014 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 24. april 2014 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 16.30 18.55 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: DRF Ingen FP Jesper Weber Skorstengaard

Læs mere

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Tilmelding på www.partnerskab-kompetence.socialfonden.net eller til Hanne Lindbo, hl@ats.dk, tlf. 89373491 Aarhus

Læs mere

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0 !""# $ % $!""# & !!" # $% & #' ( ) *+,-,. 0 + 1#11% %. 2 3 1 1.4 1 1-15 16 1 17 +++89 http:www.rm.dkfilesregional%20udviklinganalyser%20og%20publikationerinnovationsanalyse_subregioner.pdf ' (% ( )(*(

Læs mere

HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE. - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland

HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE. - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland Herning, oktober 2014 HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland Herværende notat er udarbejdet

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012. Naverparken. Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede

Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012. Naverparken. Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012 Naverparken Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede Alice & Lars Steinicke 9 M x Anna & Erik Middelhede 9 L x Anna & Knud Kristoffersen 11 E

Læs mere

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2014 Patientunderlag I 2014 var 4.043 patienter visteret til specialtandpleje i 18 af de 19 kommuner

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked. v/ Palle Christiansen, regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland

Fremtidens arbejdsmarked. v/ Palle Christiansen, regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Fremtidens arbejdsmarked v/ Palle Christiansen, regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Forventninger til udviklingen i 2009 og 2010 2 Forventet realvækst i 2009 2,0 1,0 1,0 0,3 0,0-1,0-2,0-3,0-0,5-0,5-0,2-1,0-1,0-1,2-2,0-2,5-2,5-2,8-3,0-3,3-2,5-4,0-3,1-3,5-4,0-5,0

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

AC-konference om TR. Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 9.30 16.00

AC-konference om TR. Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 9.30 16.00 AC-konference om TR Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 9.30 16.00 Tillidsrepræsentanterne er forudsætningen for udviklingen af de offentlige arbejdspladser og for udviklingen af forhandlings- og aftalesystemet

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere