6. november 2006 Nr Nyhedsbrev fra FS og HFI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6. november 2006 Nr. 3-2006 Nyhedsbrev fra FS og HFI"

Transkript

1 6. november 2006 Nr Nyhedsbrev fra FS og HFI Læs om Nyt fra bestyrelserne Økonomiområdet It-området 10. klasse Erhvervsuddannelserne Erhvervsgymnasiale uddannelser Erhvervsakademiuddannelserne VEU-området Internationalisering Branding, markedsføring og informationsmaterialer Forsknings- og udviklingskonference Høringer Kommende møder og konferencer Nyt fra bestyrelserne På det direktørmøde, HFI og FS afholdt på Munkebjerg Hotel den 26. og 27. oktober, orienterede de to formænd om status for samarbejdet mellem foreningerne. I den forbindelse efterspurgte flere medlemmer yderligere information om arbejdet med den fusionsproces, der er målet. HFI og FS arbejder derfor på et notat, der beskriver den aktuelle status og de elementer, der arbejdes med. Dette vil blive udsendt snarest. Plancher fra indlæggene på direktørmødet (Lars Bo Kaspersen og Lars Mortensen) har FS udsendt til skolerne, mens plancherne for HFI s medlemmer er tilgængelige på foreningens hjemmeside (den åbne del under konferencekalender). I denne forbindelse skal opmærksomheden specielt henledes på Lars Mortensens gennemgang af reglerne i forbindelse med bestyrelsessammensætningen. Økonomiområdet På direktørmødet oplyste Lars Mortensen, at finanslovsforhandlingerne stadig pågik. Formodentlig kan skolerne medio november forvente at få mere detaljerede oplysninger om finansloven for 2007 med de ændringer, der måtte være. Velfærdsforhandlingerne blev afsluttet torsdag den 2. november. Der er mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre aftalt en ny flerårsaftale på erhvervsuddannelserne. De 150 mio. kr. fra globaliseringspuljen i er fordelt på: Side 1 Nr

2 Mio. kr De erhvervsrettede ungdomsuddannelser skal styrkes Indsatsen for unge med svage forudsætninger styrkes Indsatsen for flere praktikpladser øges Omfanget af erhvervsrettet ungdomsuddannelsestilbud øges I alt Øget undervisningskapacitet (85/95 %) Aftalen er meget detaljeret med en række anvisninger på indsatsområder i forlængelse af blandt andet udvalgsarbejdet om fremtidssikring af erhvervsuddannelserne. Foreningerne udsender i løbet af kort tid et sammendrag af aftalen vedrørende de områder, som berører erhvervsskolerne. Navision Stat kontoplan FS og HFI skal endnu en gang kraftigt opfordre skolerne til at anvende det af foreningerne anbefalede 5. ciffer i Navision Stat kontoplanen. Dette ciffer skal supplere de 4 første cifre, som er fastlagt af Økonomistyrelsen og Undervisningsministeriet. Såfremt skolerne ikke anvender det 5. ciffer i overensstemmelse med FS og HFI s anbefaling, vil mulighederne for at lave sammenligninger med tidligere års regnskaber og benchmarking med andre skoler blive formindsket, da der så ikke vil være korrespondance til den hidtidige EASY-Ø kontering. Karaktergennemsnit på hjemmesider UNI-C Statistik og Analyse har 23. oktober og 31. oktober 2006 udsendt breve til skolernes direktører/forstandere, hvor man anmoder skolerne om at kontrollere overførslen af karakterer fra EASY-A til en ny karakterdatabase. Dette ønskes udført for perioden 2001 til Det fælles økonomiudvalg har på skolernes vegne orienteret UNI-C om, at skolerne ikke har ressourcer til denne ekstra opgave. Skolerne har udført et omfattende kontrolarbejde i forbindelse med indtastning af karakterer i EASY-A og kan derfor ikke anvende yderligere ressourcer på at sikre, at den maskinelle overførsel fra EASY-A til andre systemer udføres korrekt. It-området Aftale med Microsoft Foreningerne har fornyet aftalen med Microsoft vedrørende skolernes brug af School-Agreement (leje af Microsoft programlicenser). Den gamle aftale udløb 1. november. Når skolerne fremover indgår aftale med forhandlere (skolerne bestemmer selv, hvem man vil handle med alle forhandlere kan hægte sig op på aftalen ), skal forhandleren blot registrere/indberette på HFI/FS-aftalen. Ud over standard-office er der etableret mulighed for tilkøb af 2 forskellige pakker med rabat, ligesom skolerne kan tilkøbe enkeltprogrammer i lejeaftalen. I forbindelse med Microsoft kan det oplyses, at Microsoft tilbyder et gratis kursus til erhvervsskolernes lærere en ajourføring af Microsofts netplatform. Netprogrammeringssproget gør det yderst velegnet til undervisningsbrug på gym- Side 2 Nr

3 nasialt niveau. Den enkelte tilmelder sig selv på Microsofts hjemmeside: Invitation fra IBM til seminar DS 484 er i november 2005 udgivet i en ny version, som dispositionsmæssigt er bragt i overensstemmelse med den nye version af ISO 17799, den internationale standard for styring af informationssikkerhed. Det skal understreges, at erhvervsskolerne ikke formelt er omfattet af DS 484, men hvis man skal anbefale skolerne at anvende en sikkerhedsstandard, så er det mest naturligt DS 484, der er en fælles statslig it-sikkerhedsstandard. I den forbindelse tilbyder IBM deltagelse i et seminar hhv. den 21. november i Århus og den 24. november på Frederiksberg, hvor emnet er Kom de nye lovkrav effektivt i møde. Invitationen vedhæftes dette nyhedsbrev. Aftale om 10. klasse Regeringen har indgået en aftale med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om indholdet i en ny 10. klasse. Folkeskolelovens formålsbestemmelse vil fortsat være gældende for undervisningen i 10. klasse, og 10. klasse vil stadig blive gennemført på folkeskoler, 10. klassecentre, ungdomsskoler og på de frie skoler. Der er således ikke givet mulighed for, at 10. klasse kan gennemføres på erhvervsskolerne. Med aftalen fastsættes, at Undervisningen i 10. klasse målrettes mod unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Valget af 10. klasse skal være baseret på vejledning i de foregående skoleår af den enkelte elev, herunder ved brug af uddannelsesplanen og uddannelsesbogen. Der indføres ikke visitation til 10. klasse. I forhold til erhvervsskolerne skal nævnes: Det er obligatorisk for eleverne at deltage i 2 ugers brobygning eller kombinationer af brobygning og ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv. Eleven kan deltage i op til fire ugers frivillig brobygning til erhvervsrettet ungdomsuddannelse eller i kombinationer af brobygning til erhvervsrettet ungdomsuddannelse og ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv. Herved gives der mulighed for at tilrettelægge meritgivende brobygningsforløb, der normalt har en varighed af mindst fem uger. For at der kan tages hånd om de elever, der falder fra en erhvervsrettet eller gymnasial ungdomsuddannelse, skal der være mulighed for løbende at stige på undervisningsforløbet i 10. klasse. Hele aftalen kan ses på Side 3 Nr

4 Erhvervsuddannelserne På sit møde den 12. oktober afsluttede udvalget vedrørende fremtidssikring af erhvervsuddannelserne arbejdet med udmøntning af Globaliseringsrådets forslag. Der foreligger således en rapport fra udvalget vedrørende fremtidssikring af erhvervsuddannelserne dateret oktober Beklageligvis indeholder rapporten intet om de økonomiske konsekvenser af forslagene i rapporten. På en række områder kan dog henvises til velfærdsforliget. Foreningerne forventer at lave et kort resumé af rapporten samt en plancheserie, der kan anvendes til orientering af fx skolernes bestyrelser. Dette materiale udsendes snarest. Det overvejes desuden, hvordan foreningerne skal arbejde videre med udmøntning af rapporten, og det kan i denne forbindelse oplyses, at ministeriet har bedt foreningerne om i fællesskab at gennemføre et skolemiljøprojekt, hvortil der kan bevilges FoU-midler. Blanket om ny mesterlære til de faglige udvalg Nogle faglige udvalg har udsendt blanketter til skolerne, hvor de skal registrere en række oplysninger i forbindelse med indgåelse af aftaler om ny mesterlære. Foreningerne skal opfordre skolerne til ikke at udfylde og indsende disse blanketter, da de kun indeholder oplysninger, som i forvejen er tilgængelige for de faglige udvalg i EASY-P. EASY-P er blevet tilrettet, så det også kan anvendes i forbindelse med aftaler om ny mesterlære. Erhvervsgymnasiale uddannelser Bekendtgørelsesændringer på vej Foreningerne har p.t. to bekendtgørelsesudkast til høring på det gymnasiale område, hvor der forventes at blive udarbejdet fælles høringssvar. Det gælder dels udkast til ny optagelsesbekendtgørelse, dels udkast til revideret bekendtgørelse om studie- og ordensregler samt udkast til revideret vejledning til bekendtgørelsen. Fælles htx/hhx-konference i marts 2007 Den 29. og 30. marts 2007 afholder FS og HFI konference for hhx og htx i Kolding. Torsdagens program er separat for de to uddannelser af hensyn til htx 25 års jubilæum, mens fredagens arrangement afholdes i fællesskab. Invitation og program udsendes senere, men sæt allerede nu kryds i kalenderen. Htx jubilæum vil blandt andet blive fejret ved konkurrence blandt elevprojekter og med uddeling af præmier af Bertel Haarder. Interesse for oprettelse af musikfaget på hhx og htx HFI og FS har modtaget en henvendelse fra Den Faglige Forening for Musik, som ønsker at afdække interessen for oprettelse af musikfaget på hhx og htx. I vedhæftede notat beskrives musikundervisningen i gymnasieskolen, og der gives et bud på nødvendige investeringer i forbindelse med etablering af et musiklokale. Interesserede kan rette henvendelse til gymnasiemusiklærerbestyrelsen jævnfør kontaktoplysningerne i notatet. Hhx-eksamenskalender for 2008 Endelig har HFI modtaget udkast til hhx-eksamenskalender for 2008 til udtalelse fra Undervisningsministeriet. Side 4 Nr

5 Censorordninger Der er efter reformen på htx mange nye prøver, og der er behov for centrale ordninger vedrørende honorering af censorer. Der vil blive arrangeret møde med Undervisningsministeriet om de aftaler, der bør være landsdækkende. FS htx-skoleudvalg vil komme med forslag til rammer for de interne aftaler. Erhvervsakademiuddannelserne Høring om akkrediteringsinstitutionen I oktober udsendte Videnskabsministeriet forslag til lov om akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser til høring. HFI og FS bakkede op om forslaget og havde derfor ingen bemærkninger. I regi af Erhvervsakademirådet afgav foreningerne ligeledes høringssvar om akkrediteringsinstitutionen, hvilket gav anledning til en mindretalsudtalelse fra FS og HFI. Jævnfør foreningernes oprindelige høringssvar bakkede HFI og FS op om lovforslagets formulering om, at Akkrediteringsrådets medlemmer skal udpeges personligt af ministeren. Foreningerne kunne derfor ikke tilslutte sig Erhvervsakademirådets forslag om en ændring af reglerne om udpegning af Akkrediteringsrådets medlemmer, så der i stedet anvendes en indstillingsprocedure, hvor de væsentligste interessenter indstiller et antal kandidater, blandt hvilke ministeren kan vælge rådets medlemmer. EUD/KVU/MVU-projekt Det er aftalt med ministeriet, at der indsendes ansøgning om FoU-midler til projekt om overgange fra EUD til KVU og fra KVU til MVU. Professionshøjskoler Forhandlingerne om modeller for etablering af professionshøjskoler pågår fortsat parallelt med velfærds- og finanslovsforhandlingerne. Jævnfør lovprogrammet for 2006/2007 på undervisningsministerens område (http://www.uvm.dk/06/lovprogram0607.htm?menuid=6410) er der lagt op til fremsættelse af et lovforslag om professionshøjskoler for videregående uddannelse i sidste halvdel af november. Det skal bemærkes, at der også på lovprogrammet er et forslag om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse (erhvervsakademiskoler). Akademiuddannelserne (VVU) Foreningerne har afgivet høringssvar til forslag om nyt AU-profilforløb i Retail og AU-profilforløb i Innovation og entrepreneurship. Høringssvaret kan læses på foreningernes hjemmesider. VEU-området Udlicitering på VEU-området er forbundet med en række problemer. HFI og FS har igennem længere tid over for ministeriet efterlyst standardkontrakter i forbindelse med udlicitering. Som foreningerne ser problemerne, er de regler, skolerne skal overholde i forbindelse med udlicitering, ganske klare. Afgørende er derfor, at skolerne i forbindelse med udlicitering eksplicit gør virksomheder, der udliciteres til, opmærksom på, at de også skal overholde de regler, der er gældende for skolerne. Hvis virksomhederne ikke overholder de gældende regler, kan det få økonomiske konsekvenser for skolerne, der så til gengæld kan gøre erstatningsansvar gældende over for virksomhederne. Side 5 Nr

6 Imidlertid savner skolerne en form for standardkontrakt, der kan bruges i forbindelse med udlicitering, således at kravet i forhold til virksomhederne fremgår tydeligt. Foreningerne undersøger i øjeblikket, hvilke redskaber der anvendes i andre dele af det offentlige system, hvor udlicitering har været kendt i længere tid. Foreningerne arbejder videre med sagen, og det kan oplyses, at Undervisningsministeriet har foreslået, at ministeriet sammen med skoleforeningerne holder et kursus for skolemedarbejdere om udlicitering i begyndelsen af Internationalisering CIRIUS Med henvisning til regeringens globaliseringsstrategi har undervisningsministeren besluttet at nedlægge CIRIUS rådgivende bestyrelse med virkning fra 1. oktober. CIRIUS rådgivende bestyrelse erstattes af et nyt råd, Rådet for internationalisering af uddannelserne, der skal fungere som uafhængig rådgiver af ministeren og CIRIUS. Ny voucherordning på universitetsområdet Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har netop som en del af forliget om udmøntningen af globaliseringspuljen aftalt et stipendium til studieophold i udlandet. Det drejer sig om en voucherordning, hvor de studerende fremover vil kunne opnå udlandsstipendium på op til to år i løbet af deres studietid. KVU dog højst på ét år. Tildeling af udlandsstipendiet forudsætter blandt andet en forhåndsgodkendelse af det enkelte studieophold, som skal være fuldt meritgivende ved den danske uddannelsesinstitution. Baggrunden for at give de studerende penge med til at betale for studieafgiften på et udenlandsk universitet er regeringens ønske om at skabe bedre kandidater med et globalt udsyn. Det er derfor nærliggende at forvente lignende initiativer på KVU i fremtiden. Branding, markedsføring og informationsmaterialer Hhx/hg-kampagne HFI s hhx/hg-kampagne Who is the boss? You are er nu skudt i gang med en pressemeddelelse, som blev sendt til handelsskolerne den 23. oktober. Oplysninger om kampagnen kan ses på Desuden henvises til referat af sidste møde i projektstyregruppen samt orienteringsmail til skolernes informationsansvarlige, som begge findes på HFI s hjemmeside. Elevundersøgelse på hhx og hg Som et led i HFI s brandingprojekt gennemførte foreningen en elevundersøgelse i august i førsteårsklasserne på hhx og hg. Med hjælp fra skolerne besvarede i alt elever spørgeskemaerne, som skulle afdække kriterierne for de unges valg af uddannelse. Hg-undersøgelsen viste blandt andet, at 45 % af eleverne kommer fra 10. klasse (folkeskole, friskole eller efterskole), og hovedparten af eleverne har fået information om hg fra enten lærer/skolevejleder på deres tidligere skole eller fra Side 6 Nr

7 kammerater. På spørgsmålet om, hvorfor eleven valgte hg, svarede flertallet enten hg giver mange valgmuligheder, hg giver mulighed for at komme hurtigt ud i job eller jeg er usikker på, hvad jeg vil. Hhx-undersøgelsen viste tilsvarende, at hele 48 % af eleverne på handelsgymnasiet kommer fra 10. klasse (folkeskole, friskole eller efterskole). Lærerne/ skolevejlederne på elevernes tidligere skole udgør den væsentligste kilde til information om handelsgymnasiet, efterfulgt af elevernes kammerater og brobygning/præsentationskurser på handelsgymnasiet. På spørgsmålet om, hvorfor eleven valgte handelsgymnasiet, svarede de fleste jeg er ret sikker på, at jeg skal have et job i erhvervslivet, på grund af de erhvervsrettede fag eller pga. handelsgymnasiets linjer/studieretninger. Det samlede resultat af elevundersøgelserne på hhx og hg (med link til skolespecifikke resultater) findes på HFI s hjemmeside. Materialeportalen HFI-Information indeholder informationsmaterialer om hhx, hg, KVU og AU i elektronisk form. En opdateret oversigt over indholdet findes på HFI s hjemmeside. Desuden er der netop udsendt en revideret folder med introduktion til anvendelse af portalen. Folderen kan også downloades fra materialeportalen. DR-konkurrence Foreningerne skal minde om, at DR har lanceret en konkurrence, hvor man ved at producere sit eget tv-spot kan få muligheden for at være instruktørassistent på DR s næste kampagne for Go Morgen P3 og få spottet på DR1 og DR2. DR er meget interesseret i at få så mange bud som muligt fra bl.a. kreative elever og studerende med gode idéer. Bidrag skal indsendes senest 12. november. Læs mere om konkurrencen på: Årets læreplads 2006 på det tekniske område I alt 31 skoler har indsendt oplysninger om deres lokale vindere af årets læreplads Disse nomineringer er nu videresendt til en dommerkomité, som afholder møde den 8. november for at finde den landsdækkende vinder. Prisen til den vindende virksomhed som årets læreplads i Danmark 2006 overrækkes af undervisningsminister Bertel Haarder ved en festligholdelse på Christiansborg den 24. november Alle lokale vindere har modtaget et kunstværk med en plakette med årets læreplads Kunstneren er Bjarne Gustav Carlson. SKAB DIG kampagne FS stort anlagte imagekampagne er ved at tage form. Der har i uge 43 været afholdt kick-off-møder rundt omkring på landets erhvervsskoler, og tilslutningen har været meget fin mere end 80 medarbejdere har været til stede. Styregruppen regner med, at cirka 30 skoler vil deltage, hvilket er yderst tilfredsstillende det første år. SKAB DIG kampagnen og SKAB DIG AWARD i særdeleshed har det formål, at lærere og elever på erhvervsskolerne skal arbejde sammen om at gøre det attraktivt for den uddannelsessøgende at tage en uddannelse hos os. Side 7 Nr

8 AWARD en er en dyst i kategorierne LOOK (style en person fra top til tå), HOME (pimp et legehus), TASTE (opfind en menu eller lav en færdigret om til noget, der kan spises) og RIDE (pimp et knallertvrag). Næste fase i projektet er at få igangsat kategorierne på skolerne. SKAB DIG AWARD er delt op i følgende tre faser: 1. Samarbejdet om kategorierne opstartes på skolerne, og der skabes kontakt på tværs af faggrænser etc. 2. Skolerne udvikler deres bidrag til en eller flere af de fire kategorier den 8. februar 2007, hvor de 10 bedste i hver kategori går videre til landskonkurrencen. 3. FS afholder et kæmpe SKAB DIG AWARD show den 27. februar 2007, hvor de bedste i hver kategori dyster. Der vil blive samlet omkring 600 publikummer i København. Rundt om SKAB DIG AWARD en er der en hel kampagneplatform, der skal støtte op. Der er tale om websitet: virale film, PR og en lille maskot, der skal udleveres til målgruppen. Forsknings- og udviklingskonference For 7. år i træk har der været afholdt forsknings- og udviklingskonference. Denne gang var temaet overgange fra folkeskole til EUD og fra EUD til arbejdsmarked. Der var som sædvanlig meget stor tilstrømning af deltagere, og især fylder organisationerne og arbejdsmarkedets parter godt. Konferencerne arrangeres af FS, HFI, DTL, HL, DEL og flere universiteter i samarbejde, og de får økonomisk støtte fra Undervisningsministeriet. Høringer Foreningerne har haft følgende til høring: Udkast til revideret bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser samt udkast til revideret vejledning til bekendtgørelsen Udkast til ny optagelsesbekendtgørelse på det gymnasiale område Forslag til nyt AU-profilforløb: AU i Retail Forslag til nyt AU-profilforløb: AU i Innovation og Entrepreneurship Udkast til forslag til lov om ændring af lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer mv. Udkast til lov om Akkrediteringsinstitutionen og forslag til lov om ændring af lov om universiteter (universitetsloven) og lov om forskningsrådgivning mv. Kommende møder og konferencer Seminar for undervisere på Den Grundlæggende Lederuddannelse afholdes af Ledernes Hovedorganisation i samarbejde med Erfa den 14. november 2006 (se program på HFI s hjemmeside under konferencekalender) Miljø og arbejdsmiljø i undervisningen er det en ledelsesopgave december 2006 på Byggecentrum i Middelfart Side 8 Nr

9 Side 9 Nr

10 Lagt på hjemmesiderne siden sidst FS: Plancher fra direktørmødet oktober 2006 (området for skoleledere) Referat af møde mellem formandskaberne i HFI og FS (området for skoleledere) Referat fra FS bestyrelsesmøde 27. oktober 2006 (området for skoleledere) Referat fra skoleudvalgsmøde jord til bord 28. september 2006 (området for EUD) Høringssvar AU i Retail og AU i Innovation og Entrepreneurship (Nyt) HFI: Referat af møde i styregruppen for brandingprojektet Orienteringsmail om brandingkampagnen Notat om materialeportalens indhold Referat af møde mellem formandskaberne i HFI og FS Nyhedsbrevet kan findes på foreningernes hjemmeside: Side 10 Nr

Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden:

Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden: Aftale om 10. klasse Undervisningsministeriet 2. november 2006 Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden: 10. klasse målrettes elever,

Læs mere

1. december 2006 Nr. 4 2006 Nyhedsbrev fra FS og HFI

1. december 2006 Nr. 4 2006 Nyhedsbrev fra FS og HFI 1. december 2006 Nr. 4 2006 Nyhedsbrev fra FS og HFI Læs om Nyt fra bestyrelserne Økonomiområdet It-området HR-området Erhvervsuddannelserne Erhvervsgymnasiale uddannelser Erhvervsakademiuddannelserne

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Politisk aftale om de videregående uddannelser

Politisk aftale om de videregående uddannelser 2.11.2006 Notat 12339 ersc/jopa Politisk aftale om de videregående uddannelser Den politiske aftale om de videregående uddannelser betyder at der over en 3 årig periode afsættes over 1/2 mia. kr. til centrale

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Opfølgning på globaliseringsaftalerne (1. marts 2008) Aftale om opfølgning på globaliseringsaftalerne

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 839. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8,

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til. Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til. Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser Kapitel 1 Rådet for Ungdomsuddannelser 1. Undervisningsministeren nedsætter Rådet for

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse BEK nr 839 af 30/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 032.42S.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1173 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om produktionsskoler

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om produktionsskoler Til lovforslag nr. L 64 Folketinget 2010-11 Tillægsbetænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 14. december 2010 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov om produktionsskoler 1. Udvalgsarbejdet

Læs mere

Nærmere adgangsregler for uddannelsen

Nærmere adgangsregler for uddannelsen Børne- og Undervisningsudvalget, Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2012-13 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 143, FIV Alm.del endeligt svar på spørgsmål 143 Offentligt

Læs mere

Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008

Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 203 Offentligt Til Skoleforvaltninger Skoleledere m.fl. Ungdommens Uddannelsesvejledning Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Nedenfor

Læs mere

Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk

Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk 10-11-2014 Side 1 Baggrund Finansieringen af Ungepakke 2 udløb med udgangen af 2013 I Aftalen om et fagligt løft af

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 128 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Fremtidig organisering af 10. klasse.

Fremtidig organisering af 10. klasse. Punkt 4. Fremtidig organisering af 10. klasse. 2014-35882. Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets drøftelse forskellige modeller for fremtidig organisering af 10. klasse med henblik på stillingtagen

Læs mere

Kort og godt. om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN

Kort og godt. om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN Kort og godt om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN 1 Indledning Aftalen om globaliseringspuljen i forbindelse med Finanslov 2010 udløste mange midler til erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Flerårsaftale for de erhvervssrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012 (5. november 2009) Aftale om flerårsaftale

Læs mere

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1 10. klasse Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange 29-04-2015 Side 1 Rammen I 2008 blev 10. klasse målrettet unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering

Læs mere

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til 2011/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

DA s høringssvar på udkast til lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love

DA s høringssvar på udkast til lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love Undervisningsministeriet Simon Kjølby Larsen Vester Voldgade 123 1552 København V efu-vej@uvm.dk DA s høringssvar på udkast til lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige

Læs mere

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v.

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. BEK nr 1753 af 23/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 16/08601 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for Undervisningsministeriet Grafisk tilrettelægger: Falk og musen Grafik: Falk og musen Fotos: Colourbox

Læs mere

Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt

Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt Aktstykke nr. 160 Folketinget 2013-14 160 Undervisningsministeriet. København, den 30. september 2014. a. Undervisningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne 3. september 2013 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne Dansk Folkeparti vil styrke de

Læs mere

Willis Jura. Statens erstatningsordning for praktikanter ændres pr. 1. august 2008. Ændringer i den omfattede personkreds. Hvilke typer af aktivitet?

Willis Jura. Statens erstatningsordning for praktikanter ændres pr. 1. august 2008. Ændringer i den omfattede personkreds. Hvilke typer af aktivitet? Willis Jura August 2008 Statens erstatningsordning for praktikanter ændres pr. 1. august 2008 Statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering sikrer, at personer, der deltager i

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13 Fremsat den 11. oktober 2012 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Martin Lidegaard, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsudannelse hvordan? Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut LBK nr 782 af 15/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 002.96Q.541 Senere ændringer til

Læs mere

Svar på spørgsmål 246 (Alm. del): I brev af 15. marts 2010 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 246 (Alm. del): I brev af 15. marts 2010 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 246 Offentligt Folketingets Uddannelsesudvalg Christiansborg Afdelingen for videregående uddannelser og internationalt samarbejde Frederiksholms

Læs mere

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger 10. klasse Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger Chefkonsulent Lone Basse, afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelser, Undervisningsministeriet Indsæt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

Ændringer i deltagerbetaling for gymnasiale enkeltfag pr. 1. januar 2011

Ændringer i deltagerbetaling for gymnasiale enkeltfag pr. 1. januar 2011 Til private gymnasieskoler m.v. Institutionsafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Ændringer i deltagerbetaling

Læs mere

Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008)

Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008) Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008) 2

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (Akkreditering af videregående uddannelser, bestyrelse og repræsentantskab)

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (Akkreditering af videregående uddannelser, bestyrelse og repræsentantskab) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 425 Offentligt Undervisningsministeriet UDKAST af 10. september 2007 Fremsat den xx {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 121 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. december 2013 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens

Læs mere

Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (10. klasse målrettes elever, som har behov for yderligere faglig kvalificering og uddannelsesafklaring for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse)

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

Svar på spørgsmål 144 (Alm. del Bilag 1): I brev af 22. marts 2007 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 144 (Alm. del Bilag 1): I brev af 22. marts 2007 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Svar på Spørgsmål 144 Offentligt Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Christiansborg Svar på spørgsmål 144 (Alm. del Bilag 1): I brev af 22. marts 2007

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

OMTRYK. Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fremsættelsesdato indsat

OMTRYK. Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fremsættelsesdato indsat Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fremsættelsesdato indsat Fremsat den 26. marts 2010 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov

Læs mere

Tilbud om undervisning i 10. Klasse

Tilbud om undervisning i 10. Klasse Selvevaluering - kapitel 6 Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Tilbud om undervisning i 10. Klasse Ifølge friskolelovens

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8, 2 d, stk. 3, 2 i, og 14, stk. 1, 2. pkt., i lov om vejledning om

Læs mere

2009/1 LSV 194 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni Forslag.

2009/1 LSV 194 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni Forslag. 2009/1 LSV 194 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 093.39D.251 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2010 Forslag

Læs mere

Velkommen på TCR, TiendeklasseCenter Roskilde.

Velkommen på TCR, TiendeklasseCenter Roskilde. Velkommen på TCR, TiendeklasseCenter Roskilde. Efter 9. klasse har du mulighed for at slutte folkeskolen af med et skoleår, der rykker. På TCR er det 10. skoleår et fremtidsrettet år med valgmuligheder,

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Side 1 Finanslovsaftaler 2010 Flerårsaftale for de erhvervsrettede

Læs mere

2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar Fremsat den 28. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar Fremsat den 28. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, j. nr. 2008-4311-1 Fremsat den

Læs mere

1. Omlægning af tilskud til institutionernes praktikpladsopsøgende arbejde

1. Omlægning af tilskud til institutionernes praktikpladsopsøgende arbejde Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser og produktionsskoler Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved skriftlige afgangsprøver i folkeskolen)

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved skriftlige afgangsprøver i folkeskolen) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 192 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved

Læs mere

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v.

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. BEK nr 219 af 07/03/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 124.27C.021 Fremsat den 31. oktober 2008 af undervisningsministeren

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse BEK nr 775 af 14/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 4. december 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/08383 Senere

Læs mere

Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område

Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område Undervisningsministeren præsenterede 2. oktober regeringens udspil til en kommende erhvervsuddannelsesreform.

Læs mere

Uddannelsesparathed og kendskab til arbejdsmarkedet Beskrivelse

Uddannelsesparathed og kendskab til arbejdsmarkedet Beskrivelse Gruppens medlemmer Uddannelsesparathed og kendskab til arbejdsmarkedet Beskrivelse Mødeplan for gruppens arbejde Formål med arbejdsgruppen Formanden for arbejdsgruppen er Jesper Okholm, Sct. Jørgens Skole

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler 2011/1 LSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 087.63K.391 Fremsat den 11. januar

Læs mere

2. Uddannelse i Danmark

2. Uddannelse i Danmark 2. Uddannelse i Danmark 2.1. Uddannelsessystemet i Danmark Danmark har et parallelt uddannelsessystem, jvf. fig. 2.1 1 : - det ordinære uddannelsessystem - voksen- og efteruddannelsessystemet Disse vil

Læs mere

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Den 4. juni 2013 AFTALETEKST Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Det Konservative

Læs mere

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR Kort og godt om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR 1 Indledning Danmark skal ruste sig til at udnytte mulighederne i den globale økonomi. Derfor er den helt

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsminister Bertel Haarder. Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsminister Bertel Haarder. Forslag. til Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 465 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsminister Bertel Haarder Forslag til Lov om ændring af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 167 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 180.44C.021 Fremsat den 25. marts 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Aftaletekst 2. nov. 2006. Tema 4 - Mindst halvdelen af alle unge skal have en videregående uddannelse

Aftaletekst 2. nov. 2006. Tema 4 - Mindst halvdelen af alle unge skal have en videregående uddannelse Aftaletekst 2. nov. 2006 Tema 4 - Mindst halvdelen af alle unge skal have en videregående uddannelse Den teknologiske udvikling og globaliseringen har øget efterspørgslen efter højtuddannet arbejdskraft

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

NOTAT. SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen samt en kort beskrivelse af reglerne for støtte til uddannelse

NOTAT. SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen samt en kort beskrivelse af reglerne for støtte til uddannelse NOTAT SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen samt en kort beskrivelse af reglerne for støtte til uddannelse i udlandet 3. oktober 2008 1. SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen

Læs mere

En styrket indsats over for unge ledige

En styrket indsats over for unge ledige En styrket indsats over for unge ledige Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om En styrket

Læs mere

Vedr. Gentofte og Gladsaxes frikommuneansøgninger om ungespor (udskoling med hhv. et EUD- og et STX-spor)

Vedr. Gentofte og Gladsaxes frikommuneansøgninger om ungespor (udskoling med hhv. et EUD- og et STX-spor) Skole- og familiechef Bente Schoubye, Gladsaxe Kommune Vedr. Gentofte og Gladsaxes frikommuneansøgninger om ungespor (udskoling med hhv. et EUD- og et STX-spor) Tak for ansøgningerne vedrørende Ungesporet

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 28. oktober

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 28. oktober Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 4.11.2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i LBR

Læs mere

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 155 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) ((Udlandsstipendium

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2016-17. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2016-17. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2016-17 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KLASSE - DIT VALG! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag

Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag Version: 3.0 Den 21. januar 2011 NOTAT 21. januar 2011 J.nr. 2009-0008415 Vejledning til registrering af vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen

Læs mere

Fonden Overskrift for Entreprenørskab dfgdffghfg. Young Enterprise

Fonden Overskrift for Entreprenørskab dfgdffghfg. Young Enterprise Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise April 2012 Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Støttet af Større danske erhvervsvirksomheder og organisationer

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) J.nr.: 11-111205 Dok.nr.: 2101728 Udkast til Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1 i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v.

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Kapitel 1 Formål og indhold 1. Formålet med statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering

Læs mere

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Skole: Klasse: UU-vejleder: Til eleven I 10. klasse skal du arbejde videre

Læs mere

Projektbeskrivelse Copenhagen Skills Spor 1 & 2

Projektbeskrivelse Copenhagen Skills Spor 1 & 2 Projektbeskrivelse Copenhagen Skills Spor 1 & 2 BAGGRUND Nye reformer og vilkår for folkeskolen, en koordineret vejledingsindsats, samt en ny EUD-reform skaber en ny virkelighed for folkeskoleelever, der

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Børne- og Undervisningsudvalget, Europaudvalget, Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannels 2012-13 BUU alm. del Bilag 16, EUU alm. del Bilag 22, FIV alm. del Bilag 12 Offentligt TALEPAPIR

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut Lovforslag nr. L 149 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (Danmarks Evalueringsinstituts

Læs mere

Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi

Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi Statuspapir: Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi Tema 1: Flere unge i erhvervsuddannelse 1.09.15 - Status: Planlagte, iværksatte og gennemførte aktiviteter UU har internt gennemført en kompetence- og

Læs mere

1. Tilbuds-beskrivelse

1. Tilbuds-beskrivelse Bilag 1. Ungesporet forbedring af og øget sammenhæng mellem udskoling og ungdomsuddannelser så flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Introduktion. 1. Tilbuds-beskrivelse Gladsaxe Kommune og Gentofte

Læs mere

Kapitel 2 a 10. klasses struktur og indhold 19 a. Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolen har behov for

Kapitel 2 a 10. klasses struktur og indhold 19 a. Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolen har behov for Kapitel 2 a 10. klasses struktur og indhold 19 a. Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg

Læs mere

Eud-reformen og produktionsskolerne. Vissenbjerg 9. december 2014

Eud-reformen og produktionsskolerne. Vissenbjerg 9. december 2014 Eud-reformen og produktionsskolerne Vissenbjerg 9. december 2014 Stig Nielsen Kontor for Vejledning og Overgange 3392 5450 stnie1@uvm.dk Side 1 Produktionsskolernes styrkede rolle Side 2 Aftale om: Bedre

Læs mere

Uddannelse fremtidssikring mod 2020

Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Personer med en erhvervsuddannelse udgør i dag den største medarbejdergruppe i det private erhvervsliv. Antallet af personer med en erhvervsuddannelse vil falde med

Læs mere

Til udbydere af erhvervsuddannelser. 1. oktober 2014 Sags nr.: 067.76S.541. godkendelser til at udbyde erhvervsuddannelsers grund- og hovedforløb

Til udbydere af erhvervsuddannelser. 1. oktober 2014 Sags nr.: 067.76S.541. godkendelser til at udbyde erhvervsuddannelsers grund- og hovedforløb Til udbydere af erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Godkendelser

Læs mere

Betænkning. Betænkning afgivet af Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser den 10. december over

Betænkning. Betænkning afgivet af Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser den 10. december over 2013/1 BTL 63 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser den 10. december 2013

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelsesreformen (EUD reform) forventes vedtaget juni 2014 med virkning fra 1. juli 2014. I samme reform indgår også en vejledningsreform, som har betydning

Læs mere

DA s bemærkninger til dagsorden for mødet den 29. juni 2015

DA s bemærkninger til dagsorden for mødet den 29. juni 2015 Rådet for Ungdomsuddannelser - unge, der ikke tager den lige vej til uddannelse DA s bemærkninger til dagsorden for mødet den 29. juni 2015 18. juni 2015 BTF Dok ID: 61587 Dagsorden 1. Velkomst ved formanden

Læs mere

Status på vejledningen mv. v/ pædagogisk konsulent, Jørgen Brock. Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK)

Status på vejledningen mv. v/ pædagogisk konsulent, Jørgen Brock. Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) Status på vejledningen mv. v/ pædagogisk konsulent, Jørgen Brock Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) Side 1 Indhold FGU den kommunale ungeindsats Udskoling Praksisfaglighed

Læs mere

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 2. maj Betænkning. over

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 2. maj Betænkning. over Uddannelsesudvalget L 171 - Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 171 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 2. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

10. KLASSE GRUNDFORLØB

10. KLASSE GRUNDFORLØB 10. KLASSE GRUNDFORLØB 1 MED SPOT PÅ HOTEL- OG RESTAURATIONSBRANCHEN din opskrift til en spændende fremtid! VELKOMMEN TIL HOTEL- OG RESTAURANTSKOLEN En anderledes 10. klasse eller starten på en spændende

Læs mere

Selvevaluering 2011-2012 INDLEDNING

Selvevaluering 2011-2012 INDLEDNING Selvevaluering 2011-2012 INDLEDNING Bestyrelsen besluttede på mødet den 12. december 2011 efter indstilling fra lærermødet den 7. december 2011, at selvevalueringstemaet for skoleåret 2011-2012 skulle

Læs mere

NOTAT. Evaluering af direktørens resultatkontrakt

NOTAT. Evaluering af direktørens resultatkontrakt NOTAT af direktørens resultatkontrakt 1. maj 2013 31.7 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet den 2. oktober 2014 A. Budget og likviditet (30 %) Skolen har i forbindelse med genopretningsplanen indgået aftale

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere