Områder til golfbaner, hotel, konferencecenter og ferielejligheder samt boliger ved Gatten og Sjørup Sø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Områder til golfbaner, hotel, konferencecenter og ferielejligheder samt boliger ved Gatten og Sjørup Sø"

Transkript

1 Lokalplan nr Områder til golfbaner, hotel, konferencecenter og ferielejligheder samt boliger ved Gatten og Sjørup Sø December 2013

2 INDHOLD REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Lokalplanens områder og indhold Lokalplanens indhold Lokalplanens formål Sikring af offentlighedens adgang til naturen Beskrivelse af delområderne Området i øvrigt Ubebyggede arealer Vej-, sti- og parkeringsforhold Andre myndigheder og anden planlægning Kommuneplanen Eksisterende lokalplan samt tidligere forslag El-, Vand og varmeforsyning Spildevandsplanen Miljøforhold Landbrugsloven Zoneforhold Bonusvirkning Museumsloven Naturbeskyttelsesloven Lov om miljøvurdering af planer og programmer Tinglyste deklarationer BESTEMMELSER 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens område og zonestatus 3 Områdets anvendelse 4 Udstykning 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 6 Belysning 7 Bebyggelsens omfang og placering 8 Bebyggelsens udseende 9 Ubebyggede arealer 10 Meddelt landzonetilladelser (bonusvirkning) 11 Betingelser for at tage ny bebyggelse i brug 12 Ophævelse af lokalplan og servitutter 12 Grundejerforeninger 13 Vedtagelsespåtegning KORTBILAG 1. Lokalplanens afgrænsning 2. Delområder 3. Stier og parkering 4. Delområde B 5. Nyt byggefelt b i delområde B 6. Nyt byggefelt og tværprofil i delområde B 7. Byggefelter i delområde C & E 8. Illustration for adgang til Sjørup Sø 9. Visualiseringer for byggefelt b i delområde B

3 LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING TIL LOKALPLANEN På de følgende to sider beskrives processen for lokalplanens udarbejdelse og retsvirkninger. Lokalplanen indledes med en redegørelse, der beskriver baggrunden og formålet med lokalplanlægningen. Derefter følger en beskrivelse af lokalplanens forhold til kommuneplanen og den øvrige planlægning for området. Endelig følger lokalplanens bestemmelser og sidst kortbilag. Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, der fastlægger de fremtidige fysiske forhold inden for lokalplanens område. En lokalplan kan f.eks. indeholde bestemmelser om, hvad et område skal anvendes til, hvordan vej- og stisystem skal udformes, hvordan bebyggelsen skal placeres og udformes, hvor meget der må bygges, hvordan friarealerne skal disponeres og en lang række andre forhold. Lokalplanen kan være mere eller mindre detaljeret. Hvorfor udarbejdes en lokalplan? I Lov om planlægning er det bestemt, at der skal udarbejdes en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanenes virkeliggørelse, og når man ønsker at gennemføre større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten er, at disse dispositioner får en hensigtsmæssig udformning og sammenhæng med anden planlægning og eksisterende bebyggelse. MULIGHEDER VED LOKALPLANFORSLAGET Offentlig fremlæggelse Lokalplanforslaget er fremlagt som forslag for offentligheden i 8 uger i tidsrummet fra til og med d I den periode har borgerne mulighed for at komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer. Når offentlighedsperioden er slut, vurderer Byrådet i hvilken udstrækning, man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter kan planen vedtages endeligt. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Byrådet i Vesthimmerlands Kommune har efter screening af lokalplanforslaget vurderet at lokalplanforslaget ikke skal miljøvurderes. Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Skriftlig klage skal indsendes til Vesthimmerlands Kommune senest den Se vejledning hertil under afsnittet muligheder ved endelig vedtagelse af lokalplanen. MULIGHEDER VED ENDELIG VEDTAGELSE AF LO- KALPLANEN Klageadgang Når en lokalplan og en evt. tilhørende miljørapport er endeligt vedtaget, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet, hvis du mener, at der er truffet beslutninger i strid med lovgivningen. Det betyder, at du kan klage over retlige spørgsmål. Det er en forudsætning at lokalplanen skal være i overensstemmelse med kommuneplanen og til tider udarbejdes der samtidig med lokalplanen et tillæg til kommuneplanen. Er det tilfældet vil det fremgå i lokalplanen. Hvordan behandles en lokalplan? En lokalplan skal behandles efter Lov om planlægning. Bl.a. skal borgerne kunne tage stilling til lokalplanen og komme med indsigelser og ændringsforslag. Efter indsigelsesfristens udløb skal Byrådet tage endelig stilling til forslaget, herunder eventuelle indsigelser og ændringsforslag fra borgere og myndigheder. Disse kan medføre ændringer i forslaget. Når lokalplanen er endeligt vedtaget, bekendtgøres dette i dagspressen, og herefter er lokalplanen bindende for grundejere inden for området. Retlige spørgsmål er bl.a.: Om planen er tilvejebragt i overensstemmelse med Planlovens procedureregler om borgerinddragelse. - Om der er uoverensstemmelser mellem lokalplan og kommuneplan. - Om Planloven og kommuneplanen er fortolket korrekt. - Om et byggeprojekt er lokalplanpligtigt. - Om almindelige forvaltningsretlige regler vedr. habilitet, partshøring, og ligebehandling m.m. er fulgt. - Om kommunens afgørelse af, om lokalplanen er omfattet af kravet om miljøvurdering af planen er korrekt. Klager over en afgørelse har normalt ikke opsættende virkning, en udnyttelse sker på eget ansvar, da Naturog Miljøklagenævnet kan ændre afgørelsen. 3

4 LÆSEVEJLEDNING Skriftlig klage skal indsendes til: Vesthimmerlands Kommune på eller Himmerlandsgade 27, 9600 Aars. Kommunen videresender klagen til nævnet sammen med den afgørelse, der er klaget over, det materiale der er indgået i sagens bedømmelse og kommunens bemærkninger til sagen. Klage skal være indgivet inden 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt (normalt dagen efter den er afsendt). Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen. Den sidste klagedag slutter ved kontortids ophør, som er kl mandag, tirsdag og onsdag, kl. 17 om torsdagen og kl om fredagen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Nævnet opkræver et klagegebyr. Nævnet sender en opkrævning. Gebyrets størrelse kan ses på nævnets hjemmeside Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen, eller klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af nævnets kompetence. Ønskes et spørgsmål prøvet ved domstolene, skal sag anlægges inden 6 måneder fra den offentlige bekendtgørelse af planen. 4

5 R EDEGØR ELSE Luftfoto 2010 Sjørup Sø BAGGRUND FOR LOKALPLANLÆGNINGEN Indledning Denne lokalplan tilvejebringes for at muliggøre en fortsat udvikling af fritidsområdet ved Gatten som et område primært til golfspil, men også til motion og fritidsaktiviteter i bred forstand. Emne: Hvis Gattenområdet fortsat skal kunne??titel udvikles for fremtidens brugere er det nødvendigt, at der Sagsbehandler: også kan tilbydes andre aktivitetsmuligheder,??navn herunder de servicetilbud, der samlet Dato: kendes som fitness og wellness For området gælder siden 2001 Lokalplan nr. 100, Farsø Kommune, der også omfatter de to sommerhusområder med de karakteristiske Ahuse. For at lette administrationen fremover tilvejebringes en særskilt Lokalplan nr for de to sommerhusområder. Nærværende Lokalplan nr omhandler således de arealer, der anvendes til golfspil med tilhørende hotel og feriefritidsfunktioner samt boligområdet ved Sjørup Sø. Himmerlandsgade Aars Lokalplanen udløses af et ønske fra flere ejenmålestok: Tlf.: domsejere og samling 1:5500 om, dels en udbygning af områdets funktioner ved det nuværende hotel og administrationscenter. Dels skal planen sikre mulighed for at øge tilbuddene i området 5

6 REDEGØRELSE for etablering af ferielejligheder, restaurant og bolig i det delområde som hidtil ikke har været lokalplanlagt. Lokalplanens mulighed for at øge servicetilbud i området, understøttes i det faktum, at der i området, over en årrække fremover, skal være mulighed for at afvikle den internationale golfturnering, kendt som Made in Denmark. Lokalplanens områder og indhold. Lokalplanen omfatter 5 delområder, som vist på gengivelsen af kortudsnit herunder, hvoraf de to delområder C og E udgør områder med centerfunktioner, så som butikker, spisesteder og overnatningsmuligheder. For at orientere offentligheden om den planlagte udbygning fremlægges dette forslag til lokalplan. Delområde A er det største og omfatter den ældste del af områdets golfbaner. Delområde B omfatter helårsboligerne ved Sjørup Sø. Her samler lokalplanen hele området, og der gives mulighed for 2 supplerende udstykning. Delområde C omfatter det areal, der også fremover kan bruges til hotel og feriecenter 6

7 REDEGØRELSE samt øvrige funktioner til betjening af et fritidsområde. Området udvides mod nord for at skaffe større og bedre parkeringsforhold. Delområde D omfatter en oprindelig landbrugsejendom, der i dag anvendes som base for det tekniske materiel, der anvendes til at vedligeholde golfbanerne med. Området kommer fremadrettet til også at indeholde en mulighed for at etablerer sæsonboliger, for ansat personale ved Golfcenter og golfbaner Delområde E inddrager arealerne på Sjørup Søvej 27 A&B, der hidtil ikke har været lokalplanlagt. Planen giver mulighed for etablering af op til 10 ferielejligheder, én helårsbolig samt en mindre restaurant. Ejendommen har tidligere indeholdt en købmandshandel. Området generelt I kommuneplanen er lokalplanområdet beliggende i Naturområde og grænser op til områder udpeget til Særlige naturområder. Mod sydøst grænser området ned mod Sjørup Sø, der er kendt for sin store dybde og sit rene vand. Nord for lokalplanområdet ligger Gatten by, en tidligere stationsby på Løgstørbanen - nu Himmerlandsstien. Byen kom dog aldrig rigtig i vækst og fremstår i dag som en typisk landsby. LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanens formål Lokalplanen udarbejdes primært for at sikre en udvidelse af arealer til områdets centerfunktioner, der fremadrettet ligger i delområde C og E, geografisk placeret centralt, i det rekreative område i Gatten. Delområde C indeholder fortsat de primære tilbud i området, under navnet Himmerland Golf- & Spa Ressort. Delområde E får sekundære centerfunktioner. Da Himmerland Golf- & Spa Ressort i daglig tale kaldes Centeret, er det vigtigt her at understrege at, når nærværende lokalplan skriver centerfunktioner, eller centerområde, så er det i Planlovens forstand, et område hvori der kan placeres servicefunktioner som; hotel, restaurant, detailhandel og andre offentlige tilgængelige tilbud, men også boliger. I forbindelse med planarbejdet udnyttes samtidig muligheden for, at justere de øvrige delområder, så de passer til, hvad der siden vedtagelsen af seneste Lokalplan nr. 100 er sket af faktuelle ændringer i området. Samtidig er der ønske om at udvikle ejendommen Sjørup Søvej 27 A&B med et supplement, til de tilbud der ligger i Himmerland Golf & Spa Ressort. Planen åbner også mulighed for op til to udstykninger til helårsbeboelse, i det område ved Sjørup Sø, der allerede er udlagt til helårsbeboelse. Samlet set skal den nye lokalplan således udgøre administrationsgrundlaget for en udbygning af centerfunktionerne omkring de fritidstilbud der er i Gatten. Sikring af offentlighedens adgang til naturen Et andet formål med lokalplanen er at sikre offentlighedens adgang til Sjørup Sø og engene omkring denne. Område H er i den eksisterende Lokalplan nr. 100 og i tidligere planer udlagt til grønt område, der ikke må anvendes til campering eller golfspil. Bestemmelserne skulle endvidere sikre offentligheden adgang til engene og til Sjørup Sø. Området har siden 1979 været anvendt til golfbane og inddrages nu formelt til denne anvendelse under delområde A. kortudsnit fra lokalplan nr med angivelse af område H. 7

8 REDEGØRELSE For at opretholde formålet med Område H i Lokalplan nr. 100 indarbejdes en række bestemmelser til sikring af offentlighedens muligheder for fortsat adgang til søbredden og engene ved Sjørup Sø (se Kortbilag nr. 8 - Illustrationsplan). Der udlægges areal til parkering ved Sjørup Søvej, og det sikres, at der udlægges og vedligeholdes en trampesti i græs til søbredden. Stien følger kanten af golfbanen og holder en bræmmeafstand på min. 10 m til søens vandflade. Etablering af parkering og sti sættes som betingelse for fortsat brug af området til golfspil. På illustrationsplanen, Kortbilag nr. 8, vises også mulighed for at etablere en badebro som flydebro et egnet sted ved søen, samt en mindre opholdsplads med en bænk i tilknytning til stien. Aktiviteterne må generelt ikke forstyrre fugleog dyrelivet ved søen. Det kan derfor blive aktuelt at begrænse adgangen til søen i perioder, hvor dyrelivet skal have fred. Offentligheden har som nævnt, under afsnittet Sikring af offentlighedens adgang til naturen, ret til adgang til arealerne via de etablerede stisystemer. I forbindelse med Golfturneringen Made in Denmark og lign. meget store turneringer, kan der i perioder være behov for opstilling af tribuner, telte, toiletvogne, parkering og lignende. Lokalplanen åbner mulighed for etablering af disse i en midlertidig periode. Delområde B Området er afgrænset, så det fremover omfatter alle de nuværende boliger ved Sjørup Sø. På denne måde reguleres alle boliger i området nu efter samme bestemmelser og vilkår. Området består af 2 klynger, der adskilles af et mindre friareal, der sikrer kig fra Sjørup Søvej til søen og til landskaberne mod øst. I det sydligste område udlægges en udstykningsmulighed som en afrunding af boligklyngen her. Sti og parkeringsareal skal være etableret senest 2 år efter lokalplanens vedtagelse. Beskrivelse af delområderne Delområde A Delområdet skal i princippet friholdes for ny bebyggelse og anvendes til golfspil. Det vil være muligt at vedligeholde de småbygninger, der anvendes til service og toiletter mv. eller etablere nye i begrænset omfang. Hvis det på et tidspunkt vil være hensigtsmæssigt af administrative grunde at udstykke en funktion eller et bestemt anlæg, vil det være muligt med Byrådets tilladelse. Parti fra golfbanen en dag i juni måned Eksisterende boligbebyggelse ved Sjørup Sø. Lokalplanen åbner mulighed for en udstykning syd herfor (til højre i billedet). Denne udstykningsmulighed reguleres af et byggefelt med stramme højdebegrænsninger, så udsigten fra golfbanerne vest for udstykningen ikke påvirkes eller generes. En fotovisualisering af indpasningen af en ny bolig i Delområde B i forhold til golfbanerne vises på bilag 9 bagerst i lokalplanen. Den viste nye bolig er ikke et konkret projekt, men blot et tænkt eksempel på et byggeri placeret efter bestemmelserne i lokalplanen. Det er et ønske, at en ny bolig på dette sted ikke 8

9 REDEGØRELSE må være synlig fra golfbanen, og specielt ikke fra det 17. hul. Ved at kræve et hældningstag med en hældning på min. 10 grader opnås, at selve tagfladen ikke bliver synlig fra greenen omkring det 17. hul, da sigtelinjen til sølandskabet her ligger mellem vandret og - 10 grader. (Se bilag nr. 6) Hældningstaget må udføres som paptag med listedækning eller som begrønnet tag med tagvegetation, hvilket også vil mindske synligheden fra den modsatte side af Sjørup Sø. Den del af vestfacaden, der vil blive synlig, kan om ønsket afskærmes ved anlæg af en lav jordvold eller en terrænregulering i delområde A. Der sikres landskabsmæssig sammenhæng til golfbanen vest for delområde B ved udlæg af en godt 15 m bred passage/landskabskile langs sydskel i området som vist på Kortbilag nr. 4. For de eksisterende boliger i delområde B indføres ikke nævneværdige reguleringer, da området allerede rummer meget forskellige bygningsopfattelser og arkitektur. Nye boliger skal dog fremstå som helårshuse med murede bygningssider. For om- og tilbygninger gælder dog, at ændringen skal udføres i harmoni med den eksisterende bygnings arkitektur og formsprog. Ved nybyggeri, herunder totalsanering eller genopførelse efter brand, skal huset fremstå som en helårsbolig. For området gælder fremover en bebyggelsesprocent på 20. Højde- og afstandsforhold på de eksisterende grunde reguleres af de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser om højder og afstandsforhold til naboskel og vej. Eksisterende boligbebyggelse ved Sjørup Sø. Lokalplanen åbner mulighed for en udstykning (huludfyldning) mellem Sjørup Søvej 35 og 37. ningen i det sydlige område. Derfor regulerers denne udstykning på samme vis som det øvrige delområde og ikke lige så detaljeret som udstykningen i det sydlige område. Dog skal ny bebyggelse opføres inden et byggefelt udlagt i en afstand af mellem 5 og 25 meter fra vejen. Derved sikres udsigt og sammenhæng i bebyggelsen. Forslag til udstykning ses på bilag 4. Delområde C Den hidtidige holdning i de tidligere lokalplaner har været, at udvendige bygningssider skal fremstå i mørke og afdæmpede farver. Formålet har været, at bygninger i området skal påkalde sig så lidt opmærksomhed som muligt set fra det åbne land. Denne grundholdning opretholdes både i nærværende lokalplan og i den nye Lokalplan nr. 1031, der parallelt hermed er udarbejdet for fritidshusene. I det nordlige område udlægges der endnu en udstykningsmulighed til helårsbeboelse i forbindelse med Sjørup Søvej 35. Denne udstykning opstår som huludfyldning og er en naturlig udnyttelse af ejendommen. Det bagvedliggende golfbaneareal er afskåret med Sjørup Søvej og ligger markant højere og trukket længere væk fra udstykningen, end udstyk Himmerland Golf & Spa Ressort 9

10 REDEGØRELSE For området med centerfunktioner, (delområde C og E) betyder det, at det fortsat er mørke, røde blådæmpede teglsten kombineret med træbeklædninger i jordfarver, der vil udgøre facaderne. Ligesom det vil være mørke tagmaterialer og klart glas, der vil blive anvendt til tagdækning. Solcelleanlæg, der kan integreres i tagfladen på hældningstage, kan tillades. Bygningshøjden begrænses fortsat til 2 etager i op til 8,5 m. Som en del af de fremtidige byggemuligheder tillades tillige, at hemse kan overstige et areal på 4,5 m2. Mindre dele af byggeriet kan endvidere antage 12,5 m i højden og udnyttes i 3 etager. Denne mulighed begrænses dog til ønsker om at skabe et særligt lokale, opnå en aksevirkning, skabe et markant midtpunkt eller tilsvarende arkitektonisk begrundede formål. Aktuelt ønskes der etableret et Adventuregolfanlæg, markeret på bilag 7 som fritidsområde. Anlægget er et egentlig minigolfanlæg, men det anlægges ikke med de traditionelle små baner, men med et anlæg der modellere landskabet, indsætter virkelighedstro elementer som klipper, vandfald, broer og vand. Anlægget kan have et tema og det er kun fantasien der sætter grænserne for de forskellige forhindringer. Anlægget kan indrettes med forskellige beplantningstyper og anlæggelse af små sandbunkeres. Anlægget kan maksimalt antage 4200 m 2. Delområde D Området omfatter den oprindelige landbrugsejendom, der var grundstammen i udviklingen af området. Denne ejendom anvendes i dag som maskinstation for driften af golfbanerne. I lighed med reglerne for anvendelse af nedlagte landbrugsbygninger i det åbne land gives der med lokalplanen mulighed for, at der i bygninger i delområdet kan indrettes op til 10 værelser til overnatning for ansatte med kortvarigt arbejde i området. Hermed imødekommer man behovet for at kunne indkvartere bl.a. sæsonarbejdere, der medvirker ved anlæg og drift af funktionerne i området. Der kan i området etableres en affaldsplads, for sortering af andet end dagrenovation. Etablering kræver forudgående tilladelse fra kommunens miljøafdeling. Delområde E Området omfatter ejendommen Sjørup Søvej 27 A&B, der ligger i umiddelbar forbindelse med delområde C, blot adskilt af Sjørup Søvej. Her var der bl.a. tidligere indrettet en købmandshandel. Denne købmandshandel er ikke længere i drift og ejendommen fremstår i dag som én fritlagt bolig og en tidligere driftsbygning/garage, sammenbygget med den tidligere købmandshandel. Foto fra driving rangen, der også er holdt i et mørkt materialevalg. I delområdet, kan der foregå forskellige fritidsaktiviteter. Det kan være Beach volley, petanque, fitness, minigolf og lignende. Ejendommen Sjørup Søvej 27 A&B kan med lokalplanen ombygges. Det nuværende materialevalg ændres til et mørkere udtryk, så ejendommen ikke Delområdets er så synlig i området. aktiviteter her ikke tidligere været 10

11 REDEGØRELSE omfattet af planlægning, da aktiviteterne ikke var forudsat planlægning. I området gives der nu mulighed for indretning af, eller opførelse af op til 10 ferielejligheder inden for et udlagt byggefelt. Ferielejlighederne kan udstykkes enkeltvis, hvorefter der etableres en ejerforening. Endvidere gives der mulighed for ombygning/udvidelse af eksisterende bolig, sådan at der kan indrettes en restaurant/cafe i stueetagen samt en bolig på 1. sal. Delområdet har karakter af centerområde og placeringen i direkte nærhed med delområde C er netop forudsat for denne anvendelse, hvormed eksisterenden servicefunktioner udvides og fortsat er placeret samlet i fritidsanlægget. Delområdets arkitektur fastholdes i den eksisterende struktur, hvor det gamle gårdanlæg fortsat kan aflæses, men antage et moderne udtryk. Delområdet kommer til at indeholde sekundære centerfunktioner, i forhold til Himmerland Golf & Spa Ressort, der ligger i direkte forbindelse hermed. Derfor er det vigtig at de to delområder samlet set kommer til at fremstå som et samlet serviceområde. De to delområder reguleres derfor forholdsvis ens i 8. Området i øvrigt Denne lokalplans kerneaktivitet er fortsat golfspillet. I centerområdet, delområde C og E, vil der kunne suppleres med andre aktiviteter. Fremover vil området også kunne rumme aktiviteter, der ikke direkte kan knyttes til golfspillet. Dette sker for at Gattenområdet også kan fremstå som et attraktivt valg for familier, hvor det ikke er alle, der spiller golf. Lokalplanens bebyggelse skal fortsat søge at indpasse sig i landskabet, hvorfor planens bestemmelser om arkitektur (materialevalg, farver og placeringer) er vigtig at holde fast i. Ubebyggede arealer Ubebyggede arealer, som ikke er golfbaner, skal fortsat vedligeholdes som have, gårdsplads og park. Større oplagring af affald og materiel skal indhegnes og afskærmes i forhold til omgivelserne. Vej-, sti og parkeringsforhold Eksisterende stier i området opretholdes, og fremgår af kortbilag nr. 7. Der sikres fortsat en ny hovedsti østvest gennem delområde A. Hvor denne sti skærer Sjørup Søvej skal der udføres en såkaldt sikret skæring, så passage til fods og med golfvogne kan ske på en trafiksikker måde. Selve udformningen af denne stiskæring vil ske i samråd med Vejmyndigheden. Der skal udlægges parkeringspladser i et omfang, så det normale, daglige parkeringsbehov i forbindelse med driften af området kan dækkes. Ved meget store stævner kan det komme på tale at inddrage yderligere arealer til dette formål. Parkeringsarealer i delområde C+E skal have en høj grad af bearbejdning og underordne sig landskabet. Arealerne skal opdeles og afskærmes i forhold til sommerhusområderne. Byrådet kan løbende fastsætte parkeringskravet i forbindelse med udstedelse af byggetilladelser til nye funktioner og aktiviteter i lokalplanområdet. ANDRE MYNDIGHEDER OG ANDEN PLAN- LÆGNING Lokalplanen inddrager ikke andre myndigheder. Kommuneplan 2009 Lokalplanområdet er omfattet af lokalplanramme 103.S.1, der udlægger området til sommerhusområde med fritidshuse og golfbane, samt lokalplanrammerne 35.B.1 og 35.B.2. Med denne lokalplan ændres på afgrænsningen af flere rammeområder og der foretages en justering af flere bebyggelsesprocenter for de enkelte områder. Som følge heraf ledsages lokalplanen af et kommuneplantillæg nr. KP med følgende indhold: Lokalplanramme 103.S.1 vil ved vedtagelsen af 11

12 REDEGØRELSE kommuneplantillægget blive erstattet af: 112.O.1 Feriecenter ved Gatten 35.O.2 Område til offentlige formål - golfbane. Lokalplanramme 35.B.1 vil ved vedtagelsen af kommuneplantillægget blive erstattet af en ny lokalplanramme 35.E1.1 til lokalt erhvervsformål med tilknytning til driften af golfbanen. Lokalplanramme 35.B.2 vil ved vedtagelsen af kommuneplantillægget blive erstattet af en ny lokalplanramme 35.B.2, der medtager naboejendommene samt fastlægger områdets anvendelse til boligområde. Eksisterende lokalplan samt tidligere forslag. Den gældende Lokalplan nr. 100 blev tilveje bragt i 2001 som afløser for Lokalplan nr. 83, der regulerede de samme forhold. De foregående lokalplaner har haft til opgave at styre etableringen og udbygningen af regionens største indlands fritidsområde med over 300 fritidshuse og center - og hotelfunktioner. Ved den endelige vedtagelse af lokalplanforslag nr aflyses Lokalplan nr. 100 for de områder, der er sammenfaldende med den lokalplans områder. Med vedtagelsen af denne Lokalplan nr afløses og aflyses Lokalplan nr. 100 helt. Den 24. juni 2010 vedtog Byrådet i Vesthimmerlands Kommune lokalplan nr som forslag. Da dette aldrig er fulgt op af en endelig vedtagelse, er forslaget bortfaldet. El-, vand- og varmeforsyning Elforsyning Lokalplanområdet forsynes med el fra offentligt forsyningsselskab (HEF). Vandforsyning Lokalplanområdet er forsynet fra det offentlige vandværk i Gatten. Varmeforsyning Område A,B og E er ikke tilsluttet kollektiv varmeforsyning. Område C er forsynet med blokvarme fra egen varmecentral. Spildevandsplanen Lokalplanens områder er beliggende indenfor kommunens kloakopland og er tilsluttet offentlig kloak. Miljøforhold Jordforurening Der er ikke inden for lokalplanområdets arealer, kendskab til forurening, som er kortlagt på vidensniveau 1 eller 2 i henhold til Jordforureningsloven. Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde i øvrigt konstateres ukendt forurening skal arbejdet standses og kommunen orienteres. Ejer og bruger af et areal skal, inden anvendelsen ændres til bolig, sikre sig, at de øverste 50 cm. jord på ubebyggede arealer er uforurenede eller befæstede. Drikkevand Ved udarbejdelse og revidering af lokalplaner skal der tages vidtgående hensyn til grundvandsbeskyttelse. Der gives ikke tilladelse til etablering af grundvandstruende aktiviteter i de generelle indsatsområder (OSD og indvindingsoplande). Støj Støj fra området og i grænserne til naboområderne må ikke overstige grænseværdierne i Miljøstyrelsens Vejledning nr. 5 / 1984, Støj fra virksomheder. Lugt Det må forventes, at der i perioder lugter landligt som følge af aktive landbrug omkring lokalplanområdet. Landbrugsloven Der er ingen dele af lokalplanområdet, hvorpå der hviler landbrugspligt. Zoneforhold Lokalplanens område er beliggende i landzone og forbliver i landzone efter den endelige vedtagelse og offentliggørelse af planen. Bonusvirkning 12

13 REDEGØRELSE Ved udstykning, byggeri og ændret anvendelse i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser, erstatter lokalplanen i medfør af 36, stk. 1 nr. 5 i lovbekendtgørelse nr. 937 af 24/ (planloven) de nødvendige tilladelser efter 35, stk. 1 i samme lov (landzonetilladelse). Det betyder, at lokalplanen skal beskrive den tilladte udstykning, bebyggelse og /eller anvendelse med samme præcision, som en landzonetilldelse skal have. Museumsloven Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder eller jordarbejde i øvrigt fremkommer spor af fortidsminder, oldsager og lignende, skal arbejdet i følge Museumslovens 27 straks standses og Vesthimmerlands Museum tilkaldes for besigtigelse. Naturbeskyttelsesloven Beskyttet natur, se kortudsnit på næste side. Der er mange beskyttede naturtyper inden for det lokalplanlagte område. Sjørup Sø med bredzone, der er mose. Enge ved Gatten Bæk i den nordlige del af området og nord for Sjørup Sø. Der er flere beskyttede søer både kunstigt gravede, som i dag opfylder kriterierne for at være beskyttede søer - og naturlige søer. Der er flere moser - både med og uden forbindelse til søerne. Omkring skoven øst for Sjørup Sø er der 300 m skovbyggelinje. Den østlige del af området ligger inden for byggelinjen. Byggeri, skure, master mv. kræver forudgående dispensation fra naturbeskyttelseslovens 17. Økologisk forbindelse Søbredden langs Sjørup Sø er i Kommuneplanen udpeget som økologisk forbindelse. Som følge heraf skal en rekreativ sti langs søen ligge min. 10 meter fra søens vandflade. En mindre del af område A ved Sjørup Sø er omfattet af Naturbeskyttelsesloven hvorfor en flydebro og et evt. fuglekiggertårn kræver forudgående tilladelse fra Vesthimmerlands Kommune. Lov om miljøvurdering af planer og programmer I henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer 3 stk. 2 og bilag nr. 2 er der foretaget miljøscreening af nærværende lokalplan samt kommuneplantillæg. Formålet har været at afgøre, hvorvidt virkeliggørelsen af planerne vil give sansynlige væsentlige virkninger på miljøet. I så fald skal planerne miljøvurderes. Vesthimmerlands Kommune har på dette grundlag vurderet at planen ikke må forventes at få en væsentlig indvirkning på miljøet og derfor skal der ikke foretages en miljøvurdering. Tinglyste deklarationer Der aflyses ingen deklarationer. Gatten Bæk er et beskyttet vandløb, og de to grøfter ved Sjørup Søvej er også udpeget som beskyttede vandløb. Enhver form for tilstandsændring af beskyttede naturtyper kræver forudgående dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3. Søbeskyttelseslinje Søbeskyttelseslinjen omkring Sjørup Sø er tidligere blevet ophævet for det lokalplanlagte område. Skovbyggelinje 13

14 REDEGØRELSE 14

15 BESTEMMELSER Lokalplan nr Områder til golfbaner, hotel, konferencecenter, ferielejligheder, boliger og restaurent ved Gatten, Sjørup Sø. Efter lov om planlægning (lov nr. 937 af 24. september 2009 med senere ændringer) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Lokalplanens formål 1.1 Lokalplaplanen har til formål: - at fastlægge og regulere områdets anvendelse til golfbane med bygningsanlæg og funktioner med tilknytning til golfspil, -at fastlægge retningslinier for udvidelse og anvendelse af et delområde til hotel, ferie- og fritidsformål. -at fastlægge muligheder for ferielejligheder, restaurant/ cafe og i forbindelse hermed en enkelt bolig, -at fastlægge retningslinjer for boliger ved Sjørup Sø, -at fastlægge beliggenheden af stier og veje, -at styre anvendelsen af materialer og farver i området, -at sikre offentlighedens adgang til området ved Sjørup Sø. 2 Lokalplanens område og zonestatus 2.1 Lokalplanens område afgrænses som vist på Kortbilag nr. 1 og omfatter følgende matrikelnumre: 1a, 1c, 1v, 1af, 1ai, 1ah, 1ag, 1ka, 1iæ, 1iø, 1vr, 1vs, 1vt, 1vv, 1vx, 1vy, 1væ, 1vz, 1xa, 1xb, alle af Lille Sjørup By, Flejsborg samt del matr. nr. 42 af Lille Søttrup By, Ulstrup, og del af umatrikuleret vejareal, Sjørup Søvej, samt alle parceller, der efter lokalplanens endelige vedtagelse udstykkes fra ovennævnte ejendomme inden for lokalplanens område Lokalplanens område opdeles i delområderne A, B, C, D og E som vist på Kortbilag nr. 2. Lokalplanens områder er beliggende i landzone og forbliver i landzone. 15

16 BESTEMMELSER 3 Områdets anvendelse 3.1 I forbindelse med golfturneringen Made in Denmark 3.1 kan der opstilles tribuner, telte, salgsboder, toiletvogne og lignende. Disse anlæg kan kun opstilles midlertidig og de kræver forudgående tilladelse fra bygningsmyndigheden og det kræver særskilt landzonetilladelse For delområde A gælder: Området må kun anvendes til golfbaner og som rekreativt område med offentlig adgang. Området skal i princippet friholdes for større bygningsanlæg. Mindre servicebygninger som toiletter og bygninger til områdets drift og funktion kan dog tillades. I forbindelse med større golfturneringer, kan der i området etableres bygningsanlæg og parkering af midlertidig karakter. For delområde B gælder: Området må kun anvendes til boligformål, åben-lav bebyggelse til helårsbeboelse. Inden for området må ikke udøves nogen form for virksomhed, der ved støv, lugt, støj, udseende eller på anden måde efter Byrådets skøn er til ulempe for de omboende tilhørende funktioner kan være af enhver serviceeller fritidskarakter Ved lokalplanens tilblivelse optog en Proshop 244m 2 af bruttoetagearealet til butiksformål Et adventuregolfanlæg er en minigolfbane blot med en rig iscenesættelse/ udførlige små baner For delområde C gælder: Området må kun anvendes til: -Hotel, ferie- og konferencecenter med tilhørende funktioner, -varmecentral, parkering. I området må endvidere indrettes 1 bolig for funktionær med tilknytning til driften, såfremt den indrettes i direkte forbindelse med det øvrige byggeri. Der kan udlægges arealer til detailhandelsbutik til brug for de kunder, der i øvrigt benytter områdets primære funktion. Det samlede bruttoetageareal til butiksformål, må ikke overstige 400 m². Beregningen af bruttoetagearealet til butiksformål sker efter bygningsreglementets bestemmelser om beregning af bebyggelsens etageareal. Ved beregning af bruttoetagearealet kan fradrages arealer til personalefaciliteter, dog maximalt 100 m². Der kan anlægges et Adventuregolfanlæg. For delområde D gælder: Området må kun anvendes til: Service - og driftsbygninger/anlæg til golfbanens, drift og vedligehold med tilhørende værksteder og garager til maskiner og materiel. Der må etableres 1 bolig for person med tilhørsforhold til centret. Der må etableres max. 10 boligenheder til brug for ansatte med tilknytning til drift og anlæg af golfbaner samt feriecenteret. For delområde E gælder: Området må kun anvendes til: Etablering af op til 10 ferielejligheder og tilhørende p-areal. 16

17 BESTEMMELSER 3.13 Der må etableres 1 bolig på 1. sal i eksisterende stuehus Der må indrettes og udvides en restaurent/cafe med tilhørende personale- og kunde faciliteter på i alt op til 200 m2 i stueetagen på eksisterende stueus. 4 Udstykning For delområde A, C, D og E gælder: Udstykning og sammenlægning af ejendomme i lokalplanområdet skal godkendes af Byrådet. For delområde B gælder: Der kan udstykkes 2 ny grund til helårsboliger som vist i princippet på Kortbilag nr. 4 og 5. 5 Vej- sti- og parkeringsforhold 5.3 En trampesti har ingen belægning, hverken i form af grus, stenmel eller lignende. Den skal også holdes forholdsvis smal, dog sådan at der man kan færdes med terrængående kørestole Der kan ikke etableres parkering langs vejkanten af Sjørup Søvej. For delområde A gælder: Der udlægges areal (som princip) til sikring af følgende hovedstier for offentlighedens adgang igennem området: Stien a-b-c-d og stien b-e i en bredde af min. 2,5 m som vist på Kortbilag nr. 3. Stier må tillige anvendes af eldrevne golfvogne. Der udlægges areal til en parkeringsplads med plads til min. 5 biler ved punkt P ved Sjørup Søvej (Kortbilag nr. 3). Pladsen må kun anvendes af personbiler. Der udlægges areal til stien f-g i en bredde af 2 m som trampesti i græs langs Sjørup Sø. Stien skal sikre offentlighedens adgang til søbredden og engene ved søen (Kortbilag nr. 3). Stien skal stedse holdes farbar ved regelmæssig græsslåning i min. 1 m bredde. Senest 2 år efter godkendelse af nærværende lokalplan skal 5.3 og 5.4 være anlagt og anvendelig/farbar. For delområde B gælder: Vejadgang skal ske fra Sjørup Søvej. (Der udlægges ikke nye veje i delområdet med denne lokalplan). For delområde C og E gælder: Vejadgang skal ske fra Sjørup Søvej. Stien c-d vist på bilag 3 udlægges med en for gående og golfvogne sikret skæring af Sjørup Søvej eller en forlægning af denne ved punkt c. Der skal i delområde C og E udlægges areal til parkering i overensstemmelse med kommunens parkeringsnormer, og antallet meddeles i forbindelse med byggesagsbehandling. 17

18 BESTEMMELSER 6 Belysning 6.1 Belysning af veje, stier og fælles opholds- og parkeringsarealer må kun udføres som lav parkbelysning. 7 Bebyggelsens omfang og placering 7.4 Har grunden et skrånende terræn, udlægges et niveauplan af bygningsmyndigheden. Dette fastlægges som et gennemsnit, af det areal der bebygges. 7.5 Bestemmelsen skal opfattes som en metode til at holde ny bebyggelse i sammenhæng med den eksisterende, så der bliver tale om en huludfyldning For delområde A gælder: Enkelte småbygninger, nødvendige for golfbanens drift og brugere, kan placeres i delområdet under forudsætning af, at bygningen indpasses i terrænet og placeres i forbindelse med levende hegn og lign. Den enkelte bygning skal udformes som A-hus og må ikke gives en højde, der overstiger 5 m. Grundarealet må ikke overstige 10 m2. I tilknytning til stien f - g bilag 3 ved Sjørup Sø kan der etableres en flydebro, et fugletårn og en opholdsplads. Etablering af disse anlæg kræver tillige tilladelse fra Vesthimmerlands Kommunens. For delområde B gælder: Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 20. Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m for bebyggelse i 1 etage med udnyttelig tagetage, samt 7 m for bebyggelse i 2 etager, målt fra naturlig terræn eller et udlagt niveauplan. For bebyggelse af byggefeltet a vist på Kortbilag nr. 4 gælder dog følgende: Bebyggelsen skal placeres imellem 5 og 25 meter fra vejskel. For bebyggelse af byggefeltet b vist på Kortbilag nr. 5 gælder dog følgende: Antallet af boliger må ikke overstige 1. Ny bebyggelse inklusive garager, carporte, drivhuse og udhuse må kun placeres indenfor det udlagte byggefelt b. Der fastlægges et niveauplan for ny bebyggelse i kote 22,20. (Gennemsnitlig midte af adgangsvej ligger i kote 22.) Nye bygninger skal kunne rummes inden for det på Kortbilag nr. 6 viste tværprofil med en maksimal højde på 3,7 m. Tage skal udføres som hældningstage med en minimumshældning på 10 grader med fald mod øst. For delområde C gælder: Bebyggelsesprocenten for delområdet under et må ikke overstige Bebyggelsesprocenten for matr. nr. 1vr Li Sjørup By, Flejsborg må ikke overstige

19 BESTEMMELSER 7.17 Hemse kan etableres som en del af et hotelværelse I form af regulære bygninger. Der kan opføres lave støttemure til afskærmning af grusmateriale og lign Ny bebyggelse må kun placeres inden for de på Kortbilag nr. 7 viste byggefelter. Bebyggelsen må opføres i skel mod arealer, der anvendes til golfbane og parkering. Byggefeltet omkring varmecentralen omfatter ca. 700 m2. Byggefeltet omkring bygningen ved Driving Range har en udstrækning på 15 x 90 m (Kortbilag nr. 7). Byggefeltet omkring Starters House har en udstrækning på ca. 15 x 15 m (kortbilag nr. 7) Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m og antallet af etager må ikke overstige 2. Hemse kan overstige et areal på 4,5 m2. Mindre dele af byggeriet kan endvidere antage 12,5 m og udnyttes i 3 etager. Denne mulighed begrænses dog til ønsket om at skabe et særligt lokale, opnå en aksevirkning, skabe et markant midtpunkt eller tilsvarende arkitektoniske formål. Skorsten for varmecentral mv. skal begrænses i højden til den for funktionen nødvendige højde, dog max. 30 m. Primære bygningskroppe skal udføres med hældningstage. Område for fritidsaktiviteter omfatter ca m 2 markeret på bilag 7. Adventuregolfanlæg kan anlægges i hele området for fritidsaktiviteter. Der skal holdes en afstand til sti og parkeringsareal på min 5 meter. For delområde D gælder: Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 20. Mod delområdets vestlige skel må bebyggelse ikke opføres nærmere skel end 15 meter, undtaget er faste hegn. Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m. Antallet af etager må ikke overstige 2. I området kan opføres 1 mast til antenner for mobilkommunikation med en max. højde på 30 m For delområde E gælder: Bebyggelsesprocenten for delområdet under et må ikke overstige 20 %. Byggefeltet omkring eksisterende bygninger omfatter ca m2 og feltet er udlagt med 5 meter afstand fra vestligt skel og 10 meter fra skel mod nord. 19

20 BESTEMMELSER Ny bebyggelse må kun placeres inden for de på kortbilag 7 viste byggefelter. Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 meter. Antallet af etager må ikke overstige 1 etage med udnyttelig tagetage. Partielt ved kviste, tagterrasser og lignende kan etagerne antage to fulde etager. Der kan indrettes og udvides restaurent med tilhørende personale og kundefaciliteter på op til i alt 200 m2. Herudover kan der i direkte forbindelse med restautant etableres areal til udeservering. 8 Bebyggelsens ydre udseende 8.1 For delområde A, C og E gælder. Udvendige bygningssider må kun fremtræde i farverne, sort, mørk teglrød og mørke farver som grøn umbra og dodenkop tilhørende jordfarveskalaen med sortindhold over 70% og kulørindhold under 50% beregnet iht. det internationale farvesystem NCS (Natural Color System) Hældningstage kendes også som tage med ensidig taghældning Til udvendige bygningssider må kun anvendes tegl og beton, eller fremstå med træbeklædning af massivt træ. Der må ikke anvendes materialer, der efterligner træ. Primære bygningsdele skal udføres med hældningstag. Mindre bygningsdele kan partielt udføres i glas og metalmaterialer. Tage må kun dækkes med mørke, ikke reflekterende tagmaterialer. Større ovenlystage kan dog udføres i glas og andre ovenlysmaterialer. Solfangere og solcelleanlæg må kun oplægges på tagflader og bygningssider, såfremt de integreres i bygningen som et arkitektonisk element, og ikke udgør et selvstændigt, teknisk anlæg. For delområde B gælder: Ny bebyggelse skal have facader af tegl eller beton som blank eller pudset mur og have karakter af helårsbolig. Op til halvdelen af en bygnings facade kan dog udføres med træbeklædning. Til- og ombygninger til eksisterende bolig skal i materialevalg og hovedform udføres som den eksisterende bolig eller på anden måde i harmoni med dennes arkitektur. Tage må kun dækkes med mørke og ikke-reflekterende tagmaterialer. For byggefelt b gælder endvidere: Tage skal udføres som hældningstage inden for det på bilag 5 og 6 viste tværprofil. 20

21 BESTEMMELSER Tage skal enten dækkes med tagpap med listedækning eller udføres som begrønnet tag med tagvegetation eller græstørv. For delområde D gælder: Udvendige bygningssider må kun fremtræde i farverne, sort, mørk teglrød og mørke farver som grøn umbra og dodenkop tilhørende jordfarveskalaen med sortindhold over 70% og kulørindhold under 50% beregnet iht. det internationale farvesystem NCS (Natural Color System) Til udvendige bygningssider må kun anvendes tegl og beton som blank eller overfladebehandlet mur Ved ansøgning om byggetilladelse, skal det af ansøgningsmaterialet fremgå, hvordan delområde E disponeres ud fra en samlet arkitektonisk idé Udvendige bygningssider må endvidere fremstå med træbeklædning af massivt træ. Der må ikke anvendes materialer, der efterligner træ. Tage må kun dækkes med mørke og ikke-reflekterende tagmaterialer. For delområde E gælder: Til- og ombygninger af eksisterende ejendom skal fremstå som ét samlet anlæg. Udvendige bygningssider må kun fremtræde i farverne, sort, mørk teglrød og mørke farver som grøn umbra og dodenkop tilhørende jordfarveskalaen med sortindhold over 70% og kulørindhold under 50% beregnet iht. det internationale farvesystem NCS (Natural Color System). Udvendige bygningssider skal fremstå i; -blank mur, -som pudset/filset mur, -træbeklædning af massivt træ, eller en kombination heraf. Der må ikke anvendes materialer, der efterligner træ. Primære bygningsdele skal udføres med hældningstag eller saddeltag. Kviste skal udføres som taske/pultkvist eller som et partielt bygningsfremspring. Mindre bygningsdele kan partielt udføres i glas og metalmaterialer. Tage må kun dækkes med mørke, ikke reflekterende tagmaterialer. Større ovenlystage kan dog udføres i glas og andre ovenlysmaterialer. Solfangere og solcelleanlæg må kun oplægges på tagflader og bygningssider, såfremt de integreres i bygningen som et arkitektonisk element, og ikke udgør et selvstændigt, teknisk anlæg. 21

22 BESTEMMELSER SKILTNING For delområde A gælder: Større reklameskilte må ikke opsættes. Mindre skilte til ori entering om banernes nummer og brug mv. kan frit opsættes, men skal begrænses i størrelse og omfang. For delområde B gælder: Ingen form for skiltning og reklamering må finde sted. For delområderne C,D og E gælder: Permanente skilte og reklamer større end 0,7 x 1 m skal godkendes af Byrådet i hvert enkelt tilfælde. (Undtaget fra denne bestemmelse er skilte ved større stævner og særlige begivenheder under 4 ugers varighed). Ved indkørslen til Himmerland Golf og Spa Resort kan opstilles 1 pylon eller skulptur med en højde på max. 4 m og en bredde på max. 2 x 2 m. Skiltet/skulpturen må være belyst eller bagbelyst, dog ikke således at dette medfører en væsentlig fjernvirkning i det åbne land i strid med Naturbeskyttelseslovens 21 stk Ubebyggede arealer For delområde A gælder: Terrænreguleringer større end +- 2 m skal godkendes af Byrådet. Der kan anlægges en jordvold med tilhørende grøft som vist på Kortbilag nr. 5 og 6. For delområde B gælder: Ubebyggede arealer skal befæstes eller beplantning. Der må ikke være oplag af byggematerieler, uindregistrerede biler og lign.. Til hegn og afskærmning må kun anvendes løvfældende træer og buske. For byggefelt b gælder desuden: Der skal anlægges en skråning langs vestskel mod golfbanen som vist på Kortbilag nr. 5 og 6. Beplantning og levende hegn skal af hensyn til udsigten fra golfbanen over søen skal holdes under den skrå sigtelinje vist på bilag nr. 5. For delområde C og E gælder: I forbindelse med restaurant og hotel skal der etableres lukkede varegårde, hvor oplag og containere til renovation, og affald mv. ikke er synlige fra omgivelserne. Parkeringsarealer til personbiler skal opdeles i mindre enheder, der skal indrammes og afskærmes i forhold til omgivelserne. En del af det krævede/nødvendige parkeringsareal kan etableres som befæstede græsarealer (spidsbelastningsarealer). 22

23 BESTEMMELSER Afskærmning og markering af parkeringsarealer skal gives en udformning, der harmonerer med naboskabet til sommerhusområdet og golfbanen. Der må ikke være udendørs oplag af materiel og maskiner. For delområde C gælder desuden: Adventuregolfanlæg kan modellere terrænet og anlægges med elementer som klipper, vandfald, vand, broer og lignende. Anlægget kan tilføjes fantasifulde elementer afhængig af et tema. Adventuregolfanlægget kan hegnes med et transparent hegn, maksimal i 2 meters højde. For delområde D gælder: Opbevaring af materiel og redskaber skal ske på indhegnede arealer eller gårdsplads, der afskærmes mod veje og naboskel. Pladser med containere skal afskærmes mod veje og naboer med fast hegn. 10 Meddelt landzonetilladelser (bonusvirkning) 10.1 I henhold til lov om planlægning, 15, stk. 4, fastlægges hermed bestemmelse om, at følgende landzonetilladelser efter lovens 35, stk. 1 ikke er fornødne, men anses for meddelt ved den offentlige bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan: -Tilladelse til opførelse af ny bebyggelse og ændring af bestående bebyggelse i det omfang, bebyggelsen er tilladt i henhold til lokalplanens bestemmelser. -Tilladelse til ændret anvendelse af ubebyggede arealer, når ændringen er i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser Tilladelse til udstykning og arealoverførsel, når udstykningen eller arealoverførslen er i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Der skal derfor ikke meddeles landzonetilladelse til følgende: -Anvendelse af delområde C til hotel, ferie- og konferanceformål og tilhørende anlæg, jf , og for delområde E, jf , 10.2 Der er ikke meddelt bonusvirkning for område D. -udvidelse af eks. bygninger og opførelse af nye bygninger, jf , 7, og 8,1-8.13, , -udstykning mv. jf. pkt anlæg af tilkørselsveje, stier samt parkering, jf , 23

24 BESTEMMELSER -etablering af parkering og rekreativ sti jf etablering af Adventuregolfanlæg jf. 3.8, 7.22 og Betingelser for at tage ny bebyggelse i brug 11.1 Områdets bebyggelse skal tilsluttes offentlig kloak i henhold til spildevandsplanen. 12 Ophævelse af Lokalplan og servitutter Lokalplan nr. 100 Farsø Kommune, vedtaget den 12. november 2001, ophæves for nærværende lokalplans områder. Der ophæves ingen servitutter. 13 Grundejerforening Der er ved en tidligere vedtaget lokalplan for hele området oprettet en grundejerforening med medlemspligt for alle ejere og brugere i bl.a. delområde A, C og D For delområderne A, C og D gælder: Nye ejere af grunde, ejendomme og virksomheder inden for lokalplanens områder A, C og D har pligt til at være medlemmer af områdets grundejerforening, der er oprettet ved den første lokalplan for området. Ejere af grunde, ejendomme og virksomheder i denne lokalplans områder har fortsat pligt til at være medlemmer af områdets grundejerforening (sommerhuse, golfbaner, mv.). Grundejerforeningen har pligt til at optage nye medlemmer, der muliggøres ved denne lokalplan. Grundejerforeningens vedtægter og ændringer i disse skal fortsat godkendes af Byrådet For delområde E gælder: Ved udstykning af ferielejligheder skal der etableres en ejerforening. 24

25 BESTEMMELSER 14 Retsvirkning Efter den offentlige bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan må ejendomme inden for lokalplanens område ifølge 18 i Lov om planlægning kun udstykkes, bebygges eller anvendes efter planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres efter en ny lokalplan. Efter 47 i Lov om planlægning kan der foretages ekspropriation af private ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når det er af væsentlig betydning for lokalplanens virkeliggørelse. Private tilstandsservitutter der beskrives i lokalplanen, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges (bortfalder) af planen. 15 Vedtagelsespåtegning Forslaget er vedtaget af Vesthimmerlands Byråd den i henhold til planlovens 24. På Byrådes vegne Knud Kristensen Borgmester Mogens Kristensen Kommunaldirektør Vesthimmerlands Byråd har den vedtaget lokalplanen endeligt i henhold til planlovens 27. På Byrådes vegne Knud Kristensen Borgmester Mogens Kristensen Kommunaldirektør 25

26 Lokalplanens afgrænsning BILAG NR. BILAG NR 1

27 BILAG NR. BILAG NR 2

28 Stier og parkering. BILAG NR. BILAG NR 3

29 Delområde B BILAG NR. BILAG NR 4 N 1 ny udstykning Byggefelt a 35 1ah 2A 33 1af Friareal 59 1xv 37 37A 1vy 1a 1vz 39 1xa Golfbane Ca. 15 m passage 2f i 57 1vv 55 1væ 41 Søbred 1 ny udstykning Byggefelt b I delområde B åbnes mulighed for udstykning af 2 nye grunde og en mindre matrikulær ændring af Sjørup Søvej 55, med et trekantareal. De to grunde reguleres i lokalplanens bestemmelser. Nye bygninger på byggefelt b reguleres med niveauplan, byggefelt, fast tværsnit og begrænset bygningshøjde for at mindste synligheden fra golfbanen oven for. Se bilag 5 for detaljer herom. Nye bygninger på byggefelt a reguleres med byggefelt og niveaplan. Udstykningens udstrækning er ikke fastlagt. Signatur Delområdeafgrænsning Eksisterende skel der kan flyttes til delområdeafgrænsningen Ny udstykningsmulighed Emne:??TITEL Byggefelt Sagsbehandler:??NAVN Delområdeafgrænsning Dato: Målestok: :2000 Himmerlandsgade Aars Tlf.:

30 BILAG NR BILAG NR. Nyt byggefelt b i delområde B b 5

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars,

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars, Knud Bjarne Andersen Oustrupvej 46 9600 Aars Dato: 1. oktober 2015 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-47263 Dokumentnr.: 820-2015-235646 Sagsbehandler: Erland Laugesen

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe.

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe. Vesthimmerlands kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: maho@vesthimmerland.dk Dato: 26. februar 2015 Teknik- og Miljøforvaltningen Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-9097 Dokumentnr.:

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Nyfors Saltumvej 22 9700 Brønderslev Att.: Torben Søborg Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

1. LOKALPLANENS FORMh

1. LOKALPLANENS FORMh 1 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 1004 Lokalplan for karreen Rosensgade - Abygade, Odder &Garvergyden i Odder by. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Silkeborg Kommune Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Lokalplan nr. 40.04 for et område ved G1. Kærsgård. INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD... LOKALPLANENS

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 25. maj 2011 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.07.BE.01 - Brørup By, og - rammeområde LB.07.BE.02 - Brøruphus

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

SKOVBO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 098. Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal

SKOVBO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 098. Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal SKOVBO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 098 Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal 21.09.1999 SKOVBO KOMMUNE b Teknisk Forvaltning - September 1999 N Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal LOKALPLAN NR.

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.013 for et område ved Hasserisvej K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 10. november 2014

Læs mere

Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14. for landsbyen Stavreby

Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14. for landsbyen Stavreby Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14 for landsbyen Stavreby Præstø Kommune Oktober 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE #265757 Redegørelse for lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Fod af skrænt HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING L O K A L P L A N N R. F.24.2 for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Lokalplan forslag den 27. juni 2001 Lokalplan vedtaget den

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken Lokalplan 1.17 Strandgårdsparken Ishøj Kommune 2003 ISHØJ KOMMUNE - LOKALPLAN 1.17 LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanen omfatter bebyggelsen Strandgårdsparken og fastsætter bestemmelser for områdets fortsatte

Læs mere

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD LOKALPLAN 05-046 KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD REDEGØRELSE Lokalplanens formål Lokalplanen skal åbne mulighed for, at den vestlige del af lokalplanområdet kan anvendes til kursuscenter

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen.

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen. Johannes Nielsen Husmandsvej 28 9430 Vadum jn@norhalne-vvs.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991.

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. Haslev Kommune Lokalplan nr. 27 For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 27 FOR ET OMRÅDE MELLEM JERNBANEGADE OG RÅDHUSSTRÆDE. Denne redegørelse har til

Læs mere

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1980 IND ------ HO L D S F O R T E -------------- G N E LSE ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere