Storyline. - som pædagogisk tilgang til implementering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Storyline. - som pædagogisk tilgang til implementering"

Transkript

1 Storyline - som pædagogisk tilgang til implementering af fx kliniske retningslinjer Landskonference Fagligt selskab for sygeplejersker, der arbejder med udvikling og forskning Svendborg, d. 20. Marts 2013 Linda Schumann Scheel Ph.d., cand.pæd., MBA, RN

2 Krav til fagprofessionelle At fagprofessionellearbejder ud fra evidensbaseret viden i relation til plejen af patienten At fagprofessionellearbejder ud fra evidensbaseret viden i forhold til implementeringen af den klinisk evidens-baserede viden i relation til plejen af patienten

3 Tiltag i dansk sundhedsvæsen -perioden I finansloven 2012 er afsat 20 mio. kr. årligt i perioden til udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer, der beskriver diagnostik, behandling, pleje og rehabilitering for konkrete patientgrupper baseret på evidens for virkning og bedste praksis. Der er nedsat, styregruppe og nationalt udvalg for kliniske retningslinjer samt ad hoc arbejdsgrupper, til udarbejdelse af generisk model for kliniske retningslinjer m.v. Der er bl.a. nedsat en: Metodeunderarbejdsgruppe vedr. implementering af nationale kliniske retningslinje Sundhedsstyrelsen,

4 Kliniske retningslinjer Definition Systematisk udarbejdede udsagn, der kan bruges af fag-personerog patienter, når de skal træffe beslutning om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse i specifikke kliniske situationer. * systematiske henfører til, at retningslinjens indhold, anbefalinger og indikatorer baserer sig på den bedst tilgængelige viden (evidens). Vedr. evidensbaseret viden og kliniske retningslinjer, se Scheel LS (2009): Sygeplejefaglige problemstillinger er alle velegnet som grundlag for kliniske retningslinjer.

5 Retningslinje tryksår Alle hoftebrudspatienter skal som minimum behandles som værende i middel risiko for udvikling af trykskade indtil risikoscreening er foretaget Senest 2 timer efter indlæggelse screenes patienten for trykskaderisiko, hvorved det bliver vurderet om patienten har et højererisikoniveau end middel risiko Til klassifikation af trykskadens sværhedsgrad bør European PressureUlcerAdvisoryPanel definition anvendes. Overordnet trykskade forebyggende indsats iværksættes i henhold til flow chart. Patienten inddrages aktivt i egen forebyggende indsats Trykskadeforebyggende madrasser og friktionsnedsættende hjælpemidler skal yderligere tages i anvendelse i situationer (på sengeafsnit, operationsstuer, modtagelse og skadestuer), hvor patientens mobiliseringstilstand ændres akut eller planlagt fra fuld mobilitet til reduceret mobilitet Er patienten i middel eller høj risiko for udvikling af trykskader, vurderes nedenstående områder. Hvis en eller flere af nedenstående risikofaktorer er til stede, iværksættes individuelle forebyggende handlinger specifikt rettet mod dette område 1) Er der genstande eller apparatur, som kan forårsage tryk hos denne patient (ilt-eller dropslanger, ledninger til apparatur, folder på tøj, ekstensionsstøvle, stopklods etc.) 2) Etc. VogelsangAB, Bentzen T. (2009). Evidensbaseret klinisk retningslinje for forebyggelse af trykskader hos patienter med hoftebrud. Center for Kliniske Retningslinjer.

6 Udsagn - implementering af kliniske tiltag Mangelfuld ernæringsscreening Vi gør det, men vi dokumenterer ikke altid handlingerne Vi bruger kun nogle af anbefalingerne i den kliniske retningslinje. Sygeplejersker siger de foretager VAS score, patienterne mener ikke altid at de har fået det gjort Vi følger ikke op på Ernæringsscreening

7 Fagprofessionelle - nogle spørgsmål til overvejelse Fagprofessionelle er de: mere under indflydelse af, hvad de selv bringer til situationen end af objektive data? mangler de i nogen grad viden om kollegaer og deres typiske mønstre eller forhold? påvirkes de fagprofessionelleaf konteksten, situationen og af plejeenheden på en måde, der vanskeliggør ændringer? anvender fagprofessionellenogle bestemte variationer af mønstre, som de resonerer ud fra???

8 Storyline - en pædagogisk tilgang Storyline tilgangen kan anvendes til at øge fagprofessionelles kompetencer i forhold til implementering af evidensbaseret viden i praksis. Eks. på arbejdet med storyline fra kursus i Center for Kliniske Retningslinjer Scheel LS (2010). Storyline som en tilgang til implementering af kliniske retningslinjer. Nyhedsbrev nr. 1, årg. 3, Center for Kliniske Retningslinjer

9 Storyline -case eksempel Der er behov for at få indført kliniske retningslinjer vedrørende forebyggelse aftrykskadertil patienterne på Ortopædkirurgisk Afdeling C. Det vurderes at disse forhold kan gøres bedre jfr.: Afdelingens audits vedrørende trykspor og trykskader Tilbagemeldinger fra hjemmeplejen vedr. trykskader Det er besluttet at indføre kliniske nationale retningslinjer, og du/i skal som nøglepersoner sikre at disse implementeres.

10 Storyline Kendetegn Tid, sted, aktører og hændelser Der er tale om: Et tematisk, problemorienteret forløb, hvor undervisningen ikke kredser om et centralt emne, men er en fremadskridende fortælling At deltagerne lærer ved at opdage, reflektere, samtale og handle ud fra en virkelighed de kender; så de udfordres til at udvikle deres forståelse af verden Der anvendes Illustrationer og ikke kun fortællinger Scheel, LS (2010). Storyline som tilgang til implementering. Nyhedsbrev, Center for Kliniske Retningslinjer Februar 2010, årg. 3, nr. 1 Falkenberg C. (2007).LearningTheory: Substantiatingthe Storyline Approach to Teaching. I: Bell S, HarknessS, White G. Storyline, Past, Present and Future. University of Strathclyde; Glasgow.

11 Nøglespørgsmål - væsentlig i storyline Nøglespørgsmål skal åbne op og kan f.eks. starte med: "Hvad tror I...?", "Hvordan tror I...?" "Kan I forestille jer...? Deltagerne får et overblik over de udfordringer de står overfor og bearbejder væsentlige faglige, etiske og juridiske områder. Herved tilegner de sig et fagligt, teoretisk og metodisk grundlag, som de kan bruge, når de sammen med kollegaer i praksis, skal implementere de kliniske retningslinjer. Scheel LS (2010). Storyline som en tilgang til implementering af kliniske retningslinjer. Nyhedsbrev nr. 1, årg. 3, Center for Kliniske Retningslinjer

12 Storyline Deltagerne konstruerer en fælles afdeling Tid og sted Ortopædkirurgisk afdeling, med sengeafsnit og ambulatorium Sygehusets og afdelingens organisation og kvalitetsorganisation Hvorfor illustrationer? Hvordan relatere illustrationer til teori? Scheel LS (2010) fra kursus i implementering, Center for Kliniske retningslinjer.

13 Storyline Deltagerne konstruerer fælles aktører Aktører Personale, ledelse, kvalitetspersoner m.fl. Hvilken betydning har personerne? Hvordan bestemmes egenskaberne hos personerne? Scheel LS (2010) fra kursus i implementering, Center for Kliniske retningslinjer.

14 Storyline Underviser og deltagerne konstruerer hændelser Hændelser Udkast Opdragsgiver Formål Delmål Mål Opdrag fra Afdelingsledelsen Afdelingsledelse i Ortopædkirurgisk afdeling C At Ortopædkirurgisk afdeling har en høj kvalitet i behandling og plejen At personalet arbejder efter evidensbaserede retningslinjer inden for forebyggelse af tryksår, håndhygiejne m.v. At arbejdet med kliniske retningslinjer er organiseret og følges op af audits At personalet har gennemført undervisning i håndhygiejne. Osv. Periode 1. oktober 2010 til 1. april 2011 Økonomi Afgrænsning Rammebetingelser Indikatorer for implementeringen kr. ti kursusudgifter, kørsel, mødeudgifter m.v. til nøglepersoner Basisorganisationen har ansvar for at arbejde med den nye viden fra kurser m.v. Alle afsnit bidrager med nødvendige personaleressourcer til projektet Resultatet måles på indikatorer før og efter implementeringen. Indikatorer, der går på struktur, proces og resultater aftales med afdelingsledelsen. Hvordan skabe og styre hændelser? Hvordan gives delopgaver samtidig med at storylinen fastholdes? Hvordan anvendes videnskabelige teorier i arbejdet? Scheel LS (2010) fra kursus i implementering, Center for Kliniske retningslinjer.

15 Storyline - nogle erfaringer Ledelse af implementeringsprocessen Indhold og organisering Antal møder, mødestruktur, deltagere, ressourcer etc. Interessent og organisationsanalyser Kulturanalyse Valg af implementeringsstrategier og metoder Tids og handleplaner Facilitator og ledere Personlige og faglige forudsætninger Organisering af arbejde m.v. Ansvarsområde, roller og opgaver Forandringsstrategier, ledelse, motivation, læring Scheel LS (2010) fra kursus i implementering, Center for Kliniske retningslinjer.

16 At lære at lære -i relation til klinisk praksis Skal facilitatorer, ledere og fagprofessionellearbejde evidensbaseret med implementering i en kompleks hospitalspraksis, er det nødvendigt, at de får færdigheder til selv at finde og bearbejde information, så de kan kommunikere deres ideer på mange forskellige måder. De skal kunne tænke imaginært, de skal kunne takle problemer og teste løsninger. De skal kort sagt lære at lære. Denne proces er karakteriseret ved fem væsentlige elementer. at starte fra det kendte at designe nøglespørgsmål at skabe hypoteser eller modeller at teste modellen op imod evidens at tilpasse modellen til resultaterne at evaluere det, der er gjort Scheel LS (2010). Storyline som en tilgang til implementering af kliniske retningslinjer. Nyhedsbrev nr. 1, årg. 3, Center for Kliniske Retningslinjer

17 Nøglespørgsmål - væsentlig i storyline Nøglespørgsmål skal åbne op og kan f.eks. starte med: "Hvad tror I...?", "Hvordan tror I...?" "Kan I forestille jer...? Deltagerne får et overblik over de udfordringer de står overfor og bearbejder væsentlige faglige, etiske og juridiske områder. Herved tilegner de sig et fagligt, teoretisk og metodisk grundlag, som de kan bruge, når de sammen med kollegaer i praksis, skal implementere de kliniske retningslinjer. Scheel LS (2010). Storyline som en tilgang til implementering af kliniske retningslinjer. Nyhedsbrev nr. 1, årg. 3, Center for Kliniske Retningslinjer

18 Væsentlig for vellykket implementering En vigtig pointe er, at deltagerne får at vide, at deres egen og andres kreative og argumenterende tænkning er værdifulde både for at kunne beskrive kompleksiteten i en situation, men også for at kunne finde løsninger til den. Det, at der er personer til stede i Storylinen betyder, at deltagerne altid vil have en personlig involvering gennem identifikation med disse i historien. Dette er bl.a. en af forskellene fra traditionel projektarbejde og problembaseret læring. Scheel et.al. (2009). Storyline en pædagogisk tilgang. Uddannelsesnyt nr. 3, 20. årgang. 2009, s

19 Evidensbaseret implementering - udfordringer Deltagerne har mange erfaringer og selvforståelser om projektledelse og implementering, hvor udfordring er at de kan: sætte deres erfaringer og selvforståelser i spil se sig selv som forandringsagenter i praksis spejle egne roller og opgaver på en effektiv og tryg måde bruge det lærte umiddelbart efter undervisning. drøfte følsomme problemstillinger på tryg vis, og at de kan behandles principielt og fra forskellige perspektiver gå til kernen i de komplekse praksissituationer se mønstre og forskellige perspektiver og gå bag om konteksten

20 Evidensbaseret implementering - udfordringer Fagprofessionelle: har en kompleks og flertydig praksis har hver deres egne erfaringer og forforståelser har behov for ny viden, men især behov for at ændre eksisterende viden, holdninger og adfærd har behov for at få færdigheder i at analysere og at integrere teori til praksis

21 Evidensbaseret implementering -udfordringer som underviser i storyline At kunne undervise i en multikompleks praksis, improvisere og tilsidesætte egne forestillinger At kunne og ville uddanne demokratiske samfundsborger. At kunne håndtere et højt teoretisk niveau for at sikre evidensbaseret praksis og implementering i praksis. At kunne fastholde temaer i illustrationer At give den lærende gnisten og gejsten til selv at stille nøglespørgsmål!

22 Hvor storyline er anvendt Virksomheder: Banker, Lego, Post Danmark Mange forskellige lande: Europa, Uruguay, Vietnam, osv. Mange forskellige skoler: Folkeskole, Mange forskellige fag: dansk, sprog, matematik, geografi etc. Osv. se hjemmeside på internettet Storyline International Website

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1 Inklusion2016 November 2013. Endelig version Acadre 13/23744 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 5 3. Fælles overordnede

Læs mere

En styrket misbrugsbehandling

En styrket misbrugsbehandling En styrket misbrugsbehandling 1 1 KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Forord Der er meget store menneskelige omkostninger ved misbrug af rusmidler som fx alkohol og hash. De

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland.

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Der har gennem tiderne hersket uenighed blandt forskere om, hvorvidt det var muligt at basere pædagogiske

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Idékatalog til evaluering af borgerinddragelse introduktion til mulige metoder og redskaber

Idékatalog til evaluering af borgerinddragelse introduktion til mulige metoder og redskaber Idékatalog til evaluering af borgerinddragelse introduktion til mulige metoder og redskaber Henriette Holm Stabel cand.scient.san Regionshospitalet Hammel Neurocenter Forskningsenheden Må anvendes med

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Program. Abstrakts for præsentationer og postere. Den gode dokumentation og de gode dokumentationsredskaber i klinisk sygepleje

Program. Abstrakts for præsentationer og postere. Den gode dokumentation og de gode dokumentationsredskaber i klinisk sygepleje Den gode dokumentation og de gode dokumentationsredskaber i klinisk sygepleje - Fra kliniske retningslinjer til daglig dokumentation og evidensbaseret sygepleje Program Abstrakts for præsentationer og

Læs mere

Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse

Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse Nye tider nye krav side 4 Sygeplejerskers faglige ansvar i det danske sundhedsvæsen side 6 Udfordringer

Læs mere

Brugermanual. Indhold. I. Introduktion Konceptet Bag Læringsportalen

Brugermanual. Indhold. I. Introduktion Konceptet Bag Læringsportalen Brugermanual Indhold I. Introduktion Konceptet Bag Læringsportalen... 1 II. Formålet med Læringsportalen... 3 III. Tilpasning af Træningen... 4 IV. Tilpasning af Træningsmateriale... 5 V. Tilpasning af

Læs mere

Kompetenceprofil for sygeplejersker

Kompetenceprofil for sygeplejersker Kompetenceprofil for sygeplejersker Februar 2014 1 Indhold 1.0. Baggrund og formål... 3 2.0. Overordnet rammebeskrivelse... 4 3.0. Begrebsafklaring... 5 3.1. Kvalifikation... 5 3.2. Kompetence... 5 3.3.

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager DAGSORDEN Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 05-09-2014 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården Side 1 af 10 INDHOLDSLISTE 1. Godkendelse af dagsordenen

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

PATIENTENS MØDE MED SUNDHEDSVÆSENET

PATIENTENS MØDE MED SUNDHEDSVÆSENET PATIENTENS MØDE MED SUNDHEDSVÆSENET De mellemmenneskelige relationer anbefalinger for kommunikation, medinddragelse og kontinuitet Amtsrådsforeningen, Center for Små Handicapgrupper, Dansk Sygeplejeråd,

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Udgivet af Danske Regioner December 2007 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner

Læs mere

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS Anette Lindgren, Birte Rasmussen, Birthe Ørskov, Helle Nordestgaard Matthiesen, Ina Lillevang, Jeanette Nielsen, Jorit Tellervo,

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose En inspirationsguide til forbedring af samarbejdet baseret på erfaringerne fra Kultursporet i Projekt Integreret Indsats Katrine Schepelern

Læs mere

DANSK SYGEPLEJERÅD MED EN SYGEPLEJERSKEPROFIL. miniguide psykiatrien

DANSK SYGEPLEJERÅD MED EN SYGEPLEJERSKEPROFIL. miniguide psykiatrien DANSK SYGEPLEJERÅD KOM I GANG MED EN SYGEPLEJERSKEPROFIL miniguide psykiatrien 1 Kom i gang med en sygeplejerskeprofil Miniguide psykiatrien Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto: Søren Svendsen Layout:

Læs mere

Afdækning af forskning og viden i relation til ressourcepersoner og teamsamarbejde

Afdækning af forskning og viden i relation til ressourcepersoner og teamsamarbejde Afdækning af forskning og viden i relation til ressourcepersoner og teamsamarbejde af Janne Hedegaard Hansen Bente Bro Andersen Andy Højholdt Anne Morin Januar 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

TRIM modeller - skoler

TRIM modeller - skoler Skole- og dagtilbudsafdelingen, december 2012 TRIM modeller - skoler Politik for inklusion og tidlig indsats Politik for folkeskolens 7.-10. årgang Politik for it og læring Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere