PROJEKTFORSLAG DECEMBER 2011 SUNDHEDS- OG AKUTHUS NAKSKOV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROJEKTFORSLAG DECEMBER 2011 SUNDHEDS- OG AKUTHUS NAKSKOV"

Transkript

1 PROJEKTFORSLAG DECEMBER 2011 SUNDHEDS- OG AKUTHUS NAKSKOV

2 Sundheds- og Akuthus Nakskov - Region Sjælland dato: PROJEKTFORSLAG side 1 SUNDHEDS- OG AKUTHUS NAKSKOV Projektforslag december 2011 Indhold side 1. Indledning og sammenfatning 2 Opgavens omfang Summarisk konklusion Økonomi og tidsplan Brugergrupper og rådgivere 2. Fysiske forudsætninger 5 Opgavens omfang og eksisterende forhold Myndighedsforhold Grundforhold Energiforhold 3. Tidsplan 9 Tidsplan og planlægning 4. Beskrivelse af projektet 10 Hoveddisponering, funktionernes placering Funktionernes indretning 5. Konstruktioner, materialer og installationer 15 Beskrivelse af konstruktioner, facader Beskrivelse af materialer Beskrivelse af installationer 6. Tegningsbilag 20

3 Sundheds- og Akuthus Nakskov - Region Sjælland dato: PROJEKTFORSLAG side 2 1. INDLEDNING, SAMMENFATNING Baggrund Opgavens baggrund er beskrevet i udbudsmaterialet for nærværende opgave. I Visionsplan/programoplæg juli 2011, udarbejdet af White arkitekter A/S er fastlagt ombygningens omfang og funktionelle sammenhæng. Opgaven indgår som fase 2 i den samlede plan for etablering af Sundheds- og akuthus Nakskov. Der er til opgaven et samlet budget på kr Opgavens omfang, summarisk: Nærværende projektforslag omhandler følgende lokaliteter: Bygning 12, tilpasninger facade Bygning 13, stueetage Bygning 14, stueetage, 1. sal og 2. sal Bygning 15, stueetage, 1. sal og 2. sal Garage for akutbil Funktionerne for de enkelte bygninger og etager fremgår af afsnit 4. Konklusion Der har i november 2011 været afholdt et antal brugermøder, hvor de indretningsmæssige- og tekniske forhold er blevet drøftet. Disse forhold er generelt for projektet faldet på plads, således at de stillede ønsker og krav er indarbejdet i projektet i videst mulige omfang. Der er i forslaget lagt vægt på, at den oplyste bevilling på kr primært benyttes til bygningsforbedringer og ombygninger for de funktioner, som bliver interessenter i bygningen. Ved ændringer af funktionerne i forhold til bygningens nuværende og tidligere anvendelse, er der foreslået indretninger som tilgodeser den nye funktion, som nu kan flytte til tidsvarende lokaler med en opgradering af bygningens bygnings- og installationsmæssige standard. Brugerne skal kunne føle, at de flytter til nye og velrenoverede lokaler. Det har været nødvendigt at prioritere anvendelsen af bevillingen, således at de funktionelle forhold tilgodeses først, frem for en fuld optimering af de tekniske installationer og optimering af de energimæssige forhold. Således indeholder forslaget, at der udføres nødvendige flytninger af vægge, etableres og lukkes dørhuller, opgradering af rummenes overflader med fuld malerbehandling i alle rum, udskiftning af slidte linoleumsgulve, samt udskiftning af en stor del af de nedhængte lofter. På installationssiden vil der blive etableret de nødvendige installationer for funktionerne, og der vil blive udført en udskiftning af varmesystemet mv. Brugbar sanitet og belysningsarmaturer vil blive genanvendt i videst mulige omfang. Lokalerne vil således fremstå som nye, hvor der i et vist omfang vil indgå brugbare eksisterende bygningsdele og installationer. Rentable energiforbedringer af klimaskærmen og de tekniske installationer medtages i udbud som optioner, der kan tilkøbes i det omfang projektøkonomien og evt. støtte fra energifonde tillader det. Der anbefales som minimum at udføre en udskiftning af gamle vinduer og udlægning af ekstra isolering i tagrum over bygning 14 og 15.

4 Sundheds- og Akuthus Nakskov - Region Sjælland dato: PROJEKTFORSLAG side 3 Ombygningprojektet (fase 2) indgår i et hele for etableringen af det samlede Sundheds- og Akuthus Nakskov. Der er således i projektforslaget udarbejdet forslag til ændring af funktioner og renoveringer som følgearbejder i forbindelse med nedrivningen af operationsafsnittet og den billeddiagnostiske funktion i bygning 11. Heri indgår ændring af facader på bygning 12 og ved den nuværende hovedindgang ved bygning 16. Uden for projektforslaget er derfor nedrivningsarbejder uden for bygning 12, 13, 14 og 15 ikke indeholdt. Således vil nedrivningen af bygning 11 s stueetage, eksisterende ambulancetilkørsel og bygning 16 ikke indgå i denne opgave, hvilket svarer til opgavens kommissorium. Tilsvarende vil etablering af de udvendige arealer ikke være indeholdt. Økonomi og tidsplan Økonomi: Der er til den samlede sag for etablering af Sundheds- og Akuthus Nakskov en bevilling på kr Nærværende projeektforslag indeholder en del af nedennævnte samlede budget på sagen og er markeret med fed skrift. Sammenfatningen af det økonomiske overslag er: Håndværkerudgifter ombygning af byg. 12,13, 14, 15 kr Nedrivning og udeanlæg kr Helikopterlandingsplads kr Omkostninger (Rådgiverhonorar mm.) kr IT, røntgen, telemedicin og apparatur kr Frasalg af ejendomme kr Budget i alt, ecxl. Moms kr Håndværkerudgifterne er verificeret på projektforslagsniveau som et delvis bygningsdelsoverslag. Overslaget indeholder bygnings- og installationsarbejder i bygningerne, og medtager udgift til byggepladsetablering og drift. Endvidere indgår udgift til diverse monteringer for Sygehus Syd, samt et afsat beløb til uforudselige udgifter. Overslaget er excl. moms. Tidsplan: Den summariske tidsplan for projektet er følgende: Politisk godkendelse af projektforslaget december 2011 Projektering januar februar 2012 Udbud, licitation marts 2012 Kontrahering og stand-still periode april 2012 Byggestart for ombygningen primo maj 2012 Aflevering byggeri, ibrugtagning primo marts 2013 Tidsplanen er tilpasset de aktiviteter som forløber i forbindelse med nedrivningen af bygning 11 og 16, herunder flytningen af den billeddiagnostiske funktion, som flytter fra bygning 11 til 2. sal i den ombyggede bygning 15.

5 Sundheds- og Akuthus Nakskov - Region Sjælland dato: PROJEKTFORSLAG side 4 Brugergrupper og rådgivere I forbindelse med udarbejdelse af projektforslaget er afholdt møder i følgende brugergrupper: Brugergruppe indretning: Nanna Thorup Region Sjælland, Koncernbyg Lise Døj-Bendixen Region Sjælland Viggo Kuld Vestergaard Sygehus Syd Jonna Bryhl - Anne Berit Henriksen - Niels Andresen - Hanne Alstrup - Ulla Nielsen Gotsæd - Claus N. Bernthsen - Jytte Møller Lolland Kommune Joan Rolsted Sørensen - Lars Garrit White arkitekter (bygherrerådgiver) Jørn Gad Petersen Oluf Jørgensen A/S Odense Elisabeth Damgård - Lotte Foght-Sørensen Mangor & Nagel A/S, Roskilde afd. Jørgen Ravn - Burgergruppe teknik og drift: Nanna Thorup Region Sjælland, Koncernbyg Claus N. Bernthsen Sygehus Syd Lars Grupe Larsen - Viggo Kuld Vestergaard - Jesper Larsen - Lars Garrit White arkitekter (bygherrerådgiver) Flemming Holst Sørensen Skude & Jacobsen Jørn Gad Petersen Oluf Jørgensen A/S Odense Elisabeth Damgård - Jørgen Ravn Mangor & Nagel A/S, Roskilde afd. Endvidere har deltaget fagteknikere fra Region Sjælland og Lolland Kommune i møderne. Brugergruppen for teknik og drifts aktiviteter foreslås videreført i udførelsesfasen, således at der skabes et bindeled imellem byggeriet og sygehuset. Herved kan der etableres et hensigtsmæssigt samarbejde imellem de der bygger og de brugere, som skal fungere i bygningerne samtidig med der bygges. Nærværende projektforslag er udført af: Mangor & Nagel A/S Arkitektfirma (totalrådgiver) i samarbejde med Oluf Jørgensen A/S Odense, rådgivende ingeniørfirma Projektforslaget er udarbejdet for Region Sjælland, KU byg ved Nanna Thorup

6 Sundheds- og Akuthus Nakskov - Region Sjælland dato: PROJEKTFORSLAG side 5 2. FYSISKE FORUDSÆTNINGER Opgavens omfang Skridt på vejen mod Nakskov sundheds- og akuthus Forløbet frem mod det endelige Nakskov sundheds- og akuthus er oplistet herunder som en hjælp til at definere denne opgaves omfang. Projektet sker i et samarbejde mellem Region Sjælland og Lolland Kommune. Visionsplan Udarbejdet af White arkitekter i juli Beskriver den samlede vision for Nakskov sundheds og akuthus. Etape 1 Indretning klinikker til privat praktiserende læger i Bygning 13, 1. sal, 2. sal og 3. sal samt det fælles adgangsareal i bygning 12 s stueetage, hvor der er etableret rum til sundhedsbutik samt en reception, der forventes at betjene hele sundhedsog akuthuset. Etapen er ved at være færdigudført i andet projekt udarbejdet af White Arkitekter. Etape 2 Nedrivning af bygninger og etablering af udearealer udføres i andet projekt af White Arkitekter. Etape 2 Indretning af de resterende bygninger: 13, stuen, 14, stuen, 1. Sal og 2. Sal samt 15 stuen, 1. Sal og 2. Sal. Bygningerne indrettes til funktioner i sundheds og akuthuset, garage for akutbil og nye klimaskærme efter nedrivning af bygninger. Etape 2 udføres af Mangor & Nagel Arkitektfirma, og er det nærværende projektforslag omhandler. Etape 3 En evt. fremtidig etape 3 kunne omhandle udførelse af Bygning 12 s 1. og 2. sal til speciallæger, kontorer og møderum. Da de eksakte behov fra disse grupper ikke kendes pt., er der ikke medtaget nogen videre bygningsmæssige ændringer på disse 2 etager i etape 2. Etape 2 omfang: Nye klimaskærme Bygning Tilbageværende skillevæg mellem bygning 11 og 12 efter nedrivning af bygning 11 opdateres til isoleret ydervæg med etablering af et nødvendigt antal vinduer til de bagvedliggende rum. Omfatter også gavl af bygning 13 og udsnit af bygning 14 s nordfacade. Bygning 14 Tilbageværende skillevæg mellem bygning 14 og 16 efter nedrivning af bygning 16 opdateres til isoleret ydervæg med etablering af ny hovedindgangsdør.

7 Sundheds- og Akuthus Nakskov - Region Sjælland dato: PROJEKTFORSLAG side 6 Garage til akutbil Opføres som bygning opvarmet til frostfrit klima udfor nordfacaden af bygning 13 med en lille forbindelsesgang. I hovedprojektet vil det blive taget op til overvejelse om den eksisterende ambulancegarage ved bygning 11 som nedrives, evt. kan genanvendes og ombygges til fritliggende akutbilsgarage. Indretning af funktioner Omfatter rumændringer, fast inventar og overflader herunder malerbehandling af alle vægge, nye gulve og lofter i den nødvendige del af lokalerne. Renoveringsstandard vil være i kvalitet som den seneste renovering af bygning 13, 1., 2. og 3. Sal under etape 1. Bygning 12, stueetage: Indretning af resterende lokaler i forbindelse med ny facade. Bygning 12, 1. sal: Der udføres malerarbejder så etagen kan anvendes til frivilligcenter. Bygning 13, stueetage: Indretning til hjemmepleje, skadeklinik, lægevagt, akutfunktion og lokaler til udlejning for Sahva bandagist. Bygning14, stueetage: Indretning til Alkohol-, misbrugs- og ungerådgivning Bygning 14, 1. Sal: Indretning til genoptræning, sygepleje, sundhedskonsulenter og frivillige. Bygning 14, 2. Sal: Laboratorium blodprøvetagning samt lokaler til udlejning for speciallæger Bygning15, stueetage: Indretning til skoletandpleje Bygning 15, 1. Sal: Indretning til genoptræning Bygning 15, 2. Sal: Medicinsk ambulatorium, røntgen, jordmoder og serviceafdeling. Malerarbejder Der udføres malerarbejder på alle etager på vægge i de to hovedtrapperum T1 (Bygning 13/12) og T6 (Bygning 14/15) Eksisterende forhold Nuværende funktioner Sygehuset er officielt lukket pr. 1. maj 2011 og rømmet for sengeliggende patienter, men der er stadig enkelte funktioner tilbage i sygehuskomplekset. Disse funktioner er følgende: - Røntgen i bygning 11, stueetage og kælder

8 Sundheds- og Akuthus Nakskov - Region Sjælland dato: PROJEKTFORSLAG side 7 - Blodbank i bygning 15, stueetage - Alkoholklinik i bygning 16 - Medicinsk ambulatorium i bygning 14 og 15, 2. sal. - Skadeklinik i bygning 14, stueetage - Lægevagt i bygning 14, stueetage - Jordemoderkonsultation i bygning 14, 2. Sal. - Service afdeling, bygning 17 og 14, 2. Sal Blodbanken flytter ud til en mobil enhed under Nykøbing Sygehus i løbet af sommeren 2012, hvilket skal drøftes i forhold til tidsplanen. Eksisterende fysiske rammer De eksisterende fysiske forhold er blevet registreret i projektforslaget. Under viderebearbejdning til hovedprojekt vil der blive opmålt yderligere og evt. lavet destruktive bygningsundersøgelser, så nødvendige oplysninger til udførelse af hovedprojekt er tilgængelige. Miljøundersøgelser Der er udført en bygningsscreening for farlige stoffer og materialer omfattende asbest, bly, PCB og skimmelsvamp. Bygningsscreeningen er udført af Skude og Jacobsen A/S og dateret Når opgaven sendes i udbud til håndværkere vil screeningen blive vedlagt. Lovmæssig korrekt håndtering af de farlige stoffer i det forventelige omfang i forhold til screeningen vil blive forlangt at være indeholdt i tilbud på arbejdet. Myndigheder Lokalplanforhold FORSLAG TIL LOKALPLAN Nye boligområder og Akut- og Sundhedshuset i Nakskov er i høring til og med og forventes vedtaget i januar Lokalplanen indeholder mulighed for at nedrive bygninger, udstykning af grundarealer samt muliggøre opførelse af nyt byggeri på arealerne, illustreret med byggefelter, typisk som tæt lavt boligbyggeri. Ansøgning om byggetilladelse for ombygning i de eksisterende bygninger forventes at kunne søges efter nuværende plangrundlag og før vedtagelse af den nye lokalplan. Ansøgning om byggetilladelse Der vil blive indsendt byggeandragende for indretning, nye facader og garage til akutbil som angivet i tidsplanen. Byggeandragenet vil tage udgangspunkt i projektforslaget suppleret med brandplaner og bygningssnit. Der vil blive fulgt op af nødvendige dialog med bygningsmyndighderne for godkendelse af projektet. I forlængelse af formøde som White arkitekter har afholdt med Erik Bruhn og Hans E. Bendorff fra Teknik & Miljø / Brandvæsen i Lolland Kommune. Brandforhold Der er planlagt en sove- hvilemulighed for personale til akutbil i bygning 13, stueetage. Man vil fra kommunens side ikke kræve at der udføres ABA-anlæg pga. denne ene overnatning. Hvert bygningsafsnit skal udføres som selvstændig brandsektion. Den samlede bygning skal behandles som brandkategori 1. Det er

9 Sundheds- og Akuthus Nakskov - Region Sjælland dato: PROJEKTFORSLAG side 8 dog aftalt at møderum til 60 personer i bygning 14, 1. sal, skal behandles som en kategori 3. Der er ønske om at møderummet udføres til 90 personer, der er derfor tilføjet en flugttrappe udvendigt på østfacaden af bygning 14, da det formentlig vil være et krav. Øvrige myndighedsgodkendelser Ansøgning om nedrivning af bygning 11 og 16 udarbejdes af White Arkitekter sammen med øvrige nedrivninger i området. Der er opnået en sindet nedrivningstilladelse med forudsætning i at lokalplanen vedtages. Ansøgning om udførelse af ændringer i udearealer udarbejdes ligeledes af White Arkitekter. Grundforhold Grundforhold Indretning af bygninger og udførelse af garage for akutbil er indenfor eksisterende grund. Energiforhold Energimærke Der foreligger en samlet energimærkerapport for bygning 11, 12, 13, 14/15, 16, 17, 18 og 19. Energimærket er udført af EKJ Rådgivende Ingeniører A/S og dateret I dette projektforslag indgår bygning 12, 13 og 14/15. Der er i rapporten nævnt en række energibesparelsesforslag med tilbagebetalingstider på 1-30 år. Efterisolering Energimæssige forbedringer af bestående klimaskærm og installationer håndteres som optioner i udbud af byggesagen. Bygherren kan så tilvælge energitiltag i forhold til de indretningsmæssige arbejder som er nødvendige for fremtidig funktion af bygningerne. Det anbefales som minimum at tilvælge efterisolering af glasveranda i gavlen til bygning 15, samt udlægning af isolering i tagrum i bygning 14 og 15. Facader som fornyes ved nedrivninger efterisoleres så godt som muligt set i sammenhæng med bygningernes bevaringsværdige status.

10 Sundheds- og Akuthus Nakskov - Region Sjælland dato: PROJEKTFORSLAG side 9 3. TIDSPLAN Tidsplan Tidplanen fremgår af bilag: Rammetidsplan 03, dato Den summariske tidsplan for projektet er følgende: Politisk godkendelse af projektforslaget december 2011 Projektering januar februar 2012 Udbud, licitation marts 2012 Kontrahering og stand-still periode april 2012 Byggestart for ombygningen primo maj 2012 Aflevering byggeri, ibrugtagning primo marts 2013 Der er ved planlægningen sikret, at der ikke sker nedrivning af bygning 11 før der er etableret nyt røntgenafdeling i bygning 15 på 2. sal. Tilsvarende vil der først ske nedrivning af bygning 16 (ved hovedindgangen) når der er etableret nye lokaler for alkoholambulatoriet i bygning 14 i stuuetagen. Alternativt kan alkoholambulatoriet placeres i midlertidge lokaler andet sted i bygningen. Byggeriet udførelse Byggeriet forventes udbudt i bunden indbudt licitation uden forudgående EUprækvalifikation. Der regnes med udbud i storentrepriser, som endeligt fastlægges i næste fase. Der ønskes etableret byggeplads på arealet ud mod Hoskiærsvej på det eksisterende parkeringsareal. Dette foreslås, idet der mod nordsiden af bygningskomplekset skal ske nedrivning af bygning 11, der starter inden for samme periode. For at skåne havearealet vil der blive stillet krav til beskyttelse af plantninger samt til retablering af arealerne efter byggepladsens afvikling. Nye udearealerne vil blive etableret i andet regi.

11 Sundheds- og Akuthus Nakskov - Region Sjælland dato: PROJEKTFORSLAG side BESKRIVELSE AF PROJEKTET Hoveddisponering, funktionernes placering Funktionernes indretning Disposition af etagearealerne Visionsplanens samlede disposition af huset er opdateret i forbindelse med dette projektforslag for etape 2. Jævnfør de farvelagte plantegninger er det samlede bygningsareal disponeret som følgende: Bygning 12, Stueetage, Foyer, reception, sundhedsbutik,café Bygning 12, 1. sal, Kontorer generelt og mødelokaler, evt. også speciallæger Bygning 12, 2. sal, Speciallæger, kontorer, møderum Bygning 13, Stueetage, Lægevagt, skadeklinik, Akutrum, Sahva og Hjemmeplejeteam Bygning 13, 1., 2. og 3. Sal, Praktiserende læger. Bygning 14, Stueetage Alkohol- og misbrugsbehandling og ungerådgivning Bygning 14, 1. sal Genoptræning (træningskøkken), sygepleje, kontorer og mødelokaler for sundhedskonsulenter og frivillige. Bygning 14, 2. Sal, Blodprøvetagning, laboratorium og disponibelt for evt. speciallæger Bygning 15, Stueetage Skoletandplejen Bygning 15, 1. sal Genoptræning træningssale Bygning 15, 2. sal Medicinsk ambulatorium, serviceafdeling, røntgen og jordmoderkonsultation De funktioner som er omfattet i nærværende etape 2 indrettes som beskrevet herunder:

12 Sundheds- og Akuthus Nakskov - Region Sjælland dato: PROJEKTFORSLAG side 11 STUEETAGE Fælles fordelingsareal Efter nedrivning af bygning 16 etableres isoleret facade på midterparti af bygning 14 stueetage med ny hovedindgangsdør og tilhørende vindfang. Udvendigt arbejdes med udførelse af en mindre baldakin til overdækning af indgangen samt bænk. Fra den fornyede hovedindgang ankommer man som bruger af sundheds og akuthuset til det fælles fordelings- og opholdsareal i stueetagen af bygning 12. Der er etableret rum til sundhedsbutik samt en reception, der forventes at betjene hele sundheds- og akuthuset. Herudover er der 3 udisponerede rum, der tænkes anvendt til fremskudte funktioner, og helst funktioner hvor der er bemandet det meste af dagen og en del af aftenen. F.eks. Test- og samtalerum, Undervisning, Møderum, Diætist, Patientkontor. Der ønskes en caféstemning i området og kan opsættes automater for selvbetjening af mad og drikkevarer til brug for både patienter og personale. Den fritlagte østfacade på bygning 12 s stueetage udføres som isoleret klimaskærm med vinduer i tidligere døråbninger mod bygning 11 stueetage, som nedrives. Det er ønskeligt med en udgang fra fællesarealer til kommende taghave over kælder af bygning 11, som vil ligge højere end gulvniveau. Dette indarbejdes om muligt i hovedprojekt enten som indvendige trin eller rampe. Tandklinik Der indrettes tandklinik for Lolland Kommunes skoletandpleje i stueetagen af bygning 15. Der indrettes et stort venterum for børnene og deres forældre samt reception og kontor i tilknytning hertil. Der indrettes 5 klinikrum til behandling af enkelte patienter, samt 1 klinikrum hvor der kan behandles 3 patienter samtidigt. Imellem klinikrum er supplerende rum placeret med kontorer, tandteknik, profylakse, røntgen, steril og hvilerum. Hertil kommer personalerum med thekøkken, toiletter for personale og patienter samt maskinrum og depoter. Nærmere indretning og specifikation af installationer vil blive udført i samarbejde med tandklinikken og deres tilknyttede konsulent i hovedprojektfasen. Alkohol-, misbrug- og ungerådgivning Lolland Kommunes rådgivning for alkohol, misbrug og unge indrettes i stueetagen af bygning 14. I den forbindelse lukkes eksisterende gennemgangselevatorer i den ene side, så der kun er adgang til elevatorer fra forhallen. Eksisterende glasgangsforbindelse til bygning 11 stueetage nedrives under andet projekt. Der etableres vinduer i eksisterende åbning mod glasgang. Rådgivningen opdeles i de tre funktioner, så brugerne kun har adgang til den aktuelle rådgivning de benytter. Alle tre rådgivningsfunktioner har direkte indgang fra fællesarealer eller udefra, egen fordelingsgang og handicaptoilet. Personalet for de tre funktioner har fælles personalerum og toilet. Alle kontorer indrettes med to døre, så der er mulighed for at komme ud af kontorer enten via gang eller tilstødende kontor. Alkoholrådgivning Adgang sker fra forhallen ved hovedindgang. Alkohol rådgivningen indrettes med 3 kontorer samt en medicinudlevering med åben skranke.

13 Sundheds- og Akuthus Nakskov - Region Sjælland dato: PROJEKTFORSLAG side 12 Misbrugsrådgivning Adgang er direkte fra det fri via en ny sikkerhedsdør på nordfacaden af bygning 14. Fra vindfang er der en sikret betjeningsluge til medicinudlevering. Der er 7 kontorer og et NADA rum til behandling af brugere. Ungerådgivning Adgang udefra gavlen af bygning 14 via eksisterende yderdør direkte til køkken alrum. Her kan unge mødes i forbindelse med rådgivningen og tilberede fælles måltider. Der er 3 kontorer og et rum til NADA behandling og musik. Instrumenter og øvrige remedier opbevares i skabe i rummet. Skadeklinik, lægevagt, præhospital akutfunktion samt Sahva Indrettes i stueetagen af bygning 13 med adgang direkte udefra via vindfang i hver af bygningens ender. Der er også adgang via fællesområde i bygning 12. Personalerum, toiletter og skyllerum er fælles for funktionerne. Der indrettes venterum fælles for patienter til både skadeklinik, lægevagt og Sahva. Venterummet udføres så åbent mod gangareal som muligt. Skadeklinik Bygning 13, stuen lige ved bygning 12 og indgang indrettes skadeklinik med 1 undersøgelses- og behandlingsrum samt 1 depotrum Lægevagt Bygning 13, stuen ved siden af skadeklinik indrettes lægevagt med 1 undersøgelsesrum, 1 depotrum og 1 kontor til visitation af patienter. Præhospital akutfunktion Bygning 13, stueetage indrettes med en præhospital akutbilsfunktion bestående af hvilerum med toilet og bad for akutpersonale på vagt. Samt et fælles opholdsrum med thekøkken som også fungerer som personalerum for lægevagt og skadeklinik. I forbindelse med akutfunktionen etableres en lukket frostfri garage til akutbilen den placeres umiddelbart udenfor akutpersonalets opholdsrum med direkte forbindelsesgang. I garagen skal bilen kunne stå klar med åbne døre og bagklap. Der etableres rum til opbevaring i enden af garagen. I hovedprojektet vil det blive taget op til overvejelse om den eksisterende ambulancegarage ved bygning 11 som nedrives, evt. kan genanvendes og ombygges til fritliggende akutbilsgarage. Sahva I bygning 13 indrettes lokaler til udlejning for Sahva bandagist. Lokalerne består af et behandlingsrum og et kontor/værksted med mellemliggende depot. Hjemmepleje Lolland kommunes hjemmepleje er placeret i den ene ende af bygning 13 stueetage med adgang udefra via vindfang. Der indrettes et stort møde- og personalerum med thekøkken for hjemmeplejen og herudover 6 kontorer med 1-3 arbejdspladser for plejepersonale. 1. SAL Fysioterapi og genoptræning Bygning 15, 1. Sal indrettes til fysioterapi og genoptræning.

14 Sundheds- og Akuthus Nakskov - Region Sjælland dato: PROJEKTFORSLAG side 13 Der indrettes fælles venteområde i foyer mellem bygning 14 og 15. Genoptræningsfaciliteterne består af 4 træningssale, 1 børnetræningsrum, 1 undersøgelsesrum, 5 kontorer, 1 personale og møderum med thekøkken samt i alt 4 handicaptoiletrum med patientbad. Herudover forefindes flere mindre toiletrum og depot. Træningskøkken I bygning 14, 1. Sal indrettes træningskøkken som anvendes i forbindelse med genoptræning og visitering. Køkkenet skal ikke godkendes af fødevaremyndighederne, da det kun vil blive benyttet til patienternes egen madlavning. Der indrettes til at 12 personer kan være i køkkenet på samme tid opdelt i 3 grupper. Det ene gruppekøkken udføres med eleverbare elementer for kørestolsbrugere. Der indrettes tilhørende spiserum. Sygepleje I bygning 14, 1. Sal indrettes sygeplejeklinik med skyllerum i umiddelbar tilknytning til fælles venteområde. Der indrettes i alt 5 kontorer til sygeplejersker samt 1 møde- og personalerum med thekøkken. Sundhedskonsulenter og frivillige Der indrettes kontor til sundhedskonsulenter og desuden 2 møderum, hvor der i det ene ønskes plads til 90 personer. Tilhørende anretterkøkken og toiletfaciliteter indrettes ved mødelokalerne. Garderobe og opholdsareal for gæster til mødelokalerne må henvises til gangområde og fælles venteområde i foyer på etagen mellem bygning 14 og 15. I bygning 12, 1. Sal er der ligeledes lokaler ledige for frivilligcenter. 2. SAL Sygehusfunktioner Eksisterende tilbageværende sygehusfunktioner indrettes samlet i bygning 15, 2. Sal og del af bygning 14, 2. sal. Det gælder medicinsk ambulatorium, blodprøvetagning, laboratorium, røntgen, jordmoder og serviceafdeling. Der er fælles venteområde i foyer mellem bygning 14 og 15. Patienter henvender sig ved ankomst i receptionen bygning 15, 2. Sal. Medicinsk ambulatorium Der indrettes i alt 5 undersøgelsesrum med kontorfaciliteter til følgende funktioner: EKKO rum- inkl. lægekonsultation EKKO rum, + Holter og arbejdsekg Lungefunkfunktion og rehabilitering + medicinering Hjerte rehabilitering + insufficiens Diabetes + diætist Herudover er der dagpladsstue (dagpatienter 4-5 pladser) Udover reception indrettes 3 kontorer til afdelingssygeplejerske + Ledende sekretær + sekretær. Der indrettes bad og omklædning for patienter til arbejds-ekg Desuden er der kopirum, skyllerum, medicinrum og sterildepot og depot. Der er et personale og møderum med separat thekøkken. Toiletter for både patienter og personale er fordelt på etagen.

15 Sundheds- og Akuthus Nakskov - Region Sjælland dato: PROJEKTFORSLAG side 14 Blodprøvetagning Ved eksisterende laboratoriefunktion bygning 14, 2. Sal indrettes to pladser for blodprøvetagning. Røntgen Der er indtegnet 2 røntgenrum med 2x2 omklædningskabiner samt toilet. Nærmere indretning af røntgenfunktionen vil ske i hovedprojektfasen. Betjening og trafo for røntgenudstyret forventes placeret i selve røntgenrummet. Der er udarbejdet en Planningguide i sept for Nakskov-røntgenprojekt. Planningguiden beskriver detaljeret installationsvejledning for det røntgenudstyr, som Sygehus Syd indstiller som aktuelt ved flytning af Røntgenfunktionen på Nakskov Sundheds -og akuthus. Jordmoderkonsultation Bygning 14, 2. Sal, der indrettes et jordmoderkonsultations- og undervisningslokale. Øvrige faciliteter for brugere og personale deles med de øvrige funktioner på etagen. Serviceafdeling Bygning 15, 2. Sal ved hovedtrapperum indrettes kontor og depotplads for service- og rengøringspersonale. Speciallæger Bygning 12, 2. sal og del af bygning 14, 2. Sal er disponibel for udlejning til speciallæger. KÆLDER Kælderarealer i bygning 11, 12 og 13 Alle de ovennævnte funktioner vil få mulighed for at benytte depotrum og garderobe samt omklædningsfaciliteter i eksisterende kælder. Der er ikke indeholdt fornyelse af kælderarealerne i projektet. Generelt Der er enkelte lokaler i overskud imellem de forskellige funktioner. Disse rum vil kunne udbydes til andre eksterne funktioner. Lokalerne indrettes som disponible kontorer, som senere vil kunne ombygges til en ny funktion. Der er diponeret med mindst 1 handicaptoilet med en venderadius for kørestole på 1,5 meter for hver bygnings etage. Indenfor alle bygningerne og deres funktioner vil det blive nødvendigt at tilføje nye installationsskakte for føring af især nye ventilationsrør og faldstammer mellem etagerne. I stueetagen af alle bygningerne er der begrænset lofthøjde, så her vil der blive arbejdet med en fremføring af installationer i nedhængt rørkasse op mod gangarealerne, så resten af loftet kan få fuld højde ud mod vinduesfacader. Dette gælder også 1. Sal af bygning 14 og 15 hvor vinduer på sydfacaden har meget høj overkant og der i dag er skrå lofter. På de øvrige etager forventes installationer at kunne være over traditionelt nedhængt loft i ensartet højde i de samlede rum. Omfang af skakte og forsænkede lofter vil blive præciseret i hovedprojekt.

16 Sundheds- og Akuthus Nakskov - Region Sjælland dato: PROJEKTFORSLAG side KONSTRUKTIONER, MATERIALER OG INSTALLATIONER (29) Beskrivelse af konstruktioner, facader Bærende konstruktioner, konstruktive indgreb: Alle steder hvor der fjernes eksisterende bærende tværvægge indlægges der ny stålbjælke til bæring af overliggende etager. Det forudsættes at disse bjælker kan monteres direkte på facadebagvægge evt. med vederlagsplader. Bjælker inddækkes og brandisoleres efter gældende regler. Røntgenrum udføres med forstærkninger i spær konstruktionen således denne kan bære det udstyr som skal monteres i loft. Gulvkonstruktionen bliver ligeledes forstærket evt. med ekstra bærebjælker, således at denne kan bære det nødvendige røntgen udstyr. Der skal i forbindelses med udførelsesfasen undersøges eksisterende bjælkelag samt spærkonstruktionsbæreevne. Stabilitetsmæssigt er det vurderet at huset er stabilt, selv om de enkelte vægge fjernes. Garage for akutbil: Der etableres garage med lille depotrum for akutbilen. Bygningen udføres med bærende konstruktion i stålrammer med tagplader i trapezplader. Taget isoleres og beklædes med tagpap. Facader udføres af Paroc-elementer (sandwichelementer beklædt med lakeret aluminium). Der udføres hejseport med glasfelter. Facade mod øst, bygning 12: Den eksisterende facade i stueetagen ud mod det nye haveanlæg over bygning 11 s kælder bliver frilagt i forbindelse med nedrivningen og de eksisterende dørhuller i facaden blotlægges. Disse søges genanvendt i forbindelse med det nye facadeudtryk, hvor den nederste del af facaden efterisoleres med facadesystem af trykfast mineraluld, som pudses med en fiberarmeret facadepuds. Pudsen vil formentlig blive udført i en grå farve, som svarer til den grå sokkel og forsynes med lodrette spor, som svarer til flugten af de ovenliggende vinduer. Renovering af hovedindgang, bygning 14: Den nuværende bygning 16 nedrives, og herved friholdes den tidligere facade ud for hovedingangen. Det vil ikke være muligt at bringe facaden tilbage til det oprindelige udseende, da udgangsforholdene skal fastholdes til en udgang i niveau med terræn. Facaden renoveres, så denne fremstår med et tilpasset udtryk, hvor en smal glasoverdækning opsættes i gesimshøjde. Endvidere etableres et nyt vindue i stueetagen og facaden pudses op. Udvendig flugtvejstrappe: På østgavlen af bygning 14 udføres en udvendig flugtvejstrappe fra møderum til 90 personer, hvis dette kræves af brandmyndigheder. Trappen udføres i galvaniseret stål med lodrette afskærmninger. Trappen tilpasses bygningens klassiske arkitektur og hvidmales. Udformning vil ske i dialog med bevaringsmyndigheder.

17 Sundheds- og Akuthus Nakskov - Region Sjælland dato: PROJEKTFORSLAG side 16 (39) Kompletterende bygningsdele Nye vinduer og facadepartier udføres i træ/træ som svarer til de nuværende vinduer. Nye døre udføres i trækarm, enter med teakfinerede- eller malede dørblade. Dørene forsynes generelt med cylinderlås, som tilpasses det nuværende låsesystem. Det forventes at udførelse/koordinering af låseplan sker mellem producenten og Sygehus Syd. Hvor der etableres glaspartier og glasdøre vil disse være klassificerede som F- partier med sikkerhedsglas efter forskrifterne. Der søges generelt en detaljering af de kompletterende bygningsdele som er tilpasset de eksisterende. (49) Overflader Gulve: Generelt vil linoleum blive udskiftet i alle gange og trapper (excl. på de arealer, som fremstår nyrenoverede). Disse fremstår mange steder nedslidte og trænger til udskiftning. I toiletter og andre våde rum vil der blive udlagt altro-safety vinylbelægning med hulkehl, hvor dette er nødvendigt. I toilet/baderum med eksisterende terrazzo- eller klinkebelægning vil disse blive renset/slebet, hvis dette er muligt. De eksisterende keramiske flisesokler i normalrum vil blive bevaret og renoveret, hvor dette er hensigtsmæssigt. I træningskøkkenet i bygning 14, 1. sal udlægges vinyl med hulkehl. Vægge: Vægge vil blive opmalet generelt, og i glanstrin svarende til glans 10. I toiletrum mv. hvor der i dag er flisevægge, vil disse blive bevaret og evt. repareret, hvor dette er nødvendigt. Lofter: Loftsoverfladerne er forskellige fra bygning til bygning, og nye lofter vil blive valgt ud fra at skabe en helhed for renoveringen. Lofter i gange vil blive udført, så disse vil være lette at demontere og genopsætte. Der udskiftes ikke lofter i bygning 12. I bygning 13 opsættes lofter svarende til de øvrige etager i bygningen. I bygning 14 og 15 findes i dag gipspladelofter i begrænset omfang, og der vil derfor blive opsat tilsvarende lofter på etagerne her. (53) Afløb og sanitet Der udføres nye afløbsinstallationer i begrænset omgang. Eksist. faldstammer, som i forbindelse med renoveringen bliver overflødiggjort, demonteres. Afløbsinstallation i stueetage bygning 13 bliver omlagt, således afløb føres så hensigtsmæssigt som muligt, eksist. konstruktioner taget i betragtning. Bl. Batterier som er berøringsfrie er som fab. Oras Electra, på batteri. Saniteten er generelt i fin stand, og udskiftes ikke. Hvor der sker udskiftning af sanitet, vil dette blive udført i fab. som Ifø. (53) Øvrige VVS-installationer Generelt: Centralt teknikrum er placeret i bygning 17.

18 Sundheds- og Akuthus Nakskov - Region Sjælland dato: PROJEKTFORSLAG side 17 Herfra fordeles vand og varme rundt til de forskellige bygninger. Både i jord og i forbindelseskanal. Føringsveje placeres i loftsrum over gangarealer, eller i umiddelbar nærhed heraf. Varmeanlæg: Bygning 12 forsynes med nyt 2-strengs radiatoranlæg. Bygning 13 stueetage kobles på det eksist. varmeanlæg. Radiatorer udskiftes i nødvendigt omfang. Bygning 14 og 15 forsynes med nyt 2-strengs radiatoranlæg. Brugsvand: Varmt brugsvand produceres i varmtvandsbeholder placeret i teknikrum. Det vurderes i detail-projekteringen om der visse steder skal placeres decentrale varmtvandsbeholdere. Der etableres målere således hver bygning, og hver etage kan afregnes individuelt. Generelt udføres nye vandinstallationer i alle områder denne entreprise vedrører. (57) Ventilation Der er placeret ventilationsanlæg forskellige steder på hver bygning. Nogle er placeret i kælder, mens andre er placeret i tagrum. I Bygning 12 tilpasses eksist. ventilation. Nyt ventilationsanlæg projekteres. Bygning 13 er renoveret på og 3.sal under en tidligere etape. Stueplan forsynes med ventilation. Ventilationsanlæg i kælder udskiftes. Bygning 14 og 15 forsynes med ventilation. Ventilationsanlæg i tagrum udskiftes. (59) CTS-anlæg Der udføres CTS i begrænset omfang, lysstyring, AIA, CO2 måling og varmestyring i enkelte rum indgår ikke. Der fremføres CTS til elmålere, vandmålere og ventilationsanlæg. Det tilstræbes at CTS udføres med åben protokol. (60) El-anlæg generelt Eksisterende forsyningskabler til de enkelte etager genanvendes i det omfang det er muligt. Der etableres nye tavleanlæg overalt hvor der ombygges. I de områder hvor der indgribes i eksisterende installationer udføres ekstra beskyttelse med fejlstrømsafbrydere. Installationer udføres som kablet overalt, også i lette vægge. I gangarealer placeres stikkontakter for rengøring pr. 12 meter. Der placeres 1 stikkontakt pr wc rum. I udvalgte teknikrum placeres 16A Cee stikkontakter. Evt. dørautomatik forsynes fra stikkontakter placeret over nedhængte lofter. (63) Tavler og føringsveje Tavler udføres pladekapslede. Installationer for stærkstrøm føres over lofter i kabelgitterbakker, gennem eksisterende vægge føres kabler i rør. Installationer for svagstrøm føres i kabelbakker, således at kabler er understøttes i hele deres længde. Gennem vægge føres kabler i rør. I kontorer og klinikker udføres installationer i installationskanaler af plastmateriale langs vægge.

19 Sundheds- og Akuthus Nakskov - Region Sjælland dato: PROJEKTFORSLAG side 18 (63) Sikkerhedsbelysning, nød- og panikbelysning Flugtvejs og panik belysning udføres i det omfang det er nødvendigt for at overholde myndighedskrav. Flugtvejs og panik belysning udføres som decentrale anlæg. Lyskilder er LED. Armaturer udføres med selvtest. (63) Lysinstallation og belysning Belysningsanlæg udføres iht. DS 703, :1983 Retningslinjer for belysning i sygehuse. Der anvendes lyskilder i farve 3000K. I tandlæge kliniker tages særlige hensyn til lyskildernes egenskaber for farvegengivelse. Lysstyring: I decentrale rum som rengøringsrum, depoter, skyllerum, sterile rum og wc tændes og slukkes belysning automatisk vha. bevægelsesdetektor. I kontorer og undersøgelsesrum tændes belysning manuelt ved tryk placeret ved dør, ved manglende tilstedeværelse af personer slukkes lyset automatisk. Det er muligt at overstyre lyset manuelt. Der udføres ikke dagslysstyring. Der udføres ikke dæmpning af belysning. I samtalerum samt udvalgte undersøgelses rum udføres lysstyring som i kontorer og øvrige undersøgelsesrum, men grundbelysningen udføres dæmpbar. Alle kontorer og undersøgelsesrum udføres med 1 disponibelt lampeudtag i loft for pendel, dette udføres med manuel tænd og manuel sluk. Gangarealer og venterum: Lysstyring udføres med pir samt mulighed for manuel overstyring, dog ikke manuel sluk. Belysning fordeles på hhv. 2 lysgrupper og fejlstrømsafbrydere iht. Gældende lovgivning. Belysningsarmaturer er overalt med høj virkningsgrad og lav blænding. Armaturer indbygges i loftsystemer hvor dette er muligt. Udvendig belysning: Ved nyt indgangsparti placeres nye udvendig belysningsarmaturer, øvrige udvendige belysningsanlæg berøres ikke. Hårde hvidevarer: Der indgår visse hårdehvidevarer i ydelsen, herunder køleskabe, komfurer, ovne, opvaskemaskiner mv. (64) Patientkaldeanlæg Der udføres ikke nye patientkaldeanlæg. (64) Data og EDB-anlæg Kabling for edb udføres med cat 6e kabler. Der placeres 2 krydsfelter pr. etage, backbone mellem krydsfelter udføres med lysleder. Edb kabler afsluttes i arbejdsstationer ved arbejdspladser, en arbejdsstation består af 4 stk 230V stikkontakter hvoraf 2 er for EDB, samt 1 stik med 2 PDS udtag. Der afsættes PDS for Wlan i gangarealer. Stationer for printere og andre mindre anlæg bestykkes med 2 stikkontakter samt 1 pds. Antenne: Der udføres ikke nye anlæg for antenne.

20 Sundheds- og Akuthus Nakskov - Region Sjælland dato: PROJEKTFORSLAG side 19 (65) ABDL, ABA og varsling Varslingsanlæg udføres iht. Gældende lovgivning, varslingsanlæg søges udført med tonevarsling. ABDL døre styres vha. decentrale komponenter. Der er i formøde med bygningsmyndighederne og White Arkitekter ikke krævet etablering af ABA-anlæg. ABA udføres kun hvis de stedlige myndigheder kræver dette, og indgår derfor ikke i det økonomiske overslag. (69) Øvrige anlæg Hvor der skal monteres hvidevarer anvendes produkter i husholdningskvalitet. Opvaskemaskiner dog som semi professionelle. (79) Fast inventar Der udføres fast inventar i henhold til indretningsplaner. Generelt omfatter dette fast skabsinventar (depotskabe), faste arbejdsborde, køkkeninventar med hårde hvidevarer (el-install. se overfor), fast bænke mv. Det vil enkelte steder være muligt at genbruge inventar (fx skabsinventar til røntgenfunktionen). Dette vil blive nedtaget og flyttet som en del af det faste inventar. Løst inventar, herunder borde, stole, senge, lejer, reoler mv. monteres og udføres under løst inventar som bygherreleverance. Der vil i et vist omfang blive tale om genanvendelse af eksisterende løst inventar. Endvidere indgår gardiner og skilte som løst inventar.

SUNDHEDS- OG AKUTHUS I KALUNDBORG. Byggeprogram

SUNDHEDS- OG AKUTHUS I KALUNDBORG. Byggeprogram SUNDHEDS- OG AKUTHUS I KALUNDBORG Byggeprogram December 2011 1. udgave/ 2011 10 31 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Indledning... 3 2.1 Bygherre... 3 2.2 Brugere... 3 2.3 Baggrund og

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. Slagelse Sygehus. Regional klinisk mikrobiologisk enhed på Slagelse Sygehus

PROJEKTFORSLAG. Slagelse Sygehus. Regional klinisk mikrobiologisk enhed på Slagelse Sygehus PROJEKTFORSLAG Slagelse Sygehus Regional klinisk mikrobiologisk enhed på Slagelse Sygehus 21. MAJ 2008 REGION SJÆLLAND PROJEKTFORSLAG SLAGELSE SYGEHUS, NY MIKROBIOLOGISK AFDELING DATO: 21.5.2008 SIDE 1

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE SKITSEFORSLAG "DET SOCIALE HUS", HALMTORVET 17

KØBENHAVNS KOMMUNE SKITSEFORSLAG DET SOCIALE HUS, HALMTORVET 17 KØBENHAVNS KOMMUNE SKITSEFORSLAG "DET SOCIALE HUS", HALMTORVET 17 SKITSEFORSLAG "DET SOCIALE HUS", HALMTORVET 17 3/84 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

Herningsholmskolen Tilbygning og optimering af eksisterende lokaler

Herningsholmskolen Tilbygning og optimering af eksisterende lokaler Herningsholmskolen Tilbygning og optimering af eksisterende lokaler Center for Børn og Læring Herning Kommune Byggeprogram 27.04.2015 Sag nr. 82.20.00-P20-1-15 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Projektets baggrund

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE

HELHEDSPLAN FOR SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE HELHEDSPLAN FOR SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE SEPTEMBER 2014 Luftfoto 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Helhedsplan - forudsætninger / indledning 04 / formål 04 / proces 04 / den nye skolereform 04 Skærbæk Distriktsskole

Læs mere

kalundborg lægecenter - projektforslag RH ARKITEKTER AS

kalundborg lægecenter - projektforslag RH ARKITEKTER AS august 2009 side 2 facader Resume Region Sjælland har besluttet, at der skal etableres et moderne lægecenter i den tidligere administrationsbygning på Kalundborg Sygehus. Bygningen, der er en af sygehusets

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 67 Indholdsfortegnelse 1.1 Projektets baggrund... 5 1.2 Projektets indhold... 5 2. BYGGESAGENS

Læs mere

Etablering af Sundhedshus i Toftlund

Etablering af Sundhedshus i Toftlund Projektbeskrivelse - Overordnet Byggeprogram Etablering af Sundhedshus i Toftlund Januar 2015 Senest ajourført den 28. januar 2015 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENEREL BESKRIVELSE... 3 1.1 Baggrund...

Læs mere

Åbent Referat. til. Projekt 7-2 - Bytoftengruppen

Åbent Referat. til. Projekt 7-2 - Bytoftengruppen Varde Kommune Åbent Referat til Projekt 7-2 - Bytoftengruppen Mødedato: Tirsdag den 26. februar 2013 Mødetidspunkt: 8:00-9:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, Bytoften Max Kruse, Frants

Læs mere

Bygherre: Herning Kommune Anlægssag: Fuglsang Sø Centret Byggefase: Byggeprogram 09.01.2012. Fuglsang Sø Centret. Byggeprogram.

Bygherre: Herning Kommune Anlægssag: Fuglsang Sø Centret Byggefase: Byggeprogram 09.01.2012. Fuglsang Sø Centret. Byggeprogram. 1 Fuglsang Sø Centret Byggeprogram Herning Kommune 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ALMINDELIG ORIENTERING 2. GENERELLE BETINGELSER FOR TOTALENTREPRENØREN 3. BYGGEPROGRAM 4. TEKNISK BESKRIVELSE 5. GENERELLE KRAV

Læs mere

ET TILBUD TIL KRÆFTPATIENTER OG PÅRØRENDE I ET PARTNERSKAB MELLEM KRÆFTENS BEKÆMPELSE OG REALDANIA. Byggeprogram: Syv nye Kræftrådgivninger

ET TILBUD TIL KRÆFTPATIENTER OG PÅRØRENDE I ET PARTNERSKAB MELLEM KRÆFTENS BEKÆMPELSE OG REALDANIA. Byggeprogram: Syv nye Kræftrådgivninger ET TILBUD TIL KRÆFTPATIENTER OG PÅRØRENDE I ET PARTNERSKAB MELLEM KRÆFTENS BEKÆMPELSE OG REALDANIA Byggeprogram: Syv nye Kræftrådgivninger Konkurrencesekretariat Søren Jensen Rådgivende ingeniørfirma A/S

Læs mere

Administrative arbejdspladser i Frederikshavn

Administrative arbejdspladser i Frederikshavn Administrative arbejdspladser i Frederikshavn Programoplæg for renovering / ombygning af Rådhuset i Frederikshavn samt nybyggeri på Værkergrunden Rev. 12-12-2007 Indholdsfortegnelse Bærende principper

Læs mere

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Toftevang 06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

Nyt Hospital Hvidovre/ Byggeprogram/ September 2014/

Nyt Hospital Hvidovre/ Byggeprogram/ September 2014/ Nyt Hospital Hvidovre NHH1 Byggeprogram version 2.0 September 2014 Nyt Hospital Hvidovre/ 2/ 3/ Nyt Hospital Hvidovre/ indholdsfortegnelse: 1.0 Basis 1.1 Grundlag 1.1.1 Projektets vision og formål 1.1.2

Læs mere

Herning svømmehal. Byggeprogram. Nyt 50 meter bassin Nye undervisningsbassiner Renovering af eksisterende vandbehandlingsanlæg

Herning svømmehal. Byggeprogram. Nyt 50 meter bassin Nye undervisningsbassiner Renovering af eksisterende vandbehandlingsanlæg Byggeprogram Herning svømmehal Nyt 50 meter bassin Nye undervisningsbassiner Renovering af eksisterende vandbehandlingsanlæg Kultur & Fritid Herning Kommune Sagsnr. 82.20.00-P00-1-13 Dato: 27.11.2013 1

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skolebyggeri Allerslev,

Læs mere

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 89030 Februar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 727 KUA. Alectia A/S Teknikerbyen 34 2830 Virum Tlf 88 19 10 00 Fax 88 19 10 01

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 727 KUA. Alectia A/S Teknikerbyen 34 2830 Virum Tlf 88 19 10 00 Fax 88 19 10 01 Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 727 KUA Alectia A/S Teknikerbyen 34 2830 Virum Tlf 88 19 10 00 Fax 88 19 10 01 Side: 1.1 INGENIØRSYN 2013 Adresse: Njalsgade 74-108 Matr. nr.: 144 Eksercerpladsen Opførelsesår:

Læs mere

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Byggeprogram Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Center for Børn og Læring Herning Kommune Sagsnr. 20100189E Dato: 10.05.2012 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Almindelig orientering side 1 2 Betingelser for

Læs mere

Perspektiv af ankomsten fra skoven. HP-HUSET TREKRONER Roskilde Kommune Dispositionsforslag 01.12.09

Perspektiv af ankomsten fra skoven. HP-HUSET TREKRONER Roskilde Kommune Dispositionsforslag 01.12.09 Perspektiv af ankomsten fra skoven HP-HUSET TREKRONER Roskilde Kommune Dispositionsforslag 01.12.09 2 Projektet er udarbejdet af JJW ARKITEKTER FINSENSVEJ 78 2000 FREDERIKSBERG TLF: 3324 0909 FAX: 3324

Læs mere

konkurrence Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning

konkurrence Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning et patientvenligt rationelt og fremtidssikret hospital konkurrence Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning program Maj 2010 herlev hospital nybyg et patientvenligt rationelt og fremtidssikret

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 3. INSTALLATIONSPRINCIPPER 3.1 VVS installationer 3.1.1 Generelt 3.1.2 Kloak 3.1.3 Afløb 3.1.4 Vand og sanitet 3.1.

INDHOLDSFORTEGNELSE. 3. INSTALLATIONSPRINCIPPER 3.1 VVS installationer 3.1.1 Generelt 3.1.2 Kloak 3.1.3 Afløb 3.1.4 Vand og sanitet 3.1. INDHOLDSFORTEGNELSE BYGGESAGENS PARTER FORORD 1. GENEREL BESKRIVELSE 1.1 Forudsætninger 1.2 Pædagogisk v ision 1.3 Arkitektonisk hovedidé 1.3.1 Hoveddispositionen 1.3.2. Hjemområderne (niveaudelingen)

Læs mere

AB Haraldsgården KORT TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Haraldsgården KORT TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 UDKAST AB Haraldsgården 10/2014 KORT TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning

Læs mere

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne Når Københavns Kommune renoverer skoler - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne 2 Indhold Hvorfor skal du læse denne pjece? 4 Beslutning - hvorfor skal der renoveres? 5 Ansvar og roller for helhedsrenovering

Læs mere

Emne: Ansøgning til ekspertpanelet og byggeprogram for Kvalitetsfondsprojektet psykiatrisk center sct. Hans

Emne: Ansøgning til ekspertpanelet og byggeprogram for Kvalitetsfondsprojektet psykiatrisk center sct. Hans REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 27. marts 2012 Sag nr. 13 Emne: Ansøgning til ekspertpanelet og byggeprogram for Kvalitetsfondsprojektet psykiatrisk center sct. Hans 9 bilag ( Øvrige Bilag

Læs mere

Afgangsprojekt Installatør EL. Udarbejdet af: Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni

Afgangsprojekt Installatør EL. Udarbejdet af: Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni Afgangsprojekt Installatør EL Udarbejdet af Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger,

Læs mere

Budget 2010 (2011-2013)

Budget 2010 (2011-2013) Budget 2010 (2011-2013) Forslag til nye anlæg til Budget 2010 (2011-2013) Enig Nr. Projektnavn Udvalg Kvalfond Priorit. - Udvalg Type BO10 BO11 BO12 B013 Afledt drift 10 x 1 Ny indskolingsdel på Broskolen,

Læs mere

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB STUBMØLLEGÅRDEN 10/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

Brandteknisk dokumentation

Brandteknisk dokumentation Brandteknisk dokumentation En rapport om Rønde Idrætscenter Christian lund øster 04-04-2014 7. semester speciale, omhandlende et tilbygningsprojekt på Rønde Idrætscenter. TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TITELBLAD

Læs mere

Byggeprogram. University College Sjælland. Campus Roskilde. 27. april 2010

Byggeprogram. University College Sjælland. Campus Roskilde. 27. april 2010 Byggeprogram University College Sjælland Campus Roskilde 27. april 2010 Forord Byggeprogrammet er udarbejdet i et samarbejde med UCSJ s byggeudvalg, der består af Ulla Koch, Kim Petersen, Niels Benn Sørensen

Læs mere