FTF Region Midtjylland Årsmøde 2008 Skriftlig beretning Torsdag den 13. november kl Medborgerhuset, Søvej 3, 8600 Silkeborg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FTF Region Midtjylland Årsmøde 2008 Skriftlig beretning Torsdag den 13. november kl. 19.00 Medborgerhuset, Søvej 3, 8600 Silkeborg."

Transkript

1 FTF MIDTJYLLAND c/o Skiveegnens Lærerforening, Østerbro 5, 7800 Skive Tlf.: , Fax.: , FTF Region Midtjylland Årsmøde 2008 Skriftlig beretning Torsdag den 13. november kl Medborgerhuset, Søvej 3, 8600 Silkeborg.

2 FTF` s struktur med de nye regioner begyndte den 1. januar 2007, og her ved udgangen af år 2 efter starten er vi godt på vej til at have lagt rammerne for samarbejdet og indsatsen i FTF region Midt. Når strukturer eller organisationer forandres, vil man altid skulle sige farvel til noget af det kendte, og samtidig opbygge noget nyt. Det lyder enkelt, men ofte er det sværere end man tror, fordi vaner og kulturer er mere rodfæstet end man måske aner. Med afviklingen af de 4 hidtidige amtskredse, er der sagt farvel til meget af det gamle, og vi er i fuld gang med at opbygge nye samarbejdsrelationer og nye traditioner, samtidig med at vi udbygger samarbejdet med de mange hidtidige samarbejdspartnere rundt om i regionen. Det var en rigtig beslutning, at der fra starten blev etableret en bred og forholdsvis stor bestyrelse med repræsentation fra et bredt udsnit af medlemsorganisationerne for at inddrage og sikre samarbejde med flere organisationer. FTF er organisationernes organisation, og skal derfor tilstræbe et godt samarbejde med alle medlemsorganisationer. På årsmødet lægges linierne og en del af fundamentet til den videre udvikling og indsats i regionen og indholdet og beslutningerne på årsmødet vil således også være en væsentlig del af de traditioner, som opbygges i FTF region Midt. FTF region Midt prioriterer at informationer udsendes åbent og bredt til organisationerne og der arbejdes hele tiden på at styrke indsatsen på FTF s kerneområder. FTF region Midt skal fortsætte den positive udvikling så organisationerne finder det attraktivt at deltage i samarbejdet om at udvikle FTF regionen, både for at styrke interessefællesskabet og for at opnå maksimal politisk indflydelse på de mange beslutninger, der foretages i råd, nævn og bestyrelser i regionen og i de mange kommuner i vores område. Alt sammen til gavn for de mange FTF`ere og FTF - organisationer i hele regionen. 2

3 Politisk afsnit I den seneste periode har arbejdet i høj grad været præget af den økonomiske og politiske situation med OK forhandlingerne/ - konflikten, presset på den offentlige sektor med forringede arbejdsvilkår for de ansatte og serviceforringelser. I OK forløbet lykkedes det at få sat fokus på ligelønsproblematikken, og til en vis grad at få en øget folkelig interesse for situationen i den offentlige sektor. Det lykkedes i nogen grad at få markeret strejken som et regulært kampskridt og fagforeningerne som kamporganisationer, og ikke blot serviceorganisationer. Det kan diskuteres, om det lykkedes at skabe en klar og tydelig forbindelse mellem de strejkendes kamp for mere i løn, og forsvaret for velfærden i kommuner og regioner. FTF region Midt har deltaget i tværfaglige aktiviteter med fokus på arbejdsmiljø og velfærdssamfundet. FTF regionen har desuden sammen med den øvrige fagbevægelse været med til at sætte fokus på regeringens politik, herunder fagbevægelsens bud på en anden politik. Vi deltager i Velfærdssamarbejdet og 1. maj arrangementer i Århus, Viborg, Randers og Silkeborg i samarbejde med LO, Den kommunale Fællesrepræsentation i Århus (DKF) og Det regionale Organisationsarbejde (DRO), og dette samarbejde bidrager dermed til at sætte fokus på den offentlige sektor og debatten om velfærdsudviklingen. Økonomiaftaler med Regioner og kommuner. Som noget nyt har KL og kommunerne accepteret, at de skal effektivisere for 1 mia. i 2009, stigende til 5 mia. i 2013, for at skabe råderum til serviceforbedringer. Den stramme økonomiske styring af regioner og kommuner betyder nye krav om besparelser, der igen medfører stærkt forringede arbejdsvilkår for de ansatte med mere stress og dårligere arbejdsmiljø. Aftalen er i realiteten et stop for serviceforbedringer i 2009 ved hjælp af øgede bloktilskud, og som sådan formentlig de næste fem år. Effektiviseringsaftalen betyder alt andet lige, at kommunerne selv skal finansiere serviceforbedringer de næste fem år. Diskussionen og kampen kommer til at handle om omprioriteringer i de kommunale budgetter og konsekvenserne for de borgernære serviceydelser. Kommunerne svinger sparekniven så det kan mærkes. Ifølge en FTF opgørelse indgår børne-, unge-, og ældreområdet i spareplanerne i procent af kommunerne. Det rammer den forebyggende indsats på hele børne-, ungeområdet og det rammer i høj grad den forebyggende indsats på det sociale område og sundhedsområdet. Desværre er det alt for nemt at skære ned på forebyggelse, hvorimod regering og folketing har nemmere ved at dreje på de økonomiske tommelskruer når det gælder resultater og konsekvenser. Et andet område, hvor vi ser konsekvenserne, er forhøjede priser på den kommunale madservice til de ældre, med risiko for under- og fejlernæring for de ældre, der måske kun har folkepensionen at leve af. Derfor bør der være loft over de ældres betaling til kommunal madservice. I sygehusregionen mangler der ca. 1 mia., hvilket betyder store besparelser alle steder, herunder opbremsning i aktivitetsniveauet. 3

4 Der lukkes afdelinger og sengeafsnit og konsekvenserne vil være at et stigende antal patienter behandles på privathospitalerne, betalt gennem private sygeforsikringer eller egenbetaling. Det fremmer uligheden og vil øge ventelisterne på de offentlige sygehuse, da det også vil øge konkurrencen om læger og sundhedspersonale. Det kan med god ret hævdes, at sygehusregionerne i dag er at opfatte som forvaltere af regeringens udstukne budgetrammer og hvor man kan stille spørgsmålstegn ved det kommunale selvstyre. Velfærdssamarbejde I FTF region Midtjylland har velfærdsdiskussionen høj prioritet og er et væsentligt indsatsområde. Arbejdet foregår i et tæt samarbejde med LO, Den kommunale Fællesrepræsentation (DKF) og Det regionale Organisationsarbejde (DRO) i arbejdsgruppen Velfærdssamarbejdet, med henblik på at skabe aktiviteter der sætter udviklingen af velfærdssamfundet på dagsordenen. Diskussionen om hvilken vej samfundet skal udvikle sig og hvilket niveau der skal lægges for den fælles velfærd vil også fremover være et væsentligt indsatsområde for FTF region Midtjylland. I samarbejde med andre lønmodtagerorganisationer i regionen er der nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med konkrete initiativer. Første skridt er, at der bliver etableret en hjemmeside. Lønkommission I starten af oktober blev der opnået enighed med regeringen om et kommissorium, hvor der i det nye kommissorium er et klart fokus på løn og rekruttering - og på om det betaler sig at tage en uddannelse rettet mod den offentlige sektor. Samtidig er der, som FTF har ønsket det, fokus på ligeløn mellem mænd og kvinder og mellem offentligt og privat ansatte. FTF foreslog lønkommissionen for mere end et år siden, og kommissionen fik en vigtig rolle i at løse forårets konfliktfyldte overenskomstforhandlinger. Det er vigtigt, at FTF organisationerne står sammen i den videre proces. Det skal understreges, at det i kommissoriet fastslås, at det ikke er hensigten, at kommissionen skal fremsætte konkrete forslag til ændringer i de enkelte overenskomster Aktiviteter. Som følge af den ekstraordinært store arbejdsindsats i organisationer der skulle forhandle OK 08, og i særdeleshed de organisationer som endte i en konfliktsituation, har det ikke været realistisk muligt at gennemføre ret mange aktiviteter i foråret 08. De aktiviteter, som er gennemført, har til gengæld været velbesøgte, hvor deltagerne har udtrykt tilfredshed og har givet opfordringer til flere af den slags arrangementer. 4

5 Det gælder arbejdsmiljøkonferencen den 5. marts med lidt over 100 deltagere, hvor evalueringen viste megen tilfredshed og opfordringer til at det gøres til et årligt tilbagevendende arrangement. Desuden har der været afholdt 2 fyraftensarrangementer med Annemette Digmann om Kunsten at implementere forandringer med succes Det første blev holdt den 9. juni med 76 deltagere i Århus og det andet den 21. august med 90 deltagere i Herning. På begge møder blev der udtrykt tilfredshed og opfordret til flere af den slags arrangementer. Det viser hvor vigtigt det er at ramme rigtigt med både indhold, program og oplægsholdere. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøarbejdet har en høj prioritet i det regionale arbejde. Der har været initiativer i gang for at genetablere det centrale netværk for regionernes arbejdsmiljøansvarlige, men på grund manglende tilmeldinger har det endnu ikke være muligt at få genstartet. FTF har valgt til regionerne at lave en arbejdsmiljøpakke, som består af fem temamøder om arbejdsmiljø. Det har til formål at inspirere regionerne til, hvordan man kan sætte arbejdsmiljø på dagsordnen lokalt. Temaerne for møderne er: Stress hvad kan arbejdspladsen gøre? Balance mellem arbejdsliv og familie- og fritidsliv Få trivslen i top på din arbejdsplads Sundhed hvilken rolle spiller arbejdspladsen? Sæt fokus på vold og trusler på arbejdspladsen. FTF regionen har afholdt en velbesøgt og vellykket arbejdsmiljøkonference, og som søges gentaget foråret 2009, og desuden har vi planlagt et temamøde primo 2009 om at Få trivslen i top på din arbejdsplads. Desuden er der planlagt en temadag i samarbejde med DRO (Det regionale Organisationssamarbejde) den 18. november. Vækstforum Det regionale Vækstforum er omdrejningspunkt for den regionale erhvervspolitik. Det har nu eksisteret i næsten to år og har udarbejdet en erhvervsudviklingsstrategi og en handlingsplan, hvor uddannelse og kompetenceudvikling står centralt. Herudover arbejder vækstforum med innovation, iværksætteri, forskning og teknologi samt internationalisering. FTF har ikke en af de faste pladser i Vækstforum men deltager i baggrundsgruppen, bestående af FTF, LO og AC repræsentanter, med henblik på forberedelsen af vækstforum møderne. FTF er involveret i konkrete projekter i regi af vækstforum, bl.a. en arbejdsgruppe om IT som innovativ drivkraft, en styregruppe til projekt Mere uddannelse og en følgegruppe til en analyse om de unges vandring i uddannelsessystemet. De nuværende medlemmer i Vækstforum er valgt frem til udgangen af 2010, og FTF arbejder for en øget lønmodtagerrepræsentation i vækstforum. 5

6 Med-udvalg som omdrejningspunkt i kommunalt samarbejde. Udpegning og registrering af MED - repræsentanter er en meget vigtig, men ret så tidskrævende opgave. FTF region Midt prioriterer at afholde udpegningsmøder, dels for at give mulighed for information og diskussion om MED aftalen for en bredere kreds, herunder retningslinier m.m., og dels for at informere om FTF-principper for udpegning og dannelse af kommunegrupper. FTF region Midt har udsendt opfordring til at få dannet kommunegrupper alle steder, hvilket har medført etablering af yderligere kommunegrupper nogle steder. FTF region Midt har desuden udsendt opfordring til at indgåelse af stress-aftaler sættes på dagsordenen. Generelt er der et godt samarbejde med OAO og AC om MED-arbejdet i kommunerne og regionen. Der er etableret et regionalt organisationssamarbejde, kaldet DRO (Det regionale Organisationssamarbejde). Regionsbestyrelsen koordinerer og samarbejder med DRO om bl.a. arbejdsmiljøkonferencer. Det er fortsat, og vil fortsat være, en vigtig og prioriteret opgave at understøtte og medvirke til at sikre det tværgående samarbejde, netværkssamarbejde og yde sekretariatsbistand for HMU repræsentanter i Region Midtjylland. Flere steder har et godt lokalt MED samarbejde udviklet sig til også at omfatte andre områder, f.eks. velfærdsaktiviteter, LBR og 1. maj. Uddannelsespolitik VIA University College. Repræsentant i bestyrelsen: Repræsentant i Efter -/videreuddannelsesudvalg(evu): Repræsentant i uddannelsesudvalg for prof.bachelor i offentlig administration: Thor Jensen, LVU Birgitte Krusell, DSR Søren Andersen, DS Arbejdet i bestyrelsen har indtil videre været præget af økonomi og driftsanliggender fra de tidligere CVU er og den fusionerede organisation. Sammenkøring af økonomien for de fusionerede institutioner og indkøring af et nyt økonomisystem for det samlede VIA har været en ret så stor opgave for organisationen. Samtidig har man på grund af besparelserne i finansloven skulle lave ekstra beregninger på konsekvenserne for VIA. Som det ser ud nu, betyder det besparelser på ca. 30 mio. kr. Måske ser det ikke ud af meget i et budget på ca. 1. mia., men reelt betyder det opbremsning på nogle vitale områder, f.eks. udviklingsaktiviteter og ansættelsesstop. Med regeringens vision om uddannelse i verdensklasse og 2015 målsætningen om at flere unge skal have en videregående uddannelse, er det måske ikke opbremsning der er brug for, og slet ikke når det gælder udviklingsaktiviteter og forskning. Arbejdet med institutionsgrundlaget og udviklingskontrakten til ministeriet har været centrale områder, og hvor der i bestyrelsen er bred enighed om at overliggeren skal hedde kvalitet i uddannelserne, uanset de ydre omstændigheder. 6

7 Etableringen af uddannelsesudvalgene har været længe undervejs, bl.a. på grund af manglende udpegninger fra andre organisationer, men også grundet vedtægtsændringer som skal godkendes i ministeriet. Problemet med de færre ansøgninger til optagelse på en videregående uddannelse har været til foreløbig drøftelse i bestyrelsen. Det forekommer at være lidt unuanceret, når borgmestre og politikere opfatter konflikten i foråret som en entydig faktor for den manglende søgning. Man kan jo bl.a. henvise til, at søgningen også har været faldende i de foregående år, uden en OK- konflikt. Siden har det også vist sig, at søgningen til SOSUuddannelserne ikke er faldet, men tværtimod steget, og det på trods af konflikten. Det er formentlig både en kommunikationsopgave at få fortalt den gode historie om fagligt spændende uddannelser, og få mere viden og få belyst årsagssammenhænge vedr. de unges opfattelse af at tage en uddannelse. Det kan den omtalte analyse: De unges vandring i uddannelsessystemet forhåbentlig være med til at gøre os klogere på. Nedsættelse af EVU har været længe undervejs på grund af vanskeligheder med nogle organisationsudpegninger, men udvalget er nu nedsat og forventes klar inden længe til at starte arbejdet. For at sikre information og sparring med repræsentanten i udvalget bliver der etableret et netværk, dels elektronisk, men også med mulighed for at mødes en gang årligt eller efter behov. Arbejdsmarkedspolitik Det regionale Beskæftigelsesråd (RBR). Repræsentant: Thor Jensen (Regionsformand i Region Midtjylland) Suppleant: Claus Pedersen (næstformand i Region Midtjylland) Udpegningen gælder perioden den 1. juni 2006 til den 31. maj Det regionale Beskæftigelsesråd (RBR) er rådgivende overfor Beskæftigelsesministeren og direktøren for Beskæftigelsesregionen. Desuden har rådet til opgave at overvåge og foretage analyser af det regionale arbejdsmarked. Rådets medlemmer udgøres af arbejdsmarkedets parter, kommunerne, regionsrådet og De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI). RBRs medlemmer udpeges formelt af beskæftigelsesministeren. Det regionale Beskæftigelsesråd er på nogle områder rådgivende for beskæftigelsesministeren samt rådgivende for direktøren for beskæftigelsesregionen. Rådet anbefaler i den årlige analyserapport næste års beskæftigelsespolitiske mål. 7

8 Fakta: RBR har blandt andet 3 centrale opgaver: Analyser af arbejdsmarkedet Beskæftigelsesregionen følger udviklingen på arbejdsmarkedet og iværksætter analyser af beskæftigelsespolitiske problemstillinger. Resultaterne stilles til rådighed for jobcentre og alle med interesse i og behov for viden om arbejdsmarkedet. Flaskehalsindsatsen Beskæftigelsesregionen administrerer den statslige bevilling til at forebygge og afhjælpe mangelproblemer på arbejdsmarkedet, de såkaldte flaskehalsproblemer. Det regionale Beskæftigelsesråd fastsætter inden for bekendtgørelsens retningslinier rammer for bevillingens anvendelse. Årlig analyserapport Beskæftigelsesregionen og Det regionale Beskæftigelsesråd udarbejder en årlig rapport til beskæftigelsesministeren. Rapporten indeholder en analyse af jobcentrenes resultater i det forgangne år, en beskrivelse af de udfordringer, der bør sættes i fokus for det kommende års indsats, samt anbefalinger til ministeren om mål for jobcentrenes indsats i det kommende år. Det regionale Beskæftigelsesråd afholder med baggrund i analyserapporten en årlig konference for jobcentre, lokale beskæftigelsesråd, byrådenes arbejdsmarkedsudvalg, faglige organisationer, a- kasser m. fl.. Derudover har RBR en række andre forskellige opgaver, for eksempel: Varsling af afskedigelser af større omfang Virksomheder skal varsle større afskedigelser til Det regionale Beskæftigelsesråd. Rammeudbud for inddragelse af andre aktører. Det regionale Beskæftigelsesråd kan indstille til regionsdirektøren, at der gennemføres en offentlig udbudsforretning for inddragelse af private aktører i indsatsen for afgrænsede målgrupper. Den specialiserede revalideringsindsats Kommunerne skal udarbejde en redegørelse over behov for og brug af de revalideringstilbud som amtskommunerne hidtil har drevet. Kontrakt Beskæftigelsesregionen og Det regionale Beskæftigelsesråd indgår hvert år en kontrakt med beskæftigelsesministeren om næste års mål. Jobcentrene. De har nu fungeret i et par år og har været meget begunstigede af en høj beskæftigelse og ekstrem lav ledighed, og som bare falder og falder på trods af diverse økonomers forudsigelser om det modsatte. Flere sager og problemstillinger som har været omtalt i pressen viser, at der tilsyneladende er problemer med at afgive relevante, fornuftige tilbud til ledige i rette tid, og problemer med overdreven kontrol og bureaukrati, på trods af regeringens hensigtserklæringer om afbureaukratisering. Meget tyder på, at det fortsat er svært mange steder at få etableret samarbejde på tværs af jobcentrene. Det virker uforståeligt og uhensigtsmæssigt i forhold til et arbejdsmarked, som ikke er afgrænset af kommunegrænser og for FTF med mange relativt små faggrupper gør det vanskeligt at afholde projekter for ledige. 8

9 Balancemodellen/ Flaskehalslisten. Arbejdet med balancemodellen og flaskehalslisten har udgjort et særligt indsatsområde i beskæftigelsespolitikken i den forløbne periode. Balancemodellen er omdrejningspunktet i overvågningen af det danske arbejdsmarked. Den indeholder metodemæssige udfordringer, men der er grundlæggende ingen alternativer. Derfor arbejder FTF centralt og regionalt samt a-kasserne på FTF-området for konkrete forbedringer. Modellen kategoriserer rekrutteringssituationen for ca stillingskategorier og har et ret bredt anvendelsesområde, og den får stadig større betydning bl.a. i forhold til vejledning, uddannelsesdimensionering, reguleringen af voksenlærlingeordningen, udarbejdelsen af de regionale flaskehalslister og positivlisten i Jobkortordningen. Det er derfor væsentligt, at arbejdsmarkedsbalancemodellen giver et retvisende billede af rekrutteringssituationen for de enkelte stillingskategorier. Den nuværende flaskehalsliste for 2008, som er lavet af Beskæftigelsesregionen i Midtjylland giver ikke et retvisende billede af rekrutteringssituationen på sundhedsområdet i FTF. Arbejdsmarkedsbalancens opgørelse over antallet af forgæves rekrutteringer spiller en betydelig rolle i den løbende politiske debat. Således anvendes de hyppigt af blandt andet beskæftigelsesministeren som et mål for arbejdskraftmanglen eller for antallet af ubesatte stillinger. Man kan også problematisere arbejdsgivernes interesse i at give et sandt billede af rekrutteringssituationen. Nogle arbejdsgivere vil i en given situation kunne se en interesse i at overdrive arbejdskraftbehovet og andre i en anden situation det modsatte. Set i dette lys har LO og FTF i Beskæftigelsesrådet centralt lagt op til en teknisk diskussion af metoden, og der er besluttet et arbejde i relation hertil i efteråret. Særlige FTF-problemstillinger Siden balancemodellen blev introduceret i 2006 som en del af opgaveløsningen i forbindelse med den nye beskæftigelsesstruktur, har FTF haft stærkt fokus på modellen og dens anvendelse. Også sundhedsorganisationerne og sundhedsorganisationernes a-kasse (DSA) har beskæftiget sig meget med modellen. Det skyldes for det første, at modellen har været problematisk, ikke mindst i forhold til små faggrupper i den offentlige sektor. Samtidig har der i beskæftigelsesregionerne været en tilbøjelighed til at tage mangelsituationerne i den offentlige sektor mindre alvorligt end tilsvarende rekrutteringsproblemer i den private sektor. Den stigende opmærksomhed på arbejdskraftmanglen i den offentlige sektor, har dog mindsket dette problem. Der udestår imidlertid fortsat metodeproblemer i arbejdsmarkedsbalancemodellen. Metoden har vist sig at give problemer, bl.a. i forhold til den offentlige sektor, hvor det er usikkert om de afdelinger/personer der indgår som svarpersoner også er de personer, der foretager rekrutteringen. Dette har bl.a. været rejst som et problem vedrørende sundhedssektoren. Dermed opstår tvivl om antallet af relevante enheder og svarpersoner i undersøgelsen. Det er FTF s udgangspunkt i disse drøftelser, at man metodemæssigt søger den løsning der giver det bedste billede af rekrutteringssituationen. Det er nødvendigt med målinger af arbejdskraftbehovet på et detaljeret niveau. FTF Region Midtjylland arbejder løbende med de enkelte FTF-gruppers placering på flaskehalslisterne. Som seneste eksempel herpå har FTF regionen gjort formel indsigelse mod at 9

10 jordmødre og ergoterapeuter ikke figurerer på den foreløbige flaskehalsliste for 2009 i region Midt. De lokale Beskæftigelsesråd (LBR). Der har været godt samarbejde med FTF centralt om afvikling af halvårsmøder for LBR repræsentanter. Der arbejdes fortsat med at opnå bedre fremmøde til møderne, og hvordan der evt. kan etableres netværk mellem LBR-repræsentanterne. Som eksempel på indsatsen kan nævnes at i LBR Silkeborg er FTF-området kommet på listen over prioriterede indsatsområder i beskæftigelsesplanen for Konkret har det betydet, at LBR har bevilget penge til projekt Nye Ressourcer, om paradoksproblemer på FTF området i Silkeborg, og målrettet ledige indenfor FTF. Generelt er der alle steder et godt samarbejde med LO og AC med formøder og anden koordinering. Det Lokale Beskæftigelsesråd for Århus og Samsø Det lokale Beskæftigelsesråd for Århus og Samsø (LBR) rådgiver og understøtter Jobcenter Århus på områder, der kan forbedre og udvikle den lokale beskæftigelsesindsats for personer, som har svært ved at klare sig på arbejdsmarkedet. Det Lokale Beskæftigelsesråd for Århus og Samsø er nedsat ud fra Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og har fungeret siden marts LBR for Århus og Samsø modtager et tilskud fra staten til at understøtte sine aktiviteter. Ca. 10 mio. kr. fordeles årligt til finansiering af nyskabende, virksomhedsrettede initiativer til gavn for det lokale arbejdsmarked. Den forholdsvis store pulje gør det muligt at støtte smalle, men væsentlige projekter, som mindre kommuner ikke kan finde midler til. LBR Århus og Samsø arbejder derfor målrettet på at udbrede kendskabet til de projekter, man støtter, gennem hjemmeside, presse, fagblade og FTF s bagland. Hvert år udarbejder LBR en handlingsplan inden for de overordnede rammer af beskæftigelsesplanen, hvor årets indsatsområder beskrives. Der kan læses mere om de aktuelle indsatsområder og konkrete projekter på følgende hjemmeside Det Lokale Beskæftigelsesråd er sammensat af repræsentanter fra DA, LO, FTF, AC, Danske Handicaporganisationer (DH), De Praktiserende Lægers Organisation, Integrationsrådet i Århus og lokale foreninger. Vi har i Århus etableret et arbejdsmarkedspolitisk netværk mellem følgende parter LO, AC, og FTF (og DH). Dette netværk diskuterer nye arbejdsmarkedspolitiske initiativer, projekter og kvalificerer diverse arbejdsmarkedspolitiske udspil og analyser med henblik på drøftelser i LBR Århus og Samsø. Læs mere på 10

11 Andre aktører i beskæftigelsesindsatsen. Andre aktører kan for eksempel være private konsulentfirmaer, som efter udbud får overdraget de ledige fra Arbejdsformidlingen (AF) eller kommunen. Opgaverne kan være jobformidling eller kontaktsamtaler. Indenfor FTF-området kan inddragelse af andre aktører i enkelte tilfælde være fornuftigt, men i en lang række situationer giver overdragelsen af ledige medlemmer. til andre aktører mange problemer og nogen utilfredshed, blandt andet på grund af aktørernes manglende viden om medlemmernes faglige kvalifikationer og kompetencer, men yderligere det problem, at for en række målgrupper skal aktørerne selv betale, hvis der bevilges uddannelsesaktiviteter i forbindelse med en jobplan og for aktørerne handler det først og fremmest om overskud og sorte tal på bundlinien. Det betyder, at mange ledige FTF ere får afslag på den efteruddannelse der måske er nødvendig for igen at komme i job. I stedet for bliver de presset ud i løntilskudsjob fordi det giver en økonomisk gevinst til aktøren. Det er ét af problemerne med den nuværende anvendelse af andre aktører, at det er en målsætning i sig selv at flytte en stor del af indsatsen til private aktører uden hensyn til pris og kvalitet. Resultatet har indtil videre været en dyrere opgaveløsning uden den fornødne kvalitet. Desuden har beskæftigelsesministeren af rent ideologiske årsager begrænset mulighederne for at a-kasserne kan indgå samarbejdsaftaler med Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS). Dette har i nogen grad haft til formål at begrænse a-kassernes rolle i beskæftigelsespolitikken. Andre aktører vil formentlig også fremover spille en rolle i beskæftigelsespolitikken, men der er stærkt brug for at ændre på betingelserne, så der flyttes fokus fra volumen til kvalitet. Desuden bør A-kasserne have langt bedre muligheder for via samarbejdsaftaler med Arbejdsmarkedsstyrelsen at skabe en bedre service overfor de ledige medlemmer. Det regionale Beskæftigelsesankenævn. I tilknytning til ankenævnsarbejdet har FTF, LO og AC etableret et regionalt netværkssamarbejde, hvor man jævnligt mødes og drøfter principielle spørgsmål og sager af fælles interesse. Der er i fællesskab rettet henvendelse til Statsforvaltningen om et årligt møde for at drøfte ankenævnsarbejdet og initiativer for at sikre en linie i afgørelserne. Det overvejes lige nu, hvordan der kan gøres noget ved de relativt mange sager, hvor sygemeldte bliver frataget sygedagpenge, uden at der er sket en afklaring eller udredning, og hvor dispensationsmulighederne bare er udtømte. Juraen og reglerne er fulgt helt efter bogen, men det er ikke tilfredsstillende, at der ikke sker en afklaring, og folk bare mister eksistensgrundlaget. Som et nyt initiativ for at styrke samarbejdet er der planlagt en fælles konference i november for ankenævnsmedlemmerne fra FTF, LO og AC. Her fra regionen har vi presset på for afholdelse af konferencen og har været med i forberedelsesarbejdet. 11

12 Samarbejdet med andre organisationer. FTF region Midt har et godt og fornuftigt samarbejde med LO, AC og en række faglige organisationer på områder som arbejdsmiljøindsats, beskæftigelsespolitik, ankenævn, velfærdsinitiativer, MED, 1. maj Samarbejdet sker i form af formelle mødefora, men også i form af netværk og mere uformelle samarbejdsrelationer. Udgangspunktet er, at hovedorganisationerne og den samlede fagbevægelse har mange fælles faglige og politiske interesser, og samlet har vi de bedste muligheder for at opnå indflydelse og gennemslagskraft. I Viborg Kommune har vi f.eks. et godt samarbejde med LO og alle LO-organisationerne. Det kommer primært til udtryk gennem fælles arrangementer, hvor FTF er involveret med økonomi og "praktisk medhjælp" og gennem MED-systemet i Viborg Kommune. De 2 hovedorganisationer har på lokalt plan arrangeret 1. maj - møde og et stort udendørs valgmøde, hvor de lokalt opstillede folketingskandidater "dystede" i rigtig forsamlingshus - stil. Endvidere arrangerer vi i fællesskab et årligt møde med den øverste ledelse i Viborg Kommune i form af kommunaldirektør og borgmester. Til dette møde inviteres alle FTF - og LO - formænd. Senest har det kommunale budget været dagens emne. Hoved - MED i Viborg Kommune afholder før hvert MED - møde åbne formøder, hvor alle organisationer med ansatte i Viborg Kommune bliver inviteret. Det lokale LBR - arbejde har LO som "tovholder" på B - siden. Her deltager FTF - repræsentanten i det forberedende arbejde igennem fælles mødeaktivitet. Repræsentationer Århus Produktionsskole. Repræsentant: Søren Andersen, DS. Søren Andersen har siddet i Århus Produktionsskoles (ÅP) bestyrelse siden foråret Lov om produktionsskoler danner det formelle grundlag for ÅP. Skolens vision At skabe en skole som gør det muligt for de unge at udvikle sig hen imod kvalificeret selvbestemmelse. Hvad er der sket i 2008 ÅP kom ud af 2007 med et mindre overskud og har gennem blandt andet udlejning af lokaler fået stabiliseret økonomien. ÅP har fortsat arbejdet med at finde samarbejdspartnere der kan sikre et stabilt grundlag for at arbejde med nogle af de unge der har sværest ved at finde fodfæste i uddannelsessystemet. Elevsammensætningen giver hele tiden udfordringer, idet erfaringerne viser, at elever af anden etnisk oprindelse ikke må fylde for meget. Regeringens målsætning om at 95 % af en ungdomsårgang skal have en erhvervsuddannelse har i første omgang betydet en vigende elevtilgang, til gengæld har målsætningen betydet at frafaldet på erhvervsskolerne er steget og en 12

13 del af disse elever ender på ÅP. Så alt i alt når ÅP formentlig i mål med det budgetterede års elevtal på 160. Handelsskoler/produktionsskoler. FTF er repræsenteret i bestyrelsen for Handelsskolen Minerva i Randers v/ Anne Sommer Grøn, Finansforbundet. På Århus Købmandsskole er Niels Erik Meller (Finansforbundet) repræsentant for FTF i et fagligt efteruddannelsesudvalg. Erhvervskontaktudvalget i Århus. FTF og AC repræsentant: Anna Pålsson FTF og AC har en fælles plads som besættes med Anne Pålsson (AAR). TV Midt/Vest Repræsentationen i TV Midt/Vest dækkes af Ole Skov og Kirsten Pedersen på vegne af FTF i regionen. Repræsentantskabet er meget bredt sammensat af interesseorganisationer, politikere og støttekredsen. Der afholdes 2 årlige møder. På det ene arbejdes der i grupper med tilknyttet journalist og fotograf at lave en historie, som indgår i et ekstraordinært nyhedsprogram, som bringes og kommenteres på mødet. Nogle af indslagene bringes i de rigtige nyhedsudsendelser i næste uges program. Derved fås der indsigt i, hvor stramt indslagene redigeres, og hvilket teknisk udstyr, der er til rådighed for medarbejderne. Derefter er der repræsentantskabsmøde med orientering fra bestyrelsen og direktør Ivar Brændgaard. Det er medieforliget, der fylder meget. Man har et ønske om, at udsendelserne kan ses både i Nordjylland og i Vestjylland, for at dække de gamle amter. Økonomien spiller en stor rolle, da det er en del af TV 2. Næste år får regionerne en times ekstra sendetid i hverdagene, og man har ansat ekstra personale for at kunne løse denne opgave, men har også skullet spare. Der foregår en del kursusvirksomhed i regi af TV Midt Vest. Der er mulighed for at kommentere programmerne på møderne og fremkomme med ønsker til programmer. Men det er svært at få ønsker opfyldt, da TV aviserne ikke skal indeholde for mange bløde historier fra plejehjem og lignende. I marts afholdes det andet møde med repræsentanterne, hvor indholdet igen er orientering. Der udsendes relevant materiale mellem møderne. FTF Midtjylland har ikke et tilsvarende samarbejde med TV Østjylland. 13

14 Organisatorisk afsnit FTF region Midtjylland og regionsbestyrelsen. Medlemstallet i de tilsluttede organisationer er 71991,fordelt med i Sektion K, i Sektion P, i Sektion S Regionsbestyrelsen: Thor Jensen, LVU (sektion K) Claus Pedersen, DLF (sektion K) Tine Honoré, BUPL (sektion K) Else Kayser, DSR (sektion K) Søren Andersen DS (sektion K) Mette Thomsen DBIO (sektion K) Tina Frank DF (sektion K) Jette Nielsen, Kost & Ernæringsforbundet (sektion K) Peter Gaardsdal Sørensen, Finansforbundet (sektion P) Knud Dreier, DFL (sektion P) Ulrich Monse Konstruktørforeningen (sektion P) Gert Remme, Dansk Politiforbund (sektion S) Esben Jensen, DTL (sektion S) Jakob E. Jørgensen CS (sektion S) Bestyrelsen har konstitueret sig på følgende måde: Thor Jensen, Claus Pedersen, Peter Gaardsdal Sørensen, formand næstformand kasserer FTF Region Midtjylland er repræsenteret i følgende råd, nævn, udvalg, bestyrelser, netværk og arbejdsgrupper: Det regionale Beskæftigelsesråd: Thor Jensen, LVU og Claus Pedersen, DLF som suppleant. 14

15 De lokale Beskæftigelsesråd: Repræsentant: Suppleant: Favrskov: Vakant Hedensted,: Solveig Dein Kjeldgaard, DBIO Birgitte Krusell, DSR Herning: Helen Sørensen, DLF Kirsten Sand, DLF Holstebro: Mette Bille, DSR Ole Jørgensen, Finansf. Horsens: Birgitte Krusell, DSR Ikast-Brande: Lisa Kirkeby, Finansforbundet Per Hesselberg, BUPL Lemvig: Niels Dragersdal, DLF Grete Bækgaard, DSR Norddjurs: Vakant Niels A. Andersen, DLF Odder: Kim Hansen, FSL Randers: Johnny R. Sørensen, DTL Kurt Sørensen, DLF Ringkøbing-Skjern: Ulla Svendsen, DSR Preben Vils Pedersen, DLF Silkeborg: Thor Jensen, LVU Jesper Korshøj, BUPL Skanderborg: Elisabeth Skousen, BUPL Birgit Furholm, DS Skive: Niels Odgaard, DS Leif Primdal, DLF Struer: Grete Riksted, DSR Niels Dragersdal, DLF Syddjurs: Jette Nielsen, K&E Mogens Clausen, DLF Viborg: Claus Pedersen, DLF Per Hesselberg, BUPL Århus, Per Westersø, DS Michael Tøttrup, Prosa Det Regionale Beskæftigelsesankenævn: Thor Jensen, LVU; Claus Pedersen, DLF; Sisse Schaldemose, DS. Uddannelsesudvalg (mødes forud for bestyrelsesmøder i VIA): Thor Jensen, Claus Pedersen, DLF; Mette Thomsen, DBIO, Else Kayser, DSR, Niels Odgaard, DS, Birgitte Krusell, DSR Uddannelsesforum (netværk vedr. uddannelsesspørgsmål): Bestyrelsen, Birgitte Krusell DSR, Niels Odgaard DS, Emmy Drongstrup, DTL, Lasse Langfeldt, LVU, medlemmer uddannelsesudvalg i VIA, 1 repr. fra organisationerne, de studerendes repræsentanter i bestyrelsen i VIA. Århus Produktionsskole: Søren Andersen, DS Bestyrelsen for Handelsskolen i Randers: Anne Sommer Grøn, Finansforbundet DKF/DRO Arbejdsmiljøgruppe: Jette Nielsen, Kost & Ernæringsforbundet. Det rådgivende udvalg for arbejdsmedicinske klinikker i Region Midtjylland: Kirsten Holmboe, DSR. TV MIDT/VEST, repræsentantskab: Kirsten Pedersen, DF, Ole Skov, DLF. 15

16 VIA university college, bestyrelsen: Thor Jensen. VIA efter-/videreuddannelsesudvalg (EVU): Birgitte Krusell, DSR VIA uddannelsesudvalg professionsbachelor off. administration Søren Andersen, DS FTF netværk for bestyrelsesrepræsentanter i Professionshøjskoler: Thor Jensen. Århus kommunes Erhvervskontaktudvalg: v/ Anna Pålsson, Ansatte Arkitekters Råd (AAR) Baggrundsgruppe til repræsentant i Vækstforum Region Midtjylland: Thor Jensen Vækst- og erhvervspolitisk netværk i FTF: Thor Jensen Repræsentanter i Hoved MED: Repræsentant: Suppleant: Regionen: Else Kayser, DSR Gert Pedersen, DSR Ane Gleerup, DSR Gert Pedersen, DSR Jette Nielsen, K&E Lise Lotte Bjerge, K&E Jytte Greve, DSR Henrik Ørskov, DSR Helle Engelsen, DSR Else Jensen, DSR Annette Toft Jacobsen, DBIO Inger Thorborg, DBIO Karen V. Thoustrup, ETF Britt Østrup, ETF Kirsten Hansen, DSR Kirsten Aarestrup, DBIO Favrskov: Inger Badstue, DSR Astrid Bacher, DSR Jette Olsen, DS Lasse Kjeldsen, DLF Jan Ovedal, DLF Finn Rubach-Larsen, BUPL Pernille Rasmussen, DF Esther Nielsen, K&E Hedensted: Susanne Andersen, DSR Nina Rand Edvin Gustafsson, DLF Kenneth Reinholt, DLF Anne Marie Søgaard, BUPL Rikke Ganderup, BUPL Herning: Niels Lynnerup, DLF Helen Sørensen, DLF Anne Grethe Lyhne, DSR Jytte Bech, DSR Anita Kjær, BUPL Per Tordrup, DF 16

17 Holstebro: Torben Voss, DLF Marianne Mikkelsen, DSR Trine Fonager Andersen, BUPL Chanette Stefansen, DS Anders Dalgaard Mikkelsen, DSR Lisbeth Fredberg, DSR Pia Villesen, BUPL Inge Lise Madsen, DS Horsens: Jørgen Pram Gad, DSR Trine Joma, DSR Jeanette Handberg, BUPL Doris Holm, BUPL Anne Grethe Fyrstenberg, DLF Benny Obel, DLF Ikast-Brande: Erik Prøhl, DS Susanne Davis, DF Brian Sønderborg, BUPL Else T. Jørgensen, BUPL Morten Godske Jensen, DLF Lisbet Andersen, DLF Inge Margrethe Mochau, DSR Inge Henriksen, DSR Torben Horshauge, DLF Lemvig: Rita Clausen, DLF Ulla Boeberg Skjødt, DLF Birgit Sandholm, BUPL Birte Hedegaard Nielsen, DSR Jette Nygaard, DSR Norddjurs: Vibeke Binnerup, DSR Hanne Andersen, DF Else Holm Poulsen, DLF Michael Aa. Laursen, DLF Tinne Christiansen, BUPL Inge Nielsen, BUPL Kirsten Højgaard, DS Rita Melin, K&E Odder: Erik Elbæk Christoffersen, DLF Torben Madsen, DLF Lone Brask Bay, BUPL Tina Andreasen, BUPL Bodil Jeppesen, DSR Rita Ernstsen, ETF Randers: Jette Husum, DLF Kurt Sørensen, DLF Ann Pedersen, BUPL Karsten Madsen, BUPL Birgitte Frank, K&E Henrik Hald, DS Sonja Boye, DSR Elisabeth Sørensen, ETF Ringkøbing-Skjern: Preben Vils Pedersen, DLF Jytte Bank-Mikkelsen, DLF Preben Huus, DLF Jørn L. Kristensen, DLF Inge Ask, BUPL Malene Thomsen, BUPL Gerda Bertelsen, BUPL Anette D. Madsen, BUPL Mary-Ann Johansson, DSR Alice Rasmussen, DSR Bente Veggerby, DS Ruth Schneider, DS Samsø: Kirsten Posselt, DLF Mette Manstrup, DLF Dennis Christensen, BUPL Silkeborg: Knud Peter Jensen, DS Michael Mikkelsen, DS Johnny Specht, DLF Ib Deigaard Petersen, DLF Lis Winther, DSR Jytte Leschly, DF Jesper Korshøj Nielsen, BUPL Annette M. Justesen, BUPL 17

18 Skanderborg: Bent Eriksen, DLF Hans Jørgensen, DLF Elisabeth Skousen, BUPL Dorthe K. Nielsen, BUPL Kirsten Friis Clausen, DSR Marianne J.-Krogager, DSR Lisbeth Søgaard, DS Birgit Furholm,DS Skive: Inge Risum Nielsen, DF Niels Borits Sørensen, DF Leif Primdal, DLF Jane Bodilsen, DLF Henny Hestbæk, DS Ida Bech Rump, DSR Doris Højer Bisgaard, DSR Henrik B. Nielsen, BUPL Gitte N. Hansen, BUPL Struer: Maren Birkkjær Jensen, BUPL Helle Tang Sørensen, DSR Eric Mouritzen, DLF Anders Gammelgaard, DLF Niels Dragersdal, DLF Syddjurs: Kim Ager, BUPL Ingrid Planthinn, BUPL Mogens Clausen, DLF Thomas Raa Olsen, DLF Lonnie Basnett, DSR Mette Holst Jensen, DSR Lars Olsen, DS Thyra Jensen, K&E Hanne Jørgensen Viborg: Søren K. Roslyng-Jensen, BUPL Lone G. Bundgaard, BUPL Flemming Kjeldsen, DLF Claus Pedersen, DLF Lone Bengtson, DSR Lene Lange, DSR Aarhus: Gordon Ørskov Madsen, DLF Tine Bendix Holm, DLF Henning Truelsegård, BUPL Birgit Friis, BUPL Mads Bilstrup, DS 18

BESKÆFTIGELSESPLAN. PIXI-udgave. Forside. Hedensted

BESKÆFTIGELSESPLAN. PIXI-udgave. Forside. Hedensted BESKÆFTIGELSESPLAN 2009 PIXI-udgave Forside Hedensted INDHOLD EN INDSATS FOR borgere og virksomheder 3 FAKTA OM ARBEJDSMARKEDET 4 UDFORDRINGER i 2009 5 MÅL i 2009 Beskæftigelsesministerens mål 6 MÅL i

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN. Miniudgave. Forside

BESKÆFTIGELSESPLAN. Miniudgave. Forside BESKÆFTIGELSESPLAN 2012 Miniudgave Forside Indhold Tilbud og bemanding i jobcentret... 3 Situationen lige nu... 4 Jobcenter Hedensteds vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2012... 5 Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 28. oktober

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 28. oktober Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 4.11.2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i LBR

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 30.08.07 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Beskæftigelsesplan 2008 for Jobcenter Greve...4 2. Ansøgning: Støtte

Læs mere

¾ Fagbevægelsens mål og visioner ¾ Det ny system ¾ Kommunale udfordringer ¾ Fagbevægelsen som samarbejdspartner ¾ Vores fokusområder ¾

¾ Fagbevægelsens mål og visioner ¾ Det ny system ¾ Kommunale udfordringer ¾ Fagbevægelsen som samarbejdspartner ¾ Vores fokusområder ¾ 'HWQ\EHVN IWLJHOVHVV\VWHP Fagbevægelsens mål og visioner Det ny system Kommunale udfordringer Fagbevægelsen som samarbejdspartner Vores fokusområder Reformkalenderen Hvad gør vi nu? /2 VPnORJYLVLRQHU LO

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Orientering om Midttrafik

Læs mere

Mødereferat. Tværmagistratslig Thrine Nørgaard d. 11-09-2008. FællesMEDudvalget i Århus Kommune. Dato: 11-09-2008 kl. 12:00 til.

Mødereferat. Tværmagistratslig Thrine Nørgaard d. 11-09-2008. FællesMEDudvalget i Århus Kommune. Dato: 11-09-2008 kl. 12:00 til. Mødereferat Tværmagistratslig Thrine Nørgaard d. 11-09-2008 Møde: FællesMEDudvalget i Århus Kommune Dato: 11-09-2008 kl. 12:00 til. 13:00 Sted: Rådhuset, lokale 390 Til stede: Fraværende: Gæster: Kopi

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 29. august 2014 kl. 9.00-12.00

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 29. august 2014 kl. 9.00-12.00 29. august 2014 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 29. august 2014 kl. 9.00-12.00 Mødet var i DSR, Kreds Hovedstaden, Frederiksborggade 15, 4. sal, 1360 København K Deltagere

Læs mere

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv.

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Arbejdsmarkedsstyrelsen Beskæftigelsesrådets sekretariat Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Beskæftigelsesrådet

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Referat fra årsmøde i FTF Region Nordjylland den 22. november 2017

Referat fra årsmøde i FTF Region Nordjylland den 22. november 2017 Referat fra årsmøde i FTF Region Nordjylland den 22. november 2017 Inden årsmødet holdt Bente Sorgenfrey, formand for FTF et oplæg om samarbejdet mellem FTF og LO med tanke på en sammenlægning af de 2

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus

Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus Side 1 af 5 Et velfungerende arbejdsmarked er en forudsætning for udvikling og vækst, samt for at flest mulige borgere kan forsørge sig selv. Et velfungerende

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 25. september 2008 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 15:00-16:00 Jytte Thisted, Formand Carsten Jespersgaard Jørgen Kruse

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 15. marts 2013 kl. 9.00-12.00

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 15. marts 2013 kl. 9.00-12.00 3. maj 2013 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 15. marts 2013 kl. 9.00-12.00 Mødet afholdes i Kost & Ernæringsforbundet Nørrevoldgade 90, 1358 Kbh. K Lokale A 19, 1. sal Deltagere:

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 19.02.09 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Hul igennem til virksomhederne...3 2. Evaluering af Jobbutikken...4

Læs mere

Gigtforeningens Vestjyllandskreds

Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer kommuner Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds - et tilbud til dig

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 15.05.08 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Dialog med Det Regionale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesregionen

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 18. juni 2010, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale D, Medborgerhuset, Søvej 3, Silkeborg Deltagere: Afbud: Bent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling Faggruppeklubben Social og Sundhedshjælpere og Hjemmehjælpere Tirsdag den 26. februar 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg

Læs mere

1. Lokalt Beskæftigelsesudvalg 3 2. Tema drøftelse beskæftigelsesområdet. 6 3. Mødekalender for 2006 7 4. Produktionsskolen Kongshøjgaard 8

1. Lokalt Beskæftigelsesudvalg 3 2. Tema drøftelse beskæftigelsesområdet. 6 3. Mødekalender for 2006 7 4. Produktionsskolen Kongshøjgaard 8 Referat fra Beskæftigelsesudvalgets møde den 23. februar 2006 Indholdsfortegnelse 1. Lokalt Beskæftigelsesudvalg 3 2. Tema drøftelse beskæftigelsesområdet. 6 3. Mødekalender for 2006 7 4. Produktionsskolen

Læs mere

Referat af møde i Beskæftigelsesrådet i Midtjylland den 14. juni 2006

Referat af møde i Beskæftigelsesrådet i Midtjylland den 14. juni 2006 Referat af møde i Beskæftigelsesrådet i Midtjylland den 14. juni 2006 Pkt. 1.A Valg af formand Beskæftigelsesrådets medlemmer skal jf. 38 stk. 5 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Uddannelse i Region Midtjylland

Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelse i Region Midtjylland - uddannelsespolitik som led i vækst og udvikling Pia Fabrin, 12. august 2015 www.regionmidtjylland.dk Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelsessystemet i Region Midtjylland

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 26. nov. 2012 Mødetid: 15.00 Mødested: Mødelokale 1 Til stede: Per Laursen (DA), Jens Christian Sørensen (DA), Hans Sørensen (LO), Birgit Øllegaard Kristianesen

Læs mere

K K R M I D T J Y L L A N D

K K R M I D T J Y L L A N D REFERAT 2008 K K R M I D T J Y L L A N D Dato : 03-10-2008 Tidspunkt: 09:00 Sted: Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser og

Læs mere

Gigtforeningens Vestjyllandskreds

Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer kommuner Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds - et tilbud til dig

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21. maj 2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet arbejdskraft Bilag til Regionsrådets møde den 19. november 2008 Punkt nr. 18 arbejdskraft Regionshuset Viborg Regional

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 15. september 2008 Beskæftigelsesplan 2009 for Jobcenter Århus Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume

Læs mere

Referat fra møde i det lokale beskæftigelsesråd.

Referat fra møde i det lokale beskæftigelsesråd. Referat fra møde i det lokale beskæftigelsesråd. Mødedato 3. december 2007 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt: 17:00 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - byrådssalen Afbud: Jan Nielsen, Thyge Pind, Klaus

Læs mere

Referat fra møde i det lokale beskæftigelsesråd.

Referat fra møde i det lokale beskæftigelsesråd. Referat fra møde i det lokale beskæftigelsesråd. Mødedato 27. november 2006 Starttidspunkt 14:00 Sluttidspunkt: 16:20 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - kantinen Afbud: Tom H. Thomsen. Suppleant Søren

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf 33 31 32 96 35 36 Erling Madsen Karup/Kølvrå Krolf 31 34 32 97 35 164 Hans Brogård Vestfjends

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 12. maj 2011, kl. 12.00 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Driftssituationen i Jobcentret...2 3. Konference psykisk arbejdsmiljø...3 4. Evaluering af Unge-projekt...4

Læs mere

Referat. Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)

Referat. Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Referat Møde nr. : 04/2010 Sted : Mødelokale 3. Rådhuset i Grenaa Dato : 24. august 2010 Start kl. : 12:00 Slut kl. : 15:00 Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Torben Nielsen,

Læs mere

FTF-Region Hovedstaden beretning årsmødet 2008

FTF-Region Hovedstaden beretning årsmødet 2008 Den 18. november 2008/AL/kp Det talte ord gælder: FTF-Region Hovedstaden beretning årsmødet 2008 Da vi var samlet sidste år til årsmøde den 12. november var det dagen før folketingsvalget. Vi fik foretaget

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. august 2014, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Genbehandling af ansøgning om tilskud til det regionale børnekulturprojekt Fra Hav til Hav

Bilag. Region Midtjylland. Genbehandling af ansøgning om tilskud til det regionale børnekulturprojekt Fra Hav til Hav Region Midtjylland Genbehandling af ansøgning om tilskud til det regionale børnekulturprojekt Fra Hav til Hav Bilag til Regionsrådets møde den 7. februar 2007 Punkt nr. 15 Hav til Hav Udgifter Løn til

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 31. oktober 2013 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 Mødet afholdtes i Københavns Politiforening, H. C. Andersens Boulevard 42, 1. 1553 København

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ergoterapeutforeningen. Region Midt Nord den 8. april 2014. Afholdt på Via University College, Viborg

Referat af generalforsamling i Ergoterapeutforeningen. Region Midt Nord den 8. april 2014. Afholdt på Via University College, Viborg Referat af generalforsamling i Ergoterapeutforeningen Region Midt Nord den 8. april 2014 Afholdt på Via University College, Viborg Regionsformand Lisbeth Krabbe bød velkommen til de fremmødte. PKT 1: VALG

Læs mere

Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning. v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard

Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning. v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard Det siger partnerskabsaftalen uddannelsespolitikkerne Aftale mellem Regeringen og Vækstforum

Læs mere

Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd.

Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd. Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd. Mødedato 19. februar 2007 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt: 17:20 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - kantinen Afbud: Klaus Rønholt. Ingrid Nielsen

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 14. november 2013 kl. 12.30 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Driftssituationen i Jobcenteret.... 2 3. Resultatmål for projekt: Ekstraordinære initiativer

Læs mere

Referat af FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Tirsdag den 21. februar 2012 Kl hos BUPL Storkøbenhavn; Lindevænget 19, 2750 Ballerup

Referat af FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Tirsdag den 21. februar 2012 Kl hos BUPL Storkøbenhavn; Lindevænget 19, 2750 Ballerup 24. februar 2012 Referat af FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Tirsdag den 21. februar 2012 Kl. 9.00-12.00 hos BUPL Storkøbenhavn; Lindevænget 19, 2750 Ballerup Tilstede: Alice Linning, Lars Christensen,

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 21. august 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

Referat af møde Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Torsdag den 26. marts 2009, kl

Referat af møde Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Torsdag den 26. marts 2009, kl Referat af møde Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Torsdag den 26. marts 2009, kl. 10.30 12.00 Mødet afholdt på Cafe Danner Slotsgården 11, 3630 Jægerspris. Efter mødet var der fælles frokost

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 19.01.2010, kl. 08:30 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden...... 3 2 Udpegning af næstformand...... 4 3 Mødekalender for 2010...... 5 4

Læs mere

Referat fra LBR mødet den 25. august 2008

Referat fra LBR mødet den 25. august 2008 Referat fra LBR mødet den 25. august 2008 kl 14.00 i Jobcenter Struer Afbud/fraværende: Martin Munkebo, Mona Rask, Grethe Riksted, Poul Kjær Nielsen, Iben Kollemorten og Annelise Knudsen (suppleant). 1)

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe har en suppleant, men dagsorden er tilsendt Jens Callesen som Allans suppleant.

Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe har en suppleant, men dagsorden er tilsendt Jens Callesen som Allans suppleant. Referat fra FTF Region Sjælland Nykobbelvej 1 4200 Slagelse Bestyrelsesmøde d. 11. oktober 2013 Nykobbelvej 1, Slagelse Kl. 11 13.30 Punkt t Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

DAGSORDEN for DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD. Møde 6. Tirsdag den kl Erhvervscenter Espelunden Nord, Transformervej 17

DAGSORDEN for DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD. Møde 6. Tirsdag den kl Erhvervscenter Espelunden Nord, Transformervej 17 Gladsaxe Kommune Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Jobcenter Gladsaxe Det Lokale Beskæftigelsesråd DAGSORDEN for DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Møde 6 Tirsdag den 04.09 2007 kl. 16.30

Læs mere

Jane Stella Winther og Nick Andrés Winther Kristensen Fjordparken 220 8700 Horsens. ret: 23 10-2014. Godsbanegade 1, 1. tv.

Jane Stella Winther og Nick Andrés Winther Kristensen Fjordparken 220 8700 Horsens. ret: 23 10-2014. Godsbanegade 1, 1. tv. ret: 23 10-2014 Navn og adresse Pårørende Godsbanegade 1, 1. tv. Jens Nielsen - Tlf.: 29768036 Mail : jens-nielsen01@jubii.dk Tove Nielsen - Tlf.: 75621368 / 24251224 Godsbanegade 1, 1 th. Flemming Hjortlund

Læs mere

Referat fra møde i det lokale beskæftigelsesråd.

Referat fra møde i det lokale beskæftigelsesråd. Referat fra møde i det lokale beskæftigelsesråd. Mødedato 26. marts 2007 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt: 16.15 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - kantinen Afbud: Lars Juul Andersen Fraværende: Mødedeltagernes

Læs mere

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Til medlemmerne af bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen Bestyrelsen Den 16.04.07 Journal nr.: Bestyrelsen, 2. møde Sagsbehandler: DL Direkte nr.: 9627 2917 Referat fra møde i bestyrelsen for Social

Læs mere

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg 14233 MFM Allan Bak, Allan SMT Silkeborg 9233 MFM Alma Heinesen, Alma SMT Silkeborg

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 15. maj 2014 kl. 12.30 i Mødelokale 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Driftssituationen i Jobcenteret.... 2 3. LBR regnskab 2013... 3 4. LBR budget 2014.... 4 5. Underretning

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 27. marts 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 14.05.09 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Beskæftigelsesplan 2010...3 2. Resultatrevision for indsatsåret 2008...5

Læs mere

Input til et godt samarbejde mellem jobcentre og virksomheder

Input til et godt samarbejde mellem jobcentre og virksomheder Arbejdsmarkedsstyrelsen, februar 2011 2 3 Jobcenteret kan kun løse sin opgave med at få de ledige i job, hvis de yder en god service over for virksomhederne og kender det lokale arbejdsmarked herunder

Læs mere

Referat af dagsorden:

Referat af dagsorden: Referat af afdelingsbestyrelsesmød torsdag den 20. september 2012 Tilstede: Ulla Gram, Per Brobæk Madsen, Karen Munk Andersen, Tina Groth, Lotte Christensen, Kim Barslund, Ellen Christiansen, Jytte Kristiansen,

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 15.11.07 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Orientering om status på jobcentrets resultater...3 2. Orientering

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 30. august 2013 kl. 09.00-12.00

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 30. august 2013 kl. 09.00-12.00 24. september 2013 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 30. august 2013 kl. 09.00-12.00 Mødet blev afholdt i Kost- og Ernæringsforbundet, Nørre Voldgade 90, 1358 København K Mødelokalet

Læs mere

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3).

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3). Lokalt Beskæftigelsesråd (LBR) DAGSORDEN Møde nr. : 04/2008 Sted : Mødelokale 2 Dato : 16. april 2008 Start kl. : 12.00 Slut kl. : 14.00 Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Torben Nielsen, DA Tom Levi Larsen,

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

REFERAT. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde 14. Tirsdag den kl Jobcenter Gladsaxe, Gladsaxevej 372

REFERAT. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde 14. Tirsdag den kl Jobcenter Gladsaxe, Gladsaxevej 372 Gladsaxe Kommune Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Jobcenter Gladsaxe Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT af Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde 14 Tirsdag den 19.05 2009 kl. 16.30-19.00

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 041. Godkendelse af dagsorden 58 042. Godkendelse af referat 59 043. Opfølgning på brugen af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AOF CENTER MIDTJYLLAND

VEDTÆGTER FOR AOF CENTER MIDTJYLLAND VEDTÆGTER FOR AOF CENTER MIDTJYLLAND 1 NAVN 1.1 Centerets navn er AOF Center Midtjylland (AOF MIDT). 2 HJEMSTED 2.1 Centerets dækningsområde er Region Midtjylland og gennemfører aktiviteter i kommunerne

Læs mere

Heldagsseminar Kompetencerådet KOMPETENCEmidt

Heldagsseminar Kompetencerådet KOMPETENCEmidt Heldagsseminar Kompetencerådet KOMPETENCEmidt VEU-center midt/øst Udviklingskontrakt og organisering Kirsten Holmgaard 8. april 2010 Tids- og procesplan 18.12.2009 UVM udmelder, at Mercantec skal være

Læs mere

Det Midtjyske Kompetenceråd - Status & perspektiver

Det Midtjyske Kompetenceråd - Status & perspektiver Det Midtjyske Kompetenceråd - Status & perspektiver v/ Fællesformand Viggo Thinggård, HK Østjylland, Formand for Kompetencerådet og medlem af Vækstforum. Det siger partnerskabsaftalen Aftale mellem Regeringen

Læs mere

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer Herning 12. november 2008 v/ Bent Mikkelsen Markedsvilkår og rammevilkår Statslige rammevilkår -Skat -Afgifter -Regulering Markedsvilkår

Læs mere

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Mandag den 17. maj 2010, kl Jobcenterets mødelokale

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Mandag den 17. maj 2010, kl Jobcenterets mødelokale Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Mandag den 17. maj 2010, kl. 16.00 18.00 Jobcenterets mødelokale Indholdsfortegnelse: Sag nr. 1 Aktuel orientering om arbejdsmarkedet i Frederikssund.

Læs mere

DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD ÅBEN DAGSORDEN. Økonomisk status for LBR s bevilling til særlige initiativer (bilag vedlægges)

DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD ÅBEN DAGSORDEN. Økonomisk status for LBR s bevilling til særlige initiativer (bilag vedlægges) DET LOKALE afholder møde torsdag den kl. 14.00 i Jobcenter Vejens mødelokale Rådhuspassagen 8, 2. sal i Vejen Fraværende med anmeldt forfald: Marianne Pedersen Henry Johannsen deltog som suppleant Hans

Læs mere

Beskæftigelsesområdet - Det tværkommunale samarbejde

Beskæftigelsesområdet - Det tværkommunale samarbejde Beskæftigelsesområdet - Det tværkommunale samarbejde -MØDE DEN 14. NOVEMBER 2014 FORMÅL MED OPLÆGGET Fortælle om den nye beskæftigelsesreform som fra 2015 vender op og ned på beskæftigelsessystemet, som

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. november

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. november Til LBR Syddjurs Dato: 28.11.2012 Sagsbeh.: Helle Dueholm Sags nr. 12/42166 Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. november Tilstede: Gunnar Sørensen, Michael Udsen, Berit Dehli, Lisbeth Bøwes,

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

DAGSORDEN. Arbejdsmarkedsudvalget. Møde nr. : 05/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3. Dato : 16. maj 2007 Start kl. : Slut kl.

DAGSORDEN. Arbejdsmarkedsudvalget. Møde nr. : 05/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3. Dato : 16. maj 2007 Start kl. : Slut kl. Arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 05/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3. Dato : 16. maj 2007 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Mødet starter Kalorievej 15, Grenaa (kl. 14.00-15.00). Medlemmer

Læs mere

LO s fremtidige lokale og regionale struktur. LO s Landsmøde 20.-21. april 2005 LO-skolen Helsingør

LO s fremtidige lokale og regionale struktur. LO s Landsmøde 20.-21. april 2005 LO-skolen Helsingør LO s fremtidige lokale og regionale struktur LO s Landsmøde 20.-21. april 2005 LO-skolen Helsingør 1 Indledning Præsentation af kongresiruvodjhw til fremtidig lokal og regional struktur Fra september 2004

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Godkendt af Midttrafiks repræsentantskab 5. januar 2007 Godkendt af Trafikstyrelsen 5. september 2007 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Koncept for håndtering af flaskehalslisten

Koncept for håndtering af flaskehalslisten Koncept for håndtering af flaskehalslisten Beskæftigelsesregion Midtjylland August 2006 Koncept for håndtering af flaskehalsbevillingen Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 1 2. FLASKEHALSBEVILLINGEN...

Læs mere

Referat FTF Region Hovedstadens Bestyrelsesseminar den 10. og 11. maj 2012. Hotel Frederiksdal, Kongens Lyngby

Referat FTF Region Hovedstadens Bestyrelsesseminar den 10. og 11. maj 2012. Hotel Frederiksdal, Kongens Lyngby Referat FTF Region Hovedstadens Bestyrelsesseminar den 10. og 11. maj 2012 Hotel Frederiksdal, Kongens Lyngby Deltagere: Bestyrelse: Alice Linning, Vibeke Westh (kun 11/5), Lars Christensen, Majbrit Berlau

Læs mere

INDBYDELSE. Stigende ledighed fortsat mangel på arbejdskraft. Vi byder velkommen til Beskæftigelsesrådets forårskonference

INDBYDELSE. Stigende ledighed fortsat mangel på arbejdskraft. Vi byder velkommen til Beskæftigelsesrådets forårskonference INDBYDELSE Vi byder velkommen til Beskæftigelsesrådets forårskonference Stigende ledighed fortsat mangel på arbejdskraft Beskæftigelsesregion Syddanmark Det regionale Beskæftigelsesråd i Syddanmark inviterer

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 18. marts 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale C, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere:

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars REFERAT FOR BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 21. SEPTEMBER 2006 KL. 16.00 PÅ AARS RÅDHUS Indholdsfortegnelse 16 Orientering om budget 2007 17 Produktionsskolen

Læs mere

HER OG NU s første udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s første udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Februar 2006 HER OG NU s første udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Fratrædelsesaftalen 2006 Evaluering af lønsamtaler 2005 Individuelle lønsamtaler 2006 Ændring

Læs mere