Forslag til Tillæg nr. 8 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at udvide rammeområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til Tillæg nr. 8 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at udvide rammeområdet"

Transkript

1 Offentlig bekendtgørelse den af Forslag til Lokalplan nr Område til dagligvarebutik ved Vestergade, Ryomgård og Kommuneplantillæg nr. 8 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Forslag til Lokalplan nr. 387 Lokalplanen omfatter et område på ca m 2 beliggende nord for Vestergade i Ryomgård. Lokalplanområdet omfatter matriklerne 1rg og 1oq, Ryomgård Hgd., Marie Magdalene. Lokalplanområdet er ved planens udarbejdelse privat ejet og beliggende i byzone. Formålet med lokalplanen er at sikre, at der i lokalplanområdet kan etableres en dagligvarebutik på max m2, som i sammenhæng med den sydligt beliggende dagligvarebutik skal fremstå som et samlet centerområde. Området har en meget synlig placering ved Ryomgaards hovedgade, Vestergade, og det er derfor også et formål at regulere bebyggelse, skiltning, parkering m.v. Forslag til Tillæg nr. 8 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at udvide rammeområdet med ca m 2 mod øst og nord. Rammebestemmelserne for området er fortsat gældende uændret. Debatperiode og offentligt borgermøde Forslagene er fremlagt til offentligt debat i perioden fra den til den Der afholdes offentligt møde om planforslagene mandag den , kl Posthuset, Nordre Ringvej 7b i Ryomgaard. Midlertidige retsvirkninger Ejendomme, der er omfattet af planforslaget, må ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Ved endelig vedtagelse af kommuneplantillægget kan Byrådet efter planlovens 12 modsætte sig ændret anvendelse, udstykning og bebyggelse som er i strid med planen. Miljøvurdering Kommunen har vurderet, at indholdet i ovennævnte planforslag ikke kræver yderligere miljøvurdering iht. 4, stk. 3, i lov om miljøvurdering af planer og programmer. Planforslagene omfatter et mindre område på lokalt plan, og det er vurderet, at ændringerne ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet. Beslutningen om ikke at gennemføre en miljøvurdering bekendtgøres hermed. Afgørelsen kan påklages til Naturog Miljøklagenævnet. En evt. klage skal være skriftlig, og skal sendes til Plangruppen, Syddjurs Kommune, Hovedgaden 77, 8410 Rønde, eller til Kommunen vidresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet, sammen med en kopi af sagens akter. Klagen skal være modtaget af Syddjurs Kommune inden 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse, dvs. inden den Når Natur- og Miljøklagenævnet modtager klagen, opkræver nævnet et klagegebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen. Planforslaget kan ses på samt på miljøministeriets hjemmeside for fysisk planlægning Geodatastyrelsen I høringsperioden kan borgere og foreninger m.fl. komme med bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser til det fremlagte planforslag. Bemærkninger til ovennævnte planforslag skal være kom- munen i hænde senest den , hvor debatperioden udløber. Bemærkninger skal være skriftlige og skal sendes til Plangruppen, Syddjurs Kommune, Hovedgaden 77, 8410 Rønde eller til Herefter tager Byrådet stilling til, om de indkomne bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag giver anledning til ændringer i det fremlagte planforslag.

2 COWI Forslag til lokalplan nr. 387 Område til dagligvarebutik ved Vestergade, Ryomgård Forslag til kommuneplantillæg nr. 8, til Syddjurs Kommuneplan 2013

3 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Plangruppen Hovedpostadresse: Hovedgaden Rønde Tlf Plangruppen er lokaliseret i administrationsbygningen i Ebeltoft på Lundbergsvej 2 Kontaktpersoner i Syddjurs Kommune: Planlægningschef Kenneth Jensen Planlægger Randi Sandholm Denne lokalplan kan ses og hentes på: Lokalplanen er udarbejdet af: Plangruppen, Plan, erhverv og kultur, Syddjurs Kommune. Kommunens åbningstider fremgår af kommunens hjemmeside på adressen: Kortgrundlag: Matrikelkort og topografiskekort: KMS TK-kort: Kortcenter.dk Ortofotos: COWI Hvad er en lokalplan? Lokalplaner skal styre den fremtidige udvikling i et område og give borgerne, erhvervslivet og Byrådet mulighed for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng med planlægningen som helhed. I en lokalplan fastlægger Byrådet bl.a. bestemmelser for, - hvad området og bygningerne skal bruges til, - hvor og hvordan der skal bygges nyt, - hvilke bygninger der skal bevares, - hvordan nye veje stier og beplantning skal etableres, - hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes. Lokalplanen består af: Redegørelsen, hvor baggrunden og formålet med lokalplanen beskrives, og der fortælles om lokalplanens indhold. Herudover redegøres der bl.a. også for de miljømæssige forhold, om hvordan lokalplanen forholder sig til anden planlægning, og om gennemførelse af lokalplanen kræver tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder. Bestemmelserne, der er konkrete regler for, hvordan området må anvendes fremover, og som er bindende for grundejeren og Byrådet. Kortbilag, der viser afgrænsningen af området i forhold til skel, og hvordan området skal disponeres. Kortbilagene hænger nøje sammen med lokalplanbestemmelserne og er bindende for grundejeren og Byrådet. Øvrige bilag, der fx viser erhvervskategorier, støj fra erhverv, trafik eller vindmøller, parkeringsnormer, som uddyber eller illustrerer lokalplanene bestemmelser. Hvornår udarbejdes en lokalplan? Ifølge planloven skal der udarbejdes en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af byggeri. Endvidere skal der udarbejdes en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, eller når der skal overføres arealer fra landzone til byzone eller til sommerhusområde. Byrådet kan til enhver tid beslutte, at der skal udarbejdes et lokalplanforslag. Lokalplanforslaget Når Byrådet har vedtaget et forslag til lokalplan skal forslaget i offentlig høring i mindst 8 uger. I den periode har borgerne lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag. Når den offentlige høring er slut, vurderer Byrådet, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter kan lokalplanen vedtages endeligt. Hvis Byrådet, på baggrund af de indkomne indsigelser, eller efter eget ønske, vil foretage så omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt lokalplanforslag, starter proceduren forfra med offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag. Den endelige lokalplan Når Byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt og vedtagelsen er offentlig bekendtgjort i avisen, er lokalplanen bindende for de ejendomme, der ligger inden for lokalplanens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte. Lokalplanen medfører heller ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen.

4 Redegørelse INDHOLD REDEGØRELSE... 5 Lokalplanens område... 5 Lokalplanens baggrund... 6 Lokalplanens formål... 6 Lokalplanens indhold... 7 Lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning... 9 Syddjurs Kommuneplan Lokal Agenda 21 - KLIMA Gældende lokalplaner & Byplanvedtægter Internationale Beskyttelsesområder Naturbeskyttelsesloven Museumsloven Fredskov Detailhandel Skiltning Miljøklasse Støj Vej og parkering Overskudsjord og byggeaffald Jordforurening Forsyningsforhold Servitutter Miljøvurdering Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder Lokalplanens tilvejebringelse Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger LOKALPLANBESTEMMELSER Formål Område og zonestatus Områdets anvendelse og opdeling Udstykning Vej-, sti og parkeringsforhold Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Servitutter der ophæves Miljøforhold / Støjforhold Tekniske forsyninger m.m Forudsætninger for ibrugtagning Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegninger KORTBILAG 1 - matrikelkort KORTBILAG 2 - lokalplankort, områdets anvendelse KORTBILAG 3 - illustrationsplan KORTBILAG 4 -vandforvaltningsplan BILAG 5 - miljøklasser KOMMUNEPLANTILLÆG NR

5 Redegørelse DK Færdselskort 1: N Lokalplanområdets placering i Kommunen N 3 km km Skala: 1: Oversigtskort over området 4

6 Forslag til lokalplan nr. 387 Redegørelse REDEGØRELSE Lokalplanens område Lokalplanen omfatter et område på ca m2 beliggende nord for Vestergade i Ryomgård. Lokalplanområdet omfatter matriklerne 1rg og 1oq, Ryomgård Hgd., Marie Magdalene. Lokalplanområdet er ved planens udarbejdelse privat ejet og beliggende i byzone. Lokalplanområdet omfatter i dag et nedlagt autoværksted samt et enfamiliehus. Tidligere har der været tankstation på arealet, der i 2007 er renset op efter. Mod vest afgrænses området af en adgangsvej til en bolig. Denne adgangsvej benyttes også til de områder der ligger nord for lokalplanområdet, der er udlagt som opdyrket areal og skov. Syd for området ligger Vestergade, og modsat lokalplanområdet er det en eksisterende dagligvarebutik med tilhørende parkering. Lokalplanområdet er en del af et samlet centerområde, der er beliggende på begge sider af Vestergade. Lokalplanområdets terræn stiger kraftigt fra kote 12 i syd til kote 19 i nord, svarende til en terrænforskel på 7 meter. Stigningen starter jævnt fra Vestergade og ender med en stejl hældning længst mod nord. Nærområdet præges af spredt bebyggelse med meget blandet karakter. Både enfamiliehuse, butikker, samt større og mindre virksomheder er placeret langs med Vestergade. N N Topografisk oversigtkort over området i målforhold 1:3000 5

7 Redegørelse Lokalplanområdet er betjent af kollektiv trafik i form af busruterne; 121 som kører mellem Århus og Ryomgård, rute 212 som kører mellem Randers og Ebeltoft og rute 214 som kører mellem Randers og Grenaa. Desuden er der mange daglige togforbindelser til Grenaa og Aarhus. Togforbindelsen forventes ændret til letbane i Lokalplanens baggrund Lokalplanen er igangsat på møde i Udvalget for plan, udvikling og kultur den 14. august Baggrunden for udarbejdelse af denne lokalplan er et konkret ønske om at etablere bebyggelse til erhvervsformål med maksimalt èn dagligvarebutik, der bliver en del af et af Ryomgårds centerområder, hvor dagligvarebutikker er placeret. Indenfor centerområdet kan der etableres i alt 4500 m 2 til butiksformål m 2 af disse kan benyttes til udvalgsvarebutikker og 3000 m 2 kan benyttes til dagligvarebutikker m 2 er anvendt af den eksisterende dagligvarebutik på modsatte side af Vestergade. Lokalplanens formål Formålet med lokalplanen er at sikre, at lokalplanområdet fremadrettet kan omfatte en dagligvarebutik. Butikken skal i sammenhæng med den tilstødende dagligvarebutik syd for Vestergade fremstå som et samlet centerområde. Da området har en meget synlig placering ved Ryomgaards hovedgade, Vestergade, er det endvidere et formål at regulere bebyggelse, skiltning, parkering m.v., således, at placering og udformning sker i harmoni med omgivelserne. Området som der ser ud forud for udarbejdelsen af lokalplanen. Der er derfor i lokalplanen stillet krav til udformningen og indretningen af parkeringsarealerne. Der er ligeledes krav til overkørsler til og fra Vestergade, således at trafiksikkerheden er optimal for både billister og for de bløde trafikanter. FOTO FRA OMRÅDET PLANGRUPPEN 6

8 Redegørelse Det er desuden et formål med lokalplanen, at fastlægge bestemmelser der skal sikre, at dagligvarebutikkens facade og ikke mindst beplantning mod Vestergade fremadrettet bidrager positivt til det samlede indtryk. Lokalplanens indhold Det ca m² store areal beliggende på Vestergade i Ryomgård udlægges til dagligvarebutik. Der kan maksimalt etableres 1000 m 2 bruttoetageareal inden for lokalplanområdet. Området er ved lokalplanens udarbejdelse privat ejet. Lokalplanområdet skal også fremadrettet vejbetjenes fra Vestergade via to overkørsler. Den vestlige overkørsel skal benyttes til indkørsel og den østlige til udkørsel. Det er hensigten at skabe en visuel sammenhæng mellem den eksisterende dagligvarebutik syd for Vestergade og den nye dagligvarebutik. Derfor er der i lokalplanen bestemmelser der sikrer, at dagligvarebutikken udformes i et formsprog der harmonerer med den eksisterende butiksbebyggelse. Ny bebyggelse skal opføres med alle synlige facader som muret byggeri i gule teglsten. Taget skal udformes tilnærmelsesvist fladt eller med symmetrisk saddeltag. Bygningen må maksimalt gives en højde på 8,5 m. Dele af facaden kan beklædes med andre materialer end tegl. Mindre bygninger, så som kundevognsskure, kan udføres i andre materialer og med en anden tagkonstruktion. Der fastlægges en maksimal bebyggelsesprocent på 60 % for lokalplanområdet. Dagligvarebutikken skal placeres tilbagetrukket på grunden, delvist indbygget i den bagvedliggende skrænt. Indgangspartiet skal placeres i den vestlige del af bygningen. Der skal etableres et større forareal i forbindelse med indgangspartiet, som skal friholdes for parkering, og kan anvendes til bl.a. udendørssalg. Arealer til udendørssalg må ikke indhegnes med faste eller flytbare hegn. Forarealet skal forbindes med en sti for fodgængere med forbindelse til Vestergade. Visualisering af princippet for hvordan dagligvarebutikken indplaceres på grunden 7

9 Skråninger tilplantet med vedbend. Forslag til lokalplan nr. 387 Redegørelse N Begrønnet støjafskærmning mod nabo Levende hegn P-pladser KORTBILAG UDARBEJDES AF RÅDGIVER I Indkørsel Pylon Sti DAGLIGVAREBUTIK VEDLAGT ER LOKALPLAN FOR LIGNENDE OMRÅDE TIL INSPIRATION H H Vogne P-pladser P-pladser P-pladser P-pladser Bøgepur m. opstammede træer VAREGÅRD Udkørsel Begrønnet plankeværk mod nabo med støjafskærmning 8 KORTBILAG 3 Illustrationsplan. Målforhold 1:500 Illustrationsplanens viser et eksempel på, hvordan området kan komme til at se ud Illustrationsplan Målforhold: 1:

10 Redegørelse I lokalplanen fastlægges bestemmelser der skal sikre, at parkeringsarealerne indrettes med optimal trafiksikkerhed. Parkeringsarealerne er placeret mellem dagligvarebutikken og Vestergade og skal begrønnes med en lav hækbeplantning. Langs Vestergade skal der i hækbeplantningen etableres flere enkeltstående træer, som skal markere vejens forløb. Antallet af parkeringspladser fastlægges i overensstemmelse med de i kommuneplanen fastlagte retningslinjer for etablering af parkering. Der skal som minimum etableres to handicapparkeringspladser tæt på indgangen. Udearealer skal i princippet indrettes som vist på illustrationsplanen på modstående side. Det er en forudsætning for etablering af dagligvarebutikken, at der sker en sammenlægning eller en arealoverførsel mellem de enkelte matrikler, således at bebyggelsesprocenten overholdes. Der er udarbejdet en vandforvaltningsplan i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget. Vandforvaltningsplanen har til formål at sikre at afstrømning af regnvand fra lokalplanområdet forsinkes på grunden, således at det neddroslet kan afledes til offentlig kloak. Vandforvaltningsplanen kan ses på side 16 samt på kortbilag 4. I forbindelse med udarbejdelsen af planforslagene er der udarbejdet en støjrapport der konkluderer, at der kan ske vareindleveringer mandag til lørdag indenfor normal åbningstid ( ), såfremt der bliver etableret tilstrækkelig afskærmning af varegården samt støjhegn mod den østlige naboejendom. Dog maksimalt 15 vareleverancer i døgnet. Lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning Syddjurs Kommuneplan 2013 Hovedstruktur Det fremgår af Kommuneplanens hovedstruktur, at der indenfor bymidteafgrænsningen i Ryomgård er mulighed for etablering af op til m 2 til butiksformål. Opgørelsen fra 2009 viser, at der i alt er etableret 9613 m 2 til butik. Dermed er der mulighed for etablering af ÿderligere m 2 til butiksformål i Ryomgård. Lokalplanområdet ligger bynært med kort afstand til kommunale service funktioner som skole, børnehave, ældrecenter o. lign. Rammebestemmelser Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanens rammeområde 5.1.C4, der er udlagt til centerområde med mulighed for indplacering af detailhandel. Der kan i alt etableres 3000 m 2 til dagligvarebutikker og 1500 m 2 til udvalgsvarebutikker. Nedenstående rammebestemmelser er gældende for området frem mod den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 8, som er gengivet bagerst i nærværende lokalplan: Rammeområdebetegnelse: 5.1.C4 - ( fremadrettet 5.1.C6) Plannavn: Centerområde omkring Vestergade 63 og 98 Generel anvendelse: Specifik anvendelse: Centerområde Bycenter 9

11 Redegørelse Fremtidig zonestatus: Eksisterende zonestatus: Byzone Byzone Max. bebyggelsesprocent: (%) 60 % Beregningsmetode for bebyggelsesprocent Max. antal etager: Max højde (m): Den enkelte ejendom 2,5 etager Højst 8,5 m Min. tilladte miljøklasse 2 Max tilladte miljøklasse 3 Notat - Områdets anvendelse Max. bruttoetageareal for butikker: Dagligvarebutikker: 3000 m 2 Udvalgsvarebutikker 1500 m 2 Notat - Bebyggelsens omfang og udformning Max. antal etager: 3, hvoraf øverste etage er udnyttet tagetage med symmetrisk saddeltag. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser, hvad angår bestemmelsen om rammeområdets afgrænsning, hvorfor der sideløbende med lokalplanen fremlægges et forslag til et kommuneplantillæg, der indeholder de for lokalplanen nødvendige ændringer. Det er vurderet, at ændringen ikke er så væsentlig, at der skal indkaldes forslag og ideer jf. planlovens 23 c. 5.1.E4 N 5.1.E3 5.1.B6 5.1.B5 5.1.B1 5.1.E2 5.1.C4 5.1.O2 5.1.C2 5.1.B4 5.1.E5 5.1.E1 Eksisterende rammeafgrænsning 1:4000 Tillæg til Syddjurs Kommuneplan 2013 Det er en forudsætning for lokalplanen, at kommuneplanens rammeafgrænsning for området ændres og der er udarbejdet et tillæg nr. 8, som er gengivet bagerst i lokalplanen. De fremtidige bestemmelser for kommuneplanrammen er fortsat gældende uændret. Den fremtidige kommuneplanramme fremgår derfor af skemaet t, Syddjurs Kommune 10

12 Redegørelse ovenfor samt i kommuneplantillæg nr. 8. Fremadrettet benævnes kommuneplanrammen, der også omfatter lokalplan nr. 387, med betegnelsen 5.1.C6. Som konsekvens af, at afgrænsningen af rammeområde 5.1.C4 for centerformål ændres, ændres afgrænsningen for det tilliggende rammeområde til boligformål ramme nr. 5.1.B1. Rammeområde 5.1.B1 benævnes fremadrettet 5.1.B20. Rammebestemmelser for 5.1.B20 fortsat gældende uændret 5.1.E4 N 5.1.E3 5.1.B6 5.1.B5 5.1.B E2 5.1.C6 5.1.O2 5.1.C2 5.1.B4 5.1.E5 5.1.E1 Lokal Agenda 21 - KLIMA Rammeafgrænsning i henhold til kommuneplantillæg nr. 8 1:4000 I henhold til Syddjurs Kommunes klimastrategi skal de lokale Agenda 21 målsætninger indtænkes i al fremtidig planlægning. Nedenstående retningslinjer er indarbejdet i Syddjurs Kommuneplan Al ny boligbebyggelse skal leve op til energiklasse Offentlige institutioner og fritidsfaciliteter placeres således, at transportbehovet minimeres, og således at man kan nå frem uden bil. Placering af bebyggelsen og beplantningen skal ske under hensyntagen til solen og udnyttelsen af passivsolvarme. Tage bør derfor orienteres således at der kan anvendes solcelleanlæg. Lokalplanen giver mulighed for etablering af anlæg til solenergi. Befæstede arealer reguleres således, at andelen af nedsivning af overfladevand og regnvand til grundvandet, er størst mulig. Syddjurs Spildevand stiller på denne placering krav om droslet udledning til den kommunale fælleskloak. Der er i forbindelse med udarbejdelsen af planforslaget udarbejdet en vandforvaltningsplan, der skal sikre etableringen af et forsinkelsesbassin på arealet. Se evt. side 17 samt bilag 4. Gældende lokalplaner & Byplanvedtægter Området er delvist omfattet af lokalplan nr. 55 Rammelokalplan for center- og boligområde i Ryomgård. Rammelokalplanen udlægger området til center og 11

13 Redegørelse erhvervsformål. Lokalplanen er udarbejdet af Midtdjurs Kommune og vedtaget i Lokalplan nr. 55 fastlægger rammerne for fremtidige lokalplaner og er således ikke byggeretsgivende. Desuden er lokalplan nr. 387 i konflikt med opdelingen i delområdet, da området til centerformål udvides mod øst. Ved den endelige vedtagelse af nærværende lokalplan, ophæves lokalplan nr. 55 for den del, der er omfattet af nærværende lokalplan. Internationale Beskyttelsesområder habitatdirektivet I 1992 vedtog Det Europæiske Råd habitatdirektivet, Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992, om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter. Baggrunden for direktivet er, at EU ønsker at sikre den biologiske mangfoldighed gennem bevarelse af naturtyper (habitater) samt plante- og dyrearter af betydning for fællesskabet inden for medlemsstaternes områder. Arterne der skal beskyttes er beskrevet på habitatdirektivets bilag II, IV og V. Habitatdirektivet har til formål at fremme biodiversiteten, ved at definere en fælles ramme for beskyttelsen af arter og naturtyper, der er af betydning for EU. Dette sker hovedsagligt gennem udpegning af særlige bevaringsområder, habitatområderne. I habitatområderne skal der sikres eller genoprettes en gunstig bevaringsstatus for de arter eller naturtyper som området er udpeget for. Denne lokalplan påvirker ikke Natura 2000-områder, i eller uden for kommunen, der er omfattet af Habitatsdirektivet. Bilag IV arter I habitatdirektivets bilag IV er opført dyre- og plantearter af fællesskabsbetydning, der kræver streng beskyttelse. Der skal træffe foranstaltninger, der sikrer de nævnte arters naturlige udbredelsesområde. Dyrene må fx ikke fanges ind, deres æg ikke indsamles og deres yngle- og rasteområde må ikke ødelægges. Der er ikke registreret Bilag IV-arter i området. 12 Naturbeskyttelsesloven Lokalplanområdet er ikke omfattet af beskyttelser i henhold til Naturbeskyttelsesloven. Museumsloven - Arkæologiske forhold Museumsloven pålægger kommunen at inddrage det lokale museum i lokalplanlægningen med henblik på, at der i høringsfasen kan gennemføres en forundersøgelse med hensyn til eventuelle bevaringsværdier. For Syddjurs Kommunes område varetages opgaverne efter museumsloven af Museum Østjylland, Stemannsgade 2, 8900 Randers C, tlf Når Museum Østjylland har modtaget en anmodning, skal det fremkomme med en udtalelse med stillingtagen til, hvorvidt det arbejde, som anmodningen vedrører, indebærer en risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder. Forud for iværksættelse af enhver form for jordarbejde skal der i henhold til Museumslovens ske orientering af Museum Østjylland om det påtænkte jordarbejde.

14 Redegørelse Såfremt der under bygge- og anlægsarbejder i området påtræffes jordfaste fortidsminder, danefæ eller andre forhistoriske spor, skal det anmeldes til Museum Østjylland. Fredsskov I henhold til lov om skove er alle kommunale skove pålagt fredsskov pligt. Fredsskovspligten kan i visse tilfælde ophæves på arealer der ønskes anvendt til andet formål. Med visse undtagelser skal der stilles sikkerhed for etablering af erstatningsskov. Der er ikke indenfor lokalplanområdet registreret fredskov. Detailhandel I henhold til planlovens 15, stk. 8, skal der redegøres for anvendelsen af de enkelte butiksbygninger. I henhold til Syddjurs Kommuneplan 2013 kan der er Ryomgård samlet set etableres butikker med et bruttoetageareal på m 2. Af disse er der ved lokalplanens udarbejdelse etableret i alt 9613 m 2 bruttoetageareal til butiksformål. Indenfor rammeområde 5.1.4C er der mulighed for etablering af i alt 3000 m 2 bebyggelse til dagligvarebutikker og 1500 m 2 til udvalgsvarer. Der er i forvejen indenfor rammeområdet etableret en dagligvarebutik med et bruttoetageareal på 1851 m 2. Den enkelte butik må ikke overstige et bruttoetageareal på 1000 m 2. Lokalplan nr. 387 giver mulighed for etablering af i alt 1000 m 2 bruttoetageareal til dagligvarebutik. Butiksbebyggelse Og Bymiljø I henhold til planlovens 16 stk. 6 skal der redegøres for anvendelsen af de enkelte butiksbygninger og for butiksbebyggelsens påvirkning af bymiljøet, herunder den eksisterende bebyggelse, friarealer og trafikale forhold. Butiksbebyggelsens påvirkning af bymiljøet vurderes at være positiv, da bebyggelsen placeres tilbagetrukket fra Vestergade. Dermed etableres der foran butikken et bymiljø med parkering og indgang til dagligvarebutikken. Forløbet langs Vestergade markeres med beplantning i form af enkelt stående træer med underbeplantning, ligesom sti med forbindelse til Vestergade anlægges med særlig belægning. Lokalplanens bestemmelser omkring byggeriets udformning og materialer sikrer, at bebyggelsen udføres i lignende materialer og stil der er tilpasset den omkringliggende butiksbebyggelse. Skiltning Skiltevejledning for Syddjurs Kommune er udarbejdet som retningsgivende for administration af skiltning. Med nærværende lokalplan gælder følgende bestemmelser for skiltning: Der kan på facaden mod Vestergade etableres et skilt i forbindelse med indgangen til dagligvarebutikken. Skiltet kan fremstå med både navnetræk og logo og med en maksimal bogstavhøjde på 70 cm og en maksimal logo højde på 100 cm. Facadeskilte skal opsættes med enkeltopsatte bogstaver. Maksimalt 50% af vinduesflader må afblændes. Afblænding skal foretages med folie eller lignende der placeres på vinduets inderside. Afblænding kan placeres i vinduets brystning og evt. i vinduets overparti. Der må ikke skiltes på facaderne med produktreklamer og der må ikke opsættes pladeskilte, bannere, rulleskilte, digitale skilte og lignende på facaderne. Der kan opsættes max. 3 væghængte 13

15 Redegørelse skiltestandere i formatet 70 x 100 cm, der må fremstå med dagligvarebutikkens egne reklameskilte/slagtilbud. Skiltestanderne skal hænge samlet med en maks indbyrdes afstand på 30 cm. Ved Vestergade kan der opstilles en pylon med en maksimal højde på 4 m målt i forhold til et niveauplan fastlagt af byggemyndigheden. Pylonens bredde må maksimalt udgøre 1/3 af højden. Pylonen må fremstå med logo, navnetræk og åbningstider og må ikke placeres indefor oversigtsarealer. Alle skilte typer skal udføres i ikke reflekterende materialer og ikke i effekt-, fluoriserende- eller selvlysende farver. Facadeskilte må belyses på tre forskellige måder. Enten ved at facadeskilte de enkelt opsatte bogstaver og logo afgiver lys, ved at belyse de enkelt opsatte bogstaver og logo med en bagvedliggende lyskilde eller ved indirekte belysning af ikke blændende spots, der afgiver hvidt eller gulligt lys. Pyloner må kun afgive lys i navnetræk og logo. Alternativt kan der vælges en løsning hvor pylonen belyses indirekte med ikke blændende jordspots, der afgiver hvidt eller gulligt lys. Alle former for skiltning skal udføres i overensstemmelse med Sydddjurs Kommunes skiltepolitik 2013, og der skal forud for opsætning meddeles tilladelse fra byggemyndigheden og/eller vejmyndigheden i Syddjurs Kommune. Miljøklasse Syddjurs Kommune skal sikre, at der ikke udlægges støjfølsomme områder i støjramte områder. Der henvises til en nærmere beskrivelse af miljøklassen i Miljøministeriet Håndbog om Miljø og Planlægning fra november ISBN Lokalplanen udlægger området til centerformål med mulighed for placering af virksomheder i miljøklasse 1-3. Afstand til nærmeste følsomme bebyggelse fra en virksomhed i miljøklasse 3 skal derfor være 50 m. De omkringliggende områder er udlagt til boligformål og dette medfører, at ikke hele dagligvarebutikken kan opføres i indenfor miljøklasse 3. På arealer beliggende tæt på boliger vil miljøkravene til virksomheden være skærpede. For en nærmere beskrivelse af miljøklasserne henvises til Miljøministeriets Håndbog om Miljø og Planlægning fra november Støj Syddjurs Kommune skal sikre, at støjbelastede områder ikke udlægges til støjfølsom anvendelse. Støj omfatter virksomhedsstøj, trafikstøj og støj fra fritidsaktiviteter mv. Syddjurs Kommune er endvidere forpligtet til at sikre, at støjpåvirkningen i eksisterende områder eller områder, der overgår til anden anvendelse, ikke overstiger Miljøstyrelsens anbefalede grænseværdier for støj. Grænseværdierne for støjpåvirkningen i naboområder til dette lokalplanområde fastsættes i forhold til Miljøstyrelsens vejledende værdier for arealanvendelsen Centerformål og Boligformål Se mere herom på Miljøstyrelsens hjemmeside eller i den gældende Kommuneplan for Syddjurs Kommune. (P.t. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5, 1984) 14 Støj fra trafik Lokalplanområdet er påvirket af støj fra Vestergade. For at overholde de i Kommuneplanen fastlagte støjbestemmelser, skal bygherren kunne dokumentere, at det maksimale støjniveau fra vejtrafikken ikke overstiger de vejledende grænseværdier for arealanvendelsen Boligområder og offentlige formål.

16 Redegørelse Der er ikke foretaget trafiktællinger på denne del af Vestergade, men derimod på Vestergades forlængelse mod vest, Klemstrupvej. Mellem Klemstrupvej og lokalplanområdet er der kun en enkelt sidevej, nemlig Bøjstrupvej mod Marie Magdalene. Trafikbidraget fra Bøjstrupvej forventes at være begrænset, og fordele sig nogenlunde ligeligt mod øst og vest. Trafikken på Klemstrupvej vurderes derfor at kunne bruges som indikator for trafikken forbi lokalplanområdet. Ud fra trafiktallene er der foretaget en overslagsberegning af støjniveauet. Lokalplanen giver mulighed for en facadelinie 15 meter fra vejskel, og med denne afstand vurderes støjen på bygningsfacaden med god margin at holde sig under 57 db. Miljøstyrelsen har opstillet følgende vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj i forskellige typer områder: Boligområder og Offentlige formål (hospitaler, uddannelsesinstitutioner, skoler, boligbebyggelse, daginstitutioner m.v.) Rekreative områder i eller nær byområder (parker, kolonihaver, nyttehaver, turistcampingpladser) Rekreative områder i det åbne land (sommerhusområder, grønne områder, campingpladser o.l.) Liberale erhverv m.v. (hoteller, kontorer m.v.) L den 58 db L den 58 db L den 53 db L den 63 db Herover vises de vejledende grænseværdier for støjbelastning og for maksimalværdier af støjniveau målt udendørs. Tallene er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i db(a) som funktion af tidsrum og områdetype. L den er en sammenvejning af støjen i tidsperioderne dag, aften og nat. (Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2007 Støj fra veje ) Vej- og PARKERING Lokalplanområdet vejbetjenes fra Vestergade. Interne fordelingsveje og parkeringsarealer indrettes og anlægges i henhold til illustrationsplanen side 8. Trafikken på parkeringspladsen skal ensrettes. Derfor skal der etableres tilkørsel ved den vestlige overkørsel fra Vestergade og frakøres via den østlige overkørsel. Der skal sikres en forbindelse for gående fra Vestergade til dagligvarebutikkens indgang, i princippet som vist på kortbilag 3, hvor stien for bløde trafikanter har forbindelse til et eksisterende helleanlæg, som giver fodgængerne mulighed for at passere på tværs af butiksområdet over Vestergade. Syddjurs Kommuneplan Retningsliner omkring parkering. Dagligvarebutik: 1-1,5 (maks.: 4) parkeringspladser pr. 100 m 2 Overskudsjord og byggeaffald Bortskaffelse af overskudsjord skal ske i overensstemmelse med Syddjurs Kommune regulativ for erhvervsjord. Overskudsjord skal så vidt muligt forblive indenfor lokalplanområdet. Jordforurening JORDFORURENING Fra 1. januar 2008 er alle byzonearealer som udgangspunkt områdeklassificerede Reglerne for anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord herfra fremgår af jordflytningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr af 12. december 2007 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord)hvis bygherre i forbindelse med bygge- eller jordarbejde støder på forurenet jord, skal arbejdet standses i henhold til 71 i Lov om forurenet jord. Forureningen skal 15

17 Redegørelse anmeldes til Syddjurs Kommune og arbejdet må først genoptages efter 4 uger, eller når kommunen har taget stilling til om der skal fastsættes vilkår for arbejdet. Der er registreret forurening indenfor et område, der tilgrænser lokalplanområdet og som stammer fra en tidligere anvendelse til tankstation. Området er kortlagt på vidensniveau 2. Indenfor lokalplanområdet er der registreret en forurening, der er udgået ved kortlægning. Denne forurening stammer ligeledes fra den tidligere anvendelse til tankstation. Området er udgået ved kortlægning, da der i 2007 blev oprenset på arealet efter tankstationen. Al håndtering af jord skal anmeldes og udføres i overensstemmelse med Syddjurs Kommunes Regulativ for jordstyring, Regulativets formål er at sikre, at jord sorteres og håndteres som affald. Envidere er formålet at sikre at styring af forurenet jord sker efter gældende regler samt at definere og udpege områder hvor der kan forekomme lettere forurenet jord. 16 region Midtjylland, Syddjurs Kommune Forsyningsforhold Registrerede forureninger i og omkring lokalplanområdet. Varmeplan Der er tilslutningspligt til Ryomgård Fjernvarmeværk og ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning efter forsyningens retningslinier. Vandforsyning Området er beliggende indenfor Ryomgård Vandværks forsyningsområde og forsynes med drikkevand herfra. Spildevand og overfladevand Området er omfattet at spildevandsplan for Ryomgård ved Syddjurs Spildevand A/S. VANDFORVALTNINGSPLAN Befæstede arealer reguleres således, at andelen af nedsivning af overfladevand og regnvand til grundvandet, er størst mulig. Der er udarbejdet en vandforvaltningsstrategi for lokalplan området, der redegør

18 Redegørelse for håndtering af regnvand ved de tre følgende scenarier. - Hverdagsregn er beskrevet som regnhændelser hvor der falder 140 liter regnvand pr sekund pr. hektar ved regnskyl af 10 minutters varighed. Dette er anført som en to års hændelse. For en to års hændelse vil det være nødvendigt med en bassinvolumen på 43 m 3. Ved femårs hændelse er den nødvendige bassinvolumen 31,6 m 3. - Designregn er beskrevet som 5 års hændelser jf. regnformler fra SVK16. Regnintensiteten er beskrevet som tilfælde hvor der falder 69 liter regnvand pr. sekund pr hektar. Den nødvendige bassinvolumen er i dette tilfælde 43,2 m 3 - Skybrud defineres som hændelser hvor der falder mere end 15 mm regn på 30 minutter. Dette svarer til at der falder 83 liter regnvand pr. sekund pr hektar i 30 minutter og medfører et bassinvolumen på 36,6 m 3 De anvendte forudsætninger til beregning af hvor stort et overløbsbassin der skal etableres på ejendommen er, at der skal være et udløbsflow på max. 5 liter pr. sekund og der må maksimalt ske et overløb ved 5 års hændelser. Ud fra ovenstående forudsætninger kan det konkluderes, at der på ejendommen etableres et forsinkelsesbassin på 43,2 m 3. I forbindelse med vandforvaltningsstrategien er der fastlagt krav til indretning at parkeringsarealet således det sikres at vandet forbliver på parkeringsarealet og ledes via afløbsriste i belægningen til regnvandsbassinnet, der placeres under belægningen. Se evt. bilag 4, hvor principperne for indretning af parkeringsarealet er gengivet. Servitutter Af servitutoversigten fremgår de registrerede servitutter, som kan have betydning for bygge- og anlægsarbejdet inden for lokalplanområdet. Matr. nr. 1rg og 1oq Ryomgaard Hgd, Marie Magdalene: Tinglyste servitutter: Dok. om højdebegrænsning Om pligt til, at bevoksning og genstande mod Vestergade ikke må være højere end 1 meter. Servitut Respekteres med lokalplanens indhold Fjernelsesdeklaration Om fjernelse af anlæg indefor vejbyggelinie i tilfælde af vejudvidelse. /rådighedsservitut. Påtaleret: Syddjurs Kommune Uden betydning for lokalplanens indhold. Aflyses ikke Aflyses ikke Private byggeservitutter og tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanens indhold, fortrænges af lokalplanen iht. planlovens 18. Andre private servitutter kan eksproprieres efter planlovens 47, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af planen. 17

19 Redegørelse Miljøvurdering I henhold til 3 stk. 1, nr. 1, i lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr af ) skal der udarbejdes en miljøvurdering, når der i medfør af planloven tilvejebringes lokalplaner. Såfremt lokalplanen omfatter et mindre område på lokalt plan skal der kun udarbejdes en miljøvurdering, hvis planen antages at have væsentlig indvirkning på miljøet, efter miljøvurderingslovens 4, stk. 3. Er planen omfattet af 3 og 4, skal der udarbejdes en miljøvurdering, hvis det antages at planen har væsentlig indvirkning på miljøet. Der er udarbejdet en screening for miljøpåvirkning. Lokalplanen giver mulighed for ændring af et mindre område til dagligvarebutik med tilhørende parkering. Det er på baggrund af screeningen vurderet, at ændringerne ikke vil betyde en væsentlig indvirkning på miljøet. Da lokalplanen omfatter et mindre område på lokalt plan, og ændringerne ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, og lokalplanen ikke omfatter projekter som er nævnt i lovens bilag 3 og 4, er det Syddjurs Kommunes vurdering, at lokalplanen ikke skal miljøvurderes. Oplysningerne om afgørelsen om miljøvurdering samt klagevejledning herom offentliggøres sammen med bekendtgørelsen af nærværende lokalplanforslag. Den nærmere vurdering af lokalplanens virkning på miljøet kan fås ved henvendelse til Syddjurs Kommune. Tilladelser eller dispensationer fra Syddjurs kommune og andre myndigheder Lokalplanens virkeliggørelse er ikke afhængig af tilladelser fra andre myndigheder end Syddjurs Kommune. Lokalplanens tilvejebringelse Denne lokalplan er udarbejdet i perioden fra marts til oktober 2014 Byrådet har den godkendt lokalplanen som forslag. Forslaget fremlægges i otte ugers i offentlig høring i perioden fra den til den I høringsperioden kan borgere og foreninger m.fl. fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser. Lokalplanforslaget er offentligt bekendtgjort den i Adresseavisen Syddjurs, der omdeles hver tirsdag til samtlige husstande i Syddjurs Kommune. Samtidig med offentliggørelsen er forslaget fremsendt til ejere, lejere og brugere af ejendomme i og omkring lokalplanområdet, samt en række myndigheder og foreninger m.fl. Der afholdes offentligt borgermøde om lokalplanforslaget og det tilhørende forslag til kommuneplantillæg kl. 17:00, mandag den på Posthuset, Nordre Ringvej 7b i Ryomgaard. 18

20 Redegørelse Lokalplanforslaget kan ses på kommunens hjemmeside på planforslag, samt på Miljøministeriets hjemmeside for fysisk planlægning på www. plansystem.dk. Bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser skal være Syddjurs Kommune i hænde senest den , inden for åbningstiden. Bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser kan sendes skriftligt med almindelig post til Syddjurs Kommunes hovedpostadresse: Syddjurs Kommune, Hovedgaden 77, 8410 Rønde, eller med til kommunens -adresse: Herefter tager Byrådet endelig stilling til lokalplanen og vurderer, om der skal ske ændringer som følge af de indkomne bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser, eller om forslaget skal vedtages endeligt uden ændringer. Når lokalplanen er vedtaget endeligt i Byrådet vil den endelige lokalplan være gældende fra og med den dato hvor den endelige vedtagelse offentliggøres i avisen. Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af Byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan, jf. planlovens 17, stk. 1. Der gælder efter planloven et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Dette gælder også bebyggelse og anvendelse der er i overensstemmelse med forslaget. Det skyldes, at forslaget kan blive ændret under processen. Efter udløbet af indsigelsesfristen kan Byrådet dog tillade, at en ejendom bebygges eller udnyttes i overensstemmelse med forslaget, hvis følgende forudsætninger er opfyldt, jf. 17, stk. 2 og 3. At lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen. At der ikke er tale om lokalplanpligtigt byggeri, at Miljøministeriet ikke har nedlagt veto og at der ikke er tale om overførelse til byzone og sommerhusområde. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra lokalplanforslagets offentliggørelse og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst i ét år. 19

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Her kan du se planforslagene www.syddjurs.dk/planforslag www.plansystem.dk

Her kan du se planforslagene www.syddjurs.dk/planforslag www.plansystem.dk Offentlig bekendtgørelse den 3. november 2015 af Forslag til Lokalplan nr. 395 for område til hotel, ferie-, kursus- og konferencecenter og til sommerhusområde ved Fuglsø og Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og Kommuneplantillæg nr. 14 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og Kommuneplantillæg nr. 14 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 R I N G E L M O S E S K O V 3.12.R5 3.14.O3 Ny ramme E G E N S V I G Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Rekreativt område, Nappedam Bådehavn HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 23

Forslag til kommuneplantillæg nr. 23 Version 22.10.2015 6.14.O2 6.10.BE4 Forslag til kommuneplantillæg nr. 23 til Syddjurs Kommuneplan 2013 For blandet bolig- og erhvervsområde i Koed Yderligere information kan fås hos: HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej Offentlig bekendtgørelse den 8. november 2016 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 399 Etageboliger ved Molsvej i Rønde med tilhørende kommuneplantillæg nr. 21 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR Byrådet i Syddjurs Kommune besluttede den 26. februar 2014 at vedtage nedennævnte planer endeligt. Esmarcksvej

LOKALPLAN NR Byrådet i Syddjurs Kommune besluttede den 26. februar 2014 at vedtage nedennævnte planer endeligt. Esmarcksvej Axel Munchsve Frederikslundvej Offentlig bekendtgørelse den 11.03.2014 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 376 for boligområde ved Frederikslundvej i Ryomgård og til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 59. til Ebeltoft Kommuneplan 1997 Område til institutioner og offentlige formål, Ebeltoft by

Kommuneplantillæg nr. 59. til Ebeltoft Kommuneplan 1997 Område til institutioner og offentlige formål, Ebeltoft by til Ebeltoft Kommuneplan 1997 Område til institutioner og offentlige formål, Ebeltoft by Hvad er et Kommuneplantillæg? Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedpostadresse:

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 2

Forslag til kommuneplantillæg nr. 2 Offentlig bekendtgørelse den 11.10 2016 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 2 til Syddjurs Kommuneplan 2016 - Justering af rammeområde 3.2.B1 (boligområde) ved Gåsebakken i Ugelbølle. Forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 1

Forslag til kommuneplantillæg nr. 1 Offentlig bekendtgørelse den 11.10 2016 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 til Syddjurs Kommuneplan 2016 - Justering af rammeområde 3.2.B10 (boligområde) i Ugelbølle Øst. Forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-0306 PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I ndhold BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke.

Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke. Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke. Byrådet i Syddjurs Kommune besluttede den 26.03.2014

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 268 Område til butikker ved Vestergade / Vestre Boulevard i Grindsted

Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 268 Område til butikker ved Vestergade / Vestre Boulevard i Grindsted Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 268 Område til butikker ved Vestergade / Vestre Boulevard i Grindsted November 2016 Forord Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige

Læs mere

Tillæg nr. 32 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 32 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 32 til Rammeområde 41.B11 og 41.OF4 Boligområde ved Baunetoften og Gilmosevej i Tjørring. Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Offentlig bekendtgørelse den 10.02.2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 390 for boligområde ved Eskerodvej, Hornslet og til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs Kommune besluttede den 28.

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan Centerområde i Rådhuscentret

Lokalplan Centerområde i Rådhuscentret Lokalplan 11-54 Centerområde i Rådhuscentret LOKALPLAN NR. 11-54 FOR ET CENTEROMRÅDE I RÅDHUSCENTRET I VOJENS BY NOVEMBER 1997 LOKALPLANLÆGNING Lokalplan nr. 11-54 for Rådhuscenteret i Vojens by Dette

Læs mere

Forslag til lokalplan 98 er i høring

Forslag til lokalplan 98 er i høring Herlev Bygade 90 2730 Herlev 13. januar 2015 Journalnr. 163-2014-23143 Forslag til lokalplan 98 er i høring Kommunalbestyrelsen i Herlev Kommune har den 10. december 2014 vedtaget at sende forslag til

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Lokalplan nr. 132 For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...5 Lokalplanredegørelse...6 1. Lokalplanområdets beliggenhed...6

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E.01.01. Visborgvej Glerup By, Visborg Hadsund By, Hadsund N58 Hadsund By, Hadsund 28 Hadsund By, Hadsund Dalsgård Hgd., Vive N57 HADSUND BYRÅD AUGUST 2002 1 Område til erhverv

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr Offentlig debat Planenerne har været fremlagt til otte ugers offentlig debat i perioden til

Lokalplan nr Offentlig debat Planenerne har været fremlagt til otte ugers offentlig debat i perioden til Offentlig bekendtgørelse den 04.08 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 375 - Karpenhøj og til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs Kommune besluttede den 24.06. 2015 at vedtage nedennævnte

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Version 16.03.2010 Hovedvejen Randersvej 3.E.1 12.12.R3 3.B.23 12.12.R9 Troldbækken 8.S.2 til Syddjurs Kommuneplan 2009 Forlystelsesparken Djurs Sommerland ved Nimtofte Yderligere information kan fås hos:

Læs mere

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 3. februar 2017 forslag til den 4. april 2017 Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE:

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-04 Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE SIDE Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere

Lokalplan nr. 368 med Kommuneplantillæg nr. 29

Lokalplan nr. 368 med Kommuneplantillæg nr. 29 Offentlig bekendtgørelse d. 5. november 2013 - endelige vedtagelse af Lokalplan nr. 368 med Rekreativt område til undervisnings- kursus- og konferenceformål, Buddhistisk refugium ved Esby Byrådet besluttede

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st.

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP ST. Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. Indholdsfortegnelse KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Lokalplan nr. 147 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007 Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...4 Forhold

Læs mere

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg.

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning LOKALPLAN 63 MARIENLYST BØRNEINSTITUTION INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning REDEGØRELSE - Eksisterende forhold - Lokalplanens baggrund og indhold - Forhold til anden planlægning - Tilladelser fra andre myndigheder

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 10. september 2012 Offentligt bekendtgjort den 19. september 2012 Udarbejdet

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplan nr. 330 samt Tillæg nr. 36 til Kommuneplan for et område til offentligt formål (kirke, kirkehus og parkering) ved Tarm Kirke

Lokalplan nr. 330 samt Tillæg nr. 36 til Kommuneplan for et område til offentligt formål (kirke, kirkehus og parkering) ved Tarm Kirke Returadresse Land, By og Kultur - Sekretariat Toften 6 6880 Tarm land.by.kultur@rksk.dk Lokalplan nr. 330 samt Tillæg nr. 36 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til offentligt formål (kirke, kirkehus

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP

ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP INDHOLDET AF LOKALPLANFORSLAGET Kommunalbestyrelsen ønsker gennem nærværende lokalpian at fastlægge retningslinier for udvidelse af eksisterende håndværkerområde

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens

Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens 31 2013 Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Status Kladde Kommuneplan id 1486324 Tillæg nummer 31 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

FORSLAG TIL Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-C602 For et. område ved Brydes Allé, Assens By

FORSLAG TIL Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-C602 For et. område ved Brydes Allé, Assens By FORSLAG TIL Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-C602 For et område ved Brydes Allé, Assens By September 2017 Forslag til Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-C602 Forslag til tillæg nr 1 til Lokalplan nr.1-c602 er i

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 30. juni til 8. september 2010 2 Luftfoto forside - Copyright Aiolos Luftfoto

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Lokalplan 01-040-0002. Spangsbjerg Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Maj 2016 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.72 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT o GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 72 Lokalplan for et område til campingplads på Anholt. l jss J E2 *S ' ' : ' -"^ 2J

Læs mere

Forslag til lokalplan 98 med miljøvurdering samt tillæg 1

Forslag til lokalplan 98 med miljøvurdering samt tillæg 1 Forslag til lokalplan 98 med miljøvurdering samt tillæg 1 Forslag til lokalplan 98 for en bebyggelse med boliger og erhverv på Herlev Ringvej er sendt i offentlig høring fra den 16. december 2014 til den

Læs mere