LOKALPLAN Lystruphave Efterskole FORSLAG. For Lystruphave Efterskole nær Bryrup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN 42-008 Lystruphave Efterskole FORSLAG. For Lystruphave Efterskole nær Bryrup"

Transkript

1 LOKALPLAN Lystruphave Efterskole For Lystruphave Efterskole nær Bryrup FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 30. oktober til 31. december 2014.

2 Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning og zonestatus 3 3. Områdets anvendelse 4 4. Udstykning 6 5. Veje, stier og parkering 7 6. Bebyggelsens omfang og placering 9 7. Bebyggelsens ydre fremtrædende Ubebyggede arealer og beplantning Betingelser for at tage ny bebyggelse i brug Ophævelse af eksisterende planer Lokalplanens retsvirkninger 19 Redegørelse 20 Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning 21 Lokalplanens formål og baggrund 22 Eksisterende forhold 23 Fremtidige forhold 26 Miljøvurdering 27 Lokalplanens forhold til anden planlægning 28 Tilladelser fra andre myndigheder eller efter anden lovgivning 30 Juridiske kort 33 Hvad er en lokalplan? 34 Miljørapport 35 Rapport om Kulsø 36

3 LOKALPLAN

4 1. Lokalplanens formål Lokalplanens formål er: At give mulighed for opførelse af ny bebyggelse. At ny bebyggelse opføres således, at den så vidt mulig ikke er synlig fra Kulsø. At der er mulighed for sammenbygning af hovedbygning med aktivitetsbygning. At give mulighed for sommerlejrplads. At give mulighed for en primitiv overnatningsplads. Ad. 1.1: Der kan ikke dispenseres fra lokalplanens formål. LOKALPLAN

5 2. Områdets afgrænsning og zonestatus 2.1 Lokalplanens afgrænsning er vist på kortbilag 1, og den omfatter matr. nr. 5e og 5o Torup By, Vrads. 2.2 Lokalplanen ligger i landzone og forbliver i landzone. 2.3 Forhold, der udtrykkeligt er tilladt i lokalplanen, er tillagt bonusvirkning for så vidt angår bebyggelse og ændret anvendelse i henhold til planlovens 15 stk. 4. Ad. 2.3 Lokalplanen erstatter planlovens bestemmelser efter 35 stk. 1 om landzonetilladelse. Lokalplanen giver derfor "bonusvirkning". Kun ved evt. dispensation fra lokalplanens bestemmelser skal der også meddeles landzonetilladelse. 2.4 Lokalplanområdet opdeles i delområderne I, II og III, som vist på kortbilag 2. LOKALPLAN

6 3. Områdets anvendelse 3.1 Område I Området må anvendes til efterskole, undervisnings- og kursusvirksomhed, sundhedscenter, hotel og anden institution, der påvirker området svarende til en efterskole. Der er mulighed for at opføre bebyggelse, etablere multibane med standpladser til ikke støjende skydevåben og p-pladser. Ad.3.1 Efterskolen er kendetegnet ved et konstant elevantal, undervisning (læring), bespisning af en større gruppe, kørsel begrænset til personale & forældre, aktiviteter inde og ude i området. Efterskolen kan udlejes til grupper i weekender og ferier. Elever i undervisningslokale Ikke støjende skydevåben er bueskydning og luftgeværer samt luftpispol med en maksimum kaliber af 4,5 mm, der ikke kræver våbentilladlese. Standplads 3.2 Område II Området skal forsat fremstå som skov. Der kan dog etableres en mindre primitiv lejrplads og lysninger. Beplantningen umiddelbart syd for hovedbygningen kan dog reguleres. Indenfor området må der ikke etableres bebyggelse undenfor byggefelt til lejrplads. Der må etableres mountainbikerute, oplevelsessti og træklatring o.lign. Ad. 3.2 Den eksisterende beplantning på de sydvendte skråninger nær den eksisterende bebyggelse må ikke fjernes. Beplantningen skal passes og plejes, således at bevoksningen opnår optimale vækstbetingelser. Det er vigtigt, at karakteren af skov fastholdes, ligesom skoven delvist kan mindske bygningernes synlighed. Beplantning nord for skrænterne kan fældes, men der skal ske genplantning. Områdets tilstand skal så vidt muligt bibeholdes dvs. skov og få åbne områder. 3.3 Område III LOKALPLAN

7 Området må ikke bebygges. Der kan dog opstilles bygninger/telte/campingvogne i forbindelse med den årligt tilbagevende sommerlejr. Mark med sommerlejr 3.4 I delområde I kan der uden for byggefelterne opføres 2 mindre tekniske bygninger på en størrelse på hver maks. (12 m2) med en maksimum højde på 3 meter. Anlægget skal være nødvendigt for privat, fælles og offentlig forsyningsvirksomhed. Bygningerne skal fremstå i mørke farver og placeres, så de ikke opleves som et særskilt element. Ad. 3.4 En mindre teknisk bygning er f.eks. en bygning, der anvendes til elforsyning. LOKALPLAN

8 4. Udstykning 4.1 Lokalplanområdet må ikke udstykkes yderligere. Der må dog foretages mindre skeljusteringer. LOKALPLAN

9 5. Veje, stier og parkering 5.1 Lokalplanområdet vejbetjenes ad Lystrupmindevej via Lystruphavevej som vist på kortbilag 2. Der udlægges 1 ny indkørsel til området. Der er 5 indkørsler til delområde I som vist på kortbilag 2. Der kan ske vareindlevering fra den østligste indkørsel. Ad. 5.1 Parkering skal afholdes på egen grund, og den skal angives ved skiltning. Parkeringspladserne skal anvendes af personale og til gæsteparkering. Parkering kan ikke finde sted øst for aktivitetsbygning pga. støj og lys i forhold til nabobeboelse. 5.2 Ved vejtilslutninger skal der etableres hjørneafskæringer, jf. 39 i lov om offentlige veje ( jf. lovbek. nr af 3. november 2011). Der skal også sikres de nødvendige oversigtsarealer, jf. gældende vejregler. Ad. 5.2: Vedrørende udformningen af vendepladser henvises til Vejdirektoratets publikation: "Byernes trafikarealer, hæfte 9. Anlæg for parkering og standsning m.v." 5.3 Område I Vej, parkerings- og manøvreareal skal etableres med en belægning, som regnvand kan trænge igennem, fx græsarmering, særlige belægningssten, grus, stenmel o. lign. Arealerne kan ikke etableres med fliser eller asfaltbelægning. Ad 5.4: Bestemmelsen skal sikre, at området bevarer sin karakter af bebyggelse i skoven, at regnvand kan nedsive, at landskabsinteresseområdet ikke påvirkes af et unødvendigt fremmedelement. Udenfor bygge- og aktivitetesfelter kan adgangstier mellem områdets bygninger etableres med fast flisebelægning. 5.4 Indenfor lokalplanområdet må der ikke etableres lysmaster. Indenfor delområde I kan der etableres lav belysning (maksimum 1 meter på forbindelsesstierne, der er mellem områdets bygninger. Der må dog på pladsen vest for hovedbygning og aktivitetsbygning etableres højere belysning (maksimum 3 meter) som vist på kortbilag 2. Ad. 5.4: Bestemmelsen skal forhindre unødig lysforurening og i stedet sikre, at belysningen fremstår diskret og afdæmpet. Der er lagt vægt på, at området er landskabsinteresseområde, stilleområde og Natura2000 område. Lyset skal være rettet nedad og rettet mod forbindelsesstierne og pladsen. Armaturer som spreder lyset mod søen, skoven og naboer er ikke tilladt. 5.5 Parkering af biler skal ske i den vestlige del af området ialt 19 parkeringspladser (personale parkering) og 11 parkeringspladser (gæsteparkering) vest for varmecentral. Parkeringspladser skal udlægges og anlægges efter vejlovgivningens regler. Parkering kan ske øst for aktivitetshallen. Antallet af handicapparkeringspladser bestemmes i henhold til bygningsreglementets bestemmelser med tilhørende anvisninger. Ændres anvendelsen fra efterskole til andre formål skal parkeringsnormen overholdes. Ved større arrangementer må yderligere parkering ske på multibane, mellem skolens bygninger eller på ejendommens andre friarealer. 5.6 LOKALPLAN

10 Inden for lokalplanområdet er det fra kl ikke tilladt, at parkere eller henstille: biler med tilladt totalvægt over kg. biler med tilladelse til mere end ti passagerer samt større anhængere såsom sættevogne, campingvogne, både og lignende. Ad. 5.6: Bestemmelsen kan dog fraviges ved særlige arrangementer efter tilladelse fra Silkeborg Kommune. Undtaget er køretøjer indregistreret til efterskolen samt gæstebusser og gæstepåhængskøretøjer (campingvogne), der tilhører ejendommens gæster. LOKALPLAN

11 6. Bebyggelsens omfang og placering 6.1 Område I Ny bebyggelse skal placeres i en afstand på min. 30 meter fra skel mod fredskov se kortbilag 2. Det kræver en dispensation fra naturbeskyttelseslovens (sø- og åbeskyttelseslinje samt skovbyggelinjen). Ad. 6.1 Fredskov er skov, hvor ejer har pligt til at genplante ved skovfældning. 6.2 Placering af nye anlæg og bebyggelse Område I Ny bebyggelse og anlæg til aktiviteter skal placeres inden for de fastlagte felter, som er vist på kortbilag 2. Der er et byggefelt til undervisning og elevboliger og øvrige servicebygninger. I byggefeltet må der opføres ialt m2 bygning (etageareal) til undervisning og elevboliger. I byggefeltet må der opføres 400 m2 (etageareal) servicebygning. Der er et byggefelt til en aktivitetesbygning på m2 (etageareal), en overdækning på 100 m2 mellem hovedbygning og elevfløj samt en overdækning mellem aktivitetesbygning og hovedbygning. Der er et et aktivitetesfelt, hvor der må indrettes en multibane på 20 x 40 m uden bebyggelse. Der kan dog etableres en overdækket standplads og etableres p-pladser. Der er et aktivitetsfelt, hvor der må etableres 3 konstruktioner som bålhus, tipi og lign. på maksimum 50 m2 pr. stk. Område II Der er et byggefelt på 130 m2 til primitiv lejrplads. Der kan indenfor byggefeltet til primitiv lejrplads etableres 3 overnatningskonstruktioner på maksimum 10 m2 pr. stk. Der kan herudover etableres en bålhytte på maksimum 50 m2. Ad. 6.2 Det er vigtigt, at alle aktiviteterne holdes samlet, idet ejendommen ligger i Natura2000 område (habitatområde H49 og fuglebeskyttelsesområde F34) med mange beskyttede bilag IVarter, hvis yngle og levesteder ikke må påvirkes i negativ retning. Der er nær lokalplanområdet konstateret stor vandsalamander, spidssnudet frø, skrubtudse, brun frø, lille vandsalamander og butsnudet frø. Der er herudover damflagermus, odder, hvepsemåge, stor hornugle, isfugl, sortspætte, hrødrygget tornskade. Hvor både hornugle, isfugl og sortspætte yngler regelmæssigt nær lokalplanområdet. Der er samtidig tale om et særligt landskabsinteresseområde i Salten Ådal, der bl.a. er kendetegnet ved at fremstå meget uforstyrret med store terrænforskelle. Bemærk, at byggeri og anlæg, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens 16-17, kræver en separat dispensation af Silkeborg Kommune. Servicebygning omfatter garage, cykelskur, affaldsfaciliteter, varmecentral og værksted o.lign. Der må ikke etableres yderligere bebyggelse, foretages terrænregulering, etableres oplag, henstilles skurvogne o. lign. Område III Der må ikke etableres blivende anlæg herunder bebyggelse, foretages terrænregulering, etableres oplag, henstilles skurvogne, etableres legeplads o. lign. Sheltere LOKALPLAN

12 Bålhus 6.3 Terrænregulering Område I Der må indenfor området terrænreguleres +/- ½ meter undtaget indenfor byggefelter og område til multibane med parkering, hvor der er mulighed for yderligere terrænregulering. Der kan dog terrænreguleres udenfor byggefeltet, så byggefeltet tilpasses det omgivende terræn. Ad. 6.3 Bestemmelsen om terrænregulering er skrevet mhp. at sikre det eksisterende teræn bedst muligt, således at ny bebyggelse bedst muligt indpasses i de eksisterende omgivelser. Indenfor byggefelter til undervisning, elevfløj og servicebygninger må der terrænreguleres +/- 1 meter. Indenfor byggefeltet til aktivitetesbygning må der terrænreguleres +/- 1½ meter. Hovedbygning ses fra øst mod vest Parkering og multibane skal etableres i kote 75 +/- 1 meter. LOKALPLAN

13 Område med multibane Område II Der må ske terrænregering på +/- ½ meter indenfor byggefeltet til primitiv overnatning. 6.4 Afløbsledninger og forsyningsledninger skal placeres i vej- og stianlæg, og alle ledninger skal fremføres under terræn. 6.5 Byggehøjde Område I Undervisnings- og elevbygninger tillades opført i 2 etager med en facadehøjde på maksimum 4 meter og en maksimal højde på 7 meter fra omgivende terræn. Aktivitetsbygning kan opføres i op til 2 etager med en maksimum byggehøjde på 10 meter målt fra gulvkvote 63,50. Ad 6.5: Hovedbygningen er meget eksponeret i forhold landskabsinteresseområdet, Kulsø og Veteranbanen Bryrup-Vrads Station. En udvidelse af hovedbygningens nordlige del vil ikke påvirke de sårbare områder mod syd, idet den mod syd fremtræder i 3 etager. Cykelgarage/Garage med fyrrum tillades opført i op til 2 etager aht. mulighed for etablering af brændselsdepot med facadehøjde på maksimum 5½ meter med en maksimum højde på 8½ meter. Forstanderbolig og lærerbolig skal fastholdes i én etage med en maksimum højde på 7 meter. Elevfløj (Skovkanten) skal fastholdes i 2 etager med en facadehøjde på 3 meter og en maksimum højde på 7 meter. På hovedbygningens nordlige del kan der etableres en tagetage parallel med og ikke højere end den eksisterende tagetage se kortbilag 2. Hovedbygningens nordvestlige del kan udvides med 1 etage dog ikke højere end eksisterende tagetage se kortbilag 2. Bålhus, tipi o.lign. må maksimum have en højde på 7 meter. Delområde II Shelteres og bålhytte må maksimum have en højde på 5 meter. 6.6 Område I Ad 6.6 Ejendommen er tilsluttet LOKALPLAN

14 Den eksisterende forstanderbolig og lærebolig kan hver opføres med et areal på 250 m2. offentlig kloak, således at der ikke er fare for udledning til Kulsø og Lystrup Å. 6.7 Regnvand fra tage og befæstede arealer må ikke ledes til vandområder. Kulsø LOKALPLAN

15 7. Bebyggelsens ydre fremtrædende 7.1 På tagfladen må der ikke anvendes blanke, reflekterende tagmaterialer. Der må på tag opsættes solfangere, solcelleanlæg og tagvinduer. Solfangere og solcelleanlæg skal være sorte. Ad. 7.1: Materialer betegnes som blanke og reflekterende, når de har en glans, som svarer til en malet overflade med et glanstal over 20. Formålet med et maksimalt glanstal på 20 er at undgå reflektionsgener fra tag og ydermur. Bestemmelsen skal sikre, at bebyggelsen holdes dæmpet i ådalslandskabet. 7.2 Facadebeklædning skal fremtræde i mørke nuancer herunder rød, brun, sort eller grå. Ad. 7.2 Mørke nuancer er mindre synlige i landskabet. 7.3 Nye bygninger skal opføres som fritliggene eller sammenbyggede længehuse med saddeltag med en hældning på grader. Dog må mindre mellembygninger etableres med fladt tag. På udvendige bygningssider må blanke og reflekterende materialer kun anvendes til vinduer, sorte solfangere og sorte solceller. Ad. 7.3 Mellembygninger kan opføres med fladt tag, idet det muliggør sammenbygning af gammelt og nyt med forskellig byggestil, og bl.a. sikre lysindfald. 7.4 Tagbredden må ikke overstige 10 meter. Husene tillades bygget sammen med parallelle tagflader. Mht. aktivitets- og hovedbygning skal bygningen fremstå med markerede gavle med en fladtagskonstruktion over aktivitetsbygningen. 7.5 Skiltning og reklamering kræver en godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 21. Efterskolens parkering skal skiltes. Ad. 7.5 Naturbeskyttelseslovens 21 fastlægger, at der ikke må opsættes skilte, der virker dominerende på landskab eller er synlige over store afstande. Dvs. at skilte maksimum må være 0,25 m2 jævnfør naturbeskyttelsesloven. 7.6 Der må ikke opføres antennemaster. Ad. 7.6 Ejendommen ligger i Salten Ådal. En antennemast vil påvirke landskabet i høj grad, og den vil være meget synlig fra kulturmiljøet med veterantog syd for Kulsø med årligt besøgende. LOKALPLAN

16 Lystruphave Efterskole ligger nord for Kulsø LOKALPLAN

17 8. Ubebyggede arealer og beplantning 8.1 Område III Der må afholdes 1 sammenhængende lejr 3 uger hvert år på matr. nr. 5o Thorup By, Vrads. Der må 2 uger før sommerlejren opstilles fælles faciliteter dvs. skurvogne til toiletter o. lign og fællestelte. Bebyggelsen skal være fjernet senest 1 uge efter sommerlejrens ophør. Ad. 8.1 Der har siden 1974 været afholdt bibelcamping 2-4 uger af Indre Mission i Danmark i begyndelsen af skolernes sommerferie på matr. nr. 5o Thorup By, Vrads. Landzonetilladelsen af 5. september 2001 journalnr bortfalder ved lokalplanens vedtagelse. Lejren kan etableres på matr. nr. 5o Thorup By, Vrads. TeenCamp Terrænregulering Område II Der må ikke ske terrænregulering, dog kan den eksisterende trappe med trin vedligeholdes. Område III Der må ikke ske terrænregulering. Der må dog i forbindelse med byggeri i område I nivelleres overskudsjord ud i område III i et maksimum lag på 30 cm over naturligt terræn. Ad. 8.2 Ejendommen ligger i en ådal, der er særdeles påvirkelig overfor terrænforandringer. Ejendommen ligger desuden i et Natura2000 område, hvorfor dyre og planteliv skal forstyrres mindst muligt. I forbindelse med terrænregulering af multibane skal der tilstræbes jordbalance. For at bevare det eksisterende landskab herunder terræn, kan der ikke påfyldes mere end 0,3 meter jord fra område I til område III. 8.3 Område I Vejarealer og stier kan befæstes med stenmel, perlegrus og stabilt grus. Ad. 8.3 Stenmel og stabilgrus er et stabilt underlag, der ofte anvendes af Naturstyrelsen på gang og cykelstier. Materialet kan fås i forskellige korntyper. På pladsen vest for hoved- og aktivitetesbygning kan der anvendes perlegrus, stenmel og stabilt grus. LOKALPLAN

18 Omkring bygningerne er der mulighed for flisebelægning o. lign. 8.4 Område II Eksisterende beplantning skal bevares og vedligeholdes. Der må dog indenfor byggefeltet etableres en primitiv overnatningsplads. Syd for hovedbygningen kan bevoksningen holdes lavere med f.eks. hassel, såfremt der på skråningen plantes min. 4 solitære egetræer. Træerne skal ved plantningen have en højde på min. 150 cm. Bevoksningen syd for elevfløjen skal bibeholdes og vedligeholdes som tæt, slørende beplantning af bøg, eg, birk og hassel. Bevoksning på skrænterne syd for Elevfløj "Skovkanten". Ad. 8.4 Det er hensigten med bestemmelsen, at efterskolens synlighed mindskes mest muligt, og at områdets karakter af skovområde fastholdes. Arealet øst for hovedbygning skal beplantes, dog således at adgangsvej til søen fastholdes. 8.5 Der kan ikke etableres belysning i område II og III, dog er området omkring servicebygninger i sommerlejren i område III undtaget. Ad. 8.5 Bestemmelsen skal forhindre unødig lysforurening. Der er lagt vægt på, at området er landskabsinteresseområde, stilleområde og Natura2000 område. 8.6 Der må ikke opbevares uindregistrerede køretøjer dog undtaget køretøjer, der anvendes til ejendommens drift med skov og mark. Der må opbevares én båd, én campingvogn, ejendommens kajak- og kanovogne samt følgebåde i tilknytning til de eksisterende bygnigner indenfor området. Ad. 8.6 Hensigten med bestemmelsen er at sikre, at områdets karakter af uforstyrret skovområde fremtræder ordentligt. Opbevaring af større både, uindregistrerede køretøjer, skurvogne og campingvogne kan derfor kun finde sted i dertil indrettede bygninger. Begrebet båd omfatter ikke kano og kajak. En følgebåd er en båd, der anvendes som støtte ved kano- og kajaksejlads. Eksisterende kajakvogn LOKALPLAN

19 9. Betingelser for at tage ny bebyggelse i brug 9.1 Ny bebyggelse må først tages i brug, når den er tilsluttet offentlig kloak. Ad. 9.1 Lystruphave Efterskole er tilsluttet offentlig kloak. Ny aktiviteteshal må først tages i brug, når der er plantet øst for bygningen og ud til det østlige skel. Parkeringspladser som angivet i 5.5 skal etableres ved opføreslse af aktivitetesbygnig. LOKALPLAN

20 10. Ophævelse af eksisterende planer 10.1 Landzonetilladelse af 5. september 2001 Tilladelse til afholdelse af bibelcamping ved Lystruphave journalnr bortfalder ved vedtagelse af denne lokalplan. Følgende servitutter (dele af servitutter) inden for området er i strid med lokalplanens bestemmelser, og aflyses i henhold til Planlovens 15, stk. 2 nr. 16 ved lokalplanens vedtagelse: Dok om bibelcamping mv matr. nr. 5e Velling By, Bryrup nu matr. 5o Velling By, Bryrup Dok. om bebygelse, benyttelse mv vedr. 5e Velling By, Bryrup. Tilladelse til div. ombygnigner af det daværende Lystruphave kursus- og feriecenter Dok om fredning vedr. matr. nr. 5e Velling By, Bryrup. Tilladelse til at opføre helårsbeboelse indenfor søbeskyttelseslinjen. Lokalplanen giver mulighed for forstander- og medarbejderbeboelse indenfor området, hvilket er etableret Dok om fredning vedr. matr. nr. 5e Velling By, Bryrup. Tilladelse til at opføre bestyrerbolig indenfor søbeskyttelseslinjen og krav om slørende beplantning mellem bebyggelse og sø. Lokalplanen giver mulighed for forstander- og medarbejder beboelse indenfor området, hvilket er etableret ink. krav om slørende beplantning Lokalplan nr vil blive ophævet ved den endelige vedtagelse af lokalplanen og offentliggørelsen heraf. LOKALPLAN

21 11. Lokalplanens retsvirkninger 11.1 Ifølge planlovens 18 gælder lokalplanens bestemmelser fra den dag, det er offentliggjort, at byrådet har vedtaget planen endeligt. Herefter må ejendomme i lokalplanområdet kun bebygges, udstykkes og i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planen. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Byrådet kan ekspropriere fast ejendom, der tilhører private eller private rettigheder over fast ejendom, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen, jfr. planlovens 47. Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Når en eventuel dispensation berører omboendes interesser, skal disse underrettes om den påtænkte dispensation, og der skal gives mindst 14 dages frist til at fremkomme med eventuelle bemærkninger herom. Først herefter kan byrådet ifølge 19 i planloven give dispensation. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved at tilvejebringe en ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jf. planlovens 18. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen jf. ovenfor. Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven. LOKALPLAN

22 LOKALPLAN

23 Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning Lokalplanen omfatter et areal på 11½ ha i Snabegård Plantage. Ejendommen ligger 2 km vest for Bryrup, og den ligger nær Velling Skov og Kolbengård Plantage. Ejendommen vejbetjenes af Lystruphavevej. Ejendommen er mod syd nabo til Kulsø og veteranbanen Bryrup-Vrads Station med årlige besøgende. Udover skov mod nord er der mod øst og vest enkelte helårsboliger og fritidshuse. Området ligger 2 km vest for Bryrup LOKALPLAN

24 Lokalplanens formål og baggrund Lokalplanen udarbejdes mhp. at muliggøre, at der kan opføres en aktivitetshal nær efterskolens hovedbygning. Lokalplanen skal udarbejdes, således at den erstatter de bestemmelserne, der er i lokalplan , der vil blive aflyst ved vedtagelse af denne plan. Der skal således være bestemmelser for, hvordan ejendommen fremadrettet kan anvendes, bestemmelser om, hvor fremtidig bebyggelse, multibane kan indrettes og bestemmelser om, hvordan ny bebyggelse skal etableres. Der vil ligeledes være bestemmelser om at sikre områdets terræn og beplantning. Der vil i lokalplanen være bestemmelser for brugen af det område, der 1 gang årligt anvendes til lejr. Bestemmelserne skal erstatte zonetilladelse af 5. september 2001 Tilladelse til afholdelse af bibelcamping ved Lystruphave journalnr Bestemmelserne skal sikre at Natura2000 området, stilleområdet og landskabsinteresseområdet ikke påvirkes negativt. Området mod syd LOKALPLAN

25 Eksisterende forhold Området anvendes af Lystruphave Efterskole, der blev etableret på ejendommen i foråret Ejendommen er oprindelig opført som bolig i 1900 tallet, og den har siden fungeret som både børnehjem og hotel. Skolen er en selvejende institution, der drives på et folkekirkeligt grundlag. Skolen henvender sig til elever med indlæringsvanskeligheder i dansk og matematik. Undervisningen indeholder meget praktisk undervisning med værkstedsarbejde og fysisk udfoldelse, hvor også efterskolens særlige omgivelser inddrages. Elever på gårdsplads Der er ca. 80 efterskoleelever på efterskolen og ca. 22 medarbejdere tilknyttet skolens drift. Der er i ferier og weekender mulighed for at leje skolen til kurser og fritidsaktiviteter. Ejendommen ligger i landzone inde i skoven, og ejendommen vejbetjenes fra grusvejen Lystruphavevej. NATUR OG LANDSKAB Lokalplanområdets bebyggede del har åbne grus- og græsarealer, havebeplantning og træbevoksning som enkeltstående træer og klynger med træer. De ubebyggede arealer herunder skrænten mod søen er overvejende skovbevokset. En del af skovbevoksningen i lokalplanområdet er forvokset juletræsbeplantning. Den resterende del fremstår som naturskov ligesom skoven omkring området. Terrænet stiger jævnt fra øst mod vest. Mod øst er der et areal, der næsten er i niveau med søen, mens det mod vest er hævet med en skrænt ned mod søen. Kulsø er en næringsrig sø, og den er tæt forbundet med Kvindsø, som danner afløb fra Bryrup Langsø. Fra Kulsø løber Lystrup Å, der længere mod nord munder ud i Salten Å, der afvander til Gudenåen. Nord og vest for efterskolen ligger Snabegård Plantage, der primært består af nåleskov med partier af ædelgran, douglasgran, contortafyr og rødgran, samt mindre partier med bøge- og egeskov. De ældste partier i Snabegård Plantage er fra 1800 tallet, men en væsentlig del af skoven er etableret i 1940erne eller senere. Nordøst for efterskolen og Lystrupmindevej findes Velling Skov, der hovedsagelig består af løvskov i form af LOKALPLAN

26 bøg. Ind imellem findes partier med nåleskov og egeskov. Dele af skoven er udlagt som urørt skov. Der er tale om en meget naturpræget skov med partier af ældre og yngre træer. Dele af skoven blev beplantet i 1739, mens andre beplantninger er væsentlig yngre. Skoven er præget af væltede, henfaldne træstammer, knækkede grene og åbne lysninger. Som følge af de væltede træer er der er en stor artsdiversitet indenfor fugle, insekter, svampe og planter. Terrænet i området er meget kuperet med bakker, skrænter og dybe dalstrøg. Udsigt fra hovedbygning mod Kulsø, der ligger syd for lokalplanområdet STILLEOMRÅDE Ejendommen ligger i et stilleområde, dvs. et område, hvor naturens lyde fuglefløjt, vindens susen i træerne og vandets ridslen, er de dominerende lyde. Lejlighedsvis støj fra land- eller skovbrug er i orden i et stilleområde, men der er ikke jævnlig eller vedvarende støj fra trafik, vindmøller, industri eller fritidsaktiviteter. Som hovedregel er der mindst 3 km til nærmeste motorvej og 1 km til hovedvej. Områderne er også stort set fri for gadebelysning, kraftigt lys fra lysreklamer og andre lysende vartegn. Stilleområderne ligger ofte i større, sammenhængende skove, Natura2000 områder og i områder med meget beskyttet natur. BYGNINGER Bygningerne omfatter den oprindelige bolig i 3 etager. Den udgør med de senere tilbygninger skolens hovedbygning med fællesrum og elevboliger. Omkring hovedbygningen ligger der en række mindre bygninger overvejende i 1 etage med undervisningslokaler, elev- og forstanderbolig samt værksteder og garager. Bygningerne bærer præg af at være opført og udbygget flere gange. LOKALPLAN

27 Elevfløj "Skovkanten" VEJE og STIER Efterskolen betjenes af privat fællesvej Lystruphavevej. Skolen ligger nær Naturstien Horsens-Silkeborg. Skolen er interesseret i, at der etableres en offentlig gangsti rundt om Kulsø, og skolen er villig til at afgive areal til anlæg af en sådan sti. LOKALPLAN

28 Fremtidige forhold Lokalplanområdet kan ved vedtagelse af denne lokalplan anvendes til efterskole eller lignende, der har en sammenlignelig påvirkning af området. Efterskolen kan udlejes til grupper i weekends og ferier, og der er mulighed for en sommerlejr i 3 uger (sammenhængende) hver sommer på matr. nr. 5o Torup By, Vrads. De nævnte aktiviteter er også mulige i dag. TeenCamp 2012 Det vurderes, at den største ændring fra tidligere lokalplan til denne lokalplan er, at der er mulighed for at sammenbygge en aktivitets bygning med hovedbygningen. I den tidligere lokalplan var der mulighed for en aktivitetsbygning længere mod vest, hvor der nu er mulighed for en multibane med standpladser. Der lægges særlig vægt på, at efterskolen ligger i et område med et højt naturindhold, ligesom efterskolen ligger i et uforstyrret landskab med høj oplevelsesværdi. Dette betyder, at ansøger ved fremtidige dispensationsansøgninger skal påvise, at området ikke vil blive påvirket mere. Silkeborg Kommune vil kunne kræve visualiseringer mv. Det er et vigtigt princip, at området forstyrres mindst muligt, hvorfor bebyggelsen holdes samlet, og der arbejdes med byggefelter, således at Kulsø og øvrige omgivelser ikke påvirkes yderligere. Det er et væsentligt princip, at beplantningen tilnærmelsesvist fastholdes på ejedommen, ligesom bebyggelsen skal holdes i mørke farver, idet bebyggelse i dette meget uforstyrrede ådalslandskab er meget synlig. Idet området er meget uforstyrret er også belysning vigtigt, således at området ikke påvirkes af diffust lys, hvorfor der er bestemmelser for, hvor og hvordan udendørs lysarmatur skal håndteres. Udover at Kulsø ikke skal påvirkes visuelt, er det også væsentligt, at yderligere bebyggelse ikke er synlig fra strækningsanlægget (Bryrup-Vrads Station), der er udpeget som Kulturmiljø. Området er idag landzone, og området vil også ved vedtagelse af denne lokalplan forblive i landzone. LOKALPLAN

29 Miljøvurdering Lokalplanen er screenet efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen er sket efter 3 stk. 1 nr. 3. Silkeborg Kommune vurderer, at planen er omfattet af krav om miljøvurdering, idet planen antages at måtte få væsentlig indvirkning på miljøet. På baggrund af screeningen vurderer Silkeborg Kommune, at miljøvurderingen skal omfatte følgende områder: Natura 2000 områder Bilag IV arter/rødlistearter Påvirkning af søen Stilleområde Landskab Silkeborg Kommune har hørt berørte myndigheder (Naturstyrelsen Søhøjlandet), og de er ikke kommet med bemærkninger til miljøvurderingens indhold, hvorfor ovenstående fastholdes. Miljøvurderingen foreligger i en selvstændig rapport "Miljøvurdering Lystruphave Efterskole", som offentliggøres sammen med forslaget til lokalplan. Efter lokalplanforslagets høringsperiode er afsluttet, er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse "Redegørelse miljøvurdering Lystruphave Efterskole", der offentliggøres sammen med den endelige lokalplan. LOKALPLAN

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lystruphave Efterskole

Lystruphave Efterskole Lokalplan nr. 42-003 Lystruphave Efterskole Med tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2000 Silkeborg Kommune Juni 2007 2 LOKALPLANER OG PLANSYSTEMET Det danske plansystem er fastsat i Planloven og er opbygget

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 42-008 Lystruphave Efterskole og Miljøvurdering

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 42-008 Lystruphave Efterskole og Miljøvurdering Teknik og Miljø 12-01-2015 GBH Sagsnr. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 42-008 Lystruphave Efterskole og Miljøvurdering Nr. Afsender 1 Didde Jensen og Kai Faurbye Lystruphavevej 12

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7 ZZZ.01 Niras Test Indholdsfortegnelse Formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 3 2 Område 4 3 Områdets anvendelse 5 4 Udstykninger 6 5 Veje, stier og parkering 7 6 Bebyggelsens omfang og placering 8 7 Bebyggelsens

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Silkeborg Kommune Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Lokalplan nr. 40.04 for et område ved G1. Kærsgård. INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD... LOKALPLANENS

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LE 6.3 ved Femhøj Offentligt fremlagt i perioden den xxxx til og med den xxxx Rammeområde

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD LOKALPLAN 05-046 KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD REDEGØRELSE Lokalplanens formål Lokalplanen skal åbne mulighed for, at den vestlige del af lokalplanområdet kan anvendes til kursuscenter

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015 Mogens Lauridsen Nedre Hestlundvej 10 7430 Ikast 5. august 2015 Landzonetilladelse til etablering af en ny tilbygning med beboelse og garage/værksted på matr. nr. 15et, Tulstrup By, Ikast, beliggende ved

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Lokalplan 2009-2. Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG

Lokalplan 2009-2. Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG Lokalplan 2009-2 Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG Offentlighedsperiode Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i 8 uger fra den: 17. februar - 14. april 2009 Indsigelser, ændringsforslag eller

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi Afgørelse i

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning Albertslund Kommune Lokalplan nr.13.5 for Falck Securitas ejendommene ved Roskildevej. Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning samt

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs 22. december 2011 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen for Langdalsparken i Sejs, skal der i henhold til Lov

Læs mere

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ LOKALPLAN 156 for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000 GENTOFTE KIRKEGÅRD H.A.CLAUSENS VEJ WILH.SCHMIDTS VEJ ADOLPHSVEJ GENTOFTEGADE GENTOFTE SØ INDHOLDELSFORTEGNELSE

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 168 Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng KONGSBAK INFORMATIK Maj 1993 hhus kommune.tiiiæg til lokalplan Boligområde m. m. ved Stenvej samt rekreative

Læs mere

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012.

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. LOKALPLAN 16-002 Boligområde ved Romervej i Grauballe FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning og zonestatus

Læs mere

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i 241 for et Område ved Hygumvej i Vester Nebel Sydvest (Børnehave) Hvad er en lokaiplan? En lokalpian er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND November 2006 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Denne

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag Mobilantennemast Margrethehåb Lokalplan 568/forslag Indhold Fors Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 8 Statslig planlægning 8 Kommuneplan 10 Gældende

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere