Grøn omstilling og cirkulær økonomi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grøn omstilling og cirkulær økonomi"

Transkript

1 Grøn omstilling og cirkulær økonomi Hvordan kan kommuner understøtte nye offentlige-private samarbejder om øget genanvendelse af affald fra husholdninger [Serietitel og årstal]

2 Titel: Grøn omstilling og cirkulær økonomi Redaktion: [Navn] Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade København K Foto: [Navn] Illustration: [Navn] År: [xxxx] Kort: [Navn] ISBN nr. [xxxxxx] Ansvarsfraskrivelse: Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik. Må citeres med kildeangivelse. 2 Grøn omstilling og cirkulær økonomi

3 Indhold Forord Metodisk tilgang Aktiviteter PESTEL-analyse som redskab Kort introduktionen til de 5 cases...10 Næstved kommune Ressource City...10 Aarhus Kommune - Fremtidens Genbrugsstationer...10 Bornholms Regionskommune Øen som et laboratorium...11 Aabenraa, ARWOS Cross Border Waste...11 Københavns Kommune Innovation i udbud og samarbejde om sorteringsanlæg Regionale vækst- og udviklingsstrategier ift. grøn omstilling Regionernes vækst- og udviklingsstrategier i relation til projektet Det regionale niveau sammenfattet Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Hovedstaden Region Nordjylland Regionernes vækstpartnerskabsaftaler Task-force Sammenfatning Sammenfatning på tværs Sammenfatning - Næstved Kommune, Ressource City Klynge-symbiose glas, byggematerialer, tekstiler mv Sammenfatning - Aarhus Kommune, ReUseCenter og REWARA, Direkte genbrug og virksomhedsparring Sammenfatning - Bornholms Regionskommune Bioforgasning og genanvendelse i et lokalt/regionalt system Sammenfatning - ARWOS, Aabenraa Undersøgelse af potentiale for interregionalt dansk-tysk samarbejde mellem affaldsselskaber om indsamling og bioforgasning af det organiske husholdningsaffald Sammenfatning - Københavns Kommune Innovation i udbud og samarbejde om sorteringsanlæg Næstved Kommune, Ressource City Indledning PESTELanalyse Næstved Interessentanalyse Aktører Mulige aktører Indledende perspektiver Baggrund Vision og målsætning Realisering Politiske perspektiver...28 Grøn omstilling og cirkulær økonomi 3

4 3.4.1 Lokal forankring Grøn erhvervsstrategi Genanvendelse og affald Ressource City; som en platform til fremtidige samarbejder Opsummering Miljømæssige perspektiver CO Affaldsplanen Opsummering Økonomiske perspektiver Økonomisk potentiale Grøn vækst Opsummering Sociale perspektiver Etablering af en bæredygtig identitet Bæredygtighed som ny samlende fortælling Opsummering Teknologiske perspektiver Det starter med Reiling Opsamling Kontekstuelle perspektiver Udfordringer Fordele Opsamling Delkonklusion Aarhus Kommune, ReUseCenter Indledning PESTEL analyse Aarhus Interessentanalyse Aktører Fraværende aktører Mulige aktører Indledende perspektiver Baggrund Udgangspunkt Idé Aktiviteter Proces og struktur Politiske perspektiver Nationale ambitioner med lokal forankring Affald, direkte genbrug og medborgerskab Visioner for fremtidens syn på affald Opsummering: Miljømæssige perspektiver Fokus på direkte genbrug Viden samler Opsummering Økonomiske perspektiver Cirkulær tankegang ReUse Waste Ressources Aarhus (REWARA) Hvad der kommer ind kommer også ud Opsummering Sociale perspektiver Idérigdom og medborgerskab Grøn omstilling og cirkulær økonomi

5 4.7.2 Socialøkonomiske virksomheder Mobiliseringsproces Målsætninger Opsummering Teknologiske perspektiver Genanvendelse og direkte genbrug Kortlægning af affaldsstrømme Opsummering Kontekstuelle perspektiver Godsbanen, en lokal forudsætning for ReUseCenter Medborgerskab Fleksibilitet Opsummering Delkonklusion Bornholms Regionskommune, BOFA Indledning PESTELanalyse Bornholm Interessentanalyse Hovedaktører Fraværende aktører Mulige aktører Indledende perspektiver Baggrund Miljø og værdier Formidling Politiske perspektiver Liberalisering af det brændbare affald Biogas EU Negative erfaringer med OPP Vejleprojektet Opsummering Miljømæssige perspektiver Affaldshåndteringsplanen Deponi Natur og miljø Transportsektor på biogas Opsummering Økonomiske perspektiver Det offentlige som driver Mangel på private aktører Simuleringsmodellen Øen som et laboratorium Opsummering Sociale perspektiver Grøn sammenhængskræft Genbrugsglas Glas som belægning Opsummering Teknologiske perspektiver Aalborg Universitet Renovering af BOFAs anlæg Opsummering Kontekstuelle perspektiver Bright Green Island Øen som et laboratorium...60 Grøn omstilling og cirkulær økonomi 5

6 5.9.3 Biogas Opsummering Delkonklusion ARWOS, Aabenraa Cross Border Biowaste Indledning PESTELanalyse Aabenraa Interessentanalyse Hovedaktører Andre aktører Indledende perspektiver Baggrund Organisation Politiske perspektiver Brancheforening som driver Udbudsregler hindrer innovative tiltag Ønsker for fremtiden Opsummering Miljømæssige perspektiver Høj genanvendelsesprocent Økonomiske perspektiver selskaber med hver deres økonomi Direkte genbrug Investering i ny genbrugsstation Sociale perspektiver Service Borgerinddragelse Innovativt borgerengagement Opsummering Teknologiske perspektiver Kontekstuelle perspektiver Delkonklusion Københavns Kommune Innovation i udbud og samarbejde om sorteringsanlæg Indledning PESTELanalyse København Politiske perspektiver Miljømæssige perspektiver Effektivisering og optimering som miljøparameter Plastikressourcen Arbejdsmiljø og helhedsperspektivet Økonomiske perspektiver Tidsramme, innovation og investeringer Risikovillighed Samfundsmæssige perspektiver Teknologiske perspektiver Plastic Zero og vejen til nye sorterings- og oparbejdningsanlæg REnescience Kontekstuelle perspektiver Forholdet mellem det offentlige og private Delkonklusion Grøn omstilling og cirkulær økonomi

7 Grøn omstilling og cirkulær økonomi 7

8 Forord Der er behov for at kommunerne er en aktiv part i en grøn omstilling mod cirkulær økonomi, og at der skabes klare rammer og bedre vilkår for, hvordan stat, regioner, kommuner og virksomheder samt videns institutioner mfl. kan samarbejde i forpligtende partnerskaber om at øge genanvendelse af affald. Kommunerne har indenfor de økonomiske rammer, statsligt og regionale udstukne rammebetingelser en nøglerolle, det er oplagt at anvende strategisk i forhold til at understøtte nye grønne forretningsmodeller. Ressourcestrategien 2013 Danmark uden affald fastslår, at der vil være et stigende behov for nye og ressourceeffektive løsninger som en del af den grønne omstilling. Netop råvare- og materialeeffektivitet er et af de største danske erhvervsområder inden for miljø, og en række af de store danske eksportvirksomheder er markedsledende på området. Udviklingen kan derfor have stor betydning for denne del af de danske virksomheder. Lokale, regionale og nationale politikker om klima-, energi- og ressourceeffektivitet, og målet om at fremme grøn vækst og beskæftigelse i Danmark, har skabt forretningsmuligheder for lokale virksomheder. Kommunerne har en vigtig rolle med at få samarbejder mellem det offentlige og private til at understøtte den grønne omstilling. Partnerskaber er en her en oplagt mulighed. Clustering er fx en vigtig strategi for at trække erhvervslivet, forskning, og offentlige organisationer sammen i partnerskaber. Cleantech-virksomheder, der baserer sig på clustering i Danmark, har en stærk vækst og er produktive. Derfor bør dette arbejde understøttes og udvikles. Omvendt er der også eksempler på at partnerskaber mellem det offentlige og det private ofte har svært ved for alvor at komme på skinner og udnytte de potentialer der synes at være på genanvendelsesområdet. Projektet er en del af KL s arbejde der følger af aftalen mellem KL og Miljøministeriet om en række indsatser til realisering af Danmark uden affald fra 1. september 2014 til december Formålet med projektet er at afsøge betingelserne for innovativ værditilvækst i offentlig/private samarbejder baseret på genanvendelse af husholdningsaffald med kommuner som motor. 8 Grøn omstilling og cirkulær økonomi

9 1. Metodisk tilgang 1.1 Aktiviteter En liste over mulige cases til undersøgelsen er indledningsvis identificeret gennem KL s netværk, og er siden blevet indsnævret i samarbejde med Miljøstyrelsen under hensyn til spredning på materiale og regioner. På den baggrund er der gennemført en beskrivende analyse af 5 cases i kommunerne. Projektet er udarbejdet fra oktober til december 2014 af KL med Lendager arkitekter som konsulent. Projektet har haft som målsætning at svare på følgende hovedspørgsmål: Hvilke drivers (hvem) er der i samarbejdet? Hvad er potentialerne for værdiskabelse? Hvad er barriererne? Hvad er risikoen? Hvad skal kommunen gøre for at understøtte projektet? Hvad mangler for at samle værdikæden? For at indkredse svarene har projektgruppen vurderet, at det var givtigt at identificere de udvalgte materialestrømme, afdække strategier, planer og politik, samt afdække redskaber til at identificere og tiltrække partnere. Afdækning kan give en indikation af, hvor meget fokus der er på området grøn omstilling, og hvilke redskaber der bliver taget i brug for at nå målsætningerne. Derfor indeholder projektet en gennemgang af de regionale udviklingsstrategier med relevans for de fem cases, og en gennemgang af affaldsplanerne i de fem kommuner. For at svare på projektets hovedspørgsmål er det også nødvendigt at foretage en interessentanalyse for hver case, for herved at identificere aktuelle aktører, fraværende aktører og mulige aktører og vurdere deres indbyrdes relationer og styrkeforhold. På grund af projektperiodens korte forløb har det dog ikke været muligt at komme i dybden med interessentanalysen, som i stedet beskriver de direkte involverede i projekterne, og særligt fokuserer på kommunernes og affaldsselskabernes rolle. 1.2 PESTEL-analyse som redskab For at indkredse de faktorer, som påvirker virksomheden/kommunen, samt hvilke af disse faktorer der er vigtigst på nuværende tidspunkt, og hvilke der vil være det i fremtiden, kan bruges en PESTEL-analyse som redskab (oprindeligt political, economical, sociocultural technological, legal, environmental). Som redskab kan PESTEL bruges til at strukturere en interviewundersøgelse, som her foretaget af Lendager Arkitekter, med kommuner og forsynings- og affaldsselskaber indenfor felterne: Politik, økonomi, sociale faktorer, teknologi, miljø og kontekst, tilpasset projektets udgangspunkt og hovedspørgsmål. Politiske Faktorer: f.eks. strategiske relationer, regerings politikker og lovgivning på lokalt, regionalt og nationalt niveau. Miljømæssige faktorer: f.eks. målsætninger, energikilder og påvirkninger af naturen mm. Grøn omstilling og cirkulær økonomi 9

10 Økonomiske faktorer: f.eks. samfunds- økonomisk vækst, fleksibilitet og udviklingsforhold. Sociokulturelle faktorer: f.eks. identitets styrkelse og sociale biprodukter. Teknologiske faktorer: f.eks. nye metoder og samarbejder på tværs af aktører. Kontekstuelle faktorer: f.eks. forbindelser, lokale, og regionale forhold. Læsevejledning PESTEL analysen skal her ses som et redskab til interviewundersøgelserne, hvorfra hovedpointerne er trukket ud og præsenteret i sammenfatningen, som svar på projektets hovedspørgsmål. Således er sammenfatningen det nærmeste projektet kommer en konklusion, hvilket projektgruppen har vurderet er det bedst mulige givet det foreliggende materiale og projektets tidsforløb. De enkelte PESTELanalyser er medtaget i en tilrettet, men lang form, som detaljeret underbygning af sammenfatningerne. Derudover indeholder PESTELanalyserne flere detailniveauer, som kan bidrage til et nuanceret syn på muligheder og begrænsninger i kommunernes grønne omstilling, og pege på delelementer, som kan underkastes videre analyse. 1.3 Kort introduktionen til de 5 cases Den indledende bruttoliste blev i samarbejde mellem Miljøstyrelsens ressourceteam og KL reduceret til fem cases i Næstved, Bornholm, Aabenraa, Aarhus og København. De fem cases er udvalgt ud fra at samarbejdet eller planerne er sat i gang, at materialerne ligger indenfor ressourcestrategiens kategorier ifm. husholdningsaffald, at der er en geografisk spredning, og at skala går fra det store til det mindre. Næstved kommune Ressource City Møde mellem Næstved Kommune og KL, september 2014 Møde mellem Affald+ og KL, september 2014 Interview med Sara Vergo, projektleder Ressource City, Center for Bæredygtigt Byggeri, oktober 2014 Opfølgende interview med Sara Vergo, 30/ Næstved Kommune arbejder for at være en ressourcebevidst og bæredygtig kommune blandt andet med høje ambitioner og målrettet reduktion af CO2 i det lokale erhvervsliv. Nu vil Næstved med projektet Ressource City skabe nye ideer og produkter inden for bæredygtighed og ressourcegenbrug og samtidig skabe vækst og lokale arbejdspladser, der kan profilere Næstved og Region Sjælland som centrum for viden, innovation og inspiration på området. Omdrejningspunktet i Ressource City er et fysisk område, som - i tæt samarbejde med de lokale virksomheder, der arbejder med genbrug og bæredygtighed - sætter fokus på konverteringen af affald til nye ressourcer og nye produkter. Næstved skal være Ressource City: et sted, der tiltrækker og udvikler virksomheder, der omdanner affald til guld. I Næstved vil kommunen gerne skabe rum og muligheder for denne upcycling-industri. Aarhus Kommune - Fremtidens Genbrugsstationer Interview med Hanne Tokkesdal, miljøleder i AVA og Gitte Tholstrup, projektleder i AVA, d ReUseCenter (RUC) er et borgerrettede forsøgsprojekt som handler om udviklingen af en bæredygtig genbrugsstation baseret på medborgerskab og direkte genbrug, projektet skal placeres i det område i Aarhus som i dag kendes som Godsbanen. Det er et pilotprojekt som planmæssigt skal løbe over en to årig periode med start i indeværende år. 10 Grøn omstilling og cirkulær økonomi

11 Det er hensigten at ReUseCenter skal fungere som afleverings- og undersøgelsescenter, hvor man kan arbejde med affaldsforebyggelse i form af bytte og direkte genbrug. Det er ambitionen at borgernes skal involveres direkte i projektet. Projektet er et led i bestræbelsen på at udvikle og præsentere Aarhus som en bæredygtig by der kan inspirere omverdenen med nye grønne vækstløsninger ifm. kulturhovedstadsprojektet Aarhus Projektet er forankret i Aarhus Kommune med forsyningsselskabet AVA som initiativtager og projektleder. Deres opgave er at levere og udvikle sikker, miljørigtig, klimavenlig og konkurrencedygtig affaldshåndtering og fjernvarme til kunder i Aarhus Kommune samt regionen. Bornholms Regionskommune Øen som et laboratorium Interview med Jens Hjul-Nielsen, direktør i BOFA, d Energiudvikling Bornholm (EUB) skal blandt andet understøtte kommunens vision Bright Green Island for at fastholde og udvikle Bornholms position på energi- og miljøområdet. Det er en erhvervsdrivende forening stiftet i 2013, og er nu godkendt som virksomhed. EUB består af BOFA, Østkraft, Business Center Bornholm, Rønne Vand og Varme A/S. For at sikre at man fremadrettet træffer de rigtige beslutninger på energiområdet og sikre forsyningssikkerheden har man i netværket EUB taget initiativ til at udvikle en detaljeret og unik simuleringsmodel, så man kan sikre at man fremadrettet træffer de rigtige beslutning, ift. miljø og økonomi. Derudover har man med inspiration fra Sverige, hvor mange busser kører på biogas, en vision om en omstilling af al transport som ikke forlader øen til biogas. BOFAs kerneområde er at indsamle, planlægge, etablere og drive de nødvendige anlæg til behandling og genanvendelse af affald fra regionskommunen. Aabenraa, ARWOS Cross Border Waste Casen tager udgangspunk i Interview med Christian Udby, direktør ARWOS og Stine Stokkebo, affaldschef ARWOS, d Forsyningsselskabet Arwos er sammen med en række danske og tyske selskaber, etableret et forskningsprojekt som skal afdække potentialet og scenarier for at samarbejde henover grænsen om indsamling og håndtering af det organiske husholdningsaffald. Man ønsker derfor at kunne udnytte de potentielle stordriftsfordele der ligger i at gå sammen med en masse ligesindede aktører i regionen og samtidig for en positiv miljøside i behandlingen af den organiske fraktion. Det undersøges derfor om der kan etableres et partnerskab omkring bioforgasning af den organiske fraktion og produktion af jordforbedringsmateriale. Til det har man fået etableret et Ph.d. forskningsprojekt ved DTU-miljø. Afhandlingen resultater forventes at foreligge om kort tid, hvorefter det vil blive muligt at se på en eventuel model for fremtiden. Grundlæggende mener Arwos at udbudsreglerne i dag blokerer for langsigtet strategisk offentlig privat samarbejde, hvor egentlige parternskabsmodeller ses som det overliggende mål. Her kan man fra et økonomisk perspektiv, finde det svært at nå en brugbar finansieringsmodel, så risikoen ikke bliver for stor, medmindre man kan gå sammen og pulje mængderne med private aktører. Man finder derfor begrænsninger for at etablere fælles håndtering af husholdnings- og erhvervsaffald særligt problematiske. Københavns Kommune Innovation i udbud og samarbejde om sorteringsanlæg Grøn omstilling og cirkulær økonomi 11

12 Casen tager udgangspunkt i dialogmøde med Jens Purup, Björn Appelkvist og Kim Røgen fra Københavns Kommunes Driftsafdeling i Teknik og Miljøforvaltningen d. 18. september og på Interview af Kim Røgen d. 4. december. København Kommune har en progressiv og ambitiøs klima- og miljøpolitik. Her har man fastsat klare politiske målsætninger i kommunes seneste klimaplan, såvel som ressource- og affaldsplan, der fokuserer på CO2 neutralitet i 2025 og udsortering af specielt plastik og organisk husholdningsaffald. Som led i denne indsats, ønsker man at undersøge nye samarbejdsforhold med de private aktører, i forhold til at etablere langsigtede innovationsforløb omkring glasressourcen via konkurrencepræget dialog. Det er her meningen at man vil gå ind og udfordre den gængse udbudspraksis, og se om der er grundlag for udvikle nye OPS er på affaldsområdet. Ligeledes arbejdes der på at sikre affaldsressourcernes input og output i hele værdikæden. Her er man ud fra et etableret politisk mandat en vision om at få etableret et centralt sorteringsanlæg i hovedstaden, der kan håndtere kildesorteret og kildeopdelt husholdningsaffald. Hertil har man en idé om at gøre oparbejdningen af plastik til et styrkeområde i København, hvortil der samarbejdes med CLEAN om udviklingen af et udbud på et anlæg til formålet frem mod Regionale vækst- og udviklingsstrategier ift. grøn omstilling Lov om erhvervsfremme og regional udvikling, som trådte i kraft 1. februar 2014, medfører, at de regionale udviklingsplaner og de regionale erhvervsudviklingsstrategier samles i nye regionale vækst- og udviklingsstrategier. De regionale udviklingsplaner fra 2012 og de regionale vækstforas erhvervsudviklingsstrategier forbliver i kraft, indtil de nye regionale vækst- og udviklingsstrategier er vedtaget. I det følgende sammenfattes indhold og fokus for de regionale udviklingsplaner og erhvervsudviklingsplaner med fokus på mål og konkrete tiltage inden for bæredygtighed og partnerskaber mv Regionernes vækst- og udviklingsstrategier i relation til projektet Med udgangspunkt i Danske Regioners opgørelse over de fem regioners udviklingsstrategier 1 rettes i nærværende afsnit et blik mod, i hvor stor en udstrækning regionerne indtænker grøn omstilling via offentligt-privat samarbejde, der kan fremme ressourceeffektivisering og cirkulær økonomi. Indledningsvist præsenteres en opsummering af det overordnede billede på makroregionalt plan, hvorefter en gennemgang af de enkelte regioners strategier og tiltag, der kan have relevans for projektets genstandsfelt, følger. Således vurderes også fraværet af tiltag inden for ovennævnte fokusområder til at have relevans Grøn omstilling og cirkulær økonomi

13 Formål for vækst- og udviklingsstrategierne i regionerne En ny lov om erhvervsfremme og regional udvikling, der trådte i kraft 1. februar 2014, giver regionerne til opgave at udarbejde en regional vækst- og udviklingsstrategi. Vækst- og udviklingsstrategien udarbejdes i et samarbejde mellem regionsråd og regionale vækstfora. Det forudsætter fortsat dialog og tæt samarbejde med kommunerne, erhvervslivet og organisationer. En samlet strategi kan herved skabe et større ejerskab til den samlede indsats for regional udvikling, herunder omstilling til væksterhverv og udvikling af attraktive regionale levevilkår. [ ] Ifølge lov om erhvervsfremme og regional udvikling skal kommunerne forholde sig til den regionale vækst- og udviklingsstrategi i relevante udviklingsstrategier, herunder i erhvervsudviklingsindsatsen og i strategierne for kommuneplanlægningen Det regionale niveau sammenfattet Regionernes vækst- og udviklingsplaner giver et varieret billede af indsatserne ift. ressourcedagsordenen. At udfordringerne i fire ud af de fem regioner 2 er meget forskellige er særdeles evident, idet der i høj grad tages højde for regionale forhold, før der skæves til nationale og overnationale strategier og planer, hvilket også må siges at være forventeligt. Region Hovedstaden og Region Sjælland er dem, der markerer sig stærkest ift. tiltag vedrørende optimering af ressourceforbrug og genanvendelse. Således har begge regioner konkrete tiltag i regi af vækst- og udviklingsstrategien til at øge genanvendelsen og ressourceoptimering. Region Syddanmark har derimod ingen tiltag i retning af ressourceeffektivisering, men har f.eks. meget fokus på klimatilpasning. Dette kan muligvis skyldes, at klimatilpasning og -sikring har fået mere politisk bevågenhed end den relativt nye ressourcedagsorden. Desuden tegner Region Syddanmark sig for fire ud af i alt ti udpegede 10 særligt oversvømmelsestruede områder i Danmark, Kystdirektoratet har udpeget, hvilket også må formodes at have indvirkning på udviklingsplanen. Region Midtjylland placerer sig i midten af spektret med få tiltag på ressourceområdet, men også her er der meget fokus på klimatilpasning og andre aspekter af miljøområdet. Når det kommer til offentlige private samarbejder, er det igen de sjællandske regioner, der er længst fremme i skoene. Dog gælder det for Region Hovedstaden, at det drejer sig om sundhedsområdet, hvor Region Sjælland konkret skriver, at der er planer om at gøde jorden til OPS er ud over sundhedsområdet. Region Midtjylland skriver planerne om øgede muligheder for OPS direkte ind i ambitionerne om at udløse potentialerne for nye forretningsmodeller også på klimaområdet. Region Syddanmark nævner ikke specifikt OPS, som noget man vil anvende i regionen, men kommer flere steder ind på, at man vil styrke samarbejdet mellem den offentlige og den private sektor Region Sjælland 3 Region Sjællands vækst- og udviklingsplan sætter særskilt fokus på bæredygtig udvikling og ressourceeffektivitet som en målsætning i sig selv. Målsætningen er således en ud af ti strategiske mål, regionen har opstillet i planen. Samtidig nævnes som et ud af fem principper for arbejdet i regionen, at der skal samarbejdes tættere med virksomheder, ligeledes specifikt virksomheder, der har ressourceeffektivisering som en integreret del af deres forretningsmodel. Regionen ser store vækstpotentialer i at fremme arbejdet med symbioser i industrien, ligesom man arbejder med 2 Region Nordjyllands strategi er ikke inddraget, idet den først er klar i sommeren Afsnittet tager udgangspunkt i Region Sjællands vækst- og udviklingsstrategi , Grøn omstilling og cirkulær økonomi 13

14 energi- og ressourceeffektivitet inden for regionens egen virksomhed. Således er regionen opmærksom på potentialerne i omstillingen til cirkulær økonomi. Endvidere vil Region Sjælland sætte fokus på grønne forretningsmodeller og vil støtte virksomheder, der med regionale midler kan skabe ressourceeffektivisering. Regionen skriver derudover, at der skal arbejdes målrettet for at skabe klare og fokuserede rammer for målrettet OPI og OPS. Det skal gøres for at styrke innovationsgraden i regionen: Region Sjælland [vil] skabe rammerne for, at OPS giver private virksomheder mulighed for at drive dele af den offentlige service, der ligger ud over sundhedsområdet. Konkret vil regionen lave et initiativ, hvor man stiller testfaciliteter til rådighed, når private aktører ønsker at være med i OPI-forløb Region Syddanmark 4 Region Syddanmarks vækst- og udviklingsplan , Det gode liv, fokuserer på fire initiativområder: viden, uddannelse, mobilitet og infrastruktur og klima. I forhold til en strategisk indsats for at øge genanvendelsen og udnytte regionens ressourcer bedre, findes der ingen initiativer i regionens plan. På den måde kan man sige, at planen skrives ind i den herskende miljødiskurs, hvor indsatsen for klimatilpasning og CO 2 -besparelser er det overvejende fokus. I regionens strategi på klimaområdet iværksættes således tre initiativer: Et inspirationsforum, der skal samle relevante aktører og sikre en løbende dialog omkring klimaforebyggelse og klimatilpasningen, en kortlægning af regionens CO 2 -udledning samt et videnudviklingsprojekt til udarbejdelse af en ny grundvandsmodel. Offentlige private samarbejder (OPS) bliver heller ikke nævnt som en model for vækst og udvikling i regionen. Der henføres en del til styrket samarbejde, men det drejer sig mestendels om at arbejde på tværs af regionsgrænser, ligesom man i nogen grad vil samarbejde med relevante forskningsinstitutter Region Midtjylland 5 Region Midtjyllands vækst- og udviklingsstrategi: Klima - redegørelse for ny vækst- og udviklingsstrategi, , repræsenterer regionens udviklingsstrategi med specifikt fokus på klima og ressourcer. Regionen har opdelt strategien i fire pinde: konkurrenceevne, klima og ressourcer, velfærd og demografi, bosætning og mobilitet. I dette afsnit behandles kun klima og ressourcepinden. Regionens udviklingsstrategi på klima og ressourceområdet favner meget bredt. Således sigter man konkret mod at have fokus på klima og klimatilpasning, fødevarer, energi, grundvand og råstoffer, ligesom der er dedikeret et afsnit til cirkulær økonomi. Ressourceeffektiviteten skal i Region Midtjylland bl.a. ske igennem en øget fokus på biomasse. Regionen blev i foråret 2014 udpeget som en af fire mønsterregioner i bioøkonomi i EU. Man har planer om at udnytte potentialerne for anvendelse af lokalt produceret bioenergi, ved at udnytte biomasser i form af biprodukter fra den primære produktion, restprodukter fra forarbejdningsindustrien samt affald fra forbrug. Samtidig har man i regionen også fokus på andre former for genanvendelse. Her fremhæves projektet Genbyg Skive, som drives under Rethink Business, som case. Projektet skal skabe nye erhvervsmuligheder indenfor genbrug af bygningsmaterialer. For så vidt angår cirkulær økonomi bruger regionen bl.a. regeringens ressourcestrategi som ramme og afsæt for deres strategi. 4 Afsnittet tager udgangspunkt i Region Syddanmarks vækst- og udviklingsstrategi , Det gode liv, 5 Afsnittet tager udgangspunkt i Region Midtjyllands vækst- og udviklingsstrategi: Klima - redegørelse for ny vækst- og udviklingsstrategi, %20ressourcer%20-final.pdf 14 Grøn omstilling og cirkulær økonomi

15 Om offentlige private samarbejder som samarbejdsmodel i regionen, skriver Region Midtjylland, at: [ ] klimaudfordringerne skal varetages offensivt og omsættes til både samfundsmæssige forbedringer og nye forretningsmuligheder. Region Midtjylland har på den baggrund fokuseret på at etablere et samarbejde mellem en lang række aktører, både offentlige og private for at realisere dette potentiale Region Hovedstaden 6 I Region Hovedstadens udkast til vækst- og udviklingsstrategi, er grøn vækst et af fire væksttemaer. Det er ambitionen, at regionen skal blive CO2-neutral i 2040 dette mål skal bl.a. opfyldes igennem en omlægning af transportsektoren, således at der ikke anvendes fossile brændstoffer. Endvidere har man i regionen fokus på ressourceeffektivitet. Region Hovedstaden skal genanvende 50 % af affaldet i Regionen skriver, at Der skal sikres intelligent offentlig efterspørgsel efter ressourceeffektive produkter og services, hvorfor ressourceeffektivitet og grøn efterspørgsel skal drive udviklingen omkring genanvendelse. Man vil optimere genanvendelsen ved bl.a. at forebygge og genanvende affald på regionens hospitaler, virksomheder og kommuner ved at fremme industriel symbiose, direkte genbrug og ressourceoptimering i produktionen. Derudover vil Region Hovedstaden investere i tiltag, der kan øge efterspørgslen på grønne varer og tjenesteydelser. Offentlige private samarbejder nævnes i strategien som et værktøj til øget vækst. Dog begrænser initiativerne på denne front sig til sundhedsområdet, hvor der også er mere præcedens for den slags partnerskaber Region Nordjylland Region Nordjyllands vækst- og udviklingsstrategi er først klar i sommeren 2015, og der foreligger således ikke nogle tilgængelige, specifikke oplysninger om, hvad man vil gøre ift. cirkulær økonomi, ressourceeffektivisering og offentlige private samarbejder Regionernes vækstpartnerskabsaftaler Regeringen indgår hvert år vækstpartnerskabsaftaler med de seks regionale vækstfora. Her fastlægges fælles indsatsområder for hver region, og formålet er at brede regeringens vækstpolitik ud på landsplan med en tydelig sammenhæng mellem det nationale og regionale niveau. Vækstpartnerskabsaftalerne for 2014 er fordelt på de seks vækstfora: Nordjylland, Syddanmark, Midtjylland, Hovedstaden, Bornholm og Sjælland. Partnerskabsaftalen for Sjælland er den aftale, der indeholder flest konkrete initiativer til at øge genanvendelsen af affald. Man har således indledt en dialog med Miljøstyrelsen og Erhvervsstyrelsen [ ] om muligheden for at understøtte teknologisk udvikling og markedsmodning med særligt henblik på, at affald skal ses som en ressource, der kan genanvendes. 7 Det hedder endvidere i aftalen, at det skal drøftes, hvordan offentlige-private samarbejder kan være med til at styrke involveringen af den private sektor. Derudover inviterer Miljøministeriet Vækstforum Sjælland, Vækstforum Midtjylland og andre relevante vækstfora til [ ] til en fælles drøftelse af muligheder for lokalt at styrke og understøtte virksomheders frivillige strategiske miljøarbejde for øget ressourceeffektivitet. 8 For Vækstforum Midtjylland gælder det, at drøftelsen kan ske med udgangspunkt i videreudvikling af eksisterende indsatser, fx miljøportalen Green21, Væksthjulet til Grøn Forretning, miljøledelse, cirkulær 6 Afsnittet tager udgangspunkt i udkast til Region Hovedstadens vækst- og udviklingsstrategi, AE77E684EDDB/0/DagsordenEVU pdf, side s s. 35 og s. 43 Grøn omstilling og cirkulær økonomi 15

16 økonomi, Rethink Business projektet i Region Midtjylland og de lokale miljønetværk under Key2Green. 9 Der er altså på det nationale plan stor vilje til at involvere det regionale niveau i arbejdet med øget ressourceeffektivitet. Vækstpartnerskaberne aftale i 2013 at øge samarbejdet og etablerede bl.a. det nationale program om mindre spild gennem industriel symbiose Grøn Industrisymbiose der fortsætter i 2015 med deltagelse af regionerne. For Region Sjælland gælder det endvidere, at man vil styrke udbredelsen af industrielle symbioser, bl.a. igennem symbiosecenter, der kan stille sig til rådighed for at etablere et nationalt virksomhedsnetværk for symbiosevirksomheder over hele landet og i samarbejde med vækstforummet kortlægge hvilke virksomheder, der har ressourcestrømme, som kan indgå som en ressource i andre virksomheders produktion eller produkter Task-force Regeringen opretter endvidere en task-force, der skal afdække barrierer for virksomheders ressourceeffektivitet til gavn for både miljø, innovation og produktivitet. Task-forcen skal arbejde for en effektiv og opdateret regulering og skal som led heri komme med forslag til regelforenklinger, hvilket bl.a. kan være med til at understøtte udbredelsen af industriel symbiose s s s. 38 og 16 Grøn omstilling og cirkulær økonomi

17 2. Sammenfatning 2.1 Sammenfatning på tværs Overordnet er der store potentialer i at kommunerne koordinerer og driver samarbejde med private og andre institutioner om øget genanvendelse. Kommunerne har mulighed for at tænke den grønne omstilling på tværs af traditionelle silo-opdelinger, netop gennem det lokalpolitiske udgangspunkt. Særligt i kommuner med ringe vækst er jobskabelse en væsentlig motivation i tilgangen til grøn omstilling, og derfor er det fremmende for tiltag på området, hvis de indtænkes som en del af kommunens erhvervs-, beskæftigelses-, social- og byudviklingspolitik. Virksomheder har ikke umiddelbar interesse i at tænke tværgående eller helhedsorienteret, derfor spiller kommunen en krævende rolle her. Det offentlige-private samarbejde i de undersøgte cases viser, at kommunerne har forskellige handlemuligheder afhængigt af geografisk placering, størrelse og eksisterende erhvervsaktivitet. De er dog stadig i deres vorden, hvorfor dette projekt ikke kan konkludere på, hvilke konkrete metoder der virker, eller ikke virker. Alligevel er det en pointe, at nationale strategier kan fungere som brændsel på kommunernes motor eller hjælpemotor til regionale samarbejder, hvis de nationale strategier tager højde for at, at der skal forskellige indsatser til, i henholdsvis en ø-kommune, i landkommuner og i storbyerne. De fem cases i projektet indikerer at nogle af udfordringerne i offentlige-private samarbejder omkring genanvendelse samler sig omkring følgende overskrifter, som bør analyseres yderligere: Det er en lang proces at opbygge symbiosesamarbejder/clusters /partnerskaber, som kunne understøttes af langsigtede støtteordninger Adskillelsen af husholdnings og erhvervsaffald kan virke begrænsende Direkte genbrug skal tænkes i nye sammenhænge for at være værdiskabende (nok) Udbudsreglerne kan virke begrænsende Overblik over data mangler, men kan potentielt forstærke forretningsmodeller Kommunerne skal samarbejde med andre kommuner og med Affaldsselskaber, som kan have andre umiddelbare interesser Her præsenteres indledningsvist en oversigt over konklusionerne i de fem cases i tabelform, hvorefter en sammenfatning for hver enkelt case følger i skriftform. Parameter/ kommune Materialestrømme Kommunalpolitisk mål Aabenraa Bornholm Aarhus København Næstved Organisk affald til Husholdningsaffald Direkte Glas Glas biogas generelt genbrug Plastik Husholdnings- (Storskrald) Organisk affald affald generelt Direkte genbrug Byggematerialer af storskrald 2,5 % årlig CO 2 neutral i CO 2 neutral i CO2 neutral i Reducering af reduktion i CO CO 2 med 30 % i udledning siden udsortering af 2020 og 50 % i 2010 plastik og 2030 set i Kommunal organisk affald forhold til 2007 målsætning om 86 % niveau Grøn omstilling og cirkulær økonomi 17

18 forebyggelse af genanvendelse affald og øget af glas i 2018 genanvendelse Regionalpolitisk mål CO 2 -neutral i 2040 Rethink Business Modning af OPI-forløb Grønne 50 % forretningsmo affaldsgenanve deller ndelse i 2035 Interessent Aabenraa EUB AffaldVarme Amager Næstved er kommune ejer. Energiudvikling Aarhus Ressourcecenter kommune Bornholm, (ARC)/ejerkom Center for Private aktører Borgere i muner bæredygtigt indenfor Bright Green midtbyen DONG Energy byggeri affaldssektoren, Island, Lendager Frivillige og Vestforbrænding Arkitekter Universiteter og Aalborg engagerede Renovatører/in Reiling vidensinstitutioner Universitet borgere omkring dsamlere Ragn Sells (tyske og danske) Godsbanen. Lastbilproduc- DTU udvikling og enter Blue City forskning, Iværksætter og CLEAN Gamle mursten virksomheder Kommuner i Technopor regionen/sjælla Affald+ nd. Kvarterets beboere Blå Kors Vigtigste Driftsbesparelser Fastholdelse af Medborgerskab Effektivisering- Kommunal- drivere lokale gennem potentiale politisk fokus på Større arbejdspladser. genanvendelse Udfordring af jobskabelse genanvendelsespro den nuværende center på Flere Efterspørgsel: praksis og Grøn vækst husholdningsaffald arbejdspladser genanvendelse regelsæt et og direkte Videnskabelse Minimering af Ressource- genbrug Potentiale for CO 2 Mental ændring effektivisering af både teknologisk af borgernes syn på husholdnings- og systemisk affald affaldet optimering Innovation og Kommunalpoliti vidensdeling. ske målsætninger for klima og miljø Samarbejds Involverende Strategiske Involvering af Konkurrence- Symbiose-og -form udbud samarbejder frivillige præget dialog videns-klynge (EUB) (borger) Dialog med industri/værdik Borgerinddrage Målsætning om æde/samarbejds lse partnermatching kommuner Tiltrækning Affaldsvirk- Mangel på Private aktører løbende Opbygning af af private somheder potentielle til ressource økonomiske videns og partnere private partnere fællesskaber gevinster når der innovations Videns- optimeres miljø, som på 18 Grøn omstilling og cirkulær økonomi

19 institutioner Aktiv Målsætning om sigt kan ivæksætter- partnermatching længerevarende tiltrække Interregionale støtte udbud producenter og samarbejdspartner Profilering som salgsvirksomhed e en del er byudviklingen i hovedstaden oparbejdning af afsætningsklare højkvalitetsresso urcer Potentialer Interregionalt Lokale jobs Øget Effektivisering Lokale jobs samarbejde genanvendelse Mere kvalitet./. i Innovation affalds- Politisk Videnseksport Medborgerskab ressourcerne profilering Vidensdeling Styrket klima og Merværdi for fællesskab miljøgevinster lokalmiljøet Mental omstilling Barrierer Udbudsregler begrænser virksomheders engagement Liberalisering af det brændbare affald Erfaringer fra Vejle Borgernes omstillingsparathed Skepsis hos private aktører Rigidt regelsæt og jura Politisk risikovillighed Organisering af tværkommunalt samarbejde kontra Næstveds satsning Handlemuli gheder for kommunen Ambitiøse lokalpolitiske målsætninger Myndighedshåndtering Øget fokus på genanvendelse i kommunens udbudsmateriale Pilot/ afprøvning af nye processer indenfor nuværende lovmæssige Tæt samarbejde mellem kommuner og med affaldsselskab ramme/politisk mandat Strategiske partnerskaber/a ftager aftaler med andre kommuner og virksomheder Handlemuli gheder for staten Forbedring af udbudsmuligheder Fokus på øsamfundenes særlige udfordringer. Skalering Dokumentation Lempning/ simplificering af jura og regelsæt for benyttelse af konkurrencepræ Miljøministeriet kan initiere lokal/regionalt Ressourcecenter get dialog i udbud på affaldsområdet. Skabe bedre rammer for at Give kommuner adgang til Erhvervsstyrelse ns symbiosedata etablere OPP er på behandlingssiden, hvor også erhvervsaffaldet Grøn omstilling og cirkulær økonomi 19

20 kan indgå. 2.2 Sammenfatning - Næstved Kommune, Ressource City Klynge-symbiose glas, byggematerialer, tekstiler mv. Næstved Kommune har igangsat Ressource City et projekt, der skal skabe en klynge af virksomheder og vidensinstitutioner, der arbejder med re- og upcycling. Visionen er en symbioseklynge med flere led, både innovation og produktion. Kommunen og Center for Bæredygtigt Byggeri har oprettet et sekretariat til at bistå og facilitere klyngens virksomheders indbyrdes genbrug, ligesom der løbende arbejdes på at tiltrække flere virksomheder til projektet og kommunen. Der er fra kommunens side investeret 4,4 mio. kr. i projekt Ressource City. Bag de økonomiske midler ligger en politisk forventning om, at projektet kan bidrage til at skabe vækst og arbejdspladser i Næstved. Derudover er projektet støttet med regionale midler, hvilket giver forventninger om en regional gennemslagskraft. Projektet er først og fremmest lokalt forankret, og der er også fokus på, at bidrage til at ressourcebevidsthed bliver en integreret del af Næstveds borgeres DNA. Ressource City tænkes som et sted både for de lokale beboere og i skabelsen af lokale arbejdspladser; dels som et rekreativt område og dels som et aktivt forum, der er samlende for aktiviteter, som vedrører ressourceoptimering, genbrug og upcycling. I den begyndende virksomhedsklynge er glasvirksomheden Reiling, der bygger et stort centralanlæg ved klyngens placering på Maglemølle. Firmaet Ragn Sells har også købt sig ind på området Maglemølle, hvor de opkøber og videresælger affald. Dette giver et godt udgangspunkt for at tiltrække flere virksomheder til klyngen, og der er begyndende samarbejde eller indledende samtaler med samarbejde med Techonopor som laver granulat af glas, Gamle Mursten, Blue City som arbejder med genbrugselektronik, og en række genbrugsbutikker særligt Folkekirkens Nødhjælp. Sekretariatet er ved at indlede undersøgelser af hvordan de kan gennemføre pilotprojekter omkringtekstiler, særligt sortering af jeans, som vurderes som et materiale med potentialer. I Næstved er erhvervsservice udliciteret, men integreret i projektet som bestyrelsesmedlem i Ressource City. Sekretariatet er i startfasen med at involvere vidensinstitutioner som DTU, RUC innovation, Arkitektskolen og Danish Fashion institute. I samarbejde med Teknologisk institut vil man gerne oprette et videnscenter for byggematerialer, som der er rigtig meget aktivitet omkring. Affaldsselskabet i området Affaldplus er en væsentlig spiller og allerede særligt aktiv i forhold til genanvendelse med oprettelse af genbrugsbutikker og læringsmiljøer. Affaldplus har aktiviteter i flere kommuner, og derfor er potentialerne ved Ressource City størst, hvis Næstved kommune kan facilitere et frugtbart samarbejde med affaldsselskabet og øvrige kommuner i regionen. Udfordringen er dog at flere af aktiviteterne kan være konkurrenter til Affald+ aktiviteterne. Nabokommunen Slagelse arbejder med projektet Fuld Skrald, som pt har mere fokus på direkte genbrug og genanvendelse af overskudsvarme. 2.3 Sammenfatning - Aarhus Kommune, ReUseCenter og REWARA, Direkte genbrug og virksomhedsparring 20 Grøn omstilling og cirkulær økonomi

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

STRATEGI 2024. Der findes ikke affald - kun ressourcer

STRATEGI 2024. Der findes ikke affald - kun ressourcer STRATEGI 2024 Der findes ikke affald - kun ressourcer Juni 2014 Baggrund I perioden frem til 2024 vil der fortsat ske ændringer i samfundets udvikling, herunder i hvordan affalds- og energiopgaver defineres

Læs mere

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge For skive Kommune har projektet Genbyg Skive, som er støttet af Region Midtjyllands projekt Rethink Business, været startskuddet

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område (27. juni 2013) 1 Udmøntning af grønne erhvervsrettede

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna

Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna Dansk SymbioseCenter Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna Torsdag den 12. marts 2015 Søren Birksø Sørensen Soren.Sorensen@kalundborg.dk Dansk SymbioseCenter Fra rest til ressource A short introduction

Læs mere

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG BESTYRELSESSEMINAR KOLLEKOLLE, VÆRLØSE ONSDAG DEN 19. MAJ 2010 Emne 1: Vestforbrænding og ressourceforvaltning Vestforbrænding forstår ressourceforvaltning som en dokumenteret

Læs mere

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Hvad er Smart City Frederiksberg? En smart city er fremtidens by hvor beslutningstagerne har redskaberne og data til at træffe bedre beslutninger, forudse problemer

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

1 Generelt 3. 1.0 Affald mission... 3. 1.1 Affald vision... 3. 1.2 Affald ydre vilkår... 3. 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024...

1 Generelt 3. 1.0 Affald mission... 3. 1.1 Affald vision... 3. 1.2 Affald ydre vilkår... 3. 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024... Indholdsfortegnelse 1 Generelt 3 1.0 Affald mission... 3 1.1 Affald vision... 3 1.2 Affald ydre vilkår... 3 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024... 3 1.4 Afskrivninger... 4 1.5 Affald takststruktur...

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse Bioøkonomien - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse ACO Academy, Büdelsdorf 21. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero Agenda Baggrund Sønderborg-områdets ProjectZero

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Bæredygtig organisering af affaldsbehandlingen

Bæredygtig organisering af affaldsbehandlingen Affaldsdage 2012 22. maj. 13 Bæredygtig organisering af affaldsbehandlingen Lars DI Disposition Frem mod bæredygtig vækst Fra affald til ressource Affaldssektorens organisering 2 Oplevet værdi i en foranderlig

Læs mere

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune Klimapartnerskabsaftale mellem XX og Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Aarhus Kommune Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. og Klimasekretariatet Valdemarsgade 18 8000 Aarhus

Læs mere

Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren. Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen

Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren. Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen Muligheder for at ansøge midler 2014 MUDP 2014 VTU-fonden Samfundspartnerskab Vandeffektiv industriel produktion EUDP +

Læs mere

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder.

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI guidelines OPI-Lab er et laboratorium for offentlig-privat innovation

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018 Din klima- og miljøpartner 1 Service Design og produktion: Datagraf Communications April 2015 Fotos: Kristian Granquist Polfoto, Scanpix, Corbis, Shutterstock Robust grøn kurs for Glostrup Denne strategi

Læs mere

Herefter blev afholdt fire workshops om de fire temaer i vækst- og udviklingsstrategien: Sund vækst Grøn Vækst Kreativ vækst Smart vækst

Herefter blev afholdt fire workshops om de fire temaer i vækst- og udviklingsstrategien: Sund vækst Grøn Vækst Kreativ vækst Smart vækst OPSAMLING FRA VÆKSTMØDE OM REVUS 27. MAJ 2015 1. Baggrund Region Hovedstaden afholdt onsdag den 27. maj vækstmøde og workshop om regionens vækst- og udviklingsstrategi Copenhagen hele Danmarks hovedstad

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP BÆREDYGTIGT BYGGERI

WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP BÆREDYGTIGT BYGGERI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI BYGGEPOLITISK STRATEGI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI KONTORCHEF MARIE LOUISE HANSEN ENERGISTYRELSEN

Læs mere

Hovedaftale om Klimapartnerskab

Hovedaftale om Klimapartnerskab Hovedaftale om Klimapartnerskab Denne aftale er indgået mellem: Vejen Kommune og SE Service A/S Ravnevej 12 6705 Esbjerg Ø CVR-nr. 20 70 58 33 (i det følgende kaldet SE Big Blue ) Til denne Hovedaftale

Læs mere

Offentliggørelse af resultater fra Cross Border Biowaste med fokus på det tyske område. Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen

Offentliggørelse af resultater fra Cross Border Biowaste med fokus på det tyske område. Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen Offentliggørelse af resultater fra Cross Border Biowaste med fokus på det tyske område Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen Indhold 1.Indledning 2. Formål 3. Livscyklusvurdering (LCA) 4. Affaldssystemet 5. Kombineret

Læs mere

Danmark uden affald II. Strategi for affaldsforebyggelse

Danmark uden affald II. Strategi for affaldsforebyggelse Danmark uden affald II Strategi for affaldsforebyggelse 1 2 DANMARK UDEN AFFALD II 2 Affaldshierarkiet Waste Prevention Preparing for Re-use Recycling Recovery Disposal DANMARK UDEN AFFALD II 3 Baggrund

Læs mere

Fremtidens genbrugsbutik er en værdicentral

Fremtidens genbrugsbutik er en værdicentral Fremtidens genbrugsbutik er en værdicentral I Skanderborg Kommune arbejder man med et projekt, som skal sikre, at affald der afleveres på genbrugspladserne får et nyt liv og bliver til varer i både en

Læs mere

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN Projektbeskrivelse til udvikling og implementering af strategisk energiplanlægning Poul Erik Lauridsen Direktør, Gate 21 21 Kommuner Offentlig-privat innovation

Læs mere

Ressourceplanen og Reno Djurs

Ressourceplanen og Reno Djurs Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 2. december 2013 Ressourceplanen og Reno Djurs Indledning Med dette notat ønsker administrationen at knytte kommentarer til udvalgte dele af ressourcestrategien.

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Udpluk af hovedbudskaber

Udpluk af hovedbudskaber Udenrigsministeriet den 14. januar 2015 Kick-off åbent dialogmøde vedrørende ny strategisk platform for innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter i Udenrigsministeriet den 16. december 2014

Læs mere

SEAP, Covenant of Mayors

SEAP, Covenant of Mayors SEAP, Covenant of Mayors Sustainable Energy Action Plan, Handleplan for Trekantområdet DATO: 20.07.2010 Baggrund Kommunerne i Trekantområdet besluttede i september 2009 at melde sig ind i EUinitiativet

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Grøn nedrivning af tomme bygninger

Grøn nedrivning af tomme bygninger Titeldias uden baggrundsfarve vælge Titeldias Logo blå for at anvende logo blå baggrund Grøn nedrivning af tomme bygninger Nina Svaneberg KL s Kontor for Teknik og Miljø Grøn Nedrivning - projektet Miljøstyrelsen,

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense

Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense Vandselskab as 1994 Styringsgrundlaget i 1994 og indtil nu Erfaringer

Læs mere

Sønderborg-områdets ProjectZero

Sønderborg-områdets ProjectZero Sønderborg-områdets ProjectZero -Et levende klima- og energidemonstratorium for innovation, grøn vækst og jobskabelse Orientering for byrådskandidater Alsion 25. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Af salgs- og marketingdirektør Jeanett Vikkelsøe, Marius Pedersen A/S. Natur & Miljø 2014 Odense Congress Center 21. maj 2014

Af salgs- og marketingdirektør Jeanett Vikkelsøe, Marius Pedersen A/S. Natur & Miljø 2014 Odense Congress Center 21. maj 2014 Af salgs- og marketingdirektør Jeanett Vikkelsøe, Marius Pedersen A/S Natur & Miljø 2014 Odense Congress Center 21. maj 2014 Disposition for oplæg Kort intro til Marius Pedersen A/S Erfaringer med Offentlig

Læs mere

NOTAT. J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014.

NOTAT. J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014. NOTAT Faktaark Miljøteknologi J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015 Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014 Indledning MUDP understøtter regeringens målsætninger

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Bæredygtighedsstrategi

Bæredygtighedsstrategi 2015 Indledning I denne årlige bæredygtighedsstrategi klarlægges mål og retning for vores miljøarbejde på. Her præsenterer vi visioner, havnens roller, indsatsområder og konkrete mål for miljøindsatsen.

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland?

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Dansk Fjernvarmes regional møde i Sæby den 12. marts 2015, oplæg ved Thomas Jensen, energiplanlægger Hjørring Kommune, projektleder for Et Energisk

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat

Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Att.: Sekretariatschef Niels C. Beier Sendt pr. e-mail til ncb@produktivitetskommissionen.dk Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat

Læs mere

Grønne Industrisymbioser

Grønne Industrisymbioser Grønne Industrisymbioser -til gavn for bundlinjen og miljøet Gladsaxe Tirsdag d. 9. juni 2015 Christian Eriksen, NIRAS AGENDA Baggrund om industrisymbioser Kalundborg Symbiosen Definitionen af en industriel

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Byplanlægning og erhvervsudvikling

Byplanlægning og erhvervsudvikling Byplanlægning og erhvervsudvikling Byernes styrkepositioner som regionale vækstmotorer Holger Bisgaard, Naturstyrelsen, Miljøministeriet Danmark Indhold Virksomhedslokalisering i en globaliseret verden

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Klimaplan 2012-2015 Det energisamfund intelligente Klimasekretariatet

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Anden pitch-runde INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Innovationsnetværk for Biomasse v/ Anne-Luise Skov Jensen www.inbiom.dk Innovationsnetværk

Læs mere

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark x Hvem er vi? indkøber varme hos DONG/Studstrupværket Forbrændingsanlægget i Lisbjerg RenoSyd i Skanderborg Skanderborg Fjernvarme Overskudsvarme leverer varme

Læs mere

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Klimachef Jan Nielsen Fokuspunkter CO2 Grøn Forsynings- Klima- vækst sikkerhed tilpasning s klimavision Intelligente klimaløsninger til gavn for miljø, borgere og erhvervsliv Aarhus vil gå forrest i klimaindsatsen

Læs mere

UDKAST. Virksomhedsplan 2015 VI ØGER NYTTEN

UDKAST. Virksomhedsplan 2015 VI ØGER NYTTEN UDKAST Virksomhedsplan 2015 Forord Nærværende virksomhedsplan er nr. 3 i rækken, der er udarbejdet i forlængelse af Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012-2016. Virksomhedsplanen dækker selskaberne;

Læs mere

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges.

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges. De nye købmænd Aktørerne i affaldssektoren er fremtidens nye ressourcekøbmænd. Blandt varerne på hylderne er fosfor, kulstof og sjældne metaller, som findes i affaldet. Den fagre nye ressourceforretning

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M.

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 6-1-2014 2012-26903 2013-183605 Baggrund og afgrænsning Køge

Læs mere

CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen

CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen Kim Røgen, Udviklingsnetværk Affaldsudbud, 30. august 2010 Konference om markedet som middel til mindre CO 2 fra Transport 24. oktober 2013 Jens Purup Områdechef i

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015. Anders Johan Møller-Lund 1

Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015. Anders Johan Møller-Lund 1 Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015 Anders Johan Møller-Lund 1 Energi- og klimamål 2020: Vedvarende energi skal udgøre 35% i 2020, heraf skal vindenergi dække 50% af elforbruget 2035: El-

Læs mere

Nye grønne forretningsmuligheder

Nye grønne forretningsmuligheder Nye grønne forretningsmuligheder - Introduktion til CleanTEKmidt Marts 2012, Henrik Skou Pedersen Disposition Intro Baggrund, muligheder og drivere for grøn vækst CleanTEKmidt, et udviklingsprogram for

Læs mere

Udkast til DAKOFAs handlingsplan for 2012/2013, som godkendt på DAKOFAs bestyrelsesseminar 30. maj 2012

Udkast til DAKOFAs handlingsplan for 2012/2013, som godkendt på DAKOFAs bestyrelsesseminar 30. maj 2012 DAKOFAs generalforsamling 2012 Dagsordenens pkt. 4 Udkast til DAKOFAs handlingsplan for 2012/2013, som godkendt på DAKOFAs bestyrelsesseminar 30. maj 2012 Handlingsplanen udgør 1.skridt i realiseringen

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Ressource- og Livscyklusperspektivet - nye rammebetingelser - nyt netværk. v/kirsten Henriksen

Ressource- og Livscyklusperspektivet - nye rammebetingelser - nyt netværk. v/kirsten Henriksen Ressource- og Livscyklusperspektivet - nye rammebetingelser - nyt netværk v/kirsten Henriksen Møde i DAKOFAs netværksgruppe vedr. Livscyklus- og ressourceforvaltning den 11. april 2011 Disposition Et hurtigt

Læs mere

DET LANGE, SEJE TRÆK

DET LANGE, SEJE TRÆK DET LANGE, SEJE TRÆK Energiby hvad er det? Det gode eksempel Skal tjene som inspirationskilde En udnævnelse, der forpligter Kolding vil fortsætte de gennemtænkte, fremtidssikrede og ambitiøse indsatser

Læs mere

Status Gode og dårlige erfaringer Behov for offentlig støtte

Status Gode og dårlige erfaringer Behov for offentlig støtte Finansiering Et centralt element i projektet har været at arbejde med udvikling af finansieringsmodeller, dels til egne aktiviteter og dels til anvendelse for kommende partnerskaber, hvor vellykket resultat

Læs mere

Pumper i cirkulær økonomi Samsø som test-site

Pumper i cirkulær økonomi Samsø som test-site Pumper i cirkulær økonomi Samsø som test-site På Samsø skal en udbuds- og indkøbspolitik baseret på cirkulær økonomi være driver for en leasingmodel af pumper, der skal sætte fokus på samarbejde med erhvervslivet

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Referat. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Møde. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Tid 16. april 2015 kl. kl. 13.00.

Referat. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Møde. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Tid 16. april 2015 kl. kl. 13.00. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Sekretariat Tid 16. april 2015 kl. kl. 13.00 Sted Sønderbro 12, mødelokale E, 3. sal Deltagere Kim

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Hvordan matcher og styrer kommunerne de store selskaber? - Relationen mellem Aarhus kommune og Aarhus Vand - Konsolidering mod større selskaber

Hvordan matcher og styrer kommunerne de store selskaber? - Relationen mellem Aarhus kommune og Aarhus Vand - Konsolidering mod større selskaber Hvordan matcher og styrer kommunerne de store selskaber? - Relationen mellem Aarhus kommune og Aarhus Vand - Konsolidering mod større selskaber Politisk Forum 2013 KL's konference på teknik- og miljøområdet,

Læs mere

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Replik Djævlen ligger i detaljen Professor Jørgen E. Olesen De langsigtede mål for 2050 (Klimakommissionen) Uafhængige af olie, kul og gas

Læs mere

Strategi for opbygning af et beslutningsstøttesystem for politikere, forvaltning, borgere og virksomheder

Strategi for opbygning af et beslutningsstøttesystem for politikere, forvaltning, borgere og virksomheder Strategi for opbygning af et beslutningsstøttesystem for politikere, forvaltning, borgere og virksomheder Indledning og baggrund 2012 2014 KLIKOVAND Projektet 2012 2014 gennemføres på grundlag af kontrakten

Læs mere

"Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne

Et ressourceeffektivt Europa En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne "Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne DA Disse konklusioner er baseret på notatet "Evaluering af flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt

Læs mere

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Deadline for ansøgning: 29. oktober 2013 kl.12:00 1. Hvad kan der søges om? Har du en idé til en ny grøn forretningsmodel? Og tror du,

Læs mere

Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling

Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling hvilken rolle og organisering kan give den bedste effekt? FINN DISSING Afdelingschef 1 Energibesparende foranstaltninger kommunale bygninger i 30 år 2 Udnævnelse

Læs mere

Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse

Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse www.pwc.dk Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse Orienteringsmøde med borgmestre, økonomiudvalg, selskabsbestyrelser og direktører 5. Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1.

Læs mere