Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd."

Transkript

1 Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd. Mødedato 19. februar 2007 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt: 17:20 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - kantinen Afbud: Klaus Rønholt. Ingrid Nielsen forlod mødet kl og deltog ikke i behandlingen af punkterne Fraværende: Ingen. Mødedeltagernes underskrift: Benny Petersen, LO (formand) Peter Bendtzen, PLO Ingrid Nielsen, DSI Lars Juul Andersen, Faxe Kommune Tom H. Thomsen, LO Søren Vagn Hansen Jan Nielsen, DA Thyge Pind, FTF Klaus Rønholt, DA Sisse Schønfeld Pia Danielsson, LO Johnny Bengtson Deltagende embedsmænd: Kommunal jobcenterchef Erik Rasmussen Statslig jobcenterchef Gotfred Frederiksen Virksomhedskoordinator Helle Nørregaard Sekretariatsmedarbejder Jakob Sloth Petersen Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Valg af formandssuppleant Budget Funktionsbeskrivelse for projektkoordinator Mødeplan Visioner for beskæftigelsesindsatsen Budget 2007 aktivbevilling stat Diverse statistikker Befordringsgodtgørelse i forbindelse med rådets møder Suppleanters deltagelse i rådets møder Nye medlemmer Meddelelser / orientering fra rådets medlemmer Meddelelser / orientering fra jobcenteret Sager til næste LBR-møde Side 1 af 16

2 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. Side 2 af 16

3 2. Valg af formandssuppleant LBR skal vælge en formandssuppleant. Valgperioden er indtil 30. april Forretningsorden for LBR samt lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Jobcenteret indstiller at der vælges en formandssuppleant. Der mangler endnu at blive udpeget en repræsentant fra DA. Valg af formandssuppleant udsættes til næste møde. Rådet er enig om, at Jan Nielsen DA tager kontakt til muligt emne som rådsmedlem udpeget af DA og samtidig vil Jan Nielsen undersøge muligheden for at en repræsentant fra DA vil påtage sig formandssuppleantposten. Side 3 af 16

4 3. Budget 2007 Arbejdsmarkedsstyrelsen har den 5. september 2006 meddelt, at LBR s tilskudsbeløb i år 2007 er på kr. Formålet med tilskuddet er at iværksætte lokale initiativer der kan bidrage til en forebyggende indsats for personer, der har svært ved at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet, eller bidrage til at personer på kanten af arbejdsmarkedet får beskæftigelse. Tilskuddet kan anvendes til alle målgrupper. Forsørgelsesgrundlaget har således ikke nogen betydning for hvilke aktiviteter der kan igangsættes. Beskæftigelsesministeren har i juli udmeldt indsatsområdet for 2007 for anvendelse af tilskuddet. Heraf fremgår det, de lokale beskæftigelsesråd understøtter aktiviteter overfor de mest udsatte grupper på arbejdsmarkedet, for hvem den hidtidige indsats ikke har været tilstrækkelig til at finde veje til beskæftigelse, jf. En chance for alle. De initiativer der påtænkes gennemført, skal ligge inden for de overordnede rammer i jobcenterets beskæftigelsesplan. Inden for dette overordnede formål kan tilskuddet anvendes til: 1. Efter lokale forhold at udvikle og underbygge virksomhedernes medvirken i virksomhedsrettede tilbud. 2. Efter lokale forhold at udvikle nye tilbud og nye jobtyper til personer med begrænsninger i arbejdsevnen, eller som i øvrigt har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. 3. Opkvalificering og efteruddannelse af medarbejdere. 4. Evaluering og formidling. I Arbejdsmarkedsstyrelsens skrivelse af 5. september 2006 præciseres det, at Kommunen betaler udgifterne ved rådets virksomhed, herunder varetagelse af administration, regnskab, revision m.m. af tilskuddet. Tilskuddet kan ikke anvendes til denne administration Honorarer, kørselsgodtgørelse og tabt arbejdsfortjeneste til medlemmer af rådet kan ikke afholdes over tilskuddet. Eneste undtagelse er repræsentanter for PLO. Det lokale beskæftigelsesråd kan ikke selv ansætte medarbejdere til at udføre rådets aktiviteter, men kan anmode kommunen om at projektansætte medarbejdere til disse funktioner. Det lokale beskæftigelsesråd kan til det efterfølgende år overføres op til 25% af den i bevillingsåret udmeldte bevilling. Lov nr. 522 af 24. juni 2005 samt vejledning hertil. Sagen afgøres af: Det lokale beskæftigelsesråd Jobcenteret anbefaler, at der afholdes en jobbørs i foråret 2007, hvor ledige og virksomheder mødes. Side 4 af 16

5 Jobcenteret udarbejder oplæg til afvikling af et jobbørsarrangement ultimo april / primo maj Oplægget behandles på næste møde. Side 5 af 16

6 4. Funktionsbeskrivelse for projektkoordinator Formanden har LBR har udarbejdet forslag til en funktionsbeskrivelse fora projektkoordinator. Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats Ca kr. årligt Sagen afgøres af: LBR og Faxe byråd Formanden indstiller funktionsbeskrivelse til godkendelse Funktionsbeskrivelse blev kommenteret. Der var enighed om, at udsætte behandlingen af sagen til næste møde. Formand og formandssuppleant drøfter inden næste møde funktionsbeskrivelsen med jobcenterets ledelse. Side 6 af 16

7 5. Mødeplan 2007 Tidligere behandlet: LBR den 27. november 2006 punkt 23. Rådet har tidligere besluttet, jf. forretningsordenen, at afholde 4 møder samt 2 konferencer / seminarer om året. Forslag til mødedatoer i 2007: Mandag den 26. marts april Mandag den 7. maj Mandag den 21. maj Mandag den 2. juli Mandag den 20. august Mandag den 8. oktober Mandag den 3. december (fælleskonference med beskæftigelsesudvalget om beskæftigelsesplan 2008) DATO skal fastlægges, da BU ikke kunne den 16. (resultatrevisionen) (høringssvar til resultatrevisionen) (½ dags-konference for LBR) Møderne holdes på Rønnede Rådhus med start kl og slut kl Sagen afgøres af: Det lokale beskæftigelsesråd Til drøftelse og fastsættelse af mødetidspunkter i år Mødeplanen godkendt. Beskæftigelsesregionen afholder den 26. april 2007 en beskæftigelsespolitisk konference for LBR og beskæftigelsesudvalg. Der er derfor enighed om at den lokale konference mellem LBR og Faxe Kommunes beskæftigelsesudvalg afholdes efter den 26. april LBR afventer forslag fra beskæftigelsesudvalget til datoer. Side 7 af 16

8 6. Visioner for beskæftigelsesindsatsen Tidligere behandlet: LBR den 9. oktober 2006 punkt 14 og 27. november 2006 punkt 26. LBR og Beskæftigelsesudvalget holdt den 13. september 2006 en fælles temadag med det formål at formulere en fælles vision for beskæftigelsesindsatsen i Faxe Kommune. Niras Konsulenterne afviklede temadagen og havde samtidig til opgave, at udarbejde en rapport, hvor alle visioner og idéer fra LBR og Beskæftigelsesudvalg blev nedfældet. Fra rapporten kan uddrages følgende forslag til visioner samt handlingsplan: A. Tænk utraditionelt og skab handling på tværs Det skal være attraktivt At arbejde og bo i Faxe Kommune At have virksomhed i Faxe Kommune At alle i Faxe Kommune har en uddannelse At skabe og forandre arbejdspladser så de kan rumme borgere, der enten ikke har fuld arbejdsevne, eller til dem der skal have hjælp til at komme i gang B. Jobcentret det naturlige valg, når virksomheder søger samarbejdspartnere inden for rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Afstanden skal gøres kort I forhold til at virksomhederne kan få den arbejdskraft, de har brug for Mellem virksomheden og de arbejdssøgende Fra sygdom til at være i arbejde igen At borgernes ressourcer udnyttes positivt, og at jobcentret er deres partner i forhold til formidling af arbejdspladser Sagen afgøres af: Det lokale beskæftigelsesråd. Bilag: Beskæftigelsesudvalgets godkendte visioner. Jobcenteret indstiller, at beskæftigelsesudvalgets visioner tages til efterretning. Under henvisning til Beskæftigelsesplanen for Jobcenter Faxe 2007, anbefaler LBR, at LBR nævnes i visionspapiret, som en relevant samarbejdspartner. Side 8 af 16

9 7. Budget 2007 aktivbevilling stat. Endelig budgetudmelding af 5. januar Aktivramme på 6,7 mill. kr. med et udsvingsbånd på 0,3 mill. kr. Aktivrammen målsættes til at bidrage til aktivering af omregnet til 142 helårspersoner. Den udmeldte Aktivramme omfatter finansiering af afledte udgifter igangsat 2006 eller tidligere. Fordeling af aktivrammen på budgetposter FL-konto Aktivitet Kr. Afløbsudgifter fra tidligere år Opkvalificering og vejledning Andre Aktører Under opgørelse Informations- og formidlingsaktiviteter Hjælpemidler Mentor Ikke budgetteret Budgetudmelding Budget omfatter udgifter til gennemførelse af flaskehalsindsats, hvortil der er refusionsmulighed op til 50% af afholdte udgifter, afhængig af jobcenter Faxes andel af den samlede flaskehalsindsats i region Hovedstaden og Sjælland. Budget omfatter ikke udgifter til: Voksenlærlinge, løntilskud og forsørgelse Budgetterede helårspersoner: Aktivitet Jobcenter-stat Anden aktør Heraf afløb fra I alt tidligere år Opkvalificering Virksomhedspraktik Løntilskud offentlig Løntilskud privat VEUF - forsikrede VEUF ikke forsikrede 2,8 0, Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Side 9 af 16

10 Se ovenfor Sagen afgøres af: Det lokale beskæftigelsesråd. Bilag: Jobcenteret indstiller, at bevillingen tages til efterretning. Taget til efterretning. Side 10 af 16

11 8. Diverse statistikker Jobcenteret fremlægger diverse statistikker over ledige forsikrede og ikke-forsikrede, fleksjob, ledighedsydelse og sygedagpenge. Sagen afgøres af: Det lokale beskæftigelsesråd Jobcenteret indstiller, at statistikkerne tages til efterretning. Bilag: Diverse statistikker vil blive udsendt senest fredag den Til efterretning. Side 11 af 16

12 9. Befordringsgodtgørelse i forbindelse med rådets møder Det lokale beskæftigelsesråd har forespurgt om mulighed for ydelse af befordringsgodtgørelse m.m. i forbindelse med rådets møder. Diæter og tabt arbejdsfortjeneste I henhold til gældende lovgivning er medlemmer af det lokale beskæftigelsesråd ikke automatisk berettiget til at modtage diæter og tabt arbejdsfortjeneste for deltagelse i rådets møder, kurser m.m. Det er overladt til Faxe Byråd at afgøre, om der skal udbetales diæter eller erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til rådets medlemmer. En beslutning skal omfatte alle medlemmer af rådet. Undtagelse Repræsentanten for Praktiserende Lægers Organisation, jf. 45, stk. 1, nr. 7, skal honoreres efter taksten for socialmedicinsk samarbejde efter landsoverenskomsten mellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg og Praktiserende Lægers Organisation. Befordringsgodtgørelse Der vil kunne ydes befordringsgodtgørelse ved vedtagelse i rådets møder. Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats samt lov om kommunernes styrelse. Sagen afgøres af: Det lokale beskæftigelsesråd. Bilag: Jobcenteret indstiller, at reglerne tages til efterretning. LBR anbefaler over for Faxe Byråd, at der ydes medlemmerne af rådet erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til møder og andre aktiviteter. Befordringsgodtgørelse ydes efter gældende regler. Ingrid Nielsen forlod mødet og deltog ikke i behandlingen af resten af dagsordenen. Side 12 af 16

13 10. Suppleanters deltagelse i rådets møder Der blev på rådets møde i november 2006 rejst spørgsmål om suppleanters deltagelse i rådets møder. Der foreligger ingen lovmæssige begrænsninger. Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Sagen afgøres af: Det lokale beskæftigelsesudvalg Jobcenteret indstiller forslaget til drøftelse. Godkendt at suppleanter kan deltage efter samråd med formanden. Side 13 af 16

14 11. Nye medlemmer LO har meddelt, at Hanne Hennings er udtrådt og i stedet for er Pia Danielsson valgt som nyt medlem. Lovgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Økonomiske konsekvenser Sagen afgørelse af: Byrådet Jobcenteret indstiller, at valget tages til efterretning. Taget til efterretning. Side 14 af 16

15 12. Meddelelser / orientering fra rådets medlemmer Sisse Schønfeld spurgte til handicapkonsulenter i jobcenteret. Gotfred Frederiksen redegjorde for ordningen, som indtil videre varetages af en statslig medarbejder i jobcenteret. 13. Meddelelser / orientering fra jobcenteret Status på møde med lægerne. Formanden oplyste, at ledelsen i jobcenteret vil indkalde lægerne til et orienteringsmøde. På et senere tidspunkt vil der blive afholdt et møde mellem sagsbehandlerne og lægerne. Status på møde med A-kasserne Formanden oplyste, at ledelsen i jobcenteret vil indkalde A-kasserne til et orienteringsmøde. På et senere tidspunkt vil der blive afholdt et møde mellem sagsbehandlerne og A-kasserne Status på kompetenceudvikling af medarbejderne Erik Rasmussen oplyste, at jobcenteret er ved at tilrettelægge kurser for medarbejderne til afviklingen inden udgangen af marts måned Status på LBR s opdaterede hjemmeside Helle Nørgaard præsenterede LBRs nye hjemmeside som findes under Erik Rasmussen udleverede kontrakten indgået mellem beskæftigelsesregionen og beskæftigelsesministeren om beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark. Erik Rasmussen udleverede KL s indbydelse til jobcamp 07 en beskæftigelsespolitisk konference den 21. og 22. maj 2007 i Ålborg for kommunalpolitikere, medlemmer af de lokale og regionale beskæftigelsesråd og ledende embedsmænd. På næste LBR-møde tages stilling til deltagelsen fra LBR s side. 14. Sager til næste LBR-møde 1. valg af formandssuppleant 2. budget 2007 projektbeskrivelse for jobbørsarrangement 3. funktionsbeskrivelse for projektkoordinator 4. diverse statistikker 5. Svar fra byrådet om erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste 6. konference jobcamp 07 den 21. og 22. maj 2007 i Ålborg. 15. Aktivitetskalender Januar Februar Marts April Maj Juni 19.2: LBR 26.3: LBR Fælleskonference LBR og BEU om beskæftigelsesplan : Resultatrevision 26.4: Beskæftigelsespolitisk konference med beskæftigelsesregionen 21.5: Høringssvar resultatrevision 21. og 22.5: KL s jobcamp konference Side 15 af 16

16 Juli August September Oktober November December 2.7: ½-dags 20.8: LBR 8.10: LBR 3.12 LBR konference LBR Side 16 af 16

Det Lokale Beskæftigelsesråd-Faxe

Det Lokale Beskæftigelsesråd-Faxe Mødedato 31. marts 2008 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt: 17:00 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - byrådssalen Afbud: Thyge Pind, Lars Juul Andersen, Jan Nielsen, Bent Larsen Fraværende: Jobcenterchef

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Anne

Læs mere

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd Referat Den 18. december 2012, kl. 15:00 holdt Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i mødelokale 3, Landemærket 26, Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 27 Mødet slut kl. 17.00 Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21. maj 2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i

Læs mere

Dagsorden. Det lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Den 9. oktober 2012, kl. 15:00 holder Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i Mødelokale 3, Landemærket 26, 3700 Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 26 Mødet slut kl. Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3. sal, indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Anne Marie Gamtofte, Freddy Nymark Knecht,

Læs mere

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats Afsnit I Kapitel 1 Afsnit II Kapitel 2 Afsnit III Kapitel 3 Afsnit IV Kapitel 4 Afsnit V Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Afsnit VI Kapitel

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 1, Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 8 Økonomi 2013 og 2014 3 9 Emner til fællesseminar 5 10 LBRs virksomhedsrettede

Læs mere

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 041. Godkendelse af dagsorden 58 042. Godkendelse af referat 59 043. Opfølgning på brugen af

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 30. august 2007 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00-18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/44 Godkendelse af referat...

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 06.12.2012 kl. 16:30 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/10 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 6. december 2012 1. Godkendelse

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 20. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:40 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget : Onsdag den 04. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:12 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgetmøde Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene

Læs mere

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 27. august 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/124 Godkendelse

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan Jobcenter Odder

Beskæftigelsesplan Jobcenter Odder Beskæftigelsesplan Jobcenter Odder 2008 1 Indholdsfortegnelse: 1. Ministerens 3 mål for beskæftigelsesindsatsen 2008 side 3 2. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer side 4 2.1. Udbuddet af

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 10-09-2008 Mødested: Kløvervænget 26, kantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Henny Jacobsen, Poul Larsen, Brian Rasmussen,

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 3. marts 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 3. marts 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 3. marts 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering - marts...2 3. JA - Aktiverings- og revalideringsstrategi

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 1. december 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Årsplan for dialogtemaer om

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring Møde slut: Fraværende: Marian Aagaard, Morten Lundgreen, Hansi Petersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 41 Beskæftigelsesreformen

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune 22. kl. 16:30 Brovst Rådhus, mødelokale 2 Jammerbugt Kommune 2 Åbne dagsordenspunkter 1 Godkendelse af dagsorden 4 2 Godkendelse af referat fra

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 05. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe (O) John

Læs mere

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3.

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. sal Deltagere: Rita Andreasen, Solveig Christensen, Anne Marie Gamtofte,

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

REFERAT Af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 30. januar 2012, kl. 16.00 18.00, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk, Lokale 1.A

REFERAT Af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 30. januar 2012, kl. 16.00 18.00, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk, Lokale 1.A REFERAT Af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 30. januar 2012, kl. 16.00 18.00, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk, Lokale 1.A Fremmødte med stemmeret: Kenny Jensby, formand Hans Kristian Jensen Hanne Ulendorf

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde Tirsdag den 6. november 2012 kl. 16.00 i F 7 Mødet slut kl. 17.55 MØDEDELTAGERE Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Kirsten Weiland (A) Morten Skovgaard

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 1 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 21. februar 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:55 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Udvalgsværelset Dieselvej 6, 6000 Kolding Jytte

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 08. juni 2011 kl. 14:00 i Lokale SDP, Jobcenteret, Vester Boulevard 7, Aars

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 08. juni 2011 kl. 14:00 i Lokale SDP, Jobcenteret, Vester Boulevard 7, Aars Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 08. juni 2011 kl. 14:00 i Lokale SDP, Jobcenteret, Vester Boulevard 7, Aars Indholdsfortegnelse 050. Formanden orienterer 68 051. Orientering fra administrationen

Læs mere