LOKALPLAN Lystruphave Efterskole FORSLAG. For Lystruphave Efterskole nær Bryrup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN 42-008 Lystruphave Efterskole FORSLAG. For Lystruphave Efterskole nær Bryrup"

Transkript

1 LOKALPLAN Lystruphave Efterskole For Lystruphave Efterskole nær Bryrup FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 30. oktober til 31. december 2014.

2 Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning og zonestatus 3 3. Områdets anvendelse 4 4. Udstykning 6 5. Veje, stier og parkering 7 6. Bebyggelsens omfang og placering 9 7. Bebyggelsens ydre fremtrædende Ubebyggede arealer og beplantning Betingelser for at tage ny bebyggelse i brug Ophævelse af eksisterende planer Lokalplanens retsvirkninger 19 Redegørelse 20 Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning 21 Lokalplanens formål og baggrund 22 Eksisterende forhold 23 Fremtidige forhold 26 Miljøvurdering 27 Lokalplanens forhold til anden planlægning 28 Tilladelser fra andre myndigheder eller efter anden lovgivning 30 Juridiske kort 33 Hvad er en lokalplan? 34 Miljørapport 35 Rapport om Kulsø 36

3 LOKALPLAN

4 1. Lokalplanens formål Lokalplanens formål er: At give mulighed for opførelse af ny bebyggelse. At ny bebyggelse opføres således, at den så vidt mulig ikke er synlig fra Kulsø. At der er mulighed for sammenbygning af hovedbygning med aktivitetsbygning. At give mulighed for sommerlejrplads. At give mulighed for en primitiv overnatningsplads. Ad. 1.1: Der kan ikke dispenseres fra lokalplanens formål. LOKALPLAN

5 2. Områdets afgrænsning og zonestatus 2.1 Lokalplanens afgrænsning er vist på kortbilag 1, og den omfatter matr. nr. 5e og 5o Torup By, Vrads. 2.2 Lokalplanen ligger i landzone og forbliver i landzone. 2.3 Forhold, der udtrykkeligt er tilladt i lokalplanen, er tillagt bonusvirkning for så vidt angår bebyggelse og ændret anvendelse i henhold til planlovens 15 stk. 4. Ad. 2.3 Lokalplanen erstatter planlovens bestemmelser efter 35 stk. 1 om landzonetilladelse. Lokalplanen giver derfor "bonusvirkning". Kun ved evt. dispensation fra lokalplanens bestemmelser skal der også meddeles landzonetilladelse. 2.4 Lokalplanområdet opdeles i delområderne I, II og III, som vist på kortbilag 2. LOKALPLAN

6 3. Områdets anvendelse 3.1 Område I Området må anvendes til efterskole, undervisnings- og kursusvirksomhed, sundhedscenter, hotel og anden institution, der påvirker området svarende til en efterskole. Der er mulighed for at opføre bebyggelse, etablere multibane med standpladser til ikke støjende skydevåben og p-pladser. Ad.3.1 Efterskolen er kendetegnet ved et konstant elevantal, undervisning (læring), bespisning af en større gruppe, kørsel begrænset til personale & forældre, aktiviteter inde og ude i området. Efterskolen kan udlejes til grupper i weekender og ferier. Elever i undervisningslokale Ikke støjende skydevåben er bueskydning og luftgeværer samt luftpispol med en maksimum kaliber af 4,5 mm, der ikke kræver våbentilladlese. Standplads 3.2 Område II Området skal forsat fremstå som skov. Der kan dog etableres en mindre primitiv lejrplads og lysninger. Beplantningen umiddelbart syd for hovedbygningen kan dog reguleres. Indenfor området må der ikke etableres bebyggelse undenfor byggefelt til lejrplads. Der må etableres mountainbikerute, oplevelsessti og træklatring o.lign. Ad. 3.2 Den eksisterende beplantning på de sydvendte skråninger nær den eksisterende bebyggelse må ikke fjernes. Beplantningen skal passes og plejes, således at bevoksningen opnår optimale vækstbetingelser. Det er vigtigt, at karakteren af skov fastholdes, ligesom skoven delvist kan mindske bygningernes synlighed. Beplantning nord for skrænterne kan fældes, men der skal ske genplantning. Områdets tilstand skal så vidt muligt bibeholdes dvs. skov og få åbne områder. 3.3 Område III LOKALPLAN

7 Området må ikke bebygges. Der kan dog opstilles bygninger/telte/campingvogne i forbindelse med den årligt tilbagevende sommerlejr. Mark med sommerlejr 3.4 I delområde I kan der uden for byggefelterne opføres 2 mindre tekniske bygninger på en størrelse på hver maks. (12 m2) med en maksimum højde på 3 meter. Anlægget skal være nødvendigt for privat, fælles og offentlig forsyningsvirksomhed. Bygningerne skal fremstå i mørke farver og placeres, så de ikke opleves som et særskilt element. Ad. 3.4 En mindre teknisk bygning er f.eks. en bygning, der anvendes til elforsyning. LOKALPLAN

8 4. Udstykning 4.1 Lokalplanområdet må ikke udstykkes yderligere. Der må dog foretages mindre skeljusteringer. LOKALPLAN

9 5. Veje, stier og parkering 5.1 Lokalplanområdet vejbetjenes ad Lystrupmindevej via Lystruphavevej som vist på kortbilag 2. Der udlægges 1 ny indkørsel til området. Der er 5 indkørsler til delområde I som vist på kortbilag 2. Der kan ske vareindlevering fra den østligste indkørsel. Ad. 5.1 Parkering skal afholdes på egen grund, og den skal angives ved skiltning. Parkeringspladserne skal anvendes af personale og til gæsteparkering. Parkering kan ikke finde sted øst for aktivitetsbygning pga. støj og lys i forhold til nabobeboelse. 5.2 Ved vejtilslutninger skal der etableres hjørneafskæringer, jf. 39 i lov om offentlige veje ( jf. lovbek. nr af 3. november 2011). Der skal også sikres de nødvendige oversigtsarealer, jf. gældende vejregler. Ad. 5.2: Vedrørende udformningen af vendepladser henvises til Vejdirektoratets publikation: "Byernes trafikarealer, hæfte 9. Anlæg for parkering og standsning m.v." 5.3 Område I Vej, parkerings- og manøvreareal skal etableres med en belægning, som regnvand kan trænge igennem, fx græsarmering, særlige belægningssten, grus, stenmel o. lign. Arealerne kan ikke etableres med fliser eller asfaltbelægning. Ad 5.4: Bestemmelsen skal sikre, at området bevarer sin karakter af bebyggelse i skoven, at regnvand kan nedsive, at landskabsinteresseområdet ikke påvirkes af et unødvendigt fremmedelement. Udenfor bygge- og aktivitetesfelter kan adgangstier mellem områdets bygninger etableres med fast flisebelægning. 5.4 Indenfor lokalplanområdet må der ikke etableres lysmaster. Indenfor delområde I kan der etableres lav belysning (maksimum 1 meter på forbindelsesstierne, der er mellem områdets bygninger. Der må dog på pladsen vest for hovedbygning og aktivitetsbygning etableres højere belysning (maksimum 3 meter) som vist på kortbilag 2. Ad. 5.4: Bestemmelsen skal forhindre unødig lysforurening og i stedet sikre, at belysningen fremstår diskret og afdæmpet. Der er lagt vægt på, at området er landskabsinteresseområde, stilleområde og Natura2000 område. Lyset skal være rettet nedad og rettet mod forbindelsesstierne og pladsen. Armaturer som spreder lyset mod søen, skoven og naboer er ikke tilladt. 5.5 Parkering af biler skal ske i den vestlige del af området ialt 19 parkeringspladser (personale parkering) og 11 parkeringspladser (gæsteparkering) vest for varmecentral. Parkeringspladser skal udlægges og anlægges efter vejlovgivningens regler. Parkering kan ske øst for aktivitetshallen. Antallet af handicapparkeringspladser bestemmes i henhold til bygningsreglementets bestemmelser med tilhørende anvisninger. Ændres anvendelsen fra efterskole til andre formål skal parkeringsnormen overholdes. Ved større arrangementer må yderligere parkering ske på multibane, mellem skolens bygninger eller på ejendommens andre friarealer. 5.6 LOKALPLAN

10 Inden for lokalplanområdet er det fra kl ikke tilladt, at parkere eller henstille: biler med tilladt totalvægt over kg. biler med tilladelse til mere end ti passagerer samt større anhængere såsom sættevogne, campingvogne, både og lignende. Ad. 5.6: Bestemmelsen kan dog fraviges ved særlige arrangementer efter tilladelse fra Silkeborg Kommune. Undtaget er køretøjer indregistreret til efterskolen samt gæstebusser og gæstepåhængskøretøjer (campingvogne), der tilhører ejendommens gæster. LOKALPLAN

11 6. Bebyggelsens omfang og placering 6.1 Område I Ny bebyggelse skal placeres i en afstand på min. 30 meter fra skel mod fredskov se kortbilag 2. Det kræver en dispensation fra naturbeskyttelseslovens (sø- og åbeskyttelseslinje samt skovbyggelinjen). Ad. 6.1 Fredskov er skov, hvor ejer har pligt til at genplante ved skovfældning. 6.2 Placering af nye anlæg og bebyggelse Område I Ny bebyggelse og anlæg til aktiviteter skal placeres inden for de fastlagte felter, som er vist på kortbilag 2. Der er et byggefelt til undervisning og elevboliger og øvrige servicebygninger. I byggefeltet må der opføres ialt m2 bygning (etageareal) til undervisning og elevboliger. I byggefeltet må der opføres 400 m2 (etageareal) servicebygning. Der er et byggefelt til en aktivitetesbygning på m2 (etageareal), en overdækning på 100 m2 mellem hovedbygning og elevfløj samt en overdækning mellem aktivitetesbygning og hovedbygning. Der er et et aktivitetesfelt, hvor der må indrettes en multibane på 20 x 40 m uden bebyggelse. Der kan dog etableres en overdækket standplads og etableres p-pladser. Der er et aktivitetsfelt, hvor der må etableres 3 konstruktioner som bålhus, tipi og lign. på maksimum 50 m2 pr. stk. Område II Der er et byggefelt på 130 m2 til primitiv lejrplads. Der kan indenfor byggefeltet til primitiv lejrplads etableres 3 overnatningskonstruktioner på maksimum 10 m2 pr. stk. Der kan herudover etableres en bålhytte på maksimum 50 m2. Ad. 6.2 Det er vigtigt, at alle aktiviteterne holdes samlet, idet ejendommen ligger i Natura2000 område (habitatområde H49 og fuglebeskyttelsesområde F34) med mange beskyttede bilag IVarter, hvis yngle og levesteder ikke må påvirkes i negativ retning. Der er nær lokalplanområdet konstateret stor vandsalamander, spidssnudet frø, skrubtudse, brun frø, lille vandsalamander og butsnudet frø. Der er herudover damflagermus, odder, hvepsemåge, stor hornugle, isfugl, sortspætte, hrødrygget tornskade. Hvor både hornugle, isfugl og sortspætte yngler regelmæssigt nær lokalplanområdet. Der er samtidig tale om et særligt landskabsinteresseområde i Salten Ådal, der bl.a. er kendetegnet ved at fremstå meget uforstyrret med store terrænforskelle. Bemærk, at byggeri og anlæg, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens 16-17, kræver en separat dispensation af Silkeborg Kommune. Servicebygning omfatter garage, cykelskur, affaldsfaciliteter, varmecentral og værksted o.lign. Der må ikke etableres yderligere bebyggelse, foretages terrænregulering, etableres oplag, henstilles skurvogne o. lign. Område III Der må ikke etableres blivende anlæg herunder bebyggelse, foretages terrænregulering, etableres oplag, henstilles skurvogne, etableres legeplads o. lign. Sheltere LOKALPLAN

12 Bålhus 6.3 Terrænregulering Område I Der må indenfor området terrænreguleres +/- ½ meter undtaget indenfor byggefelter og område til multibane med parkering, hvor der er mulighed for yderligere terrænregulering. Der kan dog terrænreguleres udenfor byggefeltet, så byggefeltet tilpasses det omgivende terræn. Ad. 6.3 Bestemmelsen om terrænregulering er skrevet mhp. at sikre det eksisterende teræn bedst muligt, således at ny bebyggelse bedst muligt indpasses i de eksisterende omgivelser. Indenfor byggefelter til undervisning, elevfløj og servicebygninger må der terrænreguleres +/- 1 meter. Indenfor byggefeltet til aktivitetesbygning må der terrænreguleres +/- 1½ meter. Hovedbygning ses fra øst mod vest Parkering og multibane skal etableres i kote 75 +/- 1 meter. LOKALPLAN

13 Område med multibane Område II Der må ske terrænregering på +/- ½ meter indenfor byggefeltet til primitiv overnatning. 6.4 Afløbsledninger og forsyningsledninger skal placeres i vej- og stianlæg, og alle ledninger skal fremføres under terræn. 6.5 Byggehøjde Område I Undervisnings- og elevbygninger tillades opført i 2 etager med en facadehøjde på maksimum 4 meter og en maksimal højde på 7 meter fra omgivende terræn. Aktivitetsbygning kan opføres i op til 2 etager med en maksimum byggehøjde på 10 meter målt fra gulvkvote 63,50. Ad 6.5: Hovedbygningen er meget eksponeret i forhold landskabsinteresseområdet, Kulsø og Veteranbanen Bryrup-Vrads Station. En udvidelse af hovedbygningens nordlige del vil ikke påvirke de sårbare områder mod syd, idet den mod syd fremtræder i 3 etager. Cykelgarage/Garage med fyrrum tillades opført i op til 2 etager aht. mulighed for etablering af brændselsdepot med facadehøjde på maksimum 5½ meter med en maksimum højde på 8½ meter. Forstanderbolig og lærerbolig skal fastholdes i én etage med en maksimum højde på 7 meter. Elevfløj (Skovkanten) skal fastholdes i 2 etager med en facadehøjde på 3 meter og en maksimum højde på 7 meter. På hovedbygningens nordlige del kan der etableres en tagetage parallel med og ikke højere end den eksisterende tagetage se kortbilag 2. Hovedbygningens nordvestlige del kan udvides med 1 etage dog ikke højere end eksisterende tagetage se kortbilag 2. Bålhus, tipi o.lign. må maksimum have en højde på 7 meter. Delområde II Shelteres og bålhytte må maksimum have en højde på 5 meter. 6.6 Område I Ad 6.6 Ejendommen er tilsluttet LOKALPLAN

14 Den eksisterende forstanderbolig og lærebolig kan hver opføres med et areal på 250 m2. offentlig kloak, således at der ikke er fare for udledning til Kulsø og Lystrup Å. 6.7 Regnvand fra tage og befæstede arealer må ikke ledes til vandområder. Kulsø LOKALPLAN

15 7. Bebyggelsens ydre fremtrædende 7.1 På tagfladen må der ikke anvendes blanke, reflekterende tagmaterialer. Der må på tag opsættes solfangere, solcelleanlæg og tagvinduer. Solfangere og solcelleanlæg skal være sorte. Ad. 7.1: Materialer betegnes som blanke og reflekterende, når de har en glans, som svarer til en malet overflade med et glanstal over 20. Formålet med et maksimalt glanstal på 20 er at undgå reflektionsgener fra tag og ydermur. Bestemmelsen skal sikre, at bebyggelsen holdes dæmpet i ådalslandskabet. 7.2 Facadebeklædning skal fremtræde i mørke nuancer herunder rød, brun, sort eller grå. Ad. 7.2 Mørke nuancer er mindre synlige i landskabet. 7.3 Nye bygninger skal opføres som fritliggene eller sammenbyggede længehuse med saddeltag med en hældning på grader. Dog må mindre mellembygninger etableres med fladt tag. På udvendige bygningssider må blanke og reflekterende materialer kun anvendes til vinduer, sorte solfangere og sorte solceller. Ad. 7.3 Mellembygninger kan opføres med fladt tag, idet det muliggør sammenbygning af gammelt og nyt med forskellig byggestil, og bl.a. sikre lysindfald. 7.4 Tagbredden må ikke overstige 10 meter. Husene tillades bygget sammen med parallelle tagflader. Mht. aktivitets- og hovedbygning skal bygningen fremstå med markerede gavle med en fladtagskonstruktion over aktivitetsbygningen. 7.5 Skiltning og reklamering kræver en godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 21. Efterskolens parkering skal skiltes. Ad. 7.5 Naturbeskyttelseslovens 21 fastlægger, at der ikke må opsættes skilte, der virker dominerende på landskab eller er synlige over store afstande. Dvs. at skilte maksimum må være 0,25 m2 jævnfør naturbeskyttelsesloven. 7.6 Der må ikke opføres antennemaster. Ad. 7.6 Ejendommen ligger i Salten Ådal. En antennemast vil påvirke landskabet i høj grad, og den vil være meget synlig fra kulturmiljøet med veterantog syd for Kulsø med årligt besøgende. LOKALPLAN

16 Lystruphave Efterskole ligger nord for Kulsø LOKALPLAN

17 8. Ubebyggede arealer og beplantning 8.1 Område III Der må afholdes 1 sammenhængende lejr 3 uger hvert år på matr. nr. 5o Thorup By, Vrads. Der må 2 uger før sommerlejren opstilles fælles faciliteter dvs. skurvogne til toiletter o. lign og fællestelte. Bebyggelsen skal være fjernet senest 1 uge efter sommerlejrens ophør. Ad. 8.1 Der har siden 1974 været afholdt bibelcamping 2-4 uger af Indre Mission i Danmark i begyndelsen af skolernes sommerferie på matr. nr. 5o Thorup By, Vrads. Landzonetilladelsen af 5. september 2001 journalnr bortfalder ved lokalplanens vedtagelse. Lejren kan etableres på matr. nr. 5o Thorup By, Vrads. TeenCamp Terrænregulering Område II Der må ikke ske terrænregulering, dog kan den eksisterende trappe med trin vedligeholdes. Område III Der må ikke ske terrænregulering. Der må dog i forbindelse med byggeri i område I nivelleres overskudsjord ud i område III i et maksimum lag på 30 cm over naturligt terræn. Ad. 8.2 Ejendommen ligger i en ådal, der er særdeles påvirkelig overfor terrænforandringer. Ejendommen ligger desuden i et Natura2000 område, hvorfor dyre og planteliv skal forstyrres mindst muligt. I forbindelse med terrænregulering af multibane skal der tilstræbes jordbalance. For at bevare det eksisterende landskab herunder terræn, kan der ikke påfyldes mere end 0,3 meter jord fra område I til område III. 8.3 Område I Vejarealer og stier kan befæstes med stenmel, perlegrus og stabilt grus. Ad. 8.3 Stenmel og stabilgrus er et stabilt underlag, der ofte anvendes af Naturstyrelsen på gang og cykelstier. Materialet kan fås i forskellige korntyper. På pladsen vest for hoved- og aktivitetesbygning kan der anvendes perlegrus, stenmel og stabilt grus. LOKALPLAN

18 Omkring bygningerne er der mulighed for flisebelægning o. lign. 8.4 Område II Eksisterende beplantning skal bevares og vedligeholdes. Der må dog indenfor byggefeltet etableres en primitiv overnatningsplads. Syd for hovedbygningen kan bevoksningen holdes lavere med f.eks. hassel, såfremt der på skråningen plantes min. 4 solitære egetræer. Træerne skal ved plantningen have en højde på min. 150 cm. Bevoksningen syd for elevfløjen skal bibeholdes og vedligeholdes som tæt, slørende beplantning af bøg, eg, birk og hassel. Bevoksning på skrænterne syd for Elevfløj "Skovkanten". Ad. 8.4 Det er hensigten med bestemmelsen, at efterskolens synlighed mindskes mest muligt, og at områdets karakter af skovområde fastholdes. Arealet øst for hovedbygning skal beplantes, dog således at adgangsvej til søen fastholdes. 8.5 Der kan ikke etableres belysning i område II og III, dog er området omkring servicebygninger i sommerlejren i område III undtaget. Ad. 8.5 Bestemmelsen skal forhindre unødig lysforurening. Der er lagt vægt på, at området er landskabsinteresseområde, stilleområde og Natura2000 område. 8.6 Der må ikke opbevares uindregistrerede køretøjer dog undtaget køretøjer, der anvendes til ejendommens drift med skov og mark. Der må opbevares én båd, én campingvogn, ejendommens kajak- og kanovogne samt følgebåde i tilknytning til de eksisterende bygnigner indenfor området. Ad. 8.6 Hensigten med bestemmelsen er at sikre, at områdets karakter af uforstyrret skovområde fremtræder ordentligt. Opbevaring af større både, uindregistrerede køretøjer, skurvogne og campingvogne kan derfor kun finde sted i dertil indrettede bygninger. Begrebet båd omfatter ikke kano og kajak. En følgebåd er en båd, der anvendes som støtte ved kano- og kajaksejlads. Eksisterende kajakvogn LOKALPLAN

19 9. Betingelser for at tage ny bebyggelse i brug 9.1 Ny bebyggelse må først tages i brug, når den er tilsluttet offentlig kloak. Ad. 9.1 Lystruphave Efterskole er tilsluttet offentlig kloak. Ny aktiviteteshal må først tages i brug, når der er plantet øst for bygningen og ud til det østlige skel. Parkeringspladser som angivet i 5.5 skal etableres ved opføreslse af aktivitetesbygnig. LOKALPLAN

20 10. Ophævelse af eksisterende planer 10.1 Landzonetilladelse af 5. september 2001 Tilladelse til afholdelse af bibelcamping ved Lystruphave journalnr bortfalder ved vedtagelse af denne lokalplan. Følgende servitutter (dele af servitutter) inden for området er i strid med lokalplanens bestemmelser, og aflyses i henhold til Planlovens 15, stk. 2 nr. 16 ved lokalplanens vedtagelse: Dok om bibelcamping mv matr. nr. 5e Velling By, Bryrup nu matr. 5o Velling By, Bryrup Dok. om bebygelse, benyttelse mv vedr. 5e Velling By, Bryrup. Tilladelse til div. ombygnigner af det daværende Lystruphave kursus- og feriecenter Dok om fredning vedr. matr. nr. 5e Velling By, Bryrup. Tilladelse til at opføre helårsbeboelse indenfor søbeskyttelseslinjen. Lokalplanen giver mulighed for forstander- og medarbejderbeboelse indenfor området, hvilket er etableret Dok om fredning vedr. matr. nr. 5e Velling By, Bryrup. Tilladelse til at opføre bestyrerbolig indenfor søbeskyttelseslinjen og krav om slørende beplantning mellem bebyggelse og sø. Lokalplanen giver mulighed for forstander- og medarbejder beboelse indenfor området, hvilket er etableret ink. krav om slørende beplantning Lokalplan nr vil blive ophævet ved den endelige vedtagelse af lokalplanen og offentliggørelsen heraf. LOKALPLAN

21 11. Lokalplanens retsvirkninger 11.1 Ifølge planlovens 18 gælder lokalplanens bestemmelser fra den dag, det er offentliggjort, at byrådet har vedtaget planen endeligt. Herefter må ejendomme i lokalplanområdet kun bebygges, udstykkes og i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planen. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Byrådet kan ekspropriere fast ejendom, der tilhører private eller private rettigheder over fast ejendom, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen, jfr. planlovens 47. Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Når en eventuel dispensation berører omboendes interesser, skal disse underrettes om den påtænkte dispensation, og der skal gives mindst 14 dages frist til at fremkomme med eventuelle bemærkninger herom. Først herefter kan byrådet ifølge 19 i planloven give dispensation. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved at tilvejebringe en ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jf. planlovens 18. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen jf. ovenfor. Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven. LOKALPLAN

22 LOKALPLAN

23 Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning Lokalplanen omfatter et areal på 11½ ha i Snabegård Plantage. Ejendommen ligger 2 km vest for Bryrup, og den ligger nær Velling Skov og Kolbengård Plantage. Ejendommen vejbetjenes af Lystruphavevej. Ejendommen er mod syd nabo til Kulsø og veteranbanen Bryrup-Vrads Station med årlige besøgende. Udover skov mod nord er der mod øst og vest enkelte helårsboliger og fritidshuse. Området ligger 2 km vest for Bryrup LOKALPLAN

24 Lokalplanens formål og baggrund Lokalplanen udarbejdes mhp. at muliggøre, at der kan opføres en aktivitetshal nær efterskolens hovedbygning. Lokalplanen skal udarbejdes, således at den erstatter de bestemmelserne, der er i lokalplan , der vil blive aflyst ved vedtagelse af denne plan. Der skal således være bestemmelser for, hvordan ejendommen fremadrettet kan anvendes, bestemmelser om, hvor fremtidig bebyggelse, multibane kan indrettes og bestemmelser om, hvordan ny bebyggelse skal etableres. Der vil ligeledes være bestemmelser om at sikre områdets terræn og beplantning. Der vil i lokalplanen være bestemmelser for brugen af det område, der 1 gang årligt anvendes til lejr. Bestemmelserne skal erstatte zonetilladelse af 5. september 2001 Tilladelse til afholdelse af bibelcamping ved Lystruphave journalnr Bestemmelserne skal sikre at Natura2000 området, stilleområdet og landskabsinteresseområdet ikke påvirkes negativt. Området mod syd LOKALPLAN

25 Eksisterende forhold Området anvendes af Lystruphave Efterskole, der blev etableret på ejendommen i foråret Ejendommen er oprindelig opført som bolig i 1900 tallet, og den har siden fungeret som både børnehjem og hotel. Skolen er en selvejende institution, der drives på et folkekirkeligt grundlag. Skolen henvender sig til elever med indlæringsvanskeligheder i dansk og matematik. Undervisningen indeholder meget praktisk undervisning med værkstedsarbejde og fysisk udfoldelse, hvor også efterskolens særlige omgivelser inddrages. Elever på gårdsplads Der er ca. 80 efterskoleelever på efterskolen og ca. 22 medarbejdere tilknyttet skolens drift. Der er i ferier og weekender mulighed for at leje skolen til kurser og fritidsaktiviteter. Ejendommen ligger i landzone inde i skoven, og ejendommen vejbetjenes fra grusvejen Lystruphavevej. NATUR OG LANDSKAB Lokalplanområdets bebyggede del har åbne grus- og græsarealer, havebeplantning og træbevoksning som enkeltstående træer og klynger med træer. De ubebyggede arealer herunder skrænten mod søen er overvejende skovbevokset. En del af skovbevoksningen i lokalplanområdet er forvokset juletræsbeplantning. Den resterende del fremstår som naturskov ligesom skoven omkring området. Terrænet stiger jævnt fra øst mod vest. Mod øst er der et areal, der næsten er i niveau med søen, mens det mod vest er hævet med en skrænt ned mod søen. Kulsø er en næringsrig sø, og den er tæt forbundet med Kvindsø, som danner afløb fra Bryrup Langsø. Fra Kulsø løber Lystrup Å, der længere mod nord munder ud i Salten Å, der afvander til Gudenåen. Nord og vest for efterskolen ligger Snabegård Plantage, der primært består af nåleskov med partier af ædelgran, douglasgran, contortafyr og rødgran, samt mindre partier med bøge- og egeskov. De ældste partier i Snabegård Plantage er fra 1800 tallet, men en væsentlig del af skoven er etableret i 1940erne eller senere. Nordøst for efterskolen og Lystrupmindevej findes Velling Skov, der hovedsagelig består af løvskov i form af LOKALPLAN

26 bøg. Ind imellem findes partier med nåleskov og egeskov. Dele af skoven er udlagt som urørt skov. Der er tale om en meget naturpræget skov med partier af ældre og yngre træer. Dele af skoven blev beplantet i 1739, mens andre beplantninger er væsentlig yngre. Skoven er præget af væltede, henfaldne træstammer, knækkede grene og åbne lysninger. Som følge af de væltede træer er der er en stor artsdiversitet indenfor fugle, insekter, svampe og planter. Terrænet i området er meget kuperet med bakker, skrænter og dybe dalstrøg. Udsigt fra hovedbygning mod Kulsø, der ligger syd for lokalplanområdet STILLEOMRÅDE Ejendommen ligger i et stilleområde, dvs. et område, hvor naturens lyde fuglefløjt, vindens susen i træerne og vandets ridslen, er de dominerende lyde. Lejlighedsvis støj fra land- eller skovbrug er i orden i et stilleområde, men der er ikke jævnlig eller vedvarende støj fra trafik, vindmøller, industri eller fritidsaktiviteter. Som hovedregel er der mindst 3 km til nærmeste motorvej og 1 km til hovedvej. Områderne er også stort set fri for gadebelysning, kraftigt lys fra lysreklamer og andre lysende vartegn. Stilleområderne ligger ofte i større, sammenhængende skove, Natura2000 områder og i områder med meget beskyttet natur. BYGNINGER Bygningerne omfatter den oprindelige bolig i 3 etager. Den udgør med de senere tilbygninger skolens hovedbygning med fællesrum og elevboliger. Omkring hovedbygningen ligger der en række mindre bygninger overvejende i 1 etage med undervisningslokaler, elev- og forstanderbolig samt værksteder og garager. Bygningerne bærer præg af at være opført og udbygget flere gange. LOKALPLAN

27 Elevfløj "Skovkanten" VEJE og STIER Efterskolen betjenes af privat fællesvej Lystruphavevej. Skolen ligger nær Naturstien Horsens-Silkeborg. Skolen er interesseret i, at der etableres en offentlig gangsti rundt om Kulsø, og skolen er villig til at afgive areal til anlæg af en sådan sti. LOKALPLAN

28 Fremtidige forhold Lokalplanområdet kan ved vedtagelse af denne lokalplan anvendes til efterskole eller lignende, der har en sammenlignelig påvirkning af området. Efterskolen kan udlejes til grupper i weekends og ferier, og der er mulighed for en sommerlejr i 3 uger (sammenhængende) hver sommer på matr. nr. 5o Torup By, Vrads. De nævnte aktiviteter er også mulige i dag. TeenCamp 2012 Det vurderes, at den største ændring fra tidligere lokalplan til denne lokalplan er, at der er mulighed for at sammenbygge en aktivitets bygning med hovedbygningen. I den tidligere lokalplan var der mulighed for en aktivitetsbygning længere mod vest, hvor der nu er mulighed for en multibane med standpladser. Der lægges særlig vægt på, at efterskolen ligger i et område med et højt naturindhold, ligesom efterskolen ligger i et uforstyrret landskab med høj oplevelsesværdi. Dette betyder, at ansøger ved fremtidige dispensationsansøgninger skal påvise, at området ikke vil blive påvirket mere. Silkeborg Kommune vil kunne kræve visualiseringer mv. Det er et vigtigt princip, at området forstyrres mindst muligt, hvorfor bebyggelsen holdes samlet, og der arbejdes med byggefelter, således at Kulsø og øvrige omgivelser ikke påvirkes yderligere. Det er et væsentligt princip, at beplantningen tilnærmelsesvist fastholdes på ejedommen, ligesom bebyggelsen skal holdes i mørke farver, idet bebyggelse i dette meget uforstyrrede ådalslandskab er meget synlig. Idet området er meget uforstyrret er også belysning vigtigt, således at området ikke påvirkes af diffust lys, hvorfor der er bestemmelser for, hvor og hvordan udendørs lysarmatur skal håndteres. Udover at Kulsø ikke skal påvirkes visuelt, er det også væsentligt, at yderligere bebyggelse ikke er synlig fra strækningsanlægget (Bryrup-Vrads Station), der er udpeget som Kulturmiljø. Området er idag landzone, og området vil også ved vedtagelse af denne lokalplan forblive i landzone. LOKALPLAN

29 Miljøvurdering Lokalplanen er screenet efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen er sket efter 3 stk. 1 nr. 3. Silkeborg Kommune vurderer, at planen er omfattet af krav om miljøvurdering, idet planen antages at måtte få væsentlig indvirkning på miljøet. På baggrund af screeningen vurderer Silkeborg Kommune, at miljøvurderingen skal omfatte følgende områder: Natura 2000 områder Bilag IV arter/rødlistearter Påvirkning af søen Stilleområde Landskab Silkeborg Kommune har hørt berørte myndigheder (Naturstyrelsen Søhøjlandet), og de er ikke kommet med bemærkninger til miljøvurderingens indhold, hvorfor ovenstående fastholdes. Miljøvurderingen foreligger i en selvstændig rapport "Miljøvurdering Lystruphave Efterskole", som offentliggøres sammen med forslaget til lokalplan. Efter lokalplanforslagets høringsperiode er afsluttet, er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse "Redegørelse miljøvurdering Lystruphave Efterskole", der offentliggøres sammen med den endelige lokalplan. LOKALPLAN

LOKALPLAN 25-005 VEDTAGET FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS. Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015.

LOKALPLAN 25-005 VEDTAGET FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS. Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015. LOKALPLAN 25-005 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS VEDTAGET Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning

Læs mere

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012.

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. LOKALPLAN 16-002 Boligområde ved Romervej i Grauballe FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning og zonestatus

Læs mere

Lokalplan 14-003. Forslag FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE. Funder FUNDER

Lokalplan 14-003. Forslag FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE. Funder FUNDER FUNDER Funder Bygade Skærskovhedevej Lokalplan 14-003 FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE Funder Fremlagt i offentlig høring fra X. 2011 til X 2011 Forslag Hvad er en lokalplan?

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Lokalplan nr. 375. Offentlig debat Planenerne har været fremlagt til otte ugers offentlig debat i perioden 03.02.2015 til 31.03.2015.

Lokalplan nr. 375. Offentlig debat Planenerne har været fremlagt til otte ugers offentlig debat i perioden 03.02.2015 til 31.03.2015. Offentlig bekendtgørelse den 04.08 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 375 - Karpenhøj og Kommuneplantillæg nr. 13 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs Kommune besluttede den 24.06.

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho Varde Kommune LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho VEJLEDNING LOKALPLAN 42 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. maj til den 22. juli 2009.

Læs mere

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Hvad er en lokalplan? Om lokalplaner En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel,

Læs mere

fff Varde Kommune LOKALPLAN 05.01.L02 Område til camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand, Blåvand

fff Varde Kommune LOKALPLAN 05.01.L02 Område til camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand, Blåvand fff Varde Kommune Område til camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand, Blåvand VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra d. 6. februar

Læs mere

Områder til golfbaner, hotel, konferencecenter og ferielejligheder samt boliger ved Gatten og Sjørup Sø

Områder til golfbaner, hotel, konferencecenter og ferielejligheder samt boliger ved Gatten og Sjørup Sø Lokalplan nr. 1032 Områder til golfbaner, hotel, konferencecenter og ferielejligheder samt boliger ved Gatten og Sjørup Sø December 2013 INDHOLD 5 5 6 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Lokalplanens

Læs mere

SKANDERBORG Kommune. Udkast til. Lokalplan nr. 1015 - Skovby. Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby

SKANDERBORG Kommune. Udkast til. Lokalplan nr. 1015 - Skovby. Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby SKANDERBORG Kommune lu n d Skov vej Udkast til - Skovby Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby FORSLAG til offentlig debat i perioden: 7. januar 2009 til 4. marts 2009. December

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-007

LOKALPLAN NR. 10-007 S i l k e b o r g L a n g sø SØ VE J ADE RG TE ØS TORVET LUFTFOTO AF 2008 CENTEROMRÅDE MELLEM ØSTERGADE, TORVET OG SØVEJ LOKALPLAN NR. 10-007 Lokalplan nr. 10-007 Centerområde mellem Østergade, Torvet

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 8 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at udvide rammeområdet

Forslag til Tillæg nr. 8 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at udvide rammeområdet Offentlig bekendtgørelse den 10.11. 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 387 - Område til dagligvarebutik ved Vestergade, Ryomgård og Kommuneplantillæg nr. 8 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Forslag til Lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping Offentlig høring Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013 Forslag til Lokalplan nr. 277 Centerområde Rytters plads, Skørping Læsevejledning Lokalplanen indeholder følgende 1. En Redegørelse - der beskriver

Læs mere

Forslag til. Lokalplan nr. E 13.01.01. Ulvshale Feriehotel

Forslag til. Lokalplan nr. E 13.01.01. Ulvshale Feriehotel Forslag til Lokalplan nr. E 13.01.01 Ulvshale Feriehotel Januar 2010 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN Om Lokalplaner En lokalplan indeholder detaljerede retningslinjer for anvendelsen af bebyggelse og af ubebyggede

Læs mere

LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2003 VEJLEDNING Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger,

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 23.02.L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej

Varde Kommune. LOKALPLAN 23.02.L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej Varde Kommune LOKALPLAN 23.02.L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej VEJLEDNING LOKALPLAN 23.02.L08 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været i offentlig høring i

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 55/2011. Fremlagt i perioden fra 6. april 2011 til 2. juni 2011

FORSLAG. Lokalplan 55/2011. Fremlagt i perioden fra 6. april 2011 til 2. juni 2011 FORSLAG Fremlagt i perioden fra 6. april 2011 til 2. juni 2011 Lokalplan 55/2011 Offentligt område mellem Gl. Hobrovej, Hjulhusvej og Rinddalen i Mariager Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastlægger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.2-7 FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS UDKAST

LOKALPLAN NR. 1.2-7 FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS UDKAST UDKAST Forslag til Lokalplan nr. 1.2-7 for kystnære boliger ved Stensledgårdsvej i Assens Indholdsfortegnelse Redegørelse for planen Lokalplanens baggrund og formål... 6 Beskrivelse af lokalplanområdet...

Læs mere

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116 Sags. nr. 727-2011-5940 Lokalplan nr. 1116 Boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder Marts 2012 Lokalplan nr. 1116 for boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder er udarbejdet af: Odder Kommune

Læs mere

Forslag Tværhøjgård - den vestlige del

Forslag Tværhøjgård - den vestlige del Lokalplan nr. 14.38 Forslag Tværhøjgård - den vestlige del Lokalplanen er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune i samarbejde med Mølbak Landinspektører A/S. Forslaget til lokalplanen er

Læs mere

Indholdsfortegnelse. MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS

Indholdsfortegnelse. MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS Indholdsfortegnelse 2.60 Erhvervsområde Megacenter II...1/24 Spørgsmål til planen...2/24 Planens status...3/24 Formål

Læs mere

Spørgsmål til planen. Bestemmelser

Spørgsmål til planen. Bestemmelser Spørgsmål til planen Planens status 2.60 Erhvervsområde Megacenter II, vestbyen Holbæk Lokalplanen har til formål at muliggøre etableringen af en butik til særlig pladskrævende varer og én dagligvarebutik.

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Golfbane ved Lyngbygård. December 2006 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Golfbane ved Lyngbygård. December 2006 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 767 Golfbane ved Lyngbygård KONGSBAK INFORMATIK December 2006 Århus Kommune Lokalplan nr.: Golfbane ved Lyngbygård Indeholder tillæg nr. 88 til Kommuneplan 2001 767 Borum Borumvej

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Forslag LOKALPLAN nr. 44 Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Hvad er en lokalplan? En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Lokalplan nr. 545. For vindmøller ved Ågård Gods nord for Gørlev. Tillæg nr. 19 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021

TEKNIK OG MILJØ. Lokalplan nr. 545. For vindmøller ved Ågård Gods nord for Gørlev. Tillæg nr. 19 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 TEKNIK OG MILJØ Lokalplan nr. 545 For vindmøller ved Ågård Gods nord for Gørlev Tillæg nr. 19 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Forsidebilledet viser forslag med to vindmøller set fra Bakkendrupvej

Læs mere

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for

Læs mere

Lokalplan nr. 3-646. Nyt boligområde ved Åsum

Lokalplan nr. 3-646. Nyt boligområde ved Åsum Lokalplan nr. 3-646 Nyt boligområde ved Åsum Offentlig høring Du kan komme med indsigelser mod lokalplanforslaget ved skriftlig henvendelse til Odense Kommune i perioden 17. oktober til 12. december 2006.

Læs mere