6. november 2006 Nr Nyhedsbrev fra FS og HFI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6. november 2006 Nr. 3-2006 Nyhedsbrev fra FS og HFI"

Transkript

1 6. november 2006 Nr Nyhedsbrev fra FS og HFI Læs om Nyt fra bestyrelserne Økonomiområdet It-området 10. klasse Erhvervsuddannelserne Erhvervsgymnasiale uddannelser Erhvervsakademiuddannelserne VEU-området Internationalisering Branding, markedsføring og informationsmaterialer Forsknings- og udviklingskonference Høringer Kommende møder og konferencer Nyt fra bestyrelserne På det direktørmøde, HFI og FS afholdt på Munkebjerg Hotel den 26. og 27. oktober, orienterede de to formænd om status for samarbejdet mellem foreningerne. I den forbindelse efterspurgte flere medlemmer yderligere information om arbejdet med den fusionsproces, der er målet. HFI og FS arbejder derfor på et notat, der beskriver den aktuelle status og de elementer, der arbejdes med. Dette vil blive udsendt snarest. Plancher fra indlæggene på direktørmødet (Lars Bo Kaspersen og Lars Mortensen) har FS udsendt til skolerne, mens plancherne for HFI s medlemmer er tilgængelige på foreningens hjemmeside (den åbne del under konferencekalender). I denne forbindelse skal opmærksomheden specielt henledes på Lars Mortensens gennemgang af reglerne i forbindelse med bestyrelsessammensætningen. Økonomiområdet På direktørmødet oplyste Lars Mortensen, at finanslovsforhandlingerne stadig pågik. Formodentlig kan skolerne medio november forvente at få mere detaljerede oplysninger om finansloven for 2007 med de ændringer, der måtte være. Velfærdsforhandlingerne blev afsluttet torsdag den 2. november. Der er mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre aftalt en ny flerårsaftale på erhvervsuddannelserne. De 150 mio. kr. fra globaliseringspuljen i er fordelt på: Side 1 Nr

2 Mio. kr De erhvervsrettede ungdomsuddannelser skal styrkes Indsatsen for unge med svage forudsætninger styrkes Indsatsen for flere praktikpladser øges Omfanget af erhvervsrettet ungdomsuddannelsestilbud øges I alt Øget undervisningskapacitet (85/95 %) Aftalen er meget detaljeret med en række anvisninger på indsatsområder i forlængelse af blandt andet udvalgsarbejdet om fremtidssikring af erhvervsuddannelserne. Foreningerne udsender i løbet af kort tid et sammendrag af aftalen vedrørende de områder, som berører erhvervsskolerne. Navision Stat kontoplan FS og HFI skal endnu en gang kraftigt opfordre skolerne til at anvende det af foreningerne anbefalede 5. ciffer i Navision Stat kontoplanen. Dette ciffer skal supplere de 4 første cifre, som er fastlagt af Økonomistyrelsen og Undervisningsministeriet. Såfremt skolerne ikke anvender det 5. ciffer i overensstemmelse med FS og HFI s anbefaling, vil mulighederne for at lave sammenligninger med tidligere års regnskaber og benchmarking med andre skoler blive formindsket, da der så ikke vil være korrespondance til den hidtidige EASY-Ø kontering. Karaktergennemsnit på hjemmesider UNI-C Statistik og Analyse har 23. oktober og 31. oktober 2006 udsendt breve til skolernes direktører/forstandere, hvor man anmoder skolerne om at kontrollere overførslen af karakterer fra EASY-A til en ny karakterdatabase. Dette ønskes udført for perioden 2001 til Det fælles økonomiudvalg har på skolernes vegne orienteret UNI-C om, at skolerne ikke har ressourcer til denne ekstra opgave. Skolerne har udført et omfattende kontrolarbejde i forbindelse med indtastning af karakterer i EASY-A og kan derfor ikke anvende yderligere ressourcer på at sikre, at den maskinelle overførsel fra EASY-A til andre systemer udføres korrekt. It-området Aftale med Microsoft Foreningerne har fornyet aftalen med Microsoft vedrørende skolernes brug af School-Agreement (leje af Microsoft programlicenser). Den gamle aftale udløb 1. november. Når skolerne fremover indgår aftale med forhandlere (skolerne bestemmer selv, hvem man vil handle med alle forhandlere kan hægte sig op på aftalen ), skal forhandleren blot registrere/indberette på HFI/FS-aftalen. Ud over standard-office er der etableret mulighed for tilkøb af 2 forskellige pakker med rabat, ligesom skolerne kan tilkøbe enkeltprogrammer i lejeaftalen. I forbindelse med Microsoft kan det oplyses, at Microsoft tilbyder et gratis kursus til erhvervsskolernes lærere en ajourføring af Microsofts netplatform. Netprogrammeringssproget gør det yderst velegnet til undervisningsbrug på gym- Side 2 Nr

3 nasialt niveau. Den enkelte tilmelder sig selv på Microsofts hjemmeside: Invitation fra IBM til seminar DS 484 er i november 2005 udgivet i en ny version, som dispositionsmæssigt er bragt i overensstemmelse med den nye version af ISO 17799, den internationale standard for styring af informationssikkerhed. Det skal understreges, at erhvervsskolerne ikke formelt er omfattet af DS 484, men hvis man skal anbefale skolerne at anvende en sikkerhedsstandard, så er det mest naturligt DS 484, der er en fælles statslig it-sikkerhedsstandard. I den forbindelse tilbyder IBM deltagelse i et seminar hhv. den 21. november i Århus og den 24. november på Frederiksberg, hvor emnet er Kom de nye lovkrav effektivt i møde. Invitationen vedhæftes dette nyhedsbrev. Aftale om 10. klasse Regeringen har indgået en aftale med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om indholdet i en ny 10. klasse. Folkeskolelovens formålsbestemmelse vil fortsat være gældende for undervisningen i 10. klasse, og 10. klasse vil stadig blive gennemført på folkeskoler, 10. klassecentre, ungdomsskoler og på de frie skoler. Der er således ikke givet mulighed for, at 10. klasse kan gennemføres på erhvervsskolerne. Med aftalen fastsættes, at Undervisningen i 10. klasse målrettes mod unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Valget af 10. klasse skal være baseret på vejledning i de foregående skoleår af den enkelte elev, herunder ved brug af uddannelsesplanen og uddannelsesbogen. Der indføres ikke visitation til 10. klasse. I forhold til erhvervsskolerne skal nævnes: Det er obligatorisk for eleverne at deltage i 2 ugers brobygning eller kombinationer af brobygning og ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv. Eleven kan deltage i op til fire ugers frivillig brobygning til erhvervsrettet ungdomsuddannelse eller i kombinationer af brobygning til erhvervsrettet ungdomsuddannelse og ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv. Herved gives der mulighed for at tilrettelægge meritgivende brobygningsforløb, der normalt har en varighed af mindst fem uger. For at der kan tages hånd om de elever, der falder fra en erhvervsrettet eller gymnasial ungdomsuddannelse, skal der være mulighed for løbende at stige på undervisningsforløbet i 10. klasse. Hele aftalen kan ses på Side 3 Nr

4 Erhvervsuddannelserne På sit møde den 12. oktober afsluttede udvalget vedrørende fremtidssikring af erhvervsuddannelserne arbejdet med udmøntning af Globaliseringsrådets forslag. Der foreligger således en rapport fra udvalget vedrørende fremtidssikring af erhvervsuddannelserne dateret oktober Beklageligvis indeholder rapporten intet om de økonomiske konsekvenser af forslagene i rapporten. På en række områder kan dog henvises til velfærdsforliget. Foreningerne forventer at lave et kort resumé af rapporten samt en plancheserie, der kan anvendes til orientering af fx skolernes bestyrelser. Dette materiale udsendes snarest. Det overvejes desuden, hvordan foreningerne skal arbejde videre med udmøntning af rapporten, og det kan i denne forbindelse oplyses, at ministeriet har bedt foreningerne om i fællesskab at gennemføre et skolemiljøprojekt, hvortil der kan bevilges FoU-midler. Blanket om ny mesterlære til de faglige udvalg Nogle faglige udvalg har udsendt blanketter til skolerne, hvor de skal registrere en række oplysninger i forbindelse med indgåelse af aftaler om ny mesterlære. Foreningerne skal opfordre skolerne til ikke at udfylde og indsende disse blanketter, da de kun indeholder oplysninger, som i forvejen er tilgængelige for de faglige udvalg i EASY-P. EASY-P er blevet tilrettet, så det også kan anvendes i forbindelse med aftaler om ny mesterlære. Erhvervsgymnasiale uddannelser Bekendtgørelsesændringer på vej Foreningerne har p.t. to bekendtgørelsesudkast til høring på det gymnasiale område, hvor der forventes at blive udarbejdet fælles høringssvar. Det gælder dels udkast til ny optagelsesbekendtgørelse, dels udkast til revideret bekendtgørelse om studie- og ordensregler samt udkast til revideret vejledning til bekendtgørelsen. Fælles htx/hhx-konference i marts 2007 Den 29. og 30. marts 2007 afholder FS og HFI konference for hhx og htx i Kolding. Torsdagens program er separat for de to uddannelser af hensyn til htx 25 års jubilæum, mens fredagens arrangement afholdes i fællesskab. Invitation og program udsendes senere, men sæt allerede nu kryds i kalenderen. Htx jubilæum vil blandt andet blive fejret ved konkurrence blandt elevprojekter og med uddeling af præmier af Bertel Haarder. Interesse for oprettelse af musikfaget på hhx og htx HFI og FS har modtaget en henvendelse fra Den Faglige Forening for Musik, som ønsker at afdække interessen for oprettelse af musikfaget på hhx og htx. I vedhæftede notat beskrives musikundervisningen i gymnasieskolen, og der gives et bud på nødvendige investeringer i forbindelse med etablering af et musiklokale. Interesserede kan rette henvendelse til gymnasiemusiklærerbestyrelsen jævnfør kontaktoplysningerne i notatet. Hhx-eksamenskalender for 2008 Endelig har HFI modtaget udkast til hhx-eksamenskalender for 2008 til udtalelse fra Undervisningsministeriet. Side 4 Nr

5 Censorordninger Der er efter reformen på htx mange nye prøver, og der er behov for centrale ordninger vedrørende honorering af censorer. Der vil blive arrangeret møde med Undervisningsministeriet om de aftaler, der bør være landsdækkende. FS htx-skoleudvalg vil komme med forslag til rammer for de interne aftaler. Erhvervsakademiuddannelserne Høring om akkrediteringsinstitutionen I oktober udsendte Videnskabsministeriet forslag til lov om akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser til høring. HFI og FS bakkede op om forslaget og havde derfor ingen bemærkninger. I regi af Erhvervsakademirådet afgav foreningerne ligeledes høringssvar om akkrediteringsinstitutionen, hvilket gav anledning til en mindretalsudtalelse fra FS og HFI. Jævnfør foreningernes oprindelige høringssvar bakkede HFI og FS op om lovforslagets formulering om, at Akkrediteringsrådets medlemmer skal udpeges personligt af ministeren. Foreningerne kunne derfor ikke tilslutte sig Erhvervsakademirådets forslag om en ændring af reglerne om udpegning af Akkrediteringsrådets medlemmer, så der i stedet anvendes en indstillingsprocedure, hvor de væsentligste interessenter indstiller et antal kandidater, blandt hvilke ministeren kan vælge rådets medlemmer. EUD/KVU/MVU-projekt Det er aftalt med ministeriet, at der indsendes ansøgning om FoU-midler til projekt om overgange fra EUD til KVU og fra KVU til MVU. Professionshøjskoler Forhandlingerne om modeller for etablering af professionshøjskoler pågår fortsat parallelt med velfærds- og finanslovsforhandlingerne. Jævnfør lovprogrammet for 2006/2007 på undervisningsministerens område (http://www.uvm.dk/06/lovprogram0607.htm?menuid=6410) er der lagt op til fremsættelse af et lovforslag om professionshøjskoler for videregående uddannelse i sidste halvdel af november. Det skal bemærkes, at der også på lovprogrammet er et forslag om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse (erhvervsakademiskoler). Akademiuddannelserne (VVU) Foreningerne har afgivet høringssvar til forslag om nyt AU-profilforløb i Retail og AU-profilforløb i Innovation og entrepreneurship. Høringssvaret kan læses på foreningernes hjemmesider. VEU-området Udlicitering på VEU-området er forbundet med en række problemer. HFI og FS har igennem længere tid over for ministeriet efterlyst standardkontrakter i forbindelse med udlicitering. Som foreningerne ser problemerne, er de regler, skolerne skal overholde i forbindelse med udlicitering, ganske klare. Afgørende er derfor, at skolerne i forbindelse med udlicitering eksplicit gør virksomheder, der udliciteres til, opmærksom på, at de også skal overholde de regler, der er gældende for skolerne. Hvis virksomhederne ikke overholder de gældende regler, kan det få økonomiske konsekvenser for skolerne, der så til gengæld kan gøre erstatningsansvar gældende over for virksomhederne. Side 5 Nr

6 Imidlertid savner skolerne en form for standardkontrakt, der kan bruges i forbindelse med udlicitering, således at kravet i forhold til virksomhederne fremgår tydeligt. Foreningerne undersøger i øjeblikket, hvilke redskaber der anvendes i andre dele af det offentlige system, hvor udlicitering har været kendt i længere tid. Foreningerne arbejder videre med sagen, og det kan oplyses, at Undervisningsministeriet har foreslået, at ministeriet sammen med skoleforeningerne holder et kursus for skolemedarbejdere om udlicitering i begyndelsen af Internationalisering CIRIUS Med henvisning til regeringens globaliseringsstrategi har undervisningsministeren besluttet at nedlægge CIRIUS rådgivende bestyrelse med virkning fra 1. oktober. CIRIUS rådgivende bestyrelse erstattes af et nyt råd, Rådet for internationalisering af uddannelserne, der skal fungere som uafhængig rådgiver af ministeren og CIRIUS. Ny voucherordning på universitetsområdet Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har netop som en del af forliget om udmøntningen af globaliseringspuljen aftalt et stipendium til studieophold i udlandet. Det drejer sig om en voucherordning, hvor de studerende fremover vil kunne opnå udlandsstipendium på op til to år i løbet af deres studietid. KVU dog højst på ét år. Tildeling af udlandsstipendiet forudsætter blandt andet en forhåndsgodkendelse af det enkelte studieophold, som skal være fuldt meritgivende ved den danske uddannelsesinstitution. Baggrunden for at give de studerende penge med til at betale for studieafgiften på et udenlandsk universitet er regeringens ønske om at skabe bedre kandidater med et globalt udsyn. Det er derfor nærliggende at forvente lignende initiativer på KVU i fremtiden. Branding, markedsføring og informationsmaterialer Hhx/hg-kampagne HFI s hhx/hg-kampagne Who is the boss? You are er nu skudt i gang med en pressemeddelelse, som blev sendt til handelsskolerne den 23. oktober. Oplysninger om kampagnen kan ses på Desuden henvises til referat af sidste møde i projektstyregruppen samt orienteringsmail til skolernes informationsansvarlige, som begge findes på HFI s hjemmeside. Elevundersøgelse på hhx og hg Som et led i HFI s brandingprojekt gennemførte foreningen en elevundersøgelse i august i førsteårsklasserne på hhx og hg. Med hjælp fra skolerne besvarede i alt elever spørgeskemaerne, som skulle afdække kriterierne for de unges valg af uddannelse. Hg-undersøgelsen viste blandt andet, at 45 % af eleverne kommer fra 10. klasse (folkeskole, friskole eller efterskole), og hovedparten af eleverne har fået information om hg fra enten lærer/skolevejleder på deres tidligere skole eller fra Side 6 Nr

7 kammerater. På spørgsmålet om, hvorfor eleven valgte hg, svarede flertallet enten hg giver mange valgmuligheder, hg giver mulighed for at komme hurtigt ud i job eller jeg er usikker på, hvad jeg vil. Hhx-undersøgelsen viste tilsvarende, at hele 48 % af eleverne på handelsgymnasiet kommer fra 10. klasse (folkeskole, friskole eller efterskole). Lærerne/ skolevejlederne på elevernes tidligere skole udgør den væsentligste kilde til information om handelsgymnasiet, efterfulgt af elevernes kammerater og brobygning/præsentationskurser på handelsgymnasiet. På spørgsmålet om, hvorfor eleven valgte handelsgymnasiet, svarede de fleste jeg er ret sikker på, at jeg skal have et job i erhvervslivet, på grund af de erhvervsrettede fag eller pga. handelsgymnasiets linjer/studieretninger. Det samlede resultat af elevundersøgelserne på hhx og hg (med link til skolespecifikke resultater) findes på HFI s hjemmeside. Materialeportalen HFI-Information indeholder informationsmaterialer om hhx, hg, KVU og AU i elektronisk form. En opdateret oversigt over indholdet findes på HFI s hjemmeside. Desuden er der netop udsendt en revideret folder med introduktion til anvendelse af portalen. Folderen kan også downloades fra materialeportalen. DR-konkurrence Foreningerne skal minde om, at DR har lanceret en konkurrence, hvor man ved at producere sit eget tv-spot kan få muligheden for at være instruktørassistent på DR s næste kampagne for Go Morgen P3 og få spottet på DR1 og DR2. DR er meget interesseret i at få så mange bud som muligt fra bl.a. kreative elever og studerende med gode idéer. Bidrag skal indsendes senest 12. november. Læs mere om konkurrencen på: Årets læreplads 2006 på det tekniske område I alt 31 skoler har indsendt oplysninger om deres lokale vindere af årets læreplads Disse nomineringer er nu videresendt til en dommerkomité, som afholder møde den 8. november for at finde den landsdækkende vinder. Prisen til den vindende virksomhed som årets læreplads i Danmark 2006 overrækkes af undervisningsminister Bertel Haarder ved en festligholdelse på Christiansborg den 24. november Alle lokale vindere har modtaget et kunstværk med en plakette med årets læreplads Kunstneren er Bjarne Gustav Carlson. SKAB DIG kampagne FS stort anlagte imagekampagne er ved at tage form. Der har i uge 43 været afholdt kick-off-møder rundt omkring på landets erhvervsskoler, og tilslutningen har været meget fin mere end 80 medarbejdere har været til stede. Styregruppen regner med, at cirka 30 skoler vil deltage, hvilket er yderst tilfredsstillende det første år. SKAB DIG kampagnen og SKAB DIG AWARD i særdeleshed har det formål, at lærere og elever på erhvervsskolerne skal arbejde sammen om at gøre det attraktivt for den uddannelsessøgende at tage en uddannelse hos os. Side 7 Nr

8 AWARD en er en dyst i kategorierne LOOK (style en person fra top til tå), HOME (pimp et legehus), TASTE (opfind en menu eller lav en færdigret om til noget, der kan spises) og RIDE (pimp et knallertvrag). Næste fase i projektet er at få igangsat kategorierne på skolerne. SKAB DIG AWARD er delt op i følgende tre faser: 1. Samarbejdet om kategorierne opstartes på skolerne, og der skabes kontakt på tværs af faggrænser etc. 2. Skolerne udvikler deres bidrag til en eller flere af de fire kategorier den 8. februar 2007, hvor de 10 bedste i hver kategori går videre til landskonkurrencen. 3. FS afholder et kæmpe SKAB DIG AWARD show den 27. februar 2007, hvor de bedste i hver kategori dyster. Der vil blive samlet omkring 600 publikummer i København. Rundt om SKAB DIG AWARD en er der en hel kampagneplatform, der skal støtte op. Der er tale om websitet: virale film, PR og en lille maskot, der skal udleveres til målgruppen. Forsknings- og udviklingskonference For 7. år i træk har der været afholdt forsknings- og udviklingskonference. Denne gang var temaet overgange fra folkeskole til EUD og fra EUD til arbejdsmarked. Der var som sædvanlig meget stor tilstrømning af deltagere, og især fylder organisationerne og arbejdsmarkedets parter godt. Konferencerne arrangeres af FS, HFI, DTL, HL, DEL og flere universiteter i samarbejde, og de får økonomisk støtte fra Undervisningsministeriet. Høringer Foreningerne har haft følgende til høring: Udkast til revideret bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser samt udkast til revideret vejledning til bekendtgørelsen Udkast til ny optagelsesbekendtgørelse på det gymnasiale område Forslag til nyt AU-profilforløb: AU i Retail Forslag til nyt AU-profilforløb: AU i Innovation og Entrepreneurship Udkast til forslag til lov om ændring af lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer mv. Udkast til lov om Akkrediteringsinstitutionen og forslag til lov om ændring af lov om universiteter (universitetsloven) og lov om forskningsrådgivning mv. Kommende møder og konferencer Seminar for undervisere på Den Grundlæggende Lederuddannelse afholdes af Ledernes Hovedorganisation i samarbejde med Erfa den 14. november 2006 (se program på HFI s hjemmeside under konferencekalender) Miljø og arbejdsmiljø i undervisningen er det en ledelsesopgave december 2006 på Byggecentrum i Middelfart Side 8 Nr

9 Side 9 Nr

10 Lagt på hjemmesiderne siden sidst FS: Plancher fra direktørmødet oktober 2006 (området for skoleledere) Referat af møde mellem formandskaberne i HFI og FS (området for skoleledere) Referat fra FS bestyrelsesmøde 27. oktober 2006 (området for skoleledere) Referat fra skoleudvalgsmøde jord til bord 28. september 2006 (området for EUD) Høringssvar AU i Retail og AU i Innovation og Entrepreneurship (Nyt) HFI: Referat af møde i styregruppen for brandingprojektet Orienteringsmail om brandingkampagnen Notat om materialeportalens indhold Referat af møde mellem formandskaberne i HFI og FS Nyhedsbrevet kan findes på foreningernes hjemmeside: Side 10 Nr

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne 3. september 2013 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne Dansk Folkeparti vil styrke de

Læs mere

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1 10. klasse Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange 29-04-2015 Side 1 Rammen I 2008 blev 10. klasse målrettet unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for Undervisningsministeriet Grafisk tilrettelægger: Falk og musen Grafik: Falk og musen Fotos: Colourbox

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsudannelse hvordan? Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for

Læs mere

Kort og godt. om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN

Kort og godt. om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN Kort og godt om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN 1 Indledning Aftalen om globaliseringspuljen i forbindelse med Finanslov 2010 udløste mange midler til erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Ændringer i deltagerbetaling for gymnasiale enkeltfag pr. 1. januar 2011

Ændringer i deltagerbetaling for gymnasiale enkeltfag pr. 1. januar 2011 Til private gymnasieskoler m.v. Institutionsafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Ændringer i deltagerbetaling

Læs mere

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger 10. klasse Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger Chefkonsulent Lone Basse, afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelser, Undervisningsministeriet Indsæt

Læs mere

Willis Jura. Statens erstatningsordning for praktikanter ændres pr. 1. august 2008. Ændringer i den omfattede personkreds. Hvilke typer af aktivitet?

Willis Jura. Statens erstatningsordning for praktikanter ændres pr. 1. august 2008. Ændringer i den omfattede personkreds. Hvilke typer af aktivitet? Willis Jura August 2008 Statens erstatningsordning for praktikanter ændres pr. 1. august 2008 Statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering sikrer, at personer, der deltager i

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Side 1 Finanslovsaftaler 2010 Flerårsaftale for de erhvervsrettede

Læs mere

Uddannelse fremtidssikring mod 2020

Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Personer med en erhvervsuddannelse udgør i dag den største medarbejdergruppe i det private erhvervsliv. Antallet af personer med en erhvervsuddannelse vil falde med

Læs mere

OMTRYK. Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fremsættelsesdato indsat

OMTRYK. Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fremsættelsesdato indsat Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fremsættelsesdato indsat Fremsat den 26. marts 2010 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Skole: Klasse: UU-vejleder: Til eleven I 10. klasse skal du arbejde videre

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v.

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Kapitel 1 Formål og indhold 1. Formålet med statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering

Læs mere

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 155 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) ((Udlandsstipendium

Læs mere

skole- året 2015/2016 AArhus kommune, BØrN og unge & PrIVAtskolerNe I AArhus klasse

skole- året 2015/2016 AArhus kommune, BØrN og unge & PrIVAtskolerNe I AArhus klasse skoleåret 2015/2016 Aarhus kommune, BØRN OG UNGE & PRIVATSKOLERNe I aarhus klasse 10. klassehæftet for skoleåret 2015/2016 udgives af Aarhus Kommune, Børn og Unge Copyright Aarhus Kommune, Børn og Unge

Læs mere

Tilbud om undervisning i 10. Klasse

Tilbud om undervisning i 10. Klasse Selvevaluering - kapitel 6 Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Tilbud om undervisning i 10. Klasse Ifølge friskolelovens

Læs mere

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Klasse: Skole: Klasselærer: Vejleder: Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du

Læs mere

Bilag om struktur, indhold og styring i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i Norge, Sverige og Finland 1

Bilag om struktur, indhold og styring i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i Norge, Sverige og Finland 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om struktur, indhold og styring i de erhvervsrettede

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet

Nyt fra Undervisningsministeriet Nyt fra Undervisningsministeriet FUETS konference 2010 Jørgen Brock jb@uvm.dk 3395 5685 Claus Søe Claus.soe@uvm.dk 33955307 Side 1 Program Baggrund Unges og kommuners pligter Ungedatabasen E-vejledning

Læs mere

Organisering af 10. klasse - 1. behandling

Organisering af 10. klasse - 1. behandling Punkt 5. Organisering af 10. klasse - 1. behandling 2014-35882 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoludvalget godkender, at en af de beskrevne modeller for den fremtidige organisering af 10. klasse sendes

Læs mere

Beskrivelse af udskolingen på Som det allerførste i folkeskoleloven hedder det: Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Ændringer i deltagerbetaling for avu, gymnasiale enkeltfag, arbejdsmarkedsuddannelser

Ændringer i deltagerbetaling for avu, gymnasiale enkeltfag, arbejdsmarkedsuddannelser Til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse og institutioner for erhvervsrettet uddannelse og professionshøjskoler samt private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser Institutionsafdelingen

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

NOTAT. SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen samt en kort beskrivelse af reglerne for støtte til uddannelse

NOTAT. SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen samt en kort beskrivelse af reglerne for støtte til uddannelse NOTAT SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen samt en kort beskrivelse af reglerne for støtte til uddannelse i udlandet 3. oktober 2008 1. SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Vejledning til uddannelsesnetværk/ fællesudvalg

Vejledning til uddannelsesnetværk/ fællesudvalg Censorsekretariatet Vejledning til uddannelsesnetværk/ fællesudvalg www.censorsekretariatet.dk Indhold Brug af hjemmesiden... 2 Log-in... 2 Rapporter og statistik... 2 Arbejdsopgaver... 2 Censorformandskabets

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

Kapitel 1. Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne

Kapitel 1. Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne Undervisningsministeriet sagsnr.: 072.51S.541 Udkast Bekendtgørelse om overenskomst mellem en kommunalbestyrelse og en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, om varetagelse af 10. klasseundervisning

Læs mere

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalgs Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg En guide til medlemmer i de lokale uddannelsesudvalg Velkommen til det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalg

Læs mere

Nye regler og redskaber på vejledningsområdet

Nye regler og redskaber på vejledningsområdet Nye regler og redskaber på vejledningsområdet Vejledningskontorets informationsmøder september 2010 Kontorchef Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 Side 1 Program Velkomst og indledning Unges og kommuners

Læs mere

Efter høringsfristens udløb den 27. januar 2014 er der indkommet 46 høringssvar.

Efter høringsfristens udløb den 27. januar 2014 er der indkommet 46 høringssvar. Bilag 7 Modtager(e): Kopi: Kommenteret høringsnotat om forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om videregående kunstneriske

Læs mere

Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse

Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse Indhold: 1. Indledning/baggrund 2. Lovgivning og præsentation af de særlige forløb 3. Oversigt over de særlige forløb 4. Procedure 5. Aftale

Læs mere

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg zbc.dk Brobygning Vordingborg Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg zealand business college Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888 zbc.dk Kære brobygningselev ZBC har både et handelsgymnasium

Læs mere

Skolestrukturdebat Holstebro kommune 2007. Tema: 10. årgangs placering

Skolestrukturdebat Holstebro kommune 2007. Tema: 10. årgangs placering Skolestrukturdebat Holstebro kommune 2007. Kommissorium: Arbejdsgruppen har sagligt analyseret og vurderet og derefter beskrevet såvel fordele som ulemper ved forskellige placeringer af 10. årgang. Arbejdsgruppens

Læs mere

Institutionsregisterudtræk, variabelbeskrivelse

Institutionsregisterudtræk, variabelbeskrivelse Institutionsregisterudtræk, variabelbeskrivelse Dette dokument beskriver variablene i det institutionsregisterudtræk, som UNI-C stiller til rådighed via adressen http://statweb.uni-c.dk/instregudtraek/

Læs mere

2. januar 2013 Sags nr.: 106.85L.391. Orientering om "Øget kvalitet i erhvervsuddannelserne"

2. januar 2013 Sags nr.: 106.85L.391. Orientering om Øget kvalitet i erhvervsuddannelserne Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, Danske Erhvervsskoler - Lederne, SOSU-Lederforeningen, Danske Landbrugsskoler, de faglige udvalg

Læs mere

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Bestyrelsen er bemyndiget til at indgå resultatkontrakt med skolens direktør jf. Undervisningsministeriets brev af 27.6.2013. I forhold til skolens størrelse

Læs mere

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012?

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? GL og Gymnasieskolernes Rektorforening følger de elever, der bestod en ungdomsuddannelse i 2008 på baggrund af dataudtræk fra Danmark

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

15. november 2007 Nr. 6 2007 Nyhedsbrev fra FS og HFI

15. november 2007 Nr. 6 2007 Nyhedsbrev fra FS og HFI 15. november 2007 Nr. 6 2007 Nyhedsbrev fra FS og HFI Læs om Nyt fra bestyrelserne Økonomiområdet Erhvervsuddannelserne Erhvervsgymnasiale uddannelser Erhvervsakademiuddannelserne VEU-området Lærer- og

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Elias Pedersen Danske Regioner: Steen Norrit Janne Uth

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

24. maj 2007 Nr. 2 2007 Nyhedsbrev fra FS og HFI

24. maj 2007 Nr. 2 2007 Nyhedsbrev fra FS og HFI 24. maj 2007 Nr. 2 2007 Nyhedsbrev fra FS og HFI Læs om Nyt fra bestyrelserne Økonomiområdet Administrative edb-systemer HR-området Erhvervsuddannelserne Erhvervsgymnasiale uddannelser Erhvervsakademiuddannelserne

Læs mere

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL.

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL. Start Up Programme Start Up Programme Start Up Programme er et entreprenørskabsforløb med konkurrencer, mødet med omverdenen og inspiration til undervisning i entreprenørskab. I forløbet arbejdes der med

Læs mere

(Ungdomsuddannelse til alle)

(Ungdomsuddannelse til alle) LOV nr 561 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser og forskellige andre love og om ophævelse af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og lov om landbrugsuddannelser

Læs mere

Spørgeskema om kvalitetsarbejdet på erhvervsskoler

Spørgeskema om kvalitetsarbejdet på erhvervsskoler Spørgeskema om kvalitetsarbejdet på erhvervsskoler Side 1 af 11 Baggrundsforhold om skolen 1. Hvilken type skole arbejder du på? Kombinationsskole Teknisk skole Handelsskole Landbrugsskole Anden type 2.

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser. - en vejledning

Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser. - en vejledning Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser - en vejledning Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Tidsmæssig ramme... 4 Trin i evalueringsprocessen... 5 Trin 1: Dataindsamling... 5 Trin 2: Analyse... 5

Læs mere

Prøvetidsbedømmelse af tjenestemandslignende ansatte

Prøvetidsbedømmelse af tjenestemandslignende ansatte Prøvetidsbedømmelse af tjenestemandslignende ansatte Prøveansatte lærere, vejledning og bedømmelsesskemaer. Dansk Teknisk Lærerforening og Teknisk Skoleforening har i 1987 - på baggrund af et udvalgsarbejde

Læs mere

Denne publikation beskriver kort de gældende regler for ordningen samt de ovennævnte uddannelser, hvortil der kan brobygges fra efterskolerne.

Denne publikation beskriver kort de gældende regler for ordningen samt de ovennævnte uddannelser, hvortil der kan brobygges fra efterskolerne. Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf 3392 5000 Fax 3392 5567 www.uvm.dk Meritgivende brobygningsforløb for efterskoleelever I henhold til finanslovsaftalen om Bedre uddannelser

Læs mere

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Uddannelsesvalg Hvad vil du være? Hvem vil du være? Hvad kan du styre efter, når du skal vælge uddannelse? God, grundig og rigelig uddannelse? Hvad du er god

Læs mere

Nyt fokus på erhvervsrettede videregående uddannelser

Nyt fokus på erhvervsrettede videregående uddannelser Sagsnr. 10.01-04-1440 Ref. TAH/mbø Revideret 10. november 2005 Nyt fokus på erhvervsrettede videregående uddannelser Handlingsplan for en sammenhængende og styrket ramme for de erhvervsrettede videregående

Læs mere

Foreløbig tidsplan for implementering af erhvervsuddannelsesreformen. Opdateret 30. oktober 2014

Foreløbig tidsplan for implementering af erhvervsuddannelsesreformen. Opdateret 30. oktober 2014 Foreløbig tidsplan for implementering af erhvervsuddannelsesreformen Opdateret 30. oktober 2014 Side 1 Foreløbig tidsplan EUD-reform (1/5) 1. Klare mål 2. Ungdomsuddannelsesmiljø, herunder regler om motion

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer Bestyrelsen for Professionshøjskolen Sjælland University College Slagelsevej 7 4180 Sorø Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 Voksenuddannelsessystemet Voksenuddannelsessystemet Forberedende voksenuddannelse (FVU) Grundlæggende voksenuddannelse (GVU) Videregående voksenuddannelse

Læs mere

Bilag om uddannelse i entrepreneurship i det danske uddannelsessystem 1

Bilag om uddannelse i entrepreneurship i det danske uddannelsessystem 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård, 8 København K Telefon 9 - Fax 6 65 Dato:. januar 6 Bilag om uddannelse i entrepreneurship i det danske uddannelsessystem.

Læs mere

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Odder Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... - 3 - Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Reformen - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelsernes mange styrker skal frem i lyset Med en erhvervsuddannelse åbnes døre til faglærte jobs, videreuddannelse og en fremtid

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

S e l v e v a l u e r i n g 2 0 1 3 2 0 1 4 ODENSE FAGSKOLE

S e l v e v a l u e r i n g 2 0 1 3 2 0 1 4 ODENSE FAGSKOLE S e l v e v a l u e r i n g 2 0 1 3 2 0 1 4 ODENSE FAGSKOLE INDLEDNING Bestyrelsen besluttede på mødet den 17. december 2013, at selvevalueringstemaet for skoleåret 2013-2014 igen skulle være: Hvordan

Læs mere

IT-konfliktløsning. Vejledende udtalelser i IT-sager (Introduktion v. advokat Niels Chr. Ellegaard)

IT-konfliktløsning. Vejledende udtalelser i IT-sager (Introduktion v. advokat Niels Chr. Ellegaard) IT-konfliktløsning Vejledende udtalelser i IT-sager (Introduktion v. advokat Niels Chr. Ellegaard) Disposition 1. Hvad er problemet med IT-tvister? 2. Udvalgsarbejdet i regi af DITA 3. Gennemgang af regler

Læs mere

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning.

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning. Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pædagogiske ledere - vejledning I forbindelse med OK 08 blev

Læs mere

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Historisk udvikling Uddannelse brugt i erhvervs- / arbejdsmarkedsudviklingen Livslang læring 1970 erne UNESCO Uddannelse

Læs mere

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1:

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1: Kommissorium EUD 10 og EUDFle Stamoplysninger Sagsnummer (SBSYS) 17.00.00 -A00-1-15 Version af projektaftalen Version 1: Tidsramme EUD10 og EUD Fle forventes at kunne starte op i skoleåret 2016/17. Projektbeskrivelsen

Læs mere

De faglige udvalg Efteruddannelsesudvalgene Kopi til REU's reformfølgegruppe. Sags nr.: 030.78S.541. Udkast til grundfagsbilag til orientering

De faglige udvalg Efteruddannelsesudvalgene Kopi til REU's reformfølgegruppe. Sags nr.: 030.78S.541. Udkast til grundfagsbilag til orientering De faglige udvalg Efteruddannelsesudvalgene Kopi til REU's reformfølgegruppe Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) (Udlandsstipendium)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) (Udlandsstipendium) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 265 Offentligt Undervisningsministeriet Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte 14. marts 2007 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

10. klasse i Vordingborg

10. klasse i Vordingborg 10. klasse i Vordingborg Præsentation af ZBC ZBC (Zealand Business College) er en erhvervsskole med gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser med afdeling i Vordingborg, Næstved og Ringsted. ZBC er

Læs mere

Borgerlige vælgere vilde med Obama

Borgerlige vælgere vilde med Obama Borgerlige vælgere vilde med Obama Kun hver 4. danske vælger mener valget mellem Obama og McCain er uden betydning for Danmark og langt de fleste også borgerlige ville stemme på Obama. Kun 6 % synes Bush

Læs mere

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 I det følgende

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Folketingets sammensætning

Folketingets sammensætning Til lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT. HK præsentation

EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT. HK præsentation EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT HK præsentation 1 2 VISION FOR FREMTIDENS ERHVERVSUDDANNELSE ERHVERVSUDDANNELSERNES UDVIKLING EUD REFORM

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 5. september 2012 i Dansk Industri Til stede var: Lars Gram Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Kaae Jens Ingvardsen

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning. større frihedsgrader for frie skoler

Forslag til folketingsbeslutning. større frihedsgrader for frie skoler Beslutningsforslag nr. B 6 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af Anni Matthiesen (V), Karen Ellemann (V), Preben Bang Henriksen (V), Kristian Jensen (V), Peter Juel Jensen (V), Alex Ahrendtsen

Læs mere

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Private arbejdsgivere, der er moms- eller lønsumsregistreret, skal betale de finansieringsbidrag, der følger af følgende love: Lov om Lønmodtagernes

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i Bestyrelser for uddannelsesinstitutioner

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i Bestyrelser for uddannelsesinstitutioner Information til Dansk Byggeris repræsentanter i Bestyrelser for uddannelsesinstitutioner Udpegning Dansk Byggeris repræsentanter i bestyrelser på erhvervsskoler og centre for videregående uddannelser

Læs mere

Formand Katherine Richardson. Rådet for Ungdomsuddannelser

Formand Katherine Richardson. Rådet for Ungdomsuddannelser Rådet for Ungdomsuddannelser Formand Katherine Richardson 1 2 Rådets opgave er at rådgive undervisningsministeren i overordnede spørgsmål på ungdomsuddannelsesområdet om tværgående og fælles emner og udfordringer

Læs mere