PROJEKTFORSLAG DECEMBER 2011 SUNDHEDS- OG AKUTHUS NAKSKOV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROJEKTFORSLAG DECEMBER 2011 SUNDHEDS- OG AKUTHUS NAKSKOV"

Transkript

1 PROJEKTFORSLAG DECEMBER 2011 SUNDHEDS- OG AKUTHUS NAKSKOV

2 Sundheds- og Akuthus Nakskov - Region Sjælland dato: PROJEKTFORSLAG side 1 SUNDHEDS- OG AKUTHUS NAKSKOV Projektforslag december 2011 Indhold side 1. Indledning og sammenfatning 2 Opgavens omfang Summarisk konklusion Økonomi og tidsplan Brugergrupper og rådgivere 2. Fysiske forudsætninger 5 Opgavens omfang og eksisterende forhold Myndighedsforhold Grundforhold Energiforhold 3. Tidsplan 9 Tidsplan og planlægning 4. Beskrivelse af projektet 10 Hoveddisponering, funktionernes placering Funktionernes indretning 5. Konstruktioner, materialer og installationer 15 Beskrivelse af konstruktioner, facader Beskrivelse af materialer Beskrivelse af installationer 6. Tegningsbilag 20

3 Sundheds- og Akuthus Nakskov - Region Sjælland dato: PROJEKTFORSLAG side 2 1. INDLEDNING, SAMMENFATNING Baggrund Opgavens baggrund er beskrevet i udbudsmaterialet for nærværende opgave. I Visionsplan/programoplæg juli 2011, udarbejdet af White arkitekter A/S er fastlagt ombygningens omfang og funktionelle sammenhæng. Opgaven indgår som fase 2 i den samlede plan for etablering af Sundheds- og akuthus Nakskov. Der er til opgaven et samlet budget på kr Opgavens omfang, summarisk: Nærværende projektforslag omhandler følgende lokaliteter: Bygning 12, tilpasninger facade Bygning 13, stueetage Bygning 14, stueetage, 1. sal og 2. sal Bygning 15, stueetage, 1. sal og 2. sal Garage for akutbil Funktionerne for de enkelte bygninger og etager fremgår af afsnit 4. Konklusion Der har i november 2011 været afholdt et antal brugermøder, hvor de indretningsmæssige- og tekniske forhold er blevet drøftet. Disse forhold er generelt for projektet faldet på plads, således at de stillede ønsker og krav er indarbejdet i projektet i videst mulige omfang. Der er i forslaget lagt vægt på, at den oplyste bevilling på kr primært benyttes til bygningsforbedringer og ombygninger for de funktioner, som bliver interessenter i bygningen. Ved ændringer af funktionerne i forhold til bygningens nuværende og tidligere anvendelse, er der foreslået indretninger som tilgodeser den nye funktion, som nu kan flytte til tidsvarende lokaler med en opgradering af bygningens bygnings- og installationsmæssige standard. Brugerne skal kunne føle, at de flytter til nye og velrenoverede lokaler. Det har været nødvendigt at prioritere anvendelsen af bevillingen, således at de funktionelle forhold tilgodeses først, frem for en fuld optimering af de tekniske installationer og optimering af de energimæssige forhold. Således indeholder forslaget, at der udføres nødvendige flytninger af vægge, etableres og lukkes dørhuller, opgradering af rummenes overflader med fuld malerbehandling i alle rum, udskiftning af slidte linoleumsgulve, samt udskiftning af en stor del af de nedhængte lofter. På installationssiden vil der blive etableret de nødvendige installationer for funktionerne, og der vil blive udført en udskiftning af varmesystemet mv. Brugbar sanitet og belysningsarmaturer vil blive genanvendt i videst mulige omfang. Lokalerne vil således fremstå som nye, hvor der i et vist omfang vil indgå brugbare eksisterende bygningsdele og installationer. Rentable energiforbedringer af klimaskærmen og de tekniske installationer medtages i udbud som optioner, der kan tilkøbes i det omfang projektøkonomien og evt. støtte fra energifonde tillader det. Der anbefales som minimum at udføre en udskiftning af gamle vinduer og udlægning af ekstra isolering i tagrum over bygning 14 og 15.

4 Sundheds- og Akuthus Nakskov - Region Sjælland dato: PROJEKTFORSLAG side 3 Ombygningprojektet (fase 2) indgår i et hele for etableringen af det samlede Sundheds- og Akuthus Nakskov. Der er således i projektforslaget udarbejdet forslag til ændring af funktioner og renoveringer som følgearbejder i forbindelse med nedrivningen af operationsafsnittet og den billeddiagnostiske funktion i bygning 11. Heri indgår ændring af facader på bygning 12 og ved den nuværende hovedindgang ved bygning 16. Uden for projektforslaget er derfor nedrivningsarbejder uden for bygning 12, 13, 14 og 15 ikke indeholdt. Således vil nedrivningen af bygning 11 s stueetage, eksisterende ambulancetilkørsel og bygning 16 ikke indgå i denne opgave, hvilket svarer til opgavens kommissorium. Tilsvarende vil etablering af de udvendige arealer ikke være indeholdt. Økonomi og tidsplan Økonomi: Der er til den samlede sag for etablering af Sundheds- og Akuthus Nakskov en bevilling på kr Nærværende projeektforslag indeholder en del af nedennævnte samlede budget på sagen og er markeret med fed skrift. Sammenfatningen af det økonomiske overslag er: Håndværkerudgifter ombygning af byg. 12,13, 14, 15 kr Nedrivning og udeanlæg kr Helikopterlandingsplads kr Omkostninger (Rådgiverhonorar mm.) kr IT, røntgen, telemedicin og apparatur kr Frasalg af ejendomme kr Budget i alt, ecxl. Moms kr Håndværkerudgifterne er verificeret på projektforslagsniveau som et delvis bygningsdelsoverslag. Overslaget indeholder bygnings- og installationsarbejder i bygningerne, og medtager udgift til byggepladsetablering og drift. Endvidere indgår udgift til diverse monteringer for Sygehus Syd, samt et afsat beløb til uforudselige udgifter. Overslaget er excl. moms. Tidsplan: Den summariske tidsplan for projektet er følgende: Politisk godkendelse af projektforslaget december 2011 Projektering januar februar 2012 Udbud, licitation marts 2012 Kontrahering og stand-still periode april 2012 Byggestart for ombygningen primo maj 2012 Aflevering byggeri, ibrugtagning primo marts 2013 Tidsplanen er tilpasset de aktiviteter som forløber i forbindelse med nedrivningen af bygning 11 og 16, herunder flytningen af den billeddiagnostiske funktion, som flytter fra bygning 11 til 2. sal i den ombyggede bygning 15.

5 Sundheds- og Akuthus Nakskov - Region Sjælland dato: PROJEKTFORSLAG side 4 Brugergrupper og rådgivere I forbindelse med udarbejdelse af projektforslaget er afholdt møder i følgende brugergrupper: Brugergruppe indretning: Nanna Thorup Region Sjælland, Koncernbyg Lise Døj-Bendixen Region Sjælland Viggo Kuld Vestergaard Sygehus Syd Jonna Bryhl - Anne Berit Henriksen - Niels Andresen - Hanne Alstrup - Ulla Nielsen Gotsæd - Claus N. Bernthsen - Jytte Møller Lolland Kommune Joan Rolsted Sørensen - Lars Garrit White arkitekter (bygherrerådgiver) Jørn Gad Petersen Oluf Jørgensen A/S Odense Elisabeth Damgård - Lotte Foght-Sørensen Mangor & Nagel A/S, Roskilde afd. Jørgen Ravn - Burgergruppe teknik og drift: Nanna Thorup Region Sjælland, Koncernbyg Claus N. Bernthsen Sygehus Syd Lars Grupe Larsen - Viggo Kuld Vestergaard - Jesper Larsen - Lars Garrit White arkitekter (bygherrerådgiver) Flemming Holst Sørensen Skude & Jacobsen Jørn Gad Petersen Oluf Jørgensen A/S Odense Elisabeth Damgård - Jørgen Ravn Mangor & Nagel A/S, Roskilde afd. Endvidere har deltaget fagteknikere fra Region Sjælland og Lolland Kommune i møderne. Brugergruppen for teknik og drifts aktiviteter foreslås videreført i udførelsesfasen, således at der skabes et bindeled imellem byggeriet og sygehuset. Herved kan der etableres et hensigtsmæssigt samarbejde imellem de der bygger og de brugere, som skal fungere i bygningerne samtidig med der bygges. Nærværende projektforslag er udført af: Mangor & Nagel A/S Arkitektfirma (totalrådgiver) i samarbejde med Oluf Jørgensen A/S Odense, rådgivende ingeniørfirma Projektforslaget er udarbejdet for Region Sjælland, KU byg ved Nanna Thorup

6 Sundheds- og Akuthus Nakskov - Region Sjælland dato: PROJEKTFORSLAG side 5 2. FYSISKE FORUDSÆTNINGER Opgavens omfang Skridt på vejen mod Nakskov sundheds- og akuthus Forløbet frem mod det endelige Nakskov sundheds- og akuthus er oplistet herunder som en hjælp til at definere denne opgaves omfang. Projektet sker i et samarbejde mellem Region Sjælland og Lolland Kommune. Visionsplan Udarbejdet af White arkitekter i juli Beskriver den samlede vision for Nakskov sundheds og akuthus. Etape 1 Indretning klinikker til privat praktiserende læger i Bygning 13, 1. sal, 2. sal og 3. sal samt det fælles adgangsareal i bygning 12 s stueetage, hvor der er etableret rum til sundhedsbutik samt en reception, der forventes at betjene hele sundhedsog akuthuset. Etapen er ved at være færdigudført i andet projekt udarbejdet af White Arkitekter. Etape 2 Nedrivning af bygninger og etablering af udearealer udføres i andet projekt af White Arkitekter. Etape 2 Indretning af de resterende bygninger: 13, stuen, 14, stuen, 1. Sal og 2. Sal samt 15 stuen, 1. Sal og 2. Sal. Bygningerne indrettes til funktioner i sundheds og akuthuset, garage for akutbil og nye klimaskærme efter nedrivning af bygninger. Etape 2 udføres af Mangor & Nagel Arkitektfirma, og er det nærværende projektforslag omhandler. Etape 3 En evt. fremtidig etape 3 kunne omhandle udførelse af Bygning 12 s 1. og 2. sal til speciallæger, kontorer og møderum. Da de eksakte behov fra disse grupper ikke kendes pt., er der ikke medtaget nogen videre bygningsmæssige ændringer på disse 2 etager i etape 2. Etape 2 omfang: Nye klimaskærme Bygning Tilbageværende skillevæg mellem bygning 11 og 12 efter nedrivning af bygning 11 opdateres til isoleret ydervæg med etablering af et nødvendigt antal vinduer til de bagvedliggende rum. Omfatter også gavl af bygning 13 og udsnit af bygning 14 s nordfacade. Bygning 14 Tilbageværende skillevæg mellem bygning 14 og 16 efter nedrivning af bygning 16 opdateres til isoleret ydervæg med etablering af ny hovedindgangsdør.

7 Sundheds- og Akuthus Nakskov - Region Sjælland dato: PROJEKTFORSLAG side 6 Garage til akutbil Opføres som bygning opvarmet til frostfrit klima udfor nordfacaden af bygning 13 med en lille forbindelsesgang. I hovedprojektet vil det blive taget op til overvejelse om den eksisterende ambulancegarage ved bygning 11 som nedrives, evt. kan genanvendes og ombygges til fritliggende akutbilsgarage. Indretning af funktioner Omfatter rumændringer, fast inventar og overflader herunder malerbehandling af alle vægge, nye gulve og lofter i den nødvendige del af lokalerne. Renoveringsstandard vil være i kvalitet som den seneste renovering af bygning 13, 1., 2. og 3. Sal under etape 1. Bygning 12, stueetage: Indretning af resterende lokaler i forbindelse med ny facade. Bygning 12, 1. sal: Der udføres malerarbejder så etagen kan anvendes til frivilligcenter. Bygning 13, stueetage: Indretning til hjemmepleje, skadeklinik, lægevagt, akutfunktion og lokaler til udlejning for Sahva bandagist. Bygning14, stueetage: Indretning til Alkohol-, misbrugs- og ungerådgivning Bygning 14, 1. Sal: Indretning til genoptræning, sygepleje, sundhedskonsulenter og frivillige. Bygning 14, 2. Sal: Laboratorium blodprøvetagning samt lokaler til udlejning for speciallæger Bygning15, stueetage: Indretning til skoletandpleje Bygning 15, 1. Sal: Indretning til genoptræning Bygning 15, 2. Sal: Medicinsk ambulatorium, røntgen, jordmoder og serviceafdeling. Malerarbejder Der udføres malerarbejder på alle etager på vægge i de to hovedtrapperum T1 (Bygning 13/12) og T6 (Bygning 14/15) Eksisterende forhold Nuværende funktioner Sygehuset er officielt lukket pr. 1. maj 2011 og rømmet for sengeliggende patienter, men der er stadig enkelte funktioner tilbage i sygehuskomplekset. Disse funktioner er følgende: - Røntgen i bygning 11, stueetage og kælder

8 Sundheds- og Akuthus Nakskov - Region Sjælland dato: PROJEKTFORSLAG side 7 - Blodbank i bygning 15, stueetage - Alkoholklinik i bygning 16 - Medicinsk ambulatorium i bygning 14 og 15, 2. sal. - Skadeklinik i bygning 14, stueetage - Lægevagt i bygning 14, stueetage - Jordemoderkonsultation i bygning 14, 2. Sal. - Service afdeling, bygning 17 og 14, 2. Sal Blodbanken flytter ud til en mobil enhed under Nykøbing Sygehus i løbet af sommeren 2012, hvilket skal drøftes i forhold til tidsplanen. Eksisterende fysiske rammer De eksisterende fysiske forhold er blevet registreret i projektforslaget. Under viderebearbejdning til hovedprojekt vil der blive opmålt yderligere og evt. lavet destruktive bygningsundersøgelser, så nødvendige oplysninger til udførelse af hovedprojekt er tilgængelige. Miljøundersøgelser Der er udført en bygningsscreening for farlige stoffer og materialer omfattende asbest, bly, PCB og skimmelsvamp. Bygningsscreeningen er udført af Skude og Jacobsen A/S og dateret Når opgaven sendes i udbud til håndværkere vil screeningen blive vedlagt. Lovmæssig korrekt håndtering af de farlige stoffer i det forventelige omfang i forhold til screeningen vil blive forlangt at være indeholdt i tilbud på arbejdet. Myndigheder Lokalplanforhold FORSLAG TIL LOKALPLAN Nye boligområder og Akut- og Sundhedshuset i Nakskov er i høring til og med og forventes vedtaget i januar Lokalplanen indeholder mulighed for at nedrive bygninger, udstykning af grundarealer samt muliggøre opførelse af nyt byggeri på arealerne, illustreret med byggefelter, typisk som tæt lavt boligbyggeri. Ansøgning om byggetilladelse for ombygning i de eksisterende bygninger forventes at kunne søges efter nuværende plangrundlag og før vedtagelse af den nye lokalplan. Ansøgning om byggetilladelse Der vil blive indsendt byggeandragende for indretning, nye facader og garage til akutbil som angivet i tidsplanen. Byggeandragenet vil tage udgangspunkt i projektforslaget suppleret med brandplaner og bygningssnit. Der vil blive fulgt op af nødvendige dialog med bygningsmyndighderne for godkendelse af projektet. I forlængelse af formøde som White arkitekter har afholdt med Erik Bruhn og Hans E. Bendorff fra Teknik & Miljø / Brandvæsen i Lolland Kommune. Brandforhold Der er planlagt en sove- hvilemulighed for personale til akutbil i bygning 13, stueetage. Man vil fra kommunens side ikke kræve at der udføres ABA-anlæg pga. denne ene overnatning. Hvert bygningsafsnit skal udføres som selvstændig brandsektion. Den samlede bygning skal behandles som brandkategori 1. Det er

9 Sundheds- og Akuthus Nakskov - Region Sjælland dato: PROJEKTFORSLAG side 8 dog aftalt at møderum til 60 personer i bygning 14, 1. sal, skal behandles som en kategori 3. Der er ønske om at møderummet udføres til 90 personer, der er derfor tilføjet en flugttrappe udvendigt på østfacaden af bygning 14, da det formentlig vil være et krav. Øvrige myndighedsgodkendelser Ansøgning om nedrivning af bygning 11 og 16 udarbejdes af White Arkitekter sammen med øvrige nedrivninger i området. Der er opnået en sindet nedrivningstilladelse med forudsætning i at lokalplanen vedtages. Ansøgning om udførelse af ændringer i udearealer udarbejdes ligeledes af White Arkitekter. Grundforhold Grundforhold Indretning af bygninger og udførelse af garage for akutbil er indenfor eksisterende grund. Energiforhold Energimærke Der foreligger en samlet energimærkerapport for bygning 11, 12, 13, 14/15, 16, 17, 18 og 19. Energimærket er udført af EKJ Rådgivende Ingeniører A/S og dateret I dette projektforslag indgår bygning 12, 13 og 14/15. Der er i rapporten nævnt en række energibesparelsesforslag med tilbagebetalingstider på 1-30 år. Efterisolering Energimæssige forbedringer af bestående klimaskærm og installationer håndteres som optioner i udbud af byggesagen. Bygherren kan så tilvælge energitiltag i forhold til de indretningsmæssige arbejder som er nødvendige for fremtidig funktion af bygningerne. Det anbefales som minimum at tilvælge efterisolering af glasveranda i gavlen til bygning 15, samt udlægning af isolering i tagrum i bygning 14 og 15. Facader som fornyes ved nedrivninger efterisoleres så godt som muligt set i sammenhæng med bygningernes bevaringsværdige status.

10 Sundheds- og Akuthus Nakskov - Region Sjælland dato: PROJEKTFORSLAG side 9 3. TIDSPLAN Tidsplan Tidplanen fremgår af bilag: Rammetidsplan 03, dato Den summariske tidsplan for projektet er følgende: Politisk godkendelse af projektforslaget december 2011 Projektering januar februar 2012 Udbud, licitation marts 2012 Kontrahering og stand-still periode april 2012 Byggestart for ombygningen primo maj 2012 Aflevering byggeri, ibrugtagning primo marts 2013 Der er ved planlægningen sikret, at der ikke sker nedrivning af bygning 11 før der er etableret nyt røntgenafdeling i bygning 15 på 2. sal. Tilsvarende vil der først ske nedrivning af bygning 16 (ved hovedindgangen) når der er etableret nye lokaler for alkoholambulatoriet i bygning 14 i stuuetagen. Alternativt kan alkoholambulatoriet placeres i midlertidge lokaler andet sted i bygningen. Byggeriet udførelse Byggeriet forventes udbudt i bunden indbudt licitation uden forudgående EUprækvalifikation. Der regnes med udbud i storentrepriser, som endeligt fastlægges i næste fase. Der ønskes etableret byggeplads på arealet ud mod Hoskiærsvej på det eksisterende parkeringsareal. Dette foreslås, idet der mod nordsiden af bygningskomplekset skal ske nedrivning af bygning 11, der starter inden for samme periode. For at skåne havearealet vil der blive stillet krav til beskyttelse af plantninger samt til retablering af arealerne efter byggepladsens afvikling. Nye udearealerne vil blive etableret i andet regi.

11 Sundheds- og Akuthus Nakskov - Region Sjælland dato: PROJEKTFORSLAG side BESKRIVELSE AF PROJEKTET Hoveddisponering, funktionernes placering Funktionernes indretning Disposition af etagearealerne Visionsplanens samlede disposition af huset er opdateret i forbindelse med dette projektforslag for etape 2. Jævnfør de farvelagte plantegninger er det samlede bygningsareal disponeret som følgende: Bygning 12, Stueetage, Foyer, reception, sundhedsbutik,café Bygning 12, 1. sal, Kontorer generelt og mødelokaler, evt. også speciallæger Bygning 12, 2. sal, Speciallæger, kontorer, møderum Bygning 13, Stueetage, Lægevagt, skadeklinik, Akutrum, Sahva og Hjemmeplejeteam Bygning 13, 1., 2. og 3. Sal, Praktiserende læger. Bygning 14, Stueetage Alkohol- og misbrugsbehandling og ungerådgivning Bygning 14, 1. sal Genoptræning (træningskøkken), sygepleje, kontorer og mødelokaler for sundhedskonsulenter og frivillige. Bygning 14, 2. Sal, Blodprøvetagning, laboratorium og disponibelt for evt. speciallæger Bygning 15, Stueetage Skoletandplejen Bygning 15, 1. sal Genoptræning træningssale Bygning 15, 2. sal Medicinsk ambulatorium, serviceafdeling, røntgen og jordmoderkonsultation De funktioner som er omfattet i nærværende etape 2 indrettes som beskrevet herunder:

12 Sundheds- og Akuthus Nakskov - Region Sjælland dato: PROJEKTFORSLAG side 11 STUEETAGE Fælles fordelingsareal Efter nedrivning af bygning 16 etableres isoleret facade på midterparti af bygning 14 stueetage med ny hovedindgangsdør og tilhørende vindfang. Udvendigt arbejdes med udførelse af en mindre baldakin til overdækning af indgangen samt bænk. Fra den fornyede hovedindgang ankommer man som bruger af sundheds og akuthuset til det fælles fordelings- og opholdsareal i stueetagen af bygning 12. Der er etableret rum til sundhedsbutik samt en reception, der forventes at betjene hele sundheds- og akuthuset. Herudover er der 3 udisponerede rum, der tænkes anvendt til fremskudte funktioner, og helst funktioner hvor der er bemandet det meste af dagen og en del af aftenen. F.eks. Test- og samtalerum, Undervisning, Møderum, Diætist, Patientkontor. Der ønskes en caféstemning i området og kan opsættes automater for selvbetjening af mad og drikkevarer til brug for både patienter og personale. Den fritlagte østfacade på bygning 12 s stueetage udføres som isoleret klimaskærm med vinduer i tidligere døråbninger mod bygning 11 stueetage, som nedrives. Det er ønskeligt med en udgang fra fællesarealer til kommende taghave over kælder af bygning 11, som vil ligge højere end gulvniveau. Dette indarbejdes om muligt i hovedprojekt enten som indvendige trin eller rampe. Tandklinik Der indrettes tandklinik for Lolland Kommunes skoletandpleje i stueetagen af bygning 15. Der indrettes et stort venterum for børnene og deres forældre samt reception og kontor i tilknytning hertil. Der indrettes 5 klinikrum til behandling af enkelte patienter, samt 1 klinikrum hvor der kan behandles 3 patienter samtidigt. Imellem klinikrum er supplerende rum placeret med kontorer, tandteknik, profylakse, røntgen, steril og hvilerum. Hertil kommer personalerum med thekøkken, toiletter for personale og patienter samt maskinrum og depoter. Nærmere indretning og specifikation af installationer vil blive udført i samarbejde med tandklinikken og deres tilknyttede konsulent i hovedprojektfasen. Alkohol-, misbrug- og ungerådgivning Lolland Kommunes rådgivning for alkohol, misbrug og unge indrettes i stueetagen af bygning 14. I den forbindelse lukkes eksisterende gennemgangselevatorer i den ene side, så der kun er adgang til elevatorer fra forhallen. Eksisterende glasgangsforbindelse til bygning 11 stueetage nedrives under andet projekt. Der etableres vinduer i eksisterende åbning mod glasgang. Rådgivningen opdeles i de tre funktioner, så brugerne kun har adgang til den aktuelle rådgivning de benytter. Alle tre rådgivningsfunktioner har direkte indgang fra fællesarealer eller udefra, egen fordelingsgang og handicaptoilet. Personalet for de tre funktioner har fælles personalerum og toilet. Alle kontorer indrettes med to døre, så der er mulighed for at komme ud af kontorer enten via gang eller tilstødende kontor. Alkoholrådgivning Adgang sker fra forhallen ved hovedindgang. Alkohol rådgivningen indrettes med 3 kontorer samt en medicinudlevering med åben skranke.

13 Sundheds- og Akuthus Nakskov - Region Sjælland dato: PROJEKTFORSLAG side 12 Misbrugsrådgivning Adgang er direkte fra det fri via en ny sikkerhedsdør på nordfacaden af bygning 14. Fra vindfang er der en sikret betjeningsluge til medicinudlevering. Der er 7 kontorer og et NADA rum til behandling af brugere. Ungerådgivning Adgang udefra gavlen af bygning 14 via eksisterende yderdør direkte til køkken alrum. Her kan unge mødes i forbindelse med rådgivningen og tilberede fælles måltider. Der er 3 kontorer og et rum til NADA behandling og musik. Instrumenter og øvrige remedier opbevares i skabe i rummet. Skadeklinik, lægevagt, præhospital akutfunktion samt Sahva Indrettes i stueetagen af bygning 13 med adgang direkte udefra via vindfang i hver af bygningens ender. Der er også adgang via fællesområde i bygning 12. Personalerum, toiletter og skyllerum er fælles for funktionerne. Der indrettes venterum fælles for patienter til både skadeklinik, lægevagt og Sahva. Venterummet udføres så åbent mod gangareal som muligt. Skadeklinik Bygning 13, stuen lige ved bygning 12 og indgang indrettes skadeklinik med 1 undersøgelses- og behandlingsrum samt 1 depotrum Lægevagt Bygning 13, stuen ved siden af skadeklinik indrettes lægevagt med 1 undersøgelsesrum, 1 depotrum og 1 kontor til visitation af patienter. Præhospital akutfunktion Bygning 13, stueetage indrettes med en præhospital akutbilsfunktion bestående af hvilerum med toilet og bad for akutpersonale på vagt. Samt et fælles opholdsrum med thekøkken som også fungerer som personalerum for lægevagt og skadeklinik. I forbindelse med akutfunktionen etableres en lukket frostfri garage til akutbilen den placeres umiddelbart udenfor akutpersonalets opholdsrum med direkte forbindelsesgang. I garagen skal bilen kunne stå klar med åbne døre og bagklap. Der etableres rum til opbevaring i enden af garagen. I hovedprojektet vil det blive taget op til overvejelse om den eksisterende ambulancegarage ved bygning 11 som nedrives, evt. kan genanvendes og ombygges til fritliggende akutbilsgarage. Sahva I bygning 13 indrettes lokaler til udlejning for Sahva bandagist. Lokalerne består af et behandlingsrum og et kontor/værksted med mellemliggende depot. Hjemmepleje Lolland kommunes hjemmepleje er placeret i den ene ende af bygning 13 stueetage med adgang udefra via vindfang. Der indrettes et stort møde- og personalerum med thekøkken for hjemmeplejen og herudover 6 kontorer med 1-3 arbejdspladser for plejepersonale. 1. SAL Fysioterapi og genoptræning Bygning 15, 1. Sal indrettes til fysioterapi og genoptræning.

14 Sundheds- og Akuthus Nakskov - Region Sjælland dato: PROJEKTFORSLAG side 13 Der indrettes fælles venteområde i foyer mellem bygning 14 og 15. Genoptræningsfaciliteterne består af 4 træningssale, 1 børnetræningsrum, 1 undersøgelsesrum, 5 kontorer, 1 personale og møderum med thekøkken samt i alt 4 handicaptoiletrum med patientbad. Herudover forefindes flere mindre toiletrum og depot. Træningskøkken I bygning 14, 1. Sal indrettes træningskøkken som anvendes i forbindelse med genoptræning og visitering. Køkkenet skal ikke godkendes af fødevaremyndighederne, da det kun vil blive benyttet til patienternes egen madlavning. Der indrettes til at 12 personer kan være i køkkenet på samme tid opdelt i 3 grupper. Det ene gruppekøkken udføres med eleverbare elementer for kørestolsbrugere. Der indrettes tilhørende spiserum. Sygepleje I bygning 14, 1. Sal indrettes sygeplejeklinik med skyllerum i umiddelbar tilknytning til fælles venteområde. Der indrettes i alt 5 kontorer til sygeplejersker samt 1 møde- og personalerum med thekøkken. Sundhedskonsulenter og frivillige Der indrettes kontor til sundhedskonsulenter og desuden 2 møderum, hvor der i det ene ønskes plads til 90 personer. Tilhørende anretterkøkken og toiletfaciliteter indrettes ved mødelokalerne. Garderobe og opholdsareal for gæster til mødelokalerne må henvises til gangområde og fælles venteområde i foyer på etagen mellem bygning 14 og 15. I bygning 12, 1. Sal er der ligeledes lokaler ledige for frivilligcenter. 2. SAL Sygehusfunktioner Eksisterende tilbageværende sygehusfunktioner indrettes samlet i bygning 15, 2. Sal og del af bygning 14, 2. sal. Det gælder medicinsk ambulatorium, blodprøvetagning, laboratorium, røntgen, jordmoder og serviceafdeling. Der er fælles venteområde i foyer mellem bygning 14 og 15. Patienter henvender sig ved ankomst i receptionen bygning 15, 2. Sal. Medicinsk ambulatorium Der indrettes i alt 5 undersøgelsesrum med kontorfaciliteter til følgende funktioner: EKKO rum- inkl. lægekonsultation EKKO rum, + Holter og arbejdsekg Lungefunkfunktion og rehabilitering + medicinering Hjerte rehabilitering + insufficiens Diabetes + diætist Herudover er der dagpladsstue (dagpatienter 4-5 pladser) Udover reception indrettes 3 kontorer til afdelingssygeplejerske + Ledende sekretær + sekretær. Der indrettes bad og omklædning for patienter til arbejds-ekg Desuden er der kopirum, skyllerum, medicinrum og sterildepot og depot. Der er et personale og møderum med separat thekøkken. Toiletter for både patienter og personale er fordelt på etagen.

15 Sundheds- og Akuthus Nakskov - Region Sjælland dato: PROJEKTFORSLAG side 14 Blodprøvetagning Ved eksisterende laboratoriefunktion bygning 14, 2. Sal indrettes to pladser for blodprøvetagning. Røntgen Der er indtegnet 2 røntgenrum med 2x2 omklædningskabiner samt toilet. Nærmere indretning af røntgenfunktionen vil ske i hovedprojektfasen. Betjening og trafo for røntgenudstyret forventes placeret i selve røntgenrummet. Der er udarbejdet en Planningguide i sept for Nakskov-røntgenprojekt. Planningguiden beskriver detaljeret installationsvejledning for det røntgenudstyr, som Sygehus Syd indstiller som aktuelt ved flytning af Røntgenfunktionen på Nakskov Sundheds -og akuthus. Jordmoderkonsultation Bygning 14, 2. Sal, der indrettes et jordmoderkonsultations- og undervisningslokale. Øvrige faciliteter for brugere og personale deles med de øvrige funktioner på etagen. Serviceafdeling Bygning 15, 2. Sal ved hovedtrapperum indrettes kontor og depotplads for service- og rengøringspersonale. Speciallæger Bygning 12, 2. sal og del af bygning 14, 2. Sal er disponibel for udlejning til speciallæger. KÆLDER Kælderarealer i bygning 11, 12 og 13 Alle de ovennævnte funktioner vil få mulighed for at benytte depotrum og garderobe samt omklædningsfaciliteter i eksisterende kælder. Der er ikke indeholdt fornyelse af kælderarealerne i projektet. Generelt Der er enkelte lokaler i overskud imellem de forskellige funktioner. Disse rum vil kunne udbydes til andre eksterne funktioner. Lokalerne indrettes som disponible kontorer, som senere vil kunne ombygges til en ny funktion. Der er diponeret med mindst 1 handicaptoilet med en venderadius for kørestole på 1,5 meter for hver bygnings etage. Indenfor alle bygningerne og deres funktioner vil det blive nødvendigt at tilføje nye installationsskakte for føring af især nye ventilationsrør og faldstammer mellem etagerne. I stueetagen af alle bygningerne er der begrænset lofthøjde, så her vil der blive arbejdet med en fremføring af installationer i nedhængt rørkasse op mod gangarealerne, så resten af loftet kan få fuld højde ud mod vinduesfacader. Dette gælder også 1. Sal af bygning 14 og 15 hvor vinduer på sydfacaden har meget høj overkant og der i dag er skrå lofter. På de øvrige etager forventes installationer at kunne være over traditionelt nedhængt loft i ensartet højde i de samlede rum. Omfang af skakte og forsænkede lofter vil blive præciseret i hovedprojekt.

16 Sundheds- og Akuthus Nakskov - Region Sjælland dato: PROJEKTFORSLAG side KONSTRUKTIONER, MATERIALER OG INSTALLATIONER (29) Beskrivelse af konstruktioner, facader Bærende konstruktioner, konstruktive indgreb: Alle steder hvor der fjernes eksisterende bærende tværvægge indlægges der ny stålbjælke til bæring af overliggende etager. Det forudsættes at disse bjælker kan monteres direkte på facadebagvægge evt. med vederlagsplader. Bjælker inddækkes og brandisoleres efter gældende regler. Røntgenrum udføres med forstærkninger i spær konstruktionen således denne kan bære det udstyr som skal monteres i loft. Gulvkonstruktionen bliver ligeledes forstærket evt. med ekstra bærebjælker, således at denne kan bære det nødvendige røntgen udstyr. Der skal i forbindelses med udførelsesfasen undersøges eksisterende bjælkelag samt spærkonstruktionsbæreevne. Stabilitetsmæssigt er det vurderet at huset er stabilt, selv om de enkelte vægge fjernes. Garage for akutbil: Der etableres garage med lille depotrum for akutbilen. Bygningen udføres med bærende konstruktion i stålrammer med tagplader i trapezplader. Taget isoleres og beklædes med tagpap. Facader udføres af Paroc-elementer (sandwichelementer beklædt med lakeret aluminium). Der udføres hejseport med glasfelter. Facade mod øst, bygning 12: Den eksisterende facade i stueetagen ud mod det nye haveanlæg over bygning 11 s kælder bliver frilagt i forbindelse med nedrivningen og de eksisterende dørhuller i facaden blotlægges. Disse søges genanvendt i forbindelse med det nye facadeudtryk, hvor den nederste del af facaden efterisoleres med facadesystem af trykfast mineraluld, som pudses med en fiberarmeret facadepuds. Pudsen vil formentlig blive udført i en grå farve, som svarer til den grå sokkel og forsynes med lodrette spor, som svarer til flugten af de ovenliggende vinduer. Renovering af hovedindgang, bygning 14: Den nuværende bygning 16 nedrives, og herved friholdes den tidligere facade ud for hovedingangen. Det vil ikke være muligt at bringe facaden tilbage til det oprindelige udseende, da udgangsforholdene skal fastholdes til en udgang i niveau med terræn. Facaden renoveres, så denne fremstår med et tilpasset udtryk, hvor en smal glasoverdækning opsættes i gesimshøjde. Endvidere etableres et nyt vindue i stueetagen og facaden pudses op. Udvendig flugtvejstrappe: På østgavlen af bygning 14 udføres en udvendig flugtvejstrappe fra møderum til 90 personer, hvis dette kræves af brandmyndigheder. Trappen udføres i galvaniseret stål med lodrette afskærmninger. Trappen tilpasses bygningens klassiske arkitektur og hvidmales. Udformning vil ske i dialog med bevaringsmyndigheder.

17 Sundheds- og Akuthus Nakskov - Region Sjælland dato: PROJEKTFORSLAG side 16 (39) Kompletterende bygningsdele Nye vinduer og facadepartier udføres i træ/træ som svarer til de nuværende vinduer. Nye døre udføres i trækarm, enter med teakfinerede- eller malede dørblade. Dørene forsynes generelt med cylinderlås, som tilpasses det nuværende låsesystem. Det forventes at udførelse/koordinering af låseplan sker mellem producenten og Sygehus Syd. Hvor der etableres glaspartier og glasdøre vil disse være klassificerede som F- partier med sikkerhedsglas efter forskrifterne. Der søges generelt en detaljering af de kompletterende bygningsdele som er tilpasset de eksisterende. (49) Overflader Gulve: Generelt vil linoleum blive udskiftet i alle gange og trapper (excl. på de arealer, som fremstår nyrenoverede). Disse fremstår mange steder nedslidte og trænger til udskiftning. I toiletter og andre våde rum vil der blive udlagt altro-safety vinylbelægning med hulkehl, hvor dette er nødvendigt. I toilet/baderum med eksisterende terrazzo- eller klinkebelægning vil disse blive renset/slebet, hvis dette er muligt. De eksisterende keramiske flisesokler i normalrum vil blive bevaret og renoveret, hvor dette er hensigtsmæssigt. I træningskøkkenet i bygning 14, 1. sal udlægges vinyl med hulkehl. Vægge: Vægge vil blive opmalet generelt, og i glanstrin svarende til glans 10. I toiletrum mv. hvor der i dag er flisevægge, vil disse blive bevaret og evt. repareret, hvor dette er nødvendigt. Lofter: Loftsoverfladerne er forskellige fra bygning til bygning, og nye lofter vil blive valgt ud fra at skabe en helhed for renoveringen. Lofter i gange vil blive udført, så disse vil være lette at demontere og genopsætte. Der udskiftes ikke lofter i bygning 12. I bygning 13 opsættes lofter svarende til de øvrige etager i bygningen. I bygning 14 og 15 findes i dag gipspladelofter i begrænset omfang, og der vil derfor blive opsat tilsvarende lofter på etagerne her. (53) Afløb og sanitet Der udføres nye afløbsinstallationer i begrænset omgang. Eksist. faldstammer, som i forbindelse med renoveringen bliver overflødiggjort, demonteres. Afløbsinstallation i stueetage bygning 13 bliver omlagt, således afløb føres så hensigtsmæssigt som muligt, eksist. konstruktioner taget i betragtning. Bl. Batterier som er berøringsfrie er som fab. Oras Electra, på batteri. Saniteten er generelt i fin stand, og udskiftes ikke. Hvor der sker udskiftning af sanitet, vil dette blive udført i fab. som Ifø. (53) Øvrige VVS-installationer Generelt: Centralt teknikrum er placeret i bygning 17.

18 Sundheds- og Akuthus Nakskov - Region Sjælland dato: PROJEKTFORSLAG side 17 Herfra fordeles vand og varme rundt til de forskellige bygninger. Både i jord og i forbindelseskanal. Føringsveje placeres i loftsrum over gangarealer, eller i umiddelbar nærhed heraf. Varmeanlæg: Bygning 12 forsynes med nyt 2-strengs radiatoranlæg. Bygning 13 stueetage kobles på det eksist. varmeanlæg. Radiatorer udskiftes i nødvendigt omfang. Bygning 14 og 15 forsynes med nyt 2-strengs radiatoranlæg. Brugsvand: Varmt brugsvand produceres i varmtvandsbeholder placeret i teknikrum. Det vurderes i detail-projekteringen om der visse steder skal placeres decentrale varmtvandsbeholdere. Der etableres målere således hver bygning, og hver etage kan afregnes individuelt. Generelt udføres nye vandinstallationer i alle områder denne entreprise vedrører. (57) Ventilation Der er placeret ventilationsanlæg forskellige steder på hver bygning. Nogle er placeret i kælder, mens andre er placeret i tagrum. I Bygning 12 tilpasses eksist. ventilation. Nyt ventilationsanlæg projekteres. Bygning 13 er renoveret på og 3.sal under en tidligere etape. Stueplan forsynes med ventilation. Ventilationsanlæg i kælder udskiftes. Bygning 14 og 15 forsynes med ventilation. Ventilationsanlæg i tagrum udskiftes. (59) CTS-anlæg Der udføres CTS i begrænset omfang, lysstyring, AIA, CO2 måling og varmestyring i enkelte rum indgår ikke. Der fremføres CTS til elmålere, vandmålere og ventilationsanlæg. Det tilstræbes at CTS udføres med åben protokol. (60) El-anlæg generelt Eksisterende forsyningskabler til de enkelte etager genanvendes i det omfang det er muligt. Der etableres nye tavleanlæg overalt hvor der ombygges. I de områder hvor der indgribes i eksisterende installationer udføres ekstra beskyttelse med fejlstrømsafbrydere. Installationer udføres som kablet overalt, også i lette vægge. I gangarealer placeres stikkontakter for rengøring pr. 12 meter. Der placeres 1 stikkontakt pr wc rum. I udvalgte teknikrum placeres 16A Cee stikkontakter. Evt. dørautomatik forsynes fra stikkontakter placeret over nedhængte lofter. (63) Tavler og føringsveje Tavler udføres pladekapslede. Installationer for stærkstrøm føres over lofter i kabelgitterbakker, gennem eksisterende vægge føres kabler i rør. Installationer for svagstrøm føres i kabelbakker, således at kabler er understøttes i hele deres længde. Gennem vægge føres kabler i rør. I kontorer og klinikker udføres installationer i installationskanaler af plastmateriale langs vægge.

19 Sundheds- og Akuthus Nakskov - Region Sjælland dato: PROJEKTFORSLAG side 18 (63) Sikkerhedsbelysning, nød- og panikbelysning Flugtvejs og panik belysning udføres i det omfang det er nødvendigt for at overholde myndighedskrav. Flugtvejs og panik belysning udføres som decentrale anlæg. Lyskilder er LED. Armaturer udføres med selvtest. (63) Lysinstallation og belysning Belysningsanlæg udføres iht. DS 703, :1983 Retningslinjer for belysning i sygehuse. Der anvendes lyskilder i farve 3000K. I tandlæge kliniker tages særlige hensyn til lyskildernes egenskaber for farvegengivelse. Lysstyring: I decentrale rum som rengøringsrum, depoter, skyllerum, sterile rum og wc tændes og slukkes belysning automatisk vha. bevægelsesdetektor. I kontorer og undersøgelsesrum tændes belysning manuelt ved tryk placeret ved dør, ved manglende tilstedeværelse af personer slukkes lyset automatisk. Det er muligt at overstyre lyset manuelt. Der udføres ikke dagslysstyring. Der udføres ikke dæmpning af belysning. I samtalerum samt udvalgte undersøgelses rum udføres lysstyring som i kontorer og øvrige undersøgelsesrum, men grundbelysningen udføres dæmpbar. Alle kontorer og undersøgelsesrum udføres med 1 disponibelt lampeudtag i loft for pendel, dette udføres med manuel tænd og manuel sluk. Gangarealer og venterum: Lysstyring udføres med pir samt mulighed for manuel overstyring, dog ikke manuel sluk. Belysning fordeles på hhv. 2 lysgrupper og fejlstrømsafbrydere iht. Gældende lovgivning. Belysningsarmaturer er overalt med høj virkningsgrad og lav blænding. Armaturer indbygges i loftsystemer hvor dette er muligt. Udvendig belysning: Ved nyt indgangsparti placeres nye udvendig belysningsarmaturer, øvrige udvendige belysningsanlæg berøres ikke. Hårde hvidevarer: Der indgår visse hårdehvidevarer i ydelsen, herunder køleskabe, komfurer, ovne, opvaskemaskiner mv. (64) Patientkaldeanlæg Der udføres ikke nye patientkaldeanlæg. (64) Data og EDB-anlæg Kabling for edb udføres med cat 6e kabler. Der placeres 2 krydsfelter pr. etage, backbone mellem krydsfelter udføres med lysleder. Edb kabler afsluttes i arbejdsstationer ved arbejdspladser, en arbejdsstation består af 4 stk 230V stikkontakter hvoraf 2 er for EDB, samt 1 stik med 2 PDS udtag. Der afsættes PDS for Wlan i gangarealer. Stationer for printere og andre mindre anlæg bestykkes med 2 stikkontakter samt 1 pds. Antenne: Der udføres ikke nye anlæg for antenne.

20 Sundheds- og Akuthus Nakskov - Region Sjælland dato: PROJEKTFORSLAG side 19 (65) ABDL, ABA og varsling Varslingsanlæg udføres iht. Gældende lovgivning, varslingsanlæg søges udført med tonevarsling. ABDL døre styres vha. decentrale komponenter. Der er i formøde med bygningsmyndighederne og White Arkitekter ikke krævet etablering af ABA-anlæg. ABA udføres kun hvis de stedlige myndigheder kræver dette, og indgår derfor ikke i det økonomiske overslag. (69) Øvrige anlæg Hvor der skal monteres hvidevarer anvendes produkter i husholdningskvalitet. Opvaskemaskiner dog som semi professionelle. (79) Fast inventar Der udføres fast inventar i henhold til indretningsplaner. Generelt omfatter dette fast skabsinventar (depotskabe), faste arbejdsborde, køkkeninventar med hårde hvidevarer (el-install. se overfor), fast bænke mv. Det vil enkelte steder være muligt at genbruge inventar (fx skabsinventar til røntgenfunktionen). Dette vil blive nedtaget og flyttet som en del af det faste inventar. Løst inventar, herunder borde, stole, senge, lejer, reoler mv. monteres og udføres under løst inventar som bygherreleverance. Der vil i et vist omfang blive tale om genanvendelse af eksisterende løst inventar. Endvidere indgår gardiner og skilte som løst inventar.

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved Region Sjælland Region Sjælland Skitseforslag 1:100 Eksist. tegninger Depot for havemøbler mm Cykler mm Depot for havemøbler mm Ny indgang Reng. Entré Depot Bad 1 Værelse 1 Bad 1 Værelse 1 Kontor Hall

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Platangårdens Ungdomscenter

Platangårdens Ungdomscenter LEJLIGHED LEJLIGHED Bryggers Rengøring Entre Sove Sove Rådigh. Personale Vaskeri Entre Ophold Medicin Ophold HAVE TERRASSE NORDHUSET 1:100 REGION SJÆLLAND - PLATANGÅRDEN FORSLAG TIL NY INDRETNING WHITE

Læs mere

INDRETNING AF SOGNEGÅRD I DEN GAMLE BORGERSKOLE

INDRETNING AF SOGNEGÅRD I DEN GAMLE BORGERSKOLE INDRETNING AF SOGNEGÅRD I DEN GAMLE BORGERSKOLE KIRKEPLADSEN 1 RINGKØBING VMB V I L H E L M S E N, M A R X E N & B E C H J E N S E N A / S Arkitektfirma MAA/Danske ARK Skovvejen 46 i 8000 Aarhus C vmb@vmb-arkitekter.dk

Læs mere

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne Når Københavns Kommune renoverer skoler - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne 2 Indhold Hvorfor skal du læse denne pjece? 4 Beslutning - hvorfor skal der renoveres? 5 Ansvar og roller for helhedsrenovering

Læs mere

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING 7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger, hvoraf de 5 er sammenbyggede med forbindelsesgange. 5 bygninger er i ét plan, og 2 er med 2 etager. Bygningerne

Læs mere

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1.

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1. BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL Bolig A 1. sal / 2. sal Eksisterende trappe til 1. sal Eksisterende korridor på 1. sal Bolig B Stue / 1. sal? BILAG OVERSLAGSØKONOMI 1 OVERSLAGSØKONOMI prisniveau

Læs mere

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND Anlæg af bygning til forskningsenhed 19. januar 2007 Intentioner Plejecentret Sølund er beliggende mellem Sortedams Sø og Ryesgade 20 tæt på Rigshospitalet, Panuminstituttet

Læs mere

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy Korsholm Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

FAXE SUNDHEDSCENTER FAXE SUNDHEDSCENTER PROJEKTFORSLAG. Tilbygning 16.03.2012 PROJEKTFORSLAG FAXE SUNDHEDSCENTER

FAXE SUNDHEDSCENTER FAXE SUNDHEDSCENTER PROJEKTFORSLAG. Tilbygning 16.03.2012 PROJEKTFORSLAG FAXE SUNDHEDSCENTER PROJEKTFORSLAG Tilbygning 16.03.2012 PROJEKTFORSLAG PROJ EKTFORSLAG FOR TI LB Y GNI NG - ARKI TEKT DATO: 14.03.2012 B R U N S G A A R D + L A U R S E N Arkitektfirma ApS SITE A/S Nørrebrogade 184, 1 Sal

Læs mere

NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING

NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING DISPOSITIONSFORSLAG TIL FREMTIDIG ANVENDELSE AF NR. BROBY SKOLE TIL JOB & AKTIV DATO 15.12.2011 NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING ARKITEKTFIRMAET TKT A/S ENGLANDSGADE 25, 1 POSTBOKS 40 DK-5100 ODENSE C www.tkt.dk

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 Projekttemamøde vedrørende facader, vinduer, altaner og tag Lyngby Almennyttige Boligselskab. 2013-02-26 TEMAAVIS for bæredygtig renovering af Sorgenfrivang II HELHEDSPLANEN

Læs mere

bygherrerådgivning udvalgte referencer

bygherrerådgivning udvalgte referencer bygherrerådgivning udvalgte referencer Hovedbilbliotek og kulturhus Ledøje-Smørrum 1996-1998 Nyt hovedbibliotek med medborger facilitetter. Arkitektgruppen varetog bygherrerådgivningen med blandt andet

Læs mere

Den faste tilbudssum afgives i henhold til bestemmelserne i udbudsmaterialet, samt specifikationer i nærværende tilbudslistes enkelte afsnit.

Den faste tilbudssum afgives i henhold til bestemmelserne i udbudsmaterialet, samt specifikationer i nærværende tilbudslistes enkelte afsnit. FORSIDE På grundlag af det udleverede udbudsmateriale iht. Udbudsbrev af 2015-04-01 - tilbyder undertegnede at præstere alle arbejder og leverancer som henhører under Den faste tilbudssum afgives i henhold

Læs mere

Beskrivelse af ombygningsarbejdet på Ravnholtskolen 2009

Beskrivelse af ombygningsarbejdet på Ravnholtskolen 2009 Beskrivelse af ombygningsarbejdet på Ravnholtskolen 2009 Bygning nr. 5 Indgangsparti m.v. mod vej. Ny aut. alufacadedør (niveaufri)ved indgang komplet med tilpasning af højtsiddende vinduesparti Aut. indv.

Læs mere

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V.

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. FØRSYN Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. Betty Nansens Alle 57-61 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forudsætninger for førsynet...

Læs mere

Brøndbyparken - Informationsmøde 27. marts 2014 RUBOW Arkitekter

Brøndbyparken - Informationsmøde 27. marts 2014 RUBOW Arkitekter Brøndbyparken - Informationsmøde 27. marts 2014 RUBOW Arkitekter Facader i tværblokke Nye vinduer i Træ/alu Nyt indgangsparti Indbygget belysning Ny skalmur Pudsede pilastre Tværblok Facader og vinduer

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789. Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789. Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789 Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Rørrendegård

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

Eksamen BKAR71b, Allan Eiriksson, 06.01.2014, VIA University College, Aarhus

Eksamen BKAR71b, Allan Eiriksson, 06.01.2014, VIA University College, Aarhus Dispositionsforslag Projektforslag Forprojektet Hovedprojektet Konkurrence Materiale: Arkitekt Planche Tegninger Program Skole Dokumenter: Logbog Speciale - LYDGENER Tegnestue: Kontrakt Entreprise Organisation

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clemensgade 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6000 Kolding BBR-nr.: 621-029215 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg

Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg www.vindebakke.dk Beskrivelse af område VINDE BAKKE Med udsigt over Skive by og det omkringliggende landskab udstykkes 1. etape af et nyt stort boligprojekt i Skive.

Læs mere

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Dagsorden 1. Velkomst præsentation. 2. Status hvad er sket siden sidst 3. Præsentation af projekt 4. Tidsplan - rækkefølge arbejdet

Læs mere

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger Niverødgård 19 ældrevenlige boliger 1 Mariehøj Mariehøj Byvejen Nivåvej Niverød Kongevej Rantzausvej Birkedommer Allé 2 Niverødgården Beliggenhed Niverødgård ligger i Niverød i Fredensborg Kommune, tæt

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Jeg vedlægger projektplanen fra Arkikon, og står selvfølgelig til rådighed for yderligere oplysninger

Jeg vedlægger projektplanen fra Arkikon, og står selvfølgelig til rådighed for yderligere oplysninger Norddjurs Kommune Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt 20. maj 2015 Ansøgning om tilskud til renovering af køkken på Campus Køkkenet på Campus er i dag totalt nedslidt, og vi har brug for at få foretaget

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter:

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter: Box 25 Arkitekter Store Kongensgade 40 G 4. DK 1264 København K Tlf.: 33 13 81 11 Fax: 33 93 20 95 E-mail: mail@box25arkitekter.dk www.box25arkitekter.dk 06.02.13 Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup

Læs mere

Assens Kommune. Forundersøgelse og vurdering af det tidligere rådhus i Aarup vedr. ombygning til integreret dagsinstitution.

Assens Kommune. Forundersøgelse og vurdering af det tidligere rådhus i Aarup vedr. ombygning til integreret dagsinstitution. Forundersøgelse og vurdering af det tidligere rådhus i Aarup vedr. ombygning til integreret dagsinstitution. 25.09.2009 Indholdsfortegnelse Forundersøgelse og vurdering Side 2 1. INDLEDNING OG FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Broagervej 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107614 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005 KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE Skitseforslag september 2005 Indhold: Kombibibliotek - situationsplan s. 3 Kombibibliotek - parterreplan og stueplan s. 4 Perspektiv sammenbygning

Læs mere

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Idéoplæg til om- og tilbygning på Frederiksberg Privatskole 19.10.09 Frederiksberg Privatskole Idéopæg til om- og tilbygning i forbindelse med etablering af nyt lærerværelse,

Læs mere

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Industribygninger med kombineret lager, administration og velfærdsområde. projektudvikling: arkitekt: ejendomsmægler: Industribygninger

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ribstonvænget 10 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-315194 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2729 kwh Elvarme. 2269 kwh Elvarme. 11524 kwh elvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2729 kwh Elvarme. 2269 kwh Elvarme. 11524 kwh elvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Pilevænget 4 Postnr./by: 9850 Hirtshals BBR-nr.: 860-002885 Energikonsulent: Michael Dissing Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tårnvej 2 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055010 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 BESKRIVELSE LANGHOLT SKOLE FAKTA Adresse Langholt skole Øster Hassingvej 1 9310 Vodskov Telefon 98256579 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk Forvaltning Bygningsafdelingen Sagsbehandler: Annette Sia Christiansen Sagsid.: 11/19345 Doc.id.: 93786-11 Holmegårdens Bibliotek, ændret anvendelse 28.03.2011/anc Lokalerne

Læs mere

Bygningen kan forbedres, så der bruges mindre energi. Det vil gøre det billigere at bo i huset og kan gøre det mere attraktivt ved salg.

Bygningen kan forbedres, så der bruges mindre energi. Det vil gøre det billigere at bo i huset og kan gøre det mere attraktivt ved salg. SIDE 1 AF 9 Adresse: Rojumvej 34 Postnr./by: 6400 Sønderborg BBR-nr.: 540-024652-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

NY HIMMELEV BEHANDLINGSHJEM PROJEKTFORSLAG

NY HIMMELEV BEHANDLINGSHJEM PROJEKTFORSLAG PROJEKTFORSLAG DEC. 2008 Indhold Beliggenhed Situationsplan Boafsnit Snit Facader Skitse fra Gårdrum Skole Snit Facader Skitse fra Torv Administration Snit Facader Skitse fra Ankomst 3 4 5 6 8 9 10 11

Læs mere

2. PROJEKTET OG TANKERNE BAG

2. PROJEKTET OG TANKERNE BAG 2. PROJEKTET OG TANKERNE BAG 350-450 MIO KR. finansieret ufinansieret (tilkøb) KLIMASKÆRM BAD OG INSTALLATION UDEAREALER SÆRLIGE OPGAVER KLIMASKÆRM / FINANSIEREDE POSTER Tag og facader Efterisolering

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Østerhøjvej 66 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2750 Ballerup BBR-nr.: 151-143865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Hovedprojekt. Nydamsparken. Indholdsfortegnelse: Nydamsvej. Ventilation og afløb Ventilation og afløb, Spejlvendt variation

Hovedprojekt. Nydamsparken. Indholdsfortegnelse: Nydamsvej. Ventilation og afløb Ventilation og afløb, Spejlvendt variation 2 4 D 6 8 10 12 C 14 16 Nydamsvej 18 Randersvej 43 41 53 51 49 47 45 55 59 57 65 63 61 G 75 73 71 69 67 H 129 127 125 123 B 121 119 Vorregårds allé 117 115 A Indholdsfortegnelse: Side 1: Side 2: Side 3:

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013.

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013. Sag nr. 52036 E/F Ibstrupparken III NOTAT vedr. Udskiftning af vandinstallationer Dato: 20.11.2012 Rev. 24.01.2013 Generalforsamling d. 21.03.2013 Indledning Efter besigtigelse af tilfældigt udvalgte boliger,

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Dok. nr. 3176-005 Dato: 07.05.2014 RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse side 1.1 Beskrivelse af projektet... 2 1.2 Anvendelseskategorier... 2 1.3 Flugtvejs-

Læs mere

Notat. 1. Etablering af den sammenlagte hjemmepleje på én adresse

Notat. 1. Etablering af den sammenlagte hjemmepleje på én adresse Til: Kopi til: ØKU og KMB MADB og INKR BALLERUP KOMMUNE Dato: 10. juni 2015 E-mail: kcs@balk.dk Kontakt: Karsten Schrøder Sagsid: 82.25.00-P20-2-15 Notat Sammenlægning af Hjemmeplejen på Telegrafvej 4

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hejmdalsvej 45 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-033765 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 Lindelyvej Hovedindgang Overdækket atrium Ny afdeling Mulighed for terapibad/ svømmehal Situationsplan, 1:500 Ny - og ombygning

Læs mere

ORIENTERENDE BEBOERMØDE

ORIENTERENDE BEBOERMØDE ORIENTERENDE BEBOERMØDE DAGSORDEN 1. Velkomst og orientering om projektets stade 2. Præsentation af hovedentreprenøren 3. Orientering om den endelige indretning af de renoverede 4. Orientering omkring

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kongensgade 1 Postnr./by: 6070 Christiansfeld BBR-nr.: 621-259743 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 61 MWh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 61 MWh Fjernvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Egilsgade 7 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-112497 Energikonsulent: Mads Lange Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Hvidovre Kommune. Udvidelse af kapacitet i Krogstenshaves produktionskøkken. Projektforslag

Hvidovre Kommune. Udvidelse af kapacitet i Krogstenshaves produktionskøkken. Projektforslag Udvidelse af kapacitet i Krogstenshaves produktionskøkken Dato : 24-11-2010 Revisionsdato : 07-12-2010 Sagsnr. : 102405 Projektleder : SH Udarbejdet af : SH/FL/KIKA/dtm Godkendt af : Teknikerbyen 34 2830

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

Beskrivelse af område

Beskrivelse af område www.vindebakke.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Beskrivelse af område 3 Brochure med lavenergiboliger 4 Beskrivelse af boliger 5 Boligtyper 6 Facader 8 Visualisering 9 Visualiseringer fra Designa

Læs mere

Renovering af klubhus

Renovering af klubhus Renovering af klubhus Status De eksisterende omklædningsrum findes i to bygninger. Den ældste er det første klubhus, der er opført i 1958, og den anden bygning er opført i 1984 med kælder. Lokalerne har

Læs mere

MATERIALEBESKRIVELSE. 14 Ejerboliger Kolt Skov Kildeagervej, Hasselager Aarhus

MATERIALEBESKRIVELSE. 14 Ejerboliger Kolt Skov Kildeagervej, Hasselager Aarhus MATERIALEBESKRIVELSE 14 Ejerboliger Kolt Skov Kildeagervej, Hasselager Aarhus GENERELT OM PROCEDURE M.V. På de næste sider kan du læse om boligens konstruktioner, de materialer som indgår i boligen, og

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Thorkildsgade 28 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-402011-001 Energikonsulent: Jesper Evald Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger. 7 bygninger (bygn. 1, 2, 4, 5, 6, 7 og 8) er af flere omgange sammenbyggede til én sammenhængende skolebygning.

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

PCB på Carl Nielsen Skolen

PCB på Carl Nielsen Skolen Udarbejdet af: OBH Rådg. Ingeniører A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Sanering af PCB og asbest Carl Nielsen Skolen Fåborg-Midtfyn Kommune Bent Bukh Mobil: 27264792 Mail: bbu@obh-gruppen.dk Rapport udarbejdet

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

Assens Kommune. Forundersøgelse og vurdering af det tidligere rådhus i Aarup vedr. ombygning til integreret dagsinstitution.

Assens Kommune. Forundersøgelse og vurdering af det tidligere rådhus i Aarup vedr. ombygning til integreret dagsinstitution. Assens Kommune Forundersøgelse og vurdering af det tidligere rådhus i Aarup vedr. ombygning til integreret dagsinstitution. 25.09.2009 Assens Kommune Indholdsfortegnelse Forundersøgelse og vurdering Side

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger hvoraf 3 bygninger er sammenbyggede og én bygning er en pavillon-bygning. Bygning 1 1953 Gymnastiksal Bygningen

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af varmerør i kælder. 2.3 MWh Fjernvarme 1290 kr. 2760 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af varmerør i kælder. 2.3 MWh Fjernvarme 1290 kr. 2760 kr. 2. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Englandsvej 29 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-125068 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro,

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Elme Alle 6 8963 Auning Bygningens energimærke: Gyldig fra 14. december 2012 Til den 14. december 2022. Energimærkningsnummer 310017534

Læs mere

AB HØRSHOLM KOKKEDAL afd. 9 Byengen Nordengen. Ekstraordinært afdelingsmøde tirsdag d. 25. november 2014 kl. 19.00

AB HØRSHOLM KOKKEDAL afd. 9 Byengen Nordengen. Ekstraordinært afdelingsmøde tirsdag d. 25. november 2014 kl. 19.00 AB HØRSHOLM KOKKEDAL afd. 9 Byengen Nordengen Ekstraordinært afdelingsmøde tirsdag d. 25. november 2014 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent og stemmetællere 2. Projektøkonomi 3. Helhedsplan

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dalsagervej 20 Postnr./by: 9850 Hirtshals BBR-nr.: 860-000432 Energikonsulent: Michael Dissing Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Anlægstilskud Forsamlings- og kulturhuse 2014-2017

Anlægstilskud Forsamlings- og kulturhuse 2014-2017 Anlægstilskud Forsamlings- og kulturhuse 2014-2017 BUDGET 2014 2015 2016 2017 Anlægsbudget 500.000 499.000 500.000 0 Driftsbudget 500.000 0 0 0 I alt: 1.000.000 499.000 500.000 0 I samarbejde med Teknik

Læs mere

AREALSKEMA RUMKRAV 2015 Prælim. Budget 03.08.2015 side 1

AREALSKEMA RUMKRAV 2015 Prælim. Budget 03.08.2015 side 1 AREALSKEMA RUMKRAV Prælim. Budget 3.8. side 1 FUNKTIONER Lægehus Genoptræning Fælles Beskriver p.t. udelukkende Genoptræningens behov 1. UDENDØRSAREALER 1.1 PARKERINGSPLADSER 6 stk Tjenestebiler 15 stk

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til alle rum Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Nye vandrør Ny ventilation

Læs mere

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR MODEL 2B - MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR 2B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2B St. Magleby Skole indskoling 0.-9. klasse 0.-9.

Læs mere

1. KATEGORIER AF BYGNINGSDELE OG KORTLÆGNING AF OMFANG

1. KATEGORIER AF BYGNINGSDELE OG KORTLÆGNING AF OMFANG Titel Undertitel Udgave - Vejledning i Ramme- og Miniudbud: Bygherrekrav til opnåelse af bedre, hurtigere og billigere 1. udgave Udgivelsesår 2012 Redigering Forfattere Illustrationer og Layout Forside

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Næsgårdvej 7 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-090766-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolegade 42 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000699 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Piledamsvej 7 6000 Kolding 621-104683-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Blegen 8 6200 Aabenraa 580-017118-001 200009726 22. december 2008 d.a.i. arkitekter I ingeniører a/s

Blegen 8 6200 Aabenraa 580-017118-001 200009726 22. december 2008 d.a.i. arkitekter I ingeniører a/s SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Blegen 8 6200 Aabenraa 580-017118-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter

Læs mere

Kreativrum S23. Indgang. lift. Udvidelse af vandrehal 95kvm. Auditorium m. 55 pladser 80kvm (inkl. rampe) siddetrappe. glasfoldevæg.

Kreativrum S23. Indgang. lift. Udvidelse af vandrehal 95kvm. Auditorium m. 55 pladser 80kvm (inkl. rampe) siddetrappe. glasfoldevæg. Kreativrum S23 Indgang Udvidelse af vandrehal 95kvm siddetrappe Auditorium m. 55 pladser 80kvm (inkl. rampe) lift glasfoldevæg Vandrehallen Ny personaleforberedelse (19 pladser) 57kvm 77kvm 64kvm 70kvm

Læs mere

BBR-nr.: 751-339178 Energimærkning nr.: 200021560 Gyldigt 5 år fra: 30-09-2009 Energikonsulent: Mogens Thomsen Firma: Ingeniørfirma Graugaard AS

BBR-nr.: 751-339178 Energimærkning nr.: 200021560 Gyldigt 5 år fra: 30-09-2009 Energikonsulent: Mogens Thomsen Firma: Ingeniørfirma Graugaard AS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ny Munkegade 75 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-339178 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/7 AB BELLEVUE I 16. august 2013 Bygningsdel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 01. Tagværk - - - - - - - - - - 02. Kælder/fundering 30 - - - - - - - -

Læs mere

BØLGEN STANDARD VALGMULIGHEDER MERPRIS. Stikkontakter i henhold til gældende lovgivning som i kvalitet som LK Fuga

BØLGEN STANDARD VALGMULIGHEDER MERPRIS. Stikkontakter i henhold til gældende lovgivning som i kvalitet som LK Fuga BOLIGEN Opholdsrum Gulve Vægge Lofter Indvendige døre Skydedøre Dørgreb Fodlister, gerigter Stikkontakter Massiv egeparket Vægge med glasfilt, malerbehandlet hvide Lofter med glasfilt, malerbehandlet hvide.

Læs mere