Indhold. Bilag 1 UVM- skrivelse af 26.maj

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Bilag 1 UVM- skrivelse af 26.maj 2010...17"

Transkript

1 1

2 Indhold Indledning...3 Baggrund...3 Strategisk sammenhæng - udviklingskontrakt og UCN strategi...3 Præmisser og principper...4 Indbyrdes forbundne fokusområder og øvrig afgræsning...5 Udvalgte regionale forhold, tendenser og udfordringer...5 Status og strategiske målsætninger for indsatser...10 Fokusområde 1 - Regionens behov for uddannet arbejdskraft inden for de forskellige professioner og erhverv...10 Fokusområde 2 - Uddannelsesdækning inden for hele regionen...11 Fokusområde 3 - Regional vækst, innovation og kompetenceudvikling i offentlige og private virksomheder...13 Kilder...15 Bilag 1 UVM- skrivelse af 26.maj

3 Indledning Baggrund UCN er ifølge Lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser forpligtet til at dække det regionale behov for udbud af professionsbacheloruddannelser samt efter- og videreuddannelse: 4. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af professionsbacheloruddannelser og efter- og videreuddannelse i tilknytning hertil i den region eller del heraf, hvor professionshøjskolen hører hjemme. Det fremgår ydermere af lovgrundlaget, at UCN som uddannelsesinstitution skal tage stilling til, hvordan et samlet udbud i regionen sikres bedst muligt i forhold til de uddannelsessøgendes og det regionale erhvervsliv og lokalsamfunds behov, med vide rammer for bestyrelsen til at opfylde dækningsforpligtelsen. Det fremgår tillige af lovgivningen, at UCN skal bidrage til regional og national udvikling og vækst af erhverv og professioner, herunder i udkantsområder. Endvidere har aftaleparterne bag globaliseringsforligsaftalen af 5. november om udmøntning af midler til de videregående uddannelser drøftet professionshøjskolernes forpligtelse til at sikre den regionale uddannelsesdækning, blandt andet for at understøtte globaliseringsaftalens målsætning om, at mindst halvdelen af alle unge skal have en videregående uddannelse i På baggrund af det lovmæssige grundlag og den indgåede globaliseringsaftale har UCN derfor, på foranledning af Undervisningsministeriet, udarbejdet sin strategi for opfyldelse af den regionale forpligtelse, som omfatter tre overordnede fokusområder: 1. Regionens behov for uddannet arbejdskraft inden for de forskellige professioner og erhverv. 2. Uddannelsesdækning inden for hele regionen. 3. Regional vækst, innovation og kompetenceudvikling i offentlige og private virksomheder. Udarbejdelsen af denne strategi er endvidere en centralt fastsat indikator i ministeriets kontrakter med professionshøjskolerne, og indgår derfor også i UCN s udviklingskontrakt med ministeriet. Strategien er behandlet af ledergruppen og HSU og er godkendt i bestyrelse og direktion 29. september 2010 hhv. 20. september Strategisk sammenhæng - udviklingskontrakt og UCN strategi UCN s strategi for regional uddannelsesdækning er i et vist omfang sammenfaldende med UCN s overordnede strategi, direkte såvel som mere indirekte. Strategi for regional uddannelsesdækning er udformet med afsæt i den ministerielle rammesætning og udvalgte specifikke udfordringer i Region Nordjylland vedr. vækst, udvikling, uddannelse, arbejdskraft og regional uddannelsesdækning. Samtidig kan det, på baggrund af de målsætninger der rummes i UCN s overordnede strategi, forventes, at realiseringen af flere af disse på samme tid også adresserer de forhold, der ønskes strategisk behandlet i strategi for regional uddannelsesdækning. UCN s udviklingskontrakt er endvidere indarbejdet fuldt ud i UCN s overordnede strategiplan, hvorfor forholdet mellem udviklingskontrakt og strategier forenklet set kan illustreres således (figur 1): 3

4 Figur 1 UCN strategi Udviklingskontrakt Strategi regional uddannelse sdækning Præmisser og principper Siden UCN blev etableret som professionshøjskole august 2007 har der været arbejdet ud fra tre overordnede præmisser, som også vil ligge til grund for UCN s virke i Det drejer sig om følgende præmisser: 1) UCN søger at indfri sin forpligtelse til at sikre en regional uddannelsesdækning gennem udbud af uddannelser i Aalborg og Hjørring samt Thisted, hvor der bygges videre på områdets eksisterende uddannelsesaktiviteter. Der arbejdes herunder ud fra en intention om at samle uddannelsesaktiviteterne på færre adresser med henblik på bl.a. at styrke studiemiljø og faciliteter. 2) Der foretages løbende vurdering af behovet for placering af udbud af eksisterende uddannelser på øvrige eksisterende udbudssteder og/eller udvikling og placering af nye uddannelser 3) Uddannelsesdækningen i udkantsområder i regionen søges yderligere styrket gennem udvikling af forskellige muligheder for blended learning. Disse tre præmisser ligger dermed også til grund for UCN s strategi for regional uddannelsesdækning og udtrykker nogle meget overordnede strategiske principper, som i det følgende konkretiseres og suppleres med øvrige strategiske målsætninger. Strategien er endvidere - i forlængelse af de områder den adresserer - både reaktiv og proaktiv, og UCN vil kontinuerligt opretholde en balance mellem reaktive og proaktive aktiviteter. På den ene side skal UCN til enhver tid matche de generelle udviklingstendenser internationalt, nationalt og regionalt og dermed opfylde aktuelle regionale behov. På den anden side skal UCN samtidig bidrage til den nødvendige udvikling af disse behov ved at deltage i relevante fora og bidrage til at sætte dagsordenen for den regionale udvikling, hvor det indebærer uddannelse og udvikling af professioner og erhverv gennem uddannelse, kompetenceudvikling og gennemførelse af projekter. 4

5 Indbyrdes forbundne fokusområder og øvrig afgræsning De tre hovedområder i strategien er i nogen grad indbyrdes forbundne, både overordnet set og gennem de konkrete punkter under hvert enkelt af de tre fokusområder. Det gælder især fokusområde 1 vedr. uddannet arbejdskraft og fokusområde 3 vedr. vækst mv., idet det må forventes at kvalificeret arbejdskraft fører til vækst og velstand 1, derved at tilstrækkelig og relevant uddannet arbejdskraft i regionen er én blandt flere væsentlige rammebetingelser for vækst i regionen. Den strategiske adressering af fokusområdet vedr. uddannet arbejdskraft adresserer dermed indirekte i høj grad også fokusområdet vedr. vækst mv. Denne og lignende sammenhænge muliggør en sammenfatning af den ministerielt udarbejdede bruttoliste over forhold UCN s strategi for regional uddannelsesdækning skal forholde sig til 2 - og dermed et øget samlet fokus. Derudover er fokus i UCN s strategi naturligvis i høj grad også betinget af de særlige regionale udfordringer, der karakteriserer udviklingen i Region Nordjylland. De strategiske målsætninger afspejler dermed også beskrevne regionale udviklingstendenser, herunder strukturelt prægede prognoser og kortlagte forventninger til fremtidens behov. Strategien er desuden formuleret med henblik på de muligheder, der gives inden for de eksisterende bevillingsrammer. Udvalgte regionale forhold, tendenser og udfordringer For UCN s virke, såvel i perioden som på længere sigt, er der en række regionale vilkår og forventede udfordringer, som er medbestemmende for det centrale indhold i strategien. De for denne strategi anvendte prognoser er som andre prognoser behæftet med en vis usikkerhed, idet de alle hviler på bestemte præmisser og principielt set ikke kan udgøre en eksakt fremskrivning af det nuværende. Ikke desto mindre er det meningsfuldt at fremhæve følgende forhold og tendenser som væsentlige regionale udfordringer og grundforhold, som strategien direkte og indirekte inddrager og forholder sig til, inden for UCN s handlemuligheder: Urbanisering nationalt regionen som udkantsområde 3 Urbanisering regionalt Generelt fald i arbejdsstyrken regionalt Et yderligere fald i arbejdsstyrken i regionale yderområder På kort sigt et fald i beskæftigelsen i regionen, især i yderområderne Et for UCN normalt til gunstigt rekrutteringsgrundlag En forventet svag stigning i andelen af unge med MVU uddannelse 1 Se evt. Regional Vækstredegørelse Hovedrapport. 2 Se skrivelse af 26.maj 2010, vedlagt som bilag 1 til denne strategi 3 Betegnelsen udkantsområde er anvendt frem for yderområder, på baggrund af terminologien i den ministerielle rammesætning - i den relevante faglige terminologi anvendes begge betegnelser. 5

6 En svag stigning i efterspørgslen efter MVU- og LVU arbejdskraft Aldersbetinget afgang fra arbejdsmarkedet inden for bestemte erhverv og professioner Ændringer i efterspurgte kompetencer, fagligt og personlighedsmæssigt Generel efterspørgsel efter et øget kompetenceniveau, kombineret med et lavt uddannelsesniveau i regionens virksomheder Mangel på investeringer i forskning og udvikling i virksomheder Begrænset videndeling mellem offentlig og privat sektor Godt samarbejde om forskning og udvikling mellem regionens virksomheder Øget fokus på samarbejde som svar på regionale udfordringer Udkantsområde og urbanisering I Danmark anvendes der ikke en fast definition på et geografisk udkantsområde (Regionalpolitisk redegørelse 2009). Dog er det udbredt at betragte geografiske og samfundsøkonomiske indikatorer som relevante indikatorer på et geografisk udkantsområde. Anvendelse af forskellige indikatorer identificerer forskellige områder; i det følgende er UCN s udkantsområder søgt afgrænset ud fra landdistriktsprogrammet (figur 2), og den regionale vækstredegørelse 2009 (figur 3). Figur 2 Landdistriktsprogrammet identificerer udkantsområder på baggrund af en sammenvejning af 14 geografiske og samfundsøkonomiske indikatorer (fx urbaniseringsgrad, udvikling i befolkning og beskæftigelse, beskatningsgrundlag mv.), og tilsammen angiver kortene, at de primære udkantsområder i 6

7 regionen ligger vest og nord for Aalborg området, dvs. forenklet udtrykt Vendsyssel, Mors, Thy og delvist Vesthimmerland og Jammerbugt. Figur 3 (de mørkeste områder er rene yderområder) Det gælder ydermere, at hele regionen, ud fra koncentrationen af arbejdspladser og ikke mindst de befolkningsmæssige bevægelser interregionalt, i disse to henseender kan betragtes som en udkantsregion/ et udkantsområde (se evt. også figur 4), hvor inden for der foregår en svag affolkning af yderområderne og en styrkelse af regionens hovedby, Aalborg, hvor der er den største koncentration af arbejdspladser. Regionen har således en nettoudvandring til Århus og Københavnsområdet, mens der inden for regionen pågår en svag affolkning fra yderområderne mod Aalborg. Konkret vil det sige en tilflytning til Aalborg fra bl.a. Frederikshavn, Hjørring, Thy-Mors og Vesthimmerland (Regionalpolitisk redegørelse 2009). Figur 4 (fra Andersen, Hans Thor og Engelstoft, Sten: Fra 'by og land' til bylandskab; i: 2004: Den mangfoldige by, SBI- rapport 2004:01) 7

8 Kortet illustrerer arbejdsstedspotentialer i Danmark dvs. koncentrationen af arbejdspladser i Danmark, opgjort som antal tilgængelige arbejdspladser fra ethvert sted divideret med afstanden. Fald i arbejdsstyrken og beskæftigelsen En af de større udfordringer i regionen er et kommende generelt fald i arbejdsstyrken, samt et yderligere fald i arbejdsstyrken i yderkantområderne, i løbet af en længere årrække. Faldet er dog svagt i de kommende år, men forventes at blive øget sidenhen og følger samme tendens som i flyttemønstrene, dvs. der forventes et generelt fald i alle kommuner, med undtagelse af Aalborg Kommune, hvor der forventes en svagt stigende arbejdsstyrke. Samlet set forventes der et fald i arbejdsstyrken på 11,7 % frem til Heraf tegner befolkningsudviklingen sig for ca. 30 % af faldet, mens en faldende erhvervsfrekvens tegner sig for ca. 70 % 4. Der forventes endvidere et fald i beskæftigelsen i regionen i størrelsesordenen 6,7 % fra , hvilket er ca. 2 procentpoint over landsgennemsnittet. Der forventes fald i alle områder i regionen, og dermed også i Aalborg. I yderområderne i regionen forventes der endvidere yderligere fald i samme periode, i form af fald på 7,2 % for Vendsyssel, 8,1 % for Jammerbugt-Himmerland og 9,5 % for Thy-Mors. Afgang fra arbejdsmarkedet og efterspurgte kompetencer I regionen aftegner der sig flere tendenser inden for de fremtidige kompetencebehov. Demografiskstrukturelt kan der på baggrund af en forholdsvis stor snarlig afgang inden for forskellige professioner og erhverv forventes et tydeligt behov for uddannet personale indenfor disse professioner og erhverv. Det drejer sig konkret om især følgende professioner og erhverv: Folkeskolelærere, hvor der er en andel på 44,6 % beskæftigede over 50 år Inden for offentlig administration, hvor andelen er på ca. 38 % Inden for finans, hvor andelen er på ca. 37 % Sygeplejersker, hvor andelen er på 31, 1 %, samt Pædagoger m.fl., hvor andelen er på 28,1 % (Kilder: Analyserapport 2010, samt Danmarks Statistik, Statistikbanken, RASA1X) Derudover forventes der i regionen, af andre årsager end den aldersbetingede, også behov for flere beskæftigede i bl.a. følgende professioner/erhverv: Bioanalytikere Radiografer Sygeplejersker med specialer Jordemødre Elektrikere (diverse typer udd.) Fysioterapeuter Ergoterapeuter Bygningskonstruktører Kilde: Analyserapport 2010, samt FremKom Hovedrapport ) 4 Beskæftigelsesregion Nordjylland: Fremtidens udbud af arbejdskraft i Nordjylland. Prognose for arbejdsstyrken frem til 2030, og Beskæftigelsesregion Nordjylland og Beskæftigelsesrådet Nordjylland: Analyserapport Der er i UCN en opmærksomhed på den kommende FremKom rapport, der primært fokuserer på de fremtidige kompetencebehov for regionens offentlige arbejdspladser. 8

9 Der er desuden i regionen en tydelig tendens til, at forventningerne til de fremtidige kompetencer går i retning af et øget kompetenceniveau. Det forventede fald i arbejdsstyrke og beskæftigelse forventes således i nogen grad at ramme mindre hårdt, jo højere uddannelsesniveauet er, idet der på tværs af forskellige professioner og erhverv efterspørges et højere kompetenceniveau, bl.a. i form af flere MVU- og LVU- uddannede 6. Der vil i fremtiden være færre jobs for ufaglærte, og til de eksisterende funktioner vil der blive efterspurgt et højere kompetenceniveau, bl.a. på baggrund af en øget kompleksitet i løsningen af opgaverne inden for disse funktioner. I forlængelse heraf er det også fortsat forventningen, at tendensen til fortsat kompetenceudvikling (livslang læring) også fremover vil gøre sig gældende 7. Mere kvalitativt set efterspørges der i fremtiden også en række både faglige og personlige kompetencer som ikke entydigt hører til specifikke uddannelser, og dermed kan rummes i flere uddannelser, både grunduddannelser og inden for efter- og videreuddannelse. Af rent faglige kompetencer er der især fokus på kompetencer inden for: ledelse, salg, markedsføring og forretningsforståelse, afsætning, teknologianvendelse (herunder robotteknologi og velfærdsteknologi), innovation samt generelle proceskompetencer til udvikling, planlægning, implementering, certificering og kvalitetssikring. Af personlige og sociale kompetencer er der især fokus på kompetencer inden for samarbejde/netværk, kommunikation, fleksibilitet/omstilling, ansvar/selvstændighed, innovationsevne samt kulturforståelse 8 Vækst, forskning, udvikling, videndeling og samarbejde Inden for områderne forskning, udvikling, videndeling og samarbejde, er tendenserne i regionen bl.a. som følger 9 : Region Nordjylland har en relativ stor andel af virksomheder, der samarbejder omkring innovation. Det gælder både horisontalt mellem virksomheder, der står over for samme udfordringer, samt vertikalt - dvs. samarbejde med konsulenter, leverandører og kunder. Det er især i forbindelse med de to sidstnævnte samarbejdspartnere, at nordjyske virksomheder ligger over niveauet for de andre regioner. Andelen af lønmodtagere med en videregående uddannelse er dog den laveste blandt regionerne. Det samme gør sig gældende med andelen af beskæftigede inden for forskning og udvikling, og dem der udfører særligt specialiserede opgaver. Det er, set i et vækstperspektiv, en særlig udfordring, idet de nordjyske virksomheders vækst i stigende grad er afhængig af tilførslen af veluddannede medarbejdere. Her er de veluddannedes fraflytning til andre dele af landet desuden endnu en faktor, der bidrager til regionens udfordringer omkring vækst. Virksomhedernes udgifter til forskning og udvikling er klart den laveste blandt regionerne. Dette gælder både virksomhedernes udgifter til egen forskning og udvikling, købt forskning og udvikling samt de mere indirekte innovationsudgifter. Disse inkluderer bl.a. aktiviteter og tekniske forberedelser til innovation, køb af eksterne rettigheder, erhvervelse af ekstern viden samt konsulentydelser. Der er endvidere et begrænset omfang af teknologioverførsler og innovationssamarbejde mellem offentlige serviceudbydere og virksomheder i regionen, set i forhold til landet som helhed. En undtagelse er dog samarbejdet mellem universitet og virksomhederne, sammenlignet med andre regioner. 6 FremKom. Hovedrapport 2008; Regional Vækstredegørelse 2009, Analyserapport FremKom. Hovedrapport FremKom. Hovedrapport Baseret på Vækst og balance. Erhvervsudviklingsstrategi for Nordjylland (udkast) 9

10 Status og strategiske målsætninger for indsatser I det følgende beskrives en række målsætninger for indsatser, der ønskes og forventes gennemført med henblik på sikring af den regionale uddannelsesdækning. De konkrete målsætninger er inddelt efter de tre fokusområder, men forventes at virke bredere end blot inden for et enkelt fokusområde. I mange henseender er UCN s målsætninger for det første fokusområde således også indirekte målsætninger for det tredje hovedområde, idet menneskelige ressourcer, herunder kvalifikationer og kompetencer, er en væsentlig kilde til vækst og erhvervsudvikling. Fokusområde 1 Regionens behov for uddannet arbejdskraft inden for de forskellige professioner og erhverv Status UCN s uddannelser dækker en lang række centrale professioner og erhverv på det pædagogiske, sundhedsfaglige og teknisk-merkantile område. I forlængelse af de udviklingstendenser der kan forventes at ville gøre sig gældende i regionen vedr. beskæftigelse, arbejdsstyrke og kompetencebehov, kan UCN s virke nu og fremover forventes at gøre sig gældende inden for følgende vifte af muligheder: Strategiske målsætninger og indsatser En løbende opmærksomhed på behovet på at (op)justere dimensioneringerne af udvalgte eksisterende uddannelser, fx læreruddannelsen, pædagoguddannelsen, sygeplejerskeuddannelsen, bygningskonstruktøruddannelsen ol. En løbende opmærksomhed på mulighederne for at justere på og udvikle fagligt indhold og de studerendes arbejdsformer, med henblik på i endnu højere grad at matche de efterspurgte faglige og personlige kompetencer, i det omfang UCN selv kan foretage disse justeringer. I forhold til de konkrete kompetencer der efterspørges, vil UCN kunne justere gennem fortløbende opdatering af uddannelsernes indhold, gennem nye udbud af eksisterende uddannelser eller gennem udvikling og udbud af helt nye uddannelser, deluddannelser og/eller moduler. En indsats i forhold til udvikling af nye uddannelser. I UCN s overordnede strategiplan er det en målsætning, at der i løbet af strategiperioden skal udvikles mindst 1 ny kompetencegivende uddannelse inden for hvert af UCN s tre hovedområder for grunduddannelse samt inden for efter- og videreuddannelsesområdet En indsats for at fastholde studerende på UCN s uddannelser, herunder at mindske andelen af frafald frem til En indsats i forhold til en attraktiv uddannelsesportefølje. UCN har dette som en særskilt målsætning i sin overordnede strategi. Det indebærer bl.a., at der under hele strategiperioden skal være en positiv vurdering af sammenhængene mellem UCN s uddannelsesportefølje og behov og udviklingstendenser indenfor det regionale arbejdsmarked, erhverv og professioner. En indsats for at styrke dialogen med aftagerne i UCN s uddannelsesudvalg. I UCN s overordnede strategiplan er det en målsætning, at alle UCN s uddannelsesudvalg skal bidrage systematisk og synligt til indsamling og videreformidling af input fra offentlige og private aftagere til uddannelserne. 10

11 En indsats for at sikre sammenhængen mellem arbejdsmarkedets behov for kompetenceudvikling og UCN s udbud af efter- og videreuddannelse Vedr. inddragelse af relevante interessenter ved udvikling og etablering af nye udbud: o Fastholdelse og eventuel udvikling/udbygning af inddragelse af uddannelsesudvalg og potentielle aftagere (kommuner, institutioner, private virksomheder eller organisationer) o Strategisk fokus på interne høringer i UCN samt indsats for opnåelse af ret til høring i forbindelse med ansøgninger fra nabo-institutioner o Fastholdelse og eventuel udvikling af eksisterende samarbejde med AAU, herunder samarbejde om integreret læreruddannelse, under forudsætning af ministeriel godkendelse Fastholdelse og eventuel udvikling/udbygning af eksisterende samarbejde med ungdomsuddannelser og videregående uddannelser: o Fastholdelse og eventuel udbygning/udvikling af eksisterende praksis vedr. brobygning med ungdomsuddannelser (samarbejde med Studievalg, forberedelseskurser/fagpakker, diverse arrangementer samt deltagelse i projekter, herunder projekter med samarbejde med regionale gymnasier) o Strategisk fokus på øget samarbejde med regionale gymnasier, folkeskoler, jobcentre og andre aktører, efterskoler og højskoler, herunder opbygning af skoletjeneste rettet mod gymnasierne og folkeskolerne - samt øget dialog med alle vejledere (UU, gymnasium, jobcentre og andre vejledere) Partnerskabsaftale med min. 5 regionale ungdomsuddannelsesinstitutioner (teknologi/business - søjlen) Endnu tættere samarbejde med aftagerne vha. ny praktikpladsportal (teknologi/business - søjlen) Strategisk fokus rettet mod samarbejde med erhvervsgymnasier og erhvervsuddannelser, bl.a. på baggrund af den begrænsede videreuddannelse derfra (Analyserapport 2010) Strategisk fokus på opbygning af forstærket analysekapacitet vedr. rekruttering og optagne studerende Fokusområde 2 Uddannelsesdækning inden for hele regionen Status UCN har som den eneste fusionerede professionshøjskole en meget bred faglig dækning, hvor UCN s uddannelser dækker en lang række centrale professioner og erhverv på det pædagogiske, sundhedsfaglige og teknisk-merkantile område, i form af grunduddannelser og forskellige kompetencegivende uddannelser inden for efter- og videreuddannelsesområdet. UCN s geografiske dækning i regionen sikres gennem udbud i Aalborg, Hjørring og Thisted, med forskellige vifter af uddannelser i de tre byer. 11

12 UCN tilbyder også en række muligheder indenfor fjernundervisning og blended learning. I UCN er det bl.a. muligt at tage hele læreruddannelsen 10 (dog undtaget praktik) via fjernundervisning, den teoretiske del af radiografuddannelsen via blended learning samt en række tilbud på efter- og videreuddannelsesområdet via virtuelle forløb. Alle UCN' s grunduddannelser (ca. 35), på nær turistbachelor, bliver udbudt i Aalborg. I Hjørring er det muligt at tage uddannelserne til folkeskolelærer, meritlærer, sygeplejerske, pædagog, samt natur- og kulturformidler (turistbachelor). Uddannelserne til pædagog, lærer og sygeplejerske er ubetinget de tre største uddannelser i UCN, hvorfor dækningen også i Hjørring er forholdsvis bred, trods et mindre antal udbudte uddannelser. I Thisted har UCN foreløbig uddannelser til finansøkonom, markedsføringsøkonom og en helt ny uddannelse til energiteknolog. I Thisted samarbejder UCN med EUC Nordvest om videregående uddannelser på Erhvervsakademiet i Thisted, og undervisningen foregår i Thy UddannelsesCenter. Rent geografisk set dækkes Region Nordjylland primært af UCN og sekundært af VIA, idet VIA har uddannelsesaktiviteter i Thisted. UCN står dog for langt den største andel af udbuddet af uddannelser i regionen, og UCN ser det som en væsentlig regional forpligtelse at sikre uddannet arbejdskraft i hele regionen. På baggrund af den landsdækkende fordeling af udbudssteder for radiografuddannelsen og jordemoderuddannelsen opfylder UCN endvidere en forpligtelse til dækning i Region Midtjylland for disse to uddannelser. Strategiske målsætninger og indsatser UCN har, som tidligere nævnt, nedenstående præmisser for sit virke. Disse principper udtrykker også strategiske målsætninger. 1) UCN søger at indfri sin forpligtelse til at sikre en regional uddannelsesdækning gennem udbud af uddannelser i Aalborg og Hjørring, samt. Thisted hvor der bygges videre på områdets eksisterende uddannelsesaktiviteter. Der arbejdes herunder ud fra en intention om at samle uddannelsesaktiviteterne på færre adresser med henblik på bl.a. at styrke studiemiljø og faciliteter. 2) Der foretages løbende vurdering af behovet for placering af udbud af eksisterende uddannelser på øvrige eksisterende udbudssteder og/eller udvikling og placering af nye uddannelser 3) Uddannelsesdækningen i udkantsområder i regionen søges yderligere styrket gennem udvikling af forskellige muligheder for blended learning. 10 Læreruddannelsen i UCN (Hjørring) har gennem flere år arbejdet med fjernundervisning. Således udbydes der i 2010 både meritlæreruddannelse og enkeltfag under lov om åben uddannelse som fjernstudie. I øjeblikket er optaget 70 studerende på meritlæreruddannelsen, mens 23 studerende læser enkeltfag. De studerende er geografisk placeret med 40 % bosat i region Nordjylland, 35 % bosat i det øvrige Danmark og 25 % i resten af verden. I indeværende studieår udbydes dansk, matematik, engelsk, specialpædagogik, didaktik, psykologi og pædagogik samt praktik, der udbydes i de studerendes nærområde. 12

13 På baggrund af de strukturelle udviklingstendenser i regionen har UCN følgende supplerende konkrete målsætninger vedr. faglig og geografisk dækning af uddannelser i regionen. En konsolidering og styrkelse af UCN s aktiviteter i Vendsyssel/Hjørring UCN samler sine aktiviteter til én adresse (Skolevangen) i 2011,og bidrager til at styrke studiemiljø, studiefaciliteter og de faglige miljøer Idet Vendsyssel i nogen grad kan betragtes som et udkantområde bidrager UCN s styrkelse i Hjørring dermed til indsatsen for udsatte regionale områder. Valget af en semi-campus model i Hjørring understøtter den rette balance mellem et tilstrækkelig fintmasket net af udbudssteder og en tilstrækkelig faglig volumen og kvalitet på de enkelte udbudssteder. En forøget andel af uddannelser med fleksible former for tilrettelæggelse Udbud at mindst en teknisk uddannelse i Thisted En øget indsats (udviklingsarbejde) vedr. blended learning, e- learning, etc. med henblik på at øge underviserens kompetencer inden for området. Udviklingsarbejder med fokus på udvikling af fleksible studie- og undervisningsformer, der sikrer kontinuerlig interaktion mellem erhvervsudøvelse og uddannelse og muliggør forskellig tilknytning til uddannelsen og arbejdsmarkedet som fuldtidsstuderende eller deltidsstuderende. En indsats for at øge antallet af aftaler om merit, bl.a. med henblik på øget fleksibilitet i det samlede regionale uddannelsessystem Fokusområde 3 Regional vækst, innovation og kompetenceudvikling i offentlige og private virksomheder Status Udvikling UCN bidrager som tidligere nævnt mere indirekte til den regionale erhvervs- og kompetenceudvikling gennem arbejdet med opfyldelse af det regionale behov for uddannet arbejdskraft. Derudover bidrager UCN til regional vækst, erhvervsudvikling, innovation og kompetenceudvikling i kraft af en lang række øvrige aktiviteter, primært formidlet af og på tværs af UCN s udviklingsafdeling, efter- og videreuddannelsesafdeling samt UCN s 9 videncentre. I forhold til regional vækst og erhvervsudvikling skal følgende områder blandt UCN s aktiviteter særligt fremhæves: Sundhedsteknologi / velfærdsteknologi Byggeri Innovation og iværksætteri Turisme og oplevelsesøkonomi Kompetenceudvikling og rådgivning (analyser og modeller) til private og offentlige virksomheder Kommunikation i sundhedssektoren UCN s videns - og udviklingsaktiviteter bidrager til udvikling af vidensgrundlaget for de opgaver, der skal løftes i professioner og erhverv. I samarbejde med private og offentlige arbejdspladser fokuserer UCN på nytænkning og kvalitetsudvikling i løsningen af de opgaver, der er på det arbejdsmarked, UCN uddanner til. 13

14 UCN deltager fortløbende i en række udviklingsprojekter med regionale offentlige og private aktører, og deltager pt. i 8 væsentlige udviklingsprojekter, der alle har et indhold i overensstemmelse med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi og er/forventes støttet af Vækstforum. Projekternes faglige omdrejningspunkt er inden for byggeri, sundhedsteknologi (velfærdsteknologi) og oplevelsesøkonomi, dvs. for UCN fagligt centrale genstandsfelter. Partnerskaber og udviklingsaktivitet gennem regionale midler UCN har indgået partnerskabsaftaler med Aalborg Universitet og Hjørring Kommune, og har endvidere indgået en række samarbejdsaftaler med forskellige aktører i Nordjylland 11. Endelig har ledere fra UCN sæde i en række bestyrelser o.l., der har fokus på regional vækst og som understøtter koblingen mellem de relevante uddannelser og erhverv. Vedr. udviklingsaktiviteter i UCN, finansieret af regionale midler til uddannelse, innovation og iværksætteri, deltager UCN i tre vækstforumstøttede projekter, hvoraf to har fokus på innovation, kompetenceudvikling (social- og sundhedsserviceområdet) og iværksætteri (uddannelse til iværksætteri i de nordjyske uddannelsesinstitutioner). Det tredje projekt omhandler uddannelse af nordjyske virksomhedsledere. UCN indgår endvidere som partner i tre projekter hjemsøgt af gymnasier/vuc, tilknyttet en regional udviklingspulje rettet mod det gymnasiale niveau, forvaltet af Regionsrådet. Innovation UCN adresserer også specifikt innovation, særligt gennem UCN s nyoprettede videncenter for innovation og entreprenørskab. Videncenteret arbejder med: Innovation og entreprenørskab i uddannelsessektoren Indførelse af ny teknologi i relevante professioner, med henblik på kvalitetsudvikling af velfærdsydelser og imødegåelse af mangel på arbejdskraft, samt Social innovation og social økonomi, dvs. nye organisations- og virksomhedsformer, med henblik på at løse sociale, pædagogiske og sundhedsmæssige problemer i velfærdssamfundet. Kompetenceudvikling Kompetenceudviklingen i offentlige og private virksomheder, professioner og erhverv sikres endvidere i høj grad gennem en lang række aktiviteter tilknyttet UCN s afdeling for efter- og videreuddannelse. UCN udbyder her kurser og uddannelser til og med diplomniveau inden for en række udvalgte områder, og har desuden også en omfattende opsøgende virksomhed. Afdelingen rådgiver om valg af kurser og uddannelser; assisterer ved udarbejdelse af uddannelsesplaner samt er konsulent, uddannelsesudbyder og sparringspartner ved udvikling af organisationer, forvaltninger, skoler, øvrige institutioner mv. Gennem disse aktiviteter udvikles ledere og medarbejderes faglige og personlige kompetencer i relation til både det nuværende og det kommende praksisfelt. Igen på dette område samarbejder UCN med centrale regionale aktører, herunder Region Nordjylland, en række sygehuse, nordjyske kommuner, forvaltninger, skoler og institutioner, PPR- afdelinger, private virksomheder, organisationer, netværk, mv. Strategiske målsætninger og indsatser UCN vil styrke sit bidrag til regional vækst, innovation og kompetenceudvikling gennem formalisering af samarbejdet med en række centrale aktører i Nordjylland i forhold til offentlige og private virksomheder. 11 Ekskl. praktikaftaler. 14

15 En markant forøgelse af omfanget af forsknings- og udviklingsprojekter i samarbejde med væsentlige regionale aktører, herunder forskningsinstitutioner, kommuner, regioner, vækstfora og private virksomheder Etablering af partnerskabsaftale med Region Nordjylland (Regional udvikling) Etablering af partnerskabsaftale med Vækstforum Nordjylland Etablering af partnerskabs- og samarbejdsaftaler med de nordjyske kommuner En indsats vedr. deltagelse i netværk med innovationsfokus Etablering af samarbejde med Væksthus Nordjylland og de kommunale erhvervskontorer Specifikt vedr. velfærdsteknologi Med afsæt i en række generelle ressourcemæssige udfordringer for velfærdssamfundet herunder den demografiske udvikling (flere ældre og forventet mangel på arbejdskraft på lang sigt) og pres på det økonomiske råderum samtidig med øgede forventninger hos borgerne til velfærdsydelser - er velfærdsteknologi et strategisk indsatsområde for UCN i de kommende år. UCN vil på dette område: bidrage til udvikling, implementering, tilpasning og anvendelse af velfærdsteknologi være samarbejdspartner med kommuner, regioner, virksomheder og forskningsinstitutioner i arbejdet med at udvikle, implementere, tilpasse og anvende velfærdsteknologi i eksisterende og nye grund-, efter- og videreuddannelser samt via konsulentydelser imødekomme behovet for viden og kompetencer i relation til udvikling, tilpasning og anvendelse af velfærdsteknologi. Kilder Skriftlige rapporter Andersen, Hans Thor og Engelstoft, Sten: Fra 'by og land' til bylandskab; i: 2004: Den mangfoldige by, SBIrapport 2004:01 Beskæftigelsesregion Nordjylland og Beskæftigelsesrådet Nordjylland: Analyserapport 2010 Beskæftigelsesregion Nordjylland: Fremtidens udbud af arbejdskraft i Nordjylland. Prognose for arbejdsstyrken frem til 2030 Indenrigs- og Socialministeriet: Regionalpolitisk redegørelse 2009 analyser og baggrund Region Nordjylland og Vækstforum Nordjylland: Vækst og balance. Erhvervsudviklingsstrategi for Nordjylland (udkast) Region Nordjylland, Beskæftigelsesregion Nordjylland m.fl.: FremKom. Hovedrapport 2008 Velfærdsministeriet og Fødevareministeriet: Landdistriktredegørelse 2009 Vækstforum Nordjylland: Regional Vækstredegørelse Hovedrapport 15

16 Internetkilder Danmarks Statistik, Statistikbanken, RASA1X 16

17 Bilag 1 UVM- skrivelse af 26.maj 2010 Til professionshøjskolerne Strategier for regional uddannelsesdækning i udviklingskontrakterne for Af globaliseringsforligskredsens aftale af 5. november 2009 om udmøntning af midler til de videregående uddannelser fremgår det, at aftaleparterne har drøftet professionshøjskolernes forpligtelse til at sikre den regionale uddannelsesdækning blandt andet for at understøtte globaliseringsaftalens målsætning om, at mindst halvdelen af alle unge skal have en videregående uddannelse i Det fremgår endvidere, at aftaleparterne er enige om, at det i de kommende udviklingskontrakter skal indgå, at hver professionshøjskole i 2010 skal fremlægge en strategi for, hvorledes institutionen vil leve op til denne forpligtelse. Ministeriet har i forbindelse med forberedelsen af de kommende udviklingskontrakter stillet institutionerne i udsigt, at der som grundlag for institutionernes udformning af strategien udmeldes nærmere rammesætning og kravspecificering af strategiens indhold. Rammesætning af strategi for regional uddannelsesdækning I henhold til professionshøjskoleloven ( 4) skal den enkelte professionshøjskole dække behovet for udbud af professionsbacheloruddannelser samt efter- og videreuddannelse i tilknytning hertil i den region eller del heraf, hvor pågældende institution hører hjemme. Det fremgår af lovgrundlaget, at den enkelte uddannelsesinstitution tager stilling til, hvordan et samlet udbud i en region sikres bedst muligt i forhold til de uddannelsessøgendes og det regionale erhvervslivs og lokalsamfunds behov. Det er vurderet at være mest hensigtsmæssigt samtidig at sikre bestyrelserne vide rammer til at opfylde dækningsforpligtelsen. Det fremgår tillige af lovgivningen, at uddannelsesinstitutionerne skal bidrage til regional og national udvikling og vækst af erhverv og professioner, herunder i udkantsområder. Strategiens fokusområder På baggrund af det lovmæssige grundlag og den indgåede globaliseringsaftale anmoder ministeriet den enkelte institution om at udarbejde en strategi for opfyldelse af den regionale forpligtelse, som omfatter tre overordnede fokusområder: 1. Regionens behov for uddannet arbejdskraft inden for de forskellige professioner og erhverv. 2. Uddannelsesdækning inden for hele regionen. 3. Regional vækst, innovation og kompetenceudvikling i offentlige og private virksomheder. Ministeriet forventer, at den enkelte institutions strategi udarbejdes på et solidt og veldokumenteret grundlag for behovsafdækning og vurdering af institutionens konkrete regionale udfordringer. Ministeriet skal ikke godkende indholdet af institutionens strategi for sikring af den regionale forpligtigelse. Indgåelsen af udviklingskontrakten indebærer det forhold, at institutionen forpligtes på at udarbejde strategien i henhold til den af ministeriet udmeldte rammesætning. I fald ministeriet i forbindelse med den enkelte institutions udviklingskontrakts resultatkrav om udarbejdelsen af strategien for regional uddannelsesdækning vurderer, at strategien ikke behandler relevante problemstillinger i fornødent omfang, forbeholder ministeriet sig i henhold til 17

18 professionshøjskolelovens 42 om tilsyn og kvalitetssikring, ret til at anmode institutionen om at tilrette strategien i henhold til den udmeldte rammesætning. Konkrete fokuspunkter Med henblik på nærmere afstemning mellem ministeriet og institutionerne om strategiens udformning er der nedenfor anført en række konkrete punkter under de overordnede fokusområder. Ministeriet forventer, at institutionens ledelse og bestyrelse i processen for udarbejdelsen af strategien forholder sig til disse punkters relevans og aktualitet i forhold til institutionens konkrete regionale udfordringer og lader punkterne behandle i strategien i vurderet omfang på grundlag heraf. Ad 1. Regionens behov for uddannet arbejdskraft inden for de forskellige professioner og erhverv. Det regionale behov og efterspørgsel af uddannelse inden for de forskellige professioner og erhverv, herunder identificerede særlige indsatsområder for institutionens udbud af professionsbacheloruddannelser samt efter- og videreuddannelse. Kontakt med de aftagende professioner og erhverv om udvikling af eksisterende og nye uddannelser, herunder praktikforløbenes kvalitet og udbytte samt sammenhængen mellem dimittenders læringsudbytte og arbejdsmarkedets kompetencekrav. Procedurer for dialog og inddragelse af relevante interessenter ved udvikling og etablering af nye udbud, herunder inddragelse og dialog med uddannelsesinstitutioner indenfor relativ geografisk nærhed med beslægtede udbud. Samarbejde med erhvervsakademier, ingeniørhøjskoler og eventuelt øvrige videregående uddannelsesinstitutioner om behovsafdækning, udvikling og udbud af relevante uddannelser inden for regionen. Den uddannelsesmæssige fødekæde inden for regionen, herunder brobygning mellem ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. Udbudstilpasning på grundlag af viden om rekrutteringsgrundlaget. Ad 2. Uddannelsesdækning inden for hele regionen Institutionens uddannelsesdækning i regionen som helhed, herunder regionens dækning af uddannelser inden for de enkelte fagområder. Uddannelsesdækning af geografiske udkantsområder inden for regionen, herunder en vurdering af, hvorledes institutionen kan sikre uddannelsesdækning i hele det geografiske dækningsområde. Identificering af særligt udsatte geografiske områder og institutionens strategi i forhold til disse områders uddannelsesdækning. Planer om placering af fysiske udbudssteder inden for regionen, herunder etablering og placering af nye udbud af eksisterende uddannelser samt udbud af nye uddannelser. Understøttelse af uddannelsesdækning i regionen gennem fleksible tilrettelæggelser af uddannelsernes gennemførelse, herunder f.eks. netbaserede udbud af uddannelser, fleksibel anvendelse af underviserressourcer, understøttelse af de studerendes mobilitet mv. Partnerskaber med erhvervsakademier, ingeniørhøjskoler og eventuelt øvrige videregående uddannelsesinstitutioner om uddannelsesdækning inden for regionen, herunder afdækning af muligheder for gennem konkrete samarbejder at optimere den samlede dækning til gavn for regionen. Sikring af kvalitet og relevans af institutionens enkelte uddannelsesudbud, herunder nye udbud inden for eksisterende udbudsgodkendelser. Kvalitetssikring af de faglige miljøer ved udbud i geografiske udkantsområder. 18

19 Tilvejebringelse af praktikpladser på de enkelte uddannelsesudbud. Ad 3. Regional vækst, innovation og kompetenceudvikling i offentlige og private virksomheder. Understøttelse af regional erhvervsudvikling, herunder i samarbejde med erhvervsakademier, ingeniørhøjskoler og øvrige videregående uddannelsesinstitutioner, om initiering og deltagelse i udviklingsprojekter med offentlige og private virksomheder inden for regionen. Indgåelse af partnerskaber med offentlige og private aktører inden for regionen med henblik på at understøtte regional vækst og koblingen mellem uddannelse og erhverv. Udviklingsaktivitet finansieret af regionale midler til uddannelse, innovation og iværksætteri, herunder aktivitet i samspil med det regionale vækstforum. Ministeriet forventer, at den enkelte institution forelægger dens strategi snarest muligt efter udviklingskontraktens indgåelse og senest 30. september De forelagte strategier vil kunne udgøre grundlaget for, at ministeriet i dialog med den enkelte institution i udviklingskontrakten målsætter konkrete resultatkrav frem mod 2012 for institutionens opfyldelse af den regionale forpligtigelse inden for ét eller flere af de angivne fokusområder. Med venlig hilsen Jacob Holme Specialkonsulent Direkte tlf

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2010-2012

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2010-2012 1-1 - BORA - 21.1.1 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 1-12 Notatet giver et overblik over indholdet af de udviklingskontrakter, som er

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0087/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem.

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem. VIA University College Dato: 13. maj 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 VIAs kvalitetssystem VIAs kvalitetssystem skal sikre, at der arbejdes systematisk med målet i VIAs politik for kvalitetssikring og

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College

Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College 1. Partnerskabets parter: Erhvervsakademi Dania Cvr-nr. 31 56 51 62 Minervavej 63 8960 Randers SØ Professionshøjskolen VIA University

Læs mere

Professionshøjskolerne i tal

Professionshøjskolerne i tal Professionshøjskolerne i tal 2011 Indhold Side 1. PræSentation af ProfeSSionShøjSkoleSektoren.... 4. 1.1. Institutioner.... 4. 1.2. Professionshøjskolerne.set.i.et.videregående.uddannelsesbillede.... 5

Læs mere

Erhvervsakademier. Hvorfor, hvad og hvordan? Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12 1634 København V Tlf. 3524 6000 Fax 3524 6300 www.lo.

Erhvervsakademier. Hvorfor, hvad og hvordan? Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12 1634 København V Tlf. 3524 6000 Fax 3524 6300 www.lo. Erhvervsakademier Hvorfor, hvad og hvordan? Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12 1634 København V Tlf. 3524 6000 Fax 3524 6300 www.lo.dk LO s forslag til Erhvervsakademier, oktober 2000 Hvorfor

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum

Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum Præsentation på workshop om uddannelse på Bornholm Bornholms Akademi 23. april 2014 Agenda

Læs mere

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser REGIONAL UDVIKLING Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Indhold Indledning.............................................................................. 3 Kampen om de unge......................................................................

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-536/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademi Kolding

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademi Kolding Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademi Kolding Undervisningsministeriet juni 2010 Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademi

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge.

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Notat Dato 4. oktober 2013 Pma ESDH-sag: Side 1 af 6 DS forslag vedr. Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Socialstyrelsen har i perioden april til oktober 2013 gennemført

Læs mere

Holstebro d. 23. april 2015. Til Styrelsen for Videregående Uddannelser

Holstebro d. 23. april 2015. Til Styrelsen for Videregående Uddannelser Holstebro d. 23. april 2015 Til Styrelsen for Videregående Uddannelser Under henvisning til brev af 13. april vedr. afslag på Erhvervsakademi MidtVests ansøgning om udbud af professionsbachelor i International

Læs mere

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer Bestyrelsen for Professionshøjskolen Sjælland University College Slagelsevej 7 4180 Sorø Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Indledning Erhvervsakademierne blev etableret den 1.1. 2009. I lovgrundlaget og de politiske forlig bag etableringen af erhvervsakademierne som selvstændige

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademiet Copenhagen Business

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademiet Copenhagen Business Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademiet Copenhagen Business Undervisningsministeriet juni 2010 Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og

Læs mere

Strategiplan 2011 20

Strategiplan 2011 20 Strategiplan 2011 2015 Indledning Strategiplanen fastlægger de overordnede retningslinjer, centrale fokusområder og målsætninger for udviklingen i Århus Købmandsskoles aktiviteter, herunder de partnerskaber

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-493/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Nyt fokus på erhvervsrettede videregående uddannelser

Nyt fokus på erhvervsrettede videregående uddannelser Sagsnr. 10.01-04-1440 Ref. TAH/mbø Revideret 10. november 2005 Nyt fokus på erhvervsrettede videregående uddannelser Handlingsplan for en sammenhængende og styrket ramme for de erhvervsrettede videregående

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ)

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) 27. april 2015 Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) Samarbejdsaftalen gælder i perioden fra den 27. april 2015 til den 30. april 2017. Samarbejdsaftalen

Læs mere

Uddannelse. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Uddannelse. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Uddannelse I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere fremtidens

Læs mere

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Workshop 4: Styrket samspil om uddannelsesleverancen Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Forsøgs- og Udviklingskonference på VEU-området

Læs mere

I henhold til lov og bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser, skal akademiet have et kvalitetssystem, der sikrer, at:

I henhold til lov og bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser, skal akademiet have et kvalitetssystem, der sikrer, at: Kvalitetssystem Dette dokument beskriver Erhvervsakademi Aarhus kvalitetssystem. Heri beskrives kvalitetssikringen og kvalitetsudviklingen af vores uddannelser. 1. Formål Som det fremgår af erhvervsakademiets

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Uddannelse SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Uddannelse SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Uddannelse I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Tværfagligt Brobygningsprojekt Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Mona Høgh, Projektleder, Læreruddannelsen Roskilde,

Læs mere

God sommer. lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE

God sommer. lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT God sommer lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE Den uddannelsespolitiske dagsorden og de institutionelle relationer l Overordnede målsætninger og det nye uddannelseslandskab

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Professionshøjskolen University College Nordjylland Att.: Ole Faaborg og Henriette Eduardsen Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk heed@noea.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 Juni 2015 LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 En revidering af Danske Professionshøjskolers ph.d. strategi 2012-22. Relevant og opdateret viden er en forudsætning for, at professioner

Læs mere

UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk. Udkast til afslag på godkendelse

UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk. Udkast til afslag på godkendelse UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af UC Syddanmarks ansøgning om godkendelse af nyt udbud,

Læs mere

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Antal studerende på e-læring

Antal studerende på e-læring Antal studerende på e-læring Opgørelse over antal e-læringsstuderende oktober 2012 - oktober 2013 på otte professionsbacheloruddannelser på UCSJ Fakta om e-læringsuddannelser UCSJ har i de senere år udbredt

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

Sammenfatning af målopfyldelsen [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og opfyldelsen af kontraktens målsætninger]

Sammenfatning af målopfyldelsen [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og opfyldelsen af kontraktens målsætninger] Afrapportering på udviklingskontrakt for 2008-2009 [Institutionens navn] Sammenfatning af målopfyldelsen [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og opfyldelsen af kontraktens

Læs mere

Nationale strategier for Radiografuddannelsen i Danmark 2012-2013

Nationale strategier for Radiografuddannelsen i Danmark 2012-2013 Nationale strategier for Radiografuddannelsen i Danmark 2012-2013 Uddannelse til Professionsbachelor i Radiografi Radiografuddannelsen i Danmark varetages af tre uddannelser ved henholdsvis Professionshøjskolen

Læs mere

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 1 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 2 side 3 Velkommen til University College Lillebælt Udgivet af University College Lillebælt Februar 2015 Grafisk

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Forslag om etablering af et uddannelsesforum

Forslag om etablering af et uddannelsesforum 17.2.2010 Forslag om etablering af et uddannelsesforum 1. Behov for en sammenhængende uddannelsespolitik Uddannelsesniveauet udgør en nøglefaktor for Danmarks internationale konkurrenceevne og er dermed

Læs mere

Overvågningsnotat 2011

Overvågningsnotat 2011 Overvågningsnotat 211 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK I henhold til Lov om erhvervsfremme har de regionale vækstfora til opgave at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår. Med dette overvågningsnotat

Læs mere

Bilag om mellemlange videregående uddannelser i tal 1

Bilag om mellemlange videregående uddannelser i tal 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 13 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om mellemlange videregående uddannelser i tal

Læs mere

Bedre ungdomsuddannelser

Bedre ungdomsuddannelser Bedre ungdomsuddannelser - en forudsætning for regional vækst og udvikling Bedre ungdomsuddannelser - en forudsætning for regional vækst og udvikling Regionerne og de regionale vækstfora har via målrettede

Læs mere

fremtidens kompetencebehov

fremtidens kompetencebehov Regional Udviklingsplan fremtidens kompetencebehov Mellemlang og lang videregående uddannelse Forventet beskæftigelse Ubesatte stillinger Regionalt initiativ: uddannelse 02_11_2012 Behov for arbejdskraft

Læs mere

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Steffen Jensen E-post: Stjen1@uvm.dk Tlf. 3392 5135 Nationale mål I Vejledningen skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Dan Ole Faaborg Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

VEU indsats - til tiden og med tiden

VEU indsats - til tiden og med tiden VEU indsats - til tiden og med tiden Et oplæg om mål, metoder, udfordringer, samt resultater i det opsøgende arbejde v/ Udviklings- og VEU Centerchef John Vinsbøl Disposition for oplæg om VEU indsats Afsæt

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i webudvikling ved Københavns Erhvervsakademi

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i webudvikling ved Københavns Erhvervsakademi Udbud af uddannelse til professionsbachelor i webudvikling ved Københavns Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-95/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om 09-0388 - BORA - 18.06.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Høringssvar til certificeringsbekendtgørelsen med bilag og til bekendtgørelse om diplomuddannelse i ledelse FTF har en

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København

Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010

Læs mere

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi

Læs mere

Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse. Dine. efteruddannelsesmuligheder

Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse. Dine. efteruddannelsesmuligheder Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse Dine efteruddannelsesmuligheder Din overenskomst giver dig mulighed for at deltage i en række

Læs mere

Udviklingen på det ufaglærte arbejdsmarked

Udviklingen på det ufaglærte arbejdsmarked Maj 2011 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Udviklingen på det ufaglærte arbejdsmarked UDBUD AF OG EFTERSPØRGSEL PÅ UFAGLÆRT ARBEJDSKRAFT FREM TIL 2020 1 INDLEDNING I denne pjece præsenteres de

Læs mere

Møde vedr. situationen inden for bygge- og anlægsområdet Beskæftigelsesregion Midtjylland, 8. november 2011

Møde vedr. situationen inden for bygge- og anlægsområdet Beskæftigelsesregion Midtjylland, 8. november 2011 Møde vedr. situationen inden for bygge- og anlægsområdet Beskæftigelsesregion Midtjylland, 8. november 2011 Beskæftigelsesregion Midtjylland Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af bygge- og anlægsprojekter

Læs mere

Vores velstand og velfærd kræver handling nu

Vores velstand og velfærd kræver handling nu Vores velstand og velfærd kræver handling nu Uddannelse en nødvendig investering Skatte- og Velfærdskommissionen Marts 2011 Perspektiver omkring uddannelse Den enkelte: Højere indkomster Mere sikre beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0129

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Et institutionsperspektiv på kvalitet i praksis

Et institutionsperspektiv på kvalitet i praksis Et institutionsperspektiv på kvalitet i praksis NVL Kvalitetskonference d. 13. november 2008 Jørgen Thorslund Prorektor Disposition 1. UC Lillebælts opgaver og kvalitetsforpligtelse 2. Nogle megatrends

Læs mere

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM Data og arbejdsmarkedsprognoser Indhold Data og arbejdsmarkedsprognoser... 1 Om modellen - SAM/K-Line... 2 Befolkningsudvikling... 2 Holbæk Kommune... 3 Holbæk Kommune og resten af landet... 3 Befolkningsudvikling

Læs mere

UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT I REGION SYDDANMARK 2014-2024

UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT I REGION SYDDANMARK 2014-2024 MARTS 2015 REGION SYDDANMARK UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT I REGION SYDDANMARK 2014-2024 RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MARTS

Læs mere

Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen. Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk

Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen. Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

Videnstærke erhvervsakademier

Videnstærke erhvervsakademier Videnstærke erhvervsakademier Oplæg ved direktør Inge Mærkedahl 17. januar 2013 1 Styrket udviklings- og evidensbasering på FL13 52,3 mio. årligt til erhvervsakademierne til styrket udviklings- og evidensbasering

Læs mere

HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE. - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland

HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE. - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland Herning, oktober 2014 HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland Herværende notat er udarbejdet

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Bilag 3- Kompetenceudvikling i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældreområdet som attraktiv arbejdsplads

Bilag 3- Kompetenceudvikling i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældreområdet som attraktiv arbejdsplads 23. november 2006 Sag nr. 1101-324497 Dok.nr. 2006-21284 Bilag 3- Kompetenceudvikling i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældreområdet som attraktiv arbejdsplads 1. En ambitiøs strategi for kompetenceudvikling

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende 1. Definitioner 2. Generelt 3. Information i forbindelse med studievalg 4. Partnere og agenter 5. Adgangskrav 6.

Læs mere

Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft

Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft 1 Viden fra andre erhvervsuddannelser og efteruddannelse Erhvervsudvalg/ brancheforeninger optaget af mangel på uddannet arbejdskraft, trods arbejdsløshed nu Efteruddannelsesudvalg

Læs mere

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Aalborg

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Aalborg Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen UC Nordjylland Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

viden er vejen frem Kost&Ernæringsforbundets uddannelsespolitik 1kost&ernæringsforbundet

viden er vejen frem Kost&Ernæringsforbundets uddannelsespolitik 1kost&ernæringsforbundet viden er vejen frem Kost&Ernæringsforbundets uddannelsespolitik 1kost&ernæringsforbundet 2 Viden er vejen frem Engang tog man en uddannelse som ung, og så var det slut med det. Men den tid er forbi. Nu

Læs mere

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Oplæg v. Anne Schultz Pinstrup, enhedschef uddannelse Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod) Siden sidst Møde i koordinationsgruppen den

Læs mere