Notat om indkomne forslag og Idéer og regionens forslag til revision af råstofplanen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat om indkomne forslag og Idéer og regionens forslag til revision af råstofplanen."

Transkript

1 Notat om indkomne forslag og Idéer og regionens forslag til revision af råstofplanen. Dette notat er en sammenfatning af idéer og forslag i forhøringsfasen til råstofplan 2012 samt regionens besvarelser og forslag til revision af råstofplanen (vist med rød tekst). Region Syddanmark (RSD) har modtaget 56 ideer og forslag til råstofplanen i forhøringsfasen. Heraf er 27 ansøgninger til nye graveområder lodsejere og entreprenører og desuden bidrag fra kommuner, organisationer og offentlige institutioner. Regionen har udarbejdet miljøvurderinger for de 27 ansøgninger, der efterfølgende er vurderet af de pågældende kommuner på teknikermøder i foråret Naturstyrelsen, Odense, der koordinerer statens interesser har ligeledes fremsendt bemærkninger til de enkelte forslag til graveområder. De 27 miljøvurderinger foreligger som selvstændige notater med regionens forslag til udlæg af graveområde eller afvisning begrundet i miljøvurderingen. Desuden fremlægges et notat med forslag og kommentarer til ændrede retningslinjer Endelig fremlægges forslag til råstofplan 2012 som et samlet plandokument med tilhørende kortbilag der viser grave- og interesseområder. Plandokumentet indeholder en redegørelse for ressourcer og behov for råstoffer, regionens strategi for råstofforsyningen, forslag til reviderede retningslinjer samt grave- og råstofinteresseområder og miljøvurdering af planforslaget. Ideer, forslag og bemærkninger fra virksomheder, organisationer, offentlige institutioner og enkeltpersoner. Dansk Natursten A/S har fremsendt ideer til forsyningen med anlægsmaterialer. Firmaet importerer knust granit fra Norge og kan levere et basisgranitmateriale 0-31 mm. stabilt grus der lever op til kvalitet SG1. Materialerne kan leveres til konkurrencedygtige priser med små fartøjer som kan losse i selv mindre havne i Regionen. Firmaet har haft lejlighed til at uddybe de aktuelle aktiviteter og potentielle muligheder på et teknikermøde i regionen den 17. marts RSD ser nye muligheder for forsyningen med anlægsmaterialer specielt på Fyn og i Vestjylland og har indarbejdet forslaget i råstofplanens redegørelse. Firmaet opfordres til at tage kontakt til vejdirektoratet vedrørende anvendelsesmulighederne for disse materialer og kontakt til havnene med henblik på at skaffe plads til losning af importerede granitmaterialer. RSD opfordrer ligeledes kommunerne til at sikre arealer til losning af både sømaterialer og importeret granit som alternativ til forsyningen med landmaterialer. Syddanske Grusindustrier ved Jørn Kudsk har fremsendt supplerende oplysninger med foreningens skøn over de råstofmængder, der er til rådighed i de eksisterende graveområder i Råstofplan Det har dog ikke været praktisk muligt at fremsende skøn over alle graveområder, men det er foreningens opfattelse at det fremsendte tegner et generelt billede. Det er foreningens vurdering at Regionen overvurderer mængderne og især kvaliteterne af grus i graveområderne. Problemerne med råstofforsyning vil ramme alle dele af bygge- og anlægsbranchen, men vil være mest synligt omkring de store infrastrukturprojekter. Foreningen mener således at der på Fyn kun er en restforekomst på 5 mio. m 3 grove materialer svarende til 5 års forbrug imod regionens beregning på 17 mio. I Sønderjylland er der en restforekomst på 33 mio. m 3 imod regionens beregning på 53 mio. m 3. Foreningen anbefaler retningslinjer i råstofplanen der muliggør tilladelser til mindre udvidelser af graveområder f.eks. til akut behov for bestemte kvaliteter af råstoffer. RSD tager foreningens bemærkninger til efterretning og har revideret ressourceopgørelsen, dels på baggrund af 1

2 nye beregninger, dels på baggrund af foreningens oplysninger. Forslaget til råstofplan 2012 med de nye forslag til graveområder viser at der fortsat mangler garveområder for grus på Fyn og i Sydvestjylland hvis regionens mål om en rummelighed til 24 års forbrug skal opnås. Der er fortsat overskud i Sønderjylland mens ressourcerne i Trekantområdet kan tilgodese 24 års forbrug. Det er RSD s opfattelse at der allerede i råstofplan 2008 er retningslinjer for indvinding udenfor graveområder der tager højde for akutte behov, herunder for indvinding i forbindelse med motorvejsbyggerier. Vandcenter Syd, Odense peger på de betydelige vandindvindingsinteresser omkring Odense og anmoder regionen om at blive inddraget som interessent i det videre arbejde med råstofplanen. RSD tager opfordringen til efterretning og henviser i øvrigt til det samarbejdet omkring de to råstofplantillæg ved Stenløse og Bramstrup syd for Odense. NCC Roads A/S beklager at oplysningerne om nye mulige råstofforekomster på Fyn ikke var tilgængelige på regionens hjemmeside umiddelbart efter det offentlige møder den 3. november NCC har tidligere været interesseret i området omkring Esbjerg Lufthavn og efterspørger luftfartsvæsenets holdning til indvinding under grundvandsspejl indenfor 3km zonen fra landingsbanen. NCC er i øvrigt enig med Regionen om at der bør tilstræbes at hvert af delområderne Fyn, Trekantområdet, Sydvestjylland og Sønderjylland har decentral forsyning med råstoffer til byggeri og anlæg. NCC mener endvidere at regionen fortsat skal søge efter tilgængelige råstoffer til 24 års forbrug, da det er meget vanskeligt at udlægge nye graveområder, hvis der opstår akut behov herfor. RSD tager bemærkningerne til efterretning. RSD har gentagne gange rettet henvendelse til Esbjerg lufthavn vedrørende indvinding under grundvandsspejl indenfor 3 km zonen, og foreslået at gravesøerne løbende fyldes op med overskudsjord i takt med at der graves under grundvand, således at der ikke opstår blivende søer. Spørgsmålet er ikke nærmere afklaret på nuværende tidspunkt og ansøgninger indenfor 13 km fra lufthavne skal fortsat forelægges lufthavnsmyndighederne til udtalelse. Naturstyrelsen, Sønderjylland indstiller til Region Syddanmark, at graveområdet i Torp Plantage, matr. nr. 119, 363 og 364 Røllum, Ensted i Aabenraa Kommune på ca. 135 ha. fredskov udtages som graveområde i Råstofplan Store dele af bevoksningerne i Torp Plantage væltede i stormfaldet i 1999 og ideen om at udgrave grus inden retablering af skoven opstod. Der blev udarbejdet VVM-redegørelse og regionplantillæg nr. 10 til regionplan blev vedtaget i Sønderjyllands Amtsråd den 3. oktober Sønderjyllands Amtsråd gav tilladelse til indvinding af råstoffer på ca. 77 ha af arealet (etape 1 og 2) ved tilladelse af 29. marts J.nr. 06/3130. Der var udbudsrunde i henholdsvis 2006 og 2007 uden der blev indgået aftale om grusgravning. Samtidig stod det klart, at en fornyet gravetilladelse ville forudsætte en nærmere vurdering af grusgravnings indvirkning på vandbalancen i den nærliggende Hostrup Sø, som er udpeget som Natura 2000-område. Firmaet Alectia har i gennemført undersøgelse om grusgravningens eventuelle indvirkninger på grundvandstanden i Hostrup Sø. Det er en klar konklusion, at grusgravning under grundvandsniveau vil have negativ indvirkning på vandstanden i Hostrup Sø. Dette gælder uanset om der retableres med søflader eller ej. På den baggrund vurderes det tvivlsomt om grusgravningen kan gennemføres bl.a. i forhold til Natura 2000-reglerne. Graveområdet i Torp Plantage udgør en af de betydeligste råstofreserver i Regionen med en estimeret mængde på 34 mio. m 3 sand og grus hvoraf 8 mio. udgør den grove fraktion svarende til 10 % af den samlede råstofreserve i Regionen. RSD tager til efterretning at Naturstyrelsen ikke ønsker at indvinde råstoffer i Torp Plantage på nuværende tidspunkt, og derfor fortsat driver området i henhold til skovloven. RSD vil på et senere tidspunkt inden næste revision af råstofplanen vurdere de grundvandsmodeller, der er lagt til grund for Alectias undersøgelser og konklusionerne vedrørende påvirkning af natura 2000 området fra eventuel råstofindvinding. RSD fastholder derfor Torp Plantage som graveområde med henblik på at sikre en råstofreserve på lang sigt. RSD vil endvidere fastholde at råstofinteressen bør gå forud for eventuelle 2

3 naturudviklingsprojekter omkring Hostrup Sø, der strammer kravene til omgivelserne, herunder ved planer om vandstandshævninger i søen. Odense Bys Museer har fremsendt bemærkninger til forslaget og råstofgraveområde i Håre Bjerge på Vestfyn. Museet kan ikke anbefale indvinding i området af primært kulturhistoriske interesser, der knytter sig til en forekomst af såkaldte højryggede agre. De kulturhistoriske interesser er nærmere beskrevet i den fremlagte miljøvurdering af forslaget til graveområde i Håre bjerge. Naturstyrelsen, Landsdel Syd, Odense afdeling har fremsendt bemærkninger til forslag til graveområder, herunder bemærkninger fra Kulturarvsstyrelsen, Vejdirektoratet og naturstyrelsens lokalafdelinger. Bemærkningerne er indarbejdet i miljøvurderinger af de enkelte forslag. En del af Naturstyrelsens bemærkninger er vedr. det ansøgte graveområde i Håre Bjerge (j.nr. 10/ ). Det fremgår at Naturstyrelsen, ud fra en samlet vurdering af overordnede interesser har store betænkeligheder ved at området inddrages som graveområde, og påtænker at gøre indsigelse imod det, såfremt området kommer til at indgå i forslag til Råstofplan I den medfremsendte betænkning (j.nr. 10/ )fremgår det at Kulturarvsstyrelsen finder at Håre Bjerge, og hele området i dets sammenhæng, er et væsentligt kulturhistorisk landskabselement. Arealet ansøgt til råstofgravning findes midt i det samlede område. Sker der råstofindvinding i området forsvinder en væsentlig del af områdets samlede fortælleværdi. På baggrund af områdets kulturhistoriske interesser, påtænker Kulturarvsstyrelsen at gøre indsigelse, hvis området kommer til at indgå i råstofplan Fynske Idrætsforbund ved Svend Connrad har foreslået at den vestlige del af graveområdet ved Tarup- Davinde udgraves snarest således at der kan anlægges en ny moto-cross bane i overensstemmelse med strategiplanen for Tarup-Davinde. Indsender foreslår at andre graveområder tilbageholdes indtil ovennævnte graveområde er udnyttet. RSD har ikke bemyndigelse til at fastlægge tidsfølgen for udnyttelse af råstofgraveområder. Det er lodsejerne og entreprenører der tager initiativ til at søge gravetilladelser i kommunen indenfor de udlagte graveområder. RSD ønsker ikke at indsnævre mulighederne af hensyn til risiko for monopoldannelse og tilstræber udlæg af graveområder til 24 års forbrug. 26 familier Ved Ho Bugt i Varde kommune har fremsendt indsigelser mod ansøgning om råstofindvinding i et af råstofplanens graveområder. Henvendelsen er videresendt til Varde Kommune der har sagen under behandling. 3

4 Resume af kommunernes bemærkninger i foroffentlighedsfasen og på teknikermøder og regionens svar. Sønderborg Kommune Sønderborg Kommune har fremsendt ideer og forslag til råstofplanen i december 2010, der blev drøftet nærmere på et teknikermøde i kommune den 8. april Referat af mødet kan ses i sagen j.nr. 11/6301. Kommunen peger på konflikter mellem de udlagte interesseområder for rødbrændende ler og landskabsog naturinteresser. Kommunen mener, at selvom der kun fjernes ca. en meter, sker der i mange tilfælde en udfladning af landskabet, mens det i andre tilfælde ikke kan ses efterfølgende. Kommunen ønsker de mest markante og geologisk interessante landskaber tages ud af interesseområderne for ler, fx landskabet ved Kværs. Det er Regionens opfattelse at gravning af rødbrændende ler i én meters dybde er et mindre indgreb i landskabet som i de fleste tilfælde kan forenes med beskyttelse af de værdifulde landskaber. Med hensyn til efterbehandling af legrave henvises til kommunens tilsyn og godkendelse af efterbehandlingsplanen hvor muldjord normalt skal lægges tilbage på de udgravede arealer umiddelbart efter indvinding. Varetagelse af de landskabelige hensyn må ske i forbindelse med den konkrete sagsbehandling af ansøgninger. Kommunen peger på at der i nogle områder vil være bilag IV arter som vil blive forstyrret af lerindvinding og at et interesseområde berører et natura 2000-område. Der er ikke foretaget en vurdering af bilag IV-arter ved udlæg af interesseområderne og der henvises til den kommunale sagsbehandling af råstofansøgninger. Området der er omfattet af natura 2000 beskyttelse udtages af interesseområderne. Kommunen påpeger at det vil lette deres sagsbehandling hvis 3-områder udtages af interesseområderne. Kommunen får en del ansøgninger på arealer med 3-områder der oftest ender med afslag, da det er svært ift. Naturbeskyttelsesloven at dispensere til fordel for ændring af velfungerende naturområder. Administration af 3 områder varetages i den kommunale sagsbehandling og er ikke en del af udpegningsgrundlaget for grave- og interesseområder. Når der generelt kan gives tilladelse til gravning af rødbrændende ler i det åbne land, foreslår kommunen at der indføres en undtagelsesbestemmelse i den kommende plan, således at Region Syddanmark ikke behøver at godkende gravetilladelserne i hvert enkelt tilfælde. Sønderborg Kommune ønsker at det præciseres i råstofplanen og synliggøres overfor teglværkerne at udlægningen af interesseområder ikke giver ret til gravetilladelser. En mulig løsning kunne være at udlægge flere egentlige graveområder for rødbrændende ler. RSD vil prøve at smidiggøre sagsbehandlingen i samtykkesager, men i henhold til vejledningen for råstofloven skal regionen altid høres i sager der ligger udenfor graveområder. RSD har ikke på nuværende tidspunkt ressourcer til at kortlægge rødbrændende lerforekomster som grundlag for at udpege egentlige graveområder. Kommunen bemærker at et mindre område ved Matzens Teglværk tilsyneladende ikke indgår i graveområdet for gulbrændende ler. Området medtages i graveområdet for gulbrændende ler. Kommunen anbefaler udlæg af det ansøgte graveområde ved Gammelgaard på Als. Området er miljøvurderet i bilag til planforslaget og medtages som forslag til graveområde. 4

5 Kommunen oplyser at Sønderborg Havn ophører som erhvervshavn og derfor ikke kan modtage sand, sten og grusmaterialer i fremtiden. I stedet opføres boliger på havneområdet. Der er planer på lang sigt om at udbygge Fynshav Havn som erhvervshavn til en dybde på 14m. På havnearealerne vil der være faciliteter der gør havnen egnet til at modtage sømaterialer og importerede materialer. RSD tager informationen til efterretning men peger på behovet for at losse sømaterialer og importerede materialer især på Als og i Sønderborg, hvor der er store afstande til nærmeste grusgrave. Aabenraa Kommune Aabenraa Kommune har fremsendt ideer og forslag til råstofplanen i december 2010 der blev drøftet nærmere på et teknikermøde i kommune den 6. maj Referat af mødet kan ses i sagen j.nr. 11/6301. Kommunen ønsker grusgravene i Kollund og Hønsnap udpeges som regionale graveområder med mindre udvidelser, hvilket vil medføre en betydelig nemmere administration af de to grusgrave. Samtidig vil det sikre en fortsat decentral forsyning af råstoffer til Als og Sønderborgområdet. Region Syddanmark foreslår de to grusgrave udlagt som graveområder med en mindre udvidelse ved Hønsnap på et areal der tidligere har været gravet. Det foreslåede udvidelse af området ved Kollund medtages ikke af landskabelige hensyn jævnfør miljøvurdering af forslaget. Kommunen stiller spørgsmålstegn ved en ansøgning til nyt graveområde ved Perbøl under henvisning til at Regionsrådet tidligere har afvist forslag til nye graveområder i Sønderjylland med den begrundelse at rummeligheden i de eksisterende områder er tilstrækkelig. Området ved Kliplev udlægges som graveområde som erstatning for det eksisterende graveområde ved Kliplev og trafikforbindelsen ad motorvejen til Sønderborg jævnfør miljøvurderingen af det ansøgte. Kommunen er betænkelig ved råstofgravning i Torp plantage på bagrund af en rapport om konsekvenserne for miljøprojektet for Hostrup Sø. Det ser dog ikke ud til at der bliver gravet foreløbig da ejeren, Naturstyrelsen, har påbegyndt tilplantning af Torp Plantage i henhold til skovloven. RSD foreslår at Torp Plantage bibeholdes som graveområde med henblik på en afvejning af råstof- og naturinteresserne i næste revision af råstofplanen. Råstofressourcerne i Torp Plantage udgør en væsentlig råstofreserve i Region Syddanmark. Tønder Kommune Forslag til graveområder blev drøftet på et teknikermøde i Tønder kommune den 3. maj Referat af mødet kan ses i sagen j.nr. 11/6301. Kommunen ønsker at der påbegyndes en proces vedr. udlægning af nye graveområder til klæg. På nuværende tidspunkt graves klæg ved diget til Rømø, og en del fragtes til den sydlige ende af kommunen, hvilket ikke er hensigtsmæssigt. Derfor ønskes et nyt graveområde tæt på Margretediget i syd. Det forudses at processen kan blive langvarig idet der skal speciel tilladelse til at planlægge i natura 2000 området. Kommunen ønsker en akutbestemmelse om klæggravning i Råstofplanen, således at det er muligt at grave klæg i tilfælde af digebrud ved stormflod. RSD henstiller til Naturstyrelsen at der findes en løsning på akut klæggravning ved digebrud. RSD afventer et forslag til et nyt klæggraveområde fra kommunen og vil derefter søge om en planlægningstilladelse. Når denne er i hus kan RSD lave et råstofplantillæg. Kommunen kan acceptere et nyt graveområde ved Skærbæk som ansøgt under særlig hensyntagen til de landskabelige interesser ved den nærliggende Ådal. Kommunen er betænkelig ved ansøgningen om nyt graveområde ved Rurup af landskabelige hensyn men anbefaler at forslaget sendes i høring. 5

6 Området ved Skærbæk udlægges som interesseområde med henblik på en afklaring af vejforholdene ved omlægning af rute 11 mens ansøgningen ved Rurup afvises under henvisning til de landskabelige interesser jævnfør miljøvurderinger af det ansøgte. Rømø Havn kan i begrænset omfang anvendes til losning af sømaterialer og knust granit. Kommunen er i gang med at forbedre faciliteterne på den eksisterende havn. Desuden arbejdes der på at få en planlægningstilladelse så havnen kan udvides. Det forudses at det bliver svært at få tilladelsen. Kommunen forudser dog at der kan blive problemer med støv og støj under losning i forhold til boligerne nær havnen. RSD tager informationen til efterretning. Haderslev Kommune Haderslev Kommune har fremsendt ideer og forslag i december 2010 og efterfølgende informationer af 2. april Kommunen foreslår at råstofgraven ved Oksenvad udlægges som graveområde med en lille udvidelse mod nord. Den resterende del af interesseområdet syd for Slevadvej ønskes udtaget. Råstofgraven ved Oksenvad udlægges som graveområde. Kommunen foreslår at graveområdet ved Mølby udtages af planen, både de færdiggravede arealer nord for Tingvadvej og områderne syd for vejen. RSD udtager de udgravede områder nord for Tingvadvej af råstofplanen. Kommunen foreslår eksisterende råstofgrave ved Hyrup, Enderupskov og ved Neder Jerstal udlagt som graveområder. RSD medtager områderne som graveområder. Esbjerg Kommune Esbjerg kommune har fremført idéer og forslag samt bemærkninger til nye forslag til graveområder på et teknikermøde den 5. maj Referat af mødet kan ses i sagen j.nr. 11/6301. Esbjerg Kommune foreslår at der gennemføres råstofkortlægning i kommunen. RSD har peget på mulige forekomster der bliver udlagt som interesseområder. RSD prioriterer kortlægning i Esbjerg Kommune højt på grund af den akutte mangel på råstoffer i området og opfordrer ansøgere til at undersøge de udpegede interesseområder og fremsætte forslag om graveområder i den kommende revision af råstofplanen eller som tillæg til planen. Kommunen ønsker generelt at der udlægges større arealer som graveområder med flere ejere så der bliver mere konkurrence om ressourcerne. Specielt området ved Hostrup der støder op til et graveområde i Varde kommune ønskes større. RSD ønsker ikke at udlægge arealer som graveområder uden der er dokumentation for råstofforekomster. Området ved Hostrup udvides med et lille areal mod øst med en eksisterende råstofgrav. Kommunen oplyser at vandværket ved Søndre Plantage nedlægges og der kan udlægges et større interesseområde omkring den nuværende råstofgrav. RSD afventer yderligere dokumentation og eventuelt kortlægning før der udlægges interesseområde ved Søndre Plantage. 6

7 Kommunen ønsker et kommuneplanlagt areal for klæggravning udlagt som graveområde. Der findes allerede en gravetilladelse til en del af området. Kommunen gør opmærksom på at der generelt er behov for en kortlægning af klægforekomsten. Det er især vigtigt i forhold til at igangsætning af nødgravning i tilfælde af at digerne gennembrydes ved stormflod. Kommunen ønsker et nyt graveområde udlagt i den sydlige ende af kommunen. RSD medtager det planlagte areal som interesseområde for klæg på baggrund af kommunens planlægning men afventer en nærmere kortlægning af klægforekomsterne, før området klan udlægges som graveområde. Seks områder er tidligere undersøgt i 2001 i et samarbejde mellem Ribe og Sønderjyllands Amter i forbindelse med udarbejdelse af VVM for nye klægområder. Disse områder vil ligeledes blive udlagt som interesseområder med henblik på beskyttelse af råstofforekomsterne. En nærmere planlægning af klægområderne, der ligger indenfor natura 2000 områder, forudsætter særlig planlægningstilladelse fra Miljøministeriet. Kommunen foreslår den nordlige del af det ansøgte til graveområde ved Tjæreborg, hvor der er mange gravhøje, udtaget af forslaget. RSD reviderer forslaget som kommunen foreslår jf. miljøvurderingen. Kommunen peger på at dele af forslaget til graveområde ved Skads er disponeret til bygge- og anlægsvirksomhed. Området revideres efter kommunens oplysninger jf. miljøvurderingen. Flere af de eksisterende grusgrave i kommunen udenfor graveområder ønskes medtaget som graveområder. RSD medtager eksisterende grusgrave som graveområder når der er fremsendt kort over områderne og hvis det er sandsynligt at de eksisterende gravetilladelser skal forlænges. Kommunen oplyser at der er god plads til losning af sømaterialer og importerede materialer på havnen i Esbjerg, og der vil være det i hele planperioden. RSD tager informationen til efterretning og peger på at Esbjerg Havn har en meget vigtig strategisk beliggenhed for råstofforsyningen i Region Syddanmark, herunder især sømaterialer fra Jyske Rev. Varde Kommune Varde kommune har fremsendt ideer og forslag til råstofplanen i december 2010 og drøftet konkrete forslag til graveområder på et teknikermøde den 11. maj Referat af mødet kan ses i sagen j.nr. 11/6301. Varde Kommune har fuld forståelse for at der udlægges nye områder til råstofindvinding, men ønsker samtidig at disse områder korresponderer med kommunens øvrige planlægning, herunder planlægning for vindmøller. Kommunen efterlyser grundig geologisk kortlægning af råstofferne før der udlægges nye graveområder. RSD er enig i at dokumentationen for råstofforekomster i det tidligere Ribe Amt er mangelfuld. RSD prioriterer kortlægning i Varde Kommune højt på grund af den akutte mangel på råstoffer i området og opfordrer ansøgere til at undersøge de udpegede interesseområder og fremsætte ansøgninger om graveområder i den kommende revision af råstofplanen eller som tillæg til råstofplanen. Kommunen ønsker et større graveområde ved Vibæk og Alslev end de foreslåede. Kommunen oplyser at en del af det eksisterende graveområde ved Alslev er færdiggravet. RSD medtager de foreslåede områder som interesseområder. RSD indskrænker ikke graveområdet idet der stadig findes restforekomster i graveområdet. 7

8 Kommunen kan ikke anbefale udvidelser af graveområdet ved Hesselmed af landskabelige hensyn og de nuværende graveområder ønskes afviklet så hurtigt som muligt. RSD medtager ikke det foreslåede område af landskabelige hensyn, jf. miljøvurdering af det ansøgte. To områder med gravetilladelser - ved Henne og Varde Søndre Plantage - ønskes udlagt som graveområder. RSD tager områderne med i forslaget til råstofplanen som graveområder. Både kommunen og indvinder ønsker det nuværende graveområde ved Bastrup flyttet mod nord og råstofinteresseområdet justeret. RSD justerer interesseområdet som anvist, men det eksisterende graveområde opretholdes idet der ikke er kortlagt nye områder ved Bastrup. Vejen Kommune Vejen kommune har fremsendt ideer og forslag til råstofplanen i januar I Vejen Kommune er der 6 graveområder med tilsammen 225 ha, hvoraf 50 ha er udnyttet. Der er imidlertid kun en reel restrummelighed på 64 ha, da graveområdet ved Klelund ikke vil blive udnyttet af de nuværende ejere. Kommunen efterlyser at hele kommunen undersøges for råstofinteresser. Kommunen ønsker at der hurtigst muligt udpeges nye råstofgraveområder i den vestlige del af kommunen, især ved Holsted. RSD har ikke modtaget ansøgninger til nye graveområder fra entreprenører eller lodsejere i kommunen. Der er dog vedtaget tillæg til råstofplanen for to nye graveområder ved Lunderskov og ved Brørup i RSD prioriterer kortlægning i Vejen Kommune højt på grund af den akutte mangel på råstoffer i området og opfordrer ansøgere til at undersøge de udpegede interesseområder og fremsætte ansøgninger om graveområder i den kommende revision af råstofplanen eller som tillæg til råstofplanen. Vejen kommune har 3 aktive grusgrave - matriklerne 4m & 4i Gjersing, 12i Veerst samt 74 & 394 Fæsted - som ønskes medtaget i forslaget som graveområder. RSD medtager grusgravene som graveområder. Kommunen har fremsendt forslag til arealer der bør udgå af interesseområder. RSD reviderer interesseområderne på baggrund af kommunens anvisninger. Kolding Kommune Kolding Kommune har fremsendt ideer og forslag til råstofplanen i december 2010, der blev drøftet nærmere på et teknikermøde med kommune den 28. april Referat af mødet kan ses i sagen j.nr. 11/6301. Kolding Kommune kan konstatere, at store dele af de råstofgraveområder der er udpeget i kommunen enten allerede er færdiggravede og efterbehandlede eller at der ikke fra råstofbranchen har været interesse for at igangsætte råstofindvinding i områderne. Råstofplanens arealudpegninger giver dermed et misvisende billede af de reelle muligheder for en lokal råstofforsyning indenfor planperioden. Kommunen skal derfor opfordre til, at der foretages en mere tilbundsgående analyse af forsyningssituationen inden der træffes endelig beslutning om at vælge forsyningsstrategi. For at opnå et retvisende billede af råstofressourcen har RSD i forbindelse med udarbejdelsen af Råstofplan 2012 vurderet restforekomster i allerede udlagte graveområder. På baggrund af kommunernes oplysninger 8

9 udtages færdiggravede områder af råstofplanen. At der i de seneste år ikke er entreprenører der har udvist interesse for at grave i et udlagt graveområde giver ikke i sig selv anledning til at området udtages af planen. Det er Kolding Kommunes opfattelse at særligt grundvandstruende aktiviteter som udgangspunkt ikke må placeres indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) eller indvindingsoplande til almene vandværker ifølge den statslige Vandplan. Dette kræver, at der for arealer til råstofindvinding både graveområder og råstofinteresseområder bør foretages en geologisk og hydrologisk kortlægning, der afdækker forhold omkring grundvandets naturlige beskyttelse. Kortlægningen bør desuden klarlægge om områderne reelt indeholder gode råstofforekomster. Kolding Kommune gjorde i forbindelse med udarbejdelsen af Råstofplan 2008 indsigelse mod udpegningen interesseområder ved henholdsvis Dollerup, Lejrskov, Gelballe og Almind. Det er fortsat Kolding Kommunes vurdering at disse områder bør udgå af hensyn til drikkevandsinteresser. RSD er enig i at der skal gennemføres kortlægning af både grundvandsforhold og råstofforekomster inden der tages stilling til råstofindvinding i OSD. Råstofinteresseområderne har til formål at beskytte mulige råstofforekomster i forhold til anden planlægning. De angiver blot en ensidig interesse der ikke er undersøgt nærmere og som ikke er afvejet i forhold til andre interesser. Interesseområderne giver ikke særlige muligheder for at søge indvindingstilladelser. RSD vil vurdere den konkrete sag, hvis kommunen ønsker at udføre planlægning i interesseområder. Kommunen bemærker at der ikke har været interesse fra råstofbranchen til graveområdet ved Dollerup (Slotsbanke), der blev udlagt i Råstofplan RSD fastholder graveområdet som en fremtidig reserve. Kommunen anbefaler at regionen gør rede for hvilke forudsætninger der ligger til grund for udpegning af råstofområder med hensyn til den fremtidige anvendelse i henhold til Naturklagenævnets afgørelse af 9. marts I udpegningen af bl.a. graveområder i OSD indgår forudsætninger i miljøvurderingerne om efterbehandling af tidligere landbrugsarealer til naturområder og ekstensivt jordbrug. Kommunen har fremsendt kortbilag der viser arealer der er færdiggravet og efterbehandlet ved Almind, Seest, Lunderskov og Vester Nebel. RSD reviderer graveområderne i overensstemmelse med kommunens oplysninger, således at efterbehandlede områder udtages af graveområderne. Kommunen er betænkelig ved det ansøgte graveområde mellem Viuf og Almind af hensyn til trafikbetjening, nærliggende byområder og uafklarede forhold omkring flytning af vandværkernes oplande. RSD vurderer at råstofforekomsterne mellem Viuf og Almind har en mægtighed og kvalitet der betyder at området bør fastholdes som interesseområde og en råstofreserve på lang sigt. Miljøvurdering af området viser, at der er mange modstridende interesser der gør sig gældende ved eventuel råstofindvinding mellem Almind og Viuf. Kørsel med tung trafik på det eksisterende vejnet vil påføre de to bysamfund store trafikgener, og der er behov for etablering af ny udkørsel til landevejen øst om byerne. Der er landskabelige interesser og byudviklingsinteresser. Området er omfattet af indvindingsoplande til vandværker og generelle beskyttelsesinteresser for drikkevand (OSD). Naturstyrelsen, Ribe er i gang med grundvandskortlægning for området der eventuelt kan føre til at kildepladserne til Viuf og Almind Vandværker ændres. Indtil dette er afklaret foreslår RSD at interesseområdet ved Almind fastholdes med henblik på stillingtagen til afgrænsning af et eventuelt graveområde i den næste revision af råstofplanen. Det betyder at råstofinteressen skal indgå som en forudsætning for den kommende planlægning af vandforsyning, byudvikling og trafikplanlægning for området. 9

10 Kommunen peger på de landskabelige interesser i ådalen der støder op til det ansøgte graveområde ved Vester Nebel. Området medtages ikke som graveområde jf. miljøvurdering af området. Kommunen peger på dårlige tilkørselsforhold omkring det ansøgte graveområde ved Fovslet. RSD udlægger området som interesseområde med henblik på bedre undersøgelser af råstofforekomsten og løsning af de trafikale forhold jf. miljøvurdering af området. Havnedirektør Hans Jørgen Bøgesø har overfor RSD bekræftet at der på Kolding Havn er plads til at lande sand, grus og stenmaterialer. Havnen vil sikre at der også er plads i fremtiden. RSD tager informationen til efterretning og peger på at Kolding Havn har en meget vigtig strategisk beliggenhed for råstofforsyningen med kvalitetsmaterialer i Trekantområdet. Vejle Kommune Vejle kommune har fremsendt ideer og forslag til råstofplanen i december RSD har været i dialog med kommunen om de konkrete forslag til graveområder på et teknikermøde den 8. juni Referat af mødet kan ses i sagen j.nr. 11/6301. Vejle Kommune har stor interesse i at der kan tilvejebringes de nødvendige råstoffer til at sikre en fortsat byvækst og udbygning af infrastrukturen. Vejle rummer samtidig store og væsentlige naturområder og grundvandsressourcer, som kan være i interessekonflikt med udnyttelsen af råstoffer. Kommunen ønsker en udvikling styret af overordnet bæredygtighed, der tager hensyn til både behov og interesser. Kommunen peger især på interessemodsætningen mellem udpegning af store fleksible interesseområder til råstofindvinding i mange år, og lokalbefolkningens ønsker om at råstofferne hurtigst muligt bliver udgravet. Kommunen opfordrer Regionen til dialog, så der ikke opstår konflikter mellem råstofplanlægningen og Kommunens planer. RSD tager kommunens bemærkninger til efterretning og søger at udlægge de områder der skal udgraves først som graveområder og områder der skal udnyttes senere som interesseområder. Kommunen ønsker at råstofgravning i forbindelse med naturgenopretningsprojekter betragtes som et ganske særligt tilfælde, der kan meddeles tilladelse til udenfor graveområder. Kommunen anbefaler udlæg af graveområde ved Rostrup i relation til etablering af et VMP-II projekt for Rostrup Mose. RSD udlægger området som graveområde mens en større del af det ansøgte udlægges som interesseområde jf. miljøvurdering af området. Vejle kommune kan ikke anbefale ansøgninger til graveområder øst for Sødover graveområde under hensyn til de uoplyste forhold omkring grundvandskortlægning og forventede ændringer i indvindingsoplandene for vandforsyning. RSD er enig med kommunen i at grundvandskortlægningen skal gennemføres, før der kan tages stilling til nye graveområder øst for Sødover. Området fastholdes som interesseområde. Et mindre område vest for graveområdet ved Sødover med en mindre indskrænkning anbefales til færdiggravning. Graveområdet udvides med 4 ha som anbefalet. Kommunen og RSD er enige om at et forslag til graveområde ved Hornstrup ikke kan fremmes af hensyn til væsentlige landskabelige interesser. Forslaget medtages ikke som graveområde 10

11 Kommunen foreslår generelt at arealer med gældende gravetilladelser udenfor graveområder udlægges som graveområder i råstofplanen af hensyn til den kommunale administration af råstoftilladelser. Kommunen ønsker at den eksisterende råstofgrav ved Ulkindvej medtages som graveområde. RSD medtager området som foreslået. Kommunen oplyser at der fortsat skal være erhvervshavn i Vejle hvor der kan indlosses sand sten og grus. Den nuværende plan for havnen peger på at der skal være boliger på den nordlige del af havnen, mens den sydlige del skal anvendes til erhverv. RSD tager informationen til efterretning og peger på at Vejle Havn har en meget vigtig strategisk beliggenhed for råstofforsyningen med kvalitetsmaterialer i trekantområdet. Billund Kommune Billund Kommune har ikke fremsendt bemærkninger i foroffentlighedsfasen. På baggrund af tidligere råstofsager udlægger en eksisterende råstofgrav ved Fruens Banke som graveområde. Odense kommune Odense kommune har fremsendt ideer og forslag til råstofplanen i december RSD har været i dialog med kommunen om de konkrete forslag til graveområder på et teknikermøde den 16.maj Referat af mødet kan ses i sagen j.nr. 11/6301. Odense Kommune anerkender målet om en bæredygtig råstofudnyttelse, som er i overensstemmelse med kommunens Miljøpolitik. Men kommunen opfordrer samtidig Region Syddanmark til ved udlæg af nye graveområder at tage hensyn til Odense Kommunes størrelse og relativt lille areal udenfor bymæssig bebyggelse, som i mange tilfælde giver en ikke uvæsentlig interessekonflikt i forhold til anden benyttelse eller beskyttelse. Regionen opfordres til at se på Fyn som en helhed, og i sin vurdering medtage, at Odense som den største by på Fyn, ikke må indskrænkes i sine udviklingsmuligheder. Det er derfor vigtigt at udlæg af eventuelt nye graveområder sker i tæt dialog med kommunen, og at kommunen inddrages meget tidligt i planforløbet. Bæredygtigheden i form af lokal råstofgravning bør ikke ske på bekostning af andre ligeså vigtige hensyn. Odense Kommune er i gang med at udarbejde et tematillæg til kommuneplanen om det åbne land. På grund af den igangværende proces med tematillægget kan det ikke udelukkes, at Odense Kommune vil have yderligere bemærkninger når udkast til råstofplanen senere sendes i egentlig høring. Kommunen forespørger om mulighederne for at stille krav til at graveområderne udnyttes fuldstændigt ad én omgang. Kommunen forventer at der fortsat vil være god plads til stenmaterialer på Lindøterminalen. Derimod forventes denne type af aktiviteter på Odense Havn at give anledning til konflikt med anvendelsen af havnearealerne til bl.a. boligformål. Region Syddanmark tager de generelle bemærkninger til efterretning og hæfter sig især ved at kommunen anbefaler havnearealer til modtagelse af råstoffer med skib som kan bidrage til råstofforsyningen på Fyn. RSD mener ikke at der er lovhjemmel til at stille krav om tidsfølgen for udnyttelse af graveområder i råstofplanen. Odense kommune har ingen indvendinger imod at der sker en mindre udvidelse af graveområdet ved Davinde og har en række bemærkninger, der fortrinsvis vedrører den efterfølgende sagsbehandling af en konkret ansøgning. Desuden anbefaler kommunen en udvidelse af graveområdet ved Tarup med et areal der omfatter en eksisterende råstofgrav. 11

12 RSD indarbejder de nævnte ændringer i råstofplanen. Kommunen ønsker et en del af graveområdet ved Birkum udtaget da det er færdiggravet. Området udtages ikke på det foreliggende grundlag, idet der muligvis findes restforekomster. Kommunen ønsker interesseområder for rødbrændende ler udtaget af planen. Områderne ligger i nationale geologiske interesseområder og er delvist dækket af eksisterende skov. RSD opretholder interesseområderne som en arealreservation på meget lang sigt og en eventuel udnyttelse som en integreret del af den fremtidige skovdrift. Odense Kommune har den 1. juli 2011 anmodet om at få del af graveområdet Tarup-Davinde udtaget. Arealet ønskes udtaget med henblik på planlægning til andet formål. Baggrunden er at ejeren af nabogrunden ønsker at overtage arealet fra den nuværende ejer, Nymølle Stenindustrier, for at sikre fremtidig udviklingsmulighed for virksomhed på dennes ejendom. Nymølle Stenindustrier har fremsendt en erklæring om at man ikke vil modsætte sig at arealet udtages af graveområdet. Der er ikke fremsendt nye oplysninger om råstofforekomsten på arealet, og på det foreliggende grundlag finder Region Syddanmark at området bør fastholdes. Svendborg Kommune Svendborg kommune har fremsendt ideer og forslag til råstofplanen i december RSD har været i dialog med kommunen om de konkrete forslag til graveområder på et teknikermøde den 31.maj Referat af mødet kan ses i sagen j.nr. 11/6301. Svendborg Kommune varetager desuden råstofinteresserne på Ærø. Svendborg Kommune mener, at regionen så vidt muligt skal tilstræbe en selvforsyning med råstoffer indenfor de enkelte kommuner. Det er den miljørigtige og bæredygtige løsning, men der skal tages vidtgående hensyn til natur- og landskabsinteresserne. Kommunen bakker op om, at regionen fortsætter med at lægge graveområder ud, der er så store, at de dækker 24 år behov for råstoffer. Som regionen selv påpeger, skal monopol så vidt muligt undgås. Kommunen mener at udpegningen af arealer, hvor der reelt ikke er mulighed for råstofindvinding, er uhensigtsmæssigt og udhuler planens gennemslagskraft. Svendborg Kommune opfordrer derfor Region Syddanmark til at gennemgå de udpegede interesse- og graveområder, og som minimum udtage bymæssige bebyggelser af kortlægningen. Kommunen indstiller, at Knarreborg Mølle Camping og arealerne med store natur- og landskabsværdier tages ud af grave- og interesseområdet. Kommunen mener, at der ikke bør gives tilladelse til at indvinde bentonit indenfor Bjerreby Vandværks indvindingsopland før, at der er foretaget en nærmere undersøgelse af grundvandsforholdene. To mindre områder i interesseområder ønskes udtaget. Region Syddanmark tager de generelle bemærkninger til efterretning. Interesseområderne er en ensidig tilkendegivelse af mulige råstofforekomster og afvejning i forhold til andre interesser sker først hvis områderne udlægges som graveområder og herunder miljøvurderes i en senere revision af råstofplanen. Kommunen spørger om regionen har prioriteret rækkefølgen i udnyttelsen af lerinteresseområderne. Udlæg af lerinteresseområder er alene en planlægningsmæssig beskyttelse. RSD justerer områderne i forhold til bebyggelse m.v. Kommunen ønsker interesseområdet ved Ballen syd for Ollerup udlagt som graveområde, da der kun er en aktiv råstofgrav nær Svendborg. 12

13 Den foreliggende kortlægning af området viser at råstofferne er finkornede og kun er egnede til betonsand. Området kan derfor ikke supplere råstofgrave med grove anlægsmaterialer og opretholdes derfor som interesseområde. Omkring forslaget til graveområde ved Højes Dong peger Kommunen på problemer vedrørende trafik på de smalle veje i området og behovet for at bevare et levende hegn. RSD foreslår området udlagt som graveområde og henviser problemerne med trafik og hegn til den konkrete sagsbehandling i kommunen. Kommunen stiller spørgsmål ved interesseområderne ved Ellekær og Kirkeby Sand. RSD opretholder områderne som interesseområder på baggrund af tidligere kortlægning i Fyns Amt. Kommunen ønsker de eksisterende grusgrave på Ærø udlagt som graveområder bortset fra grusgraven ved Hønsehavevej. RSD foreslår gravene som graveområder i råstofplanen. Kommunen peger på interessekonflikt mellem campingpladsen ved Lundeborg og råstofområdet for kvartssand. RSD finder ikke at campingpladsen er til hinder for senere råstofindvinding og opretholder grave- og interesseområdet som en ressourcebeskyttelse på lang sigt. Kommunen oplyser at der er plads på havnen til losning af sømaterialer og knust granit. Hvis der vises interesse, kan havnen arbejde hen mod at etablere egentlige oplagspladser. Men havnen står ved en skillevej hvor det skal besluttes om der udelukkende skal satses på turisme og boliger eller om der fortsat skal være en aktiv erhvervshavn. Kommunen spørger til om RSD inddrager havnemulighederne i råstofplanen, eksempelvis ved at angive en mængde råstoffer der forventes sejlet til havnen. RSD beskriver hvor stor en mængde råstoffer der forventes at komme fra import og søterritoriet til enkelte havne, baseret på opgørelser fra de seneste år. RSD medtager desuden oplysningerne om hvilke havne det fortsat er muligt at anvende til losning af råstoffer. Hvis det viser sig at der bliver mangel på råstoffer, kan sømaterialer og importerede materialer dog blive en forudsætning for at råstofplanen kan dække behovet for materialer i de kommende 24 år. Assens Kommune Assens kommune har fremsendt ideer og forslag til råstofplanen i december RSD har været i dialog med kommunen om de konkrete forslag til graveområder på et teknikermøde den 21. juni Referat af mødet kan ses i sagen j.nr. 11/6301. Assens Kommune vil forsøge at opfylde målet om lokal forsyning af råstoffer, men mener dog, at det kan være nødvendigt at hente råstofferne fra andre områder i regionen end Fyn på grund af de forskellige interesser, der er i området. Kommunen vægter naturen højt og ønsker som udgangspunkt ikke at give tilladelse til indvinding af råstoffer på arealer med store naturmæssige interesser. Endvidere mener kommunen ikke, at det er absolut nødvendigt at sikre råstoffer i en periode på 24 år frem i de enkelte delområder, men alene i regionen som helhed. Der kan ske stor udvikling af indvindingsteknikker og bearbejdningsteknikker indenfor 24 år, således det bliver muligt at udnytte råstofressourcen endnu bedre. Assens Kommune støtter Regionsrådets strategi for råstofplan 2008, hvor det fremgår at: Regionsrådet vil undersøge mulighederne for at den fremtidige råstofforsyning i højere grad sker med sømaterialer og importeret granit.. I den forbindelse ser kommunen på den private Assens Havn som et havneareal med potentiale for losning af råstoffer. Der er formentlig ikke mulighed for en egentlig oplagsplads. Losning af materialer vil forudsætte at støjgrænser ved nærliggende boliger kan overholdes. 13

14 Assens Kommune opfordrer Regionen til nøje at overveje udpegninger af interesseområder for sand, sten og grus. I interesseområder skal der pr. definition ske en nærmere kortlægning og arealafvejning. Det mener kommunen ikke, er retfærdigt for borgerne, da det kan vise sig at de ulemper for beboere der følger med udlægningen af et interesseområde kan vise sig unødvendige, hvis det senere konstateres at der ikke er råstoffer i området. Assens Kommune ser frem til at modtage konkrete forslag til graveområder. Region Syddanmark tager de generelle bemærkninger til efterretning og hæfter sig især ved at kommunens bemærkninger om havnearealer til modtagelse af råstoffer med skib som kan bidrage til råstofforsyningen på Vestfyn. Interesseområderne har til formål at beskytte mulige råstofforekomster og i tilfælde af at der planlægges anden arealanvendelse, der hindrer råstofindvinding, vil Regionsrådet tage stilling til om råstofferne skal udnyttes. RSD oplyser at det kan forudses at der kan blive knapt med ressourcer på Fyn. Derfor kan det blive nødvendigt at udlægge et eller flere af de af RSD foreslåede områder med mulige råstofforekomster som interesseområder. Kommunen har ingen indvendinger mod ansøgning til graveområde ved Aalsbo, men peger på landskabsinteresserne i området og en mulig efterbehandling til naturskov. RSD foreslår området som graveområde, jf. miljøvurdering af det ansøgte Kommunen har ingen indvendinger mod ansøgningen til graveområde ved Andebølle, men peger på mulighederne for at forbedre naturtilstanden i området ved efterbehandling af en grusgrav. RSD afviser området som graveområde under henvisning til de landskabelige interesser, jf. miljøvurdering af det ansøgte. Kommunen har ingen indvendinger mod ansøgningen til graveområde ved Trunderup, men peger på beskyttelse af eksisterende naturtyper og mulighederne for at forbedre naturtilstanden i området ved efterbehandling af grusgrave. RSD foreslår et nyt område ved Trunderup som graveområde, jf. miljøvurdering af det ansøgte. Kommunen har ingen indvendinger imod ansøgningen til graveområde ved Brylle, men peger på risiko for tørlægning af nærliggende vandløb og moseområder. RSD foreslår området som graveområde, jf. miljøvurdering af det ansøgte. Middelfart Kommune RSD har været i dialog med kommunen om de konkrete forslag til graveområder på et teknikermøde den 9. maj Referat af mødet kan ses i sagen j.nr. 11/6301. Middelfart Kommune bemærker at målet om lokal forsyning i 4 delområder i regionen ikke er hensigtsmæssigt, idet man alligevel ikke kan styre hvor i regionen de gravede råstoffer anvendes og da der samlet set i regionen er overskud af råstoffer. Afsætning af råstoffer beror på udbud og efterspørgsel hvor transportomkostninger er en væsentlig del af prisgrundlaget. Det er derfor fortsat Regionens mål at råstofgrave kan forsyne bygge- og anlægsaktiviteter i de fire delområder, også med det formål at minimere trafikbelastningen på det overordnede vejnet. Kommunen peger på de mange interessemodsætninger i ansøgningen til graveområde i Håre Bjerge, herunder at området er udpeget som værdifuldt landskab og kulturhistorisk interesseområde med højryggede agre. Kommunen peger på risiko for grundvandssænkning i en nærliggende mose. Desuden mener kommunen at de potentielle muligheder for at skabe værdifulde hede- og naturskovsarealer i sammenhæng med de omgivende landskaber forringes og erstattes af en anden type natur ved efterbehandling af området, f.eks. til søer og vådområder. 14

15 RSD finder er det ansøgte udgør en væsentlig ressource til forsyning af især Vestfyn, men afviser det ansøgte under henvisning til de kulturhistoriske interesser jf. miljøvurdering af det ansøgte. Kommunen har ingen indvendinger mod forslaget til graveområde ved Køstrup under forudsætning af at et naturområde og en mose vest for området ikke påvirkes. RSD foreslår området udlagt som graveområde, jf. miljøvurdering af det ansøgte. Kommunen peger på interessemodsætninger med byudvikling og beskyttet natur i et forslag til interesseområde ved Stavrby. RSD foreslår området udlagt som interesseområde med mindre justeringer med henblik på råstofundersøgelser og interesseafvejning i en senere revision af råstofplanen. Kommunen peger på interessemodsætninger med byudvikling i et forslag til interesseområde ved Kauslunde. RSD undlader at tage området med i råstofplanen, da forekomsten er dårligt dokumenteret og spredt og da området ikke er ret stort. Kommunen oplyser at ABB-havnen på nuværende tidspunkt bl.a. anvendes til sortering af sømaterialer. Kommunen forventer at der fortsat vil være plads på Middelfart Havn til losning af sten-materialer, men forudser at der kan blive problemer i forhold til klager over støv og støj. RSD tager informationen til efterretning og peger på at Middelfart Havn har en meget vigtig strategisk beliggenhed for råstofforsyningen på Vestfyn som alternativ til forsyningen med landmaterialer, som der er stor knaphed på i nærheden af Middelfart. Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune har fremsendt ideer og forslag til råstofplanen i december RSD har været i dialog med kommunen om de konkrete forslag til graveområder på et teknikermøde den 27.maj Referat af mødet kan ses i sagen j.nr. 11/6301. Kommunen gør opmærksom på det uheldige ved at udpege råstofinteresseområder som kan signalere overfor omverdenen at der her kan forventes udlagt råstofgraveområder. Det kan påvirke ejendomspriser og føre til at der bekostes yderligere råstofundersøgelser i områder hvor der af hensyn til andre interesser ikke kan udlægges graveområder. Kommunen anbefaler således at interesseområderne ved Hågerup og Svanninge udtages af planen begrundet i landskabelige og naturmæssige interesser. Øvrige interesseområder bør gennemgås nærmere i den kommende planperiode. RSD er forpligtet på at udlægge råstofinteresseområder i henhold til råstofloven. Der er tale om en ensidig beskyttelse af mulige råstofforekomster i forhold til anden planlægning. Områderne giver ikke lodsejerne rettigheder til indvinding ud over hvad der gælder generelt for det åbne land. RSD har set nærmere på de eksisterende interesseområder og tager de af dem ud af råstofplanen, hvor der ikke er tilstrækkelig dokumentation for råstofforekomster. RSD prøver i den sammenhæng at tage højde for kommunens bemærkninger. Desuden foreslår RSD enkelte nye interesseområder hvor der er kortlagt mulige råstofforekomster. Kommunen er betænkelig ved ansøgninge til graveområde ved Allerup på grund af dårlige vejforhold, landskabelige interesser og private vandboringer. RSD foreslår et område ved Allerup som graveområde og medtager bemærkningerne i miljøvurderingen. Den eneste grav i kommunen der ligger uden for graveområderne er graven i Sallinge Ås. 15

16 RSD medtager ikke området som graveområde på grund af de landskabelige interesser og beliggenheden ved Sallinge Ås. Kommunen forventer at der fortsat vil være god plads til losning af grus- og stenmaterialer på Faaborg Havn. RSD tager oplysningen til efterretning. Nordfyns Kommune RSD har været i dialog med kommunen om de konkrete forslag til graveområder på et teknikermøde den 14. juni Referat af mødet kan ses i sagen j.nr. 11/6301. Kommunen anbefaler at den vestlige del af det foreslåede graveområde ved Gyngstrup ikke medtages på grund af mange diger i området. RSD justerer forslaget på baggrund af kommunens oplysninger, jf. miljøvurdering af det ansøgte. En eksisterende grav i det åbne land (ved Møllevej 66) er næsten færdig-gravet og ønskes ikke udlagt som graveområde. Dele af graveområdet ved Melby er færdiggravet. RSD tager oplysningen til efterretning. Kommunen oplyser at det ikke kan forventes at der er mulighed for losning af sømaterialer og knust granit på Bogense Havn. Dels er der ikke større oplagspladser, og dels satser havnen på lystsejlads som sin primære aktivitet. Bogense Havns position som attraktiv marina er ikke forenelig med de aktiviteter der følger med indskibning af råstoffer. RSD tager oplysningen til efterretning. Regionen har ikke modtaget ansøgninger om graveområder eller bemærkninger fra Fredericia Kommune, Nyborg Kommune, Kerteminde Kommune eller Langeland Kommune. 16

Kommuneplantillæg nr. 13

Kommuneplantillæg nr. 13 Kommuneplantillæg nr. 13 til 6.B.07 Boligområde, Birkende juni 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Indhold Kommuneplantillæg

Læs mere

STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland

STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland Siden regionens første råstofplan blev vedtaget har der været et markant fald i indvindingen af råstoffer på land og det er nu på niveau med indvindingen

Læs mere

Region Nordjylland vurdering/indstilling:

Region Nordjylland vurdering/indstilling: B 138 Vesthimmerlands Kommune Region Nordjylland har i brev dateret 18. maj 2011 indkaldt ideer og forlag vedr. anvendelse af interesse området ved Blære. Dette medfører ikke nye bemærkninger fra Vesthimmerlands

Læs mere

Råstofredegørelse. Råstofplan 2016. Region Midtjylland. Har vi brug for en ny råstofplan? Region Midtjylland. Regional Udvikling

Råstofredegørelse. Råstofplan 2016. Region Midtjylland. Har vi brug for en ny råstofplan? Region Midtjylland. Regional Udvikling Råstofredegørelse Råstofplan 2016 Region Midtjylland Har vi brug for en ny råstofplan? Høringsperioden løber fra 5. februar 10. april 2015 Region Midtjylland Regional Udvikling Miljø Udgiver: Afdeling:

Læs mere

Kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding

Kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding KODEKS FOR GODT NABOSKAB VED RÅSTOFINDVINDING Kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding Råstofindvinding løser et samfundsmæssigt behov for sand, grus, sten, kalk og ler til bl.a. byggeri og vejanlæg.

Læs mere

Oplæg til debat om Råstofplan 2012. Redegørelse om revision af Råstofplan 2008

Oplæg til debat om Råstofplan 2012. Redegørelse om revision af Råstofplan 2008 Oplæg til debat om Råstofplan 2012 Redegørelse om revision af Råstofplan 2008 Indhold Forord............................................... 3 Planprocessen.......................................... 5 Del

Læs mere

Hvidbog for Sorø Kommune 7. november 2012

Hvidbog for Sorø Kommune 7. november 2012 Hvidbog for Sorø Kommune 7. november 2012 over indsigelser og bemærkninger for 2. offentlige høring af forslag til Råstofplan for Region Sjælland 2012-2023 Indhold Indstilling til beslutning Hvidbogen

Læs mere

Råstofplan 2008 Region Nordjylland

Råstofplan 2008 Region Nordjylland Råstofplan 2008 Region Nordjylland 2 RÅSTOFPLAN 2008 - REGIONAL UDVIKLING Forord RÅSTOFUDVIKLING 2008 - REGION NORDJYLLAND Udgivet december 2008 af: Regional Udvikling Plan, Miljø og Infrastruktur Region

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

Hvidbog for Redegørelse for revision af Råstofplan 2012 og idéoplæg for Råstofplan 2016

Hvidbog for Redegørelse for revision af Råstofplan 2012 og idéoplæg for Råstofplan 2016 Hvidbog for Redegørelse for revision af Råstofplan 2012 og idéoplæg for Råstofplan 2016 Maj 2015 De indsendte høringssvar findes på nedenstående link: http://rh.viewer.dkplan.niras.dk/responsive/index

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet opretholder Region Midtjyllands vedtagelse af Råstofplan 2012.

Natur- og Miljøklagenævnet opretholder Region Midtjyllands vedtagelse af Råstofplan 2012. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2013 J.nr.: NMK-220-00058 Ref.: KBP AFGØRELSE i sag om vedtagelse af Råstofplan 2012 for Region Midtjylland

Læs mere

Xx Kommune - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer

Xx Kommune - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer Xx - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer Svarene indlægges i Internetløsningen (hvis den ikke er klar, sendes skemaet elektronisk til Miljøcenter Odense) Amt 1 Regionplandokument 2

Læs mere

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014 Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering 01.02.00-K04-1-14 Notat - scoping Dato: 17-09-2014 Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold der

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

Afslag på at tilføre jord til [ ] Grusgrav på matr.nr. [ ] Århus Amt

Afslag på at tilføre jord til [ ] Grusgrav på matr.nr. [ ] Århus Amt «Efternavn» «Firma» «Adresselinje1» «Adresselinje2» «Postnummer» «By» Jordforureningskontoret Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/03-0007 Ref.: KAJ/14 Den 22. januar 2004 Afslag på at tilføre

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag til Råstofplan 2012 Redegørelse om revision af Råstofplan 2008

Indkaldelse af idéer og forslag til Råstofplan 2012 Redegørelse om revision af Råstofplan 2008 Til råstofindvindere i Region Nordjylland Organisationer Kommuner i Region Nordjylland Statslige myndigheder Følgegruppen om Råstofplan 2012 Regionsrådet Indkaldelse af idéer og forslag til Råstofplan

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg nr. 5.017 for boliger i Vestbjerg K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 28. september 2015

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Sammenskrivning af indsigelser med svar. Hvidbog til Tillæg nr. 8 til Regionplan 2001-2013 Råstofplanlægning

Sammenskrivning af indsigelser med svar. Hvidbog til Tillæg nr. 8 til Regionplan 2001-2013 Råstofplanlægning Sammenskrivning af indsigelser med svar Hvidbog til Tillæg nr. 8 til Regionplan 2001-2013 Råstofplanlægning Storstrøms Amt 2004 1 1. Hans Andersen, Uglehøjvej, Næstved. Foreslår udvidelse af råstofarealet

Læs mere

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt Kim og Martine Holm Andersen Hærvejen 7 6500 Vojens Haderslev Kommune Erhverv- og Borgerservice Plan- og ejendomsudvikling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 22 34 post@haderslev.dk

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 RIDECENTER PÅ ASMINDRUPVEJ, VIPPERØD VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Kommuneplan llæg nr. 10 l Kommuneplan 2013-25 - Ridecenter på Asmindrupvej, Vipperød REDEGØRELSE

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Råstofplan for Region Sjælland 2012 2023

Råstofplan for Region Sjælland 2012 2023 Råstofplan for Region Sjælland 2012 2023 FORSLAG Høring 16. januar 2012-19. marts 2012 En miljømæssig og økonomisk bæredygtig råstofplan Regionsrådet vil med en revidering af den gældende råstofplan medvirke

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) V E D T Æ G T E R for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted p. 3 2 Formål p. 3 3 Foreningsmedlemmer p. 3

Læs mere

Vindmølleplanlægning A-Z. Køge Bugt. Proces, Potentialer & Barrierer. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet

Vindmølleplanlægning A-Z. Køge Bugt. Proces, Potentialer & Barrierer. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmølleplanlægning A-Z Proces, Potentialer & Barrierer Køge Bugt 5. september 2011 Cand.Scient Joachim Holten Palvig Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmølleplanlægning - resort Havvindmøller

Læs mere

Koncern Miljø 2012. Region Hovedstaden Koncern Miljø HVIDBOG

Koncern Miljø 2012. Region Hovedstaden Koncern Miljø HVIDBOG Koncern Miljø 2012 Region Hovedstaden Koncern Miljø HVIDBOG Vurdering af bemærkninger til miljøscreeninger RÅSTOFPLAN 2012 Indhold Indledning 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 18 20 21 22 24 Indledning Graveområde

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Januar 2014 Forord I Region Syddanmark arbejder vi målrettet på at beskytte grundvandet,

Læs mere

Gorrissen Federspiel Kirkegaard har i brev af 5. oktober 2006 fastholdt ansøgningerne.

Gorrissen Federspiel Kirkegaard har i brev af 5. oktober 2006 fastholdt ansøgningerne. Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Landsplanområdet J.nr. SNS-7322-00443/-00444/- 00445 Ref. pen Den 8. marts 2007 Ansøgninger om indvindingstilladelse i tidligere

Læs mere

Dispensation til modtagelse af uforurenet jord i råstofgrav på del af matr.nr. 14s og 7a Davinde By, Davinde indtil 31. december 2012.

Dispensation til modtagelse af uforurenet jord i råstofgrav på del af matr.nr. 14s og 7a Davinde By, Davinde indtil 31. december 2012. Nymølle Stenindustrier A/S Hovedgaden 539 2640 Hedehusene Att.: Kent Grimm Thornberg Jordforureningsafdelingen Kontaktperson: Jytte Høimark E-mail:Jytte.Hoeimark@regionsyddanmark.dk Direkte tlf.: 76631956

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

Flytning af råstofopgave fra kommuner til regioner

Flytning af råstofopgave fra kommuner til regioner Flytning af råstofopgave fra kommuner til regioner overdragelse og fremtidigt samarbejde 20. og 21. maj 2014 Natur- og miljøkonference Odense Disposition Baggrund Resultat af forhandlinger Clean cut 1.juli

Læs mere

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES ADVOKATFIRMA RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 14 11 HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED

Læs mere

Kommuneplan 2009 - Introduktion

Kommuneplan 2009 - Introduktion Kommuneplan 2009 - Introduktion Disposition: Forudsætninger for kommuneplanen Trekantområdets planstrategi og hovedstruktur Koldings egen strategi og hovedstruktur Områdeplanlægning Udviklingsperspektiver

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup Bo Grüner Rørkærvej 3 5771 Stenstrup Sendt med email: bo@gkgh.dk Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 Tilladelse til og VVM-screening af etablering

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01281 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

ETABLERING AF OPLEVELSESPARKEN DANFOSS UNIVERSE I NORDBORG KOMMUNE

ETABLERING AF OPLEVELSESPARKEN DANFOSS UNIVERSE I NORDBORG KOMMUNE ETABLERING AF OPLEVELSESPARKEN DANFOSS UNIVERSE I NORDBORG KOMMUNE Tillæg nr. 11 til REGIONPLAN 2001-2012 Amtsrådet 1 Tillæg nr. 11 til Regionplan 2001-2012 vedr. Etablering af oplevelsesparken Danfoss

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LE 6.3 ved Femhøj Offentligt fremlagt i perioden den xxxx til og med den xxxx Rammeområde

Læs mere

Opdateret bilag 14 Ressourceopgørelse inden for forsyningsgrupperne

Opdateret bilag 14 Ressourceopgørelse inden for forsyningsgrupperne Opdateret bilag 14 Ressourceopgørelse inden for forsyningsgrupperne Vandforsyningsplanens bilag 14 skal løbende opdateres og godkendes af Miljø- og Energiudvalget én gang årligt, svarende til proceduren

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Revision af kommuneplan

Revision af kommuneplan Revision af kommuneplan Arbejdet med at udarbejde en ny planstrategi for kommunen er i fuld gang, jf. den procesbeskrivelse Byrådet vedtog den 1. marts 2011. Der har i løbet af sommer og efteråret 2011

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Høringsnotat for Natura 2000-plan

Høringsnotat for Natura 2000-plan Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. N89 Vadehavet Delplan for Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Tilladelsen er givet på en række vilkår, som fremgår af side 2 og 3. Afgørelsen annonceres i Svendborg Ugeavis den 16. april 2008.

Tilladelsen er givet på en række vilkår, som fremgår af side 2 og 3. Afgørelsen annonceres i Svendborg Ugeavis den 16. april 2008. Advokat Henrik Horn Andersen Det Gule Pakhus Havnepladsen 3A, 1 5700 Svendborg Vand- og naturområdet J.nr. ODE-421-00060 Ref. LOKNU Den 16. april 2008 Vedr.: Tilladelse til klapning af 44 m 3 oprensningsmateriale

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

3. Tilledningen til nedsivnings skal afspærres ved uheld, hvor der er risiko for afledning af forurenende stoffer til nedsivningsfaskinerne.

3. Tilledningen til nedsivnings skal afspærres ved uheld, hvor der er risiko for afledning af forurenende stoffer til nedsivningsfaskinerne. Ikast-Brande Kommune 4. december 2014 Tilladelse til nedsivning af overfladevand fra parkeringsareal Isenvad Multihus, Bygaden 37-41, Ikast Ikast-Brande Kommune meddeler denne tilladelse til nedsivning

Læs mere

Vindmøllerne i Batum

Vindmøllerne i Batum Vindmøllerne i Batum Forvaltningens svar på de mange høringssvar,i alt 177, er nu tilgængelige. De 177 høringssvar indeholder mange både generelle og specifikke spørgsmål til de bekymringer som lokalsamfundet

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Varde Kommune har i forbindelse med den offentlige høring af forslag til lokalplan 06.10.L01 for et område omkring Helle Hallen modtaget bemærkninger

Læs mere

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplan Retningslinje Tekst Regionplan for 1.1 Centerstruktur Regionplan for 1.7 Detailhandel Regionplan for 1.2 Mulige byvækstområder

Læs mere

Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse, Aalborg Sydøst

Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse, Aalborg Sydøst Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse, Aalborg Sydøst Dagsorden - Velkomst - Kommentarer til Rapport - Konsekvenser for landbrugsproduktionen - Alternative og Supplerende muligheder - Erstatning - Forslag

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 32-002 for en genbrugsplads ved Voel

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 32-002 for en genbrugsplads ved Voel Teknik og Miljø 26.11.2014/drj Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 32-002 for en genbrugsplads ved Voel Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Supplerende redegørelse for ændringerne af rammeområde 8.EB10

Supplerende redegørelse for ændringerne af rammeområde 8.EB10 Supplerende redegørelse for ændringerne af rammeområde 8.EB10 Rammeområde 8.EB10 ændres fra erhverv til boligformål (område 8.EB10 samt en del af det tilgrænsende friareal område 8.F124). Rammeområde 8.EB10

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 20 TORSDAG DEN 22. MAJ 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 22. maj 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Høringssvar til kommuneplan for Slagelse Kommune

Høringssvar til kommuneplan for Slagelse Kommune ERHVERVSPOLITIK Fulbyvej 15 DK 4180 Sorø Tel +45 5786 5000 Fax +45 5786 5001 politik@gefion.dk www.gefion.dk Sorø den 11. juni 2013 Høringssvar til kommuneplan for Slagelse Kommune Landbrugsproduktionen

Læs mere

FORNYET RÅSTOFINDVINDING VED SOPHIENHOLM

FORNYET RÅSTOFINDVINDING VED SOPHIENHOLM OKTOBER 2013 HOLBÆK KOMMUNE FORNYET RÅSTOFINDVINDING VED SOPHIENHOLM VVM OG MILJØRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OKTOBER

Læs mere

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Notat om VVM-screening af moniteringsboring 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Indledning

Læs mere

Landzonetilladelse for flytning af 18 m 2 Madpakkehus samt dispensation fra lokalplan 17.33-1 Aarøsund Lystbådehavn

Landzonetilladelse for flytning af 18 m 2 Madpakkehus samt dispensation fra lokalplan 17.33-1 Aarøsund Lystbådehavn FONDEN AARØSUND MEDBORGERHUS Att.: Jens Kloster Hedegaard Aarøsund Havn 19 6100 Haderslev Haderslev Kommune Erhverv- og Borgerservice Plan- og Byg Simmerstedvej 1A 1 sal 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34

Læs mere

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S 4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR Genanvendelse Syd I/S Vedtaget på stiftelsesmøde den xx.xx.2010 1 1. Navn, hjemsted og deltagere 1.2 Selskabets navn er Genanvendelse

Læs mere

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Indholdsfortegnelse: Side: 1 Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår... 2 1.1

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

Hvidbog. Forslag til Råstofplan 2008. Behandling af henvendelser i for-offentlighedsfasen

Hvidbog. Forslag til Råstofplan 2008. Behandling af henvendelser i for-offentlighedsfasen Hvidbog Forslag til Råstofplan 2008 Behandling af henvendelser i for-offentlighedsfasen Indsigelsesoversigt Navn: Adresse: By: Erhvervsvirksomheder Mors 3 virksomheder, v/lsp. Jørgen Knudsen Bredgade 38,

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs 22. december 2011 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen for Langdalsparken i Sejs, skal der i henhold til Lov

Læs mere

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse NOTAT Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande Naturstyrelsen

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen ATV-møde den 29. januar 2013 1 Krav til bæredygtighed Krav om begrænset påvirkning af vandindvindingen på omgivelser:

Læs mere

Notat. Hydrogeologiske vurderinger 1 INDLEDNING. UDKAST Frederikshavn Vand A/S ÅSTED KILDEPLADS - FORNYELSE AF 6 INDVINDINGSBORINGER VED LINDET.

Notat. Hydrogeologiske vurderinger 1 INDLEDNING. UDKAST Frederikshavn Vand A/S ÅSTED KILDEPLADS - FORNYELSE AF 6 INDVINDINGSBORINGER VED LINDET. Notat UDKAST Frederikshavn Vand A/S ÅSTED KILDEPLADS - FORNYELSE AF 6 INDVINDINGSBORINGER VED LINDET. Hydrogeologiske vurderinger 16. januar 2012 Projekt nr. 206383 Udarbejdet af HEC Kontrolleret af JAK

Læs mere

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Pixi-udgave Jordbrugets Fremtid - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Hvorfor arbejde med jordbrug? Vi gør det fordi potentialet til oplevelser i baglandet til de turistmættede

Læs mere

I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter.

I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter. Planmæssig vurdering af de konkrete projekter i handlingsplanerne for turisme I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter. Flere af

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere