Referat ordinær generalforsamling Tirsdag den 11. marts 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat ordinær generalforsamling Tirsdag den 11. marts 2014"

Transkript

1 Referat ordinær generalforsamling Tirsdag den 11. marts 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sigvart Sigvartsen blev valgt. Sigvart takkede for valget og ønskede, vi ville få en god og saglig debat. Sigvart konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet jvf. vedtægterne og derfor beslutningsdygtig. På foranledning af, det vil være mere hensigtsmæssigt at flytte 2 af de indkomne forslag i dagsordenen spørges forsamlingen, om der er indsigelser imod at bestyrelsens forslag om mobile vinterstativer flyttes op og bliver punkt 2.1 i dagsorden samt at bestyrelsens forslag om udmeldelse af ANF flyttes op til umiddelbart efter orientering om ANF - og altså som punkt 5.1 i dagsorden. Forslag til vedtægtsændringer ønskes behandlet paragraf for paragraf og ikke samlet. Begge anmodninger er godkendt af forsamlingen. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Steen Frederiksen fremlagde bestyrelsens beretning for året. Formanden supplerer årsskriftets beretninger med enkelte highlights. Traveliften har voldt store problemer, og derfor har bestyrelsen dels undersøgt alternativer og dels besluttet at lade traveliften undersøge af externe specialister med henblik på en samlet vurdering af liftens potentiale. ANF har taget megen tid. Bestyrelsen er enige om målet - udmeldelse - men har ikke altid være enig i metoderne. Vores landarealer er blevet gået grundigt igennem - til glæde for os og til irritation for Park & Natur i Aalborg Kommune, men - der er nu en gensidig forståelse af, at vore arealer skal vedligeholdes. El-systemet i hele havnen er færdigudviklet, og nu går vi så over til betalingskort såvel på land- som vandpladser. Formanden slutter af med at takke de mange frivillige, som har hjulpet gennem året. Mange af de inviterede har deltaget i årets nytårskur. Forsamlingen godkender beretningen Bestyrelsens forslag om overgang til mobile vinterstativer Palle Klith orienterer om baggrunden for bestyrelsens forslag til vedtagelse, vedrørende indfasning af nye vinterstativer. De nye mobile stativer kan løse flere opgaver fremadrettet. Der er en række fordele ved at indføre systemet, og der henvises i øvrigt til hjemmesidens informationer. Peder N Andersen gennemgår økonomien omkring indfasning af vinterstativer. Der arbejdes ud fra 3 forskellige typer - i forskellige prissegmenter. Afskrivning over 20 år, hvilket giver en pris på 3-700,- kr. årligt pr. stativ. Spørgsmål fra salen: Årlig omkostning for stativ - gælder det både for leje og køb? Svar (PNA): De årlige omkostninger er forskellige afhængigt om det er en brugsret over 20 år (lav pris mod indbetaling af hele beløbet ved start) eller leje per år (højere pris hvor klubben finansierer investeringen). Kommentar: Der har tidligere været indkaldt til et stormøde omkring vinterstativer, og bestyrelsen mener, det oplæg, der er fremlagt vil være den billigst mulige og mest fleksible fremadrettede løsning. Spørgsmål fra salen: Hvor stor var interessen under mødet.? Svar (PNA): 37 skrev sig på listen Spørgsmål fra salen: Leje af ekstra støtteben... Hvad betyder det?

2 Svar (PNA): Det er et krav, hvis båden tages op med eks. mast (6 og 12 tons både) og bliver stillet i stativ med mast, at der monteres en yderligere understøtning - støtteben. Spørgsmål fra salen (Søren): Dem med hal og vogn med hjul - de slipper for udgiften, fordi deres vogne kan trækkes umiddelbart. Er det rimeligt? Svar (PNA): Korrekt, men når traveliften engang ikke virker mere vil alle få fordele af den nye løsning. Bådene skal jo løftes i vandet. Der har faktisk været interesse - osse fra nuværende halejere - for at skifte til de nye vinterstativer. Kommentar: Vogne er også købt engang - og var ikke billige. Spørgsmål fra salen: Kan trucken bruges til at trække nuværende vogne? Svar (PNA): Ikke ubetinget, som tingene er. Der er noget omkring garantiforhold - om havnefoged må trække vognene med den tiltænkte løsning. Spørgsmål fra salen (Thyge Steffensen): Får vi en kran, når traveliften bryder sammen - og, må vi medlemmer så selv betjene den nye kran? Svar: Ja - op til 5 tons må medlemmer uden uddannelse betjene en ny svingkran, men - en svingkran koster 1.5 mio og er ikke på budgettet for kommende år. Kommentar (LUC): Gammel traktor i grå hal kunne udskiftes med en ny traktor, som så kunne anvendes til at trække vogne. Spørgsmål fra salen (Jes Glavind): Bør vi ikke få undersøgt, hvad det koster at få renoveret traveliften? Svar (Steen F): Det er bestyrelsens beslutning, at der foretages en professionel gennemgang af traveliften ved extern rådgiver/specialist. Kommentar (PNA): I efteråret var situationen så kaotisk, at bådene nær måtte blive liggende i vandet grundet traveliften, som ikke fungerede. Vi er nødt til at finde en fremadrettet løsning, så vi ikke står i den situation igen. Spørgsmål fra salen (John Johansen): Hvad med en lastbilkran? Svar (Palle): Vi har undersøgt det, og det er ikke rentabelt. Samtidig er der ikke bolværk til lastbil. Det er ikke en brugbar løsning generelt. Spørgsmål fra salen (Keld Pedersen): Kan det passe, at det er sidste år, vi får kørt båden over på stativer? Svar (Palle Klith): Når liften ikke kan mere, kører vi ikke. Spørgsmål fra salen: Hvad er der af alternativer.? Svar (PNA): En ny travelift koster 4-4,5 mio. Andre havne rundt i Danmark er skiftet til samme system, som vi foreslår. Kommentar fra salen: Hvis vi skal igang, så skal traveliften enten væk eller osse renoveres. Det dur ikke med halve løsninger. Kommentar fra salen (Hans Christensen): Jeg foreslår, at de fremlagte beløb anføres som maximum beløb, så bestyrelsen ikke bare kan starte investering uden limit. Kommentar fra salen: Jeg mener kun, der kan stemmes nej til forslaget. Kommentar fra salen (Kirsten): Løftekran, truck mm. skal vel osse købes og jeg kan ikke se dem i budgettet? Svar (PNA): De er ikke med på budget før i 2015, da traveliften forventes udfaset og ikke bare afsluttet, men den samlede investering vil i dagens priser være dkr , truck og vogn.

3 Kommentar (LUC): Bestyrelsen har fundet, hvad der var vigtigt, og derfor fremlægges det nu. Vi skal passe på ikke at udsætte noget, som er påkrævet. Forhåbentlig kan traveliften fortsætte i mange år, men udskiftning af stativer skal iværksættes. Der stemmes om dagsordensforslag fremsendt af bestyrelsen vedr. overgang til mobile vinterstativer. Skriftlig afstemning: Forslaget er vedtaget. For forslaget: 94 Imod forslaget: 29 Hverken for eller imod: 6 Ugyldig: 1 3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget for indeværende år. Peder N Andersen fremlagde regnskab for 2013 med kommentarer til enkelte punkter. Besparelser på forsikringer, men forøgede udgifter til traveliften. Mindre justeringer i medlemskontingent og bådpladsleje. Generelt er der tale om en optimering af omkostninger, hvor det har kunnet lade sig gøre.. Kommentar fra salen: Regnskabet på hjemmesiden er ikke identisk med det fremlagte. Svar (PNA): Regnskabet på hjemmesiden er justeret efterfølgende grundet en fejlindtastning og underskrevet af revisorer. Kommentar fra salen (Preben): Alle har fået udleveret det korrekte regnskab ved indgangen Der tages stilling til regnskaben, der er udleveret: Regnskabet er godkendt PNA gennemgik budget for Opererer med overskud på dkr ,- i 2014 Vedr. vinterstativer arbejdes med en leasingafgift på 6% - Stativer dkr ,- giver samlet udgift på dkr ,- årligt. Spørgsmål fra salen: Hvad regnes der med af kontingent og m2-pris? Svar (PNA): Dkr 1.200,- kontingent og håber at kunne nedsætte igen næste år. Dkr 196,- pr. m2 for bådpladser. Håber, vi kan få prisen yderligere ned fremadrettet. Spørgsmål fra salen (Søren): Lønudgifter. Hvor meget skal der bruges? Svar PNA: Vi forhandler ikke løn her på generalforsamlingen :), men i regnskabet er der anført ,- til lønudgifter. Budget er godkendt. 4. Fastsættelse af indskud og kontingent for det kommende år PNA - kontingent dkr 1.200,-. Indskud dkr 350,- 5. Orientering om ANF - herunder regnskab og budget Steen Frederiksen orienterer om året i ANF og gennemgår regnskabet, som er tilgængeligt på ANF hjemmesiden. ANFs største opgave i 2013 er installation af nye el-systemer, bortset fra i Nordhavnen. Fsa el-forbrug er der nu gennemsigtighed med de nye betalingsautomater. Forbruget falder som følge af selvbetaling, - og så senere stiger forbruget igen, når man vænner sig til at betale selv. Der er blevet anlagt en bro i Skudehavnen, lavet en del i Nørresundby (som har store behov, da standen er ringe). Vi har fået lidt bolværk og uddybning samt almen vedligehold. 5 sejlklubber i 4 havne har samlet betalt dkr 2.4 mio i blokleje og afholdt en række omkostninger. Samarbejdet er nedfældet i en brugsaftale for foreningen, og som indeholder en 10 års

4 vedligeholdelsesplan, der løbende opjusteres. Planen dokumenterer, at havnene er ok i forhold til Aalborg Kommune, som stiller havnene til rådighed vederlagsfrit. Underskud ca. dkr 1.5 mio i 2013 (el-målere udsat fra 2012 til 2013, så derfor.) Aalborg Sejlklub har betalt dkr ,- til ANF i det forløbne år og har fået arbejder for dkr ,- retur i ydelser. Spørgsmål fra salen: Da vi sagde JA til el-løsningen, blev der lovet, at der ville blive lavet flere stik, hvor der måtte være for få. Der mangler på landplads 8. Svar (Steen F): Der bliver lavet flere Spørgsmål fra salen: Man har dkr 1.5mio i Nørresundby Bank... Hvad med konkursproblem? Svar (Steen F): Vi har tænkt på det Spørgsmål fra salen (Søren): Hvorfor bruger man penge på udvidelser i Skudehavnen, når vi har masser af pladser i Aalborg Sejlklub? Svar (Steen F): Det er diskuteret, men der er flertal imod Aalborg Sejlklubs forslag i ANF Bestyrelsens forslag om udmeldelse af ANF Steen Frederiksen orienterer om baggrunden for det drastiske skridt - at forlade fællesskabet/foreningen ANF. Det er umuligt at have forhandlinger med de øvrige klubber i forhold til sagen. Alt er fastlåst, så vi kommer ikke videre i samarbejdet. Fsa. forbrugsafgifter har vi betalt forholdsvis frem til 1. april, men nu er det ændret, således at forbrugsomkostninger betales af havnene hver især. Bådpladser i forskellige havne passer dårligt, så der er ulig fordeling af omkostninger. Eks. har man mange store både på små pladser i Vestre Bådhavn, og vi i Marina Fjordparken har forholdsvis mange små både. Det kan tænkes, at Fiskeklyngen og Aalborg Sejlklub i samarbejde kan få en aftale med Aalborg Kommune, ligesom de øvrige så kan gøre tilsvarende. Brugsaftalen er ikke det store problem, da det forventes at vilkårene kan blive de samme. Spørgsmål fra salen (Klaus Torp): Er der lavet en juridisk vurdering af formue og udtræden Svar (Steen F): Vi har fået en skriftlig tilkendegivelse Spørgsmål fra salen (Søren): Har vi økonomisk beregning af, hvad forskelle er ved at være inde eller ude af ANF Svar (Steen F): Ja, der ligger en 10 års plan i ANF... Det eneste vi lige ved, der kan være et problem for Marina Fjordparken er pæleorme. Kommentar (LUC):. Der var tal fremme på medlemsmøde i januar. De næste 10 år er der afsat ca dkr ,- til reparationer i Marina Fjordparken. ANF forventer i samme periode samlet at bruge i alt dkr 8.5 mio til arbejder i havnene samlet. Spørgsmål fra salen (John Klausen): Hvordan vil Aalborg Kommune stille sig? Svar (Steen F): Fremadrettet vil det handle om en drøftelse mellem Aalborg Kommune og ANF. En uformel kontakt fra Aalborg Sejlklub til Aalborg Kommune har ikke indikeret modstand mod en løsning efter udmeldelse. Kommentar (LUC): Sejlklubben Limfjorden har i øvrigt indkaldt til ekstraordinært bestyrelsesmøde. Spørgsmål (Kirsten):Har kommunen luftet tanke om samarbejde yderligere i Limfjorden ud over de klubber, der er tilknyttet ANF? Svar (Steen F): Der er tale om private havne, så det er udelukket. Afstemning: Det fremsatte forslag bliver vedtaget ved håndsoprækning (1 stemme imod - Peter Simonsen)

5 6. Valg af formand Luc Ghysels er foreslået af bestyrelsen. Ingen andre forslag. Luc valgt. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer Der skal vælges 5 personer til bestyrelsen. Alle opstillede er valgt som følger: Sonja Henriksen Palle Klith Hans Jørgen Simoni Søren Knudsen Michael Bondo Andersen valgt for 2 år valgt for 2 år valgt for 2 år valgt for 2 år valgt for 2 år 8. Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen Suppleanterne er valgt i nævnte rækkefølge: Henrik Knudsen Per Madsen Knud Erik Kristensen 1. suppleant 2. suppleant 3. suppleant 9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant Peter Jacobsen og Ulrik Andersen blev valgt som revisorer. Poul Bluhm valgtes som suppleant. Der var ikke andre opstillede. 10. Bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer Luc Ghysels orienterer, at vedtægtsændringerne skal ses som en lang række enkeltstående ændringer og, at indsigelse i forhold til en enkelt paragraf ikke automatisk medfører, at hele forslaget falder. Dirigenten supplerer, at det er de samlede vedtægter, der gennemgås og, at der kan ske justeringer af tekst under gennemgangen, hvilke justeringer vil være gældende ved vedtagelse afslutningsvis ved afstemning. Kommentar fra salen: Vedtægtsændringen i 3 om at slette ANF skal ske under forudsætning af, at det kan lade sig gøre at udmelde sig af ANF. Svar (Steen F): Der er intet til hinder for at vi fjerner passus, da vi stadig kan være medlem, men såfremt vi jvf. vedtægterne er medlem vil det fremadrettet kræve en vedtægtsændring, hvis/når vi forlader ANF. Vi har jo allerede godkendt, at bestyrelsen bemyndiges til det, og så er det naturligt at vi ændrer i vedtægterne. Spørgsmål fra salen (Kirsten): Hvor bliver takstbladet udarbejdet? Svar (PNA): Det gør bestyrelsen. Generalforsamlingen sætter kontingent og indskud. Efter debatten er vedtægterne tilpasset, som det fremgår af bilag til referatet. Afstemningen viser, at et flertal større end de krævede 2/3 - jvf. vedtægternes 23 - stemmer for ændringerne. Da vedtægtsændringer jvf. vedtægternes 23 kræver, at 1/3 af de (379) stemmeberettigede er til stede, kræver det 125 medlemmers tilstedeværelse. Der er 130 registrerede stemmeberettigede til stede, hvorfor generalforsamlingen er beslutningsdygtig. Vedtægtsændringer er vedtaget med enstemmighed. 11. Eventuelt Fra salen (Hans Torp) opfordres alle til at tilstræbe de jvf vedtægternes 2 hensigter - at fremme sejlsporten.

6 11.2. Fra salen (Søren) efterspørges en hjertestarter til Aalborg Sejlklub. Den skulle koste dkr ,- så hvad med at søge fonde eller sponsor? Svar (Henrik Nielsen): Der er søgt hisset og her, og svaret er, at der er både en hjertestarter på vandrerhjemmet og campingpladsen, hvorfor det er blevet afvist ved ansøgning tidligere Peter Kappel (fra salen) udtrykker ros til den afgående bestyrelse Fra salen: Hvad er holdningen til e-cigaretter i klubben? Der kommer ikke noget officielt svar, men det... bølger i luften, at man så hellere burde tage sig en rigtig smøg. Nej - tobaksforbud overalt i klubhuset. Bestyrelsen vil tage emnet op på kommende møde Aktivitetsleder Sonja Henriksen efterspørger flere deltagere til et arrangement omkring Meteorologi og vil i øvrigt også gerne have suppleret aktivitetsudvalget med flere medlemmer, så er du interesseret, så henvend dig til Sonja. Generalforsamlingen slutter kl. 21:50 Referent Bo Christensen Sekretær Dirigent Sigvart Sigvartsen

7 Forslag ordinær generalforsamling 2014: Bestyrelsens forslag om overgang til mobile vinterstativer Bestyrelsen ønsker, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at indlede Aalborg Sejlklubs overgang til et landpladssystem, der er baseret på anvendelsen af mobile vinterstativer. Overgangen til mobile vinterstativer skal sikre: at traveliften levetidsforlænges ved kun at skulle optage og søsætte både, at kapaciteten på landarealerne kan øges, at vedligeholdelsen af landarealerne gøres lettere, at muligheden for at optage større og tungere både forberedes, at både i fremtiden kan optages for vinteren med masten på, at det vil være lettere at få et flow i optagningen, den dag der indføres spuleplads, at klubben er forberedt til det tidspunkt, da traveliften må udskiftes med en svingkran. Beslutningen indebærer at bestyrelsen bemyndiges til at indlede indkøb af mobile, stabelbare stativer, en tilhørende truck og en 20 tons løftevogn til det nye stativsystem. Begrundelse: Den gamle travelift er nu efter 29 år så godt som opslidt. Omkostningerne til vedligeholdelse af liften og de stadig hyppigere driftsstop har nu nået en størrelse og et omfang, så bestyrelsen mener, at situationen er uholdbar. Erfaringer fra andre havne med travelift viser, at det vil være muligt at få traveliften til at holde et par år mere, hvis liften alene skal virke som bådelevator, og ikke skal køre ud på landpladserne. Det kræver et nyt system, der kan transportere bådene fra optagepladsen til landpladsen. Sådanne systemer er allerede indført i andre havne, der som os har haft traveliftsystem. Fordelen ved de mobile systemer er at bådene kan opstilles tættere, så vi i princippet får mere landareal og evt. kan tilbyde andre klubber landplads. Det kan give en bedre økonomi i løsningen. Bådene kan lettere flyttes, hvis nogen skal ud før tid. Stativerne er stabelbare, så der bliver større parkeringsarealer om sommeren. Vedligeholdelsen af landarealerne lettes betydeligt, når stativerne fjernes. Hvis vi har anskaffet mobile stativer og løftevogn, og traveliften bryder sammen, kan vi ved at leje en kran forsat få bådene op og i vandet, da vi kan transportere bådene med løftevognen hen til kranen. Denne løsning kan så holde indtil der er truffet beslutning om et andet optagesystem. Ulempen for det enkelte medlem er, at han/hun på et tidspunkt skal afhænde sit nuværende stativ. Bestyrelsen er ifølge vedtægterne forpligtet til at arbejde for de bedst mulige vand- og landpladsforhold for medlemmerne. Dette forslag er fremsat i denne ånd. Bestyrelsens forslag om udmeldelse af ANF Bestyrelsen bemyndiges til at kunne opsige samarbejdet med ANF med virkning fra den Begrundelse: Aalborg Sejlklubs bestyrelse har konstateret, at nogle klubber har etableret en praksis, der bevirker, at disse klubber ikke bidrager solidarisk til fællesskabet. Forbrugsafgifter, som el. vand og renovation, bliver betalt af ANF. Forbrugsafgiften uddeles til klubberne efter fordelingstal udregnet efter indbetalt havneafgift.

8 Alle klubber bør afregne efter samme model i forhold til ANF. Det betyder, at samme bådtype (eks. en LM 27) afregnes med samme beløb til ANF, uanset havn eller klub. Vi har forsøgt at få det ændret, så hver klub betaler direkte til forsyningsvirksomhederne, og at en LM 27`s bidrag til ANF med det samme beløb, uanset hvilken havn den ligger i, men det er ikke lykkedes. ANFs formue og midler skal bruges til at vedligeholde havnene med. Det er eksempelvis ikke ANFs opgave at anlægge nye liggepladser i Skudehavnen til klubberne i Vestre Bådehavn og Sejlklubben Limfjorden, så længe der er ledige pladser i Marina Fjordparken. Det er disse forholdsvis enkle principper om størst mulig solidaritet og indsigt i ANFs anliggender, der er Aalborg Sejlklubs betingelse for at fortsætte som medlem af ANF. Bestyrelsen kunne ikke opnå tilsagn om hovedparten af de ønskede ændringer i ANF, hvorfor bestyrelsen foreslår at AS udtræder af samarbejdet/ Foreningen ANF. Reviderede Vedtægter for Aalborg Sejlklub 1 Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Sejlklub (A. S.). Hjemsted er Aalborg Kommune. Klubbens stander er mørkeblå med gul eller forgyldt A.S. og derunder tre gule eller forgyldte bølgelinjer. Klubbens emblem består af en mørkeblå oval indeholdende øverst en krone, derunder bogstaverne A.S. og nederst tre bølgelinjer. 2 Klubbens formål Klubbens formål er at fremme sejlsporten og at styrke sammenholdet mellem medlemmerne, hvilket søges opnået bl.a. ved: at tilvejebringe gode vand- og landpladser, at udbrede kendskabet til søsikkerhed blandt medlemmerne, at uddanne ungdommen i sejlsport og søsikkerhed at varetage medlemmernes interesser overfor offentlige myndigheder og andre. 3 Medlemskab af organisationer og foreninger Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og dermed af Dansk Idrætsforbund og er undergivet disse organisationers vedtægter og bestemmelser. SIFA. Frihavnsordningen Danske Tursejlere 4 Optagelse af medlemmer Klubben består af: Aktive medlemmer og deres ægtefælle/samlever, der er fartøjsejere. Aktive medlemmer i øvrigt, der ønsker at støtte klubben og være medbestemmende om klubbens forhold. Til et aktivt medlemskab kan knyttes op til 2 juniormedlemsskaber uden særskilt kontingentopkrævning eller indskud. Passive medlemmer, der ikke deltager aktivt, men gennem et mindre kontingent ønsker at støtte klubben. Juniormedlemmer (medlemmer mellem 8 og 17 år). Optagelse af medlemmer under 18 år kræver samtykke fra forældre/værge.

9 Ungdomsmedlemmer (18 25 år) Handicapmedlemmer Gæstemedlemmer (kan kun tegnes for ét år ad gangen) Æresmedlemmer, der udnævnes af bestyrelsen. Udnævnelse af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på generalforsamlingen. Æresmedlemmer er kontingentfri og har samme rettigheder som aktive medlemmer. For at kunne optages som medlem skal ansøgeren underskrive et ansøgningsskema samt betale et indskud, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Ethvert medlem tildeles et fortløbende medlemsnummer, således at et medlem, der er indmeldt senere end et andet medlem, altid har højere medlemsnummer. I tilfælde af et medlems død kan eventuel ægtefælle/samlever bibeholde medlemsnummer og samme rettigheder, som afdøde havde opnået i henhold til vedtægterne. 5 Kontingent Kontingent til sejlklubben godkendes for et år ad gangen på generalforsamlingen. Kontingentet opkræves helårligt forud. Hvis et medlem undlader at betale kontingent eller vandpladsleje inden fastsat frist, skal vedkommende have tilsendt en rykkerskrivelse. Er der herefter ikke betalt kontingent eller vandpladsleje efter senest 14 dage, betragtes medlemmet som udmeldt og retten til evt. vandplads og landplads fortabes. Bestyrelsen fastsætter strafgebyr. Ethvert medlem har pligt til at sikre, at klubben er bekendt med medlemmets aktuelle adresse, telefonnummer samt adresse. 6 Udmeldelse / eksklusion Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til kassereren senest 1. marts. En enig bestyrelse kan træffe beslutning om eksklusion af et medlem af klubben, hvis den finder det absolut begrundet. Når en sådan beslutning er truffet af bestyrelsen, underrettes den pågældende ved anbefalet brev og opfordres samtidigt til at udmelde sig af klubben. Sker denne udmeldelse ikke inden 10 dage, bekendtgøres eksklusionen ved opslag i klubhuset. Eksklusionen træder i kraft fra den dag, opslaget er sket. Det ekskluderede medlem har ret til at indanke afgørelsen på førstkommende ordinære generalforsamling, men har i øvrigt ikke adgang til klubben i perioden indtil denne generalforsamling. Såfremt bestyrelsens beslutning om eksklusion ikke godkendes med mindst 2/3 af de afgivne stemmer på generalforsamlingen, er eksklusionen af det pågældende medlem ophævet. 7 Ordinær generalforsamling Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i marts måned, varsles med mindst 6 ugers varsel pr. , på hjemmesiden og ved opslag i klubhuset. Indkaldelse til generalforsamling er tilgængelig på klubbens hjemmeside senest 14 dage før afholdelse. Indkaldelsen indeholder dagsorden, skriftlige beretninger, indkomne forslag samt klubbens regnskab for det forgangne og budget for det kommende år. Forslag, der ønskes forelagt general-forsamlingen til vedtagelse, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 1. februar. Stemmeret har aktive medlemmer og ægte-fælle/samlever med én stemme tilsammen, denne stemmeret kan udøves af begge ægtefæller/samlevere. Stemmeret forudsætter, at medlemmet ikke er i restance, og at medlemskabet har bestået i mindst tre måneder forud for generalforsamlingen. Stemmeret udøves ved personligt fremmøde og ved fuldmagt fra et andet medlem. Et medlem kan kun medbringe en fuldmagt fra et andet medlem. Fuldmagterne afleveres til dirigenten inden der stemmes. 8 Dagsorden Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter: 1) Valg af dirigent.

10 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbene år. 4) Behandling af indkomne forslag. 5) Fastsættelse af indskud og kontingent for det kommende år. 6) Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år. 7) Valg af formand (lige år). 8) Valg af kasserer (ulige år) 9) Valg af bestyrelsesmedlemmer. 10) Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen. 11) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 12) Eventuelt 9 Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen eller når mindst 10 % af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes via , med opslag på klubbens hjemmeside og ved opslag i klubhuset med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, indkomne forslag og eventuel uddybning af forslagene. 10 Generalforsamlingernes ledelse mv. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, jf. dog 6, 23 og 24. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal på begæring fra mindst ét stemmeberettiget medlem afstemning og valg foregå skriftligt, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt. Der tages referat af generalforsamlingen, som godkendes af dirigenten. 11 Bestyrelsen Bestyrelsen skal varetage medlemmernes interesser og repræsentere klubben i alle forhold. Dens beslutninger og handlinger forpligter klubben. Bestyrelsen består af 9 medlemmer, inkl. formand og kasserer, valgt for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Skriftlig afstemning finder sted, når der er flere kandidater, end der skal vælges. Bestyrelsen vælges blandt klubbens aktive medlemmer, og således at mindst 5 af bestyrelsesmedlemmerne er fartøjsejere med vandplads på vand. Kun den ene part i et fælles medlemskab (ægtefælle/samlever) kan vælges til bestyrelsen i samme periode. Bestyrelsen afgår skiftevis med 4 og 5 medlemmer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede, Intet bestyrelsesmedlem har stemmeret i sager, der direkte angår vedkommende selv. 12 Bestyrelsens konstituering og forretningsorden Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med næstformand, sekretær og fartøjsinspektør. Øvrige bestyrelsesposter fordeles efter opgaver. Bestyrelsen vedtager selv sin forretningsorden og udarbejder detaljerede funktionsbeskrivelser for de enkelte bestyrelsesmedlemmer og de nedsatte udvalg. Bestyrelsen udfærdiger regler for udvalgene. Bestyrelsesmøder skal afholdes mindst én gang hver anden måned. Bestyrelsesmøderne indkaldes ifølge forretningsordnen. Bestyrelsen udfærdiger havne- og vinterpladsreglement og flagreglement for de fartøjer, der har vandplads i Aalborg Sejlklubs område. 13 Tegning af klubben Klubben tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem eller af næstformanden og 2 bestyrelsesmedlemmer. Alene bestyrelsesmedlemmer kan indgå for klubben bindende aftaler inden for deres definerede ansvarsområder. Bindingen skal ligge indenfor budgetrammen i funktionsperioden.

11 14 Formanden Formanden indkalder til alle generalforsamlinger og ordinære bestyrelsesmøder.. Han/hun repræsenterer klubben udadtil og er klubbens repræsentant i retslige forhold. Formanden uddelegerer og koordinerer bestyrelsens arbejde. 15 Næstformanden Næstformanden overtager formandens funktioner, når han/hun har forfald 16 Sekretær Sekretæren tager referat af alle møder i bestyrelsen og forretningsudvalg og sørger for, at referaterne udsendes til alle bestyrelsesmedlemmer senest 8 dage efter mødets afholdelse. Sekretæren tager ligeledes referat på generalforsamlingen og samler alle referater i klubbens arkiv. 17 Kassereren, regnskab og revision Kassereren fører medlemslisten og forestår indmeldelse af nye medlemmer. Han/hun fører klubbens regnskaber, opkræver indmeldelsesgebyrer og medlemskontingenter samt leje for havnepladser og vinteropstillingspladser. Han/hun betaler anviste regninger og aflægger årsregnskab. Revisorerne reviderer regnskabet og giver kassereren lejlighed til at ytre sig om revisionsanmærkninger, inden disse med regnskabet forelægges generalforsamlingen til godkendelse. Årsregnskabet vedhæftet indkaldelse til den ordinære generalforsamling skal være tilgængeligt for medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen. Kassereren udarbejder i samråd med den øvrige bestyrelse klubbens budget. 18 Fartøjsinspektør Fartøjsinspektøren tilsikrer, at der udarbejdes en plan over fartøjernes vandpladser. Planen skal være tilgængelig senest 1. april. Klubbens medlemmer skal følge fartøjsinspektørens anvisninger, der gives på baggrund af klubbens reglementer Klubbens midler I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, skal sagen fremlægges for og godkendes af generalforsamlingen. Bestyrelse kan indgå aftaler om køb og salg af løsøre samt indgå aftaler om optagelse af lån på klubbens vegne. Der kan ikke på klubbens vegne indgås kautionsforpligtelser. Klubbens midler skal være anbragt på konti i pengeinstitutter, fordelt i portioner, der sikrer, at midlerne ikke tabes ved evt. konkurs i et pengeinstitut. Indskud, kontingent og bådpladsleje skal indgå via disse konti. Bestyrelsen kan anbringe dele af foreningens likviditet i kortfristede obligationer. Køb og salg af obligationer foretages af bestyrelsen i forening. 20 Lønnet medhjælp Bestyrelsen kan ansætte lønnet medhjælp til at forestå sekretariatsfunktioner og til at forestå det daglige arbejde ved havnen og dennes faciliteter. Nærmere retningslinjer for dette arbejde fastsættes af bestyrelsen. 21 Personlig hæftelse Klubben hæfter alene med den til enhver tid værende formue. Klubbens medlemmer, herunder bestyrelsens medlemmer, hæfter ikke personligt for klubbens forpligtelser. 22 Vedtægtsændringer

12 Ændringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås 2/3 flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Hvis også 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. 23 Klubbens opløsning Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådan flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes en ny generalforsamling, hvor beslutning træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal medlemmer, der er til stede. Aalborg Sejlklub kan ikke opløses, så længe 10 medlemmer stemmer mod dens opløsning. Denne bestemmelse kan ikke forandres eller udelades. I tilfælde af klubbens opløsning skal formuen efter generalforsamlingens beslutning ved almindelig stemmeflerhed anvendes til idrætsformål inden for Aalborg Kommune. 24 Tildeling af vandpladser Vandpladser i Aalborg Sejlklubs havneområde fordeles efter følgende retningslinjer: Vandplads tildeles for ét år. Tildelt vandplads overgår automatisk til næste år. Ændringsønsker skal meddeles til fartøjsinspektøren senest ved opkrævning af havnepladsleje. Ved senere ændring kan der opkræves gebyr, som fastsættes af bestyrelsen. Ledige pladser tildeles efter medlemsnummeranciennitet, hvis der er flere ansøgere om samme ledige plads. Af hensynet til optimal udnyttelse af vandarealerne med hensyn til dybde, bredde og længde kan fartøjsinspektøren anmode et medlem om at skifte vandplads. I særlige tilfælde kan en samlet bestyrelse efter indhentning af synspunkter træffe beslutning om flytning. 25 Beregning af vandpladsleje Over for medlemmerne opkræves vandpladsen pr. m2 båd, ved at gange største skroglængde med største skrogbredde. Taksterne pr. m2 godkendes årligt af generalforsamlingen. Vandpladslejen skal gå til betaling af havnens drift. 26 Vandpladsens størrelse Når vandpladsen fordeles, skal det tilstræbes, at følgende regler overholdes: Pladsens bredde skal overstige fartøjets største bredde med mindst 65 cm. Vandpladsens længde skal overstige fartøjets overalt længde med mindst 150 cm. Bestyrelsen kan i visse tilfælde dispensere, dog må ingen båd inkl. udstyr være længere end vandpladsen. Ved flydebroer må bådens længde og vægt ikke overskride leverandørens godkendelser 27 Begrænsning af retten til vandplads. Hvis en båd ejes i selskabsform, skal tildeling af vandpladsen godkendes af bestyrelsen. Såfremt der er mere end én ejer, skal alle ejere være medlemmer af Aalborg Sejlklub. Det skal klart fremgå af ansøgningsskemaet om vandplads, hvem der er medejer af fartøjet. Vandplads- og landpladslejen opkræves kun hos én af ejerne. Aalborg Sejlklubs bestyrelse kan når som helst kræve dokumentation for et fartøjs ejerforhold, ligesom enhver ændring af ejerforholdene omgående skal meddeles fartøjsinspektøren skriftligt.

13 Er ejeren af et fartøj gift/samlevende, betragtes de to ægte-fæller/samlevere som én ejer i relation til reglerne i denne paragraf. Vandplads med erhvervsmæssigt øjemed skal godkendes af bestyrelsen og gælder kun for ét år ad gangen. Fartøjsejeren må kun anvende vandpladsen til det fartøj, der er anmeldt på vandpladsansøgningen. Ved fartøjsskift skal fartøjsinspektøren underrettes. 28 Dispositionsret til vandpladsen Når et medlem ikke har sit fartøj liggende på sin vandplads, disponerer klubben over pladsen, ligesom gæstepladslejen tilfalder klubben. Vandpladsen skal af hensyn til gæstende fartøjer være tydeligt afmærket med et rødt optaget-skilt, såfremt man forventer at komme tilbage til pladsen inden 24 timer efter afsejlingen. Ved fravær udover 24 timer skal vandpladsen være afmærket med et grønt fri-skilt med oplysning om, hvornår vandpladsen igen skal anvendes. Det fartøj, som er tildelt en vandplads, har altid ret til pladsen frem for et andet fartøj, og vandpladsen kan uanset oplysninger på et fri-skilt forlanges rømmet. 29 Fartøjets navn og tilhørsforhold Ethvert fartøj, der har vand- eller landplads i Aalborg Sejlklub skal være forsynet med gyldigt årsmærke. Endvidere skal fartøjer, der er i vandet og rigget, føre Aalborg Sejlklubs stander i overensstemmelse med gældende flagreglement. Kun fartøjer med fast liggeplads må føre Aalborg Sejlklubs stander. 30 Forsikring Ethvert fartøj skal være ansvarsforsikret. Ejeren skal ved påkrav kunne dokumentere dette over for bestyrelsen. Vedtægtsændringer vedtaget på den ordinære generalforsamling i Aalborg Sejlklub den 11. marts 2014

Vedtægter for Aalborg Sejlklub.

Vedtægter for Aalborg Sejlklub. Vedtægter for Aalborg Sejlklub. Klubbens navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Aalborg Sejlklub (A. S.). Hjemsted er Aalborg Kommune. Klubbens stander er mørkeblå med gul eller forgyldt A.S. og derunder

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer ved ordinær generalforsamling i Aalborg Sejlklub den 24. februar 2009

Forslag til vedtægtsændringer ved ordinær generalforsamling i Aalborg Sejlklub den 24. februar 2009 Forslag til vedtægtsændringer ved ordinær generalforsamling i Aalborg Sejlklub den 24. februar 2009 Bestyrelsen foreslår en tilføjelse i 25 vedrørende tildeling af liggeplads. Desuden ønsker bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Vedtægter. For. Brydeklubben. THOR Vejgaard. Vedtaget på generalforsamlingen den 26 januar 2005

Vedtægter. For. Brydeklubben. THOR Vejgaard. Vedtaget på generalforsamlingen den 26 januar 2005 Vedtægter For Brydeklubben THOR Vejgaard Vedtaget på generalforsamlingen den 26 januar 2005 side 10/10 15. Foreningens opløsning. Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet at samtlige foreningens

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Cykel Club

Vedtægter for Middelfart Cykel Club Vedtægter for Middelfart Cykel Club 1 Navn og hjemsted Stk.1. Foreningens navn er "Middelfart CykelClub". Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling:

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: Fredericia april 2014 Indstilling Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: 1. Klubbens navn er Fredericia Sportsrideklub. Fork: FSRK Klubbens

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013.

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Klubbens medlemskaber 4-7 Medlemskab 8-11 Generalforsamlingen 12-13 Bestyrelsen

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 21. marts 2013 VEDTÆGTER Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 1 Foreningens navn. Foreningens navn er JULESPAREFORENINGEN (JSF). Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Fyns Svæveflyveklub - Love

Fyns Svæveflyveklub - Love Fyns Svæveflyveklub - Love NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er FYNS SVÆVEFLYVEKLUB. 2. Klubbens hjemsted er Broby Kommune. Klubbens postadresse er formandens adresse. 3. Klubben er direkte eller

Læs mere

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening 1. Foreningens navn er Hylke og Omegns Rideforening. Fork.: HYOR Foreningens hjemsted er Skanderborg kommune 2. Foreningens formål er at fremme interessen for

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Bredbåndsforeningen Firkløveren

Bredbåndsforeningen Firkløveren Vedtægter for Bredbåndsforeningen Firkløveren Navn og interesseområde 1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen Firkløveren. Foreningen er stiftet den 8. december 2004 og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

1 Organisationens navn: Organisationens navn er: Dansk Brætsejler Organisation DBO / Danish Boardsailing Organization DBO.

1 Organisationens navn: Organisationens navn er: Dansk Brætsejler Organisation DBO / Danish Boardsailing Organization DBO. 1 Organisationens navn: Organisationens navn er: Dansk Brætsejler Organisation DBO / Danish Boardsailing Organization DBO. 2 Medlemsskab af organisationen og organisationens hjemsted: DBO er underlagt

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården"

Vedtægter Grundejerforeningen Skovsgården Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården" 3.1 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art - som grundejere - i forbindelse med de under

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE FORMÅL

VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE FORMÅL Holte Tennisklub stiftet 1921 Carlsmindevej 26 2840 Holte Den 16. april 2015 VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE 1 1. Klubbens navn er Holte Tennisklub (HT). 2. Klubbens hjemsted er

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Indhold: 1 Foreningens navn og formål 2 Optagelse, udmeldelse, sletning og eksklusion af medlemmer. 3 Kontingent. 4 Ordinær generalforsamling. 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev.

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev. Vedtægter for Rideklubben Hammelev og Omegn, vedtaget den 23/2-2011 1. Rideklubben Hammelev og Omegn, RHO, stiftet den 1.november 1978, har til formål at fremme interessen for ridesporten i Hammelev og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg Navn Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg 1 Foreningens navn er "Maskinleverandørerne Park, Vej & Anlæg. Foreningen er stiftet den 8. september 2004 med ikrafttræden den 1.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Aars Touring Club. Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1.

Aars Touring Club. Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1. Arne Binslev Himmerlandsgade 109 Postboks 140 9600 Aars L. Aarup Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Nørresundby Boldklub. Vedtægter. Klubben på toppen

Nørresundby Boldklub. Vedtægter. Klubben på toppen Vedtægter VEDTÆGTER FOR NØRRESUNDBY BOLDKLUB.... 2 Navn og formål... 2 Medlemmer... 2 Bestyrelsen er bemyndiget til... 2 Ledelse... 2 Bestyrelse... 4 Foreningens øvrige organer... 4 Øvrige bestemmelser...

Læs mere

LOVE FOR HELSINGØR AMATØR SEJLKLUB (HAS)

LOVE FOR HELSINGØR AMATØR SEJLKLUB (HAS) LOVE FOR HELSINGØR AMATØR SEJLKLUB (HAS) Bilag: Vedtægter for Helsingør Sejlklub (Sejlerafdelingen) Vedtægter for Motorbådsafdelingen LOVE FOR HELSINGØR AMATØR SEJLKLUB 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Klubbens

Læs mere

1: Navn og hjemsted. 2. Formål

1: Navn og hjemsted. 2. Formål Esbjerg City Taekwondoklub Klub Kongensgade 120, 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 48 13, Fax. 75 13 48 09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Forslag til ændring af foreningens vedtægter Generalforsamlingen 13-02-2010

Forslag til ændring af foreningens vedtægter Generalforsamlingen 13-02-2010 Kajakklubben Strømmen Middelfart Forslag til ændring af foreningens vedtægter Generalforsamlingen 13-02-2010 Bestyrelsen blev i 2009 opfordret til at gennemarbejde foreningens vedtægter i lyset af de ændringer,

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for Gråsten Sejlklub

Vedtægter for Gråsten Sejlklub 1 Navn og hjemsted 1. Gråsten Sejlklub, der er stiftet i 1929, er hjemmehørende i Sønderborg Kommune. 2. Klubnavnet Gråsten Sejlklub forkortes i al almindelighed til G.S. (GS). 2 Formål, stander og emblem

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere