Notat om indkomne forslag og Idéer og regionens forslag til revision af råstofplanen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat om indkomne forslag og Idéer og regionens forslag til revision af råstofplanen."

Transkript

1 Notat om indkomne forslag og Idéer og regionens forslag til revision af råstofplanen. Dette notat er en sammenfatning af idéer og forslag i forhøringsfasen til råstofplan 2012 samt regionens besvarelser og forslag til revision af råstofplanen (vist med rød tekst). Region Syddanmark (RSD) har modtaget 56 ideer og forslag til råstofplanen i forhøringsfasen. Heraf er 27 ansøgninger til nye graveområder lodsejere og entreprenører og desuden bidrag fra kommuner, organisationer og offentlige institutioner. Regionen har udarbejdet miljøvurderinger for de 27 ansøgninger, der efterfølgende er vurderet af de pågældende kommuner på teknikermøder i foråret Naturstyrelsen, Odense, der koordinerer statens interesser har ligeledes fremsendt bemærkninger til de enkelte forslag til graveområder. De 27 miljøvurderinger foreligger som selvstændige notater med regionens forslag til udlæg af graveområde eller afvisning begrundet i miljøvurderingen. Desuden fremlægges et notat med forslag og kommentarer til ændrede retningslinjer Endelig fremlægges forslag til råstofplan 2012 som et samlet plandokument med tilhørende kortbilag der viser grave- og interesseområder. Plandokumentet indeholder en redegørelse for ressourcer og behov for råstoffer, regionens strategi for råstofforsyningen, forslag til reviderede retningslinjer samt grave- og råstofinteresseområder og miljøvurdering af planforslaget. Ideer, forslag og bemærkninger fra virksomheder, organisationer, offentlige institutioner og enkeltpersoner. Dansk Natursten A/S har fremsendt ideer til forsyningen med anlægsmaterialer. Firmaet importerer knust granit fra Norge og kan levere et basisgranitmateriale 0-31 mm. stabilt grus der lever op til kvalitet SG1. Materialerne kan leveres til konkurrencedygtige priser med små fartøjer som kan losse i selv mindre havne i Regionen. Firmaet har haft lejlighed til at uddybe de aktuelle aktiviteter og potentielle muligheder på et teknikermøde i regionen den 17. marts RSD ser nye muligheder for forsyningen med anlægsmaterialer specielt på Fyn og i Vestjylland og har indarbejdet forslaget i råstofplanens redegørelse. Firmaet opfordres til at tage kontakt til vejdirektoratet vedrørende anvendelsesmulighederne for disse materialer og kontakt til havnene med henblik på at skaffe plads til losning af importerede granitmaterialer. RSD opfordrer ligeledes kommunerne til at sikre arealer til losning af både sømaterialer og importeret granit som alternativ til forsyningen med landmaterialer. Syddanske Grusindustrier ved Jørn Kudsk har fremsendt supplerende oplysninger med foreningens skøn over de råstofmængder, der er til rådighed i de eksisterende graveområder i Råstofplan Det har dog ikke været praktisk muligt at fremsende skøn over alle graveområder, men det er foreningens opfattelse at det fremsendte tegner et generelt billede. Det er foreningens vurdering at Regionen overvurderer mængderne og især kvaliteterne af grus i graveområderne. Problemerne med råstofforsyning vil ramme alle dele af bygge- og anlægsbranchen, men vil være mest synligt omkring de store infrastrukturprojekter. Foreningen mener således at der på Fyn kun er en restforekomst på 5 mio. m 3 grove materialer svarende til 5 års forbrug imod regionens beregning på 17 mio. I Sønderjylland er der en restforekomst på 33 mio. m 3 imod regionens beregning på 53 mio. m 3. Foreningen anbefaler retningslinjer i råstofplanen der muliggør tilladelser til mindre udvidelser af graveområder f.eks. til akut behov for bestemte kvaliteter af råstoffer. RSD tager foreningens bemærkninger til efterretning og har revideret ressourceopgørelsen, dels på baggrund af 1

2 nye beregninger, dels på baggrund af foreningens oplysninger. Forslaget til råstofplan 2012 med de nye forslag til graveområder viser at der fortsat mangler garveområder for grus på Fyn og i Sydvestjylland hvis regionens mål om en rummelighed til 24 års forbrug skal opnås. Der er fortsat overskud i Sønderjylland mens ressourcerne i Trekantområdet kan tilgodese 24 års forbrug. Det er RSD s opfattelse at der allerede i råstofplan 2008 er retningslinjer for indvinding udenfor graveområder der tager højde for akutte behov, herunder for indvinding i forbindelse med motorvejsbyggerier. Vandcenter Syd, Odense peger på de betydelige vandindvindingsinteresser omkring Odense og anmoder regionen om at blive inddraget som interessent i det videre arbejde med råstofplanen. RSD tager opfordringen til efterretning og henviser i øvrigt til det samarbejdet omkring de to råstofplantillæg ved Stenløse og Bramstrup syd for Odense. NCC Roads A/S beklager at oplysningerne om nye mulige råstofforekomster på Fyn ikke var tilgængelige på regionens hjemmeside umiddelbart efter det offentlige møder den 3. november NCC har tidligere været interesseret i området omkring Esbjerg Lufthavn og efterspørger luftfartsvæsenets holdning til indvinding under grundvandsspejl indenfor 3km zonen fra landingsbanen. NCC er i øvrigt enig med Regionen om at der bør tilstræbes at hvert af delområderne Fyn, Trekantområdet, Sydvestjylland og Sønderjylland har decentral forsyning med råstoffer til byggeri og anlæg. NCC mener endvidere at regionen fortsat skal søge efter tilgængelige råstoffer til 24 års forbrug, da det er meget vanskeligt at udlægge nye graveområder, hvis der opstår akut behov herfor. RSD tager bemærkningerne til efterretning. RSD har gentagne gange rettet henvendelse til Esbjerg lufthavn vedrørende indvinding under grundvandsspejl indenfor 3 km zonen, og foreslået at gravesøerne løbende fyldes op med overskudsjord i takt med at der graves under grundvand, således at der ikke opstår blivende søer. Spørgsmålet er ikke nærmere afklaret på nuværende tidspunkt og ansøgninger indenfor 13 km fra lufthavne skal fortsat forelægges lufthavnsmyndighederne til udtalelse. Naturstyrelsen, Sønderjylland indstiller til Region Syddanmark, at graveområdet i Torp Plantage, matr. nr. 119, 363 og 364 Røllum, Ensted i Aabenraa Kommune på ca. 135 ha. fredskov udtages som graveområde i Råstofplan Store dele af bevoksningerne i Torp Plantage væltede i stormfaldet i 1999 og ideen om at udgrave grus inden retablering af skoven opstod. Der blev udarbejdet VVM-redegørelse og regionplantillæg nr. 10 til regionplan blev vedtaget i Sønderjyllands Amtsråd den 3. oktober Sønderjyllands Amtsråd gav tilladelse til indvinding af råstoffer på ca. 77 ha af arealet (etape 1 og 2) ved tilladelse af 29. marts J.nr. 06/3130. Der var udbudsrunde i henholdsvis 2006 og 2007 uden der blev indgået aftale om grusgravning. Samtidig stod det klart, at en fornyet gravetilladelse ville forudsætte en nærmere vurdering af grusgravnings indvirkning på vandbalancen i den nærliggende Hostrup Sø, som er udpeget som Natura 2000-område. Firmaet Alectia har i gennemført undersøgelse om grusgravningens eventuelle indvirkninger på grundvandstanden i Hostrup Sø. Det er en klar konklusion, at grusgravning under grundvandsniveau vil have negativ indvirkning på vandstanden i Hostrup Sø. Dette gælder uanset om der retableres med søflader eller ej. På den baggrund vurderes det tvivlsomt om grusgravningen kan gennemføres bl.a. i forhold til Natura 2000-reglerne. Graveområdet i Torp Plantage udgør en af de betydeligste råstofreserver i Regionen med en estimeret mængde på 34 mio. m 3 sand og grus hvoraf 8 mio. udgør den grove fraktion svarende til 10 % af den samlede råstofreserve i Regionen. RSD tager til efterretning at Naturstyrelsen ikke ønsker at indvinde råstoffer i Torp Plantage på nuværende tidspunkt, og derfor fortsat driver området i henhold til skovloven. RSD vil på et senere tidspunkt inden næste revision af råstofplanen vurdere de grundvandsmodeller, der er lagt til grund for Alectias undersøgelser og konklusionerne vedrørende påvirkning af natura 2000 området fra eventuel råstofindvinding. RSD fastholder derfor Torp Plantage som graveområde med henblik på at sikre en råstofreserve på lang sigt. RSD vil endvidere fastholde at råstofinteressen bør gå forud for eventuelle 2

3 naturudviklingsprojekter omkring Hostrup Sø, der strammer kravene til omgivelserne, herunder ved planer om vandstandshævninger i søen. Odense Bys Museer har fremsendt bemærkninger til forslaget og råstofgraveområde i Håre Bjerge på Vestfyn. Museet kan ikke anbefale indvinding i området af primært kulturhistoriske interesser, der knytter sig til en forekomst af såkaldte højryggede agre. De kulturhistoriske interesser er nærmere beskrevet i den fremlagte miljøvurdering af forslaget til graveområde i Håre bjerge. Naturstyrelsen, Landsdel Syd, Odense afdeling har fremsendt bemærkninger til forslag til graveområder, herunder bemærkninger fra Kulturarvsstyrelsen, Vejdirektoratet og naturstyrelsens lokalafdelinger. Bemærkningerne er indarbejdet i miljøvurderinger af de enkelte forslag. En del af Naturstyrelsens bemærkninger er vedr. det ansøgte graveområde i Håre Bjerge (j.nr. 10/ ). Det fremgår at Naturstyrelsen, ud fra en samlet vurdering af overordnede interesser har store betænkeligheder ved at området inddrages som graveområde, og påtænker at gøre indsigelse imod det, såfremt området kommer til at indgå i forslag til Råstofplan I den medfremsendte betænkning (j.nr. 10/ )fremgår det at Kulturarvsstyrelsen finder at Håre Bjerge, og hele området i dets sammenhæng, er et væsentligt kulturhistorisk landskabselement. Arealet ansøgt til råstofgravning findes midt i det samlede område. Sker der råstofindvinding i området forsvinder en væsentlig del af områdets samlede fortælleværdi. På baggrund af områdets kulturhistoriske interesser, påtænker Kulturarvsstyrelsen at gøre indsigelse, hvis området kommer til at indgå i råstofplan Fynske Idrætsforbund ved Svend Connrad har foreslået at den vestlige del af graveområdet ved Tarup- Davinde udgraves snarest således at der kan anlægges en ny moto-cross bane i overensstemmelse med strategiplanen for Tarup-Davinde. Indsender foreslår at andre graveområder tilbageholdes indtil ovennævnte graveområde er udnyttet. RSD har ikke bemyndigelse til at fastlægge tidsfølgen for udnyttelse af råstofgraveområder. Det er lodsejerne og entreprenører der tager initiativ til at søge gravetilladelser i kommunen indenfor de udlagte graveområder. RSD ønsker ikke at indsnævre mulighederne af hensyn til risiko for monopoldannelse og tilstræber udlæg af graveområder til 24 års forbrug. 26 familier Ved Ho Bugt i Varde kommune har fremsendt indsigelser mod ansøgning om råstofindvinding i et af råstofplanens graveområder. Henvendelsen er videresendt til Varde Kommune der har sagen under behandling. 3

4 Resume af kommunernes bemærkninger i foroffentlighedsfasen og på teknikermøder og regionens svar. Sønderborg Kommune Sønderborg Kommune har fremsendt ideer og forslag til råstofplanen i december 2010, der blev drøftet nærmere på et teknikermøde i kommune den 8. april Referat af mødet kan ses i sagen j.nr. 11/6301. Kommunen peger på konflikter mellem de udlagte interesseområder for rødbrændende ler og landskabsog naturinteresser. Kommunen mener, at selvom der kun fjernes ca. en meter, sker der i mange tilfælde en udfladning af landskabet, mens det i andre tilfælde ikke kan ses efterfølgende. Kommunen ønsker de mest markante og geologisk interessante landskaber tages ud af interesseområderne for ler, fx landskabet ved Kværs. Det er Regionens opfattelse at gravning af rødbrændende ler i én meters dybde er et mindre indgreb i landskabet som i de fleste tilfælde kan forenes med beskyttelse af de værdifulde landskaber. Med hensyn til efterbehandling af legrave henvises til kommunens tilsyn og godkendelse af efterbehandlingsplanen hvor muldjord normalt skal lægges tilbage på de udgravede arealer umiddelbart efter indvinding. Varetagelse af de landskabelige hensyn må ske i forbindelse med den konkrete sagsbehandling af ansøgninger. Kommunen peger på at der i nogle områder vil være bilag IV arter som vil blive forstyrret af lerindvinding og at et interesseområde berører et natura 2000-område. Der er ikke foretaget en vurdering af bilag IV-arter ved udlæg af interesseområderne og der henvises til den kommunale sagsbehandling af råstofansøgninger. Området der er omfattet af natura 2000 beskyttelse udtages af interesseområderne. Kommunen påpeger at det vil lette deres sagsbehandling hvis 3-områder udtages af interesseområderne. Kommunen får en del ansøgninger på arealer med 3-områder der oftest ender med afslag, da det er svært ift. Naturbeskyttelsesloven at dispensere til fordel for ændring af velfungerende naturområder. Administration af 3 områder varetages i den kommunale sagsbehandling og er ikke en del af udpegningsgrundlaget for grave- og interesseområder. Når der generelt kan gives tilladelse til gravning af rødbrændende ler i det åbne land, foreslår kommunen at der indføres en undtagelsesbestemmelse i den kommende plan, således at Region Syddanmark ikke behøver at godkende gravetilladelserne i hvert enkelt tilfælde. Sønderborg Kommune ønsker at det præciseres i råstofplanen og synliggøres overfor teglværkerne at udlægningen af interesseområder ikke giver ret til gravetilladelser. En mulig løsning kunne være at udlægge flere egentlige graveområder for rødbrændende ler. RSD vil prøve at smidiggøre sagsbehandlingen i samtykkesager, men i henhold til vejledningen for råstofloven skal regionen altid høres i sager der ligger udenfor graveområder. RSD har ikke på nuværende tidspunkt ressourcer til at kortlægge rødbrændende lerforekomster som grundlag for at udpege egentlige graveområder. Kommunen bemærker at et mindre område ved Matzens Teglværk tilsyneladende ikke indgår i graveområdet for gulbrændende ler. Området medtages i graveområdet for gulbrændende ler. Kommunen anbefaler udlæg af det ansøgte graveområde ved Gammelgaard på Als. Området er miljøvurderet i bilag til planforslaget og medtages som forslag til graveområde. 4

5 Kommunen oplyser at Sønderborg Havn ophører som erhvervshavn og derfor ikke kan modtage sand, sten og grusmaterialer i fremtiden. I stedet opføres boliger på havneområdet. Der er planer på lang sigt om at udbygge Fynshav Havn som erhvervshavn til en dybde på 14m. På havnearealerne vil der være faciliteter der gør havnen egnet til at modtage sømaterialer og importerede materialer. RSD tager informationen til efterretning men peger på behovet for at losse sømaterialer og importerede materialer især på Als og i Sønderborg, hvor der er store afstande til nærmeste grusgrave. Aabenraa Kommune Aabenraa Kommune har fremsendt ideer og forslag til råstofplanen i december 2010 der blev drøftet nærmere på et teknikermøde i kommune den 6. maj Referat af mødet kan ses i sagen j.nr. 11/6301. Kommunen ønsker grusgravene i Kollund og Hønsnap udpeges som regionale graveområder med mindre udvidelser, hvilket vil medføre en betydelig nemmere administration af de to grusgrave. Samtidig vil det sikre en fortsat decentral forsyning af råstoffer til Als og Sønderborgområdet. Region Syddanmark foreslår de to grusgrave udlagt som graveområder med en mindre udvidelse ved Hønsnap på et areal der tidligere har været gravet. Det foreslåede udvidelse af området ved Kollund medtages ikke af landskabelige hensyn jævnfør miljøvurdering af forslaget. Kommunen stiller spørgsmålstegn ved en ansøgning til nyt graveområde ved Perbøl under henvisning til at Regionsrådet tidligere har afvist forslag til nye graveområder i Sønderjylland med den begrundelse at rummeligheden i de eksisterende områder er tilstrækkelig. Området ved Kliplev udlægges som graveområde som erstatning for det eksisterende graveområde ved Kliplev og trafikforbindelsen ad motorvejen til Sønderborg jævnfør miljøvurderingen af det ansøgte. Kommunen er betænkelig ved råstofgravning i Torp plantage på bagrund af en rapport om konsekvenserne for miljøprojektet for Hostrup Sø. Det ser dog ikke ud til at der bliver gravet foreløbig da ejeren, Naturstyrelsen, har påbegyndt tilplantning af Torp Plantage i henhold til skovloven. RSD foreslår at Torp Plantage bibeholdes som graveområde med henblik på en afvejning af råstof- og naturinteresserne i næste revision af råstofplanen. Råstofressourcerne i Torp Plantage udgør en væsentlig råstofreserve i Region Syddanmark. Tønder Kommune Forslag til graveområder blev drøftet på et teknikermøde i Tønder kommune den 3. maj Referat af mødet kan ses i sagen j.nr. 11/6301. Kommunen ønsker at der påbegyndes en proces vedr. udlægning af nye graveområder til klæg. På nuværende tidspunkt graves klæg ved diget til Rømø, og en del fragtes til den sydlige ende af kommunen, hvilket ikke er hensigtsmæssigt. Derfor ønskes et nyt graveområde tæt på Margretediget i syd. Det forudses at processen kan blive langvarig idet der skal speciel tilladelse til at planlægge i natura 2000 området. Kommunen ønsker en akutbestemmelse om klæggravning i Råstofplanen, således at det er muligt at grave klæg i tilfælde af digebrud ved stormflod. RSD henstiller til Naturstyrelsen at der findes en løsning på akut klæggravning ved digebrud. RSD afventer et forslag til et nyt klæggraveområde fra kommunen og vil derefter søge om en planlægningstilladelse. Når denne er i hus kan RSD lave et råstofplantillæg. Kommunen kan acceptere et nyt graveområde ved Skærbæk som ansøgt under særlig hensyntagen til de landskabelige interesser ved den nærliggende Ådal. Kommunen er betænkelig ved ansøgningen om nyt graveområde ved Rurup af landskabelige hensyn men anbefaler at forslaget sendes i høring. 5

6 Området ved Skærbæk udlægges som interesseområde med henblik på en afklaring af vejforholdene ved omlægning af rute 11 mens ansøgningen ved Rurup afvises under henvisning til de landskabelige interesser jævnfør miljøvurderinger af det ansøgte. Rømø Havn kan i begrænset omfang anvendes til losning af sømaterialer og knust granit. Kommunen er i gang med at forbedre faciliteterne på den eksisterende havn. Desuden arbejdes der på at få en planlægningstilladelse så havnen kan udvides. Det forudses at det bliver svært at få tilladelsen. Kommunen forudser dog at der kan blive problemer med støv og støj under losning i forhold til boligerne nær havnen. RSD tager informationen til efterretning. Haderslev Kommune Haderslev Kommune har fremsendt ideer og forslag i december 2010 og efterfølgende informationer af 2. april Kommunen foreslår at råstofgraven ved Oksenvad udlægges som graveområde med en lille udvidelse mod nord. Den resterende del af interesseområdet syd for Slevadvej ønskes udtaget. Råstofgraven ved Oksenvad udlægges som graveområde. Kommunen foreslår at graveområdet ved Mølby udtages af planen, både de færdiggravede arealer nord for Tingvadvej og områderne syd for vejen. RSD udtager de udgravede områder nord for Tingvadvej af råstofplanen. Kommunen foreslår eksisterende råstofgrave ved Hyrup, Enderupskov og ved Neder Jerstal udlagt som graveområder. RSD medtager områderne som graveområder. Esbjerg Kommune Esbjerg kommune har fremført idéer og forslag samt bemærkninger til nye forslag til graveområder på et teknikermøde den 5. maj Referat af mødet kan ses i sagen j.nr. 11/6301. Esbjerg Kommune foreslår at der gennemføres råstofkortlægning i kommunen. RSD har peget på mulige forekomster der bliver udlagt som interesseområder. RSD prioriterer kortlægning i Esbjerg Kommune højt på grund af den akutte mangel på råstoffer i området og opfordrer ansøgere til at undersøge de udpegede interesseområder og fremsætte forslag om graveområder i den kommende revision af råstofplanen eller som tillæg til planen. Kommunen ønsker generelt at der udlægges større arealer som graveområder med flere ejere så der bliver mere konkurrence om ressourcerne. Specielt området ved Hostrup der støder op til et graveområde i Varde kommune ønskes større. RSD ønsker ikke at udlægge arealer som graveområder uden der er dokumentation for råstofforekomster. Området ved Hostrup udvides med et lille areal mod øst med en eksisterende råstofgrav. Kommunen oplyser at vandværket ved Søndre Plantage nedlægges og der kan udlægges et større interesseområde omkring den nuværende råstofgrav. RSD afventer yderligere dokumentation og eventuelt kortlægning før der udlægges interesseområde ved Søndre Plantage. 6

7 Kommunen ønsker et kommuneplanlagt areal for klæggravning udlagt som graveområde. Der findes allerede en gravetilladelse til en del af området. Kommunen gør opmærksom på at der generelt er behov for en kortlægning af klægforekomsten. Det er især vigtigt i forhold til at igangsætning af nødgravning i tilfælde af at digerne gennembrydes ved stormflod. Kommunen ønsker et nyt graveområde udlagt i den sydlige ende af kommunen. RSD medtager det planlagte areal som interesseområde for klæg på baggrund af kommunens planlægning men afventer en nærmere kortlægning af klægforekomsterne, før området klan udlægges som graveområde. Seks områder er tidligere undersøgt i 2001 i et samarbejde mellem Ribe og Sønderjyllands Amter i forbindelse med udarbejdelse af VVM for nye klægområder. Disse områder vil ligeledes blive udlagt som interesseområder med henblik på beskyttelse af råstofforekomsterne. En nærmere planlægning af klægområderne, der ligger indenfor natura 2000 områder, forudsætter særlig planlægningstilladelse fra Miljøministeriet. Kommunen foreslår den nordlige del af det ansøgte til graveområde ved Tjæreborg, hvor der er mange gravhøje, udtaget af forslaget. RSD reviderer forslaget som kommunen foreslår jf. miljøvurderingen. Kommunen peger på at dele af forslaget til graveområde ved Skads er disponeret til bygge- og anlægsvirksomhed. Området revideres efter kommunens oplysninger jf. miljøvurderingen. Flere af de eksisterende grusgrave i kommunen udenfor graveområder ønskes medtaget som graveområder. RSD medtager eksisterende grusgrave som graveområder når der er fremsendt kort over områderne og hvis det er sandsynligt at de eksisterende gravetilladelser skal forlænges. Kommunen oplyser at der er god plads til losning af sømaterialer og importerede materialer på havnen i Esbjerg, og der vil være det i hele planperioden. RSD tager informationen til efterretning og peger på at Esbjerg Havn har en meget vigtig strategisk beliggenhed for råstofforsyningen i Region Syddanmark, herunder især sømaterialer fra Jyske Rev. Varde Kommune Varde kommune har fremsendt ideer og forslag til råstofplanen i december 2010 og drøftet konkrete forslag til graveområder på et teknikermøde den 11. maj Referat af mødet kan ses i sagen j.nr. 11/6301. Varde Kommune har fuld forståelse for at der udlægges nye områder til råstofindvinding, men ønsker samtidig at disse områder korresponderer med kommunens øvrige planlægning, herunder planlægning for vindmøller. Kommunen efterlyser grundig geologisk kortlægning af råstofferne før der udlægges nye graveområder. RSD er enig i at dokumentationen for råstofforekomster i det tidligere Ribe Amt er mangelfuld. RSD prioriterer kortlægning i Varde Kommune højt på grund af den akutte mangel på råstoffer i området og opfordrer ansøgere til at undersøge de udpegede interesseområder og fremsætte ansøgninger om graveområder i den kommende revision af råstofplanen eller som tillæg til råstofplanen. Kommunen ønsker et større graveområde ved Vibæk og Alslev end de foreslåede. Kommunen oplyser at en del af det eksisterende graveområde ved Alslev er færdiggravet. RSD medtager de foreslåede områder som interesseområder. RSD indskrænker ikke graveområdet idet der stadig findes restforekomster i graveområdet. 7

8 Kommunen kan ikke anbefale udvidelser af graveområdet ved Hesselmed af landskabelige hensyn og de nuværende graveområder ønskes afviklet så hurtigt som muligt. RSD medtager ikke det foreslåede område af landskabelige hensyn, jf. miljøvurdering af det ansøgte. To områder med gravetilladelser - ved Henne og Varde Søndre Plantage - ønskes udlagt som graveområder. RSD tager områderne med i forslaget til råstofplanen som graveområder. Både kommunen og indvinder ønsker det nuværende graveområde ved Bastrup flyttet mod nord og råstofinteresseområdet justeret. RSD justerer interesseområdet som anvist, men det eksisterende graveområde opretholdes idet der ikke er kortlagt nye områder ved Bastrup. Vejen Kommune Vejen kommune har fremsendt ideer og forslag til råstofplanen i januar I Vejen Kommune er der 6 graveområder med tilsammen 225 ha, hvoraf 50 ha er udnyttet. Der er imidlertid kun en reel restrummelighed på 64 ha, da graveområdet ved Klelund ikke vil blive udnyttet af de nuværende ejere. Kommunen efterlyser at hele kommunen undersøges for råstofinteresser. Kommunen ønsker at der hurtigst muligt udpeges nye råstofgraveområder i den vestlige del af kommunen, især ved Holsted. RSD har ikke modtaget ansøgninger til nye graveområder fra entreprenører eller lodsejere i kommunen. Der er dog vedtaget tillæg til råstofplanen for to nye graveområder ved Lunderskov og ved Brørup i RSD prioriterer kortlægning i Vejen Kommune højt på grund af den akutte mangel på råstoffer i området og opfordrer ansøgere til at undersøge de udpegede interesseområder og fremsætte ansøgninger om graveområder i den kommende revision af råstofplanen eller som tillæg til råstofplanen. Vejen kommune har 3 aktive grusgrave - matriklerne 4m & 4i Gjersing, 12i Veerst samt 74 & 394 Fæsted - som ønskes medtaget i forslaget som graveområder. RSD medtager grusgravene som graveområder. Kommunen har fremsendt forslag til arealer der bør udgå af interesseområder. RSD reviderer interesseområderne på baggrund af kommunens anvisninger. Kolding Kommune Kolding Kommune har fremsendt ideer og forslag til råstofplanen i december 2010, der blev drøftet nærmere på et teknikermøde med kommune den 28. april Referat af mødet kan ses i sagen j.nr. 11/6301. Kolding Kommune kan konstatere, at store dele af de råstofgraveområder der er udpeget i kommunen enten allerede er færdiggravede og efterbehandlede eller at der ikke fra råstofbranchen har været interesse for at igangsætte råstofindvinding i områderne. Råstofplanens arealudpegninger giver dermed et misvisende billede af de reelle muligheder for en lokal råstofforsyning indenfor planperioden. Kommunen skal derfor opfordre til, at der foretages en mere tilbundsgående analyse af forsyningssituationen inden der træffes endelig beslutning om at vælge forsyningsstrategi. For at opnå et retvisende billede af råstofressourcen har RSD i forbindelse med udarbejdelsen af Råstofplan 2012 vurderet restforekomster i allerede udlagte graveområder. På baggrund af kommunernes oplysninger 8

9 udtages færdiggravede områder af råstofplanen. At der i de seneste år ikke er entreprenører der har udvist interesse for at grave i et udlagt graveområde giver ikke i sig selv anledning til at området udtages af planen. Det er Kolding Kommunes opfattelse at særligt grundvandstruende aktiviteter som udgangspunkt ikke må placeres indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) eller indvindingsoplande til almene vandværker ifølge den statslige Vandplan. Dette kræver, at der for arealer til råstofindvinding både graveområder og råstofinteresseområder bør foretages en geologisk og hydrologisk kortlægning, der afdækker forhold omkring grundvandets naturlige beskyttelse. Kortlægningen bør desuden klarlægge om områderne reelt indeholder gode råstofforekomster. Kolding Kommune gjorde i forbindelse med udarbejdelsen af Råstofplan 2008 indsigelse mod udpegningen interesseområder ved henholdsvis Dollerup, Lejrskov, Gelballe og Almind. Det er fortsat Kolding Kommunes vurdering at disse områder bør udgå af hensyn til drikkevandsinteresser. RSD er enig i at der skal gennemføres kortlægning af både grundvandsforhold og råstofforekomster inden der tages stilling til råstofindvinding i OSD. Råstofinteresseområderne har til formål at beskytte mulige råstofforekomster i forhold til anden planlægning. De angiver blot en ensidig interesse der ikke er undersøgt nærmere og som ikke er afvejet i forhold til andre interesser. Interesseområderne giver ikke særlige muligheder for at søge indvindingstilladelser. RSD vil vurdere den konkrete sag, hvis kommunen ønsker at udføre planlægning i interesseområder. Kommunen bemærker at der ikke har været interesse fra råstofbranchen til graveområdet ved Dollerup (Slotsbanke), der blev udlagt i Råstofplan RSD fastholder graveområdet som en fremtidig reserve. Kommunen anbefaler at regionen gør rede for hvilke forudsætninger der ligger til grund for udpegning af råstofområder med hensyn til den fremtidige anvendelse i henhold til Naturklagenævnets afgørelse af 9. marts I udpegningen af bl.a. graveområder i OSD indgår forudsætninger i miljøvurderingerne om efterbehandling af tidligere landbrugsarealer til naturområder og ekstensivt jordbrug. Kommunen har fremsendt kortbilag der viser arealer der er færdiggravet og efterbehandlet ved Almind, Seest, Lunderskov og Vester Nebel. RSD reviderer graveområderne i overensstemmelse med kommunens oplysninger, således at efterbehandlede områder udtages af graveområderne. Kommunen er betænkelig ved det ansøgte graveområde mellem Viuf og Almind af hensyn til trafikbetjening, nærliggende byområder og uafklarede forhold omkring flytning af vandværkernes oplande. RSD vurderer at råstofforekomsterne mellem Viuf og Almind har en mægtighed og kvalitet der betyder at området bør fastholdes som interesseområde og en råstofreserve på lang sigt. Miljøvurdering af området viser, at der er mange modstridende interesser der gør sig gældende ved eventuel råstofindvinding mellem Almind og Viuf. Kørsel med tung trafik på det eksisterende vejnet vil påføre de to bysamfund store trafikgener, og der er behov for etablering af ny udkørsel til landevejen øst om byerne. Der er landskabelige interesser og byudviklingsinteresser. Området er omfattet af indvindingsoplande til vandværker og generelle beskyttelsesinteresser for drikkevand (OSD). Naturstyrelsen, Ribe er i gang med grundvandskortlægning for området der eventuelt kan føre til at kildepladserne til Viuf og Almind Vandværker ændres. Indtil dette er afklaret foreslår RSD at interesseområdet ved Almind fastholdes med henblik på stillingtagen til afgrænsning af et eventuelt graveområde i den næste revision af råstofplanen. Det betyder at råstofinteressen skal indgå som en forudsætning for den kommende planlægning af vandforsyning, byudvikling og trafikplanlægning for området. 9

10 Kommunen peger på de landskabelige interesser i ådalen der støder op til det ansøgte graveområde ved Vester Nebel. Området medtages ikke som graveområde jf. miljøvurdering af området. Kommunen peger på dårlige tilkørselsforhold omkring det ansøgte graveområde ved Fovslet. RSD udlægger området som interesseområde med henblik på bedre undersøgelser af råstofforekomsten og løsning af de trafikale forhold jf. miljøvurdering af området. Havnedirektør Hans Jørgen Bøgesø har overfor RSD bekræftet at der på Kolding Havn er plads til at lande sand, grus og stenmaterialer. Havnen vil sikre at der også er plads i fremtiden. RSD tager informationen til efterretning og peger på at Kolding Havn har en meget vigtig strategisk beliggenhed for råstofforsyningen med kvalitetsmaterialer i Trekantområdet. Vejle Kommune Vejle kommune har fremsendt ideer og forslag til råstofplanen i december RSD har været i dialog med kommunen om de konkrete forslag til graveområder på et teknikermøde den 8. juni Referat af mødet kan ses i sagen j.nr. 11/6301. Vejle Kommune har stor interesse i at der kan tilvejebringes de nødvendige råstoffer til at sikre en fortsat byvækst og udbygning af infrastrukturen. Vejle rummer samtidig store og væsentlige naturområder og grundvandsressourcer, som kan være i interessekonflikt med udnyttelsen af råstoffer. Kommunen ønsker en udvikling styret af overordnet bæredygtighed, der tager hensyn til både behov og interesser. Kommunen peger især på interessemodsætningen mellem udpegning af store fleksible interesseområder til råstofindvinding i mange år, og lokalbefolkningens ønsker om at råstofferne hurtigst muligt bliver udgravet. Kommunen opfordrer Regionen til dialog, så der ikke opstår konflikter mellem råstofplanlægningen og Kommunens planer. RSD tager kommunens bemærkninger til efterretning og søger at udlægge de områder der skal udgraves først som graveområder og områder der skal udnyttes senere som interesseområder. Kommunen ønsker at råstofgravning i forbindelse med naturgenopretningsprojekter betragtes som et ganske særligt tilfælde, der kan meddeles tilladelse til udenfor graveområder. Kommunen anbefaler udlæg af graveområde ved Rostrup i relation til etablering af et VMP-II projekt for Rostrup Mose. RSD udlægger området som graveområde mens en større del af det ansøgte udlægges som interesseområde jf. miljøvurdering af området. Vejle kommune kan ikke anbefale ansøgninger til graveområder øst for Sødover graveområde under hensyn til de uoplyste forhold omkring grundvandskortlægning og forventede ændringer i indvindingsoplandene for vandforsyning. RSD er enig med kommunen i at grundvandskortlægningen skal gennemføres, før der kan tages stilling til nye graveområder øst for Sødover. Området fastholdes som interesseområde. Et mindre område vest for graveområdet ved Sødover med en mindre indskrænkning anbefales til færdiggravning. Graveområdet udvides med 4 ha som anbefalet. Kommunen og RSD er enige om at et forslag til graveområde ved Hornstrup ikke kan fremmes af hensyn til væsentlige landskabelige interesser. Forslaget medtages ikke som graveområde 10

11 Kommunen foreslår generelt at arealer med gældende gravetilladelser udenfor graveområder udlægges som graveområder i råstofplanen af hensyn til den kommunale administration af råstoftilladelser. Kommunen ønsker at den eksisterende råstofgrav ved Ulkindvej medtages som graveområde. RSD medtager området som foreslået. Kommunen oplyser at der fortsat skal være erhvervshavn i Vejle hvor der kan indlosses sand sten og grus. Den nuværende plan for havnen peger på at der skal være boliger på den nordlige del af havnen, mens den sydlige del skal anvendes til erhverv. RSD tager informationen til efterretning og peger på at Vejle Havn har en meget vigtig strategisk beliggenhed for råstofforsyningen med kvalitetsmaterialer i trekantområdet. Billund Kommune Billund Kommune har ikke fremsendt bemærkninger i foroffentlighedsfasen. På baggrund af tidligere råstofsager udlægger en eksisterende råstofgrav ved Fruens Banke som graveområde. Odense kommune Odense kommune har fremsendt ideer og forslag til råstofplanen i december RSD har været i dialog med kommunen om de konkrete forslag til graveområder på et teknikermøde den 16.maj Referat af mødet kan ses i sagen j.nr. 11/6301. Odense Kommune anerkender målet om en bæredygtig råstofudnyttelse, som er i overensstemmelse med kommunens Miljøpolitik. Men kommunen opfordrer samtidig Region Syddanmark til ved udlæg af nye graveområder at tage hensyn til Odense Kommunes størrelse og relativt lille areal udenfor bymæssig bebyggelse, som i mange tilfælde giver en ikke uvæsentlig interessekonflikt i forhold til anden benyttelse eller beskyttelse. Regionen opfordres til at se på Fyn som en helhed, og i sin vurdering medtage, at Odense som den største by på Fyn, ikke må indskrænkes i sine udviklingsmuligheder. Det er derfor vigtigt at udlæg af eventuelt nye graveområder sker i tæt dialog med kommunen, og at kommunen inddrages meget tidligt i planforløbet. Bæredygtigheden i form af lokal råstofgravning bør ikke ske på bekostning af andre ligeså vigtige hensyn. Odense Kommune er i gang med at udarbejde et tematillæg til kommuneplanen om det åbne land. På grund af den igangværende proces med tematillægget kan det ikke udelukkes, at Odense Kommune vil have yderligere bemærkninger når udkast til råstofplanen senere sendes i egentlig høring. Kommunen forespørger om mulighederne for at stille krav til at graveområderne udnyttes fuldstændigt ad én omgang. Kommunen forventer at der fortsat vil være god plads til stenmaterialer på Lindøterminalen. Derimod forventes denne type af aktiviteter på Odense Havn at give anledning til konflikt med anvendelsen af havnearealerne til bl.a. boligformål. Region Syddanmark tager de generelle bemærkninger til efterretning og hæfter sig især ved at kommunen anbefaler havnearealer til modtagelse af råstoffer med skib som kan bidrage til råstofforsyningen på Fyn. RSD mener ikke at der er lovhjemmel til at stille krav om tidsfølgen for udnyttelse af graveområder i råstofplanen. Odense kommune har ingen indvendinger imod at der sker en mindre udvidelse af graveområdet ved Davinde og har en række bemærkninger, der fortrinsvis vedrører den efterfølgende sagsbehandling af en konkret ansøgning. Desuden anbefaler kommunen en udvidelse af graveområdet ved Tarup med et areal der omfatter en eksisterende råstofgrav. 11

12 RSD indarbejder de nævnte ændringer i råstofplanen. Kommunen ønsker et en del af graveområdet ved Birkum udtaget da det er færdiggravet. Området udtages ikke på det foreliggende grundlag, idet der muligvis findes restforekomster. Kommunen ønsker interesseområder for rødbrændende ler udtaget af planen. Områderne ligger i nationale geologiske interesseområder og er delvist dækket af eksisterende skov. RSD opretholder interesseområderne som en arealreservation på meget lang sigt og en eventuel udnyttelse som en integreret del af den fremtidige skovdrift. Odense Kommune har den 1. juli 2011 anmodet om at få del af graveområdet Tarup-Davinde udtaget. Arealet ønskes udtaget med henblik på planlægning til andet formål. Baggrunden er at ejeren af nabogrunden ønsker at overtage arealet fra den nuværende ejer, Nymølle Stenindustrier, for at sikre fremtidig udviklingsmulighed for virksomhed på dennes ejendom. Nymølle Stenindustrier har fremsendt en erklæring om at man ikke vil modsætte sig at arealet udtages af graveområdet. Der er ikke fremsendt nye oplysninger om råstofforekomsten på arealet, og på det foreliggende grundlag finder Region Syddanmark at området bør fastholdes. Svendborg Kommune Svendborg kommune har fremsendt ideer og forslag til råstofplanen i december RSD har været i dialog med kommunen om de konkrete forslag til graveområder på et teknikermøde den 31.maj Referat af mødet kan ses i sagen j.nr. 11/6301. Svendborg Kommune varetager desuden råstofinteresserne på Ærø. Svendborg Kommune mener, at regionen så vidt muligt skal tilstræbe en selvforsyning med råstoffer indenfor de enkelte kommuner. Det er den miljørigtige og bæredygtige løsning, men der skal tages vidtgående hensyn til natur- og landskabsinteresserne. Kommunen bakker op om, at regionen fortsætter med at lægge graveområder ud, der er så store, at de dækker 24 år behov for råstoffer. Som regionen selv påpeger, skal monopol så vidt muligt undgås. Kommunen mener at udpegningen af arealer, hvor der reelt ikke er mulighed for råstofindvinding, er uhensigtsmæssigt og udhuler planens gennemslagskraft. Svendborg Kommune opfordrer derfor Region Syddanmark til at gennemgå de udpegede interesse- og graveområder, og som minimum udtage bymæssige bebyggelser af kortlægningen. Kommunen indstiller, at Knarreborg Mølle Camping og arealerne med store natur- og landskabsværdier tages ud af grave- og interesseområdet. Kommunen mener, at der ikke bør gives tilladelse til at indvinde bentonit indenfor Bjerreby Vandværks indvindingsopland før, at der er foretaget en nærmere undersøgelse af grundvandsforholdene. To mindre områder i interesseområder ønskes udtaget. Region Syddanmark tager de generelle bemærkninger til efterretning. Interesseområderne er en ensidig tilkendegivelse af mulige råstofforekomster og afvejning i forhold til andre interesser sker først hvis områderne udlægges som graveområder og herunder miljøvurderes i en senere revision af råstofplanen. Kommunen spørger om regionen har prioriteret rækkefølgen i udnyttelsen af lerinteresseområderne. Udlæg af lerinteresseområder er alene en planlægningsmæssig beskyttelse. RSD justerer områderne i forhold til bebyggelse m.v. Kommunen ønsker interesseområdet ved Ballen syd for Ollerup udlagt som graveområde, da der kun er en aktiv råstofgrav nær Svendborg. 12

13 Den foreliggende kortlægning af området viser at råstofferne er finkornede og kun er egnede til betonsand. Området kan derfor ikke supplere råstofgrave med grove anlægsmaterialer og opretholdes derfor som interesseområde. Omkring forslaget til graveområde ved Højes Dong peger Kommunen på problemer vedrørende trafik på de smalle veje i området og behovet for at bevare et levende hegn. RSD foreslår området udlagt som graveområde og henviser problemerne med trafik og hegn til den konkrete sagsbehandling i kommunen. Kommunen stiller spørgsmål ved interesseområderne ved Ellekær og Kirkeby Sand. RSD opretholder områderne som interesseområder på baggrund af tidligere kortlægning i Fyns Amt. Kommunen ønsker de eksisterende grusgrave på Ærø udlagt som graveområder bortset fra grusgraven ved Hønsehavevej. RSD foreslår gravene som graveområder i råstofplanen. Kommunen peger på interessekonflikt mellem campingpladsen ved Lundeborg og råstofområdet for kvartssand. RSD finder ikke at campingpladsen er til hinder for senere råstofindvinding og opretholder grave- og interesseområdet som en ressourcebeskyttelse på lang sigt. Kommunen oplyser at der er plads på havnen til losning af sømaterialer og knust granit. Hvis der vises interesse, kan havnen arbejde hen mod at etablere egentlige oplagspladser. Men havnen står ved en skillevej hvor det skal besluttes om der udelukkende skal satses på turisme og boliger eller om der fortsat skal være en aktiv erhvervshavn. Kommunen spørger til om RSD inddrager havnemulighederne i råstofplanen, eksempelvis ved at angive en mængde råstoffer der forventes sejlet til havnen. RSD beskriver hvor stor en mængde råstoffer der forventes at komme fra import og søterritoriet til enkelte havne, baseret på opgørelser fra de seneste år. RSD medtager desuden oplysningerne om hvilke havne det fortsat er muligt at anvende til losning af råstoffer. Hvis det viser sig at der bliver mangel på råstoffer, kan sømaterialer og importerede materialer dog blive en forudsætning for at råstofplanen kan dække behovet for materialer i de kommende 24 år. Assens Kommune Assens kommune har fremsendt ideer og forslag til råstofplanen i december RSD har været i dialog med kommunen om de konkrete forslag til graveområder på et teknikermøde den 21. juni Referat af mødet kan ses i sagen j.nr. 11/6301. Assens Kommune vil forsøge at opfylde målet om lokal forsyning af råstoffer, men mener dog, at det kan være nødvendigt at hente råstofferne fra andre områder i regionen end Fyn på grund af de forskellige interesser, der er i området. Kommunen vægter naturen højt og ønsker som udgangspunkt ikke at give tilladelse til indvinding af råstoffer på arealer med store naturmæssige interesser. Endvidere mener kommunen ikke, at det er absolut nødvendigt at sikre råstoffer i en periode på 24 år frem i de enkelte delområder, men alene i regionen som helhed. Der kan ske stor udvikling af indvindingsteknikker og bearbejdningsteknikker indenfor 24 år, således det bliver muligt at udnytte råstofressourcen endnu bedre. Assens Kommune støtter Regionsrådets strategi for råstofplan 2008, hvor det fremgår at: Regionsrådet vil undersøge mulighederne for at den fremtidige råstofforsyning i højere grad sker med sømaterialer og importeret granit.. I den forbindelse ser kommunen på den private Assens Havn som et havneareal med potentiale for losning af råstoffer. Der er formentlig ikke mulighed for en egentlig oplagsplads. Losning af materialer vil forudsætte at støjgrænser ved nærliggende boliger kan overholdes. 13

14 Assens Kommune opfordrer Regionen til nøje at overveje udpegninger af interesseområder for sand, sten og grus. I interesseområder skal der pr. definition ske en nærmere kortlægning og arealafvejning. Det mener kommunen ikke, er retfærdigt for borgerne, da det kan vise sig at de ulemper for beboere der følger med udlægningen af et interesseområde kan vise sig unødvendige, hvis det senere konstateres at der ikke er råstoffer i området. Assens Kommune ser frem til at modtage konkrete forslag til graveområder. Region Syddanmark tager de generelle bemærkninger til efterretning og hæfter sig især ved at kommunens bemærkninger om havnearealer til modtagelse af råstoffer med skib som kan bidrage til råstofforsyningen på Vestfyn. Interesseområderne har til formål at beskytte mulige råstofforekomster og i tilfælde af at der planlægges anden arealanvendelse, der hindrer råstofindvinding, vil Regionsrådet tage stilling til om råstofferne skal udnyttes. RSD oplyser at det kan forudses at der kan blive knapt med ressourcer på Fyn. Derfor kan det blive nødvendigt at udlægge et eller flere af de af RSD foreslåede områder med mulige råstofforekomster som interesseområder. Kommunen har ingen indvendinger mod ansøgning til graveområde ved Aalsbo, men peger på landskabsinteresserne i området og en mulig efterbehandling til naturskov. RSD foreslår området som graveområde, jf. miljøvurdering af det ansøgte Kommunen har ingen indvendinger mod ansøgningen til graveområde ved Andebølle, men peger på mulighederne for at forbedre naturtilstanden i området ved efterbehandling af en grusgrav. RSD afviser området som graveområde under henvisning til de landskabelige interesser, jf. miljøvurdering af det ansøgte. Kommunen har ingen indvendinger mod ansøgningen til graveområde ved Trunderup, men peger på beskyttelse af eksisterende naturtyper og mulighederne for at forbedre naturtilstanden i området ved efterbehandling af grusgrave. RSD foreslår et nyt område ved Trunderup som graveområde, jf. miljøvurdering af det ansøgte. Kommunen har ingen indvendinger imod ansøgningen til graveområde ved Brylle, men peger på risiko for tørlægning af nærliggende vandløb og moseområder. RSD foreslår området som graveområde, jf. miljøvurdering af det ansøgte. Middelfart Kommune RSD har været i dialog med kommunen om de konkrete forslag til graveområder på et teknikermøde den 9. maj Referat af mødet kan ses i sagen j.nr. 11/6301. Middelfart Kommune bemærker at målet om lokal forsyning i 4 delområder i regionen ikke er hensigtsmæssigt, idet man alligevel ikke kan styre hvor i regionen de gravede råstoffer anvendes og da der samlet set i regionen er overskud af råstoffer. Afsætning af råstoffer beror på udbud og efterspørgsel hvor transportomkostninger er en væsentlig del af prisgrundlaget. Det er derfor fortsat Regionens mål at råstofgrave kan forsyne bygge- og anlægsaktiviteter i de fire delområder, også med det formål at minimere trafikbelastningen på det overordnede vejnet. Kommunen peger på de mange interessemodsætninger i ansøgningen til graveområde i Håre Bjerge, herunder at området er udpeget som værdifuldt landskab og kulturhistorisk interesseområde med højryggede agre. Kommunen peger på risiko for grundvandssænkning i en nærliggende mose. Desuden mener kommunen at de potentielle muligheder for at skabe værdifulde hede- og naturskovsarealer i sammenhæng med de omgivende landskaber forringes og erstattes af en anden type natur ved efterbehandling af området, f.eks. til søer og vådområder. 14

15 RSD finder er det ansøgte udgør en væsentlig ressource til forsyning af især Vestfyn, men afviser det ansøgte under henvisning til de kulturhistoriske interesser jf. miljøvurdering af det ansøgte. Kommunen har ingen indvendinger mod forslaget til graveområde ved Køstrup under forudsætning af at et naturområde og en mose vest for området ikke påvirkes. RSD foreslår området udlagt som graveområde, jf. miljøvurdering af det ansøgte. Kommunen peger på interessemodsætninger med byudvikling og beskyttet natur i et forslag til interesseområde ved Stavrby. RSD foreslår området udlagt som interesseområde med mindre justeringer med henblik på råstofundersøgelser og interesseafvejning i en senere revision af råstofplanen. Kommunen peger på interessemodsætninger med byudvikling i et forslag til interesseområde ved Kauslunde. RSD undlader at tage området med i råstofplanen, da forekomsten er dårligt dokumenteret og spredt og da området ikke er ret stort. Kommunen oplyser at ABB-havnen på nuværende tidspunkt bl.a. anvendes til sortering af sømaterialer. Kommunen forventer at der fortsat vil være plads på Middelfart Havn til losning af sten-materialer, men forudser at der kan blive problemer i forhold til klager over støv og støj. RSD tager informationen til efterretning og peger på at Middelfart Havn har en meget vigtig strategisk beliggenhed for råstofforsyningen på Vestfyn som alternativ til forsyningen med landmaterialer, som der er stor knaphed på i nærheden af Middelfart. Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune har fremsendt ideer og forslag til råstofplanen i december RSD har været i dialog med kommunen om de konkrete forslag til graveområder på et teknikermøde den 27.maj Referat af mødet kan ses i sagen j.nr. 11/6301. Kommunen gør opmærksom på det uheldige ved at udpege råstofinteresseområder som kan signalere overfor omverdenen at der her kan forventes udlagt råstofgraveområder. Det kan påvirke ejendomspriser og føre til at der bekostes yderligere råstofundersøgelser i områder hvor der af hensyn til andre interesser ikke kan udlægges graveområder. Kommunen anbefaler således at interesseområderne ved Hågerup og Svanninge udtages af planen begrundet i landskabelige og naturmæssige interesser. Øvrige interesseområder bør gennemgås nærmere i den kommende planperiode. RSD er forpligtet på at udlægge råstofinteresseområder i henhold til råstofloven. Der er tale om en ensidig beskyttelse af mulige råstofforekomster i forhold til anden planlægning. Områderne giver ikke lodsejerne rettigheder til indvinding ud over hvad der gælder generelt for det åbne land. RSD har set nærmere på de eksisterende interesseområder og tager de af dem ud af råstofplanen, hvor der ikke er tilstrækkelig dokumentation for råstofforekomster. RSD prøver i den sammenhæng at tage højde for kommunens bemærkninger. Desuden foreslår RSD enkelte nye interesseområder hvor der er kortlagt mulige råstofforekomster. Kommunen er betænkelig ved ansøgninge til graveområde ved Allerup på grund af dårlige vejforhold, landskabelige interesser og private vandboringer. RSD foreslår et område ved Allerup som graveområde og medtager bemærkningerne i miljøvurderingen. Den eneste grav i kommunen der ligger uden for graveområderne er graven i Sallinge Ås. 15

16 RSD medtager ikke området som graveområde på grund af de landskabelige interesser og beliggenheden ved Sallinge Ås. Kommunen forventer at der fortsat vil være god plads til losning af grus- og stenmaterialer på Faaborg Havn. RSD tager oplysningen til efterretning. Nordfyns Kommune RSD har været i dialog med kommunen om de konkrete forslag til graveområder på et teknikermøde den 14. juni Referat af mødet kan ses i sagen j.nr. 11/6301. Kommunen anbefaler at den vestlige del af det foreslåede graveområde ved Gyngstrup ikke medtages på grund af mange diger i området. RSD justerer forslaget på baggrund af kommunens oplysninger, jf. miljøvurdering af det ansøgte. En eksisterende grav i det åbne land (ved Møllevej 66) er næsten færdig-gravet og ønskes ikke udlagt som graveområde. Dele af graveområdet ved Melby er færdiggravet. RSD tager oplysningen til efterretning. Kommunen oplyser at det ikke kan forventes at der er mulighed for losning af sømaterialer og knust granit på Bogense Havn. Dels er der ikke større oplagspladser, og dels satser havnen på lystsejlads som sin primære aktivitet. Bogense Havns position som attraktiv marina er ikke forenelig med de aktiviteter der følger med indskibning af råstoffer. RSD tager oplysningen til efterretning. Regionen har ikke modtaget ansøgninger om graveområder eller bemærkninger fra Fredericia Kommune, Nyborg Kommune, Kerteminde Kommune eller Langeland Kommune. 16

Notat om indkomne forslag og Idéer og regionens forslag til revision af råstofplanen.

Notat om indkomne forslag og Idéer og regionens forslag til revision af råstofplanen. Notat om indkomne forslag og Idéer og regionens forslag til revision af råstofplanen. Dette notat er en sammenfatning af idéer og forslag i forhøringsfasen til råstofplan 2012 samt regionens besvarelser

Læs mere

Vedr. de væsentligste ændringer siden Forslag til Råstofplan ) Større ændringer i afgrænsningen af graveområder og interesseområder

Vedr. de væsentligste ændringer siden Forslag til Råstofplan ) Større ændringer i afgrænsningen af graveområder og interesseområder Notat Vedr. de væsentligste ændringer siden Forslag til Råstofplan 2012 Siden forslaget til råstofplan 2012 blev vedtaget af Regionsrådet i december 2011 har det været i høring. I høringsperioden har regionen

Læs mere

Foroffentlighedsfase Indkaldelse 1½ af idéer og forslag til Råstofplan status på råstofområdet og hovedspørgsmål

Foroffentlighedsfase Indkaldelse 1½ af idéer og forslag til Råstofplan status på råstofområdet og hovedspørgsmål Foroffentlighedsfase Indkaldelse 1½ af idéer og forslag til Råstofplan 2016 - status på råstofområdet og hovedspørgsmål December 2014 Forord Forsyning med råstoffer til byggeri, diger og infrastrukturanlæg

Læs mere

Davinde, Odense Kommune

Davinde, Odense Kommune Davinde, Odense Kommune 1 Ansøgning om graveområde Entreprenør Jørn Nielsen har foreslået et nyt graveområde på 2,1 ha på en del af matr.nr. 3ø Davinde By, Davinde. Arealet ligger umiddelbart nord for

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV nmkn@nmkn.dk

Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV nmkn@nmkn.dk Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV nmkn@nmkn.dk Dato Klage over fredning ved Gl. Lejre og Ledreborg Allé FS 32/2012 Region Sjælland ønsker at indbringe Fredningsnævnet for Østsjællands

Læs mere

1 Resume... 2. 2 Planprocessen... 2. 3 Råstofforsyning og produktion... 3. 3.1 Ler som råstofforekomst... 3. 3.2 Indvinding af ler på Fyn...

1 Resume... 2. 2 Planprocessen... 2. 3 Råstofforsyning og produktion... 3. 3.1 Ler som råstofforekomst... 3. 3.2 Indvinding af ler på Fyn... Redegørelse for lerindvinding på Fyn Indhold 1 Resume... 2 2 Planprocessen... 2 3 Råstofforsyning og produktion... 3 3.1 Ler som råstofforekomst... 3 3.2 Indvinding af ler på Fyn... 3 3.3 Gravning og transport...

Læs mere

BILAG 3. Oversigt over retningslinieændringer FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2012 RETNINGSLINIEÆNDRINGER

BILAG 3. Oversigt over retningslinieændringer FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2012 RETNINGSLINIEÆNDRINGER BILAG 3 Oversigt over retningslinieændringer FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2012 RETNINGSLINIEÆNDRINGER OVERSIGT OVER RETNINGSLINIEÆNDRINGER Kap. 4. Retningslinier for den fremtidige råstofforsyning Gældende retningslinier

Læs mere

De indkomne bemærkninger til råstofplanen er markeret med sort skrift, efterfulgt af Regionsrådets svar med rød skrift.

De indkomne bemærkninger til råstofplanen er markeret med sort skrift, efterfulgt af Regionsrådets svar med rød skrift. Hvidbog til Råstofplan 2012 Indledning Regionsrådet vedtog d. 12. december 2011 Forslag til Råstofplan 2012 for Region Syddanmark. Forslaget har været i offentlig høring i perioden den 2. januar 2012 til

Læs mere

Administrationsgrundlag og kompetenceregler for ansøgninger om råstofgravetilladelser i Region Sjælland

Administrationsgrundlag og kompetenceregler for ansøgninger om råstofgravetilladelser i Region Sjælland Dato: 6. maj 2014 Brevid: 2294917 Udkast Administrationsgrundlag og kompetenceregler for ansøgninger om råstofgravetilladelser i Region Sjælland Råstofplanens og lovens rammer for behandling af ansøgninger

Læs mere

Bilag 1 Kort over grave- og interesseområder

Bilag 1 Kort over grave- og interesseområder Bilag 1 Kort over grave- og interesseområder Kortbilag Kortene viser de interesseområder og graveområder der er udlagt i råstofplanen, og som er reguleret med særlige bestemmelser i råstofplanens tekstafsnit.

Læs mere

Redegørelse for råstofforsyningen i Region Syddanmark

Redegørelse for råstofforsyningen i Region Syddanmark Redegørelse for råstofforsyningen i Region Syddanmark 2012-2024. 1. Resumè Ifølge råstofloven skal regionsrådet gennemgå råstofplanen hvert fjerde år i forbindelse med revision af den regionale udviklingsplan

Læs mere

Rambøll har kigget nærmere på afslaget og har i det følgende kommenteret på afslaget og hvad, der taler for indvinding af råstoffer

Rambøll har kigget nærmere på afslaget og har i det følgende kommenteret på afslaget og hvad, der taler for indvinding af råstoffer NOTAT Projekt Grusgravning i Vester Hornstrup Kunde Jørgen og Peter Olesen Notat nr. 01 Dato 2012-02-06 Til Fra Kopi til Region Syddanmark, Andreas Blinkenberg Rambøll, Niels N. Christensen og Trine Mehlsen

Læs mere

Alslev, Varde Kommune

Alslev, Varde Kommune Alslev, Varde Kommune 1 Ansøgning om graveområde Styrup A/S Anlæg har fremsendt forslag til graveområde på matr.nr. 8a, 14e og 9cx Alslev By, Alslev. Området ligger 1 km sydøst for Alslev og 5 km sydvest

Læs mere

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Øde Hastrup, Roskilde Debatperiode fra den 16. marts til den 19. april 2015. Send dine idéer og

Læs mere

Regionernes råstofplanlægning på land

Regionernes råstofplanlægning på land NOTAT Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-711-00027 Ref. thhvi Den 18. december 2014 Regionernes råstofplanlægning på land Råstofplan 2016 I henhold til råstoflovens 5 påhviler det regionsrådet at udarbejde

Læs mere

Regionernes råstofplanlægning på land

Regionernes råstofplanlægning på land NOTAT Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-711-00027 Ref. thhvi Den 26. september 2014 Regionernes råstofplanlægning på land Råstofplan 2016 I henhold til råstoflovens 5 påhviler det regionsrådet at udarbejde

Læs mere

Hønsnap-Kollund, Aabenraa Kommune

Hønsnap-Kollund, Aabenraa Kommune Hønsnap-Kollund, Aabenraa Kommune 1 Ansøgning om to graveområder Aabenraa Kommune foreslår to eksisterende råstofgrave ved Hønsnap og Kollund udlagt som graveområder, idet eksisterende tilladelser påregnes

Læs mere

Tjæreborg, Esbjerg Kommune

Tjæreborg, Esbjerg Kommune Tjæreborg, Esbjerg Kommune 1 Ansøgning om graveområde Tjæreborg Sten & Grus foreslår udvidelse af graveområdet ved Tjæreborg med et areal der tidligere har været gravet, men hvor ansøger vurderer at der

Læs mere

Øvrige områder RÅSTOFPLAN REGION SJÆLLAND

Øvrige områder RÅSTOFPLAN REGION SJÆLLAND Retningslinjer Generelle retningslinjer Graveområder Sand, sten, grus, kalk, kridt og ler skal primært graves indenfor de lokale eller regionale graveområder, som er angivet på figur 5. Graveområderne

Læs mere

Perbøl, Aabenraa Kommune

Perbøl, Aabenraa Kommune Perbøl, Aabenraa Kommune 1 Ansøgning om graveområde Nymølle Stenindustrier A/S har ansøgt om råstofgraveområde på matr.nr 4, Perbøl, Kliplev. Arealet ligger 1 km vest for firmaets eksisterende grusgrav

Læs mere

Højes Dong, Svendborg Kommune

Højes Dong, Svendborg Kommune Højes Dong, Svendborg Kommune 1 Ansøgning om graveområde Ejeren af matr.nr. 21a Gudbjerg by, Gudbjerg, Torben Birkholm, har foreslået nyt graveområde på 7 ha. Området ligger ved Bankevej 10 km nord for

Læs mere

Forslag til administrationsgrundlag og kompetencefordeling ved ansøgninger om råstoftilladelser i Region Nordjylland

Forslag til administrationsgrundlag og kompetencefordeling ved ansøgninger om råstoftilladelser i Region Nordjylland NOTAT Regional Udvikling Kontoret for Jordforurening og Råstoffer 26. august 2014 Forslag til administrationsgrundlag og kompetencefordeling ved ansøgninger om råstoftilladelser i Region Nordjylland Med

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Munke Bjergby Delområde, gravefelt B. Mindre udvidelse mod vest Sorø Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde

Læs mere

Råstofgraveområde ved Leby i Ærø Kommune

Råstofgraveområde ved Leby i Ærø Kommune Forslag til tillæg nr. 1 til Råstofplan 2012 for Region Syddanmark 1½ Råstofgraveområde ved Leby i Ærø Kommune Juni 2014 Dette forslag til et nyt graveområde ved Leby er udarbejdet på baggrund af en ansøgning

Læs mere

Råstofgravning Bjerrede

Råstofgravning Bjerrede Råstofgravning Bjerrede Grundejermøde 15. januar 2014 Program 1. Velkomst og indledning 2. Råstofplan 2012-2023 3. Råstoftilladelser Sagsforløb og vilkår 4. Spørgsmål og bemærkninger 5. Afslutning Høring

Læs mere

Råstofgraveområde ved Veerst i Vejen Kommune

Råstofgraveområde ved Veerst i Vejen Kommune Forslag til tillæg nr. 3 til Råstofplan 2012 for Region Syddanmark 1½ Råstofgraveområde ved Veerst i Vejen Kommune September 2014 Dette forslag til et nyt graveområde ved Veerst er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Hvidbog for Slagelse Kommune

Hvidbog for Slagelse Kommune Hvidbog for Slagelse Kommune 13. december 2012 over indsigelser og bemærkninger for 2. offentlige høring af forslag til Råstofplan for Region Sjælland 2012-2023 Indhold Regionsrådets beslutning Hvidbogen

Læs mere

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Gunderup

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Gunderup Indkaldelse af idéer og forslag Gunderup Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Gunderup Debatfase fra den 10. december 2014 til den

Læs mere

Råstofindvindingen helt overvejende koncentreres i udpegede regionale graveområder. Beskytte værdifulde råstofforekomster mod anden arealanvendelse.

Råstofindvindingen helt overvejende koncentreres i udpegede regionale graveområder. Beskytte værdifulde råstofforekomster mod anden arealanvendelse. 5.3 R stoffer.qxd 19-12-2005 19:09 Side 1 Foto: Fyns Amt 5.3 Råstoffer Amtsrådets mål På råstofområdet er det amtsrådets mål at: Råstofindvindingen helt overvejende koncentreres i udpegede regionale graveområder.

Læs mere

Hedensted Kommune Natur og Miljø Tjørnevej Uldum Att.: Vibeke Volmers/Aino Hvam

Hedensted Kommune Natur og Miljø Tjørnevej Uldum Att.: Vibeke Volmers/Aino Hvam Hedensted Kommune Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Att.: Vibeke Volmers/Aino Hvam Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 miljoe@ru.rm.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Regionsrådets principper for revisionen og ændringer af råstofplanen

Regionsrådets principper for revisionen og ændringer af råstofplanen Dato: 24. november 2011 Regionsrådets principper for revisionen og ændringer af råstofplanen Regionsrådet besluttede den 3. februar 2011, at der er behov for en revision af råstofplanen ud fra de indkomne

Læs mere

Fortsat grusgravning i Bromme Plantage i Sorø kommune

Fortsat grusgravning i Bromme Plantage i Sorø kommune DEBAT R e g i o n p l a n 2005-2016 DEBAT Regionplan 2005-2016 Tillæg 11 TILLÆG 11 Fortsat grusgravning i Bromme Plantage i Sorø kommune Januar 2006 Et vue over graveområdet i Bromme. Indledning NCC Råstoffer

Læs mere

Faurskov, Assens Kommune

Faurskov, Assens Kommune Faurskov, Assens Kommune 1 Ansøgning om graveområde Kirsten og Bent Elvang, som ejer matr.nr. 5 k Faurskov, Kerte har foreslået et areal udlagt som nyt graveområde. Arealet der er 5 ha stort ligger 2 km

Læs mere

Forhøring vedr. råstofindvinding på matr. nr. 236 Strandmarken, Hasle Jorder, Bornholms Regionskommune

Forhøring vedr. råstofindvinding på matr. nr. 236 Strandmarken, Hasle Jorder, Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Diverse myndigheder og naboer inden for 300 m fra det ansøgte område m.fl. Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø CVR: 26 69 63 48 11. juli 2016 J. nr. 01.09.00P19-0048

Læs mere

Bilag 2A Miljørapporter over ansøgninger til graveområder Fyn

Bilag 2A Miljørapporter over ansøgninger til graveområder Fyn Bilag 2A Miljørapporter over ansøgninger til graveområder Fyn Køstrup, Middelfart Kommune 5 1 Ansøgning om graveområde 5 2 Regionens forslag til nyt graveområde 6 3 Miljøvurdering af ansøgning om graveområde

Læs mere

Godkendelse af høringssvar til Region Nordjylland om ikke at anbefale det foreslåede råstofområde ved Vester Hassing

Godkendelse af høringssvar til Region Nordjylland om ikke at anbefale det foreslåede råstofområde ved Vester Hassing Punkt 9. Godkendelse af høringssvar til Region Nordjylland om ikke at anbefale det foreslåede råstofområde ved Vester Hassing 2017-054657 By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningen

Læs mere

Trunderup, Assens Kommune

Trunderup, Assens Kommune Trunderup, Assens Kommune 1 Ansøgning om graveområde Råstofentreprenør Freiberg & Jespersen ansøger om et graveområde på ejendommen matr. 8x m.fl. Trunderup der ligger i både Assens og Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Råstofplan 2008 for Region Midtjylland

Råstofplan 2008 for Region Midtjylland Region Midtjylland Råstofplan Råstofplan 2008 (1-34-76-3-07) Råstofplan 2008 for Region Midtjylland Oversigt over indkomne bemærkninger m.v. til Forslag til Råstofgraveområde Jeksen 18. februar 2011 Regionshuset

Læs mere

Køstrup, Middelfart Kommune

Køstrup, Middelfart Kommune Køstrup, Middelfart Kommune 1 Ansøgning om graveområde Vagn Christensen A/S, Brenderup har foreslået nyt graveområde på 2,5 ha. Området ligger 1 km. syd for Køstrup og 4 km syd for Brenderup i Middelfart

Læs mere

FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2008-2020

FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2008-2020 RÅSTOFPLAN FOR REGION SYDDANMARK FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2008-2020 Til offentlig høring Indholdsfortegnelse 1 Planprocessen...3 2 Strategi for den fremtidige forsyning...4 2.1 Hvad er en råstofforekomst?...4

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13

Kommuneplantillæg nr. 13 Kommuneplantillæg nr. 13 til 6.B.07 Boligområde, Birkende juni 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Indhold Kommuneplantillæg

Læs mere

Afgørelse i sagen om indvinding af råstoffer ved Gejsing i Vejen Kommune

Afgørelse i sagen om indvinding af råstoffer ved Gejsing i Vejen Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. februar 2005 J.nr.: 03-41/550-0005 KPA Afgørelse i sagen

Læs mere

Rostrup, Vejle Kommune

Rostrup, Vejle Kommune Rostrup, Vejle Kommune 1 Ansøgning om graveområde Grusentreprenør Egon Bredvig, Give har fremsendt forslag til nyt graveområde ved Rostrup. Vejle Kommune foreslår at et mindre område på 26 ha indgår i

Læs mere

Bilag 2C Miljørapporter over ansøgninger til graveområder Sydvestjylland

Bilag 2C Miljørapporter over ansøgninger til graveområder Sydvestjylland Bilag 2C Miljørapporter over ansøgninger til graveområder Sydvestjylland Skads, Esbjerg Kommune 5 1 Ansøgning om graveområde 5 2 Regionens forslag til graveområde 6 3 Miljøvurdering af ansøgning om graveområde

Læs mere

Fovslet, Kolding Kommune

Fovslet, Kolding Kommune Fovslet, Kolding Kommune 1 Ansøgning om graveområde Ejer af matr. nr. 6a, 37 og 59 Fovslet, Ødis, Jens Leth-Petersen har fremsendt forslag til nyt graveområde på 57 ha. På ejendommen har der været gravet

Læs mere

Bilag 1. Bemærkninger og indsigelser fra kommuner

Bilag 1. Bemærkninger og indsigelser fra kommuner Bilag 1 Indstillingsnotat vedrørende ændringsforslag og svar på bemærkninger og indsigelser fra høringsperioden 8.09 3.11.2008 til råstofplan for Region Syddanmark Råstofplan for Region Syddanmark fremlægges

Læs mere

Forslag til råstofplan 2008-2020

Forslag til råstofplan 2008-2020 Råstofplan for Region Syddanmark 2. Baggrund Forslag til råstofplan 2008-2020 Januar 2008 Fotos: Thorben Enghart Jørgensen, side 7 og 13. Karin Fynbo, side 9, 11, 14, 26 og 30. Troels Kørgaard Bjerre,

Læs mere

Høringsbrev. Ansøger: Kudsk & Dahl A/S, Vojensvej 7, 6500 Vojens Rådgiver: Enbicon Aps, Aavænget 12, Voerså, 9300 Sæby.

Høringsbrev. Ansøger: Kudsk & Dahl A/S, Vojensvej 7, 6500 Vojens Rådgiver: Enbicon Aps, Aavænget 12, Voerså, 9300 Sæby. Høringsbrev Miljø og Råstoffer Kontaktperson: Jens T. Vejrup E mail: jens.t.vejrup@rsyd.dk Direkte tlf.: 2336 3614 Dato: 22 11 2016 Journal nr.: 15/9627 Indkaldelse af idéer og forslag til udarbejdelse

Læs mere

Projektets karakteristika

Projektets karakteristika Bilag 4: Skema til brug ved screening af projekter på bilag 2 Kriterier iht. bilag 6 i lov nr. 425 af 18. maj 2016 Projektets karakteristika Projektbeskrivelse jf. ansøgningen Råstofindvinding af rødbrændende

Læs mere

Referat af offentligt møde om forslag til Råstofplan 2012-2023

Referat af offentligt møde om forslag til Råstofplan 2012-2023 Referat af offentligt møde om forslag til Råstofplan 2012-2023 Onsdag den 29. februar, kl. 18-20.30, i festsalen på Psykiatrien i Vordingborg, Færgegårdsvej 15, Vordingborg Mødet omhandler overvejende

Læs mere

Aalsbo, Assens Kommune

Aalsbo, Assens Kommune Aalsbo, Assens Kommune 1 Ansøgning om graveområde Ejeren af matr.nr.1b Ålsbo, Rørup, Erholm Gods, har foreslået nyt graveområde på 34 ha. Området ligger ud til landevejen mellem Gelsted og motorvejen -

Læs mere

Debatoplæg: Indkaldelse af idéer og forslag. Råstofplan 2012 Region Midtjylland. Region Midtjylland. Regional Udvikling

Debatoplæg: Indkaldelse af idéer og forslag. Råstofplan 2012 Region Midtjylland. Region Midtjylland. Regional Udvikling : Indkaldelse af idéer og forslag Råstofplan 2012 Region Midtjylland Høringsperioden løber fra 19. januar - 23. marts 2011 Region Midtjylland Regional Udvikling Jord og Råstoffer FORORD Kom ind i debatten

Læs mere

Screeningsafgørelse - der er ikke er krav om miljøvurdering i forbindelse med ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding

Screeningsafgørelse - der er ikke er krav om miljøvurdering i forbindelse med ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding Stürup A/S Måde Industrivej 17 6705 Esbjerg Ø CVR-NR: 47124719 Miljø og Råstoffer Kontaktperson: Niels Koch E-mail: niels.koch@rsyd.dk Direkte tlf.: 76 63 19 45 Dato: 12. oktober 2017 Journalnr.: 16/6616

Læs mere

DEBATOPLÆG. Grusgraven omkørselsvejen 1, stenlille. Region Sjælland, Miljø & Ressourcer Alleen 15, 4180 Sorø .:

DEBATOPLÆG. Grusgraven omkørselsvejen 1, stenlille. Region Sjælland, Miljø & Ressourcer Alleen 15, 4180 Sorø  .: Grusgraven omkørselsvejen 1, stenlille DEBATOPLÆG INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG TIL VVM REDEGØRELSE Region Sjælland, Miljø & Ressourcer Alleen 15, 4180 Sorø Email.: naturmiljo@regionsjaelland.dk Side

Læs mere

Råstofplan 2016. #split# Høringssvar fra Brønderslev Kommune

Råstofplan 2016. #split# Høringssvar fra Brønderslev Kommune #split# Råstofplan 2016 Plan og Miljø Dato: 04-05-2016 Sags. nr.: 86.07.00-P17-1-15 Sagsbeh.: Gorm Pilgaard Jørgensen Lokaltlf.: +4599455109 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon 9945 4545 Fax 9945

Læs mere

INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN. Juni 2007

INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN. Juni 2007 INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2007 Juni 2007 Baggrund Råstofplanen Ifølge Bekendtgørelse af lov om råstoffer, LBK nr 886 af 18/08/2004, ændret ved Lov om ændring af lov om råstoffer, Lov

Læs mere

Aabenraa Kommune, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa. Henrik Nielsen, Nr. Hostrupvej 11, 6230 Rødekro Lorenz Nielsen, Lykkegårdsvej Rødekro

Aabenraa Kommune, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa. Henrik Nielsen, Nr. Hostrupvej 11, 6230 Rødekro Lorenz Nielsen, Lykkegårdsvej Rødekro Høringsbrev Miljø og Råstoffer Kontaktperson: Jens T. Vejrup E mail: jens.t.vejrup@rsyd.dk Direkte tlf.: 2336 3614 Dato: 19 07 2016 Journal nr.: 16/13024 Indkaldelse af ideér og forslag vedr. ansøgning

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Region Midtjylland Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Indvinding af sand, grus og sten på

Læs mere

Rebild Kommunes foreløbige høringssvar i forbindelse med forslag til råstofplan 2016 samt forslag til Miljøvurdering og miljørapport.

Rebild Kommunes foreløbige høringssvar i forbindelse med forslag til råstofplan 2016 samt forslag til Miljøvurdering og miljørapport. Center Natur og Miljø Region Nordjylland Råstofgruppen Niels Bohrsvej 30 9220 Aalborg Øst Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 01.09.00-A00-2-14 Ref.:

Læs mere

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning. Kronborgvej 20, Aulum

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning. Kronborgvej 20, Aulum TEKNIK OG MILJØ Aulum Grusgrav ApS Kronborgvej 20 7490 Aulum Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning www.herning.dk Ved henvendelse: bjgtg@herning.dk Tlf. 9628 8065 Sagsbehandler: Thomas

Læs mere

Regionplan TILLÆG 8. Anlægsområde øst for Nykøbing Havn, Nykøbing-Rørvig Kommune og. BYOMRÅDE øst for Havnebyen, Trundholm Kommune

Regionplan TILLÆG 8. Anlægsområde øst for Nykøbing Havn, Nykøbing-Rørvig Kommune og. BYOMRÅDE øst for Havnebyen, Trundholm Kommune Regionplan 2001-2012 TILLÆG 8 Anlægsområde øst for Nykøbing Havn, Nykøbing-Rørvig Kommune og BYOMRÅDE øst for Havnebyen, Trundholm Kommune August 2003 1 Regionplan 2001-2012 TILLÆG LÆG 8 Anlægsområde øst

Læs mere

Nedenstående skema viser resultatet af screeningen af forslaget til udvidelse af graveområdet Fruens Banke med ca. 2,2 ha mod nord.

Nedenstående skema viser resultatet af screeningen af forslaget til udvidelse af graveområdet Fruens Banke med ca. 2,2 ha mod nord. Screening Nedenstående skema viser resultatet af screeningen af forslaget til udvidelse af graveområdet Fruens Banke med ca. 2,2 ha mod nord. Fastlægger planen rammerne for fremtidige projekter, der er

Læs mere

Der konkluderes følgende vedrørende baggrunden for erstatningskravet:

Der konkluderes følgende vedrørende baggrunden for erstatningskravet: Indledning Fredningsnævnet for Fyn har den 1. maj 2014, til Middelfart Kommune, fremsendt kopi af det af Faurskov Gods A/S fremsatte erstatningskrav, og bedt om eventuelle bemærkninger inden for 3 uger.

Læs mere

Byrådet Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks Roskilde. Region Sjælland Alléen Sorø.

Byrådet Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks Roskilde. Region Sjælland Alléen Sorø. Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø E-mail: naturmiljo@regionsjaelland.dk UDKAST REVIDERET 1. JUNI 2016 Byrådet Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 31

Læs mere

STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland

STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland Siden regionens første råstofplan blev vedtaget har der været et markant fald i indvindingen af råstoffer på land og det er nu på niveau med indvindingen

Læs mere

Aalborg Kommunes høringssvar til Region Nordjyllands fornyede offentlige høring af Råstofplan Hvorupområdet

Aalborg Kommunes høringssvar til Region Nordjyllands fornyede offentlige høring af Råstofplan Hvorupområdet #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune, Direktøren Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst raastoffer@rn.dk 13-12-2016

Læs mere

Byrådet. Region Sjælland Alléen Sorø. UDKAST

Byrådet. Region Sjælland Alléen Sorø.   UDKAST Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø E-mail: naturmiljo@regionsjaelland.dk UDKAST Byrådet Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 31 31 kommunen@roskilde.dk

Læs mere

Mangel på råstoffer til vejbygning

Mangel på råstoffer til vejbygning Mangel på råstoffer til vejbygning Af civilingeniør Caroline Hejlesen, Vejdirektoratet - Vejteknisk Institut, chh@vd.dk Resume Selv om forbruget af danske sand-, grus- og stenmaterialer har været faldende

Læs mere

Eventuelle ændringer af det offentliggjorte forslag til Regionplan 2016

Eventuelle ændringer af det offentliggjorte forslag til Regionplan 2016 Ribe Amt Sagsnr. 04/2640 Teknik og Miljøområdet 19. april 2006 Eventuelle ændringer af det offentliggjorte forslag til Regionplan 2016 Ribe Amtsråds økonomiudvalg har på møde den 5. april 2005 behandlet

Læs mere

Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland

Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Region Midtjylland Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Læs mere

Projektets karakteristika

Projektets karakteristika Skema til brug ved screening af projekter på bilag 2 Kriterier iht. bilag 6 i lov nr. 425 af 18. maj 2016 Projektets karakteristika Projektbeskrivelse jf. ansøgningen Råstofindvinding og forarbejdning

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Faxe Graveområde, mindre udvidelse mod sydvest Faxe Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde omfatter

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Planafdelingen Centerparken Brande Att.: Marie Lyster Nielsen

Ikast-Brande Kommune Planafdelingen Centerparken Brande Att.: Marie Lyster Nielsen Regionshuset Viborg Regional Udvikling Ikast-Brande Kommune Planafdelingen Centerparken 1 7330 Brande Att.: Marie Lyster Nielsen e-mail: malni@ikast-brande.dk Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7810 0000

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 20. september 2016 Udarbejdet af: Strategiteamet Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Indledning

Læs mere

Bilag 2B Miljørapporter over ansøgninger til graveområder Trekantområdet

Bilag 2B Miljørapporter over ansøgninger til graveområder Trekantområdet Bilag 2B Miljørapporter over ansøgninger til graveområder Trekantområdet Vester Nebel, Kolding Kommune 5 1 Ansøgning om graveområde 5 2 Regionens afslag på ansøgning om graveområde samt forslag til nyt

Læs mere

Matrikel nr. 2z, 2ae og 2ø Lergrav Hgd., Aulum Kronborgvej 20, Aulum.

Matrikel nr. 2z, 2ae og 2ø Lergrav Hgd., Aulum Kronborgvej 20, Aulum. TEKNIK OG MILJØ Aulum Grusgrav ApS Kronborgvej 20 7490 Aulum Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning www.herning.dk Ved henvendelse: bjgtg@herning.dk Tlf. 9628 8065 Sagsbehandler: Thomas

Læs mere

Råstofgraveområde ved Leby i Ærø Kommune

Råstofgraveområde ved Leby i Ærø Kommune Tillæg nr. 1 til Råstofplan 2012 for Region Syddanmark 1½ Råstofgraveområde ved Leby i Ærø Kommune November 2014 Forord Forsyning med råstoffer til byggeri, veje, diger og andre infrastrukturanlæg er grundlæggende

Læs mere

Miljørapport Forslag 1½ til Råstofplan 2016 for Region Syddanmark. Råstofgraveområde ved Bastrup i Varde Kommune

Miljørapport Forslag 1½ til Råstofplan 2016 for Region Syddanmark. Råstofgraveområde ved Bastrup i Varde Kommune Miljørapport Forslag 1½ til Råstofplan 2016 for Region Syddanmark Råstofgraveområde ved Bastrup i Varde Kommune Februar 2016 - Revideret november 2016 1 Indledning Johnny M. Jessen og Henri Jacobsen, Jessen

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidet råstofgravning i Kamstrup Grusgrav i Roskilde Kommune

Afgørelse i sagen om udvidet råstofgravning i Kamstrup Grusgrav i Roskilde Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 22. juni 2006 J.nr.: 03-41/250-0011 KBP Afgørelse i sagen om

Læs mere

Pay and play golfbane ved Lindum

Pay and play golfbane ved Lindum Tillæg nr. 67 til Regionplan 2000-2012 Pay and play golfbane ved Lindum Viborg Amtsråd September 2004 VIBORG AMT - Miljø og Teknik 1 J.nr. 8-52-6-2-511-02 Tillæg nr.67 til Regionplan 2000-2012 er udarbejdet

Læs mere

Regionernes råstofplanlægning på land

Regionernes råstofplanlægning på land Notat Natur J.nr. BLS-71-00015 Ref. Andor/lho/lhh November 2010 Regionernes råstofplanlægning på land Notat om forhold, der skal lægges vægt på, ved revision af råstofplaner 2012 Regionerne tager i øjeblikket

Læs mere

Råstofplan for Region Syddanmark

Råstofplan for Region Syddanmark Råstofplan 2016 for Region Syddanmark Marts 2017 Forord Forsyning med råstoffer til byggeri, diger og infrastrukturanlæg er grundlæggende for den fortsatte udvikling og velstand i regionen. Den fremtidige

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Region Midtjylland Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Læs mere

KORT FORTALT. Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Odder. Saksild. Ørting. Hov. Hundslund. Gylling. Tunø

KORT FORTALT. Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Odder. Saksild. Ørting. Hov. Hundslund. Gylling. Tunø KORT FORTALT Odder Saksild Ørting Hundslund Hov Gylling Tunø forslag til Odder Kommuneplan 2009-2021 Tales vi ved? Du sidder nu med debatoplæg til Byrådets Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Forslag til

Læs mere

Vester Hornstrup, Vejle Kommune 1 Ansøgning om graveområde

Vester Hornstrup, Vejle Kommune 1 Ansøgning om graveområde Vester Hornstrup, Vejle Kommune 1 Ansøgning om graveområde Jørgen Olesen, Jelling har fremsendt forslag til graveområde på 14 ha, matr.nr. 1 a, Vester Hornstrup, Vejle. Der er foretaget 14 boringer, og

Læs mere

Rebild Kommunes høringssvar til forslag til råstofplan 2016 samt forslag til Miljøvurdering og miljørapport.

Rebild Kommunes høringssvar til forslag til råstofplan 2016 samt forslag til Miljøvurdering og miljørapport. Center Natur og Miljø Region Nordjylland Råstofgruppen Niels Bohrsvej 30 9220 Aalborg Øst Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 01.09.00-A00-2-14 Ref.:

Læs mere

Herning Kommune Teknik og Miljø Torvet 7400 Herning Att.: Eric Farley

Herning Kommune Teknik og Miljø Torvet 7400 Herning Att.: Eric Farley Regionshuset Viborg Regional Udvikling Herning Kommune Teknik og Miljø Torvet 7400 Herning Att.: Eric Farley Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Region Nordjylland vurdering/indstilling:

Region Nordjylland vurdering/indstilling: B 138 Vesthimmerlands Kommune Region Nordjylland har i brev dateret 18. maj 2011 indkaldt ideer og forlag vedr. anvendelse af interesse området ved Blære. Dette medfører ikke nye bemærkninger fra Vesthimmerlands

Læs mere

UDKAST MILJØVURDERING. Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016-2027

UDKAST MILJØVURDERING. Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016-2027 MILJØVURDERING UDKAST Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016-2027 Bregninge Delområde, udvidelse mod nordøst ved Bjergsted Kalundborg Kommune Screening - Miljøvurdering (SMV) Kort med udvalgte

Læs mere

SCREENING FOR MILJØVURDERING

SCREENING FOR MILJØVURDERING Bilag 1 SCREENING FOR MILJØVURDERING Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum En plan for beskyttelse af drikkevandet Baggrund og formål Indsatsplanen for Guldbæk og Øster Hornum

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

Jordbro Mølle Grus- og Sandgrav v./ Lars Laursen Bakkevej 26 7840 Højslev

Jordbro Mølle Grus- og Sandgrav v./ Lars Laursen Bakkevej 26 7840 Højslev Regionshuset Viborg Regional Udvikling Jordbro Mølle Grus- og Sandgrav v./ Lars Laursen Bakkevej 26 7840 Højslev Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Vedrørende Forslag til Råstofplan 2012

Vedrørende Forslag til Råstofplan 2012 Gantrup Borgerforening Gantrupvej 4 Gantrup 8752 Østbirk 25. marts 2012 Region Midtjylland, Regional Udvikling, Skottenborg 26, 8800 Viborg Vedrørende Forslag til Råstofplan 2012 Gantrup borgerforening

Læs mere

9 Redegørelse. Odder Kommune. Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder. Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id.

9 Redegørelse. Odder Kommune. Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder. Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id. Odder Kommune 9 Redegørelse Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id.: 727-2013-70537 Indhold 1. Indledning... 3 2. Integrering af miljøhensyn... 3 3. Miljørapportens

Læs mere

Kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding

Kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding KODEKS FOR GODT NABOSKAB VED RÅSTOFINDVINDING Kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding Råstofindvinding løser et samfundsmæssigt behov for sand, grus, sten, kalk og ler til bl.a. byggeri og vejanlæg.

Læs mere

Byudvikling i OSD/NFI i samspil med grundvandsbeskyttelse

Byudvikling i OSD/NFI i samspil med grundvandsbeskyttelse NATUR & MILJØ 2014, session A2: Byudvikling i OSD/NFI i samspil med grundvandsbeskyttelse Trinmodel og dokumentation i forbindelse med byudvikling i OSD/NFI Sanne Kjær og Karin Jensen, Naturstyrelsen Oplæg

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

Noter fra borgermøde på Vindinge Skole den 23. marts 2015 om VVM for råstofindvinding i Øde Hastrup

Noter fra borgermøde på Vindinge Skole den 23. marts 2015 om VVM for råstofindvinding i Øde Hastrup Noter fra borgermøde på Vindinge Skole den 23. marts 2015 om VVM for råstofindvinding i Øde Hastrup Der var ca. 70 deltagere på mødet. Det er ikke alle spørgsmål der kunne svares på under mødet. Disse

Læs mere

Indsigelse imod Region Syddanmarks forslag til råstofplan 2012

Indsigelse imod Region Syddanmarks forslag til råstofplan 2012 Region Syddanmark Sendt med e-post til kontakt@regionsyddanmark.dk Odense fysisk planlægning og VVM J.nr. NST-711-00013 Ref. Lars Henrik Dahl Hansen Den 27. februar 2012 Indsigelse imod Region Syddanmarks

Læs mere

Grundvandsbeskyttelse gennem planlægning. Jess Ingo Jensen Planlægger og projektleder Vejle Kommune / NVC Vejle

Grundvandsbeskyttelse gennem planlægning. Jess Ingo Jensen Planlægger og projektleder Vejle Kommune / NVC Vejle Grundvandsbeskyttelse gennem planlægning Jess Ingo Jensen Planlægger og projektleder Vejle Kommune / NVC Vejle ATV, 21. Maj 2008 Kortlægning skaber ikke OSD er - det gør g r politik! Ved hjælp af geologisk

Læs mere