LOKALPLAN Lystruphave Efterskole FORSLAG. For Lystruphave Efterskole nær Bryrup

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN 42-008 Lystruphave Efterskole FORSLAG. For Lystruphave Efterskole nær Bryrup"

Transkript

1 LOKALPLAN Lystruphave Efterskole For Lystruphave Efterskole nær Bryrup FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 30. oktober til 31. december 2014.

2 Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning og zonestatus 3 3. Områdets anvendelse 4 4. Udstykning 6 5. Veje, stier og parkering 7 6. Bebyggelsens omfang og placering 9 7. Bebyggelsens ydre fremtrædende Ubebyggede arealer og beplantning Betingelser for at tage ny bebyggelse i brug Ophævelse af eksisterende planer Lokalplanens retsvirkninger 19 Redegørelse 20 Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning 21 Lokalplanens formål og baggrund 22 Eksisterende forhold 23 Fremtidige forhold 26 Miljøvurdering 27 Lokalplanens forhold til anden planlægning 28 Tilladelser fra andre myndigheder eller efter anden lovgivning 30 Juridiske kort 33 Hvad er en lokalplan? 34 Miljørapport 35 Rapport om Kulsø 36

3 LOKALPLAN

4 1. Lokalplanens formål Lokalplanens formål er: At give mulighed for opførelse af ny bebyggelse. At ny bebyggelse opføres således, at den så vidt mulig ikke er synlig fra Kulsø. At der er mulighed for sammenbygning af hovedbygning med aktivitetsbygning. At give mulighed for sommerlejrplads. At give mulighed for en primitiv overnatningsplads. Ad. 1.1: Der kan ikke dispenseres fra lokalplanens formål. LOKALPLAN

5 2. Områdets afgrænsning og zonestatus 2.1 Lokalplanens afgrænsning er vist på kortbilag 1, og den omfatter matr. nr. 5e og 5o Torup By, Vrads. 2.2 Lokalplanen ligger i landzone og forbliver i landzone. 2.3 Forhold, der udtrykkeligt er tilladt i lokalplanen, er tillagt bonusvirkning for så vidt angår bebyggelse og ændret anvendelse i henhold til planlovens 15 stk. 4. Ad. 2.3 Lokalplanen erstatter planlovens bestemmelser efter 35 stk. 1 om landzonetilladelse. Lokalplanen giver derfor "bonusvirkning". Kun ved evt. dispensation fra lokalplanens bestemmelser skal der også meddeles landzonetilladelse. 2.4 Lokalplanområdet opdeles i delområderne I, II og III, som vist på kortbilag 2. LOKALPLAN

6 3. Områdets anvendelse 3.1 Område I Området må anvendes til efterskole, undervisnings- og kursusvirksomhed, sundhedscenter, hotel og anden institution, der påvirker området svarende til en efterskole. Der er mulighed for at opføre bebyggelse, etablere multibane med standpladser til ikke støjende skydevåben og p-pladser. Ad.3.1 Efterskolen er kendetegnet ved et konstant elevantal, undervisning (læring), bespisning af en større gruppe, kørsel begrænset til personale & forældre, aktiviteter inde og ude i området. Efterskolen kan udlejes til grupper i weekender og ferier. Elever i undervisningslokale Ikke støjende skydevåben er bueskydning og luftgeværer samt luftpispol med en maksimum kaliber af 4,5 mm, der ikke kræver våbentilladlese. Standplads 3.2 Område II Området skal forsat fremstå som skov. Der kan dog etableres en mindre primitiv lejrplads og lysninger. Beplantningen umiddelbart syd for hovedbygningen kan dog reguleres. Indenfor området må der ikke etableres bebyggelse undenfor byggefelt til lejrplads. Der må etableres mountainbikerute, oplevelsessti og træklatring o.lign. Ad. 3.2 Den eksisterende beplantning på de sydvendte skråninger nær den eksisterende bebyggelse må ikke fjernes. Beplantningen skal passes og plejes, således at bevoksningen opnår optimale vækstbetingelser. Det er vigtigt, at karakteren af skov fastholdes, ligesom skoven delvist kan mindske bygningernes synlighed. Beplantning nord for skrænterne kan fældes, men der skal ske genplantning. Områdets tilstand skal så vidt muligt bibeholdes dvs. skov og få åbne områder. 3.3 Område III LOKALPLAN

7 Området må ikke bebygges. Der kan dog opstilles bygninger/telte/campingvogne i forbindelse med den årligt tilbagevende sommerlejr. Mark med sommerlejr 3.4 I delområde I kan der uden for byggefelterne opføres 2 mindre tekniske bygninger på en størrelse på hver maks. (12 m2) med en maksimum højde på 3 meter. Anlægget skal være nødvendigt for privat, fælles og offentlig forsyningsvirksomhed. Bygningerne skal fremstå i mørke farver og placeres, så de ikke opleves som et særskilt element. Ad. 3.4 En mindre teknisk bygning er f.eks. en bygning, der anvendes til elforsyning. LOKALPLAN

8 4. Udstykning 4.1 Lokalplanområdet må ikke udstykkes yderligere. Der må dog foretages mindre skeljusteringer. LOKALPLAN

9 5. Veje, stier og parkering 5.1 Lokalplanområdet vejbetjenes ad Lystrupmindevej via Lystruphavevej som vist på kortbilag 2. Der udlægges 1 ny indkørsel til området. Der er 5 indkørsler til delområde I som vist på kortbilag 2. Der kan ske vareindlevering fra den østligste indkørsel. Ad. 5.1 Parkering skal afholdes på egen grund, og den skal angives ved skiltning. Parkeringspladserne skal anvendes af personale og til gæsteparkering. Parkering kan ikke finde sted øst for aktivitetsbygning pga. støj og lys i forhold til nabobeboelse. 5.2 Ved vejtilslutninger skal der etableres hjørneafskæringer, jf. 39 i lov om offentlige veje ( jf. lovbek. nr af 3. november 2011). Der skal også sikres de nødvendige oversigtsarealer, jf. gældende vejregler. Ad. 5.2: Vedrørende udformningen af vendepladser henvises til Vejdirektoratets publikation: "Byernes trafikarealer, hæfte 9. Anlæg for parkering og standsning m.v." 5.3 Område I Vej, parkerings- og manøvreareal skal etableres med en belægning, som regnvand kan trænge igennem, fx græsarmering, særlige belægningssten, grus, stenmel o. lign. Arealerne kan ikke etableres med fliser eller asfaltbelægning. Ad 5.4: Bestemmelsen skal sikre, at området bevarer sin karakter af bebyggelse i skoven, at regnvand kan nedsive, at landskabsinteresseområdet ikke påvirkes af et unødvendigt fremmedelement. Udenfor bygge- og aktivitetesfelter kan adgangstier mellem områdets bygninger etableres med fast flisebelægning. 5.4 Indenfor lokalplanområdet må der ikke etableres lysmaster. Indenfor delområde I kan der etableres lav belysning (maksimum 1 meter på forbindelsesstierne, der er mellem områdets bygninger. Der må dog på pladsen vest for hovedbygning og aktivitetsbygning etableres højere belysning (maksimum 3 meter) som vist på kortbilag 2. Ad. 5.4: Bestemmelsen skal forhindre unødig lysforurening og i stedet sikre, at belysningen fremstår diskret og afdæmpet. Der er lagt vægt på, at området er landskabsinteresseområde, stilleområde og Natura2000 område. Lyset skal være rettet nedad og rettet mod forbindelsesstierne og pladsen. Armaturer som spreder lyset mod søen, skoven og naboer er ikke tilladt. 5.5 Parkering af biler skal ske i den vestlige del af området ialt 19 parkeringspladser (personale parkering) og 11 parkeringspladser (gæsteparkering) vest for varmecentral. Parkeringspladser skal udlægges og anlægges efter vejlovgivningens regler. Parkering kan ske øst for aktivitetshallen. Antallet af handicapparkeringspladser bestemmes i henhold til bygningsreglementets bestemmelser med tilhørende anvisninger. Ændres anvendelsen fra efterskole til andre formål skal parkeringsnormen overholdes. Ved større arrangementer må yderligere parkering ske på multibane, mellem skolens bygninger eller på ejendommens andre friarealer. 5.6 LOKALPLAN

10 Inden for lokalplanområdet er det fra kl ikke tilladt, at parkere eller henstille: biler med tilladt totalvægt over kg. biler med tilladelse til mere end ti passagerer samt større anhængere såsom sættevogne, campingvogne, både og lignende. Ad. 5.6: Bestemmelsen kan dog fraviges ved særlige arrangementer efter tilladelse fra Silkeborg Kommune. Undtaget er køretøjer indregistreret til efterskolen samt gæstebusser og gæstepåhængskøretøjer (campingvogne), der tilhører ejendommens gæster. LOKALPLAN

11 6. Bebyggelsens omfang og placering 6.1 Område I Ny bebyggelse skal placeres i en afstand på min. 30 meter fra skel mod fredskov se kortbilag 2. Det kræver en dispensation fra naturbeskyttelseslovens (sø- og åbeskyttelseslinje samt skovbyggelinjen). Ad. 6.1 Fredskov er skov, hvor ejer har pligt til at genplante ved skovfældning. 6.2 Placering af nye anlæg og bebyggelse Område I Ny bebyggelse og anlæg til aktiviteter skal placeres inden for de fastlagte felter, som er vist på kortbilag 2. Der er et byggefelt til undervisning og elevboliger og øvrige servicebygninger. I byggefeltet må der opføres ialt m2 bygning (etageareal) til undervisning og elevboliger. I byggefeltet må der opføres 400 m2 (etageareal) servicebygning. Der er et byggefelt til en aktivitetesbygning på m2 (etageareal), en overdækning på 100 m2 mellem hovedbygning og elevfløj samt en overdækning mellem aktivitetesbygning og hovedbygning. Der er et et aktivitetesfelt, hvor der må indrettes en multibane på 20 x 40 m uden bebyggelse. Der kan dog etableres en overdækket standplads og etableres p-pladser. Der er et aktivitetsfelt, hvor der må etableres 3 konstruktioner som bålhus, tipi og lign. på maksimum 50 m2 pr. stk. Område II Der er et byggefelt på 130 m2 til primitiv lejrplads. Der kan indenfor byggefeltet til primitiv lejrplads etableres 3 overnatningskonstruktioner på maksimum 10 m2 pr. stk. Der kan herudover etableres en bålhytte på maksimum 50 m2. Ad. 6.2 Det er vigtigt, at alle aktiviteterne holdes samlet, idet ejendommen ligger i Natura2000 område (habitatområde H49 og fuglebeskyttelsesområde F34) med mange beskyttede bilag IVarter, hvis yngle og levesteder ikke må påvirkes i negativ retning. Der er nær lokalplanområdet konstateret stor vandsalamander, spidssnudet frø, skrubtudse, brun frø, lille vandsalamander og butsnudet frø. Der er herudover damflagermus, odder, hvepsemåge, stor hornugle, isfugl, sortspætte, hrødrygget tornskade. Hvor både hornugle, isfugl og sortspætte yngler regelmæssigt nær lokalplanområdet. Der er samtidig tale om et særligt landskabsinteresseområde i Salten Ådal, der bl.a. er kendetegnet ved at fremstå meget uforstyrret med store terrænforskelle. Bemærk, at byggeri og anlæg, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens 16-17, kræver en separat dispensation af Silkeborg Kommune. Servicebygning omfatter garage, cykelskur, affaldsfaciliteter, varmecentral og værksted o.lign. Der må ikke etableres yderligere bebyggelse, foretages terrænregulering, etableres oplag, henstilles skurvogne o. lign. Område III Der må ikke etableres blivende anlæg herunder bebyggelse, foretages terrænregulering, etableres oplag, henstilles skurvogne, etableres legeplads o. lign. Sheltere LOKALPLAN

12 Bålhus 6.3 Terrænregulering Område I Der må indenfor området terrænreguleres +/- ½ meter undtaget indenfor byggefelter og område til multibane med parkering, hvor der er mulighed for yderligere terrænregulering. Der kan dog terrænreguleres udenfor byggefeltet, så byggefeltet tilpasses det omgivende terræn. Ad. 6.3 Bestemmelsen om terrænregulering er skrevet mhp. at sikre det eksisterende teræn bedst muligt, således at ny bebyggelse bedst muligt indpasses i de eksisterende omgivelser. Indenfor byggefelter til undervisning, elevfløj og servicebygninger må der terrænreguleres +/- 1 meter. Indenfor byggefeltet til aktivitetesbygning må der terrænreguleres +/- 1½ meter. Hovedbygning ses fra øst mod vest Parkering og multibane skal etableres i kote 75 +/- 1 meter. LOKALPLAN

13 Område med multibane Område II Der må ske terrænregering på +/- ½ meter indenfor byggefeltet til primitiv overnatning. 6.4 Afløbsledninger og forsyningsledninger skal placeres i vej- og stianlæg, og alle ledninger skal fremføres under terræn. 6.5 Byggehøjde Område I Undervisnings- og elevbygninger tillades opført i 2 etager med en facadehøjde på maksimum 4 meter og en maksimal højde på 7 meter fra omgivende terræn. Aktivitetsbygning kan opføres i op til 2 etager med en maksimum byggehøjde på 10 meter målt fra gulvkvote 63,50. Ad 6.5: Hovedbygningen er meget eksponeret i forhold landskabsinteresseområdet, Kulsø og Veteranbanen Bryrup-Vrads Station. En udvidelse af hovedbygningens nordlige del vil ikke påvirke de sårbare områder mod syd, idet den mod syd fremtræder i 3 etager. Cykelgarage/Garage med fyrrum tillades opført i op til 2 etager aht. mulighed for etablering af brændselsdepot med facadehøjde på maksimum 5½ meter med en maksimum højde på 8½ meter. Forstanderbolig og lærerbolig skal fastholdes i én etage med en maksimum højde på 7 meter. Elevfløj (Skovkanten) skal fastholdes i 2 etager med en facadehøjde på 3 meter og en maksimum højde på 7 meter. På hovedbygningens nordlige del kan der etableres en tagetage parallel med og ikke højere end den eksisterende tagetage se kortbilag 2. Hovedbygningens nordvestlige del kan udvides med 1 etage dog ikke højere end eksisterende tagetage se kortbilag 2. Bålhus, tipi o.lign. må maksimum have en højde på 7 meter. Delområde II Shelteres og bålhytte må maksimum have en højde på 5 meter. 6.6 Område I Ad 6.6 Ejendommen er tilsluttet LOKALPLAN

14 Den eksisterende forstanderbolig og lærebolig kan hver opføres med et areal på 250 m2. offentlig kloak, således at der ikke er fare for udledning til Kulsø og Lystrup Å. 6.7 Regnvand fra tage og befæstede arealer må ikke ledes til vandområder. Kulsø LOKALPLAN

15 7. Bebyggelsens ydre fremtrædende 7.1 På tagfladen må der ikke anvendes blanke, reflekterende tagmaterialer. Der må på tag opsættes solfangere, solcelleanlæg og tagvinduer. Solfangere og solcelleanlæg skal være sorte. Ad. 7.1: Materialer betegnes som blanke og reflekterende, når de har en glans, som svarer til en malet overflade med et glanstal over 20. Formålet med et maksimalt glanstal på 20 er at undgå reflektionsgener fra tag og ydermur. Bestemmelsen skal sikre, at bebyggelsen holdes dæmpet i ådalslandskabet. 7.2 Facadebeklædning skal fremtræde i mørke nuancer herunder rød, brun, sort eller grå. Ad. 7.2 Mørke nuancer er mindre synlige i landskabet. 7.3 Nye bygninger skal opføres som fritliggene eller sammenbyggede længehuse med saddeltag med en hældning på grader. Dog må mindre mellembygninger etableres med fladt tag. På udvendige bygningssider må blanke og reflekterende materialer kun anvendes til vinduer, sorte solfangere og sorte solceller. Ad. 7.3 Mellembygninger kan opføres med fladt tag, idet det muliggør sammenbygning af gammelt og nyt med forskellig byggestil, og bl.a. sikre lysindfald. 7.4 Tagbredden må ikke overstige 10 meter. Husene tillades bygget sammen med parallelle tagflader. Mht. aktivitets- og hovedbygning skal bygningen fremstå med markerede gavle med en fladtagskonstruktion over aktivitetsbygningen. 7.5 Skiltning og reklamering kræver en godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 21. Efterskolens parkering skal skiltes. Ad. 7.5 Naturbeskyttelseslovens 21 fastlægger, at der ikke må opsættes skilte, der virker dominerende på landskab eller er synlige over store afstande. Dvs. at skilte maksimum må være 0,25 m2 jævnfør naturbeskyttelsesloven. 7.6 Der må ikke opføres antennemaster. Ad. 7.6 Ejendommen ligger i Salten Ådal. En antennemast vil påvirke landskabet i høj grad, og den vil være meget synlig fra kulturmiljøet med veterantog syd for Kulsø med årligt besøgende. LOKALPLAN

16 Lystruphave Efterskole ligger nord for Kulsø LOKALPLAN

17 8. Ubebyggede arealer og beplantning 8.1 Område III Der må afholdes 1 sammenhængende lejr 3 uger hvert år på matr. nr. 5o Thorup By, Vrads. Der må 2 uger før sommerlejren opstilles fælles faciliteter dvs. skurvogne til toiletter o. lign og fællestelte. Bebyggelsen skal være fjernet senest 1 uge efter sommerlejrens ophør. Ad. 8.1 Der har siden 1974 været afholdt bibelcamping 2-4 uger af Indre Mission i Danmark i begyndelsen af skolernes sommerferie på matr. nr. 5o Thorup By, Vrads. Landzonetilladelsen af 5. september 2001 journalnr bortfalder ved lokalplanens vedtagelse. Lejren kan etableres på matr. nr. 5o Thorup By, Vrads. TeenCamp Terrænregulering Område II Der må ikke ske terrænregulering, dog kan den eksisterende trappe med trin vedligeholdes. Område III Der må ikke ske terrænregulering. Der må dog i forbindelse med byggeri i område I nivelleres overskudsjord ud i område III i et maksimum lag på 30 cm over naturligt terræn. Ad. 8.2 Ejendommen ligger i en ådal, der er særdeles påvirkelig overfor terrænforandringer. Ejendommen ligger desuden i et Natura2000 område, hvorfor dyre og planteliv skal forstyrres mindst muligt. I forbindelse med terrænregulering af multibane skal der tilstræbes jordbalance. For at bevare det eksisterende landskab herunder terræn, kan der ikke påfyldes mere end 0,3 meter jord fra område I til område III. 8.3 Område I Vejarealer og stier kan befæstes med stenmel, perlegrus og stabilt grus. Ad. 8.3 Stenmel og stabilgrus er et stabilt underlag, der ofte anvendes af Naturstyrelsen på gang og cykelstier. Materialet kan fås i forskellige korntyper. På pladsen vest for hoved- og aktivitetesbygning kan der anvendes perlegrus, stenmel og stabilt grus. LOKALPLAN

18 Omkring bygningerne er der mulighed for flisebelægning o. lign. 8.4 Område II Eksisterende beplantning skal bevares og vedligeholdes. Der må dog indenfor byggefeltet etableres en primitiv overnatningsplads. Syd for hovedbygningen kan bevoksningen holdes lavere med f.eks. hassel, såfremt der på skråningen plantes min. 4 solitære egetræer. Træerne skal ved plantningen have en højde på min. 150 cm. Bevoksningen syd for elevfløjen skal bibeholdes og vedligeholdes som tæt, slørende beplantning af bøg, eg, birk og hassel. Bevoksning på skrænterne syd for Elevfløj "Skovkanten". Ad. 8.4 Det er hensigten med bestemmelsen, at efterskolens synlighed mindskes mest muligt, og at områdets karakter af skovområde fastholdes. Arealet øst for hovedbygning skal beplantes, dog således at adgangsvej til søen fastholdes. 8.5 Der kan ikke etableres belysning i område II og III, dog er området omkring servicebygninger i sommerlejren i område III undtaget. Ad. 8.5 Bestemmelsen skal forhindre unødig lysforurening. Der er lagt vægt på, at området er landskabsinteresseområde, stilleområde og Natura2000 område. 8.6 Der må ikke opbevares uindregistrerede køretøjer dog undtaget køretøjer, der anvendes til ejendommens drift med skov og mark. Der må opbevares én båd, én campingvogn, ejendommens kajak- og kanovogne samt følgebåde i tilknytning til de eksisterende bygnigner indenfor området. Ad. 8.6 Hensigten med bestemmelsen er at sikre, at områdets karakter af uforstyrret skovområde fremtræder ordentligt. Opbevaring af større både, uindregistrerede køretøjer, skurvogne og campingvogne kan derfor kun finde sted i dertil indrettede bygninger. Begrebet båd omfatter ikke kano og kajak. En følgebåd er en båd, der anvendes som støtte ved kano- og kajaksejlads. Eksisterende kajakvogn LOKALPLAN

19 9. Betingelser for at tage ny bebyggelse i brug 9.1 Ny bebyggelse må først tages i brug, når den er tilsluttet offentlig kloak. Ad. 9.1 Lystruphave Efterskole er tilsluttet offentlig kloak. Ny aktiviteteshal må først tages i brug, når der er plantet øst for bygningen og ud til det østlige skel. Parkeringspladser som angivet i 5.5 skal etableres ved opføreslse af aktivitetesbygnig. LOKALPLAN

20 10. Ophævelse af eksisterende planer 10.1 Landzonetilladelse af 5. september 2001 Tilladelse til afholdelse af bibelcamping ved Lystruphave journalnr bortfalder ved vedtagelse af denne lokalplan. Følgende servitutter (dele af servitutter) inden for området er i strid med lokalplanens bestemmelser, og aflyses i henhold til Planlovens 15, stk. 2 nr. 16 ved lokalplanens vedtagelse: Dok om bibelcamping mv matr. nr. 5e Velling By, Bryrup nu matr. 5o Velling By, Bryrup Dok. om bebygelse, benyttelse mv vedr. 5e Velling By, Bryrup. Tilladelse til div. ombygnigner af det daværende Lystruphave kursus- og feriecenter Dok om fredning vedr. matr. nr. 5e Velling By, Bryrup. Tilladelse til at opføre helårsbeboelse indenfor søbeskyttelseslinjen. Lokalplanen giver mulighed for forstander- og medarbejderbeboelse indenfor området, hvilket er etableret Dok om fredning vedr. matr. nr. 5e Velling By, Bryrup. Tilladelse til at opføre bestyrerbolig indenfor søbeskyttelseslinjen og krav om slørende beplantning mellem bebyggelse og sø. Lokalplanen giver mulighed for forstander- og medarbejder beboelse indenfor området, hvilket er etableret ink. krav om slørende beplantning Lokalplan nr vil blive ophævet ved den endelige vedtagelse af lokalplanen og offentliggørelsen heraf. LOKALPLAN

21 11. Lokalplanens retsvirkninger 11.1 Ifølge planlovens 18 gælder lokalplanens bestemmelser fra den dag, det er offentliggjort, at byrådet har vedtaget planen endeligt. Herefter må ejendomme i lokalplanområdet kun bebygges, udstykkes og i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planen. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Byrådet kan ekspropriere fast ejendom, der tilhører private eller private rettigheder over fast ejendom, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen, jfr. planlovens 47. Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Når en eventuel dispensation berører omboendes interesser, skal disse underrettes om den påtænkte dispensation, og der skal gives mindst 14 dages frist til at fremkomme med eventuelle bemærkninger herom. Først herefter kan byrådet ifølge 19 i planloven give dispensation. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved at tilvejebringe en ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jf. planlovens 18. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen jf. ovenfor. Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven. LOKALPLAN

22 LOKALPLAN

23 Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning Lokalplanen omfatter et areal på 11½ ha i Snabegård Plantage. Ejendommen ligger 2 km vest for Bryrup, og den ligger nær Velling Skov og Kolbengård Plantage. Ejendommen vejbetjenes af Lystruphavevej. Ejendommen er mod syd nabo til Kulsø og veteranbanen Bryrup-Vrads Station med årlige besøgende. Udover skov mod nord er der mod øst og vest enkelte helårsboliger og fritidshuse. Området ligger 2 km vest for Bryrup LOKALPLAN

24 Lokalplanens formål og baggrund Lokalplanen udarbejdes mhp. at muliggøre, at der kan opføres en aktivitetshal nær efterskolens hovedbygning. Lokalplanen skal udarbejdes, således at den erstatter de bestemmelserne, der er i lokalplan , der vil blive aflyst ved vedtagelse af denne plan. Der skal således være bestemmelser for, hvordan ejendommen fremadrettet kan anvendes, bestemmelser om, hvor fremtidig bebyggelse, multibane kan indrettes og bestemmelser om, hvordan ny bebyggelse skal etableres. Der vil ligeledes være bestemmelser om at sikre områdets terræn og beplantning. Der vil i lokalplanen være bestemmelser for brugen af det område, der 1 gang årligt anvendes til lejr. Bestemmelserne skal erstatte zonetilladelse af 5. september 2001 Tilladelse til afholdelse af bibelcamping ved Lystruphave journalnr Bestemmelserne skal sikre at Natura2000 området, stilleområdet og landskabsinteresseområdet ikke påvirkes negativt. Området mod syd LOKALPLAN

25 Eksisterende forhold Området anvendes af Lystruphave Efterskole, der blev etableret på ejendommen i foråret Ejendommen er oprindelig opført som bolig i 1900 tallet, og den har siden fungeret som både børnehjem og hotel. Skolen er en selvejende institution, der drives på et folkekirkeligt grundlag. Skolen henvender sig til elever med indlæringsvanskeligheder i dansk og matematik. Undervisningen indeholder meget praktisk undervisning med værkstedsarbejde og fysisk udfoldelse, hvor også efterskolens særlige omgivelser inddrages. Elever på gårdsplads Der er ca. 80 efterskoleelever på efterskolen og ca. 22 medarbejdere tilknyttet skolens drift. Der er i ferier og weekender mulighed for at leje skolen til kurser og fritidsaktiviteter. Ejendommen ligger i landzone inde i skoven, og ejendommen vejbetjenes fra grusvejen Lystruphavevej. NATUR OG LANDSKAB Lokalplanområdets bebyggede del har åbne grus- og græsarealer, havebeplantning og træbevoksning som enkeltstående træer og klynger med træer. De ubebyggede arealer herunder skrænten mod søen er overvejende skovbevokset. En del af skovbevoksningen i lokalplanområdet er forvokset juletræsbeplantning. Den resterende del fremstår som naturskov ligesom skoven omkring området. Terrænet stiger jævnt fra øst mod vest. Mod øst er der et areal, der næsten er i niveau med søen, mens det mod vest er hævet med en skrænt ned mod søen. Kulsø er en næringsrig sø, og den er tæt forbundet med Kvindsø, som danner afløb fra Bryrup Langsø. Fra Kulsø løber Lystrup Å, der længere mod nord munder ud i Salten Å, der afvander til Gudenåen. Nord og vest for efterskolen ligger Snabegård Plantage, der primært består af nåleskov med partier af ædelgran, douglasgran, contortafyr og rødgran, samt mindre partier med bøge- og egeskov. De ældste partier i Snabegård Plantage er fra 1800 tallet, men en væsentlig del af skoven er etableret i 1940erne eller senere. Nordøst for efterskolen og Lystrupmindevej findes Velling Skov, der hovedsagelig består af løvskov i form af LOKALPLAN

26 bøg. Ind imellem findes partier med nåleskov og egeskov. Dele af skoven er udlagt som urørt skov. Der er tale om en meget naturpræget skov med partier af ældre og yngre træer. Dele af skoven blev beplantet i 1739, mens andre beplantninger er væsentlig yngre. Skoven er præget af væltede, henfaldne træstammer, knækkede grene og åbne lysninger. Som følge af de væltede træer er der er en stor artsdiversitet indenfor fugle, insekter, svampe og planter. Terrænet i området er meget kuperet med bakker, skrænter og dybe dalstrøg. Udsigt fra hovedbygning mod Kulsø, der ligger syd for lokalplanområdet STILLEOMRÅDE Ejendommen ligger i et stilleområde, dvs. et område, hvor naturens lyde fuglefløjt, vindens susen i træerne og vandets ridslen, er de dominerende lyde. Lejlighedsvis støj fra land- eller skovbrug er i orden i et stilleområde, men der er ikke jævnlig eller vedvarende støj fra trafik, vindmøller, industri eller fritidsaktiviteter. Som hovedregel er der mindst 3 km til nærmeste motorvej og 1 km til hovedvej. Områderne er også stort set fri for gadebelysning, kraftigt lys fra lysreklamer og andre lysende vartegn. Stilleområderne ligger ofte i større, sammenhængende skove, Natura2000 områder og i områder med meget beskyttet natur. BYGNINGER Bygningerne omfatter den oprindelige bolig i 3 etager. Den udgør med de senere tilbygninger skolens hovedbygning med fællesrum og elevboliger. Omkring hovedbygningen ligger der en række mindre bygninger overvejende i 1 etage med undervisningslokaler, elev- og forstanderbolig samt værksteder og garager. Bygningerne bærer præg af at være opført og udbygget flere gange. LOKALPLAN

27 Elevfløj "Skovkanten" VEJE og STIER Efterskolen betjenes af privat fællesvej Lystruphavevej. Skolen ligger nær Naturstien Horsens-Silkeborg. Skolen er interesseret i, at der etableres en offentlig gangsti rundt om Kulsø, og skolen er villig til at afgive areal til anlæg af en sådan sti. LOKALPLAN

28 Fremtidige forhold Lokalplanområdet kan ved vedtagelse af denne lokalplan anvendes til efterskole eller lignende, der har en sammenlignelig påvirkning af området. Efterskolen kan udlejes til grupper i weekends og ferier, og der er mulighed for en sommerlejr i 3 uger (sammenhængende) hver sommer på matr. nr. 5o Torup By, Vrads. De nævnte aktiviteter er også mulige i dag. TeenCamp 2012 Det vurderes, at den største ændring fra tidligere lokalplan til denne lokalplan er, at der er mulighed for at sammenbygge en aktivitets bygning med hovedbygningen. I den tidligere lokalplan var der mulighed for en aktivitetsbygning længere mod vest, hvor der nu er mulighed for en multibane med standpladser. Der lægges særlig vægt på, at efterskolen ligger i et område med et højt naturindhold, ligesom efterskolen ligger i et uforstyrret landskab med høj oplevelsesværdi. Dette betyder, at ansøger ved fremtidige dispensationsansøgninger skal påvise, at området ikke vil blive påvirket mere. Silkeborg Kommune vil kunne kræve visualiseringer mv. Det er et vigtigt princip, at området forstyrres mindst muligt, hvorfor bebyggelsen holdes samlet, og der arbejdes med byggefelter, således at Kulsø og øvrige omgivelser ikke påvirkes yderligere. Det er et væsentligt princip, at beplantningen tilnærmelsesvist fastholdes på ejedommen, ligesom bebyggelsen skal holdes i mørke farver, idet bebyggelse i dette meget uforstyrrede ådalslandskab er meget synlig. Idet området er meget uforstyrret er også belysning vigtigt, således at området ikke påvirkes af diffust lys, hvorfor der er bestemmelser for, hvor og hvordan udendørs lysarmatur skal håndteres. Udover at Kulsø ikke skal påvirkes visuelt, er det også væsentligt, at yderligere bebyggelse ikke er synlig fra strækningsanlægget (Bryrup-Vrads Station), der er udpeget som Kulturmiljø. Området er idag landzone, og området vil også ved vedtagelse af denne lokalplan forblive i landzone. LOKALPLAN

29 Miljøvurdering Lokalplanen er screenet efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen er sket efter 3 stk. 1 nr. 3. Silkeborg Kommune vurderer, at planen er omfattet af krav om miljøvurdering, idet planen antages at måtte få væsentlig indvirkning på miljøet. På baggrund af screeningen vurderer Silkeborg Kommune, at miljøvurderingen skal omfatte følgende områder: Natura 2000 områder Bilag IV arter/rødlistearter Påvirkning af søen Stilleområde Landskab Silkeborg Kommune har hørt berørte myndigheder (Naturstyrelsen Søhøjlandet), og de er ikke kommet med bemærkninger til miljøvurderingens indhold, hvorfor ovenstående fastholdes. Miljøvurderingen foreligger i en selvstændig rapport "Miljøvurdering Lystruphave Efterskole", som offentliggøres sammen med forslaget til lokalplan. Efter lokalplanforslagets høringsperiode er afsluttet, er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse "Redegørelse miljøvurdering Lystruphave Efterskole", der offentliggøres sammen med den endelige lokalplan. LOKALPLAN

LOKALPLAN 42-008 Lystruphave Efterskole VEDTAGET. For Lystruphave Efterskole nær Bryrup. Vedtaget Silkeborg Byråd 23. februar 2015

LOKALPLAN 42-008 Lystruphave Efterskole VEDTAGET. For Lystruphave Efterskole nær Bryrup. Vedtaget Silkeborg Byråd 23. februar 2015 LOKALPLAN 42-008 Lystruphave Efterskole For Lystruphave Efterskole nær Bryrup VEDTAGET Vedtaget Silkeborg Byråd 23. februar 2015 Ikrafttrædelse 27. februar 2015 Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Lysbrogade LOKALPLAN 112.08

Silkeborg Kommune. Område ved Lysbrogade LOKALPLAN 112.08 Silkeborg Kommune Område ved Lysbrogade LOKALPLAN 112.08 LOKALPLAN NR. 112.08 FOR ET OMRADE VED LYSBROGADE INDHOLDSFORTEGNELSE Side LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 LOKALPLANENS FORHOLD TIL DEN ØVRIGE

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Lokalplan 01-040-0002. Spangsbjerg Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Maj 2016 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

Lokalplan 66. Stenhavegård

Lokalplan 66. Stenhavegård Lokalplan 66 Stenhavegård R E D E G Ø R E L S E INLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr 66, er beliggende i UsserØd, mellem Stampevej og Breeltegårds arealer Området afgrænses mod syd af Stampevej,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.72 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT o GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 72 Lokalplan for et område til campingplads på Anholt. l jss J E2 *S ' ' : ' -"^ 2J

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup.

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. LOKALPLAN N R. 079 for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. Skanderborg Kommune 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 079 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 32. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 32. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 32 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Plan- Miljø- og Klimaudvalget 13. juni 2016 Offentliggjort 15. juni 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 32 Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov.

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. Det naturskønne område som bl. a. indeholder flere mindre søer,

Læs mere

1. Lokalplanområdets forhold til omgivelserne og de tilstødende arealer og bebyggelser.

1. Lokalplanområdets forhold til omgivelserne og de tilstødende arealer og bebyggelser. ØVRIGE OPLYSNINGER Beskrivende tekst suppleres så vidt muligt med angivelser på målfaste kortbilag. Se i øvrigt vejledningen på side 6-8, vedrørende ansøgningens indhold og udformning. A. Basisoplysninger:

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

Lokalplan. For Bornholms Tekniske Samling i Rutsker. Inkl. regionkommuneplantillæg nr. 12. Teknik & Miljø 2008

Lokalplan. For Bornholms Tekniske Samling i Rutsker. Inkl. regionkommuneplantillæg nr. 12. Teknik & Miljø 2008 Lokalplan 035 For Bornholms Tekniske Samling i Rutsker. Inkl. regionkommuneplantillæg nr. 12 Teknik & Miljø 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse Lokalplanens hensigter Forhold til anden planlægning Miljøvurdering

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

LOKALPLAN NR. 075 Tillæg 015 til kommuneplan 2009

LOKALPLAN NR. 075 Tillæg 015 til kommuneplan 2009 LOKALPLAN NR. 075 Tillæg 015 til kommuneplan 2009 Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 200x For et område ved Rønne Stadion Nord December 2013 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget af

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 082. For et område ved Snogebæk Havn

LOKALPLAN NR. 082. For et område ved Snogebæk Havn LOKALPLAN NR. 082 For et område ved Snogebæk Havn Februar 2016 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 28. januar 2015 og sendes i offentlig høring i

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Fremlagt fra den 02.01.2003 til den 27.02.2003. Endelig godkendt den 26.03.2003 HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. orfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før der laves større Forslag udstykninger til eller større bygge- eller anlægsarbejder.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 31 HARBOØRE BY Sekundær bymidte FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune Detailhandel og tankanlæg mellem Lemvigvej og Harboøre Hallen. Indholdsfortegnelse: Side 1. REDEGØRELSE 1.1 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej Lokalplan nr. 80 for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej September 1993 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at ændre den gældende lokalplan nr. 67, som udlægger hele området

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003 Lokalplan nr. 104 - Furcentret December 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 - Furcentret. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 203 For et område på Munkeengen Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE Lokalplanområdet l Lokalplanens baggrund og formål l Lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til anden planlægning 2 Lokalplanens retsvirkninger 5

Læs mere

HVIDBOG - LOKALPLAN 145

HVIDBOG - LOKALPLAN 145 HVIDBOG - LOKALPLAN 145 INDKOMMEN BEMÆRKNING LOKALPLANENS TEKST INDSTILLING Der er kommet 34 bemærkninger både fra borgere i og uden for lokalplanområdet angående højden af byggeriet på Stevnsvej 3 (Vallø

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 256 A FOR ET BOLIGOM- RÅDE VED GL. AMTSVEJ. INDLEDNING

LOKALPLAN NR. 256 A FOR ET BOLIGOM- RÅDE VED GL. AMTSVEJ. INDLEDNING INDLEDNING Gl. Amtsvej er et ældre, blandet område, som med sine mange forskelligartede huse, fremstår som en karakterfyldt villavej. Indenfor området ligger to ubebyggede grunde, matr. nre. 1 dg og 1dh,

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo

LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo KØGE KOMMUNE 1978 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-05 OMSORGSCENTER MØLLEBO REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING FOR OMRÅDET Områdets be liggenhed Dispositionsplanen

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplanens redegørelse

Lokalplanens redegørelse Lokalplan for et område til offentligt formål STRØBYSKOLEN og STRØBYHALLEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Side Lokalplanens baggrund 3 Skitseforslag til udvidelse af Strøbyskolen 5 Tillæg

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88

Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88 Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88 GRENAA KOMMUNE LOKALPLANNR. 147 Læsevejledning Lokalplanen er opdelt i en

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 32-005 FORSLAG FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED MARGRETHESVEJ. Voel

LOKALPLAN 32-005 FORSLAG FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED MARGRETHESVEJ. Voel LOKALPLAN 32-005 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED MARGRETHESVEJ Voel FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra xx. november 2014 til xx. december 2014. Indholdsfortegnelse Formål 1 Bestemmelser 2 1. Formål

Læs mere

Lystruphave Efterskole

Lystruphave Efterskole Lokalplan nr. 42-003 Lystruphave Efterskole Med tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2000 Silkeborg Kommune Juni 2007 2 LOKALPLANER OG PLANSYSTEMET Det danske plansystem er fastsat i Planloven og er opbygget

Læs mere

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 188 For et område ved P.Mogensenvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

ANSVEJ DIGTERPARKEN KIRKEBAKKEN LUFTFOTO AF 2008 OMRÅDE TIL OFFENTLIGE FORMÅL VED DIGTERPARKEN I KJELLERUP LOKALPLAN NR. 23-003

ANSVEJ DIGTERPARKEN KIRKEBAKKEN LUFTFOTO AF 2008 OMRÅDE TIL OFFENTLIGE FORMÅL VED DIGTERPARKEN I KJELLERUP LOKALPLAN NR. 23-003 ANSVEJ DIGTERPARKEN KIRKEBAKKEN LUFTFOTO AF 2008 OMRÅDE TIL OFFENTLIGE FORMÅL VED DIGTERPARKEN I KJELLERUP LOKALPLAN NR. 23-003 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastlægger retningslinierne for, hvordan

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplantillæg nr Den Østrigske Villaby. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplantillæg nr Den Østrigske Villaby. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.2.1 Den Østrigske Villaby Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 Boligområde ved Rugagerparken Januar 2001 Lokaiplan nr. 3.86 Indhoidsfortegnelse: Redet~orelse side Lokalpianens baggrund og formål 3 Beskrivelse af lokalpianområdet 3 Lokalpianens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANREDEGØRELSE... 3 INDLEDNING / BESKRIVELSE... 3 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 TILLADELSER I ØVRIGT... 5 SAMMENHÆNG

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Lokalplan nr. 103 SUNDSØRE KOMMUNE. - Jebjerg Plantehandel. juni 2003

Lokalplan nr. 103 SUNDSØRE KOMMUNE. - Jebjerg Plantehandel. juni 2003 Lokalplan nr. 103 - Jebjerg Plantehandel juni 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 103 - Jebjerg Plantehandel. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side

Læs mere

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE:

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-04 Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE SIDE Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanens bestemmelser. Lokalplanens kort og tegninger. Redegørelsen. Lokalplanens indhold kort fortalt

Lokalplanens bestemmelser. Lokalplanens kort og tegninger. Redegørelsen. Lokalplanens indhold kort fortalt Lokalplanens bestemmelser Lokalplanens kort og tegninger Redegørelsen Lokalplanens indhold kort fortalt Forslag til Lokalplan 131 Lokalplanbestemmelser Vedtagelsespåtegning Lokalplanens kort 1 2 Lokalplanens

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. LOKALPLAN 6.1 FOR GENBRUGSPLADS PÅ KALKVÆRKSVEJ Genbrugsplads og omlasteplads for farligt affald

THYHOLM KOMMUNE. LOKALPLAN 6.1 FOR GENBRUGSPLADS PÅ KALKVÆRKSVEJ Genbrugsplads og omlasteplads for farligt affald THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 6.1 FOR GENBRUGSPLADS PÅ KALKVÆRKSVEJ Genbrugsplads og omlasteplads for farligt affald FREMLAGT FRA DEN 26. JUNI 2002 TIL DEN 21. AUGUST 2002. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 2. OKTOBER

Læs mere

LOKALPLANENS INDHOLD. Anvendelse Lokalplanen fastlægger området til rekreativt formål.

LOKALPLANENS INDHOLD. Anvendelse Lokalplanen fastlægger området til rekreativt formål. Rettelsesblad Lokalplan 055 EU 29.09.2014 Naturbeskyttelse Der er langs lokalplanområdets sydlige afgrænsning et vandløb, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 3. Trafikale forhold Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr for et område til skole, børneinstitutioner, grøntområde og boliger i Hårlev

Lokalplan nr for et område til skole, børneinstitutioner, grøntområde og boliger i Hårlev Vallø Kommune Lokalplan nr. 1-21 for et område til skole, børneinstitutioner, grøntområde og boliger i Hårlev Indhold Lokalplanens baggrund 2 Lokalplanens indhold 2 Områdets anvendelse 2 Områdets nye bebyggelse

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere