PROJEKTFORSLAG DECEMBER 2011 SUNDHEDS- OG AKUTHUS NAKSKOV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROJEKTFORSLAG DECEMBER 2011 SUNDHEDS- OG AKUTHUS NAKSKOV"

Transkript

1 PROJEKTFORSLAG DECEMBER 2011 SUNDHEDS- OG AKUTHUS NAKSKOV

2 Sundheds- og Akuthus Nakskov - Region Sjælland dato: PROJEKTFORSLAG side 1 SUNDHEDS- OG AKUTHUS NAKSKOV Projektforslag december 2011 Indhold side 1. Indledning og sammenfatning 2 Opgavens omfang Summarisk konklusion Økonomi og tidsplan Brugergrupper og rådgivere 2. Fysiske forudsætninger 5 Opgavens omfang og eksisterende forhold Myndighedsforhold Grundforhold Energiforhold 3. Tidsplan 9 Tidsplan og planlægning 4. Beskrivelse af projektet 10 Hoveddisponering, funktionernes placering Funktionernes indretning 5. Konstruktioner, materialer og installationer 15 Beskrivelse af konstruktioner, facader Beskrivelse af materialer Beskrivelse af installationer 6. Tegningsbilag 20

3 Sundheds- og Akuthus Nakskov - Region Sjælland dato: PROJEKTFORSLAG side 2 1. INDLEDNING, SAMMENFATNING Baggrund Opgavens baggrund er beskrevet i udbudsmaterialet for nærværende opgave. I Visionsplan/programoplæg juli 2011, udarbejdet af White arkitekter A/S er fastlagt ombygningens omfang og funktionelle sammenhæng. Opgaven indgår som fase 2 i den samlede plan for etablering af Sundheds- og akuthus Nakskov. Der er til opgaven et samlet budget på kr Opgavens omfang, summarisk: Nærværende projektforslag omhandler følgende lokaliteter: Bygning 12, tilpasninger facade Bygning 13, stueetage Bygning 14, stueetage, 1. sal og 2. sal Bygning 15, stueetage, 1. sal og 2. sal Garage for akutbil Funktionerne for de enkelte bygninger og etager fremgår af afsnit 4. Konklusion Der har i november 2011 været afholdt et antal brugermøder, hvor de indretningsmæssige- og tekniske forhold er blevet drøftet. Disse forhold er generelt for projektet faldet på plads, således at de stillede ønsker og krav er indarbejdet i projektet i videst mulige omfang. Der er i forslaget lagt vægt på, at den oplyste bevilling på kr primært benyttes til bygningsforbedringer og ombygninger for de funktioner, som bliver interessenter i bygningen. Ved ændringer af funktionerne i forhold til bygningens nuværende og tidligere anvendelse, er der foreslået indretninger som tilgodeser den nye funktion, som nu kan flytte til tidsvarende lokaler med en opgradering af bygningens bygnings- og installationsmæssige standard. Brugerne skal kunne føle, at de flytter til nye og velrenoverede lokaler. Det har været nødvendigt at prioritere anvendelsen af bevillingen, således at de funktionelle forhold tilgodeses først, frem for en fuld optimering af de tekniske installationer og optimering af de energimæssige forhold. Således indeholder forslaget, at der udføres nødvendige flytninger af vægge, etableres og lukkes dørhuller, opgradering af rummenes overflader med fuld malerbehandling i alle rum, udskiftning af slidte linoleumsgulve, samt udskiftning af en stor del af de nedhængte lofter. På installationssiden vil der blive etableret de nødvendige installationer for funktionerne, og der vil blive udført en udskiftning af varmesystemet mv. Brugbar sanitet og belysningsarmaturer vil blive genanvendt i videst mulige omfang. Lokalerne vil således fremstå som nye, hvor der i et vist omfang vil indgå brugbare eksisterende bygningsdele og installationer. Rentable energiforbedringer af klimaskærmen og de tekniske installationer medtages i udbud som optioner, der kan tilkøbes i det omfang projektøkonomien og evt. støtte fra energifonde tillader det. Der anbefales som minimum at udføre en udskiftning af gamle vinduer og udlægning af ekstra isolering i tagrum over bygning 14 og 15.

4 Sundheds- og Akuthus Nakskov - Region Sjælland dato: PROJEKTFORSLAG side 3 Ombygningprojektet (fase 2) indgår i et hele for etableringen af det samlede Sundheds- og Akuthus Nakskov. Der er således i projektforslaget udarbejdet forslag til ændring af funktioner og renoveringer som følgearbejder i forbindelse med nedrivningen af operationsafsnittet og den billeddiagnostiske funktion i bygning 11. Heri indgår ændring af facader på bygning 12 og ved den nuværende hovedindgang ved bygning 16. Uden for projektforslaget er derfor nedrivningsarbejder uden for bygning 12, 13, 14 og 15 ikke indeholdt. Således vil nedrivningen af bygning 11 s stueetage, eksisterende ambulancetilkørsel og bygning 16 ikke indgå i denne opgave, hvilket svarer til opgavens kommissorium. Tilsvarende vil etablering af de udvendige arealer ikke være indeholdt. Økonomi og tidsplan Økonomi: Der er til den samlede sag for etablering af Sundheds- og Akuthus Nakskov en bevilling på kr Nærværende projeektforslag indeholder en del af nedennævnte samlede budget på sagen og er markeret med fed skrift. Sammenfatningen af det økonomiske overslag er: Håndværkerudgifter ombygning af byg. 12,13, 14, 15 kr Nedrivning og udeanlæg kr Helikopterlandingsplads kr Omkostninger (Rådgiverhonorar mm.) kr IT, røntgen, telemedicin og apparatur kr Frasalg af ejendomme kr Budget i alt, ecxl. Moms kr Håndværkerudgifterne er verificeret på projektforslagsniveau som et delvis bygningsdelsoverslag. Overslaget indeholder bygnings- og installationsarbejder i bygningerne, og medtager udgift til byggepladsetablering og drift. Endvidere indgår udgift til diverse monteringer for Sygehus Syd, samt et afsat beløb til uforudselige udgifter. Overslaget er excl. moms. Tidsplan: Den summariske tidsplan for projektet er følgende: Politisk godkendelse af projektforslaget december 2011 Projektering januar februar 2012 Udbud, licitation marts 2012 Kontrahering og stand-still periode april 2012 Byggestart for ombygningen primo maj 2012 Aflevering byggeri, ibrugtagning primo marts 2013 Tidsplanen er tilpasset de aktiviteter som forløber i forbindelse med nedrivningen af bygning 11 og 16, herunder flytningen af den billeddiagnostiske funktion, som flytter fra bygning 11 til 2. sal i den ombyggede bygning 15.

5 Sundheds- og Akuthus Nakskov - Region Sjælland dato: PROJEKTFORSLAG side 4 Brugergrupper og rådgivere I forbindelse med udarbejdelse af projektforslaget er afholdt møder i følgende brugergrupper: Brugergruppe indretning: Nanna Thorup Region Sjælland, Koncernbyg Lise Døj-Bendixen Region Sjælland Viggo Kuld Vestergaard Sygehus Syd Jonna Bryhl - Anne Berit Henriksen - Niels Andresen - Hanne Alstrup - Ulla Nielsen Gotsæd - Claus N. Bernthsen - Jytte Møller Lolland Kommune Joan Rolsted Sørensen - Lars Garrit White arkitekter (bygherrerådgiver) Jørn Gad Petersen Oluf Jørgensen A/S Odense Elisabeth Damgård - Lotte Foght-Sørensen Mangor & Nagel A/S, Roskilde afd. Jørgen Ravn - Burgergruppe teknik og drift: Nanna Thorup Region Sjælland, Koncernbyg Claus N. Bernthsen Sygehus Syd Lars Grupe Larsen - Viggo Kuld Vestergaard - Jesper Larsen - Lars Garrit White arkitekter (bygherrerådgiver) Flemming Holst Sørensen Skude & Jacobsen Jørn Gad Petersen Oluf Jørgensen A/S Odense Elisabeth Damgård - Jørgen Ravn Mangor & Nagel A/S, Roskilde afd. Endvidere har deltaget fagteknikere fra Region Sjælland og Lolland Kommune i møderne. Brugergruppen for teknik og drifts aktiviteter foreslås videreført i udførelsesfasen, således at der skabes et bindeled imellem byggeriet og sygehuset. Herved kan der etableres et hensigtsmæssigt samarbejde imellem de der bygger og de brugere, som skal fungere i bygningerne samtidig med der bygges. Nærværende projektforslag er udført af: Mangor & Nagel A/S Arkitektfirma (totalrådgiver) i samarbejde med Oluf Jørgensen A/S Odense, rådgivende ingeniørfirma Projektforslaget er udarbejdet for Region Sjælland, KU byg ved Nanna Thorup

6 Sundheds- og Akuthus Nakskov - Region Sjælland dato: PROJEKTFORSLAG side 5 2. FYSISKE FORUDSÆTNINGER Opgavens omfang Skridt på vejen mod Nakskov sundheds- og akuthus Forløbet frem mod det endelige Nakskov sundheds- og akuthus er oplistet herunder som en hjælp til at definere denne opgaves omfang. Projektet sker i et samarbejde mellem Region Sjælland og Lolland Kommune. Visionsplan Udarbejdet af White arkitekter i juli Beskriver den samlede vision for Nakskov sundheds og akuthus. Etape 1 Indretning klinikker til privat praktiserende læger i Bygning 13, 1. sal, 2. sal og 3. sal samt det fælles adgangsareal i bygning 12 s stueetage, hvor der er etableret rum til sundhedsbutik samt en reception, der forventes at betjene hele sundhedsog akuthuset. Etapen er ved at være færdigudført i andet projekt udarbejdet af White Arkitekter. Etape 2 Nedrivning af bygninger og etablering af udearealer udføres i andet projekt af White Arkitekter. Etape 2 Indretning af de resterende bygninger: 13, stuen, 14, stuen, 1. Sal og 2. Sal samt 15 stuen, 1. Sal og 2. Sal. Bygningerne indrettes til funktioner i sundheds og akuthuset, garage for akutbil og nye klimaskærme efter nedrivning af bygninger. Etape 2 udføres af Mangor & Nagel Arkitektfirma, og er det nærværende projektforslag omhandler. Etape 3 En evt. fremtidig etape 3 kunne omhandle udførelse af Bygning 12 s 1. og 2. sal til speciallæger, kontorer og møderum. Da de eksakte behov fra disse grupper ikke kendes pt., er der ikke medtaget nogen videre bygningsmæssige ændringer på disse 2 etager i etape 2. Etape 2 omfang: Nye klimaskærme Bygning Tilbageværende skillevæg mellem bygning 11 og 12 efter nedrivning af bygning 11 opdateres til isoleret ydervæg med etablering af et nødvendigt antal vinduer til de bagvedliggende rum. Omfatter også gavl af bygning 13 og udsnit af bygning 14 s nordfacade. Bygning 14 Tilbageværende skillevæg mellem bygning 14 og 16 efter nedrivning af bygning 16 opdateres til isoleret ydervæg med etablering af ny hovedindgangsdør.

7 Sundheds- og Akuthus Nakskov - Region Sjælland dato: PROJEKTFORSLAG side 6 Garage til akutbil Opføres som bygning opvarmet til frostfrit klima udfor nordfacaden af bygning 13 med en lille forbindelsesgang. I hovedprojektet vil det blive taget op til overvejelse om den eksisterende ambulancegarage ved bygning 11 som nedrives, evt. kan genanvendes og ombygges til fritliggende akutbilsgarage. Indretning af funktioner Omfatter rumændringer, fast inventar og overflader herunder malerbehandling af alle vægge, nye gulve og lofter i den nødvendige del af lokalerne. Renoveringsstandard vil være i kvalitet som den seneste renovering af bygning 13, 1., 2. og 3. Sal under etape 1. Bygning 12, stueetage: Indretning af resterende lokaler i forbindelse med ny facade. Bygning 12, 1. sal: Der udføres malerarbejder så etagen kan anvendes til frivilligcenter. Bygning 13, stueetage: Indretning til hjemmepleje, skadeklinik, lægevagt, akutfunktion og lokaler til udlejning for Sahva bandagist. Bygning14, stueetage: Indretning til Alkohol-, misbrugs- og ungerådgivning Bygning 14, 1. Sal: Indretning til genoptræning, sygepleje, sundhedskonsulenter og frivillige. Bygning 14, 2. Sal: Laboratorium blodprøvetagning samt lokaler til udlejning for speciallæger Bygning15, stueetage: Indretning til skoletandpleje Bygning 15, 1. Sal: Indretning til genoptræning Bygning 15, 2. Sal: Medicinsk ambulatorium, røntgen, jordmoder og serviceafdeling. Malerarbejder Der udføres malerarbejder på alle etager på vægge i de to hovedtrapperum T1 (Bygning 13/12) og T6 (Bygning 14/15) Eksisterende forhold Nuværende funktioner Sygehuset er officielt lukket pr. 1. maj 2011 og rømmet for sengeliggende patienter, men der er stadig enkelte funktioner tilbage i sygehuskomplekset. Disse funktioner er følgende: - Røntgen i bygning 11, stueetage og kælder

8 Sundheds- og Akuthus Nakskov - Region Sjælland dato: PROJEKTFORSLAG side 7 - Blodbank i bygning 15, stueetage - Alkoholklinik i bygning 16 - Medicinsk ambulatorium i bygning 14 og 15, 2. sal. - Skadeklinik i bygning 14, stueetage - Lægevagt i bygning 14, stueetage - Jordemoderkonsultation i bygning 14, 2. Sal. - Service afdeling, bygning 17 og 14, 2. Sal Blodbanken flytter ud til en mobil enhed under Nykøbing Sygehus i løbet af sommeren 2012, hvilket skal drøftes i forhold til tidsplanen. Eksisterende fysiske rammer De eksisterende fysiske forhold er blevet registreret i projektforslaget. Under viderebearbejdning til hovedprojekt vil der blive opmålt yderligere og evt. lavet destruktive bygningsundersøgelser, så nødvendige oplysninger til udførelse af hovedprojekt er tilgængelige. Miljøundersøgelser Der er udført en bygningsscreening for farlige stoffer og materialer omfattende asbest, bly, PCB og skimmelsvamp. Bygningsscreeningen er udført af Skude og Jacobsen A/S og dateret Når opgaven sendes i udbud til håndværkere vil screeningen blive vedlagt. Lovmæssig korrekt håndtering af de farlige stoffer i det forventelige omfang i forhold til screeningen vil blive forlangt at være indeholdt i tilbud på arbejdet. Myndigheder Lokalplanforhold FORSLAG TIL LOKALPLAN Nye boligområder og Akut- og Sundhedshuset i Nakskov er i høring til og med og forventes vedtaget i januar Lokalplanen indeholder mulighed for at nedrive bygninger, udstykning af grundarealer samt muliggøre opførelse af nyt byggeri på arealerne, illustreret med byggefelter, typisk som tæt lavt boligbyggeri. Ansøgning om byggetilladelse for ombygning i de eksisterende bygninger forventes at kunne søges efter nuværende plangrundlag og før vedtagelse af den nye lokalplan. Ansøgning om byggetilladelse Der vil blive indsendt byggeandragende for indretning, nye facader og garage til akutbil som angivet i tidsplanen. Byggeandragenet vil tage udgangspunkt i projektforslaget suppleret med brandplaner og bygningssnit. Der vil blive fulgt op af nødvendige dialog med bygningsmyndighderne for godkendelse af projektet. I forlængelse af formøde som White arkitekter har afholdt med Erik Bruhn og Hans E. Bendorff fra Teknik & Miljø / Brandvæsen i Lolland Kommune. Brandforhold Der er planlagt en sove- hvilemulighed for personale til akutbil i bygning 13, stueetage. Man vil fra kommunens side ikke kræve at der udføres ABA-anlæg pga. denne ene overnatning. Hvert bygningsafsnit skal udføres som selvstændig brandsektion. Den samlede bygning skal behandles som brandkategori 1. Det er

9 Sundheds- og Akuthus Nakskov - Region Sjælland dato: PROJEKTFORSLAG side 8 dog aftalt at møderum til 60 personer i bygning 14, 1. sal, skal behandles som en kategori 3. Der er ønske om at møderummet udføres til 90 personer, der er derfor tilføjet en flugttrappe udvendigt på østfacaden af bygning 14, da det formentlig vil være et krav. Øvrige myndighedsgodkendelser Ansøgning om nedrivning af bygning 11 og 16 udarbejdes af White Arkitekter sammen med øvrige nedrivninger i området. Der er opnået en sindet nedrivningstilladelse med forudsætning i at lokalplanen vedtages. Ansøgning om udførelse af ændringer i udearealer udarbejdes ligeledes af White Arkitekter. Grundforhold Grundforhold Indretning af bygninger og udførelse af garage for akutbil er indenfor eksisterende grund. Energiforhold Energimærke Der foreligger en samlet energimærkerapport for bygning 11, 12, 13, 14/15, 16, 17, 18 og 19. Energimærket er udført af EKJ Rådgivende Ingeniører A/S og dateret I dette projektforslag indgår bygning 12, 13 og 14/15. Der er i rapporten nævnt en række energibesparelsesforslag med tilbagebetalingstider på 1-30 år. Efterisolering Energimæssige forbedringer af bestående klimaskærm og installationer håndteres som optioner i udbud af byggesagen. Bygherren kan så tilvælge energitiltag i forhold til de indretningsmæssige arbejder som er nødvendige for fremtidig funktion af bygningerne. Det anbefales som minimum at tilvælge efterisolering af glasveranda i gavlen til bygning 15, samt udlægning af isolering i tagrum i bygning 14 og 15. Facader som fornyes ved nedrivninger efterisoleres så godt som muligt set i sammenhæng med bygningernes bevaringsværdige status.

10 Sundheds- og Akuthus Nakskov - Region Sjælland dato: PROJEKTFORSLAG side 9 3. TIDSPLAN Tidsplan Tidplanen fremgår af bilag: Rammetidsplan 03, dato Den summariske tidsplan for projektet er følgende: Politisk godkendelse af projektforslaget december 2011 Projektering januar februar 2012 Udbud, licitation marts 2012 Kontrahering og stand-still periode april 2012 Byggestart for ombygningen primo maj 2012 Aflevering byggeri, ibrugtagning primo marts 2013 Der er ved planlægningen sikret, at der ikke sker nedrivning af bygning 11 før der er etableret nyt røntgenafdeling i bygning 15 på 2. sal. Tilsvarende vil der først ske nedrivning af bygning 16 (ved hovedindgangen) når der er etableret nye lokaler for alkoholambulatoriet i bygning 14 i stuuetagen. Alternativt kan alkoholambulatoriet placeres i midlertidge lokaler andet sted i bygningen. Byggeriet udførelse Byggeriet forventes udbudt i bunden indbudt licitation uden forudgående EUprækvalifikation. Der regnes med udbud i storentrepriser, som endeligt fastlægges i næste fase. Der ønskes etableret byggeplads på arealet ud mod Hoskiærsvej på det eksisterende parkeringsareal. Dette foreslås, idet der mod nordsiden af bygningskomplekset skal ske nedrivning af bygning 11, der starter inden for samme periode. For at skåne havearealet vil der blive stillet krav til beskyttelse af plantninger samt til retablering af arealerne efter byggepladsens afvikling. Nye udearealerne vil blive etableret i andet regi.

11 Sundheds- og Akuthus Nakskov - Region Sjælland dato: PROJEKTFORSLAG side BESKRIVELSE AF PROJEKTET Hoveddisponering, funktionernes placering Funktionernes indretning Disposition af etagearealerne Visionsplanens samlede disposition af huset er opdateret i forbindelse med dette projektforslag for etape 2. Jævnfør de farvelagte plantegninger er det samlede bygningsareal disponeret som følgende: Bygning 12, Stueetage, Foyer, reception, sundhedsbutik,café Bygning 12, 1. sal, Kontorer generelt og mødelokaler, evt. også speciallæger Bygning 12, 2. sal, Speciallæger, kontorer, møderum Bygning 13, Stueetage, Lægevagt, skadeklinik, Akutrum, Sahva og Hjemmeplejeteam Bygning 13, 1., 2. og 3. Sal, Praktiserende læger. Bygning 14, Stueetage Alkohol- og misbrugsbehandling og ungerådgivning Bygning 14, 1. sal Genoptræning (træningskøkken), sygepleje, kontorer og mødelokaler for sundhedskonsulenter og frivillige. Bygning 14, 2. Sal, Blodprøvetagning, laboratorium og disponibelt for evt. speciallæger Bygning 15, Stueetage Skoletandplejen Bygning 15, 1. sal Genoptræning træningssale Bygning 15, 2. sal Medicinsk ambulatorium, serviceafdeling, røntgen og jordmoderkonsultation De funktioner som er omfattet i nærværende etape 2 indrettes som beskrevet herunder:

12 Sundheds- og Akuthus Nakskov - Region Sjælland dato: PROJEKTFORSLAG side 11 STUEETAGE Fælles fordelingsareal Efter nedrivning af bygning 16 etableres isoleret facade på midterparti af bygning 14 stueetage med ny hovedindgangsdør og tilhørende vindfang. Udvendigt arbejdes med udførelse af en mindre baldakin til overdækning af indgangen samt bænk. Fra den fornyede hovedindgang ankommer man som bruger af sundheds og akuthuset til det fælles fordelings- og opholdsareal i stueetagen af bygning 12. Der er etableret rum til sundhedsbutik samt en reception, der forventes at betjene hele sundheds- og akuthuset. Herudover er der 3 udisponerede rum, der tænkes anvendt til fremskudte funktioner, og helst funktioner hvor der er bemandet det meste af dagen og en del af aftenen. F.eks. Test- og samtalerum, Undervisning, Møderum, Diætist, Patientkontor. Der ønskes en caféstemning i området og kan opsættes automater for selvbetjening af mad og drikkevarer til brug for både patienter og personale. Den fritlagte østfacade på bygning 12 s stueetage udføres som isoleret klimaskærm med vinduer i tidligere døråbninger mod bygning 11 stueetage, som nedrives. Det er ønskeligt med en udgang fra fællesarealer til kommende taghave over kælder af bygning 11, som vil ligge højere end gulvniveau. Dette indarbejdes om muligt i hovedprojekt enten som indvendige trin eller rampe. Tandklinik Der indrettes tandklinik for Lolland Kommunes skoletandpleje i stueetagen af bygning 15. Der indrettes et stort venterum for børnene og deres forældre samt reception og kontor i tilknytning hertil. Der indrettes 5 klinikrum til behandling af enkelte patienter, samt 1 klinikrum hvor der kan behandles 3 patienter samtidigt. Imellem klinikrum er supplerende rum placeret med kontorer, tandteknik, profylakse, røntgen, steril og hvilerum. Hertil kommer personalerum med thekøkken, toiletter for personale og patienter samt maskinrum og depoter. Nærmere indretning og specifikation af installationer vil blive udført i samarbejde med tandklinikken og deres tilknyttede konsulent i hovedprojektfasen. Alkohol-, misbrug- og ungerådgivning Lolland Kommunes rådgivning for alkohol, misbrug og unge indrettes i stueetagen af bygning 14. I den forbindelse lukkes eksisterende gennemgangselevatorer i den ene side, så der kun er adgang til elevatorer fra forhallen. Eksisterende glasgangsforbindelse til bygning 11 stueetage nedrives under andet projekt. Der etableres vinduer i eksisterende åbning mod glasgang. Rådgivningen opdeles i de tre funktioner, så brugerne kun har adgang til den aktuelle rådgivning de benytter. Alle tre rådgivningsfunktioner har direkte indgang fra fællesarealer eller udefra, egen fordelingsgang og handicaptoilet. Personalet for de tre funktioner har fælles personalerum og toilet. Alle kontorer indrettes med to døre, så der er mulighed for at komme ud af kontorer enten via gang eller tilstødende kontor. Alkoholrådgivning Adgang sker fra forhallen ved hovedindgang. Alkohol rådgivningen indrettes med 3 kontorer samt en medicinudlevering med åben skranke.

13 Sundheds- og Akuthus Nakskov - Region Sjælland dato: PROJEKTFORSLAG side 12 Misbrugsrådgivning Adgang er direkte fra det fri via en ny sikkerhedsdør på nordfacaden af bygning 14. Fra vindfang er der en sikret betjeningsluge til medicinudlevering. Der er 7 kontorer og et NADA rum til behandling af brugere. Ungerådgivning Adgang udefra gavlen af bygning 14 via eksisterende yderdør direkte til køkken alrum. Her kan unge mødes i forbindelse med rådgivningen og tilberede fælles måltider. Der er 3 kontorer og et rum til NADA behandling og musik. Instrumenter og øvrige remedier opbevares i skabe i rummet. Skadeklinik, lægevagt, præhospital akutfunktion samt Sahva Indrettes i stueetagen af bygning 13 med adgang direkte udefra via vindfang i hver af bygningens ender. Der er også adgang via fællesområde i bygning 12. Personalerum, toiletter og skyllerum er fælles for funktionerne. Der indrettes venterum fælles for patienter til både skadeklinik, lægevagt og Sahva. Venterummet udføres så åbent mod gangareal som muligt. Skadeklinik Bygning 13, stuen lige ved bygning 12 og indgang indrettes skadeklinik med 1 undersøgelses- og behandlingsrum samt 1 depotrum Lægevagt Bygning 13, stuen ved siden af skadeklinik indrettes lægevagt med 1 undersøgelsesrum, 1 depotrum og 1 kontor til visitation af patienter. Præhospital akutfunktion Bygning 13, stueetage indrettes med en præhospital akutbilsfunktion bestående af hvilerum med toilet og bad for akutpersonale på vagt. Samt et fælles opholdsrum med thekøkken som også fungerer som personalerum for lægevagt og skadeklinik. I forbindelse med akutfunktionen etableres en lukket frostfri garage til akutbilen den placeres umiddelbart udenfor akutpersonalets opholdsrum med direkte forbindelsesgang. I garagen skal bilen kunne stå klar med åbne døre og bagklap. Der etableres rum til opbevaring i enden af garagen. I hovedprojektet vil det blive taget op til overvejelse om den eksisterende ambulancegarage ved bygning 11 som nedrives, evt. kan genanvendes og ombygges til fritliggende akutbilsgarage. Sahva I bygning 13 indrettes lokaler til udlejning for Sahva bandagist. Lokalerne består af et behandlingsrum og et kontor/værksted med mellemliggende depot. Hjemmepleje Lolland kommunes hjemmepleje er placeret i den ene ende af bygning 13 stueetage med adgang udefra via vindfang. Der indrettes et stort møde- og personalerum med thekøkken for hjemmeplejen og herudover 6 kontorer med 1-3 arbejdspladser for plejepersonale. 1. SAL Fysioterapi og genoptræning Bygning 15, 1. Sal indrettes til fysioterapi og genoptræning.

14 Sundheds- og Akuthus Nakskov - Region Sjælland dato: PROJEKTFORSLAG side 13 Der indrettes fælles venteområde i foyer mellem bygning 14 og 15. Genoptræningsfaciliteterne består af 4 træningssale, 1 børnetræningsrum, 1 undersøgelsesrum, 5 kontorer, 1 personale og møderum med thekøkken samt i alt 4 handicaptoiletrum med patientbad. Herudover forefindes flere mindre toiletrum og depot. Træningskøkken I bygning 14, 1. Sal indrettes træningskøkken som anvendes i forbindelse med genoptræning og visitering. Køkkenet skal ikke godkendes af fødevaremyndighederne, da det kun vil blive benyttet til patienternes egen madlavning. Der indrettes til at 12 personer kan være i køkkenet på samme tid opdelt i 3 grupper. Det ene gruppekøkken udføres med eleverbare elementer for kørestolsbrugere. Der indrettes tilhørende spiserum. Sygepleje I bygning 14, 1. Sal indrettes sygeplejeklinik med skyllerum i umiddelbar tilknytning til fælles venteområde. Der indrettes i alt 5 kontorer til sygeplejersker samt 1 møde- og personalerum med thekøkken. Sundhedskonsulenter og frivillige Der indrettes kontor til sundhedskonsulenter og desuden 2 møderum, hvor der i det ene ønskes plads til 90 personer. Tilhørende anretterkøkken og toiletfaciliteter indrettes ved mødelokalerne. Garderobe og opholdsareal for gæster til mødelokalerne må henvises til gangområde og fælles venteområde i foyer på etagen mellem bygning 14 og 15. I bygning 12, 1. Sal er der ligeledes lokaler ledige for frivilligcenter. 2. SAL Sygehusfunktioner Eksisterende tilbageværende sygehusfunktioner indrettes samlet i bygning 15, 2. Sal og del af bygning 14, 2. sal. Det gælder medicinsk ambulatorium, blodprøvetagning, laboratorium, røntgen, jordmoder og serviceafdeling. Der er fælles venteområde i foyer mellem bygning 14 og 15. Patienter henvender sig ved ankomst i receptionen bygning 15, 2. Sal. Medicinsk ambulatorium Der indrettes i alt 5 undersøgelsesrum med kontorfaciliteter til følgende funktioner: EKKO rum- inkl. lægekonsultation EKKO rum, + Holter og arbejdsekg Lungefunkfunktion og rehabilitering + medicinering Hjerte rehabilitering + insufficiens Diabetes + diætist Herudover er der dagpladsstue (dagpatienter 4-5 pladser) Udover reception indrettes 3 kontorer til afdelingssygeplejerske + Ledende sekretær + sekretær. Der indrettes bad og omklædning for patienter til arbejds-ekg Desuden er der kopirum, skyllerum, medicinrum og sterildepot og depot. Der er et personale og møderum med separat thekøkken. Toiletter for både patienter og personale er fordelt på etagen.

15 Sundheds- og Akuthus Nakskov - Region Sjælland dato: PROJEKTFORSLAG side 14 Blodprøvetagning Ved eksisterende laboratoriefunktion bygning 14, 2. Sal indrettes to pladser for blodprøvetagning. Røntgen Der er indtegnet 2 røntgenrum med 2x2 omklædningskabiner samt toilet. Nærmere indretning af røntgenfunktionen vil ske i hovedprojektfasen. Betjening og trafo for røntgenudstyret forventes placeret i selve røntgenrummet. Der er udarbejdet en Planningguide i sept for Nakskov-røntgenprojekt. Planningguiden beskriver detaljeret installationsvejledning for det røntgenudstyr, som Sygehus Syd indstiller som aktuelt ved flytning af Røntgenfunktionen på Nakskov Sundheds -og akuthus. Jordmoderkonsultation Bygning 14, 2. Sal, der indrettes et jordmoderkonsultations- og undervisningslokale. Øvrige faciliteter for brugere og personale deles med de øvrige funktioner på etagen. Serviceafdeling Bygning 15, 2. Sal ved hovedtrapperum indrettes kontor og depotplads for service- og rengøringspersonale. Speciallæger Bygning 12, 2. sal og del af bygning 14, 2. Sal er disponibel for udlejning til speciallæger. KÆLDER Kælderarealer i bygning 11, 12 og 13 Alle de ovennævnte funktioner vil få mulighed for at benytte depotrum og garderobe samt omklædningsfaciliteter i eksisterende kælder. Der er ikke indeholdt fornyelse af kælderarealerne i projektet. Generelt Der er enkelte lokaler i overskud imellem de forskellige funktioner. Disse rum vil kunne udbydes til andre eksterne funktioner. Lokalerne indrettes som disponible kontorer, som senere vil kunne ombygges til en ny funktion. Der er diponeret med mindst 1 handicaptoilet med en venderadius for kørestole på 1,5 meter for hver bygnings etage. Indenfor alle bygningerne og deres funktioner vil det blive nødvendigt at tilføje nye installationsskakte for føring af især nye ventilationsrør og faldstammer mellem etagerne. I stueetagen af alle bygningerne er der begrænset lofthøjde, så her vil der blive arbejdet med en fremføring af installationer i nedhængt rørkasse op mod gangarealerne, så resten af loftet kan få fuld højde ud mod vinduesfacader. Dette gælder også 1. Sal af bygning 14 og 15 hvor vinduer på sydfacaden har meget høj overkant og der i dag er skrå lofter. På de øvrige etager forventes installationer at kunne være over traditionelt nedhængt loft i ensartet højde i de samlede rum. Omfang af skakte og forsænkede lofter vil blive præciseret i hovedprojekt.

16 Sundheds- og Akuthus Nakskov - Region Sjælland dato: PROJEKTFORSLAG side KONSTRUKTIONER, MATERIALER OG INSTALLATIONER (29) Beskrivelse af konstruktioner, facader Bærende konstruktioner, konstruktive indgreb: Alle steder hvor der fjernes eksisterende bærende tværvægge indlægges der ny stålbjælke til bæring af overliggende etager. Det forudsættes at disse bjælker kan monteres direkte på facadebagvægge evt. med vederlagsplader. Bjælker inddækkes og brandisoleres efter gældende regler. Røntgenrum udføres med forstærkninger i spær konstruktionen således denne kan bære det udstyr som skal monteres i loft. Gulvkonstruktionen bliver ligeledes forstærket evt. med ekstra bærebjælker, således at denne kan bære det nødvendige røntgen udstyr. Der skal i forbindelses med udførelsesfasen undersøges eksisterende bjælkelag samt spærkonstruktionsbæreevne. Stabilitetsmæssigt er det vurderet at huset er stabilt, selv om de enkelte vægge fjernes. Garage for akutbil: Der etableres garage med lille depotrum for akutbilen. Bygningen udføres med bærende konstruktion i stålrammer med tagplader i trapezplader. Taget isoleres og beklædes med tagpap. Facader udføres af Paroc-elementer (sandwichelementer beklædt med lakeret aluminium). Der udføres hejseport med glasfelter. Facade mod øst, bygning 12: Den eksisterende facade i stueetagen ud mod det nye haveanlæg over bygning 11 s kælder bliver frilagt i forbindelse med nedrivningen og de eksisterende dørhuller i facaden blotlægges. Disse søges genanvendt i forbindelse med det nye facadeudtryk, hvor den nederste del af facaden efterisoleres med facadesystem af trykfast mineraluld, som pudses med en fiberarmeret facadepuds. Pudsen vil formentlig blive udført i en grå farve, som svarer til den grå sokkel og forsynes med lodrette spor, som svarer til flugten af de ovenliggende vinduer. Renovering af hovedindgang, bygning 14: Den nuværende bygning 16 nedrives, og herved friholdes den tidligere facade ud for hovedingangen. Det vil ikke være muligt at bringe facaden tilbage til det oprindelige udseende, da udgangsforholdene skal fastholdes til en udgang i niveau med terræn. Facaden renoveres, så denne fremstår med et tilpasset udtryk, hvor en smal glasoverdækning opsættes i gesimshøjde. Endvidere etableres et nyt vindue i stueetagen og facaden pudses op. Udvendig flugtvejstrappe: På østgavlen af bygning 14 udføres en udvendig flugtvejstrappe fra møderum til 90 personer, hvis dette kræves af brandmyndigheder. Trappen udføres i galvaniseret stål med lodrette afskærmninger. Trappen tilpasses bygningens klassiske arkitektur og hvidmales. Udformning vil ske i dialog med bevaringsmyndigheder.

17 Sundheds- og Akuthus Nakskov - Region Sjælland dato: PROJEKTFORSLAG side 16 (39) Kompletterende bygningsdele Nye vinduer og facadepartier udføres i træ/træ som svarer til de nuværende vinduer. Nye døre udføres i trækarm, enter med teakfinerede- eller malede dørblade. Dørene forsynes generelt med cylinderlås, som tilpasses det nuværende låsesystem. Det forventes at udførelse/koordinering af låseplan sker mellem producenten og Sygehus Syd. Hvor der etableres glaspartier og glasdøre vil disse være klassificerede som F- partier med sikkerhedsglas efter forskrifterne. Der søges generelt en detaljering af de kompletterende bygningsdele som er tilpasset de eksisterende. (49) Overflader Gulve: Generelt vil linoleum blive udskiftet i alle gange og trapper (excl. på de arealer, som fremstår nyrenoverede). Disse fremstår mange steder nedslidte og trænger til udskiftning. I toiletter og andre våde rum vil der blive udlagt altro-safety vinylbelægning med hulkehl, hvor dette er nødvendigt. I toilet/baderum med eksisterende terrazzo- eller klinkebelægning vil disse blive renset/slebet, hvis dette er muligt. De eksisterende keramiske flisesokler i normalrum vil blive bevaret og renoveret, hvor dette er hensigtsmæssigt. I træningskøkkenet i bygning 14, 1. sal udlægges vinyl med hulkehl. Vægge: Vægge vil blive opmalet generelt, og i glanstrin svarende til glans 10. I toiletrum mv. hvor der i dag er flisevægge, vil disse blive bevaret og evt. repareret, hvor dette er nødvendigt. Lofter: Loftsoverfladerne er forskellige fra bygning til bygning, og nye lofter vil blive valgt ud fra at skabe en helhed for renoveringen. Lofter i gange vil blive udført, så disse vil være lette at demontere og genopsætte. Der udskiftes ikke lofter i bygning 12. I bygning 13 opsættes lofter svarende til de øvrige etager i bygningen. I bygning 14 og 15 findes i dag gipspladelofter i begrænset omfang, og der vil derfor blive opsat tilsvarende lofter på etagerne her. (53) Afløb og sanitet Der udføres nye afløbsinstallationer i begrænset omgang. Eksist. faldstammer, som i forbindelse med renoveringen bliver overflødiggjort, demonteres. Afløbsinstallation i stueetage bygning 13 bliver omlagt, således afløb føres så hensigtsmæssigt som muligt, eksist. konstruktioner taget i betragtning. Bl. Batterier som er berøringsfrie er som fab. Oras Electra, på batteri. Saniteten er generelt i fin stand, og udskiftes ikke. Hvor der sker udskiftning af sanitet, vil dette blive udført i fab. som Ifø. (53) Øvrige VVS-installationer Generelt: Centralt teknikrum er placeret i bygning 17.

18 Sundheds- og Akuthus Nakskov - Region Sjælland dato: PROJEKTFORSLAG side 17 Herfra fordeles vand og varme rundt til de forskellige bygninger. Både i jord og i forbindelseskanal. Føringsveje placeres i loftsrum over gangarealer, eller i umiddelbar nærhed heraf. Varmeanlæg: Bygning 12 forsynes med nyt 2-strengs radiatoranlæg. Bygning 13 stueetage kobles på det eksist. varmeanlæg. Radiatorer udskiftes i nødvendigt omfang. Bygning 14 og 15 forsynes med nyt 2-strengs radiatoranlæg. Brugsvand: Varmt brugsvand produceres i varmtvandsbeholder placeret i teknikrum. Det vurderes i detail-projekteringen om der visse steder skal placeres decentrale varmtvandsbeholdere. Der etableres målere således hver bygning, og hver etage kan afregnes individuelt. Generelt udføres nye vandinstallationer i alle områder denne entreprise vedrører. (57) Ventilation Der er placeret ventilationsanlæg forskellige steder på hver bygning. Nogle er placeret i kælder, mens andre er placeret i tagrum. I Bygning 12 tilpasses eksist. ventilation. Nyt ventilationsanlæg projekteres. Bygning 13 er renoveret på og 3.sal under en tidligere etape. Stueplan forsynes med ventilation. Ventilationsanlæg i kælder udskiftes. Bygning 14 og 15 forsynes med ventilation. Ventilationsanlæg i tagrum udskiftes. (59) CTS-anlæg Der udføres CTS i begrænset omfang, lysstyring, AIA, CO2 måling og varmestyring i enkelte rum indgår ikke. Der fremføres CTS til elmålere, vandmålere og ventilationsanlæg. Det tilstræbes at CTS udføres med åben protokol. (60) El-anlæg generelt Eksisterende forsyningskabler til de enkelte etager genanvendes i det omfang det er muligt. Der etableres nye tavleanlæg overalt hvor der ombygges. I de områder hvor der indgribes i eksisterende installationer udføres ekstra beskyttelse med fejlstrømsafbrydere. Installationer udføres som kablet overalt, også i lette vægge. I gangarealer placeres stikkontakter for rengøring pr. 12 meter. Der placeres 1 stikkontakt pr wc rum. I udvalgte teknikrum placeres 16A Cee stikkontakter. Evt. dørautomatik forsynes fra stikkontakter placeret over nedhængte lofter. (63) Tavler og føringsveje Tavler udføres pladekapslede. Installationer for stærkstrøm føres over lofter i kabelgitterbakker, gennem eksisterende vægge føres kabler i rør. Installationer for svagstrøm føres i kabelbakker, således at kabler er understøttes i hele deres længde. Gennem vægge føres kabler i rør. I kontorer og klinikker udføres installationer i installationskanaler af plastmateriale langs vægge.

19 Sundheds- og Akuthus Nakskov - Region Sjælland dato: PROJEKTFORSLAG side 18 (63) Sikkerhedsbelysning, nød- og panikbelysning Flugtvejs og panik belysning udføres i det omfang det er nødvendigt for at overholde myndighedskrav. Flugtvejs og panik belysning udføres som decentrale anlæg. Lyskilder er LED. Armaturer udføres med selvtest. (63) Lysinstallation og belysning Belysningsanlæg udføres iht. DS 703, :1983 Retningslinjer for belysning i sygehuse. Der anvendes lyskilder i farve 3000K. I tandlæge kliniker tages særlige hensyn til lyskildernes egenskaber for farvegengivelse. Lysstyring: I decentrale rum som rengøringsrum, depoter, skyllerum, sterile rum og wc tændes og slukkes belysning automatisk vha. bevægelsesdetektor. I kontorer og undersøgelsesrum tændes belysning manuelt ved tryk placeret ved dør, ved manglende tilstedeværelse af personer slukkes lyset automatisk. Det er muligt at overstyre lyset manuelt. Der udføres ikke dagslysstyring. Der udføres ikke dæmpning af belysning. I samtalerum samt udvalgte undersøgelses rum udføres lysstyring som i kontorer og øvrige undersøgelsesrum, men grundbelysningen udføres dæmpbar. Alle kontorer og undersøgelsesrum udføres med 1 disponibelt lampeudtag i loft for pendel, dette udføres med manuel tænd og manuel sluk. Gangarealer og venterum: Lysstyring udføres med pir samt mulighed for manuel overstyring, dog ikke manuel sluk. Belysning fordeles på hhv. 2 lysgrupper og fejlstrømsafbrydere iht. Gældende lovgivning. Belysningsarmaturer er overalt med høj virkningsgrad og lav blænding. Armaturer indbygges i loftsystemer hvor dette er muligt. Udvendig belysning: Ved nyt indgangsparti placeres nye udvendig belysningsarmaturer, øvrige udvendige belysningsanlæg berøres ikke. Hårde hvidevarer: Der indgår visse hårdehvidevarer i ydelsen, herunder køleskabe, komfurer, ovne, opvaskemaskiner mv. (64) Patientkaldeanlæg Der udføres ikke nye patientkaldeanlæg. (64) Data og EDB-anlæg Kabling for edb udføres med cat 6e kabler. Der placeres 2 krydsfelter pr. etage, backbone mellem krydsfelter udføres med lysleder. Edb kabler afsluttes i arbejdsstationer ved arbejdspladser, en arbejdsstation består af 4 stk 230V stikkontakter hvoraf 2 er for EDB, samt 1 stik med 2 PDS udtag. Der afsættes PDS for Wlan i gangarealer. Stationer for printere og andre mindre anlæg bestykkes med 2 stikkontakter samt 1 pds. Antenne: Der udføres ikke nye anlæg for antenne.

20 Sundheds- og Akuthus Nakskov - Region Sjælland dato: PROJEKTFORSLAG side 19 (65) ABDL, ABA og varsling Varslingsanlæg udføres iht. Gældende lovgivning, varslingsanlæg søges udført med tonevarsling. ABDL døre styres vha. decentrale komponenter. Der er i formøde med bygningsmyndighederne og White Arkitekter ikke krævet etablering af ABA-anlæg. ABA udføres kun hvis de stedlige myndigheder kræver dette, og indgår derfor ikke i det økonomiske overslag. (69) Øvrige anlæg Hvor der skal monteres hvidevarer anvendes produkter i husholdningskvalitet. Opvaskemaskiner dog som semi professionelle. (79) Fast inventar Der udføres fast inventar i henhold til indretningsplaner. Generelt omfatter dette fast skabsinventar (depotskabe), faste arbejdsborde, køkkeninventar med hårde hvidevarer (el-install. se overfor), fast bænke mv. Det vil enkelte steder være muligt at genbruge inventar (fx skabsinventar til røntgenfunktionen). Dette vil blive nedtaget og flyttet som en del af det faste inventar. Løst inventar, herunder borde, stole, senge, lejer, reoler mv. monteres og udføres under løst inventar som bygherreleverance. Der vil i et vist omfang blive tale om genanvendelse af eksisterende løst inventar. Endvidere indgår gardiner og skilte som løst inventar.

REGION SJÆLLAND SUNDHEDS- OG AKUTHUS NAKSKOV Visionsplan/programoplæg juli 2011

REGION SJÆLLAND SUNDHEDS- OG AKUTHUS NAKSKOV Visionsplan/programoplæg juli 2011 REGION SJÆLLAND SUNDHEDS- OG AKUTHUS NAKSKOV Visionsplan/programoplæg juli 2011 INDHOLD Programoplæg side 3 Status/eksisterende forhold Fremtidige forhold Disposition af etagearealerne Udearealer Tekniske

Læs mere

Bilag 2 Ombygning af Danmarks Rostadion til anvendelse for bredden

Bilag 2 Ombygning af Danmarks Rostadion til anvendelse for bredden Prisoverslag 1, Sparsom renovering Enheds- Sum Pos. Ydelse Enhed Antal pris excl. moms kr 1,0 Renovering af eksisterende bygning 1 1,2 Idræts- og omklædningsfaciliteter og fløjbygning: Renovering af tagkonstruktion.

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere

Sundhedshus Toftlund

Sundhedshus Toftlund Notat 27. april 2015 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af Sundhedshus Toftlund Der er indkommet følgende spørgsmål til el-projektet. Spørgsmål angivet med kursiv og understreget, svar med normal tekst.

Læs mere

Forprojekt Beskrivelse mm. Udarb.: THP

Forprojekt Beskrivelse mm. Udarb.: THP Prissat forprojekt vedr. Birkerød Svømmehal renovering af omklædnings- og baderum. Projektomfang: Beskrivelse, 21.02.2014 Forprojekt, budget, 21.02.2014. Tegninger, 21.02.2014, (29)3.03 Plan Stue, eksisterende

Læs mere

MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER

MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER 2008 TOTALRÅDGIVER: RAMBØLL DANMARK A/S BAG HAVERNE 32 4600 KØGE ARKITEKT: ARKITEKTERNE KØGE A/S VESTERGADE 20 4600 KØGE Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dispositionsforslag Holstebro Sygehus, ØNH-OP

Dispositionsforslag Holstebro Sygehus, ØNH-OP 21. januar 2010 Projekt nr. 47016201 MHP Dispositionsforslag Holstebro Sygehus, ØNH-OP LEIF HANSEN ENGINEERING A/S Jens Juuls vej 16 DK-8260 Viby J Telefon +45 96 85 86 87 Telefax +45 96 85 86 78 Leifhansen@leifhansen.dk

Læs mere

SUNDHEDSHUS I DRONNINGLUND BRØNDERSLEV KOMMUNE FORUNDERSØGELSE VEDR. ETABLERING AF. Model 2 - december 2008

SUNDHEDSHUS I DRONNINGLUND BRØNDERSLEV KOMMUNE FORUNDERSØGELSE VEDR. ETABLERING AF. Model 2 - december 2008 BRØNDERSLEV KOMMUNE FORUNDERSØGELSE VEDR. ETABLERING AF SUNDHEDSHUS I DRONNINGLUND Model 2 - december 2008 Forundersøgelse vedr. etablering af Sundhedshus i Dronninglund Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.

Læs mere

Indbyggede udv. elstik

Indbyggede udv. elstik 1.11 Nyt lærred - vinduer skal kunne mørklægges Ny klimadør KT. 3740 11 Depot 12 12.98 m² Værksted BD30M 13.18 m²... 1300 BD30 800 1250 Ny loftmonteret projektor Ny åbning m. 2 nye søjler 79 Stole KT.

Læs mere

Ny Tandklinik Ringe. Dispositionsforslag til ny tandklinik i Ringe. Adresse: Rolighedsvej 22, 5750 Ringe.

Ny Tandklinik Ringe. Dispositionsforslag til ny tandklinik i Ringe. Adresse: Rolighedsvej 22, 5750 Ringe. Ny Tandklinik Ringe Dispositionsforslag til ny tandklinik i Ringe. Adresse: Rolighedsvej 22, 5750 Ringe. Udarbejdet af: Faaborg-Midtfyn kommune Teknik - Kommunale Bygninger Nørregade 4, 5600 Faaborg Arkitekt:

Læs mere

FÆLLESHUS I TISET skitseforslag Marts 2014

FÆLLESHUS I TISET skitseforslag Marts 2014 FÆLLESHUS I TISET skitseforslag Marts 2014 HANS LUND, Arkitekt maa, Tingvej 12, 6630 Rødding, 74841564, 20221073, arkilund@gmail.com 01 Vest for Landsbyen Tiset (6510 Gram) ligger der et anlæg eller stadion

Læs mere

BYGGEPROGRAM. Kommunens sagsnr. : 12/14717. Dato : 23-04-2013 Internt sagsnr. : 12041 : Østre Skolevej 2, 5700 Svendborg : Renovering af Ørkildskolen

BYGGEPROGRAM. Kommunens sagsnr. : 12/14717. Dato : 23-04-2013 Internt sagsnr. : 12041 : Østre Skolevej 2, 5700 Svendborg : Renovering af Ørkildskolen BYGGEPROGRAM Kommunens sagsnr. : 12/14717 Sagsnavn : Renovering af Ørkildsskolen Dato : 23-04-2013 Internt sagsnr. : 12041 Sag : Østre Skolevej 2, 5700 Svendborg Emne : Renovering af Ørkildskolen Bygning

Læs mere

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved Region Sjælland Region Sjælland Skitseforslag 1:100 Eksist. tegninger Depot for havemøbler mm Cykler mm Depot for havemøbler mm Ny indgang Reng. Entré Depot Bad 1 Værelse 1 Bad 1 Værelse 1 Kontor Hall

Læs mere

LEMVIG MUSEUM. Tegn. nr.: Side 0. Sag: Om- og tilbygning. Tegn. nr.: Side 0. Checker. Kontr.: 06-12-12. Int.:

LEMVIG MUSEUM. Tegn. nr.: Side 0. Sag: Om- og tilbygning. Tegn. nr.: Side 0. Checker. Kontr.: 06-12-12. Int.: Side 0 LEMVIG MUSEUM Til- og ombygningen skal sikre adgang for alle til hele museet og øge kvaliteten af oplevelsen og omfatter: Nyt indgangsparti Ny butik/cafe - med glaspartier mod haven Nyt elevatortårn

Læs mere

Facade mod Hendriksholm Boulevard. Hendriksholm Skole. Hendriksholm Skole - Nordfl øjens skolegård

Facade mod Hendriksholm Boulevard. Hendriksholm Skole. Hendriksholm Skole - Nordfl øjens skolegård Facade mod Hendriksholm Boulevard Hendriksholm Skole Hendriksholm Skole - Nordfl øjens skolegård Indskolingen Ombygning af indskolingen på Hendriksholm Skole - Projektforslag - juli 2015 Udarbejdet af

Læs mere

UDKAST PRÆSTEMOSEN FRITIDSHJEM - HVIDOVRE KOMMUNE - PROJEKTFORSLAG - 09.07.2010 - RAMBØLL A/S - MANGOR & NAGEL A/S ARKITEKTFIRMA

UDKAST PRÆSTEMOSEN FRITIDSHJEM - HVIDOVRE KOMMUNE - PROJEKTFORSLAG - 09.07.2010 - RAMBØLL A/S - MANGOR & NAGEL A/S ARKITEKTFIRMA UDKAST PRÆSTEMOSEN FRITIDSHJEM - HVIDOVRE KOMMUNE - PROJEKTFORSLAG - 09.07.2010 - RAMBØLL A/S - MANGOR & NAGEL A/S ARKITEKTFIRMA Indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Overordnet

Læs mere

O D E N S E U N I V E R S I T E T S H O S P I T A L. Bygning 25. Udvidelse af mammografi - scre eningsfunktioner. Byggep rogram - august 2007

O D E N S E U N I V E R S I T E T S H O S P I T A L. Bygning 25. Udvidelse af mammografi - scre eningsfunktioner. Byggep rogram - august 2007 O D E N S E U N I V E R S I T E T S H O S P I T A L Bygning 25 Udvidelse af mammografi - scre eningsfunktioner Byggep rogram - august 2007 O D E N S E U N I V E R S I T E T S H O S P I T A L Bygning 25

Læs mere

Byggeprogram for nye lokaler til Hjemmeplejen Vest i Glesborg

Byggeprogram for nye lokaler til Hjemmeplejen Vest i Glesborg Byggeprogram for nye lokaler til Hjemmeplejen Vest i Glesborg Den nye bygning placeres nordvest for plejecentret. Der er adgang til bygningen fra den eksisterende parkeringsplads. Området er afdækket af

Læs mere

HJEMME- & SYGEPLEJEN, SOLRØD

HJEMME- & SYGEPLEJEN, SOLRØD HJEMME- & SYGEPLEJEN, SOLRØD Center torv Biblioteket Rådhuset Gymnasium Biblioteket Parkering Stationen Sti Idrætscentret Bibliotek Idrætscenter Parkering Hal C KORTUDSNIT - Sti Parkering Arkitekterne

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Sundhedshus Sæby. Plan: Stue Rev. A: Funktion: Sundhedshus Rev. B: Rumtype: Fællesarealer Rum nr.: 0-5.08

Sundhedshus Sæby. Plan: Stue Rev. A: Funktion: Sundhedshus Rev. B: Rumtype: Fællesarealer Rum nr.: 0-5.08 Fællesarealer Rum nr.: 0-5.08 Reception Areal: 11 m 2 m2 i alt 11 m 2 udv. døre Vinduer Indv. Døre Dørbredde Væg overflade Glasfilt, malet Natur anodiseret alu Mod indgang 0-4.01. Samme format som facadeplader

Læs mere

Platangårdens Ungdomscenter

Platangårdens Ungdomscenter LEJLIGHED LEJLIGHED Bryggers Rengøring Entre Sove Sove Rådigh. Personale Vaskeri Entre Ophold Medicin Ophold HAVE TERRASSE NORDHUSET 1:100 REGION SJÆLLAND - PLATANGÅRDEN FORSLAG TIL NY INDRETNING WHITE

Læs mere

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy Korsholm Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1.

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1. BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL Bolig A 1. sal / 2. sal Eksisterende trappe til 1. sal Eksisterende korridor på 1. sal Bolig B Stue / 1. sal? BILAG OVERSLAGSØKONOMI 1 OVERSLAGSØKONOMI prisniveau

Læs mere

OUH Ventilation KGA idéoplæg. Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA

OUH Ventilation KGA idéoplæg. Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA OUH Ventilation KGA idéoplæg Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA Dato: 06. juni 2014 IDÉOPLÆG Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA på OUH ORIENTERING På OUH i afsnit for KGA (Klinisk

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/8 AB Strand 10. april 2015 Bygningsdel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 01. Tagværk - 4.180 - - - - - - - - 02. Kælder/fundering - - - - - - - - - -

Læs mere

RANDERS KOMMUNE RUSMIDDELCENTER RANDERS BYGNING A. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse

RANDERS KOMMUNE RUSMIDDELCENTER RANDERS BYGNING A. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse RANDERS KOMMUNE RUSMIDDELCENTER RANDERS BYGNING A Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Revisionsdato : Dato : 11.12.2015 Sagsnr. : 15.08.160 Udarbejdet af : Niels

Læs mere

BYGGEPROGRAM. Udarbejdet af: Arkitekt Sten Holbæk Henry Jensen A/S, Rådgivende ingeniører FRI

BYGGEPROGRAM. Udarbejdet af: Arkitekt Sten Holbæk Henry Jensen A/S, Rådgivende ingeniører FRI SAGSNR.: 2007-007 TILBYNING OG RENOVERING AF KØKKENER I DBUH, J.B.Winsløws Vej 20 5000 ODENSE C BYGGEPROGRAM Dato 2007.07.03 Udarbejdet af: Arkitekt Sten Holbæk Henry Jensen A/S, Rådgivende ingeniører

Læs mere

FENRISHUS DUSINES HUS. Dispositionsforslag Tilbygning og ombygning. arkitekter ingeniører. Toilet/bad 8 m2 Kontor 14 m2.

FENRISHUS DUSINES HUS. Dispositionsforslag Tilbygning og ombygning. arkitekter ingeniører. Toilet/bad 8 m2 Kontor 14 m2. Dispositionsforslag Tilbygning og ombygning FENRISHUS og DUSINES HUS 19 m Terrasse (Nødudgang) 8,5 m Garderobe/ Omklædning 20 m2 Te-køkken 8 m2 14 m2 Pause/møderum 47 m2 glas-skydevæg møderum 9 m2 glas

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr. SIDE 1 AF 52 Adresse: Fiskenes Kvarter 153 Postnr./by: 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-273456-001 Energikonsulent: Mona Alslev Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 753. Teilumbygningen

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 753. Teilumbygningen Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 753 Teilumbygningen Arkitektfirmaet C.F.Møller A/S Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Tlf.: 32 88 78 44 Fax: 32 88 78 99 Bygnings navn: Teilumbygningen Dato: 15.02.2013

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING 7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger, hvoraf de 5 er sammenbyggede med forbindelsesgange. 5 bygninger er i ét plan, og 2 er med 2 etager. Bygningerne

Læs mere

INDRETNING AF SOGNEGÅRD I DEN GAMLE BORGERSKOLE

INDRETNING AF SOGNEGÅRD I DEN GAMLE BORGERSKOLE INDRETNING AF SOGNEGÅRD I DEN GAMLE BORGERSKOLE KIRKEPLADSEN 1 RINGKØBING VMB V I L H E L M S E N, M A R X E N & B E C H J E N S E N A / S Arkitektfirma MAA/Danske ARK Skovvejen 46 i 8000 Aarhus C vmb@vmb-arkitekter.dk

Læs mere

NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING

NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING DISPOSITIONSFORSLAG TIL FREMTIDIG ANVENDELSE AF NR. BROBY SKOLE TIL JOB & AKTIV DATO 15.12.2011 NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING ARKITEKTFIRMAET TKT A/S ENGLANDSGADE 25, 1 POSTBOKS 40 DK-5100 ODENSE C www.tkt.dk

Læs mere

Arealoversigt. Set. Georgs Gårdens Børnehave, Solvangsvej 5 B okt.2qq2 / casv. Tilstandsrapport 2002.

Arealoversigt. Set. Georgs Gårdens Børnehave, Solvangsvej 5 B okt.2qq2 / casv. Tilstandsrapport 2002. Tilstandsrapport 2002. Arealoversigt. Areal- og funktionsoversigt. Arealer er netto og i henhold til BUPL - reqler. Rum nr.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. _ Betegnelse. Børnetoilet. Garderobe.

Læs mere

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: Tilbudssum, ekskl. moms kr.

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: Tilbudssum, ekskl. moms kr. Oversigt Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: 1. 0 2. 0 3. 0 4. 0 5. 0 6. 0 Til følgende pris: Tilbudssum, ekskl. moms 0 Skriver Evt.

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789. Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789. Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789 Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Rørrendegård

Læs mere

Programoplæg Ombygning til flygtningeindkvartering SFO Lellinge. Hovedhus Klublænge Aktivitetshus. Situationsplan

Programoplæg Ombygning til flygtningeindkvartering SFO Lellinge. Hovedhus Klublænge Aktivitetshus. Situationsplan Hovedhus Klublænge Aktivitetshus Situationsplan Baggrund Køge Kommune skal medvirke til at skaffe plads til at indkvartere nogle af de flygtninge, der kommer til Danmark. Derfor er der igangsat en undersøgelse

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 305 OG 306, BJERRINGBRO ANDELSBOLIGFORENING

RENOVERING AF AFDELING 305 OG 306, BJERRINGBRO ANDELSBOLIGFORENING RENOVERING AF AFDELING 305 OG 306, BJERRINGBRO ANDELSBOLIGFORENING DISPOSITIONSFORSLAG 09.03.2015 - REV. 16.06.2016 BOLIGSTRUKTUR AFDELING 305 Renoveringen af afdeling 305 er omfattende. På boligetagerne

Læs mere

BYGGEPROGRAM

BYGGEPROGRAM BYGGEPROGRAM 23.08.2007 Sag nr. 2007-014 OUH Udvidelse af Afd. R i bygning 39 Arkitektfirma et TKT A/S, Englandsgade 25, Postboks 40, 5100 Odense C INDHOLDSFORTEGNE LSE Bygherre Side 2 Byggeplads Side

Læs mere

Informationsmøde. VElkommen til. Skoleparken Hillerød 24. JUNI 2014 1. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød

Informationsmøde. VElkommen til. Skoleparken Hillerød 24. JUNI 2014 1. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød VElkommen til Informationsmøde Skoleparken Hillerød Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød 1 Aftenens program : Velkommen Siden sidst Hvem er med når

Læs mere

Eksamen BKAR71b, Allan Eiriksson, 06.01.2014, VIA University College, Aarhus

Eksamen BKAR71b, Allan Eiriksson, 06.01.2014, VIA University College, Aarhus Dispositionsforslag Projektforslag Forprojektet Hovedprojektet Konkurrence Materiale: Arkitekt Planche Tegninger Program Skole Dokumenter: Logbog Speciale - LYDGENER Tegnestue: Kontrakt Entreprise Organisation

Læs mere

Klosterparkens etape 3 - Sammenlægning af lejligheder og etablering af opholdsrum med træningsfaciliteter. Bygherre Tønder Kommune

Klosterparkens etape 3 - Sammenlægning af lejligheder og etablering af opholdsrum med træningsfaciliteter. Bygherre Tønder Kommune 04 Tilbudsliste Tilbudsliste: Sammenlægning af lejligheder og etablering af opholdsrum med træningsfaciliteter. Bygherre Tønder Kommune TØMRER - ENTREPRISE Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

Den faste tilbudssum afgives i henhold til bestemmelserne i udbudsmaterialet, samt specifikationer i nærværende tilbudslistes enkelte afsnit.

Den faste tilbudssum afgives i henhold til bestemmelserne i udbudsmaterialet, samt specifikationer i nærværende tilbudslistes enkelte afsnit. FORSIDE På grundlag af det udleverede udbudsmateriale iht. Udbudsbrev af 2015-04-01 - tilbyder undertegnede at præstere alle arbejder og leverancer som henhører under Den faste tilbudssum afgives i henhold

Læs mere

Dansk Petanque Center opførelse af hal til petanque og tennis for Karlslunde Idræt Forening

Dansk Petanque Center opførelse af hal til petanque og tennis for Karlslunde Idræt Forening Dansk Petanque Center opførelse af hal til petanque og tennis for Karlslunde Idræt Forening Kongens Enge 42, 2690 Karlslunde Matr. Nr. 1b Kgs. Enge, Karlslunde - TOTALENTREPRISE 2016.07.07 Ver. Dines Jørgensen

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 705. Fiolstr.10,St.K.18. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 705. Fiolstr.10,St.K.18. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 705 Fiolstr.10,St.K.18 Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: FIOLSTRÆDE 10 Dato: 01.02.2013

Læs mere

Orientering indstilling til politiske udvalg vedr. Skolen på Grundtvigsvej/ Frøbelseminariet

Orientering indstilling til politiske udvalg vedr. Skolen på Grundtvigsvej/ Frøbelseminariet Orientering indstilling til politiske udvalg vedr. Skolen på Grundtvigsvej/ Frøbelseminariet Orientering udbuds- og planproces for Skolen på Grundtvigsvej Frederiksberg 09.10.2013 Baggrund Kommunalbestyrelsen

Læs mere

FAXE SUNDHEDSCENTER FAXE SUNDHEDSCENTER PROJEKTFORSLAG. Tilbygning 16.03.2012 PROJEKTFORSLAG FAXE SUNDHEDSCENTER

FAXE SUNDHEDSCENTER FAXE SUNDHEDSCENTER PROJEKTFORSLAG. Tilbygning 16.03.2012 PROJEKTFORSLAG FAXE SUNDHEDSCENTER PROJEKTFORSLAG Tilbygning 16.03.2012 PROJEKTFORSLAG PROJ EKTFORSLAG FOR TI LB Y GNI NG - ARKI TEKT DATO: 14.03.2012 B R U N S G A A R D + L A U R S E N Arkitektfirma ApS SITE A/S Nørrebrogade 184, 1 Sal

Læs mere

UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 07. KVALITETSLISTER MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I.

UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 07. KVALITETSLISTER MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 07. KVALITETSLISTER MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. Tilbudte materialer - indvendig og udvendig aptering Gulve Trægulve

Læs mere

Brøndbyparken - Informationsmøde 27. marts 2014 RUBOW Arkitekter

Brøndbyparken - Informationsmøde 27. marts 2014 RUBOW Arkitekter Brøndbyparken - Informationsmøde 27. marts 2014 RUBOW Arkitekter Facader i tværblokke Nye vinduer i Træ/alu Nyt indgangsparti Indbygget belysning Ny skalmur Pudsede pilastre Tværblok Facader og vinduer

Læs mere

Frydenhøjskolen. Egevolden 106, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Frydenhøjskolen. Egevolden 106, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Frydenhøjskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Egevolden 106, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Frydenhøjskolen er bygget i 1972 med renoveringer / tilbygninger

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

De centrale vægge omkring det nuværende musikrum i store campus nedrives, dog bevares murskiver i hjørnerne.

De centrale vægge omkring det nuværende musikrum i store campus nedrives, dog bevares murskiver i hjørnerne. Præstø Skole - Ombygning og renovering Projektforslag HOVEDDISPONERING Skolens tre afdelinger: indskoling, mellemskoling og udskoling placeres i hver deres læringsmiljø for at give optimal mulighed for

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 712. Købmagergade 50. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 712. Købmagergade 50. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 712 Købmagergade 50 Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Trinitatis Annekset, Købmagergade

Læs mere

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne Når Københavns Kommune renoverer skoler - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne 2 Indhold Hvorfor skal du læse denne pjece? 4 Beslutning - hvorfor skal der renoveres? 5 Ansvar og roller for helhedsrenovering

Læs mere

Beskrivelse af ombygningsarbejdet på Ravnholtskolen 2009

Beskrivelse af ombygningsarbejdet på Ravnholtskolen 2009 Beskrivelse af ombygningsarbejdet på Ravnholtskolen 2009 Bygning nr. 5 Indgangsparti m.v. mod vej. Ny aut. alufacadedør (niveaufri)ved indgang komplet med tilpasning af højtsiddende vinduesparti Aut. indv.

Læs mere

C. LA COURS SKOLE NY SKOLEBYGNING. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse

C. LA COURS SKOLE NY SKOLEBYGNING. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse C. LA COURS SKOLE NY SKOLEBYGNING Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Revisionsdato : Dato : 19.06.2015 Sagsnr. : 15.03.072 Udarbejdet

Læs mere

Dette dokument skal synliggøre og dokumentere vores valg, hvad har vi valgt og hvorfor.

Dette dokument skal synliggøre og dokumentere vores valg, hvad har vi valgt og hvorfor. Hanna Pedersen Morten Hede Kasper Schou UCN Business og Teknologi Bygningskontruktør 2. semester Projektjournal Oprettet 11/2-13 Senest redigeret 30/3-13 Dette dokument skal synliggøre og dokumentere vores

Læs mere

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND Anlæg af bygning til forskningsenhed 19. januar 2007 Intentioner Plejecentret Sølund er beliggende mellem Sortedams Sø og Ryesgade 20 tæt på Rigshospitalet, Panuminstituttet

Læs mere

E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde

E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde Registrering af rørinstallationer Februar 2016 Norconsult Wessberg A/S Rådgivende ingeniørfirma Herlev Bygade 14 2730 Herlev Rapport Dato 25.02.2016 Sag 157421 Ini LM

Læs mere

Programoplæg Ombygning til flygtningeindkvartering Børneinstitution Tigerbo, Køge. Situationsplan

Programoplæg Ombygning til flygtningeindkvartering Børneinstitution Tigerbo, Køge. Situationsplan Situationsplan Baggrund Køge Kommune skal medvirke til at skaffe plads til at indkvartere nogle af de flygtninge, der kommer til Danmark. Derfor er der igangsat en undersøgelse af om nogle af de ejendomme

Læs mere

HEIMDALSPARKEN

HEIMDALSPARKEN FOLKESKOLE HANDELSSKOLE HHX HTX TEKNISKSKOLE HEIMDALSPARKEN 151-171 KØBMAND BØRNEHAVE MV. GYMNASIUM STX FOLKESKOLE PELJEHJEM MV. HOLSTEBO CENTRUM KIRKE OVERSIGTSKORT - Heimdalsparken er centralt beliggende

Læs mere

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28 d. FIRKLØVERskolen, Jebjerg afd. Jebjerg afd. Jebjergvej 43, 8870 Langå LÅSBY AFD. Firkløverskolens

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

bygherrerådgivning udvalgte referencer

bygherrerådgivning udvalgte referencer bygherrerådgivning udvalgte referencer Hovedbilbliotek og kulturhus Ledøje-Smørrum 1996-1998 Nyt hovedbibliotek med medborger facilitetter. Arkitektgruppen varetog bygherrerådgivningen med blandt andet

Læs mere

Resume af byggeprogram

Resume af byggeprogram Resume af byggeprogram Kolding Sygehus Nybygning til Pædiatrisk Ambulatorium i forbindelse med etableringen af mor-barn-center. September 2008. Side 1 GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat er

Læs mere

Jeg vedlægger projektplanen fra Arkikon, og står selvfølgelig til rådighed for yderligere oplysninger

Jeg vedlægger projektplanen fra Arkikon, og står selvfølgelig til rådighed for yderligere oplysninger Norddjurs Kommune Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt 20. maj 2015 Ansøgning om tilskud til renovering af køkken på Campus Køkkenet på Campus er i dag totalt nedslidt, og vi har brug for at få foretaget

Læs mere

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 18

Læs mere

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger Niverødgård 19 ældrevenlige boliger 1 Mariehøj Mariehøj Byvejen Nivåvej Niverød Kongevej Rantzausvej Birkedommer Allé 2 Niverødgården Beliggenhed Niverødgård ligger i Niverød i Fredensborg Kommune, tæt

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kløvervænget 001 Postnr./by: 4863 Eskilstrup BBR-nr.: 376-013843 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Dagsorden 1. Velkomst præsentation. 2. Status hvad er sket siden sidst 3. Præsentation af projekt 4. Tidsplan - rækkefølge arbejdet

Læs mere

Ombygning af Regatta Pavillonen og Danmarks Rostadion samt tilhørende fløjbygning

Ombygning af Regatta Pavillonen og Danmarks Rostadion samt tilhørende fløjbygning Lokale og Anlægsfonden Ombygning af Regatta Pavillonen og Danmarks Rostadion samt tilhørende fløjbygning COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Dokumentnr

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 721. Studiestræde 34. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 721. Studiestræde 34. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 721 Studiestræde 34 Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Studiestræde 34 Dato: 01.02.2013

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Rumskemaer Bilag 4 til Byggeprogram

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Rumskemaer Bilag 4 til Byggeprogram Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Rumskemaer Bilag 4 til Byggeprogram Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 27 Rumnr.: 0.01 Rumtype: Natur/teknik Note: Bemærkninger: Inventar Indv.

Læs mere

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 783,3. Område 3, Rolighedsvej 23 (bygn. 50, 51) Alectia A/S Teknikerbyen 34 2830 Virum Tlf 88 19 10 00 Fax 88 19 10 01

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 783,3. Område 3, Rolighedsvej 23 (bygn. 50, 51) Alectia A/S Teknikerbyen 34 2830 Virum Tlf 88 19 10 00 Fax 88 19 10 01 Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 783,3 Område 3, Rolighedsvej 23 (bygn. 50, 51) Alectia A/S Teknikerbyen 34 2830 Virum Tlf 88 19 10 00 Fax 88 19 10 01 Side: 1.1 INGENIØRSYN 2013 Adresse: Rolighedsvej 23,

Læs mere

AAB afd. 6 - Tycho Brahes Allé DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYE KØKKENER OG BAD forsøg med sprinkling - august 2004

AAB afd. 6 - Tycho Brahes Allé DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYE KØKKENER OG BAD forsøg med sprinkling - august 2004 AAB afd. 6 - DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYE KØKKENER OG BAD forsøg med sprinkling - august 2004 Adresseliste Bygherre: AAB afd. 6 2300 København S AAB Havnegade 29 1058 København K tlf 33 76 01 00 Rådgivere:

Læs mere

A og L i/s c/o Andersen & Vejgaard Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø

A og L i/s c/o Andersen & Vejgaard Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø HAVNEGADE 3 ESBJERG 6 hyggelige lejligheder A og L i/s c/o Andersen & Vejgaard Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø home Esbjerg Behrendsen & Christensen Strandbygade 13 6700 Esbjerg Tlf.: 75137011 Fax: 75180244

Læs mere

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V.

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. FØRSYN Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. Betty Nansens Alle 57-61 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forudsætninger for førsynet...

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 790,2. FARMA, Universitetsparken 2 (bygn. 17, 18)

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 790,2. FARMA, Universitetsparken 2 (bygn. 17, 18) Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 790,2 FARMA, Universitetsparken 2 (bygn. 17, 18) Mikkelsen arkitekter A/S Arne Jacobsen Allé 17, Ørestad City 2300 København S Tlf.: 24 45 53 60 Bygnings navn: Nørre Allé

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ, KOMMUNALE EJENDOMME. Arnborg skole

TEKNIK OG MILJØ, KOMMUNALE EJENDOMME. Arnborg skole Arnborg skole Lokale nr.13 Er eksisterende klasseværelse og skal indrettes til lærerarbejdspladser. Rummet er meget velegnet og kan rumme op til 12 arbejdspladser regnet ud fra rumvolumen. Skønnet byggeomkostninger

Læs mere

I forbindelse med byggearbejder på Nymarkskolen

I forbindelse med byggearbejder på Nymarkskolen Rådgiverudbud I forbindelse med byggearbejder på Nymarkskolen Byggeprogram Udgave: 2012-05-10 Det er besluttet, at der skal indrettes lokaler for Loma (Lokal mad) og Science (Fysik/ kemi og biologilokaler)

Læs mere

NY DAGINSTITUTION STOKROSEVEJ, VIBORG

NY DAGINSTITUTION STOKROSEVEJ, VIBORG SEPTEMBER 2015 NY DAGINSTITUTION STOKROSEVEJ, VIBORG VIBORG KOMMUNE MØLLEHØJSKOLEN KROGH MADSEN ARKITEKTER A /S INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKT BESKRIVELSE 3 OVERSIGT SITUATIONSPLAN 4 INDKOLING PLAN 5 SYD

Læs mere

27. KONGEÅENS BØRNEHAVE

27. KONGEÅENS BØRNEHAVE 27. KONGEÅENS BØRNEHAVE Østergade 80, 6580 Vamdrup Børnehaven er beliggende i Vamdrup by i forbindelse med Kongeåskolen. Institutionen er normeret til og rummer 60 heldags børnehavepladser, 13 heldags

Læs mere

Annonceringen gennemføres efter Tilbudslovens afsnit II med henblik på udvælgelse og tildeling af totalrådgiveren.

Annonceringen gennemføres efter Tilbudslovens afsnit II med henblik på udvælgelse og tildeling af totalrådgiveren. Holstebro, den 15. marts 2013 13.08/nca/kb Side 1 af 6 UDBUDSANNONCE Annoncering af totalrådgivning i forbindelse med Bovbjerg Fyr Tæller Fonden Bovbjerg Fyr Annonceringen gennemføres efter Tilbudslovens

Læs mere

Beskrivelse af energibesparende foranstaltning. Nordre Munkegaard. Dalstrøget 61-131 og 60-124. Energibesparelsesforslag nr.:

Beskrivelse af energibesparende foranstaltning. Nordre Munkegaard. Dalstrøget 61-131 og 60-124. Energibesparelsesforslag nr.: Dalstrøget 61-131 og 60-124 Indholdsfortegnelse besparelsesforslag nr.: Side 1 - Vinduer og døre, Udskiftning 2 2 - Efterisolering af kælderydervægge 3 3 - Efterisolering af varmerør i tagrum 4 4 - Udskiftning

Læs mere

Resumé af byggeprogram Kingstrup, ombygning af Kuben samt bæredygtighedsvurdering

Resumé af byggeprogram Kingstrup, ombygning af Kuben samt bæredygtighedsvurdering Resumé af byggeprogram Kingstrup, ombygning af Kuben samt bæredygtighedsvurdering 21 Marts 2012 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat er et udpluk af de væsentlige afsnit

Læs mere

Der er vedlagt oprindelige arkitekt tegninger( nygårdsvej pdf) samt nye tegninger (nygårdsvej pdf).

Der er vedlagt oprindelige arkitekt tegninger( nygårdsvej pdf) samt nye tegninger (nygårdsvej pdf). Indholdsfortegnelse Om projektet... 2 Generelle retningslinjer for byggeriet... 2 Tidsplan for projekt... 2 Udbygning i stueplan... 3 Nedrivning... 3 Fundament... 3 Vægge... 3 Lokale... 3 Elarbejde...

Læs mere

13.1 DAGINSTITUTIONEN FIRKLØVERET - ENGLØKKE

13.1 DAGINSTITUTIONEN FIRKLØVERET - ENGLØKKE Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for børneområdet 2014-2021 Bind III 13.1 DAGINSTITUTIONEN FIRKLØVERET - ENGLØKKE Engløkke 5-7, 6091 Sdr. Bjert Institutionen er opdelt i to afdelinger beliggende på

Læs mere

Centerparken, Rema 1000, Langå MATERIALE-BESKRIVELSE Fjerritslev, 04.03.2008

Centerparken, Rema 1000, Langå MATERIALE-BESKRIVELSE Fjerritslev, 04.03.2008 Centerparken, Rema 1000, Langå MATERIALE-BESKRIVELSE Fjerritslev, 04.03.2008 Kortfattet beskrivelse af konstruktioner, materialer og udstyr for nøglefærdigt byggeri beliggende Bredgade/Markedsgade, 8870

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 703. Metropolitanannekset

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 703. Metropolitanannekset Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 703 Metropolitanannekset Arkitektfirmaet C.F.Møller A/S Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Tlf.: 32 88 78 44 Fax: 32 88 78 99 Bygnings navn: Bredgadekomplekset Dato:

Læs mere

ORIENTERENDE BEBOERMØDE

ORIENTERENDE BEBOERMØDE ORIENTERENDE BEBOERMØDE DAGSORDEN 1. Velkomst og orientering om projektets stade 2. Præsentation af hovedentreprenøren 3. Orientering om den endelige indretning af de renoverede 4. Orientering omkring

Læs mere

Akutcenter Viborg Regionshospitalet Viborg ANLÆGSBUDGET TIL PROJEKTFORSLAG. Projekt: Akutcenter Viborg, Regionshospitalet Viborg

Akutcenter Viborg Regionshospitalet Viborg ANLÆGSBUDGET TIL PROJEKTFORSLAG. Projekt: Akutcenter Viborg, Regionshospitalet Viborg Akutcenter Viborg Regionshospitalet Viborg ANLÆGSBUDGET TIL PROJEKTFORSLAG Dokumentnummer: RHV_C_XX_03_ØKO-anlægsbudget Projekt: Akutcenter Viborg, Regionshospitalet Viborg Rev. Dato Tekst Firma Udarbejdet

Læs mere

Kontor domicil fra 400-2.000 m 2. OLAV de LINDE. Årlig leje fra kr 1.000,- pr. m 2. - til leje... Sverigesgade 5, Odense Havn

Kontor domicil fra 400-2.000 m 2. OLAV de LINDE. Årlig leje fra kr 1.000,- pr. m 2. - til leje... Sverigesgade 5, Odense Havn - til leje... Kontor domicil fra 400-2.000 m 2 Sverigesgade 5, Odense Havn Årlig leje fra kr 1.000,- pr. m 2 Særdeles repræsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Enestående mulighed for kontordomicil

Læs mere

DISPOSITIONSFORSLAG Kattegatskolen - Åboulevarden Ombygning af overbygningsafsnit. Norddjurs Kommune Torvet Grenaa

DISPOSITIONSFORSLAG Kattegatskolen - Åboulevarden Ombygning af overbygningsafsnit. Norddjurs Kommune Torvet Grenaa DISPOSITIONSFORSLAG 17.08.2012 Kattegatskolen - Åboulevarden Ombygning af overbygningsafsnit Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Totalrådgiver / Arkitekt Ingeniør Christensen & Rottbøll A/S Lindgaard

Læs mere

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Industribygninger med kombineret lager, administration og velfærdsområde. projektudvikling: arkitekt: ejendomsmægler: Industribygninger

Læs mere

Hvidovre Kommune. Udvidelse af kapacitet i Krogstenshaves produktionskøkken. Projektforslag

Hvidovre Kommune. Udvidelse af kapacitet i Krogstenshaves produktionskøkken. Projektforslag Udvidelse af kapacitet i Krogstenshaves produktionskøkken Dato : 24-11-2010 Revisionsdato : 07-12-2010 Sagsnr. : 102405 Projektleder : SH Udarbejdet af : SH/FL/KIKA/dtm Godkendt af : Teknikerbyen 34 2830

Læs mere