Aftaletekst 2. nov Tema 4 - Mindst halvdelen af alle unge skal have en videregående uddannelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftaletekst 2. nov. 2006. Tema 4 - Mindst halvdelen af alle unge skal have en videregående uddannelse"

Transkript

1 Aftaletekst 2. nov Tema 4 - Mindst halvdelen af alle unge skal have en videregående uddannelse Den teknologiske udvikling og globaliseringen har øget efterspørgslen efter højtuddannet arbejdskraft både i den offentlige og den private sektor. Denne udvikling vil forsætte. Danmark skal derfor have uddannelser i verdensklasse og være et førende vidensamfund. I dag gennemfører 45 pct. af en ungdomsårgang en videregående uddannelse. Aftaleparterne er enige om, at der er behov for en styrkelse af såvel kvaliteten som kapaciteten på de videregående uddannelser for at nå målet om, at mindst halvdelen af alle unge skal have en videregående uddannelse i 2015 samtidig med, at færdiggørelsesalderen reduceres som anført i A ftale om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden. Det skal ske ved en indsats på følgende områder: 1. Akkrediteringsinstitution 2. Efteruddannelse 3. Styrkelse af kvaliteten på de lange videregående uddannelser 4. Styrkelse af kvalitet, faglighed og udviklingsbaseret viden på professionshøjskoler 5. Korte videregående uddannelser 6. Styrket internationalisering 7. Øget undervisningskapacitet Videregående uddannelser af høj international klasse forudsætter systematisk kvalitetssikring. Kvalitetssikringen på de videregående uddannelser skal derfor styrkes. Der oprettes en uafhængig akkrediteringsinstitution, der akkrediterer de videregående uddannelser efter internationalt fastsatte standarder. Kvaliteten i uddannelserne skal desuden forbedres gennem efteruddannelse af underviserne og bedre udnyttelse af den nyeste viden i undervisningen. Det kan medvirke til at fastholde flere af de studerende. De mellemlange videregående uddannelser er i disse år præget af omstilling i form af kvalitetsløft og øget tilpasning til arbejdsmarkedets behov. Reformer af de to største uddannelser, læreruddannelsen og pædagoguddannelsen, træder i kraft august 2007, og der er derfor behov for en markant styrkelse af efteruddannelsesindsatsen på disse uddannelser. Der skal generelt tilvejebringes efteruddannelsestilbud til lærere på de mellemlange videregående uddannelser. Flere unge vil kunne gennemføre en universitetsuddannelse af høj kvalitet, hvis den pædagogiske indsats på universiteterne styrkes. De studerende skal vejledes bedre igennem deres studieforløb med henblik på at undgå unødigt frafald. Undervisningsformen skal tilpasses de studerendes behov og understøtte en aktiv indlæring. Der skal derfor også være en mulighed for udbud af uddannelser på eliteniveau. 1

2 For at sikre de bedst mulige rammer for undervisning og udvikling af nye mellemlange videregående uddannelser er der enighed om at samle institutioner for videregående uddannelse i flerfaglige videnbaserede professionshøjskoler for de mellemlange videregående uddannelser. Professionsbacheloruddannelserne skal styrkes gennem udvikling af faglige miljøer og styrket samarbejde med aftagere og mellem uddannelserne. Professionshøjskolerne skal øge samarbejdet med forskningsinstitutionerne med henblik på at kunne inddrage resultater fra national og international forskning, der har relevans for den enkelte uddannelses fagområde. De mellemlange videregående uddannelser skal fremover være funderet i den nyeste viden fra forskningen og de nyeste erfaringer fra professionerne. Aftaleparterne er enige om, at der gennemføres en reform af de korte videregående uddannelser. Der skal være direkte adgang til korte videregående uddannelser fra relevante erhvervsuddannelser på tre år og derover. Økonomiske rammer Den samlede overordnede prioritering af globaliseringspuljens midler til, at mindst halvdelen af alle unge skal have en videregående uddannelse, fremgår af tabel 4.0. Tabel 4.0. Fordeling af midler fra globaliseringspuljen til initiativer vedr. mindst halvdelen af alle unge skal have en videregående uddannelse I alt Kvalitetsløft til de videregående uddannelser Akkrediteringsinstitution Efteruddannelse - Af undervisere på læreruddannelsen og pædagoguddannelsen - Af praktikvejledere - Af lærere på øvrige mellemlange videregående uddannelser Styrkelse af kvaliteten på de lange videregående uddannelser - Ændrede undervisningsformer, styrket studievejledning og efteruddannelse - Eliteuddannelser Styrkelse af kvalitet, faglighed og udviklingsbaseret viden på professionshøjskoler 1) - Institutioner skal skabe mere systematisk viden 2) (55) (70) 4.5 Korte videregående uddannelser - KVU-reform - Efteruddannelser af KVU-lærere Styrket internationalisering Øget undervisningskapacitet Reserve til senere udmøntning Anm: I tabellen kan afrundinger medføre, at tallene ikke summer til totalen. 1) Undervisningsministeren kan inden for ministeriets eksisterende rammer yde tilskud på op til 40 mio. kr. til fusionsomkostninger ved etablering af professionshøjskolerne fra finanslovkonto ) Der tilføres i 2008 og 2009 hhv. 55 mio. kr. og 70 mio. kr., jf. initiativ til forskningstilknytning til professionshøjskolerne fra globaliseringspuljens forskningsmidler De enkelte elementer i aftalen er beskrevet nærmere i bilag X. Udmøntning af de økonomiske rammer Kvaliteten af de videregående uddannelser skal løbende overvåges og vurderes blandt andet ved hjælp af indikatorer. Kvaliteten er af afgørende betydning for, at uddannelserne er attraktive både for de studerende og for aftagerne på arbejdsmarkedet. 2

3 Alle nye initiativer evalueres i 2009 efter en skabelon, der skaber grundlag for at vurdere, om indsatsen skal fortsættes, justeres eller omprioriteres til andet. De enkelte elementer i aftalen udmøntes ved lov og administrative forskrifter. Aftaleparterne inddrages i udmøntningen. Undervisningsministeriets område Aftaleparterne ønsker at fastholde institutionernes ansvar for selv at tilrettelægge en indsats på den enkelte institution, der svarer til de aktuelle lokale og regionale udfordringer. Hovedparten af de nye midler til en styrket indsats på de korte og mellemlange uddannelser udmøntes direkte til institutionerne efter objektive fordelingsparametre. Således udmøntes 5 mio. kr. i 2007, 0 mio. kr. i 2008 og 145 mio. kr. i 2009 direkte til institutionerne efter objektive kriterier. Der er endnu ikke taget stilling til udmøntningsformen af de resterende midler svarende til mio. kr. i 2008 og 35 mio. kr. i 2009, idet disse først udmøntes, når der er taget politisk stilling til, hvordan reformen af de korte videregående uddannelser tænkes gennemført. De 20 mio. kr., der i 2009 er afsat til efteruddannelse af KVU-lærere, udmøntes ved at skolerne får en trækningsret, som udregnes efter objektive fordelingskriterier. Midlerne til en styrket efteruddannelsesindsats for undervisere på læreruddannelsen og pædagoguddannelsen, efteruddannelse af praktikvejledere og efteruddannelse af lærere på øvrige mellemlange videregående uddannelser, som udgør 45 mio. kr. i 2007, 40 mio. kr. i 2008 og 45 mio. kr. i 2009, udmøntes via en pulje med centralt fastsatte kriterier. Institutionerne får en trækningsret, som udregnes efter en række objektive fordelingskriterier. Midlerne til styrkelse af kvalitet, faglighed og udviklingsbaseret viden på professionshøjskolerne, der udgør 60 mio. kr. i 2007 og 2008 og 80 mio. kr. i 2009, udmøntes efter objektive fordelingskriterier. Midlerne vil blive udmøntet i forbindelse med professionshøjskolernes udviklingskontrakter. Dog vil midlerne i 2007 blive udmøntet i forbindelse med institutionernes udviklingsplaner, der udarbejdes af de midlertidige interimbestyrelser. Institutionerne skal i forbindelse med udviklingskontrakterne henholdsvis udviklingsplanen i 2007 opstille mål for anvendelsen af de forskellige initiativer og ved årets afslutning afrapportere den faktiske indsats og resultaterne i forhold til målene. Videnskabsministeriets område Midlerne til en akkrediteringsinstitution udmøntes som en institutionsbevilling. Midlerne til ændrede undervisningsformer m.v. samt efteruddannelse af universitetslærere udmøntes forholdsmæssigt mellem universiteterne på baggrund af deres uddannelsesbevillinger. Der opstilles mål for initiativerne i udviklingskontrakterne. Midlerne til eliteuddannelse udmøntes som en særlig taxameterforøgelse. Midlerne til stipendier til dygtige udenlandske studerende udmøntes på samme måde som de nuværende stipendiemidler. 3

4 Bilag X. Elementer i aftale om Mindst halvdelen af alle unge skal have en videregående uddannelse 4.1 Akkrediteringsinstitution Kvaliteten i de videregående uddannelser skal blandt andet sikres gennem et akkrediteringssystem af international standard. Der afsættes i alt 20 mio. kr. i 2007, 15 mio. kr. i 2008 og 15 mio. kr. i 2009 til initiativer, der har til formål at sikre et akkrediteringssystem. Tabel 4.1 Akkrediteringsinstitution I alt Akkrediteringsinstitution For at sikre en høj kvalitet i de danske videregående uddannelser, og at deres indhold svarer til samfundets behov, skal der ske en systematisk kvalitetssikring af uddannelserne. Aftaleparterne er enige om, at der oprettes en uafhængig akkrediteringsinstitution, der akkrediterer de videregående uddannelser. Akkrediteringsinstitutionen skal akkreditere og godkende nye heltidsuddannelser og deltidsuddannelser samt tilbagevendende foretage en akkreditering af eksisterende uddannelser. I forhold til Kulturministeriet og Undervisningsministeriets videregående uddannelser er det fortsat ressortministeren, der godkender nye uddannelser. Aftaleparterne drøfter den endelige udformning af Forslag til Lov om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser. 4.2 Efteruddannelse Kvaliteten i de videregående uddannelser skal blandt andet sikres gennem efteruddannelse af underviserne på de videregående uddannelser. Der afsættes i alt 45 mio. kr. i 2007, 40 mio. kr. i 2008 og 45 mio. kr. i 2009 til initiativer, der har til formål at sikre efteruddannelse af undervisere ved de mellemlange videregående uddannelser samt efteruddannelse af praktikvejledere. Tabel 4.2 Efteruddannelse I alt Efteruddannelse af undervisere på læreruddannelsen og pædagoguddannelsen Efteruddannelse af praktikvejledere 5 Efteruddannelse af lærere på øvrige mellemlange videregående uddannelser 5 20 Efteruddannelse af undervisere på læreruddannelsen og pædagoguddannelsen Med henblik på at understøtte de vedtagne reformer af læreruddannelsen og pædagoguddannelsen afsættes midler til efteruddannelse af undervisere på de to uddannelser med særlig vægt på læreruddannelsen. Efteruddannelse af praktikvejledere Et væsentligt formål med reformen af pædagoguddannelsen er, at den studerendes udbytte af praktikuddannelsen skal styrkes. Der er derfor behov for at styrke praktikkens kvalitet gennem uddannelse af flere praktikvejledere, således at de gives en bedre baggrund for at vejlede de pædagogstuderende i praktikforløbet. 4

5 Efteruddannelse af lærere på øvrige mellemlange videregående uddannelser På de mellemlange videregående uddannelser er der generelt behov for at forbedre praktikforløbenes sammenhæng med uddannelsernes teoretiske undervisning. De forudsætter bl.a., at lærernes viden om praksis styrkes. Der igangsættes derfor et efteruddannelsesinitiativ forankret på institutionerne med henblik på at styrke og kvalificere lærernes undervisning, så den på relevant og sammenhængende måde inddrager praksis. Der foretages en vurdering af praktikvejledningen på de øvrige mellemlange videregående uddannelser. 4.3 Styrkelse af kvaliteten på de lange videregående uddannelser Flere unge vil kunne gennemføre en universitetsuddannelse af høj kvalitet, hvis den pædagogiske indsat på universiteterne styrkes. De studerende skal vejledes bedre igennem deres studieforløb med henblik på at undgå unødigt frafald. Undervisningsformen skal tilpasses de studerendes behov og understøtte en aktiv indlæring. Der skal derfor også være en mulighed for udbud af uddannelser på eliteniveau. Der afsættes i alt 70 mio. kr. i 2007, 70 mio. kr. i 2008 og 90 mio. kr. i 2009 til initiativer, der har til formål at få flere unge til hurtigere at gennemføre en lang videregående uddannelse. Tabel 4.3 Styrkelse af kvaliteten på de lange videregående uddannelser I alt 1) Ændring af undervisningsformer, styrket studievejledning og efteruddannelse Eliteuddannelser ) Hertil kommer, at der tilføres mio. kr. årligt i 2007 og 2008 og 20 mio. kr. i 2009 til basismidler til IT-Universitetet fra globaliseringspuljens forskningsmidler. Ændring af undervisningsformer, styrket studievejledning og efteruddannelse Mange studerende oplever overgangen mellem de gymnasiale uddannelser og universitetsuddannelserne som markant. Universitetsuddannelserne skal i højere grad indrettes, så de understøtter de studerendes muligheder for at gennemføre på normeret tid. Det er vurderingen, at en mere overskuelig semesterstruktur og en tættere kobling af undervisning og eksamen kan mindske forsinkelser under studiet. Uddannelserne skal derfor tilrettelægges, så hvert semester er mere overskueligt for den studerende, og der skal være en tættere sammenhæng mellem undervisning og eksamen. Der er behov for, at den studerende oplever en inspirerende og engageret introduktion til fagområdet samtidig med, at fagelementer og kursusforløb kan overskues. Der skal endvidere være mulighed for hurtigt at gå til reeksamination, hvis de studerende ikke består eksamen umiddelbart efter afslutningen af et undervisningsforløb. Omfanget af studievejledningen skal fremgå af universiteternes strategi for, hvordan de vil nedbringe frafald og forsinkelser på studierne. Herunder forpligtes universiteterne til at følge op i forhold til frafaldstruede studerende, der er mere end ½ år bagud på deres studium, fx ved et tilbud om en samtale. Samtalen gøres obligatorisk, hvis forsinkelsen forøges yderligere i løbet af de næste seks måneder. 5

6 Endvidere skal studievejledningen på universiteterne styrkes generelt. Der skal gives en bedre studievejledning, der tager sigte på at afhjælpe og finde løsninger på de studerendes studiemæssige, faglige og økonomiske problemer. Indholdet i studievejledningen skal fx omhandle effektiv studietilrettelæggelse, studerendes økonomi, job- og beskæftigelsesmuligheder og generelt styrke karrierevejledningen. Kvaliteten af undervisningen på universiteterne skal styrkes. Det skal sikre et højt fagligt niveau, motivation og fastholdelse af de studerende samt bidrage til, at de studerende kommer hurtigere igennem studierne. Pædagogikken og undervisningsformerne på universiteterne skal gøres endnu bedre. Det er derfor vigtigt, at det pædagogiske niveau hos universitetslærerne sikres gennem løbende pædagogisk udvikling. Derfor skal der sættes fokus på god undervisning og igangsættes en indsats for styrket pædagogisk efteruddannelse af universitetslærere. Universiteterne fastlægger og gennemfører selv den pædagogiske efteruddannelsesindsats. Eliteuddannelser De dygtigste studerende tilbydes i dag ikke en systematisk mulighed for på universiteterne at udvikle sig til det højeste internationale niveau. Der er kun få tilbud til de allerdygtigste studerende, medmindre de vælger en forskeruddannelse. Særligt udvalgte uddannelsesmiljøer skal derfor gives mulighed for at udvikle nye internationale 2-årige eliteuddannelser. Eliteuddannelserne skal indeholde mere komplicerede og omfattende problemstillinger, end der normalt arbejdes med, og være karakteriseret ved forskning på eliteniveau og med høj overgangsfrekvens til ph.d-forløb. Udvalgte universiteter skal endvidere i samarbejde med private virksomheder etablere erhvervsorienterede eliteforløb for mindre grupper af særligt kvalificerede studerende. Forløbene skal medvirke til, at de studerende får indsigt og faglig viden om virksomhedernes behov og herigennem tilegner sig kompetencer, der efterspørges på arbejdsmarkedet. 4.4 Styrkelse af kvalitet, faglighed og udviklingsbaseret viden på professionshøjskoler Professionsbacheloruddannelserne skal styrkes gennem udvikling af nye attraktive uddannelser, øget udviklingsarbejde og fagligt samarbejde mellem relevante uddannelser og videreudvikling af faglige miljøer, således at flere unge vælger en mellemlang videregående uddannelse, og frafaldet reduceres. Desuden skal de mellemlange videregående uddannelser fremover være funderet i den nyeste viden fra forskningen og de nyeste erfaringer fra professionerne. Der afsættes i alt 60 mio. kr. i 2007, 60 mio. kr. i 2008 og 80 mio. kr. i 2009 til initiativer, der har til formål at styrke kvalitet og faglighed på professionshøjskoler. Tabel 4.4 Styrkelse af kvalitet, faglighed og udviklingsbaseret viden på professionshøjskoler I alt 1, 2) Kvalitetsløft i de mellemlange videregående uddannelser ) Undervisningsministeren kan inden for ministeriets eksisterende rammer yde tilskud på op til 40 mio. kr. til fusionsomkostninger ved etablering af professionshøjskolerne fra finanslovkonto ) Der tilføres i 2008 og 2009 hhv. 55 mio. kr. og 70 mio. kr., jf. initiativ til forskningstilknytning til professionshøjskolerne fra globaliseringspuljens forskningsmidler. Frafaldet for professionsbachelorerne og de øvrige mellemlange videregående uddannelser ligger på pct. Aftaleparterne er enige om, at frafaldet skal nedbringes. Mål for reduktion af frafald skal inddrages i professionshøjskolernes udviklingskontrakter. Endvidere skal der fastsættes mål for udslus- 6

7 ning af de studerende til beskæftigelse eller anden uddannelse, således at professionshøjskolerne har et klart ansvar for at sikre, at nye uddannelser har høj kvalitet og uddanner de unge til efterfølgende beskæftigelse. Uddannelserne skal også gøres mere relevante for aftagerne, og der skal være en bedre sammenhæng mellem teori og praktik. Evalueringer af uddannelserne skal derfor inddrage kvalitetssikring og udvikling af praktikken som et mål for uddannelsens kvalitet. For at skabe grundlag for udvikling af de tekniske og merkantile miljøer forudsættes, at erhvervsakademier/ erhvervsskoler, der i væsentligt omfang udbyder korte videregående uddannelser, kan indgå i professionshøjskoler eller etablere tæt samarbejde med disse. Der afsættes på den baggrund midler til at udvikle de tekniske og merkantile uddannelser, således at de kan akkrediteres til at udbyde nye uddannelser og øge rekrutteringen til de tekniske og merkantile professionsbacheloruddannelser. Aftaleparterne drøfter udmøntning af et lovforslag om etablering af professionshøjskolerne. Aftaleparterne drøfter i den forbindelse, hvorvidt og under hvilke betingelser erhvervsakademier/erhvervsskoler skal have mulighed for at udbyde mellemlange videregående uddannelser i tæt samarbejde med professionshøjskolerne. Kvalitetsløftet og målet om, at flere unge påbegynder og gennemfører en mellemlang videregående uddannelse skal følges op med målbare indikatorer i professionshøjskolernes udviklingskontrakter. 4.5 Korte videregående uddannelser De videregående uddannelser skal gøres mere attraktive, så flere unge påbegynder og gennemfører en uddannelse. De korte videregående uddannelser skal derfor i højere grad målrettes arbejdsmarkedets behov, og virksomhedspraktik skal være obligatorisk på alle korte videregående uddannelser. Endvidere skal adgangen fra relevante erhvervsuddannelser til de korte videregående uddannelser lettes ved, at krav om gymnasial supplering afskaffes, hvis de ikke er fagligt begrundede. Endvidere skal der tilbydes supplerende undervisning målrettet de korte videregående uddannelser. Der afsættes hertil i alt mio. kr. i 2008 og 55 mio. kr. i Tabel 4.4 Korte videregående uddannelser I alt 55 Reform af de korte videregående uddannelser 35 Efteruddannelse af KVU-lærere 20 Reform af de korte videregående uddannelser Aftalepartierne er enige om afsætte midler til understøttelse af en reform af de korte videregående uddannelser med henblik på at øge uddannelsernes fleksibilitet i forhold til arbejdsmarkedets behov, styrke uddannelsernes praktik samt sikre bedre mulighed for, at de korte videregående uddannelser kan suppleres med en række overbygningsmuligheder til det mellemlange videregående niveau. Derudover skal studerende, der kommer med forskellige praktiske og teoretiske forudsætninger have mulighed for at modtage særligt tilrettelagt undervisning som en del af uddannelsen med henblik på, at de studerende forbedrer deres muligheder for at gennemføre uddannelsen. Aftalepartierne drøfter udformning af et lovforslag om reform af de korte videregående uddannelser. Efteruddannelse af KVU-lærere Med henblik på at understøtte reformen af de korte videregående uddannelser skal der iværksættes en markant efteruddannelsesindsats af underviserne. 7

8 4.6. styrket internationalisering Flere unge skal også have mulighed for at tage studieophold af høj kvalitet i udlandet. Tilsvarende skal det være muligt for højtkvalificerede udenlandske studerende og undervisere at komme til Danmark. Der afsættes i alt 5 mio. kr. i 2007, 30 mio. kr. i 2008 og 55 mio. kr. i 2009 til internationalisering af uddannelserne. Tabel 4.6 Styrket internationalisering I alt Udlandsstipendium til studieophold i udlandet Stipendier til dygtige udenlandske studerende Udvikling af fællesuddannelser Udlandsstipendium til studieophold i udlandet I dag begrænses mange studerendes mulighed for at få meritgivende kortere studieophold på en udenlandsk videregående uddannelsesinstitution af kravet om ligevægt i udvekslingsordningerne. Danske studerende, som vil læse en del af deres danske uddannelse i udlandet, finansierer derfor i visse tilfælde selv deltagerbetalingen. Der etableres en ny stipendieordning til studieophold i udlandet, der er fuldt meritgivende som en del af en dansk uddannelse. Uddannelsernes kvalitet sikres ved kravet om, at studieopholdet skal forhåndsgodkendes som fuldt meritgivende af den studerendes danske uddannelsesinstitution. Udlandsstipendiet skal gå til en hel eller delvis dækning af studieafgiften i udlandet og kan højest svare til taxametertilskuddet til samme uddannelsesforløb på en tilsvarende uddannelse i Danmark. De studerende kan samtidig få deres SU med. For studerende på en kort videregående uddannelser (KVU) kan udlandsopholdet højst have en varighed på et år, mens en studerende på en mellemlang videregående uddannelse (MVU) kan have et ophold på en udenlandsk videregående uddannelsesinstitution af en varighed på højest to år. For studerende på universitetsuddannelserne kan stipendiet opnås i maksimalt to år. De to år kan anvendes enten på bacheloruddannelsen eller på kandidatuddannelsen eller fordeles på de to uddannelser. Hvis en studerende anvender de to år på at tage en kandidatuddannelse i udlandet, skal den udenlandske uddannelse være godkendt af en dansk myndighed. Udmøntning af godkendelsesproceduren drøftes med Rektorkollegiet. Udlandsstipendieordningen evalueres efter tre år, hvorefter forligskredsen drøfter de indvundne erfaringer. I evalueringen indgår, om uddannelsesinstitutionernes bevillinger påvirkes på en sådan måde, at det svækker kvaliteten af undervisningen Stipendier til dygtige udenlandske studerende Udenlandske studerende, der kommer fra lande uden for EU/ EØS, skal i dag betale for at studere i Danmark. Taxametertilskuddet til disse studerende overføres til en friplads- og stipendieordning, således at de videregående uddannelsesinstitutioner har mulighed for at tilbyde friplads med et månedligt stipendium til de dygtigste udenlandske studerende fra lande uden for EU/ EØS. For at tiltrække flere dygtige udenlandske studerende skal der ske en udvidelse af friplads- og stipendieordningen med 50 stipendier årligt fra 195 til 245 stipendier årligt til studerende fra lande uden for EU/EØS. Udvikling af fællesuddannelser Danske universiteter kan i dag udbyde universitetsuddannelser i samarbejde med udenlandske universiteter i form af fællesuddannelser og parallelforløb. En fællesuddannelse tager udgangspunkt i en uddannelsesaftale mellem et dansk og et eller flere udenlandske universiteter, hvor op til 2/ 3 af en speci- 8

9 fik godkendt, dansk uddannelse skal gennemføres ved udenlandske universiteter. Et parallelforløb er en uddannelsesaftale mellem et dansk og et eller flere udenlandske universiteter, hvor op til 2/ 3 af en dansk uddannelse kan gennemføres ved udenlandske universiteter. Uddannelsesforløbet ved det eller de udenlandske universiteter skal svare til uddannelsesforløbet i Danmark. Inden for EU er der oprettet et Erasmus Mundus kandidatprogram, som på mange punkter svarer til en fællesuddannelse. Etablering af fællesuddannelser kræver en aftale mellem flere universiteter fra flere forskellige lande om et fælles studieprogram, fælles markedsføring, fælles optag og fælles gennemførelse. I dag deltager danske universiteter derfor kun i meget begrænset omfang i fællesuddannelser. På Undervisningsministeriets område forventes muligheden for at tilrettelægge parallel- og fællesuddannelser indført ved lov som fremlægges for Folketinget november Aftalepartnerne er derfor enig om at etablere en pulje til etablering og markedsføring af fællesuddannelser og parallelforløb. Endvidere igangsættes en gennemgang af det eksisterende regelsæt med henblik på at fjerne unødvendige barrierer, således at danske universiteter og øvrige videregående uddannelsesinstitutioner stilles bedre i mulighederne for at etablere samarbejder med gode udenlandske universiteter og øvrige videregående uddannelsesinstitutioner. 4.7 Øget undervisningskapacitet til opnåelse af 50 pct. målsætning Højtuddannet arbejdskraft spiller en stor rolle for vækst og velstand. Det er derfor afgørende, at flere unge får en videregående uddannelse. For at realisere målsætningen om, at mindst halvdelen af alle unge skal have en videregående uddannelse afsættes der fra Globaliseringspuljen midler til at imødekomme en fremadrettet stigende uddannelsesaktivitet på såvel de korte, mellemlange og lange videregående uddannelser. Der afsættes i alt 60 mio. kr. i 2008 stigende til 1,2 mia. kr. i 2012 til undervisningskapacitet, stigende SU-udgifter mv. som skyldes øget tilgang af elever, forbedret fastholdelse af elever i de videregående uddannelser samt øget studieaktivitet pr. elev. Tabel 4.7 Øget undervisningskapacitet til opnåelse af 50 pct. målsætning I alt Øget undervisningskapacitet - de korte videregående uddannelser Øget undervisningskapacitet - de mellemlange videregående uddannelser Øget undervisningskapacitet de lange videregående uddannelser )Inkl. en skønsmæssig fordeling af midler til kapacitetsudvidelser på hhv. korte, mellemlange og lange videregående uddannelser. 9

Politisk aftale om de videregående uddannelser

Politisk aftale om de videregående uddannelser 2.11.2006 Notat 12339 ersc/jopa Politisk aftale om de videregående uddannelser Den politiske aftale om de videregående uddannelser betyder at der over en 3 årig periode afsættes over 1/2 mia. kr. til centrale

Læs mere

Svar på spørgsmål 246 (Alm. del): I brev af 15. marts 2010 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 246 (Alm. del): I brev af 15. marts 2010 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 246 Offentligt Folketingets Uddannelsesudvalg Christiansborg Afdelingen for videregående uddannelser og internationalt samarbejde Frederiksholms

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Opfølgning på globaliseringsaftalerne (1. marts 2008) Aftale om opfølgning på globaliseringsaftalerne

Læs mere

Aftale om globaliseringspuljen og opfølgning på velfærdsaftalen

Aftale om globaliseringspuljen og opfølgning på velfærdsaftalen Aftale om globaliseringspuljen og opfølgning på velfærdsaftalen 1. november 2006 Resuméer 1. Aftale om globaliseringspuljen - gennemgribende investering i Danmarks fremtid 2. Betydelige investeringer i

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008)

Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008) Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008) 2

Læs mere

NOTAT. SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen samt en kort beskrivelse af reglerne for støtte til uddannelse

NOTAT. SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen samt en kort beskrivelse af reglerne for støtte til uddannelse NOTAT SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen samt en kort beskrivelse af reglerne for støtte til uddannelse i udlandet 3. oktober 2008 1. SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

FTF-LO udspil om kvalitet, relevans og sammenhæng i de videregående uddannelser

FTF-LO udspil om kvalitet, relevans og sammenhæng i de videregående uddannelser Februar 2014 FTF-LO udspil om kvalitet, relevans og sammenhæng i de videregående uddannelser Indledning. Regeringen nedsatte i oktober 2013 Udvalget for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser.

Læs mere

Fordelingen af globaliseringspuljen i forbindelse med FL07

Fordelingen af globaliseringspuljen i forbindelse med FL07 Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 15. november 2006 BBA/KS/KMR Sagsnr. 200600344 Fordelingen af globaliseringspuljen i forbindelse med FL07 Finansloven 2007 indeholder mange positive

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Flerårsaftale for de erhvervssrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012 (5. november 2009) Aftale om flerårsaftale

Læs mere

Eliteuddannelse i Danmark

Eliteuddannelse i Danmark Eliteuddannelse i Danmark - Politikpapir vedtaget i Uddannelsespolitisk udvalg, november 2008 I april 2006 kom begrebet eliteuddannelse på den politiske dagsorden, da regeringen præsenterede sin globaliseringsstrategi.

Læs mere

Redegørelse om større sammenhæng i det videregående uddannelsessystem

Redegørelse om større sammenhæng i det videregående uddannelsessystem Redegørelse om større sammenhæng i det videregående Oplæg ved Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte Større sammenhæng i det videregående Regeringen fremlagde i april 2012 en redegørelse

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Hanne Vibeke Sørensen Specialkonsulent i VIA UC Cand.scient soc. & socialrådgiver

Hanne Vibeke Sørensen Specialkonsulent i VIA UC Cand.scient soc. & socialrådgiver Hanne Vibeke Sørensen Specialkonsulent i VIA UC Cand.scient soc. & socialrådgiver Formand for kontaktudvalget for diplomuddannelser Formand for fællesudvalget for de pædagogiske diplomuddannelser Akkrediteringsansøgninger,

Læs mere

Nyt fra Uddannelsesministeriet

Nyt fra Uddannelsesministeriet Nyt fra Uddannelsesministeriet Årsmøde 2013 for studie- og erhvervsvejledere ved de videregående uddannelser Kontorchef Jette Søgren Nielsen, Uddannelsespolitisk Center Ny styrelse - Styrelsen for Videregåede

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 352 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Spørgsmål AF: Der er i dag stort set mangel på alle

Læs mere

F R E M G A N G, F O R N Y E L S E O G T RY G H E D

F R E M G A N G, F O R N Y E L S E O G T RY G H E D F R E M G A N G, F O R N Y E L S E O G T RY G H E D Strategi for Danmark i den globale økonomi de vigtigste initiativer Udkast til brug for Globaliseringsrådets møde den 21. marts 2006 REGERINGEN MARTS

Læs mere

Internationalisering af universitetsuddannelserne

Internationalisering af universitetsuddannelserne Internationalisering af universitetsuddannelserne ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 247 af 15/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. august 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE

KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE Indspil til Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser fra Danske Professionshøjskoler, KL, Danske Regioner, FTF og LO September

Læs mere

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Den 4. juni 2013 AFTALETEKST Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Det Konservative

Læs mere

Reduceret frafald giver flere velfærdsmedarbejdere

Reduceret frafald giver flere velfærdsmedarbejdere 09-0917 - lagr 16.10.2009 Kontakt: Lars Granhøj - lagr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Reduceret frafald giver flere velfærdsmedarbejdere Et for stort frafald er en medvirkende årsag til manglen på kvalificeret

Læs mere

Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser

Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser BEK nr 1402 af 14/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Universitets-

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau 5-årig læreruddannelse Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau Indledning Der er bred enighed om, at der er behov for at styrke lærernes kompetencer og vidensgrundlag markant. Kravene

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6, 22, stk. 2, 23 og 30 i lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (talentbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (talentbekendtgørelsen) BEK nr 597 af 08/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Stærke uddannelses- og praktikforløb

Stærke uddannelses- og praktikforløb Stærke uddannelses- og praktikforløb Arbejdsmarkedets parter arbejder tæt sammen med professionshøjskolerne om at skabe stærke uddannelses- og praktikforløb, der kan sikre de studerende optimalt fagligt

Læs mere

Universiteter SDC-Sekretariatet Akkrediteringsinstitutionen. Information om FFL 2013

Universiteter SDC-Sekretariatet Akkrediteringsinstitutionen. Information om FFL 2013 Universiteter SDC-Sekretariatet Akkrediteringsinstitutionen Information om FFL 2013 Regeringen offentliggør i dag sit forslag til finanslov for 2013. Styrelsen for Universiteter og orienterer hermed om

Læs mere

Baggrundsnotat til brug for Folketingets Uddannelsesudvalgs høring den 13. marts 2007 om flerfaglige professionshøjskoler

Baggrundsnotat til brug for Folketingets Uddannelsesudvalgs høring den 13. marts 2007 om flerfaglige professionshøjskoler Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 250 Offentligt Undervisningsministeriet Baggrundsnotat til brug for Folketingets Uddannelsesudvalgs høring den 13. marts 2007 om flerfaglige professionshøjskoler

Læs mere

Klare rammer, bedre balance

Klare rammer, bedre balance Klare rammer, bedre balance Regeringen prioriterer uddannelse højt. I 2016 investerede vi mere end 13 milliarder kroner i de videregående uddannelser. Det er en god investering, fordi de videregående uddannelser

Læs mere

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Datamatiker-uddannelsen ved Roskilde Handelsskole Maj 2010 Manual til praktikophold / Datamatiker 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...

Læs mere

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til 2011/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2009-10 Fremsat den 5. marts 2010 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) (Udlandsstipendium

Læs mere

Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2013-14 L 17 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2013-14 L 17 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Forskning, 2013-14 L 17 Bilag 1 Offentligt Notat Kommenteret høringsoversigt til lovforslag om ændring af lov om onshøjskoler for videregående uddannelser og lov om Danmarks institut og om

Læs mere

Videregående uddannelser i verdensklasse

Videregående uddannelser i verdensklasse November 2005 Videregående uddannelser i verdensklasse - vision og strategi Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet 10.-11. november 2005 1 Strategi for videregående uddannelser i verdensklasse

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne

Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne 08-1230 - 23.2.2009 Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne Danmark står over for en periode med stigende ledighed. Der vil imidlertid fortsat være mangel på arbejdskraft i nogle sektorer. Der er dokumentation

Læs mere

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Forskning på dagsorden Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Jens Oddershede Rektor på Syddansk Universitet Formand for Rektorkollegiet Danmarks udgangspunkt 20. august 2008 Forskningspolitikk

Læs mere

Frihed og ansvar for studiefremdrift

Frihed og ansvar for studiefremdrift Frihed og ansvar for studiefremdrift - Regeringens udspil til justering af fremdriftsreformen Reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførsel fra april 2013, herunder særligt initiativerne i reformen

Læs mere

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2010-2012

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2010-2012 1-1 - BORA - 21.1.1 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 1-12 Notatet giver et overblik over indholdet af de udviklingskontrakter, som er

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

område (talentbekendtgørelsen).

område (talentbekendtgørelsen). BEK nr 1605 af 19/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 Juni 2015 LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 En revidering af Danske Professionshøjskolers ph.d. strategi 2012-22. Relevant og opdateret viden er en forudsætning for, at professioner

Læs mere

Uddannelser i verdensklasse tre tværgående temaer: 1. Strategi for internationalisering af uddannelserne

Uddannelser i verdensklasse tre tværgående temaer: 1. Strategi for internationalisering af uddannelserne November 2005 Uddannelser i verdensklasse tre tværgående temaer: 1. Strategi for internationalisering af uddannelserne 2. De unge skal være tidligere færdige med deres uddannelser 3. De gymnasiale uddannelser

Læs mere

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM Oprettet: 140917 Senest rev.: 150123 af MeO og KP J.nr.: 2010-027729 Kvalitetssikring systematisk Ref: KP Behandlet / godkendt af: 141112 Rektorat/Strategigruppe Politik for uddannelseskvalitet på DJM

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 1047 af 30/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 157 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 157 Offentligt Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 157 Offentligt Ministeren Forskningsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 27. marts 2015 Til udvalgets orientering fremsendes hermed mit talepapir

Læs mere

Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser

Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser Uddannelsesudvalget, Uddannelsesudvalget (2. samling) L 25 - Bilag 6,L 47 - Bilag 4 Offentligt Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser Et oplæg

Læs mere

Markant styrkelse af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Markant styrkelse af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Regeringen 12. oktober 2007 Landsorganisationen i Danmark FTF Akademikernes Centralorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger Finanssektorens Arbejdsgiverforening

Læs mere

Kriterier ved institutionsakkreditering og prækvalificering.

Kriterier ved institutionsakkreditering og prækvalificering. UKF 26.02.2013 Pkt. 3 - bilag 2-12-0237 - ERSC - 18.02.2013 Kontakt: Erik Schmidt - ersc@ftf.dk - Tlf: 3336 8814 r ved institutionsakkreditering og prækvalificering. Notatet lægger op til en drøftelse

Læs mere

FTF strategi for de professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser

FTF strategi for de professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser 16.04.2009. 08-0924 FTF strategi for de professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser Notat Side 1 2 FTF strategi for de professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser Forord FTF fremlægger

Læs mere

Strategi for Danmark i den globale økonomi de vigtigste initiativer

Strategi for Danmark i den globale økonomi de vigtigste initiativer F R E M G A N G, F O R N Y E L S E O G T RY G H E D Strategi for Danmark i den globale økonomi de vigtigste initiativer REGERINGEN APRIL 2006 F R E M G A N G, F O R N Y E L S E O G T RY G H E D Strategi

Læs mere

FTF-indspil til trepartsdrøftelser om øget arbejdsudbud

FTF-indspil til trepartsdrøftelser om øget arbejdsudbud 01.10.2008 FTF-indspil til trepartsdrøftelser om øget arbejdsudbud En holdbar løsning på arbejdskraftudfordringen kræver langsigtede investeringer i arbejdsmiljø, forebyggelse og uddannelse. Der er imidlertid

Læs mere

Udviklingskontrakt for IT-Universitetet i København 2015-2017

Udviklingskontrakt for IT-Universitetet i København 2015-2017 Udviklingskontrakt for IT-Universitetet i København 2015-2017 Indledning Denne udviklingskontrakt omhandler IT-Universitetet i Københavns udvikling 2015-2017 inden for følgende områder: 1. Bedre kvalitet

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi

Kompetenceudviklingsstrategi Kompetenceudviklingsstrategi For at vi på ZBC kan leve op til kravene i den kommende EUD reform er det nødvendigt, at vi fortsat sikrer udvikling af medarbejdernes kompetencer. Udgangspunktet for kompetenceudviklingen

Læs mere

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark.

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Erhvervsakademiniveau Personer der opnår grader på dette niveau Viden Skal have viden om erhvervets og

Læs mere

HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014

HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014 HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014 Indledning Flere af HK Kommunals medlemmer skal have uddannelse på et højere niveau. Af hensyn til den enkelte

Læs mere

Erhvervsakademiernes udviklingskontrakter

Erhvervsakademiernes udviklingskontrakter 10-0201 - BORA - 22.10.2010 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Erhvervsakademiernes udviklingskontrakter 2010-2012 Notatet giver et overblik over indholdet af de udviklingskontrakter,

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 43 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Samrådsspørgsmål A af 4. oktober 2006 Titel Målgruppe Arrangør Taletid Mener ministeren, at der er en sammenhæng

Læs mere

Forslag. til. I universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 18. marts 2015, foretages følgende ændringer:

Forslag. til. I universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 18. marts 2015, foretages følgende ændringer: Forslag til Lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, lov om maritime uddannelser

Læs mere

Hvordan kan vi få mere for pengene på de videregående uddannelser?

Hvordan kan vi få mere for pengene på de videregående uddannelser? Bilag 2 Hvordan kan vi få mere for pengene på de videregående uddannelser? Disruptionrådets sekretariat November 217 Spørgsmål til drøftelse Ruster de videregående uddannelser godt nok til fremtidens konkurrence,

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi, Uddannelsesudvalget UVT alm. del - Bilag 118,UDU alm. del - Bilag 263 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi, Uddannelsesudvalget UVT alm. del - Bilag 118,UDU alm. del - Bilag 263 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi, Uddannelsesudvalget UVT alm. del - Bilag 118,UDU alm. del - Bilag 263 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Budgetreguleringen udmøntes fortrinsvist ved reduktion af tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner,

Budgetreguleringen udmøntes fortrinsvist ved reduktion af tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner, Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering

Læs mere

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 11. maj 2006 Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Regeringens globaliseringsstrategi rummer en række nye initiativer på forskningsområdet

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 447 Offentligt

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 447 Offentligt Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 447 Offentligt Undervisningsministeriet Afdelingen for videregående uddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K 26. September 2007 Sendt pr. e-mail til

Læs mere

Relevans, faglig kontekst og målgruppe

Relevans, faglig kontekst og målgruppe RESUMÉ Samarbejde mellem professionshøjskoler og universiteter om forskning og udvikling Denne rapport belyser professionshøjskolerne og universiteternes samarbejde om forskning og udvikling (FoU). Formålet

Læs mere

AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer

AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer Strategiske AU s mål er ift. 2011 at opnå derfor have kvalitetssikring af uddannelser på opnå fuld

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 29. december 2011. Bekendtgørelse om universiteternes internationale uddannelsesforløb. 15. december 2011. Nr. 1389.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 29. december 2011. Bekendtgørelse om universiteternes internationale uddannelsesforløb. 15. december 2011. Nr. 1389. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 15. december 2011. Nr. 1389. Bekendtgørelse om universiteternes internationale uddannelsesforløb I medfør af 3, stk. 1, 3 a, stk. 7, og 34 i lov om universiteter

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2015-16. Fremsat den 24. februar 2016 af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2015-16. Fremsat den 24. februar 2016 af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen) til Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2015-16 Fremsat den 24. februar 2016 af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen) Forslag til Lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Præsentation af must win battles. Synlighed Forskning og udvikling VEU Internationalisering Regional uddannelsesdækning

Præsentation af must win battles. Synlighed Forskning og udvikling VEU Internationalisering Regional uddannelsesdækning Præsentation af must win battles Synlighed Forskning og udvikling VEU Internationalisering Regional uddannelsesdækning Synlighed At opbygge et markant højere kendskab til såvel det enkelte akademi som

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-576/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb i human resources ved CPH

Læs mere

Vi præsenterer herunder vores forslag, fordelt på hvad der bør gøres før studiestart, i forbindelse med studiestart og under selve studiet

Vi præsenterer herunder vores forslag, fordelt på hvad der bør gøres før studiestart, i forbindelse med studiestart og under selve studiet God gennemførsel Danske Studerendes Fællesråds bud på tiltag, der kan bidrage til hurtigere og bedre gennemførsel og et mere fleksibelt og sammenhængende uddannelsessystem. Danske Studerendes Fællesråd

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Notat om stillingsstruktur ved Centre for Videregående Uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser

Notat om stillingsstruktur ved Centre for Videregående Uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser Notat om stillingsstruktur ved Centre for Videregående Uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser 1. Generelle bemærkninger Stillingsstrukturen omfatter lærere, der med

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Udkast Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22, stk. 1 og 2, og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf.

Læs mere

Forslag. til. I universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 367 af 25. marts 2013, foretages følgende ændringer:

Forslag. til. I universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 367 af 25. marts 2013, foretages følgende ændringer: 24. april 2013 Forslag til Lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, lov om maritime

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

Praktik. Generelt om din praktik

Praktik. Generelt om din praktik Praktik Praktik udgør en væsentlig del af læreruddannelsen, og for mange studerende medfører den en masse spørgsmål. For at du kan være godt rustet og blive klogere på din forestående praktik, har Lærerstuderendes

Læs mere

Uddannelse/ undervisning

Uddannelse/ undervisning Evalueringsprogram for evaluering af ny læreruddannelse Indledning og baggrund for evalueringsprogrammet: Det fremgår af bemærkningerne til lov om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen,

Læs mere

PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer

PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer af Rektor Laust Joen Jakobsen Uddannelseschef Tove Hvid Persson Professionshøjskolen UCC København HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE 14/6-2010 Reformer i professionshøjskolesektoren

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

INTERNATIONALE STUDERENDE I DANMARK UDDANNES SKÆVT

INTERNATIONALE STUDERENDE I DANMARK UDDANNES SKÆVT Maj 2016 INTERNATIONALE STUDERENDE I DANMARK UDDANNES SKÆVT AF CHEFKONSULENT SARAH GADE HANSEN, SGA@DI.DK OG STUD.SCIENT.OECON RIKKE RHODE NISSEN, RIRN@DI.DK Antallet af internationale studerende i Danmark

Læs mere

Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne

Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne 08-1230 - 20.11.2009 Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne Danmark står over for en periode med stigende ledighed. Der vil imidlertid fortsat være mangel på arbejdskraft i nogle sektorer. Der er dokumentation

Læs mere

Uddannelsesstrategi for. Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske Fakultet (KU-HUM)

Uddannelsesstrategi for. Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske Fakultet (KU-HUM) D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Uddannelsesstrategi 2015-17 for Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske

Læs mere

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 International Business Academy TæNDT AF AT LÆRE iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 uddannelsesstrategi 2020 Uddannelsesstrategi 2020 IBA Erhvervsakademi Koldings fokusområder angiver de strategiske

Læs mere

[CVU Sjælland og CVU Syd] Bilag 2: Afrapportering på kvalitets- og institutionsudviklingsmidler for 2007. [CVU Sjælland og CVU Syd]

[CVU Sjælland og CVU Syd] Bilag 2: Afrapportering på kvalitets- og institutionsudviklingsmidler for 2007. [CVU Sjælland og CVU Syd] Bilag 2: Afrapportering på kvalitets- og institutionsudviklingsmidler for 2007 [CVU Sjælland og CVU Syd] [Der udfyldes ét samlet skema for institutionens målbare succeskriterier] [Her angives en sammenfatning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse af lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser LBK nr 786 af 21/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/07586 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Notat vedr. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser af 19. marts 2014

Notat vedr. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser af 19. marts 2014 Notat vedr. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser af 19. marts 2014 Social- og Sundhedsskolerne i Region Syddanmark samt Region Syddanmark og kommuner i Region Syddanmark har med interesse modtaget

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere