Indhold. Bilag 1 UVM- skrivelse af 26.maj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Bilag 1 UVM- skrivelse af 26.maj 2010...17"

Transkript

1 1

2 Indhold Indledning...3 Baggrund...3 Strategisk sammenhæng - udviklingskontrakt og UCN strategi...3 Præmisser og principper...4 Indbyrdes forbundne fokusområder og øvrig afgræsning...5 Udvalgte regionale forhold, tendenser og udfordringer...5 Status og strategiske målsætninger for indsatser...10 Fokusområde 1 - Regionens behov for uddannet arbejdskraft inden for de forskellige professioner og erhverv...10 Fokusområde 2 - Uddannelsesdækning inden for hele regionen...11 Fokusområde 3 - Regional vækst, innovation og kompetenceudvikling i offentlige og private virksomheder...13 Kilder...15 Bilag 1 UVM- skrivelse af 26.maj

3 Indledning Baggrund UCN er ifølge Lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser forpligtet til at dække det regionale behov for udbud af professionsbacheloruddannelser samt efter- og videreuddannelse: 4. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af professionsbacheloruddannelser og efter- og videreuddannelse i tilknytning hertil i den region eller del heraf, hvor professionshøjskolen hører hjemme. Det fremgår ydermere af lovgrundlaget, at UCN som uddannelsesinstitution skal tage stilling til, hvordan et samlet udbud i regionen sikres bedst muligt i forhold til de uddannelsessøgendes og det regionale erhvervsliv og lokalsamfunds behov, med vide rammer for bestyrelsen til at opfylde dækningsforpligtelsen. Det fremgår tillige af lovgivningen, at UCN skal bidrage til regional og national udvikling og vækst af erhverv og professioner, herunder i udkantsområder. Endvidere har aftaleparterne bag globaliseringsforligsaftalen af 5. november om udmøntning af midler til de videregående uddannelser drøftet professionshøjskolernes forpligtelse til at sikre den regionale uddannelsesdækning, blandt andet for at understøtte globaliseringsaftalens målsætning om, at mindst halvdelen af alle unge skal have en videregående uddannelse i På baggrund af det lovmæssige grundlag og den indgåede globaliseringsaftale har UCN derfor, på foranledning af Undervisningsministeriet, udarbejdet sin strategi for opfyldelse af den regionale forpligtelse, som omfatter tre overordnede fokusområder: 1. Regionens behov for uddannet arbejdskraft inden for de forskellige professioner og erhverv. 2. Uddannelsesdækning inden for hele regionen. 3. Regional vækst, innovation og kompetenceudvikling i offentlige og private virksomheder. Udarbejdelsen af denne strategi er endvidere en centralt fastsat indikator i ministeriets kontrakter med professionshøjskolerne, og indgår derfor også i UCN s udviklingskontrakt med ministeriet. Strategien er behandlet af ledergruppen og HSU og er godkendt i bestyrelse og direktion 29. september 2010 hhv. 20. september Strategisk sammenhæng - udviklingskontrakt og UCN strategi UCN s strategi for regional uddannelsesdækning er i et vist omfang sammenfaldende med UCN s overordnede strategi, direkte såvel som mere indirekte. Strategi for regional uddannelsesdækning er udformet med afsæt i den ministerielle rammesætning og udvalgte specifikke udfordringer i Region Nordjylland vedr. vækst, udvikling, uddannelse, arbejdskraft og regional uddannelsesdækning. Samtidig kan det, på baggrund af de målsætninger der rummes i UCN s overordnede strategi, forventes, at realiseringen af flere af disse på samme tid også adresserer de forhold, der ønskes strategisk behandlet i strategi for regional uddannelsesdækning. UCN s udviklingskontrakt er endvidere indarbejdet fuldt ud i UCN s overordnede strategiplan, hvorfor forholdet mellem udviklingskontrakt og strategier forenklet set kan illustreres således (figur 1): 3

4 Figur 1 UCN strategi Udviklingskontrakt Strategi regional uddannelse sdækning Præmisser og principper Siden UCN blev etableret som professionshøjskole august 2007 har der været arbejdet ud fra tre overordnede præmisser, som også vil ligge til grund for UCN s virke i Det drejer sig om følgende præmisser: 1) UCN søger at indfri sin forpligtelse til at sikre en regional uddannelsesdækning gennem udbud af uddannelser i Aalborg og Hjørring samt Thisted, hvor der bygges videre på områdets eksisterende uddannelsesaktiviteter. Der arbejdes herunder ud fra en intention om at samle uddannelsesaktiviteterne på færre adresser med henblik på bl.a. at styrke studiemiljø og faciliteter. 2) Der foretages løbende vurdering af behovet for placering af udbud af eksisterende uddannelser på øvrige eksisterende udbudssteder og/eller udvikling og placering af nye uddannelser 3) Uddannelsesdækningen i udkantsområder i regionen søges yderligere styrket gennem udvikling af forskellige muligheder for blended learning. Disse tre præmisser ligger dermed også til grund for UCN s strategi for regional uddannelsesdækning og udtrykker nogle meget overordnede strategiske principper, som i det følgende konkretiseres og suppleres med øvrige strategiske målsætninger. Strategien er endvidere - i forlængelse af de områder den adresserer - både reaktiv og proaktiv, og UCN vil kontinuerligt opretholde en balance mellem reaktive og proaktive aktiviteter. På den ene side skal UCN til enhver tid matche de generelle udviklingstendenser internationalt, nationalt og regionalt og dermed opfylde aktuelle regionale behov. På den anden side skal UCN samtidig bidrage til den nødvendige udvikling af disse behov ved at deltage i relevante fora og bidrage til at sætte dagsordenen for den regionale udvikling, hvor det indebærer uddannelse og udvikling af professioner og erhverv gennem uddannelse, kompetenceudvikling og gennemførelse af projekter. 4

5 Indbyrdes forbundne fokusområder og øvrig afgræsning De tre hovedområder i strategien er i nogen grad indbyrdes forbundne, både overordnet set og gennem de konkrete punkter under hvert enkelt af de tre fokusområder. Det gælder især fokusområde 1 vedr. uddannet arbejdskraft og fokusområde 3 vedr. vækst mv., idet det må forventes at kvalificeret arbejdskraft fører til vækst og velstand 1, derved at tilstrækkelig og relevant uddannet arbejdskraft i regionen er én blandt flere væsentlige rammebetingelser for vækst i regionen. Den strategiske adressering af fokusområdet vedr. uddannet arbejdskraft adresserer dermed indirekte i høj grad også fokusområdet vedr. vækst mv. Denne og lignende sammenhænge muliggør en sammenfatning af den ministerielt udarbejdede bruttoliste over forhold UCN s strategi for regional uddannelsesdækning skal forholde sig til 2 - og dermed et øget samlet fokus. Derudover er fokus i UCN s strategi naturligvis i høj grad også betinget af de særlige regionale udfordringer, der karakteriserer udviklingen i Region Nordjylland. De strategiske målsætninger afspejler dermed også beskrevne regionale udviklingstendenser, herunder strukturelt prægede prognoser og kortlagte forventninger til fremtidens behov. Strategien er desuden formuleret med henblik på de muligheder, der gives inden for de eksisterende bevillingsrammer. Udvalgte regionale forhold, tendenser og udfordringer For UCN s virke, såvel i perioden som på længere sigt, er der en række regionale vilkår og forventede udfordringer, som er medbestemmende for det centrale indhold i strategien. De for denne strategi anvendte prognoser er som andre prognoser behæftet med en vis usikkerhed, idet de alle hviler på bestemte præmisser og principielt set ikke kan udgøre en eksakt fremskrivning af det nuværende. Ikke desto mindre er det meningsfuldt at fremhæve følgende forhold og tendenser som væsentlige regionale udfordringer og grundforhold, som strategien direkte og indirekte inddrager og forholder sig til, inden for UCN s handlemuligheder: Urbanisering nationalt regionen som udkantsområde 3 Urbanisering regionalt Generelt fald i arbejdsstyrken regionalt Et yderligere fald i arbejdsstyrken i regionale yderområder På kort sigt et fald i beskæftigelsen i regionen, især i yderområderne Et for UCN normalt til gunstigt rekrutteringsgrundlag En forventet svag stigning i andelen af unge med MVU uddannelse 1 Se evt. Regional Vækstredegørelse Hovedrapport. 2 Se skrivelse af 26.maj 2010, vedlagt som bilag 1 til denne strategi 3 Betegnelsen udkantsområde er anvendt frem for yderområder, på baggrund af terminologien i den ministerielle rammesætning - i den relevante faglige terminologi anvendes begge betegnelser. 5

6 En svag stigning i efterspørgslen efter MVU- og LVU arbejdskraft Aldersbetinget afgang fra arbejdsmarkedet inden for bestemte erhverv og professioner Ændringer i efterspurgte kompetencer, fagligt og personlighedsmæssigt Generel efterspørgsel efter et øget kompetenceniveau, kombineret med et lavt uddannelsesniveau i regionens virksomheder Mangel på investeringer i forskning og udvikling i virksomheder Begrænset videndeling mellem offentlig og privat sektor Godt samarbejde om forskning og udvikling mellem regionens virksomheder Øget fokus på samarbejde som svar på regionale udfordringer Udkantsområde og urbanisering I Danmark anvendes der ikke en fast definition på et geografisk udkantsområde (Regionalpolitisk redegørelse 2009). Dog er det udbredt at betragte geografiske og samfundsøkonomiske indikatorer som relevante indikatorer på et geografisk udkantsområde. Anvendelse af forskellige indikatorer identificerer forskellige områder; i det følgende er UCN s udkantsområder søgt afgrænset ud fra landdistriktsprogrammet (figur 2), og den regionale vækstredegørelse 2009 (figur 3). Figur 2 Landdistriktsprogrammet identificerer udkantsområder på baggrund af en sammenvejning af 14 geografiske og samfundsøkonomiske indikatorer (fx urbaniseringsgrad, udvikling i befolkning og beskæftigelse, beskatningsgrundlag mv.), og tilsammen angiver kortene, at de primære udkantsområder i 6

7 regionen ligger vest og nord for Aalborg området, dvs. forenklet udtrykt Vendsyssel, Mors, Thy og delvist Vesthimmerland og Jammerbugt. Figur 3 (de mørkeste områder er rene yderområder) Det gælder ydermere, at hele regionen, ud fra koncentrationen af arbejdspladser og ikke mindst de befolkningsmæssige bevægelser interregionalt, i disse to henseender kan betragtes som en udkantsregion/ et udkantsområde (se evt. også figur 4), hvor inden for der foregår en svag affolkning af yderområderne og en styrkelse af regionens hovedby, Aalborg, hvor der er den største koncentration af arbejdspladser. Regionen har således en nettoudvandring til Århus og Københavnsområdet, mens der inden for regionen pågår en svag affolkning fra yderområderne mod Aalborg. Konkret vil det sige en tilflytning til Aalborg fra bl.a. Frederikshavn, Hjørring, Thy-Mors og Vesthimmerland (Regionalpolitisk redegørelse 2009). Figur 4 (fra Andersen, Hans Thor og Engelstoft, Sten: Fra 'by og land' til bylandskab; i: 2004: Den mangfoldige by, SBI- rapport 2004:01) 7

8 Kortet illustrerer arbejdsstedspotentialer i Danmark dvs. koncentrationen af arbejdspladser i Danmark, opgjort som antal tilgængelige arbejdspladser fra ethvert sted divideret med afstanden. Fald i arbejdsstyrken og beskæftigelsen En af de større udfordringer i regionen er et kommende generelt fald i arbejdsstyrken, samt et yderligere fald i arbejdsstyrken i yderkantområderne, i løbet af en længere årrække. Faldet er dog svagt i de kommende år, men forventes at blive øget sidenhen og følger samme tendens som i flyttemønstrene, dvs. der forventes et generelt fald i alle kommuner, med undtagelse af Aalborg Kommune, hvor der forventes en svagt stigende arbejdsstyrke. Samlet set forventes der et fald i arbejdsstyrken på 11,7 % frem til Heraf tegner befolkningsudviklingen sig for ca. 30 % af faldet, mens en faldende erhvervsfrekvens tegner sig for ca. 70 % 4. Der forventes endvidere et fald i beskæftigelsen i regionen i størrelsesordenen 6,7 % fra , hvilket er ca. 2 procentpoint over landsgennemsnittet. Der forventes fald i alle områder i regionen, og dermed også i Aalborg. I yderområderne i regionen forventes der endvidere yderligere fald i samme periode, i form af fald på 7,2 % for Vendsyssel, 8,1 % for Jammerbugt-Himmerland og 9,5 % for Thy-Mors. Afgang fra arbejdsmarkedet og efterspurgte kompetencer I regionen aftegner der sig flere tendenser inden for de fremtidige kompetencebehov. Demografiskstrukturelt kan der på baggrund af en forholdsvis stor snarlig afgang inden for forskellige professioner og erhverv forventes et tydeligt behov for uddannet personale indenfor disse professioner og erhverv. Det drejer sig konkret om især følgende professioner og erhverv: Folkeskolelærere, hvor der er en andel på 44,6 % beskæftigede over 50 år Inden for offentlig administration, hvor andelen er på ca. 38 % Inden for finans, hvor andelen er på ca. 37 % Sygeplejersker, hvor andelen er på 31, 1 %, samt Pædagoger m.fl., hvor andelen er på 28,1 % (Kilder: Analyserapport 2010, samt Danmarks Statistik, Statistikbanken, RASA1X) Derudover forventes der i regionen, af andre årsager end den aldersbetingede, også behov for flere beskæftigede i bl.a. følgende professioner/erhverv: Bioanalytikere Radiografer Sygeplejersker med specialer Jordemødre Elektrikere (diverse typer udd.) Fysioterapeuter Ergoterapeuter Bygningskonstruktører Kilde: Analyserapport 2010, samt FremKom Hovedrapport ) 4 Beskæftigelsesregion Nordjylland: Fremtidens udbud af arbejdskraft i Nordjylland. Prognose for arbejdsstyrken frem til 2030, og Beskæftigelsesregion Nordjylland og Beskæftigelsesrådet Nordjylland: Analyserapport Der er i UCN en opmærksomhed på den kommende FremKom rapport, der primært fokuserer på de fremtidige kompetencebehov for regionens offentlige arbejdspladser. 8

9 Der er desuden i regionen en tydelig tendens til, at forventningerne til de fremtidige kompetencer går i retning af et øget kompetenceniveau. Det forventede fald i arbejdsstyrke og beskæftigelse forventes således i nogen grad at ramme mindre hårdt, jo højere uddannelsesniveauet er, idet der på tværs af forskellige professioner og erhverv efterspørges et højere kompetenceniveau, bl.a. i form af flere MVU- og LVU- uddannede 6. Der vil i fremtiden være færre jobs for ufaglærte, og til de eksisterende funktioner vil der blive efterspurgt et højere kompetenceniveau, bl.a. på baggrund af en øget kompleksitet i løsningen af opgaverne inden for disse funktioner. I forlængelse heraf er det også fortsat forventningen, at tendensen til fortsat kompetenceudvikling (livslang læring) også fremover vil gøre sig gældende 7. Mere kvalitativt set efterspørges der i fremtiden også en række både faglige og personlige kompetencer som ikke entydigt hører til specifikke uddannelser, og dermed kan rummes i flere uddannelser, både grunduddannelser og inden for efter- og videreuddannelse. Af rent faglige kompetencer er der især fokus på kompetencer inden for: ledelse, salg, markedsføring og forretningsforståelse, afsætning, teknologianvendelse (herunder robotteknologi og velfærdsteknologi), innovation samt generelle proceskompetencer til udvikling, planlægning, implementering, certificering og kvalitetssikring. Af personlige og sociale kompetencer er der især fokus på kompetencer inden for samarbejde/netværk, kommunikation, fleksibilitet/omstilling, ansvar/selvstændighed, innovationsevne samt kulturforståelse 8 Vækst, forskning, udvikling, videndeling og samarbejde Inden for områderne forskning, udvikling, videndeling og samarbejde, er tendenserne i regionen bl.a. som følger 9 : Region Nordjylland har en relativ stor andel af virksomheder, der samarbejder omkring innovation. Det gælder både horisontalt mellem virksomheder, der står over for samme udfordringer, samt vertikalt - dvs. samarbejde med konsulenter, leverandører og kunder. Det er især i forbindelse med de to sidstnævnte samarbejdspartnere, at nordjyske virksomheder ligger over niveauet for de andre regioner. Andelen af lønmodtagere med en videregående uddannelse er dog den laveste blandt regionerne. Det samme gør sig gældende med andelen af beskæftigede inden for forskning og udvikling, og dem der udfører særligt specialiserede opgaver. Det er, set i et vækstperspektiv, en særlig udfordring, idet de nordjyske virksomheders vækst i stigende grad er afhængig af tilførslen af veluddannede medarbejdere. Her er de veluddannedes fraflytning til andre dele af landet desuden endnu en faktor, der bidrager til regionens udfordringer omkring vækst. Virksomhedernes udgifter til forskning og udvikling er klart den laveste blandt regionerne. Dette gælder både virksomhedernes udgifter til egen forskning og udvikling, købt forskning og udvikling samt de mere indirekte innovationsudgifter. Disse inkluderer bl.a. aktiviteter og tekniske forberedelser til innovation, køb af eksterne rettigheder, erhvervelse af ekstern viden samt konsulentydelser. Der er endvidere et begrænset omfang af teknologioverførsler og innovationssamarbejde mellem offentlige serviceudbydere og virksomheder i regionen, set i forhold til landet som helhed. En undtagelse er dog samarbejdet mellem universitet og virksomhederne, sammenlignet med andre regioner. 6 FremKom. Hovedrapport 2008; Regional Vækstredegørelse 2009, Analyserapport FremKom. Hovedrapport FremKom. Hovedrapport Baseret på Vækst og balance. Erhvervsudviklingsstrategi for Nordjylland (udkast) 9

10 Status og strategiske målsætninger for indsatser I det følgende beskrives en række målsætninger for indsatser, der ønskes og forventes gennemført med henblik på sikring af den regionale uddannelsesdækning. De konkrete målsætninger er inddelt efter de tre fokusområder, men forventes at virke bredere end blot inden for et enkelt fokusområde. I mange henseender er UCN s målsætninger for det første fokusområde således også indirekte målsætninger for det tredje hovedområde, idet menneskelige ressourcer, herunder kvalifikationer og kompetencer, er en væsentlig kilde til vækst og erhvervsudvikling. Fokusområde 1 Regionens behov for uddannet arbejdskraft inden for de forskellige professioner og erhverv Status UCN s uddannelser dækker en lang række centrale professioner og erhverv på det pædagogiske, sundhedsfaglige og teknisk-merkantile område. I forlængelse af de udviklingstendenser der kan forventes at ville gøre sig gældende i regionen vedr. beskæftigelse, arbejdsstyrke og kompetencebehov, kan UCN s virke nu og fremover forventes at gøre sig gældende inden for følgende vifte af muligheder: Strategiske målsætninger og indsatser En løbende opmærksomhed på behovet på at (op)justere dimensioneringerne af udvalgte eksisterende uddannelser, fx læreruddannelsen, pædagoguddannelsen, sygeplejerskeuddannelsen, bygningskonstruktøruddannelsen ol. En løbende opmærksomhed på mulighederne for at justere på og udvikle fagligt indhold og de studerendes arbejdsformer, med henblik på i endnu højere grad at matche de efterspurgte faglige og personlige kompetencer, i det omfang UCN selv kan foretage disse justeringer. I forhold til de konkrete kompetencer der efterspørges, vil UCN kunne justere gennem fortløbende opdatering af uddannelsernes indhold, gennem nye udbud af eksisterende uddannelser eller gennem udvikling og udbud af helt nye uddannelser, deluddannelser og/eller moduler. En indsats i forhold til udvikling af nye uddannelser. I UCN s overordnede strategiplan er det en målsætning, at der i løbet af strategiperioden skal udvikles mindst 1 ny kompetencegivende uddannelse inden for hvert af UCN s tre hovedområder for grunduddannelse samt inden for efter- og videreuddannelsesområdet En indsats for at fastholde studerende på UCN s uddannelser, herunder at mindske andelen af frafald frem til En indsats i forhold til en attraktiv uddannelsesportefølje. UCN har dette som en særskilt målsætning i sin overordnede strategi. Det indebærer bl.a., at der under hele strategiperioden skal være en positiv vurdering af sammenhængene mellem UCN s uddannelsesportefølje og behov og udviklingstendenser indenfor det regionale arbejdsmarked, erhverv og professioner. En indsats for at styrke dialogen med aftagerne i UCN s uddannelsesudvalg. I UCN s overordnede strategiplan er det en målsætning, at alle UCN s uddannelsesudvalg skal bidrage systematisk og synligt til indsamling og videreformidling af input fra offentlige og private aftagere til uddannelserne. 10

11 En indsats for at sikre sammenhængen mellem arbejdsmarkedets behov for kompetenceudvikling og UCN s udbud af efter- og videreuddannelse Vedr. inddragelse af relevante interessenter ved udvikling og etablering af nye udbud: o Fastholdelse og eventuel udvikling/udbygning af inddragelse af uddannelsesudvalg og potentielle aftagere (kommuner, institutioner, private virksomheder eller organisationer) o Strategisk fokus på interne høringer i UCN samt indsats for opnåelse af ret til høring i forbindelse med ansøgninger fra nabo-institutioner o Fastholdelse og eventuel udvikling af eksisterende samarbejde med AAU, herunder samarbejde om integreret læreruddannelse, under forudsætning af ministeriel godkendelse Fastholdelse og eventuel udvikling/udbygning af eksisterende samarbejde med ungdomsuddannelser og videregående uddannelser: o Fastholdelse og eventuel udbygning/udvikling af eksisterende praksis vedr. brobygning med ungdomsuddannelser (samarbejde med Studievalg, forberedelseskurser/fagpakker, diverse arrangementer samt deltagelse i projekter, herunder projekter med samarbejde med regionale gymnasier) o Strategisk fokus på øget samarbejde med regionale gymnasier, folkeskoler, jobcentre og andre aktører, efterskoler og højskoler, herunder opbygning af skoletjeneste rettet mod gymnasierne og folkeskolerne - samt øget dialog med alle vejledere (UU, gymnasium, jobcentre og andre vejledere) Partnerskabsaftale med min. 5 regionale ungdomsuddannelsesinstitutioner (teknologi/business - søjlen) Endnu tættere samarbejde med aftagerne vha. ny praktikpladsportal (teknologi/business - søjlen) Strategisk fokus rettet mod samarbejde med erhvervsgymnasier og erhvervsuddannelser, bl.a. på baggrund af den begrænsede videreuddannelse derfra (Analyserapport 2010) Strategisk fokus på opbygning af forstærket analysekapacitet vedr. rekruttering og optagne studerende Fokusområde 2 Uddannelsesdækning inden for hele regionen Status UCN har som den eneste fusionerede professionshøjskole en meget bred faglig dækning, hvor UCN s uddannelser dækker en lang række centrale professioner og erhverv på det pædagogiske, sundhedsfaglige og teknisk-merkantile område, i form af grunduddannelser og forskellige kompetencegivende uddannelser inden for efter- og videreuddannelsesområdet. UCN s geografiske dækning i regionen sikres gennem udbud i Aalborg, Hjørring og Thisted, med forskellige vifter af uddannelser i de tre byer. 11

12 UCN tilbyder også en række muligheder indenfor fjernundervisning og blended learning. I UCN er det bl.a. muligt at tage hele læreruddannelsen 10 (dog undtaget praktik) via fjernundervisning, den teoretiske del af radiografuddannelsen via blended learning samt en række tilbud på efter- og videreuddannelsesområdet via virtuelle forløb. Alle UCN' s grunduddannelser (ca. 35), på nær turistbachelor, bliver udbudt i Aalborg. I Hjørring er det muligt at tage uddannelserne til folkeskolelærer, meritlærer, sygeplejerske, pædagog, samt natur- og kulturformidler (turistbachelor). Uddannelserne til pædagog, lærer og sygeplejerske er ubetinget de tre største uddannelser i UCN, hvorfor dækningen også i Hjørring er forholdsvis bred, trods et mindre antal udbudte uddannelser. I Thisted har UCN foreløbig uddannelser til finansøkonom, markedsføringsøkonom og en helt ny uddannelse til energiteknolog. I Thisted samarbejder UCN med EUC Nordvest om videregående uddannelser på Erhvervsakademiet i Thisted, og undervisningen foregår i Thy UddannelsesCenter. Rent geografisk set dækkes Region Nordjylland primært af UCN og sekundært af VIA, idet VIA har uddannelsesaktiviteter i Thisted. UCN står dog for langt den største andel af udbuddet af uddannelser i regionen, og UCN ser det som en væsentlig regional forpligtelse at sikre uddannet arbejdskraft i hele regionen. På baggrund af den landsdækkende fordeling af udbudssteder for radiografuddannelsen og jordemoderuddannelsen opfylder UCN endvidere en forpligtelse til dækning i Region Midtjylland for disse to uddannelser. Strategiske målsætninger og indsatser UCN har, som tidligere nævnt, nedenstående præmisser for sit virke. Disse principper udtrykker også strategiske målsætninger. 1) UCN søger at indfri sin forpligtelse til at sikre en regional uddannelsesdækning gennem udbud af uddannelser i Aalborg og Hjørring, samt. Thisted hvor der bygges videre på områdets eksisterende uddannelsesaktiviteter. Der arbejdes herunder ud fra en intention om at samle uddannelsesaktiviteterne på færre adresser med henblik på bl.a. at styrke studiemiljø og faciliteter. 2) Der foretages løbende vurdering af behovet for placering af udbud af eksisterende uddannelser på øvrige eksisterende udbudssteder og/eller udvikling og placering af nye uddannelser 3) Uddannelsesdækningen i udkantsområder i regionen søges yderligere styrket gennem udvikling af forskellige muligheder for blended learning. 10 Læreruddannelsen i UCN (Hjørring) har gennem flere år arbejdet med fjernundervisning. Således udbydes der i 2010 både meritlæreruddannelse og enkeltfag under lov om åben uddannelse som fjernstudie. I øjeblikket er optaget 70 studerende på meritlæreruddannelsen, mens 23 studerende læser enkeltfag. De studerende er geografisk placeret med 40 % bosat i region Nordjylland, 35 % bosat i det øvrige Danmark og 25 % i resten af verden. I indeværende studieår udbydes dansk, matematik, engelsk, specialpædagogik, didaktik, psykologi og pædagogik samt praktik, der udbydes i de studerendes nærområde. 12

13 På baggrund af de strukturelle udviklingstendenser i regionen har UCN følgende supplerende konkrete målsætninger vedr. faglig og geografisk dækning af uddannelser i regionen. En konsolidering og styrkelse af UCN s aktiviteter i Vendsyssel/Hjørring UCN samler sine aktiviteter til én adresse (Skolevangen) i 2011,og bidrager til at styrke studiemiljø, studiefaciliteter og de faglige miljøer Idet Vendsyssel i nogen grad kan betragtes som et udkantområde bidrager UCN s styrkelse i Hjørring dermed til indsatsen for udsatte regionale områder. Valget af en semi-campus model i Hjørring understøtter den rette balance mellem et tilstrækkelig fintmasket net af udbudssteder og en tilstrækkelig faglig volumen og kvalitet på de enkelte udbudssteder. En forøget andel af uddannelser med fleksible former for tilrettelæggelse Udbud at mindst en teknisk uddannelse i Thisted En øget indsats (udviklingsarbejde) vedr. blended learning, e- learning, etc. med henblik på at øge underviserens kompetencer inden for området. Udviklingsarbejder med fokus på udvikling af fleksible studie- og undervisningsformer, der sikrer kontinuerlig interaktion mellem erhvervsudøvelse og uddannelse og muliggør forskellig tilknytning til uddannelsen og arbejdsmarkedet som fuldtidsstuderende eller deltidsstuderende. En indsats for at øge antallet af aftaler om merit, bl.a. med henblik på øget fleksibilitet i det samlede regionale uddannelsessystem Fokusområde 3 Regional vækst, innovation og kompetenceudvikling i offentlige og private virksomheder Status Udvikling UCN bidrager som tidligere nævnt mere indirekte til den regionale erhvervs- og kompetenceudvikling gennem arbejdet med opfyldelse af det regionale behov for uddannet arbejdskraft. Derudover bidrager UCN til regional vækst, erhvervsudvikling, innovation og kompetenceudvikling i kraft af en lang række øvrige aktiviteter, primært formidlet af og på tværs af UCN s udviklingsafdeling, efter- og videreuddannelsesafdeling samt UCN s 9 videncentre. I forhold til regional vækst og erhvervsudvikling skal følgende områder blandt UCN s aktiviteter særligt fremhæves: Sundhedsteknologi / velfærdsteknologi Byggeri Innovation og iværksætteri Turisme og oplevelsesøkonomi Kompetenceudvikling og rådgivning (analyser og modeller) til private og offentlige virksomheder Kommunikation i sundhedssektoren UCN s videns - og udviklingsaktiviteter bidrager til udvikling af vidensgrundlaget for de opgaver, der skal løftes i professioner og erhverv. I samarbejde med private og offentlige arbejdspladser fokuserer UCN på nytænkning og kvalitetsudvikling i løsningen af de opgaver, der er på det arbejdsmarked, UCN uddanner til. 13

14 UCN deltager fortløbende i en række udviklingsprojekter med regionale offentlige og private aktører, og deltager pt. i 8 væsentlige udviklingsprojekter, der alle har et indhold i overensstemmelse med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi og er/forventes støttet af Vækstforum. Projekternes faglige omdrejningspunkt er inden for byggeri, sundhedsteknologi (velfærdsteknologi) og oplevelsesøkonomi, dvs. for UCN fagligt centrale genstandsfelter. Partnerskaber og udviklingsaktivitet gennem regionale midler UCN har indgået partnerskabsaftaler med Aalborg Universitet og Hjørring Kommune, og har endvidere indgået en række samarbejdsaftaler med forskellige aktører i Nordjylland 11. Endelig har ledere fra UCN sæde i en række bestyrelser o.l., der har fokus på regional vækst og som understøtter koblingen mellem de relevante uddannelser og erhverv. Vedr. udviklingsaktiviteter i UCN, finansieret af regionale midler til uddannelse, innovation og iværksætteri, deltager UCN i tre vækstforumstøttede projekter, hvoraf to har fokus på innovation, kompetenceudvikling (social- og sundhedsserviceområdet) og iværksætteri (uddannelse til iværksætteri i de nordjyske uddannelsesinstitutioner). Det tredje projekt omhandler uddannelse af nordjyske virksomhedsledere. UCN indgår endvidere som partner i tre projekter hjemsøgt af gymnasier/vuc, tilknyttet en regional udviklingspulje rettet mod det gymnasiale niveau, forvaltet af Regionsrådet. Innovation UCN adresserer også specifikt innovation, særligt gennem UCN s nyoprettede videncenter for innovation og entreprenørskab. Videncenteret arbejder med: Innovation og entreprenørskab i uddannelsessektoren Indførelse af ny teknologi i relevante professioner, med henblik på kvalitetsudvikling af velfærdsydelser og imødegåelse af mangel på arbejdskraft, samt Social innovation og social økonomi, dvs. nye organisations- og virksomhedsformer, med henblik på at løse sociale, pædagogiske og sundhedsmæssige problemer i velfærdssamfundet. Kompetenceudvikling Kompetenceudviklingen i offentlige og private virksomheder, professioner og erhverv sikres endvidere i høj grad gennem en lang række aktiviteter tilknyttet UCN s afdeling for efter- og videreuddannelse. UCN udbyder her kurser og uddannelser til og med diplomniveau inden for en række udvalgte områder, og har desuden også en omfattende opsøgende virksomhed. Afdelingen rådgiver om valg af kurser og uddannelser; assisterer ved udarbejdelse af uddannelsesplaner samt er konsulent, uddannelsesudbyder og sparringspartner ved udvikling af organisationer, forvaltninger, skoler, øvrige institutioner mv. Gennem disse aktiviteter udvikles ledere og medarbejderes faglige og personlige kompetencer i relation til både det nuværende og det kommende praksisfelt. Igen på dette område samarbejder UCN med centrale regionale aktører, herunder Region Nordjylland, en række sygehuse, nordjyske kommuner, forvaltninger, skoler og institutioner, PPR- afdelinger, private virksomheder, organisationer, netværk, mv. Strategiske målsætninger og indsatser UCN vil styrke sit bidrag til regional vækst, innovation og kompetenceudvikling gennem formalisering af samarbejdet med en række centrale aktører i Nordjylland i forhold til offentlige og private virksomheder. 11 Ekskl. praktikaftaler. 14

15 En markant forøgelse af omfanget af forsknings- og udviklingsprojekter i samarbejde med væsentlige regionale aktører, herunder forskningsinstitutioner, kommuner, regioner, vækstfora og private virksomheder Etablering af partnerskabsaftale med Region Nordjylland (Regional udvikling) Etablering af partnerskabsaftale med Vækstforum Nordjylland Etablering af partnerskabs- og samarbejdsaftaler med de nordjyske kommuner En indsats vedr. deltagelse i netværk med innovationsfokus Etablering af samarbejde med Væksthus Nordjylland og de kommunale erhvervskontorer Specifikt vedr. velfærdsteknologi Med afsæt i en række generelle ressourcemæssige udfordringer for velfærdssamfundet herunder den demografiske udvikling (flere ældre og forventet mangel på arbejdskraft på lang sigt) og pres på det økonomiske råderum samtidig med øgede forventninger hos borgerne til velfærdsydelser - er velfærdsteknologi et strategisk indsatsområde for UCN i de kommende år. UCN vil på dette område: bidrage til udvikling, implementering, tilpasning og anvendelse af velfærdsteknologi være samarbejdspartner med kommuner, regioner, virksomheder og forskningsinstitutioner i arbejdet med at udvikle, implementere, tilpasse og anvende velfærdsteknologi i eksisterende og nye grund-, efter- og videreuddannelser samt via konsulentydelser imødekomme behovet for viden og kompetencer i relation til udvikling, tilpasning og anvendelse af velfærdsteknologi. Kilder Skriftlige rapporter Andersen, Hans Thor og Engelstoft, Sten: Fra 'by og land' til bylandskab; i: 2004: Den mangfoldige by, SBIrapport 2004:01 Beskæftigelsesregion Nordjylland og Beskæftigelsesrådet Nordjylland: Analyserapport 2010 Beskæftigelsesregion Nordjylland: Fremtidens udbud af arbejdskraft i Nordjylland. Prognose for arbejdsstyrken frem til 2030 Indenrigs- og Socialministeriet: Regionalpolitisk redegørelse 2009 analyser og baggrund Region Nordjylland og Vækstforum Nordjylland: Vækst og balance. Erhvervsudviklingsstrategi for Nordjylland (udkast) Region Nordjylland, Beskæftigelsesregion Nordjylland m.fl.: FremKom. Hovedrapport 2008 Velfærdsministeriet og Fødevareministeriet: Landdistriktredegørelse 2009 Vækstforum Nordjylland: Regional Vækstredegørelse Hovedrapport 15

16 Internetkilder Danmarks Statistik, Statistikbanken, RASA1X 16

17 Bilag 1 UVM- skrivelse af 26.maj 2010 Til professionshøjskolerne Strategier for regional uddannelsesdækning i udviklingskontrakterne for Af globaliseringsforligskredsens aftale af 5. november 2009 om udmøntning af midler til de videregående uddannelser fremgår det, at aftaleparterne har drøftet professionshøjskolernes forpligtelse til at sikre den regionale uddannelsesdækning blandt andet for at understøtte globaliseringsaftalens målsætning om, at mindst halvdelen af alle unge skal have en videregående uddannelse i Det fremgår endvidere, at aftaleparterne er enige om, at det i de kommende udviklingskontrakter skal indgå, at hver professionshøjskole i 2010 skal fremlægge en strategi for, hvorledes institutionen vil leve op til denne forpligtelse. Ministeriet har i forbindelse med forberedelsen af de kommende udviklingskontrakter stillet institutionerne i udsigt, at der som grundlag for institutionernes udformning af strategien udmeldes nærmere rammesætning og kravspecificering af strategiens indhold. Rammesætning af strategi for regional uddannelsesdækning I henhold til professionshøjskoleloven ( 4) skal den enkelte professionshøjskole dække behovet for udbud af professionsbacheloruddannelser samt efter- og videreuddannelse i tilknytning hertil i den region eller del heraf, hvor pågældende institution hører hjemme. Det fremgår af lovgrundlaget, at den enkelte uddannelsesinstitution tager stilling til, hvordan et samlet udbud i en region sikres bedst muligt i forhold til de uddannelsessøgendes og det regionale erhvervslivs og lokalsamfunds behov. Det er vurderet at være mest hensigtsmæssigt samtidig at sikre bestyrelserne vide rammer til at opfylde dækningsforpligtelsen. Det fremgår tillige af lovgivningen, at uddannelsesinstitutionerne skal bidrage til regional og national udvikling og vækst af erhverv og professioner, herunder i udkantsområder. Strategiens fokusområder På baggrund af det lovmæssige grundlag og den indgåede globaliseringsaftale anmoder ministeriet den enkelte institution om at udarbejde en strategi for opfyldelse af den regionale forpligtelse, som omfatter tre overordnede fokusområder: 1. Regionens behov for uddannet arbejdskraft inden for de forskellige professioner og erhverv. 2. Uddannelsesdækning inden for hele regionen. 3. Regional vækst, innovation og kompetenceudvikling i offentlige og private virksomheder. Ministeriet forventer, at den enkelte institutions strategi udarbejdes på et solidt og veldokumenteret grundlag for behovsafdækning og vurdering af institutionens konkrete regionale udfordringer. Ministeriet skal ikke godkende indholdet af institutionens strategi for sikring af den regionale forpligtigelse. Indgåelsen af udviklingskontrakten indebærer det forhold, at institutionen forpligtes på at udarbejde strategien i henhold til den af ministeriet udmeldte rammesætning. I fald ministeriet i forbindelse med den enkelte institutions udviklingskontrakts resultatkrav om udarbejdelsen af strategien for regional uddannelsesdækning vurderer, at strategien ikke behandler relevante problemstillinger i fornødent omfang, forbeholder ministeriet sig i henhold til 17

18 professionshøjskolelovens 42 om tilsyn og kvalitetssikring, ret til at anmode institutionen om at tilrette strategien i henhold til den udmeldte rammesætning. Konkrete fokuspunkter Med henblik på nærmere afstemning mellem ministeriet og institutionerne om strategiens udformning er der nedenfor anført en række konkrete punkter under de overordnede fokusområder. Ministeriet forventer, at institutionens ledelse og bestyrelse i processen for udarbejdelsen af strategien forholder sig til disse punkters relevans og aktualitet i forhold til institutionens konkrete regionale udfordringer og lader punkterne behandle i strategien i vurderet omfang på grundlag heraf. Ad 1. Regionens behov for uddannet arbejdskraft inden for de forskellige professioner og erhverv. Det regionale behov og efterspørgsel af uddannelse inden for de forskellige professioner og erhverv, herunder identificerede særlige indsatsområder for institutionens udbud af professionsbacheloruddannelser samt efter- og videreuddannelse. Kontakt med de aftagende professioner og erhverv om udvikling af eksisterende og nye uddannelser, herunder praktikforløbenes kvalitet og udbytte samt sammenhængen mellem dimittenders læringsudbytte og arbejdsmarkedets kompetencekrav. Procedurer for dialog og inddragelse af relevante interessenter ved udvikling og etablering af nye udbud, herunder inddragelse og dialog med uddannelsesinstitutioner indenfor relativ geografisk nærhed med beslægtede udbud. Samarbejde med erhvervsakademier, ingeniørhøjskoler og eventuelt øvrige videregående uddannelsesinstitutioner om behovsafdækning, udvikling og udbud af relevante uddannelser inden for regionen. Den uddannelsesmæssige fødekæde inden for regionen, herunder brobygning mellem ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. Udbudstilpasning på grundlag af viden om rekrutteringsgrundlaget. Ad 2. Uddannelsesdækning inden for hele regionen Institutionens uddannelsesdækning i regionen som helhed, herunder regionens dækning af uddannelser inden for de enkelte fagområder. Uddannelsesdækning af geografiske udkantsområder inden for regionen, herunder en vurdering af, hvorledes institutionen kan sikre uddannelsesdækning i hele det geografiske dækningsområde. Identificering af særligt udsatte geografiske områder og institutionens strategi i forhold til disse områders uddannelsesdækning. Planer om placering af fysiske udbudssteder inden for regionen, herunder etablering og placering af nye udbud af eksisterende uddannelser samt udbud af nye uddannelser. Understøttelse af uddannelsesdækning i regionen gennem fleksible tilrettelæggelser af uddannelsernes gennemførelse, herunder f.eks. netbaserede udbud af uddannelser, fleksibel anvendelse af underviserressourcer, understøttelse af de studerendes mobilitet mv. Partnerskaber med erhvervsakademier, ingeniørhøjskoler og eventuelt øvrige videregående uddannelsesinstitutioner om uddannelsesdækning inden for regionen, herunder afdækning af muligheder for gennem konkrete samarbejder at optimere den samlede dækning til gavn for regionen. Sikring af kvalitet og relevans af institutionens enkelte uddannelsesudbud, herunder nye udbud inden for eksisterende udbudsgodkendelser. Kvalitetssikring af de faglige miljøer ved udbud i geografiske udkantsområder. 18

19 Tilvejebringelse af praktikpladser på de enkelte uddannelsesudbud. Ad 3. Regional vækst, innovation og kompetenceudvikling i offentlige og private virksomheder. Understøttelse af regional erhvervsudvikling, herunder i samarbejde med erhvervsakademier, ingeniørhøjskoler og øvrige videregående uddannelsesinstitutioner, om initiering og deltagelse i udviklingsprojekter med offentlige og private virksomheder inden for regionen. Indgåelse af partnerskaber med offentlige og private aktører inden for regionen med henblik på at understøtte regional vækst og koblingen mellem uddannelse og erhverv. Udviklingsaktivitet finansieret af regionale midler til uddannelse, innovation og iværksætteri, herunder aktivitet i samspil med det regionale vækstforum. Ministeriet forventer, at den enkelte institution forelægger dens strategi snarest muligt efter udviklingskontraktens indgåelse og senest 30. september De forelagte strategier vil kunne udgøre grundlaget for, at ministeriet i dialog med den enkelte institution i udviklingskontrakten målsætter konkrete resultatkrav frem mod 2012 for institutionens opfyldelse af den regionale forpligtigelse inden for ét eller flere af de angivne fokusområder. Med venlig hilsen Jacob Holme Specialkonsulent Direkte tlf

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Gennemgang af målopfyldelsen på udviklingskontraktens enkelte resultatkrav, indikatorer og milepæle

Gennemgang af målopfyldelsen på udviklingskontraktens enkelte resultatkrav, indikatorer og milepæle Midtvejsafrapportering af udviklingskontrakt 2010-2012 University College Nordjylland Sammenfatning af målopfyldelsen for 2010 UCN s udviklingskontrakt er fuldt ud integreret i institutionens strategiplan

Læs mere

Erhvervsakademiernes udviklingskontrakter

Erhvervsakademiernes udviklingskontrakter 10-0201 - BORA - 22.10.2010 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Erhvervsakademiernes udviklingskontrakter 2010-2012 Notatet giver et overblik over indholdet af de udviklingskontrakter,

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

UCSJ revideret 4/11 2008.

UCSJ revideret 4/11 2008. UCSJ revideret 4/11 2008. Undervisningsministeriet Udviklingskontrakt 08-09 University College Sjælland Formelt: Periode: 1. September 2008 31.december 2009 Evaluering: juni 2009 Ressourceregnskab for

Læs mere

FTF-LO udspil om kvalitet, relevans og sammenhæng i de videregående uddannelser

FTF-LO udspil om kvalitet, relevans og sammenhæng i de videregående uddannelser Februar 2014 FTF-LO udspil om kvalitet, relevans og sammenhæng i de videregående uddannelser Indledning. Regeringen nedsatte i oktober 2013 Udvalget for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser.

Læs mere

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Den 4. juni 2013 AFTALETEKST Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Det Konservative

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

Statusrapportering 2012 af udviklingskontrakt

Statusrapportering 2012 af udviklingskontrakt Statusrapportering 2012 af udviklingskontrakt 2010-2012 University College Lillebælt Sammenfatning af målopfyldelsen for 2011 [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og University College Nordjylland

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og University College Nordjylland Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og University College Nordjylland Undervisningsministeriet juni 2010 Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og University

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Erhvervsakademi Dania eadania@eadania.dk. Udkast til afslag på godkendelse

Erhvervsakademi Dania eadania@eadania.dk. Udkast til afslag på godkendelse Erhvervsakademi Dania eadania@eadania.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi Danias ansøgning om godkendelse

Læs mere

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 International Business Academy TæNDT AF AT LÆRE iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 uddannelsesstrategi 2020 Uddannelsesstrategi 2020 IBA Erhvervsakademi Koldings fokusområder angiver de strategiske

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Hjørring Kommune og UCN. Hjørring Kommune. uc:n. Uddannelse i virkeligheden

Partnerskabsaftale mellem Hjørring Kommune og UCN. Hjørring Kommune. uc:n. Uddannelse i virkeligheden Partnerskabsaftale mellem og UCN uc:n u r n im Partnerskabsaftale mellem og UCN 1 Indledning For at fremme fælles interesser indgår og UCN en partnerskabsaftale for perioden 1. april 2016-1. april 2018.

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget 21-09-2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag og de faglige miljøer...

Læs mere

Strategi for regional uddannelsesdækning

Strategi for regional uddannelsesdækning Strategi for regional uddannelsesdækning 1. juni 2010-31. december 2012 Vedtaget af bestyrelse den 28. september 2010 Præambel VIA er stærkt dedikeret til at bidrage til realisering af den politiske målsætning

Læs mere

Det kompetente Nordjylland

Det kompetente Nordjylland Beskrivelse af indsatsområde til den regionale udviklingsplan RUP2012 Det kompetente Nordjylland Regional Udviklingsplan 2012 Beskrivelse af indsatsområdet Det kompetente Nordjylland Region Nordjylland

Læs mere

Afrapportering 2013 af udviklingskontrakt University College Lillebælt. Bilag 1 Afrapportering 2013 af udviklingskontrakter

Afrapportering 2013 af udviklingskontrakt University College Lillebælt. Bilag 1 Afrapportering 2013 af udviklingskontrakter Afrapportering 2013 af udviklingskontrakt 2010-2012 University College Lillebælt Sammenfatning af målopfyldelsen for 2012 [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og opfyldelsen

Læs mere

KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE

KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE Indspil til Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser fra Danske Professionshøjskoler, KL, Danske Regioner, FTF og LO September

Læs mere

Stærke uddannelses- og praktikforløb

Stærke uddannelses- og praktikforløb Stærke uddannelses- og praktikforløb Arbejdsmarkedets parter arbejder tæt sammen med professionshøjskolerne om at skabe stærke uddannelses- og praktikforløb, der kan sikre de studerende optimalt fagligt

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Konsekvenser af besparelser på professionshøjskolernes uddannelser. Pop-up uddannelser muligheder og barrierer

Konsekvenser af besparelser på professionshøjskolernes uddannelser. Pop-up uddannelser muligheder og barrierer Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 (Omtryk - 09-11-2015 - Uddybende oversigt fra EVA) ULØ Alm.del Bilag 27 Offentligt Konsekvenser af besparelser på professionshøjskolernes uddannelser Pop-up uddannelser

Læs mere

1. Uddannelsesstationer

1. Uddannelsesstationer Notat Afdeling/enhed Oprettelsesdato Kvalitet og Evaluering 02-maj-2017 Udarbejdet af HKK Journalnummer Dokumentnavn Uddannelsesstationer Dokumentnummer 3 1. Uddannelsesstationer Med en ny forsøgsordning

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Vækst og valgmuligheder

Vækst og valgmuligheder N O T A T Til Folketingets Uddannelsesudvalg Vækst og valgmuligheder - regional uddannelsesdækning under fremtidig institutionsstruktur for ungdomsuddannelser 07-12-2010 Sag nr. 09/3091 Dokumentnr. 61199/10

Læs mere

Strategisk partnerskabsaftale

Strategisk partnerskabsaftale Version 28. februar 2017 Strategisk partnerskabsaftale 2017-2020 mellem VIA University College og En rammeaftale for samarbejdet mellem VIA University College og Januar 2017 1. Parterne i aftalen Den strategiske

Læs mere

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2013

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2013 Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2013 Nordjylland har i de sidste 5 år oplevet en markant stigning i interessen for de videregående uddannelser i regionen.

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2010-2012

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2010-2012 1-1 - BORA - 21.1.1 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 1-12 Notatet giver et overblik over indholdet af de udviklingskontrakter, som er

Læs mere

Uddannelsesteam i Regional Udvikling. Oplæg til RUF den

Uddannelsesteam i Regional Udvikling. Oplæg til RUF den Uddannelsesteam i Regional Udvikling Oplæg til RUF den 9.11.09 1 Fokuspunkter i dag Hvad er regionens rolle og vision på uddannelsesområdet? 2 Hvad er udfordringerne? Hvad gøre vi i fællesskab? Fokus på

Læs mere

PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer

PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer af Rektor Laust Joen Jakobsen Uddannelseschef Tove Hvid Persson Professionshøjskolen UCC København HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE 14/6-2010 Reformer i professionshøjskolesektoren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget Godkendt: 20-09-2016 Revision: 06-07-2017 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag

Læs mere

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Dorte Stigaard Direktør Region Nordjylland Samspil mellem politikker og aktører Erhvervsudvikling Virksomheder,

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Notat til Region Sjælland vedr. initiativer i Nordvestsjælland

Notat til Region Sjælland vedr. initiativer i Nordvestsjælland Tirsdag d. 14. januar 2014 Notat til Region Sjælland vedr. initiativer i Nordvestsjælland I følgende notat præsenterer University College Sjælland (UCSJ) en række initiativer, der alle positivt vil bidrage

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser

Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser VIA University College Dato: 1. juni 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser Politikken for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 1 har

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC 10. november 2016 1 Indledning Kvalitetssikringspolitik og -strategi for Professionshøjskolen UCC har til formål at tydeliggøre

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser

Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser Uddannelsesudvalget, Uddannelsesudvalget (2. samling) L 25 - Bilag 6,L 47 - Bilag 4 Offentligt Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser Et oplæg

Læs mere

Kommissorium for frafaldsanalysen

Kommissorium for frafaldsanalysen Kommissorium for frafaldsanalysen Baggrund for undersøgelsen Region Nordjylland (RN), University College Nordjylland (UCN) og SOSU Nord har en fælles interesse i at sikre uddannelse af kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem.

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem. VIA University College Dato: 13. maj 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 VIAs kvalitetssystem VIAs kvalitetssystem skal sikre, at der arbejdes systematisk med målet i VIAs politik for kvalitetssikring og

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0087/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

Notat om etablering af Læringscenter Holbæk som en del af Uddannelses- og Læringscenter Nordvestsjælland

Notat om etablering af Læringscenter Holbæk som en del af Uddannelses- og Læringscenter Nordvestsjælland Notat om etablering af Læringscenter Holbæk som en del af Uddannelses- og Læringscenter Nordvestsjælland Den store vision Udflytningen af statslige arbejdspladser til Holbæk Kommune har skabt et åbent

Læs mere

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015 Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015 Nordjylland har i de sidste 8 år oplevet en markant stigning i interessen for de videregående uddannelser i regionen.

Læs mere

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015 Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 215 Nordjylland har i de sidste 7 år oplevet en markant stigning i interessen for de videregående uddannelser i regionen. I

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

UDKAST: Notat om samarbejdet mellem Vækstforum og Det Regionale Beskæftigelsesråd i Midtjylland

UDKAST: Notat om samarbejdet mellem Vækstforum og Det Regionale Beskæftigelsesråd i Midtjylland Vækstforum UDKAST: Notat om samarbejdet mellem Vækstforum og Det Regionale Beskæftigelsesråd i Midtjylland Beskæftigelsesregion Midtjylland Dato 16. november 2012 Sag Anledning Forretningsudvalget for

Læs mere

Optaget på de videregående uddannelser 2011

Optaget på de videregående uddannelser 2011 11-0731 Jørgen Pater - 10.08.2011 Kontakt: jopa@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Optaget på de videregående uddannelser 2011 Optaget på de videregående uddannelser i 2011 viser en rekordstor stigning. Gennemsnitlig

Læs mere

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet En samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer IT Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et Nationalt IT Kompetence Board,

Læs mere

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademi Århus

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademi Århus Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademi Århus Undervisningsministeriet juni 2010 Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademi

Læs mere

Udbud af arbejdskraft Den demografiske udfordring

Udbud af arbejdskraft Den demografiske udfordring Udbud af arbejdskraft Den demografiske udfordring Indholdsfortegnelse Resume... 3 Arbejdsstyrken og den demografiske udfordring... 4 Figur 1 Fremskrivning af arbejdsstyrken i Nordjylland... 4 Figur 2 Fremskrivning

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne

Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne Professionshøjskolerne en ny kontekst og omstilling til nye opgaver

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 352 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Spørgsmål AF: Der er i dag stort set mangel på alle

Læs mere

Høringssvar over udkast til lovforslag om bl.a. ophævelse af lov om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog

Høringssvar over udkast til lovforslag om bl.a. ophævelse af lov om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte Bredgade 43 1260 København K Att. Kirsten Lippert 27. august 2013 Høringssvar over udkast til lovforslag om bl.a. ophævelse af lov om uddannelsen

Læs mere

Professionshøjskolen VIA i en international vækstregion

Professionshøjskolen VIA i en international vækstregion Gør tanke til handling VIA University College Professionshøjskolen VIA i en international vækstregion Besøg af det rådgivende udvalg for Regional Udvikling den 6. august 2014 1 Vision 2020 de fem intentioner

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

Kriterier ved institutionsakkreditering og prækvalificering.

Kriterier ved institutionsakkreditering og prækvalificering. UKF 26.02.2013 Pkt. 3 - bilag 2-12-0237 - ERSC - 18.02.2013 Kontakt: Erik Schmidt - ersc@ftf.dk - Tlf: 3336 8814 r ved institutionsakkreditering og prækvalificering. Notatet lægger op til en drøftelse

Læs mere

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark Nye erhvervspolitiske satsninger i Syddanmark Udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen Syddanmark Odense, den 22. september 2008 Den regionalpolitiske vækstredegørelse Vækstredegørelsen sætter udfordringen

Læs mere

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Baggrund Arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer går på tværs af kommunegrænserne. Formændene for Arbejdsmarkeds-/Beskæftigelsesudvalgene

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem.

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem. VIA University College Dato: 13. maj 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 VIAs kvalitetssystem VIAs kvalitetssystem skal sikre, at der arbejdes systematisk med målet i VIAs politik for kvalitetssikring og

Læs mere

Socialfondsprogram 2014-2020. v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland

Socialfondsprogram 2014-2020. v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland Socialfondsprogram 2014-2020 v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland Socialfondsprogrammet 2014-2020 Prioritetsakse 1: Indsatsområder: Prioritetsakse 2: Indsatsområde: Iværksætteri

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 157 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 157 Offentligt Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 157 Offentligt Ministeren Forskningsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 27. marts 2015 Til udvalgets orientering fremsendes hermed mit talepapir

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne

Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne 08-1230 - 20.11.2009 Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne Danmark står over for en periode med stigende ledighed. Der vil imidlertid fortsat være mangel på arbejdskraft i nogle sektorer. Der er dokumentation

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Projekter igangsat under Regionsrådets Uddannelsespulje 2009.

Projekter igangsat under Regionsrådets Uddannelsespulje 2009. Projekter igangsat under Regionsrådets Uddannelsespulje 2009. Regionsrådet udmøntede for første gang Uddannelsespuljemidler i 2007. Dengang blev 22 projekter med vidt forskelligt indhold aktører igangsat.

Læs mere

UCSJ forbedrer uddannelsesdækningen i Region Sjælland

UCSJ forbedrer uddannelsesdækningen i Region Sjælland UCSJ forbedrer uddannelsesdækningen i Region Sjælland UCSJ ønsker at styrke udviklingen i Region Sjælland. Derfor har bestyrelsen besluttet en ny struktur for udbuddet af uddannelser i regionen, der skal

Læs mere

UNGE- OG VOKSEN- UDDANNELSESMÅLSÆTNINGER

UNGE- OG VOKSEN- UDDANNELSESMÅLSÆTNINGER Unge i Norddjurs UNGE- OG VOKSEN- UDDANNELSESMÅLSÆTNINGER Foto fra Colourbox Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1. Indledning I de kommende år vil der foregå en stor

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ)

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) 27. april 2015 Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) Samarbejdsaftalen gælder i perioden fra den 27. april 2015 til den 30. april 2017. Samarbejdsaftalen

Læs mere

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber.

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Vejle, 4. april 2017 1 PROGRAM Velkomst og introduktion Flere veje til kvalificeret

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem University College Sjælland og Aalborg Universitet

Samarbejdsaftale mellem University College Sjælland og Aalborg Universitet September 2012 Samarbejdsaftale mellem University College Sjælland og Aalborg Universitet Denne samarbejdsaftale er gældende mellem University College Sjælland (refereres til som UCSJ i det følgende) og

Læs mere

Alle fire projekter har søgt om forlængelse i perioden 1.jan til og med 31. dec. 2015

Alle fire projekter har søgt om forlængelse i perioden 1.jan til og med 31. dec. 2015 1. Genbehandling - Ansøgning om forlængelse af ungeindsats i 2015 RESUMÉ Vækstforum vedtog på sit møde d.19. juni at give eksisterende rammeprogrammer mulighed for at kunne finansieres frem til udgangen

Læs mere

Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland. Pixi-udgave

Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland. Pixi-udgave Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland Pixi-udgave Indholdsfortegnelse Forord 3 1 Der bliver rift om de velfærdsuddannede 4 2 Social- og sundhedsområdet 7 3 Det pædagogiske område 15 Udarbejdet af

Læs mere

Strategi 2013 2016. Århus Social- og Sundhedsskole

Strategi 2013 2016. Århus Social- og Sundhedsskole Strategi 2013 2016 Århus Social- og Sundhedsskole Strategi for Århus Social- og Sundhedsskole 2013-2016 Strategi & handling SOSU-skolens strategi danner grundlaget for vores handlinger i de kommende år.

Læs mere

Danmark uden kanter - Muligheder i hele landet

Danmark uden kanter - Muligheder i hele landet Danmark uden kanter - Muligheder i hele landet Uddannelse gør drømme til virkelighed. Derfor skal alle børn og unge have adgang til uddannelse uanset, hvor de vokser op i Danmark. Vi vil flytte flere af

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-587/AGI DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af administrationsøkonomuddannelsen

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Videncentre skal udvikle velfærd

Videncentre skal udvikle velfærd Videncentre skal udvikle velfærd Undervisningsministeriets videncenterpulje har bidraget til at redefinere erhvervsakademiernes og CVU ernes rolle i forhold til det omgivende samfund. Formand for videncenterpanelet

Læs mere

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-547/HME DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden...

Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... Dagsorden Mødedato: Torsdag den 31. oktober 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale: Deltagere: Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen

Læs mere

Uddannelsesinstitutioner i Nordjylland - EUD

Uddannelsesinstitutioner i Nordjylland - EUD Sammenfattende notat om EUD-udbud Alle erhvervsskoler i Danmark skal, som beskrevet i de vedlagte bilag, i 2016 ansøge om at få lov til at udbyde erhvervsuddannelser, uanset om de udbyder dem i forvejen.

Læs mere

UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk. Udkast til afslag på godkendelse

UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk. Udkast til afslag på godkendelse UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af UC Syddanmarks ansøgning om godkendelse af nyt udbud,

Læs mere

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser REGIONAL UDVIKLING Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Indhold Indledning.............................................................................. 3 Kampen om de unge......................................................................

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere