6. november 2006 Nr Nyhedsbrev fra FS og HFI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6. november 2006 Nr. 3-2006 Nyhedsbrev fra FS og HFI"

Transkript

1 6. november 2006 Nr Nyhedsbrev fra FS og HFI Læs om Nyt fra bestyrelserne Økonomiområdet It-området 10. klasse Erhvervsuddannelserne Erhvervsgymnasiale uddannelser Erhvervsakademiuddannelserne VEU-området Internationalisering Branding, markedsføring og informationsmaterialer Forsknings- og udviklingskonference Høringer Kommende møder og konferencer Nyt fra bestyrelserne På det direktørmøde, HFI og FS afholdt på Munkebjerg Hotel den 26. og 27. oktober, orienterede de to formænd om status for samarbejdet mellem foreningerne. I den forbindelse efterspurgte flere medlemmer yderligere information om arbejdet med den fusionsproces, der er målet. HFI og FS arbejder derfor på et notat, der beskriver den aktuelle status og de elementer, der arbejdes med. Dette vil blive udsendt snarest. Plancher fra indlæggene på direktørmødet (Lars Bo Kaspersen og Lars Mortensen) har FS udsendt til skolerne, mens plancherne for HFI s medlemmer er tilgængelige på foreningens hjemmeside (den åbne del under konferencekalender). I denne forbindelse skal opmærksomheden specielt henledes på Lars Mortensens gennemgang af reglerne i forbindelse med bestyrelsessammensætningen. Økonomiområdet På direktørmødet oplyste Lars Mortensen, at finanslovsforhandlingerne stadig pågik. Formodentlig kan skolerne medio november forvente at få mere detaljerede oplysninger om finansloven for 2007 med de ændringer, der måtte være. Velfærdsforhandlingerne blev afsluttet torsdag den 2. november. Der er mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre aftalt en ny flerårsaftale på erhvervsuddannelserne. De 150 mio. kr. fra globaliseringspuljen i er fordelt på: Side 1 Nr

2 Mio. kr De erhvervsrettede ungdomsuddannelser skal styrkes Indsatsen for unge med svage forudsætninger styrkes Indsatsen for flere praktikpladser øges Omfanget af erhvervsrettet ungdomsuddannelsestilbud øges I alt Øget undervisningskapacitet (85/95 %) Aftalen er meget detaljeret med en række anvisninger på indsatsområder i forlængelse af blandt andet udvalgsarbejdet om fremtidssikring af erhvervsuddannelserne. Foreningerne udsender i løbet af kort tid et sammendrag af aftalen vedrørende de områder, som berører erhvervsskolerne. Navision Stat kontoplan FS og HFI skal endnu en gang kraftigt opfordre skolerne til at anvende det af foreningerne anbefalede 5. ciffer i Navision Stat kontoplanen. Dette ciffer skal supplere de 4 første cifre, som er fastlagt af Økonomistyrelsen og Undervisningsministeriet. Såfremt skolerne ikke anvender det 5. ciffer i overensstemmelse med FS og HFI s anbefaling, vil mulighederne for at lave sammenligninger med tidligere års regnskaber og benchmarking med andre skoler blive formindsket, da der så ikke vil være korrespondance til den hidtidige EASY-Ø kontering. Karaktergennemsnit på hjemmesider UNI-C Statistik og Analyse har 23. oktober og 31. oktober 2006 udsendt breve til skolernes direktører/forstandere, hvor man anmoder skolerne om at kontrollere overførslen af karakterer fra EASY-A til en ny karakterdatabase. Dette ønskes udført for perioden 2001 til Det fælles økonomiudvalg har på skolernes vegne orienteret UNI-C om, at skolerne ikke har ressourcer til denne ekstra opgave. Skolerne har udført et omfattende kontrolarbejde i forbindelse med indtastning af karakterer i EASY-A og kan derfor ikke anvende yderligere ressourcer på at sikre, at den maskinelle overførsel fra EASY-A til andre systemer udføres korrekt. It-området Aftale med Microsoft Foreningerne har fornyet aftalen med Microsoft vedrørende skolernes brug af School-Agreement (leje af Microsoft programlicenser). Den gamle aftale udløb 1. november. Når skolerne fremover indgår aftale med forhandlere (skolerne bestemmer selv, hvem man vil handle med alle forhandlere kan hægte sig op på aftalen ), skal forhandleren blot registrere/indberette på HFI/FS-aftalen. Ud over standard-office er der etableret mulighed for tilkøb af 2 forskellige pakker med rabat, ligesom skolerne kan tilkøbe enkeltprogrammer i lejeaftalen. I forbindelse med Microsoft kan det oplyses, at Microsoft tilbyder et gratis kursus til erhvervsskolernes lærere en ajourføring af Microsofts netplatform. Netprogrammeringssproget gør det yderst velegnet til undervisningsbrug på gym- Side 2 Nr

3 nasialt niveau. Den enkelte tilmelder sig selv på Microsofts hjemmeside: Invitation fra IBM til seminar DS 484 er i november 2005 udgivet i en ny version, som dispositionsmæssigt er bragt i overensstemmelse med den nye version af ISO 17799, den internationale standard for styring af informationssikkerhed. Det skal understreges, at erhvervsskolerne ikke formelt er omfattet af DS 484, men hvis man skal anbefale skolerne at anvende en sikkerhedsstandard, så er det mest naturligt DS 484, der er en fælles statslig it-sikkerhedsstandard. I den forbindelse tilbyder IBM deltagelse i et seminar hhv. den 21. november i Århus og den 24. november på Frederiksberg, hvor emnet er Kom de nye lovkrav effektivt i møde. Invitationen vedhæftes dette nyhedsbrev. Aftale om 10. klasse Regeringen har indgået en aftale med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om indholdet i en ny 10. klasse. Folkeskolelovens formålsbestemmelse vil fortsat være gældende for undervisningen i 10. klasse, og 10. klasse vil stadig blive gennemført på folkeskoler, 10. klassecentre, ungdomsskoler og på de frie skoler. Der er således ikke givet mulighed for, at 10. klasse kan gennemføres på erhvervsskolerne. Med aftalen fastsættes, at Undervisningen i 10. klasse målrettes mod unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Valget af 10. klasse skal være baseret på vejledning i de foregående skoleår af den enkelte elev, herunder ved brug af uddannelsesplanen og uddannelsesbogen. Der indføres ikke visitation til 10. klasse. I forhold til erhvervsskolerne skal nævnes: Det er obligatorisk for eleverne at deltage i 2 ugers brobygning eller kombinationer af brobygning og ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv. Eleven kan deltage i op til fire ugers frivillig brobygning til erhvervsrettet ungdomsuddannelse eller i kombinationer af brobygning til erhvervsrettet ungdomsuddannelse og ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv. Herved gives der mulighed for at tilrettelægge meritgivende brobygningsforløb, der normalt har en varighed af mindst fem uger. For at der kan tages hånd om de elever, der falder fra en erhvervsrettet eller gymnasial ungdomsuddannelse, skal der være mulighed for løbende at stige på undervisningsforløbet i 10. klasse. Hele aftalen kan ses på Side 3 Nr

4 Erhvervsuddannelserne På sit møde den 12. oktober afsluttede udvalget vedrørende fremtidssikring af erhvervsuddannelserne arbejdet med udmøntning af Globaliseringsrådets forslag. Der foreligger således en rapport fra udvalget vedrørende fremtidssikring af erhvervsuddannelserne dateret oktober Beklageligvis indeholder rapporten intet om de økonomiske konsekvenser af forslagene i rapporten. På en række områder kan dog henvises til velfærdsforliget. Foreningerne forventer at lave et kort resumé af rapporten samt en plancheserie, der kan anvendes til orientering af fx skolernes bestyrelser. Dette materiale udsendes snarest. Det overvejes desuden, hvordan foreningerne skal arbejde videre med udmøntning af rapporten, og det kan i denne forbindelse oplyses, at ministeriet har bedt foreningerne om i fællesskab at gennemføre et skolemiljøprojekt, hvortil der kan bevilges FoU-midler. Blanket om ny mesterlære til de faglige udvalg Nogle faglige udvalg har udsendt blanketter til skolerne, hvor de skal registrere en række oplysninger i forbindelse med indgåelse af aftaler om ny mesterlære. Foreningerne skal opfordre skolerne til ikke at udfylde og indsende disse blanketter, da de kun indeholder oplysninger, som i forvejen er tilgængelige for de faglige udvalg i EASY-P. EASY-P er blevet tilrettet, så det også kan anvendes i forbindelse med aftaler om ny mesterlære. Erhvervsgymnasiale uddannelser Bekendtgørelsesændringer på vej Foreningerne har p.t. to bekendtgørelsesudkast til høring på det gymnasiale område, hvor der forventes at blive udarbejdet fælles høringssvar. Det gælder dels udkast til ny optagelsesbekendtgørelse, dels udkast til revideret bekendtgørelse om studie- og ordensregler samt udkast til revideret vejledning til bekendtgørelsen. Fælles htx/hhx-konference i marts 2007 Den 29. og 30. marts 2007 afholder FS og HFI konference for hhx og htx i Kolding. Torsdagens program er separat for de to uddannelser af hensyn til htx 25 års jubilæum, mens fredagens arrangement afholdes i fællesskab. Invitation og program udsendes senere, men sæt allerede nu kryds i kalenderen. Htx jubilæum vil blandt andet blive fejret ved konkurrence blandt elevprojekter og med uddeling af præmier af Bertel Haarder. Interesse for oprettelse af musikfaget på hhx og htx HFI og FS har modtaget en henvendelse fra Den Faglige Forening for Musik, som ønsker at afdække interessen for oprettelse af musikfaget på hhx og htx. I vedhæftede notat beskrives musikundervisningen i gymnasieskolen, og der gives et bud på nødvendige investeringer i forbindelse med etablering af et musiklokale. Interesserede kan rette henvendelse til gymnasiemusiklærerbestyrelsen jævnfør kontaktoplysningerne i notatet. Hhx-eksamenskalender for 2008 Endelig har HFI modtaget udkast til hhx-eksamenskalender for 2008 til udtalelse fra Undervisningsministeriet. Side 4 Nr

5 Censorordninger Der er efter reformen på htx mange nye prøver, og der er behov for centrale ordninger vedrørende honorering af censorer. Der vil blive arrangeret møde med Undervisningsministeriet om de aftaler, der bør være landsdækkende. FS htx-skoleudvalg vil komme med forslag til rammer for de interne aftaler. Erhvervsakademiuddannelserne Høring om akkrediteringsinstitutionen I oktober udsendte Videnskabsministeriet forslag til lov om akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser til høring. HFI og FS bakkede op om forslaget og havde derfor ingen bemærkninger. I regi af Erhvervsakademirådet afgav foreningerne ligeledes høringssvar om akkrediteringsinstitutionen, hvilket gav anledning til en mindretalsudtalelse fra FS og HFI. Jævnfør foreningernes oprindelige høringssvar bakkede HFI og FS op om lovforslagets formulering om, at Akkrediteringsrådets medlemmer skal udpeges personligt af ministeren. Foreningerne kunne derfor ikke tilslutte sig Erhvervsakademirådets forslag om en ændring af reglerne om udpegning af Akkrediteringsrådets medlemmer, så der i stedet anvendes en indstillingsprocedure, hvor de væsentligste interessenter indstiller et antal kandidater, blandt hvilke ministeren kan vælge rådets medlemmer. EUD/KVU/MVU-projekt Det er aftalt med ministeriet, at der indsendes ansøgning om FoU-midler til projekt om overgange fra EUD til KVU og fra KVU til MVU. Professionshøjskoler Forhandlingerne om modeller for etablering af professionshøjskoler pågår fortsat parallelt med velfærds- og finanslovsforhandlingerne. Jævnfør lovprogrammet for 2006/2007 på undervisningsministerens område (http://www.uvm.dk/06/lovprogram0607.htm?menuid=6410) er der lagt op til fremsættelse af et lovforslag om professionshøjskoler for videregående uddannelse i sidste halvdel af november. Det skal bemærkes, at der også på lovprogrammet er et forslag om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse (erhvervsakademiskoler). Akademiuddannelserne (VVU) Foreningerne har afgivet høringssvar til forslag om nyt AU-profilforløb i Retail og AU-profilforløb i Innovation og entrepreneurship. Høringssvaret kan læses på foreningernes hjemmesider. VEU-området Udlicitering på VEU-området er forbundet med en række problemer. HFI og FS har igennem længere tid over for ministeriet efterlyst standardkontrakter i forbindelse med udlicitering. Som foreningerne ser problemerne, er de regler, skolerne skal overholde i forbindelse med udlicitering, ganske klare. Afgørende er derfor, at skolerne i forbindelse med udlicitering eksplicit gør virksomheder, der udliciteres til, opmærksom på, at de også skal overholde de regler, der er gældende for skolerne. Hvis virksomhederne ikke overholder de gældende regler, kan det få økonomiske konsekvenser for skolerne, der så til gengæld kan gøre erstatningsansvar gældende over for virksomhederne. Side 5 Nr

6 Imidlertid savner skolerne en form for standardkontrakt, der kan bruges i forbindelse med udlicitering, således at kravet i forhold til virksomhederne fremgår tydeligt. Foreningerne undersøger i øjeblikket, hvilke redskaber der anvendes i andre dele af det offentlige system, hvor udlicitering har været kendt i længere tid. Foreningerne arbejder videre med sagen, og det kan oplyses, at Undervisningsministeriet har foreslået, at ministeriet sammen med skoleforeningerne holder et kursus for skolemedarbejdere om udlicitering i begyndelsen af Internationalisering CIRIUS Med henvisning til regeringens globaliseringsstrategi har undervisningsministeren besluttet at nedlægge CIRIUS rådgivende bestyrelse med virkning fra 1. oktober. CIRIUS rådgivende bestyrelse erstattes af et nyt råd, Rådet for internationalisering af uddannelserne, der skal fungere som uafhængig rådgiver af ministeren og CIRIUS. Ny voucherordning på universitetsområdet Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har netop som en del af forliget om udmøntningen af globaliseringspuljen aftalt et stipendium til studieophold i udlandet. Det drejer sig om en voucherordning, hvor de studerende fremover vil kunne opnå udlandsstipendium på op til to år i løbet af deres studietid. KVU dog højst på ét år. Tildeling af udlandsstipendiet forudsætter blandt andet en forhåndsgodkendelse af det enkelte studieophold, som skal være fuldt meritgivende ved den danske uddannelsesinstitution. Baggrunden for at give de studerende penge med til at betale for studieafgiften på et udenlandsk universitet er regeringens ønske om at skabe bedre kandidater med et globalt udsyn. Det er derfor nærliggende at forvente lignende initiativer på KVU i fremtiden. Branding, markedsføring og informationsmaterialer Hhx/hg-kampagne HFI s hhx/hg-kampagne Who is the boss? You are er nu skudt i gang med en pressemeddelelse, som blev sendt til handelsskolerne den 23. oktober. Oplysninger om kampagnen kan ses på Desuden henvises til referat af sidste møde i projektstyregruppen samt orienteringsmail til skolernes informationsansvarlige, som begge findes på HFI s hjemmeside. Elevundersøgelse på hhx og hg Som et led i HFI s brandingprojekt gennemførte foreningen en elevundersøgelse i august i førsteårsklasserne på hhx og hg. Med hjælp fra skolerne besvarede i alt elever spørgeskemaerne, som skulle afdække kriterierne for de unges valg af uddannelse. Hg-undersøgelsen viste blandt andet, at 45 % af eleverne kommer fra 10. klasse (folkeskole, friskole eller efterskole), og hovedparten af eleverne har fået information om hg fra enten lærer/skolevejleder på deres tidligere skole eller fra Side 6 Nr

7 kammerater. På spørgsmålet om, hvorfor eleven valgte hg, svarede flertallet enten hg giver mange valgmuligheder, hg giver mulighed for at komme hurtigt ud i job eller jeg er usikker på, hvad jeg vil. Hhx-undersøgelsen viste tilsvarende, at hele 48 % af eleverne på handelsgymnasiet kommer fra 10. klasse (folkeskole, friskole eller efterskole). Lærerne/ skolevejlederne på elevernes tidligere skole udgør den væsentligste kilde til information om handelsgymnasiet, efterfulgt af elevernes kammerater og brobygning/præsentationskurser på handelsgymnasiet. På spørgsmålet om, hvorfor eleven valgte handelsgymnasiet, svarede de fleste jeg er ret sikker på, at jeg skal have et job i erhvervslivet, på grund af de erhvervsrettede fag eller pga. handelsgymnasiets linjer/studieretninger. Det samlede resultat af elevundersøgelserne på hhx og hg (med link til skolespecifikke resultater) findes på HFI s hjemmeside. Materialeportalen HFI-Information indeholder informationsmaterialer om hhx, hg, KVU og AU i elektronisk form. En opdateret oversigt over indholdet findes på HFI s hjemmeside. Desuden er der netop udsendt en revideret folder med introduktion til anvendelse af portalen. Folderen kan også downloades fra materialeportalen. DR-konkurrence Foreningerne skal minde om, at DR har lanceret en konkurrence, hvor man ved at producere sit eget tv-spot kan få muligheden for at være instruktørassistent på DR s næste kampagne for Go Morgen P3 og få spottet på DR1 og DR2. DR er meget interesseret i at få så mange bud som muligt fra bl.a. kreative elever og studerende med gode idéer. Bidrag skal indsendes senest 12. november. Læs mere om konkurrencen på: Årets læreplads 2006 på det tekniske område I alt 31 skoler har indsendt oplysninger om deres lokale vindere af årets læreplads Disse nomineringer er nu videresendt til en dommerkomité, som afholder møde den 8. november for at finde den landsdækkende vinder. Prisen til den vindende virksomhed som årets læreplads i Danmark 2006 overrækkes af undervisningsminister Bertel Haarder ved en festligholdelse på Christiansborg den 24. november Alle lokale vindere har modtaget et kunstværk med en plakette med årets læreplads Kunstneren er Bjarne Gustav Carlson. SKAB DIG kampagne FS stort anlagte imagekampagne er ved at tage form. Der har i uge 43 været afholdt kick-off-møder rundt omkring på landets erhvervsskoler, og tilslutningen har været meget fin mere end 80 medarbejdere har været til stede. Styregruppen regner med, at cirka 30 skoler vil deltage, hvilket er yderst tilfredsstillende det første år. SKAB DIG kampagnen og SKAB DIG AWARD i særdeleshed har det formål, at lærere og elever på erhvervsskolerne skal arbejde sammen om at gøre det attraktivt for den uddannelsessøgende at tage en uddannelse hos os. Side 7 Nr

8 AWARD en er en dyst i kategorierne LOOK (style en person fra top til tå), HOME (pimp et legehus), TASTE (opfind en menu eller lav en færdigret om til noget, der kan spises) og RIDE (pimp et knallertvrag). Næste fase i projektet er at få igangsat kategorierne på skolerne. SKAB DIG AWARD er delt op i følgende tre faser: 1. Samarbejdet om kategorierne opstartes på skolerne, og der skabes kontakt på tværs af faggrænser etc. 2. Skolerne udvikler deres bidrag til en eller flere af de fire kategorier den 8. februar 2007, hvor de 10 bedste i hver kategori går videre til landskonkurrencen. 3. FS afholder et kæmpe SKAB DIG AWARD show den 27. februar 2007, hvor de bedste i hver kategori dyster. Der vil blive samlet omkring 600 publikummer i København. Rundt om SKAB DIG AWARD en er der en hel kampagneplatform, der skal støtte op. Der er tale om websitet: virale film, PR og en lille maskot, der skal udleveres til målgruppen. Forsknings- og udviklingskonference For 7. år i træk har der været afholdt forsknings- og udviklingskonference. Denne gang var temaet overgange fra folkeskole til EUD og fra EUD til arbejdsmarked. Der var som sædvanlig meget stor tilstrømning af deltagere, og især fylder organisationerne og arbejdsmarkedets parter godt. Konferencerne arrangeres af FS, HFI, DTL, HL, DEL og flere universiteter i samarbejde, og de får økonomisk støtte fra Undervisningsministeriet. Høringer Foreningerne har haft følgende til høring: Udkast til revideret bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser samt udkast til revideret vejledning til bekendtgørelsen Udkast til ny optagelsesbekendtgørelse på det gymnasiale område Forslag til nyt AU-profilforløb: AU i Retail Forslag til nyt AU-profilforløb: AU i Innovation og Entrepreneurship Udkast til forslag til lov om ændring af lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer mv. Udkast til lov om Akkrediteringsinstitutionen og forslag til lov om ændring af lov om universiteter (universitetsloven) og lov om forskningsrådgivning mv. Kommende møder og konferencer Seminar for undervisere på Den Grundlæggende Lederuddannelse afholdes af Ledernes Hovedorganisation i samarbejde med Erfa den 14. november 2006 (se program på HFI s hjemmeside under konferencekalender) Miljø og arbejdsmiljø i undervisningen er det en ledelsesopgave december 2006 på Byggecentrum i Middelfart Side 8 Nr

9 Side 9 Nr

10 Lagt på hjemmesiderne siden sidst FS: Plancher fra direktørmødet oktober 2006 (området for skoleledere) Referat af møde mellem formandskaberne i HFI og FS (området for skoleledere) Referat fra FS bestyrelsesmøde 27. oktober 2006 (området for skoleledere) Referat fra skoleudvalgsmøde jord til bord 28. september 2006 (området for EUD) Høringssvar AU i Retail og AU i Innovation og Entrepreneurship (Nyt) HFI: Referat af møde i styregruppen for brandingprojektet Orienteringsmail om brandingkampagnen Notat om materialeportalens indhold Referat af møde mellem formandskaberne i HFI og FS Nyhedsbrevet kan findes på foreningernes hjemmeside: Side 10 Nr

Omfattende beskæring af HG overskygger forbedringer

Omfattende beskæring af HG overskygger forbedringer Formandens skriftlige beretning 2013-2014 Erhvervsuddannelsesreform: Omfattende beskæring af HG overskygger forbedringer HL fik dog anerkendt, at HD-uddannede lærere skal kunne undervise på EUX Overenskomst

Læs mere

DANSKE ERHVERVSSKOLER LEDERNE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 22. APRIL KL. 10-12 HOTEL NYBORG STRAND

DANSKE ERHVERVSSKOLER LEDERNE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 22. APRIL KL. 10-12 HOTEL NYBORG STRAND DANSKE ERHVERVSSKOLER LEDERNE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 22. APRIL KL. 1012 HOTEL NYBORG STRAND 2 INDHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN FOR REPRÆSENTANTSKABSMØDET 3 SKRIFTLIG BERETNING FOR DEL 4 RELEVANTE UDDRAG

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

FoU-programmet 2012. erhvervsfaglige uddannelser. Maj 2012. Ministeriet for Børn og Undervisning Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser

FoU-programmet 2012. erhvervsfaglige uddannelser. Maj 2012. Ministeriet for Børn og Undervisning Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser FoU-programmet 2012 erhvervsfaglige uddannelser Ministeriet for Børn og Undervisning Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Maj 2012 Programmet kan downloades fra Ministeriet for Børn og Undervisnings

Læs mere

KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE

KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Formål, afgrænsninger

Læs mere

Ordinær generalforsamling November 2002

Ordinær generalforsamling November 2002 Ordinær generalforsamling November 2002 Indhold Forord 4 Endelig dagsorden 5 Helhed og sammenhæng 6 Den rummelige daginstitution og skole - fokus på udsatte børn og unge 6 Publikationen Hænger det sammen?

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen Februar 2008 Indholdsfortegnelse FORORD 1. INTRODUKTION... 3 2. RESUMÉ...

Læs mere

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20... Juni 2012 1 Indhold Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 7: Side 10: Side 12: Side 16: Side 18: Side 19: Indhold og

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Beklædningshåndværker

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Beklædningshåndværker Det Faglige Udvalg for Beklædningshåndværker 20. september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Beklædningshåndværker Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler

Læs mere

ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU)

ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU) Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Juni 2009 ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU) ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU) INDHOLD 1. Konklusion

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering -

Læs mere

Indhold. Danmarks Lærerforening, 2013 Redaktionen er afsluttet den 26. juni 2013

Indhold. Danmarks Lærerforening, 2013 Redaktionen er afsluttet den 26. juni 2013 2013 BeretninG NORDISK MILJØMÆRKNING Indhold Forord 3 Mødeplan 4 Foreløbig dagsorden 5 Forslag til forretningsorden 6 Velfærdssamfundet og den offentlige sektor 7 Kampen om arbejdstid 13 Gjorde man en

Læs mere

Grunduddannelse for voksne (GVU) DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Grunduddannelse for voksne (GVU) DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Grunduddannelse for voksne (GVU) 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Grunduddannelse for voksne (GVU) 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer:

Læs mere

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne SIDE 1 INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING 6 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER DDANNELSESSYSTEMET Du er kontakten Du har hjælpere Bolden er din 8 KAPITEL 2 TIPS TIL DET PRAKTISKE ARBEJDE 1. OM SELVE MØDERNE Formøder

Læs mere

FFDs skolebreve 1998 - pkt. 1-162 Bemærk at de omtalte bilag ikke medfølger her - de er oprndeligt udsendt til skolerne.

FFDs skolebreve 1998 - pkt. 1-162 Bemærk at de omtalte bilag ikke medfølger her - de er oprndeligt udsendt til skolerne. FFDs skolebreve 1998 - pkt. 1-162 Bemærk at de omtalte bilag ikke medfølger her - de er oprndeligt udsendt til skolerne. 1 Invitation til møde 15. januar, dagen før Folketinget drøfter Undervisningsministerens

Læs mere

Årsrapport 2013, Studievalg Nordjylland

Årsrapport 2013, Studievalg Nordjylland Årsrapport 2013, Studievalg Nordjylland 1. Kommentarer/bemærkninger til Studievalg statistik, lokale brugerundersøgelser og Studievalg Nordjyllands kvalitetssikring Studievalg Nordjyllands aktiviteter

Læs mere

UUV Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns. Virksomhedsplan 2009. Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt

UUV Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns. Virksomhedsplan 2009. Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt UUV Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Virksomhedsplan 2009 Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt INDHOLD Forord 3 Ydelser og arbejdsområde 10 Struktur og ledelse 10 Personale oversigt og ændringer

Læs mere

A-kasser ikke en stopklods for a r b e j d s m a r k e d s p o l i t i k k e n

A-kasser ikke en stopklods for a r b e j d s m a r k e d s p o l i t i k k e n LO SNYHEDSBREV 24 1998 Tværfaglig jobanvisning I n d h o l d s f o rt e g n e l s e A-kasser ikke en stopklods i arbejdsmarkedspolitikken..... 1 Godt 114.000 a-kassemedlemmer skifter hvert år a-kasse.

Læs mere

10. klasse i Vordingborg

10. klasse i Vordingborg 10. klasse i Vordingborg Præsentation af ZBC ZBC (Zealand Business College) er en erhvervsskole med gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser med afdeling i Vordingborg, Næstved og Ringsted. ZBC er

Læs mere

Det er alene de væsentligste punkter fra høringssvarene, der er medtaget i notatet.

Det er alene de væsentligste punkter fra høringssvarene, der er medtaget i notatet. Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Høringsnotat om 10 bekendtgørelser

Læs mere

Referat Udvikling Odsherred

Referat Udvikling Odsherred Referat Udvikling Odsherred Dato 25. november 2013 Tidspunkt 16:00 Sted Tinghuset, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj. Til stede Thor Pedersen (formand), Thomas Adelskov, Morten Egeskov, Michael Jensen,

Læs mere

Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift

Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift FoU-projekt nr. 2002-2534-0150 Forfatter(e): Mogens Frederiksen, Mette Søndergård, Kim Pedersen, Jane Nielsen & Axel Hoppe

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

NYHEDSBREV 4, 2014. Finanslov med fokus på ældre

NYHEDSBREV 4, 2014. Finanslov med fokus på ældre 16. årgang december 2014 NYHEDSBREV 4, 2014 Finanslov med fokus på ældre Finansloven tredjebehandles d. 18. december, og vi forventer en vedtagelse. Vi har op til og under de første behandlinger - forsøgt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Udkast 17.12.2013. Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Udkast 17.12.2013. Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Fremsat af undervisningsminister Christine Antorini Udkast 17.12.2013 Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling af Fælles Mål, kvalitetsrapporter og elevplaner

Læs mere