Forslag til Tillæg nr. 8 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at udvide rammeområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til Tillæg nr. 8 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at udvide rammeområdet"

Transkript

1 Offentlig bekendtgørelse den af Forslag til Lokalplan nr Område til dagligvarebutik ved Vestergade, Ryomgård og Kommuneplantillæg nr. 8 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Forslag til Lokalplan nr. 387 Lokalplanen omfatter et område på ca m 2 beliggende nord for Vestergade i Ryomgård. Lokalplanområdet omfatter matriklerne 1rg og 1oq, Ryomgård Hgd., Marie Magdalene. Lokalplanområdet er ved planens udarbejdelse privat ejet og beliggende i byzone. Formålet med lokalplanen er at sikre, at der i lokalplanområdet kan etableres en dagligvarebutik på max m2, som i sammenhæng med den sydligt beliggende dagligvarebutik skal fremstå som et samlet centerområde. Området har en meget synlig placering ved Ryomgaards hovedgade, Vestergade, og det er derfor også et formål at regulere bebyggelse, skiltning, parkering m.v. Forslag til Tillæg nr. 8 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at udvide rammeområdet med ca m 2 mod øst og nord. Rammebestemmelserne for området er fortsat gældende uændret. Debatperiode og offentligt borgermøde Forslagene er fremlagt til offentligt debat i perioden fra den til den Der afholdes offentligt møde om planforslagene mandag den , kl Posthuset, Nordre Ringvej 7b i Ryomgaard. Midlertidige retsvirkninger Ejendomme, der er omfattet af planforslaget, må ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Ved endelig vedtagelse af kommuneplantillægget kan Byrådet efter planlovens 12 modsætte sig ændret anvendelse, udstykning og bebyggelse som er i strid med planen. Miljøvurdering Kommunen har vurderet, at indholdet i ovennævnte planforslag ikke kræver yderligere miljøvurdering iht. 4, stk. 3, i lov om miljøvurdering af planer og programmer. Planforslagene omfatter et mindre område på lokalt plan, og det er vurderet, at ændringerne ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet. Beslutningen om ikke at gennemføre en miljøvurdering bekendtgøres hermed. Afgørelsen kan påklages til Naturog Miljøklagenævnet. En evt. klage skal være skriftlig, og skal sendes til Plangruppen, Syddjurs Kommune, Hovedgaden 77, 8410 Rønde, eller til Kommunen vidresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet, sammen med en kopi af sagens akter. Klagen skal være modtaget af Syddjurs Kommune inden 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse, dvs. inden den Når Natur- og Miljøklagenævnet modtager klagen, opkræver nævnet et klagegebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen. Planforslaget kan ses på samt på miljøministeriets hjemmeside for fysisk planlægning Geodatastyrelsen I høringsperioden kan borgere og foreninger m.fl. komme med bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser til det fremlagte planforslag. Bemærkninger til ovennævnte planforslag skal være kom- munen i hænde senest den , hvor debatperioden udløber. Bemærkninger skal være skriftlige og skal sendes til Plangruppen, Syddjurs Kommune, Hovedgaden 77, 8410 Rønde eller til Herefter tager Byrådet stilling til, om de indkomne bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag giver anledning til ændringer i det fremlagte planforslag.

2 COWI Forslag til lokalplan nr. 387 Område til dagligvarebutik ved Vestergade, Ryomgård Forslag til kommuneplantillæg nr. 8, til Syddjurs Kommuneplan 2013

3 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Plangruppen Hovedpostadresse: Hovedgaden Rønde Tlf Plangruppen er lokaliseret i administrationsbygningen i Ebeltoft på Lundbergsvej 2 Kontaktpersoner i Syddjurs Kommune: Planlægningschef Kenneth Jensen Planlægger Randi Sandholm Denne lokalplan kan ses og hentes på: Lokalplanen er udarbejdet af: Plangruppen, Plan, erhverv og kultur, Syddjurs Kommune. Kommunens åbningstider fremgår af kommunens hjemmeside på adressen: Kortgrundlag: Matrikelkort og topografiskekort: KMS TK-kort: Kortcenter.dk Ortofotos: COWI Hvad er en lokalplan? Lokalplaner skal styre den fremtidige udvikling i et område og give borgerne, erhvervslivet og Byrådet mulighed for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng med planlægningen som helhed. I en lokalplan fastlægger Byrådet bl.a. bestemmelser for, - hvad området og bygningerne skal bruges til, - hvor og hvordan der skal bygges nyt, - hvilke bygninger der skal bevares, - hvordan nye veje stier og beplantning skal etableres, - hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes. Lokalplanen består af: Redegørelsen, hvor baggrunden og formålet med lokalplanen beskrives, og der fortælles om lokalplanens indhold. Herudover redegøres der bl.a. også for de miljømæssige forhold, om hvordan lokalplanen forholder sig til anden planlægning, og om gennemførelse af lokalplanen kræver tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder. Bestemmelserne, der er konkrete regler for, hvordan området må anvendes fremover, og som er bindende for grundejeren og Byrådet. Kortbilag, der viser afgrænsningen af området i forhold til skel, og hvordan området skal disponeres. Kortbilagene hænger nøje sammen med lokalplanbestemmelserne og er bindende for grundejeren og Byrådet. Øvrige bilag, der fx viser erhvervskategorier, støj fra erhverv, trafik eller vindmøller, parkeringsnormer, som uddyber eller illustrerer lokalplanene bestemmelser. Hvornår udarbejdes en lokalplan? Ifølge planloven skal der udarbejdes en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af byggeri. Endvidere skal der udarbejdes en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, eller når der skal overføres arealer fra landzone til byzone eller til sommerhusområde. Byrådet kan til enhver tid beslutte, at der skal udarbejdes et lokalplanforslag. Lokalplanforslaget Når Byrådet har vedtaget et forslag til lokalplan skal forslaget i offentlig høring i mindst 8 uger. I den periode har borgerne lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag. Når den offentlige høring er slut, vurderer Byrådet, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter kan lokalplanen vedtages endeligt. Hvis Byrådet, på baggrund af de indkomne indsigelser, eller efter eget ønske, vil foretage så omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt lokalplanforslag, starter proceduren forfra med offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag. Den endelige lokalplan Når Byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt og vedtagelsen er offentlig bekendtgjort i avisen, er lokalplanen bindende for de ejendomme, der ligger inden for lokalplanens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte. Lokalplanen medfører heller ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen.

4 Redegørelse INDHOLD REDEGØRELSE... 5 Lokalplanens område... 5 Lokalplanens baggrund... 6 Lokalplanens formål... 6 Lokalplanens indhold... 7 Lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning... 9 Syddjurs Kommuneplan Lokal Agenda 21 - KLIMA Gældende lokalplaner & Byplanvedtægter Internationale Beskyttelsesområder Naturbeskyttelsesloven Museumsloven Fredskov Detailhandel Skiltning Miljøklasse Støj Vej og parkering Overskudsjord og byggeaffald Jordforurening Forsyningsforhold Servitutter Miljøvurdering Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder Lokalplanens tilvejebringelse Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger LOKALPLANBESTEMMELSER Formål Område og zonestatus Områdets anvendelse og opdeling Udstykning Vej-, sti og parkeringsforhold Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Servitutter der ophæves Miljøforhold / Støjforhold Tekniske forsyninger m.m Forudsætninger for ibrugtagning Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegninger KORTBILAG 1 - matrikelkort KORTBILAG 2 - lokalplankort, områdets anvendelse KORTBILAG 3 - illustrationsplan KORTBILAG 4 -vandforvaltningsplan BILAG 5 - miljøklasser KOMMUNEPLANTILLÆG NR

5 Redegørelse DK Færdselskort 1: N Lokalplanområdets placering i Kommunen N 3 km km Skala: 1: Oversigtskort over området 4

6 Forslag til lokalplan nr. 387 Redegørelse REDEGØRELSE Lokalplanens område Lokalplanen omfatter et område på ca m2 beliggende nord for Vestergade i Ryomgård. Lokalplanområdet omfatter matriklerne 1rg og 1oq, Ryomgård Hgd., Marie Magdalene. Lokalplanområdet er ved planens udarbejdelse privat ejet og beliggende i byzone. Lokalplanområdet omfatter i dag et nedlagt autoværksted samt et enfamiliehus. Tidligere har der været tankstation på arealet, der i 2007 er renset op efter. Mod vest afgrænses området af en adgangsvej til en bolig. Denne adgangsvej benyttes også til de områder der ligger nord for lokalplanområdet, der er udlagt som opdyrket areal og skov. Syd for området ligger Vestergade, og modsat lokalplanområdet er det en eksisterende dagligvarebutik med tilhørende parkering. Lokalplanområdet er en del af et samlet centerområde, der er beliggende på begge sider af Vestergade. Lokalplanområdets terræn stiger kraftigt fra kote 12 i syd til kote 19 i nord, svarende til en terrænforskel på 7 meter. Stigningen starter jævnt fra Vestergade og ender med en stejl hældning længst mod nord. Nærområdet præges af spredt bebyggelse med meget blandet karakter. Både enfamiliehuse, butikker, samt større og mindre virksomheder er placeret langs med Vestergade. N N Topografisk oversigtkort over området i målforhold 1:3000 5

7 Redegørelse Lokalplanområdet er betjent af kollektiv trafik i form af busruterne; 121 som kører mellem Århus og Ryomgård, rute 212 som kører mellem Randers og Ebeltoft og rute 214 som kører mellem Randers og Grenaa. Desuden er der mange daglige togforbindelser til Grenaa og Aarhus. Togforbindelsen forventes ændret til letbane i Lokalplanens baggrund Lokalplanen er igangsat på møde i Udvalget for plan, udvikling og kultur den 14. august Baggrunden for udarbejdelse af denne lokalplan er et konkret ønske om at etablere bebyggelse til erhvervsformål med maksimalt èn dagligvarebutik, der bliver en del af et af Ryomgårds centerområder, hvor dagligvarebutikker er placeret. Indenfor centerområdet kan der etableres i alt 4500 m 2 til butiksformål m 2 af disse kan benyttes til udvalgsvarebutikker og 3000 m 2 kan benyttes til dagligvarebutikker m 2 er anvendt af den eksisterende dagligvarebutik på modsatte side af Vestergade. Lokalplanens formål Formålet med lokalplanen er at sikre, at lokalplanområdet fremadrettet kan omfatte en dagligvarebutik. Butikken skal i sammenhæng med den tilstødende dagligvarebutik syd for Vestergade fremstå som et samlet centerområde. Da området har en meget synlig placering ved Ryomgaards hovedgade, Vestergade, er det endvidere et formål at regulere bebyggelse, skiltning, parkering m.v., således, at placering og udformning sker i harmoni med omgivelserne. Området som der ser ud forud for udarbejdelsen af lokalplanen. Der er derfor i lokalplanen stillet krav til udformningen og indretningen af parkeringsarealerne. Der er ligeledes krav til overkørsler til og fra Vestergade, således at trafiksikkerheden er optimal for både billister og for de bløde trafikanter. FOTO FRA OMRÅDET PLANGRUPPEN 6

8 Redegørelse Det er desuden et formål med lokalplanen, at fastlægge bestemmelser der skal sikre, at dagligvarebutikkens facade og ikke mindst beplantning mod Vestergade fremadrettet bidrager positivt til det samlede indtryk. Lokalplanens indhold Det ca m² store areal beliggende på Vestergade i Ryomgård udlægges til dagligvarebutik. Der kan maksimalt etableres 1000 m 2 bruttoetageareal inden for lokalplanområdet. Området er ved lokalplanens udarbejdelse privat ejet. Lokalplanområdet skal også fremadrettet vejbetjenes fra Vestergade via to overkørsler. Den vestlige overkørsel skal benyttes til indkørsel og den østlige til udkørsel. Det er hensigten at skabe en visuel sammenhæng mellem den eksisterende dagligvarebutik syd for Vestergade og den nye dagligvarebutik. Derfor er der i lokalplanen bestemmelser der sikrer, at dagligvarebutikken udformes i et formsprog der harmonerer med den eksisterende butiksbebyggelse. Ny bebyggelse skal opføres med alle synlige facader som muret byggeri i gule teglsten. Taget skal udformes tilnærmelsesvist fladt eller med symmetrisk saddeltag. Bygningen må maksimalt gives en højde på 8,5 m. Dele af facaden kan beklædes med andre materialer end tegl. Mindre bygninger, så som kundevognsskure, kan udføres i andre materialer og med en anden tagkonstruktion. Der fastlægges en maksimal bebyggelsesprocent på 60 % for lokalplanområdet. Dagligvarebutikken skal placeres tilbagetrukket på grunden, delvist indbygget i den bagvedliggende skrænt. Indgangspartiet skal placeres i den vestlige del af bygningen. Der skal etableres et større forareal i forbindelse med indgangspartiet, som skal friholdes for parkering, og kan anvendes til bl.a. udendørssalg. Arealer til udendørssalg må ikke indhegnes med faste eller flytbare hegn. Forarealet skal forbindes med en sti for fodgængere med forbindelse til Vestergade. Visualisering af princippet for hvordan dagligvarebutikken indplaceres på grunden 7

9 Skråninger tilplantet med vedbend. Forslag til lokalplan nr. 387 Redegørelse N Begrønnet støjafskærmning mod nabo Levende hegn P-pladser KORTBILAG UDARBEJDES AF RÅDGIVER I Indkørsel Pylon Sti DAGLIGVAREBUTIK VEDLAGT ER LOKALPLAN FOR LIGNENDE OMRÅDE TIL INSPIRATION H H Vogne P-pladser P-pladser P-pladser P-pladser Bøgepur m. opstammede træer VAREGÅRD Udkørsel Begrønnet plankeværk mod nabo med støjafskærmning 8 KORTBILAG 3 Illustrationsplan. Målforhold 1:500 Illustrationsplanens viser et eksempel på, hvordan området kan komme til at se ud Illustrationsplan Målforhold: 1:

10 Redegørelse I lokalplanen fastlægges bestemmelser der skal sikre, at parkeringsarealerne indrettes med optimal trafiksikkerhed. Parkeringsarealerne er placeret mellem dagligvarebutikken og Vestergade og skal begrønnes med en lav hækbeplantning. Langs Vestergade skal der i hækbeplantningen etableres flere enkeltstående træer, som skal markere vejens forløb. Antallet af parkeringspladser fastlægges i overensstemmelse med de i kommuneplanen fastlagte retningslinjer for etablering af parkering. Der skal som minimum etableres to handicapparkeringspladser tæt på indgangen. Udearealer skal i princippet indrettes som vist på illustrationsplanen på modstående side. Det er en forudsætning for etablering af dagligvarebutikken, at der sker en sammenlægning eller en arealoverførsel mellem de enkelte matrikler, således at bebyggelsesprocenten overholdes. Der er udarbejdet en vandforvaltningsplan i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget. Vandforvaltningsplanen har til formål at sikre at afstrømning af regnvand fra lokalplanområdet forsinkes på grunden, således at det neddroslet kan afledes til offentlig kloak. Vandforvaltningsplanen kan ses på side 16 samt på kortbilag 4. I forbindelse med udarbejdelsen af planforslagene er der udarbejdet en støjrapport der konkluderer, at der kan ske vareindleveringer mandag til lørdag indenfor normal åbningstid ( ), såfremt der bliver etableret tilstrækkelig afskærmning af varegården samt støjhegn mod den østlige naboejendom. Dog maksimalt 15 vareleverancer i døgnet. Lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning Syddjurs Kommuneplan 2013 Hovedstruktur Det fremgår af Kommuneplanens hovedstruktur, at der indenfor bymidteafgrænsningen i Ryomgård er mulighed for etablering af op til m 2 til butiksformål. Opgørelsen fra 2009 viser, at der i alt er etableret 9613 m 2 til butik. Dermed er der mulighed for etablering af ÿderligere m 2 til butiksformål i Ryomgård. Lokalplanområdet ligger bynært med kort afstand til kommunale service funktioner som skole, børnehave, ældrecenter o. lign. Rammebestemmelser Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanens rammeområde 5.1.C4, der er udlagt til centerområde med mulighed for indplacering af detailhandel. Der kan i alt etableres 3000 m 2 til dagligvarebutikker og 1500 m 2 til udvalgsvarebutikker. Nedenstående rammebestemmelser er gældende for området frem mod den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 8, som er gengivet bagerst i nærværende lokalplan: Rammeområdebetegnelse: 5.1.C4 - ( fremadrettet 5.1.C6) Plannavn: Centerområde omkring Vestergade 63 og 98 Generel anvendelse: Specifik anvendelse: Centerområde Bycenter 9

11 Redegørelse Fremtidig zonestatus: Eksisterende zonestatus: Byzone Byzone Max. bebyggelsesprocent: (%) 60 % Beregningsmetode for bebyggelsesprocent Max. antal etager: Max højde (m): Den enkelte ejendom 2,5 etager Højst 8,5 m Min. tilladte miljøklasse 2 Max tilladte miljøklasse 3 Notat - Områdets anvendelse Max. bruttoetageareal for butikker: Dagligvarebutikker: 3000 m 2 Udvalgsvarebutikker 1500 m 2 Notat - Bebyggelsens omfang og udformning Max. antal etager: 3, hvoraf øverste etage er udnyttet tagetage med symmetrisk saddeltag. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser, hvad angår bestemmelsen om rammeområdets afgrænsning, hvorfor der sideløbende med lokalplanen fremlægges et forslag til et kommuneplantillæg, der indeholder de for lokalplanen nødvendige ændringer. Det er vurderet, at ændringen ikke er så væsentlig, at der skal indkaldes forslag og ideer jf. planlovens 23 c. 5.1.E4 N 5.1.E3 5.1.B6 5.1.B5 5.1.B1 5.1.E2 5.1.C4 5.1.O2 5.1.C2 5.1.B4 5.1.E5 5.1.E1 Eksisterende rammeafgrænsning 1:4000 Tillæg til Syddjurs Kommuneplan 2013 Det er en forudsætning for lokalplanen, at kommuneplanens rammeafgrænsning for området ændres og der er udarbejdet et tillæg nr. 8, som er gengivet bagerst i lokalplanen. De fremtidige bestemmelser for kommuneplanrammen er fortsat gældende uændret. Den fremtidige kommuneplanramme fremgår derfor af skemaet t, Syddjurs Kommune 10

12 Redegørelse ovenfor samt i kommuneplantillæg nr. 8. Fremadrettet benævnes kommuneplanrammen, der også omfatter lokalplan nr. 387, med betegnelsen 5.1.C6. Som konsekvens af, at afgrænsningen af rammeområde 5.1.C4 for centerformål ændres, ændres afgrænsningen for det tilliggende rammeområde til boligformål ramme nr. 5.1.B1. Rammeområde 5.1.B1 benævnes fremadrettet 5.1.B20. Rammebestemmelser for 5.1.B20 fortsat gældende uændret 5.1.E4 N 5.1.E3 5.1.B6 5.1.B5 5.1.B E2 5.1.C6 5.1.O2 5.1.C2 5.1.B4 5.1.E5 5.1.E1 Lokal Agenda 21 - KLIMA Rammeafgrænsning i henhold til kommuneplantillæg nr. 8 1:4000 I henhold til Syddjurs Kommunes klimastrategi skal de lokale Agenda 21 målsætninger indtænkes i al fremtidig planlægning. Nedenstående retningslinjer er indarbejdet i Syddjurs Kommuneplan Al ny boligbebyggelse skal leve op til energiklasse Offentlige institutioner og fritidsfaciliteter placeres således, at transportbehovet minimeres, og således at man kan nå frem uden bil. Placering af bebyggelsen og beplantningen skal ske under hensyntagen til solen og udnyttelsen af passivsolvarme. Tage bør derfor orienteres således at der kan anvendes solcelleanlæg. Lokalplanen giver mulighed for etablering af anlæg til solenergi. Befæstede arealer reguleres således, at andelen af nedsivning af overfladevand og regnvand til grundvandet, er størst mulig. Syddjurs Spildevand stiller på denne placering krav om droslet udledning til den kommunale fælleskloak. Der er i forbindelse med udarbejdelsen af planforslaget udarbejdet en vandforvaltningsplan, der skal sikre etableringen af et forsinkelsesbassin på arealet. Se evt. side 17 samt bilag 4. Gældende lokalplaner & Byplanvedtægter Området er delvist omfattet af lokalplan nr. 55 Rammelokalplan for center- og boligområde i Ryomgård. Rammelokalplanen udlægger området til center og 11

13 Redegørelse erhvervsformål. Lokalplanen er udarbejdet af Midtdjurs Kommune og vedtaget i Lokalplan nr. 55 fastlægger rammerne for fremtidige lokalplaner og er således ikke byggeretsgivende. Desuden er lokalplan nr. 387 i konflikt med opdelingen i delområdet, da området til centerformål udvides mod øst. Ved den endelige vedtagelse af nærværende lokalplan, ophæves lokalplan nr. 55 for den del, der er omfattet af nærværende lokalplan. Internationale Beskyttelsesområder habitatdirektivet I 1992 vedtog Det Europæiske Råd habitatdirektivet, Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992, om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter. Baggrunden for direktivet er, at EU ønsker at sikre den biologiske mangfoldighed gennem bevarelse af naturtyper (habitater) samt plante- og dyrearter af betydning for fællesskabet inden for medlemsstaternes områder. Arterne der skal beskyttes er beskrevet på habitatdirektivets bilag II, IV og V. Habitatdirektivet har til formål at fremme biodiversiteten, ved at definere en fælles ramme for beskyttelsen af arter og naturtyper, der er af betydning for EU. Dette sker hovedsagligt gennem udpegning af særlige bevaringsområder, habitatområderne. I habitatområderne skal der sikres eller genoprettes en gunstig bevaringsstatus for de arter eller naturtyper som området er udpeget for. Denne lokalplan påvirker ikke Natura 2000-områder, i eller uden for kommunen, der er omfattet af Habitatsdirektivet. Bilag IV arter I habitatdirektivets bilag IV er opført dyre- og plantearter af fællesskabsbetydning, der kræver streng beskyttelse. Der skal træffe foranstaltninger, der sikrer de nævnte arters naturlige udbredelsesområde. Dyrene må fx ikke fanges ind, deres æg ikke indsamles og deres yngle- og rasteområde må ikke ødelægges. Der er ikke registreret Bilag IV-arter i området. 12 Naturbeskyttelsesloven Lokalplanområdet er ikke omfattet af beskyttelser i henhold til Naturbeskyttelsesloven. Museumsloven - Arkæologiske forhold Museumsloven pålægger kommunen at inddrage det lokale museum i lokalplanlægningen med henblik på, at der i høringsfasen kan gennemføres en forundersøgelse med hensyn til eventuelle bevaringsværdier. For Syddjurs Kommunes område varetages opgaverne efter museumsloven af Museum Østjylland, Stemannsgade 2, 8900 Randers C, tlf Når Museum Østjylland har modtaget en anmodning, skal det fremkomme med en udtalelse med stillingtagen til, hvorvidt det arbejde, som anmodningen vedrører, indebærer en risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder. Forud for iværksættelse af enhver form for jordarbejde skal der i henhold til Museumslovens ske orientering af Museum Østjylland om det påtænkte jordarbejde.

14 Redegørelse Såfremt der under bygge- og anlægsarbejder i området påtræffes jordfaste fortidsminder, danefæ eller andre forhistoriske spor, skal det anmeldes til Museum Østjylland. Fredsskov I henhold til lov om skove er alle kommunale skove pålagt fredsskov pligt. Fredsskovspligten kan i visse tilfælde ophæves på arealer der ønskes anvendt til andet formål. Med visse undtagelser skal der stilles sikkerhed for etablering af erstatningsskov. Der er ikke indenfor lokalplanområdet registreret fredskov. Detailhandel I henhold til planlovens 15, stk. 8, skal der redegøres for anvendelsen af de enkelte butiksbygninger. I henhold til Syddjurs Kommuneplan 2013 kan der er Ryomgård samlet set etableres butikker med et bruttoetageareal på m 2. Af disse er der ved lokalplanens udarbejdelse etableret i alt 9613 m 2 bruttoetageareal til butiksformål. Indenfor rammeområde 5.1.4C er der mulighed for etablering af i alt 3000 m 2 bebyggelse til dagligvarebutikker og 1500 m 2 til udvalgsvarer. Der er i forvejen indenfor rammeområdet etableret en dagligvarebutik med et bruttoetageareal på 1851 m 2. Den enkelte butik må ikke overstige et bruttoetageareal på 1000 m 2. Lokalplan nr. 387 giver mulighed for etablering af i alt 1000 m 2 bruttoetageareal til dagligvarebutik. Butiksbebyggelse Og Bymiljø I henhold til planlovens 16 stk. 6 skal der redegøres for anvendelsen af de enkelte butiksbygninger og for butiksbebyggelsens påvirkning af bymiljøet, herunder den eksisterende bebyggelse, friarealer og trafikale forhold. Butiksbebyggelsens påvirkning af bymiljøet vurderes at være positiv, da bebyggelsen placeres tilbagetrukket fra Vestergade. Dermed etableres der foran butikken et bymiljø med parkering og indgang til dagligvarebutikken. Forløbet langs Vestergade markeres med beplantning i form af enkelt stående træer med underbeplantning, ligesom sti med forbindelse til Vestergade anlægges med særlig belægning. Lokalplanens bestemmelser omkring byggeriets udformning og materialer sikrer, at bebyggelsen udføres i lignende materialer og stil der er tilpasset den omkringliggende butiksbebyggelse. Skiltning Skiltevejledning for Syddjurs Kommune er udarbejdet som retningsgivende for administration af skiltning. Med nærværende lokalplan gælder følgende bestemmelser for skiltning: Der kan på facaden mod Vestergade etableres et skilt i forbindelse med indgangen til dagligvarebutikken. Skiltet kan fremstå med både navnetræk og logo og med en maksimal bogstavhøjde på 70 cm og en maksimal logo højde på 100 cm. Facadeskilte skal opsættes med enkeltopsatte bogstaver. Maksimalt 50% af vinduesflader må afblændes. Afblænding skal foretages med folie eller lignende der placeres på vinduets inderside. Afblænding kan placeres i vinduets brystning og evt. i vinduets overparti. Der må ikke skiltes på facaderne med produktreklamer og der må ikke opsættes pladeskilte, bannere, rulleskilte, digitale skilte og lignende på facaderne. Der kan opsættes max. 3 væghængte 13

15 Redegørelse skiltestandere i formatet 70 x 100 cm, der må fremstå med dagligvarebutikkens egne reklameskilte/slagtilbud. Skiltestanderne skal hænge samlet med en maks indbyrdes afstand på 30 cm. Ved Vestergade kan der opstilles en pylon med en maksimal højde på 4 m målt i forhold til et niveauplan fastlagt af byggemyndigheden. Pylonens bredde må maksimalt udgøre 1/3 af højden. Pylonen må fremstå med logo, navnetræk og åbningstider og må ikke placeres indefor oversigtsarealer. Alle skilte typer skal udføres i ikke reflekterende materialer og ikke i effekt-, fluoriserende- eller selvlysende farver. Facadeskilte må belyses på tre forskellige måder. Enten ved at facadeskilte de enkelt opsatte bogstaver og logo afgiver lys, ved at belyse de enkelt opsatte bogstaver og logo med en bagvedliggende lyskilde eller ved indirekte belysning af ikke blændende spots, der afgiver hvidt eller gulligt lys. Pyloner må kun afgive lys i navnetræk og logo. Alternativt kan der vælges en løsning hvor pylonen belyses indirekte med ikke blændende jordspots, der afgiver hvidt eller gulligt lys. Alle former for skiltning skal udføres i overensstemmelse med Sydddjurs Kommunes skiltepolitik 2013, og der skal forud for opsætning meddeles tilladelse fra byggemyndigheden og/eller vejmyndigheden i Syddjurs Kommune. Miljøklasse Syddjurs Kommune skal sikre, at der ikke udlægges støjfølsomme områder i støjramte områder. Der henvises til en nærmere beskrivelse af miljøklassen i Miljøministeriet Håndbog om Miljø og Planlægning fra november ISBN Lokalplanen udlægger området til centerformål med mulighed for placering af virksomheder i miljøklasse 1-3. Afstand til nærmeste følsomme bebyggelse fra en virksomhed i miljøklasse 3 skal derfor være 50 m. De omkringliggende områder er udlagt til boligformål og dette medfører, at ikke hele dagligvarebutikken kan opføres i indenfor miljøklasse 3. På arealer beliggende tæt på boliger vil miljøkravene til virksomheden være skærpede. For en nærmere beskrivelse af miljøklasserne henvises til Miljøministeriets Håndbog om Miljø og Planlægning fra november Støj Syddjurs Kommune skal sikre, at støjbelastede områder ikke udlægges til støjfølsom anvendelse. Støj omfatter virksomhedsstøj, trafikstøj og støj fra fritidsaktiviteter mv. Syddjurs Kommune er endvidere forpligtet til at sikre, at støjpåvirkningen i eksisterende områder eller områder, der overgår til anden anvendelse, ikke overstiger Miljøstyrelsens anbefalede grænseværdier for støj. Grænseværdierne for støjpåvirkningen i naboområder til dette lokalplanområde fastsættes i forhold til Miljøstyrelsens vejledende værdier for arealanvendelsen Centerformål og Boligformål Se mere herom på Miljøstyrelsens hjemmeside eller i den gældende Kommuneplan for Syddjurs Kommune. (P.t. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5, 1984) 14 Støj fra trafik Lokalplanområdet er påvirket af støj fra Vestergade. For at overholde de i Kommuneplanen fastlagte støjbestemmelser, skal bygherren kunne dokumentere, at det maksimale støjniveau fra vejtrafikken ikke overstiger de vejledende grænseværdier for arealanvendelsen Boligområder og offentlige formål.

16 Redegørelse Der er ikke foretaget trafiktællinger på denne del af Vestergade, men derimod på Vestergades forlængelse mod vest, Klemstrupvej. Mellem Klemstrupvej og lokalplanområdet er der kun en enkelt sidevej, nemlig Bøjstrupvej mod Marie Magdalene. Trafikbidraget fra Bøjstrupvej forventes at være begrænset, og fordele sig nogenlunde ligeligt mod øst og vest. Trafikken på Klemstrupvej vurderes derfor at kunne bruges som indikator for trafikken forbi lokalplanområdet. Ud fra trafiktallene er der foretaget en overslagsberegning af støjniveauet. Lokalplanen giver mulighed for en facadelinie 15 meter fra vejskel, og med denne afstand vurderes støjen på bygningsfacaden med god margin at holde sig under 57 db. Miljøstyrelsen har opstillet følgende vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj i forskellige typer områder: Boligområder og Offentlige formål (hospitaler, uddannelsesinstitutioner, skoler, boligbebyggelse, daginstitutioner m.v.) Rekreative områder i eller nær byområder (parker, kolonihaver, nyttehaver, turistcampingpladser) Rekreative områder i det åbne land (sommerhusområder, grønne områder, campingpladser o.l.) Liberale erhverv m.v. (hoteller, kontorer m.v.) L den 58 db L den 58 db L den 53 db L den 63 db Herover vises de vejledende grænseværdier for støjbelastning og for maksimalværdier af støjniveau målt udendørs. Tallene er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i db(a) som funktion af tidsrum og områdetype. L den er en sammenvejning af støjen i tidsperioderne dag, aften og nat. (Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2007 Støj fra veje ) Vej- og PARKERING Lokalplanområdet vejbetjenes fra Vestergade. Interne fordelingsveje og parkeringsarealer indrettes og anlægges i henhold til illustrationsplanen side 8. Trafikken på parkeringspladsen skal ensrettes. Derfor skal der etableres tilkørsel ved den vestlige overkørsel fra Vestergade og frakøres via den østlige overkørsel. Der skal sikres en forbindelse for gående fra Vestergade til dagligvarebutikkens indgang, i princippet som vist på kortbilag 3, hvor stien for bløde trafikanter har forbindelse til et eksisterende helleanlæg, som giver fodgængerne mulighed for at passere på tværs af butiksområdet over Vestergade. Syddjurs Kommuneplan Retningsliner omkring parkering. Dagligvarebutik: 1-1,5 (maks.: 4) parkeringspladser pr. 100 m 2 Overskudsjord og byggeaffald Bortskaffelse af overskudsjord skal ske i overensstemmelse med Syddjurs Kommune regulativ for erhvervsjord. Overskudsjord skal så vidt muligt forblive indenfor lokalplanområdet. Jordforurening JORDFORURENING Fra 1. januar 2008 er alle byzonearealer som udgangspunkt områdeklassificerede Reglerne for anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord herfra fremgår af jordflytningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr af 12. december 2007 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord)hvis bygherre i forbindelse med bygge- eller jordarbejde støder på forurenet jord, skal arbejdet standses i henhold til 71 i Lov om forurenet jord. Forureningen skal 15

17 Redegørelse anmeldes til Syddjurs Kommune og arbejdet må først genoptages efter 4 uger, eller når kommunen har taget stilling til om der skal fastsættes vilkår for arbejdet. Der er registreret forurening indenfor et område, der tilgrænser lokalplanområdet og som stammer fra en tidligere anvendelse til tankstation. Området er kortlagt på vidensniveau 2. Indenfor lokalplanområdet er der registreret en forurening, der er udgået ved kortlægning. Denne forurening stammer ligeledes fra den tidligere anvendelse til tankstation. Området er udgået ved kortlægning, da der i 2007 blev oprenset på arealet efter tankstationen. Al håndtering af jord skal anmeldes og udføres i overensstemmelse med Syddjurs Kommunes Regulativ for jordstyring, Regulativets formål er at sikre, at jord sorteres og håndteres som affald. Envidere er formålet at sikre at styring af forurenet jord sker efter gældende regler samt at definere og udpege områder hvor der kan forekomme lettere forurenet jord. 16 region Midtjylland, Syddjurs Kommune Forsyningsforhold Registrerede forureninger i og omkring lokalplanområdet. Varmeplan Der er tilslutningspligt til Ryomgård Fjernvarmeværk og ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning efter forsyningens retningslinier. Vandforsyning Området er beliggende indenfor Ryomgård Vandværks forsyningsområde og forsynes med drikkevand herfra. Spildevand og overfladevand Området er omfattet at spildevandsplan for Ryomgård ved Syddjurs Spildevand A/S. VANDFORVALTNINGSPLAN Befæstede arealer reguleres således, at andelen af nedsivning af overfladevand og regnvand til grundvandet, er størst mulig. Der er udarbejdet en vandforvaltningsstrategi for lokalplan området, der redegør

18 Redegørelse for håndtering af regnvand ved de tre følgende scenarier. - Hverdagsregn er beskrevet som regnhændelser hvor der falder 140 liter regnvand pr sekund pr. hektar ved regnskyl af 10 minutters varighed. Dette er anført som en to års hændelse. For en to års hændelse vil det være nødvendigt med en bassinvolumen på 43 m 3. Ved femårs hændelse er den nødvendige bassinvolumen 31,6 m 3. - Designregn er beskrevet som 5 års hændelser jf. regnformler fra SVK16. Regnintensiteten er beskrevet som tilfælde hvor der falder 69 liter regnvand pr. sekund pr hektar. Den nødvendige bassinvolumen er i dette tilfælde 43,2 m 3 - Skybrud defineres som hændelser hvor der falder mere end 15 mm regn på 30 minutter. Dette svarer til at der falder 83 liter regnvand pr. sekund pr hektar i 30 minutter og medfører et bassinvolumen på 36,6 m 3 De anvendte forudsætninger til beregning af hvor stort et overløbsbassin der skal etableres på ejendommen er, at der skal være et udløbsflow på max. 5 liter pr. sekund og der må maksimalt ske et overløb ved 5 års hændelser. Ud fra ovenstående forudsætninger kan det konkluderes, at der på ejendommen etableres et forsinkelsesbassin på 43,2 m 3. I forbindelse med vandforvaltningsstrategien er der fastlagt krav til indretning at parkeringsarealet således det sikres at vandet forbliver på parkeringsarealet og ledes via afløbsriste i belægningen til regnvandsbassinnet, der placeres under belægningen. Se evt. bilag 4, hvor principperne for indretning af parkeringsarealet er gengivet. Servitutter Af servitutoversigten fremgår de registrerede servitutter, som kan have betydning for bygge- og anlægsarbejdet inden for lokalplanområdet. Matr. nr. 1rg og 1oq Ryomgaard Hgd, Marie Magdalene: Tinglyste servitutter: Dok. om højdebegrænsning Om pligt til, at bevoksning og genstande mod Vestergade ikke må være højere end 1 meter. Servitut Respekteres med lokalplanens indhold Fjernelsesdeklaration Om fjernelse af anlæg indefor vejbyggelinie i tilfælde af vejudvidelse. /rådighedsservitut. Påtaleret: Syddjurs Kommune Uden betydning for lokalplanens indhold. Aflyses ikke Aflyses ikke Private byggeservitutter og tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanens indhold, fortrænges af lokalplanen iht. planlovens 18. Andre private servitutter kan eksproprieres efter planlovens 47, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af planen. 17

19 Redegørelse Miljøvurdering I henhold til 3 stk. 1, nr. 1, i lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr af ) skal der udarbejdes en miljøvurdering, når der i medfør af planloven tilvejebringes lokalplaner. Såfremt lokalplanen omfatter et mindre område på lokalt plan skal der kun udarbejdes en miljøvurdering, hvis planen antages at have væsentlig indvirkning på miljøet, efter miljøvurderingslovens 4, stk. 3. Er planen omfattet af 3 og 4, skal der udarbejdes en miljøvurdering, hvis det antages at planen har væsentlig indvirkning på miljøet. Der er udarbejdet en screening for miljøpåvirkning. Lokalplanen giver mulighed for ændring af et mindre område til dagligvarebutik med tilhørende parkering. Det er på baggrund af screeningen vurderet, at ændringerne ikke vil betyde en væsentlig indvirkning på miljøet. Da lokalplanen omfatter et mindre område på lokalt plan, og ændringerne ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, og lokalplanen ikke omfatter projekter som er nævnt i lovens bilag 3 og 4, er det Syddjurs Kommunes vurdering, at lokalplanen ikke skal miljøvurderes. Oplysningerne om afgørelsen om miljøvurdering samt klagevejledning herom offentliggøres sammen med bekendtgørelsen af nærværende lokalplanforslag. Den nærmere vurdering af lokalplanens virkning på miljøet kan fås ved henvendelse til Syddjurs Kommune. Tilladelser eller dispensationer fra Syddjurs kommune og andre myndigheder Lokalplanens virkeliggørelse er ikke afhængig af tilladelser fra andre myndigheder end Syddjurs Kommune. Lokalplanens tilvejebringelse Denne lokalplan er udarbejdet i perioden fra marts til oktober 2014 Byrådet har den godkendt lokalplanen som forslag. Forslaget fremlægges i otte ugers i offentlig høring i perioden fra den til den I høringsperioden kan borgere og foreninger m.fl. fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser. Lokalplanforslaget er offentligt bekendtgjort den i Adresseavisen Syddjurs, der omdeles hver tirsdag til samtlige husstande i Syddjurs Kommune. Samtidig med offentliggørelsen er forslaget fremsendt til ejere, lejere og brugere af ejendomme i og omkring lokalplanområdet, samt en række myndigheder og foreninger m.fl. Der afholdes offentligt borgermøde om lokalplanforslaget og det tilhørende forslag til kommuneplantillæg kl. 17:00, mandag den på Posthuset, Nordre Ringvej 7b i Ryomgaard. 18

20 Redegørelse Lokalplanforslaget kan ses på kommunens hjemmeside på planforslag, samt på Miljøministeriets hjemmeside for fysisk planlægning på www. plansystem.dk. Bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser skal være Syddjurs Kommune i hænde senest den , inden for åbningstiden. Bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser kan sendes skriftligt med almindelig post til Syddjurs Kommunes hovedpostadresse: Syddjurs Kommune, Hovedgaden 77, 8410 Rønde, eller med til kommunens -adresse: Herefter tager Byrådet endelig stilling til lokalplanen og vurderer, om der skal ske ændringer som følge af de indkomne bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser, eller om forslaget skal vedtages endeligt uden ændringer. Når lokalplanen er vedtaget endeligt i Byrådet vil den endelige lokalplan være gældende fra og med den dato hvor den endelige vedtagelse offentliggøres i avisen. Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af Byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan, jf. planlovens 17, stk. 1. Der gælder efter planloven et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Dette gælder også bebyggelse og anvendelse der er i overensstemmelse med forslaget. Det skyldes, at forslaget kan blive ændret under processen. Efter udløbet af indsigelsesfristen kan Byrådet dog tillade, at en ejendom bebygges eller udnyttes i overensstemmelse med forslaget, hvis følgende forudsætninger er opfyldt, jf. 17, stk. 2 og 3. At lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen. At der ikke er tale om lokalplanpligtigt byggeri, at Miljøministeriet ikke har nedlagt veto og at der ikke er tale om overførelse til byzone og sommerhusområde. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra lokalplanforslagets offentliggørelse og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst i ét år. 19

Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke.

Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke. Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke. Byrådet i Syddjurs Kommune besluttede den 26.03.2014

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 10 2 Område og

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.013 for et område ved Hasserisvej K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 10. november 2014

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge Lokalplan nr. 10.07 Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge fra den 23. juli til den 19. september 2014. Plan Juli 2014 Baggrund Lokalplanens indhold Borgerinddragelse Kommuneplan 2013-2025 Eksisterende

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning Albertslund Kommune Lokalplan nr.13.5 for Falck Securitas ejendommene ved Roskildevej. Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning samt

Læs mere

Lokalplan nr. F108. For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg

Lokalplan nr. F108. For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg Lokalplan nr. F108 For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 3 INDLEDNING 3 KLAGEVEJLEDNING 3 BORGERMØDE 3 LOKALPLANOMRÅDET 4 LOKALPLANENS BAGGRUND

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 Udskrift fra Glostrup Kommunes hjemmeside - www.glostrup.dk/aktuelt/hoeringer/lokalplanforslag Revideret forslag til

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ LOKALPLAN 156 for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000 GENTOFTE KIRKEGÅRD H.A.CLAUSENS VEJ WILH.SCHMIDTS VEJ ADOLPHSVEJ GENTOFTEGADE GENTOFTE SØ INDHOLDELSFORTEGNELSE

Læs mere

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup FORSLAG Fruerhøjvej Stationsvej Solbakkevej Rugårdsvej TILLÆG NR. 13 til Kommuneplan 2009-2021 Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup Oktober 2012 PRAKTISKE OPLYSNINGER... Forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

Løkken-Vrå Kommune. Forslag til lokalplan nr. 4.3.11.1 for et nyt bydelscenter ved Industrivej i Løkken

Løkken-Vrå Kommune. Forslag til lokalplan nr. 4.3.11.1 for et nyt bydelscenter ved Industrivej i Løkken Løkken-Vrå Kommune Forslag til lokalplan nr. 4.3.11.1 for et nyt bydelscenter ved Industrivej i Løkken Den kommunale planlægning er et led i en større sammenhæng. Siden 1974 har man i Danmark arbejdet

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.23 Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....3

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4.031 for området omkring Nørre Tranders Vej 69 Aalborg Byråd godkendte den 12.

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Fod af skrænt HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING L O K A L P L A N N R. F.24.2 for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Lokalplan forslag den 27. juni 2001 Lokalplan vedtaget den

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 25. maj 2011 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.07.BE.01 - Brørup By, og - rammeområde LB.07.BE.02 - Brøruphus

Læs mere

Boligprojekt på Urvej i Hammel

Boligprojekt på Urvej i Hammel Lokalplan 318 Boligprojekt på Urvej i Hammel Favrskov Kommune, ortofoto 2006 August 2008 H VA D E R E N L O K A L P L A N? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdets anvendelse,

Læs mere

LOKALPLAN NR. Butiksområde ved Rengevej FORSLAG

LOKALPLAN NR. Butiksområde ved Rengevej FORSLAG LOKALPLAN NR. Butiksområde ved Rengevej FORSLAG Offentligt fremlagt i perioden xxx Stevns Kommune Lokalplan XXX Butiksområde ved Rengevej. Loklaplan XXX omhandler etablering af et planmæssigt grundlag

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej.

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Lokalplan GL 80.2 For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og formål side 2 Lokalplanens område side 2 Lokalplanens indhold side

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008 Lokalplan nr. 1046 Boligbebyggelse ved Smedegade HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere