Forslag til Tillæg nr. 8 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at udvide rammeområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til Tillæg nr. 8 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at udvide rammeområdet"

Transkript

1 Offentlig bekendtgørelse den af Forslag til Lokalplan nr Område til dagligvarebutik ved Vestergade, Ryomgård og Kommuneplantillæg nr. 8 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Forslag til Lokalplan nr. 387 Lokalplanen omfatter et område på ca m 2 beliggende nord for Vestergade i Ryomgård. Lokalplanområdet omfatter matriklerne 1rg og 1oq, Ryomgård Hgd., Marie Magdalene. Lokalplanområdet er ved planens udarbejdelse privat ejet og beliggende i byzone. Formålet med lokalplanen er at sikre, at der i lokalplanområdet kan etableres en dagligvarebutik på max m2, som i sammenhæng med den sydligt beliggende dagligvarebutik skal fremstå som et samlet centerområde. Området har en meget synlig placering ved Ryomgaards hovedgade, Vestergade, og det er derfor også et formål at regulere bebyggelse, skiltning, parkering m.v. Forslag til Tillæg nr. 8 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at udvide rammeområdet med ca m 2 mod øst og nord. Rammebestemmelserne for området er fortsat gældende uændret. Debatperiode og offentligt borgermøde Forslagene er fremlagt til offentligt debat i perioden fra den til den Der afholdes offentligt møde om planforslagene mandag den , kl Posthuset, Nordre Ringvej 7b i Ryomgaard. Midlertidige retsvirkninger Ejendomme, der er omfattet af planforslaget, må ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Ved endelig vedtagelse af kommuneplantillægget kan Byrådet efter planlovens 12 modsætte sig ændret anvendelse, udstykning og bebyggelse som er i strid med planen. Miljøvurdering Kommunen har vurderet, at indholdet i ovennævnte planforslag ikke kræver yderligere miljøvurdering iht. 4, stk. 3, i lov om miljøvurdering af planer og programmer. Planforslagene omfatter et mindre område på lokalt plan, og det er vurderet, at ændringerne ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet. Beslutningen om ikke at gennemføre en miljøvurdering bekendtgøres hermed. Afgørelsen kan påklages til Naturog Miljøklagenævnet. En evt. klage skal være skriftlig, og skal sendes til Plangruppen, Syddjurs Kommune, Hovedgaden 77, 8410 Rønde, eller til Kommunen vidresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet, sammen med en kopi af sagens akter. Klagen skal være modtaget af Syddjurs Kommune inden 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse, dvs. inden den Når Natur- og Miljøklagenævnet modtager klagen, opkræver nævnet et klagegebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen. Planforslaget kan ses på samt på miljøministeriets hjemmeside for fysisk planlægning Geodatastyrelsen I høringsperioden kan borgere og foreninger m.fl. komme med bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser til det fremlagte planforslag. Bemærkninger til ovennævnte planforslag skal være kom- munen i hænde senest den , hvor debatperioden udløber. Bemærkninger skal være skriftlige og skal sendes til Plangruppen, Syddjurs Kommune, Hovedgaden 77, 8410 Rønde eller til Herefter tager Byrådet stilling til, om de indkomne bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag giver anledning til ændringer i det fremlagte planforslag.

2 COWI Forslag til lokalplan nr. 387 Område til dagligvarebutik ved Vestergade, Ryomgård Forslag til kommuneplantillæg nr. 8, til Syddjurs Kommuneplan 2013

3 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Plangruppen Hovedpostadresse: Hovedgaden Rønde Tlf Plangruppen er lokaliseret i administrationsbygningen i Ebeltoft på Lundbergsvej 2 Kontaktpersoner i Syddjurs Kommune: Planlægningschef Kenneth Jensen Planlægger Randi Sandholm Denne lokalplan kan ses og hentes på: Lokalplanen er udarbejdet af: Plangruppen, Plan, erhverv og kultur, Syddjurs Kommune. Kommunens åbningstider fremgår af kommunens hjemmeside på adressen: Kortgrundlag: Matrikelkort og topografiskekort: KMS TK-kort: Kortcenter.dk Ortofotos: COWI Hvad er en lokalplan? Lokalplaner skal styre den fremtidige udvikling i et område og give borgerne, erhvervslivet og Byrådet mulighed for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng med planlægningen som helhed. I en lokalplan fastlægger Byrådet bl.a. bestemmelser for, - hvad området og bygningerne skal bruges til, - hvor og hvordan der skal bygges nyt, - hvilke bygninger der skal bevares, - hvordan nye veje stier og beplantning skal etableres, - hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes. Lokalplanen består af: Redegørelsen, hvor baggrunden og formålet med lokalplanen beskrives, og der fortælles om lokalplanens indhold. Herudover redegøres der bl.a. også for de miljømæssige forhold, om hvordan lokalplanen forholder sig til anden planlægning, og om gennemførelse af lokalplanen kræver tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder. Bestemmelserne, der er konkrete regler for, hvordan området må anvendes fremover, og som er bindende for grundejeren og Byrådet. Kortbilag, der viser afgrænsningen af området i forhold til skel, og hvordan området skal disponeres. Kortbilagene hænger nøje sammen med lokalplanbestemmelserne og er bindende for grundejeren og Byrådet. Øvrige bilag, der fx viser erhvervskategorier, støj fra erhverv, trafik eller vindmøller, parkeringsnormer, som uddyber eller illustrerer lokalplanene bestemmelser. Hvornår udarbejdes en lokalplan? Ifølge planloven skal der udarbejdes en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af byggeri. Endvidere skal der udarbejdes en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, eller når der skal overføres arealer fra landzone til byzone eller til sommerhusområde. Byrådet kan til enhver tid beslutte, at der skal udarbejdes et lokalplanforslag. Lokalplanforslaget Når Byrådet har vedtaget et forslag til lokalplan skal forslaget i offentlig høring i mindst 8 uger. I den periode har borgerne lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag. Når den offentlige høring er slut, vurderer Byrådet, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter kan lokalplanen vedtages endeligt. Hvis Byrådet, på baggrund af de indkomne indsigelser, eller efter eget ønske, vil foretage så omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt lokalplanforslag, starter proceduren forfra med offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag. Den endelige lokalplan Når Byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt og vedtagelsen er offentlig bekendtgjort i avisen, er lokalplanen bindende for de ejendomme, der ligger inden for lokalplanens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte. Lokalplanen medfører heller ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen.

4 Redegørelse INDHOLD REDEGØRELSE... 5 Lokalplanens område... 5 Lokalplanens baggrund... 6 Lokalplanens formål... 6 Lokalplanens indhold... 7 Lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning... 9 Syddjurs Kommuneplan Lokal Agenda 21 - KLIMA Gældende lokalplaner & Byplanvedtægter Internationale Beskyttelsesområder Naturbeskyttelsesloven Museumsloven Fredskov Detailhandel Skiltning Miljøklasse Støj Vej og parkering Overskudsjord og byggeaffald Jordforurening Forsyningsforhold Servitutter Miljøvurdering Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder Lokalplanens tilvejebringelse Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger LOKALPLANBESTEMMELSER Formål Område og zonestatus Områdets anvendelse og opdeling Udstykning Vej-, sti og parkeringsforhold Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Servitutter der ophæves Miljøforhold / Støjforhold Tekniske forsyninger m.m Forudsætninger for ibrugtagning Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegninger KORTBILAG 1 - matrikelkort KORTBILAG 2 - lokalplankort, områdets anvendelse KORTBILAG 3 - illustrationsplan KORTBILAG 4 -vandforvaltningsplan BILAG 5 - miljøklasser KOMMUNEPLANTILLÆG NR

5 Redegørelse DK Færdselskort 1: N Lokalplanområdets placering i Kommunen N 3 km km Skala: 1: Oversigtskort over området 4

6 Forslag til lokalplan nr. 387 Redegørelse REDEGØRELSE Lokalplanens område Lokalplanen omfatter et område på ca m2 beliggende nord for Vestergade i Ryomgård. Lokalplanområdet omfatter matriklerne 1rg og 1oq, Ryomgård Hgd., Marie Magdalene. Lokalplanområdet er ved planens udarbejdelse privat ejet og beliggende i byzone. Lokalplanområdet omfatter i dag et nedlagt autoværksted samt et enfamiliehus. Tidligere har der været tankstation på arealet, der i 2007 er renset op efter. Mod vest afgrænses området af en adgangsvej til en bolig. Denne adgangsvej benyttes også til de områder der ligger nord for lokalplanområdet, der er udlagt som opdyrket areal og skov. Syd for området ligger Vestergade, og modsat lokalplanområdet er det en eksisterende dagligvarebutik med tilhørende parkering. Lokalplanområdet er en del af et samlet centerområde, der er beliggende på begge sider af Vestergade. Lokalplanområdets terræn stiger kraftigt fra kote 12 i syd til kote 19 i nord, svarende til en terrænforskel på 7 meter. Stigningen starter jævnt fra Vestergade og ender med en stejl hældning længst mod nord. Nærområdet præges af spredt bebyggelse med meget blandet karakter. Både enfamiliehuse, butikker, samt større og mindre virksomheder er placeret langs med Vestergade. N N Topografisk oversigtkort over området i målforhold 1:3000 5

7 Redegørelse Lokalplanområdet er betjent af kollektiv trafik i form af busruterne; 121 som kører mellem Århus og Ryomgård, rute 212 som kører mellem Randers og Ebeltoft og rute 214 som kører mellem Randers og Grenaa. Desuden er der mange daglige togforbindelser til Grenaa og Aarhus. Togforbindelsen forventes ændret til letbane i Lokalplanens baggrund Lokalplanen er igangsat på møde i Udvalget for plan, udvikling og kultur den 14. august Baggrunden for udarbejdelse af denne lokalplan er et konkret ønske om at etablere bebyggelse til erhvervsformål med maksimalt èn dagligvarebutik, der bliver en del af et af Ryomgårds centerområder, hvor dagligvarebutikker er placeret. Indenfor centerområdet kan der etableres i alt 4500 m 2 til butiksformål m 2 af disse kan benyttes til udvalgsvarebutikker og 3000 m 2 kan benyttes til dagligvarebutikker m 2 er anvendt af den eksisterende dagligvarebutik på modsatte side af Vestergade. Lokalplanens formål Formålet med lokalplanen er at sikre, at lokalplanområdet fremadrettet kan omfatte en dagligvarebutik. Butikken skal i sammenhæng med den tilstødende dagligvarebutik syd for Vestergade fremstå som et samlet centerområde. Da området har en meget synlig placering ved Ryomgaards hovedgade, Vestergade, er det endvidere et formål at regulere bebyggelse, skiltning, parkering m.v., således, at placering og udformning sker i harmoni med omgivelserne. Området som der ser ud forud for udarbejdelsen af lokalplanen. Der er derfor i lokalplanen stillet krav til udformningen og indretningen af parkeringsarealerne. Der er ligeledes krav til overkørsler til og fra Vestergade, således at trafiksikkerheden er optimal for både billister og for de bløde trafikanter. FOTO FRA OMRÅDET PLANGRUPPEN 6

8 Redegørelse Det er desuden et formål med lokalplanen, at fastlægge bestemmelser der skal sikre, at dagligvarebutikkens facade og ikke mindst beplantning mod Vestergade fremadrettet bidrager positivt til det samlede indtryk. Lokalplanens indhold Det ca m² store areal beliggende på Vestergade i Ryomgård udlægges til dagligvarebutik. Der kan maksimalt etableres 1000 m 2 bruttoetageareal inden for lokalplanområdet. Området er ved lokalplanens udarbejdelse privat ejet. Lokalplanområdet skal også fremadrettet vejbetjenes fra Vestergade via to overkørsler. Den vestlige overkørsel skal benyttes til indkørsel og den østlige til udkørsel. Det er hensigten at skabe en visuel sammenhæng mellem den eksisterende dagligvarebutik syd for Vestergade og den nye dagligvarebutik. Derfor er der i lokalplanen bestemmelser der sikrer, at dagligvarebutikken udformes i et formsprog der harmonerer med den eksisterende butiksbebyggelse. Ny bebyggelse skal opføres med alle synlige facader som muret byggeri i gule teglsten. Taget skal udformes tilnærmelsesvist fladt eller med symmetrisk saddeltag. Bygningen må maksimalt gives en højde på 8,5 m. Dele af facaden kan beklædes med andre materialer end tegl. Mindre bygninger, så som kundevognsskure, kan udføres i andre materialer og med en anden tagkonstruktion. Der fastlægges en maksimal bebyggelsesprocent på 60 % for lokalplanområdet. Dagligvarebutikken skal placeres tilbagetrukket på grunden, delvist indbygget i den bagvedliggende skrænt. Indgangspartiet skal placeres i den vestlige del af bygningen. Der skal etableres et større forareal i forbindelse med indgangspartiet, som skal friholdes for parkering, og kan anvendes til bl.a. udendørssalg. Arealer til udendørssalg må ikke indhegnes med faste eller flytbare hegn. Forarealet skal forbindes med en sti for fodgængere med forbindelse til Vestergade. Visualisering af princippet for hvordan dagligvarebutikken indplaceres på grunden 7

9 Skråninger tilplantet med vedbend. Forslag til lokalplan nr. 387 Redegørelse N Begrønnet støjafskærmning mod nabo Levende hegn P-pladser KORTBILAG UDARBEJDES AF RÅDGIVER I Indkørsel Pylon Sti DAGLIGVAREBUTIK VEDLAGT ER LOKALPLAN FOR LIGNENDE OMRÅDE TIL INSPIRATION H H Vogne P-pladser P-pladser P-pladser P-pladser Bøgepur m. opstammede træer VAREGÅRD Udkørsel Begrønnet plankeværk mod nabo med støjafskærmning 8 KORTBILAG 3 Illustrationsplan. Målforhold 1:500 Illustrationsplanens viser et eksempel på, hvordan området kan komme til at se ud Illustrationsplan Målforhold: 1:

10 Redegørelse I lokalplanen fastlægges bestemmelser der skal sikre, at parkeringsarealerne indrettes med optimal trafiksikkerhed. Parkeringsarealerne er placeret mellem dagligvarebutikken og Vestergade og skal begrønnes med en lav hækbeplantning. Langs Vestergade skal der i hækbeplantningen etableres flere enkeltstående træer, som skal markere vejens forløb. Antallet af parkeringspladser fastlægges i overensstemmelse med de i kommuneplanen fastlagte retningslinjer for etablering af parkering. Der skal som minimum etableres to handicapparkeringspladser tæt på indgangen. Udearealer skal i princippet indrettes som vist på illustrationsplanen på modstående side. Det er en forudsætning for etablering af dagligvarebutikken, at der sker en sammenlægning eller en arealoverførsel mellem de enkelte matrikler, således at bebyggelsesprocenten overholdes. Der er udarbejdet en vandforvaltningsplan i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget. Vandforvaltningsplanen har til formål at sikre at afstrømning af regnvand fra lokalplanområdet forsinkes på grunden, således at det neddroslet kan afledes til offentlig kloak. Vandforvaltningsplanen kan ses på side 16 samt på kortbilag 4. I forbindelse med udarbejdelsen af planforslagene er der udarbejdet en støjrapport der konkluderer, at der kan ske vareindleveringer mandag til lørdag indenfor normal åbningstid ( ), såfremt der bliver etableret tilstrækkelig afskærmning af varegården samt støjhegn mod den østlige naboejendom. Dog maksimalt 15 vareleverancer i døgnet. Lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning Syddjurs Kommuneplan 2013 Hovedstruktur Det fremgår af Kommuneplanens hovedstruktur, at der indenfor bymidteafgrænsningen i Ryomgård er mulighed for etablering af op til m 2 til butiksformål. Opgørelsen fra 2009 viser, at der i alt er etableret 9613 m 2 til butik. Dermed er der mulighed for etablering af ÿderligere m 2 til butiksformål i Ryomgård. Lokalplanområdet ligger bynært med kort afstand til kommunale service funktioner som skole, børnehave, ældrecenter o. lign. Rammebestemmelser Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanens rammeområde 5.1.C4, der er udlagt til centerområde med mulighed for indplacering af detailhandel. Der kan i alt etableres 3000 m 2 til dagligvarebutikker og 1500 m 2 til udvalgsvarebutikker. Nedenstående rammebestemmelser er gældende for området frem mod den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 8, som er gengivet bagerst i nærværende lokalplan: Rammeområdebetegnelse: 5.1.C4 - ( fremadrettet 5.1.C6) Plannavn: Centerområde omkring Vestergade 63 og 98 Generel anvendelse: Specifik anvendelse: Centerområde Bycenter 9

11 Redegørelse Fremtidig zonestatus: Eksisterende zonestatus: Byzone Byzone Max. bebyggelsesprocent: (%) 60 % Beregningsmetode for bebyggelsesprocent Max. antal etager: Max højde (m): Den enkelte ejendom 2,5 etager Højst 8,5 m Min. tilladte miljøklasse 2 Max tilladte miljøklasse 3 Notat - Områdets anvendelse Max. bruttoetageareal for butikker: Dagligvarebutikker: 3000 m 2 Udvalgsvarebutikker 1500 m 2 Notat - Bebyggelsens omfang og udformning Max. antal etager: 3, hvoraf øverste etage er udnyttet tagetage med symmetrisk saddeltag. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser, hvad angår bestemmelsen om rammeområdets afgrænsning, hvorfor der sideløbende med lokalplanen fremlægges et forslag til et kommuneplantillæg, der indeholder de for lokalplanen nødvendige ændringer. Det er vurderet, at ændringen ikke er så væsentlig, at der skal indkaldes forslag og ideer jf. planlovens 23 c. 5.1.E4 N 5.1.E3 5.1.B6 5.1.B5 5.1.B1 5.1.E2 5.1.C4 5.1.O2 5.1.C2 5.1.B4 5.1.E5 5.1.E1 Eksisterende rammeafgrænsning 1:4000 Tillæg til Syddjurs Kommuneplan 2013 Det er en forudsætning for lokalplanen, at kommuneplanens rammeafgrænsning for området ændres og der er udarbejdet et tillæg nr. 8, som er gengivet bagerst i lokalplanen. De fremtidige bestemmelser for kommuneplanrammen er fortsat gældende uændret. Den fremtidige kommuneplanramme fremgår derfor af skemaet t, Syddjurs Kommune 10

12 Redegørelse ovenfor samt i kommuneplantillæg nr. 8. Fremadrettet benævnes kommuneplanrammen, der også omfatter lokalplan nr. 387, med betegnelsen 5.1.C6. Som konsekvens af, at afgrænsningen af rammeområde 5.1.C4 for centerformål ændres, ændres afgrænsningen for det tilliggende rammeområde til boligformål ramme nr. 5.1.B1. Rammeområde 5.1.B1 benævnes fremadrettet 5.1.B20. Rammebestemmelser for 5.1.B20 fortsat gældende uændret 5.1.E4 N 5.1.E3 5.1.B6 5.1.B5 5.1.B E2 5.1.C6 5.1.O2 5.1.C2 5.1.B4 5.1.E5 5.1.E1 Lokal Agenda 21 - KLIMA Rammeafgrænsning i henhold til kommuneplantillæg nr. 8 1:4000 I henhold til Syddjurs Kommunes klimastrategi skal de lokale Agenda 21 målsætninger indtænkes i al fremtidig planlægning. Nedenstående retningslinjer er indarbejdet i Syddjurs Kommuneplan Al ny boligbebyggelse skal leve op til energiklasse Offentlige institutioner og fritidsfaciliteter placeres således, at transportbehovet minimeres, og således at man kan nå frem uden bil. Placering af bebyggelsen og beplantningen skal ske under hensyntagen til solen og udnyttelsen af passivsolvarme. Tage bør derfor orienteres således at der kan anvendes solcelleanlæg. Lokalplanen giver mulighed for etablering af anlæg til solenergi. Befæstede arealer reguleres således, at andelen af nedsivning af overfladevand og regnvand til grundvandet, er størst mulig. Syddjurs Spildevand stiller på denne placering krav om droslet udledning til den kommunale fælleskloak. Der er i forbindelse med udarbejdelsen af planforslaget udarbejdet en vandforvaltningsplan, der skal sikre etableringen af et forsinkelsesbassin på arealet. Se evt. side 17 samt bilag 4. Gældende lokalplaner & Byplanvedtægter Området er delvist omfattet af lokalplan nr. 55 Rammelokalplan for center- og boligområde i Ryomgård. Rammelokalplanen udlægger området til center og 11

13 Redegørelse erhvervsformål. Lokalplanen er udarbejdet af Midtdjurs Kommune og vedtaget i Lokalplan nr. 55 fastlægger rammerne for fremtidige lokalplaner og er således ikke byggeretsgivende. Desuden er lokalplan nr. 387 i konflikt med opdelingen i delområdet, da området til centerformål udvides mod øst. Ved den endelige vedtagelse af nærværende lokalplan, ophæves lokalplan nr. 55 for den del, der er omfattet af nærværende lokalplan. Internationale Beskyttelsesområder habitatdirektivet I 1992 vedtog Det Europæiske Råd habitatdirektivet, Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992, om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter. Baggrunden for direktivet er, at EU ønsker at sikre den biologiske mangfoldighed gennem bevarelse af naturtyper (habitater) samt plante- og dyrearter af betydning for fællesskabet inden for medlemsstaternes områder. Arterne der skal beskyttes er beskrevet på habitatdirektivets bilag II, IV og V. Habitatdirektivet har til formål at fremme biodiversiteten, ved at definere en fælles ramme for beskyttelsen af arter og naturtyper, der er af betydning for EU. Dette sker hovedsagligt gennem udpegning af særlige bevaringsområder, habitatområderne. I habitatområderne skal der sikres eller genoprettes en gunstig bevaringsstatus for de arter eller naturtyper som området er udpeget for. Denne lokalplan påvirker ikke Natura 2000-områder, i eller uden for kommunen, der er omfattet af Habitatsdirektivet. Bilag IV arter I habitatdirektivets bilag IV er opført dyre- og plantearter af fællesskabsbetydning, der kræver streng beskyttelse. Der skal træffe foranstaltninger, der sikrer de nævnte arters naturlige udbredelsesområde. Dyrene må fx ikke fanges ind, deres æg ikke indsamles og deres yngle- og rasteområde må ikke ødelægges. Der er ikke registreret Bilag IV-arter i området. 12 Naturbeskyttelsesloven Lokalplanområdet er ikke omfattet af beskyttelser i henhold til Naturbeskyttelsesloven. Museumsloven - Arkæologiske forhold Museumsloven pålægger kommunen at inddrage det lokale museum i lokalplanlægningen med henblik på, at der i høringsfasen kan gennemføres en forundersøgelse med hensyn til eventuelle bevaringsværdier. For Syddjurs Kommunes område varetages opgaverne efter museumsloven af Museum Østjylland, Stemannsgade 2, 8900 Randers C, tlf Når Museum Østjylland har modtaget en anmodning, skal det fremkomme med en udtalelse med stillingtagen til, hvorvidt det arbejde, som anmodningen vedrører, indebærer en risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder. Forud for iværksættelse af enhver form for jordarbejde skal der i henhold til Museumslovens ske orientering af Museum Østjylland om det påtænkte jordarbejde.

14 Redegørelse Såfremt der under bygge- og anlægsarbejder i området påtræffes jordfaste fortidsminder, danefæ eller andre forhistoriske spor, skal det anmeldes til Museum Østjylland. Fredsskov I henhold til lov om skove er alle kommunale skove pålagt fredsskov pligt. Fredsskovspligten kan i visse tilfælde ophæves på arealer der ønskes anvendt til andet formål. Med visse undtagelser skal der stilles sikkerhed for etablering af erstatningsskov. Der er ikke indenfor lokalplanområdet registreret fredskov. Detailhandel I henhold til planlovens 15, stk. 8, skal der redegøres for anvendelsen af de enkelte butiksbygninger. I henhold til Syddjurs Kommuneplan 2013 kan der er Ryomgård samlet set etableres butikker med et bruttoetageareal på m 2. Af disse er der ved lokalplanens udarbejdelse etableret i alt 9613 m 2 bruttoetageareal til butiksformål. Indenfor rammeområde 5.1.4C er der mulighed for etablering af i alt 3000 m 2 bebyggelse til dagligvarebutikker og 1500 m 2 til udvalgsvarer. Der er i forvejen indenfor rammeområdet etableret en dagligvarebutik med et bruttoetageareal på 1851 m 2. Den enkelte butik må ikke overstige et bruttoetageareal på 1000 m 2. Lokalplan nr. 387 giver mulighed for etablering af i alt 1000 m 2 bruttoetageareal til dagligvarebutik. Butiksbebyggelse Og Bymiljø I henhold til planlovens 16 stk. 6 skal der redegøres for anvendelsen af de enkelte butiksbygninger og for butiksbebyggelsens påvirkning af bymiljøet, herunder den eksisterende bebyggelse, friarealer og trafikale forhold. Butiksbebyggelsens påvirkning af bymiljøet vurderes at være positiv, da bebyggelsen placeres tilbagetrukket fra Vestergade. Dermed etableres der foran butikken et bymiljø med parkering og indgang til dagligvarebutikken. Forløbet langs Vestergade markeres med beplantning i form af enkelt stående træer med underbeplantning, ligesom sti med forbindelse til Vestergade anlægges med særlig belægning. Lokalplanens bestemmelser omkring byggeriets udformning og materialer sikrer, at bebyggelsen udføres i lignende materialer og stil der er tilpasset den omkringliggende butiksbebyggelse. Skiltning Skiltevejledning for Syddjurs Kommune er udarbejdet som retningsgivende for administration af skiltning. Med nærværende lokalplan gælder følgende bestemmelser for skiltning: Der kan på facaden mod Vestergade etableres et skilt i forbindelse med indgangen til dagligvarebutikken. Skiltet kan fremstå med både navnetræk og logo og med en maksimal bogstavhøjde på 70 cm og en maksimal logo højde på 100 cm. Facadeskilte skal opsættes med enkeltopsatte bogstaver. Maksimalt 50% af vinduesflader må afblændes. Afblænding skal foretages med folie eller lignende der placeres på vinduets inderside. Afblænding kan placeres i vinduets brystning og evt. i vinduets overparti. Der må ikke skiltes på facaderne med produktreklamer og der må ikke opsættes pladeskilte, bannere, rulleskilte, digitale skilte og lignende på facaderne. Der kan opsættes max. 3 væghængte 13

15 Redegørelse skiltestandere i formatet 70 x 100 cm, der må fremstå med dagligvarebutikkens egne reklameskilte/slagtilbud. Skiltestanderne skal hænge samlet med en maks indbyrdes afstand på 30 cm. Ved Vestergade kan der opstilles en pylon med en maksimal højde på 4 m målt i forhold til et niveauplan fastlagt af byggemyndigheden. Pylonens bredde må maksimalt udgøre 1/3 af højden. Pylonen må fremstå med logo, navnetræk og åbningstider og må ikke placeres indefor oversigtsarealer. Alle skilte typer skal udføres i ikke reflekterende materialer og ikke i effekt-, fluoriserende- eller selvlysende farver. Facadeskilte må belyses på tre forskellige måder. Enten ved at facadeskilte de enkelt opsatte bogstaver og logo afgiver lys, ved at belyse de enkelt opsatte bogstaver og logo med en bagvedliggende lyskilde eller ved indirekte belysning af ikke blændende spots, der afgiver hvidt eller gulligt lys. Pyloner må kun afgive lys i navnetræk og logo. Alternativt kan der vælges en løsning hvor pylonen belyses indirekte med ikke blændende jordspots, der afgiver hvidt eller gulligt lys. Alle former for skiltning skal udføres i overensstemmelse med Sydddjurs Kommunes skiltepolitik 2013, og der skal forud for opsætning meddeles tilladelse fra byggemyndigheden og/eller vejmyndigheden i Syddjurs Kommune. Miljøklasse Syddjurs Kommune skal sikre, at der ikke udlægges støjfølsomme områder i støjramte områder. Der henvises til en nærmere beskrivelse af miljøklassen i Miljøministeriet Håndbog om Miljø og Planlægning fra november ISBN Lokalplanen udlægger området til centerformål med mulighed for placering af virksomheder i miljøklasse 1-3. Afstand til nærmeste følsomme bebyggelse fra en virksomhed i miljøklasse 3 skal derfor være 50 m. De omkringliggende områder er udlagt til boligformål og dette medfører, at ikke hele dagligvarebutikken kan opføres i indenfor miljøklasse 3. På arealer beliggende tæt på boliger vil miljøkravene til virksomheden være skærpede. For en nærmere beskrivelse af miljøklasserne henvises til Miljøministeriets Håndbog om Miljø og Planlægning fra november Støj Syddjurs Kommune skal sikre, at støjbelastede områder ikke udlægges til støjfølsom anvendelse. Støj omfatter virksomhedsstøj, trafikstøj og støj fra fritidsaktiviteter mv. Syddjurs Kommune er endvidere forpligtet til at sikre, at støjpåvirkningen i eksisterende områder eller områder, der overgår til anden anvendelse, ikke overstiger Miljøstyrelsens anbefalede grænseværdier for støj. Grænseværdierne for støjpåvirkningen i naboområder til dette lokalplanområde fastsættes i forhold til Miljøstyrelsens vejledende værdier for arealanvendelsen Centerformål og Boligformål Se mere herom på Miljøstyrelsens hjemmeside eller i den gældende Kommuneplan for Syddjurs Kommune. (P.t. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5, 1984) 14 Støj fra trafik Lokalplanområdet er påvirket af støj fra Vestergade. For at overholde de i Kommuneplanen fastlagte støjbestemmelser, skal bygherren kunne dokumentere, at det maksimale støjniveau fra vejtrafikken ikke overstiger de vejledende grænseværdier for arealanvendelsen Boligområder og offentlige formål.

16 Redegørelse Der er ikke foretaget trafiktællinger på denne del af Vestergade, men derimod på Vestergades forlængelse mod vest, Klemstrupvej. Mellem Klemstrupvej og lokalplanområdet er der kun en enkelt sidevej, nemlig Bøjstrupvej mod Marie Magdalene. Trafikbidraget fra Bøjstrupvej forventes at være begrænset, og fordele sig nogenlunde ligeligt mod øst og vest. Trafikken på Klemstrupvej vurderes derfor at kunne bruges som indikator for trafikken forbi lokalplanområdet. Ud fra trafiktallene er der foretaget en overslagsberegning af støjniveauet. Lokalplanen giver mulighed for en facadelinie 15 meter fra vejskel, og med denne afstand vurderes støjen på bygningsfacaden med god margin at holde sig under 57 db. Miljøstyrelsen har opstillet følgende vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj i forskellige typer områder: Boligområder og Offentlige formål (hospitaler, uddannelsesinstitutioner, skoler, boligbebyggelse, daginstitutioner m.v.) Rekreative områder i eller nær byområder (parker, kolonihaver, nyttehaver, turistcampingpladser) Rekreative områder i det åbne land (sommerhusområder, grønne områder, campingpladser o.l.) Liberale erhverv m.v. (hoteller, kontorer m.v.) L den 58 db L den 58 db L den 53 db L den 63 db Herover vises de vejledende grænseværdier for støjbelastning og for maksimalværdier af støjniveau målt udendørs. Tallene er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i db(a) som funktion af tidsrum og områdetype. L den er en sammenvejning af støjen i tidsperioderne dag, aften og nat. (Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2007 Støj fra veje ) Vej- og PARKERING Lokalplanområdet vejbetjenes fra Vestergade. Interne fordelingsveje og parkeringsarealer indrettes og anlægges i henhold til illustrationsplanen side 8. Trafikken på parkeringspladsen skal ensrettes. Derfor skal der etableres tilkørsel ved den vestlige overkørsel fra Vestergade og frakøres via den østlige overkørsel. Der skal sikres en forbindelse for gående fra Vestergade til dagligvarebutikkens indgang, i princippet som vist på kortbilag 3, hvor stien for bløde trafikanter har forbindelse til et eksisterende helleanlæg, som giver fodgængerne mulighed for at passere på tværs af butiksområdet over Vestergade. Syddjurs Kommuneplan Retningsliner omkring parkering. Dagligvarebutik: 1-1,5 (maks.: 4) parkeringspladser pr. 100 m 2 Overskudsjord og byggeaffald Bortskaffelse af overskudsjord skal ske i overensstemmelse med Syddjurs Kommune regulativ for erhvervsjord. Overskudsjord skal så vidt muligt forblive indenfor lokalplanområdet. Jordforurening JORDFORURENING Fra 1. januar 2008 er alle byzonearealer som udgangspunkt områdeklassificerede Reglerne for anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord herfra fremgår af jordflytningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr af 12. december 2007 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord)hvis bygherre i forbindelse med bygge- eller jordarbejde støder på forurenet jord, skal arbejdet standses i henhold til 71 i Lov om forurenet jord. Forureningen skal 15

Offentlig bekendtgørelse den 06.11.2011:

Offentlig bekendtgørelse den 06.11.2011: Offentlig bekendtgørelse den 06.11.2011: Forslag til Lokalplan nr. 325 - Område til bolig-, center- og kontorformål ved Tingvej i Hornslet og forslag til Kommuneplantillæg nr. 26 til Syddjurs Kommuneplan

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet.

Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet. Version 27.10.2011 Ågårdsvej Tendrup Møllevej Amaliegårdsvej Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet. Version

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping Offentlig høring Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013 Forslag til Lokalplan nr. 277 Centerområde Rytters plads, Skørping Læsevejledning Lokalplanen indeholder følgende 1. En Redegørelse - der beskriver

Læs mere

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib FORSLAG LOKALPLAN NR. 155 og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib August 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en detaljeret

Læs mere

Lokalplan nr. 375. Offentlig debat Planenerne har været fremlagt til otte ugers offentlig debat i perioden 03.02.2015 til 31.03.2015.

Lokalplan nr. 375. Offentlig debat Planenerne har været fremlagt til otte ugers offentlig debat i perioden 03.02.2015 til 31.03.2015. Offentlig bekendtgørelse den 04.08 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 375 - Karpenhøj og Kommuneplantillæg nr. 13 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs Kommune besluttede den 24.06.

Læs mere

Version januar 2010. Forslag til lokalplan nr. 303. Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring

Version januar 2010. Forslag til lokalplan nr. 303. Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring Version januar 2010 Forslag til lokalplan nr. 303 Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOM- MUNE Planafdelingen Hovedgaden 77

Læs mere

SKANDERBORG Kommune. Udkast til. Lokalplan nr. 1015 - Skovby. Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby

SKANDERBORG Kommune. Udkast til. Lokalplan nr. 1015 - Skovby. Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby SKANDERBORG Kommune lu n d Skov vej Udkast til - Skovby Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby FORSLAG til offentlig debat i perioden: 7. januar 2009 til 4. marts 2009. December

Læs mere

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 221 For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune 20. maj 2008 Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørcentret Vest, Østergade 112, 6900 Skjern i samarbejde

Læs mere

Betingelser for salg af parcelhusgrunde

Betingelser for salg af parcelhusgrunde 23-07-2015 J.nr. 15/25490 Betingelser for salg af parcelhusgrunde Gældende for P. Vejsgaardsvænget 36-66, Ryomgård 1. Udbud af parcelhusgrunde Disse betingelser gælder ved Syddjurs Kommunes salg af parcelhusgrunde.

Læs mere

LOKALPLAN 4-4-103 BOLIGER VED KIPLINGS ALLE UNIVERSITETSOMRÅDET

LOKALPLAN 4-4-103 BOLIGER VED KIPLINGS ALLE UNIVERSITETSOMRÅDET LOKALPLAN 4-4-103 BOLIGER VED KIPLINGS ALLE UNIVERSITETSOMRÅDET AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN OKTOBER 2008 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge

Læs mere

Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade

Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade Lokalplan 591 Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 7 Formål og indhold 7 Statslige interesser 10 Kommuneplan 2009 12 Anden planlægning 12 Tilladelser

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Forslag LOKALPLAN nr. 44 Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Hvad er en lokalplan? En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

LOKALPLAN 25-005 VEDTAGET FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS. Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015.

LOKALPLAN 25-005 VEDTAGET FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS. Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015. LOKALPLAN 25-005 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS VEDTAGET Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE... 4 INDLEDNING... 4 OFFENTLIG HØRING... 4 BORGERMØDE... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. LOKALPLANOMRÅDET... 5 LOKALPLANENS INDHOLD... 6 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...

Læs mere

Lokalplan nr. 363. Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg

Lokalplan nr. 363. Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg Lokalplan nr. 363 Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg 1 Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

Enghavevej. Syrenvej. Rønnevej. Grønnegade Jernbane. Østergade LOKALPLAN NR. 160. Boligbebyggelse ved Syrenvej/Rønnevej i Nørre Aaby

Enghavevej. Syrenvej. Rønnevej. Grønnegade Jernbane. Østergade LOKALPLAN NR. 160. Boligbebyggelse ved Syrenvej/Rønnevej i Nørre Aaby Syrenvej Enghavevej Rønnevej Grønnegade Jernbane Østergade LOKALPLAN NR. 160 Boligbebyggelse ved Syrenvej/Rønnevej i Nørre Aaby April 2015 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan,

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

Forslag til Lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg 12-2009, Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn.

Forslag til Lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg 12-2009, Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn. Haderslev Kommune Plan og Ejendomsudvikling Honnørkajen 1 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 20. december 2010 Sagsident: 10/14206 Sagsbehandler: Anders

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Lokalplan 14-003. Forslag FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE. Funder FUNDER

Lokalplan 14-003. Forslag FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE. Funder FUNDER FUNDER Funder Bygade Skærskovhedevej Lokalplan 14-003 FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE Funder Fremlagt i offentlig høring fra X. 2011 til X 2011 Forslag Hvad er en lokalplan?

Læs mere

Lokalplanlægning. Hvad er en lokalplan? Endeligt vedtaget lokalplan

Lokalplanlægning. Hvad er en lokalplan? Endeligt vedtaget lokalplan Forslag af 8. september 2014 Hornbæk Ålsgårde Saunte Skibstrup Hellebæk Havreholm Borsholm Horserød Helsingør Plejelt Nygård Langesø Gurre Tikøb Jonstrup Nyrup Snekkersten Kvistgård Espergærde N Smakkevej

Læs mere

Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup

Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup Lokalplan nr. 333 Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup Favrskov Kommune, flyfoto 2008 Forslag juni 2013 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse,

Læs mere

August 2011 LOKALPLAN 4-3-101. Butikker, boliger mv., Vissevej Gug

August 2011 LOKALPLAN 4-3-101. Butikker, boliger mv., Vissevej Gug August 2011 LOKALPLAN 4-3-101 Butikker, boliger mv., Vissevej Gug Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2000 Mail:

Læs mere

Spørgsmål til planen. Bestemmelser

Spørgsmål til planen. Bestemmelser Spørgsmål til planen Planens status 2.60 Erhvervsområde Megacenter II, vestbyen Holbæk Lokalplanen har til formål at muliggøre etableringen af en butik til særlig pladskrævende varer og én dagligvarebutik.

Læs mere

Rosenholm Kommune. Rosenholm. Amaliegårdvej. Lokalplan nr. 26. Område til boligbebyggelse og offentlige formål på Ågårdarealet i Hornslet

Rosenholm Kommune. Rosenholm. Amaliegårdvej. Lokalplan nr. 26. Område til boligbebyggelse og offentlige formål på Ågårdarealet i Hornslet Rosenholm Kommune 11 52 Rosenholm Å 50 gårdvej Amaliegårdvej 7 5 Lokalplan nr. 26 Område til boligbebyggelse og offentlige formål på Ågårdarealet i Hornslet Yderligere oplysninger om lokalplanen fås hos

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 55/2011. Fremlagt i perioden fra 6. april 2011 til 2. juni 2011

FORSLAG. Lokalplan 55/2011. Fremlagt i perioden fra 6. april 2011 til 2. juni 2011 FORSLAG Fremlagt i perioden fra 6. april 2011 til 2. juni 2011 Lokalplan 55/2011 Offentligt område mellem Gl. Hobrovej, Hjulhusvej og Rinddalen i Mariager Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastlægger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS

Indholdsfortegnelse. MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS Indholdsfortegnelse 2.60 Erhvervsområde Megacenter II...1/24 Spørgsmål til planen...2/24 Planens status...3/24 Formål

Læs mere

LOKALPLAN 09-057 BOLIGER M.M., HENNING SMITHS VEJ, VESTRE FJORDVEJ, ANNEBERGVEJ VESTBYEN

LOKALPLAN 09-057 BOLIGER M.M., HENNING SMITHS VEJ, VESTRE FJORDVEJ, ANNEBERGVEJ VESTBYEN LOKALPLAN 09-057 BOLIGER M.M., HENNING SMITHS VEJ, VESTRE FJORDVEJ, ANNEBERGVEJ VESTBYEN AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 2003 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Stigsborg

Læs mere